16. dubna 2015 číslo 15 ročník 45
Noviny
zdarma
nejen
pro havíře
www.okd.cz
Bezpečnostní heslo měsíce: „Udušení – tichý zabiják“
2
Technologie
4
Chodba-pilíř
V DZ 2 Sever dává Alpex
limitní výkony, bezpečnost
také na jedničku
provozní ředitel OKD
Vážení spolupracovníci,
úvodem chci poděkovat všem
zaměstnancům včetně pracovníků
dodavatelských firem za provozní
a ekonomické výsledky prvního
čtvrtletí.
Říkám to se vší pokorou a jsem
si vědom, že výsledky za první tři
měsíce jsou pouze částečným
indikátorem výsledků celého roku,
zvláště v tak těžkých podmínkách,
v nichž pracujeme. Nicméně si myslím, že jsme vyslali jasný signál všem
„našim fanouškům“, že uděláme vše
pro zajištění dalšího provozu firmy.
O to více si těchto výsledků vážím.
Nejsem však spokojen s výsledky
bezpečnosti. Vzhledem k novým
aktivitám, o které jsme bezpečnostní
kampaň rozšířili již v minulém roce,
se dalo očekávat postupné zlepšení
stavu. Bohužel tomu tak není. Za první tři měsíce jsme již zaregistrovali
jeden zbytečný smrtelný úraz a řadu
úrazů, které vůbec nesouvisejí
s hornickou činností. Stále zaznamenáváme pozitivní výsledky testů
na přítomnost alkoholu i pozitivní
výsledky testů na požití omamných
látek. To i přes to, že tito zaměstnanci
by si měli uvědomit riziko, že v takových případech okamžitě odchází
z firmy. I přes masivní bezpečnostní
kampaň byly v minulém týdnu také
evidovány tři případy neschválené
jízdy lidí na pásových dopravnících.
Tito zaměstnanci již v OKD nepracují.
Účastním se řady bezpečnostních akcí, kde stále slyším, že
bezpečnostní kampaň je údajně
velmi agresivní. A to prý včetně
článků v Horníku a plakátů, které
visí na všech přístupových cestách
a chodbách. Řada zaměstnanců si
myslí, že bezpečnost vyřeší reflexní
pásky na fáračkách, lepší ochranné
pomůcky, dokonale zpracovaný
technologický postup, dopravní
nebo provozní řád. Je to pravda,
ale jen částečně. Můžeme používat
super ochranné pomůcky, „papíry“
mít v naprostém pořádku, strojní
a elektrozařízení ve 100% stavu, ale
to nám určitě nevyřeší celý problém.
Bezpečnost je v maximální míře
ovlivňována chováním zaměstnanců
na všech úrovních řízení a jejich
osobním přístupem. Bezpečnostní
kampaň řeší celou řadu oblastí
s jediným cílem – změnit myšlení
a bezpečnostní kulturu. Jaké mně
nebo mým spolupracovníkům hrozí
riziko? Co mohu udělat pro lepší
bezpečnost na svém pracovišti?
Pracuji bezpečně? To jsou zásadní
otázky, které si musí položit každý zaměstnanec po sfárání do dolu nebo
před zahájením práce na povrchovu.
Změna kultury je velice dlouhý a složitý proces. Věřím, že jsme se vydali
správným směrem a záleží jen na nás
všech, zda se nám to podaří. Jsem
přesvědčen, že to bylo a snad stále je
součástí naší hornické kultury a cti.
Nadace OKD
Úpravny
hodnotily
Vyhlášení
grantů 2015
Bezpečnost a úspory jako
priority do dalšího období
Podpora letos směřuje výhradně
do hornického regionu
Modernizace těžního stroje
zvyšuje bezpečnost provozu
Nový brzdový systém
je několikanásobně
zabezpečený v hydraulické
i elektrické části.
Kromě toho je vybaven
rozsáhlým souborem
zabezpečení realizovaných
v řídicím systému
DARKOV – Jeden ze dvou těžních strojů (4 K 5016 Mír 4-Sever) umístěných ve výšce osmdesáti metrů stometrového železobetonového skipu
lokality Darkov Důlního závodu 1
se na sedm dnů zastavil. Od 1. dubna procházel plánovanou rozsáhlou
modernizací. Šlo především o další
zkvalitnění jeho brzdových jednotek
a digitálního hloubkoměru.
Nutnost zajistit maximální spolehlivost tohoto zařízení v souladu se současnými nejmodernějšími technickými možnostmi zvýrazňuje fakt, že darkovskou těžní věží
prochází rubanina nejen z mateřské lokality, ale také z lokality ČSA.
Navíc může svou kapacitou částečně pokrýt i těžbu Důlního závodu 2
ve Stonavě, se kterým je DZ 1 propojen tříkilometrovou chodbou.
Stručný popis nového
brzdového systému HR 15 K
FOTO: Josef Lys
Pavel Hadrava
11
Těžní stroj 4 K 5016 Mír 4-Sever ve skipu lokality Darkov Důlního závodu 1 prošel modernizací zajišťující větší bezpečnost a spolehlivost.
Díky mimořádnému nasazení jak pracovníků
firmy INCO, tak zaměstnanců údržby strojní
a elektrické části těžních strojů se podařilo
dodržet termín plánované výluky.
Každý ze dvou těžních strojů se skipovou nádobou o objemu 35 metrů
krychlových může z hloubky 900
metrů vyvézt během hodiny 24 plně
naložených skipů, zhruba 840 tun.
Pokračování na straně 2
Velké věci na Úpravně ČSM
Inovace spočívající
ve svádění kalových vod
do havarijních jímek
a jejich zpracovávání
zamezuje únikům
uhelné hmoty
STONAVA – Do roka očekává
Závod úpraven (ZÚ) návratnost
investice v Úpravně ČSM, kde
se v poslední době uskutečnily
opravdu velké věci. Přidáním pátého hyperbarického filtru a plnoplášťové odstředivky posílili
výkon filtrační části jemného prádla a zprovozněním dvou havarijních jímek zamezili únikům uhelné hmoty do kalových nádrží.
Instalací hyperbaru Andritz/
Vítkovice, který byl s velkým
nasazením přestěhován ze zrušené úpravny ČSA, a poté prošel generálkou, a odstředivky
SVS z úpravny v Paskově narostl výkon jemné části prádla ČSM
o dvacet procent. „Doplnění kalového okruhu o tyto technologie má také zásadní význam
z hlediska vytvoření časových
možností k provádění pravi-
delných oprav. Předejdeme tím
ztrátám vznikajícím při provozních poruchách tohoto technicky náročného zařízení,“ řekl vý-
robní náměstek Závodu úpraven
Jiří Vyoral.
Do oblasti inovací spadá dokončení uzavření kalového okru-
„Všechny úpravy probíhaly v běžném provozu při
plnění náročných výrobních úkolů, za celou dobu
se nestal jediný registrovaný pracovní úraz,“
zdůraznil technický náměstek Závodu úpraven.
FOTO: Radek Lukša
Editorial
Výroba
Boleslav Frank u soustavy zajišťující čerpání z kalové a havarijní jímky.
hu Úpravny ČSM. Spočívá v doplnění linek A i B jemné části
prádla o havarijní jímky (každá
s kapacitou 300 m3). Ty zde nemuseli budovat, využili dvě neprovozované jímky prací vody
sloužící dříve sazečkové technologii. „Vytvořili jsme si tím vyrovnávací uzel pro případy lokálních přetoků způsobených prostoji především pásových linek
přepravujících vyrobený flotační koncentrát do zásobníků praného uhlí,“ vysvětloval Vyoral.
Obě havarijní jímky jsou
schopny pojmout až 100 tun
uhelné hmoty, která je dále postupně přečerpávána a zpracovávána v kalovém okruhu.
„Dosahované výsledky nás přesvědčují, že tento systém funguje velmi dobře. Popelnatost odpadních vod z úpravny se zvýšila o dvacet procent, vložené prostředky ve výši šestapadesáti
milionů korun se vrátí do jednoho roku,“ upozornil Vyoral.
Okruh s havarijními jímkami
využívá balancérů, které regulují odčerpávání přetoků do jímek surových kalů v závislosti
na výšce hladiny pomocí čerpadel Warman. Pokračování na straně 2
Elektrohydraulický brzdový systém HR 15 K slouží pro napájení
a řízení diskových brzdových
jednotek ve všech režimech obvyklých u těžních strojů s třecím
kotoučem. Zdroj tlakové energie
brzdového systému je zdvojený.
Charakteristickým rysem HR
15 K je dvoustupňová pojistná
brzda. V prvním stupni je generována jedna ze dvou různých
velikostí brzdné síly (vyvíjená
brzdná síla odpovídá nepřímo
úměrně tlaku v brzdových jednotkách) v závislosti na velikosti
statické převahy, a v druhém
stupni (po zastavení stroje) je
nastavená plná brzdná síla.
Pojistná brzda je řešená jako
tříokruhová s úplnou nezávislostí jednotlivých okruhů, přičemž
u každého z nich je účinek
dvoustupňový. Brzdový systém
je několikanásobně zabezpečen
v hydraulické i elektrické části.
Kromě toho je také vybaven
rozsáhlým souborem zabezpečení realizovaných programově
v řídicím systému.
Ze světa
Čína dováží méně uhlí
PEKING – Dovoz uhlí do Číny se
za první čtvrtletí letošního roku
meziročně doslova zřítil o 42 procent na 49 milionů tun. Spolu se
slabší poptávkou vyvolanou snížením dynamiky růstu čínského
hospodářství jsou příčinou ekologická opatření, která zamezují
dovozu uhlí s vyšším obsahem
popelovin a síry do země, aby nedocházelo k dalšímu zhoršení již
tak špatného ovzduší ve velkých
průmyslových aglomeracích.
Tato skutečnost má samozřejmě dopad na ceny uhlí, které
v důsledku slabší poptávky ze
strany největšího světového
konzumenta suroviny dále
klesají. Elektrárny v důsledku
ekologických opatření nakupují
méně, průmyslové podniky omezily spotřebu kvůli zpomalení
ekonomiky.
Čína se navíc snaží podporovat domácí těžaře proti
dovozům především z Austrálie,
Indonésie, Ruska nebo USA.
I přesto minulý měsíc čínský
energetický regulátor oznámil,
že dovozy uhlí zůstanou pro zemi
i nadále nutností a budou i v dalších letech relativně vysoké. ms
Z OKD
číslo 15 | ročník 45
Nejlepší kolektivy v bezpečnosti
KARVINÁ – V březnu pracovalo v OKD celkem 90 kolektivů, z toho19 rubáňových, 58 přípravářských a 13 kolektivů vybavování a likvidace.
Bez pracovních úrazů pracovalo od počátku roku 54 kolektivů, z toho:
ƒ v Důlním závodě 1 – tři kolektivy rubání, 21 kolektivů příprav a pět kolektivů
vybavování a likvidace,
ƒ v Důlním závodě 2 – 10 kolektivů příprav a dva kolektivy vybavování
a likvidace,
ƒ v Důlním závodě 3 – tři kolektivy rubání, osm kolektivů příprav a dva kolektivy vybavování a likvidace.
Petr Svrčina
Ceny uhlí zůstávají nízké
AMSTERDAM – Mateřská společnost
OKD, skupina New World Resources,
v úterý 14. dubna oznámila, že
v prvním čtvrtletí letošního roku
vytěžila 1,78 milionu tun uhlí, což je
meziročně zhruba o pětinu méně,
a prodala 1,56 milionu tun. Milion
tun v prodejích připadlo na koksovatelné uhlí, zbytek na to energetické.
Koksovatelné uhlí firma průměrně
prodávala za 90 euro za tunu, energetické uhlí za 56 euro za tunu, což
převyšuje průměrnou cenu pro celý
rok stanovenou na 52 euro za tunu.
Průměrné ceny koksovatelného
uhlí tak v porovnání s loňským
prvním kvartálem o 1 euro na tunu
klesly, v porovnání s posledním
čtvrtletím roku 2015 nicméně došlo
k nárůstu ceny o 5 euro.
Analytici hodnotili zveřejněné
produkční i prodejní ukazatele
neutrálně. Hospodářské výsledky
za první čtvrtletí oznámí NWR 13.
května.
ms
Modernizace těžního stroje
zvyšuje bezpečnost provozu
Dokončení ze strany 1
„Hlavním posláním náročné akce
bylo zejména zvýšení bezpečnosti
provozu, ulehčení ovládání těžního
stroje a zvýšení jeho technické
úrovně,” vysvětluje Stanislav
Tyrlík, vrchní mistr stacionárních
a energetických zařízení v lokalitě
Darkov Důlního závodu 1, který byl
pověřen koordinací jednotlivých
činností. Veškeré práce spojené s modernizací 4 K 5016 Mír
4-Sever zajišťovala firma INCO engineering, respektive třicítka jejích
zaměstnanců. K dispozici bylo také
deset údržbářů strojní a elektrické
části těžního stroje lokality Darkov
Důlního závodu 1.
„Ze všeho nejdříve bylo nutné
upravit základní rámy stojanů
brzdových jednotek a namontovat
elektrické a hydraulické skříně,”
líčí Tyrlík průběh operace, která
probíhala v nepřetržitém provozu.
„Pak přišla na řadu kompletní
výměna brzdových jednotek
včetně jejich stojanů a nadstavby základových rámů – to
bylo zajišťováno v době výluky.
Montáž kabelových lávek pro
nové elektrické vedení, potrubí
hydraulického rozvodu a výměny
rozváděcích skříní elektrické
a hydraulické části jsme prováděli
v předstihu za provozu těžního
zařízení bez omezení těžby. V době
výluky proběhlo samostatné
přepojování elektrické a hydraulické části brzd,” dodává vrchní
mistr. Oceňuje pak skutečnost,
že montáž i následné zkoušky se
zatížením v rámci těžby, které se
uskutečnily 8. dubna, probíhaly
přesně podle předem stanoveného harmonogramu. „To se podařilo
díky mimořádnému nasazení
jak zaměstnanců firmy INCO,
tak zaměstnanců údržby strojní
a elektrické části těžních strojů.
Pracoviště chodba-pilíř
s havíři Alpexu fedruje
První tři letošní měsíce
zaznamenal kolektiv
Andrzeje Staszewského
vždy nějaký úspěch, co
přinese duben?
STONAVA – Leden – historicky první limitní výkon. Únor – dosažení
kilometrového postupu od začátku těžby. Březen – druhý limiťák
s rekordními odrubanými metry. Tak si vedou havíři hlavního
předáka Andrzeje Staszewského
z úseku firmy Alpex vedoucího
Krzysztofa Kuczery s technologií
Room and Pillar (RP) na pracovišti 30V v severní lokalitě Důlního
závodu 2.
„Kolektiv splnil ve třetím měsíci parametry limitního výkonu
na 136,58 procenta. Úkolovanou
měl těžbu 3999 tun. Ve skutečnosti nakopal 5463 tun a dosáhl při tom vynikajícího postupu v podobě 252 metrů,“ sdělil
Jiří Radovesnický, člen týmu řídícího dobývání touto metodou.
Ta má v Důlním závodě 2 revírní i českou premiéru. Podmínky
a hloubka nasazení jsou světovým
unikátem.
Polští horníci pracují s mašinami z USA (kombajnovrtačkou
Bolter Miner, vrtačkou Aminco),
Austrálie (multifukčním strojem
Scoop), Anglie (dvěma nakladači Shuttle Car) či ze své vlasti (drtičem uhlí Feeder Breaker).
Technologie pochází od společnosti JOY, která prostřednictvím své pobočky v polském městě Tychy poskytuje v rámci záruky
servis a dohlíží nad prováděním
údržby.
školeny. Práci zvládají i v těchto náročných podmínkách,“ líčili hlavní předák a vedoucí úseku s tím, že v letošním roce
– do pátku 10. dubna –
postoupili o celkem
623 metrů.
Radovesnický
upozornil, že kroTo je rekordní
mě samotného kopostup dosažený
ologií
hn
ec
pání
uhlí si koleks t
nu
ez
bř
v tiv na pracovišti také
Room & Pillar.
sám razí a buduje.
„Veškerá výztuž je svorníková. Vrtají většinou svorníky
s délkou 2,40 nebo 2,60 metru jak
Bolter Minerem, tak Amincem.
Využity byly však i patnáctimetrové svorníky. Kříže si u Alpexu
zajišťují šestimetrovými injekčními pramencovými svorníky,“
doplnil. A co je třeba zdůraznit
Andrzej Staszewský a Krzysztof Kuczera jsou na skuře za limit letos podruhé.
– metoda RP je bezpečná, osádka od rozjezdu V30 neevidovala
čili, jak na to a jaká jsou speci„Pracujeme s touto technoani neregistrovala žádný pracovfika této práce. Fáze nasazení
logií od loňského května, je to
ní úraz!
komplexu firmy Joy je ukončena,
úplně jiné hornictví, než na jaké
osádky jsou konsolidovány a zajsme zvyklí. Ale už jsme se nauRadek Lukša
252
FOTO: Radek Lukša
2
Krażewského první limit od září
STONAVA – Kromě zápisu na speciální skuru v podání Staszewského
horníků, kteří pracují metodou
chodba-pilíř, dosáhly ve třetím
měsíci ve stonavské šachtě na limiťáky i další dvě rubáňové a jedna
čelbová parta. Snad největší radost
panuje opět u Alpexu, jelikož osádky
Krzysztofa Krażewského z úseku
vedeného Krysztofem Szewczykem
splnily parametry poprvé od rozjezdu
porubu 332 205 v září loňského roku.
„Ne že by se chlapi nesnažili, ale
ve stěně panovaly opravdu obtížné
podmínky. Potýkali se se zajišťováním stropu. Od 110. sekce po vrchní kapli museli lepit a zavrtávat
roviny. Až v březnu se jim geologie
zlepšila. Jejich postup o 101,5
metru v porubu se sekcemi DBT
13/31 a kombajnem SL 300 v čisté
mocnosti 210 centimetrů se nedá
nazvat jinak než úctyhodným,“ líčil
Radovesnický. Krażewského horníci
nakopali 55 595 tun, limitní výkon
splnili na 128,10 %.
Čest kmenových rubáňových pak
zachránil kolektiv Tomáše Kovala
z úseku Davida Miarky v porubu
401 200, když nakopal 65 775 tun
uhlí. I on překonal zadání a splnil
limit na 121,34 %.
Hodnotu 130 % má jediný březnový čelbový limitní výkon zna DZ 2.
