ISSN 1211-7897
Zprávy
České parazitologické společnosti
Ročník 19, číslo 2
červenec 2011
obsah
2/ Jubilanti
Vlastimil Baruš, František Tenora
3/ 2011: Profesorem jmenován David Modrý
5/ ČPS: Zápis z valné hromady
Miloslav Jirků
9. května 2011
6/ ČPS: Volba čestného člena
7/ ČPS: Výsledky předkola voleb do výboru
9/ ČPS: Volby do výboru
10/ 41. Jírovcovy protozoologické dny
12/ Zápis ze schůze protozoologické sekce ČPS
13/ 19. Helmintologické dny
16/ Zápis ze schůze helmintologické sekce ČPS
17/ Pracovní setkání Sekce lékařské parazitologie
19/ 5th Short Course for Young Parasitologists
Luděk Kořený
10. května 2011
Jana Bulantová
10. května 2011
Denisa Kašičková
Jan Drahota
22/ Externí hodnocení kvality č. 682
Věra Tolarová
23/ Externí hodnocení kvality č. 675
Petr Kodym
25/ kalendář akcí
27/ autoři příspěvků
Jubilanti
Děkujeme redakci Zpráv České parazitologické společnosti za zveřejnění článku
k našim jubileím. Jak redakce, tak autoři sdělení nás velmi potěšili. Touto cestou
děkujeme také všem parazitologům, kteří nám zaslali písemné gratulace
eventuálně nám blahopřáli při osobním setkání.
Vlastimil Baruš
František Tenora
2
2011: profesorem jmenován David Modrý
doc. MVDr. David Modrý jmenován profesorem
pro obor veterinární mikrobiologie, parazitologie a imunologie
účinností od 24. června 2011
MS
Davida jsem poprvé potkal jako konzultanta bakalářské práce na úplném
sklonku devadesátých let na Ústavu parazitologie VFU Brno, kde působí
dodnes. Živě si pamatuji, jak jsem byl fascinován úrovní práce,
množstvím studentů a rozlohou jeho výběhu pro varany (v tomto pořadí).
Již tehdy byl obklopen týmem mladých lidí, kteří se vesměs zabývali
různými aspekty biologie kokcidií. Jelikož bylo setkání prvního druhu i
následná spolupráce plodná a inspirativní, absolvoval jsem tamtéž
později pod jeho vedením doktorské studium ... což bylo období v mnoha
směrech nezapomenutelné. Považte, kolik školitelů vám zadá téma
kokcidie obojživelníků, abyste za čas zjistili, že vlastně studujete také
kryptosporidie, kokcidie plazů a Myxozoa a trávíte čtvrt roku v různých
koutech světa lovem potvůrek všelikých a potvůrek v nich? Jako by tento
styl práce, kdy člověka stále lapají nová neodolatelná témata byl infekční
a vy víte, kde jste k tomu přišli.
Jedním z charakteristických rysů Davida je neustálý tok nových nápadů,
potažmo otevírání nových témat a neustálé nadšení z jejich objevování,
vlastně z objevování jako takového, protože David je prostě badatel.
Spojovacím článkem jeho odborných zájmů je téma kokcidií, u nichž jako
jeden z vůbec prvních začal zkoumat souvislosti mezi fylogenetickými
3
vztahy a distribucí morfologických a vývojových znaků a jako vůbec první
spolu s kolegy např. poukázal na evoluční význam excystačních struktur,
což se již stihlo dostat do učebnic. Za kokcidiemi také podnikl řadu
výzkumných cest, mimo jiné do Keni, která se postupem času stala jeho
detašovaným pracovištěm a druhým domovem. David je všechno, jen ne
stagnující, proto po kokcidiích vstoupil i do vod zcela jiných. Tak začal v
oblasti pohoří Mt. Kulal u jezera Turkana v Keni program vakcinace psů
proti vzteklině a výzkumu jejich infekčních onemocnění, v návaznosti na
nějž David inicioval vznik české pobočky organizace Veterináři bez
hranic. Netrvalo dlouho, a začal se zabývat parazity lidoopů v souvislosti
s fenoménem emerging infectious diseases. Ačkoliv se v případě lidoopů
jedná o extrémně atraktivní oblast výzkumu do posledního kousku
zabraného západními institucemi, našel slibnou niku a dnes patří jeho
tým mezi přední v celosvětovém měřítku. V ohnisku zájmu jsou v tomto
případě zejména komenzální a symbiotičtí střevní nálevníci a medicínské
aspekty interakce volně žijících lidoopů s lidmi.
Kromě parazitologie a Cimrmanů má David sklony k herpetologii. To jej
před lety vedlo ke spolupráci s
kolegy v Jordánsku, čehož
výsledkem byla kniha Amphibians
and Reptiles of the Hashemite
Kingdom of Jordan (2001), což je
dodnes kvalitativně nepřekonaná
herpetologická monografie pro
Blízký východ. Nezůstalo však u
plazů země beduínů, neb mu při
četných cestách nedaly spát ani
izolované ostrůvky horských lesů v
severokeňské poušti. Zde spolu s
nerozlučným
spolubadatelem
Petrem Nečasem objevili několik
nových
druhů
endemických
chameleonů, z nichž některé jsou
již popsány. V současné době je v
přípravě
publikace
o
chameleonech Keni, protože jich
podstatnou část popsali či popisují
vlastně oni. Nechme se překvapit,
jaká témata ještě David otevře.
A ty Davide ... zachovej paniku!
Miloslav Jirků
4
Zápis z valné hromady
České parazitologické společnosti
Centrum Česká Kanada u Kunžaku, 9. května 2011
1) Valnou hromadu zahájil předseda ČPS dr. Libor Mikeš a představil program
jednání:
a) Zpráva o činnosti výboru ČPS za uplynulé volební období a její schvalování
valnou hromadou
b) Schválení čestného členství Dr. Jaroslava Weisera navrženého výborem ČPS
c) Volby nového výboru ČPS v souladu se Stanovami
2) Byla provedena kontrola prezenční listiny valné hromady z důvodu zjištění,
zda je valná hromada usnášeníschopná v souladu se Stanovami. Přítomno 15
členů ČPS (prezenční listina je k nahlédnutí v archivu ČPS).
3) Předseda ČPS prohlásil valné shromáždění za neschopné usnášení z důvodu
přítomnosti méně než poloviny platných členů. Body programu valného
shromáždění budou předloženy členům ke schválení korespondenční cestou a
volby nového výboru proběhnou rovněž korespondenčně v souladu se
Stanovami.
4) Předseda ČPS poděkoval přítomným členům za účast a ukončil valnou
hromadu ČPS.
Zapsala: Iveta Hodová
Schválil: Libor Mikeš
5
Volba čestného člena
České parazitologické společnosti
RNDr. Jaroslav Weiser, DrSc.
