TTB-UDEK
Toplum Sağlığını Geliştirme Çalışma Grubu
Toplantı Raporu (Taslak)
Yönlendirici: Dr. Dilek Aslan
Rapor Yazan: Nilüfer A. Kapaklı
3 ARALIK 2006
İZMİR
23 dernek temsilcisinin katılımı ile toplantı
yapılmıştır.
 Tanışma
 Derneklere gönderilen anketlerin yanıtlarını
içeren sunumdan sonra ortak görüşler
benimsenmiştir.

Toplum Sağlığını Geliştirme

Toplum Sağlığını Geliştirme (TSG) grubu
olarak tanımlanan alt grubun ortak amacı
ise uzmanlık derneklerinin toplum sağlığını
geliştirmek konusunda hangi aktiviteleri
hangi çerçevede planlayıp uygulamaya
geçecekleri konusunda görüş belirlemek
olmuştur.
Toplum Sağlığını Geliştirme
Toplum Sağlığını Geliştirme, Koruma ve diğer
ayrıntılarla ilgili olarak kavramsal olarak AYNI
ŞEYİ ANLAMA kaygısı dile getirilmiştir.
Bunun üzerine derneklere kavramsal algı
farklıklarının ortadan kalkması ve daha ayrıntılı
yanıtların alınabilmesi adına benzer bir anketin
derneklere tekrar gönderilmesi
kararlaştırılmıştır.
Hazırlanacak olan sorular bütün grubun onayı
alındıktan sonra UDEK Yönetimine
sunulacaktır.
Derneklerin Toplum Sağlığını
Geliştirme Çalışmaları
Ne yapıyor?

Örnekler üzerinden Deneyim Paylaşımı
Önemli Günler kapsamında: halk
etkinlikleri, hekim duyarlılığını artırma
çalışmaları
Konferans, broşür, kitap, dergi, toplantı
gibi etkinlikler
Tanı ve tedavi rehberleri







Derneklerin Toplum sağlını
Geliştirme Çalışmaları
Nasıl yürütmelidir?
Ortak çalışmalar
Hedef grupların iyi tanımlanması
Çok merkezli çalışmaların desteklenmesi, derneklerin
bu konuda aktif olması
Paydaşların net tanımının yapılması (ilgili kurum ve
kuruluşların da bu sürece dahil edilmesi)
İşbirliklerinin desteklenmesi
Bir dernek tarafından yapılan çalışmaların diğer
derneklere iletilmesi
Çalışmaların sürekliliğinin olması
Toplum Sağlığını Geliştirme
Çabalarında Kamuoyuna ve Topluma
Ulaşma Yolları
 Toplum sağlığını geliştirmede en önemli
yere sahip olan sağlık ocakları, uzmanlık
derneklerin tamamı tarafından öncelenmesi
ve desteklenmesi gereklidir.
Uzmanlık Derneklerinin Toplum
Sağlığını Geliştirme Çalışma
Yöntemleri Neler Olmalıdır?






Eğitim çalışmaları
Medya ile ilişkiler
Web sitesi
Derneklere bireysel olarak ulaşmak isteyen kişilere dönük
hizmetlerin geliştirilmesi TTB ve derneklerin toplum
sağlığının geliştirilmesi konusunda ortak ses olabilme
çabasının desteklenmesi ve bu yaklaşımın geliştirilmesi
Meslek örgütlerinin kendi meslek gruplarına göre
“standart” bilgi be beceri yaklaşımları geliştirmesi
(Mesleki standart ve örgüt modeli belirlenmesi gibi)
Yapılmış olan çalışmaların değerlendirme ve geri bildirim
çalışmalarının sürekli olması
Uzmanlık Derneklerinin Toplum Sağlığını
Geliştirme Çalışma Yöntemleri Neler
Olmalıdır II ?
Toplum bireylerinin (dernekler açısından hedef grupların)
sürecin içinde olması için çalışmaların geliştirilmesi
(ihtiyaç saptama, hizmetlerin ihtiyaçlara göre
yapılandırılması gibi)
 Yapılan çalışmalarda ETİK İLKELER mutlaka
gözetilmelidir.
 Erken tanı-tedavi, akılcı ilaç kullanımı gibi rehberlerinin
hazırlanması
 Her uzmanlık alanı farklı sorunlar yaşamaktadır. Bir
uzmanlık alanının yaşadığı sorunla ilgili ortak ses olabilme
adına UDEK önemli bir yapılanmadır.

TTB-UDEK
Toplum Sağlığını Geliştirme
Çalışma Grubu Yürütme Kurulu
Asil Üye :
 Dr. Dilek ASLAN (Geriatri Derneği, Halk Sağlığı
Uzmanları Derneği)
 Dr. Cengiz KILIÇ (Türk Psikiyatri Derneği)
 Dr. Nurdan TAÇYILDIZ (Pediatrik Onkoloji
Derneği)
 Dr. Haluk C. ÇALIŞIR (Türk Toraks Derneği)
 Dr. Nilüfer A. KAPAKLI (İstanbul Tabip Odası)
TTB-UDEK
Toplum Sağlığını Geliştirme
Çalışma Grubu Yürütme Kurulu
Yedek Üye
 Dr. Havva ÖZDEN (Pratisyen Hekimleri
Derneği)
 Dr. Murat Ersel (Türkiye Acil Tıp Derneği)
Download

Toplum Sağlığını Geliştirme Çalışma Grubu Anketi Sonuçları