Obchodní podmínky MUDRstart – Celoroční kurz
1. Značka MUDRstart
Značka MUDRstart, IČ: 76251748 (psaná na fyzickou osobu Ondřeje Zámečníka; dále jen
MUDRstart), poskytuje služby v oblasti přípravy na vysoké školy, přičemž tyto podmínky
upravují smluvní vztah mezi organizací MUDRstart a studentem přípravných kurzů a jsou pro
zúčastněné strany závazné. Cílem značky MUDRstart je poskytnout studentům, našim
zákazníkům, co nejkvalitnější služby v oblasti vzdělávání. To vše dobrovolnou formou s
důrazem na přátelskou atmosféru v malých skupinkách studentů.
2. přihlášení
2.1) Smluvní vztah mezi značkou MUDRstart a studentem vzniká na základě vyplnění
registračního formuláře (viz www.mudrstart.eu). Přihlášení do kurzu je nezávazné, tzn.
student může od smlouvy odstoupit do uplynutí lhůty pro řádné zaplacení kurzovného
uvedené v bodě 3 této smlouvy. Případ odstoupení od smlouvy po řádném zaplacení
kurzovného je upraven v bodě 4 (storno podmínky).
3. platba
3.1) Pokud zbývá do zahájení kurzu více než 19 dní, je celé kurzovné splatné do 14 dnů ode
dne přihlášení. Kurzovné je možné hradit převodem na účet, v hotovosti u našich supervizorů
po předchozí domluvě (Brno, Ostrava, Bratislava, Bánská Bystrica) nebo vkladem hotovosti
na účet na kterékoli pobočce Fio banka a.s. V případě, že student platí ze Slovenska, může
kurzovné uhradit převodem na účet jako zahraniční platbu (se SWIFT) nebo toto kurzovné
uhradit u supervizora po předchozí domluvě (Bratislava, Bánská Bystrica).
3.2) V případě přihlášení mezi 19. a 14. dnem před zahájením kurzu je celé kurzovné splatné
5 dní před dnem zahájení kurzu. Kurzovné je možné hradit převodem na účet, v hotovosti u
našich supervizorů po předchozí domluvě (Brno, Ostrava, Bratislava, Bánská Bystrica) nebo
vkladem hotovosti na účet na kterékoli pobočce Fio banka a.s. V případě, že student platí ze
Slovenska, může kurzovné uhradit převodem na účet jako zahraniční platbu (se SWIFT) nebo
toto kurzovné uhradit u supervizora po předchozí domluvě (Bratislava, Bánská Bystrica).
3.3) V případě přihlášení mezi 14. a 7. dnem před zahájením kurzu je celé kurzovné splatné 3
dny před dnem zahájení kurzu. Kurzovné je možné hradit převodem na účet, v hotovosti u
našich supervizorů po předchozí domluvě (Brno, Ostrava, Bratislava, Bánská Bystrica) nebo
vkladem hotovosti na účet na kterékoli pobočce Fio banka a.s. V případě, že student platí ze
Slovenska, může kurzovné uhradit převodem na účet jako zahraniční platbu (se SWIFT) nebo
toto kurzovné uhradit u supervizora po předchozí domluvě (Bratislava, Bánská Bystrica).
3.4) Pokud zbývá do zahájení kurzu 7 dní a méně, je celé kurzovné splatné v den přihlášení.
Kurzovné je možné hradit pouze v hotovosti u našich lektorů v den zahájení kurzu (Brno,
Ostrava, Bratislava, Bánská Bystrica) nebo vkladem hotovosti na účet na kterékoli pobočce
Fio banka a.s. s okamžitým doložením dokladu o zaplacení (osobně, e-mailem).
Číslo účtu značky MUDRstart je 2800412950/2010, variabilní symbol je uveden
v pokynech k platbě, které obdrží student na základě vyplnění registračního formuláře.
Student má možnost uhradit kurzovné formou zálohy a maximálně dvou splátek na základě
splátkového kalendáře sestaveného značkou MUDRstart. Cena kurzovného je v tomto
případě navýšena o 5 %. Celé školné je však zapotřebí mít uhrazené ještě během konání
kurzu. V případě úhrady školného formou splátek, klient musí doložit adresu trvalého
bydliště.
3.5) Smluvní sankce za prodlení
Dostane-li se student při plnění závazků z objednávky do prodlení, může po něm organizace
MUDRstart požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den
prodlení.
4. storno podmínky
Podmínky pro stornování kurzu a vrácení kurzovného jsou následující:
4.1) Stornování kurzu do zahájení kurzu – storno poplatek: 25 % z kurzovného.
4.2) Garance kvality – v případě nespokojenosti s kvalitou výuky po prvním vyučovacím dni
bude studentovi vráceno 75 % z kurzovného, pokud organizace MUDRstart obdrží studentovo
písemné (minimálně v elektronické podobě na adresu [email protected]) prohlášení v
tomto smyslu do druhého vyučovacího dne.
4.3) Stornování kurzu po zahájení druhého dne výuky – storno poplatek: plná výše
kurzovného.
4.4) Organizace si vyhrazuje právo na změnu v kurzech (změna učební osnovy, změna místa
konání, změna učebny, změna výukového materiálu, přesunutí, zrušení hodiny apod.) a
zároveň si vyhrazuje právo na zrušení kurzu, případně jeho části.
a) Dojde-li ke změně v kurzu nebo k jeho zrušení, bude student neprodleně informován
prostřednictvím zákaznického centra (sms + e-mail) organizace MUDRstart. Tyto změny
budou také zveřejněny na stránkách organizace www.mudrstart.eu.
b) V případě zrušení kurzu studentovi vzniká nárok na vrácení poměrné části uhrazeného
kurzovného.
c) V případě vrácení části nebo celého kurzovného bude částka na základě požadavku
zákazníka převedena na jeho účet do 14 dnů.
5. zmeškané hodiny
Za neúčast klienta na výuce neposkytuje organizace MUDRstart žádnou finanční ani jinou
kompenzaci.
6. průkaz studenta
Z důvodu bezpečnosti a ochrany majetku je každý student povinen prokázat se průkazem
studenta při každém vstupu do budovy výuky, a to příslušnému pracovníkovi bez vyzvání.
6.1) Průkaz studenta obdrží každý platící student při zápisu do kurzu. Průkaz je platný pouze s
vyplněným jménem a příjmením studenta.
6.2) Bez prokázání se průkazem studenta nebude studentovi umožněn vstup do učebny kurzu
výuky.
7. certifikát
7.1) Každý student, který úspěšně složí závěrečný písemný test, má nárok na získání
certifikátu o absolvování kurzu (za úspěšné složení se považuje dosažení minimálně 70%
úspěšnosti).
7.2) Každý student, který doložil při registraci nebo v průběhu kurzu svoji korespondenční
adresu svému lektorovi, obdrží při splnění podmínky 7.1) certifikát o absolvování.
7.3) V případě, že bude splněna podmínka bodu 7.1) a 7.2), bude klientovi zaslán certifikát o
absolvování kurzu automaticky na korespondenční adresu. Certifikát bude odeslán z naší
organizace nejpozději 21 dní po ukončení kurzu.
Download

Obchodní podmínky MUDRstart – Celoroční kurz