Zadávací dokumentace do výběrového řízení pro projekt
„Posílení profesních dovedností a adaptability zaměstnanců společnosti KNORR
– BREMSE Systémy pro užitková vozidla, CR, s.r.o.“
Zadavatel:
KNORR – BREMSE Systémy pro užitková vozidla, CR, s.r.o.
Petra Bezruče 399
463 62, Hejnice
www.knorr-bremse.com
IČ: 47311096
DIČ: CZ47311096
reg. číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01638
kontaktní osoba:
Helena Šemberková
[email protected]
+420 482 363 702
statutární zástupce: Matthias Sander
[email protected]
+420 482 363 603
Projekt je zaměřen na zvýšení konkurenceschopnosti firmy KNORR prostřednictvím obecného
vzdělávání zaměstnanců. Aktivity tvoří ucelený systém vzdělávání do něhož bude zahrnuto:
-
Vzdělávání managementu společnosti
Vzdělávání obchodníků
Vzdělávání interních auditorů, interních školitelů
Vzdělávání THP
Vzdělávání pracovníků logistiky a údržby
PC školení
Jazykové vzdělávání
Vzdělávání bude vedeno formou uzavřených firemních kurzů, bude realizováno převážně mimo
pracoviště moderní a efektivní formou. Pro prohloubení již nabytých dovedností bude pro celou
cílovou skupinu zřízena virtuální třída, která bude v provozu po 22 měsíců a bude obsahovat manuály
z předchozích školení, účastníci budou mít možnost rovněž komunikovat prostřednictvím této stránky
s lektorem i mezi sebou. Náklady na provoz webové stránky budou zahrnuty jako součást
komplexního vzdělávacího programu.
Výzva k podání nabídek na zakázku k projektu: Posílení profesních dovedností a adaptability zaměstnanců společnosti
KNORR – BREMSE s.r.o.
1/6
1. Vymezení předmětu zakázky
Předmětem zakázky je zajištění školících aktivit včetně školících materiálů pro zaměstnance
společnosti KNORR – BREMSE. Dodavatel poptává tyto vzdělávací aktivity:
1.1. Vzdělávání managementu společnosti
Název kurzu
Počet osob
celkem
Počet osob ve
skupině
Počet
skupin
Počet
dnů
Školících dnů
celkem
Delegování
27
9
3
2
6
Efektivní rozhodování a řešení problémů
27
9
3
2
6
Motivace a hodnocení zaměstnanců
27
9
3
1
3
Pracovní právo
27
9
3
1
3
Stress management
27
9
3
1
3
Strategie změny
27
9
3
1
3
Vedení porad
27
9
3
1
3
Na vzdělávání tohoto bloku je v rozpočtu vyčleněna částka 524.700,- Kč bez DPH.
K této aktivitě dále poptáváme:
• Pronájem školících prostor – 1.500,--Kč/den – celkem 40.500,--Kč bez DPH
• Občerstvení – 250,--Kč/den – celkem 60.750,--Kč s DPH
•
1.2. Vzdělávání obchodníků
Název kurzu
Počet osob
celkem
Počet osob ve
skupině
Počet
skupin
Počet
dnů
Školících dnů
celkem
Cenové vyjednávání a argumentace
10
10
1
2
2
Efektivní telefonická komunikace
10
10
1
2
2
Komunikace v obtížných situacích
12
12
1
2
2
Obchodní dovednosti
7
7
1
2
2
Obchodní právo
12
12
1
2
2
Prezentační dovednosti
12
12
1
2
2
Stress management
10
10
1
1
1
Zvládání nátlakových taktik, emocí a
manipulace při vyjednávání
12
12
1
2
2
Na vzdělávání tohoto bloku je v rozpočtu vyčleněna částka 291.000,- Kč bez DPH.
K této aktivitě dále poptáváme:
• Pronájem školících prostor – 1.500,--Kč/den – celkem 22.500,--Kč bez DPH
• Občerstvení – 250,--Kč/den – celkem 40.000,--Kč s DPH
Výzva k podání nabídek na zakázku k projektu: Posílení profesních dovedností a adaptability zaměstnanců společnosti
KNORR – BREMSE s.r.o.
2/6
1.3. Vzdělávání interních auditorů a interních školitelů
Název kurzu
Počet osob
celkem
Počet osob ve
skupině
Počet
skupin
Počet
dnů
Školících dnů
celkem
Trenérské dovednosti
21
10/ 11
2
2
4
Prezentační dovednosti
39
10/ 09
4
1
4
Finty pro školitele
21
10/ 11
2
2
4
Rétorika a komunikace
18
9
2
1
2
Na vzdělávání tohoto bloku je v rozpočtu vyčleněna částka 271.600,- Kč bez DPH.
