www.mesto-lipnik.cz
ČÍSLO 12 / ROČNÍK XV
PROSINEC 2013
Cena 8 Kč
Vážení spoluobčané,
po roce jsme zase v čase adventním, kdy všichni netrpělivě očekáváme příchod Vánoc a těšíme se na společné prožití této doby v kruhu rodiny i přátel.
Město Lipník nad Bečvou Vám opět na tento měsíc připravilo bohatý kulturní a společenský program, kde mimo jiné najdete
ozdobený vánoční strom s horkým punčem, jeho slavnostní rozsvícení, tradiční vánoční jarmark s ohňostrojem, štědrovečerní troubení z věže kostela sv. Jakuba a živý betlém.
Pod symbolickým vánočním stromem najdete velký dárek města pro všechny spoluobčany, a to nově otevřený kulturní dům
ECHO, kde je ve vánočním programu připraveno mnoho kulturních zážitků včetně adventního koncertu.
Dovolte, abych Vám popřál krásné prožití svátků vánočních, do nového roku 2014 hodně štěstí, zdraví a pohody a našemu městu Lipník nad Bečvou jen to nejlepší.
Miloslav Přikryl, starosta města
V pondělí 25. listopadu 2013 instalovali pracovníci Technických služeb Lipník nad Bečvou v centrální části náměstí
T. G. Masaryka vánoční strom – patnáctimetrovou douglasku z lesů od Huberta, které patří k polesí Týn n. B. Slavnostním rozsvícením městského vánočního stromu začíná pestrý adventní a vánoční program, který naleznete uvnitř čísla.
STRANA 2
MĚSTSKÝ ÚŘAD
Kulturní dům Echo je v provozu
Město Lipník nad Bečvou v posledních více jak 20 letech nemělo k dispozici vlastní důstojný sál, kde by se mohly konat kulturní a společenské akce. Sokolovna i Modrá hvězda byly na začátku 90. let vráceny původním majitelům, a tak se městské akce
po většinu času konaly pod širým nebem, jelikož i jediný sál, dnes
již bývalého kina Svět, dosloužil. Zastupitelstvo města hledalo
vhodné prostory a rozhodlo v roce 2011 o rekonstrukci prostor kina na kulturní dům. Ing. arch. Tomáš Konvičný zpracoval objemovou a dispoziční studii, která prokázala možnost umístění kulturního domu do těchto prostor bez nároků na zvětšení obestavěného prostoru. V období listopad 2011 až květen 2012 zpracovala
Ing. arch. Blanka Roubíková projektovou dokumentaci pro stavební povolení na rekonstrukci kina za účelem získání společenského a kulturního sálu pro minimálně 200 osob, který bude sloužit pro divadelní a hudební představení, plesy, taneční, semináře,
přednášky či konference a bude mít nezbytné sociální zařízení
a prostory pro občerstvení. Po provedeném výběrovém řízení bylo v měsíci říjnu 2012 předáno staveniště firmě TRAWEKO 96
Lipník nad Bečvou a po 12 měsících byla stavba dokončena.
Vlastní stavbě předcházela demolice letního kina, kterou se
mimo jiné získal nový prostor pro průchod z centra města na sídliště Zahradní.
Po architektonické stránce neměla budova jednotný stylový
výraz a její přestavba se tak nemohla opřít o čistou slohovou rekonstrukci. Hlavním kritériem bylo vyhovět požadavku funkčnosti kulturního domu vybaveného moderním technickým zázemím a vytvořit kultivované prostředí vhodné k pořádání významných společenských událostí.
Centrální sál má charakter klasického divadla s galerií, která
jej v patře propojuje do moderně řešeného foyer (předsálí, šatna,
chodba a bar). Tyto prostory jsou významně prosvětleny skleněnými výkladci, které probíhají celou západní frontou budovy. Na
severní vstupní straně je vytažena krytá sloupová podesta tak,
aby hmota půdorysu přiblížila budovu uliční linií.
K vytvoření charakteru budovy přispívá i barevné řešení interiéru ve shodě s exteriérem. V rámci rekonstrukce byly v celém
objektu provedeny nové omítky, nové podlahy, podhledy, vytápění objektu, elektroinstalace, vzduchotechnika, moderní osvětlení a ozvučení, nová galerie a balkon, jeviště, sociální zařízení
a prostory baru. Objekt je řešen jako bezbariérový.
