Přírodověda v 5. ročníku ZŠ Nepomuk
Při přírodovědě v 5. ročníku se učíme o Sluneční soustavě, podnebných pásech,
o lidském těle, o první pomoci, správné výživě o ochraně přírody a životního
prostředí.
Výuka probíhá většinou v učebně SMART nebo v počítačové učebně a školní
knihovně, kde si žáci sami vyhledávají informace, učí se s nimi pracovat.
Hodiny zpestřuji prací ve skupinách a zvláště hrou TAXÍK, která je
obměnou známé televizní soutěže. Žáci sami nejen soutěží, ale aktivně se podílejí na
vymýšlení otázek pro tuto hru.
Rodiče mohou žákovi pomoci zvládnout tento předmět ne tím, že mu budou
doma připravovat referáty, které žák přečte, aniž by věděl, co čte, ale tím, že
dohlédnou na to, aby měl notýsek na zapsání úkolu, aby měl věci na hodinu podle
rozvrhu, aby si uměl v tašce věci najít.
Známkování není průměrnou známkou za určité období, ale hodnotím především
aktivitu při hodině, pozornost, samostatnost při plnění zadaných úkolů. Žáci se
učí sami vyhledávat a třídit informace, jednoduše a přehledně si je zapisovat,
nesnažit se biflovat fakta, ale umět si je odvodit a dát do souvislostí, jednoduše
svými slovy vysvětlit skutečnosti.
Mgr. Milada Turečková
Tématický plán PŘÍRODOVĚDA 5. ročník 2013 / 14
měsíc
září
učivo
Sluneční soustava, Slunce,
Země, Měsíc, planety
pohyby Země, roční období
den a noc, podmínky pro život na Zemi
říjen
rozmanitost přírodních podmínek pro život na Zemi
tropický pás – deštné lesy
savany
pouště
listopad
subtropický pás
mírný pás – jehličnaté lesy
listnaté lesy
smíšené lesy
prosinec
stepi
polární pás – Arktida, Antarktida
moře a oceány
leden
třídění organismů – živočichů, rostlin
člověk – zařazení mezi živočichy
podmínky pro život – teplo, světlo, vzduch, voda, potrava
charakteristické znaky člověka – vnější stavba člověka
únor
lidské tělo – kůže
opěrná soustava – kostra
pohybová soustava – svaly
březen
dýchací soustava
oběhová soustava
nervová soustava
trávicí soustava
duben
vylučovací soustava
rozmnožovací soustava, základy sexuální výchovy
etapy lidského života – vývoj jedince
péče o zdraví – denní režim, výživa
květen
ochrana člověka před nebezpečnými jevy
první pomoc
osobní bezpečí člověka – rodina, kamarádi
vztah člověka k životnímu prostředí – poškozování a ochrana přírody
červen
člověk a přírodní zdroje
botanické zahrady
zoologické zahrady
závěrečné opakování
Download

Přírodověda 5.ročník