USNESENÍ
Zastupitelstva obce MALENICE
č. 17/2014 ze dne 30. června 2014
V souladu s ustanovením § 84 odst. 2. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších
předpisů, zastupitelstvo obce:
S C H V A L U J E:
1. Zahájení a schválení programu dnešního jednání.
2. Zapisovatelem dnešního jednání Mgr. Slepičkovou a ověřovateli zápisu Ing. Zatloukala a
Mgr. Komrsku.
3. Složení návrhové komise, a to Ing. Pravdová a p. Rolníková.
4. Smlouvu č. 11090296 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu
Životního prostředí, na projekt „Revitalizace veřejných prostor v obci Malenice“:
ERDF:
21.924,05 Kč
Státní rozpočet:
306.936,70 Kč
Vlastní zdroje: 109.620,25 Kč
Tento projekt byl již ukončen a uhrazen dle smlouvy o dílo.
5. Smlouvu o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského
kraje v roce 2014 č. SD/OREG/113/2014 na pořízení elektrického sporáku do kuchyně
ZŠ a MŠ Malenice na pozemku parc. č. st. 248 v k. ú. Malenice. Dotace je poskytnuta ve
výši 26.000 Kč. Elektrický sporák byl již zakoupen.
6. Příkazní smlouvu se Stavební poradnou, spol. s r. o., se sídlem Průběžná 48, 370 04 České
Budějovice, IČ 62508822, DIČ CZ62508822, k zadání zadávacího řízení malého rozsahu
2. kategorie na akci „Hydrogeologický průzkum za účelem zajištění nových zdrojů
podzemní vody pro obecní vodovod“., CZ.1.02/6.6.00/13.21850, akceptační č.
14188776. Lhůta plnění 06-07-/2014. Cena plnění 18.000,- Kč + 21% DPH (3.780,- Kč),
tj. celkem 21.780,- Kč.
7. Dodatek č. 1/2014 Příkazní smlouvy k zadávacímu řízení „Snížení energetické náročnosti
budovy Mateřské škola v Malenicích“ a „Snížení energetické náročnosti budovy hasičské
zbrojnice Malenice“, se Stavební poradnou, spol. s r. o., se sídlem Průběžná 48, 370 04
České Budějovice, IČ 62508822, DIČ CZ62508822. Tímto dodatkem dochází ke změně
času plnění. Předpokládané zahájení činnosti 04/2014. Ukončení činnosti – po předání
dokumentace k archivaci. Dodržení termínů je závislé na řádném a včasném
spolupůsobení příkazce a poskytovatele dotace. Ostatní body příkazní smlouvy zůstávají
neměnné.
8. Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PI – 014330028444/002 s E. ON Distribuce, a.
s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400. Obec
Malenice jako budoucí „povinný“ souhlasí s umístěním distribuční soustavy (zemní kabel
NN s uzemněním) na pozemcích 2702/2, 4418, 4417 v k. ú. Malenice za jednorázovou
odměnu ve výši 6.000,- Kč bez DPH 21%.
9. Návrh smlouvy s D. A. S., se sídlem Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4 – Michle, IČ
61860701. Jedná se o pojištění právní ochrany obce. Ročně by poplatek činil 27.200,- Kč
(včetně zásahových automobilů JSDH).
1
10. Smlouvu o budoucí Směnné smlouvě s paní Haisovou Marií. Obec Malenice smění
pozemky KN parc. č. 2662/8 o výměře 14 m2 (zahrada), 2662/23 o výměře 19 m2 (ost.
plocha)v k. ú. Malenice za 50 m2 pozemku p. Haisové KN parc. č. 3412 (TTP) o celkové
výměře 2.457 m2 v k.ú. Malenice. Záměr směnit byl řádně vyvěšen po dobu 15 dnů na edesce i úřední desce Obce Malenice.
11. Smlouvu o budoucí Směnné smlouvě s panem Milanem Smolou. Obec Malenice smění
pozemky KN parc. č. 2661/9 o výměře 50 m2 (zahrada) v k. ú. Malenice za 104 m2
pozemku p. Smoly KN parc. č. 3418 (TTP) o celkové výměře 2.360 m2 v k.ú. Malenice.
Záměr směnit byl řádně vyvěšen po dobu 15 dnů na e-desce i úřední desce Obce
Malenice.
