Schválené VES12
Jméno / Name
LH12
Prof.
Mgr.
Pavel
Jungwirth
Instituce / Institution
DSc.
001
Robert S.
Eisenberg
Alexandra
Schwarz
ÚOCHB AV ČR
Rush University Medical
Center
Ph.D.
BC AV ČR - PARÚ
002
Mgr.
José M. C.
Ribeiro
Pavel
Krejčí
William R.
Wilcox
004
Prof.
Ing.
Ivan
Procházka
Xiaoli
Sun
005
RNDr.
Vladimír
Kuzmiak
Alexei A.
Maradudin
NIAID - NIH
CSc.
Ing.
011
Tomáš
Ruml
Eric
Hunter
Alexander
Ing.
Jiří
Šrogl
ÚFE AV ČR
FPBT VŠCHT
Emory University
McPherson
University of California
Ph.D.
ÚOCHB AV ČR
012
Ing.
Jan
Genzer
Jiří
Šrogl
North Carolina State
University
Ph.D.
Ing.
Liebeskind
Karel
Holada
Jan
Simak
014
19.1.2012
Ph.D.
2013
2014
2015
TOTAL
381
250
250
881
1 278
1 388
1 259
3 925
1 118
1 200
1 200
1 200
4 718
150
140
140
140
570
334
384
384
384
1 486
400
530
530
530
1 990
585
624
624
624
2 457
585
624
624
624
2 457
692
692
692
692
2 768
Modelling of potassium transport in the inner ear
Sekvenování genů transkriptů slinných žláz krevsající ploštice Triatoma
infestans metodou "next-generation" za účelem výzkumu markerů
expozice
Next-generation sequencing of salivary gland gene transcripts of
Triatoma infestans for the discovery of triatomine exposure markers
Šíření povrchového plazmon-polaritonu na strukturovaných površích
Propagation of surface plasmon polaritons on artificial surface
structures
Struktura retrovirové částice a intracelulární transport jejích komponent
Structure of retroviral particle and intracellular transport of its
components
Reversibilní interakce selektivně funkcionalizovaných polymerů s těžkými
kovy jako modelový systém pro výzkum bio-mimetického transportu kovů
Reversible bonding of mercapto-functionalized polymers with heavy
metals as a model for bio-mimetic transport
ÚOCHB AV ČR
Cross-couplingové reakce v kontinuálním průtokovém režimu
Emory University
Cross-coupling reactions in a continuous flow regime
013
Lanny S.
2012
PřF MU
University of California
Irvine
CSc.
podpora tis. Kč / support CZK ths.
Modelování přenosu draslíku ve vnitřním uchu
FGFR3 - specifický adaptérem a jeho role v patologické FGFR3
signalizaci v nemoci
FGFR3-specific adapterome and its role in pathological FGFR3
Cedars-Sinai Medical Center
signaling in disease
Detektory fotonů s pikosekundovým časovým rozlišením pro dlouhodobé
DrSc.
FJFI ČVUT
kosmické mise
NASA Goddard Space Flight
Picosecond resolution photon detectors for deep space missions
Center
Ph.D.
009
Prof.
Název projektu / Project Title
1. LF UK
Analýza buněčné toxicity nanočástic a proteinových amyloidových fibril
Center for Biologics
Evaluation and Research,
FDA
Evaluation of cellular toxicity of nanoparticles and protein amyloid fibrils
VES 12 - AMVIS
1z8
Schválené VES12
Jméno / Name
LH12
Ing.
Stanislav
Kmoch
Instituce / Institution
CSc.
015
Anthony J.
Ing.
Šárka
Wake Forest University
School of Medicine
Bleyer
Blažková
1. LF UK
DrSc.
VÚV TGM
Název projektu / Project Title
Prof. RNDr.
Sharpley
Pavel
Zemánek
Daniel
Ou-Yang
Ivo
Nezbeda
University of Arkansas
Ph.D.
ÚPT AV ČR
Identification and characterization of genetic factors contributing to
chronic kidney disease
Prof. RNDr.
DrSc.
PřF UJEP
019
Doc.
Ing.
