Stfiední odborné uãili‰tû Jifiice
Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem
PLÁN DVPP
na ‰kolní rok 2013/2014
Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP
Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel ‰koly
Pedagogická rada projednala dne: 26. 8. 2013
·kolská rada schválila dne: 26. 8. 2013
¤editel ‰koly vydává v souladu s § 24 zákona ã. 563/2004 Sb.,
o pedagogick˘ch pracovnících, v platném znûní a podle ustanovení
vyhlá‰ky ã. 317/2005 Sb., o dal‰ím vzdûlávání pedagogick˘ch
pracovníkÛ, akreditaãní komisi a kariérním systému pedagogick˘ch
pracovníkÛ, v platném znûní, (dále jen V317) tento plán
dal‰ího vzdûlávání pedagogick˘ch pracovníkÛ (dále jen DVPP).
1. Úãel
Tento plán je podkladem pro organizaci dal‰ího vzdûlávání pedagogick˘ch pracovníkÛ
v pfiíslu‰ném ‰kolním roce i v dlouhodobém horizontu. Samostudium pedagogick˘ch pracovníkÛ podle § 24 zákona ã. 563/2004 Sb. o pedagogick˘ch pracovnících v platném
znûní (dále jen ZPP) bude souãástí plánu ãerpání dovolené.
2. Základní podmínky
DVPP ‰koly je organizováno na základû následujících zásad:
— Rovnost pfiíleÏitosti a zákaz diskriminace. KaÏd˘ pedagogick˘ pracovník
má stejnou moÏnost úãasti na dále uveden˘ch formách a druzích DVPP
za podmínek a moÏností uveden˘ch v tomto plánu.
— Vzdûlávání celého pedagogického t˘mu bude mít pfiednost
pfied individuálním studiem k prohloubení kvalifikace.
— Základním parametrem pro v˘bûr konkrétního vzdûlávání jsou potfieby ‰koly
a rozpoãet ‰koly.
— Studium k získání kvalifikace nezbytné pro v˘kon povolání podle ZPP nebo pracovním zafiazení podle V317 (studium pro fieditele ‰kol, pro vedoucí pracovníky, v˘chovného poradce, koordinátora informaãních a komunikaãních technologií, koordinátora ‰kolních vzdûlávacích programÛ, preventistu sociálnû patologick˘ch jevÛ,
koordinátora environmentální v˘chovy) má pfiednost pfied dal‰ím studiem.
— Mezi pfiednostní typ studia patfií rovnûÏ studium pro funkce uvedené v nafiízení vlády
ã. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu pfiímé vyuãovací, pfiímé v˘chovné, pfiímé
speciálnû pedagogické a pfiímé pedagogicko-psychologické ãinnosti pedagogick˘ch
pracovníkÛ (metodik informaãních a komunikaãních technologií).
— Úãast na vzdûlávání k prohlubování kvalifikace, které nafiídí fieditel ‰koly,
je pro pracovníky ‰koly podle zákoníku práce povinná.
3. Konkrétní formy a druhy DVPP
3.1. Studium ke splnûní kvalifikaãních pfiedpokladÛ (§2-5 V317)
V rámci tohoto vzdûlávání je stanovena potfieba ‰koly dosáhnout plné odborné
kvalifikace podle ZPP u tohoto pracovního zafiazení:
Kout Karel, Dr.
Littman Luká‰
Poul Jifií, Ing.
¤ehák Vladimír
2
V uvedeném pfiípadû bude ‰kola podporovat studium vedoucí
k dosaÏení plné kvalifikace podle ZPP
— v bakaláfisk˘ch a magistersk˘ch studijních programech,
— vzdûlávání v programu celoÏivotního vzdûlávání uskuteãÀovaném
vysokou ‰kolou a zamûfieném na pfiípravu uãitelÛ stfiední ‰koly
— doplÀkové pedagogické studium ve ‰kolním roce 2013/14
— studium pro fieditele ‰kol a ‰kolsk˘ch zafiízení
3.2. Studium ke splnûní dal‰ích kvalifikaãních
pfiedpokladÛ (§7-9 V317)
Studium pro v˘chovné poradce
— ‰kola nemá plnû kvalifikovaného v˘chovného poradce
Studium pro koordinátora EVVO
— ‰kola nemá plnû kvalifikovaného koordinátora EVVO
Studium pro ICT
— ‰kola nemá plnû kvalifikovaného koordinátora ICT
V uveden˘ch pfiípadech bude ‰kola podporovat studium v rámci akreditovan˘ch
vzdûlávacích programÛ vysok˘ch ‰kol a jin˘ch vzdûlávacích institucí.