Ten zaznamenali na díle 401 262/1
přípraváři Janusze Ochmana
z úseku Polcarbo vedoucího Milana
Kirchnera. Jejich úkol byl 110
metrů, oni však na kombajnové
ražbě dokázali přidat ještě třiatřicet
metrů navíc.
uzi
Josef Lys
Velké věci na Úpravně ČSM
Dokiončení ze strany 1
„Ta po přepočítání parametrů dostala řemenice s větším průměrem.
Výkon se zvýšil o čtyřicet kubíků
za hodinu,“ upřesnil Boleslav Frank,
vedoucí Úpravny ČSM. Na jejím
vylepšení se podíleli dodavatelé
z firem RPS, Průmyslové stavby,
Gascontrol, z firem ATP, Soukup
či Temex. A samozřejmě kmenoví
pracovníci strojní i elektroúdržby
pod vedením Jiřího Zichy, Jiřího
Struhala, Alexandra Suknarovského
a Dalibora Stračánka. Radek Lukša
Hlavní předák kolektivu Alpex na pracovišti ve 30. sloji severní lokality DZ 2.
Pracoviště s technologií Room & Pillar je zaběhnuté a podává odpovídající výsledky.
Kolektiv Czaji a Pielky těží hodně a bezpečně
DARKOV – Famózním způsobem
ukončil loňský rok a zároveň historii těžby samostatně působícího Závodu Důl Darkov rubáňový kolektiv hlavního předáka
Tadeusze Czaji a vedoucího úseku Janiusza Pielky z dodavatelské
firmy Alpex. V prosinci nakopal
nejvíce ze všech kolektivů a stejně tomu bylo v součtu za celý rok
2014 – úctyhodných 592 176 tun.
Jde o více než čtvrtinu loňské produkce Darkova.
V únoru vytěžil nejvíce Czaja
Do nového roku pod křídly
Důlního závodu 1 (spojených závodů Darkov a Karviná) vstoupil Czajův kolektiv také úspěšně. V lednu pokořil limitní výkon a svými 64 785 tunami obsadil mezi rubači 3. místo. V únoru
to byl další limit s 62 130 tunami
– tentokrát to stačilo na prvenství
mezi všemi kolektivy Důlního závodu 1.
hodin. Nicméně pro bezpečnost
lidí je to nevyhnutelné,” vysvětluje Witek.
Problémy se seismickými
aktivitami
Nic není důležitějšího
než bezpečnost
„Chlapi Tadeusze Czaji by v porubu 40 900 kopali i o dvacet procent více, pokud by je neomezo-
Dodržování bezpečnostních předpisů a technologických postupů
je pro havíře dodavatelského kolektivu jednoznačnou prioritou.
Potvrzuje to mimo jiné jeho ocenění za výsledky v oblasti bezpečnosti a hygieny práce v druhém
pololetí 2014, které parta obdržela společně s finanční odměnou
od vedení Závodu Důl Darkov.
„O tom, že je třeba dávat si pozor a předcházet nebezpečným
situacím, hovoříme s chlapy před
každou směnou,” zdůrazňuje
hlavní předák s tím, že se tak děje
Dodavatelský kolektiv
Alpexu zahájil těžbu
v porubu 40 900 loni
25. listopadu. Jeho
dokopání se očekává
v červnu.
vala protiotřesová opatření,” informuje vedoucí provozu rubání
Czeslaw Witek, nositel resortního vyznamenání – medaile Jiřího
Agricoly z roku 2014. „Jenže vinou seismických aktivit je tam
denní postup omezen na 3,2 metru. Navíc v poslední době se dvakrát, třikrát i vícekrát v týdnu ze
stěny vlivem otřesů vyvalí uhlí,
a pak je v příslušném úseku nutno testovat stěnu zhruba patnácti metrovými vrty. V takových případech kombajn stojí čtyři až pět
Charakteristika porubu 40 900
délka stěny
121 metrů
průměrná mocnost 5,5 metru
kombajn
SL 500
hydraulická výztuž
Bucyrus DBT 26/55
počet výztuží
69
stěnový dopravník PF 6/1042
sběrný dopravník
PF 4/1132
hl, v Důlním závodě 1 nakopal nejvíce ze všech – 73 230 tun.„Věřím,
že v dubnu se příroda umoudří a bude to lepší. Chlapi na českou šachtu jezdí rádi, jsou odhodláni tady tvrdě pracovat a také si
chtějí dobře vydělat. Havířina je
jejich život. Živí je i jejich rodiny. Také proto si přejí, aby šachty na Karvinsku fungovaly co nejdéle. Všichni jsme připraveni odvádět mimořádné výkony, zvyšovat produktivitu, prostě v rámci
svých možností udělat maximum
pro překonání krizového období
černouhelného hornictví,” uzavírá Pielka.
Josef Lys
FOTO: Josef Lys
Po prvních dvou měsících
v březnu na limit sice
nedosáhli, nicméně
v Důlním závodě 1
nakopali nejvíce ze
všech. V dubnu znovu
usilují o limitní výkon
Nad důlní mapou (zleva) Czeslaw Witek, Tadeusz Czaja a Janusz Pielka.
Lidé v kolektivu
přímo na pracovišti, „Řekneme
si, jak budeme postupovat, že je
třeba pracovat obezřetně, s rozvahou, nic nepodceňovat, neošidit, neuspěchat, prostě vše vykonávat kvalitně. Důležité také je,
aby chlapi chodili na šichtu odpočatí, soustředění a nebyli stresováni. Pak mohou odvést profesionální výkony a ve zdraví se
vrátit domů,” říká Czaja a kvituje, že k větší bezpečnosti v posledních letech výrazně přispěla nová,
počet členů
120 (včetně 10 techniků)
hlavní předák
Tadeusz Czaja
vedoucí úseku
Janusz Pielka
mechanik úseku
Dariusz Czerwiński
směnoví předáci
Piotr Chorągwicki, Piotr Sabaś,
Artur Romaldowski
odolnější, výkonnější, prostě dokonalejší důlní technika.
V březnu na limit nedosáhli
I přes obtížné důlně-geologické podmínky se Czajův kolektiv pokoušel o třetí limitní výkon
v řadě. „V březnu jsme však museli ve větším počtu proti předchozím měsícům stěnu testovat a zastavovat porub, a to nás stálo potřebné tuny,” říká Janiusz Pielka.
Přestože kolektiv na limit nedosá-
Z OKD
16. dubna 2015 | www.ihornik.cz
Aprílový výkon v porubu
080 211, bez legrace špička
STAŘÍČ – Apríl? Když ze stěny 080 211 ve staříčské lokalitě Důlního závodu 3 informovali
o výsledcích z prvního dubnového dne, činili tak u kolektivu Pavla
Pospíchala z úseku Jiřího Drábka
bez legrace. Ale s radostí, vždyť
vytěžili v momentálně nejnižším
paskovském rubání se sedmdesáticentimetrovou průměrnou mocností 363 tun koksovatelného uhlí!
„Technický režim nám stanovil
denní těžbu 260 tun, přičemž jsme
na přelomu března a dubna kopali denně okolo 303 tun. Nejvíc se
zadařilo právě na apríla, kdy jsme
dosáhli třímetrového postupu.
Každá dvojička havířů zabudovala za svou směnu až osmdesát stojek, abychom tolik mohli s ostrojáckým pluhem ujet. A pomohla
k tomu menší intenzita trhacích
prací, ten den jsme pomoc střelmistrů moc nepotřebovali,“ sdělil
vedoucí úseku T3 Drábek.
Střílení přitom patří k porubu
080 211 provozovanému od loňského jara stejně jako stojky IHV.
Původně v ní pracovaly osádky Tomasze Szadziewicze z úseku Carbokov s vedoucím Pawłem
Maćkowiakem. Od ledna je vystřídala Pospíchalova parta. „Chlapi
z Carbokovu šli do 063 607/1 v lokalitě Chlebovice, jelikož je jich
stavově mnohem více, tamní porub je delší i geologicky složitější,“ upřesnil Drábek.
Slovo ředitele
Zbigniew
Janowski
ředitel
Důlního závodu 3
Vážení kolegové,
dovolte mi, abych v úvodu poděkoval všem za skvělé březnové
výsledky. Přeplněním plánu
těžby se podařilo eliminovat
výpadek z prvních dvou měsíců
letošního roku a tím překonat plánované úkoly prvního
kvartálu. Obdobná situace je
i v provozní metráži a v oblasti
nákladů. Zaznamenali jsme
rovněž zlepšující se trend
v bezpečnosti.
K nárůstu výroby v březnu
přispěly dva nové poruby – porub 074 799 již ve fázi rozjezdu
vytěžil téměř 40 000 tun
a obdobně kombajnový porub
063 608/1 docílil nejvyšší těžby
s touto technologií v našem dole
od dubna 2013.
Přeplnění ročního plánu těžby
ve výši 820 000 tun o 10 000 až
20 000 tun a současně podkročení plánované nákladovosti
výroby přispěje k získání prostředků pro navýšení provozní
metráže a tím zajištění nových
dobývacích kapacit i za horizont
roku 2017. S tímto cílem pracují
inovační komise jak v oblasti
navýšení výroby, tak v oblasti
snížení nákladů.
Prioritou i nadále zůstává bezpečnost práce a náš
závazek, vyslovený u příležitosti
předání ocenění předsedy
představenstva NWR za výsledky v bezpečnosti práce v roce
2014, že tato cena je pro nás
výzvou a motivací k naplnění
cílů Bezpečnostní kampaně
OKD 2015.
Zdař Bůh!
FOTO: Radek Lukša
Osádky Pavla Pospíchala,
které se potýkají
s úbytkem lidí, dokážou
bravurně zvládat nízkou
mocnost i tektoniku
Staříčské rubání 080 211 je nejnižším současným porubem v DZ3.
Stěna Pospíchalova kolektivu je
velice proměnlivá, nicméně přesto v ní v únoru a březnu splnili limitní výkon. „Do stojek mi tam
chodí na směně čtyři až šest
chlapů. Osádky postihují stále
V
IH
jek
Až tolik sto
více přirozené odchody zkušece
oji
dv
zabudovávala
ných pracovníků na expozičku
směně,
dé
až
k
na
ů
lap
ch
a choroby z povolání. Ti ostatní
aby porub ujel
p.
doslova bojují a zatím si umí potřímetrový postu
radit. Jsou opravdu dobří, všichni tahají za jeden provaz, bravurně zvládají nízkou mocnost i tektonické poruchy v podobě pískovcových pecek. V těch místech klesá
mocnost uhlí na dvacet – třicet čísel, průjezd pluhu se musí zajišťovat pomocí trhacích prací. Střílí se
většinou každou šichtu, někdy až
Aprílový postup znamenal zabudování okolo 530 stojek denně.
80
pětadvacet palníků na metr, a to
po celém rubání, které je dlouhé celkem 131 metrů,“ líčil vedoucí úseku.
Ve stojkách IHV s pluhovou soupravou PL-730 pracují Pospíchalovi havíři taktéž
bezpečně. Poslední úraz v kolektivu se směnovými předáky Petrem Skošníkem, Markem
Strašilem, Danielem Lechovičem
a Vladimírem Fischerem zaznamenali v lednu. V porubu 080 211
funguje i optimalizační komise CI
složená z předáků, revírníků a zámečníků. „Kromě problematiky
prašnosti a postřiků řeší také průjezd zatáčkou na těžní a výdušné
třídě. Do lomení vjedeme ve třetím dubnovém týdnu,“ konstatoval Drábek.
Radek Lukša
Očima vedoucího výroby
Jedou si svoje! Tak komentoval
vedoucí výroby DZ 3 Marek
Červenka počínání Pospíchalova
kolektivu v porubu 080 211.
„V současnosti plní režim na 116
3
procent při průměrném denním
postupu dvou a půl metru. V nejnižším porubu našeho závodu
podávají stabilní výsledky,“ uvedl
Červenka.
Když se spojí zkušenosti, výsledky se dostaví
DARKOV – Čtyři z pěti razičských kolektivů dodavatelské firmy Alpex,
které v Důlním závodě 1 řídí vedoucí provozu příprav Zenon
Maćkowiak, překročily březnový
technický režim o 10 procent, a dosáhly tak na limitní výkon 2. stupně. „Pátý kolektiv hlavního předáka Franciszka Koszałky také odváděl poctivou robotu ve velmi náročných klimatických podmínkách,
nicméně složitá důlně-geologická
situace, kterou nebylo možné předvídat ani ovlivnit, mu zabránila
přidat se k úspěšné čtveřici,” zdůvodňuje Maćkowiak, který kromě
Pan Horníček dole v dole
razičů vede jeden kolektiv úseku
služeb.
Szkotův limit třetí v řadě
Nejen březen, ale celé první čtvrtletí je pro kolektiv hlavního předáka Damiana Szkota a vedoucího úseku Janusze Zgudy mimořádně vydařené. Od začátku roku
si tito klasici na překopu 240 561
v profilu SPN 16 vedou znamenitě. Měsíc co měsíc hlásí splnění limitu. Navíc jejich postup má
stoupající tendenci. V lednu dali
61 metrů, přičemž stačili vybudovat rozsáhlý kříž, v únoru to bylo
68 metrů, a v březnu pak 78 metrů. To je o šest metrů více, než stačilo k dosažení limitního výkonu
2. stupně.
Kuligowski má také tři limity
Obdobným parádním kouskem, třetím limitem v řadě, se
může pochlubit kombajnová parta hlavního předáka Sebastiana
Tatarczyka a vedoucího úse-
ku Zbigniewa Kuligowkého.
Březnový výsledek je mimořádně
cenný. Chlapi totiž v průběhu měsíce postupně pracovali na třech
štrekách, vybudovali kříž a zlikvidovali 300 metrů odtěžení se
třemi pohony. Přesto stačili se
svým kombajnem AM 50 vyrazit
140 metrů, což je dva metry nad limit 2. stupně.
Zdravý rozum nic nenahradí
„Samozřejmě, asi každého potěší,
když jsou jeho kolektivy úspěšné,”
reaguje Kuligowski na dotaz, jaké
má pocity ze dvou limitů. „V obou
brygadach jsou zkušení, spolehliví a odpovědní havíři, kteří se snaží
na šachtě vydělat co možná nejvíce.
Proto také usilujeme o limitní výkony,” komentuje vedoucí úseku, kte-
bezúrazovosti a k bezpečnostním
opatřením v dolech.
rý se v Polsku vyučil havířem, v polských dolech v průběhu 25 let prošel
téměř všemi důlními profesemi (až
po vedoucího provozu) a posledních
15 roků dělá pod hlavičkou Alpexu
na Darkově. Za celou dobu neměl
vážnější pracovní úraz. „Zdravý rozum nic nenahradí, stejně jako pouhá teorie nenahradí dlouholetou
praxi,” lakonicky se vyjadřuje ke své
Skubik i ostatní
bez registrovaného úrazu
Čtvrtým úspěšným kolektivem
spadajícím pod vedoucího provozu
Zenona Maćkowiaka je parta hlavního předáka Krzysztofa Skubika
vedoucího úseku Piotra Kiełbasy.
Ta rovněž pokořila technický režim o více než 10 procent, což znamená limitní výkon 2. stupně, přičemž kombajnem MR 340 vyrazila
201 metrů důlního díla.
Kolektiv Figury
vyrazil 234 metrů
Svým letošním druhým limitem disponuje po březnu kolektiv
Tomasze Figury. Jeho vedoucí úseku je stejný jako u Tatarczykovy
party – Zbigniew Kuligowki.
Chlapům byl v březnu v úvodní
třídě 339 421 s kombajnem AM 50
stanoven technický režim ve výši
205 metrů. Ti si však předsevzali
překročit ho o 10 procent a dosáhnout na limit 2. stupně. Nejenže
se jim to povedlo, ale navíc přidali dalších osm metrů – celkem
tak vyrazili 234 metrů.
Dobrá spolupráce s OKD
FOTO: Josef Lys
Čtyři přípravářské
kolektivy dodavatelské
firmy Alpex působící
v lokalitě Darkov
Důlního závodu 1 dosáhly
v březnu na limitní výkon
druhého stupně
Zbigniew Kuligowki (vlevo) a Zenon Maćkowiak z dodavatelské firmy Alpex.
„V Alpexu máme pracovité a zkušené havíře. Ale bez podpory ze strany
vedení OKD a bez dobré spolupráce s českými horníky nejrůznějších
profesí – elektrikáři, mechaniky či
dopraváky – bychom nemohli podávat takové výkony,” chválí podmínky v lokalitě Darkov vedoucí
provozu příprav Zenon Maćkowiak
z Alpexu.
Josef Lys
4
Z OKD
číslo 15 | ročník 45
Horničtí vyučenci ze SŠTaS jsou
plnohodnotnými zaměstnanci
KARVINÁ – První úspěšní absolventi hornických oborů Elektrikář
– důlní provozy a Zámečník –
důlní provozy už zdárně pracují
na šachtách v celém revíru. Sedm
let stará myšlenka obnovit hornické učňovské školství vznikla
na základě tehdejšího nedostatku
kvalifikovaných pracovníků pro
doly, které v devadesátých letech
postihl útlum hornického školství.
Spolupráce mezi OKD
a SŠTaS
„Vzájemná spolupráce mezi
OKD a SŠTaS má určitě význam, i když se situace v hornictví a OKD za posledních několik let změnila,“ říká vedoucí úseku elektro 3 – přípravy
Ivan Kotula. Naráží tak na skutečnost, že zatímco před několika lety černouhelný průmysl zažíval boom a české i polské doly
měly problém sehnat dostatečný
počet lidí pro své provozy, v současnosti firmy na obou stranách
hranice spíše hledají cesty, jak co
nejcitlivěji snížit náklady, zefek-
tivnit provoz a přizpůsobit počet
zaměstnanců klesající těžbě. To
nic nemění na tom, že vzhledem
k odchodům některých specialistů například do důchodu bude
potřeba hornický tým omlazovat – jen ne v takové míře jako
v minulosti.
Po učňáku na šachtu
Do vůbec prvního ročníku po renesanci hornických učňovských
oborů na SŠTaS Karviná nastoupil Patrik Adámek, který se po absolvování školy zařadil do pracovního procesu. V současnosti fárá
na lokalitě 9. květen DZ 1.
My učni jsme měli práci
jistou i po škole, což si
myslím, že byla úplně
super myšlenka. Navíc
hned jednu z celkově
nejnáročnějších,
v podzemí,“ říká Patrik
Adámek.
„Obor Důlní elektromontér
jsem zvolil mimo jiné díky jistotě, kterou jsme měli garantovanou. Nevím o moc lidech, kteří
by okamžitě po absolvování jakékoliv střední školy našli tady v regionu práci. Chtěl jsem se těmto
FOTO: Adam Januszek
Znovuobnovení
hornických učňovských
oborů na Střední škole
techniky a služeb Karviná
se datuje od roku 2008
Patrik Adámek krátce po vyfárání v lokalitě 9. květen DZ 1.
jící v Karviné.
