Příručka pro použití
silážních aditiv
Úvod a často
kladené otázky
4
Zařazení FT siláží do krmných
dávek
9
Co je Fiber Tech- Krmné dávky
nology?
pro maximální
produkci.
Ekonomika ztrát
DuPont Pioneer Logo Lock-ups
and components
10
Krmte více z
toho, co sklidíte!
11CFT
1.1
11GFT
11AFT
11CH4
Aplikace
25
31
35
loGo locK-uP: Hero
13
19
The DuPont Pioneer Logo lock-ups are an integral element in supporting the “One DuPont”
strategy. The consistent connection of the DuPont Oval Logo to each of the Hero Brand names
creates a halo effect each amplifying the other.
Fiber technology
do kukuřic
Fiber Technology do trav a GPS
The versions of the logo lock-ups shown on these two pages are the core representation
of the DuPont Pioneer Brand.
The configuration of the DuPont Oval Logo, Pioneer Trapezoid, and wordmark have been
carefully considered; it is fixed and may not be altered. All logo artwork may be obtained
by contacting the respective brand manager. It may not be recreated for any reason.
Fiber Technology do vojtěšek
Fiber Technology pro bioplyn
Přehled aplikátorů Pioneer
„Nová generace silážních přípravků Fiber Technology (FT) společnosti Pioneer je jedním z nejvýznamnějších
technologických postupů při výrobě siláží posledních desetiletí.
V roce 2007 byl uveden na severoamerický trh první konzervant z řady Fiber technology, přípravek 11CFT. Hned
v prvním roce jím byly ošetřeny kukuřičné siláže na 450 amerických mléčných farmách. Popularita 11CFT stále
narůstala a v roce 2012 jej používalo již více než 1 400 amerických farmářů. Následně byly do portfolia silážních
aditiv zařazeny i další FT produkty – 11GFT do travních a obilních siláží, 11CH4 pro siláže a senáže do bioplynových stanic a konečně 11AFT na konzervaci vojtěškových senáží.
Lepší průběh fermentace, inhibice kvasinek a plísní, stabilita siláží, vyšší stravitelnost a tím možnost ušetřit drahé,
většinou nakupované, koncentráty v krmných dávkách dojnic, to jsou výhody, díky nimž se zájem o tento způsob
konzervace siláží neustále zvyšuje.
DuPont – Pioneer se dlouhodobě zaměřuje na rozvoj špičkové genetiky osiv a vývoj nových produktů, které přispívají k tomu, aby byl genetický potenciál krmných plodin v maximální možné míře zachován pro koncového
uživatele ….. dojnici.”
Bill Mahanna, Ph.D, Dipl ACAN, Pioneer Nutritional Sciences Manager
23
Overview
Úvod
Fiber Technology (FT) je souhrnné označení pro novou řadu silážních aditiv , přípravků 11CFT, 11GFT, 11AFT
a 11CH4, které byly vyvinuté vědeckým týmem společnosti Pioneer s cílem zvýšit stravitelnost vlákniny silážované rostlinné hmoty. Základem všech přípravků této nové řady konzervantů je nový, patentovaný (patent č.
7799551) bakteriální kmen Lactobacillus buchneri, kombinovaný s dalšími homofermentativními kmeny Lactobacillus.
Kmen Lactobacillus buchneri, který je použit v produktech Fiber Technology (FT), byl objeven mikrobiology
společnosti Pioneer a testován na schopnost produkovat specifické enzymy v průběhu fermentace siláže. Tento
kmen se odlišuje od všech ostatních komerčních kmenů Lactobacillus buchneri právě schopností produkovat
enzymy (ferulát a acetyl esterázy), které mění strukturu vlákniny silážované hmoty. Tyto enzymy modifikují
ligninový komplex buněčné stěny a tím následně umožňují rychlejší a intenzivnější trávení vlákniny siláží bakteriemi v bachoru. Tento způsob zvýšení stravitelnosti vlákniny pomocí bakteriálních enzymů je z hlediska nákladů
výhodnější a efektivnější alternativou, než nákup komerčních enzymatických přísad nebo kvasinek.
Lactobacillus buchneri, obsažený v přípravcích Fiber Technology, je heterofermentativní bakteriální kmen, který zároveň produkuje široké spektrum těkavých mastných kyselin v průběhu fermentace siláže. Tím vytváří v
siláži prostředí, které podstatně snižuje růst nežádoucích mikroorganizmů, zejména kvasinek a plísní, které
mají rozhodující vliv na degradaci siláže. Jednotlivé FT přípravky jsou kombinací kmene Lactobacillus buchneri
a dalších homofermentativních kmenů Lactobacillus. Kombinace bakteriálních kmenů v jednotlivých přípravcích jsou specifické pro určité druhy silážovaných plodin. Homofermentativní kmeny zlepšují kvalitu a intenzitu
fermentace (např. rychlostí poklesu pH) a vytváří ideální podmínky pro množení a růst enzymy produkujícího
kmene Lactobacillus buchneri.
Siláž ošetřená FT produkty by se měla nechat fermentovat minimálně 60 dní před jejím otevřením a zkrmováním. Tato doba poskytuje bakteriím Lactobacillus buchneri dostatek času pro produkci enzymů a ostatních koncových fermentačních produktů a tím přispívá ke zvýšení stravitelnosti vlákniny a k lepší aerobní stabilitě siláží.
Vyšší stravitelnost, chutnost a konzistence siláží umožňuje zařazení vyššího podílu těchto objemných krmiv do
krmných dávek skotu, což chovateli dává možnost snížit náklady na jadrná krmiva a další nakupované komponenty (proteiny).
Produkty Fiber Technology zajišťují: 1. efektivní fermentaci, 2. významné omezení výskytu nežádoucích mikroorganizmů v silážích a tím i jejich vyšší aerobní stabilitu a 3. zvýšení stravitelnosti vlákniny.
FT přípravky jsou k dispozici výhradně ve vodorozpustné formě, která umožňuje ideální rozptýlení bakterií do
ošetřované hmoty. Jsou bezpečným, biologickým přístupem ke zlepšení kvality siláží zvýšením jejich stravitelnosti a stability bez použití žíravých kyselin nebo drahých syntetických enzymů.
34
Frequently
Asked otázky
Questions
Často kladené
11CH4
Aplikace
45
11AFT
Otázka: Obsahují všechny FT přípravky stejný kmen Lactobacillus buchneri?
Odpověď: Ano, kmen Lactobacillus buchneri LN40177 (resp. PTA-6138) je ve obsažen ve všech FT produktech
firmy Pioneer. Další použité bakteriální kmeny jsou specifické pro jednotlivé FT přípravky v závislosti na jejich
určení.
11GFT
Otázka: Jsou FT přípravky stejně efektivní i při silážování jetelovin, když víme, že jeteloviny obsahují méně
kyseliny ferulové, než je tomu u trav?
Odpověď: Ačkoli kmen Lactobacillus buchneri produkuje esterázu specifickou pro kyselinu ferulovou, ferulát
esterázu, její působení na ostatní fenolové složky je pomalejší a méně intenzivní. Při těchto reakcích je klíčovým
faktorem čas. To je důvod, proč se doporučuje doba zrání FT siláží minimálně 60 dní před jejich zkrmováním.
Dostatečný čas je tedy důležitý k tomu, aby byly enzymy schopné v plné míře hydrolyzovat vazby mezi ligninem
a polysacharidy vlákniny.
11CFT
Otázka: Jak zvyšují FT přípravky stravitelnost NDF?
Odpověď: Bakteriální kmen Lactobacillus buchneri, použitý v FT přípravcích, produkuje specifické enzymy esterázy (ferulát esterázu a acetyl esterázu), které uvolňují polysacharidy buněčné stěny ze struktury ligninu. Odpojení polysacharidů od ligninu mění trojrozměrnou strukturu a tím zlepšuje dostupnost polysacharidů vlákniny
pro bakterie v bachoru. Navíc dochází ke zvýšení degradability těchto polysacharidových frakcí díky odstranění
stravitelnost inhibujících acetylových skupin vázaných na cukry.
Výsledkem je rychlejší a efektivnější trávení vlákniny v bachoru.
Ekonomika
ztrát
Otázka: Jak se liší NDF jednotlivých rostlinných druhů?
Odpověď: Základní složky NDF, polysacharidy (celulóza, hemicelulóza) a lignin, jsou u všech rostlin podobné.
Hlavní rozdíly jsou v hemicelulózové frakci, která je tvořena jinými cukry u trav (včetně kukuřice a obilovin), než
je tomu u jetelovin. Navíc lignin u trav zřejmě obsahuje významné množství kyseliny ferulové, zatímco obsah této
kyseliny je v ligninu jetelovin mnohem nižší. Předpokládá se, že kyselina ferulová zodpovídá za tvorbu vazeb mezi
ligninem a polysacharidy, případně za vazby mezi polysacharidy.
Krmení
FT siláží
Otázka: Co je neutrálně detergentní vláknina?
Odpověď: Neutrálně detergentní vláknina (NDF) v podstatě charakterizuje rostlinnou buněčnou stěnu, která je
tvořená především celulózou, hemicelulózou, ligninem a malým množstvím proteinů. Tyto polymery, spolu s malým množstvím dalších složek, tvoří složité trojrozměrné skupiny, které nejsou uniformní a dosud nejsou detailně
popsané pro různé plodiny a struktury buněčných stěn. NDF je heterogenní složka, která je charakterizovaná
svými fyzikálními a chemickými vlastnostmi.
Úvod
Otázka: Co je přínosem Fiber Technology (FT) pro chovatele skotu?
Odpověď: FT přípravky mají tři základní vlastnosti:
1. Zvyšují NDFD (stravitelnost neutrálně detergentní vlákniny), v průměru o čtyři procentní body.
2. Jsou specifické pro jednotlivé plodiny a umožňují, díky rychlému poklesu pH, intenzivní prokvašení siláže v
celém jejím objemu a tím výrazně snižují silážní ztráty.
3. Zvyšují stabilitu silážní stěny a odebrané siláže, snižují aerobní ztráty.
Otázka: Je možné mezi sebou vzájemně zaměňovat použití jednotlivých FT přípravků?
Odpověď: Ačkoli celý sortiment FT produktů obsahuje stejný kmen Lactobacillus buchneri, je každý přípravek
konstruován pro optimální fermentaci konkrétní plodiny nebo skupiny plodin. Ostatní použité bakteriální kmeny zlepšují fermentaci daného krmiva a spoluvytvářejí ideální prostředí pro množení a růst bakterií Lactobacillus
buchneri. Růst a množení bakterií maximalizuje množství a účinnost enzymů produkovaných v siláži.
Otázka: Proč je výhodné zvyšovat stravitelnost vlákniny?
Odpověď: Vyšší NDFD zlepšuje koncentraci energie v krmivu a zvyšuje produkci mikrobiálních proteinů v bachoru. Zlepšuje příjem krmiva i jeho produkční účinnost, vytváří prostor pro zvýšení podílu objemných krmiv v
krmné dávce a následně pro snížení podílu jádra, zejména bílkovinných koncentrátů. Můžeme tak zlepšit nejen
zdravotní stav bachoru a tělesnou kondici zvířat, ale i ekonomiku mléčné produkce.
Otázka: Jaké jsou „hmatatelné“ výsledky zkrmování FT siláží pro zemědělský podnik?
Odpověď: Přínos krmení těchto siláží je většinou následující:
» Zlepšení ekonomiky produkce mléka/masa díky nižší potřebě nakupovaných koncentrátů.
» Výrazně nižší riziko zahřívání a kažení siláží oproti přípravkům, které neobsahují kmen Lactobacillus buchneri,
srovnatelně jako při použití SILA-BAC® Kombi nebo SILA-BAC® Mais Kombi.
» Vyšší produkční účinnost siláží díky lepší stravitelnosti vlákniny.
» Zlepšení tělesné kondice prvotelek a dojnic na začátku laktace.
» Potenciál pro zvýšení produkce mléka/masa.
Otázka: Působí FT přípravky stejně na různé hybridy nebo odrůdy?
Odpověď: Výzkumy prokázaly, že FT zvyšuje NDFD ve stejné míře u geneticky rozdílných hybridů a odrůd. Je
důležité si uvědomit, že výchozí hodnota NDFD každého objemného krmiva je ovlivněna především průběhem
vegetace (vegetačním obdobím, sezónou), stádiem zralosti při sklizni, výškou strniště a jen v menší míře genetikou rostliny. Například výzkumy společnosti Pioneer týkající se zvýšení NDFD u kukuřic přípravkem 11CFT
ukazují následující: Pokud porovnáváme siláže ze stejného hybridu, ale sklízené v různých sezónách, je relativní
zvýšení NDFD pomocí 11CFT stejné. Naproti tomu absolutní hodnoty NDFD mohou být v jednotlivých letech
velmi rozdílné.
Výsledky studií silážování hybridů kukuřic s hnědým žebrem (BMR) nebyly, jak se dalo předpokládat, tak jednoznačné jako u „běžných hybridů“. Je to dáno nízkým obsahem ligninu v rostlinách.
Otázka: Jak může chovatel dosáhnout maximálního efektu při krmení FT siláže?
Odpověď: Pro chovatele je nejvýhodnější:
» Skladovat FT siláž odděleně.
» Zkrmování FT siláže zaměřit na vysokoprodukční dojnice, zejména dojnice v tranzitním období a v první fázi
laktace.
» Zařadit relativně vysoký podíl FT siláží do krmných dávek.
56
11CH4
Aplikace
67
11AFT
Fiber Technology je zároveň patentově chráněnou technologií - U.S. Patent No. 7799551.
