29. ledna 2015 číslo 4 ročník 45
Noviny
zdarma
nejen
pro havíře
www.okd.cz
Bezpečnostní heslo měsíce: „TO NEJCENNĚJŠÍ, CO Z DOLU VYCHÁZÍ, JE ZDRAVÝ HORNÍK“
2
Ocenění
3
Provoz
12
Fotbal
Fedrunkový kahan
OKD
Bilancování
úpravářů
Derby
se šťastným koncem
Poslední kvartál se ve výrobě
nejvíce dařilo Karviné
V roce 2015 je třeba
se zaměřit na bezpečnost
Nepříznivý výsledek otočili,
trenér spokojený není
Těžaři oceňovali za bezpečnost
provozní ředitel OKD
Vážení spolupracovníci,
první měsíc roku 2015 pomalu končí
a jsem velice rád, že mohu konstatovat
průběžné plnění provozních a ekonomických cílů. Je mi velice líto, že nemohu
bohužel říci totéž o bezpečnosti. Naše
cíle v této oblasti byly velice ambiciózní
již v minulém roce. Realizovali jsme novou bezpečnostní kampaň a řadu nových
programů.
Výsledky tomu však vůbec neodpovídaly. Tento rok jsme nezahájili rovněž
dobře. Bohužel jsme zaznamenali úplně
zbytečný smrtelný úraz.
Minulý týden jsem vedl několik porad,
kde byla hlavním tématem bezpečnost.
Můj jediný dotaz na všechny přítomné
zněl: „Co musíme udělat, co změníme,
abychom neměli zbytečné úrazy a aby
všichni zaměstnanci dodržovali základní
bezpečnostní pravidla, bezpečnostní
prvky a používali ochranné pomůcky?“
Návrhů bylo mnoho a určitě budeme
některé z nich realizovat, ale většina odpovědí směřovala a nabádala k dodržování již stanovených nařízení a pravidel.
Bezpečnostní systém máme nastavený velice dobře, ale s jeho dodržováním je to horší. Je to naše mentalita?
Nemáme k tomu prostor? Něco nebo
někdo nám v tom brání? Nemáme na to
čas? Nejsem přesvědčen ani o jednom z těchto důvodů, že je příčinou
problémů, s kterými se v bezpečnosti
potýkáme. U posledního smrtelného
úrazu byla časová hranice mezi životem
a smrtí dvě až tři minuty.
Tak dlouho totiž trvá mechanické
zajištění krytu kombajnu proti samovolnému pádu.
Skutečně na to nebyl čas? Kolik
máme zbytečných prostojů, které trvají
podstatně déle? Jsem přesvědčen, že
času je dost, ale stále hledáme a také
nacházíme spoustu důvodů, proč něco
údajně nejde udělat tak, jak určují
pravidla, předpisy, ale především selský
rozum – tedy bezpečně. Důvody by
možná obstály u nepodstatných věcí, ale
tady hovoříme o zdraví a o životě!!!
Přestaňme se vymlouvat a hledat
důvody, proč něco nejde. Hledejme
raději řešení, jak to udělat a dodržovat
bez výhrad stanovená pravidla a hlavně
používat zdravý rozum. Při vyhlašování
nejlepších kolektivů za druhé pololetí
roku 2014 se ukázalo, že řada z vás
dokázala pracovat bezpečně i ve velice
těžkých podmínkách, v nichž často působíme. Někteří dokonce opakovaně.
Vážení spolupracovníci, jsem
ochoten diskutovat o čemkoliv, jen
ne o dodržování pravidel a předpisů
v oblasti bezpečnosti. Udělám vše pro
zlepšení současného stavu, ale zároveň
očekávám vaši podporu, aktivní přístup
a změnu myšlení. Vyhlašuji nulovou
toleranci všem, kteří to nebudou chtít
respektovat. Pevně věřím, že se nám
společným úsilím podaří nepříznivou
situaci v bezpečnosti zvrátit.
Zdař Bůh!
Vedení těžební firmy
považuje bezúrazovou
práci za naprostou
prioritu a motivuje
zaměstnance
k odpovědnému
chování
DARKOV – Loňská bezpečnostní kampaň vedená společností OKD vyvrcholila ve středu
21. ledna finančním oceněním
nejlepších kolektivů v oblasti
bezpečnosti práce z rubání, příprav a vybavování a likvidace.
Z každého ze čtyř důlních závodů byly oceněny tři kolektivy.
Zároveň se losovalo z více než
10 000 kmenových zaměstnanců a zhruba 3000 pracovníků
dodavatelských organizací, kteří ve firmě působili v roce 2014
bez úrazu. Patnáct z nich, jejichž jména byla tažena z osudí, obdrželo poukazy na zájezdy v hodnotě 20, 30 a 50 tisíc
korun.
Počet úrazů v dolech OKD
dlouhodobě klesá
FOTO: Josef Lys
Pavel Hadrava
Zástupcům kolektivů rubání, příprav a vybavování a likvidace, které dosáhly ve druhém pololetí 2014 nejlepších výsledků
v oblasti bezpečnosti, předal provozní ředitel OKD Pavel Hadrava společně s finanční ředitelkou OKD Jarmilou Ivánkovou
čestné uznání a finanční odměnu.
Jednalo se o vrchol motivační
části bezpečnostní kampaně pro
rok 2014, jejímž cílem bylo dále
zlepšovat výsledky v oblasti bezpečnosti práce a eliminovat potenciální rizika a nebezpečné situace při práci v OKD.
Počet úrazů v dolech OKD
dlouhodobě klesá. Zatímco
v roce 2005 jich společnost registrovala 869, v roce 2014 to
bylo 213 úrazů.
Pokračování na straně 4
Hlavní body Bezpečnostní kampaně OKD 2015
ƒ Základní motto: „To nejcennější, co z dolu
vychází, je zdravý horník.“
ƒ Základní cíle: Jde především o další
zlepšení úrovně bezpečnosti práce
v OKD, vyvarování se smrtelných úrazů
a snížení úrazové četnosti na hodnotu
5,00
ƒ Bezpečnost práce musí být součástí
jakékoliv činnosti, kterou zaměstnanci
vykonávají
ƒ Umožnit aktivní zapojení všech zaměstnanců na řešení bezpečnosti práce
ƒ Zabývat se a řešit všechny podněty, které
od zaměstnanců vzejdou
ƒ Zjistit, co si zaměstnanci o bezpečnosti
práce myslí, jak ji vnímají. Jak cítí, že ji
mohou ovlivnit
ƒ Prosazovat systém vzájemného pozorování zaměstnanců: „ostražitost – kontrola
– důvěra = O.K.D.“
ƒ Učit zaměstnance bezpečně myslet „riziko
předvídat, vidět, eliminovat”
ƒ Podrobovat kritice každou oblast nepříznivě ovlivňující bezpečnost práce
ƒ Získat od zaměstnanců zpětnou vazbu
o bezpečnosti práce
ƒ Bezpečnostní kampaň 2015 kromě
jiného zahrnuje i Program sdílení skoronehod – 3N (skoronehoda = událost,
při níž nedošlo ke škodě na zdraví
a majetku jen shodou okolností nebo
díky štěstí)
ƒ U každé skoronehody se bude zjišťovat
příčina a stanovovat odpovídající opatření
k eliminaci opakování této rizikové situace
ƒ Vést evidenci hlášených skoronehod
a přijatých opatření
ƒ Každý měsíc provést vyhodnocení skoronehod za účelem zhodnocení přínosu
a odměňování nejlepších zaměstnanců.
Pořád v sekcích, leč bez fárání
Na provozu vedeném
René Raszykem umí –
když se zadaří – opravit
jednu výztuž během
čtrnácti směn
DARKOV – Mechanizované výztuže prakticky všech typů využívaných v rubáních revíru OKD
jsou pomyslným pracovním denním chlebem Reného Raszyka
z Horní Suché. Mistr hydraulikářské povrchové dílny na darkovské šachtě platí nejen v rámci mateřského Závodu servisních
služeb (SC) za kapacitu přes sekce, nicméně „v akci“ tyto technologie ještě nikdy neviděl!
Vzkaz pro rubáňové:
Chlapi, dělejte údržbu
fakt dobře a dodržujte
i správné koncentrace
kapalin pro agregáty!
„Fárání není moje parketa.
Nějakou představu sice mám,
párkrát jsem absolvoval exkurzi
na 9. květnu, ale pracovně jsem
se do dolu skutečně za těch necelých osmnáct let na šachtě nepodíval,“ vysvětlil absolvent strojní
průmyslovky, jenž nastoupil k tě-
žební společnosti jako zámečník
hydraulické dílny. Do dvou let v ní
předákoval, deset let nato se stal
mistrem a je jím doposud.
daleko složitější ovládání, precizní sofistikovanou konstrukci,
elektroniku, hydrauliku,“ uvedl.
A o překvapení není v jeho profesi
FOTO: Radek Lukša
Editorial
René Raszyk na nádvoří u sekcí DBT 26/55 z programu POP 2010.
„Mám pod sebou jedenatřicet kmenových zaměstnanců
a čtyři pracovníky agentury WH
4U. Specializujeme se na opravy silové, ovládací i periferní hydrauliky u posuvných výztuží.
Měsíčně se nám zde v průměru
otočí pětatřicet sekcí. Fungujeme
ve dvousměnném provozu,“ pokračoval Raszyk s tím, že hovořit
v jeho případě i v případě kolegů
o nějakých expertech je poněkud
nadsazené.
„Ano, zvládneme sekci opravit i za čtrnáct směn, ale pořád
se máme co učit. Ty nejmodernější posuvné výztuže DBT mají
ve srovnání s takovými Fazosy
nouze – jako nedávno při zkoušce „pilotventilu“ sekcí Glinik
600/1500, které připravovali do nízkých slojí pro paskovské
havíře. „Jejich ovládání je stejné jako u DBT, ale zapojení elektro konektorů mají zcela odlišné, což jsme netušili. Za pomoci
specialisty důlního elektro úseku
Typy opravovaných sekcí
ƒ Fazos 15/31 MD, 15/33 MD,
17/37 MD
ƒ Meos 22/64 (432, 522, 580)
ƒ DBT 13/31, 26/55
ƒ Glinik 650/1300
Břetislava Lipového jsme to řešili přepájením kabelu. A to jsme si
mysleli, jak máme všecko vychytané,“ popisoval.
Letité zkušenosti a fortel se jinak uplatňují v mechanických dílnách pravidelně. Dovedou například snížit náklady na drahé součásti sekcí z POP 2010; čas i peníze šetří soustružníci Marcela
Heczková a Lubomír Škorvánek,
kteří zajišťovací a spojovací
čepy vyrábějí podstatně laciněji.
„Na výztužích DBT jsme využili i zlepšovák důlních hydraulikářů – ti vymysleli jiné vedení hadic,
aby nedocházelo k jejich střihnutí při zavírání či otevírání bočnic
u stropnic,“ podotkl Raszyk, jehož „tahouny“ na provozu jsou
předáci František Walter, Ivan
Koutný a Ladislav Pasztor.
Opravené sekce posílají důlním
kolegům již nastrojené hydraulickými rozvody včetně zámků, aby
ušetřili vybavovačům práci. „To
se před takovými dvěma roky ještě nedělalo. Nyní tím umíme přispět ke zkrácení času příprav nových porubních kapacit,“ doplnil
Raszyk. Ačkoliv pracovat s mechanizovanými výztužemi znamená často i manipulovat s těžkými
a rozměrnými břemeny, nezaznamenali u darkovských povrchových hydraulikářů v loňském roce
žádný pracovní úraz!
Radek Lukša
Ze světa
Polské uhlí
na Ukrajinu?
VARŠAVA – Politici oznámili, že
Ukrajina a Polsko se společně
pokusí zmodernizovat ukrajinské
černouhelné elektrárny, aby byly
schopné spalovat polské uhlí.
Země trpí nedostatkem suroviny,
protože na východě země byla
zastavena těžba ve více než 100
dolech z celkových 150. Provozy se
totiž dostaly pod kontrolu proruských rebelů, nikoliv vlády.
Situace donutila Ukrajinu
dovážet uhlí z JAR a Ruska,
nicméně zásoby u některých
elektráren a tepláren přesto
nejsou dostatečné, aby zajistily
dodávku v průběhu zimy. Někteří
těžaři a obchodníci navíc
nechtějí exportovat uhlí do země
kvůli obavám ze špatné platební
morálky.
Produkce uhlí na Ukrajině meziročně klesla o čtvrtinu – z 84
milionů tun v roce 2013 na 65 milionů tun uhlí v roce 2014.
Hlavní destinací pro polské
uhlí je dlouhodobě Německo.
V roce 2014 sem bylo z Polska
dovezeno 2,3 milionu tun energetického uhlí, což je výrazně
méně než v roce 2013, kdy dovoz
činil 3,2 milionu. Polský uhelný
trh zmítaný tvrdou krizí se snaží
najít záchranu právě v exportu.
ms
2
Z OKD
číslo 4 | ročník 45
Extraliga nejlepších rubáňových a přípravářských kolektivů
Nebojte se zeptat
PROSINEC 2014
Setkání s výkonným ředitelem
Dalem Ekmarkem
Rubání – kombajny
Pořadí
OKD – Stejně jako v uplynulém roce navštíví výkonný
ředitel OKD Dale R. Ekmark všechny závody OKD, aby
diskutoval se zaměstnanci, kteří o to projeví zájem.
Setkání budou probíhat obdobně jako v uplynulém
roce a zaměstnanci mohou v určený čas navštívit
výkonného ředitele jednotlivě nebo po skupinách.
Výkonný ředitel navštíví jednotlivé závody v tomto pořadí
5. 2.
2015
6. 2.
2015
13.30–15.30
13.30–16.00
Důlní závod 3
zasedací místnost ředitele dolu,
lokalita Staříč
Důlní závod 1,
lokalita Darkov
a Podnik OKD
5. patro, zasedací místnost
č. 528, lokalita Darkov
9. 2.
2015
13.30–15.30
Důlní závod 1,
lokalita ČSA
a Lazy
1. patro, zasedací místnost
č. 113, lokalita ČSA
10. 2.
2015
13.30–15.30
Důlní závod 2,
lokalita Sever
2. patro, zasedací místnost
ředitele dolu, lokalita Sever
11. 2.
2015
13.00–15.00
Závod úpraven
1. patro, školicí místnost,
lokalita Darkov
kolektiv
vedoucí úseku
důl
těžba (t)
rub. výkon
(t/hl/sm)
odrubaná plocha
za den (m2/ den)
tuny / den
denní
postup (m)
kombajn, výztuž
1.
ALPEX Gulak (139806)
Dziugieł
Důl Karviná
132 440
4860
637,8
96,742
3,19
KGE 750 F K01; FAZOS 22/48/0,5
2.
ALPEX Czaja (40900)
Witek
Důl Darkov
66 221
3045
360,7
67,849
3,02
SL 500/3,3 kV D01; DBT 2600/5500/1,75
3.
Badura (240500)
Hrubý
Důl Darkov
57 131
2511
540,7
74,469
3,60
SL 300/3,3 kV D02; DBT 1300/3100/1,75
4.
POLCARBO Dąbek (364206)
Sedkowski
Důl ČSM
52 256
1953
753,5
48,994
3,80
SL 300/3,3 kV C01; DBT 1300/3100/1,75
5.
Turaz (11631)
Tomica
Důl Karviná
45 926
1717
847,8
41,930
4,68
SL 300/3,3 kV K02; DBT 1300/3100/1,75
6.
Rzidký (339400)
Sztula
Důl Darkov
43 299
1804
321,0
31,042
1,99
KGS 645 D02; FAZOS 17/37 POz-MD
7.
Valchař (152451)
Staniczek
Důl Karviná
37 373
1437
382,2
30,666
2,12
KSW 475 K02; FAZOS 15/31 POz-MD
8.
ALPEX Kražewski (332205)
Szewczyk
Důl ČSM
37 305
1382
548,6
31,086
2,77
SL 300/3,3 kV C04; DBT 1300/3100/1,75
9.
ALPEX Fal (11494)
Olszewski
Důl Karviná
36 999
1370
599,9
27,386
3,28
SL 300/3,3 kV K01; DBT 1300/3100/1,75
10.
Szwed (14088)
Kubánek
Důl Karviná
34 388
1834
478,4
44,497
3,47
KSW 460 NE K02; FAZOS 15/33 POz-MD
Rubání – pluhy
Pořadí
kolektiv
vedoucí úseku
důl
těžba
(t)
rub. výkon
(t/hl/sm)
odrubaná plocha
za den (m2/ den)
tuny / den
denní
postup (m)
pluh, výztuž
1.
Zeman (112406)
Balon
Důl Paskov
13 502
535
316,6
9,416
1,62
RHH 800 P01; KG 291-5/15
2.
