Živičný základní nátěr – koncentrát
Vlastnosti a použití:
BOTAMENT® BE 901 – koncentrát
je vodou ředitelný penetrační nátěr
pro následné živičné nátěrové i stěrkové hmoty, modifikované pásy a
samolepicí živičné pásy.
Lze jej použít pod nátěrové i stěrkové hmoty bez obsahu rozpouštědel, anebo také obsahující rozpouštědla.
BOTAMENT® BE 901 – koncentrát
je možné nanášet na minerální podklady jako beton, omítku, cihelné
zdivo, pórobeton, a další podobné
podklady.
Příprava podkladové plochy:
Suchý až matně vlhký podklad musí
být čistý, bez námrazy, pevný, zbavený mastnoty, nátěrů, separačních
prostředků, prachu a stavební suti.
Podklad nesmí být opatřen dehtovými nátěry.
Zpracování:
BOTAMENT® BE 901 – koncentrát
se ředí vodou v poměru 1 : 5 až 1 :
10 (1:10 pro slabě nasákavé podklady jako např. beton; 1:5 pro silně
savé podklady jako např. pórobeton)
a důkladně se promíchá. Namíchanou hmotu lze nanášet štětkou, válečkem či formou nástřiku.
Penetrační nátěr nanášet pouze
ve slabé vrstvě, aby podkladová plocha prosvítala!
BOTAMENT®
BE 901
lze nanášet formou postřiku
pro živičné nátěry i stěrkové
hmoty a samolepicí pásy
koncentrát ředitelný vodou
v poměru až 1 : 10
pro dobré spojení
s podkladem
pro všechny minerální
podklady
®
BOTAMENT BE 901 – koncentrát
lze nanášet také neředěný jako penetrační nátěr pro samolepicí živičné
pásy BOTAMENT® KSK. V tomto
případě musí nátěr dokonale proschnout.
BOTAMENT® BE 901 – koncentrát
je v čerstvém stavu rozpustný ve
vodě a citlivý na mráz. Materiál nesmí být zpracováván při teplotách
nižších než + 5°C.
Přečnívající zbytky malty je nutno
odstranit, základové pásy zbavit zeminy, sutě a srazit jejich hrany.
V závislosti na následujících hmotách vytvořit ve vodorovných i svislých koutech náběhový fabion
z minerální malty.
BOTAMENT®
SYSTEMBAUSTOFFE
BOTAMENT®
BE 901
Živičný základní nátěr – koncentrát
Materiálová základna:
živičná emulze
Upozornění:
Všechny uvedené časy se vztahují
na teplotu vzduchu + 23°C a relativní
vlhkost 50 %. Vyšší teplota a nižší
vlhkost vzduchu urychlují, nižší teploty a vyšší vlhkost vzduchu zpracovatelnost a průběh vytvrzení prodlužují.
Rozpouštědlo:
neobsahuje
Hustota:
cca. 1,0 kg/l
Hodnota pH:
cca. 10
Možnost nanášení následných
vrstev:
• bitumenové emulze
již po zaschnutí
(při ředění 1:5 až 1:10 s vodou)
• bitumenové s obsahem rozpouštědla
(při ředění 1:1 s vodou) a živičných
pásů např. BOTAMENT® KSK
(koncentrát neředěný)
až po úplném proschnutí
cca 24 hodinách
Teplota při zpracování:
od + 5°C do + 30°C
Dbejte pokynů v technických listech
všech dalších produktů, které jsou
součástí systémových skladeb a
mají souvislost s použitou hmotou
BOTAMENT® BE 901 – koncentrát.
Spotřeba:
neředěný – cca. 150 ml/m2 a nátěr
Balení:
5 l plastová nádoba
12 l plastová nádoba
Skladování:
V chladu, nesmí zmrznout.
Skladovatelnost v originálně uzavřených obalech minimálně 12 měsíců.
Bezpečnostní list je k dispozici na
internetu, nebo jej zašleme na vyžádání odborných zpracovatelů.
Tento výrobek může být nastaven
pouze přísadami uvedenými v tomto
technickém listu.
Pro dosažení optimálních výsledků
doporučujeme
provést
zkoušku
zpracování ve specifických podmínkách přímo na dané stavbě.
Čisticí prostředky:
v čerstvém stavu voda
po zaschnutí ředidlo
®
BOTAMENT SYSTEMBAUSTOFFE
Skandinávská 990, 267 53 Žebrák
tel. 311 545 150 • fax 311 537 118
www.botament.cz • [email protected]
Poznámka: Údaje v tomto prospektu vycházejí z našeho nejlepšího vědomí a zkušeností, jsou však nezávazné. Je nutné zohlednit podmínky v daném stavebnímu objektu, účel použití a specifické místní zatížení. Za těchto předpokladů ručíme za
správnost údajů v rámci našich prodejních a dodavatelských podmínek. Doporučení našich spolupracovníků, která se odchylují od
údajů našeho prospektu, jsou pro nás závazná, jestliže byla písemně potvrzena. V každém případě je nutné dodržovat všeobecně
známá pravidla technologických postupů a nejnovější poznatky.
Vydání CZ-0712. Vydáním nového technického listu, pozbývá tato verze platnosti. Aktuální naleznete na www.botament.com
Download

Technický list - Botament Systembaustoffe