11GFT
1. Zvýšení stravitelnosti NDF
2. Zvýšení krmné hodnoty krmiva
3. Redukce zahřívání krmiva
4. Redukce ztrát sušiny v krmivu
5. Zvýšení přírůstku z tuny zkrmené siláže
6. Zvýšení příjmu sušiny
11CFT
Otázka: Byly publikované také nezávislé vědecké práce týkající se FT?
Odpověď: Společnost Pioneer prezentovala první výsledky výzkumu FT formou vědeckých posterů na 2006
Dairy Science Meetings. Následné pozitivní studie byly publikovány např. University of Delaware, University
of Illinois, University of Florida, Canadian Agriculture and Agri-Food Lethbridge Research Centre, University
of Padova (Itálie) a LWK Schleswig-Holstein (Německo). Článek o přípravku 11CFT byl publikován i v Animal
Feed Science and Technology ( 145, 2008). Společnost Pioneer získal 5. ledna 2007 autorizaci u Canadian Food
Inspection Agency, která ji opravňuje uvádět následujících šest vlastností přípravku 11CFT:
Ekonomika
ztrát
Otázka: Jak může výživář vybilancovat krmnou dávku, když nezná přesnou hodnotu NDFD?
Odpověď: Z výsledků řady experimentů na zvířatech a provozních pokusů společnosti Pioneer i různých univerzitních pracovišt je možné počítat se zvýšením NDFD (48 hod., nad referenční odhad) u FT siláží o 4 % body.
Změny rychlosti trávení (Kd), vycházející z enzymatické aktivity FT, je možné upravit ve formulačních modelech
– CPM nebo CNCPS, s využitím analýzy tvorby plynu (např. FermentricsTM) – zejména pro upřesnění jednotlivých uhlohydrátových skupin (např. B1, B2 a B3).
Krmení
FT siláží
Otázka: Jak dlouho by měla zrát siláž konzervovaná FT přípravkem ?
Odpověď: Ideální je, aby siláž FT fermentovala alespoň 60 dní. Je to z toho důvodu, že bakterie kmene Lactobacillus buchneri potřebují dostatek času pro namnožení, růst a produkci enzymů do silážované hmoty. Pokud
je tato podmínka splněna a přípravek byl do siláže správně nadávkován, je reálné počítat se zvýšením NDFD o
4 – 5% bodů oproti konvenčně silážované hmotě. Chovatel, který začíná zkrmovat kukuřičnou nebo obilní siláž
až za 6 nebo 7 měsíců po sklizni, by měl vzít do úvahy zvyšující se stravitelnost škrobu během delšího skladování
a adekvátně upravit krmnou dávku.
Úvod
Otázka: Obsahují konkurenční konzervanty také bakterie, které produkují enzymy zvyšující NDFD?
Proč nepřidávat enzymy přímo do siláže nebo TMR?
Odpověď: Nejsou známé žádné jiné komerční produkty, které by obsahovaly bakterie určené k fermentaci siláží,
přímo zaměřené na produkci vlákninu modifikujících enzymů. Patentovaný kmen Lactobacillus buchneri, použitý v FT přípravcích, produkuje specifické enzymy esterázy v průběhu svého množení a růstu přímo v siláži. To je
zatím ekonomicky nejvýhodnější způsob, jak dosáhnout potřebného efektu, aniž by bylo nutné vynakládat další
finanční prostředky. Některé konkurenční konzervanty uvádějí na svých etiketách přídavek enzymů. Většinou
se však jedná spíše o marketingový tah jejich výrobců. Cena čistých enzymů je tak vysoká, že je vzhledem k ceně
konzervantů téměř nemožné dodat do přípravků skutečně efektivní množství těchto látek. Navíc, enzymy časem
ztrácejí svou účinnost a nemusí působit v podmínkách nízkého pH, které je pro siláže typické. Pouhé použití
enzymů neposkytuje další přidané hodnoty v podobě zlepšení fermentačního procesu a aerobní stability, jako je
tomu u FT produktů.
Otázka: Jsou deklarované nárůsty produkce mléka/masa při zkrmování FT siláží měřitelné v běžných provozních podmínkách?
Odpověď: Ačkoli mnoho vědeckých studií jasně prokázalo kladné změny v produkci zvířat, je pro většinu chovatelů obtížné objektivně změřit efekt FT siláží. Musíme totiž brát v úvahu, že produkce mléka ve stádě permanentně kolísá vlivem změn počasí, krmiva, zdraví stáda, estrálního cyklu atd. Uvádí se, že tento „výkyv“ představuje
0,9 - 1,3 kg/ks/den. Dr. H. G. Jung, vědecký pracovník ARS/USDA, který vyhodnocoval NDFD pomocí metaanalýzy, uvádí, že zvýšením NDFD kukuřičné siláže o jeden procentní bod dojde k navýšení užitkovosti o 0,14 kg
mléka a zvýšení příjmu sušiny o 0,12 kg kus/den. Dle UW MILK2006 představuje zvýšení NDFD o 4 procentní
body nárůst produkce mléka o 14,5 kg z jedné tuny kukuřičné siláže.
Otázka: Mohou běžné zemědělské laboratoře prokázat zvýšení NDFD v FT silážích?
Odpověď: Současné NIR kalibrace a dostupné metody in vitro nejsou tak citlivé, aby byly schopné predikovat
zvýšení NDFD se stejnou přesností jako metoda in vivo, tedy na zvířatech. FT přípravky produkují enzymy, které
způsobují fyzikálně – chemické změny vazeb mezi polysacharidy a ligninem, ale nemění absolutní obsah ligninu
nebo vlákniny v siláži. Bakterie v bachoru tráví takto uvolněné polysacharidy rychleji a často i ve větší míře. To
potvrzují nejen experimenty metodou in vivo, ale i analýzy stravitelnosti krmiv metodou metodou in situ (rozemleté vzorky siláže jsou v nylonových sáčcích zavěšovány do bachoru kanylovaných zvířat). Laboratoře, které
využívají metodiky produkce plynů (např. FermentricsTM), jsou schopné detekovat účinky FT v modifikovaných
karbohydrátových skupinách (např. B1, B2 a B3). Výsledky těchto měření dávají možnost výživářům snížit podíl
podávaných koncentrátů a bílkovinných doplňků.
68
Zařazení FT siláží do krmných dávek:
11AFT
11CH4
Aplikace
89
11GFT
Struktura TMR
Zejména při zkrmování vyšších denních dávek vysoce stravitelných objemných krmiv (FT siláže) je důležité
pravidelně sledovat intenzitu přežvykování ve stádě, konzistenci a strukturu TMR, případnou separaci krmiva v
míchacím voze a na žlabu i hodnoty NDF a peNDF (>23 %) krmiva.
Stáda, která se potýkají s nízkým obsahem tuku v mléce, mají většinou problém s nedostatkem strukturální
vlákniny (resp. peNDF) v krmné dávce a/nebo se zvýšeným výskytem acidóz. Opatření k nápravě tohoto stavu
vedou především cestou snížení podílu jadrných krmiv (zejména vlhkého kukuřičného zrna) a zvýšení podílu
efektivní vlákniny v krmné dávce (objemná krmiva).
11CFT
Škrob v krmné dávce
Pro FT siláže je charakteristické, že jejich příjem zvířaty je vyšší, než u „klasických“ siláží. Tím samozřejmě dochází i k tomu, že se postupně zvyšuje celkový denní příjem škrobu. Zejména se to týká krmných dávek, ve kterých je zařazeno další objemné krmivo s vyšším obsahem škrobu (např. GPS). Zároveň je třeba mít na paměti i
to, že se u kukuřičných siláží, vlhkého kukuřičného zrna, CCM, LKS a siláží z obilovin (GPS) stravitelnost škrobu
zvyšuje v závislosti na době jejich uskladnění. Doporučujeme proto průběžně u zvířat sledovat celkový denní
příjem škrobu a případně upravit krmnou dávku.
Ekonomika
ztrát
Úspora jádra
Zkrmování FT siláží umožňuje efektivně a cíleně snížit hladinu škrobu a proteinů (díky zvýšené produkci mikrobiálních proteinů v bachoru) v krmné dávce skotu. Prakticky to znamená snížení dávky jádra (zrnin a proteinů)
v TMR, které umožňuje zvýšená stravitelnost vlákniny a přesun některých živin z „pomalé skupiny“ (B3) do
„rychlých skupin“ (B1 a B2) FT siláží. Jako příklad uveďme krmnou dávku pro dojnice, jejímž základem je 23 kg
kukuřičné siláže konzervované přípravkem 11CFT na kus a den. Praktické zkušenosti ukazují, že je v tomto případě možné snížit dávku kukuřičného šrotu téměř o 1 kg/ks/den a sojového šrotu (44%) o 0.4 kg/ks/den oproti
původní bilanci, a to bez jakéhokoliv negativního dopadu na užitkovost nebo tělesnou kondici zvířat. Při současných cenách krmných komodit na straně jedné a výkupní ceně mléka na straně druhé, se jedná o významnou
finanční úsporu v nákladech na krmiva. Ekonomický přínos, výborné prokvašení siláží a tím i nízké silážní ztráty,
stabilita celého profilu siláže i její stěny a inhibice patogenních mikroorganizmů (kvasinky, plísně) jsou hlavními
výhodami použití FT přípravků do siláží.
Krmení
FT siláží
Bilance krmných dávek
Jak už bylo výše řečeno, je možné vycházet z toho, že ošetřením siláže FT přípravky dojde ke zvýšení NDFD (48
hod.) o 4 % body. Avšak většina systémů, využívajících jednoduché „time-point“ hodnoty NDFD v rovnicích
predikce NE-L (např. NRC nebo UWMILK2006), není dostatečně citlivých na změny rychlosti trávení v důsledku použití FT. Změny v trávení (Kd) skupiny uhlohydrátů B3 (NDF) v silážích mohou být kalkulovány v modelech, jakými jsou CPM nebo CNCPS z „time-point“ hodnoty NDFD pomocí tzv. VanAmburghova kalkulátoru
(VARC), který je k dispozici přímo u profesora Dr. Mikea VanAmburgha (mev1@cornell.edu) z Cornell University. Laboratoře, které využívají metod produkce plynů (např. FermentricsTM), jsou schopné přímo měřit účinky
FT na modifikaci trávení skupin uhlohydrátů (např. B1, B2 a B3). Analýza produkce plynů FT siláží ukazuje, že
pokud jsou složky buněčné stěny „odpojené“ od ligninu, rychlost jejich trávení se blíží rychlosti rychleji trávených uhlohydrátů, jakými jsou rozpustná vláknina nebo škrob. Zároveň je nutné brát v úvahu vyšší mikrobiální
produkci bílkovin v bachoru.
Ekonomika ztrát
Tento článek byl poprvé publikovaný v časopise Feedstuffs z 8. února 2010 a je znovu uveřejněný se svolením Feedstuffs, 12400
Whitewater Dr., Suite 160, Minnetonka, Minn. 55343. Bill Mahanna, Ph.D., Dipl ACAN je externí spolupracovník Iowa State
University a autorizovaný odborník pro výživu zvířat společnosti Pioneer Hi-Bred, Johnstone, Iowa. Zkráceno.
Jednou z mála dobrých věcí, souvisejících s nízkými výkupními cenami mléka, je obnovený zájem chovatelů o zvýšení úrovně
krmného procesu. Toto zahrnuje i snížení ztrát na krmivech, které mohou být způsobeny klimatickými podmínkami, hlodavci, zahříváním, plesnivěním a sníženým příjmem krmiva zvířaty. Některé ztráty jsou snadno pozorovatelné, například odvátí
kukuřičného šrotu větrem při plnění krmného míchacího vozu. Jiné, jako jsou silážní ztráty (ztráty sušiny), jsou mnohem
méně patrné. Tento článek se pokusí přiblížit biologii nutričních ztrát a náklady s nimi spojené.
Princip fermentace
Fermentaci siláže je možno zjednodušit do třech etap. Silážovaná hmota se dostává do kontaktu s aerobními podmínkami
během sklizně a převozu z pole. Pak následuje relativně velmi rychle vytvoření anaerobního prostředí, které způsobuje pokles
pH, a nakonec se siláž vrací zpět k aerobním podmínkám při jejím vybírání a zkrmování.
Vlastní ztráty sušiny začínají respirací rostlinných buněk a působením aerobní mikroflóry, která spotřebovává uhlohydráty
(především cukry) a produkuje vodu, teplo a oxid uhličitý. Je to právě uhlík, ve formě CO2 unikající do atmosféry, který způsobuje ztráty v první fázi silážování. Tyto procesy pokračují, dokud se nespotřebuje všechen kyslík v silážní hmotě. Rychlost
sběru, doba i kvalita zavadání (pokud se používá) a plnění jámy mohou být prvotními kritickými body z hlediska ztrát. Hlavní
roli ve zkrácení této první, aerobní fáze silážování, hraje zejména přiměřená vlhkost materiálu, která snižuje poréznost siláže
a ovlivňuje její adekvátní zhutnění. Odhad ztráty netto energie (v ekvivalentech čistého škrobu) v této počáteční aerobní fázi
je 1-2 % a v podstatě jí nelze zabránit (Woolford, 1984).
Následný anaerobní stav vytváří prostředí, které je vhodné pro dominanci homofermentativních a heterofermentativních
baktérií mléčného kvašení (LAB). V této etapě téměř nedochází k větším ztrátám pouze tehdy, jsou-li homofermentativní
LAB aktivní. Nicméně, toto není obvyklé, protože méně než 0,5 % epifitních organizmů, přirozeně se vyskytujících na čerstvé píci, jsou LAB a jen malá část z nich jsou homofermentativní bakterie (Lin et al., 1992). Průměrná ztráta netto energie
fermentací epifytickými LAB (v ekvivalentech čistého škrobu) činí 4 % (Woolford, 1984). Tyto aerobní fermentační ztráty
je možné snížit o 25% použitím homofermentativních kmenů, které se nacházejí v renomovaných silážních inokulantech
(Dennis, 2010).
