O PRÁZDNINÁCH ČTRNÁCTIDENÍK.
PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE VE ČTVRTEK 7. 8.
NEZÁVISLÝ TÝDENÍK PRO DĚČÍNSKO * 22. ROČNÍK * 24. ČERVENCE 2014
číslo
27
16,- Kč
+ PROGRAM TELEVIZE
INZERCE
ZDARMA
www.2hheran.cz
Kdo dostane
kotlíkovou dotaci?
V čísle
Rada Ústeckého kraje rozhodla
o poskytnutí účelových investičních
dotací v rámci dotačního titulu „Společný program na podporu výměny
kotlů“ mezi Ministerstvem životního
prostředí a Ústeckým krajem. Na základě 5. výzvy k podávání žádostí o
poskytnutí dotací byl příjem žádostí
zahájen 12. 5. a ukončen 22. 5. 2014,
kdy došlo k předčasnému vyčerpání
Uvnitř
Bydlí
nepřizpůsobiví
blízko vás?
celkové alokované částky 30 mil. Kč.
Celkově bylo přijato 614 žádostí, z
nichž 303 bylo předáno k další administraci Státnímu fondu životního prostředí ČR. Ze zbylých 311 žádostí bylo
po kontrole formální správnosti a úplnosti akceptováno 292, 11 jsou náhradníky. Dotace bude poskytována
podle skutečné výši uznatelných nákladů, maximálně však 15 - 60 tisíc
Kč podle zvoleného typu kotle.
Celková navrhovaná maximální
výše dotace pro žádosti přijaté v rámci 5. výzvy z Fondu životního prostředí Ústeckého kraje proto k 9. červenci činí 14 985 miliónu korun. -zdr-
Nechoďte do lesa
na Pastýřské
Vlivem prudkého deště v úterý 8.
července popadaly stromy v lese na
Pastýřské stěně. Do odvolání platí
přísný zákaz vstupu do lesa a na lesní
cesty, mimo silnici vedoucí do zoo a
k restauraci Pastýřská stěna. Magistrát města děkuje za pochopení, na odstranění nebezpečných stromů a větví
se usilovně pracuje.
-lak-
BENEFICE PRO JENÍČKA V BAŽANTNICI
Koncert Rockabilly Camp rozezněl v sobotu 12. 7. areál bývalého letního kina
Bažantnice. Sdružení Rockabilly Riders spolu s městem Děčín tu totiž uspořádalo dobročinný koncert pro malého Jeníčka, který je po mozkové obrně. Akci
podpořil mj. olympionik, boxer Lukáš Konečný (vlevo), moderovali ji herci
Činoherního studia Ústí n. L., Jiří Maryško (vpravo) a Kryštof Rímský, na
snímku uprostřed Jeníčkova maminka Nina. Na uspořádání benefice měl velkou zásluhu náměstek primátora Děčína, Pavel Sinko. Více na str. 13. -blc-
2
Úvodník, zprávy, hlášení, inzerce
Redakční
sloupek
24. července 2014
POLICIE ČR
15 8
Případy
na Děčínsku
Co se stalo
se stopaři
v Čechách?
Častější a delší jízdy po našich
silnicích v poslední době mě občas přivedly na myšlenku, že by
neškodilo potkat stopaře. Jízda pak
utíká rychleji a člověk se sem tam
něco zajímavého doví...
Jenže dnes už lidé skoro nestopují. Potkal jsem jich za poslední
rok jen poskrovnu. „Chudí študáci“, mezi něž jsem kdysi patřil a
strávil na stopu hodiny a hodiny,
vpodstatě vymřeli. Zvláštní kategorií jsou lidé, jimž se porouchalo
auto a nikdo ze známých ani rodiny jim nebyl schopen pomoci. Mezi
nimi byl i řidič kamiónu, ze kterého se vyklubal spolužák ze základní školy. Častější je kategorie těch,
kterým ujel vlak nebo autobus a
toho dne už žádný nejel.
Zhruba v polovině případů pak
člověk narazí na lidi, kteří hrozivě
páchnou, protože se nemyjí, a míří
kamsi nazdařbůh - často údajně ke
kamarádovi nebo příbuzným, eventuálně za prací. Nedivím se, že žádnou nedostali a těžko dostanou.
Zbytek jsou opilci, o kvalitě jejichž
dechu si samozřejmě nelze dělat
iluze.
Je zkrátka jiná doba. Nepochybně bohatší než v časech, kdy nás
na stopu stálo i pět za sebou. Zřejmě i nebezpečnější, aspoň podle
zvěstí; osobně jsem nic takového
nezažil. Řidiči se bojí stopařů a
potenciální stopaři řidičů. Takže je
namístě přehrávač a rádio...
Pavel Panenka
56
1
Z BLOKU
MĚSTSKÉ
POLICIE
V DĚČÍNĚ
Strážníci MP Děčín řešili minulý
týden 272 přestupků a udělili 135 pokut za 48 500 Kč. Nejčastější byly
přestupky v dopravě (154), schválnosti či hrubé jednání (13), znečištění veř. prostranství (9), zákaz pití
alkoholu na veřejnosti (5) aj.
21. ročník
OBĚTEM TRESTNÝCH ČINŮ MÁ KDO RADIT
Slavnostní otevření poradny pro oběti trestných činů proběhlo ve středu 16.
července v prostorách sdružení pro rodinu Prosapia ve Fügnerově ulici, a to za
účasti primátora města, Františka Pelanta, gestorky pro oběti trestných činů,
pplk. Mgr. Markéty Kalouskové z Policejního prezidia ČR, předsedkyně sdružení Prosapia, Mgr. et Bc. Jany Pittnerové a dalších hostů. Program a prostory
poradny návštěvníkům přiblížil poradce Mgr. et Bc. Jan Müler (zcela vlevo),
s nímž jsme pro naše čtenáře připravili rozhovor do příštího čísla.
-lp-
Nové učebny pro Libverdu
Rada Ústeckého kraje schválila vyhodnocení zadávacího řízení „Vybavení učeben v rámci projektu PTVÚK
na Libverdě“ pro Střední školu zahradnickou a zemědělskou A. E. Komerse Děčín - Libverda. Nejprve bude
vybavena učebna Veterinární ošetřov-
na za 821 000 Kč, následuje výběr vybavení pro učebnu zpracování produktů a učebnu Akvatera. Veřejná zakázka bude hrazena z Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR. Jedná se
o operační program „Vzdělávání pro
konkurenceschopnost“.
-zdr-
NEPŘIMĚŘENÁ RYCHLOST
„VÍTĚZÍ“
Poslední červnový víkend se i na
Děčínsku nesl v duchu dopravně
bezpečnostního opatření. Policisté
tu zkontrolovali 612 motorových
vozidel. Nejčastějším přestupkem
byla překročená rychlost (47x, 46
pokut celkem za 24 600 Kč, jeden
přestupek byl předán do správního
řízení). Následoval špatný technický stav vozidel (44), deset pokut
bylo za nepoužití bezpečnostních
pásů, dva řidiči usedli za volant bez
řidičského oprávnění, tři průkaz nepředložili, doklad o pojištění odpovědnosti chyběl dvěma. Pod vlivem
alkoholu neřídil žádný zastavený
řidič, pod vlivem návykových látek
jeden. Celkem z Děčína do státní
kasy odešlo 159 pokut a 53 800 Kč.
ZMIZEL I S BATOHEM
Mladého muže z Děčína v sobotu
5. 7. nad ránem údajně požádal neznámý mladík o cigaretu. Požádaný odložil svůj batoh na zem a začal v něm hledat kuřivo. Než se nadál, batoh s doklady a finanční hotovostí měl zmizet i s neznámým
mládencem. Chybějící věci ocenil
na necelé tři tisíce Kč. Když se obrátil na policisty, jevil známky požití alkoholu. Dechová zkouška to
potvrdila, proto byl oznamovatel
vyzván k podání vysvětlení až po
vystřízlivění. Dosud se nedostavil.
KDE JSOU SKLUZAVKY?
Chtěli dopřát svým potomkům zábavu, a tak si do svých zahrad na
Letné pořídili skluzavky. Ty však v celkové ceně 4 000 Kč - zmizely
během prvního červencového víkendu za dosud nevyjasněných
okolností. K jejich objasnění možná přispějí podmokelští policisté,
kteří mají možný přečin porušování domovní svobody na starosti.
Preventivně informační skupina
ÚO Policie ČR Děčín
CHTĚL VYČISTIT POTOK?
V sobotu 5. 7. v 1.35 hodin oznámil
strážník ve volnu, že slyší, jak někdo
u Jílovského potoka v Podmoklech
manipuluje s železným materiálem.
Vyslaná hlídka MP po prohlídce okolí zadržela 40letého muže z Děčína.
Muž měl u sebe velké štípací kleště a
v batohu větší množství železných
profilů a několik parapetů. Po kontrole břehu hlídka nalezla poničenou
starou plechovou boudu, která byla
částečně spadlá v potoce. Případ převzala přivolaná hlídka Policie ČR.
KRADL V PRODEJNĚ
Obsluha prodejny v Děčíně I oznámila v neděli 6. 7. v 15.49 zadržení muže
přistiženého při krádeži zboží. Na
místo vyslaná hlídka zjistila, že muž
odcizil zboží v hodnotě 100 Kč. Jelikož odmítl vyhovět žádosti MP k prokázání totožnosti a nemohl ani po poskytnutí nezbytné součinnosti hlídky
svou totožnost prokázat, byl převezen
na Policii ČR, kde bylo zjištěno, že
jde o 37letého muže z Děčína. Přestupek hlídka vyřešila na místě uložením
blokové pokuty.
VYHROŽOVALI CIZINCI
Rvačku před domem v Rakovnické
ul. na Starém Městě oznámil občan
v neděli 6. 7. ve 20.54. Na místo byly
vyslány hlídky MP a chvíli po nich
dorazily i hlídky Policie ČR. Podle
zjištění strážníků došlo ke konfliktu
mezi 33letým cizincem a skupinou
tamních obyvatel, kteří muži začali
vyhrožovat. Hlídky MP zabránily
dalšímu napadání, řešení záležitosti
převzala Policie ČR.
Mgr. Tomáš Pavlík,
zástupce ředitele MP Děčín
Týdeník PRINCIP vychází každý čtvrtek, o prázdninách každý druhý čtvrtek. Vydavatel Pavel Panenka. IČ 16426525. Šéfredaktorka Ludmila Panenková. Redakce: 17. listopadu 523/2, Děčín I.
Telefony: 412 512 547 (publicistika, inzerce, sport, sazba, zprávy, kultura), mobil 604 27 47 23. E-mail: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected]
Internet: www.principdc.cz. Číslo registrace: MK ČR E 11266. ISSN: 1213-6174. Tiskne Novotisk, s.r.o., U Stavoservisu 1A, Praha 10 - Malešice. Zveřejněné příspěvky nemusejí souhlasit s názorem redakce!
číslo 27
Zprávy, inzerce
3
SVS rekonstruje přes sto let
staré vodovody a kanalizace
Do rekonstrukce jde v současné
době také 111 let stará kanalizace a
105 let starý vodovod ve Wolkerově
ulici v Děčíně II.
Zdejší betonová stoka je ve špatném
stavu, došlo ke korozi betonových
trub (do 50 %) a jsou viditelné díry
ve dně, v důsledku čehož vznikají kaverny. V souběhu s kanalizací je veden ocelový vodovod z roku 1909.
Zajišťuje nejen zásobování přilehlých
objektů, ale i zokruhování vodovodní
sítě města. Dožilý vodovod je značně
inkrustovaný. Stavební práce mají být
dokončeny do 31. října 2014.
Další rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Děčíně provádí Severočeská vodárenská společnost v Truhlářské ul. v Chrochvicích. Je na něj napojeno zhruba třicet obyvatel. Kanalizační řad je tu starý 99 let a je ve
velmi špatném technickém stavu.
Nejinak je na tom litinový vodovod
z roku 1925. Stavba byla zahájena
2. července, práce mají být dokončeny do 30. září 2014. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku SVS pro
okres Děčín, kde je pro rok 2014 naplánováno 16 staveb za 89,7 mil. Kč
bez DPH.
-hla-
ZVONĚNÍ ZA PADLÉ V AFGHÁNISTÁNU
Také v Děčíně se ve čtvrtek 10. července v poledne rozezněly sirény a kostelní
zvony na památku čtyř českých vojáků, kteří v úterý padli při afghánské misi
po útoku sebevražedného atentátníka. Náš snímek je z kostela sv. Václava a
Blažeje v Děčíně I, kde zvoník Pavel Novotný rozezněl všechny tři zvony,
velké Pavla i Václava a malého „umíráčka“ Ježíše.
-blc-
Mobilem platí parkovné více lidí,
počet placených míst asi vzroste
KANDIDÁT J. ZOSER SE PŘEDSTAVIL
Tiskovou konferenci svolal do bistra Houpací koník v Děčíně v úterý 15. července starosta Jiřetína pod Jedlovou, Josef Zoser (vlevo). Novinářům se představil jako kandidát na senátora do podzimních senátních voleb za hnutí
HNHRM, podporované v rámci koalice i KDU-ČSL a Zelenými. Senátorem
se stal již v roce 2002 a věří, že svou úspěšnou kandidaturu zopakuje.-lp, az-
Odhaleny černé herny v Děčíně
Uherskohradišťská firma Autogames pomohla Policii ČR odhalit několik černých heren v Děčíně. Její
technici pomohli zdokumentovat, že
zařízení umístěná v nepovolených
hernách skutečně umožňují sázkovou
hru a jsou k ní využívána.
Zásah probíhal v druhém červnovém týdnu v několika provozovnách
schovaných za občanské sdružení Život je hrou. Jeho tvůrci nabízejí provozovatelům heren, že se z živnostenské provozovny stane naoko soukro-
mý klub, kde se nehrají sázkové hry,
ale hry čistě pro zábavu. Pro odhalení
trestného činu nepovolené sázkové
hry je třeba dokázat, že v místě dochází k celému jejímu procesu, tedy
vkladu, hře a výplatě případné výhry.
Ředitel firmy Autogames, Robert
Juřička, uvedl: „Černý hazard pod
pláštíkem občanských sdružení je pro
nás nekalou konkurencí. Jsem hrdý, že
se naši experti podíleli na odhalení
černé herny a doufám, že díky naší
práci dojde k potrestání viníků.“ -nav-
Bezhotovostní platby parkovacích
lístků preferuje v Děčíně stále více řidičů. Nyní jich tímto způsobem platí
asi dva tisíce měsíčně, tj. asi 20 %
parkujících, a tento počet roste.
V Děčíně lze hradit bezhotovostně
SMS zprávou, nebo pomocí mobilní
aplikace Sejf. Sejf je zde relativní novinkou. „SMS zůstávají preferovaným
způsobem, ale s ohledem na rozšíření
chytrých mobilních telefonů narůstá i
počet uživatelů této aplikace,“ uvedl
ředitel děčínské městské policie, Mar-
Přívalový déšť
zaměstnal hasiče
Nejen zatopené Pětimostí, z kterého hasiči poměrně rychle odčerpali
vodu, ale i velké množství popadaných stromů komplikovalo dopravu
v Děčíně v úterý 8. 7. Déšť neustal ani
v noci a od středečního rána proto na
několika místech pracovali hasiči a
odstraňovali spadlé stromy.
-lak-
cel Horák. Díky mobilním platbám
odpadají motoristům starosti se sháněním drobných, snazší je i prodlužování doby parkování.
V souvislosti se systémem placeného parkování město zvažuje další rozšíření míst, kde by tato povinnost platila - jde např. o ulice Hudečkova, B.
Němcové, Anenská a Březinova.
„Máme řadu podnětů jak z vlastní
činnosti, tak zejména od občanů, že
je tam problém s parkováním. Účelem
zpoplatnění komunikací je právě organizování dopravy a v této lokalitě
by to mohlo pomoci. Jedná se zatím o
podnět, kterým se budeme detailněji
zabývat,“ doplnil primátor města,
František Pelant.
-top-
4
Zprávy, oznámení, inzerce
Silniční most
v Pivovarské
na opravu čeká
Oprava velmi frekventovaného, ale
také poškozeného mostu v Pivovarské
ulici vedle Ovčího můstku měla proběhnout již v červenci 2014, Ředitelství silnic a dálnic ji ale odsunulo na
jaro 2015. Odklad způsobila náročnost
přeložení inženýrských sítí v lokalitě,
včetně elektrického vedení.
Most přes Jílovský potok, přes který jezdí na 12 000 vozů denně, má být
zcela proměněn. Jeho tvar má umožnit méně komplikovaný průjezd dlouhých kamiónů a výška bude respektovat plánovanou opravu křižovatky
Teplické a Pivovarské ulice. Zprávu
přinesl Deník.
-r-
Těžba v lesoparku
V pátek 18. července probíhala v
Lesoparku na Kvádrberku těžba nemocných a poškozených stromů. Nyní
má být lokalita bezpečnější. -lak, r-
Zubní.
pohotovost
(vždy 800 - 1100 hod.)
26. - 27. července
MUDr. Adolf Křemen
Teplická 270, Jílové u Děčína
tel. 412 550 343
2. - 3. srpna
MUDr. Pavel Hladík
Weberova 1537/7, Děčín VI
tel. 412 539 928
SETKÁNÍ S KLIENTY DOMOVA
PRO SENIORY
Na jaře letošního roku došlo k významnému kroku, který zásadním způsobem
ovlivnil život našich klientů v Domově pro seniory na Kamenické ulici. Byla
zahájena dlouho plánovaná rekonstrukce. Pro obyvatele, ale hlavně pro zaměstnance představovala celá akce především složitou logistickou operaci,
během které bylo nutné přestěhovat část klientů do vyhovujících náhradních
prostor v Březové ulici. To se podařilo a v současné době můžeme hovořit o
adaptaci v novém prostředí, kdy se klienti již s bydlením sžili.
Aby jejich pobyt byl co nejpříjemnější a přinášel jim co nejméně komplikací,
pořádá vedení střediska pravidelná setkání, na kterých s klienty řeší nejpalčivější otázky jejich pobytu v domově. Toho posledního se zúčastnila i ředitelka
organizace, Jana Skalová, aby si s obyvateli popovídala o tom, jak si v novém
domově zvykli, co se jim líbí, nebo naopak s čím jsou nespokojeni a co by
bylo možné učinit pro jejich příjemnější pobyt. Na přetřes přišel samozřejmě i
průběh rekonstrukce objektu na Kamenické, kdy vedoucí střediska Jiří Hatlapatka přiblížil postup stavebních prací.
Mgr. Kateřina Podzimková, tisková mluvčí CSS Děčín, p.o.
Kde vzít 9 miliard na silnice
v Ústeckém kraji?
V ZOO MŮŽETE
DĚTI ZDARMA
POVOZIT
Děčínská zoo spustila novou službu
pro návštěvníky - možnost zapůjčení
vozíků. Službu nabízí zdarma, pouze
oproti složení dokladu totožnosti nebo
vratné zálohy. „K dispozici máme celkem čtyři vozíky, jsou ozdobeny zvířecími motivy každý a z nich má nosnost 40 kilogramů,“ uvedla mluvčí
zoo, Alena Houšková. Vozíky je možné si půjčit u obsluhy recepce. Lze s
nimi projet pouze omezenou část zoo,
nejsou vhodné např. do Expozice Českosaského Švýcarska.
-aho-
24. července 2014
Rada Ústeckého kraje na svém posledním zasedání konstatovala nezbytnost řešení špatného stavu silnic II. a
III. třídy v majetku Ústeckého kraje a
vozového parku pro jejich údržbu spojeného s nedostatečným finančním
zabezpečením. Uložila proto zadat
zpracování studie, která zmapuje aktuální stav silniční sítě kraje i jejího
dopravního zatížení a navrhne plán
optimálního financování oprav.
Ze souhrnného odhadu nákladů na
opravy a údržbu komunikací je patrné, že k uvedení silniční sítě do optimálního stavu by bylo v současné
době potřeba cca 8,6 mld. Kč. Vedle
toho by pro plnou údržbu bylo nutné
uvolňovat pravidelně o 100 - 150 mil.
Kč ročně víc na letní a zimní údržbu.
Současnou situaci je třeba řešit a
přijmout konkrétní koncepční opatře-
ní v dlouhodobém výhledu s rychlými efekty. Z tohoto důvodu bylo navrženo urychleně zpracovat varianty
financování provozní části, oprav a
rekonstrukcí silniční infrastruktury
Ústeckého kraje pro projednání v orgánech kraje. Posléze budou nastaveny, byť v dlouhodobém horizontu,
směry k řešení této situace. -kr, r-
Benefice
pro Dominika
Klub Coolna za hypermarketem
Albert v Podmoklech bude v pátek 22.
srpna místem konání 1. motorkářské
benefiční akce pro Dominika. Ta začíná v 16.00 hod. a trvat bude do večerních hodin. Těšit se můžete na soutěže pro děti, tvůrčí dílny, malování,
vystoupení mažoretek a ukázku první
pomoci od Medic Děčín. O hudební
doprovod se postará celá škála skupin. Vstupné je 70 Kč, dítě do 6 let v
doprovodu dospělého má vstup zdarma. Dorazí i hráči BK Děčín, kteří
rovněž podpoří dobrou věc.