Ariel A.
Chialvo
Martin
Lísal
Coray M.
Colina
Michael
Mareš
Oak Ridge National
Laboratory
DSc.
ÚCHP AV ČR
RNDr.
CSc.
ÚOCHB AV ČR
023
Conor R.
RNDr.
Pavla
University of California at
San Francisco
Caffrey
Jendelová
Ph.D.
RNDr.
Jhanwar-Uniyal
Pavel
Babica
Brad Luther
Upham
Ph.D.
19.1.2012
1 599
1 599
1 599
5 903
844
973
998
988
3 803
596
596
596
1 788
270
295
295
860
552
589
626
666
2 433
846
846
846
846
3 384
719
820
820
820
3 179
838
971
983
Nonadditive interactions in aqueous solutions of electrolytes
Mesoskopické modelování interakce proteinů s povrchy
Mesoscopic modeling of protein-surface interactions
Nová léčiva proti parazitům: od cílových proteinů k inhibičním
chemoterapeutikům
Novel antiparasite drugs: from target proteins to inhibitor
chemotherapeutics
New York Medical College
Determining the molecular aspects of spinal cord injury, regeneration,
stem cell therapy and treatment with anti-inflammatory compounds
Michigan State University
1 106
Neaditivní interakce ve vodných roztocích elektrolytů: úloha polarizace a
křížových interakcí
Stanovení molekulárních mechanismů účastnících se poranění míchy,
regenerace, buněčné terapie a léčby protizánětlivými faktory
034
TOTAL
Colloidal optical waveguides
ÚEM AV ČR
BÚ AV ČR
2015
Koloidní optické vlnovody
024
Meena
2014
Critical source areas of phosphorus in watersheds as the decisive
factor of transport - a trial of the expression of the depencence on the
source areas of runoff and the way of land management
020
Pennsylvania State
University
2013
Kritické zdrojové oblasti fosforu v povodí jako rozhodující faktory
transportu - pokus o vyjádření v závislosti na zdrojových oblastech odtoku
a způsobu obhospodařovaní půdy
018
Lehigh University
2012
Identifikace a charakterizace genetických faktorů chronického
onemocnění ledvin
017
Andrew N.
podpora tis. Kč / support CZK ths.
Nový in vitro přístup pro identifikaci chemopreventivních účinků a
mechanismů fytochemikálií
2 792
Novel in vitro approach for identification of chemopreventive effects and
mechanisms of phytochemicals
VES 12 - AMVIS
2z8
Schválené VES12
Jméno / Name
LH12
Prof.
Ing.
Zdeněk
Žalud
Instituce / Institution
Ph.D.
CVGZ AV ČR
037
Ing.
John S.
King
Kamil
Král
North Carolina State
University
Ph.D.
Název projektu / Project Title
Ing.
McMahon
Pavel
Šamonil
Mgr.
Tomáš
Schaetzl
Matoušek
Ph.D.
040
Miroslav
Mgr.
Jiří
Ph.D.
Bradley B.
Sageman
Alexander
Fedorchenko DrSc.
Mgr.
Zdeněk
Michigan State University
ÚIACH AV ČR
Rozvoj metod speciační analýzy arsenu pro aplikace v toxikologickém
výzkumu
GFÚ AV ČR
Oscilace mořské hladiny a změny atmosférických koncentrací CO2
během vrcholného skleníkového klimatu (cenoman-turon, pánev Western
Interior)
Northwestern University
Sea-level oscillations and changes in atmospheric CO2 concentrations
during the peak Greenhouse (Cenomanian-Turonian, Western Interior
basin)
ÚT AV ČR
Mikro-optický snímač viskozity kapalin, využívající ztráty intensity světla
při ohybu kmitajíciho vlákna
Ph.D.
FZÚ AV ČR
RNDr.
Jiří
University of Nebraska at
Lincoln
Ianno
Olejníček
Ph.D.
FZÚ AV ČR
045
Christopher L. Exstrom
19.1.2012
985
873
3 584
660
724
750
685
2 819
904
1 052
842
442
3 240
674
721
732
416
575
575
1 209
1 359
600
800
800
200
2 400
705
801
814
108
2 428
2 127
361
1 927
2 568
Výzkum tenkých vrstev na bázi FeS2 pro fotonické aplikace
043
Natale J.
