Baumit
Potěry a podlahové stěrky
Kvalita
od podlahy
Rychlé a efektivní zpracování
Pro všechny běžné podlahové konstrukce
Vhodné pro podlahové topení
Baumit IS Potery 01_2012.indd 1
18.1.2012 10:36:33
Potěry
a podlahové
stěrky
ZNAČKOVÁ KVALITA….
Kompletní systém
Podlahy představují v pozemních stavbách významnou část. Jsou tvořeny konstrukcemi, se kterými jsme denně v kontaktu, aniž bychom si uvědomovali jejich skladbu. A přitom jde o složitý
systém jednotlivých podlahových vrstev. Poslední a nejdůležitější vrstvou v této skladbě je většinou podlahový potěr. Vzhledem ke svému významu musí splňovat řadu technických požadavků,
jako např. elasticitu, dobrou tepelnou vodivost, tvrdost, pevnost, nehořlavost, rovinnost a mnohé
další.
Baumit nabízí pro oblast podlah celý kompletní systém. Jeho všechny produkty jsou vzájemně
přesně sladěny a garantují tak odbornou návaznost jednotlivých vrstev, které tento ucelený
systém tvoří. Výrobky Baumit pro podlahové systémy jsou již výrobně předmíchány. Mohou tak
zaručovat neustále rovnoměrnou kvalitu a homogenní složení výrobků, což poskytuje spolehlivé
zpracování, vytvrzení, vysychání podlahových potěrů a předcházejí tak i tvorbě trhlin. Tyto vlastnosti výrazně odlišují potěry Baumit od potěrů, míchaných v místě stavby.
Ať v novostavbě nebo při rekonstrukci, jedno na jakém podkladu či pro kterou následnou finální
pokládku podlahy, prostě a jednoduše s potěry Baumit pracujete rychle, spolehlivě a za rozumné
náklady.
Baumit IS Potery 01_2012.indd 2
18.1.2012 10:36:36
….VAŠE JISTOTA.
Potěry Baumit na bázi síranu vápenatého – rychlost a kvalita:
•
•
•
•
•
•
Vysoká pevnost, bez prasklin a deformací
Samonivelizační efekt ulehčuje práce a šetří čas
Ideálně rovný podklad vhodný pro všechny druhy podlahových krytin
Vynikající tepelná vodivost – podlahové topení maximálně efektivní
Ekologické, certifikované směsi se stejnoměrnou kvalitou
Vhodný podklad pod všechny druhy finálních podlahových krytin
Cementové potěry – ověřená kvalita pro vaši stavbu:
•
•
•
•
•
•
Šetří čas a náklady
Rychlá a jednoduchá příprava
Vhodný podklad pod všechny druhy finálních podlahových krytin
Cerfitikované výrobky s garantovanou kvalitou
Vhodný i pro podlahové topení
Možné použití i pro vlhké provozy v interiéru i exteriéru
Baumit IS Potery 01_2012.indd 3
18.1.2012 10:36:37
Potěry
a podlahové
stěrky
KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY POTĚRU
Kontaktní potěr
– je potěr bezprostředně spojený s podkladem v celé ploše tak, že je vyloučen vzájemný vodorovný posun na rozhraní podklad/potěr
a je tak zajištěno vzájemné spolupůsobení obou vrstev. Pokud se potěry Baumit realizují jako kontaktní vrstva, je nutné podklad nejprve
ošetřit penetrací Baumit Grund nebo Baumit SuperGrund. Poté následuje technologická přestávka min. 12 hodin. Od svislých konstrukcí je potěr oddělený okrajovými dilatačními páskami.
1. stěna
2. omítka
3. Baumit okrajová dilatační páska
4. Baumit potěr
5. Baumit Grund nebo Baumit SuperGrund
6. podklad*
* Podklad – stavební konstrukce, na které se klade, resp. lije potěr a do které
se z vrstvy potěru přenášejí všechna zatížení.
Případné vodorovné pohyby potěru a podkladu musí být shodné a všechna napětí vznikající z technologických a teplotních tvarových
změn, provozu apod. zachycuje celé spřažené souvrství potěru a podkladu.
Oddělený potěr
– je potěr v celé ploše oddělený od podkladu oddělovací vrstvou (nejčastěji tenkou fólií) tak, že není vyloučen vzájemný vodorovný posun
na rozhraní podklad/potěr. Případné vodorovné pohyby potěru a podkladu nemusí být shodné, vodorovná napětí v jedné vrstvě nepůsobí
na vrstvu druhou. Pro zabezpečení volného pohybu potěrové desky musí být oddělující vrstva celistvá, aby nedošlo k pevnému spojení
potěru s podkladem, jež by bránilo pohybu potěrové desky. Taktéž musí být dostatečně rovná, jelikož případné lokální nerovnosti mohou
být taktéž překážkou pro volný pohyb desky. Případné ostré výstupky z podkladu je potřeba obrousit, mohly by způsobit přetrhnutí dělící
vrstvy a následné pevné spojení vrstev.
