Provozní řád Jumping Fitness Příbram
Dlouhá 150, 261 01, Příbram
Provozovatel: Zuzana Minaříková
Tento provozní řád upravuje vzájemné smluvní podmínky, kterými se řídí právní vztahy mezi
provozovatelem a jeho návštěvníky při poskytování služeb ze strany provozovatele těmto
návštěvníkům.
1. Každý návštěvník fitness centra je povinen seznámit se s provozním řádem, dodržovat
zásady bezpečného chování a zásady požární bezpečnosti. Zaplacením vstupného
vyjadřuje svůj souhlas s provozním řádem.
2. Každý návštěvník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav a je povinen nahlásit
instruktorovi jakékoli zdravotní problémy, které by mu omezovaly možnosti, nebo bránily
zúčastnit se lekce. Jumping Fitness Příbram nenese žádnou odpovědnost za zdravotní
stav návštěvníků.
3. Návštěvník je oprávněn účastnit se cvičebních lekcí na základě řádně uhrazeného
vstupného podle stanoveného ceníku. Zakazuje se vstup do prostor neurčených pro
cvičence nebo určených pouze zaměstnancům.
4. Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny instruktorů, především dbát bezpečnostních
pokynů instruktora ohledně nastavení trampolínky, pitného režimu a dodržování zásad
skákání na trampolínce. Je nutné používat vhodný sportovní oděv a obuv, do prostor
fitness centra je zákaz vstupu ve venkovní obuvi. Při provozování příslušné sportovní
činnosti nesmí ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních návštěvníků a nesmí poškozovat
majetek. Zakazuje se znečišťovat prostory fitness centra.
5. Za cennosti (jako například peníze, hodinky, řetízky a jiné) nese plnou zodpovědnost
návštěvník fitness centra.
6. Veškeré cvičební aktivity pod vedením instruktora probíhají za účasti minimálně tří
účastníků.
7. V případě jakéhokoli zranění je každý povinen toto oznámit na instruktorovi, který vede
cvičební hodinu.
8. V případě krádeže je nutné ohlásit tuto skutečnosti instruktorovi, který vede cvičební
hodinu. Dále je povinností návštěvníka fitness centra zavolat si policii k sepsání
protokolu a sám si vyplnit předložený tiskopis pro pojišťovnu. Na dodatečné ohlášení
krádeže nebude brán zřetel.
9. Osoby mladší 15ti let se smí pohybovat v areálu fitness centra pouze v doprovodu rodičů,
přičemž rodiče nesou veškerou odpovědnost za případné škody na zdraví svého dítěte i
majetku provozovatele způsobené pohybem dítěte.
10. Ve fitness centru platí přísný zákaz kouření, konzumace alkoholických nápojů,
omamných a psychotropních látek apod. Do všech prostor Jumping Fitness Příbram je
zakázán vstup osobám v podnapilém stavu, pod vlivem návykových, omamných nebo
psychotropních látek, ve špinavém nebo zjevně nevhodném oblečení, nebo vzbuzující
veřejné pohoršení. V těchto případech je instruktor oprávněn kdykoli vyzvat tyto osoby k
opuštění fitness centra. Pokud tak neučiní, mohou být ze zařízení bez náhrady vyvedeny.
11. Návštěvník odpovídá v plné výši za škody či ztráty způsobené provozovateli, a to i v
případě neúmyslného způsobení.
12. Provozovatel nese odpovědnost za dodržování pořádku a čistoty v celém prostoru fitness
centra. Úklid je prováděn 1x denně. Hygienické zařízení je umýváno 1x denně
dezinfekčním prostředkem.
13. Rezervace na cvičební hodinu se provádí objednáním telefonicky nebo sms zprávou na
telefonním čísle 603 814 278, e-mailem na [email protected] nebo osobně při
cvičební hodině.
14. Rezervaci je možno zrušit nejpozději do 20:00 hodin dne, který předchází dni, kdy se
cvičební hodina koná, jedním ze způsobů, jakým může být rezervace provedena. Při
žádosti o zrušení rezervace po uvedené hodině nebo při neúčasti návštěvníka na
rezervované hodině může provozovatel požadovat zaplacení plného vstupného.
15. Provozovatel má právo odmítnout návštěvníka při naplnění kapacity fitness centra,
provozovatel fitness centra může vyčlenit hodiny pro hromadné návštěvy či sportovní
akce, o kterých bude včas informovat.
16. V případě, že chce návštěvník nárokovat zlevněné vstupné určené pro studenty je
povinen předložit platný studentský průkaz (ISIC karta/index apod.) nebo potvrzení o
studiu.
17. Platnost zakoupených permanentek je 6 měsíců ode dne vydání, není-li na permanentce
uvedeno jinak.
18. Tento provozní řád nabývá platnosti a účinnosti ode dne 16.4.2012.
V Příbrami dne 16.4.2012
Zuzana Minaříková
Věříme, že v našem fitness centru strávíte mnoho hezkých chvil a že Vaše odhodlání pravidelně
cvičit se setká s Vaším osobním úspěchem.
K tomu Vám mnoho úspěchů přeje Zuzana Minaříková a tým instruktorek Jumping Fitness
Příbram.
Důležitá telefonní čísla
•
•
•
•
•
112 Tísňová linka
150 Hasiči
155 Záchranná služba
156 Městská policie
158 Policie
Download

ZDE - Jumping Fitness Příbram