KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA
25. – 26. 9. 2013
KATALOG
CATALOGUE
ORGANIZÁTOR
MÍSTO KONÁNÍ
PARTNEŘI DOPROVODNÉHO PROGRAMU
WWW.LABOREXPO.CZ
potÿeby
pro laboratoÿ
vyzkoušejte chemikálie Carl Roth
www.p-lab.cz
2013
D¡VKoV¡NÕ
pÿÕStroJe
CHeMIK¡lIe
SKlo
plaStIK
www.pragolab.cz
LABOREXPO 2013
ORGANIZÁTOR VELETRHU / ORGANISER OF THE FAIR
CHEMAGAZÍN s.r.o.
Gorkého 2573, CZ-530 02 Pardubice
T: +420 603 211 803, 466 411 800
F: +420 466 414 161
[email protected]
www.laborexpo.cz, www.chemagazin.cz
MÍSTO KONÁNÍ / VENUE
KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA (KCP) – Přízemí
/PRAGUE CONGRESS CENTRE (PCC) – Ground floor
Adresa / Address: 5. května 1640/65, CZ-140 21 Praha 4
DATUM A TERMÍN KONÁNÍ / DATES & OPENING HOURS
25.–6. září 2011 • 9–16 hod.
/ September 25–26, 2013 • 9:00 a.m.–4:00 p.m.
VSTUPNÉ / ADMISSION
Zdarma / Free of charge
DOPRAVA / TRANSPORT
Stanice metra Vyšehrad, trasa C, směr Háje
/ Underground station Vyšehrad, line C, direction Háje
Info: www.dpp.cz
PARKOVÁNÍ / PARKING
Podzemní garáže KCP / Underground parking of PCC
RESTAURACE A OBČERSTVENÍ / RESTAURANTS AND
SNACKS
• KAVÁRNA MELODIE • Přízemí / Ground floor
• CAFÉ RESTAURANT ESPRIT • Hotel Holiday Inn
DŮLEŽITÁ SPOJENÍ / IMPORTANT CONTACTS
Organizátor / Organiser – hot line: +420 603 211 803
Kongresové centrum Praha / PCC: +420 261 172 222
Tísňová linka / Emergency: 112
4
LABOREXPO 2013
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI VELETRHU
/ LIST OF MEDIA PARTNERS
Hlavní mediální partner a organizátor veletrhu
/ Main media partner and the exhibition organiser
CHEMAGAZÍN – www.chemagazin.cz
Mediální partneři veletrhu / Media partners
BULLETIN ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO BIOCHEMII
A MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII – www.csbmb.cz
ČASOPIS VESMÍR – www.vesmir.cz
ČESKÁ A SLOVENSKÁ FARMACIE – www.clsjep.cz
ČESKOSLOVENSKÝ ČASOPIS PRO FYZIKU – www.cscasfyz.fzu.cz
ENVIWEB – www.enviweb.cz
GATE2BIOTECH – www.gate2biotech.cz
CHEMICKÉ LISTY – www.csch.cz
CHEMPOINT.CZ
KVASNÝ PRŮMYSL – www.beerresearch.cz
LABORATORNÍ PRŮVODCE – www.labo.cz
MLÉKAŘSKÉ LISTY – www.milcom-as.cz
TŘETÍ RUKA – www.tretiruka.cz
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – www.vodnihospodarstvi.cz
Spolupracující společnosti /Cooperation companies
ČESKÁ CHROMATOGRAFICKÁ ŠKOLA – www.hplc.cz
ČESKÁ SPOLEČNOST CHEMICKÁ – www.csch.cz
ČESKÁ SPOLEČNOST PRO HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRII
– www.czechms.org
ČESKÁ SPOLEČNOST PRO BIOCHEMII A MOLEKULÁRNÍ
BIOLOGII – www.csbmb.cz
ÚSTAV PRO BIOCHEMII A MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII AV ČR,
V.V.I. – www.uochb.cas.cz
5
LABOREXPO 2013
NOMENKLATURA
1 LABORATORNÍ VYBAVENÍ POMŮCKY A SPOTŘEBNÍ MATERIÁL
1.1 Laboratorní nábytek, upevňovací, konstrukční a stavební prvky
1.2 Digestoře, ventilace a likvidace škodlivých výparů
1.3 Čerpací technika, vývěvy a kompresory
1.4 Úprava vody v laboratoři, iontoměniče, membrány, RO
1.5 Myčky laboratorního skla a čisticí prostředky
1.6 Sušárny, pece, temperační a chladicí komory
1.7 Lázně, ohřívací a chladicí systémy, kryogenika
1.8 Technika pro laboratorní a poloprovozní preparace a izolace
1.9 Laboratorní sklo a skleněné aparatury
1.10 Reaktory, autoklávy, míchačky, třepačky a centrifugy
1.11 Laboratorní mlýny, drtiče, dispergátory, emulgátory
a homogenizátory
1.12 Stolní lisy, hnětače a extrudéry
1.13 Dávkovací, vzorkovací a titrační soupravy a systémy
1.14 Měření pH, vodivosti a potenciálů ISE, elektrody a sondy,
pufry
1.15 Analytické váhy a předvážky
1.16 Měření teploty a tepelných veličin, regulace teploty
1.17 Měření a stanovení fyzikálních vlastností látek (hustota,
objem, bod varu a tání apod.)
1.18 Plastové laboratorní potřeby
1.19 Plyny a jejich směsi, tlakové láhve, kapalné plyny
1.20 Hadice, spojky, ventily a armatury
1.21 Shromažďování odpadu a likvidace
1.22 Bezpečnostní systémy a ochranné pomůcky, protipožární
technika
2 PŘÍSTROJOVÁ TECHNIKA
2.1 Analytická technika
2.1.1 Chromatografická technika a příslušenství
2.1.2 Spektrometrie a příslušenství
2.1.3 Fotometry
2.1.4 Mikroskopická technika a vybavení pro zpracování obrazu
2.1.5 Přístroje pro stanovení fyzikálních vlastností látek
a materiálovou analýzu
2.1.6 Analytické přístroje pro stanovení obsahu prvků a sloučenin
2.1.7 Vybavení pro sítovou analýzu, měření velikosti, porozity
a počtu částic
2.2 Přístroje pro měření kvality půdy, vody a ovzduší
2.2.1 Systémy a zařízení pro odběr a přípravu vzorků
2.2.2 Monitoring pracovního a životního prostředí
2.3 Laboratorní technika pro biologické materiály
2.3.1 Speciální vybavení pro přípravu a uchovávání vzorků
2.3.2 Aseptické a hygienické pomůcky a spotřební materiál
2.3.3 Aseptické boxy a čisté komory, čištění vzduchu
2.3.4 Zařízení pro biochemické preparace a bioanalýzu
2.3.5 Elektroforéza a vybavení
2.3.6 Technologie pro molekulární a genové inženýrství
6
LABOREXPO 2013
2.3.7 Informační systémy pro bioanalytiku, modelování a výpočty
2.3.8 Biochemikálie, kultury, protilátky, diagnostika a biosenzory
2.3.9 Zneškodňování biochemických vzorků, opatření proti jejich
zneužití
2.4 Testovací stroje a přístroje pro mechanoskopické zkoušky
2.4.1 Přístroje pro měření vlastností taveniny
2.4.2 Přístroje pro měření mechanických veličin a geometrických
rozměrů
2.4.3 Přístroje pro měření rheologických charakteristik
a viskozimetrie
2.4.4 Solné a klimatizační komory
2.4.5 Normalizace, metrologie, řízení a kontrola jakosti
2.4.6 Dokumentace a ochrana dat, nosiče dat
3 PROCESNÍ KONTROLA A VÝROBA
3.1 Výrobky a technologie pro zvyšování kvality výroby
3.2 Zařízení vstupní/výstupní a procesní kontroly
3.3 Software pro sledování kvality výroby
3.4 Poloprovozní zařízení
3.5 Filtrační zařízení a systémy
3.6 Plnicí zařízení
3.7 Automatické testovací systémy
4 CHEMIKÁLIE, REAGENCIE A DIAGNOSTIKA
4.1 Chemikálie pro obecné použití
4.2 Speciální a čisté roztoky a chemikálie pro analytické metody
4.3 Diagnostické soupravy a sady, CRM a příslušenství
4.4 Pomocné látky a spotřební materiál
4.5 Značené chemikálie a farmaka, radioizotopy, dozimetrie
4.6 Označování vzorků, bezpečnostní listy
4.7 Zacházení s nebezpečnými látkami a opatření proti jejich
zneužití
5 ZPRACOVÁNÍ DAT A DOKUMENTACE V LABORATOŘI
A PŘI KONTROLE KVALITY VÝROBY
5.1 Systémy sběru a vyhodnocení dat
5.2 LIMS
5.1 Systémy pro archivaci a organizaci v laboratořích
5.3 Systémy pro označování
5.4 Ostatní software
6 SLUŽBY LABORATOŘÍ
6.1 Analytika životního prostředí
6.2 Biochemické rozbory
6.3 Znalecké posudky a rizikový management
6.4 Contract research/manufacturing
6.5 Informační servis
6.4 Poradenství, legislativa a certifikace laboratoří
7 LITERATURA, ČASOPISY, INFORMAČNÍ ZDROJE, DATABÁZE
8 SERVIS A OPRAVY LABORATORNÍ TECHNIKY
7
Cisté chemikálie a
specializované služby
Profesionalita,
péče a partnerství
B31
Navštivte nás na stánku B31
nebo na www.lach-ner.com
Profesionální nábytek
pro každou laboratoř
®
TOP
®
STANDARD
®
EKO
www.merci.cz
Navštivte nás na stánku B 34
LABOREXPO 2013
DOPROVODNÝ PROGRAM VELETRHU
Doprovodný program připravil organizátor veletrhu – časopis
CHEMAGAZÍN, ve spolupráci s odbornými garanty – Českou
společností chemickou, Českou společností pro biochemii
a molekulární biologii a Ústavem organické chemie a biochemie
AV ČR, v.v.i.
Vstup na veletrh i doprovodný program je zdarma.
Místo konání: Kongresové centrum Praha, Malý sál, Přízemí,
(Sektor C)
Středa – 25. 9. 2013
09:15 hod.
ZAHÁJENÍ
09:30 hod. INTERAKCE INSULINU S JEHO RECEPTOREM
RNDr. Lenka ŽÁKOVÁ, PhD.
Ústav organické chemie a biochemie
AV ČR, v.v.i., Praha
V současné době je na světě 346 miliónů diabetiků, z čehož více než
90% pacientů má diabetes 2. typu, tj. diabetes nezávislý na množství
insulinu v krvi. Diabetes 1.typu, jímž je postiženo mezi 5–10%
diabetických pacientů, je onemocnění, jehož příčinou je nedostatek
insulinu v krvi, způsobený buď poškozením buněk vyrábějících insulin
nebo sekrecí defektního insulinu do krve. Insulin je peptidický hormon
skládající se z 51 aminokyselin ve dvou řetězcích vzájemně spojených
disulfidickými můstky. Funkce insulinu je zejména zprostředkování
vstupu molekul glukosy z krevního řečiště do nitra buněk, kde je
glukosa dále přeměňována na energii a zásobní tuky. Insulin, sekretovaný do krevního řečiště v odpovědi na příjem potravy, se pro správné
fungování musí navázat na insulinový receptor nacházející se na
povrchu buněk. Tento receptor je transmembránový protein o 1300
aminokyselinách s tyrosinkinázovou aktivitou na vnitřní straně buňky,
jejíž aktivování interakcí insulinu s jeho receptorem spouští signalizační
kaskádu vzájemně provázaných dějů zakončených zejména otevřením
membránových kanálů pro vstup molekul glukosy do buňky. Náš
výzkum se týká modifikování molekuly insulinu na různých místech
peptidového řetězce, což nám umožňuje lépe pochopit, které části
molekuly insulinu jsou zodpovědné za vazbu na insulinový receptor
a jak vlastně komplex insulinu s jeho receptorem vypadá. Toto
poznání by následně mohlo vést také k vylepšení stávajících
přirozených nebo pozměněných insulinů používaných v klinické praxi.
10:00 hod.
ŽIVOTNÍ CYKLUS HIV
Ing. Michaela RUMLOVÁ, Ph.D.
Ústav organické chemie a biochemie
AV ČR, v.v.i., Praha
Retroviry, mezi něž patří i HIV, vznikají v hostitelské buňce nejprve
jako nezralé, sférické částice složené z polyproteinových prekurzorů.
10
LABOREXPO 2013
Během pučení viru z buňky dochází k aktivaci virem kódované
proteasy, která rozštěpí prekurzory na jednotlivé funkční proteiny.
Tím je indukována morfologická změna, při níž dochází k přeskupení
proteinů za vytvoření vysoce organizované, zralé a plně infekční
částice. Detailní porozumění oěma typům skládání, jimiž virus musí
projít, je nezbytným předpokladem pro design inhibitorů, které by
zabránily tvorbě buď nezralé či zralé částice.
10:30 hod.
RYCHLÁ HPLC BIOFLAVONOIDŮ
Ing. Petr MARHOL
Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha
Bioflavonoidy – polyfenolické látky rostlinného původu. Mnoho z nich
má významné biologické (antioxidační, antikarcinogenní, antiaterogenní)
účinky. Z tohoto důvodu jsou „zajímavé“ nejen pro biologa a lékaře,
ale též pro analytického chemika. V současné době je evidováno cca
4 000 bioflavonoidů (např. rutin, quercetin, hesperidin, isoquercitrin
apod.). Nejpoužívanější metodou v kvalitativní i kvantitativní analýze
bioflavonoidů je kapalinová chromatografie (HPLC, UHPLC) ve spojení
s vhodnou detekční technikou (UV, DAD, MS). V příspěvku budou
diskutovány rychlé chromatografické separace polyfenolických látek
v analytickém i semipreparativním měřítku.
11:00 hod.
HMOTNOSTNĚ SPEKTROMETRICKÉ
ZOBRAZOVÁNÍ BIOLOGICKÝCH TKÁNÍ
Ing. Robert JIRÁSKO, Ph.D.
Univerzita Pardubice, FChT, KAnCh, Pardubice
Přednáška je věnována zobrazování tkání s využitím hmotnostní
spektrometrie. V úvodu přednášky jsou nejprve stručně zmíněny
základní pojmy, možné ionizační techniky a hmotnostní analyzátory
využívané v této problematice. Dále jsou diskutovány postupy při
přípravě vzorků včetně různých metod homogenního nanesení matrice
(v případě MALDI) na biologickou tkáň. V druhé části přednášky jsou
ukázány vybrané biologické aplikace v oblasti zobrazování malých
molekul a použití příslušného softwaru pro zpracování a vyhodnocení
dat.
11:30 hod.
IONTOVÁ MOBILITA
– HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE
Prof. RNDr. Karel LEMR, Ph.D.