934
University of Washington at
Optical viscometer utilizing the bend loss of the vibrating fiber
Seattle
Wang
Hubička
792
Mixed temperate forests dynamics – integration and objectification of
conceptual models
042
Wei-Chih
TOTAL
Development of models for assessment of abiotic stresses in selected
bio-energy plants
Role of disturbance in soil formation and soil variability in temperate
forests: synthesis through soil-formation-processes, spatial and time
scales
041
Prof.
2015
University of North Carolina Development of methods of arsenic speciation analysis for toxicological
research applications
at Chapel Hill
Styblo
Laurin
2014
VÚ Silva Taroucy pro krajinu Význam disturbancí pro pedogenezi a variabilitu půd temperátních lesů:
a okrasné zahradnictví
syntéza napříč půdotvornými procesy, prostorovými a časovými škálami
039
Randall J.
2013
VÚ Silva Taroucy pro krajinu Dynamika smíšených temperátních lesů - sjednocování a objektivizace
a okrasné zahradnictví
konceptuálních modelů
Smithsonian Institution
Global Earth Observatory
Ph.D.
2012
Vývoj modelů pro posouzení abiotických stresů u vybraných
energetických dřevin
038
Sean
podpora tis. Kč / support CZK ths.
University of Nebraska at
Kearney
Study of thin films systems based on Iron Pyrite (FeS2) for photonic
applications
Příprava a analýza vlastností tenkovrstvých Cu(In,X)Se2 solárních článků
připravovaných metodami plazmatické depozice a sprejového
naprašování
Fabrication and analysis of the properties of Cu(In,X)Se2 thin-film solar
cells prepared from plasma-sputtered and spray-deposited precursors
VES 12 - AMVIS
3z8
Schválené VES12
Jméno / Name
LH12
RNDr.
Zbyněk
Kozmík
Instituce / Institution
CSc.
ÚMG AV ČR
Název projektu / Project Title
Linda Z.
Doc.
Holland
Marie
Lipoldová
Peter
Demant
Pavel
Dráber
Christos D.
Katsetos
CSc.
049
Doc. RNDr.
ÚMG AV ČR
Roswell Park Cancer
Institute
CSc.
Vojtěch
Melenovský
CSc.
Nová genomická strategie pro rychlou identifikaci genů kontrolujících
vznik infekčních nemocí a rakoviny
New genomic strategy for rapid identification of genes controlling
development of infections and cancer
ÚMG AV ČR
Regulace tvorby mikrotubulů u nádorových buněk mozku
Drexel University
Regulation of microtubule formation in brain cancer cells
IKEM
052
Petr
MUDr.
Tomáš
Brigham and Women´s
Hospital
Jarolim
Kovárník
VFN v Praze
053
Milan
Sonka
Petr
Neužil
University of Iowa
2013
2014
2015
TOTAL
641
748
748
748
2 885
1 030
993
980
989
3 992
810
815
815
832
3 272
985
985
985
1 022
3 977
792
920
981
908
3 601
1 091
1 199
714
554
3 558
674
826
826
826
3 152
805
913
903
870
3 491
The role of alternative splicing in evolution of vertebrate body plan
050
MUDr.
2012
Role alternativního sestřihu mRNA v evoluci stavby těla obratlovců
047
University of California at
San Diego
podpora tis. Kč / support CZK ths.
Časná detekce a stanovení prognózy srdečního selhání za použití
dynamických stanovení biomarkerů poškození myokardu
Use of dynamic testing of myocardial biomarkers for early detection and
prognostication of heart failure
Predikce rozsahu a rizikovosti koronárního postižení a jejich změn při
hypolipidemické terapii na základě neinvazivních vyšetření
Prediction of extension and risk profile of coronary atherosclerosis and
their changes during lipid-lowering therapy based on non-invasive
techniques
Ověřovací studie k ověření účinnosti aplikace vysoce fokusovaného
Doc. MUDr.
