na předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci
opatření IV.1.2 Programu rozvoje venkova ČR, které budou
naplňovat Strategii MAS Valašsko – Horní Vsacko:
REALIZACE PROJEKTŮ 2013 - 2014
Místní akční skupina Valašsko – Horní Vsacko, o.s.
Hovězí, čp. 74, 756 01 Hovězí, IČ: 28559908, www.masvhv.cz
1. Úvod
Cílem této příručky je pomoci příjemci dotace z programu LEADER zorientovat se v podmínkách
poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova. Jsou zde vymezeny povinnosti příjemce vůči MAS.
Příručka vychází z PRAVIDEL, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na
projekty v rámci opatření IV.1.2 Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013.
Představuje takové shrnutí nejzásadnějších informací, v žádném případě však PRAVIDLA
nenahrazuje. Příručka se snaží rekapitulovat základní pravidla při jednotlivých etapách realizace
projektu:






Příprava podkladů k podpisu Dohody o poskytnutí dotace
Realizace projektu
Zadávací řízení
Podklady k žádosti o proplacení
Publicita projektu
Kontrola na místě
Základní povinnosti žadatele vůči MAS
1.1
Příjemce dotace má vůčí MAS tyto povinnosti:






Předat kopii Dohody o poskytnutí dotace na MAS (lze zaslat i elektronicky)
Konzultovat s MAS změny týkající se realizace projektu
Pokud se jedná o změnu v realizaci projektu je podáno Hlášení o změně, které musí
podepsat i pracovník MAS (s vyhotovením pomůže také MAS)
Konzultovat realizaci zadávacího řízení
Předložit MAS podklady k Žádosti o proplacení (min. 1 týden před stanoveným termínem)
Podat na MAS monitorovací zprávu o projektu (nejpozději v termínu žádosti o proplacení)
2. Podklady k podpisu Dohody o poskytnuní dotace
1) POTVRZENÍ FINANČNÍHO ÚŘADU – žadatel má vypořádány splatné závazky vůči
územním finančním orgánům ČR. Datum potvrzení NESMÍ BÝT STARŠÍ než datum
zaregistrování žádosti o dotaci – prostá kopie
2) ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DE MINIMIS – POKUD JE PROJEKT V REŽIMU DE MINIMIS –
originál
Pozn.: Kopii Dohody o poskytnutí dotace odevzdává příjmce dotace na MAS!
EVROPSKÝ ZEMĚDĚLSKÝ FOND PRO ROZVOJ VENKOVA: EVROPA INVESTUJE DO VENKOVSKÝCH OBLASTÍ. 2
Místní akční skupina Valašsko – Horní Vsacko, o.s.
Hovězí, čp. 74, 756 01 Hovězí, IČ: 28559908, www.masvhv.cz
3. Realizace projektu
1) HLÁŠENÍ O ZMĚNÁCH
VEŠKERÉ ZMĚNY SE SOUHLASEM MAS, tzv. Hlášení o změnách musí být podepsáno
pracovníkem MAS; posunutí termínu žádosti o proplacení max. 3 krát. Po třetí se termín
automaticky posunuje na termín 2 roky od podpisu Dohody.
2) PLATBY DOKLADŮ
U plateb v hotovosti je stanovený limit 100.000 Kč bez DPH na projekt. Vyšší částky je
nutné platit bezhotovostně!
3) ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ
A)
U zakázky do 500 000,- Kč (bez DPH) zadavatel vybere dodavatele transparentně a
nediskriminačně. Pro kontrolu vyhotoví žadatel Záznam o výběru dodavatele (viz.
www.masvhv.cz / Dotace LEADER /Dokumentace pro příjemce)
B)
při zakázce nad 500 000,- Kč (bez DPH) je žadatel povinen uskutečnit zadávací
řízení (dle Pravidel PRV) a vybrat dodavatele z min. 3 obdržených nabídek a průběh
zadávacího řízení náležitě dokladovat:
- písemná výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky
- nabídky (doporučujeme dát do zadávacích podmínek požadavek na předložení 2 originálů
nabídek od každého dodavatele – 1 originál si nechá SZIF!)
- vyhodnocení předložených nabídek
- prohlášení členů hodnotící komise o nepodjatosti (pokud je komise ustavena)
- oznámení o výběru nejlepší nabídky, dopisy se sdělením o vyloučení uchazečů (pokud
jsou někteří vyloučeni)
DODAVATEL, KTERÝ PODAL NABÍDKU, NESMÍ BÝT SOUČASNĚ SUBDODAVATELEM
JINÉHO DODAVATELE V TOMTÉŽ ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ.
DODAVATEL, KTERÝ PODAL NABÍDKU NESMÍ BÝT PERSONÁLNĚ ANI MAJTEKOVĚ
PROPOJEN SE ZADAVATELEM NEBO JINÝM DODAVATELEM V TOMTÉŽ ZADÁVACÍM
ŘÍZENÍ.
ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ PROSÍM KONZULTUJTE S PRACOVNÍKY MAS!
4) OBJEDNÁVKY / SMLOUVY
Ve smlouvě / objednávce, která je uzavřená s dodavatelem úvest dodatek:
EVROPSKÝ ZEMĚDĚLSKÝ FOND PRO ROZVOJ VENKOVA: EVROPA INVESTUJE DO VENKOVSKÝCH OBLASTÍ. 3
Místní akční skupina Valašsko – Horní Vsacko, o.s.
Hovězí, čp. 74, 756 01 Hovězí, IČ: 28559908, www.masvhv.cz
Fakturace bude provedena dle Pravidel PRV způsobem, který umožní zařazení do
jednotlivých položek výdajů dle Dohody.
A) OBJEDNÁVKA – hodnota zakázky nepřesáhne 500 000,- Kč (bez DPH) – vystavená
příjemcem dotace
B) SMLOUVA – hodnota zakázky nad 500 000,- Kč (bez DPH)
Pokud jsou součástí projektu stavební práce, JE VŽDY třeba POLOŽKOVÝ ROZPOČET
V MĚRNÝCH JEDNOTKÁCH A LIMITECH DLE CENÍKU KATALOGU STAVEBNÍCH PRACÍ RTS
(včetně kódů jednotlivých položek ceníku RTS), neuznávají se soubory/komplety – vše musí být
jasně rozepsáno a čitelné. Položkový rozpočet musí být součástí smlouvy nebo objednávky a
následné fakturace.
5) FAKTURY
Dodavatel musí do vystavené faktury nebo její přílohy rozepsat položkový rozpočet prací a služeb
včetně cen za jednotku. Na faktuře musí být označen kód způsobilých výdajů - dle položek
uvedených v Dohodě (lze dopsat i rukou). Pokud vede žadatel podvojné účetnictví, součástí faktury
musí být tzv. „košilka“ a musí být provedena kontrola věcné správnosti = na faktuře 2 podpisy o
zaúčtování (majitel+ účetní).
6) MONITOROVACÍ ZPRÁVY
Příjemce dotace má za povinnost dodat na MAS Závěrečnou monitorovací zprávu, předá jí
společně s Žádostí o proplacení.
4. Podklady k Žádosti o proplacení
TYTO PODKLADY SE ODEVZDÁVAJÍ MIN. TÝDEN PŘEDEM NA MAS!!!