Univerzita Palackého, PřF, Olomouc
V posledních letech značně roste zájem o spojení spektrometrie
iontové pohyblivosti (IMS) a hmotnostní spektrometrie (MS). IMS
využívá k rozpoznání látek odlišného tvaru iontů. Přednáška poskytne
základní přehled o instrumentaci a aplikacích spojení IMS-MS. Rozdílná
iontová mobilita dovolila separovat optické izomery, kombinací
IMS-MS se zlepšuje selektivita oproti samotné hmotnostní
spektrometrii a tím se dosahuje nižších mezí detekce a stanovitelnosti,
lze odlišit konformery proteinů. Zajímavé je uplatnění IMS-MS ve
forenzních aplikacích, jako je identifikace nových syntetických drog,
nebo ve farmaceutickém průmyslu.
11
LABOREXPO 2013
12:00 hod.
HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE
A ANALÝZA BÍLKOVIN
Doc. RNDr. Zbyněk ZDRÁHAL, Dr.
Univerzita Masarykova, PřF, Národní centrum
pro centrum biomolekul, Brno
Proteomika, vědní disciplína zabývající se analýzou bílkovin, je
v současné době velmi rychle se rozvíjejícím oborem a hmotnostní
spektrometrie se během posledních 20 let stala jednou z nejčastěji
používaných technik v proteomice. Přestože se tato vědní disciplína
uplatňuje zejména v základním výzkumu v oblasti molekulární biologie, biochemie či biomedicíny, lze ji úspěšně využít i v biotechnologickém výzkumu či v oblasti zemědělských a veterinárních věd nebo při
rutinních aplikacích, např. analýza klinických patogenů. V přednášce
budou prezentovány základní principy hmotnostní spektrometrie
a obecných proteomických postupů, aplikační možnosti hmotnostní
spektrometrie v analýze proteinů včetně vybraných příkladů. Současně
bude představena i Centrální laboratoř-Proteomika Středoevropského
technologického institutu Masarykovy univerzity (CEITEC-MU) v Brně.
12:30 hod. TRENDY V GC/MS – MULTIDIMENZIONÁLNÍ CHROMATOGRAFIE
RNDr. Radomír ČABALA, Dr.
Univerzita Karlova, PřF, Praha
V příspěvku budou stručně představeny teoretické základy a principy,
na kterých je založen vývoj komprehenzivní GC. Bude prezentován
stručný přehled používané instrumentace včetně jejích principů, výhod
a účinnosti. Budou uvedeny příklady analýz reálných komplexních
vzorků provedených na komerční i nekomerční instrumentaci, které
demonstrují separační účinnost komprehenzivní GC.
13:00 hod. TVORBA AEROSOLU PRO PRVKOVOU ANALÝZU
POMOCÍ TEPELNÉHO ODPAŘOVÁNÍ DIODOVÝM
LASEREM
Jan PREISLER*, Pavla FOLTYNOVÁ, Viktor KANICKÝ
Univerzita Masarykova, CEITEC/ÚCh, PřF, Brno
Tepelné odpařování pomocí diodového laseru (diode laser thermal
vaporization, DLTV) je nová technika tvorby aerosolu. Ve spojení
s hmotnostní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem umožňuje
prvkovou analýzu v submikrolitrových objemech vzorků. Technika
spočívá v nanesení vzorků o definovaném objemu na substrát s látkou
absorbující záření infračerveného diodového laseru, jehož působením
dochází posléze k pyrolýze/hoření substrátu se vzorkem a k tvorbě
suchého aerosolu. Technika byla ověřena na analýze Co, Ni, Zn,
Mo, Cd, Sn a Pb s detekčními limity v rozsahu 0,4-30 pg. Navíc byl
sestrojen prototyp nízkonákladového zařízení pro DLTV a jeho použitelnost byla ověřena na stanovení obsahu olova v neupravované plné
krvi. Ekonomicky nenáročná metoda je alternativou běžně používaných metod zavádění vzorků do indukčně vázaného plazmatu
s výhodami jednoduché přípravy, archivování a přepravy vzorků,
minimální spotřeby vzorku a krátké doby analýzy.
12
LABOREXPO 2013
Čtvrtek – 26. 9. 2013
09:30 hod.
VYUŽITÍ NOVÝCH ELEKTRODOVÝCH MATERIÁLŮ
PRO VOLTAMETRICKÉ STANOVENÍ BIOLOGICKY
AKTIVNÍCH LÁTEK V BIOLOGICKÝCH
A ENVIRONMENTÁLNÍCH MATRICÍCH
Prof. RNDr. Jiří BAREK, CSc.
Univerzita Karlova, PřF, Univerzitní výzkumné
centrum UNCE „Supramolekulární chemie“,
Katedra analytické chemie, UNESCO Laboratoř
elektrochemie životního prostředí, Praha
Navzdory úžasným možnostem moderních separačních a spektrometrických metod mohou i v dnešní době užitečnou roli při stanovení
stopových množství biologicky aktivních organických látek sehrát
moderní voltametrické metody v kombinaci s novými typy elektrodových materiálů s nižším šumem, širším potenciálovým oknem větší
odolností vůči pasivaci. Tato skutečnost bude demonstrována na nově
vyvinutých metodách stanovení vybraných pesticidů, chemických
karcinogenů, protinádorových léčiv a markerů jejich expozice
v různých environmentálních a biologických matricích. Pozornost bude
věnována různým typům amalgámových elektrod, uhlíkových filmových a uhlíkových pastových elektrod a borem dopovaných diamantových filmových elektrod v nejrůznějším uspořádání. Bude diskutována
i možnost využití supramolekulárních interakcí ke zvýšení citlivosti
a selektivity voltametrických stanovení.
10:00 hod.
NANODIAMANTY – FLUORESCENČNÍ ZNAČKY
S NEOMEZENOU FOTOSTABILITOU
Mgr. Petr CÍGLER, Ph.D.
Ústav org. chemie a biochemie AV ČR, v.v.i., Praha
Fluorescence bodových poruch diamantů, tzv. NV-center, je
extrémně fotostabilní a nachází aplikace v oblastech od fluorescenční mikroskopie, dlouhodobém sledování osudu částic uvnitř
buněk, magnetometrie s vysokým rozlišením až po kvantové počítače.
Se snižováním velikosti diamantových krystalů až do nanorozměrů
dochází k proměnám v jejich fyzikálních vlastnostech i chemickém
chování. V přednášce budou představeny vybrané problémy
související s povrchovou modifikací diamantových nanokrystalů,
připojením architektur umožňujících fluorescenční detekci chemických
procesů na povrchu a zajištěním jejich koloidní stability. Modifikované
diamanty budou představeny jako neomezeně fotostabilní
fluorescenční nanosondy vhodné pro biologické a medicinální aplikace.
10:30 hod.
NANOMATERIÁLY A NANOTECHNOLOGIE
OCHRAŇUJÍ PAMÁTKY A ČISTÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Ing. Jiří RATHOUSKÝ, CSc.
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i.,
Praha
V současné době dochází k rychlému pokroku v přípravě a charakterizaci nanomateriálů, což má zásadní význam pro vývoj nano13
LABOREXPO 2013
technologií zaměřených na různé obory lidské činnosti včetně těch,
kde se to ještě v poměrně nedávné době zdálo nepravděpodobné.
Významného pokroku bylo dosaženo ve vývoji fotokatalyticky
aktivních materiálů zejména na bázi polovodivých oxidů ve formě
nanočástic a zejména nanostrukturních vrstev. Díky svým
jedinečným vlastnostem jsou tyto vrstvy fotokatalyzátory s vysokou
účinností při degradaci polutantů vzduchu, vody, vývoji
samočisticích a antibakteriálních povrchů. V současné době dochází
k vývoji postupů, které by mohly v blízké budoucnosti přinést
zásadní pokrok při restaurování našeho hmotného kulturního
dědictví zahrnujícího historické stavby, plastiky, textilie, obrazy,
kovové předměty, historické rukopisy a tisky apod. Nové postupy
umožní účinné a přitom velmi šetrné čištění historických materiálů,
jejich konsolidaci a zpevnění i preventivní ochranu, která zvýší
jejich odolnost vůči vlivům prostředí a umožní snížit četnost
restaurátorských zásahů.
11:00 hod.
PŘEDSTAVENÍ ČESKÉHO LABORATORNÍHO
PŘÍSTROJE NA VÝROBU NANOVLÁKEN
A NANOČÁSTIC 4SPIN
Ing. Marek POKORNÝ, Ph.D.
Contipro Biotech s.r.o., Dolní Dobrouč
Východočeská společnost Contipro představila v úvodu tohoto roku
nový laboratorní přístroj pro výrobu nanomateriálů. Řešení výsledného
přístroje je natolik novátorské, že jeho součásti kryjí čtyři mezinárodní
patenty a celé zařízení je ochráněno průmyslovým vzorem. Rozhodně
nepatří mezi první zařízení na trhu schopné vyrobit nanovlákna, ale
svými přednostmi míří na rozdíl od ostatních také na medicínskou
výrobu. Jedinečnost přístroje, který otevírá cestu novým objevům
v tkáňovém inženýrství a regenerativní medicíně, spočívá v jeho
experimentálních možnostech při zachování uživatelské jednoduchosti.
Na přístroji 4SPIN lze nanomateriály tvořit metodami electrospinningu,
electroblowingu i elektrosprayingu. Je možné zpracovávat všechny
běžné syntetické polymery a také přírodní polymery využívané pro
výrobu nanovláken. Navíc lze ovlivňovat uspořádání vlákenných
vrstev a vytvářet i pravidelné 3D vlákenné struktury. Contipro věří,
že přístroj zaujme výzkumníky ze soukromých laboratoří a univerzit
především variabilitou výroby nanovláken, možností maloobjemové
produkce a snadnou ovladatelností celého stroje. Nové nanomateriály
pro výzkum na něm totiž mohou vytvářet samostatně i studenti či
laboranti, což může nové objevy v aplikaci nanomateriálů výrazně
urychlit.
11:30 hod.
MEMBRÁNOVÉ PROTEINY A JEJICH
ELEKTROCHEMICKÁ ANALÝZA
Ing. Jan VACEK, Ph.D.
Univerzita Palackého, LF, Olomouc
Proteiny asociované s membránami představují přibližně 20–30 %
z celkového počtu známých proteinů. Jejich studium je úzce spjato
s transportem látek přes buněčné membrány, komunikací buněk se
svým okolím a regulačními (signálními) mechanismy metabolizmu.
14
LABOREXPO 2013
Všechny tyto popsané funkce vycházejí z interakcí ligandů
a transportovaných látek s cílovým membránovým proteinem.
V důsledku zmíněných interakcí dochází ke strukturním změnám
a mnohdy také modulaci biologické funkce zkoumaného proteinu.
Přednáška si klade za cíl popsat elektrochemické přístupy, které se
využívají k analýze interakcí a strukturních změn membránových
proteinů a taktéž nastínit budoucí směřování v oblasti studia
interakcí membránových proteinů s farmakologicky aktivními ligandy.
12:00 hod.
BIOAPLIKACE MIKROSKOPIE ATOMOVÝCH SIL (AFM)
Doc. RNDr. Petr SKLÁDAL, CSc.
Univerzita Masarykova, PřF, Ústav biochemie, Brno
Nanobiotechnologie využívá biologické objekty (biomolekuly, proteiny,
nukleové kyseliny, ...) v technických systémech, na druhou stranu
pak aplikuje nanotechnologické postupy při zkoumání biologických
systémů, s cílem získat informace obtížně dostupné „klasickými“
technikami. AFM umožňuje zobrazení buněk až jednotlivých biomolekul ve vodném prostředí oskenováním vzorku ostrým hrotem na
konci flexibilního raménka. Pokud je hrot modifikován vhodným (bio)
ligandem, lze měřit přímo afinitní síly v komplexech s komplementárními partnery (protilátka-antigen, ligand-receptor, nukleová kyselina-protein). Bude představena AFM instrumentace dostupná v rámci
CEITEC na MU a budou prezentovány ukázky zobrazení biomolekul,
buněk, nanočástic a využití silových spektroskopických technik ke
studiu interakcí v biokomplexech a dynamiky buněk.
12:30 hod.
„SBOHEM, PANÍ BRADFORDOVÁ … ANEB IČ
SPEKTROSKOPIE VE SLUŽBÁCH KVANTIFIKACE
PROTEINŮ A PEPTIDŮ“
Mgr. Stanislav KUKLA
Merck spol. s r.o., Praha
V úvodu příspěvku budou shrnuty současné možnosti kvantifikace
proteinů a peptidů, mezi než patří kolorimetrické metody typu
Bradford nebo BCA, dále kvantifikace pomocí absorpce v UV oblasti
a analýza aminokyselin. U jednotlivých metod budou zmíněna
omezení jejich použitelnosti, a to především z pohledu případné
interference jiných složek vzorku a primární struktury proteinu.
Diskutována bude i složitost přípravy vzorku a nutnost volby
správného standardu u jednotlivých metod. Hlavním bodem sdělení
bude představení nového Merck Millipore systému pro kvantifikaci
biomakromolekul. Toto zařízení s názvem DirectDetect™ využívá pro
kvantifikaci proteinů a peptidů měření a speciální vyhodnocení IČ
spektra vzorku, který je nanesen na membránu z hydrofilního PTFE.
Tento přístup umožňuje kvantifikovat proteiny i ve složitých směsích
(např. v buněčných lyzátech vedle DNA a jiných složek), a to bez
ohledu na jejich primární strukturu a v minimálním objemu nijak
neupravovaného vzorku. Stručně budou vysvětleny teoretické
základy tohoto přístupu a velký prostor bude věnován prezentaci dat
z reálných měření. Přístroj DirectDetect™ bude na veletrhu k dispozici pro případné zájemce o živou ukázku na stánku Merck Millipore.
15
LABOREXPO 2013
13:00 hod.
PROČ PATŘÍ DO VÝUKY PŘÍRODOVĚDNÝCH
PŘEDMĚTŮ EXPERIMENT, ANEB CO DOKÁŽE
REALITA EXPERIMENTU NIKOLIV VIRTUALITA
Ing. Květoslava STEJSKALOVÁ, CSc.
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského
AV ČR, v.v.i., Praha
Odpověď na tuto otázku dává program, který druhým rokem realizují
vědci a studenti Ústavu fyzikální chemie J.Heyrovského v rámci svých
pestrých popularizačních a vzdělávacích aktivit. ÚFCH JH, zatím jako
jediný v AV ČR nabízÍ ucelenÝ program několika druhů workshopů:
pro žáky 7.-9. tříd (a nižších ročníků víceletých gymnázií) je určen
workshop „Chemie není nuda“; pro mladší žáky (4.-6. třída) je
program úloh „Až mě jednou potká chemie“ přizpůsoben jejich
znalostem; program jakéhosi, jak jinak než chemického, divadla, do
kterého se děti mohou samy zapojovat, „Posviť si citronem na duhu“,
je určen žáčkům 1. až 3. tříd a v tzv. lehčí variantě jej ústav úspěšně
hraje i ve školách mateřských. Cílem týmu realizujícího workshopy
v ÚFCH JH samozřejmě není „vzdělat“ všechny žáky z celé České
republiky, ale přimět či podpořit pedagogy v jejich snaze dostat
experiment zpět do výuky přírodovědných předmětů, ze které se
v rámci „virtualizace“ čehokoliv vytratil, ale kam neodmyslitelně, má-li
škola vzdělávat, stále patří!