Pospíchal (063607/1)
Drábek
Důl Paskov
8082
394
222,4
6,790
1,17
RHH-S 4.1 P01; IHV
Přípravy – kombajny
Pořadí
Fedrunkový kahan pro Závod Důl Karviná,
soška sv. Barbory pro Závod Důl Darkov
kolektiv
vedoucí úseku
měsíční
ražba (m)
důl
čelbový výkon
(cm/hl/sm)
čistý výlom/den
(m3/den)
m/d
typ zařízení
1.
ALPEX Tatarczyk (339441)
Zguda
Důl Darkov
180,00
6,67
134,00
41,56
AM-50/132 D02
2.
POL-ALPEX Zbela (332227)
Palej
Důl ČSM
176,00
7,04
199,42
42,67
MR 341X C01
3.
Duda (332269/2, 332269/3)
Jurygáček
Důl ČSM
167,00
7,26
96,24
43,04
MR 340X-Ex SANDVIK C05
4.
Valenčík (467541/4, 467521/3)
Klepáč
Důl Darkov
146,00
6,35
68,97
32,96
AM-50/132 D03
5.
POL-ALPEX Wierzbiński (332249/1)
Bajaczyk
Důl ČSM
141,00
6,71
134,37
49,47
MR 340X-Ex SANDVIK C03
6.
WPBK-BIS Kozlowicz (40705/1)
Borowy
Důl Karviná
140,00
5,19
115,11
26,32
AM-50 K07
7.
Szwed 2 (14088/3)
Tomica
Důl Karviná
138,00
5,52
104,33
36,86
AM-50 K04
8.
ALPEX Jasiński (401351)
Bajaczyk
Důl ČSM
135,00
5,19
128,88
33,67
MR 340X-Ex SANDVIK C01
9.
ALPEX Skubik (467541/1)
Kiełbasa
Důl Darkov
135,00
6,14
139,30
33,92
MR 340X-Ex SANDVIK D01
10.
Vráblik (340526/, 339421)
Poloček
Důl Darkov
132,00
6,95
157,71
38,15
AM-50 D09
Přípravy – klasické technologie
FOTO: Josef Lys
Pořadí
Cenu výkonného ředitele OKD udělenou Závodu Důl Darkov za nejlepší výsledky
v oblasti bezpečnosti ve 4. čtvrtletí 2014 převzal z rukou Pavla Hadravy, provozního ředitele OKD, Kamil Kempný, výrobní náměstek Důlního závodu 1.
Udělené ceny v podobě
hornických symbolů směřují
k závodům, kterým se na konci
roku 2014 dařilo ve výrobě,
ekonomice a bezpečnosti nejlépe
OKD – Dvě putovní podniková
ocenění předal ve středu 21. ledna
provozní ředitel OKD Pavel Hadrava.
To první – Fedrunkový kahan OKD
za nejlepší výsledky ve výrobě, ekonomice a bezpečnosti ve 4. čtvrtletí
2014 – patří Závodu Důl Karviná,
druhé – cena výkonného ředitele
(dřevěná soška patronky horníků
svaté Barbory) za nejlepší výsledky
v oblasti bezpečnosti ve 4. čtvrtletí
2014 – Závodu Důl Darkov.
Prestižní ocenění jistě těší jak členy vedení, tak i řadové zaměstnance
a pracovníky dodavatelských firem
úspěšných závodů. Jde o významné
hornické symboly, které jim dokazují, že svoji práci odváděli v daném
období z provozů OKD nejlépe. Doba
je náročná a každý, byť dílčí úspěch
je třeba si cenit dvojnásob a může
zvýšit sebevědomí těm, kteří ho
dosáhli. Tím spíš, že jde o kolektivní
úsilí celé šachty, nejen jednoho
kolektivu, kterému se zrovna daří.
Čeho všeho museli Karvinští
dosáhnout, aby si mohli postavit
kahan do své vitrínky? Co do počtu
limitních výkonů bylo poslední čtvrtletí na Závodě Důl Karviná mimořádně vydařené. Zatímco za celých
dvanáct měsíců statistika uvádí 63
limitů, v závěrečném kvartále jich
kolektivy nasázely hned 22.
To se promítlo i ve výrobních
výsledcích. Důl v posledním čtvrtletí
minulého roku vytěžil 919 900 tun
a nad rámec podnikatelského
záměru dodal 43 400 tisíc tun uhlí.
Byznys plán tak splnil na 105 procent. Přípravářské kolektivy vyrazily
za 4. čtvrtletí 3086 metrů provozní
metráže.
Také upravený celoroční cíl
v těžbě, který činil 3 025 000 tun,
se podařilo splnit, a navíc mírně
překročit (+22 900 tun). Celkem
bylo vloni v závodě vyraženo 12 345
metrů chodeb.
Putovní Cenu výkonného ředitele
OKD za bezpečnost – sošku svaté
Barbory, patronky a ochránkyně
horníků, si jednoznačně zasloužili
zaměstnanci Závodu Důl Darkov,
kteří ji převzali jako historicky
druzí v pořadí od bývalých držitelů
z Paskova. Ve čtvrtém čtvrtletí se jim
společně s pracovníky dodavatelských firem podařilo dosáhnout
hodnoty úrazové četnosti pod 5,
když vykázali hodnotu 4,67. Tady se
ukázalo, že bezpečnostní kampaň,
která v OKD probíhá, přináší své
ovoce. Druhé místo obsadil Závod
Důl Paskov (10,10), třetí Závod Důl
ČSM (15,21).
Josef Lys
Putovní Fedrunkový kahan OKD
Je udělován dolům OKD čtvrtletně od roku 2008 za nejlepší
výsledky v oblasti výroby, ekonomiky a bezpečnosti práce.
Omezení kouření v OKD
OKD – Od 1. ledna letošního
roku jsou upravena pravidla pro
kouření v areálech OKD dle platné
směrnice výkonného ředitele.
Zaměstnanci jsou povinni dodržovat v pracovní době zákaz kouření
ve všech objektech a prostorech
OKD. Týká se to kouření všech
tabákových výrobků včetně
elektronických cigaret a nakuřování tabáku. Kouření je umožněno
mimo pracovní dobu v prostorech
vyhrazených pro kuřáky viditelně
označených nápisem „Prostor
vyhrazený pro kouření“.
Tato pravidla někteří zaměstnanci
nedodržují a kouří na místech, kde
je vývěskou viditelně stanoveno, že
je zde kouření zakázáno (například
před Centrálním vzdělávacím
střediskem v lokalitě Darkov).
Nerespektování zákazu bude
považováno za porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů
vztahujících se k vykonávané práci.
kolektiv
vedoucí úseku
Gajdzica
důl
měsíční ražba
(m)
čelbový
čistý
výlom/den(m3/den) výkon (cm/hl/sm)
m/d
typ zařízení
1.
Plaček (0775343/2)
Důl Paskov
112,00
5,74
114,30
34,42
VVH-1R P09, D 1131 HAUSHERR, NOELL P21
2.
Mokroš (1123408/2, 1123407/1) Dobrovolný
Důl Paskov
107,00
4,46
25,01
31,52
Trhací práce, Ruční nakládání
3.
Řepišťák (0743799/1)
Důl Paskov
82,00
2,25
13,75
18,72
Trhací práce, Ruční nakládání
4.
Hantschel (0845259)
Gajdzica
Důl Paskov
74,00
3,79
75,90
24,12
DH-DT1 (BTRL 1) P05, DH-L 1200 (K 312 LS) P12
5.
Cypra (1127453/1)
Dobrovolný
Důl Paskov
69,00
4,18
73,60
29,24
VVH-1R P02, D 1131 HAUSHERR, NOELL P22
Pavelek
LEDEN–PROSINEC 2014
Rubání – kombajny
Pořadí
kolektiv
vedoucí úseku
důl
těžba (t)
tuny / den
odrubaná plocha
za den (m2/ den)
rub. výkon
(t/hl/sm)
denní
postup (m)
2,84
1.
ALPEX Gulak
Dziugieł
Důl Karviná
1 214 835
3847
550,9
77,132
2.
ALPEX Czaja
Witek
Důl Darkov
592 176
2179
292,0
47,796
2,16
3.
POLCARBO Dąbek
Sedkowski
Důl ČSM
534 236
2043
416,1
46,389
2,12
4.
ALPEX Fal
Olszewski
Důl Karviná
488 737
1721
433,9
35,035
2,57
5.
Badura
Hrubý
Důl Darkov
458 594
1870
496,0
48,186
2,50
6.
Szwed
Kubánek
Důl Karviná
441 197
1829
618,9
37,094
3,89
2,08
7.
Rzidký
Sztula
Důl Darkov
439 644
1621
302,5
29,320
8.
Koval
Miarka
Důl Karviná
405 784
1585
358,6
31,971
2,47
9.
ALPEX Kražewski
Szewczyk
Důl ČSM
385 692
1443
505,3
34,361
2,70
10.
Turaz
Tomica
Důl Karviná
328287
1371
631,5
28,984
3,51
rub. výkon
(t/hl/sm)
denní
postup (m)
kombajn, výztuž
Rubání – pluhy
těžba
(t)
tuny / den
odrubaná plocha
za den (m2/ den)
Pořadí
kolektiv
vedoucí úseku
důl
1.
Zeman
Balon
Důl Paskov
205 938
729
475,9
12,244
2,49
2.
Majs
Hykl
Důl Paskov
181 024
589
300,2
9,754
2,29
pluh, výztuž
Přípravy – kombajny
Pořadí
kolektiv
vedoucí úseku
důl
1.
ALPEX Skubik
Kiełbasa
Důl Darkov
měsíční
ražba (m)
1829,00
m/d
7,23
čistý výlom/den
(m3/den)
163,62
čelbový výkon
(cm/hl/sm)
typ zařízení
41,01
2.
ALPEX Tatarczyk
Zguda
Důl Darkov
1596,00
6,21
146,24
38,64
3.
POL-ALPEX Slubowski
Kolacz
Důl ČSM
1585,00
5,50
125,77
33,64
4.
ALPEX Figura
Zguda
Důl Darkov
1494,00
5,84
143,72
34,37
5.
ALPEX Marcol
Kiełbasa
Důl Darkov
1480,00
5,23
107,81
32,57
6.
ALPEX Pasik
Bajaczyk
Důl ČSM
1369,00
5,11
121,28
29,17
7.
POL-ALPEX Wierzbiński
Bajaczyk
Důl ČSM
1298,00
4,86
93,39
37,16
27,40
8.
Uhrina
Wdówka
Důl Karviná
1272,00
5,11
118,53
9.
POL-ALPEX Zbela
Palej
Důl ČSM
1230,00
5,08
144,56
31,77
10.
ALPEX Koszałka
Kuligowski
Důl Darkov
1222,00
5,20
138,86
32,44
Přípravy – klasické technologie
Pořadí
kolektiv
vedoucí úseku
důl
měsíční ražba
(m)
m/d
čelbový
čistý
výlom/den(m3/den) výkon (cm/hl/sm)
1.
Plaček
Gajdzica
Důl Paskov
1010,00
4,33
88,19
26,43
2.
Cypra
Dobrovolný
Důl Paskov
882,00
4,01
86,84
24,86
3.
Novák
Poloček
Důl Darkov
863,00
3,58
87,73
19,15
4.
Tománek
Pavelek
Důl Paskov
817,00
3,58
77,39
20,30
5.
POLCARBO Ochman
Kirchner
Důl ČSM
778,00
2,60
63,89
15,87
red
POZNÁMKA: V ročních tabulkách jsou zeleně označeny kolektivy, které více provozních dnů odpracovaly s technologií POP 2010.
typ zařízení
Z OKD
29. ledna 2015 | www.ihornik.cz
Úpraváři bilancovali loňský rok
KARVINÁ – Poděkování z úst ředitele Václava Kabourka se dostalo všem zaměstnancům provozů Závodu úpraven za výsledky
ve výrobě a expedici v uplynulém
roce. Stalo se to 19. ledna v kulturním zařízení Barborka na lokalitě
ČSA, kde na poradě předáků vedení závodu hodnotilo plnění úkolů roku 2014. V něm provozy úpraven vyprodukovaly celkem 8,356
milionu tun různého sortimentu.
Ředitel upozornil na složitou
situaci v roce 2015, kdy se úpraváři budou muset vypořádat s řadou překážek a ještě efektivněji
hospodařit nejen s materiálními
a finančními prostředky, ale také
s pracovními silami. Informoval
také o motivační soutěži „Nejlepší
FOTO: Závod úpraven
Provozy Závodu úpraven
vyrobily za loňský rok 8,3
milionu tun sortimentu
Nejlepším provozem Závodu úpraven za 4. čtvrtletí 2014 se stal provoz úpravny Paskov. Putovní vagonek převzal Marcel
Thibaud (třetí zleva) se zástupci oceněných kolektivů úpravny.
předácké pracoviště“, v níž vzájemně posuzovanými měřítky
jsou: bezpečnost a ochrana zdraví při práci, plnění výrobních úko-
lů a aktivní přístup v novátorství –
CI (Continuous Improvement).
O kvalitě vyráběných druhů
a zvýšených nárocích odběratelů
na čistotu výrobků hovořil vedoucí odboru řízení kvality a jakosti Zdeněk Piech. Upozornil zejména na problém výskytu cizích
předmětů v praném energetickém uhlí pro PCI (technologie pro
Nejlepší pracovník úpravny
Na snímku zleva Lenka Opavská, Jan Studenský ml., Michal Tihelka a Milan Sýkora společně s ředitelem Závodu úpraven Václavem Kabourkem (zcela vpravo).
Lenka Opavská
odkamenění – velín Darkov
Jan Studenský ml.
elektroúdržba ČSM
Michal Tihelka
provoz prádla Paskov
Milan Sýkora
zámečník třídírny Lazy
nástřik práškového uhlí do vysokých pecí), jako jsou PET láhve,
šrouby dráty, hadry nebo dřevo.
Vedoucí odboru BOZP Martin
Sedláček zrekapituloval rok 2014
v oblasti bezpečnosti a hygieny
práce a připomněl nelichotivou
bilanci pěti úrazů, z nichž byl jeden smrtelný. Přítomní byli pak
seznámeni s metodickými pokyny, které se týkají četnosti a časového rozložení kontrol na požívání alkoholu, omamných a psychotropních látek u jednotlivých závodů OKD. V závěru pak
Sedláček nastínil vize a cíle, které by měly vést k vyšší úrovni bezpečnosti práce.
O dobrých výsledcích Závodu
úpraven v oblasti úspor energií
hovořil technologický náměstek
Jiří Vyoral. V rámci procesu CI
zaměstnanci podali 61 inovací,
z nichž 51 přijatých přineslo úspory za 35,5 mil. Kč. V oblasti bezpečnosti a hygieny práce bylo přijato 25 námětů.
V závěru porady, jak se již stalo dobrou tradicí, byli vyhodnoceni nejlepší pracovníci Závodu
úpraven, jimiž se stali Milan
Sýkora, Jan Studenský ml., Lenka
Opavská a Michal Tihelka. V procesu CI si nejlépe vedli Zbigniew
Konesz a Marian Pryczek.
Nejlepším provozem Závodu
úpraven za 4. čtvrtletí 2014 se stal
provoz úpravny Paskov, který převzal žezlo od Darkovských úpravářů. „Putovní vagonek“ se tedy
stěhuje na Frýdecko-Místecko.
Vedoucí provozu úpravny Paskov
Marcel Thibaud převzal ocenění
společně s přítomnými zástupci
oceněných kolektivů úpravny.
Jaromír Lapiš
Zbigniew Konesz, technolog úpravny
Darkov, (na snímku vpravo) a Marian
Pryczek, zámečník údržby ČSM.
Elektrikařina je naučila respektu a tím i bezpečnosti
střelivem taky není žádná
legrace,“ nechal se slyšet
Roman.
Chybovat na šachtě
je mnohdy možné jen
jednou – a naposled,
shodli se výherci
individuální soutěže
na Důlním závodě 2
Dává si pozor
i při cvičeních v tanku
„Elektřina je dobrý sluha,
ale špatný pán. A chybovat
v našem oboru není možné, maximálně snad jednou – poprvé a naposled!“
nechal se slyšet Roman,
který se vyučil v roce 1986
a nastoupil na tehdejší Důl
ČSA. Nedlouho po neštěstí na Barboře na delší
Pan Horníček dole v dole
FOTO: Radek Lukša
STONAVA – Elektrikařina je
původní profesí tří mužů,
na něž se usmálo štěstí a vylosovali je mezi zaměstnanci stonavské šachty pracujícími vloni bez
újmy na zdraví. První místo tak v bezpečnostní soutěži OKD připadlo Emilu
Romanovi, druhé Martinu
Létalovi, třetí Krzysztofu
Zawrinovi.
6000 voltů, před tím
nejde nemít respekt
Emil Roman přebírá první cenu od ředitele Důlního závodu 2
Bronislava Batorka.