Potěr je vhodným způsobem oddělen i od ohraničujících a prostupujících konstrukcí.
1. stěna
2. omítka
3. Baumit okrajová dilatační páska
4. Baumit potěr
5. Baumit separační PE fólie
6. podklad*
* Podklad – stavební konstrukce, na které se klade, resp. lije potěr a do které
se z vrstvy potěru přenášejí všechna zatížení.
Oddělený potěr se používá pro podlahy bez nároků na zvýšenou neprůzvučnost.
Baumit IS Potery 01_2012.indd 4
18.1.2012 10:36:41
TYPICKÉ SKLADBY
Plovoucí potěr
– je volně položená potěrová deska. Plovoucí potěr je v celé ploše zcela oddělený od podkladu pomocí izolační vrstvy (tepelně izolační
nebo akustické). Izolační vrstvu je potřeba vodotěsně odděllit od potěru vhodnou vrstvou, aby se vlhkost z potěru nedostala do izolačního materiálu. Podobně v případě podlahy nad nevytápěným prostorem musí být oddělená izolační vrstva od podkladu paronepropustnou
vrstvou, aby se zabránilo kondenzaci vlhkosti v izolačních materiálech. Od svislých a prostupujících konstrukcí je plovoucí potěr oddělený okrajovými dilatačními páskami tak, aby se potěrová deska při objemových změnách mohla samostatně pohybovat.
1. stěna
2. omítka
3. Baumit okrajová dilatační páska
4. Baumit potěr
5. Baumit separační PE fólie
6. kročejová izolace (pokud je potřeba)
7. Austrotherm XPS TOP
8. podklad*
* Podklad – stavební konstrukce, na které se klade, resp. lije potěr a do které
se z vrstvy potěru přenášejí všechna zatížení.
Pevná a tvarově stálá deska potěru tvoří s izolační vrstvou kmitající mechanismus tlumící vibrace a zlepšující kročejovou neprůzvučnost podlahy.
Vytápěný potěr
– je potěr, který zahrnuje i podlahové topení. Zpravidla se provádí jako plovoucí potěr na tepelně izolační vrstvě. V zásadě jde i v tomto
případě o plovoucí potěr, který však musí mít dostatečnou tloušťku z důvodu uložení rozvodů podlahového topení a také kvůli akumulační schopnosti, která se od takového potěru očekává. Požadavky na podklad jsou tedy stejné jako požadavky na podklad pro plovoucí
potěr. Při realizaci litých potěrů s podlahovým topením se doporučuje dvouvrstvé zpracování. V první fázi se zalijí rozvody podlahového
vytápění po jejich horní úroveň a po zatvrdnutí vrstvy se realizuje další vrstva s konstantní tloušťkou, aby se dosáhla požadovaná úroveň.
Cementové potěry s podlahovým topením se realizují v jedné vrstvě. Tloušťka vrstvy nad horní úrovní vedení topného systému je tedy
závislá na druhu použitého potěrového materiálu a deformačních vlastností izolačních desek.
1. stěna
2. omítka
3. Baumit okrajová dilatační páska
4. Baumit potěr
5. systém podlahového topení**
6. Austrotherm XPS TOP
7. podklad*
* Podklad – stavební konstrukce, na které se klade, resp. lije potěr a do které
se z vrstvy potěru přenášejí všechna zatížení.
Potěr zahrnující systém podlahového topení.
Baumit IS Potery 01_2012.indd 5
** Systém podlahového topení – pokud se pro fixování vedení podlahového
topení použije systémová deska nebo fixační fólie, pak již separační fólie
není potřeba. Při instalaci podlahového topení doporučujeme konstrukční
skladbu podlahy konzultovat s dodavatelelm topného systému.
18.1.2012 10:36:41
Potěry
a podlahové
stěrky
APLIKACE A ZPRACOVÁNÍ
LITÉ POTĚRY NA BÁZI SÍRANU VÁPENATÉHO
Návrh tloušťky litého potěru
Při návrhu tloušťky Baumit litého potěru je nutné uvážit budoucí využití prostoru.
minimální tloušťka potěru (mm)
konstrukce podlahy
Alpha 2000
CA-C20-F5
Alpha 3000
CA-C30-F6
spojený potěr
25
10
potěr na oddělovací vrstvě
30
25
1,5
35
35
2
40
40
3
50
50
4
60
60
5
65
65
plovoucí potěr – izolační vrstva o tloušťce 100 mm
a stlačitelnosti do 5 mm
zatížení
(kN/m²)
potěr na podlahové vytápění
min. 35 mm vrstvy nad topné potrubí
Podlahové topení a spáry
• Vytápěné a nevytápěné plochy důsledně rozdělit dilatačními spárami.