účetní/daňové doklady (faktury, paragony) včetně dokladu o jejich zaúčtování, ze kterých
je patrné vedení samostané účetní evidence pro projekt – prostá kopie
každé faktuře/paragonu musí předcházet objednávka (kopie) nebo smlouva (originál nebo
ověřená kopie)
doklad o uhrazení závazku dodavateli (výpis z bankovního účtu včetně smlouvy o zřízení
nebo dokladu o vedení účtu. V případě platby v hotovosti - pokladní doklad, na kterém
oprávněná osoba potvrdí příjem hotovosti – výdajový pokladní doklad vystavený
příjemcem dotace) – prostá kopie
položkový rozpočet projektu rozdělený do jednotlivých kategorií dle číselníku způsobilých
výdajů. U stavebních prací soupis stavebních prací s výkazem výměr – 1 vyhotovení jako
příloha smlouvy + 1 vyhotovení jako příloha faktury
u nákupu strojů nebo technologií (v hodnotě nad 100 000 Kč /kus nebo komplet bez DPH)
doklad o posouzení shody – ES prohlášení o shodě – prostá kopie
EVROPSKÝ ZEMĚDĚLSKÝ FOND PRO ROZVOJ VENKOVA: EVROPA INVESTUJE DO VENKOVSKÝCH OBLASTÍ. 4
Místní akční skupina Valašsko – Horní Vsacko, o.s.
Hovězí, čp. 74, 756 01 Hovězí, IČ: 28559908, www.masvhv.cz