Na otázku, jak jej škola připravila na tuto náročnou profesi, odpovídá bez váhání. „Velmi slušně
po obecné stránce, ale po té praktické to bylo horší. Ale to je samozřejmé, vždyť v podzemí je to
hodně specifické,“ přiznává. Jako
v každé firmě, i v těžařské společnosti platí, že záleží na každém,
jakou si zajistí budoucnost. „Buď
bude svou aktivitou a sebevzděláváním v pomyslném žebříčku
stoupat a dosáhne až na post specialisty, anebo se spokojí s málem
starostem vyhnout. My učni jsme
měli práci jistou i po škole, což si
myslím, že byla úplně super myšlenka. Samozřejmě vím, čím OKD
v současnosti prochází a že se situace i u hornického školství změnila,“ říká Adámek a přidává, že
každý měsíc po celou dobu studia měli jistotu stipendia a peněz
za vykonanou praxi. „Celkově to
dělalo až dva a půl tisíce korun
měsíčně. V rámci praxe jsme jednou za čtrnáct dnů pracovali celý
týden v povrchových dílnách,“ vysvětluje mladý důlní elektrikář ži-
a zůstane natrvalo pouze u tahání
kabelů,“ říká vedoucí úseku elektro 3 Ivan Kotula.
Začátky pod dohledem zkušených důlních instruktorů
Ihned po zdárném ukončení školy začal Patrik Adámek s fáráním
na Darkově. Před půl rokem však
přesídlil na lokalitu 9. květen.
„Původně jsem tam měl zaskočit jen na dva týdny. Ale nevadí
mi to, že jsem zůstal,“ usmál se.
Kolektiv je podle jeho slov v pohodě, ovšem ze začátku se samozřej-
mě nejen on, ale i jeho parťáci ze
školy setkávali s různými názory.
„Někteří chlapi nám přáli, ale jiní
zase měli strach, abychom něco
třeba nepokazili, když jsme byli
úplnými nováčky. Já je chápu a určitě jsem jim to neměl za zlé,“ říká
na rovinu. Nejen v hornictví podle Adámka platí pravidlo, že čím
méně je lidí v kolektivu, tím více
spolu všichni drží a pomáhají si.
O dva roky mladším kolegou Patrika Adámka je Dominik
Dvořák. Také jeho volba měla pevný základ v jistotě budoucího zaměstnání a zatím tohoto kroku
rozhodně nelituje. Práce ho baví
a brzké ranní vstávání mu problémy nedělá.
„Jsem necelý rok po škole
a nabírám důležité zkušenosti.
Samozřejmě s pomocí kolegů, kteří se mi od začátku snažili pomáhat
a vysvětlovat potřebné věci. V ničem mě nenechali takzvaně vykoupat,“ usmívá se Dvořák, který
fárá v lokalitě Darkov. Ivan Kotula
dodává, že čerství absolventi začínají pracovat pod dohledem zkušených důlních instruktorů, kteří je seznamují s problematikou
šachty. „To platí nejen s ohledem
na odbornost, ale i na všeobecné zásady práce v podzemí, dodržování bezpečnosti, která je u nás
vždy na prvním místě, i dalších náležitostí elektropráce v dole,“ doplnil Kotula.
Adam Januszek
Prioritami úpravářů jsou
Natáčení ve Staříči
s nečekanou zápletkou bezpečnost a úspory
STAŘÍČ – Štáb České televize v čele
s redaktorkou Pavlou Daňkovou
sfáral v úterý 14. dubna do rubání
074 799 v lokalitě Staříč Důlního
závodu 3 na pracoviště hlavního
předáka Petra Zemana z Úseku
rubání 2 Pavla Balona, kterému
se podařilo v březnu dosáhnout
na limitní výkon.
Návštěva, jejímž cílem bylo
zrekapitulovat dění týkající se
Paskova v posledních letech
a podívat se na to, jaké úkoly
před šachtou aktuálně stojí, aby
se její životnost podařilo prodloužit za rok 2017, měla nečekanou zápletku. Mikrofon redaktorky v hodnotě několika desítek
tisíc korun ztracený stovky metrů pod zemí.
„Do dolů OKD jsem už několikrát
fárala, ale vždy na Karvinsku. Dnes
jsem poprvé pochopila, jak náročné musí být pracovat v rubání, kde
se člověk nemůže ani postavit a většinu šichty musí strávit na kolenou.
Také proto, aby si to dokázali představit televizní diváci, jsem v porubu natočila svůj první reportážní
vstup vkleče s nákolenicemi na nohou. A také první rozhovor s horníkem, kdy byl celý štáb skoro vleže pod hydraulickými sekcemi. My
shrnutí reportáže redaktorem říkáme stand up od anglického stát, ale
pro tento příběh to moc neplatilo,“
vysvětlila Daňková.
Průběh akce se zkomplikoval v jejím závěru. Při přípravě
na rozhovor s ředitelem závodu
Zbigniewem Janowským u šachty polil celý trojčlenný štáb pot.
Redaktorka nenašla ve fáračkách
mikrofon. „Krve by se ve mně
v tom momentě nedořezal. Cena
mikrofonu je kolem 70 tisíc korun. Několik mých výplat,“ tvrdí
Daňková.
Kde je mikrofon?
Rozjela se záchranně-logistická akce. Kde může přístroj být?
Vypadl do soupravy při kolejové dopravě? Nebo při cestě zá-
Budoucnost šachty
Čtvrtletní výjezdní
porada předáků Závodu
úpraven stanovila úkoly
do dalšího období a také
bilancovala
A rozhovor s ředitelem závodu?
Štáb ho natočil ve dvou variantách. První nahraný na ruchový
mikrofon u šachty ještě ve fáračkách, druhý na znovunalezený
„plnohodnotný“ přístroj na povrchu. „Zdůraznil jsem, že po roce
2013, kdy se o uzavření dolu
na konci roku 2014 mluvilo o jako
FOTO: Pavla Daňková
Redaktorka před
vyfáráním nenašla
televizní mikrofon. Jeho
cena je kolem 70 tisíc
korun. Několik měsíčních
výplat novinářky
Štáb ČT sfáral do staříčské lokality Důlního závodu 3.
věsnou drážkou? Nebo při přestupu? Nebo dokonce někde
během cesty, kdy by bylo jeho
hledání na chodbách velice komplikované? Dobrá zpráva pro štáb
dorazila až po vyfárání na povrch.
Mikrofon našel v soupravě pro
dopravu po závěsné drážce Petr
Bozděch z úseku centrální dopravy, který ho po šichtě také redaktorce nahoru přivezl.
„Nedokážete si představit, jaký
stres a nervozita z celého štábu spadly. Měli jsme před očima
všechny komplikace, které by to
přineslo. Petru Bozděchovi moc
děkuji. Ptala jsem se jeho kolegů, jakou láhev mu mám koupit,
ale utahovali si z něj, že je abstinent. Nevím, jestli to mysleli vážně. Každopádně svůj slib splním.
Poděkování ale patří všem lidem
ze šachty, kteří nám návštěvu
umožnili,“ tvrdí Daňková.
téměř hotové věci, jsme se dokázali semknout. Rok 2014 přinesl první výsledky v našem snažení zvýšit efektivitu a snižovat náklady všude tam, kde je to možné.
Samozřejmě s výjimkou bezpečnosti. Ale nesmíme polevit a musíme pokračovat dál, abychom si zajistili práci i po roce 2017, kdy má
důl podle dohody se státem přejít
do útlumu. Musíme k tomu splnit
základní podmínku – náš závod
nesmí prodělávat. Ceny uhlí – ani
velice kvalitního koksovatelného
– které těžíme, nerostou, nedá se
to v nejbližší době čekat a ovlivnit
to můžeme jen minimálně. Zbývá
tedy druhá část, která je v našich
rukou. Hledat cesty, jak pracovat
efektivněji, snížit náklady na výrobu pod prodejní ceny. Velký kus
práce jsme už udělali, a myslím,
že dokážeme najít další rezervy,“
uzavírá Janowski.
Marek Síbrt
OSTRAVICE – Zvyšovat bezpečnost a snižovat výrobní náklady
v rámci programu Continuous
Improvement uplatňovaném ve
společnosti OKD. V tomto duchu se nesla čtvrtletní výjezdní
porada předáků Závodu úpraven, která se konala 9. dubna
v rekreačním středisku Odra v
Ostravici.
Akce byla zahájena písemnými testy, v jejichž průběhu si úpraváři ověřili své znalosti bezpečnostních předpisů.
Zároveň byly připomenuty cíle
bezpečnostní kampaně Závodu
úpraven pro rok 2015. Ty spočívají v dosažení vyšší úrovně vnímání a myšlení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
K tomu úpraváři využijí exkurze u firem v regionu, těsnější
spolupráce se Závodem servisních služeb, naplňování programu CI, ale také motivační prvky
Putovní vagonek pro nejlepší úpravnu 1. čtvrtletí 2015 zůstává v Paskově.
či uplatnění preventivního přístupu k zamezení vzniku úrazů
a úrazových dějů (Program sdílení skoronehod).
V další části porady se její
účastníci rozdělili do čtyř týmů
CI. Ty zpracovaly náměty a nápady, kterých se nakonec zrodilo 31. Po jejich vyhodnocení budou ty nejpřínosnější
realizovány.
Závěr porady patřil inspirativní a zdravě kritické diskusi, jakož i vyhodnocení nejlepších zaměstnanců za výsled-
ky dosažené v letošním prvním
čtvrtletí.
V odpoledních hodinách po
krátké prezentaci činnosti RBP,
zdravotní pojišťovny, následovalo sportovní odpoledne s nohejbalovým turnajem a welness
aktivitami.
Jaromír Lapiš
Kategorie
Nejlepší pracovník
Kamil Moj, provoz prádla –
úpravna Lazy
Tomáš Trombik, provoz jemné
úpravny – úpravna ČSM
Lumír Olszynski, elektroúdžba –
úpravna Darkov
Jaromír Kubačák, provoz třídírny
Staříč – úpravna Paskov
Kategorie
Nejlepší předácké pracoviště
Jan Mrózek, provoz odkamenění
– úpravna Darkov.
Kategorie nejlepší CI: Petr
Gatnar, mistr provozu Staříč
úpravny Paskov.
Nejlepší úpravna v 1. čtvrtletí
Úpravna Paskov. Ocenění v podobě putovního vagonku převzal
z rukou ředitele Závodu úpraven
Václava Kabourka její vedoucí
Marcel Thibaud.
Nejlepší pracovníci: Kamil Moj, Jaromír Kubačák, Lumír Olszynski a Tomáš Trombik.
Po šichtě
ZÁBAVNÁ PŘÍLOHA NEJEN PRO HAVÍŘE
16. dubna 2015 číslo 15 ročník 45
Z kombajnéra školníkem
… a vzorem dospívajících
Eva Davidová na mineralogické burze s milleritem ze Staříče.
VZÁCNOSTI Z ODVALU VE STAŘÍČI
NA MINERALOGICKÉM SETKÁNÍ
FOTO: Radek Lukša
KARVINÁ – Pane školníku, můžu
vám pomoci? Tuto větu slýchává
– kromě obligátního přání dobrého dne – bývalý kombajér v rubání darkovské šachty Peter Adamec
v nové práci snad nejčastěji. Stará
se totiž nejen o údržbu a chod SŠ,
ZŠ a MŠ pro hendikepované v ulici
Komenského v Novém Městě, ale
funguje zde i jako druhý táta, případně velký bratr spousty žáků.
„Když jsem v osmdesátých letech začínal na šachtě, čtyři roky
jsem dojížděl. Znamenalo to vstávat o půl třetí ráno a v pět večer
se vracet,“ vzpomínal rodák ze
slovenského Kysucka s tím, že
na Mír (Barboru) nastupoval jako
vyučený mechanik opravář důlního provozu. Chvíli fáral v přípravách a v úseku centrální údržby, načež na dlouhá léta zakotvil
v rubání.
„Později po uzavření Barbory
jsem to na Darkově na hlavním
závodě dotáhl jako kombajnér
na zástupce směnového předáka.
Jenže přišla expozička a s tím už
člověk nic nenadělá. Byla to krásná léta, ale dřina. Některé kamarády pořád potkávám, ale protože jsem byl v kolektivu se spous-
FOTO: Radek Lukša
Horník vyřazený
na expozici nesložil
ruce do klína – našel
si zaměstnání,
které vyhovuje jeho
kutilskému nadání
Školník SŠ, ZŠ a MŠ v ulici Komenského v Karviné ve svém království.
tou starších, je jich taky už dost
pod zemí navždy,“ nechal se slyšet Adamec.
Naposledy podle svých slov
na havírnu zavzpomínal skoro se
slzou v oku loni, když zemřel jeden
se zkušených havířů, kteří ho zaučovali. „Už se to ale pro mě uzavřelo, jak jsem vypadl z toho prostředí. Přemýšlím a vnímám teď
docela jinak. Prodělal jsem neskutečnou změnu na školníka a svo-
„Zručnost, schopnost improvizace i předvídavost,
aby se nestal úraz, jsem pochytil v havírně.
Ve škole to předávám dále, děcka jsou ráda,
často je manuální práce baví více než učení
z knížek,“ líčil Adamec.
jí současnou prací, školou i těmi
dětmi doslova žiju,“ vysvětloval.
A ve škole v ulici Komenského
JAK TO VIDÍ STRYK LOJZEK
Peter Adamec dokáže i naučit, jako například výměnu klik u dveří.
na něho nedají dopustit!
Zámečničina, instalatéřina, stolařina, malování, práce na pozemku
i zahradě – to kutilovi Adamcovi
svědčí. „Když jsem nedávno
na celé škole měnil kliky, přibral
jsem k ruce deváťáky. Dávám
jim tím něco do života. Společně
se žáky opravujeme koloběžky
a kola, což se jim bude doma určitě hodit,“ upřesnil.
Byl to ostatně pan školník,
kdo vymyslel, že na karvinskou Abilympiádu (viz Horník
14/2015) zařadili stanoviště
s dveřmi, opravou klik a zámků.
Pravidelně také na školou organizovaných Burzách práce ukazuje stolařinu na obráběcím stroji. „Za tu dobu školníkování se ze
mě stává trochu pegagog i psycholog. Vím, kdy použít vstřícné a kdy přísné slovo,“ dodal
Adamec.
Radek Lukša
Čemu s Juzkem něslavime
Seděli zme v patek Na Upadnici, lemtali
každy to svoji a vedli dišput o tym, čemu
letos s Juzkem něslavime jeho svatek
i narozki – 19. března už bylo, a my furt
nic… Byl to dišput o ničim, jak se řika
o hovně, bo hlavni akter chyběl, a tež zme
ani zdaleka něbyli v plne sestavě. Paru
kamošu do ni chybělo. Když se odevřely
dveři hospody a v nich stal Juzek, mysleli
zme se, že je planym řečam koněc. A že
se konečně dozvime, co a jak. Enemže
jak blizka buducnosť ukazala, spadli zme
za chvilu do ešče věči srački, než zme byli
předtym. Ale popořadě.
Juzek už ve dveřach halekal rozhodnym hlasem, kery nepřipušťal žadny
odpor: „Muj dabel se slavi přišti čtvrtek
a něchcu slyšeť vymluvy. Už stě ich měli
za ty tři tydně, co od devatenasteho
uplynuly, dosť. Takže doma oznamtě
robkam, to plati pro ty, co přidu bez bab,
že v pět odchazatě a přidětě, pokud vas
kdosi něpřinese, až nad ranem!“ Všecko
by bylo v rychtyku, aji bysme se jeho
oznamu zasmjali, enemže za nim vrazil
do dveři Erďa. Oči opuchle, cely brunatny a vubec jakisik taki podlomeny,
a tichučkim hlasem pravil: „Moja Evula
umřela! Pohřeb je ve čtvrtek v jednu!“
Otočil se jak na obrtliku a zmiznul.
V hospodě bys slyšel spadnuť špendlik. Chvilu trvalo, než sem se zmoch
na slovo: „Tak to vidiš, Juzek! Sotva si
se s oslavami kapku rozkival přidě taka
jobovka. Je ti jasne, že místo oslav budeme se všeci na hřbitově lučiť z Erďovu
Evulu… Spominatě, jaka z ňu dycki
byla sranda? Jak se ji Erďa, když
nahodu přišla s nim Na Upadnicu,
po druhim pivě
ptal: Možu
se dať,
mamo, ešče
jedno? –
Dycki na ňho
kukla přes ty svoji
štamprle, bo to už
bryle něbyly, zatvařila se jakoby kysele,
ale hned se usmjala
a pravila: Enem se, tato,
dej! Zaslužiš se ho! Anebo
ty jejich věčne spory o zahradu
v Těrlicku. Jak se Erďa dycki
šachty. „Skutečně krásných vzorků
OSTRAVA – Okolo třinácti set lidí
milleritů jsem tam objevila okolo
dalo druhou dubnovou sobotu
dvaceti,“ upřesnila s tím, že
před venkovním pobytem
jeden takový exemplář
na hezkém jarním počasí
si cenila i na 1800
přednost návštěvě pokorun.
rubské auly VŠB-TU
To rožnovští
Ostrava. Přivedla
studenti a rovje tam záliba
něž geologičtí
v mineralogii,
ích
ů čtverečn
tr
nadšenci Jan
geologii a hornice
m
k
li
o
T
a
stavní ploch
Skypala a Marcel
tví. Ale možná také
zabrala vý
é
k
Petřek se o možném
jen touha pořídit
ineralogic
na jarní m
.
prodeji dominanty
si něco originálního
e
rz
bu
jejich stánku bavit ani
z přírodních materiálů.
nechtěli. „Mám tady krás„Mineralogická burza
ného havíře, kterého dělal brana báňské patří k nejlepším u nás
tranec řezbář. Použil k tomu nohu
a její úroveň stále roste,“ nechala
stolu z lipového dřeva, který jsme
se slyšet Eva Davidová z Ostravy,
měli po dědovi,“ uvedl Skypala,
oděná příhodně v tričku Den
pravidelný návštěvník burzy.
horníků Dolu Paskov. Ve stánku
Spoléhat se ale dá i na Martina
ostatně nabízela vzácné minerály
Kuču z Ostravy, který okupuje v pamillerity (vyskytují se v jehličkovitře auly většinu východního křídla.
tých, deskovitých nebo vlasových
Opět dorazil s bohatou kolekcí
krystalech) nasbírané ve Staříči
preparovaných „mořských potvor“
na odvalech hlušiny právě z této
většinou novějšího data. Naopak
desítky i stovky milionů let staré
fosilie zaujaly návštěvníky u stánků
Františka Pěničky z Prahy. Ten obsadil osm výstavních ploch.
