Datum vydání: 16. září 2012
Datum revize:
FINIŠ PASTA SPRÁVKOVÁ
TECHNICKÝ LIST
___________________________________________________________________________________________________________
Charakteristika
Finiš pasta správková je bílý brousitelný výplňový a stěrkový tmel střední zrnitosti pro vnitřní použití,
dodávaný ve formě pasty připravené k přímému použití. Je určená pro hrubé vysprávky a silnovrstvé
vyrovnání stěn a stropů. Tvoří ideální podkladní vrstvu pro finální povrchové úpravy. Je vhodná pro ruční i
strojní zpracování. Je vnitřně armovaná. Rychle prosychá i ve větších tloušťkách. Snadno se nanáší a
brousí do hladka.
Vlastnosti
- ruční i strojní aplikace
- vynikající roztíratelnost a extra výplňová schopnost
- rychlé prosychání i v silnějších vrstvách, umožňuje rychlejší postup práce na nerovných podkladech
- hladký povrch a snadné broušení
- zvýšená pevnost a přídržnost k různorodým porézním podkladům
- vysoká paropropustnost
Hlavní oblasti použití
Stěrkový tmel se používá pro silnovrstvé povrchové úpravy stěn a stropů v interiérech:
- základní vyrovnání hrubých nerovností starých a nových povrchů
- silnovrstvé stěrkování do tloušťky 5 mm
- opravy děr a prasklin na stavebních konstrukcích
- vyplnění spár sádrokartonů
Vhodnými podklady jsou štuková i jádrová omítka, beton, pórobeton, cihla, sádrokarton, cementotřísková
deska a jiné pevné savé podklady.
Příprava podkladu
Podklad musí být pevný, suchý, čistý, zbavený prachu a mastnot. Před nanášením odstraňte staré vrstvy
maleb a nátěrů a nesoudržné části podkladu. Takto připravený podklad penetruje výrobkem Penetrace
nebo S2802A (naředěným obvykle 1 : 1 - 2 s vodou), aby došlo k fixaci podkladu a zvýšení adheze. Pokud
chcete tmel nanášet na nesavý podklad, musíte nejdříve na podklad nanést výrobek Adhezní můstek.
Aplikace
Min. teplota při aplikaci je +5 °C. Finiš pastu můžete na podklad nanášet ručně nebo strojně šnekovou
omítačkou. K uhlazení lze použít nerezové hladítko nebo nerezovou malířskou špachtli. Celoplošně lze
nanášet v tloušťce vrstvy max. 5 mm. Doporučujeme nanášet ve více vrstvách tak, že další vrstvy
nanesete vždy až po proschnutí předchozí vrstvy. Tímto docílíte rychlejšího prosychání a rovnějšího
povrchu. Tloušťku jednotlivých vrstev volíme dle potřeby a možností.
Materiál lze hladítkem dokonale vyhladit nebo před zaschnutím vyhladit navlhčenou houbou.
Po úplném zaschnutí (3 – 24 h v závislosti na tloušťce vrstvy, teplotě a relativní vlhkosti) je možné povrch
přebrousit jemným smirkovým plátnem nebo mřížkou. Na takto vytvořené povrchy lze aplikovat finální
úpravy.
Spotřeba
1,7 kg/m2 při tloušťce vrstvy 1 mm.
Zdraví a bezpečnost
Dle platné legislativy přípravek není klasifikován jako nebezpečný. Při práci se vyhněte styku s pokožkou
nebo očima a používejte osobní ochranné pracovní pomůcky. Při zasažení očí či kůže důkladně opláchněte
vodou, popřípadě vyhledejte lékařskou pomoc. Při broušení používejte respirátor! Podrobné informace jsou
uvedeny v bezpečnostním listu.
___________________________________________________________________________________________________________
BALCHEM, s.r.o., Blanenská 355,664 34 Kuřim, IČ: 26299089, DIČ: CZ26299089, zápis v OR vedeném
Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 42529, tel: +420 541 231 054, fax: +420 541 231 055,
e-mail: [email protected], www.balchem.cz
__________________________________________________________________________________________________
Skladování a záruční doba
Skladujte v originálním uzavřeném obalu při teplotě +5 °C až +25 °C. Nevystavujte přímému slunečnímu
záření. Chraňte před mrazem – nesmí zmrznout! Při správném skladování je záruční doba 12 měsíců od data
výroby.
Balení
1,5 kg, 5 kg a 15 kg
Technická pomoc
Pro podrobnější informace kontaktujte našeho obchodního zástupce v regionu.
Výše uvedené údaje jsou výsledkem technického vývoje a praktických zkušeností výrobce. Tento technický list pozbývá platnosti
vydáním nového technického listu. Správné použití tohoto výrobku závisí na dodržení technologického postupu. Nedodržením tohoto
postupu nenese výrobce odpovědnost za škody tímto vzniklé.
___________________________________________________________________________________________________________
Balchem s.r.o., Blanenská 355,664 34 Kuřim, IČ: 26299089, DIČ: CZ26299089, zápis v OR vedeném
Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 42529, tel: +420 541 231 054, fax: +420 541 231 055,
e-mail: [email protected], www.balchem.cz
Download

Finiš pasta správková