-blcVždy o víkendech po celé prázdniny opět jezdí Kozí dráha.
Odjezdy z Děčína: 8.35, 10.35,
14.35, 17.35, odjezdy z Telnice:
9.30, 11.30, 16.30, 18.30.
-sek-
5
Publicistika, inzerce
číslo 27
Bydlíte vedle nepřizpůsobivých?
Naproti našemu domu před dvěma
lety proběhly zásadní změny. Během
půl roku se ve dvou domovních číslech v podstatě vyměnili nájemníci a
jejich střídání trvá dodnes...
Na chodbách a ve sklepech domů
se objevila rozbitá okna, zmizela madla na dveřích, na střeše roste stromek
a dům viditelně chátrá. Jeho nájemníci za teplého počasí posedávají na židličkách na chodníku a poslouchají rádia na plné pecky s otevřenými okny.
Prostě sečteno - klid, pohoda a pocit
bezpečí se ztratil. A samozřejmě stejně tak klesá i hodnota našeho bydlení, a to i přes péči a investice, které
jsme do něj přes 12 let vkládali.
Právník lakonicky shrnul, že se sousedním majitelem - pronajímatelem soud nevyhrajeme, neboť mu nelze
prokázat zavinění finanční škody, kterou jsme utrpěli.
Magistrát města opakovaně na
stránkách tisku prohlašuje, že dělá, co
může. Zabránit stěhování lidí do města
ale prý nemůže. Stejně tak prý nemů-
že zabránit bytovým spekulantům sestěhovávat nepracující, těžko přizpůsobivé občany z cizích měst do středu
Děčína.
Takže zbývají dvě možnosti.
Za prvé modlit se, aby za a) protější domy vybydleli co nejdříve, za b)
prodali je a za c) nový majitel dům
obydlel „normálními“ nájemníky.
A za druhé požadovat po příslušných institucích, aby začaly konat a
znepříjemňovaly život na tom správném místě.
Je velmi nepravděpodobné, že majitel domu, do kterého lze vysklenými sklepními okny vhodit cokoliv hořlavého a z jehož rozpadající se střeTaké na Starém Městě, např. v ulici Kladenská, se najdou domy s nepřizpůsobivými občany. Poznáte je hned podle vchodových dveří, kde chybí výplň
či funkční zvonky, a naopak před domem přebývají rozbité televize či staré
židle...
-blc, lp-
Takhle by komíny ani střechy vypadat asi neměly, že?
Domy p. Horského byly kritizovány
mnohokrát, zčásti jsou zabezpečeny
zazděním sklepních okének a odpojením elektřiny z venkovních elektrických skříněk, ale ostudu působí stejně. A nejen před turisty, kteří zde projíždějí po cyklostezce či chodí do parku a na zámek...
-jp, lp-
Jiskrova 142/25 405 02 Děčín VII
tel. 731 109 531 [email protected]
NEBYTY 18713
NEBYTY 21614
Kompletně zařízená a vybavená
chata se zahrádkou (240 m2), elektřinou a vodou v
Prosetíně
nad
Dobkovicemi.
Větší (1253 m 2),
velmi dobře udržovaná zahrada s
chatkou v kolonii v
Děčíně 7. Nový
rozvod užitkové
vody a vl. studna.
Nabídková cena:
250.000,- Kč
NEBYTY 21714
BYTY 22114
Dlouhodobý pronájem garáže s el.
a rampou v DC 6,
O
nad čerpací staniAJAT
PRON
cí MHD. Cena při
roční platbě přeNabídková cena:
dem 7.500,- Kč.
700,- Kč/měsíc
Dlouhodobý pronájem 1+1 (40 m2)
ve st. zástavbě v
DC 6, Rokycanova
ul., max. 2 velmi
slušné osoby.
Kauce 5.000,- Kč.
NOVÉ
Nabídková cena:
220.000,- Kč
NOVÉ
Nájem (bez sl. a en.):
3.500,- Kč
chy a opadávající fasády může kdykoliv spadnout kus zdiva nebo krytiny na chodník, plní příslušné předpisy. A že jich je: revize elektroinstalace, plynoinstalace, vytápění, výtahů,
požární bezpečnost, hygienické předpisy a stavební zákon.
Pokud někdo zakládá své podnikání na vybírání sociálních dávek, a tedy
na penězích z kapes daňových poplatníků, ať investuje. Ať udržuje řádně
své nemovitosti. Ať se stará, aby ani
jeho domy, ani jeho nájemníci neohrožovali a neobtěžovali své okolí.
Zákon o obcích jasně říká, že v působnosti obce a tedy její povinností je
zabezpečení veřejného pořádku a
ochrany zdraví jeho občanů.
Je třeba předložit magistrátu seznam
lokalit, resp. domů, a požadovat, aby
zajistil, že příslušné orgány provedou
kontroly všech předpisů a norem a
budou trvat na jejich dodržování. Prosím laskavě všechny, kteří bydlí v sousedství takových lokalit jako je Přímá, Kladenská, Rakovnická, Zámecká, Máchovo náměstí.., aby na adresu
Principu ([email protected])
nebo facebook, skupina Děčín a jeho
problémy, zaslali adresu domu, který
je svým stavem hrozbou pro okolí.
Pokud spojíme naše požadavky a budeme na nich trvat, můžeme dosáhnout toho, že bezohledným majitelům
nemovitostí znepříjemníme jejich
podnikání a přesuneme jejich zájmy
jinam.
Dřív, než Děčín nenávratně změní.
RNDr. Jarmila Parohová
Fotografie domu na Máchově náměstí dokazuje, že omítka se na rozdíl od stromečku drží jen stěží. A pod
domy jsou chodníky a samozřejmě po
nich chodí lidé...
-jp, lp-
NEBYTY 19913
BYTY 21914
Velká zahrada,
velmi mírně svažitá s část. podsklep.
chatkou, ovocnými stromy a keři v
kolonii v Děčíně 7.
Výměra 1391 m2.
Byt 2+1 OV s balkonem v centu Děčína 1 - Plavební
ulice, zánovní linka, plast. okna a
částečná rekonstrukce.
Nabídková cena:
99.000,- Kč
NOVÉ
Nabídková cena:
850.000,- Kč
21214 - Rodinný dům o velikosti 7+2 po částečné rekonstrukci, s udržovanou
zahradou v Děčíně - Chrochvicích. Nabídková cena: 2.200.000,- Kč
21114 - Pronájem bytu 1+1 v Děčíně 9, ul. Na Pěšině, v I. patře panelového
domu. Nájem + elektřina + služby: 6.000,- Kč
20914 - Neudržovaný vesnický objekt (894 m2) na okraji obce Malý Šachov,
u hlavní silnice směr DC - CL. NUTNÁ REKONSTRUKCE. Cena po slevě: 510.000,Kč
19813 - 2+1 OV s balkonem v Děčíně - Želenicích, ve standardním provedení,
s vlastním plyn. topením, vhodný k rekonstrukci. Cena po slevě: 478.000,- Kč
19713 - Nízkonákladový byt 3+1 s balkónem v centru Děčína IV, Raisova ul.,
o výměře 88 m2, ve 3. patře cihlového domu. Cena po slevě: 1.090.000,- Kč
18012 - Zdvojená zahrádka v kolonii za žel. přejezdem, směr Boletice, výměra
982 m2 a možnost připojení na eletřinu a rozvod vody. Cena po slevě: 74.000,- Kč
6
Publicistika, inzerce
24. července 2014
Problematika vody u nás
je vážně věcí nás všech!
Vážení spoluobčané,
shodou okolností doprovází náš článek pohled na peřeje v Labi, vytvořené na pravém břehu, asi 100 m po
proudu pod silničním mostem.
Tedy, už tam jsou zase. Na pár dní
byla hladina vyšší, už v dubnu se však
na tomto místě peřeje začaly tvořit. Tu
shodu okolností zmiňujeme proto, že
na důsledky výkyvů počasí v České
republice bychom vás, veřejnost, upozornili stejně.
Snad tedy tento stav Labe přidá na
názornosti a pochopení, že voda a
vodní poměry u nás jsou ne ideálně
hodnoceny a řešeny.
Spolek Aquarius - Vodnář, SAV,
došel k poznání, že především chybí
provázanost znalostí odborníků s
podporou politiků a s vytvářením
společenské poptávky z prostředí
místních samospráv a občanů. Jsou
jen tu a tam ostrůvky „osvícených“
míst.
Nemůžeme zde nyní rozvádět podrobnější problémy, které brání nastartování celoúzemní strategie zlepšení
vodních poměrů v ČR.
Potřebné je však vyslat signál, in-
formaci směrem k vám, že problematika vody u nás, spojená i se stavem
naší krajiny, s nahromaděnými nesprávnými lidskými činnostmi nejen
v okolí vodních toků a v zátopových
územích, je vážně věcí nás všech!
I v poněkud rozpolceném názoru na
účelnost Evropské unie je nesporně
významná Evropská směrnice o vodách. Vedle opravdu kvalitně zpracovaných odborných a zkušenostmi podložených pokynů pro členské země je
v ní zakotvena i potřebnost účasti nás,
veřejnosti, při plánování pro zlepšení vodních poměrů. O solidaritě v
soužití a hospodaření s vodou (též
součást této směrnice) se na Děčínsku
nemusíme přesvědčovat. Dopady
opatření výše položených oblastí a
měst proti velké vodě, a pro sucho to
platí též, se vždy promítnou zde, kde
Labe opouští republiku.
Je to naše velká příležitost, ale nesmíme ji naivně zahodit.
Veřejný tlak s vyžadováním komplexního a prioritního řešení otázky vody pro naše krajiny a pro
celou naší společnost je velkou pomocí:
- odborníkům, kteří dnes víceméně
vědí, jak vodní poměry zlepšit a udržet - nakonec oni spolupracují i se
zahraničními kolegy, kde projekty na
významných povodích již dlouho vykazují dobré výsledky. Říkáme si:
„když Porýní, proč ne Polabí?“ například...
- pro rozhodnutí politiků naslouchat
a problematiku vody v ČR vynést a
řešit jako celospolečenský problém
úplně základní!
- k uvědomění si vizitky a přihlášení se k odpovědnosti za stav řek, v jakém je ČR „předává“ svým sousedům.
Bližší dotazy na správné chování
občanů v soužití se srážkovou vodou,
na činnosti v krajině i vaše postřehy a
zkušenosti od vás očekáváme a rádi
je s vámi budeme rozebírat. Kontakty: [email protected], [email protected]
Ing. Petr Vít, předseda
Spolku Aquarius - Vodnář, SAV
Bezručova 933/3, Děčín 4 tel. 412 151 093 www.princetour.cz
Využijte také naši nabídku lázeňských pobytů.
Wellness hotel Piroska ****
3 dny polopenze
Maarsko
2 840,-
Hotel Répce Gold ****
5 dní polopenze
Maarsko
6 040,-
Hotel Livada *****
3 dny polopenze
Slovinsko
5 750,-
Vltava ****
8 dní snídaně
Mariánské lázně
8 960,-
Hotel Hviezda **
7 dní plná penze
Slovensko
6 890,-
Když jsme v minulém Principu na stránkách zpráv napsali, že u hotelového
komplexu na Maxičkách se blýská na lepší časy, neboť městu Děčín se podařilo najít nového provozovatele, netušili jsme, že s tím blýskáním to bude i
trochu jinak. Velká bouřka, která se prohnala Maxičkami, porazila několik
desítek stromů, a to jak u silnice, tak na soukromých pozemcích, mimo jiné
právě i u zmiňovaného hotelového komplexu. Firmě Golden Hells tedy krom
renovace celého areálu přibyla ještě práce s odklízením padlých smrků, borovic a bříz. V dnešních dnech jsou již stromy odklizené.
-blc, lp-
číslo 27
Publicistika, inzerce
7
Lesopark ohrožený není
V minulém Principu vyšel článek
Občanského sdružení DCCC „Ohrožený lesopark pod Kvádrberkem“.
Lesopark je místem pro odpočinek
a relaxaci. Rádi ho navštěvují občané, turisté, školy, školky. Je to místo
pro poznávání, sport, kulturu i historii. V minulosti zkrášlovací spolky,
které na našem území působily, udělaly opravdu velký kus práce.
Město velmi vnímá jedinečnost tohoto místa.
Pozemek s torzem dřevěného domku, který pisatelé zmiňují v článku,
nebyl donedávna v majetku města a
nebylo tedy možné s ruinou nijak nakládat. Záměr výstavby rodinného
domu s přípojkami inženýrských sítí
na p.p.č. 736/1, 737/5 a části 737/4
k. ú. Děčín je dle Územního plánu
města Děčín situován v urbanizovaném území, v zóně BM - RD měst-
ského typu, kde je trvalé bydlení, nezbytné přístupové komunikace i nezbytné technické vybavení přípustné.
Co se týká připojení nemovitosti,
stanovuje vlastník podmínky pro připojení nemovitosti ve smyslu zákona
č. 13/1997 Sb., resp. vyhlášky č. 104/
1997 Sb. a podmínky pro zásah do komunikace pro napojení inženýrských
sítí. Zároveň stanovilo statutární město Děčín podmínky za pozemek ve
vlastnictví města a za zeleň. V Územním plánu města Děčín je již přístupová komunikace navržena. Rozhledové poměry by v žádném případě neměly být horší. Záměr vlastníka je dle
Územního plánu města Děčín tedy přípustný.
Strom, který byl pokácen, byl
opravdu nezdravý a ohrožoval návštěvníky parku. Po jeho odstranění
je pohyb po parku bezpečnější.
Žádný záměr města na pozemku s
ruinou v tuto chvíli není schválen. Jakékoliv názory jsou tedy jen spekulace.
Občanské sdružení DCCC vzpomíná na zkrášlovací spolky a samo s žádným návrhem, jak by parku prospělo,
nepřišlo.
Děkujeme spolku za názor a uvítáme spíše aktivnější přístup ve vztahu
k parku než spekulování.
Markéta Lakomá,
kancelář primátora
tisková mluvčí
Několik let trvající stesky obyvatel ve Štursově ulici na kvalitu povrchu jsou
zcela oprávněné, jak je patrné i ze snímku. Vyjádření magistrátu: „Město
má ulici zahrnutou v plánu investičních akcí. V tuto chvíli nejsme schopni
přesně určit termín její rekonstrukce. Město ulice opravuje postupně dle finančních možností.“ - Takže naděje umírá poslední, že?
-lp-
Lanovka na děčínský zámeček
Myslíte, že město Děčín má zbytečné miliony na její provoz?
Zaujal mě v minulém Principu článek pana Pavla Sukdola o tom, že by
přivítal lanovku, vedoucí na trase ze
zámku na „Nebíčko“. Prý by to byl
trhák pro turisty, lákavá atrakce.
Nemám nic proti tomu, také si myslím, že by to byla exkluzivní doprava
turistů i domorodců do zoo či na zámeček nad Labem.
Vždyť každý, kdo do Děčína přijede a jde se na Pastýřskou stěnu podívat, je uchvácen a neskonale nadšen.
Děčín leží opravdu v krásném místě,
všichni nám je závidí. A lanovka by
pomohla k návštěvě těchto přece jen
méně pohodlně přístupných míst i lidem třeba s tělesným postižením nebo
lidem starým a hůře chodícím.
Ale...
Ano, je tady to obligátní ale, a obligátní téma peněz.
Ví pan Sukdol, že například lanov-
ka, která vede z ústeckého Fóra na Větruši je silně prodělečná? Že město
Ústí nad Labem na ni každoročně přispívá třemi miliony korun?
Ano, můžeme říci, že není tak atraktivní, lidé jedou na Větruši nad ústeckou chemičkou, což věru není stejný
zážitek, jako když jedete nad čistou
(dnes už ano!) řekou Labe.
Ale stejně si nemyslím, že by byl v
dotaci velký rozdíl. A tak z hezkého
nápadu sejde určitě kvůli penězům.
Ty ale na takové projekty byly. V
době, kdy se prodávaly domy a pozemky ve velkém a kdy se v kase města neuvěřitelně plýtvalo. Nyní se musí
šetřit a rozhodně lidé bydlící u prašných ulic či proděravělých chodníků
raději uvidí jiné investice.
Škoda, lanovku si dovedu představit a ráda bych se svezla. Třeba se ještě
dočkám, je mi teprve šedesát.
Helena Černá
Veřejná dražba
Finanční úřad v Děčíně oznamuje
konání veřejné dražby 6. 8. ve 13.30
v zasedací místnosti v Řetězové ul.
Draží se pozemek č. 387, 2 135 m2,
orná půda v Labské stráni. Nejnižší
draž. podání 23 287 Kč, min. příhoz
1000 Kč. Info na tel. 412 592 111, linka č. 362.
-km-
8
Prázdninová publicistika, inzerce
24. července 2014
Lidé padají vedrem - Děčín není výjimkou...
Česko ohrožují extrémní vedra, pomáhá i Hradní stráž
Po pár dnech relativního klidu
zasáhla Českou republiku další vlna
krutých veder. Odborníci na počasí varují, že teploty budou i nadále stoupat.
Vláda Bohuslava Sobotky přerušila všechna jednání a na zítřek svolala
krizový štáb.
Na stav ohrožení již reagoval i prezident Zeman, který do nejvíce postižených oblastí vyslal příslušníky
Hradní stráže.
Česko se změnilo v tropy, občané rezignovaně polehávají a postupně propadají apatii.
Na farmářské trhy v Děčíně dorazí
na přímý rozkaz Miloše Zemana jednotka Hradní stráže. „Moji lidé tady
budou střídat vždy na hodinu všechny
farmáře, u kterých začínají být patrné příznaky vyčerpání a úžehu,“ sdělil Principu prezident, který osobně
navštívil postiženou lokalitu.
Také Praha se utápí v rekordních
vedrech a magistrát narychlo vypsal
konkurs na dodavatele mobilních protislunečních stěn. „Na to je teď už pozdě, o víkendu zasáhnou Prahu teploty
kolem čtyřiceti stupňů. Naprosto nechápu, jak to mohli nechat dojít tak
daleko,“ kritizuje současné zastupitele
bývalý primátor Pavel Bém.
da vůbec nepřipravila koncepci účinného boje a prevence před extrémními vedry. „Nemáme tady vůbec nic,
chybí základní studie, posudky expertů a analýzy. Spousta bývalých ministrů měla současně i mandát ve sněmovně, kde si nechali z našich daní
instalovat luxusní klimatizaci, což si
obyčejní pracující nemohou dovolit.
Takže oni dobře věděli, že vedra mohou kdykoli udeřit, ale vůbec se tím
nezabývali,“ konstatoval ministr vnitra, Milan Chovanec.
Nejvážnější problémy předpovídají meteorologové v severní části naší
republiky. Oldřich Bubeníček již včera
navštívil ústecké koupaliště na Klíši
a děčínský aquapark, kde odpoledne
zkolabovalo několik lidí. Situace je
tam kritická a prognózy nevěští nic
dobrého. „Právě jsem rozhodl o uvolnění deseti velkoplošných slunečníků
ze skladu civilní obrany ústeckého hasičského záchranného sboru,“ přislíbil hejtman během inspekce okamžitou pomoc.
Předchozí vláda zanedbala
prevenci
Nově jmenovaní ministři nacházejí
své resorty v naprosto dezolátním stavu a postupně zjišťují, že bývalá vláÚstecký hejtman Oldřich Bubeníček
a primátor Děčína, František Pelant,
průběžně kontrolují stoupající teploty
v kraji.
Solidaritou politiků
se inspiruje i veřejnost
Na mnoha místech republiky organizují občané sbírky a hlásí se dobrovolníci, kteří pak v týmech pročesá-
vají ulice a hledají osoby postižené
dehydratací. Na náměstích v Děčíně,
Jílovém a Benešově nad Ploučnicí se
budou o víkendu zdarma rozdávat knihy Václava Klause, vyvracející mýty
o globálním oteplování, jejichž četba
pomáhá některým lidem snížit pocení
a subjektivní pocity spojené s přehříváním organismu.
Vedle organizovaných týmů nabízejí svou pomoc i jednotlivci. Václav
Fajt (54) z Ludvíkovic žije s bratrem
v chladném suterénním bytě, okna
mají na sever. Během zimy musejí investovat do vytápění mnohem více než
nájemníci z okolních domů, přesto
poskytli jeden ze svých pokojů dětem
rodin ze sousedství, které jsou vlnou
extrémních veder nejvíce postiženy.