čas z havírny odešel a živil se jako inspektor celní správy či stavbyvedoucí na budování železničních koridorů. Na ČSM je
nyní šestým rokem, fárá
v přípravách jako provozní
elektromontér a v poslední době také jezdívá pro
potřeby čelbových jako
mašinkář s důlní závěsnou
lokomotivou.
„Vím, že se musím vždy
z dolu vrátit domů – čeká
na mě má šestiletá dcerka,“ poznamenal k receptu na bezúrazovou práci
Roman. Elektrikáře, který
se nebojí a nemá respekt,
považuje za slušně řečeno bláznivého. A k dodržování bezpečnosti je ostatně veden i v armádě, kde
slouží v aktivních zálohách 73. tankového praporu v Přáslavicích. „Takové
dvacetitunové monstrum
tanku naložené ostrým
S vysokým napětím se začal setkávat Martin Létal
jako elektrikář vyučený pro
železnici v lokomotivním
depu v Bohumíně. „Před
šesti tisíci volty nejde nemít
respekt. Udělat špatné rozhodnutí může člověk v tomto případě jenom jedenkrát.
Proto se také řídím zásadou
– ne dvakrát, ale třikrát měř
a jednou řež!“ pokračoval
Létal, jenž poznal jen jednu
šachtu – ČSM.
Pracuje jako důlní elektrikář, specialista na kombajny a stykače. „Rovněž
je třeba mít přehled o jiných profesích a rozumět si
s chlapy, kteří v dole technologie ovládají. Já můžu
přijít na určitý druh poruchy na Eickhoffu třeba dvakrát do roka, zatímco kombajnér se s tím strojem setkává dennodenně a dokáže říci, co a jak,“ doplnil
s tím, že „každý chce přece
dělat tak, aby neměl úrazy“.
Dnes by kombajnér
na elektro nesáhl
S havířinou má z individuálních výherců bezpečnostní soutěže na ČSM největší zkušenosti Krzysztof
Zawrin, byť v Polsku získal
také elektrikářský výuční
list. „Dneska bych na to nesáhl! Všechno je jinak a já
nedělal v dole nikdy nic jiného než horníka v rubání.
Jsem jím stále,“ vysvětloval.
Doma fáral na KWK Bytom
a v OKR nejprve u dodava-
telů z Carbokovu na Staříči.
Nyní je kmenovým pracovníkem OKD a kombajnérem v partě Rostislava
Špalka z úseku Rubání 2
Rostislava Huspeky, dobývajícího porub 331 102.
„Jak robit bezpečně?
Nejít slepě za příkazem,
úkoly samozřejmě plnit, ale
taky si zachovávat chladnou a otevřenou hlavu.
Přemýšlet!“ vzkázal všem
kolegům Zawrin.
Radek Lukša
Vítězové individuální bezpečnostní soutěže, zleva M. Létal,
E. Roman, K. Zawrin.
3
Slovo ředitele
Václav Kabourek
ředitel
Závodu úpraven
Vážení spolupracovníci,
poprvé máme možnost zrekapitulovat úplný rok naší práce
pod organizační jednotkou
Závodu úpraven. Co jsme tedy
v roce 2014 dokázali, co se
naopak nepovedlo?
V oblasti bezpečnosti
jsme bohužel zaznamenali
tři registrované úrazy, z nichž
jeden na úpravně ČSM byl
smrtelný.
Tři naši pracovníci měli
v pracovní době pozitivní výsledek při testování na požití
alkoholu, čtyři dokonce
pozitivní nález na omamné
psychotropní látky. To určitě
není dobré hodnocení. Je
to zásadní téma ke zlepšení
a zamyšlení nás všech.
Výrobní činnost dopadla
podstatně lépe, dokázali
jsme dle zdrojů z dolů expedovat naše produkty ve správné
kvalitě, při poklesu reklamací
a jakostních odpočtů ze
strany zákazníků. To svědčí
o velmi dobré práci a spolupráci s útvarem obchodního
ředitele a odborem řízení
jakosti.
Dokázali jsme udržet pod
kontrolou nákladové položky.
Naše náklady na jednu tunu
vsázky činily 136 korun,
ve srovnání s rokem 2013
je to zlepšení o 40 korun
na tunu, což je vynikající
výsledek. Podařilo se nám
uskutečnit investice ve výši
145 milionů korun pro
zlepšení a modernizaci našich
provozů, z níž hlavní akce
na úpravně ČSM v oblasti
jemného prádla již přináší
první pozitivní výsledky. V oblasti trvalého zlepšování jsme
podali 61 námětů, z nichž
25 bylo s bezpečnostním zaměřením. Za výrobní výsledky
roku 2014 se skutečně stydět
nemusíme.
A s jakými cíli a vizemi
v provozní oblasti jsme
vstoupili do roku 2015?
Zásadním tématem bude
ukončení provozu prádla
na úpravně Lazy. Úpravny
Darkov a ČSM připravíme
na možnost větší přejímky
cizího uhlí a maximální využití
pracích kapacit. V souvislosti
s nerovnoměrnou těžbou
na Paskově a Lazech budeme
řešit využití zaměstnanců
těchto úpraven v rámci celého
závodu. Investiční akce budeme směřovat k větší jistotě
provozu a možnosti zvýšení
objemu praných (dražších)
druhů uhlí. V letošním roce
bude průměrný stav zaměstnanců 797 (k 1. 1. 2015 nás
bylo 828). Rok 2015 se nám
musí podařit zvládnout, záleží
na každém z nás, jak k dosažení cílů přispěje.
S pozdravem Zdař Bůh
Z OKD / Za branami OKD
číslo 4 | ročník 45
Zaměstnanci těžařů se vzdělávají
Těžba NWR vloni
dosáhla 8,6 milionu tun
AMSTERODAM – Mateřská společnost
OKD, skupina New World Resources,
14. ledna oznámila, že v roce 2014
vytěžila 8,6 milionu tun uhlí. Prodeje
činily 8,3 milionu tun, přičemž
koksovatelné uhlí firma prodávala
průměrně za 85 eur (2350 korun),
energetické za 54 eur (1500 korun).
Koksovatelného uhlí firma prodala
4,77 milionu, energetického
3,55 milionu tun. V posledním
čtvrtletí loňského roku firma vytěžila
2,27 milionu tun uhlí, přičemž podíl
koksovatelného a energetického uhlí
byl vyvážený. Koksovatelné uhlí společnost prodávala za 84 eur za tunu
(2320 korun), energetické za 51 eur
za tunu (1410 korun).
ms
DARKOV – V Centrálním vzdělávacím středisku, které se nachází na lokalitě Darkov Důlního závodu 1, pokračovalo v pondělí
19. ledna ve studiu deset účastníků
z druhé skupiny vzdělávacího programu Nenechej svůj talent zahálet!, který spočívá v intenzivní práci a výchově schopných a motivovaných lidí. Na pořadu dne byla první část dvoudenního kurzu na téma
Projektové řízení – projektový management, což je někdy až módní,
ale pro firmy, které se chtějí zlepšovat, ohromně důležité téma.
Přednášejícím byl Petr Šulc z externí brněnské vzdělávací agentury.
Odrazilo se koksovatelné
uhlí ode dna?
AMSTERODAM – Mateřská společnost
OKD, skupina New World Resources,
oznámila, že se dohodla s odběrateli
koksovatelného uhlí pro letošní rok
na průměrné ceně 93 eur za tunu.
Tato dohoda se týká 74 procent
plánované produkce koksovatelného
uhlí v letošním roce, o cenách pro
zbytek vytěženého uhlí se bude dále
jednat v průběhu roku. Dojednaná
cena je o 8 eur (220 korun, 9 %) vyšší
než průměrná cena, za kterou prodávala společnost NWR koksovatelné
uhlí v posledním čtvrtletí roku 2014.
Nicméně nadále zůstává z dlouhodobého hlediska nízká – v porovnání
se třetím čtvrtletím roku 2011 je
na poloviční úrovni (tehdy dosahovala 184 eur za tunu), ve srovnání
s posledním kvartálem roku 2013 je
nižší o 5 eur.
V případě energetického uhlí se
firma dohodla na průměrné ceně
52 eur za tunu pro veškerou letošní
plánovanou produkci. To představuje
pokles o 2 eura proti předchozímu roku,
ve srovnání s rokem 2012 jde o snížení
o 22 eur (600 korun) na tunu.
red
Lektor chválí posluchače
„Celá skupina čítající 21 lidí je šikovná, pracovitá a aktivní. To ří-
Nabyté zkušenosti
se neztratí
Vzdělávací program Nenechej svůj talent zahálet! může zaměstnance OKD
posunout v kariérním růstu směrem dopředu.
kám i za kolegy, kteří tady také
přednášeli,“ chválil Šulc a pokračoval. „V praxi to naše dvoudenní setkání bude vypadat tak, že si
k projektovému řízení něco řekneme, potom dáme dohromady dva
týmy, které budou mít za úkol vytvořit cvičný projekt,“ prozradil.
S přednáškami
panuje spokojenost
Všichni účastníci pondělního
a úterního programu se shodli, že tento projekt jim přinese
mnoho nových a užitečných informací a může je posunout v kariéře dopředu. Jedním z nich je
i Martin Vykrent ze správy OKD
– oddělení plánování a controllingu Důlního závodu 1. „Nikdo
mě nenutil, přihlásil jsem se
sám. Proč? No protože chci pracovat na svém profesním rozvoji a tohle byl jeden ze způsobů, jak se zlepšit. Dozvídám se
tady plno nových věcí a hlavně
mě to baví. Přednášky jsou spojené s praktickým cvičením, což
V podobném duchu hovořili i další – Martin Štěrba nebo Rostislav
Ševčík ze Závodu servisních služeb. „Především se dozvím nové
zajímavé informace. Jak čelit různým změnám, jak působit na lidi.
Jde vlastně o sebevzdělávání
a rozvoj osobnosti,“ tvrdí Ševčík.
Sám přiznal, že zpočátku nevěděl, do čeho jde. „Ale to asi pořádně nikdo z nás. Každopádně toto
bylo od září už naše čtvrté setkání
a je to v pohodě,“ doplnil Ševčík.
Svůj postřeh přidal i Martin
Štěrba. „Jde hlavně o spoustu nových zajímavostí. Určitě je výhodou to, že jsme rozděleni na dvě
skupiny. Je to víc otevřené a probíhá vzájemná komunikace. Tyto
nabyté zkušenosti se nikdy neztratí. Jednoznačně je to plus
a od OKD dobrý tah,“ podotkl
Štěrba z odboru plánování a projektů.
Adam Januszek
Těžaři oceňovali za bezpečnost
Aby ti machři bez helem
a brýlí byli za voly!
LAZY – Na tisícovku zaměstnanců
loňských šestadvacet registrovaných a sedm evidovaných úrazů
znamená pro Závod servisních
služeb, že je v bezpečnosti stále co
dohánět. I proto apelovalo poslední
pondělí v lednu jeho vedení na trojici
vylosovaných „bezúrazových“ kolegů, aby šli nadále příkladem – dívali
se okolo sebe a nebáli se upozorňovat na porušování předpisů.
„Tady nejde o žádné bonzování.
Uvědomme si, že machr, který si
nevezme ochranné brýle či nenasadí
helmu jen tak z frajeřiny, ohrožuje
bezpečnost nejen svou, ale i celého provozu. Teď je na nás všech
mi osobně hodně vyhovuje,“ pochvaloval si.
Projektové řízení –
projektový management.
To bylo téma čtvrté části
programu NENECHEJ
SVŮJ TALENT ZAHÁLET!
FOTO: Adam Januszek
4
Dokončení ze strany 1
Nicméně je třeba si otevřeně
přiznat, že v uplynulém roce se
v oblasti bezpečnosti nedařilo tak,
jak si firma dala za cíl, a meziročně se počet registrovaných úrazů
o pět zvýšil. Údaje zahrnují také
pracovníky dodavatelských firem.
Společnost OKD si pro letošní rok
vytyčila cíl stát se středoevropským lídrem v oblasti bezpečnosti práce v černouhelném hornictví
a snížit hodnotu ukazatele úrazové četnosti na 5. Firma je rozhodnuta realizovat veškerá opatře-
dokázat mu, že machr bez brýlí nebo
helmy je spíše za vola,“ prohlásil
ředitel Libor Poloch s tím, že řada
úrazů, které zaznamenali, patřila
mezi zcela zbytečné.
Těžká újma na zdraví v práci je
podle něj vždy varováním a poučením do budoucna. Jenomže
opožděný. „Nechceme být za honicí
psy. Je určitě lepší projít si provoz
a konstatovat, že je vše v pořádku,
než řešit resty a nápravná opatření,”
podotkl Poloch s upozorněním, že
pracovat bezpečně se vyplatí z více
důvodů. Pomine-li někdo zdraví,
je ve hře stále i motivační faktor
peněžního ocenění!
uzi
ní, aby bylo tohoto cíle dosaženo.
K tomu bude potřeba úsilí každého zaměstnance a bude nutné
věnovat své bezpečnosti i zdraví
a bezpečnosti kolegů na pracovišti ještě více pozornosti než v minulosti. Klíč k úspěchu leží v odpovědnosti každého jednotlivce.
Program sdílení skoronehod
Jako pilíř své bezpečnostní kampaně pro rok 2015 firma zvolila
Program sdílení skoronehod, jehož cílem je vytvořit systém monitoringu událostí, při nichž nedo-
šlo ke škodě na zdraví a majetku
jen díky shodě okolností nebo náhodě, a následně přijmout opatření, aby se tyto rizikové momenty
neopakovaly.
Bezpečnostní opatření
mají smysl
„V uplynulých letech se klíčové ukazatele v oblasti bezpečnosti vyvíjely pozitivně a ukázalo se, že realizovaná opatření mají smysl a směřují správným směrem. Dosáhli jsme
významného zlepšení. V roce 2014
ale bohužel došlo z hlediska počtu
pracovních úrazů ke stagnaci a jejich počet meziročně zůstal praktic-
ky stejný. To je nutné změnit. Na co
se nyní musíme zaměřit, je osobní
přístup každého pracovníka k bezpečnému chování a zásadám bezpečné práce. Většina úrazů vzniká právě selháním lidského faktoru
a nedodržováním pravidel. Je třeba mít na paměti, že to nejcennější,
co z dolu na povrch vychází, nejsou
tuny uhlí, ale zdravý horník. V každém případě musí zamezit vzniku závažných a smrtelných úrazů.
Po loňském roce, kdy jsme zaznamenali smrtelných úrazů osm, to
platí o to důrazněji,“ říká provozní
ředitel OKD Pavel Hadrava.
Josef Lys
Nejlepší kolektivy v oblasti BOZP za 2. pololetí 2014
Úsek
Kolektiv (hl. Vedoucí
předák)
úseku
Dodav.
organizace RU EU
odměna
(Kč)
FOTO: Josef Lys
Darkov
PRVNÍ CENA: jeřábník z ČSM Jih
Karel Ersek začal pracovat na povrchu až poté, co důkladně poznal
těžbu uhlí v dolech Staříč a František. „Proti dolu je to rozdíl sto a jedna,
což ale neznamená, že bych se neměl starat o svou bezpečnost. Právě
naopak, nahoře se toho může stát... stačí se špatně rozhlédnout a zakopnout o výhybku,“ konstatoval jeřábník na Důlním závodě 2, lokalitě
Jih. Úrazy, ty se mu za třiatřicet let práce v OKD naštěstí vždy vyhýbaly.
A výhra? Už se těší, až si vybere s manželkou nějaký fajn zájezd!
rubání
Společnost OKD ocenila z každého závodu tři pracovníky, kteří pracovali v roce
2014 bez úrazu. Patnáct šťastných získalo poukazy na zahraniční zájezdy v hodnotě 50 000, 30 000 a 20 000 korun.
Nejste mezi výherci?
Výherci zahraničních zájezdů
za práci bez úrazu za rok 2014
Závod Důl Darkov
Zájezd za 50 000 Kč: Robin Duda
Zájezd za 30 000 Kč: Jakub Novotný
Zájezd za 20 000 Kč: Dušan Gula
Závod Důl Karviná
Zájezd za 50 000 Kč: Lech Gorgol
Zájezd za 30 000 Kč:
Roman Schimke
Zájezd za 20 000 Kč: Petr Šiška
Závod Důl Paskov
Zájezd za 50 000 Kč: Pavel Kliment
Zájezd za 30 000 Kč: Oto Pulay
DRUHÁ CENA: dělnice z dřeviště na Darkově
Renata Hoffmanová dvacet let na dřevišti na Darkově třídila materiál,
vázala břemena pod jeřábem a v současné době jezdí s vysokozdvižným
vozíkem Desta. „Bezúrazová práce spočívá v tom, dávat si pořád pozor.
Nechodit tam, kde se může něco stát, nedělat věci, které mohou špatně
skončit,“ nechala se slyšet.