• Ve dveřním otvoru vždy plochu rozdělit dilatační spárou
• Jednotlivé zóny podlahového vytápění vzájemně oddilatovat.
Separační fólie a okrajová dilatační páska
Bez pečlivého položení separační fólie, dokonalého přelepení spojů, správného umístění a napojení okrajové
dilatační pásky neni možné dosáhnout optimálního výsledku.
Okrajová dilatační páska a separační fólie
•
•
•
•
•
Pro podlahové vytápění používáme okrajovou dilatační pásku tloušťky minimálně 10 mm.
Používat jen okrajovou dilatační pásku s integrovanou fólií šířky min. 150 mm.
Dilatační okrajová páska musí být připevněná nebo přilepená v oblasti nad budoucí nášlapnou vrstvou.
PE-fólie řádně napnuta, spoje s přesahy a přelepeny páskou.
Vyvarovat se záhybu, zaoblení, protržení a jiného poškození fólie. Nebezpečí vzniku trhlin.
Baumit separační papírová fólie
Baumit separační PE fólie
Baumit okrajová dilatační páska
Impregnovaná papírová fólie na oddělení
potěrů od podkladu.
spotřeba: 1,1 m2/m2 podlahové plochy
role 1,3 m x 100 m
Zesílená polyetylénová barevná fólie.
spotřeba: 1,05 m2/m2 podlahové plochy
role 2 m x 50 m
Polyetylénový pásek s integrovanou fólií šíře
15 cm.
• profil 5 x 100 mm, vhodný pro potěry bez
podlahového topení
role 50 bm
• profil 10 x 100 mm, vhodný pro potěry
s podlahovým topením
role 50 bm
Baumit IS Potery 01_2012.indd 6
18.1.2012 10:36:44
APLIKACE A ZPRACOVÁNÍ
LITÉ POTĚRY NA BÁZI SÍRANU VÁPENATÉHO
Technologický postup provádění samonivelizačních litých potěrů
1
2
3
Příprava a zpracování samonivelizačního
potěru – plovoucí podlahy
1) Zaměření nivelety a stanovení výšky podlahové
konstrukce.
2) Uchycení Baumit okrajové dilatační pásky.
3) Kladení akustických či tepelně izolačních desek
v systému skladby plovoucí podlahy.
4) Ukládání Baumit separační fólie s deseticentimetrovým překrytím.
5) Zaměření nivelačních trojnožek pro stanovení přesné
výšky litého potěru.
6) Zkouška konzistence litého potěru před započetím
prací.
Výsledná kvalita potěru souvisí s množstvím přidané
záměsové vody. Směs musí být dostatečně tekutá,
aby se její hladina sama rozlévala vodorovně, ale aby
nebyla již tak řídká, že by po jejím uložení vznikaly
samostatné vodorovné vrstvy kameniva a vodnatých
kalů z pojiva.
Množství záměsové vody stanovíme tzv. rozlivovou
zkouškou – rozliv 420–450 mm (rozlivová nádoba PFT
1,3 l).
Převodnění vede ke snížení kvality výsledného
produktu.
4
5
6
7
7) Realizace (lití) samonivelizačního potěru.
8) Hutnění litého potěru vibrační latí.
Po nalití potěru se povrch upraví vibrační latí
tak, aby došlo k jeho rovnoměrnému rozprostření. Doporučujeme vibrování provádět alespoň 2x
ve směru podélném a 2x ve směru příčném.
9) Finální odvzdušnění potěru.
10) Zkouška zatížitelnosti 3 dny po realizaci (pevnost
v tlaku).
Baumit lité potěry za příznivých podmínek jsou pochůzné po cca 24 hodinách od vylití.
Technické parametry a podrobný návod pro zpracování
jednotlivých materiálů najdete v našich Technických
listech a Technologickém předpisu pro potěry Baumit.
Baumit IS Potery 01_2012.indd 7
8
9
10
18.1.2012 10:36:44
Potěry
a podlahové
stěrky
APLIKACE A ZPRACOVÁNÍ
LITÉ POTĚRY NA BÁZI SÍRANU VÁPENATÉHO
Péče o litý potěr
Pro dosažení vysoké a stálé kvality potěru je nutné zajistit jeho řádné vyschnutí.
