Tekutá izolační fólie
Vlastnosti a použití:
Postup při zpracování:
®
Jednosložková izolace BOTAMENT
DF 9 Plus neobsahuje rozpouštědla,
překlenuje trhliny a je vhodná pro vytvoření plošné bezešvé izolační vrstvy
ve vlhkých místnostech, jako např. ve
sprchách, koupelnách, či umývárnách.
®
Hmotou BOTAMENT DF 9 Plus se
vytváří izolační vrstva přímo pod kera®
mickým obkladem. BOTAMENT DF 9
Plus splňuje požadavky pro třídy zatížení vodou A dle předpisu DIBt (SRN),
rovněž požadavky pro třídu A0 dle
®
směrnice ZDB (SRN). BOTAMENT
DF 9 Plus dosahuje vynikajícího spojení s minerálními lepicími tmely.
®
BOTAMENT DF 9 Plus přilne téměř
ke všem minerálním stavebním hmotám jako je beton, omítky, cementové
potěry, zdivo či pískovaný litý asfalt,
ale také na sádrové omítky, sádrové
bloky, sádrovláknité desky a sádrokarton. Dále je vhodný pro použití na
plochách s podlahovým vytápěním.
Věnujte pozornost přípravě podkladu.
Tento druh izolace není určený pro
vytváření hydroizolačních vrstev na
dřevěných podkladech.
®
BOTAMENT DF 9 Plus není vhodný
pro izolaci konstrukcí trvale pod vodní
hladinou, např. bazény, nebo plochy
ve vnějším prostředí. Zde doporučujeme použít speciální izolační stěrku
®
BOTAMENT MD 28.
Příprava podkladu:
Podkladová plocha musí být suchá,
čistá, bez námrazy, pevná, zbavená
mastnoty, nátěrů, výpotků (minerálních, sádrových), separačních prostředků, prachu a volných částic. Podkladní plochy nesmí být opatřeny
dehtovými ani živičnými nátěry.
Po důkladném promíchání je možné
®
BOTAMENT DF 9 Plus nanášet
přímo z obalu štětcem nebo válečkem.
Pro normální namáhání doporučujeme
provést dva nátěry. Celková tloušťka
vrstvy ve vytvrzeném stavu by měla
být nejméně 0,5 mm. Proto je zapotřebí za čerstva nanést vrstvu
v tloušťce 1,0 mm. Mezi jednotlivými
nátěry je nutné dodržet technologickou
přestávku cca. 4 hodiny. Lepení obkladů a dlažeb lze provádět až po proschnutí vrstev, což představuje přestávku v trvání cca. 12 hodin po nanesení posledního nátěru. K lepení obkladů a dlažeb je možné použít např.
®
tmely BOTAMENT M 21, nebo Multilight.
BOTAMENT®
DF 9 Plus
elastická
ochrana stavebních
konstrukcí citlivých vůči
působení vlhkosti
neobsahuje rozpouštědlo
paropropustná
pro vnitřní použití
Před izolováním ploch je třeba při pro®
vádění prvního nátěru BOTAMENT
DF 9 Plus vložit do koutů či na spoje
konstrukčních dílů izolační pásy
®
BOTAMENT AB 78, nebo SB 78
v místě trubních prostupů. Při provádění druhého nátěru se pásky přetřou
izolační hmotou, pouze středová
pružná část pásky se ponechá bez
nátěru.
V čerstvém stavu je třeba chránit
®
BOTAMENT DF 9 Plus před vlhkostí.
Izolační vrstvu je bezpodmínečně
nutné chránit před mechanickým po®
škozením. BOTAMENT DF 9 Plus nesmí být zpracováván při teplotách nižších než + 8°C.
Podklad musí být v rovině dle příslušných norem (ČSN 73 0212 – »Tolerance ve výstavbě«). Na všechny
savé, a/nebo prašné podklady se provede
základní
nátěr
výrobkem
®
BOTAMENT
D 11. Trhliny ve
vodorovných plochách mohou být vy®
plněny produktem BOTAMENT A 60.
Silně porézní povrchy či místa s výskytem lunkrů doporučujeme předem
vystěrkovat
např.
tmelem
®
BOTAMENT M 21.
BOTAMENT®
SYSTEMBAUSTOFFE
BOTAMENT®
DF 9 Plus
Tekutá izolační fólie
Materiálová základna:
Upozornění:
Spotřeba:
disperzní látka
Všechny uvedené časy se vztahují na
teplotu vzduchu + 23 °C a relativní
vlhkost 50 %. Vyšší teplota a nižší vlhkost vzduchu urychlují, nižší teploty a
vyšší vlhkost vzduchu pak prodlužují
průběh schnutí.
cca. 1,2 kg/m /mm
Barva:
šedá
Rozpouštědla:
neobsahuje
Počet složek:
1
Hustota:
cca. 1,45 kg/l
Teplota při zpracování:
od + 8°C do + 30°C
Doba na proschnutí mezi
jednotlivými nátěry:
Dbejte pokynů v technických listech
všech dalších produktů, které jsou
součástí systémových skladeb a mají
souvislost
s
použitou
hmotou
®
BOTAMENT DF 9 Plus.
2
Balení:
3 kg plastová nádoba
12 kg plastová nádoba
21 kg plastová nádoba
Skladování:
V chladu, chránit před mrazem. Skladovatelnost v originálně uzavřených
obalech minimálně 12 měsíců.
Bezpečnostní list je k dispozici na internetu, nebo jej zašleme na vyžádání
odborných zpracovatelů.
Tento výrobek může být nastaven
pouze přísadami uvedenými v tomto
technickém listu.
cca. 4 hodiny
Doba na proschnutí po nanesení
posledního nátěru a lepením
obkladu:
Pro dosažení optimálních výsledků
doporučujeme
provést
zkoušku
zpracování ve specifických podmínkách přímo na dané stavbě.
cca. 12 hodin
®
Čisticí prostředky:
BOTAMENT DF 9 Plus není vhodný
do prostředí trvale pod vodou.
v čerstvém stavu voda,
po vytvrzení mechanicky
®
BOTAMENT SYSTEMBAUSTOFFE
Skandinávská 990, 267 53 Žebrák
tel. 311 545 150 • fax 311 537 118
www.botament.cz • [email protected]
Poznámka: Údaje v tomto prospektu vycházejí z našeho nejlepšího vědomí a zkušeností, jsou však nezávazné. Je nutné
zohlednit podmínky v daném stavebnímu objektu, účel použití a specifické místní zatížení. Za těchto předpokladů ručíme
za správnost údajů v rámci našich obchodních podmínek. Doporučení našich spolupracovníků, která se odchylují od údajů
našeho prospektu, jsou pro nás závazná, jestliže byla písemně potvrzena. V každém případě je nutné dodržovat všeobecně známá pravidla technologických postupů a nejnovější poznatky.
Vydání CZ-1005. Novým vydáním se vždy ruší platnost předchozího vydání. Aktuální na www.botament.com
Download

Tekutá izolační fólie - Botament Systembaustoffe