Rozmanitost podmínek života na Zemi
Podnebné pásy
Tropický – mezi obratníky
- Vhlké vnitřní tropy:
- bez střídání ročních období
- silné srážky,
- průměrná roční teplota nad 20° C
- Vnější tropy:
- přechod k subtropům
- období dešťů a období sucha
- méně srážek, teplo
Subtropický – od obratníků do cca
40° zem. šířky
- většinou sušší oblasti, období
sucha, období dešťů
- patří sem obratníkové pouště
(suché subtropy)
Rozmanitost podmínek života na Zemi
Podnebné pásy
Mírný - mezi 40. a 60°
zeměpisné šířky
- střídání 4 ročních období,
výrazné rozdíly mezi létem a
zimou
- velký vliv vzdálenost od moře
Polární - obecně oblasti za
polárním kruhem
- charakteristické je pro ně
období, kdy slunce nevychází
(polární noc) nebo nezapadá
(polární den)
Rozmanitost podmínek života na Zemi
Vegetační pásy
Rozmanitost podmínek života na Zemi
Vegetační pásy
Tropické deštné lesy
Tropické oblasti se srážkami nad 1500 mm ročně
Savany a stepi
Druhově nejrozmanitější ekosystémy Země
Pouště a polopouště
Ideální podmínky pro fotosyntézu – stabilní teplota,
dostatečná vlhkost
Subtropické sezónní lesy
Lesy mírného pásu
Tundry a lesotundry
Polární oblasti
Nejvyšší produkce O2 a fixace CO2 z terestrických
ekosystémů
Rozmanitost podmínek života na Zemi
Vegetační pásy
Tropické deštné lesy
Savany a stepi
Pouště a polopouště
Subtropické sezónní lesy
Lesy mírného pásu
Tundry a lesotundry
Polární oblasti
Život se odehrává v několika patrech, nejbohatší je
v korunách – dostatek světla
Většinu z tropických druhů tudíž těžko zahlédneme
Rozmanitost podmínek života na Zemi
Vegetační pásy
Tropické deštné lesy
Savany a stepi
Pouště a polopouště
Subtropické sezónní lesy
Lesy mírného pásu
Tundry a lesotundry
Polární oblasti
Život na povrchu půdy:
Rozmanitost podmínek života na Zemi
Vegetační pásy
Tropické deštné lesy
Savany a stepi
Pouště a polopouště
Subtropické sezónní lesy
Lesy mírného pásu
Tundry a lesotundry
Polární oblasti
Život v korunách:
Rozmanitost podmínek života na Zemi
Vegetační pásy
Tropické deštné lesy
Savany a stepi
Pouště a polopouště
Subtropické sezónní lesy
Lesy mírného pásu
Tundry a lesotundry
Polární oblasti
Rozmanitost podmínek života na Zemi
Vegetační pásy
Tropické deštné lesy
Savany a stepi
Pouště a polopouště
Subtropické sezónní lesy
Lesy mírného pásu
Tundry a lesotundry
Polární oblasti
Ohrožení:
Rozmanitost podmínek života na Zemi
Vegetační pásy
Tropické deštné lesy
Savany a stepi
Pouště a polopouště
Subtropické sezónní lesy
Lesy mírného pásu
Tundry a lesotundry
Polární oblasti
Výrazná sezónnost srážek neumožňuje rozvoj
souvislé stromové vegetace
Savany – subtropické, limitem je sezónní
nedostatek vlhkosti
Stepi – mírný pás, limitující je charakter půdy –
nedostatek živin nebo vody
Rozmanitost podmínek života na Zemi
Vegetační pásy
Tropické deštné lesy
Savany a stepi
Pouště a polopouště
Subtropické sezónní lesy
Lesy mírného pásu
Tundry a lesotundry
Polární oblasti
Stromová vegetace je řídká, většinou opadavé
druhy, schopnost uchovat vodu
Rozmanitost podmínek života na Zemi
Vegetační pásy
Tropické deštné lesy
Savany a stepi
Pouště a polopouště
Subtropické sezónní lesy
Lesy mírného pásu
Tundry a lesotundry
Polární oblasti
Velké druhy savců i plazů, savana je schopná uživit
velké množství zvěře – velká produkce biomasy
Rozmanitost podmínek života na Zemi
Vegetační pásy
Tropické deštné lesy
Savany a stepi
Pouště a polopouště
Subtropické sezónní lesy
Lesy mírného pásu
Tundry a lesotundry
Polární oblasti
Oblasti se srážkami do 250 mm ročně, výpar
převládá nad srážkami
Obratníkové pouště (Sahara, Atacama, Austrálie,
Arabský poloostrov)
Pouště v důsledku srážkového stínu
(Gobi, Sev. Amerika)
Rozmanitost podmínek života na Zemi
Vegetační pásy
Tropické deštné lesy
Savany a stepi
Pouště a polopouště
Subtropické sezónní lesy
Lesy mírného pásu
Tundry a lesotundry
Polární oblasti
Základní životní nutností je udržení tělesné vlhkosti
a teploty
Přes den nezbytná ochrana proti horku, přes noc
proti chladu
Rozmanitost podmínek života na Zemi
Vegetační pásy
Tropické deštné lesy
Savany a stepi
