BOTAMENT®
M 34
Izolační stěrka
Vlastnosti a použití:
BOTAMENT® M 34 je vhodný k
izolování vnějších i vnitřních sklepních stěn, vlhkých prostor, opěrných
zdí a mimo jiné také pro stěrkové
vrstvy uvnitř masivních vodních nádrží s hloubkou vody do 5 m. Vhodnou podkladní plochou může být
beton s minimální pevností B 15,
omítky (CS II, CS III, nebo CS IV dle
EN 998-1, pevnost v tlaku ≥ 2,5
N/mm2), vyspárované zdivo z cihel,
pórobetonu, vápenopískových cihel,
nebo betonových tvárnic.
Příprava podkladové plochy:
Podkladová plocha musí být suchá,
čistá, bez námrazy, pevná, zbavená
mastnoty, nátěrů, výpotků (minerálních), separačních prostředků, prachu a volných částic. Přečnívající
zbytky malty je nutno odstranit, srazit hrany základových pásů, zbavit
zeminy a sutě.
Jestliže se BOTAMENT® M 34 nanáší přímo na zdivo, musí být spáry
zcela vyplněné maltou do roviny
s lícem zdiva. Ve vodorovných i
svislých koutech vytvořit náběhový
fabion z minerální malty, např.
BOTAMENT® M 03. V době aplikace
nátěru BOTAMENT® M 34 musí být
fabion již vytvrzený.
Před
nanesením
hmoty
BOTAMENT® M 34 je důležité podklad navlhčit. Podklad má být matně
vlhký, po máčení nesmí na povrchu
zůstat stojící voda. Na hladké podklady se provede podhoz řídkou cementovou maltou, složené z 1 dílu
cementu, 2 dílů písku a záměsové
vody. Na silně nasákavých podkladech se 1/3 záměsové vody nahradí
emulzí BOTAMENT® D 10.
Mícháme tak dlouho až vznikne
dobře zpracovatelná, homogenní
hmota bez hrudek. Necháme zhruba
5 minut reagovat a znovu krátce
promícháme. Namíchaný materiál je
zpracovatelný po dobu cca 3 hodin.
jako vodorovná izolační
Aplikaci stěrky je nutné vždy provést
nejméně ve 2 pracovních krocích.
vynikající přídržnost
S ohledem na druh zatížení jsou doporučovány následující tloušťky:
Celková tloušťka – za čerstva
1. zemní vlhkost
2,0 mm
2. netlaková voda
2,5 mm
3. tlaková voda do 0,5 bar 3,5 mm
vrstva pod zdivo
jako izolační vrstva při
negativním tlaku vody
vysoká mrazuvzdornost
všeobecné stavební
osvědčení (SRN)
pro matně vlhké podklady
propouští vodní páry
Při provádění druhé a dalších vrstev
musí být předchozí nátěr vždy
únosný, zavlhlý, ale ne proschlý.
Pokud dojde k proschnutí vrstvy,
musí být provedeno její zvlhčení.
V případě, že bude později na
BOTAMENT® M 34 nanášena
omítka doporučujeme provést spojovací můstek prostřednictvím podhozu řídkou cementovou maltou,
složené z 1 dílu cementu, 2 dílů
písku a záměsové vody. Čerstvou
vrstvu je nutné po dobu několika dní
chránit před rychlým vyschnutím,
extrémním tepelným zatížením,
přímým slunečním svitem, průvanem
a deštěm. Materiál, který začne tuhnout, nesmí být znovu promícháván
a dále zpracováván, jinak by nebylo
dosaženo konečné pevnosti.
Stěrková hmota BOTAMENT® M 34
nesmí být zpracovávána při teplotách nižších než + 5°C.
Postup při pracování:
První vrstva BOTAMENT® M 34 se
zásadně provádí formou nátěru štětkou nebo smetákem. Zvlášť důkladně je nutno provést překrytí
koutů a hran. Druhá a další vrstvy se
opět natírají, stěrkují, nebo je lze
nanášet strojní omítačkou. Pro
vytvoření nátěrové konzistence se
smíchají cca 2,5 – 3 díly stěrky
BOTAMENT® M 34 s 1 dílem vody.