čestným členem České parazitologické společnosti
Dr. Weiser byl na poslední schůzi výboru ČPS jednomyslně navržen na
získání čestného členství v ČPS (jeho medailonek najdete v čísle 1/2011
Zpráv ČPS).
Čestné členství musí dle Stanov ČPS schválit valná hromada členů. Ta proběhla
9. května 2011 v Centru Česká Kanada u Kunžaku, avšak vinou malého počtu
účastníků nebyla usnášeníschopná. Proto předkládáme tento návrh členům
k vyjádření korespondenční cestou.
Vyplněný hlasovací lístek můžete odevzdat osobně do 31. srpna 2011
tajemníkovi či předsedovi (dr. Libor Mikeš) ČPS. Případně můžete lístek
zaslat do 31. srpna 2011 (datum doručení) na adresu tajemníka ČPS:
RNDr. Ivan Čepička, Ph.D.
Katedra zoologie PřF UK
Viničná 7, 128 44 Praha 2
Zakroužkujte, prosím, Vaše vyjádření:
Schvaluji čestné členství RNDr. Jaroslava Weisera,
DrSc. v České parazitologické společnosti:
ANO
NE
Upozornění: platný je pouze originální hlasovací lístek s razítkem ČPS !!!
6
Výsledky předkola voleb do výboru
České parazitologické společnosti
výběr kandidátů
Předpokladem postupu do druhého kola – samotných voleb – byl zisk alespoň
10 hlasů v předkole. Po předkole byli všichni postupující kandidáti osloveni, zda
souhlasí s nominací ve volbách. Ti, kteří kandidaturu přijali, jsou v tabulce
zvýrazněni a jejich jména najdete rovněž na volebním lístku, který je vložen
v tomto čísle Zpráv ČPS.
Statistika:
Rozdáno a rozesláno bylo celkem 156 hlasovacích lístků,
vráceno bylo 97, tj. 62 %, všechny byly platné.
Skrutátoři předkola:
Ivan Čepička
Pavla Smejkalová
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18. – 19.
20. – 23.
24. – 25.
26.
Jméno
Iveta Hodová
Iva Kolářová
(roz. Rohoušová)
Ivan Čepička
Oleg Ditrich
Libor Mikeš
Karel Fajfrlík
Petr Horák
Petr Kodym
Jan Votýpka
Vladimír Hampl
Tomáš Scholz
Věra Tolarová
Eva Nohýnková
Libuše Kolářová
Julius Lukeš
Martin Kašný
Petr Volf
Ivan Fiala
Břetislav Koudela
Milan Gelnar
Božena Koubková
Roman Kuchta
František Stejskal
David Modrý
Jan Tachezy
Libor Grubhoffer
Hlasů
66
60
27.
28. – 30.
58
56
50
44
42
40
37
35
34
32
31
30
27
24
23
22
31.
32. – 33.
34.
34. – 36.
37. – 41.
42. – 47.
19
48. – 49.
50. – 53.
18
17
7
Jaroslav Kulda
Jan Mach
Josef Šikula
Alena Zíková
Martin Kváč
Jaroslav Flegr
Miloslav Jirků
Vít Dvořák
Jan Dvořák
Iva Dyková
Jiří Vávra
Hana Bílková
Jana Bulantová
Josef Chalupský
Erich Pazdiora
Andrea Valigurová
Hana Kabíčková
CélineLevron
Ivan Literák
Tomáš Pánek
Ivana Pyšová
Barbora Voxová
Milena Svobodová
Antonín Valkoun
Lucie
Lichtenbergová
František Rettich
Jovana Sádlová
Lenka Zídková
16
14
13
12
11
9
8
7
6
5
54. – 57.
58. – 62.
Kateřina Blažová
Anna Faltýnková
Zuzana Hůzová
Martin Podhorský
Michal Daniel
Kateřina
Pomajbíková
Iva Přikrylová
Jiljí Sitko
Tomáš Tyml
4
63. – 76.
3
Petr Bedrník
František
Dusbábek
Nasir Ahmad Jalili
Martin Kamler
Karel Křivanec
Eva Kunzová
Šárka Mašová
Libor Mazánek
Jan Minář
Helena
Neumayerová
Petr Synek
Petr Táborský
Jan Urban
Jaroslav Vadlejch
2
Po jednom hlase (77. – 110. místo) pak dostali: Marie Borkovcová, Jan Brabec, Vít Céza, Vlasta
Danielová, Zdeněk Doležil, Tomáš Drmota, Ivona Foitová, Michaela Frýzková, Markéta Hajná, Marie
Jalovecká, Ivana Jankovská, Alena Jelínková, Romana Kyralová, Hana Ležatková, AndriyLytvynets,
Karel Martínek, Janka Melicherová, Jan Nápravník, Stanislav Navrátil, Helena Nedvědová, Veronika
Němečková, Miloš Otčenášek, Ivo Pavlík, Jan Pomykal, Petra Soušková, Vlasta Svobodová, Kateřina
Ševčíková, Eliška Šrámová, Jana Šulcová, Eva Tomková, Jindra Valkounová, Jaroslava Víchová,
Jaroslav Weiser a Martina Wijová.
8
Volby do výboru
České parazitologické společnosti
volební lístek
Česká parazitologická společnost
Viničná 7
128 44 Praha 2
tel. 221 951 819
e-mail: [email protected]
Vážení členové České parazitologické společnosti,
Do voleb do výboru České parazitologické společnosti postoupilo 15 kandidátů
(více informací viz Zprávy ČPS č. 2/2011). Vlastní volba do výboru bude tajná a
proběhne korespondenčně.
Zaškrtněte maximálně 8 jmen křížkem vedle jména. Pokud bude zaškrtnuto
více jmen, bude lístek neplatný. Lístek, prosíme, nepodepisujte. Platné jsou
pouze lístky označené originálním razítkem ČPS.
Vyplněný lístek zašlete na adresu: RNDr. Ivan Čepička, Ph.D., Katedra zoologie
PřF UK v Praze, Viničná 7, 128 44 Praha 2, a to nejpozději do 31. 8. 2011
(datum doručení), popřípadě jej můžete odevzdat osobně tamtéž.