„Tentokrát žádná exotika, jen
Češi, Poláci a Slováci. Na druhé
straně se objevila spousta nových
lidí, částečně se obměnil sortiment.
Dorazili i kluci z uranových dolů,“
konstatovala Martina Polášková
za pořádající Hornicko-geologickou
fakultu VŠB-TUO. A přidala rovněž
termín podzimního mineralogického
setkání. Další se uskuteční17. října.
Horník vyřezaný z nohy stolu ve stánku
uzi
rožnovských geologů.
těšil, až tam vyraza a budu pěstovať
kobzole, mrkvu a inu zeleninu
a chovať ty jejich kury a kruty
na maso a vajca? On byl
nadšeny Béďa Trávníček
a Evula ho musela dosť krotiť, aby ze zahrady nězrobil
aji byči a ovči farmu. Dycki
pravila: Smolme už
na ty chovy a pěstovani. Dyť nas to
stoji vice peněz
než v marketě. Dyť nam
stači enem
tak seděť
na zahradě,
huštať nohami
223
a popijať kafčo a ni ohybať hřbet na zahoně či macať kury, esli maju vajca!
pravila mu dycki ze smichem. Ale dluho
trvalo, než na to tyn jeji zabedněnec
přistupil. No, ale aspoň se to lenošeni
paru let přeci enem užila. Dej ji panbuh
lehke papuče!“ zakončil sem tu smutnu
spominku a vytahnul z portmony stovku
na společny věnec. Chlapi bez řeči
zrobili to same. Když dal do klobuka
každy na kolik se citil a kolik měl, vysypal sem penize na stul před Antka. „Ty
zje nejmladši, tuš to zařidiš! A ni abys
to přechlastal!“ snažil sem se chabo
zažertovať, ale bo nikemu do smicha
něbylo a Erďa tam něbyl, rozešli zme se
dom bez tradičniho frka!
Tuž zdař buh, vaš Lojzek
6
Panorama
Permoník s Májovákem spojí síly –
Festival Dolański Gróm je každoročně přehlídkou polských rockových kapel doplněnou o české či slovenské interprety.
Karvinou rozezní rocková trojice
Šestý ročník festivalu Dolański
Gróm bude mít to nejlepší
obsazení v historii – vystoupí
kapely Perfect, Chinaski a T.Love
KARVINÁ – Milovníci polského
rocku a českého pop rocku si druhý
květnový den přijdou na své. Skupina
dobrovolníků totiž už pošesté organizuje mezinárodní hudební přehlídku
Dolański Gróm s cílem propagovat
polskou rockovou hudební scénu, ale
také představit české či slovenské interprety. A to se právě v Karviné daří.
Lodičky střídá stadion STaRS
„Letos jsme učinili jednu změnu.
Místo v areálu Lodičky v parku Boženy
Němcové jsme se rozhodli tuto akci
uspořádat na zimním stadionu STaRS.
Přece jen na začátku května ještě
není úplně stabilní počasí. A pod
střechou vám počasí nemůže zkazit
náladu ani zážitek z koncertu,“ vysvětluje jeden z organizátorů Lešek Koch.
Legendy polského rocku zahrají
v Karviné zdarma. Výtěžek bude použit
na rekonstrukci Domu PZKO v KarvinéFryštátě. Místní Polski Zwiazek
Kulturalno-Oświatovy byl založen
krátce po druhé světové válce – přesně
22. listopadu 1947. Současným
předsedou je Janusz Waloszek, který
říká, že právě festival Dolański Gróm je
každoročně největší akcí členů PZKO.
„Potom se také podílíme na organizaci plesu PZKO, což je naše druhá
největší akce. Minulé ročníky byla
organizace jen na našich bedrech, ale
letos na konci ledna jsme se do příprav
snažili zapojit i ostatní,“ usmál se
Waloszek s tím, že členové pořádají
i menší akce jako třeba zabijačku.
Dům PZKO momentálně prochází
rekonstrukcí. Místní sdružení PZKO,
které v něm působí, spolupracuje
s Nadací OKD. „Dělo se tak poslední
dva roky. Letos o podpoře zatím
jednáme, ještě to není uzavřená
záležitost,“ vysvětlil předseda.
Chinaski objíždí republiku
Jak už bylo zmíněno, šestá edice tohoto festivalu bude nejkvalitnější. Před
polskou rockovou jedničkou Perfect
vystoupí T.Love a především Chinaski.
Kapela borců z Jičína oslavila
v minulém roce 20. narozeniny a má
také novou desku Rockfield, kterou
natáčela ve stejnojmenném nahrávacím studiu ve Walesu. Momentálně
Legendy polského
rocku zahrají zdarma.
Výtěžek bude použit
na rekonstrukci
Domu PZKO v KarvinéFryštátě.
s ní objíždí republiku. „Fanoušci této
velmi populární kapely by si karvinské
vystoupení neměli nechat ujít, jelikož
to bude jejich jediná zastávka v našem blízkém okolí. Navíc 90 procent
koncertů mají Chinaski vyprodané,
a to hovoří za vše,“ myslí si Koch.
Perfect vyprodává polské haly
Polská legenda Perfect s frontmanem
Grzegorzem Markowskim vystoupí na Karvinsku či Těšínsku zase
po třech letech a zájem samozřejmě
polských, ale i českých fandů je
rovněž velký. „V Karviné a okolí žije
hodně Poláků a my pevně věříme, že
obě polské kapely budou pro všechny
velkým lákadlem. Vždyť Perfect jede
své koncertní turné k 35. výročí hraní,
vyprodává haly v celém Polsku. Bude
to určitě skvělé a troufám si tvrdit, že
lepší uskupení Karviná nepamatuje,“
zve na závěr Lešek Koch.
Vstupenky jsou v předprodeji
do 30. dubna
Do konce března zmizelo z předprodeje už dva tisíce vstupenek. Do 30.
dubna pokračuje předprodej v prodejní síti Ticketportal a na pobočkách
sázkové kanceláře Tipsport za 320 Kč
pod pódium a 290 Kč na tribunu.
Na místě pak budou vstupenky stát
370 a 340 Kč. Děti do 130 cm mají
vstup zdarma.
Adam Januszek
Letošní ročník neproběhne v areálu Parku Boženy Němcové, ale na zimním stadionu STaRS.
KARVINÁ − Letošní rok bude
pro Sborové studio Permoník
i Symfonický dechový orchestr
Májovák velice pestrý. V průběhu jara, léta i podzimu je opět čekají velmi zajímavé akce, kde si jejich fanoušci jistě přijdou na své.
Významné pro karvinské publikum bude především společné vystoupení k 70. výročí osvobození
města. „Společné vystoupení nebude naším prvním. Každopádně
se na něj velmi těšíme, vždy je to
velmi příjemné. Věříme, že dorazí
velké množství obyvatel Karviné,
ale i okolních obcí a všichni si tento nevšední zážitek užijeme,“ zve
prezident Permoníku Ivan Šeiner.
Předseda hornického Májováku
Petr Ženč po krátkém přemýšlení
přidává, kdy se spolu tato dvě významná karvinská hudební tělesa
potkala na jednom pódiu. „Jeden
koncert proběhl při příležitosti
Dnů Karviné, poté i při ostravských
Colours of Ostrava. Společně jsme
také absolvovali turné po Francii,“
vyjmenoval ta nejzásadnější vystoupení v minulosti. „Francie společně s Colours of Ostrava proběhly
v roce 2011, a Dny Karviné dokonce ještě o tři roky dříve,“ lovil krátce
v paměti Ženč.
V průběhu slavnostního podvečera, který je naplánován na 3.
května, se divákům představí nejen
oba soubory s dirigenty Ondřejem
Packanem a Adamem Sedlickým
a sbormistryní Evou Šeinerovou,
ale vystoupí také sólisté Vlastimil
Nitschmann nebo Jan Nepodal.
„Ve společném provedení během
vystoupení zazní známá díla, jako
jsou například Vangelisovo Dobytí
ráje, Exodus Ernsta Gelda, When
FOTO: Radek Lukša
FOTO: archiv
Dva nejznámější
umělecké soubory úzce
spojené s hornictvím
jsou chloubou našeho
regionu a úspěšnými
reprezentanty v zahraničí
Permoník vystupoval úspěšně v mnoha státech světa, a úspěšně tak reprezentuje
hornický region.
you believe a další,“ informuje Olga
Humplíková, ředitelka MěDK, v jehož velkém sále se koncert uskuteční 3. května od 16 hodin.
Permoník vyjíždí tradičně
i za hranice vlasti
Světoznámý
koncertní
sbor
Permoník, který oslaví v příštím
roce už 50. výročí od svého založení, čeká perný rok. Nejbližší akcí
jsou vystoupení v Řecku, která již
vlastně klepou na dveře, a proběhnou od 20. do 28. dubna. „Chystáme
se do Soluně a Athén. V Soluni
se zúčastníme festivalu muziká-
Společnost OKD i NOKD jsou tradičními p
kého Májováku.
„Společné vystoupení nebude naším prvním.
Každopádně se na něj těšíme, vždy je to velmi
příjemné. Věříme, že dorazí početné obecenstvo
a všichni si tento nevšední zážitek užijeme,“ zve
prezident Permoníku Ivan Šeiner.
lů a v Athénách budeme mít koncert pro naše velvyslanectví,“ nastínil plán výjezdu na jih Balkánského
poloostrova Ivan Šeiner. Další akcí
bude Mezinárodní hudební festival Janáčkův Máj, kde v rámci závěrečného koncertu 8. června vy-
stoupí Permoník s Českou filharmonií pod taktovkou jejího šéfdirigenta Jiřího Bělohlávka. Jde
o tradiční festival s historií sahající
až do poválečných let minulého století, který se koná v Ostravě. Letos
proběhne jeho jubilejní 40. ročník.
Jak se stát Permoníkem?
Zájemci se mohou hlásit každé všednodenní odpoledne od 14 hodin v ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné-Mizerově
u paní Juríkové. „Nejlepší termíny pro přihlášení jsou červen nebo srpen, abychom mohli společně v září odstartovat
novou koncertní sezonu. Ale nové členy nabíráme pochopitelně celoročně,“ říká hlasová pedagožka Martina Juríková.
Další informace na internetových stránkách www.permonik.com.
ƒ 5 až 8 let
(Permoníček mladší) – děti se
scházejí jednou týdně na dvouhodinové celosborové pondělní
zkoušce a na hodině hudební
nauky.
ƒ 8 až 10 let
(Permoníček starší) – děti se
scházejí vždy v úterý na dělených
ƒ Koncertní sbor Permoník – setkává
se pravidelně dvakrát v týdnu.
Hlasová zkouška je vždy ve středu
a celosborová v pátek.
hlasových zkouškách a na celosborové zkoušce ve čtvrtek.
Nedílnou součástí je rovněž
hudební nauka.
ƒ 9 až 13 let
(Přípravný sbor Permoník) – sbor
zkouší dvakrát týdně, a to na dělených úterních zkouškách a následně na čtvrteční celosborové.
ƒ Mužský komorní sbor – druhým
rokem zpívají v tomto sboru mladí
muži. Zkouší se jednou týdně vždy
ve čtvrtek.
Sportovci poděkují horám, vyčistí je
Na třetí dubnovou
sobotu je plánována
velká úklidová akce
v Beskydech, přidat se
k ní může kdokoliv
OSTRAVICE – Česká jednička v trialovém běhu a mistr republiky ve skymarathonu Honza Zemaník pochází z Ostravice. Do svých tréninkových doplňků zařazuje i igelitové
pytlíky. Došla mu totiž trpělivost
s odporným nepořádkem po návštěvnících beskydských lesů! Jde
příkladem, sbírá odpad a chystá se
i na Jarní úklid Beskyd připravovaný na sobotu 18. dubna.
„Nahoru na Lysou vybíhám, dolů
jdu a sbírám. Dříve jsem si moc nevšímal, kolik nepořádku v lese je.
Až nyní mi kamarádi otevřeli oči
svou kampaní a dost jsem se zhro-
zil,“ konstatoval vytrvalec s tím, že
do akce s podtitulem Sportovci poděkují horám, uklidí je! se hodlá zapojit s celým klubem Podlysáci.
Svou účast potvrdily napří-
„Rodí se tu silná
komunita, něco jako
beskydský kmen, který
třeba časem na své
území dohlédne sám,“
upřesnili zástupci
pořádajícího spolku.
klad oddíly Radegastova výzva,
Dobří hoši frýdlantští, Lysohorský
čtyřlístek, Lysácup, KoJu Team,
Lašský sportovní klub, Tobi sport
Frenštát, organizátoři závodu
Perun SkyMarathon, ultramaratonu Nezmar a běžci z Kubánkova.
Sportovci a spolek Čisté Beskydy zvou na Velký jarní úklid hor.
!!!V Čedoku prodej v plném proudu s letními slevami!!!
zvýhodněné parkování na letišti
Letadlem z Ostravy
7.5. – 10.5., 21.5. – 24.5., 11.6. – 14.6. od 11.990 Kč
11/12 dní
4.5. – 29.10.
od 17.490 Kč
12 dní
14.5. – 25.5.
16.990 Kč
8/11/12 dní
29.5. – 9.10.
od 15.290 Kč
12 dní
29.5. – 9.6.
35.990 Kč
8 dní
10.6. – 23.9.
od 17.990 Kč
8/11/12 dní
26.5. – 29.9.
od 19.990 Kč
8/11/12 dní
4.6. – 1.10.
od 17.990 Kč
11/12 dní
5.6. – 22.9.
od 19.290 Kč
11/12 dní
8.6. – 1.10.
od 21.490 Kč
11/12 dní
8.6. – 21.10.
od 18.290 Kč
8/11/12 dní
31.5. – 29.9.
od 12.590 Kč
8 dní
2.6. – 9.9.
od 18.990 Kč
11/12 dní
6.6. – 20.9.
od 20.490 Kč
8/11/12 dní
10.6. – 29.9.
od 16.490 Kč
zvýhodněné parkování na letišti
Letadlem z Prahy
Madeira (Čedok Expres na letiště)
8 dní
27.4. – 28.9.
od 16.590 Kč
Velký okruh Madeirou (Čedok Expres)
8 dní
4.5. – 21.9.
od 25.990 Kč
Turistika a koupání na Madeiře (Čedok Expres) 8 dní 25.5. – 1.6., 22.6. – 29.6., 27.7. – 3.8. 25.990 Kč
Prodloužený víkend v Římě
30.4. – 3.5., 7.5. – 17.5., 21.5. – 24.5.
15.990 Kč
Prodloužený víkend v Madridu
7.5. – 10.5. a 17.9. – 20.9.
od 13.990 Kč
Letecký víkend v Amsterdamu
7.5. – 10.5., 3.7. – 6.7., 17.9. – 20.9.
15.990 Kč
Víkendy v Istanbulu
22.5. – 25.5., 12.6. – 15.6., 25.9. – 28.9. od 15.490 Kč
Prodloužený víkend v Barceloně
28.5. – 31.5., 18.6. – 21.6., 10.9. – 13.9.
13.490 Kč
Nejhezčí místa Malty
6.6. – 13.6., 13.6. – 20.6., 20.9. – 27.9. od 21.990 Kč
Pestrobarevná Sicílie s pobytem u moře 6.6. – 13.6., 27.6. – 4.7., 5.9. – 12.9.
od 18.990 Kč
Prodloužené víkendy v Lisabonu
18.6. – 22.6., 3.7. – 6.7., 11.9. – 14.9.
od 16.490 Kč
Autokarem z Karviné a dalších moravských měst
Chorvatsko
10 dní
26.6. – 4.9.
od 5.190 Kč
Maďarsko, termální lázně Harkány
10 dní
24.4. – 25.9.
od 4.190 Kč
Maďarsko, term.láz. Tapolca, Hevíz, Zalakaros 10 dní
29.5. – 25.9.
od 6.690 Kč
Širokou nabídku naleznete v našich katalozích.
Španělsko, Costa Brava
10 dní
6.6. – 27.9.
Výstava květin, Floria a Kroměříž
2.5.
Jarní Bratislava s okružní plavbou po Dunaji
16.5.
Jezera a podhůří italských Alp
19.5.-24.5., 14.8.-19.8., 8.9.-13.9.
Budapešť, hlavní město Maďarska
23.5. a 12.9.
To nejlepší ze Švýcarska
4.6. – 10.6., 2.7. – 8.7., 25.7. – 31.7.
Jižní Morava s plavbou po Nových mlýnech
4.7. – 5.7.
Krajem pětilisté růže
4.7. – 6.7.
Českomoravská vrchovina a Česká Kanada
11.7. – 12.7.
Známé, neznámé Krušnohorsko
17.7. – 19.7.
Český ráj a Jizerské hory
24.7. – 26.7.
Okruh Českým Švýcarskem s výjezdem do Saska
31.7. – 2.8.
Jeseníky s výjezdem do Polska
8.8. – 9.8.
Turistické zajímavosti Šumavy
14.8. – 16.8.
Krkonošský národní park
21.8. – 23.8.
Krásy Podyjí
22.8. – 23.8.
od 7.680 Kč
490 Kč
1.290 Kč
7.590 Kč
1.230 Kč
od 10.490 Kč
1.600 Kč
2.600 Kč
2.120 Kč
3.180 Kč
2.520 Kč
2.740 Kč
1.820 Kč
2.820 Kč
2.510 Kč
1.690 Kč
Informace a prodej zájezdů v níže uvedených kancelářích Čedoku:
Frýdek- Místek ✆ 558 434 877
Karviná
✆ 596 311 010
Nový Jičín
Opava
✆ 556 701 598
✆ 553 711 202
Ostrava
✆ 596 124 087
Ostrava Avion ✆ 595 782 648
Vsetín
✆ 571 412 075
www.cedok.cz
6/HBC2014/15
Paříž jako na dlani
Egypt, Hurghada
Egypt, lodí po Nilu
Turecko
Velký okruh Tureckem
Severní Kypr, NOVINKA
Rhodos
Kréta
Zakynthos
Kos
Korfu
Bulharsko
Jižní Itálie, Kalábrie
Jižní Španělsko, Almería
Mallorca
Panorama
filharmonií právě v Ostravě a také
ve Frýdku-Místku,“ přibližuje
Šeiner hlavní očekávaná vystoupení v letošním roce. Sborové studio
Permoník podporuje také Nadace
OKD. „Požádali jsme o grant a ten
nám byl v těchto dnech schválen,
což nás těší. Spolupráce je však trvalá a pro nás velice žádoucí,“ podotkl prezident Permoníku.