TŘETÍ CENA: zámečník dílny na ČSA
Jaromír Bolek je strojním zámečníkem v mechanické dílně SC, specializované na opravy součástí dopravníků. Zkušenosti sbíral také
na Doubravě. „Člověk musí při práci myslet. A je to taky o štěstí,“ komentoval, proč se mu úrazy vyhýbají.
Zájezd za 20 000 Kč: Vratislav
Hrabinský
Závod Důl ČSM
Zájezd za 50 000 Kč: Emil Roman
Zájezd za 30 000 Kč: Martin Létal
Zájezd za 20 000 Kč: Kryzstof
Zawrin
Závod úpraven, Závod servisních
služeb, správa OKD
Zájezd za 50 000 Kč: Karol Érsek
Zájezd za 30 000 Kč: Renáta
Hoffmanová
Zájezd za 20 000 Kč: Jaromír Bolek
přípravy
vybavování
a likvidace
Karviná
Tadeusz Czaja Janusz
Pielka
Jan Průcha
René Klepáč
Marek Szelong Adam
Iwanuszek
rubání
Marek Fal
přípravy
Jaroslav Illek
vybavování
a likvidace
Paskov
Jaromir
Szarzec
rubání
Marian Majs
přípravy
vybavování
a likvidace
ČSM
rubání
Tomáš Koval
přípravy
vybavování
a likvidace
Marian
Olszewski
Roman
Pastucha
Jiři
Macháček
Alpex
Alpex
0
3
50 000
0
0
25 000
0
1
25 000
0
2
50 000
0
0
25 000
0
0
25 000
1
1
50 000
Petr Plaček
Michal Hykl
Roman
Gajdzica
0
0
25 000
Jan Rzyman
Jiří Zátopek
0
0
25 000
0
1
50 000
0
0
25 000
0
0
25 000
David Miarka
Ivan Mojžíšek David
VOKD
Vodička
Róbert
Miroslav
CZ BASTAV
Bukovický
Pavan
Změny v kyvadlové dopravě mezi lokalitami OKD od začátku února 2015
OKD – V minulém čísle Horníka
jsme informovali, že mezi jednotlivými
lokalitami
OKD
na Karvinsku nadále jezdí pravidelná linka, které je možné využít pro dopravu mezi provozy nebo v případě potřeby pro dopravu do sídla Podniku OKD v lokalitě Darkov Důlního závodu 1.
Vzhledem k požadavkům zaměstnanců a organizačním změnám
v rámci OKD dochází od 1. února 2015 v jízdním řádu ke změnám
(viz tabulka), přičemž proti původnímu stavu byl přidán jeden spoj.
Po zveřejnění nového jízdního řádu se objevily připomínky
ze strany některých závodů, pro-
to došlo ještě k drobné úpravě
jízdního řádu u spoje, který vyjíždí nově v 7.15 z lokality Sever
Důlního závodu 2, a posledního
spoje, vyjíždějícího ve 12.45 ze
stejné lokality.
Neváhejte a v případě potřeby
možnosti rychlé a pohodlné přepravy využijte!
Odjezdy spojů – Stanoviště kyvadlové linky
Důlní závod 2 (lokalita Sever) první autobusové stanoviště od vrátnice
Důlní závod 2 (lokalita Jih) autobusové stanoviště
Důlní závod 1 (Darkov, 9. květen) před vrátnicí správní
budovy
Důlní závod 1 (lokalita Lazy) před vstupem do správní budovy
Důlní závod 1 (lokalita ČSA) před vstupem do správní budovy
Důlní závod 1 (lokalita Darkov 2) autobusové stanoviště
u první trafiky
Důlní závod 1 (lokalita Darkov, PZ) před vrátnicí
Čas
Lokalita
Čas
Lokalita
Čas
Lokalita
Čas
Lokalita
Čas
Lokalita
Čas
Lokalita
Čas
Lokalita
Čas
Lokalita
6.00
ČSM Sever
6.05
ČSM Jih
6.10
9. květen
6.20
Lazy
6.30
ČSA
6.35
Darkov
6.40
PZ
6.45
ČSM Sever
7.15
ČSM Sever
7.20
ČSM Jih
7.30
Darkov
7.35
ČSA
7.45
Lazy
7.55
9. květen
8.00
ČSM Jih
8.05
ČSM Sever
8.15
ČSM Sever
8.20
ČSM Jih
8.25
9. květen
8.35
Lazy
8.45
ČSA
8.50
Darkov
8.55
PZ
9.00
ČSM Sever
10.25
ČSM Sever
10.30
PZ
10.35
Darkov
10.40
ČSA
10.50
Lazy
11.00
9. květen
11.05
ČSM Jih
11.10
ČSM Sever
11.25
ČSM Sever
11.30
ČSM Jih
11.35
9. květen
11.45
Lazy
11.55
ČSA
12.00
Darkov
12.05
PZ
12.10
ČSM Sever
12.45
ČSM Sever
12.50
ČSM Jih
12.55
9. květen
13.05
Lazy
13.15
ČSA
13.20
Darkov
13.25
ČSM Jih
13.30
ČSM-Sever
Po šichtě
ZÁBAVNÁ PŘÍLOHA NEJEN PRO HAVÍŘE
29. ledna 2015 číslo 4 ročník 45
všudy tak, jak si vysnil v mládí.
„Kolegyně účetní občas potřebovaly promasírovat a jednou se mě
zeptaly, proč nemasíruju za peníze. V tu chvíli jsem si řekl, že to
není úplně špatný nápad,“ usmál
se Jan Świder.
Přivydělává si
v rehabilitačním sanatoriu
FOTO: Radek Lukša
Masérem může být každý,
ale uživit se není jednoduché
Tomáš Dobeš při doprovodném programu v K-Triu v Hrabůvce.
FOTO: Adam Januszek
Netrvalo dlouho a na karvinské
střední zdravotnické škole si udělal masérský kurz. Od roku 2002
má živnostenské oprávnění a pomáhá lidem, kteří potřebují pomoci se svým tělem. „Je to velká
dřina, i když se to nezdá. Člověk se
pořád musí učit a zdokonalovat,“
ví moc dobře. V současné době
je už v důchodu a masírováním
si přivydělává. „Zaplaťpánbůh,
protože bylo i období, kdy jsem
Jan Świder má svou pracovnu v centru Českého Těšína vybavenou i infrasaunou.
ČESKÝ TĚŠÍN – Masírování ho lákalo už jako svobodného kluka.
Nakonec se k němu Jan Świder
dostal obloukem až po hodně
dlouhé době. Po úspěšném zakončení průmyslové školy začal
pracovat v elektrárně na ČSA.
To se psal rok 1969. Následovala
měsíční dřina v dole, kterou
přerušila vojna. Za dva roky byl
Świder zpátky, ale to už nemusel fárat – zůstal totiž na povrchovém pracovišti tehdejšího
dolu 1. máj. Přes zámečníka,
strojníka těžních strojů a mnoho dalších profesí se doslova
jako slepý k houslím dostal až
do funkce požárního technika
na Barboře.
žil i požární útvar na Darkově,
kde jsem byl velitelem závodního požárního útvaru, ze kterého mě po roce stáhli na okresní útvar. Tam jsem dělal náčelníka strojní služby až do roku
1993. U hasičů jsem vydržel
celkem nějakých patnáct let,“
zavzpomínal.
Zrodil se nápad
stát se masérem
Ve stejném roce jej zlanařili soukromníci do nového autosalonu na okraji Českého Těšína, kde
pracoval na pozici vedoucího prodeje náhradních dílů a příslušenství. A právě tam se zrodil nápad, aby se stal masérem se vším
JAK TO VIDÍ STRYK LOJZEK
„Kolegyně se mě
jednou zeptaly, proč
nemasíruju za peníze.
V tu chvíli jsem si řekl,
že to není úplně špatný
nápad,“ popisuje Jan
Świder své masérské
začátky.
prostě musel živnost pozastavit.
Jednoduše to nešlo finančně utáhnout. Ono masérů je hodně a stát
se jím po absolvování kurzu může
každý. Otázkou však je, zda se uživí a zda pracuje kvalitně. Investice
jsou opravdu vysoké a návratnost
často komplikovaná,“ krčí rameny muž, jehož služby mohou využít návštěvníci Rehabilitačního
sanatoria v Karviné-Hranicích či
ti, kteří zamíří do centra Českého
Těšína.
na SŠTaS Karviná i přípravu budoucích důlních zámečníků v dílně
na lokalitě ČSA.
Smyslem akce Řemeslo má
zlaté dno podporované v minulých
letech také těžařskou nadací
je představit různé „rukodělné“
obory nabízené středními školami
a učilišti v regionu žákům IX.
ročníků ZŠ. „A nejen to, zapojujeme je totiž do interaktivní soutěže,
ve které si řemesla sami vyzkoušejí a získají tím lepší přehled
i konkrétní poznatky,“ řekla Sylva
Kocurová, ředitelka K-Tria.
Šestičlenná družstva budoucích
absolventů základních škol se
zastavovala také u zámečnické
prezentace SŠTaS Karviná, kde
měli letos na programu rýsování za pomocí kružítka na plech
a vystřihování tvarů. Vše pod
dohledem nejen učitele odborných
předmětů, nýbrž i samotných učňů
schopných poradit a leccos už
i vysvětlit.
uzi
Dejte si pozor na počítače
U hasičů jsem vydržel 15 let
„Po úmrtí šéfa, požárního technika podniku, jsem dokonce nastoupil na jeho místo. S tím souvisela i nutnost dodělat si nadstavbu. Nakonec jsem zalo-
OSTRAVA – Střední škola techniky
a služeb (SŠTaS) Karviná se začíná
po obnově důlních oborů dostávat
do povědomí i díky síle a svalům
žáků či absolventů. To je v případě
Tomáše Dobeše mimochodem
propojeno rovněž s havířinou –
loňský hornický vyučenec fárající
momentálně v Důlním závodě 2 ji
opět reprezentoval v nové sportovní disciplíně workout.
„Tomášova specialita je vis
za krk na hrazdě, za což si ve dvou
středečních i dvou čtvrtečních
blocích na akci Řemeslo má
zlaté dno v kulturním domě K-Trio
v Hrabůvce vysloužil aplaus.
Představili jsme tam totiž nejen
naše obory a postavili soutěžní
stánek, kde si školáci zkoušeli,
jaké to je dělat zámečníka, ale
také vystoupili v doprovodném
programu právě s workoutem,“
sdělil Lukáš Strouhal. Ten se
silovému cvičení věnuje ve volném
čase, v pracovní náplni pak má
www.masazeswider.cz. Webové stránky, kde jsou k dispozici ucelené a potřebné
informace.
Velkým problémem dnešní doby
jsou počítače, tablety a další vymoženosti. S tím úzce souvisejí
především problémy s krční páteří. Jeho klienti tak mají před relaxací a celkovým uvolněním na výběr z klasické či aromaterapeutické masáže, baňkování nebo infrasauny. „Klasická je léčebná
masáž, normální manuální terapie. Tu preferuji nejvíc a rovněž ji
nejčastěji provádím,“ dodal na závěr Jan Świder.
Adam Januszek
FOTO: Radek Lukša
Bývalý požární technik
Jan Świder už nyní
hasí jen problémy
s lidským tělem
UKÁZALI ŘEMESLA I SÍLU
HORNICKÉHO VYUČENCE
Na přehlídce Řemeslo má zlaté dno nechyběla SŠTaS Karviná.
Smutek v reviře
Seděli zme Na Upadnici kapku sklesle.
A něbylo se čemu diviť. Když zařve
v šachtě chlop, je to dycki o smutku,
ale hlavně o dišputě, čemu ku smrťaku
muselo dojsť. Včil něpřežil uraz při
opravě kombajna synek na šachtě Lazy.
Pro pamětniky připomenu, že se kdysik
menovala Antonin Zapotocky. Tu smutnu
zpravu přiněs Juzek. „Je to sice na guvno, ale mame, chlopi, prvniho mrtveho
v novym roku dva patnasť. Dufejme
enem, že to budě v tym roku aji poslední
oběť te naši hrdinske roboty. A aby se
něopakoval tyn loňski, kdy tych oběti
v šachtach bylo až moc!“ pravil s knedlikem v krku a poručil se ferneta. „To by
se na Hlubině stať němohlo,“ pravil ze
snahu atmosferu po tej zpravě kapku
odlehčiť Erďa. „Co to dřistaš? Dyť kolik
haviřu zařvalo v devětapadesatym pravě
na Hlubině?! Přes padesat ich bylo,“
skočil mu do řeči Antek. „Ja, ale to bylo
po vybuchu metana. Mluvilo se vtedy,
že jakisik gnyp se po sfaraňu zapalil
v porubu cigaretu. Šak od te doby byli
všeci, kdo farali, prohlednuti od hlavy až
ku patě, esli němaju cigarety a hlavně
sirky. Ale o kombajnach zme se při nizke
mocnosti sloji mohli něchať na Hlubině
enem zdať. Však pamatujetě, jaki sem
měl na prave dlani od sbijaka mozol?
Ani sem pravačku něsměl svoju Evulu
pohladiť. Takže je jasne, že při opravě
kombajna se tam němohlo nikemu nic
stať,“ zakoňčil řeč s lechkim
usměvem Erďa.
Chtěl sem převesť řeč
od smrťakuv na inači
temat, tuš sem sahnul
kapku do historie. „Vitě
chlopi, kdy v našim
reviře nasadili první
kombajn? Bylo to 30. listopada
1950 na Zarubku. Byl širokopokosovy, vyrobeny v Rusku a menoval se
Donbas. Hned v dalšim roku 1951 se
z celkove těžby v reviře kombajnami
dobyly enem tři desetiny procenta
uhla. Ale pak to začalo stupať.
V roku 1957 už to bylo skorem sedum a pul procenta. Ale vyraznějši
podíl na dobyvaňu uhla měly kombajny až od roku 1958, kdy se už
nasazovaly takzvane uzkopokosove, kere byly pro naš revir vhodnějši. V roku 1960 už kombajny dobyly
vic jak štvrtinu celkove těžby revira. No, a dneska…“ „Ser už na tu
historiu a mechanizacu!“ přerval
mi niť Erďa, a hned dodal: Znatě
tyn, jak pravi synek děvušce: Ty
jsi tak krásná, tak štíhlá, tak
milá a zajímavá. Moc, moc tě
miluji! Ona na to: Ty chceš
sex, že? – A i chytrá jsi!
Fajne, ni?!“
Tuš Zdař Buh, vaš Lojzek
Panorama
Šaty z našich novin dražili pro Barbo
Seriál: ZDRAVÁ VÝŽIVA A STRAVOVÁNÍ (1)
Zpátky ve formě aneb
jak se zbavit kil po Vánocích
Vánoce pro naši siluetu představují kalorickou smršť, která si žádá
daň v podobě několika nabytých
kilogramů. Také se vám hůře dopíná
knoflík u oblíbených kalhot? Pak je
ten správný čas dostat se zpátky
do formy.
Možná přemýšlíte o tom, že
rychle nabyté sváteční kilogramy odbouráte zvýšením fyzické
zátěže. Vždyť se vám to přece
povedlo už tolikrát. „Je moc dobře
mít odpovídající fyzickou aktivitu.
Ale abyste odbourali pověstnou
pneumatiku kolem pasu, k tomu
je potřeba upravit jídelníček. Jinak
samozřejmě můžete mít svaly, ale
současně také tukové zásoby, které
si na vašem těle budou parazitovat
dále. Navíc při nevhodné skladbě
jídelníčku se můžete začít cítit unaveně a vaše výkonnost se bude snižovat,“ vysvětluje Pavlína Štěrbová
z výživové poradny NATURHOUSE
v Havířově.
Na sváteční kila
jedině vyváženou stravou
Jediný způsob, jak se efektivně
a natrvalo povánočních kil zbavit,
je začít dodržovat zásady zdravého
stravování a dodat tělu přesně to,
co potřebuje ke svému správnému
fungování. „Lidský organismus
potřebuje vyvážený příjem sacharidů, tuků a bílkovin,“ říká poradkyně. „U každé této složky je však
10. Tradiční hornický ples
přinesl nejen zábavu, ale
i ctění havířských tradic
včetně dobročinné sbírky
ještě potřeba třídit. Ne všechny
sacharidy a tuky jsou pro organismus vhodné. Například nasycené
mastné kyseliny nebo jednoduché
cukry by se v jídelníčku objevovat
prakticky neměly,“ dodává. Proto je
vhodné se o jídelníčku vždy poradit
s výživovým poradcem. Navíc každý
člověk má individuální potřeby,
jinak bude vypadat jídelníček dvacetileté asistentky, která vykonává
převážně administrativní činnost,
a jiným způsobem bude poskládaný
jídelníček pětačtyřicetiletého muže
pracujícího ve fyzicky náročných
podmínkách.