SEMINÁŘE A PREZENTACE VYSTAVOVATELŮ
STŘEDA 25.9.
9:25–13:15 SEMINÁŘ PRAGOLAB – AMEDIS
Pragolab s.r.o a AMEDIS, spol. s r.o. si dovolují pozvat na seminář
zaměřený na „Novinky v laboratorní technice Thermo Scientific“.
– Kongresové centrum Praha, Malý sál, Patro 0 (Přízemí)
– Kontakt: +420 281 918 191, [email protected]
10:00–11:00 PREZENTACE LABICOM
LABICOM s.r.o. si Vás dovoluje pozvat na prezentaci německého
výrobce chromatografického spotřebního materiálu Macherey-Nagel
„Nucleoshell high efficiency in HPLC, core shell technology“.
Přednášejícím je Dr. Christos Evangelakakis (v anglickém jazyce).
– Kongresové centrum Praha, Salónek 0.1, Patro 0 (Sektor B)
– Kontakt: +420 734 705 713, [email protected]
ČTVRTEK 26.9.
10:00–11:00 PREZENTACE ANAMET
Prezentace firmy ANAMET, s.r.o. - Přístrojová techniky a novinky
„TOC, AOX, EOX a CHNS analyzátory firem Elementar a Mitsubishi“.
– Kongresové centrum Praha, Salónek 0.1, Patro 0 (Sektor B)
– Kontakt: +420 257 328 175, 602 194 478, [email protected]
16
Časopis pro chemicko-technologickou
a laboratorní praxi
Dvouměsíčník zaměřený na chemickou výrobu,
technologie, výzkum a laboratorní techniku
VI. ročník
Veletrh
u analytI
cké, měř
Icí a lab
ora
torní tec
hnIk
y – www.la
o.cz
5
TÉMA ČÍSLA
biotechn
ročník xxIII
(2013)
ologie, bio
chem
Biotechnolo
ie a farma
cie
gie v ČR
METTINUM
– Systém pro
dlouhodob
ou archivac
i
vzorků DN
A
Nečistoty ve
farmaceuti
ckých
produktech
způsobují pro
blémy
F-page_5-13.indd
borexp
Bioplasty:
budoucnost
í?
Klasifikace
čistých
prostor po
dle ISO
s použitím číta
čů částic
unášených vzd
uchem
Ekonomika
a řízení
podniků v che
mickém průmy
slu
alternativa s
1
10.9.2013 16:41:51
Přináší informace
o výrobních zařízeních
a technologiích,
výzkumu a vývoji,
laboratorních metodách
a přístrojové technice,
ekologii, legislativě
a aktuálním dění
v chemii a v navazujících
oborech.
Je zaměřen na chemii,
petrochemii, farmacii
a biotechnologie, chemické
strojírenství, měření,
regulaci a řízení procesů,
inženýrství a projekci,
výzkum a vývoj, laboratorní
praxi a ochranu životní
prostředí.
• Zasílán ZDARMA v ČR a SR
• Více než 4000 čtenářů
• Vydáván od roku 1991
• Odborné texty rešeršovány
Organizátor a hlavní mediální
partner veletrhu
Více informací, on-line verze časopisu
a možnost objednání pravidelného
zasílání ZDARMA na:
W W W. C H E M A G A Z I N . C Z
LABOREXPO 2013
SEZNAM VYSTAVOVATELŮ / LIST OF EXHIBITORS
2THETA ASE
3P CHEM
ABL&E - JASCO (A)
ALCHIMICA
AMEDIS
ANALYTIKA
ANAMET
ANTON PAAR
BAL SEAL ENGINEERING (NL)
BDL CZECH REPUBLIC
BECKMAN COULTER
ČESKÁ REPUBLIKA
BIO-RAD
BRUKER
CARBON INSTRUMENTS
CARL ZEISS
CENTEC
CERAMARET (CH)
DIALAB
DONAU LAB PRAGUE
EPPENDORF CZECH
& SLOVAKIA
GORO
HACH LANGE
HANNA INSTRUMENTS CZECH
HANYKO PRAHA
HILGER
HPST
CHROMSERVIS
CHROMSPEC
ILABO
ING. ŠVEC – PENTA
INTERTEC (SK)
ITES (SK)
JHS LABORATORY
KAROLINA EXPRESS
– SARTORIUS
KATKO
KONEKO MARKETING
KOUŘIL DÁVKOVACÍ
ČERPADLA
KRD
LABICOM
LABIMEX CZ
LABOR-KOMPLET
LABTECH
LABTECHNIK
LACH-NER
LAO – LASERY A OPTIKA
LECO
18
LGC STANDARDS
LINDE GAS
MANEKO
MEDIAL
MERCI
MERCK MILLIPORE
METROHM ČESKÁ
REPUBLIKA
METTLER TOLEDO
MILCOM SERVIS
NEOTEC
NETTO ELECTRONICS
NICOLET CZ
O.K. SERVIS BIOPRO
OPTIK INSTRUMENTS
PARKER HANNIFIN
CZECH REPUBLIC
PCS
PE SYSTEMS
P-LAB
PRAGOLAB
RENISHAW
RMI
SARTALEX
SHIMADZU
SCHMACHTL CZ
SCHOELLER INSTRUMENTS
SIGMA-ALDRICH
SIPOCH
SOTAX PHARMACEUTICAL
TESTING
SPECION
SPECTRO CS
SYMPATEC (D)
THERMO SCIENTIFIC
TRIGON PLUS
UNI-EXPORT INSTRUMENTS
UNIMED
ÚSTAV ORGANICKÉ CHEMIE
A BIOCHEMIE
- VÝVOJOVÉ DÍLNY
VERDER
VWS MEMSEP
WATERS
WTW, MĚŘICÍ
A ANALYTICKÁ TECHNIKA
LABOREXPO 2013
C18
2 THETA ASE, s.r.o.
P.S. 103, 737 01 Český Těšín • T: +420 558 732 122,
[email protected] • www.2theta.cz
Laboratorní přístroje – analyzátory stopových prvků (i provozní
a přenosné), mikrovlnné mineralizátory, ITP/CZE. Skříňové termostaty
a klimatické komory, nábytek, digestoře. Nástroje pro odběr a úpravu
vzorků. Referenční materiály. Odborné akce a literatura.
Laboratory instruments – analyzers of trace elements (also process or
transportable), microwave digestion units, ITP/CZE. Thermostic and
climatic boxes, furniture, fume hoods. Tools for sample taking and
preparation. Reference materials. Conferences and books.
ZÁSTUPCE FIREM / REPRESENTATIVES: ISTRAN, ERTEC POLAND,
VILLA LABECO, POL-EKO APARATURA, MARCEL
A19
3P-CHEM s.r.o.
P.O. BOX 31, 267 01 Popovice u Králova Dvora,
T: +420 311 638 029 • [email protected] • www.3p-chem.cz
Dodavatel chemických surovin a obalů
A supplier of chemical raw materials and packaging.
ZÁSTUPCE FIREM / REPRESENTATIVES: CS CABOT, CPS COLOR,
MULTICOLOR DEUTSCHLAND, RAL DEUTSCHES INSTITUT FÜR
GÜTESICHERUNG UND KENNZEICHNUNG, SIEPE, WORLÉE-CHEMIE,
SOCHIM PIGMENTI, MINERALS GIRONA, HUBER PACKAGING GROUP,
BENDA – LUTZ WERKE, MÜNZING MICRO TECHNOLOGIES, GRACE,
CHEMIPOL, NEVILLE CHEMICAL COMPANY, PROVENCALE, SIGMUND
LINDNER, VETROPACK MORAVIA GLASS
C5
ABL&E HandelsgesmbH
Kettenbrückengasse 20, 1040 Wien (A) • T: +420 725 518 828,
[email protected], www.ablelab.com
Prodej a servis vysoce výkonné laboratorní instrumentace pro
testování farmaceutických materiálů, tablet, mastí apod. Cirkulární
dichroismy, micro- a standardní UV/VIS/NIR a FTIR, fluorimetry,
polarimetry, Raman, SNOM, SPR, HPLC, superkritické kapalinové
chromatografy a extrakce.
19
LABOREXPO 2013
Sales and service of high level lab instrumentation: Testing of
pharmaceutical materials, tablets, ointments, etc.), Circular
Dichroism, Micro- and standard UV/VIS/NIR and FTIR, Fluorimetry,
Polarimetry, Raman, SNOM, SPR, HPLC, Supercritical Fluid
Chromatography and Extraction.
ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: JASCO, HANSON RESEARCH,
COBALTLIGHT, METERTECH, SONICS, REICHERT/AMETEK,
RHEODYNE&UPCHURCH, TEKNOKROMA, ELECTROLAB
A5
ALCHIMICA s.r.o.
Národní obrany 45, 160 00 Praha • T: +420 220 515 541,
[email protected] • www.alchimica.cz
Dodavatel chemických sloučenin pro výrobu, vývoj a výzkum.
Sortiment firmy je velmi široký od některých základních chemických
surovin, přes potravinářské a krmivářské přísady po organické
intermediáty, čisté a speciální chemikálie dle požadavků zákazníků.
Laboratorní chemikálie od předních světových výrobců, společností
APPLICHEM, MOLEKULA, J&K SCIENTIFIC a GLENTHAM LIFE
SCIENCES a laboratorní sklo od německého výrobce TECHNISCHE
GLASWERKE ILMENAU.
ALCHIMICA is the representative of laboratory chemicals producers
APPLICHEM, MOLEKULA, J&K SCIENTIFIC and GLENTHAM LIFE
SCIENCES and German producer of laboratory glassware TECHNISCHE
GLASWERKE ILMENAU.
ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: APPLICHEM, MOLEKULA,
J&K SCIENTIFIC, GLENTHAM LIFE SCIENCES, TECHNISCHE
GLASWERKE ILMENAU
A4
AMEDIS, spol. s r.o.
Bobkova 786/787, 198 00 Praha • T: +420 281 918 191,
[email protected] • www.amedis.cz
Zastoupení, dovoz, instalace, zaškolení, záruční a pozáruční servis
předních výrobců laboratorní techniky: Bruker CAD, ThermoFisher
Scientific, CEM, Teledyne Isco, DeltaNu, Inficon, Oxford Instruments,
Erweka.
Authorized distributor, instalation, warranty and after-sales service
and trainings for Bruker CAD, ThermoFisher Scientific, CEM,
Teledyne Isco, DeltaNu, Inficon, Oxford Instruments, Erweka.
ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: BRUKER CAD, THERMO
FISHER SCIENTIFIC, CEM, TELEDYNE ISCO, DELTANU, INFICON,
OXFORD INSTRUMENTS, ERWEKA
20
LABOREXPO 2013
B41
ANALYTIKA, spol. s r.o.
Ke Klíčovu 816/2a, 190 00 Praha • T:+420 286 589 819,
[email protected] • www.analytika.net
Výroba a prodej kalibračních roztoků pro spektroskopii
a chromatografii ASTASOL®, referenčních materiálů (CRM, QCM),
pufrů, vodivostních standardů a speciálních čistých chemikálií.
Automatické pipety, dávkovače, špičky, bezodtahové digestoře.
Production, distribution of calibration standard solutions ASTASOL®
for spectroscopy and chromatography, CRM, QCM, buffers,
conductivity standards, ultrapure chemicals (acids, organics solvents).
Liquid handling products, ductless fume hoods.
ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: THERMO FISHER SCIENTIFIC,
ERLAB D.F.S., IELAB, LGC STANDARDS, REAGECON, SCHARLAB,
SEMADENI, MERCK MILLIPORE
B38
ANAMET s.r.o.
Kováků 26, 150 00 Praha • T: +420 257 328 175,
[email protected] • www.anamet.cz
Přístrojové vybavení pro laboratoře, výzkumná pracoviště
i pro měření v provozu.
Analytical equipment for laboratories, research and industry.
ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: AMS FRANCE - ALLIANCE
INSTRUMENTS, ANGELANTONI, BIOTAGE, CARON, CASELLA,
DATAPHYSICS, ELEMENTAR ANALYSENSYSTEME, HESSE
INSTRUMENTS, INDEX INSTRUMENTS, KONICA MINOLTA, LUM,
MALVERN INSTRUMENTS, MITSUBISHI CHEMICAL ANALYTECH,
NANOSURF, NANOVEA, NETZSCH, OPTICAL ACTIVITY, PARTICLE
MEASURING SYSTEMS, QUANTACHROME INSTRUMENTS, SIEVERS,
STANHOPE-SETA, TINIUS OLSEN
B46
ANTON PAAR GmbH, organizační složka
Bělohorská 85, 169 00 Praha • T +420 233 356 634
[email protected][email protected]
www.anton-paar.cz • www.anton-paar.sk • www.anton-paar.com
21
LABOREXPO 2013
Analytické a laboratorní přístroje pro: nápojovou analýzu (měření
obsahu alkoholu, obsahu O2 a CO2, hustoty a koncetrace),
dynamicko-mechanickou termální analýzu (DMTA), vysokotlaký
a mikrovlnný rozklad, přípravu vzorků, syntézu v mikrovlnném poli.
Refraktometry a polarimetry, reometry, viskozimetry, analyzátory
cukru, povrchová analýza, přesné teploměry, tribologie, turbidimetry,
RTG strukturální analýza - SAXS RTG, XRD, analýzy v ropném
a palivářském průmyslu.
Analytical and laboratory instruments.
ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: ANTON PAAR, PETROTEST
C6
BAL SEAL ENGINEERING B.V. (NL)
Na Poříčí 1047/26, 110 00 Praha • T: +420 225 991 966
[email protected] • www.balseal.com
Americký výrobce pružin a těsnění využívající unikátní patentovanou
technologii Bal Seal Canted Coil™ je lídrem pro kritické aplikace
v oboru HPLC a UHPLC.
American producer of seals for HPLC and UHPLC equipment
offering effective sealing in a wide range of temperatures,
pressures and media types, with strong resistance to abrasion
and with increased service life in mobile phases, especially when
buffer salts are present.
ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: BAL SEAL ENGINEERING
BDL Czech Republic s.r.o.
Trávnice 169, 511 01 Turnov • T: +420 481 540 792
[email protected] • www.bdl-cee.com
Dodavatel analytických chemikálií vysoké čistoty, laboratorních
potřeb a spotřebního materiálu.
Distributor of analytical chemicals and reagents of high purity,
laboratory equipement and consumables.
ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: J.T.BAKER
22
B18
LABOREXPO 2013
A15
BECKMAN COULTER ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.
Murmanská 4, 100 05 Praha • T: +420 272 017 332
[email protected] • www.beckman.cz
Přístroje a reagencie pro laboratoře biomedicínského výzkumu
(jako jsou ultracentrifugy, vysokokapacitní centrifugy, pipetovací
roboty, přístroje pro analýzu buněk a částic a průtokové cytometry),
soupravy, reagencie a vybavení pro laboratoře klinické biochemie,
hematologie, imunologie, RIA laboratoře.
