BABY MOBILE - A89
(dětský bezpečnostní mobilní telefon)
telefon)
Uživatelská příručka
ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ
AKTIVACE TELEFONU
Vyjměte BABY MOBILE z obalu a tahem dolů odstraňte zadní kryt. Vložte SIM kartu a
přiloženou baterii, kryt opět uzavřete. Doporučujeme využít předplacené karty jednotlivých
operátorů. Poté zmáčkněte a přidržte pravou horní, červeně vyznačenou klávesu ( dále
jen VYP / ZAP klávesa ) a telefon se aktivuje. Po přidržení stejné klávesy ( VYP / ZAP )
můžete telefon opět vypnout.
ZADÁNÍ PIN KÓDU
KÓDU
Dále budete vyzváni k zadání PIN kódu. Pin kód bývá uveden v příslušenství Sim karty.
Kód zadáte pomocí prostřední ( POMOCné) klávesy. Stiskněte jednou tuto klávsu a
objeví se stupnice čísel od 1 do 9. Pomocí tlačítek ( KURZORů ) na levém boku telefonu
vyberte dané číslo a pro potvrzení zmáčkněte opět prostřední ( POMOCnou ) klávesu.
Postup opakujte, až bude kód kompletní. Celý kód potvrdíte levou horní zelenou klávesou
( dale jen POSLAT klávesa )
ODEMKNUTÍ KLÁVESNICE
Klávesnice se sama po chvíli zamyká. Poznáte to podle ikony klíče, zobrazeném na levé
straně displeje. Odemknete ji stiskem klávesy POSLAT a VYP / ZAP v rychlém sledu.
NASTAVENÍ DATA A ČASU
Pro správné fungování telefonu je opravdu důležité, aby jste nastavili nejprve datum a čas.
V menu nastavte pomocí KURZORů složku RODIČOVSKÉ NASTAVENÍ.
NASTAVENÍ. Potvrďte
klávesou POSLAT. V podsložce nastavení času zadejte aktuální čas a potvrďte
klávesou VYP / ZAP . Stejně postupujte při nastavení data a format času.
NASTAVENÍ OCHRÁNCE
BABY PHONE se nastavuje a ovládá dálkově, pomocí textových zpráv.Ovládat a
nastavovat ho mohou pouze OCHRÁNCI , což bývají nejbližší lidé, zejména rodiče.
Proto je velmi důležité nejprve nastavit OCHRÁNCE.
KURZORY nejprve najeďte na složku OCHRANA DÍTĚTE. Otevřete ji klávesou POSLAT,
poté se objeví požadavek na zadání hesla. Heslo je standardně nastaveno na kód 1234.
Můžete jej potom samozřejmě změnit ( viz další nastavení )
Kód zadáte stejně jako PIN – KURZORY najedete na číslo a potvrdíte klávesou POMOC ,
po dokončení zadání celého kódu potvrdíte klávesou POSLAT. Tento kód bude
vyžadován vždy , když otevřete tuto složku.
Dále otevřete podsložku NASTAVENÍ OCHRÁNCE pomocí klávesy POSLAT. Potvrďte
stejným způsobem podsložku OCHRÁNCE 1 , objeví se opět číselná řada a vy již
známým postupem zadáte příslušné telefonní číslo.Poté potvrďte dvakrát klávesou
POSLAT. OCHRÁNCE 1 je tímto nastaven. Stejně postupujte při zadání OCHRÁNCE 2.
Nyní je telefon připraven příjmat vaše pokyny.
DALŠÍ NASTAVENÍ - DÁLKOVÁ
Pokud jste již nastavili jednoho z ochránců, můžete nyní využívat dálkového přístupu k
telefonu pomocí krátkých sms zpráv.Upozorňujeme, že je důležité dodržet přesný tvar
zprávy, jinak nastavování nebude fungovat!