OSTRAVA – Třicet výtisků týdeníku
Horník využila vnučka někdejšího
strojníka těžních zařízení z Dolu
Vítězný únor (Odra) Kateřina
Středulová jako základní materiál
k výrobě originálních šatů. Jejich
představení Kateřinou Polínkovou
z Hornicko-geologické fakulty VŠB-TUO a následná dražba
ve prospěch sirotků z Barborky
se staly jedním z vrcholů 10.
Tradičního hornického plesu.
„Úžasné, skvělé!
Dorazily skoro dvě
stovky lidí, zábava
trvala do časného
rána. Přijdete příští
rok?“ ptala se Kristýna
Černá, doktorka
hornictví z HGF.
Častým jídlem k hubnutí
Pro redukci hmotnosti je zásadní
nastartování optimálního tempa
metabolických funkcí. Jedině
tak tělo nebude ukládat další
tuky a začne redukovat ty ze své
tukové zásobárny. Aby metabolické
procesy probíhaly rychleji, je třeba
tělo pravidelně zásobovat živinami
a dodržovat vhodný pitný režim.
Minimální počet jídel, která bychom
za den měli sníst, je pět. Jsou jimi
snídaně, svačina, oběd, svačina
a večeře. „U lidí, kteří pracují
na směny anebo vykonávají fyzicky
náročná povolání, je vhodné klidně
ještě jedno jídlo přidat a upravit složení stravy, s čímž jim samozřejmě
rádi pomůžeme,“ dodává výživová
poradkyně Pavlína Štěrbová.
red
„Ráda
vytvářím
kostýmy.
Dělala jsem je na jiné plesy nebo
šachový turnaj, proto jsem také
FOTO: Radek Lukša
6
Tančila i ředitelka SŠTaS Iva Sandriová a profesor „báňské“ Pavel Prokop.
dívky. Stejné symboly vytvářela
kývla na tuto nabídku. Plesová
maminka Václava Dorazila ( jenž
róba skládaná z novin včetně kloples s Kamilem Ožanou moderobouku o bezmála metrovém průval) na desítky kusů cukrovinek.
měru mi zabrala přibližně deset
Pro náležitou atmosféru se
hodin práce. Samozřejmě
j
sehnaly
i zelené a černé
rozdělené do asi jeddsehn
svíčky,
lucerničky či
noho týdne,“ líčila
sv
ubrousky.
Středulová. Patřila
u
Samotná plesotaké k týmu z „báňvá zábava zahrnoské“, který na poním
vala vystoupení folslední lednovou sose na Tradič
Tolik korun
o
al
br
klorního
soubobotu bál v Nové aule
plese vy
hornickém
arborky.
organizoval.
rru Hlubina Ostrava
pro děti z B
včetně
ukázky Skoku
„Šaty jsem vyráběvč
přes kůži, spoustu tanla, vlastně lepila, pomooce na hudbu
Hornické smečcí tavicí pistole,“ pokračok č
h
ky v čele s kantorem Plaváčkem,
vala studentka ekonomie s tím,
soutěž o Krále hornického valčíku
že jiná kolegyně šila pětadvacet
či Pivní souboj při soutěži o ceny.
ubrusů ze zelené látky s černýNa parketě se objevila s nestomi zkříženými hornickými kla-
3542
V PZKO BYLO VESELO
KARVINÁ – Třetí lednovou sobotu
proběhlo hornické setkání přátel
z hornických spolků a kroužků krojovaných horníků v karvinském PZKO.
Ples KKH Gabriela pod vedením předsedy Vladislava Pietrasze se podle
zúčastněných vydařil na výbornou.
Akce se zúčastnili členové
spřátelených spolků KKH Barbora,
KKH František, KKH ČSA nebo SKH
Stonava, ale také jejich sympatizanti. Co k akcím podobného typu patří
je pochopitelně kvalitní občerstvení,
které nechybělo ani zde. Při hudbě se
navíc s elánem tančilo i zpívalo.
Že jsou kroužky krojovaných horníků
a kluby hornických důchodců v této
oblasti aktivní a nezapomínají na hornické tradice, dokládá i to, že 6. února
se koná Havířský bál také v Dělnickém
domě v Horní Suché, který pořádá Klub
hornických důchodců Dolu František.
Akce začíná ve tři hodiny odpoledne
a podle organizátorů nebude chybět
kvalitní občerstvení a bohatá tombola.
Hornické uniformy jsou vítány.
aja
Předtančení v podání Souboru lidových písní a tanců Hlubina Ostrava.
Bílé myšky v dole, šéfe!, křičel h
Předseda KKH Gabriela Vladislav Pietrasz (vpravo) spolu s místopředsedou Janem
Vlaškem a jeho manželkou Irenou.
JADRAN 2015
Slevy až 25
%
HAVÍŘOV – „Bílé myši, šéfe,“ křičel
svého času havíř klimbající s vedoucím úseku po větším flámu. „Klid,“
odbyl ho nadřízený – dokud je nespatřil sám. A delší dobu oběma pracovníkům Dukly trvalo, než si uvědomili, že obyčejní důlní „šťuři“
mají kožíšky od kamenného prášku!
I toto zanesl Jaroslav Čihař do nové
knížky „Grilování kuřat v dole aneb
veselé historky z hornictví“.
„Vybral jsem jich padesát, nicméně z hlavy a svých poznámek
bych vydoloval z těch čtyřiceti let
na šachtě historek snad na dvě tři
další knihy,“ rozhovořil se Čihař,
jenž v dubnu oslaví 80. narozeniny. Vzhledem ke svému věku má,
jak říká, „výuční list na pravou ha-
vířinu“ a přátelé nejen z Klubu přátel hornického muzea mu díky jeho
zážitkům přezdívají „Kráčející
fosilie“.
Čihaře, pocházejícího z Rokycan,
přivedlo do revíru učení na havíře.
Psal se rok 1952, když vyšel z učiliště v Šumbarku a nastoupil na Důl
Dukla. „Hned do rubání. Tehdy se
těžilo ještě všecko sbijáky, na kubíky. Technika začala chodit až
„Kamarád ze šachty
Zárubek Josef Stružka
udělal ilustrace,
kniha vyšla za přispění
Nadace Landek
i kamarádů z KPHMO
Karla Budína a Pepy
Gavlase,“ přiblížil Čihař,
který dříve psal o Dukle
či hornických koloniích.
do 28. února 2015
Jaroslav Čihař v havířovské Radosti při představování své knihy.
800 567 567
85/HBC2014/15
Cestujte s nejlepší
cestovní kanceláří
www.ckvt.cz
FOTO: Radek Lukša
FOTO: KKH Gabriela
Jaroslav Čihař je jako
autor zachycující hornická
témata v regionu známý.
Tentokrát sepsal zábavné
historky z havířského života
Kniha vyšla v třítisícovém nákladu za podpory havířovské městské knihovny.
v šedesátých letech minulého století, kdy se taky začaly šachty pořádně elektrifikovat. To byla fakt
havířina s velkým H,“ popisoval
pamětník.
A přidal další historku; o tom, jak
obsluha na přesypu řvala „Mrtvý
havíř!“, zatímco okolo jel po zakládkových pásech panák ze zmuchlaného papíru navlečený do fáraček. „Jasně, dělaly se různé voloviny. Píšu o tom, co jsem skutečně prožil. Na druhou stranu ale
– nikoho nejmenuji! Pozval jsem
na křest knihy i kamarády z Dukly
schopné leccos dosvědčit,“ prohlásil Čihař.
Autor nové hornické publikace strávil na Dole Dukla většinu své
pracovní kariéry. Po vojně si udělal hornickou průmyslovku, postoupil na revírníka rubání, pak vedoucího těžebního úseku. Od roku 1976
do odchodu do penze v roce 1990 působil u vybavování a likvidací a podílel se rovněž na zavádění tehdy nové
techniky v revíru, posuvných výztuží Alpine, Ostroj či Pioma.
Protože od plenění není daleko
k opravám, vzpomněl si na vedoucího strojního úseku, který při prohlídce kombajnu v povrchové dílně
tak nadával, že mu spadly do oleje
umělé zuby. Podřízený měl za úkol
Panorama
orku – vynesly 1200 korun
Do kasičky přispěli sirotkům ze svaté
Barbory více než dvěma tisícovkami.
rem udržování havířských tradic,
profesorem Pavlem Prokopem,
také ředitelka SŠTaS Karviná Iva
Sandriová. Děkan HGF Vojtech
Dirner poté, co přednesl zdravici, dostal ke svým narozeninám
„hornický“ dort.
Někdejší štajgr v přípravách
na Dole Fučík Jaroslav Glinz vzal
na ples také syna Jana. Ten je sice
pilotem letadel, nicméně rád se
nechal zvěčnit ve fotostánku, který byl jednou z „nej“ atrakcí celého večera. K dispozici zde pro
účastníky plesu měli nejen hornické kytle, nýbrž i fáračky, trenýrky,
přilby, gumáky a více druhů lamp.
S vypitými „Hornickými vlajkami“ rostl rovněž zájem o netradiční focení.
Ocenili dárce nejvzácnější tekutiny
HAVÍŘOV – Lidé napříč mnoha profesemi, mezi nimiž nechyběli ani
zaměstnanci OKD, se začali scházet už dobrých třicet minut před
plánovaným čtvrtečním začátkem slavnostní akce v místním KD
Radost. Bezpříspěvkoví dárci krve
a krevní plazmy byli odměňováni
podle toho, kolik absolvovali odběrů.
Zlatou Jánského plaketu za
40 odběrů získalo 63 dárců.
Zlatý kříž III. třídy za osm desítek bezplatných odběrů má 36
dárců, rovných dvacet je držitelů Zlatého kříže II. třídy, který
se uděluje za 120 odběrů. Zlatý
kříž I. třídy za 160 odběrů získalo za rok 2014 devět dárců. Město
však eviduje také dárce s více než
160 odběry.
„Děkuji všem, kteří darovali to
nejcennější, co mají. Jsem rád, že
i v dnešní době se najdou lidé, kteří
nemyslí jen na sebe,“ řekl na pódiu
primátor Havířova Daniel Pawlas.
Syn bývalého havíře a pilot Jan Glinz se
dal stylově zvěčnit ve fotostánku.
FOTO: Libor Běčák
V nejmladším městě
České republiky Havířově
se odměňuje pravidelně
od roku 1997. Letos
se této pocty dostalo
139 lidem
Primátor Havířova Daniel Pawlas (úplně vpravo) poděkoval i Petru Svrčinovi
(celý v černém) z jižní lokality DZ 2.
Zlatý kříž I. třídy za
160 odběrů krve
obdržel také Petr
Svrčina z čelbového
kolektivu jižní lokality
Důlního závodu 2.
Během večera, který byl prokládán kulturními vystoupeními, obdrželi všichni ocenění z rukou primátora a jeho náměstků čipové karty k bezplatné přepravě v MHD. Mezi těmi devíti
Všech patnáct studentů
provozní techniky
na SŠTaS se na květnovou
maturitu chystá skutečně
svědomitě
Originální plesové šaty vyrobené z hornického týdeníku slavily úspěch.
A hned od fotostánku se pokračovalo ke stolečku s kasičkou, kde probíhala sbírka pro
Spolek svatá Barbora. Vybralo se
2342 korun. „Za dalších dvanáct
stovek se vydražily šaty vyrobené z týdeníku Horník. Přiklepl
jsem je manželům Haškovým
z Ostravské univerzity,“ upozornil Zdeněk Polanský, syn vysloužilého plynoměřiče degazace Dolu Paskov. Dohromady hornický ples tedy vynesl Barborce
3542 Kč.
Radek Lukša
KARVINÁ – Kdy se horník způsobně
hlásí? Když potřebuje na WC! To
není nejnovější vtip z důlního prostředí, nýbrž skutečnost ze Střední
školy techniky a služeb (SŠTaS)
Karviná. A navíc také dokresluje atmosféru ve třídě III. X, jejíchž patnáct večerních maturitních studentů ze společnosti OKD dosahuje nejlepších výsledků v prospěchu,
docházce i přístupu.
„Učím šestým rokem, z toho
horníky večerňáky mám celé tři
V pololetí čeká
vyznamenání Františka
Kičerku z Darkova a také
Dušana Kozáka z ČSA.
Pasování operátora provozu rubání
z ČSM Radka Gasiora.
také situace nikoliv nepodobné
kultovní české komedii Marečku,
podejte mi pero.
„Když něco potřebuji, vyskočí i ti z poslední lavice. Jak mají
chuť třeba na tyčinky, okamžitě
mi nabídnou. Jsou docela odlišní
od ostatních žáků. Je to samozřejmě tím, že jsou dospělí a vědí, co
to znamená pracovat, živit rodiny,
něčeho v životě dosáhnout. Jejich
FOTO: Skupina ČEZ
roky jejich studia na technickou
mechaniku, technologii a stroje a zařízení. A ještě jsem jejich
třídní,“ nechala se slyšet Mária
Kolářová s tím, že vyučovat chlapy ze šachet znamená pro ni i kolegy něco jako „pedagogův sen“. Ale
Elektrárna Dětmarovice spaluje nejčastěji uhlí nakopané v revíru OKD.
UHLÍ Z OKD V DĚTMAROVICÍCH
Radek Lukša
se Zlatým křížem I. třídy byl také
Petr Svrčina z čelbového kolektivu jižní lokality Důlního závodu 2. „Krev daruji nepravidelně,
ale určitě už to bude nějakých 10
let. Vždycky záleží na tom, jestli máme v práci dost lidí,“ nechal se slyšet s tím, že letos kroutí u těžařské společnosti už třicátý rok.
„Od roku 1997 jsme ocenili 1691
dobrovolných dárců krve a krevní plazmy, letos k nim přibylo dalších 139,“ dodala mluvčí města Eva
Wojnarová.
Adam Januszek
Nej žáci? Večerňáci z OKD!
havíř
dosud představovali většinu
DĚTMAROVICE – Stovky tisíc
návštěvníků.
Český průmysl
tun „energetiky“ nakoonávště
potřebuje
novou krev,
pané na šachpotř
a proto je dobře, že petách společnosti
a OKD posloužily
ddagogové berou děti
na technické exkurze.
v loňském roce
Zjednoduší tím jejich
k chodu největší
osrozhodování o výběru
české černolik domácn
to
ě
n
é
jm
e
N
at ročv
o
b
povolání,
při volbě
uhelné elektrárny
so
zá
tí dokáže
nacházející se
ttechnických oborů
lektřiny
e
ce
k
u
d
ro
ní p
v Dětmarovicích
se nebudou bát kroku
vic.
z Dětmaro
do neznáma,“
informoa zásobující teplem
do n
val Vlad
Vladislav Sobol, mluvčí
Orlovou i Bohumín. Chod
hod
Skupiny ČEZ pro náš region.
tohoto provozu, který dokáže
A právě OKD je podle něj největvyprodukovat ročně na 2,5 milionu
ším dodavatelem energetického
MWh elektřiny a více než 800
uhlí, tedy paliva pro tři bloky děttisíc GJ tepla, poznala také řada
marovické elektrárny. Elektrárenský
návštěvníků.
provoz je tady na „evropské“ úrovni
„Přesněji řečeno jsme jich tam
a odpovídá dnešní době včetně
vloni měli necelé dvě tisícovky.
sofistikovaného počítačového řízení.
Největší díl tvořili žáci ZŠ, přeskočili dokonce středoškoláky, kteří
uzi
700 000
FOTO: SŠTaS Karviná
je vylovit a přinést do jeho kanceláře. Samotnou historku o grilovaných kuřatech a jistém báňském inspektorovi si však už musí vyhledat
čtenáři v Čihařově knize sami.
Havířský humor se projevoval
ostatně i v situaci vážné, smutné,
totiž na pohřbu kolegy. Čihař kromě vedení kroniky Dolu Dukla chodíval „mluvit“ za šachtu, a to včetně
oněch posledních rozloučení. A jednou se tak v krematoriu v Ostravě
vydal kondolovat pozůstalým, když
rakev vyjela nazpět na katafalk.
„Nebožtík se přišel ještě jednou
rozloučit,“ uklidňoval tehdy situaci.
7
Večerní studenti z OKD na stužkovacím večírku, třídní učitelka je třetí dáma zleva.
zájem je daný také tím, že chtějí
udělat maturitu,“ popisovala třídní studentů z OKD. A kázeň? Tu
vůbec neřeší!
„Potýkala jsem se s trémou, když
jsem před ně měla poprvé předstoupit. Nyní pociťují větší zodpovědnost za to, co je naučím. Denní
studenti se tolik neptají, s večerňáky diskutujeme a rozebíráme problémy. Hodiny jsou naplněné, jak
mají být,“ pokračovala Kolářová,
která se setkává i s názory horníků
z praxe. Například, když naposledy probírali funkci kladkostroje.