Instruments and reagents for biomedical research laboratories
(ultracentrifuges, high-capacity centrifuges, liquid handling systems,
particle characterization systems and flow cytometry), kits, reagents
and equipment for laboratories of clinical chemistry, hematology,
immunology, RIA laboratories.
ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: BECKMAN COULTER
C2
BIO-RAD spol. s r.o.
Nad ostrovem 1119/7, 147 00 Praha • T: +420 241 430 532
[email protected] • www.bio-rad.com
Přístroje a spotřební materiál pro všechny oblasti laboratorní
diagnostiky biochemického i základního výzkumu, výukové
vzdělávací programy.
Complete solutions used for scientific research, drug discovery,
biopharmaceutical manufacturing and food safety.
ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: BIO-RAD
B12
BRUKER s.r.o.
Pražákova 1000/60, 619 00 Brno • T: +420 733 324 091
[email protected] • www.bdal.cz
Špičkový výrobce přístrojů pro výzkum i kontrolu kvality. Bruker
přináší řadu inovativních systémů pro farmaceutický průmysl, Life
Science, aplikovaný analytický a klinický výzkum. Bruker Daltonics
- divize firmy Bruker - poskytuje řešení pro aktuální analytické
problémy díky širokému portfoliu výrobků a technologií včetně
23
NOVINKY
Avanti® J-26S
vysokokapacitní centrifuga
DelsaMax™
analyzátor částic
Biomek® 4000
pipetovací robot
www.beckman.cz
LABOREXPO 2013
MALDI-TOF MS, ESI-TOF MS a qTOF, Ion Trap MS, FTMS, ICP-MS,
GC/MS a GC systémů. Divize Bruker AXS dodává RTG systémy
využívané v oblastech rentgenové difrakce (XRD), rentgenové
fluorescence (XRF) a chemické i biologické monokrystalové
rentgenové difrakce (SC-XRD)
A global market and technology leader in research and quality control instrumentation. Bruker delivers a series of innovative, fully integrated systems for use in the Pharmaceutical, Life Science, Applied
Analytical, and Clinical Research areas. Bruker Daltonics – a division
of Bruker company - provides the best solutions for the very latest
analytical questions with product and technology portfolio which
includes MALDI-TOF MS, ESI-TOF and qTOF MS, Ion Trap MS, FTMS,
ICP-MS, and GC/MS as well as GC systems. Bruker AXS supplies
X-ray systems used in the fields of X-ray Diffraction (XRD), X-ray
Fluorescence (XRF) and chemical and biological Single Crystal X-ray
Diffraction (SC-XRD).
ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: BRUKER
B25
CARBON INSTRUMENTS, spol. s r.o.
Nademlejnská 600, 198 00 Praha • T: +420 242 481 706
[email protected] • www.skalar.com
Analyzátory vody, půdy, tabáku, potravin, piva, vína, TOC, celkového
dusíku, BSK, CHSK, toxicity, aniontů, kationtů a ropných látek.
Analysers of water, soil, tobacco, food, beer, wine, TOC, total
nitrogen, BOD, COD, toxicity, anions, cations.
ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: SKALAR ANALYTICAL
C15
CARL ZEISS spol. s r.o.
Radlická 14/3201, 150 00 Praha • T: +420 233 101 235
[email protected] • www.zeiss.cz
Mikroskopy, přístroje pro histologii a patologii, laserová mikrodisekce.
Microscopy, microtomes and cryostats, microdissection, SW.
ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: CARL ZEISS
25
LABOREXPO 2013
B11
CENTEC, spol. s r.o.
Pekařská 601/8, 150 00 Praha • +420 257 084 111
[email protected] • www.centec.cz
Vývoj a výroba senzorů, přístrojové techniky a provozních technologií.
Prodeje a servis měřicí a regulační techniky a vybavení laboratoří
renomovaných světových značek především v oblasti termostatů pro
ohřev a chlazení až do extrémních hodnot, destilačních jednotek,
rotačních vakuových odparek, sušáren atd.Jediný výhradní zástupcev
ČR a SR německé firmy LAUDA, která se zabývá laboratorní
technikou – různými termostatickými jednotkami pro ohřev
a chlazení s vysokou teplotní stabilitou, průmyslovým chlazením
a dále specifickou měřicí technikou pro viskozimetrii
a tenziometrii.
A worldwide Company focused in high quality process sensors
and skid mounted process units for liquid and gas applications.
The foundation of the company‘s success is an international team
of specialists to combine customer requirements with technical
solutions.
ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: LAUDA, BUCHI, BINDER,
MEMMERT, METLER TOLEDO, BROOKFIELD
C8
CERAMARET SA
Rue des Croix 43, CH - 2014 Bôle (CH) • +41 328 438 383
[email protected] • www.ceramaret.ch
Výroba vysoce kvalitních dílů ze speciální keramiky, rubínu a safíru
pro rozličné analytické a laboratorní aplikace (písty a ventily pro
vysokotlaká čerpadla, analyzátory a dávkovače) a pro zdravotnická
zařízení (izolátory pro endoskopy a elektro-chirurgii apod.).
Specialized in the production of high quality parts made in advanced
ceramics, ruby and sapphire for multiple analytical and laboratory
applications (pistons and valves for high-pressure pumps, analyzers
and dispensers) as well for medical devices (insulators for endoscopes
and electro-surgery and blades).
ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: CERAMARET
26
LABOREXPO 2013
B26
DIALAB spol. s r.o.
Nám. Osvoboditelů 1, 153 00 Praha • T: +420 257 910 255
[email protected] • www.dialab.cz
Dodávky laboratorních zařízení : kompletní vybavení pro ELISA
soupravy a obecně pro mikrodestičkovou instrumentaci od firmy
BIOTEK – readery, promývačky, fotometry, spektrofotometry,
měření fluorescence a luminiscence, HELLMA kyvety a ponorné
sondy, biochemické a hematologické analyzátory, pipety a dávkovací
zařízení SOCOREX, laboratorní váhy PRECISA, plastový materiál
GREINER BIO-ONE. Výroba a distribuce reagencií.
Supplier of laboratotory equipments: all insrumentation for ELISA
kits and generally for microplate instrumentation from manufacturer
BIOTEK - readers, washers, photometers and spectrophotometers,
measuring of fluorescence and luminiscence, HELLMA cuvettes and
fibre optical system, analyzers for clinical chemistry and hematology,
pipets and liquid handling instruments SOCOREX, balances PRECISA,
plastic materials GREINER BIO-ONE. Production and distribution of
clinical reagents.
ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: DIALAB, DIATRON, AMS,
BIOTEK, HELLMA, SOCOREX PRECISA, GREINER BIO-ONE
A14
DONAU LAB, s.r.o.
Třebohostická 14, 100 31 Praha • T: +420 261 305 321
[email protected] • www.donaulab.com
Prodej laboratorních přístrojů a vybavení pro aplikace v mnoha
různých odvětvích – farmacii, chemickém, petrochemickém, textilním
a potravinářském průmyslu, při úpravě vod, zdravotnictví a jiných
profesních aplikacích.
Sale of laboratory instruments and equipment for applications in
many different sectors – pharmacy, chemical, petrochemical, textile
and food industry, for water treatment, health and other proffesional
applications.
ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: ASTELL, BINDER, BISCHOFF
ANALYSENTECHNIK, BÜCHI GLASS USTER, BÜCHI LABORTECHNIK,
CAMAG, CAT INGENIEURBÜRO, CHRIST, DONAU LAB SONIC, ELGA
LAB WATER, F.P.S. FOOD PHARMA SYSTEMS, GIBERTINI, INTEGRA
BIOSCIENCES, ISMATEC, JULABO LABORTECHNIK, KINEMATICA,
KÜHNER, NABERTHERM, NOVASINA, PILODIST, PRECISA/DYNAMICA, SCHLEUNIGER PHARMATRON, SCHMIDT+HAENSCH, SIGMA,
SIGRIST, SYSTAG, THALES NANO, MICCRA
27
 Přístrojová technika
pro laboratoře
 Více než 30 dodavatelů
 Kontrola kvality
 Potravinářství, chemie,
farmacie
 Mikrobiologie
 Výzkum a vývoj
 Zkušební laboratoř
 Aplikační poradenství
 Záruční a pozáruční servis
DONAU LAB, s.r.o.
Třebohostická 14, 100 31 Praha 10
Telefon: +420 261 305 321
Fax: +420 261 305 324
e-mail: [email protected]
www.donaulab.eu
LABOREXPO 2013
B24
EPPENDORF CZECH & SLOVAKIA s.r.o.
Kolovratská 1476, 251 01 Říčany u Prahy • T: +420 323 605 454
[email protected] • www.eppendorf.cz
Vývoj, výroba a dodávky systémů používaných ve vědeckovýzkumných pracovištích. Eppendorf nabízí kvalitní produkty přes
spotřební materiál, pipety, dávkovače, až po centrifugy a další
laboratorní přístroje.
A biotech company which develops, produces and distributes systems
for use in life-science research laboratories worldwide. Its product
range includes pipettes, dispensers and centrifuges as well as
consumables such as micro test tubes and pipette tips.
ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: EPPENDORF
B13
GORO, spol. s r.o.
Zápy 282, 250 01 Brandýs nad Labem • T: +420 602 433 823
[email protected] • www.goro.cz
Návrh, výroba, prodej a servis zařízení na výrobu velmi čisté vody
reverzní osmózou. Voda dle ČSN ISO 3696 typ 2 a dle ČL 2009 Aqua
purificata.
Manufacturing, sale and service of water treatment units for
laboratories and medical facilities (water treated through the
reverse osmosis process that replaces the destillation process).
ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: GORO
B30
HACH LANGE s.r.o.
Zastrčená 8, 141 00 Praha • T: +420 272 124 545
[email protected] • www.hach-lange.cz
Jedna z předních společností na světě v oboru laboratorní a on-line
analýzy vody. Dodává analytické přístroje, vyvíjí analytické metody,
které přeměňuje v snadně aplikovatelné a spolehlivé reagenční
sady na analýzu vody. Poskytuje kompletní služby pro laboratoře od
výběru zařízení přes zaškolení, až po servis.
One of the worldwide leading companies in laboratory and on-line
water analysis. Provides laboratories with innovative ana­lytical
29
LABOREXPO 2013
instruments and ready-to-use test kits for water analysis.
Additional services comprise expert assistance from product
selection on, organization of on-site trainings and workshops,
reliable service and calibration of instruments.
ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: HACH LANGE
C10
HANNA INSTRUMENTS CZECH, spol. s r.o.
Mezi vodami 1903/17a, 143 00 Praha • T: +420 244 466 774
[email protected] • www.hanna-instruments.cz
Výrobce analytických přístrojů pro potravinářství, vodárenství,
průmysl a hygienickou kontrolu. České zastoupení zajišťuje aplikační
poradenství, prodej, kalibraci, servis a údržbu přístrojů značky
HANNA Instruments.
A world leading manufacturer of analytical instrumentation, has
a network of 60 subsidiaries in 43 countries worldwide and offers
over 3000 products to its customers mainly in food & water analysis.
ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: HANNA INSTRUMENTS
C1
HANYKO PRAHA s.r.o.
Křížová 1018/6, 150 00 Praha • T: +420 251 550 017
[email protected] • www.hanyko-praha.cz
Komplexní dodávky laboratoří na klíč od návrhu přes stavební
práce, vzduchotechniku, dodávku laboratorního nábytku, přístrojů,
uvedení do provozu, zaškolení, až po dodávky spotřebních
materiálů. Výhradní zástupce Wesemann GmbH & Co. KG pro
oblast laboratorního nábytku a odtahových digestoří. Významný
zástupce ECOSAFE S.A., která je součástí globálního výrobce
bezpečnostních skříní pro skladování chemických látek, digestoří s
filtrem bez nutnosti odtahu do centrální vzduchotechniky a dalších
bezpečnostních prvků (celotělové a oční sprchy apod.).
The complex equipment of the laboratories. Delivery from the
initial project presentation, through to construction works, installation
of air conditioning, laboratory furniture andmachines and finally
providing training and supply of consumables and expendable parts.
For laboratory furniture and fume hoods, we are exclusive partner
of Wesemann GmbH & Co. KG. A partner of ECOSAFE S.A., based
in Switzerland, which is part of global producer of the safety
cabinets for storing of chemicals, ductless fume hoods and next
30
LABOREXPO 2013
safety elements (safety showers, eye-washers etc.). This company
has more than thirty years´esperience with development, produce
and construction of their products.
ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: WESEMANN, ECOSAFE,
BUEHLER, WILSON HARDNESS – ITW TEST AND MEASUREMENT,
MEIJI TECHNO, HUVITZ
C9
HILGER s.r.o.
Místecká 258, 720 02 Ostrava • T: +420 596 718 912
[email protected] • www.hilger.cz
Analytická technika, spektrometrie vč. příslušenství.
Analytical technics, spectrometr.
ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: GILDEN PHOTONICS
A12
HPST, s.r.o.
Písnická 372/20, 142 00 Praha • T: +420 244 001 231/234
[email protected] • www.hpst.cz
Jediný autorizovaný distributor Agilent Technologies v ČR. Nabízí
vybavení pro chromatografii a hmotnostní spektrometrii (GC,
GC/MSD, HPLC, UHPLC, LC/MS, CE, UV-VIS, Disoluce), přístroje pro
molekulární biologii (2100 bioanalyzéry, microarray scanery, QPCR,
PCR, 2200 TapeStation, automatické roboty), instrumentaci pro
molekulární a atomovou spektroskopii (ICP/MS, ICP/OES, AAS,
NIR-UV-Vis, FTIR, Fluorescence).
The only authorised distributor of Agilent Technologies for the Czech
Republic.
ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: AGILENT TECHNOLOGIES
B39
CHROMSERVIS s.r.o.
Jakobiho 327, 109 00 Praha • T: +420 274 021 222
[email protected] • www.chromservis.cz
Rychlý a spolehlivý partner při řešení analytických problémů
laboratoří. Měřící a regulační technika pro laboratorní i průmyslové
31
LABOREXPO 2013
aplikace. Dodávky příslušenství, chemikálií i celých zařízení za
výhodných cenových podmínek. Specialista na chromatografii
(GC, GC/MS, HPLC, UHPLC) a techniku pro sledování kvality
životního / pracovního prostředí. Poradenská a konzultační činnost,
servis, školení.
Company providing a quick and reliable service to solve your
analytical challenges. Instrumentation and control for laboratory
and industrial applications. Delivery of accessories, chemicals and
complete systems for a good price. Specialist for chromatography
and analysis of environmental and occupational hygiene applications.
Consultancy, services and trainings.
ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: HAMILTON (LABORATORNÍ
VÝROBKY), HAMILTON (PROCESNÍ MĚŘENÍ), SGE, HTA, DANI,
KNAUER, VICI-VALCO, RESTEK, PHENOMENEX, YMC, GRACE, CRS,
CHROMACOL, NATIONAL SCIENTIFIC, DATAAPEX, VICAM,
ORTHODYNE, LNI SCHMIDLIN, SHOWA DENKO, EUTECH, FRISENETTE,
POL-EKO-APARATURA, TREFF, AALBORG, CROWCON, GEOTECH,
PERMAPURE, RAE, GASTEC, SKC, MONICON, TELEDYNE, ARMAR, LGC
STANDARDS, DR. EHRENSTORFER, BIOSOLVE, CIL, LIPOMED
B1
CHROMSPEC s.r.o.