„Máme tady nějaké sladkosti, hračky
a starší časopisy, ale potřebovali bychom toho mnohem víc, aby nám tu
děti vydržely. Zamykat je nechci,
abych neměl problémy s úřady,“ uvedl Fajt.
Také náš týdeník Princip se připojuje k pomoci. Máme v redakci tři větráky, dva stolní a jeden stojací, a protože jsme o prázdninách čtrnáctideníkem, v týdnu, kdy nevycházíme, můžeme přes den na svěžím vzduchu nabídnout přehřátým občanům chladné
místo. Pokud by někdo měl problémy
s přenocováním, hlavně v paneláku
pod střechou, i to můžeme pro dva tři
občany poskytnout, jen, prosím, musíte přijít s karimatkou. Postele v redakci zatím nemáme.
Veřejné nepokoje...
Bohužel začali již lidé nespokojení
s nedostatkem stínu a vody s manifestacemi k vyvlastnění bazénů.
„Proč se jedni mohou celý den rochnit a ochlazovat v bazénu a druzí se
ani nedostanou na koupaliště?“ hlasitě protestovala Ivana Č. (38) se svou
kolegyní a kolegou, a s plakátem „vyvlastnit nebo zbourat“ oprávněně vystupují proti soukromým bazénům.
Ale jedna dobrá zpráva závěrem: Na
září vláda premiéra Sobotky plánuje
ve zrychleném jednání uvalení tzv.
Daně z vedra, která bude plošná. Vybrané prostředky se budou přednostně vyplácet všem přehřátým lidem.
Denisa Potůčková,
Ludmila Panenková
číslo 27
Rozhovor
9
L. Cafourek: Do čtyř let chci vystavovat v zahraničí
Se svou úplně první výstavou
přichází dvacetiletý talentovaný
malíř z Děčína, Ladislav Cafourek. Své obrazy uvedl 30. června v Café Galerii na Náměstí
Svobody. Výstava bude trvat do
7. září.
jsou láska a racionální myšlení.
Jsem si jist, že pokud se člověk
věnuje činnostem, které ho naplňují, musí přijít zákonitě i štěstí.
Tyto hodnoty jsem převzal od Karla Janečka, který je mým morálním vzorem. S jeho názory se plně
ztotožňuji, tedy až na polygamii
(smích).
Co Vás ve tvorbě inspiruje?
Je nějaký umělecký směr nebo
autor, který Vás ovlivnil?
Je to hlavně antický Řím a Řecko. Románský sloh nebo renesance. Je toho hrozně moc. U ostatních obrazů se to výrazně odvíjí
od mých myšlenek. A já si pak v
hlavě skládám, jak by mohl obraz
vypadat. Jednou bych chtěl umět
to, co slavný Claude Lorrain, ale
přidat do toho něco svého, originálního. U každého směru se najde něco, co mě přitahuje.
Návštěvníci se tak mohou těšit na velice originální tvorbu, ve
které autor představuje nejen
svá dokonale propracovaná města, ale také portréty a krajinky s
výraznou symbolikou.
Tento nadějný umělec má ve
svých dvaceti letech životní priority zcela uspořádány a za žádnou cenu se nehodlá vzdát svých
snů.
Pokuste se sám sebe charakterizovat.
Sám sebe bych popsal jako nového člověka. Obrovsky jsem se
změnil. Změnil se i můj přístup k
životu, k lásce, práci i hodnotám,
které by měl mít každý člověk a
které jsou podle mého i klíčem ke
štěstí.
Jaké hodnoty máte na mysli?
Je to hlavně životní energie, kterou by měl člověk udržovat a naučit se ji hledat. Dalšími hodnotami
Na co se mohou návštěvníci
výstavy těšit?
Mohou se těšit na čtyřiadvacet
obrazů s tím, že sedmnáct obrazů
jsem vytvořil za poslední čtyři
Ano, hned několik. Zvláštní
vztah mám k městům, ta pro mě
byla velmi náročná. Citový vztah
mám pak ke třem obrazům. Samozřejmě se týkají lásky - jako většina uměleckých děl s citovou tématikou.
měsíce, a kvantita zde možná trošku ustupuje kvalitě. Tvorba, kterou uvidíte, je teprve začátkem.
Najde se v Café Galerii nějaký obraz, ke kterému máte výjimečný vztah?
Co od této výstavy očekáváte?
Vzhledem k tomu, že je to má
první výstava, nečekám zázraky.
Mnohem větší očekávání mám k
výstavám budoucím.
Takže nějaké další výstavy
plánujete...
Určitě. Doufám, že na podzim
proběhne další výstava v Praze, po
ní budou následovat další města a
dal jsem si za cíl, že do čtyř let chci
vystavovat v zahraničí.
Co Vám umění přináší a v
čem je pro Vás nezastupitelné?
Díky umění mám možnost unikat do jiné dimenze, kde vládne jen
má fantazie a myšlenky.
Jste se svou dosavadní tvorbou spokojen?
Ne (smích). Ale jsem rád, že se
mi to už nelíbí. Donutí mě to zlepšit se.
A jde to, zlepšit se?
Jsem přesvědčen, že je vždy co
zlepšovat. Nikdy neudělám dokonalý obraz, vždycky tam totiž najdu chyby, které budu chtít zlepšit. Na obrazech se učím techniku,
potom teprve přijde skutečné umění.
Nápady mám zatím jen naskicované a použiji je, až budu přesvědčen, že dokonale zvládám techniku. Očekávám, že v září budu jinde, protože teď mám konečně víc
času na malování. Budu makat
dnem i nocí, abych se skutečně
zlepšil. A nejsou to jen prázdné
řeči. Nikdy se nevzdám svých snů.
Jaký je Váš největší životní
cíl?
Je to velice jednoduché - prožít
šťastný a bohatý život. Mé priority jsou cestování, poznání a především láska. Já jsem člověk, který lásku k životu potřebuje a bude
za ni bojovat až do konce. Nejvíce se děsím toho, že bych život
více přežíval, než prožíval. V tomto ohledu se také zásadně změnil
můj postoj k bytí jako takovému.
Děkujeme za rozhovor a přejeme jen samé šťastné dny a
krásné obrazy. Adéla Bárová
10
Tipy pro cestování
Je tu léto, čas prázdnin a dovolených, cestování a
odpočinku... Užíváme si, ale občas nás i tady zastihnou potíže. Dětem se dělá špatně v autě, jiný
trpí na „cestovatelský průjem“, další má citlivou
pleť a spálí se raz dva. Podíváme se na to, jak
zvládnout ty nejběžnější problémy letních dovolených pomocí přírody a bez chemie.
Cestovní nevolnosti a zvracení
zklidní máta
K dovolené patří cestování, s kterými bývají spojené nevolnosti. V
těchto případech si můžeme pomoci
100% přírodním éterickým olejem z
máty peprné. Stačí vdechovat výpary
z lahvičky nebo si pár kapek této silice aplikovat na kapesník či do příručního inhalátoru. Jestliže nemáme po
ruce éterický olej, postačí nám i mátový čaj.
Mátový čaj
Potřebujeme: 1 lžičku máty, 2 dl
vroucí vody
Postup: Mátu přelijeme vodou a vše
necháme 10 minut louhovat, pak přecedíme a popíjíme během dne.
Na trávicí obtíže pelyněk
Na veškeré potíže s trávením, jako
jsou křeče v oblasti břicha, nadýmání, nechutenství i průjem, jsou úžasné
kapičky z pelyňku.
Tinktura z pelyňku
Jednu lžíci pelyňku zalijeme 3 dl
60% lihu. Vše necháme 14 dní na teplém místě louhovat. Nesmíme zapomenout 2x denně protřepávat. Po
uplynutí této doby přecedíme, nalijeme do tmavé sklenice. Při obtížích
užíváme 3x denně 20 kapek.
Cestovatelské průjmy
Jedním z nejčastějších problémů
cestování je průjem, který bývá často
spojený s bolestmi břicha, nadýmáním
i zvracením. Může být psychického či
bakteriálního nebo virového původu.
Pomůže jablko a lněné semeno
Při průjmových onemocněních je
výborným lékem nastrouhané jablko,
které jíme po lžičkách během dne.
Výbornou službu nám učiní i 1 lžíce
lněného semínka, které zapijeme 1 dl
vlažné vody.
Zácpa
Cestování může provázet méně časté vyprazdňování střev. S těmito problémy nám výrazně pomůže lněné semeno.
Koktejl z lněného semínka
Potřebujeme: 1 polévkovou lžíci lněného semene, 0,5 l vody
Postup: Ráno semínko přelijeme 0,5
litrem studené vody a vše necháme do
večera odpočívat. Večer kolem 18 hodiny celou sklenici vypijeme a ráno je
úspěch zaručen.
Infekce močových cest
Na studenou vodu jsou citlivé především naše ledviny a močový měchýř. Opakovaně se koupeme, mokré
plavky necháváme na sobě, popíjíme
studené nápoje... a to vše může vést k
zánětu močového měchýře, doprovázeného pálením a řezáním při močení. A co s tím?
Lichořeřišnice je snad nejúčinnější
léčivka na problémy spojené s močovým měchýřem. Nejvhodnější forma
užívání je tinktura.
Tinktura z lichořeřišnice
Jednu lžíci květů a listů lichořeřišnice zalijeme 3 dl 60% lihu. Vše necháme 14 dní na teplém místě louhovat. Nesmíme zapomenout 2x denně
protřepávat. Po uplynutí této doby
přecedíme, nalijeme do tmavé sklenice. Při obtížích užíváme 3x denně 30
kapek po dobu 14 dní.
Sedací koupel z mořské soli
Tato procedura je výborná při potížích s močovými cestami. Dezinfikuje, odstraňuje pálení a svědění. Přináší opravdovou úlevu.
Potřebujeme: 2 hrsti mořské soli,
dětskou vaničku naplněnou teplou
vodou (ne horkou)
Postup: Sůl rozpustíme ve vodě a do
vzniklé lázně na 10 minut sedneme.
Tento postup opakujeme 2x denně po
dobu 5 dní.
24. července 2014
dou a vše necháme 15 minut louhovat, poté scedíme a popíjíme 3x denně šálek po dobu 7 dnů.
okamžitě vydezinfikujeme lihovým
výtažkem z pelyňku, jódem či éterickým olejem z levandule či tea tree.
Sirup z medu a cibule
Tento přírodní přípravek prohřívá a
uvolňuje hleny.
Potřebujeme: šťávu z 1 velké cibule, 1 lžička tekutého medu
Postup: Obě ingredience smícháme
dohromady. Přípravek užíváme 3x
denně 1 lžičku po dobu 7 dní.
Poranění kůže, odřeniny
Drobné úrazy k letní dovolené prostě patří. Většinou se jedná o oděrky
a odřeniny, v horším případě řezné
rány, kde je nutné ránu dobře vyčistit
a vydezinfikovat. Řadu z nich můžeme dobře ošetřit domácími tradičními prostředky, a to lihovým výtažkem
z pelyňku či 100% přírodním éterickým olejem z levandule či čajovníku.
Nepříjemné bolesti hlavy
Bolesti hlavy mohou být následkem
únavy, nadměrného slunění, slabého
pitného režimu, stresu, změny klimatu či nevhodné stravy. Bolest zklidní
dostatečný přísun tekutin a ochlazení. Vhodná je například konzumace
melounů, čerstvých zeleninových a
ovocných salátů i popíjení mátového
či meduňkového čaje.
Meduňkový čaj
Potřebujeme: 1 lžíci meduňky, 3 dl
vroucí vody
Postup: Bylinku přelijeme vroucí
vodou a vše necháme 10 minut louhovat. Pak přecedíme a popíjíme po
douškách.
Hmyz a jiná havěť
Kousnutí komára či ováda způsobuje malou ranku, která mírně nateče
a silně svědí. Na žihadla vos, včel či
sršňů bývá silnější reakce, protože
obsahují jed.
Čím si zmírnit otok a svědění?
Jsme-li v přírodě, štípnutí okamžitě
zmírníme nadrceným listem jitrocele
či pampelišky.
Jsme-li v domácím prostředí, na
Jak ošetřit kůži po opalování
Po slunění si můžeme dopřát koupel v olivovém či mandlovém oleji.
Připravíme si ji tak, že do horké vody
ve vaně přidáme 1 dl panenského oleje a 1 dl mléka nebo smetany. Tato lázeň by měla trvat 15 minut, pak bychom ještě měli 20 minut relaxovat.
Jak ošetřit sluncem vysušené vlasy
Sluncem vysušeným vlasům můžeme dopřát úžasnou regeneraci ve formě olivového zábalu. Připravíme si ho
tak, že 2 lžíce vlažného oleje smícháme s 1 žloutkem a 1 lžičku citronové
šťávy, vzniklou směs si vetřeme do
vlasů od kořínků po konečky, vše pak
zabalíme do potravinářské fólie a necháme hodinu působit.
Jak zklidnit spáleniny od slunce
Nejdůležitějším opatřením při léčbě spáleniny je ochlazení, které je
nutné udělat co nejdříve. Popálené
místo 20 minut ochlazujeme studenou
vodou nebo si připravíme studený
obklad. Chlazení snižuje otok a odvádí z kůže horkost.
Nachlazení, kašel, rýma
I v letních měsících nás může překvapit nachlazení, rýma, kašel a celková slabost. Léky z naší kuchyně a
zahrádky však umí dělat zázraky.
Česnečka nás postaví na nohy
Silná polévka z česneku má silné
antibakteriální účinky. Je to opravdu
osvědčený recept při prvních příznacích nachlazení.
Potřebujeme: 3 dl vody, 4 stroužky
česneku, mořskou sůl, 2 lžičky olivového oleje, 1 vajíčko, 1 na kostičky
nakrájenou bramboru, 1 lžíci nastrouhané mrkve, půl lžičky kmínu
Postup: Na oleji opražíme mrkev,
pak ji zalijeme vodou, osolíme, okmínujeme a necháme přijít k varu. Jakmile voda začne vřít, přidáme rozšlehané vajíčko a brambory a vaříme je
doměkka. Nakonec dodáme rozmačkaný česnek, zamícháme a můžeme
podávat.
Jitrocelový čaj
Čaj z lístků jitrocele pomáhá při
rýmě, kašli a bolestech v krku.
Potřebujeme: 1 lžičku jitrocele, 2 dl
vroucí vody
Postup: Lístky přelijeme vroucí vo-
postižené místo přiložíme půlku čerstvě rozkrojené cibule, převážeme ji
šátkem a necháme půl hodiny působit. Poté štípanec potřeme lihovým
výtažkem z pelyňku či 100% přírodním levandulovým éterickým olejem.
Na spáleniny vychlazený jogurt
Mnoha lidem přináší úlevu, když si
na spáleniny přikládají obklady z vychlazeného jogurtu, zakysané smetany či mléka. Tyto produkty totiž obsahuje velké množství tuku, který neucpává póry a pokožku zklidňuje.
Jak ošetřit kousnutí klíštětem
Klíště je nutné nejprve odstranit:
Vezmeme pinzetu, opatrně jí uchopíme tělíčko klíštěte, aniž bychom je
rozmačkali, několikrát s ním otočíme
proti směru hodinových ručiček nebo
uvolníme kýváním a pak je opatrně
vytáhneme. Vždy zkontrolujeme, jestli
jsme ho vytáhli celé i s hlavičkou. Ránu
Jablečný ocet regeneruje
Jablečný nebo vinný ocet (nejlépe
v bio kvalitě) spálenou pokožku
ochlazuje, tonizuje a regeneruje. Pomáhá rovněž zmírnit bolestivost, svědění i zánět kůže.
Simona Procházková
www.vitalia.cz
číslo 27
O autorovi: Max Kašparů je spisovatel, premonstrátský diákon, psychiatr, esperantista a autor dvaceti esejistických knih přeložených i do polštiny, italštiny a francouzštiny.
(Dokončení z minulého čísla.)
Obojí bude obtížné, protože v prvním případě už těžko nahmatáme zlozvykem zkolabované žíly a ve druhém
už nerozřízneme politikařením zkamenělou hroší kůži. Místo domu barabizna. Pokud chtěl kdysi zedník postavit
pevné a rovné stavení, potřeboval k
tomu kromě kamenů a cihel ještě maltu a olovnici. Maltu, aby držela pohromadě jednotlivé kameny a cihly; olovnici, aby stěny byly rovné.
Stavitelé moderní polistopadové
společnosti začali sice ke stavbě používat ekonomické kameny a právní
cihly, tedy stále nové a nové zákony a
předpisy, ale absolutně odmítli používat pojivo a ctít svislou rovnou stěnu.
Kladou cihlu na cihlu bez malty,
která se míchá z pokory, štědrosti, pře-
Rubriky
jícnosti, mírumilovnosti, cudnosti,
střídmosti a činorodosti.
Dřív se této pojivové směsi říkávalo sedm hlavních ctností.
Z olovnice, která se řídí přírodním
zákonem gravitace, si udělali kyvadlo.
Co bylo kdysi jednoznačným tabu,
pyšně rozkmitali moderním relativismem.
Mimo jiné je u staveb běžné, že se
kameny dávají do základů a cihly na
ně.
Tedy zákony jsou nad trhem, ale u
českého projektu je tomu naopak. Trh
jako by byl nadřazený zákonům.
Oč má u nás trh silnější zuby, o to
bezzubějšími se stávají zákony.
Bez malty a s kyvadlem v ruce se
dá postavit leda tak barabizna. Tolik
k diagnóze.
Terapie
Co s terapií? Jsou dvě řešení.
Buď to nepovedené stavení zbourat,
anebo z něho zavčas utéct. V prvním
případě by šlo o revoluci, ve druhém
o emigraci. Pokud bych jako léčeb-
nou metodu navrhl revoluci, mohl
bych být zažalován za trestný čin poškozování cizí věci. Skutečně cizí
věci.
Obávám se totiž, že už nám v této
zemi nepatří ani ta vratká barabizna.
Pokud bych navrhl terapii emigrací, může mi být položena otázka, kam
utéct.
Do některého evropského státu určitě ne, protože evropský dům opravují ti samí architekti, kteří nám pomáhali s projektem stavby oné vratké
chatrče.
Staví také bez mravnosti a s kyvadlem v ruce. Možná by se vyplatilo
prchnout za asijským studentem do té
země, kde ještě nevyhynul stud. Třetí
chorobou je epidemicky se šířící pocit bezmoci.
Nějak se v něm začínáme postupně
utápět všichni.
Jednou za několik let je nám sice
hozen záchranný člun v podobě voleb, ale brzy se ukáže, že i on je děravý. Frustrace vystřídá depresi, zklamání vystřídá bezmoc.
11
A právě ona bezmoc spojená s pocitem bezvýchodnosti je silně nebezpečná.
Trvá-li dlouho, začne se měnit v
agresi. A ta tady již je. Dokonce i mezi
školními dětmi lze zachytit její silný
nárůst.
Buďme ovšem upřímní a nestěžujme si jen na ty nahoře. Zavinili jsme
si to i my sami, když jsme přijali převrácený životní styl, který nám našeptává: „Žij bohatě navenek a chudě
uvnitř!“
Pokud neprovede náš národ proměnu a nezačneme žít bohatě uvnitř a
chudě navenek, nemáme šanci...
Potom i mně samotnému nezbude
nic jiného, než abych zamkl ordinaci,
přestal diagnostikovat, navrhovat terapie a utekl se schovat. Rovnou mezi
šílence.
Nebude v tom ani trochu zbabělosti a nebudu tam sám.
Bez vnitřní proměny a bez pokání
tam skončíme brzy všichni!
Tenhle recept znáte? aneb Dobrou chu
Osvěžující letní nápoje
pro děti i dospělé
Uvažujete, jak se účinně zchladit
během parného dne? Zkuste to pomocí
osvěžujících letních nápojů! Jsou nenáročné na přípravu, krásně vypadají
a báječně chutnají. Máme pro vás pár
tipů pro všechny věkové kategorie.
Ledový čaj
Ledové čaje jsou hitem, proto svým
dětem určitě tento lahodný nápoj vyrobte. Na půllitr vody je potřeba jeden sáček kvalitního čaje. Milovníci
černého čaje by měli sáhnout po Assamu, který má intenzivní barvu a jemné sladové aroma. Použít je však možné také ovocné varianty nálevových
sáčků, zelený čaj, ale i letní bylinky,
jako je máta či meduňka.
ledu. Hotový nápoj vyniká skutečnou
chutí čaje a navíc je bez konzervantů,
barviv a přísad.