Opětovné vystavení siláže aerobním podmínkám můžeme rozdělit na dvě oblasti: 1) horní a boční expozice během skladování a 2) čelní expozice během vybírání. Kombinace těchto dvou zdrojů ztrát se může značně lišit v závislosti na úrovni organizace práce v silážním žlabu. Odhady, uváděné v literatuře, převyšují u aerobně nestabilních siláží ztráty 20 % netto energie v
ekvivalentech čistého škrobu (Woolford, 1984).
V horních 90 centimetrech je u mnohých siláží soustředěno až 20% jejich objemu. Jedna z klasických studií, týkající se zaplesnivění horní části siláže, byla realizována vědci v americkém státě Kansas, kteří porovnávali 30 zakrytých a nezakrytých
jam (Dickerson et al, 1990). Zajímavé bylo, že pět zakrytých jam mělo v průměrnou ztrátu organické hmoty 27% v horních 45
centimetrech a další 2% v zóně 45 - 90 centimetrů od povrchu. V následující studii bylo prokázáno, že příjem sušiny, stravitelnost jednotlivých živin a stav epitelu bachoru se lineárně zhoršovaly s narůstajícím podílem zkažené kukuřičné siláže, která
byla záměrně přidávána k normální kukuřičné siláži a zkrmována kanylovaným volkům (Whitlock et al., 2000).
V současné době je závažným problémem vyřešení ztrát na čelních stěnách velkých silážních žlabů. Pro představu, výzkum
silážních vaků na univerzitě ve Wisconsinu (Muck a Holmes, 2001) uvádí , že relativně dobře stlačená siláž ve vacích o průměru 2,4 - 2,7 metru vykazovala celkové ztráty na úrovni 9,7 %. Často si na tuto studii vzpomenu, když vidím farmáře stojící
před silážemi, které jsou široké 18 – 25 metrů snaží se mě přesvědčit, že jejich ztráty jsou nižší než 10 %.
Aerobní ztráty na čelech siláží pomohly snížit dvě pokrokové technologie poslední doby: silážní frézy a inokulanty obsahující
kmeny L. buchneri, u kterých se prokázalo, že omezují růst kvasinek. Skutečnost, že L. buchneri je heterofermentativní LAB,
může vést k otázce, proč by měli výrobci inokulantů používat LAB, o kterých je známo, že mají menší fermentační efekt než
10
homofermentativní kmeny. Odpověď je jasná. Zejména ve velkých silážních žlabech je aerobní nestabilita mnohem větším
zdrojem ztrát sušiny a energie, než je tomu u fermentačních ztrát homofermentativních bakterií. Kmeny L. buchneri efektivně
omezují růst kvasinek, což vede k redukci zahřívání siláží. Kromě toho většina produktů obsahujících L. buchneri obsahuje i
homofermentativní kmeny, které urychlují pokles pH v počáteční fázi silážování.
Co stojí ztráty
Zemědělci by možná věnovali větší pozornost silážním ztrátám, kdyby věděli, kolik je tyto ztráty stojí peněz. Zřejmě si plně
neuvědomují, že ztráty sušiny jim doslova spotřebovávají nejcennější živiny jejich siláží, které pak musí být nahrazovány adekvátním zdrojem energie, především kukuřičným zrnem. Například i při dobré péči o siláž (vybírání siláže, pořádek v jámě,
kompaktní silážní stěna atd.) je možné lepší organizací práce odběru siláže snížit ztráty na silážní stěně až o 20 % (z 15 % na
12,5 %). Toto snížení ztráty představuje úsporu 42 Kč na jednu tunu siláže - viz tabulka.
Tabulka: Finanční náklady na kompenzaci ztrát sušiny z 1 tuny siláže kukuřičným zrnem, jako ekvivalentním zdrojem energie.
15.0%
17.5%
20.0%
22.5%
25.0%
27.5%
30.0%
28.04
81.05
97.16
113.44
129.55
145.82
161.93
178.21
194.32
2,203.70
28.46
94.42
113.44
132.29
151.14
170.16
189.01
207.86
226.88
2,518.52
28.89
107.96
129.55
151.14
172.73
194.32
216.08
237.67
259.26
2,833.33
29.31
121.49
145.82
170.16
194.32
218.65
242.98
267.32
291.65
3,148.15
29.73
135.03
161.93
189.01
216.08
242.98
270.06
296.96
324.04
3,462.96
30.16
148.57
178.21
207.86
237.67
267.32
296.96
326.78
356.42
3,777.78
30.58
161.93
194.32
226.88
259.26
291.65
324.04
356.42
388.81
3,935.19
30.80
168.79
202.54
236.30
270.06
303.82
337.57
371.16
404.92
4,092.59
31.00
175.47
210.60
245.73
280.85
315.81
350.94
386.07
421.20
4,407.41
31.43
187.01
228.88
264.58
302.45
340.14
378.01
415.71
453.58
4,722.22
31.85
202.54
242.98
283.42
324.04
364.48
404.92
445.53
485.97
5,037.04
32.27
216.08
259.26
302.45
345.63
388.81
431.99
475.17
518.36
11GFT
1,888.89
11CFT
Cena zrna kukuřice (Kč/t)
12.5%
Ekonomika
ztrát
% Ztrát 10.0%
Přepočítáno kurzem 19 Kč/$
11
Aplikace
Existuje však více způsobů, kterými je možné chovatele přesvědčit o ekonomice ztrát na živinách siláže. Jedním z nich je porovnání obsahu popelovin, pH a teploty siláže ze stěny s hlouběji odebraným vzorkem siláže (např. 50 cm). V roce 2003 prováděli
odborníci společnosti Pioneer ve státě Idaho srovnávací měření na 12 silážních jamách, které nebyly ošetřeny žádným silážním
přípravkem. Průměrný obsah popelovin, pH a teplota siláže byla na stěně o 0,27 %, 0,3 % a o 10,6 °C vyšší než u siláže odebrané
hlouběji. Naměřené obsahy popelovin byly zadány do Ashbellovy rovnice (Ashbell et al., 1990), ze které je patrné, že ztráta organické sušiny z povrchových vzorků byla vlivem aerobní nestability siláže, o 5,6 % vyšší (Seglar, 2003). Kompenzace této ztráty
organické hmoty kukuřičným škrobem by si vyžádala více než 30 kg kukuřičného zrna na každou tunu siláže. Jiným, méně analytickým, za to však daleko efektnějším způsobem prezentace silážních ztrát je použití kamery citlivé na teplo (termokamera),
která pomáhá vizualizovat zahřívání siláže způsobené aerobní mikrobiální činností. Obrázek ukazuje velmi dobře udělanou
siláž, na jejíž vybírání je použitá čelní fréza. Chovatel siláž rozdělil na polovinu, protože stěna byla příliš široká. Odkrytou část
11CH4
Všichni chovatelé si dobře uvědomují ztráty, které vznikají ve vrchní vrstvě a v bočních partiích siláže. Ale zřejmě bude třeba delšího
přesvědčování o ztrátě krmné hodnoty u toho, co se může jevit jako „normální“ siláž. Při argumentaci zemědělcům, že ztráty sušiny
jsou skutečně reálný problém, není příliš spolehlivé opírat se o porovnávání navážených množství uskladněné a vyskladněné siláže ze
silážního žlabu. V tomto ohledu existuje totiž příliš velký prostor pro nepřesnosti a nemusí být vždy dány pouze faktem, že hotová siláž
má vyšší vlhkost, než měla silážovaná hmota z pole.
11AFT
Je lepší jednou vidět než stokrát slyšet
siláže pravidelně ošetřuje postřikem kyseliny propionové. Přesto je naprosto zjevné, že vzduch do siláže proniká a zvýšení
teploty signalizuje ztráty živin způsobené aerobními bakteriemi.
To podstatné
Nemá význam investovat do špičkové genetiky plodin, vynakládat peníze na jejich pěstování a sklizeň a zároveň připustit
nekvalitní fermentaci, která připraví chovatele o většinu energetických složek v jejich siláži. Všichni, kteří se zabývají výžiFotografie siláže a vpravo její snímek termokamerou, který jasně ukazuje zvýšení teploty v nestabilních partiích,
do kterých proniká vzduch.
vou zvířat potřebují, čím dál více, aby se chovatelé zaměřili na reálné náklady, které souvisejí se silážními ztrátami, jejich
oceněním a jejich porovnáním se stejným zdrojem energie, jakým je kukuřičný šrot. V současnosti existují technologické
prostředky, které tyto ztráty mohou výrazně snížit, včetně lepšího pochopení významu sklizňové sušiny a zhutnění siláže,
použití krycích fólií zabraňujících přístupu vzduchu, mechanizace na vybírání siláže a zarovnávání stěny, silážních přípravků,
které obsahují homofermentativní kmeny bakterií a kmeny L. buchneri.
Literatura:
Ashbell, G.J., T. Dickerson, K.K. Bolsen and C. Lin. 1990. Rate and Extent of tip spoilage losses in horizontal silos. Proceedings
9th Silage Conference. University of Newcastle upon Tyne. Newcastle upon Tyne, England. p. 107.
Dennis, S. 2010. Microbiologist with Pioneer, A DuPont Business. Personal communication.
Dickerson, J.T., G. Ashbell, K.K. Bolsen and C. Lin. 1990. Rate and extent of top spoilage in horizontal silos. KSU Dairy Day
Report of Progress No. 608. p. 28-30 Holmes, B. 2009. Density and porosity in bunker and pile silos. Available on UW Extension
– Forage Resources Website: http://www.uwex.edu/ces/crops/uwforage/
Density-Porosity3.pdf Lin, C., K.K. Bolsen, B.E. brent, R.A. Hart, J.T. Dickerson, A.M. Feyerherm and W.R. Aimutis. 1992.
Epiphytic microflora on alfalfa and whole-plant corn. J. Dairy
Sci 75:2484-2493. Muck, R.E. and B.J. Holmes. 2001. Density and losses in pressed bag silos. Proceedings ASAE Annual International Meeting. July 30-Aug 1, 2001. Sacramento
Convention Center, Sacramento, CA.
Seglar, B. 2003. Nutritional Insights – Idaho field study demonstrates high cost associated with heating silages. Available upon
request from bill.seglar@pioneer.
com.
Whitlock, L.A., T. Wistuba, M.A. Siefers, R.AV. Pope, B.E. Brent an dK.K. Bolsen. 2000. Effect of level of surface-spoiled silage
on the nutritive value of corn silagebased rations. KSU Cattlemen’s Day Report of Progress No. 850. p. 22-24
.Woolford, M.K. 1984. The Silage Fermentation. Marcel and Dekker, Inc. ISBN 0-8247-7039-0
Pioneer® 11CFT je patentovaný silážní přípravek do KUKUŘIČNÝCH SILÁŽÍ, který je zaměřený především na:
• zvýšení stravitelnosti vlákniny
• zařazení vyššího podílu kukuřičných siláží do krmných dávek.
11CFT
11CFT obsahuje originální bakteriální kmen Lactobacillus
buchneri, který :
• v průběhu fermentace produkuje specifické enzymy štěpící
vlákninu
• snižuje ztráty sušiny a zvyšuje aerobní stabilitu silážní stěny.
11GFT
11CFT dále obsahuje originální patentovaný bakteriální
kmen Lactobacillus casei zaměřený na :
11AFT
• stimulaci a zkvalitnění počáteční fáze kvasného procesu rychlým snížením pH
• zachování cenných živin (cukry, bílkoviny) původní hmoty
11CH4
• vytvoření optimálního prostředí pro růst a množení kmene
Lactobacillus buchneri, který svou enzymatickou aktvitou zvyšuje stravitelnost NDF siláže a tím zlepšuje její následné trávení bakteriemi v bachoru.
Vodorozpustný přípravek
Balení: lahev na 50 tun siláže
lahev na 250 tun siláže
Aplikace: Tank-mix s vodou
Appli-Pro® System
Aplikace
13
Zvýšení aerobní stability siláží snižuje riziko jejich
zahřívání
Nezávislý výzkum na zvířatech dokládá zvýšení
stravitelnosti NDF siláží pomocí přípravku 11CFT
85
54
80
Kontrola
11CFT
82.3
70
65
60
55
50
53.72
53
%
Hodiny
75
Kontrola
11CFT
61.25
52
51
50
Hours
g
Hodinyto
do Heatin
zahřátí
Zdroj: Pioneer Livestock Nutrition Center, Iowa, kukuřičná siláž
51.36
NDFD
NDFD
Zdroj: University of Florida and Lethbridge Research Center,
in situ NDFD, kukuřičná siláž - čtyři různé hybridy kukuřice
V lednu 2007 získal přípravek 11CFT autorizaci od Canadian Food Inspection Agency, která opravňuje společnost Pioneer
uvádět následujících šest vlastností přípravku 11CFT:
1. Zvýšení stravitelnosti NDF
2. Zvýšení krmné hodnoty krmiva
3. Redukce zahřívání krmiva
4. Redukce ztrát sušiny v krmivu
5. Zvýšení přírůstku z tuny zkrmené siláže
6. Zvýšení příjmu sušiny
Zvýšení stravitelnosti NDF (in situ) po ošetření siláží přípravkem 11CFT bylo prokázáno čtyřmi nezávislými vědeckými
institucemi: University of Delaware, University of Illinois, University of Florida, Canadian Agriculture a Agri-Food Lethbridge Research Centre, Alberta, Canada.
Kompletní údaje o pokusech jsou k dispozici u společnosti Pioneer.