Kandidáti podle abecedy, bez titulů
Ivan Čepička
Oleg Ditrich
Vít Dvořák
Ivan Fiala
Milan Gelnar
Libor Grubhoffer
Vladimír Hampl
Iveta Hodová
Martin Kašný
Miloslav Jirků
Iva Kolářová (roz. Rohoušová)
Libor Mikeš
Roman Kuchta
Tomáš Scholz
Alena Zíková
9
41. Jírovcovy protozoologické dny
Benecko, 9.-13. května 2011
Letos se tradiční jarní shromáždění převážně českých a slovenských protozoologů
konalo v krkonošské obci Benecko. Organizace se ujal Honza Mach z Přírodovědecké
fakulty Karlovy univerzity. Vzhledem k rekordnímu počtu přihlášených přednášek před
ním stál nelehký úkol vybrat pouze ty nejzajímavější z nich, jelikož nebylo možné
všechny nahlášené přednášky do programu vměstnat. Ostatní zájemci o přednášku se
museli spokojit s prezentací svých výsledků formou posteru. Díky tomu se oproti
předchozím ročníkům poster sekce značně rozšířila a konečně mohli porotci vybírat
vítězný poster z většího počtu a neudělovat první cenu kontumačně, jak se tomu již v
minulosti stalo. Především se však z Protodnů stala konference, na které je do jisté míry
prestižní mít přednášku. I přes tuto selekci byl přednáškový program značně nabitý a
probíhal od brzkých ranních hodin až do večera. Nejprve mi přišlo, že je zbytečně často
přerušován krátkými občerstvovacími přestávkami (většinou mezi bloky pouze čtyř
přednášek), později jsem to však velmi ocenil. Bylo to přesně tak akorát, aby člověk ještě
udržel plnou pozornost, zvláště když předchozí den diskutoval s kolegy u sklenice piva
pozdě do noci.
Měli jsme možnost vyslechnout si celkem 58 přednášek tradičně rozdělených do
několika sekcí, z nichž nejvíce dominovala sekce molekulární biologie protozoí. Mezi
příspěvky týkajících se jednobuněčných eukaryot tradičně (a dnes již zastarale)
označovaných společným názvem protozoa jsme slyšeli i několik "algologických"
přednášek pojednávajících o jednobuněčných řasách. Tento trend mísení tradičních
protozoologů a algologů je podle mě naprosto logický ve světle současného poznání
příbuzenských vztahů mezi eukaryoty. Dnes například víme, že parazitičtí výtrusovci jsou
potomky fotosyntetických řas a krásnoočko zelené je zase příbuzné trypanosomě
spavičné. Tradiční dělení eukaryot na zvířata, rostliny a houby už je dávno pasé a dnes
již neexistující taxon Protozoa, který byl ve starých systémech vnitřní skupinou živočichů
je z dnešního pohledu nesmyslný. Mnohobuněční živočichové, vyšší rostliny a to čemu
dnes říkáme houby představují pouze zlomek obrovské diverzity eukaryot, která je
suverénně největší na jednobuněčné úrovni. Není proto divu, že tradiční protozoologické
konference kolem sebe shromažďují mimo jiné i komunitu vědců, jejichž společným
zájmem je odhalování diverzity eukaryot a příbuzenských vztahů mezi nimi. Vědci
studující jednobuněčné řasy tvoří nedílnou součást této komunity.
I přes náročný přednáškový program letošních Protodnů zbylo večer dost času na
volnočasové aktivity. Většina účastníků jej využila na socializaci s ostatními kolegy,
utužování vzájemných vztahů, popřípadě vytváření nových, což je podle mě hlavní smysl
vědeckých konferencí. K tomuto účelu posloužil hotel Bára znamenitě. Obsluha tamní
restaurace byla velmi ochotná, což se projevilo především v pozdních nočních hodinách.
Navíc nám po většinu času přálo počasí a mohli jsme tak využít prostorné venkovní
terasy.
10
Na středeční odpoledne byl zorganizovaný výlet do Harrachova, kde jsme
navštívili místní sklárny, poté se zchladili sklenkou piva v místním pivovaru a nakonec
vyrazili na nedaleký Mumlavský vodopád. Po příjezdu zpět na hotel na nás čekalo prase
upečené na rožni, které bylo tak dobré, že od něj bylo velmi těžké některé účastníky
odtrhnout a přesvědčit je, aby se připojili k focení společného fota.
Následující den večer, po završení všech přednášek proběhlo promítání filmových
záběrů z historie Protodnů se záživným komentářem profesora Jaroslava Kuldy. Ivan
Čepička nám potom ukázal fascinující svět anaerobních prvoků v přímém přenosu.
Na závěr čtvrtečního programu byly vyhlášeni vítězové jednotlivých kategorií. V
kategorii přednášek pregraduálních studentů zvítězila Marie Jalovecká s příspěvkem
"Vývoj protektivní imunitní odpovědi v žaludeční sliznici myší infikovaných
Cryptosporidium muris". Nejlepší přednášku mezi postgraduály jsem měl podle porotců
já – Luděk Kořený. Povídal jsem o rostlinném parazitovi Phytomonas, který nepotřebuje
k životu hem. V kategorii nejlepší poster zvítězila Eliška Šrámová s příspěvkem
"Diverzita a fylogeneze oxymonád". Za všechny výherce bych rád poděkoval
organizátorům a sponzorům za pěkné ceny.
Jak už je na Protodnech zvykem, zhruba polovina účastníků odjela už v průběhu
čtvrtka, což je podle mě značně nezdvořilé vůči posledním přednášejícím, kterým tak
ubude velká část publika. Navíc poslední večer bývá tradičně nejvýživnější, jelikož už
mají všichni své přednášky odprezentované a atmosféra je tak velmi uvolněná.
V pátek ráno před odjezdem jsme ještě vyrazili na výlet na nedalekou rozhlednu.
Ta byla bohužel zamčená, jelikož místní správce nedodržel slovo a nedorazil ji pro nás
odemknout. I tak to byla moc hezká procházka.
Na závěr bych rád poděkoval Honzovi Machovi za výborně zorganizované
Protodny, které v historických srovnáních určitě nezapadnou a také sponzorům za jejich
podporu. Pro letošní rok jimi byli: Olympus, Eurogentec, Life technologies, Dynex, BioRad, Biotech, Sigma-Aldrich, AB Sciex, KRD a Eastport.
Luděk Kořený
MŠ
pozn. redakce: další fotografie na stránkách ČPS
www.facebook.com/pages/ceska-parazitologicka-spolecnost/121703457856324
11
Zápis ze schůze protozoologické sekce ČPS
Benecko, 10. května 2011
Přítomni (bez titulů v abecedním pořadí):
Bartošová, Čepička, Fiala, Hampl, Koudela, Kulda, Mach, Martincová, Neumayerová,
Novotná, Pánek, Pilařová, Pomajbíková, Synek, Szabová, Tachezy, Valigurová, Vacek,
Hosté: Eliáš
Ivan Čepička informoval o volbách do výboru parazitologické společnosti. Všem
přítomným členům parazitologické společnosti rozdal volební list a instruoval, jak ho
správně vyplnit.