Májovák přivítá návštěvu
z Německa
Kromě již zmíněného Slavnostního
koncertu k 70. výročí osvobození Karviné
se Májovák
K
chystá
na další tři
chy
akce.
Po dvouleté
artnery hornicak
pauze
se zúčastní
p
Mezinárodní soutěže velkých deO oblíbenosti svědho
vé
s
d
chových orchestrů
čí skutečnost, že
o
t
le
Tolik
ý
Ostrava, kde vypět večerů bylo dva
světoznám
í
v
a
sl
o
í
n
založe
stoupí
6. června.
měsíce před samots
v příštím
Permoník
„V roce 2013 jsme
ným zahájením vyroce.
byli dokonce pověřeni
prodaných (festival se
provedením
zahajovacího
koná od 24. května do 8.
proved
koncertu celé akce, ve které jsme
června). „Začátkem července se
se v letech 2009 a 2011 stali absopřesuneme do německé Kostnice,
lutním vítězem,“ přibližuje předkde vystoupíme v rámci oslav přiseda Májováku Petr Ženč s tím, že
pomenutí 600 let od upálení Mistra
kromě řady českých orchestrů se
Jana Husa a v září proběhnou konakce ve společenském sále Domu
certy s ostravskou Janáčkovou
50
kultury města Ostravy zúčastní
také soubory z Francie a Slovinska.
Na pozvání organizátorů se
Májovák zúčastní také XXII. ročníku prestižního festivalu Janáčkovy
Hukvaldy, který proběhne od 27.
června do 12. července. Karvinský
zástupce se představí předposlední
den festivalu v sobotu 11. července
v amfiteátru obory hradu Hukvaldy.
Poslední větší akcí bude v prvním
srpnovém týdnu koncertní večer pod
názvem Nocturno. Do Karviné dorazí téměř osmdesátičlenný orchestr
z německého města Biberachu. „Jde
o studentský orchestr složený z žáků
základních a středních hudebních škol. Na Masarykově náměstí
v Karviné s námi společně vystoupí
ve čtvrtek 6. srpna,“ podotýká Petr
Ženč a dodává, že ani v tomto roce
tak Májovák nezapomíná na udržování a rozvíjení mezinárodních kontaktů, které jsou pro umělecký růst
každého hudebního tělesa velice důležité. V tomto roce navíc orchestr
obdržel sponzorské peníze od společnosti OKD a čerstvě také Grant
2015 od Nadace OKD. „Peníze slouží k realizaci koncertů, ale také k zabezpečení vnitřního chodu orchestru,“ doplnil Ženč.
Adam Januszek
Jak se stát členem Májováku?
V příštím roce to bude 50 let, co Eva Šeinerová (uprostřed) založila Koncertní sbor Permoník.
Symfonický dechový orchestr
sídlí stejně jako Permoník v ZUŠ
Bedřicha Smetany v KarvinéMizerově. Potenciální zájemci se
mohou hlásit na dechovém oddělení u Víta Navrátila. Členové
tohoto oddělení jsou samozřejmě
členy Májováku. Ten rovněž
spolupracuje s Janáčkovou
konzervatoří v Ostravě a Fakultou
umění Ostravské univerzity. „Díky
takto nastavenému systému
se nám během několika let
radikálně omladil věkový průměr,
což je určitě do budoucna dobrá
zpráva,“ říká předseda Májováku
Petr Ženč.
Královna sportu řeší v Karviné problémy
FOTO: archiv
– první květnovou neděli
Šestidráhový tartanový ovál potřebují atleti TJ Jäkl Karviná pro své zlepšování. Splnění tohoto přání je zatím v nedohlednu.
Přestože prostředí města
není atletice nakloněno,
jeho členové se to snaží
ze všech sil změnit.
Příkladem toho je projekt
Cesta k městu 2
KARVINÁ − Zatraktivnit atletiku
ve městě a přilákat nové zájemce. To je hlavní cíl atletického klubu TJ Jäkl Karviná, který pro celou širokou veřejnost připravil projekt Cesta k městu 2 – Program
Mládež v akci v Karviné. Ten navazuje na již dříve realizovaný projekt
Cesta k městu, který se věnoval především finanční podpoře iniciativ
mládeže. Naopak navazující projekt je zaměřen na podporu spolupráce a navázání dialogu mezi mladými lidmi žijícími v Karviné, představiteli města a veřejného dění.
„I přes nepříznivé podmínky, které v Karviné pro náš sport panují,
se nám podařilo projekt zrealizovat
a v současné době už je v plném proudu. Za sebou máme Mikulášské závody nebo veřejný trénink s bývalým
olympionikem a současným trenérem třineckých atletů Stanislavem
cí a s oválem pro královnu sportu,
Sajdokem. Oddílový přebor spojený
jak je atletika nazývána, se nepos náborem je nejbližší akcí a proběhčítá, měl oddíl přesídlit na pozene už v pondělí 20. dubna v tělocvičmek za kolejemi Slezské univerzity
ně ZŠ Borovského od půl čtvrté odvedle KSVČ Juventus v části Nové
poledne,“ informuje místopředseMěsto. Jenže z toho nakonec sešlo
da atletického oddílu Ondřej Sikora
kvůli neodkoupení sousedních pos tím, že jsou zváni příslušníci všech
zemků. To byla podmínka pro reavěkových kategorií, kteří si vyzkouovášejí hod medicinbalem,, skok
lizaci šestidráhového
še
lu. „„Bohužel stále hlez místa či překážkový
vý
dáme nové místo,
a slalomový běh.
dá
Kdo by měl zájem
kkde bychom mohli dráhu vybudosi zatrénovat s bývat. Pro děti není
valým vrcholovým
tak zásadní, jestli
atletem, bude mít
e
n
h
ě
b
n pro
trénují v tělocvičdruhou příležitost
V tento de
o
íl
d
d
o
o
h
vské
ně nebo na malém
na konci května,
na ZŠ Boro a nábor
oválu,
kterým dispokonkrétně ve střeo
vý přebor
.
nů
nuje ZŠ Borovského,
du 27. května. A pročč
nuj
nových čle
právě Stanislav Sajdok?
ok?
jenže pro ty pokročilejší to pro
problém je. Ti jedno„Po ukončení své aktivní
vní kaka
značně potřebují čtyřsetmetrový
riéry se vrátil zpět do Třince, kde
ovál. Dojíždět do jiných měst jako
vyrůstal a momentálně tam trénuHavířov, Ostrava nebo Český Těšín
je mladé naděje. A protože se znánení úplně ideální. Stojí to peníze
me ze závodů, tak jsme jej oslovili,“
a je to časově náročné,“ pokrčil raprozrazuje Sikora.
meny Ondřej Sikora s tím, že další
Karvinský atletický oddíl však
jednání bude probíhat na zasedámusí řešit i nepříjemné věci, ktení karvinského zastupitelstva poré mu jeho práci komplikují.
slední dubnový den. „Ale vyhlídky
Po zrušení atletické dráhy v arena vybudování nových prostor neálu Městského fotbalového stajsou příliš velké,“ dodal závěrem.
dionu v Karviné-Ráji, který v současné době prochází rekonstrukaja
0
20. 4. 15.3
e!
Vyberte si nové hnízdečko a vyklubou
ou
se vám tři jarní akční nabídky:
Třináct sběrných míst
„Kdo má Beskydy skutečně rád,
měl by jim to dát najevo! Proto děláme jarní turistický úklid na hlavním
hřebenu našich hor – od Javorového
až po Javorník. Smyslem je vyčistit
turistické trasy od smetí,“ vysvětlila Kateřina Piechowicz ze spolku Čisté Beskydy. Tato myšlenka našla odezvu také v deseti městech a obcích, které úklid podporují, i u Krajského ředitelství Lesů ČR.
Vytrvalostní běžec Jan Zemaník z Ostravice sbírá odpadky v průběhu tréninků.
ƒ na parkovišti u Rajské boudy
v Malenovicích
ƒ na parkovišti lesní správy v Krásné
ƒ na parkovišti na Visalajích
ƒ na parkovišti Morávka-Lipový
ƒ u chaty Slavíč
ƒ na točně v obci Tyra
ƒ pod lanovkou na Javorový
v Oldřichovicích
Původně se měla sobota 18. dubna nést ve duchu společného tréninku zainteresovaných sportovců
a úklidového happeningu. „Ozvaly
se nám ale desítky lidí, jimž vadí tolik nepořádku v chráněné krajinné oblasti, včetně důchodců či maminek s malými dětmi. To i těch,
co sami nesportují. Nečekaný zájem nás potěšil a vedl k vyhlášení
akce pro širokou veřejnost,“ řekla
Piechowicz.
V úklidový den zřídí spolek Čisté
Beskydy třináct míst (většinou
v údolích mezi jednotlivými vrcholy) k shromažďování nasbíraného
smetí. „Dobrovolníci na nich budou od 9 do 17 hodin rozdávat igelitové pytle a symbolicky odměňovat
sběrače. Vytiskli jsme placky a pohlednice na památku,“ prohlásila
Piechowicz s tím, že informace jsou
i na webu www.cistebeskydy.cz.
Lesáci jsou Jarním úklidem
Beskyd nadšeni – a to natolik, že
do soutěže pro sběrače věnovali
hlavní cenu v podobě víkendového
pobytu na horské chatě. „Je sympatické, kolik lidí se tak rozhodlo
poděkovat Beskydům,“ dodal Jiří
Silvestr za Lesy ČR. Speciální cena
je připravena i pro člověka, jenž
odevzdá nejkurióznější nalezený
předmět. Odnese si domů sportovní batoh.
Radek Lukša
2 měsíce bydlení zdarma
Pokoj zdarma
Kuchyňskou linku zdarma
Akce se vztahují pouze na vybrané
byty a nedají se kombinovat.
Platnost od 1. 3. do 30. 4. 2015.
17/15-VII/15
ƒ u restaurace Žabárna ve Frenštátě
pod Radhoštěm
ƒ na vrcholu Velkého Javorníku
ƒ pod lanovkou na Pustevny
v Trojanovicích
ƒ u kapličky u restaurace U Holubů
na Čeladné
ƒ na rozcestí pod Skalkou
ƒ na parkovišti u Opičárny na Ostravici
7
840 114 115
Naví
ještě c od nás
dos
d á r e t anete
kvalit k – set
ních
ruční froté
ků!
www.rpgbyty.cz
Po šichtě
8
číslo 15 | ročník 45
Hnacím motorem bude pro vás
výzva partnera a prosba dětí.
Návštěva u příbuzných ukáže
na poněkud stinné stránky
rodinných pout. Otevřete
společně ožehavá témata.
Na začátku týdne buďte
opatrní při investování financí.
Pro klid v rodině splníte
i přání partnera. Uznáte,
že je opodstatněné.
Budete mluvit a mluvit, ale
výsledek vyzní, jako byste
s některými lidmi hovořili
poprvé v životě. Čekají vás
potíže, jejichž odstranění si žádá diplomatické
chování a lehkost jednání.
Ani v rodině to nebudete mít
snazší. Přímí příbuzní
si nadiktují naprosto
nereálné plány.
Začíná týden, kdy budete „hrát
první housle”. Spřízněných
duší mezi kolegy najdete více,
než jste očekávali. Vaše rozhodnost a pevná vůle nenechá
nikoho na pochybách, že jste
ten, komu mohou důvěřovat.
V týmové práci dokážete
nadchnout své spolupracovníky. Rodinná
oslava se vydaří.
VÁHY 23. 9. – 23. 10.
ŠTÍR 24. 10. – 22. 11.
STŘELEC 23. 11. – 21. 12.
KOZOROH 22. 12. – 20. 1.
Atmosféra tohoto týdne vás
bude rozčilovat. Asi budete
muset kvůli nečekaným okolnostem přistoupit na změnu
svých plánů. Může se stát, že
se vám vyplní malé sny. Toho,
kdo vás odmítal do těchto
dnů, nevyhledávejte.
Odolejte pokušení, že
se s ním musíte domluvit za každou cenu.
VODNÁŘ 21. 1. – 20. 2.
Pokud jste dosud sami,
šance, že se objeví ve vašem
životě někdo, koho si velmi
oblíbíte, je veliká. Hovořit
o společné dovolené by bylo
předčasné, ale nic se nedá
vyloučit předem. Budete hýřit nápady nejen v soukromí,
ale i v zaměstnání.
S přehledem si poradíte i s těžkými úkoly.
V zásadě nepůjde o nic převratného, přesto vám náladu dokáže pokazit nemilá příhoda. Je
na vás, jak rychle se otřepete
a půjdete dál. Daný úkol před
vámi, to je jistá odměna. Jen
nesmíte otálet s jeho uskutečněním, jinak ocenění ufrnkne
jako vrabec na střeše.
Partner od vás očekává
více aktivity.
Zápal pro práci vám přetrvá,
je jen zbytečné pouštět se
okamžitě do náročných
úkolů. Na riskantní kroky
předem zapomeňte. Vše má
svůj pořádek a řád. Zkuste
trochu pozměnit své zvyky,
bude to ku prospěchu vás
samotných, a pak už
jen mlčte. Nejvíce
změnu ocení vaše děti.
I vašemu znamení mohou
docházet síly. Je nutno se
rychle spojit s někým, kdo má
síly na rozdávání. Rozhodování
vám usnadní jistá perspektiva,
která se před vámi otevírá.
Nezadaní by měli zvážit osudový krok a předem zjistit,
zda nová známost sdílí
stejné životní priority
jako vy.
Na obzoru se rýsuje nabídka
získání výhodného vedlejšího
výdělku. Otevřená zůstává
odpověď, zda se vám do toho
bude chtít jít. V práci očekávejte proměnlivou situaci.
Jen s přemáháním spolknete
uštěpačnou poznámku kolegy. Změňte strategii
a vsaďte na schopnost
vyjednávat.
Ovlivněni postavením planet
snaze uhádnete, do čeho se
pustit a co lze z hlavy vypustit.
Může se jednat o velké profesionální plány, práci na zahradě či nákupy. Budete mít dost
energie zvládnout vše, na co
jen pomyslíte. Dalším cílem,
na který se zaměříte,
bude láska. Úspěch
máte na dosah.
Ulriku pronásledují sny, v nichž vidí, že vlasti jejího otce hrozí zkáza
a že jejím posláním je zachránit otcův národ. Vytuší, že právě ona
je vyvolená pro tento nelehký úkol, proto se musí z Říma vydat
na nebezpečnou cestu. Jenže se vášnivě zamiluje a její božská moc
i pozemská láska k Sebastianovi čelí zradě a nebezpečí. V Římě totiž
vládne krutý císař Nero.
„Neruším?“ ptá se sarkasticky manžel, který právě
přistihl svou ženu inflagranti. – „Ale vůbec ne,“ suše
odvětí milenec, aniž by přestal ve svých pohybech.
„Posaďte se tady a dívejte se, … (viz 1. díl tajenky), aby
... (viz 2. a 3. díl tajenky).“
Pomůcka:
Kasai,Olt,tras, Tibetský kul- 1. DÍL TAJENKY Název značky
tovní objekt
dusíku
trova.
Předpověď
výsledku
Javor
3. DÍL TAJENKY Zesílený zápor
Jízdou
opotřebovat
Uzenina
(zastarale)
Druh pepře
Dílčí rumunská
měna
Ruská řeka
Přítel Harryho
Pottera
Ples
Slovensky
útrata
Dar
Žlutohnědé
barvivo
(slovensky)
MPZ českých
letadel
Muž se koupe v řece nahý. Těsně
před tím, než vyleze z vody,
Vzorec oxidu
sirnatého
Výrobce alkoh.
nápojů
Osobní
zájmeno
Značka
americia
Chačaturjanovo jméno
Čištěné vodou
Zkratka koňské síly
Florbal. klub
v Ostravě
Kanadská
skalní kuna
Rovněž
(zastarale)
Mrhati (časem)
Omámení
(zastarale)
Rumunská řeka
Kasein
(potravin.)
Tajná židovská
nauka
Citoslovce
smíchu
Primitivní
plavidlo
Zkr. Židovská
ročenka
Světlé tufy
z pemzy
Malé dítě
(oblastně,
přenes.)
Říznutí
Předložka
Ukazovací
zájmeno
Italský vítr
Draví ptáci
Zkratka pro
tlak krve
Poskytovatelé
úvěru
Avšak
Staroarménské
město
Křídlo budovy
Charakter
Tu máš!
Japonský skokan na lyžích
(Noriaki)
Tajenka křížovky č. 14: „... já jsem nikdy nic nenamítala.” Výherce křížovky č.14. Pavel Nohava z Ostravy-Poruby
Na vylosovaného luštitele čeká za správné řešení kniha z vydavatelství R MEDIA. Prosíme výherce, aby kontaktoval redakci: Renata Pavlíková, e-mail: [email protected]
Tipy Horníka
KARVINÁ
Psychologický přístup a volba slov odvrátí hrozbu nemilého překvapení. Souhra
podivných náhod vás donutí
vypořádat se s pomluvami
a intrikami. Další pracovní
aktivity si zaslouží plánování.
Jen tak máte šanci získat víc,
než jste očekávali. V citových záležitostech
dojde k menší kolizi.
povšimne si opalující se slečny.
V poslední chvíli zahlédne u břehu
starý hrnec. Zakryje jím choulostivé partie a pomalu vyleze z vody.
Slečna pronese:
„Vsadím se, že vím, co si myslíte!”
„Co?” na to muž.
„Že ten hrnec má dno.”
Horor
Neutečeš se jmenuje nový americký horor oceněný na známém
festivalu v Karlových Varech,
který od čtvrtka 16. do soboty
18. dubna vždy ve 20 hodin
v rámci české premiéry promítají
v kině EX. Slečna Jay se ocitá
po románku se sympatickým
mladíkem v opuštěné továrně,
čeká na chvíli, kdy se objeví démoni a začne pro ni nekonečná
noční můra.
Jaký je rozdíl mezi podprsenkou
a encyklopedií? Žádný, v obou často
marně něco hledáme.
Dcera volá svojí mamince:
„Mami, zase se se mnou hádal, už to
nevydržím, přijdu bydlet k tobě!”
Matka odpovídá:
„Ne, ne, miláčku, on musí zaplatit
za svoje chyby! Já přijdu bydlet k vám!”
Slyšel jsem, že ses oženil.
Jo, nechutnala mi strava v závodní
jídelně.
A pomohlo to?
Jo, teď už mi tam chutná.
Víte, kdy je člověku nejlépe
samotnému?
Když dědí!