Pokyny pro správné
vysychání a větrání:
Specifické požadavky na realizaci potěru na podlahovém topení
V průběhu realizace potěru musí být vytápěcí zařízení vždy napuštěné vodou pod příslušným
tlakem. Rozvody vytápěcího systému je potřeba zafixovat, aby nedošlo k jejich vyplavení.
Lité potěry s podlahovým vytápěním doporučujeme provádět ve dvou krocích – v první fázi
se realizuje vrstva potěru do výšky horní úrovně rozvodů vytápění a po zatvrdnutí se aplikuje
dokončovací vrstva potěru v tloušťce min. 35 mm. Cementové potěry s podlahovým vytápěním
se realizují v jedné vrstvě – krycí vrstva nad horní úrovní rozvodů vytápění je min. 45 mm.
Náběh podlahového vytápění u cementových potěrů je možné začít po 21 dnech od jejich
realizace. První 3 dny se doporučuje nastavit vytápění na teplotu 25 °C, potom zvýšit na maximum, přičemž by však teplota neměla překročit 55 °C. Po 4 dnech se může začít teplota
postupně snižovat až na 18 °C. Po zkouškách topného systému se doporučuje nepřestat topit,
ale jen zmírnit vytápění na konstantní teplotu 25 °C až do úplného vyschnutí potěru.
Náběh podlahového vytápění u litých potěrů na bázi síranu vápenatého je možné začít
po 7 dnech od jejich realizace. První 3 dny se doporučuje nastavit vytápění na teplotu 25 °C,
potom zvýšit na maximum, přičemž by však teplota neměla překročit 55 °C. Po 4 dnech
se může začít teplota postupně snižovat až na 18 °C. Po zkouškách topného systému se
doporučuje nepřestat topit, ale jen zmírnit vytápění na konstantní teplotu 25 °C až do úplného
vyschnutí potěru.
Při spouštění podlahového vytápění do provozu doporučujeme dodržovat pokyny výrobce
topného systému.
Baumit IS Potery 01_2012.indd 8
• Potěr 2 dny chránit před průvanem, přímým sluncem a vyschnutím. Okna a dveře musí být
zavřeny.
• Poté intenzivně nárazově větrat.
• Při otevřených oknech a dveřích
je třeba chránit potěr před srážkovou vodou.
• Náběh podlahového topení
po 7 dnech od vylití potěru.
Dle instrukcí výrobce topného
systému.
• Je vhodné vyhnout se provádění omítek po vylití potěru a tím
i přechodnému zvýšení vlhkosti
v něm.
• U zvýšených tlouštěk je třeba
počítat s prodloužením doby vysychání. Zdvojnásobení tloušťky
potěru vede k 3 až 4 násobnému
prodloužení doby jeho vysychání.
Vysychání a zrání potěru
závisí na:
• tloušťce vrstvy potěru (nikoli
však lineárně)
• vlhkosti vzduchu
• teplotě
• četnosti výměn vzduchu
v místnosti
18.1.2012 10:36:49
APLIKACE A ZPRACOVÁNÍ
LITÉ POTĚRY NA BÁZI SÍRANU VÁPENATÉHO
Dokončovací práce
Baumit lité potěry jsou ideálním podkladem pod všechny druhy nášlapných vrstev.
Podlahové krytiny
• Po řádném vyschnutí potěru mohou být pokládány všechny obvyklé druhy podlahových krytin.
• Před vlastním pokládáním je nutné zkontrolovat vlhkost podkladu – potěru.
Úpravy povrchu potěru
Jako eventuální následnou vyrovnávací stěrkovou vrstvu je možné použít výrobky na bázi síranu vápenatého. Před provedením stěrkové vrstvy
je třeba provést základní nátěr (Baumit SuperGrund / Baumit Grund) pro zajištění přilnavosti a rovnoměrné nasákavosti.
Broušení povrchu potěru
Podle dosažené kvality, je možné povrch potěru i přebrousit.
Nejvyšší dovolená vlhkost potěru před pokládáním nášlapné
vrstvy – potěry na bázi síranu vápenatého
Nášlapná vrstva
Potěr na bázi
síranu vápenatého
kamenná nebo keramická dlažba
0,5 %
syntetické podlahoviny
0,5 %
paropropustné textílie
1,0 %
PVC, linoleum, korek
0,5 %
dřevěné podlahy, parkety, laminát
0,5 %
V případě, že součástí podlahy je systém podlahového vytápění, musí být požadavek na nejvyšší
dovolenou vlhkost u cementového potěru snížen o 0,5 %, u potěru na bázi síranu vápenatého o 0,2 %.