Slovy chvály na pedagogické radě
SŠTaS ve třetím lednovém týdnu nešetřil ani kolega Josef Němec, jenž
III. X učí předměty Dobývání ložisek, Důlní stroje a Důlní bezpečnost. „Ve sborovně jsme se shodli, že večerňáci z OKD mají nejlepší výsledky ve škole,“ poznamenala
Kolářová. Dva z jejích žáků ostatně
dostanou v pololetí na vysvědčení
vyznamenání.
A aby to měli budoucí maturanti ze šachet se vším všudy, uspořádali pro ně koncem loňského roku
rovněž regulérní stužkovací večírek.
„Každý poklekl a já ho osobně mečem pasovala do cechu maturantského,“ uzavřela Kolářová, která by
ráda poznala i prostředí, kde její první a zatím i poslední večerňáci dělají.
Totiž v dolech OKD.
Radek Lukša
Po šichtě
8
číslo 4 | ročník 45
VÁHY 23. 9. – 23. 10.
BERAN 21. 3. – 20. 4.
Dlouho odkládané formality
už klepou na dveře. Snažte
se proto maximálně
využít volného času k jejich
dořešení. Jednoduché to nebude, ale situace už není tak
vypjatá, jak byla na začátku.
Vám se uleví a noční můry
vystřídají příjemné
sny. Neshody s dětmi
řešte obezřetně.
Kniha z vydavatelství Alpress (www.alpress.cz)
Křížovka o knihu
Horoskop na týden od 29. 1. do 4. 2.
Čím složitější a náročnější
úkoly dostanete, tím lépe pro
vás. Úspěchy v profesionální
oblasti máte více než jisté.
Zvýšení příjmů by mělo být
jen otázkou času. Partner
na vás začne tlačit s radikálním řešením dosavadního
bydlení. Zvažte, zda
by koupě bytu nebyla
nad vaše možnosti.
Ke dvoru vládce Mayů přijde dívka podivné krásy, s pletí bílou jako
alabastr. Nezdolná Tonina, která se tam zamilovala do místního hrdiny, však musí jít dál. Po matce zdědila posvátnou knihu, která ukrývá
tajemství rodu a jeho budoucnost. Tonina ví, že musí splnit své
poslání, proto odhodlaně kráčí vstříc osudu, po cestě plné nástrah,
dobrodružství a lásky.
Baví se dvě kamarádky. „Já jsem velmi
ráda, že mi manžela vybrali rodiče. Při
pomyšlení, že jsem si takového…
(VIZ TAJENKA).“
Pomůcka:
Ilek, Kynos,
pupa.
Český herec
Královský
symbol
Žirafovitý
savec
Vojenská
jednotka
Ruské ukazovací zájmeno
Značka
vápníku
Okolnosti si vynutí změnu
nejbližších plánů. V podstatě
se dá říct, že se tak vyhnete
nepříjemným a nudným
povinnostem. Nepřehánějte
to ani se sebejistotou, která
by vás mohla svést na nesprávnou cestu. Více se
kontrolujte, v poslední
době jednáte zbytečně
unáhleně.
Navýsost aktuální bude
záležitost, kterou zpočátku
budete brát jako podružnou.
Budete nuceni zkrátit i čas
vyhrazený k odpočinku, abyste vše zvládli. Odměnou vám
bude zásadní zlom ve vaší kariéře. Koncem týdne se pustíte nejen do zvelebování
domova, ale i proměny
svého vzhledu.
Učme se anglicky s Horníkem!
ŠTÍR 24. 10. – 22. 11.
STŘELEC 23. 11. – 21. 12.
KOZOROH 22. 12. – 20. 1.
VODNÁŘ 21. 1. – 20. 2.
Menší roztržky a hádky vás
čekají v příbuzenských vztazích. Nejlépe uděláte, když
se budete držet stranou.
Braňte se jedině v případě,
že by se hádky měly týkat
přímo vaší osoby nebo
nejbližších. U nezadaných je
na obzoru nový vztah.
Netlačte ale na pilu,
nic tím neurychlíte.
RYBY 21. 2. – 20. 3.
BÝK 21. 4. – 20. 5.
BLÍŽENCI 21. 5. – 21. 6.
RAK 22. 6. – 22. 7.
LEV 23. 7. – 23. 8.
PANNA 23. 8. – 22. 9.
Dávejte si pozor na možnou
manipulaci lidmi, do kterých
byste to neřekli. S pokusem
usnadnit si život na váš učet
se setkáte nejen v práci, ale
i u příbuzných. Buďte proto
ostražití. V hlavě se vám budou rodit samé dobré
nápady. Jen musíte
najít vhodnou chvíli je
představit.
Nemístná kritika vůči
kolegům se může v závěru
obrátit proti vám. Ani se nenadějete a někdo z vašeho
okolí vám vaši hrubost vrátí.
Nezapomínejte na zásady
slušného chování. Pozor si
dejte při podpisu důležitého
dokumentu. Výmluva
na přepracovanost by
nebyla na místě.
Naději na výrazný úspěch
máte při řešení osobních
problémů, hledání zaměstnání nebo dokončení rozjednaných obchodů. Jste v obraze
a víte, co chcete, to také vede
k tomu, že můžete směle
přijmout i riskantní rozhodnutí. Nadcházející
týden bude pro vás
hodně zajímavý.
Nespoléhejte na štěstí a zázraky. V práci se
nepokoušejte přenést jistou
odpovědnost na někoho
jiného. Nepodceňujte kolegy
a snažte se hrát vždy férově.
Vyslechněte si i názory kolegů,
se kterými až tak nesouhlasíte. Získáte tolik potřebný pohled na problém
z jiné strany.
Budete v situaci, kterou lze
nazvat: lehce nabyl, lehce
pozbyl. Dostanete příležitost
získat větší obnos peněz,
ale budete se muset hodně
hlídat, abyste je okamžitě
neutratili. Potěšte partnera
a pozvěte jej na ples nebo
na víkendový pobyt
na horách. Pozor si
dejte na úrazy.
Momentálně nemá nikdo
šanci vás vyvést z míry. V práci vše zvládáte s nadhledem
a případný strach berete jako
neopodstatněný. Po dlouhém
přesvědčování svolíte k návštěvě příbuzných. Strojený
úsměv vám dlouho nevydrží
a k nelibosti partnera
dojde k malé slovní
přestřelce.
Malá peněžní
částka
Kus ledu
Dětský
pozdrav
Středoslovenské město
Asijský
nájezdník
Kanál
Římskými čísly
1001
Kabina pilotů
Rybářská síť
Pták pěvec
Přátelé vás požádají o pomoc,
která si vyžádá změnu některých vašich plánů a představ.
Není tak docela jisté, zda
jim vyhovíte. Důvodů pro
i proti není zrovna málo.
Rozhodujícím se pro vás
stane názor vašeho partnera.
Naučte se také někdy
říkat ne. Odmítnout se
dá i s noblesou.
Bývalý český
sprinter
1. DÍL
TAJENKY
Asijský
sudokopytník
Částky
Kaziti (přenes.)
Značka astatu
Japonská
potápěčka
Rusky stůl
Klobouk
(z maďarštiny)
Loutka, panna
(zastarale)
Druh pepře
Usaditi (osu)
Zámek
u Trutnova
Rusové
Spojka
souřadící
Shariffovo
jméno
Vozatajstvo
2. DÍL TAJENKY
Asijský
kopytník
Solmizační
slabika
Ambaláž
Symetrála
Ošklivec
Šachty
Kancelář
(zastarale)
Značka
samaria
Řeka v Rusku
Ten i onen
Pohoří v Rusku
Udeřiti
Předložka
Strach
3. DÍL TAJENKY
Setina hektaru
Mongolský
pastevec
Zástup
Cizokrajná
dřevnatá
rostlina
V roce 2014
Domácky
Eliška
Avivážní
přípravek
Tajenka křížovky č. 3: „...sem sa optat na gestapu.” Výherce křížovky č. 3. Milan Rickl z Nového Boru
Na vylosovaného luštitele čeká za správné řešení kniha z vydavatelství R MEDIA. Prosíme výherce, aby kontaktoval redakci: Renata Pavlíková, e-mail: [email protected]
VTIPY
Mně doktor doporučil sexuální zdrženlivost, tak jsem se dneska ráno sexuálně
zdržel a málem jsem přišel pozdě
po práce.
Manželé po 20 letech sedí v restauraci,
jedí a najednou k muži přistoupí krásná
dlouhonohá blondýnka, políbí ho a praví:
„Miláčku, uvidíme se i dnes večer?“ On
jí odpoví: „Ale samozřejmě, kočičko.“
Blondýnka odejde a šokovaná manželka
se ptá manžela: „Kdo to byl?!“ Manžel
klidně odpoví: „Moje milenka.“ Manželka
dostane hysterický záchvat, vříská
na muže: „Ty darebáku, já se s tebou
rozvedu, tohle, to nestrpím...!“ Manžel
na to pokojně odpověděl: „OK, rozvedeme
se, ale zapomeň na ty dovolené v Karibiku,
norkové kožichy, lyžování v Alpách...“
Manželka rychle ztichne, nastane
napjaté ticho, ve kterém manžel pokojně
pokračuje v jídle. Okolo přechází starší
pán s krásnou brunetkou, pozdraví se
s manželem a manželka se ptá: „A to byl
kdo?“ Manžel na to: „Kolega z práce se
svojí milenkou.“ Manželka je chvíli ticho
a potom říká: „Pch, ta naše je hezčí.“
Manželský pár je doma a očekává
návštěvu. Muž ale stále běhá ve slipech,
tak mu žena říká:
„Prosím tě, obleč se, už za chvíli je tady
návštěva.”
Muž na to jen spokojeně:
„Já jsem schválně ve slipech, aby viděli,
jak jsem hubený, protože mně nechceš
vařit.”
Žena flegmaticky:
„Víš co, sundej si i slipy, aby viděli, proč
ti nevařím...”
Górnik
29 styczńia 2015 numer 4 rocznik 12
Darmowa
gazeta nie
tylko dla
górników
www.okd.cz
Hasło bhp miesiąca: „Najcenniejszą wartością, która wychodzi z kopalni, jest zdrowy górnik.“
Brygada ścianowa Czai i Pielki z Alpexu
daje przykład także w dziedzinie BHP
Motto Kampanii
Bezpieczeństwa 2015:
Najcenniejszą wartością,
która wychodzi z
kopalni, jest zdrowy
górnik. Jednym z celów
jest obniżenie wskaźnika
częstości wypadków w
OKD na wartość 5,00
Janusz Pielka
„Aby zapewnić bezpieczeństwo na kopalni, należy podjąć wiele czynności i
środków. Codziennie
przed każdą zmianą mamy dziesięciominutówkę nt. BHP. To
rozmowa w zespole. Mówimy o
tym, co czeka nas na tej zmianie,
wszystkim przypominam, aby
byli ostrożni przy wykonywaniu
poszczególnych działań, myśleli w trakcie pracy i wykonywali ją dobrze i z rozwagą. Raz na
miesiąc mamy specjalną naradę nt. BHP. W trakcie niej omawiamy przypadki naruszenia zasad BHP, które miały miejsce na
kopalniach. Mówimy o przyczynach urazów lub wypadków, jaka
była ich przyczyna, jak powinno
się było postępować, jak można
było im zapobiec i co należy zrobić, aby w przyszłości takie sytuacje się już nie powtórzyły.”
Tadeusz Czaja
„Najważniejszą
rzeczą jest umówić się z pracownikami bezpośrednio
na miejscu wykonywanej pracy. Zaznajomić się
z sytuacją, obejrzeć wszystko i
uzgodnić, co i jak będziemy robić. W pierwszym rzędzie należy przygotować warunki do pracy, a dopiero potem zabrać się
do niej. Podczas wykonywania
swych obowiązków nie przestawać myśleć z wyprzedzeniem,
pamiętać, że należy zachować
ostrożność, pracować bez zbędnego pośpiechu, nie lekceważyć
niczego, nie oszukiwać przepisów, pracować jakościowo i
tym samym zapobiegać sytuacjom zagrożenia. Wtedy praca może by nie tylko bezpieczna,
ale także będzie przynosić efekty. Nie możemy zapominać o
utrzymywaniu porządku na stanowisku pracy. żadna rzecz nie
może być przeszkodą, a jednocześnie dobrze mieć wszystko
DARKÓW – Ubiegłoroczna kampania bezpieczeństwa wdrażana przez
spółkę OKD została uwieńczona
w środę 21 stycznia wręczeniem
nagród finansowych za najlepsze
osiągnięcia w dziedzinie BHP dla
brygad ścianowych, robót przygotowawczych oraz zbrojenia i likwidacji
wyrobisk. Z każdego z czterech zakładów górniczych nagrodzono trzy
brygady. Jednocześnie wylosowano
spośród ponad 10.000 etatowych
pracowników i około 3.000 pra-
odporne, stabilniejsze, po prostu udoskonalone obudowy zmechanizowane, przez które nie spada tyle kamieni. Pracujemy z bezpieczniejszymi przenośnikami,
stanowiska pracy wyposażone
są w czujniki elektroniczne, które w sytuacji zagrożenia automatycznie wstrzymują wydobycie. To
bardzo ważne elementy zabezpieczenia, inwestując do nich władze
OKD pozytywnie wpływają na
bezpieczną pracę na dole.”
FOTO: Josef Lys
również pracowników firm zewnętrznych. Spółka OKD na rok bieżący
postawiła sobie ambitny cel – stać
się liderem w dziedzinie BHP w
górnictwie węgla kamiennego w ramach Europy środkowej i przesunąć
wskaźnik częstości wypadków
na wartość 5. Firma zdecydowana
jest przyjąć wszelkie kroki, aby
osiągnąć założony cel. Nie jest to
możliwe bez włączenia się każdego
pracownika i wszyscy bezwarunkowo musimy poświęcać jeszcze
Czesław Witek
Swoimi doświadczeniami z dziedziny BHP podzielili się z nami (z lewej) Tadeusz
Czaja, Stanisław Witek i Janusz Pielka.
Motto Kampanii Bezpieczeństwa na rok 2015:
Najcenniejszą wartością, która wychodzi z kopalni, jest zdrowy górnik.
Jednym z celów jest obniżenie wskaźnika częstości wypadków w OKD
na wartość 5,00. O ile wszystkim brygadom pójdzie w roku bieżącym tak
dobrze jak tym, które niedawno odebrały nagrody za najlepsze wyniki w
dziedzinie BHP za 2. półrocze 2014, to założony cel można osiągnąć.
to, co niezbędne do pracy, pod
ręką. Pracownicy muszą przychodzić na zmianę odpoczęci i
skoncentrowani. Bez myśli zajętych czym innym. Nie powinni by zestresowani problemami
czy obawami. Po prostu przyjść
na zmianę, wykonać profesjonalnie swą pracę i bez uszczerbku na zdrowiu wrócić do domu.”
Czesław Witek
„Należy podkreślić
nie tylko to, że brygada Czai i Pielki
może pochwalić się
osiągnięciem, gdy
za całe drugie półrocze ubiegłego roku nie odnotowała ani jednego zarejestrowanego wypadku przy pracy i tylko trzy odnotowane. Dla brygady ścianowej
to świetny wynik. Należy dodać,
że udało się go osiągnąć w bardzo
trudnych warunkach wyrobiska
40 901 o miąższości 5,5 metra.
Wyrobisko zlokalizowane jest w
złożonych warunkach geologicznych. Górnikom utrudniało pracę nieprzyjemne przesiąkanie
wody od góry i od dołu. Na dole
wszystko było mokre i śliskie i
tym bardziej było trudniej pracować bez wypadku. Pracownicy
przyzwyczaili się już do takich
złożonych warunków. Dzięki
swej wysokiej profesjonalności
raz niezawodności brygada Czai
jest zazwyczaj wybierana do pracy w nietypowych, można powiedzieć ekstremalnie trudnych warunkach. Pracownicy zdają sobie z tego sprawę. Zawsze sobie
dali radę i należą do najlepszych
zespołów wykazujących najwyższe wydobycie w skali roku. Mają
na swoim koncie lata z wynikiem
wydobytego miliona ton węgla, a
nawet więcej. To także potwierdza fakt, że postrzegają wszelkie
ryzyka i są dobrze przygotowani. Oddają wysokiej jakości pracę wykonaną z najwyższą dbałością. Tym samym chronią swoje
zdrowie i starają się omijać rutynę. Dlatego nieustannie mówimy
z górnikami o bezpiecznej pracy, robimy co tylko się da, aby
przy pracy nie przestawali myśleć o swoim i swoich kolegów
zdrowiu.”
Jak pracownicy Alpexu postrzegają aktualną kampanię bezpieczeństwa, nacisk kierownictwa
OKD na bezpieczeństwo w zagłębiu czy też kontrole pracowników BOZP.