K této aktivitě dále poptáváme:
• Pronájem školících prostor – 1.500,--Kč/den – celkem 9.000,--Kč bez DPH
• Občerstvení – 250,--Kč/den – celkem 35.250,--Kč s DPH
1.4. Vzdělávání THP
Název kurzu
Počet osob
celkem
Počet osob ve
skupině
Počet
skupin
Počet
dnů
Školících dnů
celkem
Asertivita
30
10
3
2
6
Komunikace v obtížných situacích
20
10
2
2
4
Personalistika a personální management
10
10
1
2
2
Řešení problémů a rozhodování
20
10
2
2
4
Statistické metody
15
15
1
2
2
Techniky řešení konfliktů
25
13/12
2
2
4
Na vzdělávání tohoto bloku je v rozpočtu vyčleněna částka 426.800,- Kč bez DPH.
K této aktivitě dále poptáváme:
• Občerstvení – 250,--Kč/den – celkem 60.000,--Kč s DPH
1.5. Vzdělávání pracovníků logistiky a údržby
Název kurzu
Počet osob
celkem
Počet osob ve
skupině
Počet
skupin
Počet
dnů
Školících dnů
celkem
Totální produktivní údržba
22
11
2
2
4
Komunikační dovednosti
22
11
2
2
4
Plánování a rozhodování v tahu a tlaku
22
11
2
1
2
Základní pravidla Kaizen
22
11
2
1
2
Na vzdělávání tohoto bloku je v rozpočtu vyčleněna částka 232.800,- Kč bez DPH.
K této aktivitě dále poptáváme:
• Pronájem školících prostor – 1.500,--Kč/den – celkem 18.000,--Kč bez DPH
• Občerstvení – 250,--Kč/den – celkem 33.000,--Kč s DPH
Výzva k podání nabídek na zakázku k projektu: Posílení profesních dovedností a adaptability zaměstnanců společnosti
KNORR – BREMSE s.r.o.
3/6
1.6. PC školení
Název kurzu
Počet osob
celkem
Počet osob ve
skupině
Počet
skupin
Počet
dnů
Školících dnů
celkem
MS Excel
30
10
3
2
6
MS Excel pro pokročilé
40
10
4
2
8
MS Access
20
10
2
2
4
MS Access pro pokročilé
20
10
2
2
4
MS Powerpoint pro pokročilé
40
10
4
2
8
Počet
dnů
Školících hodin
celkem
Na vzdělávání tohoto bloku je v rozpočtu vyčleněna částka 435.000,- Kč bez DPH.
K této aktivitě dále poptáváme:
• Občerstvení – 250,--Kč/den – celkem 75.000,--Kč s DPH
1.7. Jazykové vzdělávání
Název kurzu
Počet osob
celkem
Počet osob ve
skupině
Počet
skupin
Německý jazyk
6
6
1
Francouzský jazyk
7
7
1
Anglický jazyk
21
7
3
16
měsíců
16
měsíců
16
měsíců
126
126
378
Na vzdělávání tohoto bloku je v rozpočtu vyčleněna částka 220.500,- Kč bez DPH.
Jazykové kurzy budou probíhat pravidelně 2 hodiny týdně po 45 minutách po dobu 16 měsíců. Výluky
ve výuce budou v 7. a 8. měsíci 2011 i 2012, celkem se uskuteční 126 hod. německého jazyka, 126
hodin francouzského jazyka a 378 hodin anglického jazyka.
Počty osob v jednotlivých kurzech jsou předpokládané, mohou se měnit. Všechny výše uvedené ceny
jsou cenami z rozpočtu projektu a vztahuje se na ně možnost překročení jednotkové ceny o 10% daná
metodikou pro OP LZZ.
Kurzy budou realizovány v místě, které bude dohodnuto s dodavatelem v časovém
rozmezí březen 2011 – říjen 2012.
Výzva k podání nabídek na zakázku k projektu: Posílení profesních dovedností a adaptability zaměstnanců společnosti
KNORR – BREMSE s.r.o.
4/6
2. Cena nabídky
Na celý předmět zakázky je stanovena cena 2.745.733,-- Kč bez DPH, která se v průběhu realizace
nesmí měnit. Tato cena je maximální.
V nabídce bude rozpracována cena bez DPH, DPH a včetně DPH. Vyjádřena bude cena i pro
jednotlivé kurzy, pronájem a občerstvení.
Zadavatel si vyhrazuje právo opce max. do výše 30 % z hodnoty zakázky na obdobné plnění, jež je
v předmětu zakázky. Právo může využít nejpozději k datu ukončení projektu.