Vladimír Hampl informoval o budoucích protozoologických konferencích:
PSA-ISOP 2011, Seattle, USA, 13.-16.7.2011
ECOP 2011, Berlín, 25.-29.7.2011
Comparative genomics of eukaryotic organisms 15.-20.10.2011, Sant Feliux, Španělsko
ISEP 2012, Oslo, bližší informace zatím nejsou
ICOP 2013 Vancouver, přípravy probíhají podle plánu
Další informace na www.uga.edu/protozoa/meetings/future_meet.html
Návrh Pavly Bartošové a Ivana Fialy zda by prezentace mohly od příštího roku být
v angličtině, aby Protozoologické dny byly přístupnější cizincům, byl jednoznačně
schválen.
Stejně tomu bylo u návrhu Jana Macha o znovuzavedení abstraktů z protozoologických
dnů. Ty budou publikovány v českém jazyce ve sborníku vydaném protozoologickou
sekcí. Pro pregraduální studenty, kteří budou žádat o proplacení účasti, bude odevzdání
abstraktu povinné.
V návaznosti na minulý rok, kde se Vladimír Hampl a Julius Lukeš chtěli zasloužit o
zvýšení zastoupení oborů, byli na letošních protozoologických dnech přítomni Marek
Eliáš, Katarina Nemjová a Pavel Škaloud jako zástupci z oboru algologie. Odhlasovalo
se proto, že na příští 42. Protozoologické dny (2012) bude pozváno více zástupců z řad
algologů a mykologů.
Organizátorkou 42. Protozoologických dnů (2012) měla být Lucie Novotná, ta se
omluvila, že příští rok bude na stáži v zahraničí, proto 42. Protozoologické dny bude
organizovat letos nově zvolený člen výboru – Tomáš Pánek (který se zvolením a
organizováním souhlasil). Lucie Novotná bude organizovat 43. Protozoologické dny
v roce 2013.
Zapsala: Lucie Novotná
Schválil: Vladimír Hampl
12
19. Helmintologické dny
Centrum Česká Kanada, Kunžak, 9.-13. května 2011
Helmintodny - tradiční přednáškové setkání helmintologů z Česka a Slovenska,
s příměsí zahraničních hostů ze všech koutů Evropy i mimo ni. K
neodmyslitelným specifikům této akce patří mimo jiné i neformální atmosféra,
kdy vedle sebe prezentují svoje výsledky vážení docenti a profesoři, vedoucí
výzkumných skupin, lidé z veterinární i humánní medicínské praxe, farmaceuti,
molekulárníci, terénní parazitologové i studenti. Zejména pro bakalářské
studenty bývají helmintodny adrenalinovou záležitostí, nicméně aktivní účast na
nich jim přináší ojedinělou možnost vyzkoušet si prezentaci svých výsledků
před širším auditoriem a vyslechnout si rady a doporučení zkušenějších kolegů
příjemnou formou v přátelském prostředí.
Letošní helmintodny organizované českobudějovickou skupinou v čele
s Romanem „Krtkem“ Kuchtou byly situovány do prostor rekreačního areálu
nazvaného Centrum Česká Kanada nedaleko Kunžaku v jižních Čechách, což
samo o sobě slibovalo minimálně krásnou okolní přírodu. Počasí nám přálo, a
tak většina účastníků nevynechala jedinou volnou chvilku mezi bloky přednášek
ke krátké procházce po kraji.
TM
13
Odborný program byl zahájen prezentacemi hlavních zúčastněných
pracovišť, která tak měla možnost představit svoje týmy, výsledky výzkumu,
případně i poptávku po nových spolupracovnících. Dozvěděli jsme se, kam kráčí
helmintologové z Parazitologického ústavu v Košicích, Masarykovy univerzity
v Brně, Parazitologického ústavu v Českých Budějovicích, Veterinární a
farmaceutické univerzity v Brně a Univerzity Karlovy v Praze. Čeho se nenadál
nikdo (dokonce ani samotní členové posledně jmenovaného týmu) bylo
interaktivní pojetí prezentace Martina Kašného, který do svého představení
pražských helmintologů obratně zakomponoval všechny přítomné členy týmu,
fyzicky se přesouvající přednáškovým sálem dle jeho pokynů ke stanoveným
vedoucím subtýmů, strategicky rozmístěných kolem promítacího plátna.
Další přednášky (zejména studentské) byly dle zaměření rozděleny do
sekcí ptačí schistosomy, rybí tasemnice, motolice Fascioloides magna a
Schistosoma mansoni, nematoda, digenea a plži; zajímavým oživením byla
plenární přednáška kanadského hosta Daniela Brookse z oblasti evoluční
biologie, povídání o biotransformaci anthelmintik tasemnicí Hymenolepis nana
kolegů z Farmaceutické fakulty v Hradci Králové nebo přehled
mikroskopických technik od nejjednodušších až po ty nejmodernější se
zaměřením na jejich výhody, nevýhody a praktické využití. Všechny prezentace
se promítaly v angličtině, což umožnilo sledovat přednášenou problematiku (i
následnou diskusi) všem kolegům, včetně těch zahraničních.
Studentské přednášky byly posluchači bodovány a ty nejúspěšnější pak na
závěrečném večeru odměněny hodnotnými cenami od sponzorů. Z kategorie
bakalářských a magisterských studentů vybojovala 1. místo Veronika Siegelová
z Prahy, 2. místo Jana Choutková (také z Prahy), 3. místo získala dvojice
Václav Pech z Prahy a Veronika Šmardová z Brna, a letos se díky štědrosti
sponzorů dočkalo ocenění i místo čtvrté, které obsadila Pavla Šedivá z Českých
Budějovic. V kategorii doktorandů zaujali nejvíce 1. místem oceněná Jana
Bulantová z Prahy, 2. místo získal Christian Selbach z Německa, 3. místo
Ivan Vokřál z hradecké Farmaceutické fakulty a 4. místo patřilo Dagmar
Jirsové z Českých Budějovic. Jako nejlepší byl oceněn poster Šárky Mašové,
prezentující možnosti stereoskopického tvoření 3D obrazů z fotografií
pořízených skenovacím elektronovým mikroskopem, které je pak možné
pozorovat v dalším rozměru pomocí červenomodrých brýlí. Drobné dárky si
odnesli i přednášející se zvanými příspěvky. Ceny byly opravdu pěkné
(fotoaparáty, fotobrašny, dalekohledy, batůžky, láhve šampaňského…) a do
příštích helmintodnů jistě dostatečně motivující.
Odborný program byl zpestřen i zdařilou soutěží týmů nazvanou „Quiz
night“. V klání, ve kterém zaznívaly otázky ve stylu: „Jaké číslo bot má Roman
Kuchta?“ nakonec zvítězil budějovický tým s lídrem Tomášem Scholzem. Díky
právě probíhajícímu čtvrtfinále hokejového mistrovství světa se naskytla i
možnost sportovního vyžití přes televizní obrazovku, za kulturou jsme se vydali
14
na zámek do Jindřichova Hradce. Nechyběl ani večer u ohně s opékáním buřtů
poslední večer jsme si užili i rožněnou kýtu.