ZADÁNÍ KONTAKTŮ – MOJI PŘÁTELÉ
Pro přidání kontaktu zašlete z telefonu ochránce zprávu ve tvaru
# #01#:číslo klávesy,jméno, telefonní číslo, například mámu na klávesu č.1 zadáte takto:
# #01#
01#:01,MAMA,+420611
:01,MAMA,+420611000
1,MAMA,+42061100000
000000
000
, stejným způsobem můžete zadat až 50 čísel.
EDITACE KONTAKTŮ
Pro editaci kontaktu zašlete z telefonu ochránce zprávu ve tvaru
# #01#:číslo klávesy,jméno, a nove telefonní číslo, například když si máma změní číslo,
zašlete třeba jen: # #01#
01#:01,MAMA,+420611
:01,MAMA,+420611444444
1,MAMA,+420611444444
PŘEDNASTAVENÍ SMS
Pro zadání sms frází, které vám dítě může zasílat, pošlete z telefonu ochránce SMS ve
tvaru # #02#:a příslušnou frázi, například: # #02#
02#:MILUJI TE MAMI . Textová zpráva se
automaticky uloží do frází telefonu a dítě ji může používat.
NASTAVENÍ JMÉNA DÍTĚTE NA DISPLEJI
Zašlete SMS ve tvaru ##11#:jméno a v tom okamžiku se objeví na displeji. Příklad – vaše
dítko je Jeroným, zašlete SMS ve tvaru ##11
##11#
11#:JERONYM
BLOKOVÁNÍ TELEFONU
Při krádeži, nebo když zapomenete dítěti nastavit DĚTSKÝ REŽIM , mate možnost
telefon restartovat na dálku a ten pak bude znovu požadovat Pin kód a rodičovské heslo.
Pro tuto službu zašlete sms ve tvaru ##04
##04#
04#:
VYPNUTÍ TELEFONU
Při podobných příležitostech take můžete BABY MOBILE zcela vypnout dálkově a to
zasláním SMS ve tvaru ##10
##10#
10#:
VYHLEDÁNÍ AKTUÁLNÍ POZICE DÍTĚTE
Telefon umožňuje zjištění přednastavené polohy dítěte.Pokud zašlete Sms ve tvaru
##07
##07#
07#: telefon vám obratem odešle textovou zprávu s aktuální lokací dítěte.Pokud není
ještě toto místo nastaveno, textová zpráva bude znít : REGION NEZNÁMÝ
Pokud máte region nastavený, objeví se například ŠKOLA.
MONITORING DÍTĚTE
Telefon umožňuje odposlech dítěte a jeho okolí. Tato funkce vám zajistí to, abyste
slyšeli co se děje v bezprostředním okolí dítěte. Uplatníte ho třeba mate – li podezření na
šikanování vašeho potomka, ale i při případném únosu. Když zašlete SMS ve tvaru
##05
##05#
05#: z telefonu ochránce, BABY MOBILE se nerozsvítí, nezavibruje a dítě nebo
nežádoucí osoba ani nic nezaznamená. BABY MOBILE vám sám zavolá a vy můžete
monitorovat jeho okolí.
DALŠÍ NASTAVENÍ TELEFONU V MENU
1.
MŮJ PŘÍTEL
1.1. SEZNAM ULOŽENÝCH PŘÁTEL
2.
MOJE SMS
2.1
2.2
2.3
2.4
NAPIŠ ZPRÁVU
PŘIJATÉ
ODESLANÉ
FRÁZE SMS
3.
ZÁZNAMY HOVORŮ
3.1
3.2
3.3
ZMEŠKANÉ HOVORY
PŘIJATÉ HOVORY
ODCHOZÍ HOVORY
4.
VYTÁČENÍ
4.1
Pomocí KURZORU nastavte číslo, potvrďte
POMOCnou klávesou a voláte POSLAT klávesou
5.