054
RNDr.
Michael
Gertner
Pavel
Branny
CSc.,
Nemocnice na Homolce ultrazvuku (HIFU) k provedení extrakorporální denervace renálního
FESC
sympatiku u nemocných s rezistentní arteriální hypertenzí
CSc.
Kona Medical, Inc.
Feasibility study: A safety evaluation of renal denervation using focused
therapeutic ultrasound on patients with refractory hypertension
MBÚ AV ČR
Interakce bakteriální senzorové proteinkinázy s peptidoglykanem a její vliv
na regulaci biosyntézy buněčné stěny
055
Shahriar
RNDr.
Petr
Mobashery
Šolc
057
Richard
19.1.2012
Schultz
Ph.D.
University of Notre Dame
Interaction of bacterial sensor kinase with peptidoglycan subunits and
its impact on the cell wall biosynthesis
ÚŽFG AV ČR
Signální dráhy synchronizující rozpad jaderné membrány, kondenzaci
chromatinu a výstavbu dělícího vřeténka v meióze savčích oocytů
Signaling pathways synchronizing nuclear envelope break down,
University of Pennsylvania chromosome condensation a spindle formation during mammalian
meiosis of oocytes
VES 12 - AMVIS
4z8
Schválené VES12
Jméno / Name
LH12
MUDr.
Jiří
Paleček
Patrick M.
Dougherty
Instituce / Institution
CSc.
FGÚ AV ČR
Název projektu / Project Title
Ing.
Vladimír
Landa
CSc.
FGÚ AV ČR
061
Ing.
Jozef
Lazar
Jan
Eliáš
Ph.D.
063
Ing.
Jiří
Ing.
Radek
Cable
Ing.
Jiří
Le
Identification of molecular and functional basis of pathophysiological
phenotypes in the spontaneously hypertensive rat
FSv VUT
Stochastické diskrétní modelování lomových procesů v kvazikřehkých
materiálech
University of Minnesota
Stochastic discrete modeling of fracture processes in heterogeneous
materials
Ph.D.
FSI VUT
Škoda
Ph.D.
FS ČVUT
Kurwitz
Mikyška
Texas A&M University
Ph.D.
064
Abbas
Ing.
Petr
Reservoir Engineering
Research Institute
Firoozabadi
Kolář
Ph.D.
065
Kevin Scott
Doc.
Ing.
066
Ing.
FS ČVUT
FS ČVUT
Tomáš
Vyhlídal
Nejat
Olgac
University of Connecticut
Rifat
Sipahi
Northeastern University
Adam
Sporka
Sri Hastuti
Kurniawan
Výzkum a charakteristika materiálů s možnostmi akumulace tepla v
kontejnmentech lehkovodních jaderných reaktorů při efektivním snižování
vnitřního tlaku během havárií
Ph.D.
Ph.D.
2015
TOTAL
700
894
894
894
3 382
750
1 000
1 000
1 000
3 750
514
599
599
847
1 087
1 146
992
4 072
646
718
718
718
2 800
841
881
854
816
3 392
722
922
868
2 512
664
915
910
2 489
1 712
Research and material characteristics for energy storage in
containments of water pressurized reactors in case of effective
pressure reduction during accidents
Výpočetní metody v termodynamice vícesložkových směsí
Computational methods in thermodynamics of multicomponent mixtures
Modelování řezných sil a stability obrábění se zohledněním opotřebení
břitu nástroje
University of North Carolina
Prediction of cutting forces and machining stability including tool wear
at Charlotte
Smith
070
19.1.2012
FJFI ČVUT
2014
Odhalení molekulární a funkční podstaty patofyziologických fenotypů u
spontánně hypertenzních potkanů
Medical College of
Wisconsin
Martinec
2013
Mechanisms of neuropathic pain states
062
Jia-Liang
2012
Mechanizmy vzniku neuropatických stavů
058
University of Texas
podpora tis. Kč / support CZK ths.