Ekonomický efekt 11CFT siláží v krmné dávce
Jako příklad je uvedena krmná dávka pro dojnice s denní dojivostí 40 kg mléka (3,6 % tuku), jejímž základem je 28 kg
kukuřičné siláže, konzervované přípravkem 11CFT. Při současných cenách je možné na této dávce ušetřit 5,60 Kč na kus
a den. Je to díky možnosti zvýšit dávku kukuřičné siláže o 2,7 kg a zároveň snížit podíl jadrných krmiv (kukuřice, soja) v
krmné dávce a to při zachování původní užitkovosti a tělesné kondice. (Bilancováno dle CNCPS 6.1.36.0.).
Snížení dávky kukuřičného zrna o 0,7 kg a sojového šrotu o 0,45 kg *
8,50 kč/ks/den
Náklady na konzervaci 28 kg kuk. siláže přípravkem 11CFT
- 0,80 kč/ks/den
Přídavek 2,7 kg kukuřičné siláže, včetně ošetření 11CFT **
- 2,10 kč/ks/den
Úspora:
5,60 kč/ks/den
* kukuřičné zrno v ceně 5 000 Kč/t, sojový šrot v ceně 11 000 Kč/t.
** kukuřičná siláž v ceně 750 Kč/t.
Do výpočtu nejsou zahrnuty další pozitivní aspekty zkrmování FT siláží: snížení aerobních a fermentačních ztrát, vliv zvýšení dávky
objemných krmiv na zdravotní stav bachoru, zvýšená chutnost krmné dávky atd.
14
11CFT
Product11CFT
Use
Použití
přípravku
Pioneer® 11CFT je určen ke konzervaci kukuřičných siláží. Optimální sklizňové sušiny pro použití 11CFT jsou uvedeny v následující tabulce:
Plodina
Inokulant
Silážní žlab/
volná plocha
Kukuřice celá
rostlina
11CFT
30 – 38%
Věžové
silo
Vaky
Folie
30 – 38%
30 – 40%
30 – 40%
Siláž by se měla začít zkrmovat až po 60 dnech od jejího uzavření, aby měly bakterie obsažené v přípravku 11CFT
dostatek času na produkci enzymů a ostatních koncových fermentačních produktů potřebných zvýšení stravitelnosti
vlákniny a aerobní stability výsledné kukuřičné siláže.
Pioneer® 11CFT je k dispozici ve vodorozpustné formě, která umožňuje jednoduchou a účinnou aplikaci do silážované hmoty. Přípravek je nekorozivní a netoxický.
11CFT
11GFT
11AFT
11CH4
Aplikace
15
16
Research
Trial
Summary
Výsledky
pokusů
s 11CFT
silážemi
Kompletní údaje o pokusech jsou k dispozici u společnosti Pioneer.
Počet pokusů
Zlepšení o
% zlepšení
Prodloužení stability do začátku zahřívání
24 hodin
35
Ztráty sušiny na stěně siláže
1,3 bodu
50
4 % body
8
Sušina
1,4 % bodu
2,3
NDF
3,9% bodu
7,5
ADF
4,0% body
8,0
1,18 kg/ks/den
3,4
Přehled výsledků pokusů
Aerobní stabilita
Stravitelnost in situ
41
54
NDF
Stravitelnost na zvířatech
Produkce mléka
8
5
kg mléka/den
Komentář k pokusům
„ Mini-Silo“ pokusy: Kukuřičné siláže ošetřené přípravkem 11CFT byly testované ve 41 pokusech s použitím malých experimentálních silážních zásobníků, tzv. Mini-Silo, v letech 2002 až 2006.
Aerobní stabilita, měřená nárůstem teploty po expozici siláží na vzduchu, se prodloužila o více než 24 hodin v porovnání s kontrolou. Zlepšení aerobní stability a snížení silážních ztrát sušiny v praxi zvyšuje podíl kvalitní siláže
z původní silážované hmoty.
V 10 pokusech s různými hybridy kukuřice se v porovnání s kontrolními silážemi stravitelnost neutrálně detergentní vlákniny (NDFD) in situ zvýšila o 2 až 7 procentních bodů. Nebyl prokázán vliv silážovaného hybridu na
účinky inokulantu.
Studie stravitelnosti na zvířatech: Přípravek 11CFT byl v letech 2001 – 2007 testován celkem v deseti výzkumech,
které byly zaměřené na ověření vlivu 11CFT na zvýšení stravitelnosti vlákniny kukuřičných siláží. Kukuřičné siláže
konzervované přípravkem 11CFT byly porovnávány s kontrolními silážemi, které byly buďto inokulované nebo
spontánně fermentované. Pokusy byly prováděny na ucelených skupinách jehňat nebo na volků s použitím nestravitelných markerů. U všech siláží byly zároveň analyzované běžné nutriční parametry a hladiny fermentačních
kyselin. V osmi pokusech, kde byly porovnávány 11CFT siláže vůči neošetřeným kontrolám, se stravitelnost NDFD
16
18
zvýšila v rozmezí 2 – 7 % bodů. Zbylé dvě studie porovnávaly 11CFT siláže a kontroly ošetřené přípravkem SILA-BAC Mais. V tomto případě došlo ke zvýšení NDFD v průměru o 3% body. Zjištěné výsledky byly použity pro
výpočet potenciální produkce mléka z jedné tuny siláže dle MILK2006 (publikováno University of Wisconsin),
která byla u 11CFT siláží vyšší o 36 kg mléka/tunu siláže oproti kontrolám.
Produkční studie: 11CFT kukuřičné siláže byly porovnávány s neošetřenou kukuřičnou siláží v pěti pokusech v
období let 2003 – 2007. Cílem studií bylo prokázat vliv 11CFT na zlepšení produkčních parametrů zvířat – denní
přírůstek, konverze živin, včetně příjmu krmiva atd. Pokusy byly prováděny na volcích nebo dojnicích. U všech
siláží byly provedeny analýzy nutričních a fermentačních parametrů (kyseliny). Ve výsledcích všech pěti pokusů
byl prokázán zvýšený příjem 11CFT siláží, lepší konverze živin a zvýšený denní přírůstek.
Studie na mléčných farmách: V roce 2004 byl porovnáván efekt 11CFT na dvou velkých, specializovaných mléčných farmách v Kalifornii. Kontrolní siláží byla neošetřená kukuřičná siláž. Na farmách byla čtyři týdny dojnicím
zkrmována kontrolní siláž a potom byla zvířata převedena na siláž ošetřenou 11CFT. Po celou dobu sledování
byla monitorována produkce mléka a všechny změny ve stádě.
Na první farmě, s průměrnou užitkovostí 36 kg mléka/ks/den, se v průběhu zkrmování 11CFT siláží zvýšila průměrná dojivost o 0,8 kg mléka/ks/den (po korekci vlivu prostředí).
11GFT
Plošné testování: Hlavním smyslem těchto testů je vyzkoušet nový přípravek v často velmi rozdílných podmínkách, umožnit zemědělcům vyzkoušet novou technologii a zároveň od nich získat sice subjektivní, ale zato velmi
cenné praktické zkušenosti s testovaným přípravkem. Součástí tohoto testu jsou i následné laboratorní analýzy
siláží. V letech 2006 – 2007 provedla společnost plošné testování přípravku 11CFT na 36 zemědělských farmách
v 11 státech. V České republice byl přípravek zkoušen na 5 zemědělských podnicích. Testy přímo na farmách
umožnily chovatelům nejen vyzkoušet nový způsob konzervace siláží, ale zároveň vyhodnotit účinky přípravku
na fermentaci, aerobní stabilitu, příjem krmiva, užitkovost atd. U siláží ze 13 farem byla hodnocena i stravitelnost
in situ. Průměrné zvýšení NDFD oproti kontrole bylo více než o 3 % body.
11CFT
Na druhé farmě, kde byla průměrná užitkovost 45 kg mléka/ks/den, došlo ke zvýšení dojivosti o 1,7 kg mléka/ks/
den (po korekci vlivu prostředí). Na této farmě byla dojnicím, na základě predikovaného zvýšení NDFD, upravena krmná dávka zvýšením podílu 11CFT kukuřičné siláže o 3,6 kg ks/den a snížením dávky vojtěškového sena
o 1,8 kg ks/den.
11AFT
11CH4
Aplikace
17
19
lÀko
v˘
18
17
DOPL≈KOVÉ LÁTKY
PRO SILÁÎOVÁNÍ
KUKU¤ICE
P
Dal‰í pokyny
Pioneer® 11CFT je nejedovat˘, neÏírav˘ a nekorozivní. Je urãen v˘hradnû pro v˘robu krmiv!
dop
o si
Skladování
Pro udrÏení optimální kvality skladujte v chladu (max. 20˚C) a suchu. ChraÀte pfied pfiím˘m
sluneãním záfiením.
k pr
áte
ch l
PouÏití
Pioneer® 11CFT je urãen pro siláÏování kukufiice. Za pfiedpokladu dodrÏení v‰eobecn˘ch pravidel
siláÏování a správného dávkování dochází k v˘raznému zrychlení fermentaãního procesu, zv˘‰ení
krmné hodnoty siláÏí a k prodlouÏení aerobní stability siláÏí po otevfiení sila. Dbejte
na dostateãné dusání siláÏované hmoty v závislosti na její su‰inû. V zájmu zaji‰tûní úãinnosti
pfiípravku je moÏné zkrmovat siláÏ nejdfiíve za 6 t˘dnÛ po uzavfiení sila.
âistá hmotnost:
250 g
Urãeno k o‰etfiení
250 t siláÏe
IX
REM
Dávkování a aplikace
Obsah láhve je urãen k o‰etfiení 250 t siláÏe. OdstraÀte uzávûr a naplÀte láhev do jedné poloviny
vodou, uzavfiete a dÛkladnû protfiepejte. Opût odstraÀte uzávûr, doplÀte láhev vodou na úroveÀ
“fill to here”, uzavfiete a protfiepejte, dokud není pfiípravek zcela rozpu‰tûn. Nespotfiebovan˘,
jiÏ nafiedûn˘ pfiípravek, mÛÏe b˘t skladován v chladniãce po dobu max. 5 dní, nebo v mrazniãce
po dobu 6 t˘dnÛ. Pfii rozmrazování nepfiekroãte teplotu 40˚C. Nerozmrazujte v mikrovlnné troubû!
SloÏení:
Nosiã: maltodextrin
Technologické doplÀkové látky:
1 k) Konzervaãní látky pro siláÏe – mikroorganismy:
Lactobacillus buchneri LN40177 minimálnû 1.0 x 1011 CFU/g, Lactobacillus casei LC32909
minimálnû 1.0 x 1010 CFU/g.
1 g) Protihrudkující pfiísada:
Silikon dioxid E551 - 100g/kg
CELKOV¯ GARANTOVAN¯ POâET ÎIVOTASCHOPN¯CH BAKTERIÍ MLÉâNÉHO KVA·ENÍ JE
110 MILIARD (1.1 x 1011) KOLONIE TVO¤ÍCÍCH JEDNOTEK (CFU) NA 1 GRAM P¤ÍPRAVKU -
Tento pfiípravek obsahuje patentované, Ïivé kmeny bakterií mléãného kva‰ení, které byly
vyselektovány pro v˘robu vysoce kvalitních konzervovan˘ch krmiv. Tyto kmeny byly dlouhodobû
testovány v podmínkách Ïivoãi‰né v˘roby a mohou b˘t zkrmovány v‰em druhÛm
a kategoriím hospodáfisk˘ch zvífiat: skotu, ovcím, kozám a prasatÛm.
PREMIX doplÀkov˘ch látek pro siláÏ
Patentovû pfiihlá‰en˘
11CFT-I387
24879 R11-05
POKYNY PRO BEZPEâNÉ ZACHÁZENÍ:
Dle stávající legislativy o nebezpeãn˘ch látkách není tento v˘robek zdraví nebezpeãn˘.
Pfii manipulaci s v˘robkem doporuãujeme pouÏít respirátor a ochranné rukavice.
NÁSLEDUJÍCÍ USTANOVENÍ JSOU SOUâÁSTÍ NÁKUPU TOHOTO PRODUKTU.
Dodavatel zaruãuje, Ïe produkt odpovídá popisÛm na ‰títku v rámci povolen˘ch tolerancí, jsou-li
stanovené zákonem. Tato vyjádfiená záruka vyluãuje v‰echny ostatní záruky v rozsahu povoleném
pfiíslu‰n˘m zákonem. Opravn˘ prostfiedek bude omezen jedinû a v˘hradnû na navrácení nákupní
ceny nebo na náhradu produktu dle volby dodavatele, jeho distributora nebo dealera. Kultury
pouÏité pfii v˘robû tohoto produktu jsou exkluzivním vlastnictvím spoleãnosti Pioneer Overseas
Corporation a nebudou pouÏity pro v˘robu, reprodukci nebo aplikovan˘ genetick˘ v˘zkum. JestliÏe
je tento v˘robek chránûn patentem, je udûlena pouze omezená licence k pouÏití v˘robku v souladu
s instrukcemi k v˘robû siláÏe, senáÏe nebo k pfiímému krmení hospodáfisk˘ch zvífiat. Kupující
souhlasí, Ïe tento produkt je jen na jedno pouÏití. S tímto materiálem se zásadnû nesmí
provádût Ïádn˘ v˘zkum nebo v˘voj. V˘voz tûchto kultur nebo jejich potomkÛ ze zemû nákupu
je pfiísnû zakázan˘. RovnûÏ je zakázan˘ dal‰í prodej nebo pfiedávání tohoto produktu tfietím
stranám.
Inoc. Rev. 4/05 (Czech-R)
®
Ochranná známka registrovaná nebo pouÏívaná firmou Pioneer Hi-Bred International, Inc.,
Des Moines, Iowa, U.S.A.