Lhotecká 594, 252 10 Mníšek pod Brdy • Plachty 2, 634 00 Brno
T: +420 318 599 083 • +420 547 246 683
[email protected] • www.chromspec.cz
Dodavatel přístrojového vybavení a vakuových systémů pro
laboratoře a výzkumná pracoviště. Zastupuje přední zahraniční firmy.
Pro všechny výrobky zajišťuje záruční a pozáruční servis.
A customer focused company which sells laboratory instruments and
vacuum systems. Represents renowned manufacturers of scientific and industrial instrumentation. Provides service and application
support for every instrument sold.
ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: ANALYTIK JENA, ASTRANET,
BIOLIN SCIENTIFIC, BIONAVIS, BIOCHROM, EDWARDS, ELGA,
HERAEUS NOBLELIGHT, ISS, LAARMAN, JACOMEX, MILESTONE,
OXFORD INSTRUMENTS, POLYTEKNIK, PRIOR SCIENTIFIC, PSA,
SAMCO, STARNA, VIC, APPLIED PHOTOPHYSICS
ILABO spol. s r.o.
Boršovská 2591, 697 01 Kyjov • T: +420 518 620 471
[email protected] • www.ilabo.cz
32
B44
LABOREXPO 2013
Prodej a servis laboratorní přístrojové techniky pro široký okruh
laboratoří. Výhradní zastoupení firem FRITSCH - laboratorní mlýnky
a analýza velikosti částic, GERHARDT - analyzátory.
Autorised sales and service of laboratory instruments and
accessories.
ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: FRITSCH, GERHARDT,
JULABO, CECIL, BINDER, KERN, TINTOMETER, BANDELIN, KRUESS,
SENTRON
A10
ING. PETR ŠVEC - PENTA
Radiová 1, 102 27 Praha • T: +420 267 008 294-6
[email protected] • www.pentachemicals.eu
Výroba a distribuce čistých, speciálních a farmaceutických chemikálií.
Výroba chemikálií podle požadavků zákazníků.
Production and distribution of pure, special and pharmaceutical
chemicals. Production of taylor made chemicals to client orders.
C7
INTERTEC spol. s r.o.
Čsl. armády 6, 97401 Banská Bystrica (SK) • T: +421 484 154 256
[email protected] • www.laboratornepristroje.sk
Dodavatel analytických a diagnostických přístrojů: přístroje pro
analýzu látek (pro chemické, ekologické, vědecké a kontrolní
laboratoře), přístroje na přípravu vzorků k analýze, neinvazivní
diagnostické přístroje, výroba čisté vody pro laboratoře.
Wholsaler of analytical and diagnostic instruments for chemical,
environmental, healthcare, scientific and inspection laboratories. We
supply: instruments for elemental analysis of compounds, equipment
for preparation of samples for analysis, non-invasive diagnostic
instruments, instruments for sterilization and disinfection, aparatus
on water purifying for laboratories, laboratory equipment and
glassware, service, maintenance advice and consulting.
ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: ANKOM, ATAGO, AWARENESS,
BEDFONT, CARBOLITE, DEGACON, GBC SCIENTIFIC EQUIPMENT,
HANNA, IKA, JENWAY, MATEST, METERTECH, NABERTHERM,
PHOTRON, POL-EKO, RETSCH, ROMERLABS, SCHULTHESS, SELECTA,
SENTEK, STARNA, TECNOTEST, ULTRAVIOL, WATEK, WTW, VWR,
ZEUTEC
33
LABOREXPO 2013
A3
ITES VRANOV, s.r.o.
Čemernianska 137, 093 03 Vranov n. T. (SK) • T: +421 57 44 621 39
[email protected] • www.ites.sk
Vývoj, návrh, výroba, instalace a údržba certifikovaných odsávacích
boxů, certifikovaného laboratorního nábytku a certifikovaných
pracovních stolů pro laboratoře.
Development, projection, production, installation and service
of certified fumehoods, certified laboratory furniture and certified
workbenches for laboratories.
C14
JHS LABORATORY, s.r.o.
Rybná 25, 110 00 Praha • T: +420 736 177 118
[email protected] • www.lab-jhs.cz
Autorizovaný zástupce tuzemských a zahraničních firem vyrábějících
laboratorní potřeby, měřicí přístroje i spotřební materiál. Nabízí
komplexní řešení pro průmysl (on-line), laboratoře všech typů
(včetně HACCP) i terén, speciální dovozy.
Laboratory equipment and accessories distribution.
ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: ANALYTIK JENA, BRAND,
COMET, EUTECH INSTRUMENTS, FUNKE – GERBER, GFL, GILSON,
GREISINGER, HACH – LANGE, HAMILTON, HANNA INSTRUMENTS,
IKA, JULABO, KERN, KIRSCH, LAUDA, LIEBHERR, LABORTECHNIK
MEDINGEN, MACHEREY – NAGEL, MEMMERT, METTLER TOLEDO,
NARVA, NOVASINA, ORION, SARTORIUS, SCHMIDT + HAENSCH,
SCHUET LABORTECHNIK, SCHWER FITTINGS, TESTO, THETA`90,
TUTTNAUER, VANELLUS, WHATMAN, WTW
B7
KATKO s.r.o.
K Safině 145, 149 00 Praha • T: +420 296 826 055
[email protected] • www.katko-cerpadla.cz
Dodavatel speciálních čerpadel pro čerpání a dávkování chemicky
agresivních kapalin a suspenzí v laboratořích a průmyslu.
34
LABOREXPO 2013
Special pumps distributor.
ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: IWAKI, YAMADA, POMAC,
STADARD PUMP
B22
KONEKO MARKETING, spol. s r.o.
Na Cikánce 2, 153 00 Praha • T: +420 257 911 117
[email protected] • www.laboratore.cz
Autorizovaný prodej a servis domácích i zahraničních firem – vše
pro laboratoř. Konzultace a vzdělávání při řešení otázek v oblasti
životního prostředí s výrazným zaměřením na oblast ochrany ovzduší.
Authorised sale and service of laboratory equipment and
accessories. Consulting and education in area of environment with
externalisation on air protection.
ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: ASSISTENT-HECHT, BIOHIT,
BMT, BRAND, BOCHEM, BOHLENDER, BROOKS, JIVA, DEUTSCH&
NEUMANN, ELMA, EPPENDORF, GESTIGKEIT, HANNA, IDL, IKA,
JULABO, KAVALIER, KERN, KNF, LIEBHERR, MEMMERT, MIELE, NIKON,
NOVASINA, POLENA, TUTTNAUER, WHATMAN, WINDAUS, WITT
B27
ING. JINDŘICH KOUŘIL
Mezivodí 2216, 697 01 Kyjov • T: +420 518 612 514
[email protected] • www.cerpadlakouril.cz
Výroba peristaltických čerpadel a dávkovačů.
Peristaltic pumps and dispensers manufacture.
B14
KRD - OBCHODNÍ SPOLEČNOST, s.r.o.
Pekařská 12,155 00 Praha • T: +420 257 013 400
[email protected] • www.krd.cz
Biotechnologická distribuční firma nabízející široké spektrum
laboratorního vybavení (mrazáky, biohazard boxy, inkubátory,
autoklávy, atd.), reagencií (oligonukleotidy, polymerázy, média, atd.)
a spotřebního materiálu (rukavice, špičky, tkáňový plastik, atd.).
35
LABOREXPO 2013
Biotechnological distribution company offering a large scale of
laboratory equipment (e.g. freezers, biohazard boxes, incubators,
autoclaves, etc.), reagents (oligonucleotides, polymerases, media, etc.)
and consumables (rubber gloves, tips, tissue culture products, etc.).
ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: 4TITUDE, ALLENTOWN,
AMRESCO, ANGELANTONI, AURORA, BEL ENGINEERING, BERIN
TECHNOLOGIES, BIOER, BIOCHAIN, BIOCHROM AG, BIOCHROM WPA,
BIOLOGICS, BIOSERA, BIOSPACELAB, BIOTEK, BREMA, CAPP,
CLONTECH, CLORDISYS, CONSORT, CONTHERM, CRUMA, DELTALAB,
DNR IMAGING SYSTEMS, GE HEALTHCARE, GENALYTE, GENEAID,
GENEGO, GENIAL GENETICS, GUAVA TECHNOLOGIES, HAIER, HANIL,
HARVARD APPARATUS, HERMLE, HEROLAB, HIDEX OY, HOEFER,
CHEMOMETEC, IBIDI, IDAHO TECHNOLOGY, IDT, INNOPSYS, LABNET,
LABTECH, LICOR, LOGOS BIOSYSTEMS, MAESTROGEN,
MAGNAMEDICS, MECASYS, MIRAE, MISONIX, N-BIOTEK, NEW
BRUNSWICK, NONLINEAR DYNAMICS, NORGEN BIOTEK, NÜVE,
ORANGE SCIENTIFIC, PANLAB, RAYLEIGH, SCIE-PLAS, SCIGENE,
SNIJDERS SCIENTIFIC, SONICE, STEELCO, TAKARA, TAYLOR-WHARTON, TELSTAR, TRANSGENOMIC, TUTTNAUER, WARNER
INSTRUMENTS
B17
LABICOM s.r.o.
Rokycanova 18, 779 00 Olomouc • T: +420 585 436 915
[email protected] • www.labicom.cz
Dodávky laboratorních přístrojů a příslušenství pro úpravu vzorků,
plynovou a kapalinovou chromatografii a další separační techniky,
dodávky standardů, CRM i běžného laboratorního vybavení. Zajišťuje
odborné a technické konzultace, validace a servisní činnost.
Delivery of laboratory instruments and accessories for sample
preparation, gas and liquid chromatography and other separation
techniques, delivery of standards, CRM and common laboratory
equipment. Supply special and technical consultation, validation and
service activities.
ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: ABSOLUTE STANDARDS,
ACCUSTANDARD, ADVANCED MATERIALS TECHNOLOGY, AGILENT
TECHNOLOGIES, ALMSCO INTERNATIONAL, ANATUNE, APPLIED
SEPARATIONS, BEHR LABOR-TECHNIK, BENCHMARK SCIENTIFIC,
BIOTAGE SWEDEN, BOHLENDER, DATAAPEX, ERA, EST ANALYTICAL,
EUROPEAN PHARMACOPEIA, EXPOSMETER, GREYHOUND
CHROMATOGRAPHY AND ALLIED CHEMICALS, HAMILTON, HORIZON
TECHNOLOGY, CHEM SERVICE, CHIRAL TECHNOLOGIES EUROPE,
CHIRON, CHROMATOGRAPHY TECHNOLOGY SERVICES, CHROMTECH,
IKA, IMTAKT CORPORATION, J.G.FINNERAN ASSOCIATES, KRAINTEK
CZECH, LCTECH, LGC STANDARDS, MACHEREY-NAGEL, MARKES
INTERNATIONAL, MICROSOLV TECHNOLOGY CORPORATION, NEW
ERA PUMP SYSTEMS, NLG ANALYTICAL, OPTIMIZE TECHNOLOGIES,
PEAK SCIENTIFIC INSTRUMENTS, POLYMICRO TECHNOLOGIES,
36
LABOREXPO 2013
QUADREX CORPORATION, QUESTRON TECHNOLOGIES CORP.,
SCIENTIFIC INSTRUMENT SERVICES, SENSIDYNE, SGE, SIELC
TECHNOLOGIES, SMI-LABHUT, SOFTA CORPORATION,
SSI LABALLIANCE, SIGMA-ALDRICH, TORONTO RESEARCH
CHEMICALS, TRANSGLOBAL DISTRIBUTORS, U.S. PHARMACOPEIA,
WELLINGTON LABORATORIES, WTW, YOUNG LIN INSTRUMENT
LABIMEX CZ
B19
LABIMEX CZ s.r.o.
Na Zámecké 1, 140 00 Praha • T: +420 241 740 120
[email protected] • www.labimexcz.cz
Prodej laboratorních přístrojů – UV/VIS, IČ spektrofotometry, laserové
granulometry. Zkušební komory pro testy životnosti materiálů
a výrobků v simulovaných prostředích, detektory toxických
a výbušných plynů osobní, přenosné a pevné instalace.
Laboratory equipments – UV/VIS, IR spectrophotometers, particle
size analyzers. Test chambers for environmental tests of materials
and products, detectors of toxic and explosif gazes - personal,
portable and fix installations.
ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: CILAS, CECIL INSTRUMENTS,
BUCK SCIENTIFIC, LIEBISCH, Q-LAB, PTL DR. GRABENHORST,
OLDHAM, ELASTOCON, ARGENTOX
B14
LABOR-KOMPLET s.r.o.
Průběžná 6, 250 69 Hoštice • T: +420 233 556 106
[email protected] • www.laborkomplet.cz
Výrobce laboratorních digestoří a nábytku, dodavatel bezpečnostních
skříní, dodavatel laboratorních přístrojů, pomůcek, skla, plastů
a porcelánu.
Laboratory equipment, accessories and aids distribution, manufacture
of laboratory furniture.
ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: ASECOS
37
LABOREXPO 2013
B23
LABTECH s.r.o.
Polní 23/340, 639 00 Brno • T: +420 511 110 724
[email protected] • www.labtech.eu
Provozování analytických laboratoří, výroba, prodej a servis přístrojů
a zkušebních zařízení pro laboratoře, výzkum a průmysl: ICP OES
a MS spektoktrometrie, elementární analyzátory C/S, HNO,
analyzátory AOX, EOX, termická analýza, standardy (RM a CRM)
a spotřební materiál. Zařízení pro cyklické únavové zkoušky,
univerzální zkoušky materiálů, korozní a klimatické komory, vakuová
technika a zjišťování netěstností.
Chemical and microbiological analysis, manufacturer and supplier of
high quality scientific and testing equipment for laboratories, research
and industry: ICP-OES and mass spectrometry, C/S, HNO, AOX,
EOX analyzers, thermal analyses, sample preparation, RM, CRM and
consumables. Equipment for material testing from tensile to fatigue,
corrosion and climatic chambers, vacuum technology and leak
detection.
ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: HORIBA JOBIN YVON, GNR,
EUROVECTOR, ELEMENTAL MICROANALYSIS, HIDEN ANALYTICAL,
PAMAS, SPEX, MTS SYSTEMS CORPORATION, THERMOTRON,
CONTROLS, INTERFACE, AGILENT TECHNOLOGIES
A7
LABTECHNIK, s.r.o.
Kamenice 34, 625 00 Brno • +420 547 253 119
[email protected] • www.labtechnik.cz
Prodej a servis laboratorní techniky (plamenové fotometry,
osmometry, centrifugy, vortexy, vodní lázně, topné/chlazené
bloky, topné desky, termostaty, magnetické míchačky, třepačky,
termomixery, ultrazvukové lázně, inkubátory) a spotřebního
materiálu (pipety, výbojky pro AAS, suché médium BathArmor).
Provide distribution and service for the laboratory equipment.
ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: ALLSHENG, NICKEL-ELECTRO,
TOMOS-GROUP, ELMI, HEROLAB, BWB-TECHNOLOGIES, DRAGON-LAB, LAB-ARMOR, HERAEUS
38
LABOREXPO 2013
B31
LACH-NER, s.r.o.
Tovární 157, 277 11 Neratovice • T: +420 315 618 111
[email protected] • www.lach-ner.com
Čisté chemikálie a specializované služby.
Pure chemicals and specialized services.
ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: ACROS
C11
LAO - PRŮMYSLOVÉ SYSTÉMY, s.r.o.
Na Floře 1328/4, 143 00 Praha • T: +420 241 046 800
[email protected] • www.lao.cz
Spolehlivý partner v oblasti laserů a optiky, zajišťující pro své klienty
komplexní služby - konzultace, poradenství, implementace a servis
moderních technologií pro vědecká pracoviště, výzkumné ústavy
a průmyslové výrobní závody. Široké portfolio laserových systémů,
optiky a optomechaniky, optoelektronických a měřících zařízení,
kompletních technologických laserových systémů, pro vědecké
i průmyslové aplikace včetně automatizace výroby. Samozřejmostí
je záruční a pozáruční servis a dodávky náhradních dílů
a spotřebního materiálu.
Reliable partner in the field of lasers and optics provides for clients
comprehensive services including consultations, implementation
and service of modern technology for scientific laboratories and
industrial production. Company provides a width range of lasers
systems, optic, optomechanic and optoelectronic components,
measuring devices and complete laser systems for both scientific and
industrial applications including the automation of production.
In addition LAO also ensures customer service and supply of spare
parts and consumables.
ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: OCEAN OPTICS, ANDOR,
NKT PHOTONICS, EDINBURGH INSTRUMENTS, HAMAMATSU,
ULTRAFAST SYSTEMS, BECKER AND HICKEL, SPHERE OPTICS,
XENICS, LOT QUANTUM DESIGN, MELLES GRIOT, SPECIM, THORLABS,
TMC, ZYGO, UNIVET, SPHERE OPTICS
39
LABOREXPO 2013
B37
LECO INSTRUMENTE PLZEŇ spol. s r.o.
Plaská 66, 323 25 Plzeň • T: +420 377 510 811
[email protected] • www.cz.leco-europe.com
Výrobce laboratorní přístrojové techniky a zařízení pro oblasti
zkoumání organických i anorganických materiálů ve smyslu
elementárních analýz, kalorimetrie, termogravimetrie, optické
emisní spektrometrie, materialografie, měření tvrdosti
a v neposlední řadě chromatografických separačních technik.
Production of elementary analysis of inorganic and organic
materials, thermogravimetry, calorimeters, optical emission
spectrometers, metallography, hardness testers and mass
spectrometers GC-TOF/MS, GCxGC-TOF/MS and LC-TOF/MS.
ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: LECO
B9
LGC STANDARDS, Sp. z o.o., organizační složka
Hněvkovského 65, 617 00 Brno • T: +420 606 205 811
[email protected] • www.lgcstandards.com
Přední evropský dodavatel programů zkoušení způsobilosti laboratoří,
referenčních a certifikovaných referenčních materiálů pro životní
prostředí, potravinářství, klinické a farmaceutické analýzy a je
distributorem originálních ATCC kultur a bioproduktů.
Europe‘s leading independent provider of proficiency testing,
analytical, forensic and diagnostic services and reference standards.
Distributor of original ATCC bioproducts.
ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: LGC STANDARDS
B21
LINDE GAS a.s.
U Technoplynu 1324, 198 00 Praha • T: +420 800 121 121
[email protected] • www.linde-gas.cz
Největší výrobce a distributor technických, medicinálních
a speciálních plynů v ČR. Program speciálních plynů nabízí široký
40
LABOREXPO 2013
sortiment vzácných plynů, vysoce čistých plynů a jejich směsí,
kalibračních plynů/referenčních materiálů (vlastní akreditovaná
laboratoř dle ČSN EN ISO9001/IEC 17025), vybraných chemikálií
a chladiv. Všechny produkty dodáváme v tlakových lahvích, sudech
a kontejnerech standardních objemů, rovněž v malých přenosných
lahvích s integrovaným ventilem pro mobilní řešení (ECOCYL®). Naše
nabídka dále zahrnuje zařízení pro odběr plynů (lahvové redukční
ventily, redukční panely pro inertní i korozivní plyny, odběrové
redukční ventily), laboratorní i centrální rozvody plynů na klíč.
The biggest producer and distributor of industrial, medical and
specialty gases in the Czech Republic. The specialty gas program
offers broad range of rare gases, high-purity gases and their
mixtures, calibration gases/reference materials (own authorised
laboratory in accordance with ČSN EN ISO/IEC 17025), chosen
chemicals, and refrigerants. All products are supplied in pressure
cylinders, drums and containers with standardised volumes, as well
as in small portable cylinders with integrated valve for mobile
applications (ECOCYL®). Our offer also includes specialty gas
equipment (cylinder pressure regulators, gas supply panels both
for inert and corrosive gases, point of use regulators), tailor-made
laboratory and central supply systems.
A9
MANEKO, spol. s r.o.
Na Pískách 71, 160 00 Praha • T: +420 233 335 638-9
[email protected] • www.maneko.cz
Kompletní vybavení pro laboratoře. Přístrojová technika a laboratorní
pomůcky z katalogu VWR International. Čisté chemikálie Alfa Aesar.
Sušárny a testovací komory firmy Binder. Autoklávy Prestige Medical
a Zirbus. Sušárny firmy Salvislab. Armatury, bezpečnostní a oční
sprchy TOF. Viskozimetry firmy Viscotech. Vakuové pumpy Ilmvac.
Bezpečnostní skříně Asecos.
Distribution of complete equipment and accessories for laboratories
of VWR International. Pure and special chemicals Alfa Aesar. Drying
ovens and test chambers from Binder GmbH. Autoclaves Prestige
Medical and Zirbus. Drying ovens from Salvislab. Laboratory fittings,
eyes and safety showers TOF. Viskozimeters Viscotech. Vacuum
pumps Ilmvac. Safety cabinets Asecos.
ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: VWR, BINDER, ALFA AESAR,
ILMVAC, SALVISLAB, VISCOTECH, TOF, PRESTIGE MEDICAL, 2MAG,
A&D, ASECOS, ATAGO, BANDELIN, BMT, BOHLENDER, BRAND,
BROOKS, BRNĚNSKÁ DRUTĚVA, BÜCHI, BÜRKLE, CAMAG, COLE
PARMER, DR. STAMM, EBRO, ELMA, EPPENDORF, ERLAB, EXATHERM,
FRITSCH, GFL, GLASCOL, GILSON, GONOTEC, GREISINGER, GRYF,
HANNA, GESTIGKEIT, GERHARDT, HAMILTON, HEIDOLPH, HELLMA,
HETTICH, HIELSCHER, HIRSCHMANN, HORST, IKA, INTERSCIENCE,
INTRACOMICRO, ISOTHERM, JULABO, KARTELL, KAVALIER,
KIRSCH, KOJAIR, KNF, KRÜSS, LAC, LAUDA, LAVAT, LAUDA,
41
LABOREXPO 2013
MEMMERT, METTLER TOLEDO, MIELE, NABERTHERM, NALGENE,
NATIONAL LAB, NIKON, OHAUS, ORION, RETSCH, SARTORIUS,
SAVILLEX, SCHOTT, TECHNOSKLO, TESTO, TINTOMETER,
TUTTNAUER, UGO BASILE, UVP, VACUUBRAND, WHATMAN,
WINKLER, WTW, ZIRBUS
B20
MEDIAL spol s r.o.
Obchodní 110, 251 70 Čestlice • T: +420 296 328 300
[email protected] • www.medial.cz
Laboratorní značení BRADY – tiskárny, etikety do extrémního
teplotního a chemického prostředí, čtečky, software.
Laboratory marking labels BRADY - printers, labels for extreme
thermal and chemical environment, scanners, software.
ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: BRADY
B34
MERCI, s.r.o.
Hviezdoslavova 55b, 627 00 Brno • T: +420 548 428 411
[email protected] • www.merci.cz
Výrobně-obchodní firma působící v oblasti návrhů, realizace,
vybavování a zásobování laboratoří a chemických provozů pro oblast
vědy, výzkumu, pro vysoké školy, vědecké instituce, chemický
a farmaceutický průmysl, zdravotnictví, kontrolní a provozní
laboratoře pro širokou škálu odvětví. Projekce dle platné legislativy
a norem, výroba laboratorního nábytku a digestoří s jakostí ISO
a ČSN EN.
A production-and-trade company with a scope of activities include
design, manufacturing, provision and delivery of laboratories and
chemical facilities to science and research institutions, colleges and
universities, chemical and pharmaceutical industry and healthcare,
and the provision of control and service laboratories for all kinds of
business sectors. Design and construction of laboratory interiors,
according to the current legislation and norms, manufacturing of
laboratory furniture and fume cupboards, according to the CE
standards. ISO certfied quality.
ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: 3B SCIENTIFIC, 2MAG, AQUAL,
ASECOS, ATAGO, ATLAS, BANDELIN, BIOSAN, BMT, BOLA, BRNĚNSKÁ
DRUTĚVA, BRUKER, BÜRKLE, CEM, DELTALAB, DÜPERTHAL, DURAN
GROUP, DURCON, ELMA, EPPENDORF, EXATHERM, GFL, GORENJE,
GOSSELIN, GREISINGER, GRYF, HACH LANGE, HARRY GESTIGKEIT,
42
LABOREXPO 2013
HEIDOLPH, HETTICH, HIRSCHMANN, HUBER, IKA, INGOS,
INTERSCIENCE, INTRACO MICRO, ISOTHERM, JIZERSKÁ PORCELÁNKA,
KARTELL, KAVALIER, KNF, KÖTTERMANN, KRAINTEK CZECH, KRÜSS,
LAC, LAVAT, LEICA, LIEBHERR, LOVIBOND, MEMMERT, MIELE,
MUNKTELL, ILTRAK, NABERTHERM, NALGENE, NUNC, NUOVA FAR,
NÜVE, PENTA, PHOENIX INSTRUMENT, PRECIOSA ORNELA, PROMOS,
RADLEYS, RADWAG, RETSCH, SARTORIUS, SCIE-PLAS, SCOTSMAN,
SHIMADZU, SNAIGE, STEENDAM, STRATEC, STUART BIOCOTE,
SYSTEMCERAM, TA INSTRUMENTS, TECHNOSKLO, TESTO, THERMO
SCIENTIFIC, TORK, TUTTNAUER, VÖTSCH, WEISS GALLENKAMP,
WHATMAN, WTW, ZEISS, HAMILTON, METTLER TOLEDO
A2
MERCK spol. s r.o.
Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha • T: +420 272 084 272
[email protected] • www.merckmillipore.cz
Integrovaná řešení pro celý výrobní proces. Nabízíme produkty
a služby pro všechny typy laboratoří - reagencie, testovací soupravy,
produkty pro chromatografii a mikrobiologii, systémy na přípravu
čisté vody. Specializované produkty pro oblast Life Science protilátky, inhibitory, produkty pro proteomiku a genomiku, zařízení
pro úpravu vzorků, sterilní i nesterilní filtrace, technologie pro
kvantifikaci biomolekul a práci s buňkami, Western Blotting. Aplikace
ve výrobě - média, filtrační materiály, API suroviny, řešení pro sterilní
filtrace.
Offers the broadest portfolio of proven products, tools and technologies combined with novel innovation and multi-disciplinary expertise.
So whatever big picture you want to create, Merck Millipore is the
right partner for you.
ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: MERCK KGaA, MERCK
MILLIPORE, MERCK BIOSCIENCES, BRAND, BINDER, OHAUS, TESTO,
VACUUBRAND, GRANT, JULABO, HEIPHA, DR. EHRENSTORFER,
BIOSITE, DIASYS, CAMAG, DAICEL, DEGUSSA GOLD­SCHMIDT,
DR. PAUL LOHMANN, ITES, NEOLAB
C19
METROHM ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o.
Na Harfě 935/5c, 190 00 Praha • T: +420 246 063 433
[email protected] • www.metrohm.cz
Iontová analýza pod jednou střechou. Metrohm patří celosvětově
mezi vedoucí výrobce přesných přístrojů pro iontovou analýzu.
43
LABOREXPO 2013
V laboratořích jsou vyvíjeny aplikace šité zákazníkům na míru,
které pomáhají zabezpečovat kvalitu jejich výrobků či sledovat
kontrolu vstupních a výstupních produktů v souladu s předpisy.
A worldwide leading manufacturer of precision instruments for
chemical analysis. In the field of electrochemical ion analysis we
have been the unchallenged world number one for many years.
But we offer much more than just instruments. In our laboratories
we develop tailor-made applications that help our customers to
safeguard the quality of their products, to comply with regulations,
and to optimize processes.
ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: METROHM
C16
METTLER-TOLEDO, s.r.o.
Třebohostická 2283/2, 100 00 Praha • T: +420 226 808 150
[email protected] • www.mt.com
Přístroje METTLER TOLEDO se používají na vědecko-výzkumných
pracovištích, v laboratořích pro kontrolu kvality, mimo jiné ve
farmaceutickém, chemickém, potravinářském a kosmetickém
průmyslu. Společnost je největším světovým dodavatelem ve třech
skupinách přístrojů, které zároveň patří k nejpoužívanějším
v laboratořích. Jedná se o váhy, pipety a pH metry. Navíc patří mezi
průkopníky v oblasti automatizovaných chemických systémů.
METTLER TOLEDO instruments are used in research, scientific and
quality control labs, amongst many others in the pharmaceutical,
chemical, food and cosmetics industries. We are a global market
leader with the three instrument groups most frequently used in the
laboratory, like balances, pipettes, and pH meters, and we are
a pioneer in the field of Automated Chemistry.
ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: METTLER TOLEDO,
RAININ, THORNTON
A17
MILCOM SERVIS, a.s.
Hostivařská 56/538, 102 00 Praha • T: +420 274 016 145
[email protected] • www.milcom.cz/foss/
Výhradní distribuce přístrojů firmy FOSS pro celý agrokomplex
České a Slovenské republiky, záruční a pozáruční servis, náhradní
díly, poradenství, kalibrace, napojení na tuzemské i zahraniční
mezilaboratorní testy, referenční a pilotní vzorky.
44
LABOREXPO 2013
Exclusive distribution equipment company for the entire FOSS
Agrokomplex Czech and Slovak Republics, customer service, spare
parts, consultancy, calibrations, connections to domestic and
international inter-laboratory tests, pilot and reference samples.
ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: FOSS
A1
NEOTEC, spol. s r.o.
Jinonická 80/804, 158 00 Praha • T: +420 257 289 511
[email protected] • www.neotec.cz
Zástupce firmy IKA-WERKE, THERMO SCIENTIFIC – Water analysis
instruments, Syrris a OHAUS. Laboratorní, elektrochemická,
analytická a průmyslová technika.
Representative of IKA-WERKE, distributor of THERMO SCIENTIFIC
- Water analysis instrumnets, Syrris, OHAUS in Czech Republic.
Laboratory, electrochemical, analytical and industrial equipment.
ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: IKA-WERKE, THERMO
SCIENTIFIC - ORION, SYRRIS, OHAUS
B10
NETTO ELECTRONICS s.r.o.
Malešická 2777/45a, 130 00 Praha • T: +420 271 001 850
[email protected] • www.vahyNetto. cz • www.NettoControl.cz
Široký sortiment laboratorních a analytických vah VIBRA a SOEHNLE
Professional, s přesností vážení od 0,01 mg. Vysoce kvalitní váhy
a vážicí systémy pro všechna průmyslová odvětví, sklady, výrobní
procesy, obchod, gastronomii a zdravotnictví. Systémy automatické
identifikace, řízení výroby a skladů.
A wide range of laboratory and analytical balances VIBRA and
SOEHNLE Professional, with precise weighing from 0.01 mg. High
quality scales and weighing systems for all industries, warehouses,
manufacturing processes, shops, gastronomy and health care.
Automatic identification systems, manufacturing control and
warehouse management systems.
ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: SHINKO DENSHI, SOEHNLE
PROFESSIONAL, SNOWREX INTERNATIONAL, EXCELL PRECISION,
ISHIDA
45
LABOREXPO 2013
B33 B42
NICOLET CZ s.r.o.
Klapálkova 2242/9, 149 00 Praha • T: +420 272 760 432
[email protected] • www.nicoletcz.cz
FT-IR, FT-NIR, FT-Raman, Raman, procesní analyzátory. Příslušenství
ke spektrometrům, databáze spekter, automatizace. Miniaturní
UV-VIS-NIR spektrometry. Niccolloid SERS substráty.
FT-IR, FT-NIR, FT-Raman, Raman spectrometers, process analyzers.
Accessories, spektral libraries, automation. Modular UV-VIS-NIR
spectrometers. Niccolloid SERS substrates.
ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: B&W TEK, PRINCETON
INSTRUMENTS, SPECTROSCOPY & IMAGING, THERMO FISHER
SCIENTIFIC
C12
O.K. SERVIS BIOPRO, s.r.o.
Bořetická 2668/1, 193 00 Praha • T: +420 841 111 114
[email protected] • www.biopro.cz
Dodavatel laboratorních přístrojů, testů a vybavení mikrobiologických
laboratoří – záruční a pozáruční servis, náhradní díly, poradenství,
kalibrace, mezilaboratorní porovnání zkoušek. Zastoupení řady
renomovaných firem, jako Bruker, BioRad a další.
Supplier of laboratory instruments, tests and equipment for
microbiological laboratories – pre & after-sale support, technical
services, calibration laboratory, proficiency testing. Representation
of reputable companies as Bruker, BioRad and others.
ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: BRUKER, BIO-RAD
B12
OPTIK INSTRUMENTS s.r.o.
592 61 Doubravník 187 • T: +420 602 567 223
[email protected] • www.brukeroptics.cz
Bruker Optics, divize Bruker Corporation, je přední výrobce
a celosvětový dodavatel Infračervených spektrometrů s Fourierovou
46
LABOREXPO 2013
transformací (FT-IR), Infračervených spektrometrů v blízké
infračervené oblasti (NIR) a Ramanových spektrometrů pro různá
průmyslová odvětví a aplikace. Optik Instruments s.r.o. zajišťuje
prodej a servis instrumentace Bruker Optics v České republice,
Slovensku, Slovinsku, Chorvatsku a Srbsku.
Bruker Optics, part of the Bruker Corporation, is the leading
manufacturer and worldwide supplier of Fourier Transform Infrared
(FT-IR), Near Infrared (NIR) and Raman spectrometers for various
industries and applications. Optik Instruments s.r.o. provides sales
and service representation of Bruker Optics in the Czech Republic,
Slovak Republic, Slovenia, Croatia, Serbia.
B3
PARKER HANNIFIN CZECH REPUBLIC s.r.o.
Parkerova 623, 250 67 Klecany • T: +420 284 083 111
[email protected] • www.parker.cz
Vývoj, výroba, prodej a servis - filtrace, chlazení a sušení stlačeného
vzduchu a plynů, generátory dusíku, vodíku a laboratorních plynů
(Zero Air - vzduch bez uhlovodíků, vzduch bez CO2).
Development, production, sales and maintenance - filtration,
cooling and drying of compressed air and gas, generators
of hydrogen, nitrogen, and laboratory gases (Zero Air - hydrocarbon
free air, CO2 free air).
ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: PARKER DOMNICK HUNTER,
PARKER BALSTON
A18
PCS s.r.o.
Na Dvorcích 18, 140 00 Praha • T: +420 604 234 414
[email protected] • www.pcs.cz
PCS s.r.o. - divize Analytika zajišťuje obchodní zastoupení,
instalaci, servis a aplikační poradenství pro analytická zařízení od
renomovaných výrobců. Součástí nabídek na analyzátory mohou být
i zařízení na přípravu vzorků.
The Analytics Division of PCS deals with sales and service reprezentation of renowned suppliers of analytical equipments. Sample
preparation tools and machines can be included.
ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: OXFORD INSTRUMENTS
INDUSTRIAL ANALYSIS, APPLIED RIGAKU TECHNOLOGIES,
STRESSTECH OY
47
Řešíteanedostatek
polehlivý
obnovitelný plynu?
plyn
Řešíte nedostatek
plynu?
Přejděte
na vodík - bezpečný,
spolehlivý
obnovitelný
plyn
Přejděte naa vodík
- bezpečný,
spolehlivý a obnovitelný plyn
He
He
He
He
ERÁTORY
ORATORNÍCH PLYNŮ
NAHRAĎTE DODÁVKU
KAPALNÉHO PLYNU
ENGINEERING YOUR SUCCESS.
Instalujte
generátor
dusíku
pro
te si vlastní
nepřetržitý
ENGINEERING
YOUR
SUCCESS.
NAHRAĎTE
DODÁVKU
GENERÁTORY
www.parker.cz
potřeby
Vašeho
systému
LC
/
vodíku,
dusíku
a
dalších
KAPALNÉHO PLYNU
LABORATORNÍCH PLYNŮ
www.parker.cz
MS a další aplikace
atorních plynů
ENGINEERING YOUR SUCCESS.
Pořiďte si vlastní nepřetržitý
zdroj vodíku, dusíku a dalších
laboratorních plynů
Instalujte
generátor
dusíku
pro
ENGINEERING
YOUR
SUCCESS.
www.parker.cz
potřeby Vašeho systému
LC /
www.parker.cz
MS a další aplikace
Parker Hannifin Czech Republic s.r.o., Parkerova 623, 250 67 Klecany
+420 284 083 111, fax:
+420
284 083
112,
e-mail:
[email protected]
Parker
Hannifin
Czech
Republic
s.r.o.,
Parkerova 623, 250 67 Klecany
tel.: +420 284 083 111, fax: +420 284 083 112, e-mail: [email protected]
www.parker.cz
www.parker.cz
LABOREXPO 2013
B8
PE SYSTEMS s.r.o.
Pastevců 471, 149 00 Praha • T: +420 241 430 534
[email protected] • www.pesystems.cz
Výhradní dovozce přístrojů a reagencií firmy PerkinElmer, divize
„Life and Analytical Sciences“. Toto portfolio zahrnuje širokou škálu
laboratorních produktů pro vědecké, servisní a průmyslové laboratoře
od farmacie, životního prostředí, potravinářství, chemický průmysl až
po genomiku a proteomiku.
A distributor of PerkinElmer Life and Analytical Science instruments
and reagents.
ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: PERKIN ELMER
A16
P-LAB a.s.
Olšanská 1a, 130 00 Praha • T: +420 271 730 800
[email protected] • www.p-lab.cz
Potřeby pro laboratoř.
Labware, life science, chemicals.
ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: BEL-ART, BIBBY SCIENTIFIC,
BOHLENDER, DOSTMANN, ELECTROTHERMAL, ELMA, FALC, GRANT,
HIRSCHMANN, JENWAY, KARTELL, ROTH, SCILABWARE, SCHUETT-BIOTEC, SIMPORT, SSI, STUART, SOCOREX, TECHNE, VELP
B15 B42
PRAGOLAB s.r.o.
Nad Krocínkou 55, 190 00 Praha • T: +420 284 813 020
[email protected] • www.pragolab.eu
Výhradní a nebo autorizované zastoupení společnosti Thermo Fisher
Scientific pro Českou a Slovenskou republiku v oblastech plynové
(GC) i kapalinová chromatografie (HPLC, uHPLC, nHPLC) a iontové
chromatografie (IC), hmotnostní spektrometrie GC-MS a HPLC-MS,
elementární organické analýzy EA, automatické spektrometry, TN,
TS, TX, atomová absorpční spektrometrie AAS, spektrometry s
induktivně vázanou plasmou ICP-OES, ICP-MS včetně spojení s IC,
HPLC a GC, FT-IR spektrometry, UV-VIS, XPS, EDXRF a stolní NMR
49
LABOREXPO 2013
spektrometry, LIMS systémy, reologie – viskozimetry termostaty
řady HAAKE, analýza povrchů, mikrostruktura a fyzikální vlastnosti
materiálů, porozimetry, sorpční systémy, přístroje pro imisní měření
kvality ovzduší a procesní plynové hmotnostní spektrometry.
Sale and service laboratory instruments.
ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: BIOLOGIC – SAS, CTC
ANALYTICS , FMS , CAMBTEK, SIGMA LABORZENTRIFUGEN,
MARTIN CHRIST, HIELSCHER, SMS, POROTEC, COLLOIDAL
DYNAMICS, DONNER TECHNOLOGIES, LINSEIS, AMEBIS, PEAK
SCIENTIFIC, MARKES INTERNATIONAL, TRACE ELEMENTAL
INSTRUMENTS, BIOCRATES, PRIORCLAVE, MEMBRAIN
C20
RENISHAW s.r.o.
Olomoucká 85, 627 00 Brno • T: +420 603 486 070
[email protected] • www.renishaw.com
Nabízí široký sortiment Ramanových spektroskopických produktů,
např.: Ramanovy mikroskopy, kompaktní Ramanovy spektrometry
pro monitorování procesu, Ramanovy analyzátory pro skenovací
elektronové mikroskopy, lasery pro Ramanovu spektroskopii a
nejmodernější chlazené CCD detektory, včetně dalšího příslušenství.
Manufactures a wide range of optical spectroscopy products,
including: Raman microscopes, compact process monitoring Raman
spectrometers, Raman analysers for scanning electron microscopes,
lasers for spectroscopy, and state-of-the-art cooled CCD detectors.
ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: RENISHAW
B35
RMI s.r.o.
Pernštýnská 116, 533 41 Lázně Bohdaneč • T: +420 466 921 404
[email protected] • www.rmi.cz
Dodávky přístrojové techniky a širokého sortimentu spotřebního
materiálu, instalace, zaškolení, IQ/OQ/PQ, vývoj metodik,
poradenský servis, komplexní řešení problémů. Divize Analytických
systémů, Materiálové analýzy a Mobilních systémů. Výhradní
zastoupení řady světových výrobců.
Your partner for complex solutions in analytic chemistry, material
testing and mobile spectroscopy technologies.
ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: AIR SENSE ANALYTICS,
AVIR SENZORE, BAYSPEC, BERGHOF, BRUKER MICROCT, CETAC,
50
LABOREXPO 2013
GBC SCIENTIFIC, GLASS EXPNSION, CLAISSE, ELEATECH,
ENSPECTR, FEI ASPEX CORPORATION, FLIR – CBRN SYSTÉME, FRT,
HYSITRON, HWL, LAMBDA SOLUTIONS, LIGHTPATH, LINSEIS,
LUMEX, LYNCEÉ TEC, NT-MDT, MAASSEN, OBB, PHOTRON, PTI,
SCINCO, SCP SCIENCE, SIEMENS, SOL INSTRUMENTS, SPECTRON,
SPEX SAMPLEPREP, STELLARNET, WILKS ENTERPRISE, THERMO
FISHER SCIENTIFIC, VAN DER HEIJDEN
B45
SARTALEX, spol. s r.o.
Pod skalou 126, 403 40 Ústí nad Labem • T: +420 475 511 355
[email protected] • www.sartalex.cz
Prodej a servis zařízení SARTORIUS: laboratorní, průmyslové
a kontrolní váhy, kalibrační závaží, komunikační programy, stanovení
hustoty materiálu, kalibrace pipet, snímače síly (tenzometrické),
zatěžovací plošiny, vyhodnocovací jednotky, laboratorní a průmyslová
filtrace, systémy na přípravu čisté vody pro laboratoře.
Sell and service arrangement SARTORIUS: Laboratory and industrial
scale, checking scales, metrological weights and weight sets,
communication software, density determination kit, pipette
calibration set, Load Cell, laboratory and industrial filtration.
ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: SARTORIUS
A16
SERGE KRATOCHVÍL, KAROLINA EXPRESS
Vaníčkova 31, 400 01 Ústí nad Labem • T: +420 475 200 870
[email protected] • www.sartorius.cz
Váhy laboratorní a průmyslové SARTORIUS. Filtry pro laboratoře
a průmysl – mikrobiologická kontrola kvality, membránové filtry,
sterilní filtrace, homogenizátory a centrifugy.
Weighing Equipment. Filtration - microbiological quality control,
membrane filters, sterile filtration, homogenizers and centrifuges.
ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: SARTORIUS WEIGHING
TECHNOLOGY, SARTORIUS STEDIM BIOTECH
51
LABOREXPO 2013
A28
SHIMADZU Handels GmbH – organizační složka
Ocelářská 35/1354, 190 00 Praha • T: +420 284 080 222
[email protected] • www.shimadzu.cz
Přímé zastoupení SHIMADZU Corp. pro analytické a testovací
přístroje včetně servisu, validací a aplikací. Nabízené techniky
– HPLC, LC-MS včetně hybridního IT TOF, GC, GCMS, UVVIS,
AAS, NIR, FTIR, ICP, XRF, TOC/TN, MALDI TOF, termální metody
a testovací stroje.
Direct representation of SHIMADZU Corp. for Analytical and Testing
Machines – HPLC, LC MS, GC, GCMS, UVVIS, NIR, FTIR, AAS, ICP,
XRF, MALDI TOF, TOC/TN, thermal methods and testing machines.
SW´s , service, training, validation & application support.
ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: SHIMADZU
C3
SCHMACHTL CZ spol. s r.o.
Vestec 185, 252 42 Jesenice u Prahy • T: +420 244 001 500
[email protected] • www.schmachtl.cz
Zástupce předních výrobců vývěv, čerpadel a filtrů. A také výhradní
zástupce světových výrobců v oblasti elektrotechniky, elektroniky
a strojírenství.
Representative of front manufactures in vacuum pumps, pumps
and filters. And also exclusive representative of world famous
manufacturers in the field of electrical engineering, electronics and
engineering.
ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: KNF, CRANE, STERLING,
KRACHT, BOLLFILTER, LEISTRITZ, AMOT, RENK, FLOW-MON,
TECSIS, ECSO, RENK, ILMVAC, ARGAL
A11
SCHOELLER INSTRUMENTS s.r.o.