Baumit IS Potery 01_2012.indd 9
18.1.2012 10:36:51
Potěry
a podlahové
stěrky
APLIKACE A ZPRACOVÁNÍ
CEMENTOVÉ POTĚRY
Pokyny pro zpracování
cementových potěrů
Pro dosažení vysoké kvality při provádění
tradičních cementových potěrů lze dnes
s výhodou použít průmyslově vyrobené Baumit
suché směsi pro potěry. Jsou univerzální jak pro
ruční, tak i strojní zpracování. Dodávány jsou
v pytlích 25 kg nebo 40 kg pytlích anebo volně
ložené v silech.
Před vlastní pokládkou potěru je vždy velmi
důležitá pečlivá příprava podkladu – ať se již
jedná o potěr kontaktní, oddělený nebo plovoucí
– vždy je třeba respektovat správné zásady
návrhu, umístění a montáže okrajové dilatační
pásky, separační fólie či tepelné a zvukové
izolace.
Minimální tloušťky pohybových spár jsou pro
potěry bez podlahového topení 8 mm (platí pro
rozměr desky do 8 m).
Všechny Baumit cementové potěry jsou rovněž
vhodné i pro podlahové vytápění. U těchto
podlah je minimální tloušťka dilatační spáry
10 mm. Náběh podlahového topení musí
probíhat dle instrukcí výrobce topného systému,
nejdříve však 21 dní po zhotovení potěru.
Nejvyšší dovolená vlhkost potěru
před pokládáním nášlapné vrstvy
– cementové potěry
Nášlapná vrstva
Cementový
potěr
kamenná nebo keramická
dlažba
5,0 %
syntetické podlahoviny
4,0 %
paropropustné textílie
5,0 %
PVC, linoleum, korek
3,5 %
dřevěné podlahy, parkety,
laminát
2,5 %
V případě, že součástí podlahy je systém podlahového
vytápění, musí být požadavek na nejvyšší dovolenou vlhkost
u cementového potěru snížen o 0,5 %, u potěru
na bázi síranu vápenatého o 0,2 %.
Je-li to nutné, lze povrch potěru
v interiéru před pokládáním dlažby
a podlahovin vyrovnat Baumit
samonivelizační stěrkou.
Baumit IS Potery 01_2012.indd 10
18.1.2012 10:36:55
APLIKACE A ZPRACOVÁNÍ
SCHÉMATA STROJNÍHO ZPRACOVÁNÍ
Strojní zpracování – volně ložené směsi
Lité potěry
Beztlakové silo + směšovací čerpadlo silové
Jde o velmi rychlé a jednoduché zpracování suché potěrové
směsi. Strojní míchací čerpadlo SMP je zavěšeno přímo na sile,
kde se suchý materiál mísí s vodou a je dopravovaný hadicemi
na místo zpracování.
Cementové potěry
Beztlakové silo + dopravník + dopravní čerpadlo
V tomto případě pracuje strojní zařízení v cyklech. Dávkovací
zařízení dávkuje suchou směs do dopravního čerpadla, kde se
materiál mísí s vodou a následně se dopravuje na místo zpracování.
Podmínky pro staveniště se zásobníkovými sily
•
•
•
•
•
•
elektrická přípojka: 380 V, třífázový jistič 40 A, charakteristika C (tzv. „motorový proud“)
tlak vody: min. 3 bary
přípojka vody: 3/4“
příjezdová komunikace: musí být sjízdná pro těžké nákladní vozy a stále volně přístupná
plocha pro osazení zásobníkového sila: zpevněná plocha, min. 3 x 3 m
vzdálenost od sila na místo zpracování je 80 m
Strojní zpracování – pytlované zboží
Lité potěry
Cementové potěry
m-tec Duomix 2000
m-tec D30
Pytlovaná balení je možné zpracovávat i běžnými omítacími stroji,
převážně Duomix s příslušenstvím pro pokládku litých podlah.
Baumit potěr se mísí v samospádové míchačce (resp. kontinuální
míchačce) s předepsaným množstvím záměsové vody. Doba
mísení 3–5 min. Vždy zamísíme obsah celého pytle. Při míchání
v kontinuální míchačce se voda přidává automaticky, pomocí
dávkovače.