© 2001, PHII
V˘robce: PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC., P.O. Box 698, Durant, Iowa, U.S.A. 52747
Dovozce pro Evropu: Pioneer Hi-Bred Northern Europe Service Division GmbH,
Apensener Str. 198, D-21614 Buxtehude
Registraãní ãíslo: α DE NI 359001
Dodavatel: Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmbH, organizaãní sloÏka, J. Opletala
1279, 690 59 Bfieclav
Evidenãní ãíslo provozu: 714765-01
DATUM DOPORUâENÉ SPOT¤EBY:
DATUM V¯ROBY:
âÍSLO V¯ROBNÍ PARTIE/·ARÎE:
Water
Soluble 50G Labelpřípravku 11CFT
Etiketa 250g balení
vodorozpustného
láÏ
Pioneer® 11GFT je patentovaný silážní přípravek do TRAVNÍCH A OBILNÍCH SILÁŽÍ, který je zaměřený
především na:
• zvýšení stravitelnosti vlákniny
• zvýšení koncentrace energie v krmivu, které umožňuje snížení
podílu jadrných krmiv a bílkovinných koncentrátů v krmné dávce
• zlepšení fermentace a aerobní stability trav a obilovin
• omezení výskytu kvasinek a plísní v siláži.
11GFT obsahuje originální bakteriální kmen Lactobacillus
buchneri, který:
11GFT
• v průběhu fementace produkuje specifické enzymy štěpící
vlákninu
• snižuje ztráty sušiny a zvyšuje aerobní stabilitu silážní stěny.
11AFT
11GFT dále obsahuje originální patentované kmeny Lactobacillus casei a Lactobacillus plantarum zaměřené na:
•zachování cenných živin (cukry, bílkoviny) původní hmoty
19
22
Aplikace
•vytvoření optimálního prostředí pro růst a množení kmene
Lactobacillus buchneri, který svou enzymatickou aktvitou zvyšuje stravitelnost NDF siláže a tím zlepšuje její následné trávení
bakteriemi v bachoru.
11CH4
•stimulaci a zkvalitnění počáteční fáze kvasného procesu rychlým snížením pH
Vodorozpustný přípravek
Balení: lahev na 50 tun siláže
lahev na 250 tun siláže
Aplikace: Tank-mix s vodou
Appli-Pro® System
NDFD
NDFD
75
NDFD
NDFD
77.6
55
50
%
%
60
Kontrola
Contro
l
11GFT
11GFT
65
55
60
56.0
55
61.4
50
56.0
45
40
45
40
NDFD
NDFD
50
45
61.4
56.0
NDFD
NDFD
40
NDFD
NDFD
Kontrola
Contro
l
11GFT 61.4
11GFT
NDFD
NDFD
Zvýšení aerobní stability projevující se nižším rizikem zahřívání siláží
600
ting
Hours to
Hodiny
doHea
zahřátí
Kontrola
Contro
l
Zdroj: *Pioneer Hi-Bred
11GFT
11GFT
500
Northern Europe, Německo
(shrnutí 8 pokusů, silážovaný
400
jílek v 5 experimentálních
silech)
**Agriculture Canada,
Lethbridge,
AB (silážovaný
300
ječmen v 5 experimentálních
silech) 200
100
75
0
Control
Contro
l
11GF
T
11
GHT
500
400
300
200
100
0
130
Travní
siláž
Grass*
600
ting
Hours to
Hodiny
doHea
zahřátí
Heating
Hours
HourstotoHeating
600
500
400
300
504
Kontrola
Contro
l
11GFT
11GFT
504
504
130 144
75200
Grass*
Barley**
Grass*
Barley*
100
144 75 130 144
0
Travní
siláž
Grass*
SilážBarley*
z ječmene
*
SilážBarley*
z ječmene
*
Vliv zkrmování 11GFT travních senáží na produkci mléka u dojnic
75
72
70.4
31,9
63
60
3
33,5
75
73.5
73.5
70.4
70.4
69
69.0
66
68.0
31
31,5
30,5 31,2
63
30,8
Milk
Y
ield
Milk
Yield
30
Dojivost
Milk Y
ield
Control
Contro
l
1111GF
GHTT
33,3
20
20
15
Contro
l
33,3 Kontrola
73.5
11GFT31,9
10
69.0
69.0
11GFT
68.0
68.0 15 16.7
16.715.7
15.7
70.4
31,9
5
69.0
10
33
69 LWK
Zdroj:
Schleswig-Holstein,
Kontrola
Contro
72l
32,5
Německo,
11GF
T
11GFT
První
seč
jílku,
24
66
32 dojnic
33,3
73.5
5
5
0
76.7
65
11GF
T
11
GHT
60
%
%
%
%
76.775
76
%
%
%
76.7
77.6
Mléko (kg)
6
Zdroj: Pioneer Livestock
77Iowa
Nutrition Center,
76
Travní senáž z první seče,
opakovaný pokus se skupinou
12 jehňat
Mléko
Milk
Lbs of (kg)
5
Kontrola
Contro
l
11GFT77.6
11GFT
78
Kontrola
Contro
l
77
11GFT
11GFT
Lbs
Milk
LbsofofMilk
9
Control
Contro
l
11GF
T
11
GHT
78
5
5
2
5
Výzkum na zvířatech dokládá efektivní vliv přípravku 11GFT
na zvýšení stravitelnosti
NDF
siláží
Control
65
Contro
l
30,8 31,2
5
Energy
EnergyCorrected
Corrected
Dojivost
Milk
Yield
Milk Y
ield
29,5
60
Dojivost
Milk Y
ield
Korigovaná
dojivost
Energy Corrected
Milk Y
ield
68.0
Kontrola
20
16.7
11GFT
15.7
16.7 15.7
Control
Contro
l
11
GHTT
11GF
Kontrola
Contro
l
15
16.715.7
11GFT 16.7
11GFT
15.7
30,8
0
31,2
10
5
Dry Matter
5.92
5.92
5.43
5.43
Intake
(lb/day
)
(lb/day)
Korigovaná
dojivost
5.92
5.925.43
5.43
20
23
23
5.925.43
5.43
5.92
Feed/Gain
Feed/Gai
n
0
Príjem sušiny
Krmivo/prírastok
Feed/Gai
n(libier/deň)
Intake
(lb/day
)
0
Korigovaná
dojivost
Energy
Corrected
Príjem sušiny
Milk Intake
Y
ield
(lb/day
)
(libier/deň)
Kontrola
Contro
l
11GFT
11GFT
Krmivo/prírastok
Feed/Gai
n
11GFTpřípravku
Product11GFT
Use
Použití
Pioneer® 11GFT je určen ke konzervaci travních a obilních (GPS) siláží a senáží. Optimální sklizňové sušiny pro použití 11GFT jsou uvedeny v následující tabulce:
Plodina
Inokulant
Silážní žlab/
volná plocha
Věžové silo
Vaky
Balíky
Travní porost
(< 20 % jetelovin)
11GFT
32 – 45%
32 – 42%
30 – 40%
35 – 45%
Obilní siláž
(ječmen, oves)
11GFT
32 – 45%
32 – 42%
30 – 40%
35 – 45%
Siláž by se měla začít zkrmovat až po 60 dnech od jejího uzavření, aby měly bakterie obsažené v přípravku 11GFT
dostatek času na produkci enzymů a ostatních koncových fermentačních produktů potřebných zvýšení stravitelnosti
vlákniny a aerobní stability výsledné kukuřičné siláže.
Pioneer® 11GFT je k dispozici ve vodorozpustné formě, která umožňuje jednoduchou a účinnou aplikaci do silážované hmoty. Přípravek je nekorozivní a netoxický.
11GFT
11AFT
11CH4
Aplikace
21
24
Research
Trial
Summary
Výsledky
pokusů
s 11GFT
silážemi
Kompletní údaje o pokusech jsou k dispozici u společnosti Pioneer.
Přehled výsledků pokusů
Počet pokusů
Zlepšení o
% zlepšení
0,9 bodu
25
Prodloužení stability do začátku zahřívání
24 hodin
27
Ztráty sušiny na stěně siláže
2,1 bodu
61
2,0 % body
2,8
Fermentace
19
Fermentační ztráty
Aerobní stabilita
Stravitelnost na zvířatech
20
6
NDF
Komentář k pokusům
„Mini-silo“ pokusy: V období 2003 až 2007 byl 11GFT testovaný v 19 pokusech na travních a obilních senážích s použitím
experimentálních sil. Ošetření těchto siláží přípravkem 11GFT mělo kladný vliv na velmi dobrou fermentací všech zkoušených
vzorků, která se prezentovala nižším pH a o 25% nižšími silážními ztrátami, než byly naměřené u kontrolních vzorků.
Aerobní stabilita, měřená nárůstem teploty po expozici siláží na vzduchu, se prodloužila o více než 24 hodin v porovnání s kontrolou. Zlepšení aerobní stability vedlo ke snížení ztrát o 2,1 bodu, tedy ke zlepšení o 61%. Tyto výsledky v praxi zvyšují podíl
kvalitní siláže z původní silážované hmoty.
Studie stravitelnosti na zvířatech: V letech období 2005-2008 byly 11GFT siláže porovnávány s neošetřenou travní siláží (kontrola) v šesti výzkumech. Sledované siláže byly vybírány tak, aby zahrnovaly široké spektrum obsahu sušiny a živinového složení.
U všech siláží byly analyzované běžné nutriční parametry a hladiny fermentačních kyselin. Stravitelnost byla testována na ovcích
a dle metodiky Německé společnosti pro fyziologii výživy. Ve všech pokusech, ve kterých se porovnávaly 11GFT siláže s neošetřenou kontrolou, se stravitelnost NDF siláží zvýšila o 2 – 5 procentních bodů ve prospěch 11GFT siláží. Na základě standardních
odhadů pro stravitelnost vlákniny to znamená navýšení o více než 18 kg mléka z tuny zkrmené siláže.
Testy příjmu krmiva: V těchto pokusech byl silážován ječmen (celá rostlina, sušina 35%) ve dvou variantách: neošetřená siláž
jako kontrola a siláž ošetřená 11GFT silážovaná do vaků. TMR postavená na silážovaném ječmeni (kontrola nebo ošetřená) byla
zkrmována po dobu 112 dní volkům na pastvě. Inokulovaná siláž vykazovala o 8,9% vyšší příjem zvířaty než kontrolní siláž.
22
26
Plošné testování:
Hlavním smyslem těchto testů je vyzkoušet nový přípravek v často velmi rozdílných podmínkách, umožnit zemědělcům vyzkoušet novou technologii a zároveň od nich získat sice subjektivní, ale zato velmi cenné praktické
zkušenosti s testovaným přípravkem. Součástí tohoto testu jsou, samozřejmě i následné laboratorní analýzy siláží.
V roce 2008 proběhl tento test na 30 zemědělských firmách severní a střední Evropy, včetně 3 podniků v České
republice. Všichni zúčastnění farmáři hodnotili 11GFT siláže jako velmi kvalitně zfermentované, všichni kladně
hodnotili vyšší aerobní stabilitu silážní stěny. Přes 50% oslovených farmářů potvrdilo navýšení příjmu krmné dávky
a dojivosti. Zástupci všech 11 firem uvedli svou spokojenost s 11GFT i to, že budou i do budoucna konzervovat své
senáže tímto přípravkem.
11GFT
11GFT11AFT
11AFT
11CH4
Application
Aplikace
23
27
PREMIX doplÀkov˘ch látek pro siláÏ
dop
lÀko
17
24
25
o si
v˘
P
DOPL≈KOVÉ LÁTKY
PRO SILÁÎOVÁNÍ TRAV
láÏ
Dal‰í pokyny
Pioneer® 11GFT je nejedovat˘, neÏírav˘ a nekorozivní. Je urãen v˘hradnû pro v˘robu krmiv!
k pr
áte
ch l
Skladování
Pro udrÏení optimální kvality skladujte v chladu (max. 20˚C) a suchu. ChraÀte pfied pfiím˘m
sluneãním záfiením.
âistá hmotnost:
250 g
Urãeno k o‰etfiení
250 t siláÏe
IX
REM
PouÏití
Pioneer® 11GFT pfiípravkem urãen˘m pro siláÏování porostÛ s pfievahou trav a GPS. Za pfiedpokladu
dodrÏení v‰eobecn˘ch pravidel siláÏování a správného dávkování dochází k v˘raznému zrychlení fermentaãního procesu, zv˘‰ení krmné hodnoty siláÏí a k prodlouÏení aerobní stability siláÏí po otevfiení
sila. V zájmu zaji‰tûní plné úãinnosti pfiípravku je optimální zkrmovat siláÏ nejdfiíve za 8 t˘dnÛ po
uzavfiení sila.
Dávkování a aplikace
Obsah láhve je urãen k o‰etfiení 250 t siláÏe. OdstraÀte uzávûr a naplÀte láhev do jedné poloviny
vodou, uzavfiete a dÛkladnû protfiepejte. Opût odstraÀte uzávûr, doplÀte láhev vodou na úroveÀ
“fill to here”, uzavfiete a protfiepejte, dokud není pfiípravek zcela rozpu‰tûn. Nespotfiebovan˘,
jiÏ nafiedûn˘ pfiípravek, mÛÏe b˘t skladován v chladniãce po dobu max. 5 dní, nebo v mrazniãce
po dobu 6 t˘dnÛ. Pfii rozmrazování nepfiekroãte teplotu 40˚C. Nerozmrazujte v mikrovlnné troubû!
SloÏení:
Nosiã: maltodextrin
Technologické doplÀkové látky:
1 k) Konzervaãní látky pro siláÏe – mikroorganismy:
Lactobacillus buchneri LN40177 minimálnû 1.0 x 1011 CFU/g, Lactobacillus plantarum
LP24011 minimálnû 2.0 x 1010 CFU/g, Lactobacillus casei LC32909 minimálnû 1.0 x 1010 CFU/g.