Pro vytvoření stěrkové konzistence
je to 4,5 – 5 dílů hmoty
BOTAMENT® M 34 na 1 díl vody.
BOTAMENT®
SYSTEMBAUSTOFFE
BOTAMENT®
M 34
Izolační stěrka
Materiálová základna:
Upozornění:
Všechny uvedené časy se vztahují
na teplotu vzduchu + 23°C a relativní
vlhkost 50 %. Vyšší teplota a nižší
vlhkost vzduchu urychlují, nižší teploty a vyšší vlhkost vzduchu zpracovatelnost a průběh vytvrzení prodlužují.
směs cementu s minerálním
plnivem a disperzními přísadami
Hustota:
cca 1,4 kg / l
Odolnost proti tlakové vodě:
0,5 bar
Tloušťka vrstvy:
max. 3,5 mm
Tepelná odolnost:
od – 20°C do + 80°C
Odstup mezi nátěry/vrstvami:
cca 4 hodiny
Odstup mezi posledním nátěrem/
vrstvou a lepením obkladu:
cca za 3 dny
Míchací poměr:
nátěrová konzistence
1 díl vody a
cca 2,5 – 3 díly BOTAMENT® M 34
stěrková konzistence
1 díl vody a
cca 5 dílů BOTAMENT® M 34
Doba zrání:
5 minut
Doba na zpracování:
cca 3 hodiny
Dbejte pokynů v technických listech
všech dalších produktů, které jsou
součástí systémových skladeb a
mají souvislost s použitou hmotou
BOTAMENT® M 34.
Spotřeba:
při tloušťkách:
2,0 mm cca 3,6 kg/m2
2,5 mm cca 4,5 kg/m2
3,5 mm cca 6,3 kg/m2
Balení:
25 kg vícevrstvý papírový pytel
Skladování:
V chladu a suchu.
Skladovatelnost v originálně uzavřených obalech minimálně 9 měsíců.
Bezpečnostní list je k dispozici na
internetu, nebo jej zašleme na vyžádání odborných zpracovatelů.
Pro dosažení optimálních výsledků
doporučujeme
provést
zkoušku
zpracování ve specifických podmínkách přímo na dané stavbě.
Tento výrobek může být nastaven
pouze přísadami uvedenými v tomto
technickém listu.
Při plánování a provádění izolačních
prací je nutné postupovat dle platných norem, předpisů a technických
poznatků. V SRN DIN 18195 a
»Směrnice pro plánování a provádění minerálních izolačních vrstev«.
Hrozí-li v podkladu nebezpečí vzniku
trhlin, pak je vhodné použití flexibilních stěrek jako BOTAMENT® MD 1,
nebo BOTAMENT® MD 28.
Pochozí:
cca po 12 hodinách
Plně zatížitelná:
po 5 dnech
Teplota při zpracování:
od +5 °C do +30 °C
Čisticí prostředky:
v čerstvém stavu voda,
po vytvrzení BOTAMENT® R 72
BOTAMENT® SYSTEMBAUSTOFFE
Skandinávská 990, 267 53 Žebrák
tel. 311 545 150 • fax 311 537 118
www.botament.cz • [email protected]
Poznámka: Údaje v tomto prospektu vycházejí z našeho nejlepšího vědomí a zkušeností, jsou však nezávazné. Je nutné zohlednit podmínky v daném stavebnímu objektu, účel použití a specifické místní zatížení. Za těchto předpokladů ručíme za
správnost údajů v rámci našich prodejních a dodavatelských podmínek. Doporučení našich spolupracovníků, která se odchylují od
údajů našeho prospektu, jsou pro nás závazná, jestliže byla písemně potvrzena. V každém případě je nutné dodržovat všeobecně
známá pravidla technologických postupů a nejnovější poznatky.
Vydání CZ-0902. Vydáním nového technického listu, pozbývá tato verze platnosti. Aktuální naleznete na www.botament.com
Download

Izolační stěrka - Botament Systembaustoffe