Osvěžující drinky pro dospělé
V letních vedrech si i opravdoví
milovníci kávy často rozmýšlí, jestli
její horkou variantu raději nevynechají. Proč si ale nepřipravit kávu trochu
jinak? I studená káva je chutná, bá-
Sáček zalijeme 2 dl vroucí vody a
po 6 - 8 minutách v závislosti na druhu čaje jej vyjmeme. Dolijeme 3 dl
studené vody a dáme chladit do lednice. Prudkým ochlazením nedojde k
znehodnocení čaje jako při pomalém
chladnutí. Poté dochutíme čerstvě
vymačkanou šťávou z citronu či limetky a přidáme třtinový cukr. Servírujeme vždy s dostatečným množstvím
Letní drinky pro děti
Dětem můžeme připravit osvěžující nápoj například z ledové tříště. Pokud nemáte výrobník ledové tříště, tak
rozklepejte přes utěrku kostky ledu,
tříšť dejte do vysokých sklenic a zalijte ovocným sirupem. Do skleničky
dejte brčko a skvělý nápoj je na světě! Děti jistě potěší také nealkoholická ovocná bowle, nebo meruňkový
Velvet.
Meruňkový „Velvet“
Na 1 sklenici potřebujeme 5 cl meruňkového džusu, 2 cl slazeného kondenzovaného mléka, 2 cl citrónové
šťávy, kostky ledu. Do šejkru vložíme
kostky ledu, přilijeme meruňkový
džus, mléko a citrónovou šťávu, dobře protřeseme a přes sítko nalijeme do
větší koktejlové sklenice.
ječně osvěží a navíc dokáže také skvěle probrat znavené tělo. Možností,
jaký nápoj z kávy připravit, je několik.
Ledové mocha
Ledové mocha je jedním z nejoblíbenějších letních drinků, protože se v
něm báječně snoubí chuť kvalitní kávy
a čokolády. Základem tohoto nápoje
je kvalitní espresso, případně je mož-
né použít 40 ml silnější instantní kávy.
Dále potřebujeme 2 lžíce čokoládového sirupu (případně čokoládové omáčky, která je však k dostání prozatím
jen v zahraničí), cca 1,5 dl mléka a
třtinový cukr dle chuti. Veškeré ingredience důkladně rozmixujeme s ledem
a navrch můžeme přidat dvě lžíce domácí šlehačky.
Chilli káva
Na jeden nápoj potřebujeme šálek
espressa, mléko, šlehačku, čokoládové hoblinky, špetku chilli koření a
vlákna chilli. Vychlazenou kávu smícháme s trochou mléka a dochutíme
chilli kořením. Ozdobíme šlehačkou,
nastrouhanou čokoládou a vlákny
chilli.
12
Kulturní a společenský servis
24. července 2014
Oslík Sam jako průvodce
UKG tentokrát architektonická
Prázdninová večerní prohlídka v zoo proběhla v pátek 18. července, pro
rodiny s dětmi od 19 hodin, ve 20.30 pak komentovaná prohlídka pro dospěláky. Děti provázel kromě lektora i oslík Sam a všichni návštěvníci si
odnesli mimořádné zážitky. Více k těmto prohlídkám na str. 17. -ah, lp-
Nebyl by to ani děčínský čtvrtek, kdyby neproběhla vernisáž Ukradené galerie, a tak zájemci mohli 10. července večer vidět jednu třetinu z uskupení
H3T architekti, což je Veronika Veselá (na snímku s Ottou Chmelíkem), Vít
Šimek a Štěpán Řehoř. A co nám řekla Veronika? „Byli jsme v pracovním
presu, dodělávali jsme spoustu restů, ale dali jsme to dohromady.“ - A bylo
to hezké, dodáváme my...
-ab, lp-
Čarodějnické prázdniny děčínských divadelníků
Ani Divadelní spolek Karel Čapek Děčín přes prázdniny nelenoší, i když by si odpočinek plně zasloužil. Se svou nově nastudovanou inscenací „Čarodějnická
pohádka“ zavítal v minulém týdnu do lesního divadla v Mlýnech u Kytlic a do Sloupu a také na vodní hrad Lipý v České Lípě. Počasí však čarodějnice
neovlivnily, přálo jen ve Mlýnech, jinak pohádku doprovázel deštík, ale děti ani dospělé to neodradilo, vždy se bavili a také mohutně na závěr tleskali.
Hromadné focení dětí s pohádkovými bytostmi je také oblíbené. Už aby „čapkovci“ přemýšleli, s čím pojedou příští rok...
-lp, vj, dk-
Zámecký areál v Jílovém v „retro“ stylu
V sobotu 12. července se Jílové vrátilo do dob minulých. Akce nazvaná Oldies day připomněla, co byly bony a jak se hrála čára, jak vypadaly naše pokojíky
a jakou jsme poslouchali muziku. Zámeckým areálem se procházela řada lidí stylově oblečených - kdo přišel v kostýmu, dostal malý retrodárek. Akci
doprovázel sraz veteránů, k vidění byla i „benga“. Odpoledne zazpívala Sabina Křováková, tahounem však byla kapela Smokie revival s Inou Urbanovou a
hosty Tinou Turner a Suzi Quatro. Den zakončilo promítání filmů Světáci a Postřižiny v letním kině. Text P. Nedvědová, foto: Tomáš Straka a Olga Rážová
číslo 27
Kulturní a společenský servis
13
Hudební podvečer v konírně
Holub z Brna nepřiletěl
5. koncert z cyklu Zámecké podvečery s hudbou 2014 na zámku v Děčíně
proběhl ve středu 8. července od 19 hodin v zámecké konírně, která velkému počtu návštěvníků poskytla příjemné chladivé prostředí. A tak jedinou
vadou na kráse byl fakt, že jsme koncert nesměli fotit, takže na snímku jsou
účinkující Camerata Bachinensis z jejich oficiálního webu.
-lp-
Druhou červencovou Ukradenou galerii obohatil svou tvorbou brněnský
básník, překladatel a výtvarník Norbert Holub. Až z Brna na vernisáž ale ve
čtvrtek sedmnáctého nepřijel, a tak jej představil děčínský literát Tomáš
Řezníček, a na fotografii jsme pak na závěr zachytili všechny návštěvníky
této vždy zdařilé kulturní akce.
-ab, lp-
Děčínský zámek plný zábavy, jazzu i piva
Speciální akce na děčínském zámku - představení nového třináctistupňového piva Černý rytíř, vařeného v děčínském pivovaru - proběhla v neděli 13.
července v jižních zahradách. Akce to ale nebyla jen pro „pivaře“, na děti čekaly různé hry, mj. speciální golf, pro všechny pak příjemná hudba a také jazzové
odpoledne, kdy v Růžové zahradě vystoupila známá děčínská skupina Old Boys (snímek vpravo).
-blc, lp-
Benefiční koncert pro Jeníčka na Bažantnici
Jak jsme již zmínili na titulní straně, v sobotu 12. července ožil areál bývalého letního kina Bažantnice benefičním koncertem ve prospěch malého Jeníčka,
který je po mozkové obrně. Více než 300 návštěvníků vytvořilo skvělou atmosféru při hraní zejména děčínských kapel Destroyself, Sklap, The Remedy, Paka
v saku (vlevo) a Dark Experiment (vpravo), ale také při vystoupení punkové kapely herců z ústeckého Činoheráku, Zmagnetizovaná blána. Organizátor akce,
David Pešťák, sdělil, že po spočtení veškerých příjmů a nákladů nashromáždili pořadatelé částku 30 000 Kč, kterou v nejbližší době odešlou na konto Jeníčka
a mamince Nině předají symbolický šek. Dále se vybralo 5,85 kg víček od pet lahví, což je přibližně 3400 ks víček. Velké poděkování patří všem! -blc, lp-
14
Jiné světy
MALLORCA
s dětmi
Všem vám je asi jasné, že děti po
prohlídkách památek zrovna neprahnou. I když jim naslibujete krásu nesmírnou a hory, doly, příliš dlouho je
to obvykle nebaví, i když to opravdová krása je. Řešili jsme to častým zařazováním návštěv obchodů s různými „šmuky“ a oděvními doplňky,
kde si každé dítě najde to svoje. Vyžaduje to ovšem asketický přístup, jinak by vaše peněženka měla frmol.
Naše vnoučata byla zvyklá, že nedostanou zdaleka všechno, co by ráda,
a dovedla se spokojit i s maličkostmi
a občasnou zmrzlinou.
Zajímavější pro děti jsou rozhodně
neobvyklé přírodní útvary. A také
těmi se Mallorca může chlubit, koneckonců už jsme si některé ukázali tam,
kde se vyskytly po cestě. Nejvíce nadšení děti projevily při návštěvě krápníkových jeskyní. Těch je na ostrově
vícero a my si je postupně představíme, protože všechny stojí za návště-
19
vu. Délka našeho pobytu, výše půjčovného auta a vstupného ovšem rozhodly o tom, že si můžeme dovolit
navštívit jen jeden takový areál. Zvolili jsme Dračí jeskyně - Cuevas del
Drach. Jsou ze všech jeskynních areálů na Mallorce největší a pyšní se také
jedním z největších podzemních jezer
na světě. Jmenuje se Martel.
Nebudu vás unavovat popisem, jak
jeskyně vznikly a které útvary jsou
nejzajímavější. Jete na Mallorku a
navštivte je, nebudete litovat a všechno se to dovíte na místě.
Čeká vás mimo jiné malý koncert
vážné hudby v amfiteátříku na břehu
podzemního jezera, osvíceného loučemi a světelnými efekty, přičemž
muzikanti kolem vás proplují na staré
dřevěné lodi. Je to působivé. Fotit se
tu ovšem nesmí. Kdo si připlatí, může
absolvovat prohlídku s projížkou
touto lodí po podzemním jezeře.
Pavel Panenka
Ze
Ze světa
slavných
světa slavných
Originální, výtečná zpěvačka, houslistka a také herečka
Iva Bittová ve středu
22. července oslavila pětapadesátiny.
Mnozí na ni vzpomínají z nádherné, poetické role v muzikálu Balada pro banditu (s M. Donutilem,
B. Polívkou aj.). Od
té doby se stala jednou z nejvýraznějších
osobností české alternativní hudební scény
a její koncerty sledují diváci po celém světě.
Narodila se v Bruntálu v národnostně smíšené rodině. Otec Koloman Bitto byl známý
romský muzikant původem z jižního Sloven-
24. července 2014
Iva Bittová z Bruntálu na vrchol
ska; matka Ludmila,
učitelka v mateřské
škole, pocházela ze
Slovácka; sestrou Ivy
je zpěvačka a pedagožka Ida Kelarová.
Iva vystudovala
konzervatoř v Brně.
Vedle toho spolupracovala jako zpěvačka s Brněnským rozhlasovým orchestrem lidových nástrojů. Od roku 1978 byla
členkou Divadla na provázku (dnes Husa na
provázku), kde na sebe upozornila rolí Eržiky ve hře Balada pro banditu. Od roku 1984
vystupovala jako zpěvačka a houslistka s
vlastními písněmi na lidové texty také se zná-
mou brněnskou formací Dunaj a se Škampovým kvartetem.
Ve spolupráci se skladatelem a bubeníkem
Pavlem Fajtem dosáhla mnoha úspěchů na
evropských scénách progresivní hudby. Rozsah jejích aktivit je pozoruhodný – v hudbě
od vlastních interpretací lidových písní přes
experimentální jazz, rock až po houslové
aplikace skladeb vážné hudby a operní zpěv.
V roce 2004 účinkovala v newyorské Carnegie Hall v roli Elvíry v Mozartově opeře Don Giovanni.
Na to navázala koncerty s tamní formací Bang On A Can All
Stars a albem Elida.
Účastní se i nejrůznějších
projektů performativního zaměření, programů pro děti atd.
V roce 2007 si zahrála hlavní roli ve filmu
Tajnosti, do její filmografie patří i Růžové sny,
Ostrov stříbrných volavek, Jak se budí princezny, Balada pro banditu, L. Janáček: Zápisník zmizelého, Únos Moravanky, Zelený
ptáček, Mikola a Mikolko, Něha a Želary.
Diskografie je nezměrná, poslední (letošní) album se jmenuje Proplétám.
V roce 2000 vyšla její autobiografie z pera
L. Jaklové.
Iva je známa svým někdejším vztahem a tvorbou se zpěvákem a skladatelem Richardem Müllerem. Už řadu let ale
žije s jiným mužem (od r. 2007
v USA) a mají dva syny, z nichž
ten mladší s Ivou občas vystupuje, starší je právník.
-pp-
15
Zábava
číslo 27
OSMISMĚRKA
CHALUHA PŘÍŽIVNÁ je nejběžnějším ze všech druhů chaluh. Tento mohutný pták
hnízdí na severní polokouli na území táhnoucím se od Aljašky a kanadské Arktidy
přes Grónsko a severní Evropu až po východní Sibiř. Zimu pak tráví na mořích
jižní polokoule. Většinu roku tráví chaluha příživná na otevřeném moři, nad jeho
hladinou i na ní, ale jen málokdy se vzdaluje více než 50 kilometrů od břehu. Je to
výborný letec, který dokáže ve vzduchu vzdorovat i velmi silným větrům a překonává obrovské vzdálenosti. Mláata chaluhy příživné byla spatřena na španělském
pobřeží jen několik týdnů poté, co opustila hnízdiště daleko na severu. Chaluha
příživná hnízdí ve volné kolonii, kde každý pár má vlastní teritorium. To si velmi agresivně brání, napadá i ptáky stejného druhu a
neváhá zaútočit i na člověka, kterému dokáže způsobit (tajenka 14 písmen) na hlavě. Hnízdo si staví na holé zemi, oba rodiče se
pak střídají při sezení na vejcích a oba rovněž krmí své potomky. Chaluha příživná dostala své jméno podle toho, že téměř veškerou
potravu získává jako pravý mořský pirát přepadáváním jiných ptáků. Chaluha si vyhlídne ptáka letícího s kořistí, pak ho začne
pronásledovat a útočit na něj, dokud potravu neupustí ze zobáku nebo nevyvrhne už pozřenou potravu z volete. Někdy se chaluhy
příživné spojují do menších skupin, a pak mají téměř absolutní jistotu, že jim kořist neunikne. Přitom ale chaluha umí lovit i sama.
Často loví ryby, korýše nebo menší hlavonožce, sleduje také rybářské lodě a živí se odpadky a nikdy nepohrdne mrtvolami velkých
zvířat uvízlých na mořském pobřeží. Zabíjí také malé ptáky a hlodavce, na jídelníčku má i hmyz a rostlinnou potravu. Pro lov je
dobře vybavena, protože má hákovitě zahnutý zobák a ostré drápy. Chaluha příživná je zatím hojná a není ohrožena.
K K R O R A T R E N É R K A S
T Á T T
T A T O B O S D P V I C O S A
I
E T
E O V O V
Potkají se kluk a holka na
nuda pláži.
„Ahoj, já jsem Honza.“
„Já jsem Martina.“
„Těší mě.“
„To vidím.“
A L Á R D E T A K Č P F C E P
K E D Á Ř A O A A S N M A N R
Ž L N M K N Í A L Ý
I N Č E M V C
J E R
O P O D E Š E V A Á R S V O Č
Na stavbě: „Ochranná přilba
je nesmírně důležitá. Znal
jsem jednoho, který nenosil
přilbu. Jednou mu spadla cihla na hlavu a na místě ho zabila.
Taky jsem znal dívku, která
chodila v přilbě a když jí
spadla na hlavu cihla, usmála se a šla dál.“
„Já ji znám. Bydlí v sousedním baráku. Dodneška chodí
v přilbě a usmívá se.“
Z R Á D C E A T A V
I
L
T T Á N I M A L E D V I N A E
Profesor zkouší ze zoologie:
„Co je to za ptáka?“ a ukáže
ze zakrytého tvora jen nohy.
„Nevím,“ odpovídá student
„Tak je to za pět, jak se jmenujete?“ konstatuje profesor
Student si vyhrne nohavice:
„Můžete také hádat!“
Jsou tři etapy života: „Mládí“,
„Stře dní věk“ a „Vyp adát e
dobře!“
SUDOKU
řešení
7
4
8
9
2
3
5
1
6
SUDOKU - OBTÍŽNOST STŘEDNÍ
Amnestie, citát, čelist, dravec, hladina, holobyt, kamikadze, kanystr, katedrála, kladivo,
klakson, kovář, lafeta, laminát, lavička, lazebník, ledvina, litera, matematik, modřín,
nádoba, obouruční meč, olovo, paruka, podešev, poklice, ponocný, radar, revolver,
řádek, stativ, sobota, stolice, stolní kalendář, tavenina, trenérka, vampír, vojenský
tábor, vrata, zrádce, žíla.
(Tajenka vedle řešení sudoku.)
krvácející
rány
Y Ř A Y O N A Ř Z A R E T
OSMISMĚRKA
řešení
B N Á V I
3
9
1
8
5
6
2
7
4
I
2
6
5
1
4
7
8
3
9
I K
L L A B N N C O K V E
5
1
7
3
6
9
4
2
8
O L N Í N E
4
2
9
5
8
1
7
6
3
Í
6
8
3
2
7
4
1
9
5
H Í A L
8
3
2
7
9
5
6
4
1
N C A I O E S Ý U Í
I
1
5
6
4
3
2
9
8
7
S O D A S Á U A A O O L
Y Á V K M J T R R T N L K Í
Pravděpodobnost, že zabloudíte, závisí přímo úměrně na
tom, kolikrát vám člověk, kterého jste se ptali na cestu,
řekl: „To nemůžete minout.“
9
7
4
6
1
8
3
5
2
R I V O B Á N A E C I
16
Kultura, společnost, inzerce
OBLASTNÍ
MUZEUM
VÝSTAVY
do 15. října
PLASTIKOVÉ MODELÁŘSTVÍ
v Československu 1968-89
do 29. června
ALBRECHT DÜRER - motivy z díla
do konce září
- MUDLŮM VSTUP POVOLEN aneb
Vítejte ve světě kouzel Harryho Pottera
Jedinečná sběratelská výstava
- KRAJINA LABSKÝCH PÍSKOVCŮ
v proměnách času
STÁLÉ EXPOZICE
Město na louce
Procházka starým Děčínem
Ptactvo Děčínska
Vývoj lodní dopravy na Labi
EXPOZICE NA DĚČÍNSKÉM ZÁMKU
Gotické umění na Děčínsku (+ katalog)
Zámecká zbrojnice
Zámek v proměnách doby
VÝSTAVY
PRÁCE ŽÁKŮ DĚČÍNSKÉHO GYMNÁZIA
- chodba 2. patra.
VÝSTAVA PRACÍ DĚTÍ KROUŽKU
TVŮRČÍ PSANÍ PRO ŠKOLÁČKY
- chodba 3. patra
Provoz v červenci a srpnu 2014:
Hlavní půjčovna a studovna
pondělí, úterý, čtvrtek 9 - 12, 13 - 19
středa, pátek, sobota, neděle zavřeno
Dětské oddělení
pondělí, úterý, čtvrtek 9 - 12, 13 - 18
středa, pátek, sobota, neděle zavřeno
POZOR, HLAVNÍ
KNIHOVNA MÁ
OD 28. 7. DO 10. 8.
ZAVŘENO!
Magistrát města
ZÁMEK DĚČÍN
pá 25. 7., 8. 8., 15. 8. a 22. 8. vždy od
21.00 a 21.45
NOČNÍ PROHLÍDKY ZÁMKU
Hrané prohlídky - noční výlety do 19. století, kdy se na děčínském zámku setkali tři
evropští panovníci. Hrají: Josef Barták,
Petra Nedvědová, Petr Svoboda, Michal
Nedvěd, Vít Kofroň, Aleš Kalvoda aj. Vstupenky je nutno předem rezervovat.
Jazzová odpoledne v Růžové zahradě
15.00 neděle
27. 7. Tomáš Kostka Trio
10. 8. Old Boys
24. 8. Jazzíček
PROHLÍDKY V ČERVENCI A SRPNU
Růžová zahrada denně 10.00 - 20.00
Jižní zahrady denně 9.00 - 20.00
Prohlídkový okruh „Zlatá léta děčínského zámku“ (Salony v přízemí západního
křídla, obrazárna, hlavní obytné pokoje piana nobile v jižním křídle a zámecká kaple sv. Jiří.): denně 9.00 - 18.00
Prohlídkový okruh „Návštěva u knížete
Františka Thuna“ (Soukromé pokoje v přízemí jižního křídla, dětské pokoje, reprezentační salony v západním křídle i pracovna posledního majitele v severním křídle.): denně 9.00 - 18.00
Prohlídkový okruh „Barokní perly zámku“ (Skvosty barokního umění - zámecká
konírna, Růžová zahrada, spojovací chodba, kostel Povýšení sv. Kříže): duben - říjen denně v 11.00, 14.00 a 15.30.