1 g) Protihrudkující pfiísada:
Kfiemiãitan sodnohlinit˘ E554 - 50g/kg
CELKOV¯ GARANTOVAN¯ POâET ÎIVOTASCHOPN¯CH BAKTERIÍ MLÉâNÉHO KVA·ENÍ JE
130 MILIARD (1.3 x 1011) KOLONIE TVO¤ÍCÍCH JEDNOTEK (CFU) NA 1 GRAM P¤ÍPRAVKU -
Tento pfiípravek obsahuje patentované, Ïivé kmeny bakterií mléãného kva‰ení, které byly
vyselektovány pro v˘robu vysoce kvalitních konzervovan˘ch krmiv. Tyto kmeny byly dlouhodobû
testovány v podmínkách Ïivoãi‰né v˘roby a mohou b˘t zkrmovány v‰em druhÛm
a kategoriím hospodáfisk˘ch zvífiat: skotu, ovcím, kozám a prasatÛm.
Patentovû pfiihlá‰en˘
11GFT-I387
27433 R10-11
POKYNY PRO BEZPEâNÉ ZACHÁZENÍ:
Dle stávající legislativy o nebezpeãn˘ch látkách není tento v˘robek zdraví nebezpeãn˘.
Pfii manipulaci s v˘robkem doporuãujeme pouÏít respirátor a ochranné rukavice.
®
Ochranná známka registrovaná nebo pouÏívaná firmou Pioneer Hi-Bred International, Inc.,
Des Moines, Iowa, U.S.A.
© 2001, PHII
Dodavatel zaruãuje, Ïe produkt odpovídá popisÛm na ‰títku v rámci povolen˘ch tolerancí, jsou-li
stanovené zákonem. Tato vyjádfiená záruka vyluãuje v‰echny ostatní záruky v rozsahu povoleném
pfiíslu‰n˘m zákonem. Opravn˘ prostfiedek bude omezen jedinû a v˘hradnû na navrácení nákupní
ceny nebo na náhradu produktu dle volby dodavatele, jeho distributora nebo dealera. Kultury
pouÏité pfii v˘robû tohoto produktu jsou exkluzivním vlastnictvím spoleãnosti Pioneer Overseas
Corporation a nebudou pouÏity pro v˘robu, reprodukci nebo aplikovan˘ genetick˘ v˘zkum. JestliÏe
je tento v˘robek chránûn patentem, je udûlena pouze omezená licence k pouÏití v˘robku v souladu
s instrukcemi k v˘robû siláÏe, senáÏe nebo k pfiímému krmení hospodáfisk˘ch zvífiat. Kupující
souhlasí, Ïe tento produkt je jen na jedno pouÏití. S tímto materiálem se zásadnû nesmí
provádût Ïádn˘ v˘zkum nebo v˘voj. V˘voz tûchto kultur nebo jejich potomkÛ ze zemû nákupu
je pfiísnû zakázan˘. RovnûÏ je zakázan˘ dal‰í prodej nebo pfiedávání tohoto produktu tfietím
stranám.
Inoc. Rev. 4/05 (Czech-R)
NÁSLEDUJÍCÍ USTANOVENÍ JSOU SOUâÁSTÍ NÁKUPU TOHOTO PRODUKTU.
Dodavatel: Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmbH, organizaãní sloÏka
J. Opletala 1279, 690 59 Bfieclav
Evidenãní ãíslo provozu: 714765-01
V˘robce: PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC., P.O. Box 698, Durant, Iowa, U.S.A. 52747
Dovozce pro Evropu: Pioneer Hi-Bred Northern Europe Service Division GmbH,
Apensener Str. 198, D-21614 Buxtehude
Registraãní ãíslo: α DE NI 359001
DATUM DOPORUâENÉ SPOT¤EBY:
DATUM V¯ROBY:
âÍSLO V¯ROBNÍ PARTIE/·ARÎE:
Water
Soluble 50G Labelpřípravku 11GFT
Etiketa 250g balení
vodorozpustného
Pioneer® 11AFT je patentovaný silážní přípravek do VOJTĚŠKOVÝCH SILÁŽÍ, který je zaměřený především na:
•zvýšení stravitelnosti vlákniny
•zvýšení koncentrace energie v krmivu, které umožňuje snížení
nákladů na by pass proteiny v krmné dávce
•zlepšení fermentace vojtěšek bez použití syntetických enzymů
•zlepšení aerobní stability a omezení výskytu kvasinek a plísní
v siláži.
11AFT obsahuje originální patentovaný bakteriální kmen
Lactobacillus buchneri, který:
•v průběhu fementace produkuje specifické enzymy štěpící
vlákninu
•snižuje ztráty sušiny a zvyšuje aerobní stabilitu silážní stěny.
•snížení degradace bílkovin
25
30
Aplikace
•vytvoření optimálního prostředí pro růst a množení kmene
Lactobacillus buchneri, který svou enzymatickou aktvitou zvyšuje stravitelnost NDF siláže a tím zlepšuje její následné trávení
bakteriemi v bachoru.
Vodorozpustný přípravek
Balení: lahev na 50 tun siláže
lahev na 250 tun siláže
Aplikace: Tank-mix s vodou
Appli-Pro® System
11CH4
•stimulaci a zkvalitnění počáteční fáze kvasného procesu rychlým snížením pH
11AFT
11AFT dále obsahuje originální patentovaný bakteriální kmen
Lactobacillus plantarum, specifický pro konzervaci vojtěšky a
zaměřený na:
Výzkum na zvířatech dokládá efektivní vliv přípravku 11AFT
na zvýšení stravitelnosti NDF vojtěškových siláží
Stravitelnost vojtěškové siláže v bachoru (in situ)
52
46
44
42
40
50
51.09
Kontrola
Contro
l
49
51.09
48
11AFT
11AFT
48
45.13 46
%
%
48
44
42
NDFD(24hr)
(48hr
)
NDFD
45.13
40
Control
Contro
l
11AFT
11AFT
50
50
49
47
47.53 48
46
47
45
Kontrola
Contro
l
11AFT
11AFT
49.13
49.13
47.53
%
50
Control
Contro
l
11AFT
11AFT
%
52
46
NDFD(24hr)
(48hr
)
NDFD
45
NDFD(48
(48hr
)
NDFD
hodin)
NDFD(24hod.)
(48hr
)
NDFD
Zdroj: Pioneer Livestock Nutrition Center, Iowa
Výsledky dvou pokusůl (1. a 2. Seč vojtěšky) v 5 experimentálních
65
silech. Stanovení stravitelnosti In situ byly provedeny 16 opakovaným
měřeními z každého sila na kanylovaných
volcích.
Control
Contro
l
%
60
62.0
63.3
63.3 65
60
55
45
%
50
Dry Matter
Digestibility %
55
50
45
11AFT
11AFT
62.0
63.3
63.3
50.2
50.2
48.7
48.7
Kontrola
Contro
l
11AFT
11AFT
50.2
50.2
48.7
48.7
NDF
digestibility
% %
Stráviteľnosť
Dry
Matter
sušiny % %
Digestibility
Stráviteľnosť
NDF
digestibility
zložky
NDF %%
Snížení dávky sojového šrotu o 0,28 kg *
3,10 kč/ks/den
Náklady na konzervaci 9 kg vojtěškové senáže přípravkem 11AFT
- 0,30 kč/ks/den
Náklady na zvýšení dávky kukuřičné siláže 2,7 kg, včetně ošetření 11AFT **
- 1,70 kč/ks/den
1,10 kč/ks/den
* sojový šrot v ceně 11 000 Kč/t.
** vojtěšková senáž v ceně 600 Kč/t.
Do výpočtu nejsou zahrnuty další pozitivní aspekty zkrmování FT siláží: snížení aerobních a fermentačních ztrát, zvýšená chutnost krmné dávky atd.
26
31
31
Application
Úspora:
11AFT
Ekonomický efekt 11AFT siláží v krmné dávce
Jako příklad je uvedena krmná dávka pro dojnice s denní dojivostí 40 kg mléka (3,6 % tuku), ve které je zařazeno 9 kg vojtěškové senáže.
Při současných tržních cenách je možné na této dávce ušetřit 1,10 Kč na kus a den. Je to díky možnosti snížit podíl sojového šrotu
v krmné dávce a to při zachování původní užitkovosti a tělesné kondice.
(Bilancováno dle CNCPS 6.1.36.0.)
11AFTpřípravku
Product11AFT
Use
Použití
Pioneer® 11AFT je určen ke konzervaci vojtěškových siláží a senáží s minimálně 80% zastoupením vojtěšek. Optimální sklizňové sušiny pro použití 11AFT jsou uvedeny v následující tabulce:
Plodina
Inokulant
Vojtěška
(min. 80% leguminóz)
11AFT
Silážní žlab/
volná plocha
32 – 45%
Věžové silo
Vaky
Balíky
32 – 42%
30 – 40%
35 – 45%
Siláž by se měla začít zkrmovat až po 60 dnech od jejího uzavření, aby měly bakterie obsažené v přípravku 11AFT
dostatek času na produkci enzymů a ostatních koncových fermentačních produktů potřebných zvýšení stravitelnosti
vlákniny a aerobní stability výsledné kukuřičné siláže.
Pioneer® 11AFT je k dispozici ve vodorozpustné formě, která umožňuje jednoduchou a účinnou aplikaci do silážované hmoty. Přípravek je nekorozivní a netoxický.
11AFT
11CH4
Aplikace
27
32
Water
Soluble
50G Label
Výsledky
pokusů
s 11AFT
silážemi
Kompletní údaje o pokusech jsou k dispozici u společnosti Pioneer.
Přehled výsledků pokusů
Počet pokusů
Fermentace
% zlepšení
-0,6 bodu
7,6
7
Amoniak, % NL
Stravitelnost in situ
Zlepšení o
7
Sušina
0,76%
2,0
3,6% bodu
7,6
5,0 bodů
11,0
Sušina
0,72% bodu
1,2
Protein
1,5% bodu
2,1
NDF
1,1% bodu
2,2
ADF
1,2% bodu
2,5
NDF
ADF
Stravitelnost na zvířatech (jehňata)
2
Komentář k pokusům
„Mini-silo“ pokusy: Vojtěškové senáže ošetřené přípravkem 11AFT byly testované v sedmi pokusech s použitím malých experimentálních silážních sil v letech 2009 a 2010. Takto ošetřené siláže vykazovaly lepší průběh fermentace, což se projevilo zejména v
nižších hladinách amoniaku oproti kontrolám (neošetřené siláže),
11AFT siláže vykazovaly i vyšší stravitelnost in situ. Stravitelnost sušiny (DMD) byla vyšší o 0,76 % bodu, NDFD o 3,6 % bodu a
ADFD dokonce o 5 % bodu než stravitelnost kontrolních senáží.
Studie stravitelnosti na zvířatech: 11AFT byl testovaný na jehňatech ve dvou výzkumech v roce 2010. Jehňata byla krmena neošetřenou vojtěškovou senáží (kontrola) a vojtěškovou senáží ošetřenou 11AFT. Zvířata byla rozdělena do pokusů podle hmotnosti
a byla umístěna v metabolických klecích ve dvou místnostech s řízeným klimatem. Po adaptačním 7 denním období následovalo
5 denní testovací období. V této fázi byla jehňata krmena výlučně vojtěškovou senáží, která byla předkládaná dvakrát denně.
Stravitelnost jednotlivých složek krmiva (sušina, bílkoviny, NDF, ADF) byla stanovena na základě analýz krmiv a vzorků výkalů.
Jehňata krmená 11AFT siláží vykazovala stravitelnost NDF o 1,1 % bodu a stravitelnost ADF o 1,2% bodu vyšší než jehňata krmená
kontrolní senáží.
34
28
33
Plošné testování:
Hlavním smyslem těchto testů je vyzkoušet nový přípravek v často velmi rozdílných podmínkách, umožnit zemědělcům vyzkoušet novou technologii a zároveň od nich získat, sice subjektivní, ale zato velmi cenné praktické zkušenosti
s testovaným přípravkem. Součástí tohoto testu jsou, samozřejmě, i následné laboratorní analýzy siláží. Plošné testy
11AFT začaly v roce 2010 celkem v 11 zemích. V době uzávěrky této publikace ještě nebyly k dispozici kompletní
výledky.
11AFT
11AFT
11CH4
Application
Aplikace
29
35
30
33
Dal‰í pokyny
SILA-BAC® Luzerne je nejedovat˘, neÏírav˘ a nekorozivní. Je urãen v˘hradnû pro v˘robu krmiv!
DOPL≈KOVÉ LÁTKY
PRO SILÁÎOVÁNÍ
VOJTù·KY
P
Skladování
Pro udrÏení optimální kvality skladujte v chladu (max. 20˚C) a suchu. ChraÀte pfied pfiím˘m
sluneãním záfiením.
âistá hmotnost:
250 g
Urãeno k o‰etfiení
250 t siláÏe
v˘ch
lÀko
dop siláÏ
X
I
o
r
REM p
PouÏití
SILA-BAC® Luzerne je urãen pro siláÏování porostÛ s minimálnû 80%-ním podílem vojtû‰ky.
Za pfiedopokladu dodrÏení v‰eobecn˘ch pravidel siláÏování a správného dákování dochází
k v˘raznému zrychlení krmné hodnoty siláÏí.