Baumit IS Potery 01_2012.indd 11
18.1.2012 10:37:03
Potěry
a podlahové
stěrky
APLIKACE A ZPRACOVÁNÍ
SAMONIVELIZAČNÍ PODLAHOVÉ STĚRKY
Technologický postup provádění samonivelizačních podlahových stěrek Baumit
Příprava podkladu
Předpokladem úspěšného zpracování je vhodné posouzení podkladu a s tím související zvolení vhodné přípravy podkladu. Podklad musí
být pevný, bez uvolňujících se částic, nezmrzlý, zbavený prachu, nátěrů, zbytků odformovacích prostředků a lepidel. Teplota vzduchu
v místnosti i podkladu musí být při zpracování a zrání stěrky min. 5 °C.
Na silně nasákavé podklady doporučujeme produkt Baumit Grund, na slabě nasákavé či nenasákavé podklady Baumit SuperGrund.
Technologická přestávka před aplikací stěrky je cca 12 hod. Každý podklad je svým způsobem specifický, a proto ho doporučujeme
vždy individuálně posoudit.
V případě aplikace větší tloušťky stěrky, popř. lití nerovnoměrné vrstvy doporučujeme rozměřit a nastavit výšky v ploše místnosti pomocí
laserových nivelačních přístrojů nebo hadicové vodováhy.
Při aplikaci stěrky nad 3 mm tloušťky vrstvy použijeme vždy okrajové dilatace (Baumit okrajová dilatační páska).
Ruční zpracování
Podlahové stěrky Baumit Nivello smísíme s předepsaným množstvím záměsové
vody na 25 kg pytel suché směsi. Vhodným pomaluběžným mísidlem (max.
600 otáček/min.) zamícháme do homogenní konzistence bez hrudek. Doba
mícháni je cca 2 min. Důležité pro snadné a efektivní namíchání stěrky
je použití klecové míchací metly ponořené celou výškou míchacího koše
do směsi. Užitím jiného tvaru metly může docházet při míchání k nadměrnému
provzdušňování směsi.
Zpracovatelnost hmoty je cca 30 minut, přičemž za nižších teplot se doba
zpracovatelnosti prodlužuje a za vyšších zkracuje. Nikdy nepřiléváme vodu
během zpracování a nepřidáváme rovněž žádné další příměsi (mrazovzdorné,
urychlující, apod.). Pracujeme vždy s vhodným čistým nářadím a nádobami.
Po namíchání směsi aplikujeme hmotu na předem připravený podklad a vhodným hladítkem rovnoměrně upravíme do požadované roviny. Následně provedeme odvzdušnění směsi pomocí ježatého válečku (váleček
s trny), výška trnu je v závislosti na tloušťce stěrky. Ježatým válečkem si zároveň pomáháme při rozprostření stěrky do plochy místnosti.
Odvzdušnění provádíme dvakrát ve dvou směrech. Zpracovatelnost stěrky je cca 30 min. v závislosti na okolních podmínkách. Po tuto
dobu si stěrka uchovává své rozlivné a samonivelizační schopnosti.
Baumit IS Potery 01_2012.indd 12
18.1.2012 10:37:08
APLIKACE A ZPRACOVÁNÍ
SAMONIVELIZAČNÍ PODLAHOVÉ STĚRKY
Strojní zpracování
Výrobky Baumit Nivello je možné aplikovat strojně pomocí strojního zařízení Duomix 2000 s příslušným vybavením.
U strojního zpracování je nutné vždy provést
rozlivovou zkoušku pro nastavení správné
konzistence směsi. Zkoušku doporučujeme
realizovat před začátkem i v průběhu lití
a provádíme ji pomocí rozlivového válce
o rozměrech výšky 50 mm, vnitřní průměr
30 mm.
Pro nastavení vhodné konzistence směsi je
nutné mít rovný, suchý a nesavý podklad,
suchý by měl být i samotný rozlivový válec.
Hodnota výsledného rozlivu by měla mít
hodnotu 130±5 mm.
Po namíchání směsi aplikujeme hmotu na předem připravený podklad a vhodným hladítkem rovnoměrně upravíme do požadované
roviny. Následně provedeme odvzdušnění směsi pomocí ježatého válečku (váleček s trny), výška trnu je v závislosti na tloušťce
stěrky. Ježatým válečkem si zároveň pomáháme při rozprostření stěrky do plochy místnosti. Odvzdušnění provádíme dvakrát ve dvou
směrech. Zpracovatelnost stěrky je cca 30 min. v závislosti na okolních podmínkách. Po tuto dobu si stěrka uchovává své rozlivné
a samonivelizační schopnosti.
Při odstavení stroje během zpracování delším než 15 minut doporučujeme směs v hadicích prostříknout, případně strojní zařízení
i hadice vyčistit. Je nutné dávat pozor na správné míchání, dávkování a konzistenci lité směsi.