OCHRANA DÍTĚTE
5.1
5.2
5.3
NASTAVENÍ OCHRÁNCE - viz základní nastavení
NASTAVENÍ PŘI KRÁDEŽI - viz dal.nastavení dálková
ZAMEZENÍ VYPNUTÍ - KURZORY nastavíte zap/vyp
6.
RODIČOVSKÉ NASTAVENÍ
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
7.
REŽIM VYUČOVÁNÍ
7.1 STAV - vypnuto nebo zapnuto stínění
7.2. STÍNĚNÍ VE ŠKOLE - nastavte časy, kdy se z telefonu
nebude dát volat, ani příjmat hovory a SMS,tel.
bude pro volání nedostupný, avšak zmeškané
hovory a SMS se vyjeví až po skončení stínění.
Tato služba zajistí nerušenou výuku.
NASTAVENÍ ČASU - viz základní nastavení
NASTAVENÍ DATA - viz základní nastavení
FORMÁT ČASU - viz základní nastavení
OMEZENÍ DÉLKY HOVORU - vyberte KURZORem
NAČASOVÁNÍ ZAPNUTÍ - lze nastavit čas, kdy se
telefon sám zapne
6.6 NAČASOVÁNÍ VYPNUTÍ - lze nastavit čas, kdy se
telefon sám vypne
6.7. ZMĚNA HESLA - můžete změnit přístupové heslo
6.8 SÍŤ - služby sítě - obdoba normálních mob. Telefonů
6.9 SERVIS.CENTRUM - je přednastaveno od operátora
6.10 JAZYK - vyberte jazyk
6.11 OBNOVIT VÝCHOZÍ NASTAVENÍ - obnoví poč. stav
8.
HLEDÁNÍ DÍTĚTE
8.1
NAČTENÍ POLOHY - vyberte KURZORem region
a zmačkněte klávesu 2, telefon si načte data.
V ideálním případě musí vidět na oblohu, obdobně
jako u NAVIGACE do auta.Jakmile načte aktuální
polohu, označí se konkrétní region. Po zaslání SMS
ve tvaru ##07#:z telefonu ochránce vám BABY MOBILE
zašle SMS s polohou – viz další nastavení dálková.
Pro lepší funkčnost této služby doporučujeme načítat
polohu opakovaně, 3x – 4x z důvodu možného
kolísání satelitního signálu.
8.2
NAČASOVÁNÍ - můžete si nastavit časy a datumy,
kdy vám tel. dítěte zašle SMS s aktuální polohou
automaticky, pro daný čas a den
KDY DORAZILO - označte si region, u kterého
se chcete dozvědět čas, kdy tam dítě právě dorazilo.
Telefon vám zašle SMS.
KDY ODEŠLO - označte si region, u kterého
se chcete dozvědět čas, kdy z něj dítě právě odešlo.
Telefon vám zašle SMS.
8.3
8.4
9.
MOJE VYZVÁNĚCÍ TÓNY
9.1
9.2
9.3
STANDARD - zvolte si přednastavené tóny na
vyzvánění, SMS, Alarmu a také hlasitost
TICHO - zvolte tichý režim
TÓNY KE KLÁVESÁM - můžete přiřadit ke klávesám
1 - 4 různé vyzváněcí tóny
10. DĚTSKÝ ALARM
10.1 ALARM 1 - 3 - jedná se o budíček nebo upozornění
nastavíte jej obdobně jako u ostatních funkcí
11. STOPKY
11.1 STOPKY
12. DĚTSKÝ REŽIM
12.1 DĚTSKÝ REŽIM - je klasický režim telefonu pro dítě,
poté co nastavíte všechny funkce. Dítě má omezené
volání - pouze na přednastavená čísla, zasílá jen
přednastavené SMS,může si volit pouze vyzváněcí
tóny a používat stopky. Do rodičovského módu
se dostane pouze zadáním vašeho hesla.
BABY MOBILE ® COPYWRITE A.S. 2010
Download

Uživatelská příručka