Dávkování a aplikace
Obsah láhve je urãen k o‰etfiení 250 t siláÏe. OdstraÀte uzávûr a naplÀte láhev do jedné poloviny
vodou, uzavfiete a dÛkladnû protfiepejte. Opût odstraÀte uzávûr, doplÀte láhev vodou na úroveÀ
“fill to here”, uzavfiete a protfiepejte, dokud není pfiípravek zcela rozpu‰tûn. Nespotfiebovan˘, jiÏ nafiedûn˘
pfiípravek, mÛÏe b˘t skladován v chladniãce po dobu max. 5 dní, nebo v mrazniãce po dobu 6 t˘dnÛ.
Pfii rozmrazování nepfiekroãte teplotu 40˚C. Nerozmrazujte v mikrovlnné troubû!
SloÏení:
Nosiã: maltodextrin
Technologické doplÀkové látky:
1 k) Konzervaãní látky pro siláÏe – mikroorganismy:
Lactobacillus plantarum ATCC PTA-6139 minimálnû 1.0 x 1010 CFU/g a Lactobacillus plantarum
ATCC PTA-6138 minimálnû 1.0 x 1011 CFU/g
1 g) Protihrudkující pfiísada:
Kfiemiãitan sodnohlinit˘ E554 - 100g/kg
CELKOVÝ GARANTOVANÝ POâET ÎIVOTASCHOPNÝCH BAKTERIÍ MLÉâNÉHO KVA·ENÍ
JE 110 MILIARD (1.10 x 1011) KOLONIE TVO€ÍCÍCH JEDNOTEK (CFU) NA 1 GRAM P€ÍPRAVKU
Tento pfiípravek obsahuje patentované, Ïivé kmeny bakterií mléãného kva‰ení, které byly
vyselektovány pro v˘robu vysoce kvalitních konzervovan˘ch krmiv. Tyto kmeny
byly
dlouho-dobû testovány v podmínkách Ïivoãi‰né v˘roby a mohou b˘t zkrmovány v‰em druhÛm
a kategoriím hospodáfisk˘ch zvífiat: skotu, ovcím, kozám a prasatÛm.
PREMIX doplÀkov˘ch látek pro siláÏ
11AFT-I387
30258 R12-04
POKYNY PRO BEZPEâNÉ ZACHÁZENÍ:
Dle stávající legislativy o nebezpeãn˘ch látkách není tento v˘robek zdraví nebezpeãn˘.
Pfii manipulaci s v˘robkem doporuãujeme pouÏít respirátor a ochranné rukavice.
® Ochranná známka registrovaná nebo pouÏívaná firmou Pioneer Hi-Bred International, Inc.,
Des Moines, Iowa, U.S.A.
© 2001, PHII
Dodavatel zaruãuje, Ïe produkt odpovídá popisÛm na ‰títku v rámci povolen˘ch tolerancí, jsou-li
stanovené zákonem. Tato vyjádfiená záruka vyluãuje v‰echny ostatní záruky v rozsahu povoleném
pfiíslu‰n˘m zákonem. Opravn˘ prostfiedek bude omezen jedinû a v˘hradnû na navrácení nákupní
ceny nebo na náhradu produktu dle volby dodavatele, jeho distributora nebo dealera. Kultury
pouÏité pfii v˘robû tohoto produktu jsou exkluzivním vlastnictvím spoleãnosti Pioneer Overseas
Corporation a nebudou pouÏity pro v˘robu, reprodukci nebo aplikovan˘ genetick˘ v˘zkum. JestliÏe
je tento v˘robek chránûn patentem, je udûlena pouze omezená licence k pouÏití v˘robku v souladu
s instrukcemi k v˘robû siláÏe, senáÏe nebo k pfiímému krmení hospodáfisk˘ch zvífiat. Kupující souhlasí, Ïe tento produkt je jen na jedno pouÏití. S tímto materiálem se zásadnû nesmí
provádût Ïádn˘ v˘zkum nebo v˘voj. V˘voz tûchto kultur nebo jejich potomkÛ ze zemû nákupu je
pfiísnû zakázan˘. RovnûÏ je zakázan˘ dal‰í prodej nebo pfiedávání tohoto produktu tfietím stranám.
Inoc. Rev. 4/05 (Czech-R)
NÁSLEDUJÍCÍ USTANOVENÍ JSOU SOUâÁSTÍ NÁKUPU TOHOTO PRODUKTU.
Dodavatel: Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmbH, organizaãní sloÏka, J.
Opletala 1279, 690 59 Bfieclav
Evidenãní ãíslo provozu: 714765-01
V˘robce: PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC., P.O. Box 698, Durant, Iowa, U.S.A. 52747
Dovozce pro Evropu: Pioneer Hi-Bred Northern Europe Service Division GmbH,
Apensener Str. 198, D-21614 Buxtehude
Registraãní ãíslo: α DE NI 359001
DATUM DOPORUâENÉ SPOT€EBY:
DATUM V¯ROBY:
âÍSLO V¯ROBNÍ PARTIE/·ARÎE:
Water
Soluble 50G Labelpřípravku 11AFT
Etiketa 250 g balení
vodorozpustného
láte
k
Pioneer® 11CH4 je patentovaný silážní přípravek do energetických siláží PRO BIOPLYN, který je
zaměřený především na:
•zvýšení degradovatelnosti vlákniny a tím zvýšení produkce bioplynu/metanu ze siláží
•zvýšení aerobní stability silážní stěny a odebrané siláže
•zlepšení fermentace.
11CH4 obsahuje originální bakteriální kmen Lactobacillus
buchneri, který:
•v průběhu fermentace produkuje specifické enzymy štěpící
vlákninu
•snižuje ztráty sušiny a zvyšuje aerobní stabilitu siláže.
11CH4
Vodorozpustný přípravek
Balení: lahev na 50 tun siláže
lahev na 250 tun siláže
Aplikace: Tank-mix s vodou
Appli-Pro® System
Aplikace
31
Výsledky pokusů prokazují efektivní vliv přípravku 11CH4
na zvýšení produkce bioplynu a metanu díky lepší degradovatelnosti vlákniny siláží
700
345
600
340,2
335
Produkce plynu (m3)
Produkce metanu (m3)
340
330
325
320
315
310
305
300
315,2
Kontrola
500
400
11CH4
NT - kontrola
300
200
100
0
11CH4
0 2 4 6 8 10 1214 16 1820 2224 26 28
dny
Zdroj: Pioneer Hi-Bred Italia S.r.l., kukuřičná siláž, batch test,
kontrola – neošetřená siláž
Zdroj: Pioneer Hi-Bred Italia S.r.l., kukuřičná siláž, batch test,
kontrola – neošetřená siláž
Ekonomický efekt 11CH4 siláží
Kalkulace vychází z dlouhodobých měření přímo v provozních podmínkách 21 bioplynových stanic o výkonu 500 kW v Německu .
Průměrná denní dávka byla 43,5 t substrátu, z čehož asi 61 % tvořila kukuřičná siláž a 39 % hovězí kejda. Na všech stanicích byl sledován
vliv přípravku 11CH4 na zvýšení produkce metanu z kukuřičných siláží. Průměrné zvýšení produkce metanu při použití 11CH4 siláží
bylo 8,6% oproti kontrolním, neošetřeným, silážím.
Snížení dávky kukuřičného siláže o 8% zařazením 11CH4 siláží *
Snížení ztrát na kukuřičné siláži o 4,5 % díky lepší aerobní stabilitě
1 600 Kč/den
900 Kč/den
Úspora 12,5 % na snížených nákladech na sklizeň, dopravu, konzervaci atd.
1 250 Kč/den
Náklady na ošetření přípravkem PIONEER® 11CH4 **
- 850 Kč/den
Úspora
2 900 Kč/den
* kukuřičná siláž v ceně 750 Kč/t.
32
Použití přípravku 11CH4
Pioneer® 11AFT je určen ke konzervaci vojtěškových senáží s minimálně 80% zastoupením vojtěšek. Optimální
sklizňové sušiny pro použití 11AFT jsou uvedeny v následující tabulce:
Plodina
Inokulant
Silážní žlab/volná
plocha
Věžové silo
Vaky
Kukuřice celá rostlina
11CH4
30 – 38%
30 – 38%
30 – 40%
Trávy, jetotrávy, jetele
11CH4
32 – 45%
32 – 42%
30 – 40%
Siláž by se měla začít zkrmovat až po 60 dnech od jejího uzavření, aby měly bakterie obsažené v přípravku 11CH4
dostatek času na produkci enzymů a ostatních koncových fermentačních produktů potřebných zvýšení degradovatelnosti vlákniny a aerobní stability výsledné kukuřičné siláže.
Pioneer® 11CH4 je k dispozici ve vodorozpustné formě, která umožňuje jednoduchou a účinnou aplikaci do silážované hmoty. Přípravek je nekorozivní a netoxický.
Výsledky pokusů s 11CH4 silážemi
Přehled výsledků pokusů
Kompletní údaje o pokusech jsou k dispozici u společnosti Pioneer.
Kukuřičná siláž, sušina 32,7%
Kontrola – neošetřená kukuřičná siláž
Fermentace
Počet pokusů
-0,2% bodu
- 9,5
28 hodin
26
5,6% bodu
44
8,2% bodu
12,6
34
Prodloužení stability do začátku zahřívání
Ztráty sušiny na stěně siláže
26
11CH4
Zvýšení produkce metanu
% zlepšení
34
Silážní ztráty
Aerobní stabilita
Zlepšení o
Aplikace
33
PREMIX doplÀkov˘ch látek pro siláÏ
34
M
DOPL≈KOVÉ LÁTKY
PRO SILÁÎOVÁNÍ
KUKU¤ICE
pro
Dal‰í pokyny
Pioneer® 11CH4 je nejedovat˘, neÏírav˘ a nekorozivní. Je urãen v˘hradnû pro v˘robu krmiv!
v˘c
tek
h lá
Skladování
Pro udrÏení optimální kvality skladujte v chladu (max. 20˚C) a suchu. ChraÀte pfied pfiím˘m
sluneãním záfiením.
PRE
âistá hmotnost:
250 g
Urãeno k o‰etfiení
250 t siláÏe
lÀko
op
IX d
PouÏití
Pioneer® 11CH4 je urãen pro siláÏování kukufiice. Za pfiedpokladu dodrÏení v‰eobecn˘ch pravidel
siláÏování a správného dávkování dochází k v˘raznému zrychlení fermentaãního procesu, zv˘‰ení
krmné hodnoty siláÏí a k prodlouÏení aerobní stability siláÏí po otevfiení sila. Dbejte
na dostateãné dusání siláÏované hmoty v závislosti na její su‰inû. V zájmu zaji‰tûní úãinnosti
pfiípravku je moÏné zkrmovat siláÏ nejdfiíve za 6 t˘dnÛ po uzavfiení sila.
Dávkování a aplikace
Obsah láhve je urãen k o‰etfiení 250 t siláÏe. OdstraÀte uzávûr a naplÀte láhev do jedné poloviny
vodou, uzavfiete a dÛkladnû protfiepejte. Opût odstraÀte uzávûr, doplÀte láhev vodou na úroveÀ
“fill to here”, uzavfiete a protfiepejte, dokud není pfiípravek zcela rozpu‰tûn. Nespotfiebovan˘,
jiÏ nafiedûn˘ pfiípravek, mÛÏe b˘t skladován v chladniãce po dobu max. 5 dní, nebo v mrazniãce
po dobu 6 t˘dnÛ. Pfii rozmrazování nepfiekroãte teplotu 40˚C. Nerozmrazujte v mikrovlnné troubû!
SloÏení:
Nosiã: maltodextrin
Technologické doplÀkové látky:
1 k) Konzervaãní látky pro siláÏe – mikroorganismy:
Lactobacillus buchneri LN40177 minimálnû 1.0 x 1011 CFU/g
1 g) Protihrudkující pfiísada:
Kfiemiãitan sodnohlinit˘ E554 - 100g/kg
CELKOV¯ GARANTOVAN¯ POâET ÎIVOTASCHOPN¯CH BAKTERIÍ MLÉâNÉHO KVA·ENÍ JE
100 MILIARD (1.0 x 1011) KOLONIE TVO¤ÍCÍCH JEDNOTEK (CFU) NA 1 GRAM P¤ÍPRAVKU -
Tento pfiípravek obsahuje patentované, Ïivé kmeny bakterií mléãného kva‰ení, které byly
vyselektovány pro v˘robu vysoce kvalitních konzervovan˘ch krmiv. Tyto kmeny bylydlouhodobû
testovány v podmínkách Ïivoãi‰né v˘roby a mohou b˘t zkrmovány v‰em druhÛm
a kategoriím hospodáfisk˘ch zvífiat: skotu, ovcím, kozám a prasatÛm.
Patentovû pfiihlá‰en˘
11CH4-I387
28182 R10-11
POKYNY PRO BEZPEâNÉ ZACHÁZENÍ:
Dle stávající legislativy o nebezpeãn˘ch látkách není tento v˘robek zdraví nebezpeãn˘.
Pfii manipulaci s v˘robkem doporuãujeme pouÏít respirátor a ochranné rukavice.
®
Ochranná známka registrovaná nebo pouÏívaná firmou Pioneer Hi-Bred International, Inc.,
Des Moines, Iowa, U.S.A.