Čerstvě provedené plochy je nutné odpovídajícím způsobem ochránit před průvanem, přímým slunečním zářením nebo účinky tepelného
namáhání (např. podlahovým topením).
Baumit IS Potery 01_2012.indd 13
18.1.2012 10:37:22
Potěry
a podlahové
stěrky
PŘEHLED VYBRANÝCH VÝROBKŮ
Lité potěry – výběr výrobků
Baumit Alpha 3000
Baumit Alpha 3000 je samonivelizační litý potěr pro použití
v interiéru pro strojní zpracování, určený zejména pro podlahy
se zvýšenými nároky a pro vyšší podlahové výměry, vhodný též
pro podlahové vytápění.
Baumit Alpha 2000
Suchý samonivelizační potěr na bázi síranu vápenatého (EN
13813, CA-C20-F5) pro strojní zpracování, určený zejména pro
vyšší podlahové výměry, vhodný též pro podlahové vytápění.
Technické údaje:
Třída:
Zrnitost:
Pevnost v tlaku (28 dní):
Pevnost v tahu za ohybu (28 dní):
Tloušťka vrstvy:
kontaktní potěr
oddělený potěr
Pochůznost
Spotřeba materiálu:
Balení:
Technické údaje:
Třída:
Zrnitost:
Pevnost v tlaku (28 dní):
Pevnost v tahu za ohybu (28 dní):
Tloušťka vrstvy:
kontaktní potěr
oddělený potěr
plovoucí potěr
Pochůznost
Spotřeba materiálu:
Balení:
CT-C30-F6 dle EN 13813
2 mm
> 30 N/mm2
> 6 N/mm2
10–30 mm
25–30 mm
po 24 h
cca 18 kg/m2/cm
volně ložené (silo),
40 kg pytel
CA-C20-F5 dle EN 13813
4 mm
> 20 N/mm2
> 5 N/mm2
30–50 mm
35–50 mm
(na akustické izolaci)
35 mm
po 24 h
cca 18 kg/m2/cm
volně ložené (silo),
40 kg pytel
Cementové potěry – výběr výrobků
Baumit vyztužený potěr E 300 Speed
Suchý cementový potěr (EN 13813, CT-C30-F6) pro betonové
podlahy se zvýšenými nároky, vyztužený vlákny, bez dalších
přísad vhodný též pro podlahové vytápění. Za 24 h vhodný
pro pokládku dalších podlahových vrstev. Určený pro použití
v interiéru.
Baumit vyztužený potěr E 225
Suchý cementový potěr (EN 13813, CT–C20–F5) pro betonové
podlahy se zvýšenými nároky, vyztužený vlákny, vhodný též pro
podlahové vytápění.
Baumit potěr E 300 Speed
Suchý cementový potěr (EN 13813, CT–C30–F6) pro betonové
podlahy se zvýšenými nároky a pro podlahové vytápění.
Za 24 h vhodný pro pokládku dalších podlahových vrstev.
Určený pro použití v interiéru i exteriéru.
Baumit potěr E 225
Suchý cementový potěr (EN 13813, CT–C20–F5) pro betonové
podlahy, vhodný též pro podlahové vytápění.
Baumit IS Potery 01_2012.indd 14
Technické údaje:
Třída:
Zrnitost:
Pevnost v tlaku (28 dní):
Pevnost v tahu za ohybu (28 dní):
Tloušťka vrstvy:
Pochůznost
Spotřeba materiálu:
Balení:
CT-C30-F6 dle EN 13813
4 mm
> 30 N/mm2
> 6 N/mm2
45–70 mm
po 24 h
cca 20 kg/m2/cm
25 kg pytel
Technické údaje:
Třída:
Zrnitost:
Pevnost v tlaku (28 dní):
Pevnost v tahu za ohybu (28 dní):
Spotřeba materiálu:
Balení:
CT-C30-F5 dle EN 13813
4 mm
> 20 N/mm2
> 5 N/mm2
cca 20 kg/m2/cm
25 kg pytel
Technické údaje:
Třída:
Zrnitost:
Pevnost v tlaku (28 dní):
Pevnost v tahu za ohybu (28 dní):
Spotřeba materiálu:
Balení:
CT-C30-F6 dle EN 13813
4 mm
> 30 N/mm2
> 6 N/mm2
cca 20 kg/m2/cm
25 kg pytel
Technické údaje:
Třída:
Zrnitost:
Pevnost v tlaku (28 dní):
Pevnost v tahu za ohybu (28 dní):
Spotřeba materiálu:
Balení:
CT-C20-F5 dle EN 13813
4 mm
> 20 N/mm2
> 5 N/mm2
cca 20 kg/m2/cm
volně ložené (silo),
25 kg pytel
18.1.2012 10:37:35
PŘEHLED VYBRANÝCH VÝROBKŮ
Samonivelizační podlahové stěrky
Při rekonstrukcích podlah, pro vyrovnání podkladu či vyspravení lokálních nedostatků nabízí výrobce Baumit samonivelizační podlahové stěrky na bázi síranu vápenatého nebo cementu. Každá podlahová stěrka má své parametry a vlastnosti, specifika užití.