Spektrální metody v návrhu aktivního tlumení vibrací a řízení systémů se
zpožděními ve zpětných vazbách
Spectral methods for vibration suppression and control design of
mechanical systems with feedback delays
FEL ČVUT
Výzkum metod psaní a editace textu pro pohybově postižené uživatele
University of California at
Santa Cruz
Research and development of input and editing of text for the motorimpaired users
VES 12 - AMVIS
5z8
Schválené VES12
Jméno / Name
LH12
Doc. RNDr.
Instituce / Institution
Jana
Klánová
Marta
Venier
Petra
Štěpančíková Ph.D.
Ph.D.
PřF MU
Název projektu / Project Title
RNDr.
ÚSMH AV ČR
Rockwell
RNDr.
Tomáš
Kohout
Ph.D.
GLÚ AV ČR
079 Prof. RNDr.
Radek
Zbořil
Ph.D.
PřF UPOL
Daniel
Britt
Roman
Kubínek
Doc. RNDr.
Prof.
Ing.
Paucek
Miloš
Marek
Ing.
Martina
University of Central Florida
CSc.
DrSc.
Partridge
Nováková
PřF UPOL
Simulace kosmického zvětrávání - vliv přítomnosti nanočástic železa na
reflektanční spektra planetek
Prof. RNDr.
Ph.D.
Pilon-Smits
Jan
Hajič
Martha S.
Palmer
Jiří
Fiala
095
Andrzej
Robin
19.1.2012
Proskurowski
Thomas
350
550
550
400
1 850
850
752
844
553
2 999
964
1 129
1 142
1 062
4 297
803
1 024
1 024
1 024
3 875
600
600
612
827
1 019
1 038
472
510
506
377
439
465
Magnetické nanočástice pro včasnou diagnostiku a terapii plicní arteriální
hypertenze (PAH)
Magnetic nanoparticles for early diagnostics and therapy of Pulmonary
Arterial Hypertension (PAH)
FCHI VŠCHT
Analýza, modelování a řízení časoprostorových koncentračních profilů v
katalyzátorech pro redukci oxidů dusíku (deNOx) v automobilových
výfukových plynech
Oak Ridge National
Laboratory
Analysis, modeling and control of spatiotemporal concentration patterns
in Nitrogen Oxide reduction (deNOx) catalysts for automotive exhaust
gas aftertreatment
FPBT VŠCHT
Mikrobiální diversita a interakce rostlina-mikroorganismus u rostlin
remediujících kontaminanty – optimalizace symbiotického synergismu u
fytoremediací
Colorado State University
Dr.
093
Doc. RNDr.
TOTAL
Laboratory simulations of space weathering - the role of iron
nanoparticles in the reflectance spectra of asteroids
University of Colorado at
Boulder
087
Elizabeth
2015
San Diego State University Assessment of tectonic movements on active faults
086
William P.
2014
Hodnocení tektonických pohybů na aktivních zlomech
085
Petr
2013
Emerging brominated flame retardants in the environment
078
Thomas
2012
Nové typy bromovaných zpomalovačů hoření v prostředí
074
Indiana University
podpora tis. Kč / support CZK ths.
MFF UK
University of Colorado at
Boulder
Ph.D.
MFF UK
University of Oregon
Georgia Institute of
Technology
1 812
1 058
3 942
Microbial diversity and plant-microbe interactions of contaminantremediating plants – Optimizing symbiotic synergism for
phytoremediation
Strojový překlad se sémantickou informací
Machine translation using automatically acquired semantic information
(Richer Representations for Machine Translation)
1 488
Nové kombinatorické algoritmy - rozklady instancí, parametry úloh a jejich
efektivní řešení
486
1 767
New combinatorial algorithms - decompositions, parameterization,
efficient solutions
VES 12 - AMVIS
6z8
Schválené VES12
Jméno / Name
LH12
RNDr.
Martin
Kašný
Instituce / Institution
Ph.D.
PřF UK
Název projektu / Project Title
Doc. RNDr.
Mgr.
097
RNDr.
Agriculture Research
Service, USDA
Zarlenga
Jana
Albrechtová
Veronika
Kopačková
Petya K.
Entcheva Campbell
Petr
Doležal
Jiří
Hulcr
Ph.D.
PřF UK
ČGS
Ph.D.