Poklidnou atmosféru celého setkání rušily snad jen občasné výpady přísné a
nekompromisní paní učitelky, hlídající ve společném areálu svěřené děti na
škole v přírodě. Lehce rozpačité byly i některé momenty nad talíři s jídlem. Ani
tyto drobnosti však nestačili pokazit všeobecně dobrou náladu a hladký průběh
helmintodnů, za který patří dík zejména organizátorům (Roman Kuchta, Celine
Levron, Martina Orosová, Mirka Soldanová a další), sponzorům (Olympus,
Eppendorf, Zeiss, VWR, Merci, maneko, Mosled, A.S.A.) a v neposlední řadě i
všem účastníkům, kteří svými přednáškami, případně i jen pouhou přítomností
přispěly k příjemné a nezapomenutelné atmosféře celé akce, kterou si můžete
připomenout díky fotografiím různých autorů i v profilu parazitologické
společnosti na facebooku.
Jana Bulantová
TM
15
Zápis ze schůze helmintologické sekce ČPS
Centrum Česká Kanada u Kunžaku, 10. května 2011
Přítomni (bez titulů):
Milan Gelnar, Iveta Hodová, Petr Horák, Božena Koubková, Roman Kuchta,
Libor Mikeš, Tomáš Scholz, Mikuláš Oros
1) Helmintologické dny v roce 2012 nebudou,
protože se konají České a Slovenské parazitologické dny v Brně. Členům sekce
je doporučeno zúčastnit se této konference. Kvůli zrušení Helmintodnů bude
možno požádat o vyšší dotaci na Č-S Paradny u RVS.
2) Sborníky abstraktů z Helmintologických dnů
budou nadále vydávány před každými Helmintologickými dny s ISBN, zajistí
organizátoři.
3) Změny konferenčních poplatků na Helmintologické dny
bude více diferencováno mezi členy a nečleny ČPS. Byl schválen návrh na
zvýšení poplatků nečlenů nestudentů na 1000 kč. U členů zahraničních
parazitologických společností snížené na 800 Kč.
Členská sleva na konferenčním poplatku bude přiznána pouze těm, kteří
uhradili členský příspěvek ČPS na příslušný rok, kdy se konají Helmintodny,
na účet ČPS do 30.4., anebo zaplatí příspěvek hotově pokladníkovi při
registraci na Helmintodnech.
4) Byl projednáván požadavek RVS, aby ČPS zvýšila členské příspěvky
Helmintologická sekce podává návrh výboru ČPS, aby členské příspěvky
nestudentů a postgraduálních studentů byly zvýšeny na 500 Kč/rok s platností
od roku 2012. Návrh na studentské příspěvky (studenti Bc. a Mgr. studia) je
stávajících 250 Kč/rok. Příspěvky seniorů (od 65 let) by rovněž měly zůstat na
stávajících 50 Kč/rok. Libor Mikeš byl pověřen za Helmintosekci přednesením
tohoto návrhu výboru ČPS. Návrh by měl být projednán až novým výborem,
který vzejde z letošních voleb.
Zapsal: Roman Kuchta
Schválil: Libor Mikeš
16
Pracovní setkání Sekce lékařské parazitologie
Velké Karlovice, 11.-13. května 2011
Letošní Pracovní setkání Sekce lékařské parazitologie se konalo tradičně ve
Velkých Karlovicích. Účastníci této akce, pořádané pod záštitou České
parazitologické společnosti (hlavní organizátoři Karel Fajfrlík a Josef Šikula), se
opět sešli v příjemném prostředí Horského hotelu Tatra. Vzhledem k paralelně
pořádaným Helmintologickým a Jírovcovým protozoologickým dnům bylo
setkání letos oproti minulým létům komornější, ale o to příjemnější.
Odborný program byl poměrně pestrý a přednášející nás seznámili
s mnoha novými poznatky z různých oblastí parazitologie. Dověděli jsme se
například jak se využívá Trichomonas vaginalis pro testování nanočástic, co se
dá nalézt ve vzorcích ze středověkých jímek a studní nebo jak se daří komárům
v povodňových oblastech a vším šatním v Olomouci. Dále jsme vyslechli
několik velmi zajímavých a poučných kazuistik, probrali novinky a úskalí
některých diagnostických metod a udělali si představu o práci parazitologa
v tropické Africe. Bohatý program doplňovali bohužel pouze dva, zato velmi
přehledné postery (Střevní parazitózy v ČR – sdělení NRL, kde bylo vidět
klesající množství pozitivních záchytů a Diphylobothrióza – kazuistika).
17
Po první dávce přednášek se pozornost přesunula k jiné neméně důležité
problematice – MS v hokeji. Čtvrtfinálový zápas Česko vs USA s výsledkem
4:0 všem povznesl náladu, takže první večer probíhal ve velmi veselém duchu a
nechyběla ani známá klavírní tečka.
Čtvrteční přednáškový blok byl doplněn volbami do Výboru ČPS a
představením sponzorů akce TEST-LINE, Olympus, DispoLab, BAG a BioRad, kterým patří velké díky. Odpoledne bylo vyhrazeno zábavnému programu,
který každý využil podle vlastních představ. Někteří okusili bohaté nabídky
sportovního a relaxačního centra horského hotelu Tatra, zbylá část účastníků se
vydala pod vedením zkušeného průvodce Olega Ditricha na výlet po nádherném
okolí Velkých Karlovic. Při shromažďování před odchodem na výlet v hale
hotelu nám slečna na recepci sdělila předpověď počasí místního správce, že
odpoledne přijdou přívalové deště. Prý předpovídá s 95% úspěšností. Po
vyslechnutí této informace se ještě část výletníků vracela na pokoj pro
nepromokavé bundy, deštníky apod. Nicméně neohroženě jsme vyrazili a po
celou dobu nám na cestu přes Velký Javorník a Kasárna do Podťaté svítilo
sluníčko. Pan správce tentokrát naštěstí nebyl v kondici. Večer nás čekal bohatý
raut s překvapením ve formě cimbálové muziky, takže se nejen hodně jedlo,
pilo, zpívalo, ale i tančilo a to tak intenzivně, že žádná dáma nezůstala sedět
v koutě.
Na závěr bych chtěla poděkovat organizátorům, přednášejícím a všem
zúčastněným za vytvoření skvělé atmosféry, odborné příspěvky a podnětné
diskuse. Myslím, že se všichni budeme těšit na toto setkání opět za dva roky!