12. Dle zákona o obcích § 68 počet členů Zastupitelstva obce Malenice na příští volební
období. Obec Malenice počtem obyvatel (cca 650) spadá do kategorie s možností volby 7
až 15 členů zastupitelstva. Schváleno ponechat stávající počet členů zastupitelstva, tj. 9
(včetně starosty). Neurčí-li zastupitelstvo napříště jinak, volí se počet členů zastupitelstva
podle počtu členů zastupitelstva obce v končícím volebním období.
13. rozpočtovou změnu č. 3/2014. Touto změnou dojde k přesunu finančních prostředků
v rámci jednotlivých paragrafů i k navýšení objemu o cca 440 tis. Kč (např. z důvodu
získání transferů-Revitalizace veřejných ploch zeleně cca 329 tis. Kč, Pořízení el. sporáku
do kuchyně ZŠ a MŠ Malenice cca 26 tis. Kč, politika zaměstnanosti od ÚP).
14. Závěrečný účet obce Malenice za rok 2013.
Závěrečný účet byl řádně vyvěšen na e-desce a úřední desce obce Malenice od 12. 06. do
30. 06. 2014.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření auditorské společnosti ADU. CZ s. r. o. je
nedílnou součástí závěrečného účtu. Jednorázové přezkoumání hospodaření za rok 2013
bylo provedeno ve dnech 23. 05 - 26. 05. 2013. Přezkoumání bylo provedeno v souladu
se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí.
Závěr zprávy:
A. Vyjádření k souladu hospodaření s hledisky přezkoumání hospodaření
Na základě provedeného přezkoumání hospodaření obce Malenice nebyla zjištěna žádná
skutečnost, která by vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech
významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření
uvedenými v bodě III. zprávy.
B. Vyjádření ohledně chyb a nedostatků
Při přezkoumání hospodaření obce Malenice za rok 2013 byly zjištěny chyby a nedostatky
uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. b). Tato chyba není významná (materiální).
C. Upozornění na případná rizika
Obci hrozí riziko finanční sankce při opožděném vystavování daňových dokladů, pokud
je zároveň odvedeno DPH v jiném zdaňovacím období, než má správně být. Za pozdní
odvod DPH může být obci vyměřen správcem daně úrok z prodlení podle § 252 zákona
č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů
D. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu obce Malenice a podíl zastaveného
majetku na celkovém majetku obce Malenice.
Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:
a) Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku ……………………… 6,43%
b) Podíl závazků na rozpočtu územního celku ………………………….. 13,71%
c) Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku ….. 14,31%
2
Ing. Pravdová navrhuje, aby zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet s výhradou
nedostatků. Zároveň doporučuje zastupitelstvu, aby přijalo opatření k odstranění
nedostatků.
15. Zákaz zalévání zahrad a napouštění bazénů vodou z obecního vodovodu z důvodu
omezení zdroje pitné vody. V případě vyčerpání současného zdroje pitné vody bude obec
nucena zapnout zdroje M1 a M4, voda pak bude pouze užitková, neboť bude obsahovat
nadlimitní množství arsenu. Současná využívaná technologie úpravy vody k odstranění
arsenu není schopná prvek v této výši odbourat.
16. Možnosti Programu MMR ČR - Obnova obecního a krajského majetku po živelních
pohromách v roce 2013 - Změna Zásad podprogramu a nová Výzva k předkládání
žádostí. Změna se týká především čl. 5.1 a 5.2 (dotace na obnovu mostů a komunikací) a
změny způsobu financování. Výzva umožní podávání žádostí o dotaci na obnovu
majetku obcí a krajů poškozeného živelní pohromou v roce 2013, a to včetně obnovy
komunikací a mostů.
Žádosti je možné podávat počínaje dnem 17. června 2014. Termín ukončení příjmu
žádostí je 31. červenec 2014.
Pan starosta navrhuje podat žádost na obnovu místních komunikací KN 4399, 4408 v k.
ú. Malenice ve stejném rozsahu jako do ROP NUTS Jihozápad, ve výši cca 4,5 mil. Kč.
Žádost bude zpracována firmou PROFEKTA, v zastoupení Ing. Bc. Ludvíkem Zímou,
se sídlem Kaštanová 827, 383 01 Prachatice, IČ 16857453. Odměna za dílo bude
vyplacena pouze v případě získání dané dotace.
V Malenicích dne 30. 06. 2014
Za ověřovatele zápisu:
.....……………………
starosta obce
Josef Bláhovec
……………………….
Ing. Vladimír Zatloukal
….....................................
místostarosta obce
Josef Frk
..………………………..
Mgr. Jakub Komrska
3
Download

U S N E S E N Í