DOUBRAVA
Sudoku
4
5
7
1
8
9
6
3
2
8
3
9
2
5
6
4
7
1
2
6
1
4
7
3
8
9
5
3 6 8
9
6
3
5
1
4
2 1 4
3
8 5 7
5
8
4
9
3
5
2 1 3
4
1
2
3
9
3
7 9 4
1
1
9
8
7
6
2
3
5
4
6
7
2
6
5
3
4
1
8
9
2
5
Jak luštit sudoku:
Každý řádek, sloupec a každý
čtverec (3 x 3 políčka) musí
obsahovat čísla od 1 do 9.
Řešení dnešního sudoku:
5
4
3
8
9
1
2
6
7
1
8
9
1
5
3
4
8
7
2
6
7
5 7 1
6
8
2
9
1
7
5
4
3
6
3
7
4
6
2
5
9
1
8
Učme se anglicky s Horníkem!
2. DÍL TAJENKY Janinský paša
Solmizační
slabika
Francouzsky
přítel
VTIPY
Chlubí se pan Novák:
„Vidíš tamtu slečnu? Tak s tou jsem
před chvíli tancoval valčík!”
„Vždyť to byla polka!”
„Neříkej, ale mluvila česky
perfektně?!”
Značka
kosmetiky
Dosna
Strašidla
Fryštátský park Boženy Němcové
se v pátek 17. dubna opět promění ve strašidelné místo. Od 20
hodin zde návštěvníci potkají
mnoho bytostí a postaviček
z nadpřirozené říše. Poslední
lidé mohou vstoupit ve 21.30.
Pořadatelé z KSVČ Juventus,
jehož činnost podporuje také
Nadace OKD, upozorňují, že
pokud bude škaredě, akci přesouvají o týden později na pátek
24. dubna.
RYBY 21. 2. – 20. 3.
BERAN 21. 3. – 20. 4.
BÝK 21. 4. – 20. 5.
BLÍŽENCI 21. 5. – 21. 6.
RAK 22. 6. – 22. 7.
LEV 23. 7. – 23. 8.
PANNA 23. 8. – 22. 9.
Jako silné znamení si
dovolíte udělat to, co lidé
kolem nečekají. Radost ze
hry a přehnaný optimismus
vás budou svádět k dalším,
pro vás netypickým akcím.
Můžete hodně nejen získat,
ale rovněž ztratit. Vy se s tím
vyrovnáte lehce, ale
partner a rodina to
uvidí zcela jinak.
Kniha z vydavatelství Alpress (www.alpress.cz)
Křížovka o knihu
Horoskop na týden od 16. do 22. 4.
Diskotéka
V retro stylu s muzikou 80.
a 90. let minulého století se
ponese v sobotu 18. dubna
diskotéka připravená spolkem
Naše Doubrava v Národním
domě. Začíná v 19 hodin
a účastníky bude bavit místní
DJ Honza.
OSTRAVA
Běhání
Užít si noční Ostravu při běhu
nabízí seriál Night Run, který
se v sobotu 18. dubna zastaví
v moravskoslezské metropoli.
Zážitkový běh na 10 anebo 5
kilometrů má registraci od 16
do 19.30 na Masarykově náměstí. Zde také ve 20.30 závod
odstartuje. Trasa vede okolo
radnice do Komenského sadů
a nazpět podél řeky Ostravice.
Limit na uběhnutí desítky je 90
minut.
Památka
Důl Michal (Petr Cingr)
v Michálkovicích se v sobotu 18.
dubna připojí k Mezinárodnímu
dni památek a sídel, přičemž
stanovil jednotné vstupné
ve výši 60 korun. Dopravit
se sem mohou návštěvníci
i historickými trolejbusy, které
pojedou z Hlavního nádraží, přes
Most M. Sýkory a ZOO na točnu
v Michálkovicích.
Železnice v Opavském Slezsku
Železnice v Opavském Slezsku
je název výstavy, která se
pro veřejnost otevře v sobotu 18. dubna v prostorách
Železničního muzea moravskoslezského. To se nachází v budově nádraží Ostrava-střed. Nové
expozice jsou věnovány 160
letům trati Svinov-Opava, 120
letům trati Opava-Ratiboř, 110
letům trati Opava-Hradec a 90
letům trati Hlučín-Petřkovice.
Návštěvníci si mohou také
prohlédnout nově instalovaný
trenažér strojvedoucího dieselové lokomotivy 742.2456-7,
modelovou železnici či mnohá
historická železniční zařízení
a dokumenty.
Prohlídka
Po schodech na věž se jmenuje komentovaná prohlídka
Ostravského informačního
servisu připravená na sobotu
18. dubna. Šlapat se bude 400
schodů až na věž Nové radnice;
tato příležitost se naskytne
jen dvakrát do roka. Prohlídky
proběhnou v půlhodinových
intervalech od 9 do 17 hodin.
uzi
Górnik
16 kwiecnia 2015 numer 15 rocznik 12
Darmowa
gazeta nie
tylko dla
górników
www.okd.cz
Hasło bhp miesiąca: „Uduszenie – cichy zabójca“
Brygada Józefa Zubrzyckiego z Polcarbo
zmaga się z trudnymi warunkami geologicznymi
DARKÓW – O tym, jak trudne jest
prognozowanie wyników górników, długo i barwnie mogliby opowiadać pracownicy brygady ścianowej głównego przodowego Józefa
Zubrzyckiego i kierownika odcinka
Mariusza Wowry z firmy zewnętrznej Polcarbo. Mowa przede wszystkim o pracy w wyrobisku ścianowym 240 504 w rejonie pomocniczego ruchu górniczego Zakładu
Górniczego Nr 1, gdzie aktualnie
przyszło im działać.
FOTO: Josef Lys
Polska brygada
przekonała się pod koniec
marca, że w ścianie
wyrobiskowej 240 504
można osiągnąć dzienny
urobek nawet 2.100 ton z
postępem 2,8 metra
Początek roku nie spełnił
oczekiwań
Na tym odcinku, gdzie przeciętna
miąższość pokładu dochodzi do 4,3
metra, polscy górnicy uruchomili
swój kombajn w sierpniu ubiegłego
roku, wtedy udało im się osiągnąć
cztery wyniki limitowe. Ostatni z
nich odnotowali w grudniu. Tylko
że w roku bieżącym szczęście odwróciło się od nich i w marcu wynik wydobycia 39.965 ton nie starczył nawet do spełnienia warunków
wyniku trybu technicznego, gdy zabrakło im 3.155 ton.
Trudne warunku
górniczo-geologicznie
„Zastaliśmy bardzo trudne warunki górniczo-geologiczne,” tłumaczy członek zarządu spółki
Polcarbo Andrzej Buława. „Nie tylko, że obsługiwana przez brygadę Zubrzyckiego ściana wyrobisko-
Józef Zubrzycki (z lewej) z Andrzejem Buławą nad mapą górniczą z zaznaczoną
ścianą wyrobiskową 240 504.
wa jest najbardziej odległym miejscem pracy w tym ruchu górniczym
- na miejsce górnicy docierają dopiero w godzinę po zjechaniu na
dół. Dodatkowo od początku roku
zmarszczek przysparza im tektonika i duże ilości wody kopalnianej.
Te zjawiska pociągają za sobą nieprzyjemny mikroklimat i konieczność wprowadzenia rygorystycznych środków zapobiegających tąpnięciom. To wszystko wymaga dodatkowego nakładu sił i środków,
wydłużania czasu pracy w związku
z przyjętymi wyjątkowymi środkami bezpieczeństwa, które pomagają
stworzyć warunki wypełnienia ustalonych wartości wydobycia. To po
prostu twarda harówka,” precyzuje
Buława dodając, że w tym zakresie
wielkim wsparciem dla polskiej brygady są technicy (pracownicy etatowi) Zakładu Górniczego Nr 1.
Najważniejszą sprawą jest
bezpieczeństwo
Pomimo tego, że marzec nie był
udanym miesiącem jeśli cho-
Brygada została wzmocniona
personalnie przez kierownika
odcinka Mariusza Wowrę
Skupienie uwagi na zachowaniu
bezpieczeństwa pracy jest jeszcze ważniejsze w wypadku brygady, która często zmienia swój
skład personalny. „Prawda jest
taka, że ze względu na wiek opuszczają nasz zespół doświadczeni
górnicy a na ich miejsce przychodzą młodzi, mniej doświadczeni.
Niektórzy z nich odchodzą jednak
szybko. Nie odpowiada im życie
w hotelu robotniczym, odłączenie
od bliskich lub sama praca. O wiele większym wyzwaniem jest realizowanie twardych norm w wyrobisku ścianowym z nowoprzyjętymi do pracy,” opisuje atmosferę w
brygadzie członek zarządu spółki
Polcarbo i dodaje: „W trakcie szkolenia nowych pracowników i wprowadzania ich w arkana tej pracy
Kierownik odcinka Mariusz Wowry.
Charakterystyka ściany 240 504
Ściana jest eksploatowana w 40. pokładzie 5. kry w rejonie pomocniczego ruchu górniczego Zakładu Górniczego Nr 1.
czysta miąższość
4,3 metra
długoś ściany wyrobiskowej
140 metrów
wybieg ściany
460 metrów
rozpoczęcie wydobycia
8/2014
zakładane zakończenie wydobycia
6/2015
Technologia ściany wyrobiskowej
kombajn górniczy
ścianowy przenośnik zgrzebłowy
podścianowy przenośnik zgrzebłowy
obudowy
ilość obudów
przenośnik taśmowy
dzi o wydobycie, w ostatnich jego
dniach pracownicy już udowodnili, że w problemowej ścianie z wieloma nachyleniami można osiągnąć dzienny urobek dochodzący
do 2.100 ton z postępem 2,8 metra. „O ile nadal będziemy osiągać
takie wyniki, to w kwietniu możemy nadrobić marcową stratę i wypracować wynik limitowy,” odpukuje w niemalowane drewno
główny przodowy przypominając o kaprysach natury, której żywioły w ostatnim czasie w miejscu ich pracy nieco się uspokoiły.
„Najważniejsze jest jednak bezpieczeństwo. Wskaźnik wydobycia jest oczywiście ważny, ale
zdrowie górników jest rzeczą najcenniejszą. Staram się pracować z
maksymalną wydajnością, ale nie
za każdą cenę. Nieustannie przypominam kolegom, że należy pracować roztropnie, myśleć w trakcie pracy i niczego nie lekceważyć,” twierdzi Zubrzycki.
KGS 445
Rybnik 850
Grot 850/PZF 09
MEOS 22/48
94 sztuk
DP 1200
dużą rolę ogrywają nie tylko przodowi zmianowi i główny przodowy, ale również kierownik odcinka
Mariusz Wowry (lat 41). Wowry
wzmocnił brygadę personalnie w
styczniu ubiegłego roku i jest dla
niej dużym wsparciem. Pomimo
tego, że jest stosunkowo młody,
ma bogate doświadczenie nie tylko z polskich kopalń, ale także z
pracy na stanowisku sztygara, którym był w Zakładzie Kopalni ČSM
w Stonawie. W ramach struktur
OKD pracuje przez ostatnich 14
lat. Poza rozległym doświadczeniem i wiedzą ma dar do kierowania ludźmi, potrafi wyjaśnić im
problem, przekonać ich, podbudować i wskrzesić w nich entuzjazm.
Jest człowiekiem spajającym zespół, po prostu odpowiednią osobą na tym stanowisku,” chwali kierownika odcinka Buława.
Ludzie brygady
ogólna ilość:
159 górników (łącznie z
technikami)
główny przodowy:
Józef Zubrzycki
kierownik odcinka:
Mariusz Wowry
przodowi zmianowi:
Mirosław Granica, Zbigniew
Bugajski, Robert Krynicki, Marek
Grzegorz
przodowy konserwatorów:
Robert Konieczny
KATOWICE – Dwie pierwsze kopalnie należące do największego
europejskiego producenta węgla
kamiennego - Kompanii Węglowej,
która w wyniki niskich cen węgla
znalazła się na granicy przetrwania, mają być sprzedane spółce
skarbu państwa handlującej
węglem -Węglokoksowi. Spółka
wydobywcza poinformowała o
podpisaniu przedwstępnej umowy
dotyczącej sprzedaży kopalń
Bobrek i Piekary.
Plan naprawczy ma uratować KW przed grożącym jej
bankructwem
Szczegółowe parametry transakcji mają zostać uzgodnione
do końca miesiąca. Sprzedaż
jest częścią plan naprawczego,
który ma uchronić KW od groźby
bankructwa. Firma znalazła się w
takie sytuacji nie tylko w wyniku
niskich cen surowca, ale przede
wszystkim ze względu na wysokie
koszty wydobycia, gdy w aktualnej
sytuacji na rynku węgla wydobycie
nie może być konkurencyjnym.
Kopalnie bowiem wydobywają
węgiel w Polsce ma przyszłość,
ale niezbędna jest transformacja
restrukturyzacyjna i unowocześnienie kopalń, aby ich kondycja
odzwierciedlała aktualną sytuację
na rynku.
Dla uratowanie KW niezbędna
jest radykalna restrukturalizacja
W roku ubiegłym firma wykazała
stratę 1,25 miliarda złotych. O ile
w roku 2012 spółka KW wypracowała przy cenie 280 złotych za
tonę węgla energetycznego zysk,
w roku ubiegłym w sytuacji, gdy
cena obniżyła się o 40 złotych,
spółka wygenerowała ogromne
straty. Aby uchronić KW przed
bankructwem zdaniem analityków biorąc pod uwagę aktualne
ceny węgla na rynku konieczna
jest radykalna restrukturalizacja,
która obniży jednostkowe koszty
wydobycia.
Zdaniem związków zawodowych rząd nie rozwiązuje
problemów, tylko ich odsuwa
Po wyjęciu niektórych zakładów
powstanie Nowa Kompania
Węglowa, gdy aktualny prezes KW
Nie chwal dnia przed wieczorem, mówi Zubrzycki
Brygada ścianowa głównego przodowego Zubrzyckiego rozpoczęła kwiecień wynikami, które rokują pierwszy tegoroczny wynik limitowy. Główny przodowy jest jednak ostrożny i przypomina stare
przysłowie: Nie chwal dnia przed
wieczorem. Ufa swoim ludziom, w
podświadomości jednak stale pamięta o możliwych zagrożeniach,
które może mu zgotować nie dająca
się przewidzieć Natura. „Na razie
to ona ma władzę nad nami,” mówi
z pokorą główny przodowy, którego zespół ma jeszcze do wykonania w ścianie 240 504 postęp o długości 130 metrów. O ile wszystko
pójdzie jak ma, to skończą ten odcinek mniej więcej w połowie czerwca. „Wierzę, że nam się uda. Mój
optymizm wynika również z faktu, iż nasza brygada w bardzo trudnych warunkach pracy ustabilizowała się, jest bardziej zgrana, co rokuje dobrze na przyszłość,” zakończył Zubrzycki.
Josef Lys
Józef Zubrzycki (lat 45)
Skończył szkołę górniczą w
Katowicach, po czym przepracował
dziewięć lat w polskich kopalniach. W roku 2005 przyszedł za
pośrednictwem Polcarbo do pracy
na kopalni ČSM w Stonawie, gdzie
stopniowo awansował na stanowisko przodowego zmianowego brygady ścianowej. Do ruchu górniczego
Darków Zakładu Górniczego Nr 1
przeniósł się w roku 2013 objejmując stanowisko głównego przodowego. Mieszka w Nowym Sączu,
KW sprzedaje kopalnie dalszej spółce
kontrolowanej przez państwo
mieście odległym o 200 kilometrów
od jego aktualnego miejsca pracy,
dlatego ma w Karwinie przejściowe
zamieszkanie. Do domu, do żony i
czterech synów (21, 20, 18 i 6 lat),
dojeżdża raz na miesiąc. Członek
zarządu Polcarbo mówi o nim, że
to doświadczony, niezawodny, pracowity górnik o dużym autorytecie,
który doskonale zna swoją pracę i
razem z kierownikiem odcinka potrafi doskonale kierować powierzonym mu zespołem pracowników.
węgiel w trudnych warunkach
geologicznych, drogie technologie
nie są wykorzystywane w sposób
dostateczny, natomiast firmę
obciążają ekstremalnie wysokie
koszty personalne. To wszystko
prowadzi do generowania wysokich kosztów każdej wydobytej
tony węgla.
Według przedstawicieli Węglokoksu węgiel ma
w Polsce przyszłość
KW ma w chwili obecnej czternaście kopalni i zatrudnia ponad
50.000 pracowników. Po sfinalizowaniu sprzedaży dwóch wymienionych kopalni Węglokoksowi dalsze
zakłady mają być przekazane
do kontrolowanej przez państwo
Spółki Restrukturyzacji Kopalń.
Przedsiębiorstwo ma przeprowadzić ich transformację i ewentualnie przedstawić ofertę chętnym
do ich przejęcia, na przykład
spółkom energetycznym. Zdaniem
przedstawicieli Węglokoksu
Horník-Górnik ƒ Redaktor kolumny: Mgr Josef Lys ƒ E-mail: [email protected] ƒ Tel.: +420 596 262 801 ƒ Komórka: +420 605 279 864
Krzysztof Sędzikowski podkreśla konieczność przekonania
inwestorów, że wejście do firmy
ma sens. „To wymaga gruntownej
przebudowy dotychczasowego modelu działania kopalń.
Konieczne jest wdrożenie
istotnych zmian w zarządzaniu,
produkcji, marketingu i sprzedaży,“ zaznaczył Sędzikowski. że
sytuacja w branży jest napięta
potwierdzają również oświadczenia związków zawodowych.
Ich zdaniem rząd gra tylko na
zwłokę, nie rozwiązuje problemu, tylko go przesuwa w czasie.
Związki zawodowe oświadczyły,
że górnicy chcą konkretnych
odpowiedzi na konkretne pytania,
których na razie ze strony rządu
nie otrzymali. Proces uchwalania
wprowadzanych zmian jest zdaniem związkowców zbyt powolny.
Rząd podobno nie robi niczego,
nie zależy mu na branży górniczej,
chce tylko przetrwać do wyborów.
ms
10
Panorama / inzerce
číslo 15 | ročník 45
Zámek Fryštát zahájil novou sezonu
KARVINÁ – Historické tance v dobových kostýmech, trubači, kočárové projížďky, zpřístupněný speciální okruh s prohlídkou sedmi
zámeckých pokojů spolu s návštěvou kostela Povýšení sv. Kříže,
fanfáry, hra a zábava šlechty, ale
i duchovní doteky. To je výčet ze
slavnostního zahájení nové sezony, které proběhlo druhou dubnovou sobotu na zámku v Karviné.