Denisa Kašičková
18
5th Short Course for Young Parasitologists
Hamburg, 16.-19. března 2011
V době mezi 16. a 19. březnem letošního roku se v Hamburku, svobodném to
německém městském státě s třetím největším přístavem v Evropě, konal kurz
pro mladé parazitology z celé Evropy spojený s konferencí a nazvaný 5th Short
Course for Young Parasitologists. Tento kurz pořádala již pátým rokem
Německá parazitologická společnost (Die Deutsche Gesellschaft für
Parasitologie) a hostujícím ústavem letos byl Bernard Nocht Institut für
Tropenmedizin v Hamburku. Celý kurz pak měl na starosti Dr. Jude Przyborski
a Katharina Dolata z Philips Univerzity v Marburgu a nutno hned na úvod dodat,
že organizace byla výborná a bezproblémová, ve velmi přátelském duchu, za
což oběma patřily díky všech zúčastněných a také velký dárkový koš
s alkoholem a čokoládou.
Během pobytu v Hamburku jsme za konferenční poplatek 50 Euro měli zajištěné
ubytování v příjemném, i když trochu těsném hostelu, dostupném pěšky
z Tropického institutu během zhruba čtvrt hodiny, občerstvení během všech dní
kurzu a také dvě velké večeře, přičemž ta druhá byla v honosné restauraci
Copper House se švédskými stoly plnými pochutin ze všech světových přístavů
a já nevím odkud všude ještě, takže bylo možné si vybrat z mnoha rozmanitých
plodů moře, masa, ovoce, sladkostí a pak si nechat na místě vše před vašima
očima upravit podle přání. No prostě kdyby celý kurz za moc nestál, tato večeře
by vše vynahradila. ☺ Na závěr jsme pak podnikli společnou plavbu po Labi a
měli tak možnost vidět lodě všech velikostí a tvarů a také obrovskou mašinerii
nákladní techniky, která zajišťuje provoz tohoto největšího německého přístavu.
19
Samotný kurz tedy trval čtyři dny, lépe řečeno tři dny čistého času, když odečtu
čas na ubytovávání a závěrečnou plavbu po Labi, a skládal se z přednášek,
workshopů a příspěvků studentů. Z přednášejících byli přítomni: PD. Dr.
Joachim Clos vedoucí výzkumné skupiny Clos (Leishmaniasis I) na Bernhard
Nocht Institut, zabývající se funkcí a úlohou heat shock proteinů v kontrole
životního cyklu leihmanií. Dr. Monica Hagedorn z výzkumné skupiny
Hagedorn (Cell Biology) opět na Bernhard Nocht Institut. Tato skupina se
zabývá interakcí mezi hostitelskou buňkou a intracelulárním parazitem na
modelu mykobakterie Mycobacterium marinum - améba Dictyostelium
discoideum. Dalším přednášejícím byl Dr. Freddy Frischknecht z oddělení AG
Frischknecht na Heidelberské univerzitní nemocnici, kde studují motilitu
plasmodiových sporozoitů ve slinných žlázách přenašečů a při penetraci savčích
buněk v různých tkáních především pomocí in vivo mikroskopie. Organizátor
kurzu, PD. Dr. habil. Jude Przyborski, PhD vede laboratoř na oddělení
Parazitologie na Philipps University v Marburgu, kde se zabývá transportem
proteinů z plasmodií do různých kompartmentů hostitelské buňky. Dr. Tobias
Spielman vede skupinu vědců v rámci výzkumné skupiny Gilberger na
Bernhard Nocht Institut, jejímž tématem je vizualizace procesů přestavby
červených krvinek plasmodiemi pomocí mikroskopických technik včetně 3D
zobrazování. Posledním z přednášejících byl Prof. Egbert Tannich, MD,
vedoucí oddělení molekulární parazitologie na Bernhard Nocht Institut. Na
tomto oddělení je zkoumána patogenicita parazitů Entamoeba histolytica a
Plasmodium falciparum a dále pak je zde dělána diagnostika parazitárních
onemocnění a vývoj nových metod pro zlepšení detekce parazitů v klinických
vzorcích.
Další částí kurzu byly workshopy. Byly celkem čtyři a vedli je Fredy
Frischknecht, Joachim Clos, Tobi Spielmann a Monica Hagedorn. Workshop
Ferdy Frischknechta se týkal převodu obrazu z mikroskopu do digitální formy a
následné analýzy objektů pomocí programu ImageJ. Joachim Clos nás uvedl do
tajů kultivace leishmanií a jejich diferenciace do jednotlivých životních stádií a
workshop Tobiase Spielmanna byl o využití konfokální mikroskopie při studiu
interakcí mezi plasmodii a hostitelskou buňkou. Během posledního workshopu
jsme měli možnost připravit si mimo jiné vzorky na elektronovou mikroskopii a
pak je sami pozorovat.
Poslední, nikoli však nejméně důležitou částí kurzo-konference, ba naopak, byly
příspěvky účastníků. Všichni účastníci jsme byli studenti, ať již na
magisterském nebo doktorském stupni, celkem nás bylo dvacet jedna a krom nás
tří Pražanů z Karlovy univerzity byli přítomni samozřejmě především Němci
(studující a pracující na/v: Philipps University v Marburgu, Interfakultäres
Institut für Biochemie v Tübingenu, Institute of Hygiene and Microbiology ve
Würzburgu, Heidelberg University, Bernhard Nocht Institute for Tropical
20
Medicine v Hamburku a Technische Universität Dresden), Švýcaři z University
of Berne a Angličané z Liverpool School of Tropical Medicine. Prezentace se
týkaly těchto organismů: Apicomplexa: Eimeria nieschulzi, Neospora caninum,
Plasmodium falciparum, Kinetoplastida: Trypanosoma brucei, Trypanosoma
cruzi, Metamonada: Giardia intestinalis, Trichomonas vaginalis, Nematoda:
Strongyloides ratti, Cestoda: Echinococcus multiocularis, Trematoda: Fasciola,
Arthropoda: Anopheles gambiae, Phlebotomus a Mollusca: Lymnaea truncatula.
Vítězkou soutěže o nejlepší prezentaci byla Tatiana Küster z Institute of
Parasitology na Vetsuisse Faculty University of Berne, jejíž prezentace nesla
název: „Mefloquine – a novel treatment for Alveolar Echinococcosis“. Léčbu
mefloquinem zkoušejí Tatiana se svými spolupracovníky na myších a v případě
intraperitoneální aplikace dochází k úbytku parazitů. Mechanismus tohoto jevu
zatím není znám, ale zdá se, že by mohl mít souvislost s ferritinem parazita, na
který se mefloquine váže a může tak zásadně poškodit metabolismus parazita.