u staveb – kolaudační souhlas nebo oznámení stavebního úřadu o užívání stavby –
prostá kopie. Nebo čestné prohlášení, že kolaudační souhlas nebo oznámení od stavebního
úřadu není zapotřebí – originál
Dokumentace k zadávacímu řízení pokud bylo provedeno – viz. předchozí bod a (viz.
www.masvhv.cz / Dotace LEADER /Dokumentace pro příjemce) Nedílnou součástí jsou
smlouvy (originál nebo ověřená kopie) nebo objednávky (prostá kopie).
V případě, že projekt vytvořil pracovní místo – příjemce dokladuje každoročně po dobu 5
let od podpisu Dohody o poskytnutí dotace vznik nově vytvořeného pracovního místa.
Žadatel vytvoří pracovní místo nejpozději 6 měsíců od převedení dotace. ZDE PROSÍM
KONZULTUJTE INDIVIDUÁLNĚ!
Soupisky účetních/daňových dokladů ke způsobilým výdajům – originál. Konzultujte na
MAS!
V žádosti o proplacení se vyplňují data z účetnictví za poslední 2 uzavřené účetní
období
DÁLE SPECIFICKÉ PŘÍLOHY DLE FICHE!
5. Publicita projektu
Při prezentaci dotačního titulu prosím uvádějte:
Projekt byl realizován z programu LEADER přes MAS Valašsko – Horní Vsacko.
POVINNÁ PUBLICITA
Informační tabule je povinná a to v případě, že celkové náklady projektu přesahují 50 000 EUR
(cca. 1 250 000Kč) dle aktuálního kurzu ČNB v den Žádosti o proplacení. Tabule musí mít min.
formát A3 a musí být umístěna viditelně od doby převedení dotace po dobu udržitelnosti (5 let od
podpisu Dohody). Vzor informační tabule najdete na (viz. www.masvhv.cz / Dotace LEADER
/Dokumentace pro příjemce).
6. Kontrola na místě
Po odevzdání žádosti o proplacení (cca do 1 měsíce, spíše dříve) proběhne kontrola projektu na
místě.
PRACOVNÍCI SZIF PŘI KONTROLE NA MÍSTĚ KONTROLUJÍ:





Originály faktur a originály dokladů o uhrazení faktur
Zaúčtování dokladů k projektu - samostatnou účetní analytickou evidenci u podvojného
účetnictví
V případě investic – inventární karty majetku
Účetní evidenci za posl. 3 roky – kontrola poskytnutých dotací dle účtu dotací, peněžních
deníků apod. Pokud je příjemcem dotace obec, předkládá výkazy FIN.
Majetkoprávní vztahy – pokud žadatel není vlastníkem, musí být nájemní smlouva nebo
smlouva o výpůjčce na dobu nejméně 5 let, výpovědní lhůta nejméně 5 let a do o podání
Žádosti o proplacení.
EVROPSKÝ ZEMĚDĚLSKÝ FOND PRO ROZVOJ VENKOVA: EVROPA INVESTUJE DO VENKOVSKÝCH OBLASTÍ. 5
Místní akční skupina Valašsko – Horní Vsacko, o.s.
Hovězí, čp. 74, 756 01 Hovězí, IČ: 28559908, www.masvhv.cz


Předmět realizovaného projektu - kontrola výstupů, měření a počítání
Cenový marketing – u zakázek pod 500 tis. Kč bez DPH musí příjemce vyhotovit záznam
(tabulku) o výběru dodavatele ze 3 nabídek
7. Nejčastější chyby
1. Podklady k žádosti o proplacení nejsou na MAS doručeny s dostatečným předstihem –
včasná konzultace napomůže odhalit mnohé nedostatky
2. Žadatel nemá předložené faktury ještě zaúčtované
3. Na fakturách chybí datum a podpis příjemce
4. Jsou fakturovány položky, které nejsou uvedeny v žádosti o dotaci a tudíž nejsou
způsobilé
5. Fakturované položky nejsou přesně rozepsány – chybí počet jednotek a jednotková cena
(např. u dopravy, montáže atd.)
6. U stavebních prací je uvedena práce a materiál v jedné položce – musí být vždy zvlášť
7. K fakturám chybí objednávky (vzor možno vyžádat na MAS) nebo smlouvy o dílo
8. Příjemce nevede žádnou evidenci příjmů – v případě, že si uplatňuje výdaje paušálně musí
mít vypracovaný alespoň nějaký přehled o příjmech za jednotlivé roky. Ten předkládá při
kontrole
9. U investic chybí inventární karty majetku
10. Kontrola na místě odhalí změny technického řešení, které nebyly předem nahlášeny a
schváleny – nutno hlásit před odevzdáním žádosti o proplacení
11. Špatné znění nájemních smluv – musí být uzavřeny min. na 5 let od data podání žádosti o
proplacení. V této lhůtě nelze ustanovit možnost jejího vypovězení.
12. Není proveden cenový marketing – výběr ze 3 dodavatelů (Vzor tabulky lze získat od
MAS)
8. Konzultace
V případě jakýchkoli dotazů ohledně realizace a vyúčtování projektů nás neváhejte kdykoli
kontaktovat. Konzultace poskytujeme na základě předchozí domluvy v kanceláři nad pálenicí
v Hovězí nebo také telefonicky nebo emailem.
Kontakty:
Ing.Šárka Kamencová, tel. : 604 732 890, email: [email protected]
Mgr. Petra Zádilská, tel.: 733 717 016, email: [email protected]
Další informace na: www.masvhv.cz
EVROPSKÝ ZEMĚDĚLSKÝ FOND PRO ROZVOJ VENKOVA: EVROPA INVESTUJE DO VENKOVSKÝCH OBLASTÍ. 6
Download

příručka pro příjemce - Místní akční skupina Valašsko