Janusz Pielka
„Bardzo ważne jest, aby wyposażenie, które stosujemy na dole,
było w dobrym stanie technicznym. Mam na myśli na przykład
wciągarki, szyny, narzędzia, młoty pneumatyczne i tym podobnie.
To rzeczy, które muszą popilnować sami górnicy. Obchodzić się
odpowiednio ze sprzętem, dbać
na jego konserwację. Na samopoczucie górników przy pracy wpłynęły pozytywnie i lepsze rękawice
czy nowe, dobrze pasujące hełmy
ochronne, wygodniejsze obuwie,
okulary ochronne i dalsze narzędzia pracy. W tym kierunku odnotowaliśmy duże zmiany na lepsze.”
Tadeusz Czaja
„Należy podkreślić, że na podniesienie poziomu bezpieczeństwa na
kopalni w sposób znaczący wpłynęły nowe maszyny górnicze wyposażone w nowoczesne moduły
elektroniczne. Poza bardziej niezawodnymi kombajnami o wyższej mocy uzyskaliśmy bardziej
„To, że kierownictwo OKD kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo, jest bezsprzecznie rzeczą
pozytywną. Co więcej, inwestuje
do zapewnienia nam bezpieczeństwa duże środki. Każda kontrola ma za cel pomóc zapewnić ludziom większe bezpieczeństwo
w pracy. Wychwycić ewentualne
niedociągnięcia i pomóc znaleźć
metodę ich usunięcia. Nikt nie
może poczuć się dotknięty, gdy
technik BHP zwróci mu uwagę,
że na jego odcinku pracy nie jest
wszystko w porządku. Na odwrót,
powinien mu podziękować i natychmiast usunąć błędy. To przecież leży w jego interesie i w interesie jego współpracowników.
W chwili obecnej wielu naszych
ludzi, doświadczonych górników,
odchodzi za pracą do Niemiec,
Wielkiej Brytanii, Holandii.
Kolektyw trzeba uzupełniać nowymi pracownikami. To duży obowiązek spoczywający na barkach
przede wszystkich głównego przodowego - musi więcej rozmawiać
z nowymi, młodymi, mniej doświadczonymi, szkolić ich, wychowywać, uczyć uczciwej górniczej
pracy. Z tym bardzo ściśle związane jest bezpieczeństwo. O tym
trzeba przypominać nieustannie.
Ponieważ to ludzie, którzy dopiero zaczynają, jeszcze nie weszły im
pod skórę wszystkie przepisy BHP
i metody pracy. Trzeba ich więcej
pilnować, sprawdzać, nowi potrzebują częstej pomocy, wsparcia i rad od starszych i bardziej doświadczonych kolegów. To wielkie
zadanie, a jednocześnie wyjątkowa umiejętność głównego przodowego i kierownika odcinka, ale
także przodowych zmianowych
i dalszych naszych długoletnich
pracowników.”
Josef Lys
FOTO: Josef Lys
DARKÓW – W gronie nagrodzonych za wyniki w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy za
okres 2. półrocza roku ubiegłego znalazła się brygada ścianowa
głównego
przodowego Tadeusza Czai i kierownika odcinka Janusza Pielki, którzy pracują w ruchu górniczym
Darków Zakładu Górniczego Nr
1. Zapytaliśmy obydwu panów,
którzy są pracownikami firmy zewnętrznej Alpex, oraz nadsztygara Czesława Witka, co wszystko zrobili dla zapewnienia bezpieczeństwa na swoim odcinku pracy
oraz w ramach liczącego 119 pracowników zespołu.
Spółka OKD nagradzała
za bezpieczną pracę
Dyrektor produkcyjny OKD Pavel Hadrava przekazał razem z dyrektor ds. ekonomicznych OKD Jarmilą Ivánkową wyróżnienie brygadzie ścianowej firmy Alpex
dowodzonej przez Marka Fala i Mariana Olszewskiego.
cowników firm zewnętrznych, którzy
przepracowali rok 2014 bez wypadku przy pracy, nagrody specjalne.
Piętnaście osób, których wskazał
los, otrzymało vouchery uprawniające do korzystania z wycieczki
o wartości 20, 30 i 50 tysięcy koron.
Kopalnie OKD – spadkowa
tendencja wypadków przy
pracy od kilku lat
Systematycznie maleje ilość wypadków przy pracy na kopalniach w
ramach spółki OKD. Podczas gdy w
roku 2005 spółka odnotowała 869
wypadków, w roku 2014 było ich
213. Trzeba jednak przyznać otwarcie, że w roku ubiegłym w dziedzinie
BHP nie udało się osiągnąć takich
wyników, jakie firma zaplanowała i w
skali roku liczba zarejestrowanych
wypadków przy pracy ponownie
wzrosła o pięć. Dane obejmują
więcej uwagi, niż w przeszłości,
bezpieczeństwu i zdrowiu swojemu
i swoich kolegów w miejscu pracy.
Klucz do sukcesu zależy od każdego
z nas.
Program wymieniania się
informacjami o prawie
wypadkach
Filarem kampanii bezpieczeństwa
na rok 2015 firma wybrała Program
wymieniania się informacjami
o prawie wypadkach. Jego celem
jest wdrożenie kompleksowego
systemu monitoringu wypadków,
gdy nie doszło do szkody na majątku
lub uszczerbku na zdrowiu tylko w
wyniku przypadku lub szczęśliwego
zbiegu okoliczności, a następnie
podjąć takie działania, aby stwierdzone sytuacje zagrożenia nie mogły
się już powtórzyć.
Josef Lys
Brygady firm zewnętrznych
Między brygadami, które w drugim półroczu 2014 osiągnęły najlepsze wyniki w
dziedzinie BHP znalazły się zespoły firm zewnętrznych.
ƒ W ramach Zakładu Kopalni Darków
ƒ W ramach Zakładu Kopalni ČSM
nagrodę odebrała brygada ścianowa
brygada robót przygotowawczych
głównego przodowego Tadeusza Czai
głównego przodowego Ivana Mojžíška
i kierownika odcinka Janusza Pielki z
i kierownika odcinka Davida Vodičky
firmy Alpex (50.000 CZK).
z VOKD (25.000 CZK) oraz brygada
ƒ W ramach Zakładu Kopalni Karwina
zbrojenia i likwidacji wyrobisk
brygada ścianowa głównego
głównego przodowego Róberta
przodowego Marka Fala i kierowBukovickiego i kierownika odcinka
nika odcinka Marka Olszewskiego
Miroslava Pavana z firmy CZ BASTAV
(50.000 CZK).
(25.000 CZK).
Tadeusz Czaja (z lewej) i Janusz Pielka w środę 21 stycznia odebrali z rąk kierownictwa OKD wypróżnienie Najlepsza brygada ścianowa Zakładu Kopalni Darków
w dziedzinie BHP za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2014” a wraz z nim voucher
dla brygady na opiewający kwotę 50 tysięcy koron.
Horník-Górnik ƒ Redaktor kolumny: Mgr Josef Lys ƒ E-mail: [email protected] ƒ Tel.: +420 596 262 801 ƒ Komórka: +420 605 279 864
10
Panorama / inzerce
číslo 4 | ročník 45
Přehled aktuálních výběrových řízení
vyhlášených v Horníku č. 4
Text k dané akci je k dispozici na webové adrese: www.okd.cz. Výběrová řízení/Horník speciál.
4801, 4866, 4807, 4808
Investice stavební (ISTAV)
Investice
strojní (ISTR)
4747, 4749, 4756, 4758,
4759, 4876, 4847, 4848,
4852
Samostatná výběrová řízení
Společná výběrová řízení
Opravy stavební (OSTAV)
Opravy strojní (OSTR)
Zahlazování následků hornické činnosti (ZNHČ)
Akce v oblasti služeb (SL) – Důlně stavební práce (DSP)
88, 94, 96, 201, 280
2,3,4
Inzerce zdarma pro zaměstnance OKD
„Je smutno
bez Tebe žít,
nemá kdo poradit, potěšit.
Díky za to, čím
jsi pro nás byl,
za každý den,
který jsi pro
nás žil.“
Dne 29. ledna 2015 vzpomeneme
10. smutné výročí, kdy nás navždy
opustil náš milovaný manžel, tatínek,
tchán, dědeček a dlouholetý zaměstnanec Dolu ČSM pan Ludvík Bury
z Karviné-Hranic. S láskou a úctou
vzpomínají manželka Alena, dcery
Věra a Martina a syn Petr s rodinami.
BYTY
Nabízím do pronájmu garáž
v Havířově-Suché, ul. U garáží (u bývalého plynojemu). Bližší informace
na tel. č.: 608 538 588.
Zájemci o inzerci prosím
kontaktujte
Renatu Pavlíkovou:
tel.: 732 829 149, e-mail: renata.
[email protected]
Autoservis Czudek, s.r.o., Chotěbuz
kontakt: +420 558 711 065, +420 734 865 277,
www.autoservisczudek.cz
Autosalon Kudrna s.r.o., Orlová
kontakt: +420 596 512 232, +420 724 219 219
http://kia.autosalonkudrna.cz
2/04-X/15
VZPOMÍNÁME
Tipy Horníka
KARVINÁ
Divadlo
Tragikomedie o mužích pro
ženy, aby je opět nepochopily.
To je inscenace „Vše o mužích“
chorvatského autora Miro
Gavrana, se kterou se v pondělí
2. února v 19 hodin ve velkém
sále městského kulturního
domu představí Studio DvaDivadlo z Prahy. Má to být přímý
útok na bránice publika!
ORLOVÁ
Charita
Máte doma nějaké oblečení,
deky, nádobí, hračky a nenosíte
je či nepoužíváte? A je vám líto
věci vyhodit? Myslíte si, že by
je mohl ještě někdo zužitkovat?
Přineste je v úterý 3. února
do nízkoprahového klubu Futra!
Koná se tady charitativní sbírka
ve prospěch neziskovek, jež
pomáhají potřebným.
HAVÍŘOV
Legenda
Cimrmani
Expedice do kraje stáří
Járy Cimrmana a také nově
objevené hry „Posel světla“
a „Vizionář“ v podání známých
protagonistů Svěráka,
Smoljaka a jejich hereckých
kolegů se uskuteční ve středu
4. února v KD Petra Bezruče.
Představení ve velkém sále
začíná od 19 hodin.
uzi
3/04-X/15
Pavel Váně, Roman Dragoun,
Zdeněk Kluka, Miloš Morávek,
Pavel Pelc v klubu Stolárna –
každý fanoušek české rockové
scény musí mít hned jasno.
Zahrají zde brněnští Progres 2
(na snímku) platící za živoucí
legendu! A to ve středu 18.
února, přičemž sál se otevírá už
v 18 a kapela nastoupí na scénu ve 20 hodin. Po koncertě
– očekávána je dvouhodinová
show s nej hity – se koná afterparty. Lístky jsou v předprodeji
přímo v klubu či městském
infocentru.
Nadace
OKD
29. ledna 2015 číslo 4 ročník 45
www.nadaceokd.cz
Zprávy z neziskových organizací, kterým pomáhá OKD a její nadace při péči o nemocné lidi, seniory, děti i životní prostředí
Výběrové řízení: ředitel/ka Nadace OKD
Arénka pro dětské divadelníky
Děti ze ZŠ Ukrajinská zapracovaly do svého představení i zombie.
žení Donum pořádajícího akce
volnočasového charakteru pro
malé i velké.
Arénka je pak rozsahem největší „podnik“ v režii sdružení Donum, přičemž podruhé se
koná i díky podpoře těžařské nadace. „Nadaci OKD nám dopo-
„Sněhurka, Mach
a Šebestová, Karkulka
či Karkulák, dvanáct
měsíčků, zlý drak, ale
i zombíci,“ popisovala
tematiku Moroňová.
ručily kolegyně z neziskového
sektoru. Její grant znamenal, že
jsme mohli pronajmout prostory Divadla loutek Ostrava a zajistit účast odborných lektorů,“
konstatovala Moroňová, jejíž
tchán kopal uhlí v Dole Hlubina
Kateřina Moroňová na pódiu v DLO, kde se letošní Arénka konala.
a přežil, byť se zdravotními následky, i velký zával.
Šachtu ostatně do inscenace pro Arénku 2015 zapracovaly děti ze ZŠ Bulharská z Poruby
pod vedením vychovatelky Šárky
Sýkorové. V moderním veršovaném pojetí Sněhurky (kde zlé
královně nepomohlo ani cvičení
ve fitcentru) nechalo sedm trpaslíků hlavní hrdinku v domku a odklusalo pod logem Nadace OKD
dobývat uhlí.
Všechna představení bedlivě sledovali lektoři – odborníci z Ostravské univerzity či
Janáčkovy konzervatoře – a dělali si poznámky pro pozdější rozebrání výkonů dětských divadelníků. „Po bloku inscenací následoval workshop pro zúčastněné žáky
a zejména setkání s jejich pedagogy. Povídají si s nimi, radí, jak
by se to dalo udělat jinak a lépe.
Spolupracují s účastníky Arénky
vlastně i při nácviku divadla,“
uvedla Moroňová.
Arénka je přehlídkou pracovní,
nicméně účast a rady lektorů pomáhají školním souborům při akcích soutěžního rázu. Letošního
ročníku se účastnily děti napříč
Moravskoslezským krajem a zájem je i mimo region. Nadace
nenadace, na cestovné školáků
z České Lípy do Ostravy už ovšem
organizátorům nezbylo. Takže
snad příště.
Radek Lukša
Trpaslíci ze ZŠ Bulharská se chystají pod logem NOKD na šachtu.
Přibrali další čtyři hendikepované
ČESKÝ TĚŠÍN – Třídění vyřazeného elektrozařízení z provozů společnosti OKD znamenalo
pro chráněnou dílnu českotěšínského Trianonu další rozšiřování pracovních míst určených pro
hendikepované. Po zářijovém
přijetí dvou pracovníků totiž dokázali zaměstnat v prosinci další
tři ženy a jednoho muže!
„Letos bohužel už naše město
nespadá do hornického regionu,
který Nadace OKD podporuje,
ale i tak toho pro nás těžařská
nadace a v poslední době také
její mateřská společnost udělaly spoustu. Čtyři díky grantům
Nadace OKD uskutečněné projekty a nyní probíhající separace elektroodpadu z OKD snad
hovoří za vše,“ přiblížil Viliam
FOTO: Trianon
Separace elektroodpadu
z OKD – což je fajn
nápad z Continuous
Improvement – znamená
pracovní místa i prostředky
pro další rozvoj
Zaměstnávání hendikepovaných, priorita Trianonu i Nadace OKD.
Pomohli i v Karviné či Havířově
Trianon v karvinských Lázních
Darkov nejen každoročně pořádá
mezinárodní konferenci Bez bariér
– Bez hranic, ale také sám pomáhá.
Ve druhé polovině ledna jeho zástupci s představiteli radnice darovali
sedmnáctileté studentce Karolíně
Staňkové rehabilitační rotoped. „Je to
naše poděkování městu, jež přispělo
na zajištění konference. Také jsme
pořídili například pomůcky do školky
pro nevidomé a slabozraké děti
v Havířově,“ oznámila místopředsedkyně Trianonu Dana Vojnarová.
Šuňal, předseda Trianonu, pomáhajícího lidem od roku 2003.
Tato nezisková organizace
staví svou činnost na třech základních pilířích. „Ekonomický
je pro ověřování prvků sociálního hospodářství včetně zaměstnávání hendikepovaných lidí.
Sociální počítá s celkovou podporou osob ohrožených společenským vyloučením, tedy zejména těch se zdravotním postižením, ale i seniorů či studentů. A environmentální pilíř
představuje ochranu životního
prostředí, vzdělávání v této oblasti i třídění odpadů,“ popsal
Šuňal s tím, že aktivity se logicky překrývají.
Jako je tomu v chráněných dílnách, kde Nadace OKD přispěla na výbavu i zřízení samotných
pracovních míst. „A rozšiřování
recyklace elektroodpadu, který odebíráme ze šachet Darkov
a 9. květen, se promítá do naší
ekonomiky. Víc vydělaných korunek znamená další zlepšování pracovních prostor,“ dodal
Šuňal.
Radek Lukša
Pokud máte zájem ucházet se
o zaměstnání v naší nadaci,
prohlédněte si podmínky právě
vyhlášeného výběrového řízení
na www.nadaceokd.cz
ŽÍNĚNKY SLOUŽÍ TRÉNOVÁNÍ
GYMNASTICKÝCH SESTAV
FOTO: Radek Lukša
OSTRAVA – S pohádkou O Alence
obsahující i hororové prvky
včetně bitvy se „zombíky“ zahájili žáci II. stupně ZŠ Ukrajinská
předposlední lednový pátek letošní – již devatenáctý – ročník festiválku dětské divadelní tvorby Arénka. Na suterénní
scéně Divadla loutek Ostrava se
první den vystřídalo sedm škol,
v průběhu druhého účinkovaly čtyři.