Pouště a polopouště
Subtropické sezónní lesy
Lesy mírného pásu
Tundry a lesotundry
Polární oblasti
Adaptační mechanismy rostlin
Rozmanitost podmínek života na Zemi
Vegetační pásy
Tropické deštné lesy
Savany a stepi
Pouště a polopouště
Subtropické sezónní lesy
Lesy mírného pásu
Tundry a lesotundry
Polární oblasti
Adaptační mechanismy živočichů
Rozmanitost podmínek života na Zemi
Vegetační pásy
Tropické deštné lesy
Savany a stepi
Pouště a polopouště
Subtropické sezónní lesy
Lesy mírného pásu
Tundry a lesotundry
Polární oblasti
Oblasti s výrazným střídáním období sucha a
období dešťů
Kromě světla je limitujícím faktorem i voda
V dynamice přirozených ekosystémů mají velký
význam požáry
Rozmanitost podmínek života na Zemi
Vegetační pásy
Tropické deštné lesy
Savany a stepi
Pouště a polopouště
Subtropické sezónní lesy
Lesy mírného pásu
Tundry a lesotundry
Polární oblasti
Život se odehrává na povrchu půdy – mírnější
podmínky
Rozmanitost podmínek života na Zemi
Vegetační pásy
Tropické deštné lesy
Savany a stepi
Pouště a polopouště
Subtropické sezónní lesy
Lesy mírného pásu
Tundry a lesotundry
Polární oblasti
Význam požárů – odstranění nadbytečného
suchého opadu v podrostu, snížení konkurence
Adaptační mechanismy:
Rozmanitost podmínek života na Zemi
Vegetační pásy
Tropické deštné lesy
Živočichové:
Savany a stepi
Drobné až středně velké druhy
Pouště a polopouště
Subtropické sezónní lesy
Lesy mírného pásu
Tundry a lesotundry
Polární oblasti
Rozmanitost podmínek života na Zemi
Vegetační pásy
Tropické deštné lesy
Savany a stepi
Pouště a polopouště
Subtropické sezónní lesy
Lesy mírného pásu
Tundry a lesotundry
Polární oblasti
Nejvyšší stromy rostou na hranici subtropického a
mírného pásu
Rozmanitost podmínek života na Zemi
Vegetační pásy
Tropické deštné lesy
Savany a stepi
Opadavé a jehličnaté lesy, část vegetace
neopadává, část opadává.
Subtropické sezónní lesy
Ekosystémy jsou méně produktivní než v tropech a
subtropech, protože po část roku je asimilace
utlumena
Lesy mírného pásu
Adaptační mechanismy:
Tundry a lesotundry
Rostliny – opad listů, přezimování v pupenech,
podzemních částech
Pouště a polopouště
Polární oblasti
Živočichové – hibernace, migrace
Rozmanitost podmínek života na Zemi
Vegetační pásy
Tropické deštné lesy
Savany a stepi
Pouště a polopouště
Subtropické sezónní lesy
Lesy mírného pásu
Tundry a lesotundry
Polární oblasti
Vegetace je silně limitována klimatem – chladem a
krátkou fotoperiodou
Stromy jsou menšího vzrůstu, v severnějších
částech převládá keřová a bylinná vegetace
Analogie s vysokohorskými oblastmi
Klesá význam hmyzu a neteplokrevných živočichů
obecně
Rozmanitost podmínek života na Zemi
Vegetační pásy
Tropické deštné lesy
Vegetace je silně limitována klimatem
Savany a stepi
– chladem a krátkou fotoperiodou
Pouště a polopouště
Subtropické sezónní lesy
Lesy mírného pásu
Tundry a lesotundry
Polární oblasti
Rozmanitost podmínek života na Zemi
Vegetační pásy
Tropické deštné lesy
Savany a stepi
Pouště a polopouště
Subtropické sezónní lesy
Lesy mírného pásu
Tundry a lesotundry
Polární oblasti
Zvláštní význam mají lišejníky – z hlediska
potravního řetězce i tvorby půdy
Rozmanitost podmínek života na Zemi
Vegetační pásy
Tropické deštné lesy
Savany a stepi
Pouště a polopouště
Subtropické sezónní lesy
Lesy mírného pásu
Tundry a lesotundry
Polární oblasti
Charakteristické druhy živočichů
Rozmanitost podmínek života na Zemi
Vegetační pásy
Tropické deštné lesy
Savany a stepi
Pouště a polopouště
Subtropické sezónní lesy
Lesy mírného pásu
Tundry a lesotundry
Polární oblasti
Trvale zaledněné oblasti, vzhledem k charakteru
bývají zařazovány mezi pouště
Oblasti nejsou vhodné pro život rostlin s výjimkou
některých řas a sinic
Rozmanitost podmínek života na Zemi
Vegetační pásy
Tropické deštné lesy
Subtropické sezónní lesy
Pouště a polopouště
Savany a stepi
Lesy mírného pásu
Tundry a lesotundry
Polární oblasti
Živočichové – výhradně masožravci, uchylují se
sem zejména druhy s nízkou obranyschopností
Download

Rozmanitost podmínek života na Zemi Podnebné pásy Tropický