„Bylo to krásné, povedené a návštěvníci byli spokojení. Velké poděkování patří hercům pražského souboru Škola starých tanců. Přitom jde o amatéry. Pro příchozí si v jednotlivých komnatách
připravili ukázky z historie zámku či samotné rodiny LarischMönnichů, které byly oživeny také
tanečními i recitačními vystoupeními. To vše s širokou a bohatou škálou dobových šatů,“ podotkla Ingrid Szczypková z oddělení rozvoje karvinského magistrátu. Velkým zážitkem byly ukázky
tanců, které si mohli vyzkoušet i
návštěvníci. Pražský soubor je nastudoval podle původních zápisů
a rozhodně nešlo o snadnou záležitost. „Jde o prostorově velmi
složitou choreografii, především
kvůli spoustě komplikovaných figur,“ přiznal umělecký vedoucí Školy starého tance Miroslav
Inzerce zdarma
pro zaměstnance OKD
VZPOMÍNÁME
„Nikdy nezapomeneme na toho,
koho máme rádi. Nikdy nezapomeneme na toho, který nám moc
schází.“
Dnes, 16. dubna
2015, by se dožil
42 let náš manžel,
švagr, zeť a pan
Luboš Mieres, který
zemřel na následky
pracovního úrazu na Dole Darkov,
závod 9. květen.
Za tichou vzpomínku děkují manželka Táňa s Matyáškem, rodina
Bőhmova a Hrdinova.
FOTO: Milan Haluška
Bohatý program
si v centru Karviné
nenechaly ujít stovky lidí
Ukázky tanců v dobových kostýmech se setkaly s uznáním.
Smaha. Zajímavé byly také vlastní prohlídky zámku: průvodkyně
v dobových kostýmech do výkladu neváhaly zahrnout spoustu zajímavostí a perliček z historie.
Fryštátský zámek letos čeká
také oprava fasády a střechy, na
kterou se městu podařilo získat
Kočárové projížďky parkem si užily všechny generace.
opět s otevřenou náručí a v plném
lesku,“ řekla mluvčí města Šárka
Swiderová s tím, že přesnější termíny zatím nejsou známy, ale začít by se mělo už v průběhu května.
Rok 2015 zde mimo jiné patří českému výtvarnému umění 19.
století. Připraveny jsou přednášky,
které se uskuteční přímo v zámecké
galerii, takže lidé mají možnost si
jednotlivá představovaná díla i přímo prohlédnout. Vstupné na před-
dotaci z EU. Podmínkou bylo, že
k realizaci dojde ještě letos. Z toho
vyplývá, že část léta nebude moci
jeden z nejvýznamnějších a nejkrásnějších odkazů historie hornického regionu vítat své návštěvníky. „Ale už od podzimu přivítá
zámek Fryštát všechny příchozí
Zámek nabízí k prohlídce 3 návštěvnické okruhy
nášky je zdarma. V současné době
až do 17. května je navíc ve výstavní
síni k vidění dvacet epizod z raných
českých dějin, jak je představuje tzv. pařížský zlomek Dalimilovy
kroniky (viz Horník 13/2015).
Vstup je každou středu zdarma, jinak dospělí platí 20 Kč, děti do 15
let mají vstup zdarma.
aja
Více informací na oficiálních internetových stránkách www.zamek-frystat.cz
THeatr ludem
slaví 10. narozeniny
OSTRAVA – Dny terapie, retrospektivní výstava, zážitkové dílny,
semináře, besedy a navíc i premiéra
nové pohádky. V tomto duchu se
od čtvrtka 16. do soboty 18. dubna
ponesou oslavy deseti let působení
sdružení THeatr ludem.
„Jedním z partnerů, kteří nás
v této době podporovali, se stala
také Nadace OKD,“ upozornila
Pavla Masaříková z THeatr týmu.
Ten přichystal narozeninový
program na alternativní scénu
Divadla loutek Ostrava (představení a dílničky) a do Antikvariátu
a klubu Fiducia.
Vernisáž výstavy s názvem
Deset let Ludem mapující činnost
divadelníků s dobrým srdcem
se koná ve Fiducii ve čtvrtek 16.
dubna od 17 hodin. Prostřednictvím
velkých fotografií seznámí s inscenacemi, workshopy, zahraničními
cestami i zákulisím THeatru ludem.
V sobotu 18. 4. se od 15 hodin
ve Fiducii koná premiéra loutkohry
na motivy knihy Oh, wie schön ist
Panama od Janosche. „Pojmenovali
jsme ji Hurá na banány, aneb Jak
voní země snů. Je to kouzelný příběh
o putování dvou kamarádů do neznámé země snů, kde je všechno
větší, hezčí a chutnější,“ informovala
Masaříková.
uzi
ƒ I. okruh – hlavní budova zámku: Expozice šlechtického bydlení
16. – 20. století
ƒ II. okruh – vedlejší budova Lottyhaus: Expozice šlechtického a měšťanského bydlení 19. století.
ƒ III. okruh – vedlejší budova Lottyhaus, Národní galerie Praha: Expozice
českého umění 19. století.
Přehled aktuálních výběrových řízení
vyhlášených v Horníku č. 15
Text k dané akci je k dispozici na webové adrese: www.okd.cz. Výběrová řízení/Horník speciál.
Investice stavební (ISTAV)
Investice
strojní (ISTR)
Samostatná výběrová řízení
4971
4776, 4863
Společná výběrová řízení
Opravy stavební (OSTAV)
8, 9
Opravy strojní (OSTR)
229
Zahlazování následků hornické činnosti (ZNHČ)
Akce v oblasti služeb (SL) – Důlně stavební práce (DSP)
224
BYTY
Prodám byt 3+1, přízemí,
bez balkonu, v Karviné-Ráji.
Cena 350 000 Kč. Inf. na tel.:
608 256 539.
3/15-X/15
27/15-X/15
AUTO-MOTO
Prodám Citroen Xsara Picasso
1,8, v provozu od 5/2005, najeto
97 800 km, výkon 85 kW, benzín, STK
5/2016. Vybavení: 4x airbag, ABS, automatická klimatizace, CD přehrávač,
centrál dálkový, el. okna, el. zrcátka,
imobilizér, manuální převodovka, nastavitelný volant, palubní počítač, plní
„EURO III“, vyhřívaná zrcátka, výškově
nastavitelné sedadlo řidiče, zámek
řadicí páky. Vozidlo koupeno v ČR,
nehavarováno, servisní knížka. Vozidlo
je včetně náhradní sady ocelových
kol včetně pneu. Cena 68 900 Kč. Inf.
na tel.: 603 428 628.
28/15-X/15
OSTATNÍ
Prodám garáž o ploše 26 m2 se zavedenou elektřinou v Karviné-Ráji. Bližší
informace na tel. č.: 737 828 266.
Nadace
OKD
16. dubna 2015 číslo 15 ročník 45
www.nadaceokd.cz
Zprávy z neziskových organizací, kterým pomáhá OKD a její nadace při péči o nemocné lidi, seniory, děti i životní prostředí
NOKD letos podpoří 73 projektů
Mimo hornický region –
bez šance
„Stěžejní novinkou Grantů 2015
se stalo sloučení dřívějších programů Pro zdraví, Pro radost
a Pro budoucnost do jednoho s názvem Pro region. V něm
jsme z 271 žádostí vybrali k podpoře 71 projektů. Mezi jejich realizátory rozdělíme částku přesahující sedm milionů korun.
Beze změny zůstal program Pro
Evropu s celkovým schváleným
rámcem na dotace ve výši 300 tisíc korun, kde z devíti přihlášených projektů uspěly dva,“ řekla
Karolína Drozdová pověřená vedením nadace.
Kromě požadované dvacetiprocentní finanční spoluúčasti Nadace OKD stanovila striktně také lokality, odkud mohou neziskovky pocházet. Výrazně se zúžil také seznam měst a obcí, které
mohly žádat o podporu svých
obecně prospěšných projektů.
„Bohužel jsme některé žadatele
Subjekt
Miroslav Žiška (uprostřed) při klubovém posuzování snímků.
FOTOKLUB S VLASTNÍM NÁZOREM
Dítě s diabetem – jak z názvu vyplývá – usnadňuje život malým cukrovkářům.
odmítli. Hlásili se z míst mimo působnost dárců Nadace OKD, například až z Podkrkonoší,“ informovala Drozdová. K formálním
nedostatkům pak patřila nejčastěji špatná data uskutečnění projektů stejně jako nepozornost – a tím
pádem chybování – při vyplňování příloh.
Osvědčené neziskovky,
ale i nováčci
ADRA,
ONKO
Naděje,
Dokořán,
Heřmánek,
RockTherapy, SŠTaS Karviná,
městská kulturní centra nebo
charity – i tyto osvědčené organizace s projekty s tradičním
zaměřením se stanou příjemci letošních grantů. „Objevili se
však také nováčci. Jako paskovský klub rodičů a přátel postižených dětí Čmeláček usilující
o vybavení dílny pro pracovní terapii. Dále akademie pro hendikepované Dobrodiní z Karviné či
Slezská humanita z Orlové, která chce vybudovat bezbariérovou zahradu domova pro seniory
Název projektu
Částka
k podpoře
PRO REGION
ADAM - Autistické děti a my
ADRA, o. p. s.
ADRA, o. p. s.
Příměstský tábor pro dětí s autismem
Dobrovolníci v domácnostech seniorů
Dobrovolníci v Orlové a Karviné
Nízkoprahové zařízení dětí a mládeže
Akademický ústav Karviná, z.ú.
OÁZA
Aktivní život od A do Z, o.s.
Ruční výroba svíček
Důstojné zázemí pro poskytování pobytoArmáda spásy v České republice, z. s.
vých služeb osobám v nouzi
Asociace TRIGON, o.p.s.
Aktivační a motivační středisko
Pomoc zvlášť zranitelným obětem
Bílý kruh bezpečí, z. s.
trestných činů
Centrum pečovatelské služby
Kompenzační pomůcky pro kvalitnější
Frýdek-Místek
život seniorů
Dejme šanci neslyšícím
Česká unie neslyšících
v Moravskoslezském kraji
Vybavení dílen pro pracovní terapii
Čmeláček - Klub rodičů a přátel postive stacionáři pro lidi s mentálním a jiným
žených dětí
zdravotním postižením
Dobrodiní o.p.s.
Akademie - Rebelka a královna víl
Kreativita, aktivita a duševní pohoda
Domov Vesna
v každém věku
Dům dětí a mládeže, Orlová, příspěvková Klub pro handicapované děti a rodiče
organizace
s dětmi KUDY KAM
Dům kultury města Orlové, příspěvková ROCKTHERAPY 2015 - hudbou na pomoc
organizace
zrakově postiženým
Dům kultury města Orlové, příspěvková
ADVENT 2015
organizace
Dům seniorů „Pohoda“, o.p.s.
Kompenzovat handicap-zkvalitnit život
Farní sbor Slezské církve evangelické a.
Komunitní centrum Agape ožívá
v. v Karviné 1
Provozování stacionáře - spolu žijeme,
GALAXIE CENTRUM POMOCI o.s.
pracujeme, tvoříme
Charita Frýdek-Místek
I malí mohou dokázat velké věci
Charita Frýdek-Místek
FRÝDEK-MÍSTEK – Art Collegium
Frýdek-Místek je fotoklubem, který
se od ostatních uskupení tohoto
typu odlišuje tím, že uprostřed něj
nestojí dominantní, a tudíž také
ostatními nezřídka kopírovaná tvůrčí
osobnost. A závidět mu kolegové fotografové mohou i silného
partnera v podobě těžařské nadace,
která podporuje pořádání soutěží
a výstav.
FOTO: Nadace OKD
OSTRAVA – Volný čas a amatérský sport, sociální služby, děti
a mládež. Především do těchto tří sfér míří projekty neziskovek a hornických měst či obcí, žádajících o podporu z těžařské nadace, předkládané v letošní grantové výzvě. Dohromady se jich
v Nadaci OKD sešlo 280. Z nich
nikoliv odborné komise, nýbrž
už přímo správní rada vybrala 73
těch, které budou podpořeny.
FOTO: Art Collegium F-M
Šanci na úspěch měly
letos pouze organizace
nebo města a obce
v oblasti, kde jsou
aktivní dárci nadace.
Požadována je nově
také finanční spoluúčast
žadatelů
Pro šikovné ručičky, pedig, nitě, jehličky
Iniciativa Dokořán
Dokořán pro region 2015
Klub bechtěreviků o.s.
Krajské středisko volného času
JUVENTUS, Karviná, příspěvková
organizace
Krajské středisko volného času
JUVENTUS, Karviná, příspěvková
organizace
Krajské středisko volného času JUVENTUS,
Karviná, příspěvková organizace
Májovák, dechový orchestr, Karviná CZ
Chci se dívat lidem do očí - 2015
Ven z městských kluboven IV.
100 000
67 650
130 000
92 800
80 000
67 200
50 000
100 000
80 000
30 000
150 000
20 000
95 360
100 000
150 000
150 000
70 000
50 000
90 000
35 200
16 200
200 000
34 000
100 000
Prostředí vychovává
100 000
Do přírody za poznáním a odpočinekm III
100 000
Hornické koncerty pro náš region
35 000
a pořídit kompenzační pomůcky,“ pokračovala Drozdová.
O peníze z evropských fondů mohou s podporou Nadace OKD – samozřejmě po správném zpracování
příslušné dokumentace, na což získají granty – žádat ve stacionáři pro
hendikepované Mikasa Ostrava
(pobytové služby pro autisty) či
Farním sboru Českobratrské církve evangelické Orlová (komunitní
centra pro děti a mládež).
Jaké subjekty
a odkud chtěly granty
Co se žadatelů samotných týče,
nejvíce – 121 v obou programech
– oslovilo těžařskou nadaci spolků (dříve občanských sdružení).
„Následovalo pětačtyřicet pří-
spěvkových organizací, sedmatřicet obecně prospěšných společnosti, třiatřicet církevních subjektů, třiadvacet pobočných spolků,
devatenáct obcí včetně městských
částí a jeden ústav,“ vypočítávala
Drozdová.
A odkud? 122 žádostí (opět
v obou programech) přišlo z Ostravy, 60 z Karviné, 30
z Frýdku-Místku, 25 z Orlové, 20
z Havířova. Na prstech je možné
spočítat ty z Doubravy, Stonavy,
Horní Suché či Paskova. „Po jedné žádosti jsme obdrželi ze
Staříče, Dětmarovic, Petřvaldu,
Bohumína, Bílova nebo Jestřábí
v Krkonoších,“ zakončila zástupkyně těžařské nadace.
Radek Lukša
Přehled podpořených projektů podle tématu
ƒ volný čas a amatérský sport 22
ƒ sociální služby 21
ƒ děti a mládež 9
ƒ kultura a umění 6
Subjekt
ƒ ochrana nemovitostí a kulturních
památek 1
ƒ zdraví 6
ƒ ostatní 8
Název projektu
Mateřská škola Doubrava, okres Karviná, Mámo, táto, babi, dědo pojď si se mnou
příspěvková organizace
hrát.
Mateřská škola Karviná-Mizerov
Zahrada
Podpora zaměstnávání lidí s duševním
MENS SANA, o. p. s.
nemocněním
Město Orlová
Hřiště uprostřed sídliště
Městské kulturní středisko Havířov
Den dětí 2015
Městské kulturní středisko Havířov
Vánoční městečko 2015
Městský dům kultury Karviná
Karvinský kulturní advent 2015
Zajištění mobilní hospicové péče dospěMobilní hospic Ondrášek, o.p.s.
lým i dětem
Občanské sdružení Dítě s diabetem
Žijte naplno - cukrovka nemusí být překážka
Provozování Domu na půli cesty
Občanské sdružení Heřmánek
Heřmánek v roce 2015
Provozování Zařízení pro děti vyžadující
Občanské sdružení Heřmánek
okamžitou pomoc Heřmánek v roce 2015
Občanské sdružení Rodinné centrum Budulínek Barva je můj kamarád
Obec Doubrava
Písečné zrnko v síti
Doubrava spolu III. - podpora kulturního
Obec Doubrava
života v obci
Obec Horní Suchá
Fedrování s folklorem 2015
Obec Stonava
Výstavba hřiště pro adventure golf
Obec Stonava
Stonavská Barborka (9. ročník)
Oblastní spolek ČČK Karviná
Zajištění ošetřovatelské péče pro lidi bez domova
Oblastní spolek ČČK Karviná
Senior doprava ČČK
ONKO-Naděje, spolek onkologických
Súkenická podruhé
pacientů Karviná
Pod Svícnem
Sweetsen fest - umělci potřebným 2015
Zajištění osobní asistence dětem/dospěPodane ruce – osobní asistence
lým/seniorům s handicapem
Podané ruce, z. s.
Nevšední terapie
Regionální knihovna Karviná
Klub fantasy a sci-fi literatury
Setkání seniorů – arteterapeutické
Regionální knihovna Karviná
programy pro seniory
Sdružení maminek Sluníčko o.s.
Rodina na prvním místě
Sdružení Permoník
Zpěv je radost
Slezská diakonie
Naše ulice
Slezská diakonie
Terénní služba na dosah ruky
SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná
Seniorům z Lazů bezbariérovou zahradu
společnost
SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná Mobilní hospic „Člověk se nerodí sám
společnost
a neměl by zůstat sám ani při umírání“
Slezský klub stomiků Ostrava
Rehabilitační a edukační pobyt pro stomiky
Sociální služby města Orlová, příspěvkoOrlovské múzy
vá organizace
Částka
k podpoře
36 000
50 000
150 000
250 000
50 000
100 000
200 000
200 000
120 000
250 000
250 000
15 730
100 000
Vernisáž 18. ročníku
soutěže pro autory
do pětadvaceti let
se koná ve čtvrtek
21. května v městské
knihovně v Místku.
„Jsme malý, ale činorodý
fotoklub. Členové mají v podstatě
volnou ruku. Ti nejstarší, k nimž
patřím, si je dovolí usměrnit
prakticky jen tehdy, když už fotka
přestává být fotkou a objevují se
velké kompoziční a technické chyby.
Někdejší lektor ostravské lidové
konzervatoře Bořek Sousedík, který
zásadně ovlivnil fotografii nejen
v tomto regionu, nás neučil dělat
snímky, ale mít vlastní názor,“ sdělil
Miroslav Žiška. Ten je patronem
letošního srdcovkového projektu –
soutěže mladých autorů.
Loni získal minigrant na stejnou akci i vzorkař z úseku větrání
Důlního závodu 3 Jiří Kluska.
A k nestorům Art Collegia patří tak
jako on či Žiška ještě slaboproudař
ze staříčské šachty Vladimír Pryček.
„Jsme svým způsobem nezávislý
klub. Nedávno nám na toto téma
vysekl poklonu předseda jednoho
středomoravského fotoklubu.