3.3. Studium k prohlubování odborné kvalifikace
PrÛbûÏné vzdûlávání bude zamûfieno na aktuální teoretické a praktické otázky související s procesem vzdûlávání a v˘chovy. Obsahem prÛbûÏného vzdûlávání jsou zejména nové poznatky z obecné pedagogiky, pedagogické a ‰kolní psychologie, teorie v˘chovy,
obecné didaktiky, vûdních, technick˘ch a tûlov˘chovn˘ch a jejich oborov˘ch didaktik, prevence sociálnû patologick˘ch jevÛ a bezpeãnosti a ochrany zdraví, jazykové vzdûlávání pedagogick˘ch pracovníkÛ, práce s ICT, ·VP, BOZP.
Formy prÛbûÏného vzdûlávání:
— ‰kola bude preferovat systematické a dlouhodobé vzdûlávání pedagogÛ jako t˘mu
pfiímo na pracovi‰ti s docházkou lektorÛ na ‰kolu,
— dále je moÏná individuální úãast pedagogÛ na kurzech a semináfiích. Délka trvání
vzdûlávacího programu prÛbûÏného vzdûlávání ãiní nejménû 4 vyuãovací hodiny.
3.4. Pfiehled vzdûlávání ve ‰kolním roce 2013/2014
Tabulka pfiehledu bude pfiílohou plánu a hodnocení DVPP, plán bude v prÛbûhu
‰kolního roku doplÀován.
3
3.5. Dlouhodob˘ plán DVPP
·kola se zamûfií na vzdûlávání celého pedagogického t˘mu, kdy pfiímo na ‰kole budou
probíhat semináfie dle potfieby ‰koly jako celku i s ohledem na odbornost jednotliv˘ch vyuãujících a potfieby jednotliv˘ch vyuãovacích pfiedmûtÛ. Vzdûlávání bude dlouhodobé, aby
pracovníci ‰koly i lektofii mohli reagovat na prÛbûh, poÏadavky. Cílem je v˘raznû zv˘‰it
schopnost profilace ‰koly v urãit˘ch oblastech a zkvalitnit vzdûlávací nabídku ‰koly.
·kola se pokusí zajistit celoroãní semináfie prostfiednictvím projektu v oblasti
poãítaãov˘ch a komunikaãních dovedností. Krátkodobé semináfie pro oblasti:
— Sociálnû patologické jevy. Neustále se roz‰ifiující oblast patologick˘ch jevÛ chování
u ÏákÛ vyÏadují, aby se pracovníci ‰koly seznamovali prÛbûÏnû s jejich druhy,
projevy, jak proti nim úãinnû zasahovat a jaká jsou moÏná preventivní opatfiení.
— Informaãní technologie, kde je nutné nové pedagogické pracovníky ‰koly
prÛbûÏnû pro‰kolovat v programu BAKALÁ¤.
—
—
—
—
—
Zmûny a pfiípadná doplnûní tohoto plánu budou provádûna zejména v pfiípadech:
zmûny rozpoãtu ‰koly v oblasti prostfiedkÛ na dal‰í vzdûlávání
pedagogick˘ch pracovníkÛ
zmûny struktury v zamûstnanosti ve ‰kole
zmûny v právních pfiedpisech, ovlivÀujících dal‰í vzdûlávání
zmûny vzdûlávací nabídky akreditovan˘ch institucí poskytujících dal‰í vzdûlávání
zmûny, vyvolané provozními podmínkami ‰koly
Provádûné zmûny nebudou zasahovat do jiÏ probíhajících vzdûlávacích aktivit
realizovan˘ch na podkladû tohoto plánu.
Tento plán nab˘vá úãinnosti dnem vydání.
Platnost se stanoví do 31. 8. 2014
V Jifiicích dne 26. 8. 2013
4
Pfiehled vzdûlávání ve ‰kolním roce 2013/2014
Téma dal‰ího vzdûlávání
Zafiazení pedagoga
Pfiíjmení, jméno
Studium pro fieditele ‰kol (na PedF UK)
fieditel
Beer Jan, Mgr.
Psychoterapeutick˘ v˘cvik
fieditel
Beer Jan, Mgr.
Speciální pedagogika – logopedie,
surdopedie (V· studium)
fieditel
Beer Jan, Mgr.
Práce se sociálnû patologick˘mi jevy na
‰kole (M·MT âR akreditovan˘ semináfi)
zástupce
Kout Karel, Dr.
V· studium nebo kvalifikace Malífi - lak˘rník
zástupce
Kout Karel, Dr.
Îáci se specifick˘mi poruchami uãení na S·
(M·MT âR akreditovan˘ semináfi)
UOP
Littman Luká‰
Uãitelství + speciální pedagogika (V· studium)
UOP
Littman Luká‰
Kvalifikace Malífi — lak˘rník
UOP
Littman Luká‰
Semináfi o odpadech
(M·MT âR akreditovan˘ semináfi)
UOP
Littman Luká‰
Kvalifikace Malífi — lak˘rník
UOP
Poul Jifií, Ing.
Uãitelství odborn˘ch pfiedmûtÛ (na PedF UK)
UOP
Poul Jifií, Ing.
Kvalifikace Malífi — lak˘rník
UOP
¤ehák Vladimír
5
Download

PLÁN DVPP