Vhodnou stěrku zvolíme na příslušný podklad dle jeho posouzení předem.
Baumit Nivello Quattro
Samonivelizační stěrka na bázi speciálních pojiv, přísad
a písku. Je vhodná k vyrovnání všech standardních podkladů –
cementových potěrů, litých potěrů na bázi síranu vápenatého,
asfaltových potěrů, staré dlažby, betonu ad., a to před
položením krytin všeho druhu. Vhodná též pro podlahové
vytápění.
– dosažitelný hladký téměř bezpórovitý povrch
– i při vyšší tloušťce vrstvy odolná vzniku trhlin
• strojně i ručně zpracovatelná
Baumit Nivello 30
Cementem pojená zušlechtěná samonivelizační stěrka
k vyrovnání cementových potěrů před pokládáním dlažby
a nášlapných podlahových vrstev v interiéru. Vhodná též pro
podlahové vytápění.
• strojně i ručně zpracovatelná
Baumit Nivello 10
Cementem pojená zušlechtěná samonivelizační stěrka k vyrovnání
cementových potěrů před pokládáním dlažby a nášlapných
podlahových vrstev v interiéru. Vhodná též pro podlahové
vytápění.
• strojně i ručně zpracovatelná
Technické údaje:
spotřeba:
tloušťka vrstvy:
pochůznost:
doba zrání:
zpracovatelnost:
skladovatelnost:
cca 1,5 kg/ m2/ mm
1–20 mm
po 2–3 hod.
cca 24 hod./3 mm
cca 30 min.
9 měsíců
Technické údaje:
spotřeba:
tloušťka vrstvy:
cca 1,7 kg/ m2/ mm
2–30 mm
4 mm
18 mm
pochozí po:
6 hod.
12 hod.
pokládka nášlapné vrstvy: 24 hod.
36 hod.
zpracovatelnost:
cca 30 min.
skladovatelnost:
6 měsíců
35 mm
24 hod.
48 hod.
Technické údaje:
spotřeba:
tloušťka vrstvy:
cca 1,5 kg/ m2/ mm
2–10 mm
4 mm
8 mm
pochozí po:
6 hod.
7 hod.
pokládka nášlapné vrstvy: 18 hod.
24 hod.
zpracovatelnost:
cca 30 min.
skladovatelnost:
6 měsíců
12 mm
8 hod.
30 hod.
Penetrace
Baumit SuperGrund
Základní nátěr na nenasákavé podklady pro následné nanesení
Baumit potěrů, Baumit samonivelizačních stěrek (Baumit
Nivello), hydroizolací a lepidel Baumit Baumacol pro obklady
a dlažby. Vhodný i na podlahové vytápění.
Technické údaje:
Spotřeba:
cca 0,1–0,15 kg/m2
Doba schnutí na nasákavých podkladech:
cca 60 min. /*
Doba schnutí na nenasákavých podkladech:
cca 12 hodin /*
/* při teplotě 20 °C a relativní vzdušné vlhkosti 60 %
Baumit Grund
Základní nátěr na silně nebo nerovnoměrně nasákavé
podklady pro následné nanesení Baumit potěrů,
Baumit samonivelizačních stěrek (Baumit Nivello), hydroizolací
a lepidel Baumit Baumacol pro obklady a dlažby. Vhodný
i na podlahové vytápění.
Technické údaje:
Spotřeba:
cca 0,15 kg/m2
Doba schnutí na nasákavých podkladech:
cca 15 min. /*
Doba schnutí na slabě nasákavých podkladech:
cca 12 hodin /*
/* při teplotě 20 °C a relativní vzdušné vlhkosti 60 %
Baumit IS Potery 01_2012.indd 15
18.1.2012 10:37:36
Baumit
Zaručená kvalita
Palladium
Praha
Váš Baumit poradce:
Baumit, spol. s r.o.
Průmyslová 1841, 250 01 Brandýs nad Labem
infolinka: 800 100 540
e-mail: [email protected]
www.baumit.cz
Vydání: 01/2012
Baumit IS Potery 01_2012.indd 16
18.1.2012 10:37:40
Download

Baumit Potěry a podlahové stěrky - Lité podlahy