Oceňoval, že nejsme tlačeni
sponzory zařazovat do soutěží
snímky, u nichž je předem zaručen
úspěch, že budou dobře hodnocené,“ nechal se slyšet Žiška.
Právě on vymyslel soutěž pro
mladé autory do pětadvaceti let,
na jejíž osmnáctý ročník dostalo
Art Collegium minigrant z Nadace
OKD. „Někteří úspěšní účastníci,
jako Andrea Filipcová či Luboš
Myslikovjan, rozšířili řady klubu. Syn
důlního slaboproudaře Kuba Pryček,
který fotí dokument i krajinu, patřil
k nejlepším v loňském ročníku.
Moje vnučka Veronika Válková se
poprvé zúčastnila soutěže ve svých
deseti letech. Druhá vnučka Tereza
Žišková, která se chystá ke studiu
na grafičku, dokonce předloňský
ročník vyhrála. Fotila většinou
své známé, a to hodně zajímavým
způsobem,“ uvedl Žiška.
Ten se, jak upozornil, zdržel
hodnocení snímků svých vnuček,
aby se vyhnul střetu zájmů. Jinak se
na hodnocení mladých autorů podílí
Art Collegium kolektivně. Nejinak
tomu bude i letos – soutěž už běží
a fotografové do pětadvaceti let
Tak fotí Veronika Válková, jedna
z vnuček patrona projektu.
mohou posílat černobílé či barevné
výtvory na libovolné téma do 30. dubna přímo na adresu Fotoklub
Art Collegium, Obchodní akademie,
Palackého 123, Frýdek-Místek
738 01.
Radek Lukša
Devětatřicet let na šachtě… a fáral dvakrát
Začátek členství Miroslava Žišky
ve Fotoklubu Art Collegium se
kryje s jeho příchodem do OKD,
obojí se stalo v roce 1976. Na šachtu
ve Staříči nastoupil po absolvování
studia měřicí a automatizační
techniky na průmyslovce. Dělal
povrchového elektrikáře, dále
mechanika ve výpočetním středisku
a od roku 1991 pracuje v elektroúdržbě těžních strojů. Fáral dvakrát – kdysi
ke kolejovému dispečerovi pro dálnopis, a pak předloni nafotit snímky pro
kalendář tehdejšího Dolu Paskov.
60 000
80 000
300 000
200 000
18 000
171 016
42 000
100 000
160 000
120 000
20 000
20 000
80 000
100 000
110 000
85 000
150 000
150 000
49 000
65 000
Subjekt
Název projektu
Statutární město Frýdek-Místek
Statutární město Karviná
Statutární město Karviná
Statutární město Karviná
Statutární město Karviná
Statutární město Ostrava, městský
obvod Slezská Ostrava
Střední škola techniky a služeb, Karviná,
příspěvková organizace
Střední škola, Základní škola a Mateřská
škola, Karviná, příspěvková organizace
THeatr ludem
BURÁRUM
Rozšíření workout hřiště
Na kole i pěšky aneb aktivně se stárne pomaleji
Karviná lyžuje 2015
Otevřte 13. komnatu
UnikaCentrum, o.p.s.
Vzájemné soužití o.p.s.
Částka
k podpoře
26 400
300 000
50 000
250 000
100 000
Hornické hroby Slezská Ostrava
30 000
Brána řemeslům otevřená
96 000
Poznávám svůj Moravskoslezský kraj
30 000
Terapie loutkou 2015
Sociální rehabilitace osob se zrakovým
postižením
Klub pro děti a mládež na Důlní
48 000
PRO EVROPU
Farní sbor Českobratrské církve evange- KOMUNITNÍ CENTRUM PRO ORLOVOU lické v Orlové
ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI EU
Příprava žádosti pro realizaci Domova se
MIKASA z.s.
zvláštním režimem pro klienty s poruchami
autistického spektra a poruchami chování
160 000
100 000
50 000
96 000
12
Sport
číslo 15 | ročník 45
Fotbalisté Baníku OKD Doubrava
se potýkají s početnou marodkou
Judisté Baníku se opět činili
Pouhých pět bodů činí
ztráta na postupovou
příčku. Svěřenci Petra
Kuzníka se pokusí na jaře
prohnat tři aktuálně lepší
týmy okresního přeboru
KARVINÁ – Stalo se pravidlem, že
na každých závodech zabodují
členové judistického oddílu TJ Baník
Karviná. Bronz ze 17. mezinárodního
mistrovství masters (judisté nad 30
let) z maďarského Százhalombattu
za účasti 260 závodníků z dvanácti
států přivezla Inka Indráková.
Umístění je o to cennější, že
od začátku roku se potýkala s virózou a nemohla tak trénovat zcela naplno. Dokonce přišly před závodem
obavy, aby na žíněnce „nevytuhla".
To se nakonec nestalo. „Umístění
je skvělé, jsem velmi spokojená.
Musím k tomu všemu přičíst i to, že
jsem od listopadu nezávodila. Navíc
nechybělo moc a mohla jsem být
zlatá. V obou rozhodujících zápasech jsem udělala zbytečné chyby,
které pramenily z toho, že jsem
nechtěla taktizovat. Možná kdybych
začala, tak by z toho bylo zlato,“
řekla spokojená Indráková, která se
prala ve vyšší váhové kategorii.
Dařilo se také dalším zástupcům
úspěšného oddílu. Velikonoční turnaj v Karviné vyšel tradičně bratrské
dvojici Adam a David Vosáhlovi,
kteří ve svých váhových kategoriích
brali zlato. Přidal se k nim také Jan
Babič. Bronz získali Ondřej Štefánik,
Cíl pro jarní část, který
byl stanoven už během
podzimu, se nemění –
pokusit se porvat
o postup do I. B třídy.
Kádr Doubravy, který se
v zimě připravoval v hale karvinské Střední průmyslové školy, v tělocvičně doubravské školy či na umělé trávě v Orlové, čítá
20 hráčů do pole a dva gólmany.
Pomyslnou tečkou za zimní přípravou pak bylo pětidenní
soustředění ve sportovním areálu v Dolní
Bečvě od 11. do 15.
března.
Cílem pro jaro je pokusit se o postup do vyšší soutěže – I. B třídy.
Cíl pro jarní část, který byl stanoven už během podzimu, se nemění
– pokusit se porvat o postup do
I. B třídy. „Momentálně
ztrácíme na vedoucí béčko petrovické
Lokomotivy, proti které v půlce června jaro
Domácí utkání
zakončíme, pět bodů,“
proti Slavoji
podotkl Lincer. Většina
týmů má navíc k dobru
Petřvald
jeden zápas, protože takřka kompletní kolo muselo
být první dubnový víkend kvůli nezpůsobilým terénům odloženo. STK OFS Karviná nakonec
rozhodl, že toto kolo bude sehráno
ve středu 13. května a doubravští
baníkovci zamíří k utkání na půdu
béčka FK Bohumín.
Úspěšně také pokračuje spolupráce se společností OKD
i Nadací OKD. Hráči svého hlavního partnera propagují na dresech, při domácích zápasech jsou
navíc u hřiště reklamy. Nedílnou
Fotbalisté z hornické obce začali jaro vysokou porážkou, ale potom v domácím
součástí domácích střetnutí jsou
prostředí dvakrát přesvědčivě vyhráli.
také věrní příznivci, kteří zpra-
18. 4. 16.00
vidla odcházejí domů spokojení, protože borcům s logem OKD
na dresech se na jejich trávníku daří. Na podzim ztratili pouze
za remízu s Lokomotivou Louky
a prohráli s béčkem Albrechtic.
Ostatní zápasy dovedli do vítězného konce včetně už zmíněných
dvou jarních vystoupení. Vstupné
na jednotlivá utkání činí lidových
20 korun.
Adam Januszek
Vlašim sestřelena, nyní je
na řadě hornický Sokolov. Tam
se bude hrát netradičně až
v neděli 19. dubna dopoledne
Jarní domácí zápasy
Doubrava – Slavoj Petřvald
(18. 4., 16.00)
Doubrava – Těrlicko
(25. 4., 16.00)
Doubrava – Věřňovice
(6. 5., 16.30)
Doubrava – Záblatí
(9. 5., 16.30)
Doubrava – Horní Bludovice
(23. 5., 17.00)
Doubrava – Viktoria Bohumín
(6. 6., 17.00)
KARVINÁ – Nejen fotbalisté, ale
i fanoušci MFK OKD si zhluboka
oddechli. Svěřenci kouče Webera
dokázali i bez pěti hráčů základní
sestavy v domácím prostředí
zdolat Vlašim 2:0. Výhra se začala
rodit po necelých třiceti minutách
hry, kdy domácí získali výhodu
v podobě pokutového kopu. Ten,
stejně jako v posledním domácím
utkání s Žižkovem, bezpečně proměnil Lubomír Urgela. Navíc sudí
Lerch hostujícího hráče za faul
na Juřenu vyloučil. To byla pro
Vlašim velká rána, přesto se tým
Vlastimila Petržely nevzdával a bojoval o body dál. Jedinou vážnější
šanci na vyrovnání měl chvíli před
koncem první půle, kdy z velmi
dobré pozice hlavičkoval osamocený Vebr, ale střela směřovala
doprostřed brány.
„Vyloučení a následná penalta
byly zásadními momenty zápasu. Jenže to chtělo brzy přidat
pojistku, která stále nepřicházela.
Byla na nás znát nervozita, přece
jen jsme už dlouho nevyhráli,“
řekl po utkání na rovinu právě
střelec první branky Urgela. Ten
stejný hráč nakonec stvrdil výhru
i druhým gólem – to běžela 78.
minuta zápasu, který se hrál
za téměř letního počasí. Nervozity
FOTO: HCB OKD Karviná
si všiml také trenér Weber. „Byla
tam, možná i proto nebyl výkon nikterak oslnivý. Ale my jsme hlavně
potřebovali vyhrát. Navíc k tomu
všemu musíme přičíst skutečnost,
že nám chybělo pět stabilních
hráčů základní sestavy,“ hodnotil
kouč utkání.
Vítězství mohlo být i vyšší, ale
to by musel Václav Juřena ve svých
třech jasných šancích zachovat
klid, stejně jako v jednom případě
i mládežnický reprezentant Puchel.
Přesto dodaly tři získané body zpět
ztracené sebevědomí, které bylo
notně pošramocené. Vždyť Karvinští
naposledy vyhráli v lize 22. listopadu doma proti Třinci! Od té doby
uhráli v domácím prostředí jen dvě
remízy – s Táborskem a Žižkovem.
Další zápas odehraje tým Jozefa
Webera v Sokolově a půjde o hornické derby, protože město a okolí
je ovlivněno těžbou hnědého uhlí.
Generálním partnerem tradičního
druholigového klubu je Sokolovská
uhelná. Místo tradiční sokolovské
soboty je utkání na programu
až v neděli. „O změně jsme se
dozvěděli v týdnu před utkáním
s Vlašimí, ale osobně v tom nevidím žádný problém,“ podotkla slovenská letní posila, která se týmu
vyplácí. Vždyť Urgela je s jedenácti
góly nejlepším střelcem celé soutěže. „Fakt? Moc to teď nesleduji,
protože se nám nedařilo a nějaká
osobní statistika tak musela jít
stranou,“ dodal.
aja
Na zkušenost Lubomíra Veřmiřovského bude spoléhat celý tým. Poradí si
s plzeňskou obranou?
šení náskoku domácích na rozdíl
osmi gólů jeho tým zcela rezignoval a zápas jen dohrál. „Může se
stát, že to nejde, navíc v play off
je jedno, jestli prohrajete o jeden
či deset gólů, ale nemůžeme přece
v přímém televizním přenosu prezentovat Karvinou tak ostudným
výkonem,“ štve trenéra Jaroslava
Hudečka.
Tvrdý návrat do reality
Fanoušci jsou pro borce s logem OKD na dresech vždy hnacím motorem. Nejinak tomu bude i o víkendu.
umístění brali Petr Kurek a Radek
Krnáč. Bronz si domů odvezl
Rostislav Feješ. Úspěchy závodníků
jsou o to cennější, že kromě Martina
Hanzela patří ostatní medailisté
do kategorie masters, a tak se
na žíněnkách prali s mladšími soupeři. Úspěch ostravského turnaje
podtrhl fakt, že judisté Baníku se
v soutěži družstev stali přeborníky
Moravskoslezského kraje.
aja
Na druhou stranu je podle šéfa
lavičky HCB OKD dobře, že přišel hodně rychlý návrat do reality,
protože v týmu začala až moc dobrá nálada a všichni si začali myslet, že úspěch přijde sám, bez plného nasazení všech zúčastněných.
„S hráči jsem to ještě v Plzni velmi hlasitě probral. Musíme se vrátit k pokoře,“ má jasno. V sobotu
od 18 hodin je na programu třetí
zápas a cíl je jasný. Potkat se i v neděli ve čtvrtém zápase, který by
opět přenášel živě kanál ČT Sport.
K nedělnímu zápasu však vede
60 minut sobotní dřiny s úspěšným koncem pro Karvinou.
Pokud by domácí neuspěli, Plzeň
postupuje do finále. „Když zvládneme sobotní duel, budeme před
nedělí v mírné psychické výhodě,
můžeme Plzeň skřípnout a klidně
sérii vrátit k rozhodujícímu zápasu na západ Čech. Všichni tomu
věříme,“ burcuje Hudeček. Druhá
semifinálová série mezi Brnem
a Lovosicemi je po dvou zápasech
na skóre také 2:0. Jihomoravané
zvládli oba domácí duely a o víkendu už mohou v Lovosicích slavit historický postup do finále.
Adam Januszek
FOTO: MFK OKD Karviná
KARVINÁ – Tvrdý direkt dostali svěřenci Jaroslava Hudečka v úvodních dvou duelech semifinále play
off házenkářské extraligy. Po nečekaně snadném postupu ze čtvrtfinále proti Zubří je čekala cesta
k obhájci titulu. První zápas byl
vyrovnaný, rozhodly maličkosti.
Ve druhém to však byl jasný debakl baníkovců, kteří za celý druhý
poločas nedělního utkání vstřelili
pouhé čtyři branky.
„To jsem si zpětně uvědomil až
po utkání, protože v zápalu boje
jsem na to ani nepomyslel. Je to
vážně ostuda umocněná tím, že
utkání vysílala televize. Viděla nás
tedy celá republika. Společnými
jmenovateli neúspěchu v obou zápasech byly jednoznačně postupný útok a technické chyby,“ hněval
se trenér Hudeček s tím, že takto
Plzeň získala pevnou půdu pod
nohama a její sebedůvěra rostla.
To dokumentovaly ve druhém zápase i parádičky, které patří spíše
do exhibičních klání než do vyhecovaných bojů o postup do finále.
Šance na úspěch byla v prvním zápase, kdy tým rychle stáhl čtyřgólové poločasové manko
na rozdíl jediného přesného zásahu. „Jenže z následných devíti útoků se nám podařilo vstřelit pouze jeden gól, Plzeň odskočila a bylo hotovo,“ měl jasno Hudeček. K druhému zápasu
se vyjádřil pouze tak, že po zvý-
I třetí místo bylo pro Inku Indrákovou
kvůli zdravotním peripetiím velkým
úspěchem.
Urgela vystřelil první jarní výhru
Úkol zní jasně – odvrátit plzeňské mečboly!
Házenkáři HCB OKD stojí
před těžkým úkolem.
Po dvou porážkách
na západě Čech musí
vyhrát oba víkendové
zápasy semifinálové série
Filip Szkwara a Tomáš Bečka. Další
turnaj byl na programu v Ostravě,
kde proběhl krajský přebor dorostenců, juniorů a mužů. V dorostenecké kategorii získal třetí místo
Tomáš Hanzel. V mužské kategorii
se nejvíce dařilo Martinu Hanzelovi,
který se radoval ze zlata a vybojoval
tak titul přeborníka kraje. Stříbrná
FOTO: archiv
kem. Chybělo nám osm hráčů
základní sestavy, z toho oba stopeři. Také jsme od úvodu druhé
půle hráli bez vyloučeného hráče.
Potom už to v deseti proti rozjetým domácím i s novým trenérem
na lavičce byla jednoznačná záležitost,“ zamračil se a přidal informaci, že ani nadále není tým kompletní, protože trenéru Kuzníkovi
schází tři až čtyři fotbalisté.
FOTO: archiv
DOUBRAVA – Tři zápasy, šest bodů,
výprask v Petřvaldu, ale i jeden
odložený zápas. To je prozatímní jarní výčet fotbalistů Baníku
OKD Doubrava v odvetné části
soutěže. V domácím prostředí je
tým stoprocentní – porazil Slovan
Havířov 3:1 a naposledy Baník
Rychvald 4:0.
Momentálně čtvrtý tým okresního přeboru se i tentokrát opírá o střeleckou mušku Antonína
Chumchala. Ten zaznamenal už
tři trefy. „Ale dalších sedm osm
tutovek spálil,“ usmál se klubový
sekretář Jiří Lincer s tím, že kádr
trápí početná marodka. „Už v přípravě jsme každý zápas odehráli v jiném složení. Vrcholem toho
byl výbuch v prvním jarním zápase na hřišti Petřvaldu, odkud jsme
odjeli se sedmigólovým výpras-
V březnových turnajích potvrdil
oddíl své kvality. Na mistrovství
Maďarska uspěla i manželka
báňského záchranáře jižní
lokality Důlního závodu 2
Dvě nejvýraznější postavy utkání. Dvougólový střelec Lubomír Urgela a „černou
práci“ vykonávající Václav Juřena (č. 19).
HORNÍK „ Vydává: R MEDIA, spol. s r.o., Pernerova 673/47, 186 00 Praha 8 „ Ředitel Ing. David Švábenický; šéfredaktor Marek Síbrt, e-mail: [email protected] „ Adresa redakce: Stonavská č. p. 2179, 735 06
Karviná-Doly; e–mail: [email protected]; www.ihornik.cz; tel: redakce: 596 262 801, příjem inzerce: 737 043 230, e–mail: [email protected]; ústředna: 596 261 111
„ Grafika Robin CaÏs, e–mail: [email protected] „ Ilustrace Marie Koželuhová, www.maayadesign.cz „ Vychází ve čtvrtek v nákladu 21 000 výtisků „ Registrace MK ČR E 18683 „ Tiskne: MAFRAPRINT, tiskárna Olomouc „
Nevyžádané rukopisy a podklady pro tisk se nevracejí. „ Náklad ověřuje ABC ČR, člen IFABC.
7I>QȢàPQɿBAKȝH
PRVNÍ
2012
1
Fénix content mark
eting první ročník
Vítěz
Download

elektronická verze