Vídeňská 1398/124, 148 00 Praha • T: +420 261 009 111
[email protected] • www.schoeller.cz
Prodej laboratorních přístrojů, nábytku a spotřebního materiálu,
autorizovaný servis a validace přístrojů.
52
Membránové vývěvy
Vakuové systémy
Čerpadla
Olejové a suché
vývěvy
Čerpadla
Dávkovací čerpadla
(Simdos)
LABOREXPO 2013
Distribution of laboratory equipment and disposable plastic,
authorised service and validation.
ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: BIOLOGIX, BIOLITE,
BIOTIX, CLEAN AIR, CLEAVER, CONVIRON, CRYOPAL, FASTER,
GRAM, HETTICH, HIELSCHER, JEIOTECH, JULABO, LIEBHERR,
MICRONIC, NALGENE, NICHIRYO, NUNC, PANASONIC, TECAN,
TUTTNAUER, VILBER LOURMAT
B43
SIGMA-ALDRICH, spol. s r.o.
Sokolovská 100/94,180 00 Praha • T: +420 246 003 200
‚Karel Voldřich‘ • www.sigmaaldrich.com
Celosvětově jedna z největších technologickývh firem v oboru vývoje,
výroby a distribuce laboratorních chemikálií, souprav a spotřebního
materiálu. Produkty Sigma-Aldrich, jsou používány ve většině
laboratoří v oblasti výzkumu, diagnostiky i průmyslu.
A leading Life Science and High Technology company. Its biochemical and organic chemical products and kits are used in scientific and
genomic research, biotechnology, pharmaceutical development, the
diagnosis of disease and as key components in pharmaceutical and
other high technology manufacturing.
ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: SIGMA-ALDRICH
B16
SIPOCH, spol.s r.o.
Felbabka 4, 268 01 Hořovice • T: +420 257 325 340
[email protected] • www.sipoch.cz
Výhradní zastoupení Gilson v ČR a SR. Pipety, dávkovače, magnetické
míchačky, automatické pipetovací stanice, automatizovaná příprava
vzorků SPE, GPC, prepLC, čerpadla, HPLC, ventily, spojovací
komponenty LC, úpravy a výroba přístrojů a příslušenství, autorizovaný
servis Gilson.
Exclusive representation of Gilson in the Czech Republic and
Slovakia. Pipettes, dispensers, magnetic stirrers, automated pipetting
station, automated sample preparation SPE, GPC, prepLC, Pumps,
HPLC, valves, connecting components LC, production and
modifications instruments and accessories, authorized service Gilson.
ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: GILSON, 2MAG, IDEX,
RHEODYNE, UPCHURCH, ISMATEC, ILS, BIOCHEM-FLUIDICS
54
LABOREXPO 2013
C17
SOTAX PHARMACEUTICAL TESTING s.r.o.
Průmyslová 1306/7, 102 00 Praha • T: +420 246 039 260
[email protected] • www.sotax.com
Světová jednička ve výrobě vysoce kvalitních disolučních testovacích
systémů, kompozitních zkoušek, pracovních stanic pro kontrolu
jednotnosti obsahu a nástrojů fyzikálního testování tablet.
Celosvětově je zastoupena místními kancelářemi SOTAX
a distributory zabývajícími se prodejem, servisem a validací přístrojů.
Nabízí SPS Pharma Services (CRO) - smluvní výzkumnou laboratoř
pro vývoj disolučního testování, metod a školení. V roce 2008
integroval SOTAX společnost Zymark® a v roce 2013 značku
Dr. Schleuniger® Pharmatron v produktové řadě fyzikálního testování
tablet.
A global leader in providing high-quality dissolution testing systems,
composite assay and content uniformity workstations, and physical
tablet testing instruments. SOTAX is represented globally by local
SOTAX agencies and distributors dealing with sales, service and
validation of instrumentation. Also offers SPS Pharma Services
(CRO), contract research lab dedicated to dissolution testing research,
method development and advanced training. In 2008, SOTAX
integrated the Zymark® automation product line, resources and
services and in 2013 the Dr. Schleuniger® Pharmatron physical testing
product line and resources.
ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: SOTAX, DR. SCHLEUNIGER
PHARMATRON
B32
SPECION, s.r.o.
Budějovická 1998/55, 140 00 Praha • T: +420 244 402 091
[email protected] • www.specion.biz
Analytické a měřicí zařízení pro laboratoře biologických
a materiálových oborů, studium povrchů, mikroanalýzu v nanosvětě,
mikroskopické techniky, testovací zařízení pro zkoušky odolnosti
výrobků vůči vlivu okolního prostředí. Servis, validace a certifikace.
Analytical and measuring equipment for laboratories of biological
and material characterization, surface studies, microanalysis in the
nanoworld, microscopic techniques, test equipment for testing
resistance of products to environmental influences. Service,
validation and certification.
ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: CAMECA, KRATOS
ANALYTICAL, HORIBA SCIENTIFIC, RIBER,JPK INSTRUMENTS,
55
LABOREXPO 2013
SETARAM INSTRUMENTATION,GE HEALTHCARE/MICROCAL,
HITACHI HIGH-TECH, CTS, KÖHLER, HIROX,C-THERM, INEL,
BROCKHAUS MESSTECHNIK,SÜSS MICROTEC
C13
SPECTRO CS, s.r.o.
Rudná 1361/51, 700 30 Ostrava • T: +420 602 530 557
[email protected] • www.spectro.cz
Nákup a prodej, instalace, kalibrace a servis analyzátorů
a spektrometrů.
Purchasing and selling, install, calibration and service of analysers
and spectrometers.
ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: SPECTRO A.I., SPECTRO
INC., SPECTRUMA ANALYTIK, MBH ANALYTICAL, FLUXANA,
SEISHIN
A8
SYMPATEC GmbH
Am Pulverhaus 1, D-38678 Clausthal-Zellerfeld (D)
T: +49 5323-717-110 • [email protected] • www.sympatec.com
Přístroje pro analýzu velikosti a tvaru částic od 1 nm do 30 mm.
Particle size and particle shape analysis from 1 nm to 30 mm.
ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: SYMPATEC, ALPINETECH CZ
B42
THERMO FISHER SCIENTIFIC (PRAHA) s.r.o.
Slunečná 27, 100 00 Praha • T: +420 274 820 377
[email protected] • www.spectronex.cz
Dodávky HPLC, LC-MS, FT-MS, ICP-MS, IRMS a MC-MS pro
organickou i anorganickou a isotopovou analýzu. Metodická podpora,
školení, servis.
Supplier of HPLC, LC-MS, FT-MS, ICP-MS, IRMS a MC-MS for
organic and inorganic as well as isotopic analysis. Methodology
56
LABOREXPO 2013
support, trainings, service. (Formerly SPECTRONEX).
ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: THERMO SCIENTIFIC, PEAK
B40
TRIGON PLUS spol. s r.o.
Čestlice 93, 251 01 Říčany u Prahy • T: +420 272 680 190
[email protected] • www.trigon-plus.cz
Přední dodavatel laboratorních přístrojů v České a Slovenské
republice. Komplexní služby zákazníkům, prodej laboratorních
přístrojů a materiálu, projekční podpora, servisní služby, validace.
Akreditovaná kalibrační laboratoř. Oblast působnosti – lékařské
laboratoře, life-science, biomedicínský, farmaceutický
a biotechnologický výzkum a výroba.
Leading supplier of laboratory equipments in the Czech and Slovak
republic. Equipment for medical and life-science laboratories.
ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: THERMO SCIENTIFIC
- LABORATORNÍ DIVIZE, ARCTIKO, BIOQUELL, CLST, ERLAB,
EVERMED, EUROBIOCONCEPT, JRI, HMC EUROPE, LABOGENE,
LANCER, RUSKIN, SYNGENE, SYNBIOSIS, TECNIPLAST
B5
UNI-EXPORT INSTRUMENTS, s.r.o.
Šultysova 642/15, 169 00 Praha • T: +420 724 006 543
[email protected] • www.uniexport.co.cz
Dodávky zařízení pro fyzikální charakterizace částic, povrchů
a materiálů a chemické analýzy povrchů.
Supplies of equipment for physical characterisation of particles,
surfaces and materials nad chemical analyses of surfaces.
ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: ANATEC, BEL JAPAN,
BRANSCAN, CCSTEC, DISPERSION TECHNOLOGY, ENDECOTTS,
FORMULACTION, KRÜSS, LACERTA TECHNOLOGY, LIGHTHOUSE
WORLDWIDE SOLUTIONS, MICROTRAC, OMT - OPTISCHE
MESSTECHNIK, PARTICLE METRIX, RUBOTHERM, SCIENTIFIC
ANALYSIS INSTRUMENTS, WITEC
57
… řešení pro vaši laboratoř
CENTRIFUGY
ULTRACENTRIFUGY
MIKRODESTIČKOVÁ INSTRUMENTACE
SPEKTROFOTOMETRY, FOTOMETRY
GEL-IMAGING a ANALÝZA
MYČKY, AUTOKLÁVY
KONCENTRÁTORY VZORKŮ
LYOFILIZÁTORY
PŘÍPRAVA ČISTÉ VODY
BIOHAZARDY
IZOLÁTORY
LAMINÁRNÍ BOXY
DEKONTAMINAČNÍ SYSTÉMY
INKUBÁTORY CO2
TERMOSTATY
ANAEROBNÍ BOXY
MRAZICÍ BOXY -40°C až -150°
CHLADICÍ BOXY
PŘÍSTROJE PRO CHOV
LABORATORNÍCH ZVÍŘAT
PIPETY a PLAST
SERVIS, VALIDACE, KALIBRACE
TRIGON PLUS spol. s r. o., +420 272 680 190,
[email protected], www.trigon-plus.cz
LABOREXPO 2013
A6
UNIMED PRAHA, s.r.o.
Ve Stromkách 41, 252 42 Vestec u Prahy • T: +420 241 930 253
[email protected] • www.unimed.cz
Dodávky laboratorní techniky pro zdravotnictví, veterinární kliniky
a veterinární ošetřovny, potravinářský průmysl, školství, ekologii
a ochranu životního prostředí, chemický průmysl, farmacii a další
laboratoře v ČR. Dále dodává zařízení pro bezpečné skladování,
manipulaci a sběr nebezpečných a hořlavých látek v laboratořích,
technických provozech, dílnách a skladech. Provádíme záruční
a pozáruční servis, preventivní prohlídky (BTK), validace zařízení
a přístrojů, ověření měřidel v oblasti teploty a otáček.
Delivery of laboratory and medical equipment for the health,
veterinary clinics and veterinary dispensaries, food industry,
education, ecology and environmental protection, chemical industry,
pharmacy and other laboratories in the Czech Republic. Supplies the
facilities for the safe storage, handling and collection of hazardous
and flammable substances in laboratories, technical operations and
warehouses. Provide all technical services such as customer
service (during and after the warranty period), preventive
maintenance, validation of equipment and devices, verification
of measuring instruments in the field of temperature and speed.
ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: ALPINA, WITEG
LABORTECHNIK, LABCOLD MPW MED. INSTRUMENTS, ULTRAVIOL,
DÜPERTHAL SICHERHEITSTECHNIK, VELP SCIENTIFICA, FALC
INSTRUMENTS, BIOSAN, DOMEL, POL-LAB, UNIEQUIP, KARL
HECHT KG ASISTENT, BAKMED, FRYKA, ORTOALRESA, MEMMERT,
CENTURION SCIENTIFIC
B4
ÚSTAV ORGANICKÉ CHEMIE A BIOCHEMIE AV ČR, v.v.i.
- VÝVOJOVÉ DÍLNY
Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha • T: +420 222 363 481
[email protected] • http://vd-pap.uochb.cas.cz
Vývojové dílny vznikly společně s Ústavem organické chemie
a biochemie v roce 1950 jako jeho integrální součást. Jejich hlavním
úkolem byly a dodnes jsou opravy vědeckých přístrojů, realizace
zkušebních zařízení podle požadavků vědeckých pracovníků a vývoj
a realizace přístrojů komerčně nedostupných.
59
LABOREXPO 2013
Topics of Development Workshops include maintenance of scientific
instruments, development and production of simple apparatuses
according to the requirements of the individual scientific laboratories
and development and production of unique scientific equipment.
ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: ÚSTAV ORGANICKÉ CHEMIE
A BIOCHEMIE
B29
VERDER s.r.o.
Vodňanská 651/6, 198 00 Praha • T: +420 261 225 419
[email protected] • www.retsch.cz
Odborná konzultace, prodej a servis zařízení pro přípravu
analytických vzorků, zjišťování velikosti částic, laboratorní
i průmyslové čerpací techniky a elektrických laboratorních
i průmyslových pecí všeho druhu .
Technical consultation, sales and service of machines for sample
preparation, particle size distribution and laboratory and industrial
pumps and laboratory and industrial ovens of all kind.
ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: RETSCH, CARBOLITE,
VERDER
C4
VWS MEMSEP s.r.o.
U Nikolajky 1070/13, 150 00 Praha • T: +420 251 171 511
[email protected] • www.memsep.cz
Firma VWS MEMSEP s.r.o. je součástí mezinárodní skupiny Veolia
se zaměřením na laboratorní systémy na úpravu vody ELGA,
průmyslové úpravny vod, úpravny pitných vod a čistírny průmyslových
a komunálních odpadních vod.
VWS MEMSEP is specialized in ELGA laboratory water purification
systems, industrial water treatment plants, drinking water treatment
plants and industrial and municipal waste water treatment plants.
ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: ELGA, VEOLIA WATER
SOLUTIONS & TECHNOLOGIES
60
LABOREXPO 2013
B2
WATERS Gesellschaft m.b.H., organizační složka
Psohlavců 43, 147 00 Praha • T: +420 261 711 384
[email protected] • www.waters.cz
Vedoucí firma na poli kapalinové chromatografie a hmotnostní
spektrometrie (LC, MS).
Leading company in liquid chromatography and mass spectrometry
(LC, MS).
ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: WATERS
A13
WTW, MĚŘICÍ A ANALYTICKÁ TECHNIKA, s.r.o.
Dopraváků 749/3, 184 00 Praha • T: +420 286 850 331
[email protected] • www.wtwcz.com
Měřicí a analytická technika.
Measuring and analytical technique.
ZÁSTUPCE FIREM/REPRESENTATIVES: WTW
61
Naladěno na vaši vědu
Představujeme revoluční systémy na úpravu
vody PURELAB® Chorus: inovace, možnost
výběru, nový svěží přístup k vaší práci.
ELGA, jednička na trhu laboratorních úpraven vody přišla s
inovační řadou modulárního řešení, které vám dá svobodu
volby.
Více se dozvíte na www.elgalabwater.com/choice,
nebo na veletrhu LABOREXPO, stánek C4
ELGA. Our innovation. Your choice.
SPECORD PLUS
nová řada
spektrofotometrů
z Jeny
Stánek
B1
Zastupuje: CHROMSPEC spol. s r.o.
252 10 Mníšek pod Brdy
Lhotecká 594
Tel.: 318 599 083
[email protected]
634 00 Brno
Plachty 2
Tel.: 547 246 683
www.chromspec.cz
Download

25. – 26. 9. 2013 KATALOG