3. Termín a místo pro dodání nabídky
Nabídky je nutno dodat do 31. 03. 2011 12:00, na adresu:
Svárovská 700, 463 03 Stráž nad Nisou
(osobně nebo doporučeně poštou). Osobně je dodání možné pouze po předchozí domluvě
s kontaktní osobou.
4. Hodnotící kritéria
a) Cena bez DPH – váha 50%
b) Kvalita nabídky a služeb – váha 50%
Hodnoceno bude zpracování nabídky, způsob výuky a použité metody, rozsah a kvalita nabízených
služeb a materiálů.
Z toho:
zpracování nabídky – max. 10b
způsob a metoda výuky – max. 40b
rozsah a kvalita služeb – max. 40b
rozsah a kvalita materiálů – max. 10b
4.1. Vzorce dle kterých proběhne hodnocení
Číselná kritéria:
100 x nejvýhodnější nabídka x váha vyjádřená v %
cena hodnocené nabídky
Nečíselná kritéria:
Počet bodů hodnocené nabídky x váha vyjádřená v procentech
Nečíselné kritérium je rozděleno do 4 katagorií (viz výše), z nichž každá má stanoven
maximální počet možných bodů. Nabídky budou hodnoceny ve všech daných kategoriích s tím,
že nejvýhodnější nabídka získá maximální počet bodů v dané kategorii a ostatní nabídky
obdrží body dle porovnání s nejvýhodnější nabídkou. Toto porovnání bude dostatečně
zdůvodněno.
Bodový zisk jednotlivých nabídek za všechny kategorie bude sečtena následně vynásoben
vahou daného kritéria.
5. Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele
Výzva k podání nabídek na zakázku k projektu: Posílení profesních dovedností a adaptability zaměstnanců společnosti
KNORR – BREMSE s.r.o.
5/6
Uchazeč musí splňovat kritéria dle §53 a §54 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a to
doložením prosté kopie u §54, či čestného prohlášení u §53.
Uchazeč předloží pojistnou smlouvu z odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě,
která bude mít minimálně hodnotu nabídkové ceny.
Uchazeč předloží právě 3 referenční dopisy na zakázku komplexního vzdělávání v celkové hodnotě
min. 6.000.000,- Kč.
Uchazeč předloží čestné prohlášení o kladném hospodářském výsledku za poslední uzavřené účetní
období.
6. Další požadavky
Uchazeč může podat do VŘ pouze jednu nabídku.
Nabídka bude předložena na celý předmět zakázky.
Cena bude vyjádřena v Kč.
Nabídka bude zpracována v českém jazyce v listinné podobě, podepsána oprávněnou osobou a
předložena v jednom originále a jedné kopii. Bude obsahovat informaci o kontaktní osobě
uchazeče, včetně kontaktní adresy a emailu.
Nabídka bude obsahovat titulní list, obsah, bude svázána tak, aby nebylo možné listy volně
vyjmout a očíslována vzestupnou řadou.
V nabídce bude přiložen návrh smlouvy, který bude podepsán osobou oprávněnou jednat
jménem uchazeče.
Nabídka bude uzavřena v obálce, která bude označena nadpisem „NEOTVÍRAT“ a nadepsána
názvem projektu, registračním číslem projektu a identifikačními údaji firmy uchazeče.
V nabídce bude uvedena kontaktní osoba zakázky. Dále budou uvedeny kontakty a adresy
potřebné k následné komunikaci v průběhu projektu.
Uchazeč musí respektovat pravidla pro publicitu OP LZZ a realizovat zakázku v souladu
s těmito pravidly.
Dodavatel má povinnost umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je
zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu
danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).
Součástí nabídky budou vzorové vzdělávací materiály.
Dotazy k zadávacímu řízení lze podat pouze v písemné formě na emailovou adresu:
[email protected]
Odpovědi budou uveřejněny na stránkách www.esfcr.cz.
Zadávací řízení se řídí dle metodického pokynu pro zadávání zakázek ve verzi 1.3. Zadávací řízení se
neřídí zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pouze odkazuje na určité paragrafy, viz.
kvalifikační požadavky.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit či změnit zadávací podmínky na základě důvodů, uvedených
v metodickém pokynu.
Ve Stráži nad Nisou, dne
11. 3. 2011
…………………………………..
podpis
Výzva k podání nabídek na zakázku k projektu: Posílení profesních dovedností a adaptability zaměstnanců společnosti
KNORR – BREMSE s.r.o.
6/6
Download

zadávací dokumentace - opravená_rev_9_3_11_LC - Knorr