Joint Center for Earth
Systems Technology
PřF JČU
098
Ing.
Barbora
Kubátová
Neil O.
Anderson
North Carolina State
University
Ph.D.
ZF JČU
099
Doc. RNDr.
Jan
Kaštovský
University of Minnesota
Ph.D.
PřF JČU
Doc.
Ing.
Johansen
Vladimír
Košťál
David L.
Denlinger
John Carroll University
CSc.
Julius
Lukeš
Juan D.
Alfonzo
Zdeněk
Mráček
CSc.
DrSc.
Tesfamariam Mekete Mengistu
19.1.2012
TOTAL
1 180
1 325
1 338
1 144
2 057
1 619
1 342
6 162
791
827
1 000
833
3 451
921
1 309
1 306
985
4 521
1 163
1 364
1 247
825
832
851
772
3 280
607
1 054
1 054
933
3 648
414
554
554
554
2 076
3 843
Fyziologie trávení u lýkožrouta smrkového (Ips typographus) během
různých fází životního cyklu
Nutritional physiology of the European Spruce Bark Beetle (Ips
typographus) during its lifecycle
Je polyploidizace spouštěcím mechanismem invazivního chování
vodních rostlin? Příběh stolístků
Is invasiveness of aquatic plants triggered by polyploidization? Story of
Myriophyllum species
Diversita sinic tropických a subtropických biomů
3 774
Cyanobacterial biodiversity of tropical and subtropical biomes
BC AV ČR (ENTÚ)
Adaptace hmyzu pro přezimování v temperátním regionu
Ohio State University
Insect adaptations for overwintering in the temperate region
BC AV ČR (PARÚ)
Posttranskripční úpravy tRNA u trypanosomy spavičné
Ohio State University
Posttranscriptional modifications of tRNAs in Trypanosoma brucei
BC AV ČR (ENTÚ)
Entomopatogenní (EPN) a moluskopatogenní (MPN) hlístice
(Nematoda), morfologická a genetická charakterizace vybraných skupin,
česká a floridská fauna
University of Florida
Entomopathogenic (EPN) a moluscoparasitic (MPN) nematodes,
morphological and genetic characterization of the most important
groups, Czech and Florida fauna
105
2015
Inovation of methods for monitoring of health status of Norway spruce
stands in the Krusne hory Mts. with the use of hyperspectral data
104
RNDr.
2014
Inovace metod monitoringu zdravotního stavu porostů smrku ztepilého v
Krušných horách s použitím hyperspektrálních dat
103
Prof. RNDr.
2013
Characterization of the abundant and functionally important molecules
from the excretory-secretory products of Trichinella spiralis/Trichinella
pseudospiralis L1 larvae and their use in diagnosis of trichinelosis
100
Jeffrey R.
2012
Charakterizace abundantních a funkčně významných molekul z exkrečněsekrečních produktů larev L1 Trichinella spiralis/Trichinella
pseudospiralis a jejich využití v diagnostice trichinelózy
096
Dante
podpora tis. Kč / support CZK ths.
VES 12 - AMVIS
7z8
Schválené VES12
Jméno / Name
LH12
Doc.
Ing.
František
Štěpánek
Instituce / Institution
Ph.D.
FCHI VŠCHT
Název projektu / Project Title
Ing.
Petr
Ramachandran
Novotný
Rutgers University
ESSENCE LINE, s.r.o.
116
Todd
Martinsky
Arrayit Corporation
2013
2014
2015
TOTAL
680
680
680
680
2 720
498
548
548
548
2 142
43 232
50 475
48 283
34 181
176 171
Multi-scale analysis and design of granulation processes
Screening biomarkerů pomocí mikro/nanočipů pro diagnózu
neurodegenerativních nemocí
Screening of biomarkers using micro/nanoarrays for diagnostics of
neurodegenerative diseases
Celkem tis. Kč / Total CZK ths.
19.1.2012
2012
Víceúrovňová analýza a návrh granulačních procesů
115
Rohit
podpora tis. Kč / support CZK ths.
VES 12 - AMVIS
8z8
Download

Schválené