PODMÍNKY KE KURZŮM
Platba a storno podmínky
- kurzy se platí předem na základně platebních pokynů. Platba je možná bankovním převodem,
po dohodě i v hotovosti;
- po dohodě je možné kurzovné uhradit v několika splátkách;
- v případě neuhrazení kurzovného do daného termínu bude Vaše místo v kurzu nabídnuto jinému
klientovi;
- při stornování do kurzu do 30.1.2015 máte nárok na vrácení celé částky kurzovného;
- v případě ukončení kurzu kdykoliv v jeho průběhu nemáte nárok na vrácení kurzovného, kurzovné
se nevrací;
- při dlouhodobé absenci (nemoc apod.) je možná individuální dohoda o náhradě lekcí, pokud to další
program kurzů umožní (peníze se nevrací);
- v případě zrušení kurzu ze strany o.s. Pravý Hradec máte nárok na vrácení poměrné části
kurzovného dle uskutečněných lekcí případně na náhradní kurz či lekce, pokud budou o.s. Pravý
Hradec nabídnuty;
- oznámení o stornování kurzu nebo žádost o vrácení peněz zasílejte písemně na e-mailovou adresu
[email protected];
- na storna sdělená telefonicky nebo ústně nebude brán zřetel a budou považována za neoznámená
Vracení kurzovného
- při platbě v hotovosti Vám budou vráceny peníze v hotovosti pouze po předložení originálu
příjmového pokladního dokladu, který jste obdrželi při platbě kurzovného;
- při platbě převodem na účet, Vám budou peníze vráceny zpět na účet, ze kterého byla poslána
platba kurzovného
Prohlášení rodiče (zákonného zástupce)
- prohlašuji, že si nejsem vědom(a) žádných zdravotních omezení dítěte, která by ohrozila zdravotní
stav či bezpečnost dítěte během kurzu, na který jej přihlašuji;
- že přihlášené dítě bude respektovat pokyny lektora kurzu. V opačném případě jsem si vědom(a),
že může dojít k vyloučení dítěte z kurzu (po předchozím varování dítěte i rodiče) bez nároku
na vrácení adekvátní části kurzovného;
- že jsem si vědom(a), že lektor neručí za žádné cennosti ani finanční částky;
- že jsem si vědom(a), že lektor neručí za jakékoliv následky způsobené neukázněným
či nepřiměřeným chováním dítěte, a dále, že dítě ani jím způsobené škody nejsou automaticky nijak
pojišťovány;
- uděluji svůj souhlas k pořizování fotografií, videa svého dítěte při veřejných vystoupeních,
nebo činnosti v kroužku, souhlasím s uveřejněním těchto fotografií či videa na webových stránkách
o. s. Pravý Hradec a KRD Klíček a s jejich využitím v rámci propagace činností o.s. Pravý Hradec
a KRD Klíček v tisku nebo časopisech; v případě nesouhlasu je potřeba nesouhlas vyjádřit písemně;
- beru na vědomí, že lektoři o.s. Pravý Hradec přebírají zodpovědnost za děti jen v době konání lekce,
dítě bude odcházet samo nebo si ho rodič (zákonný zástupce) vyzvedne po ukončení lekce
Prohlášení účastníka kurzu
- prohlašuji, že si nejsem vědom(a) žádných závažných omezení, která by ohrozila můj zdravotní stav
či bezpečnost během kurzu, na který se přihlašuji;
- že budu respektovat pokyny lektora kurzu. V opačném případě jsem si vědom(a), že může dojít
k vyloučení z kurzu (po předchozím varování) bez nároku na vrácení adekvátní části kurzovného;
- že jsem si vědom(a), že lektor neručí za žádné cennosti ani finanční částky;
www.pravy-hradec.cz
www.klubklicek.cz
[email protected]
tel.: 723 734 994
[email protected]
tel.: 602 419 230
-
-
že jsem si vědom(a), že lektor neručí za jakékoliv následky způsobené mojí osobou neukázněným
či nepřiměřeným chováním, a dále, že ani já ani mnou způsobené škody nejsou automaticky nijak
pojišťovány ze strany o.s. Pravý Hradec;
uděluji svůj souhlas k pořizování fotografií, videa mé osoby při veřejných vystoupeních,
nebo činnosti v kroužku, souhlasím s uveřejněním těchto fotografií či videa na webových stránkách
o. s. Pravý Hradec a KRD Klíček a s jejich využitím v rámci propagace činností o.s. Pravý Hradec
a KRD Klíček v tisku nebo časopisech; svůj případný nesouhlas sdělím o.s. písemně
OSTATNÍ
- jakékoliv omezení (pohybové, stravovací, alergie) a další důležité informace o přihlášené osobě,
uveďte prosím do on-line přihlášky (do poznámky)
V Klecanech, 15.12.2014
www.pravy-hradec.cz
www.klubklicek.cz
[email protected]
tel.: 723 734 994
[email protected]
tel.: 602 419 230
Download

podmínkami ke kurzům