Expozice oblastního muzea: duben - říjen
denně 9.00 - 17.00
Thunovská kaple sv. Jana Nepomuckého
v Děčíně-Chrástu: květen až září - so, ne,
svátky 13.00 - 18.00
ZÁMECKÁ KAVÁRNA
denně 10.00 - 18.00
Výstava fotografií Emilie Mrazíkové Zámek v hledáčku trvá do 31. 8. 2014
Klub Děčín
Tyršova 2, Děčín I
so 26. 7., 20.00
LENGUALERTA MEXICO CITY
Vystoupí: Young Selektazz feat., Guliman,
Faya Collective, Koko DC.
ul. 28. října, Děčín I
do 31. srpna
V ZAUJETÍ
Výstava tří fotografů z Litoměřic - Josef
Rotter (detaily staré části města), Rostislav
Král (studoval obor fotograf v Děčíně a
představuje vývoj své tvorby), Patrik Pátek
(Litoměřice reportážně).
L. Y. Koláček:
Café Galerie
náměstí Svobody, Děčín I
do 7. 9.
LADISLAV CAFOUREK
Výstava obrazů.
Kouzelným pomezím Lužických hor ................ 299,-
S. Sleight:
Základy jachtingu ......................................... 399,-
T. Macek:
Příběhy staré dámy (Tour de France) .................. 597,-
J. Říha:
1000 + 1 rada pro rybáře ................................... 249,-
R. Cook:
Stážista ................................. 249,- .... AKCE... 99,-
D. Jackson:
Pilates na pěnovém válci ........ 299,- .... AKCE... 99,-
Velká kniha pro chytré předškoláky ......... 199,- .... AKCE... 99,-
24. července 2014
LETNÍ KINO
Fotbalový stadión Staré Město
23. 7., st 21.30
TŘI MUŠKETÝŘI
Divadelní záznam s Janem Přeučilem (Richelieu), Kristýnou Leichtovou (Mylady) a
Petrem Konášem (D´Artagnan). Viktor
Limr, Jan Teplý a Radek Valenta hrají
mušketýry a zároveň na jevišti tvoří živou
kapelu.
24. 7., čt 21.30
DÍRA U HANUŠOVIC
Komediální drama ČR 2014, 15+. Hrají:
Tatiana Vilhelmová, Lenka Krobotová,
Ivan Trojan, Simona Babčáková...
25. 7., pá 21.30
PULP FICTION: HISTORKY Z PODSVĚTÍ
Krimithriller USA 1994, titulky, 15+. Hrají: John Travolta, Samuel L. Jackson, Tim
Roth, Uma Thurman, Bruce Willis...
26. 7., so 21.30
VLK Z WALL STREET
Životopisné krimidrama USA 2013, titulky, 15+. Hrají: Leonardo DiCaprio,
Matthew McConaughey, Jonah Hill...
27. 7., ne 21.30
PAMÁTKÁŘI
Válečná komedie USA 2014, titulky, 12+.
Hrají: Matt Damon, George Clooney, Cate
Blanchett...
29. 7., út 21.30
22 JUMP STREET
Akční krimikomedie USA 2014, titulky,
12+. Hrají: Channing Tatum, Jonah Hill,
Dave Franco...
30. 7., st 21.30
BABOVŘESKY 2
Komedie ČR 2014. Hrají: Veronika Žilková, Jana Synková, Lucie Vondráčková, Jiří
Pecha, Lubomír Kostelka...
31. 7., čt 21.30
STRÁŽCI GALAXIE
Akční sci-fi USA 2014, dabing. Hrají: Chris
Pratt, Zoe Saldana, Vin Diesel...
1. 8., pá 21.30
LETADLA 2: HASIČI A ZÁCHRANÁŘI
Animovaná dobrodružná komedie USA
2014. Když se slavný letecký závodník
Prášek dozví, že má poškozený motor a už
možná nikdy nebude moci závodit, vrhá
se do světa vzdušného boje s požáry.
Galerie v Zámecké ulici, Děčín I
do 31. 7.
PAVEL HOLEČEK - plastiky a obrazy
1. 8., 19.00
JOSEF STRNAD - malba
Vernisáž nové výstavy.
Ukradená galerie
čt 24. 7., 19.00
Zbrojnická ulice
71. Ukradená galerie Děčín - Podmokly
SEBASTIAN VOREIN
Své linoryty vystaví drážanský malíř, grafik a pedagog.
čt 31. 7., 19.00
Zbrojnická ulice
72. Ukradená galerie Děčín - Podmokly
KREUS - sdružení filmových animátorů
Prezentace u vitríny a následné promítání
v Baru Bodenbach.
1. 8., pá 23.00
OČISTA: ANARCHIE
Horor USA 2014, titulky, 15+. Hrají: Frank
Grillo, Michael Kenneth Williams, Zach
Gilford, Kiele Sanchez, Edwin Hodge...
2. 8., so 21.30
RIVALOVÉ
Životopisné sportovní drama USA/Něm/
V.B. 2013, titulky. Příběh Nikiho Laudy a
Jamese Hunta. Hrají: Daniel Brühl, Chris
Hemsworth, A. Maria Lara, Olivia Wilde...
3. 8., ne 21.30
10 PRAVIDEL, JAK SBALIT HOLKU
Komedie ČR 2014. Režie: Karel Janák.
Hrají: Matouš Ruml, Jan Dolanský, Jakub
Prachař, Miroslav Donutil, Tereza Nvotová, Kristína Svarinská, Gérard Robert Gratadour...
5. 8., út 21.30
DÍRA U HANUŠOVIC
Komedie Drama ČR 2014, 15+. Hrají:
Tatiana Vilhelmová, Lenka Krobotová,
Johanna Tesařová, Ivan Trojan, Jaroslav
Plesl, Simona Babčáková...
6. 8., st 21.30
POJEDEME K MOŘI
Komedie ČR 2014. Režie: Jiří Mádl. Hrají:
Ondřej Vetchý, Jaroslava Pokorná, Jan
Maršál, Lucie Trmíková, Michaela Majerníková, Zdeněk Bařinka...
7. 8., čt 21.30
KOUZLO MĚSÍČNÍHO SVITU
Romantické komediální drama USA 2014,
titulky. Režie: Woody Allen. Hrají: Emma
Stone, Colin Firth, Marcia Gay Harden,
Jacki Weaver, Hamish Linklater...
8. 8., pá 21.30
LUCY
Akční sci-fi USA/Fr. 2014, titulky. Hrají:
Scarlett Johansson, Morgan Freeman, Minsik Choi, Amr Waked, Analeigh Tipton...
Jedlka vás zve!
Kulturně-historické sdružení Malé
Veleně, Jedlky a Soutěsky vás zve na
koncert Kytlického chrámového
sboru, a to v sobotu 26. července od
13.00 hodin. Na programu jsou skladby Mozarta, Luciana (s varhanním
doprovodem), Younga, Bortnianského, Purcella, Česnokova, Michny,
Rachmaninova a dalších, včetně spirituálů. Po skončení následuje komentovaná prohlídka kostela. K dostání
budou upomínkové předměty a publikace o historii kostela a obce. Parkování vozidel v místě.
Akce je součástí Anenského odpoledne v Jedlce, spojeného se setkáním rodáků obce, které začíná již ve
12.00 v kulturním domě (prohlídka
kronik, starých fotografií...). Ve 14.00
proběhne poutní mše svatá k uctění sv.
Anny, patronky kostela, ve 14.45 přivítají rodáky představitelé obce, 15.00
- 18.00 bude k poslechu hudba k poslechu kapela MP band s posezením a
stánek s občerstvením před kulturním
domem. Pro děti trampolína, prolézačky, pískoviště...
Jaroslav Dostál
17
Kultura, společnost, inzerce
číslo 27
SPOLEČENSKÁ OZNÁMENÍ
Maminky a narozená miminka v minulých dnech v Nemocnici Děčín:
7. 7. Lucie Dlouhá - dcera Isabelka
Lucie Kaisrová - dcera Eliška
Klára Baštová - dcera Michalka
8. 7. Irena Jeřábková - dcera Elenka
9. 7. Markéta Kindlová - syn Zdeneček
10. 7. Nikola Paverová - syn Sebastiánek
11. 7. Lenka Zachová - dcera Lucie
Lenka Slanařová - syn Roman
12. 7. Věra Novotná - dcera Lilianka
Zdeňka Petková - dcera Terezka
13. 7. Klára Šafková - syn Leon
Anna Michálková - dcera Kristýnka
Zuzana Drahošová - syn Venoušek
15. 7. Petra Plecitá - dcera Agátka
16. 7. Tereza Horvátová - syn Lukášek
17. 7. Veronika Haklová - dcera Tamara
Lenka Battyová - dcera Nelinka
18. 7. Lenka Lajblová - dcera Lenička
19. 7. Kamila Petrůjová - syn Adámek
Svaz důchodců ČR blahopřeje k narozeninám:
31. 7. Josef Rohlíček
3. 8. Zdeňka Míšková
Koncerty v Srbské se blíží
V kostele sv. Václava v Srbské
Kamenici bude v sobotu 2. srpna zahájen jubilejní 20. ročník mezinárodního hudebního festivalu, jehož hlavní duší je Tomáš Čistecký. Festival
nabídne šest koncertů, vždy v sobotu
od 16.00 hodin. Výjimkou bude ten
poslední, který se koná v neděli od
11.00 hod.
V sobotu 2. srpna bude ke slyšení
Tereza Roglová (soprán) a František
Šťastný (varhany), kteří představí
skladby J. S. Bacha, W. A. Mozarta,
B. Marcella. Další koncerty budou
následovat 9. 8. (harfa B. Pazourová,
flétna L. Čistecká), 16. 8. (dechový
kvintet Musica per Cinque), 23. 8.
(violoncello Friedwart Dittman, kontrabas Martin Knauer), 27. 9. (komorní orchestr Canto, Děčínský pěvecký
sbor) a 28. 9. (varhany Alexander
Pfeifer, trubka Frank Zimpel). -blc-
Varhanní maraton
Vážení čtenáři týdeníku Princip,
po dvouleté přípravě se i v Děčíně
může uskutečnit projekt varhanního
maratonu 2014 s interpretem Matthiasem Grünertem z Drážďan.
Za podpory Česko-německého fondu budoucnosti a pod záštitou ministerského předsedy Svobodného státu
Sasko, pana Tillicha, se může realizovat projekt, do kterého po důkladném výběru byly zařazeny i historické varhany dvakrát v Děčíně, jednou
v Chlumci, Teplicích a Oseku, o které
je příkladně pečováno a jsou na vysoké technické úrovni.
Realizací celého projektu byli společností Kirchen Klang e. V. z Drážďan pověřeni pánové Andreas Seidel,
jako vedoucí manažer projektu, Jan
Záhora st., jako varhaník a populizátor varhanní tvorby z Děčína, a Jiří
Kocourek, historik a varhanář z Bautzenu.
Město Děčín tedy v pondělí 25. srpna přivítá účastníky výše popsaného
varhanního maratonu, kdy v 10.00
hodin se představí publiku varhany
stavitele Fellera z roku 1864 z Libouchce, umístěné v kostele sv. Václava
a Blažeje na ul. 28. října. Od 11 hodin
budou představeny v chrámu Povýšení sv. Kříže v Křížové ulici varhany
Rieger, Opus 315 z roku 1891, zapsané jako kulturní památka České republiky. Interpret Matthias Grünert průřezem a výběrem skladeb chce Děčínu
přiblížit zejména barokní a romantickou literaturu, která zapadá do období vzniku a největšího rozkvětu děčínských královských nástrojů.
Ze Spolkové republiky Německo
přijedou tři autobusy posluchačů a pro
Děčín to je výzva a pozvání k hojné
účasti.
Jan Záhora st.,
regenschori Farnosti Děčín I
VZPOMÍNKA
Kdo byl milován,
nebude nikdy zapomenut...
V neděli 3. srpna uplyne 14 let od úmrtí naší dcery
Radky Kamenické z Děčína.
Stále vzpomínají rodiče
Že čas rány hojí je jen zdání,
ta bolest zůstává... a vzpomínání.
V sobotu 19. srpna vzpomeneme čtvrté smutné výročí úmrtí pana Jiřího Bilecze z Podmokel.
Stále na něho s láskou a úctou vzpomíná
manželka Jiřina, dcera Jana a syn Jiří s rodinami
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Prázdninové nabídky naší zoo
Večerní prohlídky zoo
Děčínská zoologická zahrada zve na
další prázdninovou večerní prohlídku.
Proběhne v pátek 15. srpna. Na skvělé zážitky se mohou těšit jak děti, tak
dospělí. Prohlídka pro rodiny s dětmi
začíná v 19 hodin a ve 20.30 pak přijde na řadu komentovaná prohlídka
pro dospěláky. „Děti bude během návštěvy zoo provázet kromě lektora i
oslík Sam a celá prohlídka bude uzpůsobena dětskému návštěvníkovi. Nebudou chybět ani ukázky přírodnin,“
uvedla mluvčí zoo Alena Houšková.
Dospěláci dostanou fundovanější výklad, a protože pro ně budou prohlídky začínat v pozdějších hodinách,
budou moci zažít zoo při zcela jiných
podmínkách, než na které jsou zvyklí
při obyčejné návštěvě zoo. „Právě v
podvečer začíná být většina zvířat aktivní, je tedy velký předpoklad, že návštěvníci uvidí mnoho zajímavého. Na
prohlídku doporučujeme vzít si s sebou pevnou obuv a baterku,“ doplnila Houšková. Na prohlídku je nutné
se předem přihlásit. Lze tak učinit na
tel.: 412 531 531. Cena: 130,- Kč/
dospělý, 90,- Kč/dítě.
15. 8. od 19.00 h
Večerní prohlídka zoo pro děti
15. 8. od 20.30 h
Večerní prohlídka zoo pro dospělé
29. 8. od 19.00 h
Večerní prohlídka zoo pro děti
Chcete strávit noc v zoo?
Není problém!
Děčínská zoologická zahrada dovolí návštěvníkům přespat v zoo. Opět
po roce připravila speciální akci s názvem Noc v zoo, a to hned ve třech
termínech. Dvakrát si budou moci
mezi zvířátky ustlat děti a jednou také
dospěláci.
„Za denního světla zná zoo každý,
ale jaké to je strávit ve společnosti
zvířat celou noc? Jde o večer plný
dobrodružství, roztodivných zvuků a
netradičních zážitků. Odvážným dětem
nabídne zoo tento nevšední prázdninový zážitek poprvé v pátek 25. července, podruhé pak 8. srpna,“ uvedla mluvčí zoo Alena Houšková.
Akce se mohou zúčastnit děti ve
věku od ukončené 1. třídy až do 15
let, nutné je však se předem přihlásit
(tel.: 412 531 531), počet účastníků
je omezen.
Děti čeká spaní přímo v areálu zoo
ve velkém stanu, soutěže, opékání buřtů, prohlídka zoo, bližší kontakt se
zvířaty a spousta dalšího. Cena za jednoho nocležníka je 320 Kč a nutným
vybavením pro přespání je vlastní spacák a karimatka. Dále zoo doporučuje s sebou baterku, oblečení dle počasí a pevnou obuv.
Dospěláci se své Noci v zoo dočkají
v pátek 1. srpna. „Doposud jsme tuto
akci organizovali pouze pro děti. Četná přání dospělých návštěvníků nás
ale navedla na myšlenku uspořádat
přespávačku i pro ně. Čeká je obdobný program jako děti,“ vysvětlila
mluvčí zoo.
Cena je v tomto případě stanovena
na 500 Kč za nocležníka, a protože je
počet míst omezen, opět je nutné se
předem přihlásit (tel.: 412 531 531).
Nocování bude probíhat ve velkém
vojenském stanu a po dohodě bude
možné si postavit i stan vlastní.
Všechny Noci v zoo začínají v pátek v 18 hodin a končí v sobotu ráno
v 9 hodin.
-ah-
18
Inzerce
BYTY - DOMY
Byt 1+1, 40 m2 v 1. a 2. poschodí rekonstruovaného činžovního domu na Kamenické ul. v Děčíně
2. Malá kuchyňka a pokoj. Plastová okna, dlažba a
plovoucí podlaha, koupelna s malou vanou. V zadním traktu malý dvorek. Nájem vč. záloh 4600 Kč +
zálohy na vlastní elektřinu. Kauce 10 000 Kč. Vhodné max. pro 2 osoby. Tel. 604 162 943.
(1/j)
Garsonka, 28 m2, s balkonem, 2. poschodí rekonstruovaného domu v Horské ul. v Děčíně 2. Dlažba, koupelna s vanou, malý kuch. koutek. Okrasná
zahrada v zadním traktu. Nájem vč. záloh 3300 Kč +
záloha na vlastní elektřinu. Kauce 10 000 Kč. Tel.
604 162 943.
(2/j)
Suterénní byt 1+1 v rekonstruovaném domě na
Kamenické ul., dlažba na podlaze, kuchyňka, koupelna s vanou, okno směřuje na dvorek v zadní části
domu. Nájem vč. záloh 4000 Kč, kauce 10 000 Kč.
Pouze pro jednu osobu. Tel. 604 162 943. (3/j)
Byt 1+1, 34 m2, ve 3. poschodí panelového domu
v Želenicích v Děčíně 6. Rekonstruovaný, dlažba v
kuchyni, na chodbě a v koupelně. Plastová okna.
Nájem 3300 Kč plus zálohy na služby. Kauce 10
000 Kč. Max. pro 2 osoby. Tel. 604 162 943. (4/j)
Suterénní byt 3+kk, 80 m2, v panelovém domě
v Želenicích. Rekonstruovaný byt a dlažba na podlaze, plast. okna, kuch. linka s el. sporákem, koupelna s vanou. Oplocený pozemek. Nájem 4600 Kč
+ zálohy na služby. Kauce 10 000 Kč. Tel. 604 162
943.
(5/j)
Pronájem zrekonstruovaného bytu 2+1 bez balkónu, 60 m2, 3. a 5. poschodí panelového domu v
Děčíně 6, Želenicích, dlažba na chodbě, v kuchyni
a koupelně, plastová okna, kuch. linka s plynovým
sporákem. Nájem 4700 Kč plus zálohy na služby,
kauce 10 000 Kč. Tel. 604 162 943.
(7/j)
Pronájem bytu 3+1, 90 m2 s terasou ve staré
zástavbě v Horské ul., Děčín 2, 1. poschodí, zrekonstruovaný dům, pouze 3 nájemníci, dlažba a plovoucí podlaha, kuch. linka s el. sporákem, klidná
ulice. Nájem vč. záloh 8500 Kč plus vlastní elektřina, kauce 15 000 Kč. Jenom pro solidní neproblémové zájemce. Max. pro 3 osoby. Tel. 604 162 943.
(8/j)
Pronájem bytu 3+1 s balkónem, 62 m 2 ve 3.
poschodí panelového domu v Děčíně 6 -Želenicích.
Dlažba na chodbě, v kuchyni a koupelně. Nájem
5000 Kč plus zálohy na služby, kauce 10 000 Kč.
Tel. 604 162 943.
(9/j)
Pronájem 2+1 po rekonstrukci, Staré Město.
Nájemné a služby 7500 Kč. Tel. 736 510 113. (244)
Prodám byt 2+1 v OV v původním stavu, 7. patro, na Starém Městě. Cena 460 tisíc. Informace po
16. hod. na tel. 607 202 593.
(243)
Pronájem bytu 1+1, 39 m2, Revoluční nám., DC
4, 2. patro, vlastní vytápění a ohřev vody. Nájem
3600 + poplatky + kauce. Tel. 602 42 78 43, 602
4456 48.
(242)
Pronajmu byt 2+1, vel. 78 m2 v přízemí u OD
Koral v DC IV. Cena 4000 Kč + služby, kauce 3
nájmy. Tel. 603 293 412.
(241)
Pronajmu zrekonstruovaný byt 1+1 na Starém
Městě, veškeré služby v dosahu, stará zástavba,
klidné místo. Byt je v moderním bílém designu,
kuchyň, obývák, koupelna, okna. Vlastní elektroměr v bytě, vše zcela nové. Nájem 4700 Kč, voda
300 Kč. Opravdu krásný byt. Tel. 773 130 111. (240)
Pronajmu zděný byt 1+1, 50 m2, zvýš. přízemí v
DC 3, plastová okna, zahrádka. Nájem 3500 Kč +
energie. Tel. 775 364 604, 605 544 264.
(239)
Pronajmu byt 1+1 ve druhém patře činžovního
domu v Riegrově ulici. Nájemné 3800 Kč + služby.
Kauce 8000 Kč. Tel. 603 843 596.
(236)
Pronajmu byt 3+1 v RD se zahradou a parkováním u domu. Celkové náklady 8000 Kč/měs. Tel.
704 013 352.