© 2001, PHII
Dodavatel zaruãuje, Ïe produkt odpovídá popisÛm na ‰títku v rámci povolen˘ch tolerancí, jsou-li
stanovené zákonem. Tato vyjádfiená záruka vyluãuje v‰echny ostatní záruky v rozsahu povoleném
pfiíslu‰n˘m zákonem. Opravn˘ prostfiedek bude omezen jedinû a v˘hradnû na navrácení nákupní
ceny nebo na náhradu produktu dle volby dodavatele, jeho distributora nebo dealera. Kultury
pouÏité pfii v˘robû tohoto produktu jsou exkluzivním vlastnictvím spoleãnosti Pioneer Overseas
Corporation a nebudou pouÏity pro v˘robu, reprodukci nebo aplikovan˘ genetick˘ v˘zkum. JestliÏe
je tento v˘robek chránûn patentem, je udûlena pouze omezená licence k pouÏití v˘robku v souladu
s instrukcemi k v˘robû siláÏe, senáÏe nebo k pfiímému krmení hospodáfisk˘ch zvífiat. Kupující
souhlasí, Ïe tento produkt je jen na jedno pouÏití. S tímto materiálem se zásadnû nesmí
provádût Ïádn˘ v˘zkum nebo v˘voj. V˘voz tûchto kultur nebo jejich potomkÛ ze zemû nákupu
je pfiísnû zakázan˘. RovnûÏ je zakázan˘ dal‰í prodej nebo pfiedávání tohoto produktu tfietím
stranám.
Inoc. Rev. 4/05 (Czech-R)
NÁSLEDUJÍCÍ USTANOVENÍ JSOU SOUâÁSTÍ NÁKUPU TOHOTO PRODUKTU.
Dodavatel: Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmbH, organizaãní sloÏka
J. Opletala 1279, 690 59 Bfieclav
Evidenãní ãíslo provozu: 714765-01
V˘robce: PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC., P.O. Box 698, Durant, Iowa, U.S.A. 52747
Dovozce pro Evropu: Pioneer Hi-Bred Northern Europe Service Division GmbH,
Apensener Str. 198, D-21614 Buxtehude
Registraãní ãíslo: α DE NI 359001
DATUM DOPORUâENÉ SPOT¤EBY:
DATUM V¯ROBY:
âÍSLO V¯ROBNÍ PARTIE/·ARÎE:
Etiketa 250 g balení vodorozpustného přípravku 11CH4
silá
Ï
FT
Product
Mixing
Instructions
Pokyny
pro ředění
a přípravu
k aplikaci
Doporučení:
• Pro ředění používejte studenou vodu (cca 10-20°C).
• Vždy nařeďte pouze takové množství, které bude potřeba v následujících 4 – 6 hodinách. Neřeďte
zbytečně do zásoby.
• Nespotřebovaný, již naředěný přípravek může být skladován v chladničce po dobu max. 5 dní nebo v
mrazničce po dobu 6 týdnů. Přípravek rozmrazujte při pokojové teplotě nebo v teplé vodní lázni. Při
rozmrazování nepřekročte teplotu 40°C. Nerozmrazujte v mikrovlnné troubě!
• Po ukončení aplikace - na konci dne - aplikátor vždy řádně vyčistěte. Je doporučována denní kontrola
filtrů.
Láhev 500 ml (k ošetření 50 t siláže)
1. Odstraňte uzávěr a naplňte láhev do jedné třetiny až poloviny vodou
2. Prstem ucpěte hrdlo lahve a protřepávejte nebo promíchávejte krouživými pohyby tak dlouho, dokud se
prášek nerozpustí.
3. Doplňte celou láhev vodou, a znovu protřepejte.
Standardní aplikátory (Tank mix):
Obsah lahve/lahví smíchejte v nádrži aplikátoru s takovým množstvím vody, aby aplikační dávka nebyla nižší
než 0,5 litru na 1 tunu ošetřované hmoty. Dávkujte při tlaku maximálně 30 PSI.
Dávkovací systém Appli-Pro® SLV:
Láhev našroubujte do aplikátoru a postupujte dle návodu k obsluze aplikátoru.
Láhev 2 500 ml (k ošetření 250 t siláže)
4. Odstraňte uzávěr a naplňte láhev do jedné třetiny až poloviny vodou
5. Prstem ucpěte hrdlo lahve a protřepávejte nebo promíchávejte krouživými pohyby tak dlouho, dokud se
prášek nerozpustí.
6. Poté doplňte lahev po rysku FILL TO HERE, která je vyznačená na boku lahve, a znovu důkladně protřepejte .
Standardní aplikátory (Tank mix):
Obsah lahve/lahví smíchejte v nádrži aplikátoru s takovým množstvím vody, aby aplikační dávka nebyla nižší
než 0,5 litru na 1 tunu ošetřované hmoty. Dávkujte při tlaku maximálně 30 PSI.
Dávkovací systém Appli-Pro® SLV:
Obsah lahve/lahví přelijte do originální 2,5 l láhve určené pro Appli-Pro systém. Vždy přelévejte pouze naředěný inokulant. Láhev našroubujte do aplikátoru a postupujte dle návodu k obsluze aplikátoru.
Aplikace
35
38
Appli-Pro® SLV
Aplikační systém pro velmi nízké dávkování konzervantu
Aplikátor Appli-Pro® SLV (Super Low Volume) je patentovaným systémem, který je určený a kalibrovaný pro značkové inokulanty
Pioneer®. Jeho jedinečná konstrukce minimalizuje požadavky na vodu a nabízí vysokou úroveň přesnosti aplikace a uživatelského
komfortu. Systém využívá k aplikaci proudu
stlačeného vzduchu z vlastního kompresoru,
do kterého je dávkován koncentrovaný roztok
přípravku. Celkové množství dávkované kapaliny je 10 ml/tunu, takže každá 2,5 litrová
lahev inokulačného roztoku ošetří 250 tun silážované hmoty. Aplikátor má pozice na upevnění dvou 2,5 litrových lahví s konzervantem.
Ovládací panel, umístěný v kabině řidiče,
umožňuje vypínání a zapínání aplikace, nastavení aplikační dávky, displej zobrazuje počet
ošetřených tun. Příprava systému k aplikaci je
velmi jednoduchá: stačí pouze přípravek naředit (viz předchozí kapitola), zašroubovat lahve
do aplikátoru a nastavit aplikační dávku (ošetřené tuny/hod.). Jednotky Appli-Pro® SLV
jsou dodávány včetně montážních konzolí , které jsou výrobcem otestované a schválené pro většinu sklízecích mechanizmů.
Výhody systému Appli-Pro SLV:
•Ošetří až 500 tun materiálu (při spotřebě 5 litrů vody!) bez doplňování.
•Šetří čas! Menší prostoje techniky kvůli doplňování konzervantu.
•Odpadá míchání přípravku ve velké nádrži.
•Přesná, precizní a jednoduchá aplikace.
•Díky hydropneumatické aplikaci nedochází k ucpávání trysky.
•Automatický systém čištění zabraňuje plýtvání inokulantem - nespotřebovaný roztok je možné zchladit nebo zamrazit pro další
použití – a usnadňuje práci obsluze.
•Aplikátor je možné připojit k automatice řezačky a je kompatibilní se systémem John Deere GreenStar.
•Robustní konstrukce a jednoduchá montáž na všechny typy sklízecí techniky.
•Možnost získat aplikátor zdarma včetně jeho montáže, seřízení a proškolení obsluhy přímo na podniku.
36
39
Appli-Pro® SLV C2000
Aplikačný systém pro velmi nízké dávkování konzervantu
Aplikátor Appli-Pro® SLV C2000 pracuje na
stejném principu, nízkého dávkování, jako
aplikátor Appli-Pro® SLV, ovšem s větší kapacitou nádrže. Tento systém je vhodný zejména
pro moderní samojízdné řezačky s vysokým
denním výkonem. Jedná se o patentovaný
aplikační systém konstruovaný a kalibrovaný
pro značkové produkty Pioneer®. Unikátní
systém aplikátoru, který zvyšuje přesnost aplikace a nabízí vysoký uživatelský komfort, pracuje s minimálním množstvím vody. Podobně
jako menší Appli-Pro® SLV, využívá i C2000 k
aplikaci konzervantu proud stlačeného vzduchu, do kterého je dávkováno malé množství
koncentrovaného inokulantu. Tím se podařilo
snížit celkové množství aplikované kapaliny na 10 ml/tunu ošetřovaného materiálu.
Aplikátor s plnou nádrží tak může ošetřit až
2 000 tun sklízené píce bez přerušení práce.
Po skončení sklizně lze nádrž velmi snadno
vyjmout, nespotřebovaný roztok uskladnit v
ledničce nebo zmrazit a celý systém vyčistit.
Ovládací panel, umístěný v kabině řidiče, umožňuje vypínání a zapínání aplikace, nastavení aplikační dávky, displej zobrazuje
počet ošetřených tun. Appli-Pro® SLV C2000 je dodáván včetně montážních konzolí , které jsou výrobcem otestované a schválené pro většinu sklízecích mechanizmů. Montáž aplikátoru je rychlá a jednoduchá.
Výhody systému Appli-Pro SLV C2000:
•Ošetří až 2000 tun materiálu (při spotřebě 20 litrů vody!) bez doplňování.
•Díky větší nádrži šetří čas a minimalizuje prostoje během sklizně.
•Přesná, precizní a jednoduchá aplikace.
•Jedinečný čistící systém usnadňuje údržbu stroje.
•Automatický systém čištění zabraňuje plýtvání inokulantem - nespotřebovaný roztok je možné zchladit nebo zamrazit pro další
použití – a usnadňuje práci obsluze.
•Díky hydropneumatické aplikaci nedochází k ucpávání trysky.
•Aplikátor je možné připojit k automatice řezačky a je kompatibilní se systémem John Deere GreenStar.
•Robustní konstrukce a jednoduchá montáž na všechny typy sklízecí techniky.
37
Aplikace
•Možnost získat aplikátor zdarma včetně jeho montáže, seřízení a proškolení obsluhy přímo na podniku.
Appli-Pro® Basic 25G
Appli-Pro® Basic 55G
Aplikační systém vodorozpustné konzervanty
Aplikátor Appli-Pro® Basic je systém pro různé druhy aplikací s velice univerzálním použitím. Je určen pro montáž
na všechny druhy sklízecí techniky, jako jsou lisy, řezačky
i senážní vozy. Je možno jej použít i pro aplikaci inokulantu
do drtiče při konzervaci vlhkého kukuřičného zrna (HMC,
CCM, LKS). Tento systém nabízí jednoduchou, přesnou a
efektivní aplikaci biologických konzervantů.
(Na obrázku typ 25G)
Appli-Pro® Basic 25G
- polyetylenová nádrž o objemu 95 litrů
Appli-Pro® Basic 55G
- polyetylenová nádrž o objemu 205 litrů
Výhody systému Appli-Pro Basic:
• Jednoduchá konstrukce se spolehlivými komponenty:
- Systém má filtr v přívodním potrubí a další sítka v každé trysce. Vlastní trysky jsou z nerezavějící oceli
- 12 voltové čerpadlo SHURflo.
- Ovládací panel v kabině řidiče
• Snadná montáž na všechny typy sklízecí techniky.
• Možnost získat aplikátor zdarma.
38
Poradenská služba Pioneer
Ing. Jan Bosák
Vlčí Hora 975
537 01 Chrudim
Tel/fax: 469 622 909
Mobil: 602 191 972
E-mail: jan.bosak@pioneercz.cz
Ing. Josef Najman
Loukovec 95
294 11 Loukov
Mobil: 734 216 049
E-mail: josef.najman@pioneercz.cz
1
5
Ing. Oldřich Dostál
561 53 Dolní Čermná 364
Tel./fax: 465 393 102
Mobil: 605 774 549
E-mail: oldrich.dostal@pioneercz.cz
Ing. Hana Jerzová
398 52 Nadějkov 32
Tel./fax: 381 272 088
Mobil: 702 056 104
E-mail: hana.jerzova@pioneercz.cz
Ing. Petr Jerz
398 52 Nadějkov 32
Tel./fax: 381 272 088
Mobil: 602 697 353
E-mail: petr.jerz@pioneercz.cz
Ing. Jaroslav Novotný
Petrůvky 17
675 52 Lipník u Hrotovic
Tel./fax: 568 862 004
Mobil: 603 541 103
E-mail: jaroslav.novotny@pioneercz.cz
2
6
7
3
Ing. Radek Seidl
Konětopy 59
277 14 Dřísy
Tel./fax: 326 972 054
Mobil: 602 744 552
E-mail: radek.seidl@pioneercz.cz
Ing. Pavel Kožený
Zdenky Vorlové 11
594 01 Velké Meziříčí
Mobil: 777 954 606
E-mail: pavel.kozeny@pioneercz.cz
4
5
8
Ing. Josef
Najman
Ing. Radek Seidl
1
Ing. Jan Bosák
2
3
Ing. Petr Jerz
6
Ing. Oldřich Dostál
4
Ing. Pavel Kožený
Ing. Hana
Jerzová
7
Ing. Jaroslav Novotný
39
8
Notes:
Poznámky
Application
43
40
39
1.1
loGo locK-uP: Hero
zeň
kli
S
k
l
a
do
DuPont Pioneer Logo Lock-ups
and components
S
ní
á
v
t
Růs
Krme
ní
Setí
The DuPont Pioneer Logo lock-ups are an integral element in supporting the “One DuPont”
strategy. The consistent connection of the DuPont Oval Logo to each of the Hero Brand names
creates a halo effect each amplifying the other.
The versions of the logo lock-ups shown on these two pages are the core representation
of the DuPont Pioneer Brand.
The configuration of the DuPont Oval Logo, Pioneer Trapezoid, and wordmark have been
carefully considered; it is fixed and may not be altered. All logo artwork may be obtained
by contacting the respective brand manager. It may not be recreated for any reason.
Pioneer Hi-Bred Northern Europe
Sales Division GmbH, organizační složka
Jana Opletala 1279, 690 59 Břeclav
Tel./fax: 519 322 752
www.pioneer.com/cz
DuPont oválné logo je registrovanou ochranou známkou firmy DuPont.
®, SM, ™ Ochranné a servisní známky firmy Pioneer. © 2012 PHII.
DuPont Pioneer Brand Standards Version 1.0 May 2012
Download

Příručka pro použití silážních aditiv