„Arénka je přehlídka pro
žáky základních škol, základních uměleckých škol a škol pro
děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Jako je právě
Ukrajinská z Poruby, kde učitelka Dagmar Nyklová pracuje
v dramatickém kroužku s hendikepovanými včetně vozíčkářů, které zapojuje do jejich
představení,“ řekla Kateřina
Moroňová z jistebnického sdru-
FOTO: Radek Lukša
Pracovní přehlídka i rady
lektorů pomáhají školám
uspět na soutěžní úrovni
Správní rada Nadace OKD
vyhlašuje výběrové řízení
na funkci výkonného ředitele/
ředitelky nadace
Děvčata z Gymnastiky ME Havířov
během vystoupení.
HAVÍŘOV – Dvě sestavy na písničky
Madonny a Beyoncé předvedla
třetí víkend v lednu na školním
plese v Těrlicku s velkým úspěchem
děvčata z oddílu Gymnastika ME
Havířov. Jako obvykle na vlastní
„podlaze“ přivezené i sestavené
estavené
Michalem Álló, přičemžž
vše natrénovali na žíněnkách pořízených
ze Srdcovky díky
tomuto zaměstnanci
darkovské šachty.
„Manžel je naším
velkým pomocníkem
a technickým zázemím,“
ím “
nechala se slyšet Eva Álló, něě
kdejší sportovní gymnastka a v 90.
letech minulého století i přebornice
severní Moravy a Slezska. E v názvu
oddílu je zkratka jejího jména.
M patří Mirce Hanzlové, která to
dotáhla až na mistryni České republiky. Obě zakladatelky Gymnastiky
ME Havířov trénovaly dříve ve zdejší
Slavii.
Nyní pokračují v dlouholeté
gymnastické tradici v domovském
městě. „A to nejen pro dívky. Mezi
třiceti členy od tříletých v přípravce
až po šestnáctileté máme dva kluky.
Také začínají, jsou teprve čtyřletí,“
vysvětlovala Álló s tím, že na tři tréninky v týdnu vodívá vlastní dcerku
Aničku. V oddíle se věnují tomuto
sportu „tak trochu jinak“. Vycházejí
ze základů sportovní gymnastiky
obohacené o akrobatické prvky
a prezentované formou skupinové
choreografie, se kterou vystupují
na veřejných i privátních akcích.
„Do osmi let se naše členky
účastní závodů ve sportovní
gymnastice na lavičkách, prostných či trampolínách, kde schopně
konkurují dětem vedeným jen
závodní cestou,“ podotkla Álló.
Hlavní trénink na šesti gymnastických žíněnkách, které lze pomocí
suchých zipů pospojovat do čtverce
a za sebou do pásu, probíhá v tělocvičně v Severce (kde Nadace OKD
podpořila i karatisty) každé podělí
a středu. V pátek se cvičí na bývalé
ZŠ Palackého.
Chcete tam
Pala
vzít dděti? V oddíle se už
těší!
těší
Radek Lukša
Michal Álló s gymnastickými žíněnkami ze Srdcovky.
Srdcaři z okolí šli příkladem
Michal Álló požádal o minigrant
z těžařské nadace „vybaven“
zkušenostmi lidí ze svého okolí,
kteří tímto způsobem také pomáhali svým sdružením. Jaroslava
Lešňanského, jenž uspěl
s projektem pro malé karatisty,
zná z tělocvičny v Severce. Josefa
Jonsztu, patrona projektu klubu
Voltiž Duha, naopak z práce
na šachtě. Álló tam nastoupil
v roce 2003 po maturitě, začínal
v přípravách, nyní je provozním
elektrikářem v rubání.
Chcete pomoci? Pomůžeme!!
Projekt je určen pro všechny, kteří končí či skončili pracovní
poměr v OKD, a to až do 6 měsíců po jeho skončení.
Program nabízí podporu a pomoc při hledání nového vhodného
zaměstnání.
V případě dotazů, prosím, kontaktujte projektovou manažerku
Michaelu Kühtreiberovou.
Pro rychlý kontakt, prosím, použijte telefonní kontakt nebo kontaktní
formulář na našem webu novasichta.cz
Mail: [email protected], Tel.: 725 756 830
Adresa: Ostrava-Radvanice (HZBS), Lihovarská 10/1199, Ostrava.
12
Sport
číslo 4 | ročník 45
Badmintonová elita v Karviné
Na přelomu měsíce přivítá
hala STaRS premiérově
nejlepší české hráče
v čele s hlavní hvězdou
Petrem Koukalem
HCB OKD má za sebou dva
úspěšně zvládnuté turnaje –
druhé místo v Považské Bystrici
a vítězství na Memoriálu
Františka Čikla v Litovli
KARVINÁ – Už za deset dnů
startuje pro svěřence Jaroslava
Hudečka jarní část sezony
na palubovce rivala z FrýdkuMístku. V posledních šesti kolech
dlouhodobé části se rozhodne,
zda postoupí do play off a budou
hrát o medaile. V posledních čtrnácti dnech tak byla na programu
pořádná herní praxe. Nejprve solidně obsazený turnaj v Považské
Bystrici a poslední lednovou
neděli turnaj v Litovli. Mezi tím
přišel na řadu ještě přípravný
zápas s Topoľčany.
„Slovenský tým nás hodně
prověřil. Příprava bohužel probíhá
bez hráčů základní sestavy Libora
Hanische a Radima Chudoby, kteří
FOTO: archiv
KARVINÁ – Fantastická věc se povedla karvinským organizátorům v čele s Radimem Slívou
z karvinského KaBal teamu, který má mistrovství ČR v badmintonu na starost. Vůbec poprvé
se v Karviné, potažmo v celém
Moravskoslezském kraji, uskuteční republiková badmintonová
událost číslo 1.
„Věříme, že po takové
akci se děti do našeho
oddílu jen pohrnou,“
uvedl organizátor
a zároveň jeden z členů
karvinského KaBal
teamu Radim Slíva.
Házenkáři finišují s přípravou
Největší hvězdou turnaje bude bezpochyby sedminásobný český mistr Petr Koukal.
ně rádi. Navíc máme jednu z nejlepších a největších hal v republice. Fanoušci a příznivci tohoto
velmi populárního sportu si jistě přijdou na své,“ myslí si Radim
Slíva a upozorňuje, že se bude
hrát na pěti kurtech a jednodenní
„Pro nás to je čest pořádat takovou velkou akci. Bude to navíc
vůbec poprvé a jsme za to hroz-
vstupné vyjde na 30 Kč, děti do 15
let budou mít vstup zdarma.
klad Petr Koukal, Jan Fröhlich,
Pavel Florián, Jakub Bitman,
Adéla Bášová, Zuzana Pavelková,
Kapacita vzroste na 600 míst
Kristína Gavnholt nebo duo Šárka
Křížková – Kateřina Tomalová.
Kdo zná halu STaRS, ten jistě
„Reprezentanti mají povinnost
ví, že badminton je možné hrát
se zúčastnit, takže by měli
na osmi kurtech a úplně
dorazit úplně všichni
vzadu je tenisový kurt.
včetně aktuální jedBěhem konání tohoto
ničky Petra Koukala.
republikového misSnad budou všichtrovství však přímo
Třídenní MČR bu
de
ni zdraví,“ přeje si
na ploše přibudou
hostit karvinská
hala
Slíva s tím, že v sotribuny pro diváky.
STaRS na zimním
botu proběhne také
„Počítáme s kapastadionu.
slavnostní galavečer,
citou do 600 diváků.
na kterém se budou vyBudeme radši připrahlašovat nejlepší badmintoveni na větší počet zájemnisté v kategoriích mužů a žen, juců. Nechceme nic podcenit. Přece
niorů a Síň slávy.
jen se málokdy stává, aby se nějaNa turnaji bude přítomna
ké republikové mistrovství konalo
Česká televize a organizátoři ješu nás v Karviné. Bude to reklama
tě uvažují o streamové kamepro celé město,“ myslí si ředitel
ře, aby se příznivci tohoto sporSTaRSu Petr Dyszkiewicz.
tu, kteří nebudou osobně příPovinná účast pro
tomni, mohli v klidu dívat přes
reprezentanty
internet. Poslední mistrovství republiky se konala v Mostě a Plzni.
Mistrovský turnaj začíná v pátek
Radim Slíva si od akce také slibu30. ledna kvalifikací, v sobotu se
je zvýšení zájmu dětí o tento nejen
budou hrát hlavní zápasy až po sev Karviné velmi populární sport.
mifinále a v neděli 1. února finá„Věříme, že po takové akci, i díky
le dvouher mužů a žen, čtyřher
autogramiádě reprezentantů, se
mužů a žen a smíšených čtyřher.
děti do našeho oddílu jen pohrV akci budou aktuálně vůbec nejnou,“ dodal.
lepší čeští hráči, jako jsou napříAdam Januszek
Opava
30. 1.–1. 2.
V sobotu 24. led
na od 11 hodin na Kov
oně
odehrají Karvinš
tí duel
se slezským
rivalem.
FOTO: HCB OKD Karviná
Na republikovém mistrovství pochopitelně nebude chybět ani oblíbená čtyřhra
– mužů, žen a smíšených dvojic.
Brankář Jakub Lefan je velkou oporou házenkářského Baníku.
Fotbalisté MFK OKD třemi góly ve druhé půli otočili derby
V utkání s Opavou
(4:3) se hned dvojice
hráčů gólově prosadila
dvakrát. Na domácí
straně Václav Juřena,
v opavském dresu
zase exkarvinský Jan
Svatonský
během několika příštích dní. Ale
ze slov trenéra Webera vyplývá,
že o oba má zájem. „Castanier je
mladý, zajímavý a rychlostně vybavený fotbalista. Má trochu problémy s obrannou fází a rovněž
s angličtinou. Komunikace není
úplně nejlepší, ale snad na sobě
zapracuje,“ doufá Weber i v to, že
by mohl na jaře pomoci zkušený
Tarczal z Příbrami. „Je to zkušený borec. Máme jen dva klasické
střední záložníky. Určitě by nám
pomohl,“ dodal na závěr karvinský kouč.
Fotbalisté MFK OKD před duelem s Opavou stihli ve středečním podvečeru odehrát ještě jeden zápas.
Na Kovonu si pozvali třetiligový polDuel s Žilinou bu
ský tým BKS Stal
de
Bielsko-Biala. I přes
opět od 11 hodin
nespočet šancí skonhostit Kovona.
čil zápas bez branek.
Radost tak mohl mít
jen levý bek Tomáš Knötig,
který se vrátil do zápasového rytmu po devítiměsíční absenci zaviněné těžkým zraněním kolena.
MFK OKD Jozef Weber. Ve druVe středu 28. ledna (po uzávěrce
hé půli domácí zápas dokonatohoto vydání) čekal na tým trenéle otočili. Rozhodující gól vstřelil
ra Webera další zápas – tentokrát
čtyři minuty před koncem Španěl
s divizní Lokomotivou Petrovice.
Castanier.
A v rychlém sledu následuje v poUvažuje se o dvou posilách
řadí už šesté zimní vystoupení.
V sobotu dorazí na Kovonu MŠK
Právě José Maria Diaz Castanier
Žilina. Hrát se bude od 11 hodin
a s ním i Daniel Tarczal připadaa vstup je jako vždy zdarma.
jí v úvahu jako potenciální posily. O jejich osudu se rozhodne
Adam Januszek
31. 1.
FOTO: MFK OKD Karviná
KARVINÁ – Už počtvrté v letošní sezoně se potkaly oba celky ze slezské části republiky. V dosavadních třech duelech padl vždy jen
jeden gól, a proto se ani v sobotu
nepředpokládala nějaká přestřelka – leč ona nakonec přišla, včetně sněhové průtrže. V noci z pátku
na sobotu a vlastně celý první poločas vydatně sněžilo tak, že před
zápasem i v poločase musel správce Sportovního centra Kovona
upravit hrací plochu pomocí malého traktoru.
„Terén byl těžší, ale také rychlejší a asi nám to vyhovovalo,“
pronesl dvougólový střelec Václav
Juřena, který odehrál první poločas nezvykle na pravé straně
obrany. Až ve druhé půli se objevil v útoku. „Máme nějaké nemocné a zraněné hráče, tak mě tam
trenér poslal. První polovina hry
nám příliš nevyšla. Udělali jsme
tři chyby a Opava nám vstřelila tři
branky. Ve druhé půli jsme zpřesnili koncovku a zápas otočili. Góly
jsou zranění. Hledáme tak různé
alternativy a každý zápas je pro
kluky přínosem,“ prohlásil trenér
Jaroslav Hudeček po remíze 27:27.
Na turnaji v Považské Bystrici jeho
svěřenci vyhráli první dva zápasy
(s Jičínem a rakouským Lincem)
a o celkový primát se utkali s domácím týmem. „Bohužel nám utekl
začátek utkání a manko jsme až
do konce zápasu nedohnali,“ mrzelo gólmana Jakuba Lefana, kterého
pořadatelé vyhlásili nejlepším
brankářem turnaje.
V Litovli pak byla konkurence
o poznání slabší – přijela oslabená
slovenská Šala a také domácí tým
Tatranu Litovel nenasadil svého
nejlepšího hráče Matěje Konšela
ani matadora Davida Juříčka. „Oba
zápasy jsme v pohodě vyhráli.
I přesto to byla dobrá příprava
před začátkem druhé části sezony,
která se nezadržitelně blíží,“ dodal
gólman Lefan.
aja
Vydatná sněhová pokrývka komplikovala fotbalistům především první poločas.
mě těší, ale prozatím jde jen o přípravu,“ řekl skromně Juřena.
Trenér byl spokojen s první půlí
Karvinští přitom začali výborně.
Hned v deváté minutě se hezky
prosadil Erik Puchel. Jenže stejný hráč o pár minut později nepokryl bývalého karvinského fotbalistu Jana Svatonského, a ten zpoza šestnáctky dělovkou vyrovnal.
Po dalších dvou chybách karvinské obrany se pak hosté ještě dvakrát prosadili a v poločase vedli
o dva góly. „Přestože jsme ve druhé půli dali tři branky a nakonec
zvítězili, tak se mi paradoxně víc
zamlouval první poločas. Viděli
jsme zajímavé věci. Navíc jsme
soupeře přehrávali, ale bohužel
také kupili chyby, které Opava
bez milosti trestala,“ řekl trenér
HORNÍK „ Vydává: R MEDIA, spol. s r.o., Pernerova 673/47, 186 00 Praha 8 „ Ředitel Ing. David Švábenický; šéfredaktor Marek Síbrt, e-mail: [email protected] „ Adresa redakce: Stonavská č. p. 2179, 735 06
Karviná-Doly; e–mail: [email protected]; www.ihornik.cz; tel: redakce: 596 262 801, příjem inzerce: 732 829 149, e–mail: [email protected]; ústředna: 596 261 111
„ Grafika Robin CaÏs, e–mail: [email protected] „ Ilustrace Marie Koželuhová, www.maayadesign.cz„ Vychází ve čtvrtek v nákladu 21 000 výtisků „ Registrace MK ČR E 18683 „ Tiskne: MAFRAPRINT, tiskárna Olomouc „
Nevyžádané rukopisy a podklady pro tisk se nevracejí. „ Náklad ověřuje ABC ČR, člen IFABC.
Kam za sportem
Havířov – hokej
V sobotu s Prostějovem od 17
hodin a první únorovou středu
od 18 hodin s Jihlavou. To jsou
poslední dva domácí duely
základní části hokejové I. ligy pro
AZ Havířov. Navíc před utkáním
s Prostějovem uvede klub do své
Síně slávy nové členy.
Orlová – fotbal
V neděli 1. února pokračuje už
3. kolem zimní turnaj O pohár
starosty města Orlové 2015.
Nejprve budou k vidění dvě orlovská derby (Slovan Orlová – Slavia
Orlová dorost v 8.30 a Baník
Fučík Orlová – Slavia Orlová B
v 10.30 hod.) a program třetího
kola uzavře půl hodiny po poledni utkání Baníku OKD Doubrava
s Interem Petrovice. A je to právě
petrovický Inter, který po dvou
kolech vede tabulku tohoto turnaje s plným počtem šesti bodů.
Karviná – fotbal
Starší i mladší dorostenci MFK
OKD pokračují v přípravě na jarní
část sezony. Devatenáctku
bude v pátek 30. ledna od 17
hodin čekat slovenský Púchov.
Mladší dorostenci budou
v rámci Memoriálu Vlastislava
Marečka hostit Slovan Liberec.
Sedmnáctka začne ve 13 hodin,
šestnáctka o dvě hodiny později.
Všechny zápasy se budou hrát
na Kovoně.
aja
7I>QȢàPQɿBAKȝH
PRVNÍ
2012
1
Fénix content mark
eting první ročník
Vítěz
Download

Těžaři oceňovali za bezpečnost