(238)
Pronajmu garsonku 25 m2 po kompletní rekonstrukci. balkon, 3. poschodí v ul. Palackého, Podmokly. Nájem 4000 + služby, kauce 12 000 Kč. Tel.
777 10 10 90.
(235)
Pronajmu 2+1, 70 m2 po kompletní rekonstrukci v ulici Bezručova, Děčín Podmokly. Nájem 5000
+ služby, kauce 15 000 Kč. Tel. 777 10 10 90. (234)
Pronajmu pěkný prostorný 3+1 po rekonstrukci,
velká terasa, 1. patro, St. Město, Děčín III. Nájem
7 tis. Kč + služby. Kauce 12 000 Kč. Pouze slušným
platícím nájemníkům. Tel. 725 241 796.
(233)
Pronajmu byt 1+1 s balkonem, slušný dům, byt
v Boleticích, ul. Partyzánů, volný ihned a dlouhodobě. Nájem včetně záloh 4800 Kč, kauce dohodou. Tel. 720 733 897.
(232)
Prodám nebo pronajmu dr. byt (1+2), Weberova
ul. 1529/2, 2. nadz. podlaží, Želenice, Děčín VI Letná. Volný. Cena k prodeji 583 440 Kč, cena nájmu 3600 Kč + 3000 služby, kauce 5000 Kč. Tel.
606 771 862.
(231)
Pronajmu garsonku na Kamenické ul. dlažba,
kuch. linka, lednice, plast. okno, pračka, válenda,
obývací stěna, sprch. kout. Tel. 730 549 931, 605
069 955.
(230)
Pronajmu byt 1+1 v Chrochvicích, ul. Odboje.
Nájem 3500 + energie, s možností pronájmu garáže. Tel. 606 737 361.
(229)
Pronajmu byt 2+1 v ulici Riegrova, Děčín 2, 1.
patro cihl. domu, zahrada, sušárna, sklep. Měsíční
nájem 3800 Kč + služby, volný ihned. Tel. 606 714
339.
(226)
Sháním levný pronájem bytu Děčín a okolí, dlouhodobě, max. 3000 vč. záloh, raději cihlová zástavba, ne panelák. Svobodná, bezdětná, pracující. Tel.
773 876 928 jen SMS.
(225)
Pronajmu 1+1 v Želenicích. Plast. okna, dům
zateplen, nájem včetně záloh na energie a veškerých poplatků 6300 Kč. Volný od konce srpna. Vratná kauce 9000 Kč. Tel. 739 971 948.
(224)
Prodám družst. byt 2+1+L+komora, 57 m2 v Dě-
24. července 2014
číně 3, Příčná ul., 11. patro, po částečné rekonstrukci (plast. okna, dřevěné podlahy, dveře). Zateplený dům, nové výtahy, bezbariérový přístup,
UPC TV, nádherný výhled, parkoviště u domu. Školka, škola, dětské hřiště a fitness v sousedství. Cena
600 000,- Kč. Tel. 602 419 137.
(219)
Pronajmu byt 1+1 (35 m2) v Děčíně Boleticích v
klidném domě. Nájem 3000 Kč + služby + el. Volný
ihned. tel. 733 732 297.
(189)
Pronajmu podkrovní 3+1, ul. Želenická, 4300 nájem + služby, kauce 8600 Kč. Tel. 739474 152. (185)
Pronajmu dlouhodobě byt 2+1 v okrajové části
Děčína. Po celkové rekonstrukci, plastová okna,
vlastní plynové topení. Volný ihned, vratná kauce
nutná. Tel. 605 767 146.
(172)
Pronajmu dlouhodobě plně vybavenou a po rekonstrukci garsonku v Děčíně na Kamenické ulici.
Volná od 1. července. Kauce 4000 Kč a nájemné a
služby 4700 Kč. Solidní jednání. Tel. 603 76 23 81
mimo víkend.
(215)
Byt 1+kk, Litoměřická 125/14, DC III, od 1. 7.
Nájem 3400 Kč, poplatky voda, topení, elektřina
2600 Kč. Tel. 602 427 843, 602 44 56 48. (216)
Prodám celé 3. podlaží v cihlovém domě rozdělené na 3 BJ (2+KK, 2+KK, garsoniéra), s vlastní
chodbou pod uzavřením a půdou. V každém bytě
přípojka na společnou anténu a vysokorychlostní
internet. Pěkný výhled, klidné místo, vynikající poloha. Zcela mimo záplavovou oblast! Kompletní
nové rozvody vody, odpadů, elektřiny, plynu (r.
2012). Plastová okna. Byty mají vlastní elektroměr,
vodoměr, bojler. Topení na plynový kotel, rozvody
v mědi, radiátory. Vhodné jako bydlení pro vícegenerační rodinu nebo jako investici na pronajímání
(výnos z pronájmu 11 500 Kč, splátka úvěru cca 9
000 Kč). Tel. 775 929 635.
(124)
Pronájem 1+1 (48 m2) v bytovém domě ul. Březová 41, Děčín-Staré Město. Byt po rekonstrukci
(r. 2012), vana, plynové topení, plastová velká okna,
3. p. s pěkným výhledem. Chodba pod uzavřením.
V bytě přípojka na společnou anténu a vysokorychlostní internet. Obč. vybavenost v dosahu. Nájem
4500 Kč + služby 2375 Kč (+el.). Kauce 10000 Kč.
POUZE DLOUHODOBĚ. Tel. 775 929 635. (123)
Pronajmu byt 2+1 v Děčíně 2, Riegrova ul. 2.
patro činžovního domu, nájem 4500 Kč + 2600 služby, volný ihned. Vratná kauce 10 000 Kč. Tel. 603
966 834, 603 255 377.
(209)
Prodej bytu 2+1 v klidné části centra Děčín IV.
Nové zateplení a okna. Cena dohodou. Tel. 603 247
907.
(207)
NEBYTY - POZEMKY
Pronájem nebytových prostor v centru Děčína,
pěší zóna Křížová ul. Ideálně na služby. Tel. 736
513 113.
(16/p)
Nebytový prostor 30 m2 ve zvýšeném přízemí
rekonstruovaného činžovního domu v Horské ul. v
Děčíně 2. Plastová okna, dlažba, vlastní WC. Vhodné jako kancelář. Nájem vč. záloh 5500 Kč. Kauce
10 000 Kč. Tel. 604 162 943.
(6/j)
Pronajmu sklepní prostory za účelem podnikání
v centru Děčína I, Křížová ul. Úpravy nutné, cena
nájmu dohodou. Tel. 725 241 796.
(227)
Pronajmu nebyt. prostor se soc. zař. a výlohou
v přízemí domu v Děčíně 8, Teplická ul. (odbočka
na Bělou), o velikosti 22,5 m2. Prostory jsou vhodné jako kancelář nebo malá provozovna (dílna, tabák, zastavárna, bazar). K dispozici i sklepy. Parkování u objektu. Měsíční nájem 4000 Kč. Při uzavření smlouvy nutno složit vratnou kauci. Volný od
1. 7. 2014. Tel. 606 251 055.
(218)
NÁLEZ - poslední školní den byl
nalezen svazek 3 klíčů od bytu v
ulici B. Němcové v Děčíně I. Bližší informace na tel. 602 143 277.
Prodám zahradu v zahrádkářské kolonii Děčín Folknáře (582 m2). Podsklepená chatka, užitková
voda, el. 220/380 V, pitná voda k dispozici. Cena
250 000 Kč. Tel. 603 232 306.
(200)
PRODEJ
Suroviny pro výrobu zmrzliny - www.zmrzlinavalsa.cz, tel. 777 118 866.
(246)
Prodej palivového dříví, metrové kusy - bříza,
buk, měkké dřevo, cena dohodou. Možno zajistit
dopravu. Tel. 774 862 671.
(245)
Prodám, nebo za odvoz nechám ratanový nábytek, křesla i houpací, lavice, stůl. Dále 1 obyč.
křeslo, 2x starší noční stolky se 2 šuplíky a 1 lampa halogen. černá. Jen vážní zájemci, děkuji. Tel.
773 876 928.
(221)
AUTO - MOTO - GARÁŽE
Pronajmu velkou garáž pro 5 aut, 68 m2, možno
i jako sklad. Děčín 6. Tel. 732 383 818.
(237)
Prodám os. auto Fabia, 1.2, 40 kW, modrá, do
provozu 2004, velmi dobrý stav, zamykání zpátečky, otáčkoměr, TK 8/2014, nehavarované, garážované, spolehlivé. Tel. 607 545 684.
(228)
Pronajmu plechovou garáž v Boleticích blízko
sídliště. Tel. 606 894 924.
(223)
Prodám (97 tis. Kč) nebo pronajmu (800 Kč
měs.) garáž v Chrochvicích v ul. Odboje. Tel. 602
652 390.
(222)
PRÁCE
Nabízím své služby - uvařím, uklidím, obstarám
nákupy, pomohu s docházkou k lékaři - zajistím i
odvoz, také práci na zahrádce. Spolehlivá, poctivá
se zárukou. Tel. 607 412 148.
(247)
Přijmeme obsluhu čerpací stanice - pokladní.
Na dobu určitou od 28. 6. 2014 do 31. 8. 2014.
Bližší informace na tel. čísle 603 846 455. (13/P)
SEZNÁMENÍ
Hledám slečnu nebo ženu střední postavy ke trávení společných chvil. Výlety, venkovní aktivity, ale
třeba i romantické chvilky ve dvou. Kdo ví, možná
se z toho vyvine něco pěkného a vážného. Pokud
se chceš seznámit, ozvi se. Je mi 38 let a jsem z
Děčína. Honza, tel. 736 632 236.
(220)
RŮZNÉ
Agentura Sofia pořádá ve
dnech 4. 8. - 19. 9. 2014 akreditovaný rekvalifikační kurz
„Pracovník v sociálních službách“ a jsou ještě volná místa.
Tento kurz je nutný pro práci v
sociálních službách - pro stávající pracovníky s
nedostatečnou kvalifikací, nebo pro nezaměstnané,
kteří se chtějí rekvalifikovat. Úhradu kurzu může
proplatit příslušný ÚP. Bližší info na mob. 723 898
311 nebo mail [email protected] (15/P)
Učitel nabízí doučování matematiky a fyziky
ZŠ. Klasické doučování i procvičování po telefonu. Možné i příležitostné hlídání dětí. Tel. 773
604 234, www.sluzbykoubek.cz
(53/P)
Ztratil se kocourek jménem Elijah, stáří
přibližně 3,5 měsíce, opravdový divoch.
Je zvyklý na pejska, vyrůstal doma, není
zvyklý být venku. Ztratil se 7. 7. mezi 1214 hodinou odpoledne v okolí Kamenické ulice. V případě nálezu či jakékoliv informace pište nebo volejte 777 211 747,
paní Marková.
19
Sport
číslo 27
Nejasná budoucnost děčínského volejbalu
Děčínský dívčí volejbal patří, přestože má velmi skromné zázemí, stále
k tomu nejlepšímu v Ústeckém kraji.
Veliký podíl na tom má šéftrenér VSK
Spartak Děčín, Josef Herclík, který v
srpnu oslaví 63 let. Rozhovor s ním
však nebyl příliš veselý...
Rozhodnutí jsme nechali na začátek září, kdy se domluvíme, zda má
cenu se zase trápit. V minulé sezóně
se skoro netrénovalo, na zápasy se jezdilo v šesti, sedmi lidech a dávalo se
to dohromady na poslední chvíli. Uvidíme... Každopádně družstvo žen by
měla převzít Míla Suchoňová, ale co
bude dál, se teprve uvidí.
Jak byste celkově ohodnotil
uplynulou sezónu?
Výsledkově to bylo perfektní, co se
týče pořadí, bylo to trochu horší. Jenže pořád se trápíme s tělocvičnami a
financemi, i když tento problém se
nám podařilo překlenout asi nejlépe.
A jaké bude vaše hodnocení z
hlediska výkonnosti?
Ženy se udržely ve druhé lize, což
byl hlavní úkol. Juniorky měly za úkol
postoupit ze základní skupiny ligy, to
se také povedlo. Mezibaráž pak hrály
už jen volejbalistky, které budou hrát
v nadcházející sezóně a jejich páté
místo je příslibem do tohoto ročníku,
protože tým je velmi mladý a měl by
být minimálně ještě dva roky pohromadě. Starší žákyně skončily bohužel
až na patnácté příčce, přestože měly
rozhodně na víc. V mladších žákyních, což je moje parketa, jsem hodně
spokojený, protože jsme suverénně
ovládli minivolejbal v kraji. Jsem rád,
že v družstvu se stále drží okolo pětadvaceti hráček a jsou perspektivou pro
budoucnost klubu.
Starší žákyně měly podle vás
na víc. Co se stalo, že to nesplnily?
Jedna hráčka ze základu skončila s
volejbalem týden před semifinále republiky, v týmu došlo také k několika
zraněním a trochu se nám tloukly školní a volejbalové akce. Je to škoda. Jenže zatím nepoznají, co je důležité. Přesto je i patnácté místo úspěchem, protože jsme jediný amatérský tým mezi
šestnáctkou krajských center mládeže a profitýmů.
Trenér Josef Herclík instruuje své hráčky během utkání ligy juniorek.
Děčín stále nemá statut centra
mládeže?
Nemá a ani o něj nemůže požádat.
První podmínkou je, že máme vlastní
tělocvičnu, vlastní zázemí, a to nám
stále chybí.
Není určitou šancí hala, kterou
slíbilo postavit město?
Možná ano. Buď se do haly vejdou
ostatní sporty, a tím se uvolní kapacity v tělocvičnách pro nás, nebo se do
haly vměstnáme i my.
Jaká je vůbec situace okolo
haly?
Byl jsem na posledním jednání a už
je připravený projekt. Měla by stát
vedle Sportovní haly v ulici Práce na
pozemku Sokola Děčín a půjde o hliníkovou halu, která je finančně dostupnější. Hrací plocha by měla být
dvacet krát čtyřicet metrů, pro tréninky se dají využít ale i další metry, takže by se tam měla vejít tři tréninková
volejbalová hřiště. Trochu jsme diskutovali o výšce, kdy jsem žádal o
zvýšení na okrajích haly, aby výška
splňovala normu osmi metrů ještě tři
metry za zadní lajnou. Centrální hřiště by pak mělo extraligové rozměry.
Jaký bude v hale povrch?
Měl by tam být povrch na bázi kaučuku, který je celistvý. Měl by být
položený na asfaltu a slibují, že bude
díky kaučuku měkčí a pružnější. S
projektantem jsem hovořil a jsem pozván do Hradce Králové na prohlídku
podobné haly.
Bude v hale i nějaké hlediště?
Měly by tam být zasunovací tribuny pro zhruba šest stovek lidí, ale přiznám se, že všechny detaily neznám.
Já se zúčastnil schůzky, kde jsem především připomínkoval výškové rozměry. Další věci jdou mimo mě, ale
jestli jsem to dobře pochopil, teď záleží, zda se podaří sehnat dotaci. Když
všechno dobře dopadne, mělo by se
začít stavět příští rok.
Vraťme se k vašim týmům. Budou nějaké změny?
Trenérkou juniorek se stane bývalá
ligová hráčka Děčína, Lenka Demuthová. Další změnou je, že v juniorkách skončily čtyři hráčky a měly by
přestoupit do žen, ale to bude záležet,
jak dopadnou na vysokých školách.
Jak to vypadá s družstvem žen?
Okresní fotbalové soutěže byly rozlosovány
Ve Chřibské se uskutečnil losovací
aktiv sportovně technické komise
Okresního fotbalového svazu Děčín.
Aktiv řídil její předseda Michal Maják, který po uvítání zástupců fotbalových oddílů předal slovo předsedovi OFS, Liboru Šimečkovi. Ten krátce zhodnotil činnost VV OFS Děčín a
upozornil přítomné na rozdíl mezi
členstvím ve FAČR a registrací ve
FAČR. Sdělil nutnost vždy do konce
března uhradit členský poplatek. Kdo
jej neuhradí, pozbývá 1. dubna členství ve FAČR, a aby se opět stal členem, je nutné se opětně do FAČR přihlásit! Dále poukázal na připravované změny ve fotbalových normách.
Aktiv provázely i slavnostní chvíle, kdy vítězové jednotlivých kategorií převzali z rukou Libora Šimečka a
Michala Majáka diplomy okresních
přeborníků a ocenění pro nejlepší
střelce. Poté předseda OFS poděko-
val i Karlu Šnajdrovi, který po 23 letech ukončil svoji práci ve funkci sekretáře OFS Děčín, a na památku mu
daroval hodinky.
A jak dopadlo samotné rozlosování
fotbalových soutěží ročníku 2014/
2015? Soutěže se sice rozlosovaly, ale
hned v následujících dnech přišly
změny, například zařazení týmu Roma
Děčín do III. třídy a následný odchod
Lokomotivy Děčín (v roce 2011 skončil duel těchto týmů rvačkou) do ústecké III. třídy. A změny se očekávají
také v mládežnických soutěžích.
Okresní přebor dospělých bude
mít 14 účastníků včetně Sport Areálu
Děčín, který zvažoval další setrvání v
soutěži, ale nakonec se do přeboru
přihlásil. Soutěž opustily postupující
Malšovice a poslední Prysk, z III. třídy postoupil vítězný Starý Šachov a
šesté (!) Markvartice.
V 1. kole se v sobotu 23. srpna s
výkopem od 17.00 hod. utkají: Boletice - Šluknov B, Chřibská - Těchlovice, Staré Křečany - Jiřetín p. J. (NE,
14.00), Sport areál Děčín - Markvartice, Starý Šachov - D. Poustevna
(15.00), Kr. Lípa - Union Děčín, Dobkovice - Jiříkov. Poslední podzimní
13. kolo se odehraje 15. listopadu.
III. třída dospělých má 11 mužstev,
včetně znovu obnovených týmů Březin a Roma Děčín. Chybět bude naopak dlouholetý účastník, Lokomotiva
Děčín, který se rozhodl hrát III. třídu
v Ústí nad Labem. Ze soutěže postoupil Starý Šachov a Markvatice.
V 1. kole se v neděli 24. srpna od
17.00 utkají: Františkov - Roma Děčín, Rybniště - Březiny (SO, 13.15),
Velká Bukovina - Prysk (15.00), Verneřice - Huntířov (SO, 13.15), Bynovec - Valkeřice. Volný los vyšel na
Dolní Habartice. Poslední podzimní 9.
kolo se odehraje 2. listopadu. -kš, blc-
Děčín ale do 2. ligy žen přihlášený je...
Rozhodne se před začátkem soutěže. Jsem ale optimista a věřím, že se
to nějak dá dohromady. V žádném případě ale nebudou hráčky z juniorek
pendlovat k ženám.
Pokud dojde ke krizi, přednost před
ženami dostanou juniorky, i když je
mi jasné, že by to byla další rána pro
děčínský volejbal.
Trenér Jiří Hykš tedy u žen
končí?
Ano, končí a řekl bych, že jeho rozhodnutí je definitivní. Ale měl by dělat „papíráka“ a starat se o organizační věci.
A co vy? Budete pokračovat?
Rozhodl jsem se, že budu trénovat
dál, ale moje hlavní víkendová náplň
bude vedení mladších žákyň a přípravky. Je to rozdělené tak, že juniorky
povede Lenka Demuthová, starší žákyně Pepa Slížek, Pohár nadějí bude
mít na starosti Pavla Reimerová. Jinak juniorky, věkem spíše kadetky,
budou hrát ligu a Český pohár, ty nejlepší z mladších žákyň postavíme jako
béčko starších žákyň, mladší žákyně
pak budou mít dvě družstva šestkového volejbalu. A budeme mít zhruba
deset týmů v minivolejbalu.
Jak vidíte budoucnost děčínského volejbalu?
Myslím si, že dva roky to bude minimálně stejné. Co bude pak dál? Nevím. Možná bude impulsem nová
hala, protože tři volejbalové kurty na
tréninku jsou vynikající. Můžete družstva prolínat, dělat individuální přípravu napříč kategoriemi. Třeba přijdou
noví mladí trenéři, protože už teď si
dva tatínkové od mladších žákyň nechali udělat trenérský kurz. To je pozitivní věc.
Není šance, že by se do tréninku zapojily bývalé hráčky, které
prošly Spartakem?
Bohužel, většina vysokoškolaček
nenajde v Děčíně práci, a ta, která práci sežene, je natolik schopná, že ji práce absolutně pohltí. Statistiky počtů
vysokoškoláků i středoškoláků, kteří
vystudují a vrátí se zpět do Děčína,
jsou smutné.
Ať nekončíme tak nevesele. Přijímáte nové hráčky?
Určitě ano. Začínáme trénovat od
prvního týdne v září, nové zájemkyně mají tréninky v pondělí, středu a
čtvrtek od čtyř hodin na Vrchličáku.
