Výzva k podání nabídek
Číslo zakázky (bude doplněno
MPSV při uveřejnění):
Název zakázky:
Vzdělávání v KNORR - BREMSE
Předmět zakázky (služba,
dodávka nebo stavební práce):
Služba
Datum vyhlášení zakázky:
11. 3. 2011
Název programu:
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Registrační číslo projektu:
CZ.1.04/1.1.02/35.01638
Posílení profesních dovedností a adaptability
zaměstnanců společnosti KNORR – BREMSE
Systémy pro užitková vozidla, ČR, s.r.o.
Název projektu:
Název / obchodní firma
zadavatele:
KNORR-BREMSE Systémy pro užitková vozidla, ČR,
s.r.o.
Sídlo zadavatele:
Hejnice, P. Bezruče 399, PSČ 463 62
Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele, její
telefon a e-mailová adresa:
Matthias Sander, jednatel
+420 482 363 603
[email protected]
IČ zadavatele:
47311096
DIČ zadavatele:
CZ4731196
Kontaktní osoba zadavatele
ve věci zakázky, její telefon a
e-mailová adresa:
Helena Šemberková
+420 482 363 702
[email protected]
Lhůta pro podávání nabídek:
31. 3. 2011
Místo pro podávání nabídek:
Svárovská 700, 463 03 Stráž nad Nisou
Popis předmětu zakázky:
Viz. zadávací dokumentace
Předpokládaná hodnota
zakázky v Kč (bez DPH):
2.745.733,-- Kč
Lhůta dodání / časový
harmonogram plnění / doba
trvání zakázky:
březen 2011 – říjen 2012
Místo dodání / převzetí
plnění:
Liberecký kraj
Hodnotící kritéria:
·
·
Cena bez DPH – váha 50%
Kvalita nabídky a služeb – váha 50%
• Uchazeč musí splňovat kritéria dle §53 a §54
zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a
to doložením prosté kopie u §54, či čestného
prohlášení u §53.
• Uchazeč
předloží
pojistnou
smlouvu
z odpovědnosti
za
škodu
způsobenou
dodavatelem třetí osobě, která bude mít
minimálně hodnotu nabídkové ceny.
• Uchazeč předloží právě 3 referenční dopisy na
zakázku komplexního vzdělávání v celkové
hodnotě min. 6.000.000,- Kč.
• Uchazeč předloží čestné prohlášení o kladném
hospodářském výsledku za poslední uzavřené
účetní období.
Požadavky na prokázání
kvalifikace dodavatele:
Požadavek na uvedení
kontaktní osoby uchazeče:
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci
zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.
Požadavek na písemnou
formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě.
Požadavek na písemnou formu je považován za
splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou
oprávněnou jednat jménem uchazeče.
Požadovaný jazyk nabídky:
Český jazyk
Povinnost uchovávat
doklady a umožnit kontrolu:
Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude
dodavatel zavázán povinností umožnit osobám
oprávněným k výkonu kontroly projektu1, z něhož je
zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících
s plněním zakázky, a to po dobu danou právními
předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty).
Další požadavky na
zpracování nabídky*:
Viz. samostatná zadávací dokumentace
Zadávací řízení se řídí:
Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ
ve verzi 1.3.,
na zadávací řízení se neaplikují
ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách
* Nepovinný údaj
Podrobná specifikace údajů uvedených ve výzvě nebo další podmínky pro plnění zakázky
jsou uvedeny také v samostatné zadávací dokumentaci.
Ve Stráži nad Nisou, dne 11. 3. 2011
1
…………………………………
Matthias Sander, jednatel
Zejména se jedná o poskytovatele, MPSV, MF, NKÚ, EK, Evropský účetní dvůr.
Download

Výzva k podání nabídek - Knorr