Výzva k podání nabídek
Číslo zakázky (bude doplněno
MPSV při uveřejnění):
Název zakázky:
Vzdělávaní zaměstnanců v rámci projektu OP LZZ
Předmět zakázky (služba,
dodávka nebo stavební práce):
Služba
Datum vyhlášení zakázky:
14. července 2010
Název programu:
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Registrační číslo projektu:
CZ.1.04/1.1.02/35.00492
Osobnostní rozvoj a zvyšování adaptability ve
společnosti Podravka - Lagris a.s.
Název projektu:
Název / obchodní firma
zadavatele:
Sídlo zadavatele:
Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele, její
telefon a e-mailová adresa:
Podravka - Lagris a.s.
Dolní Lhota 39, 763 23 Dolní Lhota u Luhačovic
Dalibor Kezele, předseda představenstva
tel: +420 577 658 201
email: [email protected]
IČ zadavatele:
Nikola Nakić, člen představenstva
tel: +420 577 658 232
email: [email protected]
25510487
DIČ zadavatele:
CZ25510487
Kontaktní osoba zadavatele
ve věci zakázky, její telefon a
e-mailová adresa:
Ladislava Vodičková
tel: +420 577 658 219
email: [email protected]
Lhůta pro podávání nabídek:
31. července 2010
Místo pro podávání nabídek:
Dolní Lhota 39, 763 23 Dolní Lhota u Luhačovic
Dodávka vzdělávacích a servisních služeb (podrobný
popis předmětu je v samostatné zadávací dokumentaci)
Popis předmětu zakázky:
Předpokládaná hodnota
zakázky v Kč (bez DPH):
3 185 800,- Kč bez DPH
Lhůta dodání / časový
harmonogram plnění / doba
trvání zakázky:
Realizace je naplánovaná na období od září 2010 do
května 2012.
Místo dodání / převzetí
plnění:
Místo plnění zajistí u jednodenních kurzů zadavatel, u
dvoudenních kurzů je místo plnění předmětem
výběrového řízení.
·
·
Hodnotící kritéria:
·
·
·
Požadavky na prokázání
kvalifikace dodavatele:
·
·
·
Celková nabídková cena (váha 30%)
Metodologie, obsah školení a zpracování zpětných
vazeb (váha 40%)
Organizační a technické zajištění zakázky (váha
20%)
Servisní služby (váha 10%)
Dodavatel
prokazuje
splnění
základních
kvalifikačních předpokladů dle § 53 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách předložením
čestného prohlášení v originále nebo úředně
ověřené kopii. Čestné prohlášení musí být
podepsané statutárním orgánem společnosti nebo
osobou oprávněnou jednat jménem společnosti.
Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm
zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v
ní zapsán.
Ověřenou kopii dokladu o oprávnění k podnikání
Podrobný výpis kvalifikačních požadavků je uveden
v samostatné zadávací dokumentaci.
Požadavek na uvedení
kontaktní osoby uchazeče:
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci
zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.
Požadavek na písemnou
formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě.
Požadavek na písemnou formu je považován za
splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou
oprávněnou jednat jménem uchazeče.
Požadovaný jazyk nabídky:
Český jazyk
Povinnost uchovávat
doklady a umožnit kontrolu:
Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude
dodavatel zavázán povinností umožnit osobám
oprávněným k výkonu kontroly projektu1, z něhož je
zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících
s plněním zakázky, a to po dobu danou právními
předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty).
Další požadavky na
zpracování nabídky:
Veškeré požadavky na zpracování nabídky
uvedeny v samostatné zadávací dokumentaci.
Zadávací řízení se řídí:
Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ
ve verzi 1.3, na zadávací řízení se neaplikují ustanovení
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
V Dolní Lhotě 13. července 2010
Dalibor Kezele
Předseda představenstva
1
Nikola Nakić
Člen představenstva
Zejména se jedná o poskytovatele, MPSV, MF, NKÚ, EK, Evropský účetní dvůr.
jsou
Download

Výzva k podání nabídek Podravka.pdf