Luděk Černý
20
Sport
24. července 2014
Junior jde do spolupráce s týmem SA Děčín
Fotbalový klub Junior Děčín má za
sebou další sezónu, která přinesla výborné výsledky mládeže a napínavý
boj mužů o záchranu krajského přeboru. Ten nakonec Děčané uhájili, i
když o jejich setrvání v soutěži se
mělo rozhodnout až v baráži, která se
ale nakonec nehrála. O tom všem,
vyhlídkách do nové sezóny i budoucnosti klubu jsme hovořili s jeho jednatelem, Miroslavem Tylem.
Podzim nebyl z vaší strany povedený, že?
Nastal problém, že po třetím zápase nám skončilo několik hráčů. Erneker zamířil pracovně do Anglie, Bárta studovně do Ameriky, přestali hrát
Stach, Mottl i Šindelář a kvůli pracovním problémům nehrál celý podzim
ani Betyár. A to byl veliký zásah do
sestavy. Po úvodních zápasech to vypadalo dobře, ale pak jsme museli nasazovat dorostence a moc nám nepomohlo ani to, že jsme kvůli povodním
hráli v Březinách. Nebylo to zkrátka
domácí prostředí, byla slabá tréninková účast, a to všechno se projevilo na
výsledcích. Naštěstí na konci podzimu jsme udělali několik hráčů na střídavý start, Vlasáka, Fialu, Kořínka,
porazili jsme Horní Jiřetín a udrželi
se na dosah týmů před námi.
Jaro bylo naopak hodně zdařilé.
Přes zimu jsme se dali do kupy, což
je u nás takové pravidlo. Vrátili se
někteří hráči, začali hrát Bárta i Betyár, udělali jsme brankáře Mariána Tvrdoně z Ústí, který se ukázal jako veliká posila. To vše se projevilo na kvalitních výkonech a jaro bylo super.
Získali jsme třicet bodů a patřili k nejlepším celkům jara. Bohužel, na konci soutěže už nám docházely síly.
Proč? Vždyť konec loňské a
letošní sezóny byl velmi podobný,
kdy po sérii výher přišly zbytečné
porážky.
Projevilo se, že někteří fotbalisté
hráli na střídavý start a absolvovali za
víkend dva zápasy. Také se projevila
slabší tréninková morálka, protože na
krajský přebor se musí trénovat třikrát
týdně, což se nám nevedlo. Na začát-
Modrá se již
připravuje
Fotbalisté Modré už mají za sebou
první přípravný zápas na nadcházející sezónu krajského přeboru, ve kterém podlehli teplické juniorce 5:6.
Další zápas hraje Jiskra již tuto středu
(23. 7.) od 18.00 hodin doma s Lovosicemi.
Podle našich informací zkouší Modrá bývalé dorostenecké hráče Teplic a
Ústí a snaží se kádr omladit. Tým by
měl údajně opustit záložník Havrda.
-blc-
ku jara jsme těžili z dobré zimní přípravy, ale na konci už síly chyběly.
Navíc k tomu musíme připočíst, že
někteří hráči na střídavý start k nám
chodili z mančaftů, které byly rovněž
ohroženy sestupem a samozřejmě, že
nejdříve pomohli svému kmenovému
oddílu. Takže jsme se museli obejít
bez jejich služeb.
Přesto měla nakonec sezóna
dobrý konec a vy jste krajský přebor zachránili. Předcházela tomu
ale nejistota,
kdy jste nevěděli, jestli baráž
hrát budete, či
ne. Jaký to byl
týden?
Smířili jsme se
s tím, že do baráže půjdeme, a zatímco ostatní
skončili, my pořád trénovali. V
úterý nám zavolali, že do baráže
nepůjdeme, ve
středu, že zase
půjdeme, a ve
čtvrtek nám volali, že baráž asi
nebude. Ale potvrzení přišlo až v pátek navečer, kdy jsme měli ještě trénink, protože v sobotu jsme měli hrát
v Ervěnicích. Byl v tom totální chaos
a snad to bude pro kraj ponaučením.
A jak se vůbec díváte na nápad
s barážemi?
Úmyslem bylo zatraktivnění, ale
nikdo si neuvědomil, že do toho mohou zasáhnout soutěže nad krajským
přeborem. A pak se stalo, že z divize
měly sestoupit do krajského přeboru
tři severočeské celky, což znamenalo
sestup čtyř celků z kraje přímo a další
dva, včetně nás, měly hrát baráž. Takže teoreticky mohlo spadnout až šest
týmů! Pro novou sezónu tedy byly
baráže zrušeny, ale hrozba masivního
sestupu z krajského přeboru trvá. Do
divize postoupily další dva severočeské celky, Krupka a Litoměřice, takže
se může stát, že z divize budou padat
opět jen Severočeši, což se pak projeví v krajském přeboru.
Oddechli jste si, když se baráž
zrušila?
Byli jsme rádi, protože jsme nemuseli nikam cestovat a hrát další dva
zápasy. Navíc jsme měli určité problémy. Například brankáři Tvrdoňovi
jsme už dali volno, aby mohl jet domů
na Slovensko, pak jsme mu zase volali, že ho potřebujeme, následně jsme
ho chytli ve vlaku, že se baráž zrušila...
Prostě to bylo komplikované. Ale
kádr bychom dohromady dali a na
Ervěnice jsme si věřili. I když samozřejmě nikdo neví, jak by to dopadlo.
Kdy začíná příprava na novou
sezónu?
Startujeme 22. července. Chtěli bychom do přípravy zapojit i hráče, kteří byli na hostování, a také dát šanci
některým dorostencům. Nechceme už,
aby alternovali z dorostu do mužů, ale
chceme je zařadit přímo do A týmu.
Také máme rozjednané dva, tři hráče
z cizích oddílů, které chceme vyzkoušet. Jména samozřejmě říct nemohu.
Pozici brankáře zatím řešíme vlastními silami, protože Tvrdoň se vrátil do
Ústí. Plánujeme tedy, že stáhneme
Smutného z Jílového, jemuž tohle angažmá určitě pomohlo a zlepšil
se. Chtěli bychom, aby vytvořil dvojici s Jirkou Stejskalem.
Opustí někdo kádr Junioru?
Odchází Miroslav Betyár, kterého jsme pustili
do Vilémova.
Mirek totiž vážně
zvažoval, že fotbal přestane hrát,
protože mu chyběla motivace.
Pak ale přišla nabídka z Vilémova a
Mirek tam odešel na půlroční hostování. Třeba tam dostane nový impuls.
Domnívám se, že počítat už nebudeme moci ani se Zdeňkem Čapkem a
Tomášem Vlasákem.
Už máte naplánovány přípravné zápasy?
Ano, začínáme 30. července v Novém Boru, pak jedeme do Krupky a
na začátku srpna budeme hrát v Benešově a Skalici. Generálkou na úvodní mistrák pak bude zápas prvního
kola krajského poháru, který odehrajeme v Mojžíři.
pas jako nepoužitelní. Proto jsme využili situace ve Sport Areálu a chceme s ním navázat větší spolupráci.
Naši dorostenci by hráli u nich, naopak někteří jejich hráči by se dali použít na střídavý start u nás. Sport Areál
nám totiž vždy vyšel vstříc a pomáhal
nám bez ohledu na vlastní zájmy.
Takže to bude vaše béčko?
Spíš bych to nazval spolupracujícím
klubem, možná jakousi farmou. O
spolupráci jsme uvažovali už na jaře,
protože jsme doufali, že Sport Areál
postoupí do I. B třídy, což by pro naše
dorostence byla adekvátní soutěž.
Bohužel, pak se stalo to, co se stalo
(Sport Areálu bylo odečteno 15 bodů
a nepostoupil - pozn. red.), což nás
trochu zaskočilo, ale třeba dorostenci
vybojují postup v této sezóně.
Sport Areálu pomůžete jen po
hráčské stránce, nebo budete zasahovat i do chodu klubu?
Jsme domluveni, že bychom pomohli i organizačně. Financování
máme předběžně domluvené, něco
seženeme my, něco dají sami hráči.
Pomoci by nám měl i Martin Černý.
Nebyl by problém rozprášit tým Sport
Areálu po okolních klubech, ale hráči
chtějí zůstat spolu a my jim v tom
chceme pomoci. Uvidíme, snad to
bude fungovat. Teď je však problém,
protože Sport Areál nemá zaplacené
pokuty z uplynulé sezóny a hrozí
možnost, že nebude moci okresní přebor hrát. Kdyby to nastalo, rádi bychom do okresu nasadili opravdu svoje béčko.
S jakými ambicemi půjdete do
sezóny?
Samozřejmě nechceme mít stejné
problémy jako v uplynulé sezóně.
Záležet ale bude nejen na našich výkonech, ale také na kvalitě soupeřů,
kteří se možná posílí. My však stále
razíme heslo, že chceme dávat šanci
našim odchovancům.
Když už mluvíme o vašich dorostencích, s výsledky vaší mládeže
jste asi spokojený, že?
S mládeží jsem hodně spokojený. Je
to výsledek dobré práce trenérů i hráčů a díky nim má náš klub solidní
vyhlídky do budoucnosti. Mladší žáci
vyhráli obě své soutěže a navíc pomáhali Varnsdorfu hrát ještě Českou
ligu. Jen pro zajímavost, letos dáme
Varnsdorfu pro ligové zápasy celý jeden ročník. Starší žáci hráli vesměs
proti starším soupeřům, takže doufám,
že letos to zužitkují. Starší dorost vyhrál krajský přebor a mladší byl bronzový. Takže solidní výsledky.
Po skončení minulé sezóny se
objevily spekulace, že v okresním
přeboru skončí tým Sport Areálu
Děčín, pak se ale vynořily zprávy,
že by se měl stát vaším béčkem. Jaká
je skutečná situace?
Naši dorostenci potřetí v řadě vyhráli krajský přebor a my vidíme, že
by už potřebovali hrát dospělý fotbal.
Chtěli jsme je pustit, pokud by nebyli
s naším áčkem, na hostování do okolních týmů, ale také bychom je chtěli
mít pod kontrolou a aby skutečně hráli
a neseděli jen na lavičce. Anebo se
nestávalo to, co minule, že týmy bez
ohledu na nás si dorostence nasadili v
sobotu a v neděli k nám přišli na zá-
Vy nemůžete například s dorostem hrát vyšší soutěž než krajský
přebor?
Kdybychom to chtěli a hráli Českou ligu, která je nejvyšší soutěží,
museli bychom dát dohromady tři
týmy dorostu - jsou totiž kategorie
U16, U17 a U19 - a to nedokážeme.
A v žácích je to podobné, museli bychom mít dva týmy starších a dva
týmy mladších žáků. Ale uvidíme jak
to bude dál, protože teď se pořád něco
mění a svaz hledá ideální stav. Myslím, že nakonec to skončí tak, že se
vytvoří špičkové soutěže a zbytek
týmů půjde do krajů.
Luděk Černý
21
Sport
číslo 27
Statistikám vévodí J. Vepřovský a M. Pošusta
Děčínská hokejbalová liga má za
sebou další sezónu a přichází tedy čas
statistik po základní části.
Celkovým vítězem jara 2014 se stal
tým Panthers, který vyhrál i základní
část a ve finále pak porazil Dominators jednoznačně 9:2. Bronz bral Denmark, jenž v divoké přestřelce udolal
Orient 9:8. Orientu může být alespoň
útěchou, že právě z jeho řad je nejlepší střelec základní části, a to Jiří Vepřovský, který dal v šesti zápasech 17
gólů. K tomuto výkonu mu notně pomohlo devět branek v duelu proti nováčkovi z Jílového, který Orientu podlehl 24:0! Druhým nejlepším kanonýrem byl Karel Bedan z Panthers, jenž
dal 15 gólů, stejně jako třetí Vilém
Vilikus z Orientu, ale stačilo mu na to
o zápas méně. Na nevděčné čtvrté
příčce skončil David Tůma, dvojciferný počet zásahů má ještě i devátý Pavel Tafi z Black & White Tygrů.
SOUTĚŽ STŘELCŮ
poř. jméno
1. Vepřovský
2. Bedan
3. Vilikus
4. Tůma
5. Kremla
Doubrava
7. Kvaček
Blažek
9. Tafi
10. K. Pilař
11. Šena
12. V. Čižmár
13. Peřka
Vašíček
15. Přibyl
16. O. Michálek
17. Hynčica
Bořuta
Petrásek
20. Lavinger
21. Myška
22. Železný
23. Matoušek
24. Kavan
Kindl
Pengl
27. Pova
Tomeček
Vacek
30. O. Luka
31. K. Chvátal
Hykl
Jehlička
Pašek
Rousek
36. Hanzl
37. Novosad
Poklop
39. M. Kocour
40. Hora
Volráb
Hovorka
43. Portsch
44. Duda
Nádvorník
46. D. Michálek
Běhounek
Mikulášek
49. Žánský
50. Jindra
51. Kálecký
Hašek
53. Nygrýn
54. J. Lacina
55. Michajličenko
Moučka
Semirád
L. Pilař
59. Stejskal
M. Libich
61. Ryvola
62. Říha
Hálek
64. Štulc
Třísko
Jurda
Duspiva
tým
Orient
Panthers
Orient
Dominators
Panthers
Orient
B&W Tygři
B&W
B&W Tygři
B&W
Panthers
Denmark
Orient
Dominators
Dominators
Panthers
Denmark
B&W Tygři
Dominators
Denmark
Panthers
Panthers
Denmark
B&W Tygři
Bulldozer
B&W Tygři
Orient
Dominators
B&W
Dominators
Dominators
B&W
Dominators
Kapitáni
B&W
Panthers
Denmark
Bulldozer
Dominators
B&W Tygři
Dominators
Bulldozer
Orient
B&W Tygři
Orient
Panthers
Kapitáni
Panthers
Dominators
B&W Tygři
Orient
Panthers
Denmark
Panthers
B&W Tygři
Panthers
Orient
B&W
Kapitáni
Bulldozer
B&W
Dominators
Kapitáni
Denmark
Orient
Bulldozer
Panthers
gólů záp.
17
6
15
7
15
8
13
8
12
8
12
8
10
7
10
7
10
8
9
4
9
7
8
4
8
7
8
7
7
3
7
5
6
6
6
6
6
6
5
2
5
3
5
6
5
7
5
8
5
8
5
8
4
3
4
3
4
3
4
4
4
5
4
5
4
5
4
5
4
5
4
6
4
7
4
7
4
8
3
2
3
2
3
2
3
3
3
5
3
5
3
6
3
6
3
6
3
7
3
8
2
1
2
1
2
3
2
4
2
5
2
5
2
5
2
5
2
6
2
6
2
7
2
8
2
8
1
1
1
1
1
1
1
1
Soutěž brankářů ovládl Martin Pošusta z Panthers, který v pěti zápasech
inkasoval pouhých sedm branek (jednou vychytal nulu) a měl průměr 1,4
gólu na zápas. Druhý skončil David
Bačkovský z Orientu, jenž také inkasoval pouze sedmkrát, dokonce dvakrát uhájil čistý štít, ale měl o zápas
méně a průměr 1,75 jej poslal na stříbrnou příčku. Bronz získal Václav
Štarman z Black & White, který rovněž dvakrát vychytal nulu, ale ve zbylých utkáních inkasoval o trochu více
a měl průměr 2 góly na zápas. Stejně
jako na podzim, nejvíce gólů inkasovali Martin Bilský (Jílové) a Václav
Kmoch (Kapitáni), kteří si ale zaslouží uznání za odhodlání, s nímž do
branky nastupovali.
Pozitivem jara 2014 byl fakt, že
zkontumováno bylo jediné utkání, a
to Black & White - Denmark 5:0.
Luděk Černý
68. Havlíček
Rybář
90. Fišer
Křížek
Slánský
93. J. Zámostný
P. Lacina
95. D. Čižmár
Semrád
M. Huk
F. Chvátal
Liška
Drnec
Pavlát
T. Bezděkovský
103. A. Zámostný
Beneš
105. Juriš
106. Mašek
Javůrek
Konopík
J. Vojtěch
Dvořák
111. Tomsa
Vilhám
Ledvina
Šugár
Zalabák
J. Novák
Horáček
Vitvar
Kmoch
Hřích
Moka
Krejčí
123. M. Tenkrát
J. Hladiš
Rubeš
Bártl
P. Vojtěch
Staňo
Dvořák
130. Šittich
Pavel Lacina
Kutílek
134. Kupka
Lipský
Brach
Schelzig
Strycharz
Battya
Možný
Procházka
142. Podracký
143. Holada
Kopecký
Chvojka
Valenta
D. Libich
Šleier
149. P. Huk
Kvasnička
Košnar
Novák
153. Sobíšek
Tajč
Liška
Král
Russ
Kyler
Panthers
Bulldozer
Kapitáni
Jílové
Kapitáni
Denmark
Panthers
Denmark
Bulldozer
B&W Tygři
Dominators
B&W Tygři
Dominators
B&W
Bulldozer
Denmark
Jílové
Jílové
B&W Tygři
Orient
Kapitáni
Jílové
Kapitáni
B&W Tygři
Dominators
Panthers
Dominators
Panthers
Dominators
B&W
Dominators
Kapitáni
Kapitáni
Kapitáni
Kapitáni
Denmark
Orient
Panthers
Bulldozer
Jílové
Bulldozer
Jílové
B&W
Kapitáni
Jílové
B&W
Kapitáni
Jílové
Kapitáni
Bulldozer
Jílové
Jílové
Kapitáni
B&W
B&W Tygři
Kapitáni
B&W Tygři
Kapitáni
Bulldozer
Jílové
B&W
Kapitáni
Bulldozer
Jílové
Kapitáni
Kapitáni
Kapitáni
Bulldozer
Jílové
Jílové
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
3
3
3
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
7
8
8
8
8
8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
5
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
Králem střelců hokejbalového jara v Děčínské lize byl sedmnáctigólový Jiří
Vepřovský (vlevo) z týmu Orient.
-blcSOUTĚŽ BRANKÁŘŮ
tým
gólů záp. prům.
Panthers
7
5
1,4
(1x nula)
Bačkovský
Orient
7
4
1,75
(2x nula)
Štarman
B&W
12
6
2
(2x nula)
Pilek
B&W Tygři
22
7
3,14
Šmerda
Dominators
18
5
3,6
Pícha
Orient
15
4
3,75
Šticha
Denmark
29
7
4,14
(1x nula)
Kudláček
Kapitáni
14
3
4,66
poř. jméno
1. Pošusta
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
D. Vilhám Dominators
10. Válek
Bulldozer
14
25
11. Bártl
12. Bilský
13. Kmoch
21
87
65
Bulldozer
Jílové
Kapitáni
3
4,66
5
5
(1x nula)
3
7
8 10,87
4 16,25
MIMO SOUTĚŽ (MÉNĚ NEŽ TŘI ZÁPASY)
Šembera
B&W Tygři
0
1
0
(1x nula)
Kluch
Panthers
1
1
1
O. Michálek
Panthers
3
2
1,5
Schelzig
Kapitáni
10
1
10
Hospůdka
B&W
11
1
11
Sokol = krása pohybu a zdraví
Tělocvičná jednota Sokol Děčín
navazuje svou činností na původní
ideu Sokola v duchu hesla „Ve zdravém těle zdravý duch“. Ve sportovním stánku na Riegrově ulici umožňuje nejen svým členům sportovní aktivity v nejrůznějších odvětvích, ale
prostřednictvím kvalifikovaných cvičitelů a trenérů napomáhá k rozvoji a
upevnění jak fyzického, tak duševního zdraví sportovců. Příkladem je jeden z nejpočetnějších oddílů tělocvičné jednoty, oddíl žen.
Ženy Sokola Děčín se dlouhá léta
pravidelně scházejí ke cvičebním jednotkám v hojném počtu. Jednou z náplní cvičení je studium a nácvik hromadných skladeb určených k prezen-
taci na sokolských sletech, mezinárodních gymnaestrádách a v neposlední
řadě při pořádání různých domácích
sportovních akcí.
V nácvicích však nejde o žádné
schematické a nudné nacvičování složitých figur a obrazců v duchu socialistických spartakiád. Ženy cvičí přirozeně, s chutí, na rytmickou i taneční hudbu. V programu je také pestrý
trénink posilování fyzické kondice a
nechybí ani strečink, relaxační či
dechová cvičení.
Pro mimořádný zájem rozšířil oddíl žen svou působnost i o zdravotní
tělocvik. Pod vedením kvalifikovaných cvičitelek a za pomoci sportovního náčiní a pomůcek provádějí ženy
rehabilitační a kompenzační cviky a
upevňují tak své zdraví a vitalitu. Pro
zájemkyně o společenský život založily ženy Sokola Děčín klub dam pod
názvem Klub Renáty Tyršové, jehož
členky pořádají různé společenské
akce a posezení.