Na druhém místě byla Nicole Kilian z oddělení Infekčních onemocněních na
heidelbergské univerzitě a název její prezentace byl „Induced protein export in
Plasmodium falciparum-infected erythrocytes“. Ve své práci se zabývá
exportem 2 proteinů Maurerových cleftů (organely v parazitovaném erytrocytu
sloužící k transportu parazitických proteinů na povrch erytrocytu): PfSBP1 a
STEVOR u erytrocytů s různými typy hemoglobinů. Cenu od ostatních studentů
získal Sascha Hanig z Technische Universität v Drážďanech za vysoce
komplexní ☺ prezentaci nazvanou „Study on Gamogony, Oocyst-wall formation
and Sporogony in Eimeria nieschulzi a Parasite-Host-Model in the rat“.
Takže asi tak. Globálně vzato šlo o pěknou akci a všem vám vřele doporučuji
příští ročník! Termín najdete na www.pfalciparum.de
Jan Drahota
21
Mikroskopická diagnostika střevních parazitóz
Externí hodnocení kvality č. 682
EHK - série č. 682 byla rozesílána do 72 laboratoří 26. 10. 2010. Hodnoceno
bylo 72 pracovišť na základě výsledků získaných mikroskopickou diagnostikou
dvou vzorků stolice fixované formalinem a tří preparátů barvených trichromem
nebo hematoxylinem. Maximálně bylo možno získat 4 body za stolice a 8 bodů
za roztěry. K úspěšnému absolvování tohoto kola EHK bylo zapotřebí
dosáhnout ve fixovaných vzorcích 4 body a v roztěrech více než 4 body.
Vzorky fixované stolice obsahovaly:
A – negativní
B – vajíčka Taenia sp.
Barvené roztěry ze stolice obsahovaly:
A, B – negativní, barveno trichromem a hematoxylinem
C, D – cysty Endolimax nana, barveno trichromem a hematoxylinem
E – cysty Endolimax nana, Iodamoeba bütschlii, barveno trichromem
Výsledky
Stolice: Z celkového počtu 72 hodnocených laboratoří získalo v této části EHK
plný počet bodů 67 (93,1 %) pracovišť, zbývajících pět laboratoří, které
nedosáhly maxima 4 bodů, neuspělo. Nejčastější chybou bylo uvádění falešně
pozitivního nálezu vajíček Ascaris lumbricoides.
Roztěry: K maximálnímu zisku 8 bodů se dopracovalo 63 (87,5 %) pracovišť.
Neprošly tři laboratoře, z nichž u dvou byly zjištěny vážné nedostatky a jejich
zisk bodů klesl až do minusových hodnot. Nejčastěji byly uváděny falešně
pozitivní nálezy cyst Entamoeba hartmanni a Entamoeba histolytica.
Podrobný rozbor EHK č. 682 a fotografickou dokumentaci najdete na
internetové adrese: www.zupraha.cz
V Praze 28. 4. 2011
Věra Tolarová
22
Sérologie toxoplasmózy
Externí hodnocení kvality č. 675
Vzorky rozeslané v EHK 675 pocházejí od mužů ve věku 19-76 let, členů
mysliveckého sdružení, kteří si po oslavě padesátiletého výročí založení
sdružení spojené s konzumací specialit z divokého kance stěžují na
zhoršení zraku. Předseda sdružení se poučil na internetu a poslal členy k
očnímu lékaři. Ten žádá o sérologické vyšetření na toxoplasmózu, dg.
H30.0.
K vyhodnocení v Národní referenční laboratoři pro toxoplasmózu (NRL TOXO) se
vrátilo 105 vyplněných dotazníků. Nahlášené výsledky byly porovnávány s výsledky
ostatních laboratoří a také s výsledky získanými v NRL, přičemž převažující
kvalitatitivní i semikvantitativní výsledky byly v souladu se závěry NRL. Hodnocení
bralo v úvahu vedle kvalitativních a semikvantitativních výsledků stanovení
antitoxoplasmických protilátek především interpretace výsledků, a v první řadě
odpověď na otázku, zdali zhoršení zraku, na které si pacienti stěžují, může souviset s
toxoplasmózou.
Vzorky A, B a C neobsahovaly antitoxoplasmické protilátky; několik málo záchytů
IgG a zcela ojediněle i IgA či IgM padá zřejmě na
vrub nízké specificity
diagnostických testů. Pacienti tedy nebyli infikováni Toxoplasma gondii - ani na
předmětné hostině, ani před ní.
Vzorek D: nízký titr celkových antitoxoplasmických protilátek a průkazné, byť i nízké
hladiny IgG při nepřítomnosti antitoxoplasmických IgM, IgA i IgE svědčí o
toxoplasmové infekci, která proběhla před delším časem. Může se tedy jednat o oční
formu toxoplasmózy.
Vzorek E se příliš nelišil od vzorku D, obsahoval, vedle poněkud vyššího titru
celkových antitoxoplasmických protilátek a vyšších hladin IgG, i nízké (alespoň
hraniční) zbytkové hladiny IgM. Tudíž jak interpretace výsledků tak závěr
připouštějící toxoplasmovou etiologii změn na očním pozadí jsou stejné s tím
drobným rozdílem, že doba od proběhnuvší toxoplasmózy je o něco kratší.
Toto kolo EHK bylo poněkud obtížnější než kola předchozí, nicméně pro většinu
pracovišť není diagnostika oční toxoplasmózy problémem a tak 15 nebo 12,5 bodu
obdrželo 57 % zúčastněných.
Nejčastějšími chybami byly nesprávná, nejasná nebo nepřesná interpretace a také
chybějící nebo nesprávná odpověď na otázku případné toxoplasmové etiologie očního
nálezu. Zcela nesprávné kvalitativní či semikvantitativní výsledky sérologických testů
byly méně časté, většina chyb v této sféře byla považována za nezávažné.
Některé laboratoře se zamýšlely i nad dalšími možnými příčinami obtíží, na které si
pacienti stěžují:
23
"Vzhledem k zájmu pacienta lze předpokládat vlastnictví psa a proto doporučuji
doplnit vyšetření na toxokarózu."
"Zhoršení zraku bude mít pravděpodobně příčinu v zapíjení kance nebo věku pacienta
(76 letý myslivec může být i bez zapíjení životu nebezpečný)."
"Zhoršení zraku členů mysliveckého sdružení způsobeno nejspíše díky nekvalitně
vypálenému domácímu destilátu."
Pod oficiální hranici úspěšnosti v EHK 675 se dostaly jen 3 (2,9 %) laboratoře, další 2
tomu těsně unikly. Certifikát o úspěšné účasti v EHK sérologie toxoplasmózy v
roce 2010 dostanou ty laboratoře, které se zúčastnily obou letošních kol a získaly
dohromady alespoň 18,8 bodů. Tyto podmínky z celkem 108 letos zúčastněných
nesplnilo 8 pracovišť - 3 odeslala výsledky pouze jarního kola a 5 jich nesplnilo
celoroční bodový limit. Maximálně možných 30 bodů dosáhlo 29,5 %.