Vyvrcholením letošní cvičební sezóny byla ukázka skupinových skladeb Waldemariáda a Marina, které
oddíl předvedl pod širým nebem.
Novou cvičební sezónu zahájí oddíl po prázdninách a členky Sokola
Děčín mezi sebou rády přivítají nové
zájemkyně o zdravé cvičení. O termínech cvičení a dění v Sokole se můžete dočíst na www.sokol-decin.webnode.cz.
Jan Vaněček
22
Sport
24. července 2014
Vzpomínka na šachovou relikvii
Střelecká organizace Czech Metallic Silhouette Shooting Association pořádá ve dnech 14. - 26. července na třistametrové střelnici v Ludvíkovicích 11.
mistrovství světa ve střelbě na kovové siluety. Akce se účastní na 160 závodníků ze 16 zemí, jenž bojují o medaile v šestnácti disciplínách rozdělených
na puškové a pistolové.Na snímku nahoře jeden ze závodníků při střelbě z
revolveru, na snímku dole staví obsluha střelnice sražené kovové siluety pro
další závodníky. Akce vyvrcholí v sobotu slavnostním předáváním medailí
na děčínském zámku.
-blc-
V pátek 11. července roku 1972
začal historický zápas o titul mistra
světa v šachu mezi Rusem Borisem
Spasským a Američanem Robertem
Jamesem Fischerem. A jaký má tato
vzpomínka na legendu světového šachu a legendární zápas o mistra světa
spojitost s Děčínem? Naprosto neuvěřitelnou.
V 70. létech se děčínským šachistům pod vedením Karla Strejce podařilo zorganizovat desítku významných
mezinárodních šachových turnajů,
jedněch z největších a nejvýznamnějších v Evropě. Ty se hrály v Atlantiku
nebo na Střelnici. V roce 1974, v časech označovaných za dobu tvrdého
režimu, se jim podařilo pozvat do
Děčína z USA dr. Anthony Saidyho,
přítele z dětství a později i osobního
lékaře Bobbyho Fischera.
Saidy se zúčastnil turnaje „O primát města Děčína“, kde hrál i děčínský Vlastimil Sejkora. „Byl jsem jediným Děčíňákem, který tento turnaj
hrál. Ačkoliv jsem skončil v silné me-
zinárodní konkurenci poslední, pana
Saidyho jsem porazil,“ pochlubil se
Sejkora.
Tento příběh má však ještě velmi
zajímavé pokračování. Při jedné analýze byl přítomen další Děčíňák, tehdy šestnáctiletý Jaromír Slomek, dnes
známý jako spisovatel a literární kritik žijící v Praze. Ten Saidyho při přátelském povídání požádal, zda by mu
jeho přítel Bobby Fischer neposlal
pohled. „Před Vánocemi se v tehdejší
šachové klubovně Slavie Děčín na
Teplické ulici otevřely dveře, v nich
stál rozzářený Jaromír, ruce nad hlavou a všem nám ukazoval pohled ze
Santa Moniky od mistra světa, Roberta Jamese Fischera,“ vzpomíná Sejkora.
S odstupem času je možné konstatovat (při uzavřenosti tehdejšího šampióna), že jde o jedinečný a výjimečný příběh spojený s Děčínem, a co se
týče vánočního pohledu, také o vzácnou relikvii, kterých na světě mnoho
není.
-blc-
Hynek Plachý zvládl ironmana
Tři borci z Triade Děčín absolvovali v neděli 20. července závod v
dlouhém triatlonu (3,8 km plavání,
180 km kolo, 42,5 km běhu) v německém Rothu. Na start jednoho z nejprestižnějších světových podniků se
postavili Marek Peterka, Petr Rouček
a Hynek Plachý, který si zde odbyl
premiéru v ironmanské distanci.
Nejlépe z děčínské trojice dopadl
Marek Peterka, který náročnou trať
absolvoval v čase 10:37:56 hod. (plavání 1:08:32, kolo 5:16:48, běh
4:05:44) a v kat. M40 obsadil výborné 93. místo. V celkovém pořadí skončil mezi téměř třemi a půl tisícem startujících na 380. příčce. Do cíle době-
hl i Hynek Plachý, jenž měl konečný
čas 11:59:09 (plavání 1:14:43, kolo
5:58:02, běh 4:33:59), což stačilo na
celkovou 1 275. příčku a 248. místo v
kategorii M35.
Bohužel, Petr Rouček závod nedokončil, když sice zvládl plavání i cyklistickou část, ale na běžecké trati měl
poslední mezičas na 31,5 kilometru a
poté vzdal.
Absolutním vítězem se stal Němec
Timo Bracht (7:56:00), nejrychlejší
ženou byla Australanka Mirinda Carfrae (8:38:53, oba profesionálové),
nejlepším Čechem byl celkově sedmnáctý Lukáš Krpec, v civilu hasič, vítěz kategorie M35 (8:52:56). -blc-
Filip Kroutil bude na ME U18
Železný knedlík se blíží
V sobotu 2. srpna bude odstartován
8. ročník závod v amatérském triatlonu „Iron Dumpling - Železný knedlík“.
Start hlavního závodu, který je koncipován hlavně jako výzva pro amatérské sportovce a nadšence, je ve
13.30 na Smetanově nábřeží. Závodníky nejprve čeká 400 metrů dlouhá
plavecká část v Labi, poté 16 kilometrů na horském kole a závěrečný pětikilometrový běh centrem města.
Březiny
v sobotu
Fotbalisté znovu obnoveného oddílu SK Březiny sehrají první přípravné
utkání na nadcházející sezónu III. třídy dospělých v sobotu 26. července
od 14.00 v Březinách s celkem Markvartic.
-r-
Kromě tradičních kategorií se bude
opět soutěžit v kategorii XXL - soutěž závodníků nad 100 kg (pořadatelé
borce před závodem převáží). Štafetový závod je vypsán pro ženy, firmy
a opět pro muže nad 100 kg, soutěžit
budou také družstva.
Připraven je také dětský triatlonový závod, který odstartuje v 11.00 v
děčínském aquaparku. Stačí přijít v 10
hodin na koupaliště a mít cyklistickou
přilbu. Dětská kola budou případně k
zapůjčení díky nadaci Tomáše Slavaty. Děti startovné neplatí.
Akce je opravdu pro každého, proto se nezapomeňte včas přihlásit a
vezměte na start i své děti. Organizátoři připraví opět nějaké překvapení
na trati, chybět nebude ani závěrečná
afterparty. Doprovodný program a
občerstvení je zajištěno.
Více informací, přihlášky a propozice závodu najdete na www.zeleznyknedlik.cz a www.xterradecin.cz. -r-
Děčínský basketbal slaví další
úspěch. Jeho odchovanec Filip Kroutil, jenž se od nadcházející sezóny stane členem kádru A týmu BK Děčín
(nadále však bude působit v extraligovém týmu U19 Sokola Pražského a
mužském prvoligovém týmu tamtéž),
se probojoval do konečné nominace
reprezentačního týmu U18 pro blížící
se ME v Turecku!
Šampionát začíná už tento čtvrtek
a Češi se ve skupině C divize A postupně utkají s Tureckem (24. 7.,
20.45), Řeckem (25. 7., 16.15) a Bosnou a Hercegovinou (26. 7., 18.30).
-blc-
Tenisové Boletice Open v sobotu
Tenisový oddíl TJ Spartak Boletice
připravil na sobotu 26. července od
9.00 hodin 13. ročníku turnaje ve
dvouhrách, Boletice - Open. Akce se
koná tradičně na dvorcích v Boleticích
více fotografií
najdete v naší
galerii na
www.principdc.cz
a je určena pouze pro neregistrované
hráče, kteří se utkají v jediné kategorii bez omezení věku i pohlaví. Startovné činí 100 Kč na osobu.
Přihlášky a informace na e-mailu
[email protected] nebo telefonicky na 737 473 494 (Zdeněk Hrnčíř). Na kurtech budou před zahájením turnaje přihlašováni startující již
jen na doplnění volných míst, nejpozději však do 8.30 hod. Občerstvení
bude ke koupi vedle dvorců, hodnotné ceny jsou připraveny pro všechny
startující. Míčky dodá pořadatel, jsou
v ceně startovného.
-r-
Sport
číslo 27
23
Děčín vyhrál Kubo Cup 2104
Veteránští vodní pólisté si v sobotu
dali dostaveníčko v děčínském aquaparku, kde se konal 17. ročník Kubo
Cupu. Hrálo v novém 33metrovém
bazénu, počasí akci přálo a vyrovnaná utkání se zvědavým návštěvníkům
líbila. Hrálo se ve dvou kategoriích nad 35 a nad 50 let. V kategorii 50+
se hrál jubilejní 10. ročník. Domácímu celku se v kategorii 35+ vydařila
obhajoba loňského vítězství, starší
veteráni obsadili po dvou remízách
2. místo.
Kat. 35+
SK Děčín - Stepp Praha
10:6 (6:4, 4:2)
Děčínští hráči se ujali na začátku 1.
půle vedení střelami Parlesáka a Košika. Soupeř však postupně vyrovnal
hru i skóre, ale domácí v závěru půle
získali z přesilovky vedení. V úvod
druhé půle naši zaspali a Pražané snížili, jenže ve zbytku duelu už byli
Děčané pozorní a využili nabídnutých
šancí. Naopak soupeř neproměnil přesilovku o dva hráče.
SK Děčín - Spolchemie Ústí n. L.
8:5 (4:2, 4:3)
V tomto utkání nastoupily neporažené celky. Domácím se od začátku
dařilo střelecky a vedli již 4:1. Soupeři se v druhé půli podařilo snížit na
rozdíl branky, ale závěr duelu patřil
Děčínu, který podržel brankář Beránek, jenž kryl několik šancí a z následných útoků Děčané skórovali.
Sestava a branky Děčína: Beránek Košik 6, Pety 3, Machala 3, I. Parle-
sák 3, Frček 2, Došlý 1, Mareček,
Šturc.
Konečné pořadí: 1. SK Děčín 4
body, 2. Spolchemie Ústí n. L. 2,
Stepp Praha 0.
Kat. 50+
SK Děčín - SKS Praha
4:4 (2:2, 2:2)
Obě družstva hrála se zajištěnou
obranou, a tak bylo těžké prosadit se
střelecky. Domácí se ujali vedení střelou z pětimetrového území. V závěru
půle soupeř srovnal. Ve druhém poločase se opět Děčané prosadili z centra
a křídla, ale soupeř znovu vyrovnal.
A když domácí v závěru neproměnili
ani dvojnásobnou přesilovku, zrodila
se remíza.
SK Děčín - SC Chemnitz
5:5 (2:3, 3:2)
Domácí museli pro turnajové prvenství porazit soupeře o dvě branky. V
úvodu zápasu se sice z přesilovky
dostali do vedení, ale soupeř náskok
zlikvidoval díky centru, kterého domácí nebyli schopni ubránit.
Ve druhé části Děčané srovnali již
dvoubrankové vedení, když využili
přesilovky, Chemnitz ale opět z centra navýšil. Domácí sice 45 vteřin před
koncem srovnali, ale byla to jen remíza a druhé místo. Němci se stali
zaslouženě vítězi, třetí skončila Slavia Praha.
Sestava a branky Děčína: Schmid Sýkora 4, Kudrhalt 2, Mareček 2,
Šíma 1, Hechtr, Kadlec, Karásek,
Póla, Šedivý, Šturc, Techlovský. -sýa-
Děčínští vodní pólisté na turnaji Kubo cup v kategorii nad 35 let obhájili
loňské prvenství. K tomu jim pomohlo i šest gólů Michala Košika (č. 9),
který na snímku nahoře bojuje s obranou Steppu Praha. Na snímku dole je
Alois Sýkora, který byl se čtyřmi zásahy nejlepším střelcem děčínského výběru nad 50 let.
-blc-
Prázdninová cena pro Lounské
Venkovní střelnice SSK Boletice
hostila v sobotu 12. července závod
Prázdninová cena, který se mimo jiné
střílel také jako přebor Ústeckého kraje v libovolné pistoli na 60 ran.
Bohužel, nikdo z Boletických v této
disciplíně nestartoval, a tak titul krajského přeborníka získal Josef Jeremiáš z Unitopu Louny za výsledek 554
bodů. Druhý byl Petr Kožíšek (SSK
Louny, 527) a bronz bral Pavel Hubáček (SSK Bílina, 523).
Druhou disciplínou Prázdninové
ceny byla standardní pistole na 3x 20
ran, kde už domácí střelci předvedli
své umění. Vítězem se stal Jiří Boháček za nástřel 549 bodů, bronz získal
Zdeněk Boháček ml. (479). Mezi dva
boletické závodníky se vmáčkl druhý
Jiří Blaška (SSK Liberec, 540). -blc-
BK Děčín zná soupeře v 2. lize
Basketbalová juniorka mužů BK
Horejsek Děčín se v dodatečné kvalifikaci probojovala do 2. ligy mužů a
už zná jízdní řád soutěže.
Ta je rozdělena na tři skupiny po
12 týmech, hraje se vždy o víkendech
formou dvojutkání a děčínští basketbalisté budou hrát skupinu A. Soutěž
začíná 11. října a Děčín jede do Písku
(11. 10.) a Strakonic (12. 10.).
Složení sk. A: BC Slaný, Sokol Žižkov, Thermia K. Vary, BK Horejsek
Děčín, Baník Most, Jiskra Domažlice,
Slavoj Litoměřice B, SKB Strakonice,
BK Kladno, Sokol Písek Sršni, SKB
Rokycany, Sluneta Ústí n. L. B. -blc-
Přípravné zápasy HC Děčín
Hokejisté HC Děčín se pilně připravují na nadcházející sezónu 2. ligy, v
rámci přípravy absolvují osm zápasů
se svými soky ze skupiny Západ. Hrát
se bude vždy v úterý a čtvrtek, všechny duely začínají v 18.00 hodin.
Rozpis přípravných zápasů: úterý
12. 8. Vlci Jablonec - HC Děčín, čtvr-
tek 14. 8. HC Děčín - HC Řisuty, úterý 19. 8. HC Klášterec n. O. - HC
Děčín, čtvrtek 21. 8. HC Děčín - Vlci
Jablonec, úterý 26. 8. HC Řisuty - HC
Děčín, čtvrtek 28. 8. HC Děčín - HC
Klášterec n. O., úterý 2. 9. HC Děčín
- Draci Bílina, čtvrtek 4. 9. Draci Bílina - HC Děčín.
-hc-
Hokejové střední pásmo se zmenší
Od sezóny 2014/15 dochází ve
všech soutěžích řízených Českým svazem ledního hokeje k rozšíření koncových pásem a posunutí modrých čar
směrem ke středu.
Modré čáry budou umístěny 22,86
m od zadního mantinelu, stávající
vzdálenost byla 21,36 m. Vzdálenost
22,86 m, měřená k ose modré čáry,
bude pro všechny stadióny stejná a
velikost středního pásma tak bude zá-
viset na délce ledové plochy. Na kluzišti s délkou 60 m bude střední pásmo měřit 14,28 m, na kluzišti s délkou 58 m to bude 12,28 m a na kluzišti s délkou 56 m se střední pásmo
smrskne na 10,28 m.
Současně s modrými čarami se posouvají i body pro vhazování ve středním pásmu, takže budou stále 1,5 m
od osy modré čáry. Umístění bodů pro
vhazování v obou koncových pásmech zůstává beze změny. Na děčínském zimním stadiónu jsou již modré
čáry přemalovány.
Smyslem změn je zatraktivnit hokej a zvýhodnit útočící mužstva. „V
útočném pásmu vznikne větší prostor
pro kreativitu útočníků i obránců.
Útočníci, kteří se dokáží prosadit při
hře jeden na jednoho, si budou vytvářet více šancí, ať už průnikem z rohu,
nebo s pomocí najíždějícího obránce.
Naopak, ti pasivnější budou častěji
končit v rotacích a rozích,“ uvedl Slavomír Lener, šéftrenér ČSLH. -hc-
24
Sport, inzerce
Vítězný tým v kategorii gard, RAFani Děčín. Zleva dole Tomáš, Sirka, stojící
zleva Fresser, Chaloupka, Ticháček, Bouška a Gurega.
-fvl-
RAFani vyhráli ve Vilémově
Ve Vilémově se v sobotu 12. července konal 43. ročník populárního
turnaje v minikopané Lipový květ.
Pořadatelé se pro letošní rok rozhodli
zařadit do turnaje i klání gard nad 40
let a turnaj dívčích celků. Celkem se
tedy akce zúčastnilo 31 týmů, z nichž
dvacet startovalo v hlavní kategorii.
Děčínské úspěchy se zrodily v turnaji gard, kde se z celkového vítězství radovali RAFani Děčín, jež z pěti
zápasů čtyřikrát vyhráli, jednou remizovali a získali 13 bodů. Nejvíce si
cení vítězství nad silným celkem SG
Teplice. Na 5. příčce se umístili Pláckaři Děčín se sedmi body, z jejich
týmu byl pak vybrán nejlepší brankář
gard, Miroslav Tyl.
Čtyři hráči z RAFanů, Chaloupka,
Ticháček, Fresser a Sirka, se v září,
pod vedením hrajícího kapitána a trenéra Jaroslava Suchánka, zúčastní
mezinárodního turnaje v sálové kopané hráčů nad 50 let, který se koná ve
španělském Lloret de Mar. A čeká je
nelehký úkol, obhajoba třetí příčky z
loňského roku.
Pořadí gard: 1. RAFani Děčín 13,
2. Garda Teamwelder Šluknov 10,
3. SG Teplice 9, 4. Garda Lipová 7,
5. Pláckaři Děčín 7, 6. Garda Vilémov 0.
Vítězem hlavní kategorie turnaje se
stal Stap Vilémov, který ve finále porazil tým Bílá vdova Varnsdorf 5:1.
Turnaj dívek a žen ovládla Krupka,
jejíž týmy obsadily první dvě příčky.
-blc-
Downhill zná nové mistry ČR
Český downhill, tedy sjezd horských kol, zná nové mistry republiky.
V neděli 13. července se v Koutech
nad Desnou konal druhý závod Českého poháru Remoex downhill MTB
Cup 14, jehož finálové jízdy - kromě
kategorie Expert - se jely jako mistrovství ČR. Závodníci tedy v semifinále i finále získávali nejen body do
poháru, ale také bojovali o tituly mistra ČR. Délka trati byla 2 670 metrů s
převýšením 476 metrů a na startu se
představili i děčínští jezdci.
Novým mistrem ČR v nejprestižnější kategorii Elita se stal Stanislav Sehnal (Banshee Bikes Factory), který
trať prolétl v čase 4:07,68. A protože
vyhrál i semifinále, připsal si do pořadí ČP 110 bodů. Druhý byl Ondřej
Štěpánek (Krabcycles Trek, 4:07,78)
a třetí dojel Lukáš Šplíchal (Mondraker 661, 4:10,86).
V kategorii Elita startovali i dva
děčínští borci z GT KUR sport teamu.
Lépe z nich dopadl Martin Picek, který v semifinále dojel sedmnáctý, ve
finále skončil sedmnáctý (4:24,39) a
do pořadí ČP si připsal 27 bodů. Ondřej Fiala bohužel spadl v tréninku a
obě jízdy jel se sebezapřením. V semifinále obsadil 35. příčku, ve finále
dojel na 28. místě (4:34,84) a získal
tři body.
V nejpočetněji obsazené kategorii
Experti měl GT KUR sport team rovněž zastoupení, a to díky Lukáši Humlovi. Ten v padesátce startujících dojel v semifinále jako devátý, ve finále
však výrazně zrychlil a skončil na
výborné 5. příčce (4:38,39). Do ČP si
tak připsal 57 bodů a je na 2. příčce
průběžného pořadí. Vítězem, nikoliv
mistrem ČR, v Expertech se stal Martin Kulhánek (Mondraker 661,
4:30,99).
Poslední děčínským zástupcem byl
Šimon Mánek ze stáje Bikestrike.com,
který startoval ve společné kategorii
Kadeti a Junioři. Ve finále si dojel pro
6. místo, když náročnou trať zdolal v
čase 4:35,90. Mistrem ČR v této kategorii se stal Martin Lebl (Krabcycles
Trek, 4:15,90).
Mistři ČR v dalších kategoriích žáci: Tomáš Škarek (Maloch Racing
Team, 4:57,07), ženy: Jana Bártová
(Bikeplac Racing, 4:52,82), masters 1:
Rostislav Štencel (Bikeplac Racing,
4:23,13), masters 2: Daniel Derunov
(Loko Trutnov, 4:40,35).
Třetí závod ČP se jede 10. srpna ve
Špindlerově Mlýnu.
-blc-
24. července 2014
Download

Kdo dostane kotlíkovou dotaci?