Na závěr tradiční přehled použitých metod. Celkové antitoxoplasmické protilátky
stanovuje různými metodami 62 (59 %) laboratoří ze 105 zúčastněných v EHK 675.
Antitoxoplasmické IgG i IgM stanovuje všech 105 pracovišť, IgA 69 a IgE 64.
Seřadíme - li metody podle četnosti používání, dostaneme toto pořadí:
IgG (celkem 17 systémů):
TEST-Line (47,1 %), Abbott (8,7 %) Platelia Biorad a Liaison (7,7 %), Immulite (4,8
%), Access a DiaSorin (3,8 %) Centaur a Siemens (2,9 %).
IgM (celkem 17 metod):
TEST-Line (46,2 %), Abbott, Platelia Biorad a Liaison (8,7 %), Immulite (4,8 %) a
Access (3,9 %), Centaur a Siemens (2,9 %).
IgA (celkem 7 metod):
TEST-Line (75,4 %), Platelia Biorad (8,7 %), Diesse (5,8 %) a DiaSorin (4,3 %).
Zbývající testy používají vždy jen 1-2 laboratoře.
Petr Kodym
24
kalendář akcí 2011/2012
Infectious and Parasitic Diseases of Animals
4th International Scientific Conference
September 7-8, 2011
Košice, Slovak Republic
www.uvm.sk/en/node/2913
EMBO Meeting 2011
September 10-13, 2011
Vienna, Austria
www.the-embo-meeting.org
www.facebook.com/pages/The-EMBO-Meeting/189228076752
8th International Symposium on Fish Parasite (ISFP8)
September 26-30, 2011
Vina del Mar, Chile
www.8isfp.com
6th International Symposium on Molecular Insect Science
October 2-5, 2011
Amsterdam, The Netherlands
www.molecularinsectscience.com
7th European Congress of Tropical Medicine and International Health
October 3-6, 2011
Barcelona, Spain
www.ectmihbarcelona2011.org
Schistosomiasis Short Course
October 9-16, 2011
University of Heidelberg, Germany
coordinator Andreas Ruppel
[email protected]
www.parazitologie.cz
Intensive Update Course in Clinical Tropical Medicine and Travelers’
Health
October 18-19, 2011
Boston, Massachusetts USA
www.astmh.org/Intensive_Course.htm
25
7th World congress of the World Society for Pediatric Infectious Diseases
(WSPID)
November 16-19, 2011
Melbourne, Australia
www.kenes.com/wspid
60th ASTMH Annual Meeting
December 4-8, 2011
Philadelphia, Pennsylvania USA
www.astmh.org
IV International Giardia and Cryptosporidium Conference
January 31 – February 3, 2012,
Wellington, New Zealand
www.cryptogiardia2012.org
4th International Conference on Drug Discovery and Therapy
February 12-15, 2012
Dubai, UAE
www.icddt4-02.com
X. české a slovenské parazitologické dny
28. května - 1. června 2012
Brno - hotel Myslivna
odpovědná osoba: Mgr. Iva Přikrylová, Ph.D.
první podrobnější informace budou rozeslány na podzim 2011
XI European Multicolloquium of Parasitology (EMOP XI)
July 25-29, 2012
Cluj-Napoca, Romania
www.zooparaz.net/emop11
26
Autoři příspěvků
Prof. Ing. Vlastimil Baruš, DrSc.
RNDr. Petr Kodym, CSc.
Masarykova Univerzita
Přírodovědecká fakulta
Kotlářská 2
611 37 Brno
Státní zdravotní ústav
Centrum epidemiologie a mikrobiologie
Šrobárova 48
100 42 Praha 10
[email protected]
Mgr. Jana Bulantová
Mgr. Luděk Kořený
Univerzita Karlova v Praze
Katedra parazitologie
Viničná 7
128 44 Praha 2
[email protected]
Biologické centrum AVČR
Parazitologický ústav
Branišovská 31
370 05 České Budějovice
[email protected]
Mgr. Jan Drahota
RNDr. Věra Tolarová, CSc.
Univerzita Karlova v Praze
Katedra parazitologie
Viničná 7
128 44 Praha 2
[email protected]
Národní referenční laboratoř
pro diagnostiku střevních parazitóz
Parazitologické oddělení
Rajmonova 1199/4
182 00 Praha 8
[email protected]
Mgr. Miloslav Jirků, Ph.D.
Biologické centrum AVČR
Parazitologický ústav
Branišovská 31
370 05 České Budějovice
[email protected]
RNDr. Denisa Kašičková
Synlab Czech s.r.o.
Oddělení molekulární biologie a
parazitologie
U Vojenské nemocnice 1200
169 00 Praha 6
[email protected]
[email protected]
Autoři fotografií:
MS = Michal Sloboda
MŠ = Mirka Šedinová
TM = Tomáš Macháček
neuvedeno-li jedná se o archiv
autora příspěvku
27
Děkuji všem, kteří přispěli do těchto Zpráv
psaným textem, fotografiemi nebo kresbou.
Své příspěvky, komentáře, ohlasy a podněty
posílejte na adresu redakce
[email protected]
Česká parazitologická společnost
Sídlo společnosti:
Katedra parazitologie
Univerzita Karlova v Praze
Přírodovědecká fakulta
Viničná 7, 128 44 Praha 2
Výbor společnosti:
předseda:
RNDr. Libor Mikeš, Ph.D.
Katedra parazitologie PřF UK, Viničná 7, 128 44 Praha 2
tel.: 221 951 819, fax: 224 919 704, e-mail: [email protected]
místopředseda: RNDr. Oleg Ditrich, CSc.
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Parazitologický ústav, Branišovská 31, 370 05 České Budějovice
tel.: 387 775 420, e-mail: [email protected]
tajemník:
RNDr. Ivan Čepička, Ph.D.
Katedra zoologie PřF UK, Viničná 7, 128 44 Praha 2
tel.: 221 951 842, fax: 224 919 704, e-mail: [email protected]
hospodář:
RNDr. Božena Koubková, Ph.D.
Masarykova univerzita
Ústav botaniky a zoologie PřF, Kotlářská 2, 611 37 Brno
tel.: 549 495 145 , e-mail: [email protected]
členové:
RNDr. Eva Nohýnková, Ph.D.
RNDr. Petr Kodym, CSc.
Redakce Zpráv České parazitologické společnosti:
RNDr. Iva Kolářová, Ph.D.
Katedra parazitologie PřF UK, Viničná 7, 128 44 Praha 2
tel.: 221 951 814, fax: 224 919 704, e-mail: [email protected]
Internetové stránky společnosti:
www.parazitologie.cz
www.facebook.com/pages/Ceska-parazitologicka-spolecnost/121703457856324
Download

Číslo 2