Výrazným prvkem architektury je bezesporu osvětlení. Přes širokou nabídku katalogových osvětlovacích těles se podařilo pro
kulturní dům Echo vytvořit speciální osvětlovací tělesa, jejichž design je jednotný u všech typů světel jak v interiéru, tak i v exteriéru. Autorkou je umělecká kovářka a výtvarnice Christine Habermann von Hoch, která vychází ze svých zkušeností z práce s kovy. Pro stylové sjednocení svítidel vymyslela základní modul
z ocelového plechu, ve kterém je kompozice vertikálních linií vy-
Nově zrekonstruovaný kulturní dům Echo
řezána laserem. Pro sálové lustry a nástěnná světla uplatňuje princip kruhu a půlkruhu. Světla v předsálí jsou koncipována do obdélníků se smyčkovým rastrem a pro venkovní osvětlení využívá
negativu vyřezaného materiálu. Všechna svítidla jsou zatónována
nástřikem barvy v antracitovém odstínu. Originalita celého souboru spočívá v tom, že každý modul autorka překováním tvarovala
autenticky jako solitérní skulpturu s přesahem variability stínového efektu. Tato světla jsou vystrojena moderní LED technologií.
Sál osvětlují lustry z dílny umělecké kovářky a výtvarnice Christine Habermann von Hoch. Foto: archiv MěÚ
Kulturní dům je vybaven dřevěnými pohodlnými židlemi a stoly, interiér je doplněn závěsy. Celá rekonstrukce byla financována z rozpočtu města, stavební práce a technologie mají hodnotu
téměř 32 mil. Kč. Kulturní dům Echo provozuje příspěvková organizace města SVČ Lipník nad Bečvou.
Na závěr patří poděkování zastupitelstvu města, pracovníkům
městského úřadu, kteří se podíleli na přípravě a realizaci, technickému dozoru investora, zhotoviteli a jeho subdodavatelům a provozovateli za týmovou práci po dobu této náročné rekonstrukce.
Město Lipník nad Bečvou i jeho blízké okolí májí nyní krásné a důstojné prostory pro konání společenských a kulturních akcí a doufejme, že se všichni budou do tohoto stánku rádi vracet.
Ing. Miloslav Přikryl, starosta
OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ
MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Centrální sál má charakter klasického divadla s galerií, která jej
v patře propojuje do moderně řešeného foyer. Foto: archiv MěÚ
Oznamujeme občanům, že ve dnech 13. prosince, 27. prosince a 31. prosince 2013 bude Městský úřad Lipník nad Bečvou, sídlící v budově radnice na náměstí T. G. Masaryka 89
a v budově zámku Bratrská 358, z provozních důvodů pro veřejnost ZCELA UZAVŘEN. Děkujeme za pochopení.
Ing. Jitka Suchánková, tajemnice MěÚ
MĚSTSKÝ ÚŘAD
STRANA 3
MĚSTO VYDALO NOVOU KNIHU A KALENDÁŘ
Město Lipník nad Bečvou vydalo začátkem prosince 2013
novou publikaci historických pohlednic a fotografií. Je volným pokračováním ediční řady, započaté v roce 2012 vydáním reprintu historické knihy „Lipník nad Bečvou, město
a okres, 1933“. Knihu doprovází stejnojmenný stolní kalendář na rok 2014 s podtitulem „Co se nevešlo do knihy“.
Kniha „Lipník nad Bečvou, pohlednice a fotografie“ vznikla
díky velké podpoře zastupitelstva města a nadšení všech členů
redakční rady, kteří pracovali na vyhledávání, shromažďování
a výběru obrazového materiálu po dobu dvou let. Redakční rada pracovala ve složení Ing. Vilém Zeiner, Jarmila Musilová,
PhDr. František Hýbl, Petr Tomáš, Ing. Miloslav Přikryl, Ing. Věra Rakovská, Mgr. Blanka Prudilová. Kniha obsahuje na tři sta
vzácných fotografií a pohlednic z našeho města, roztříděných do
deseti tematických okruhů, např. Náměstí a ulice, Památné stavby a pamětihodnosti, Válečné a poválečné události, Doprava ve
městě, Významné osobnosti a události atd. Součástí publikace je
Náměstí v roce 1936 – fotografie z nové knihy
vložený disk se záznamem krátkého filmu o historii města. Unikátní filmový medailon vznikl v roce 1968 v ostravském studiu
Československé televize na zakázku MNV v Lipníku nad Bečvou
u příležitosti oslav výročí založení města.
Současně s knihou vydává město Lipník nad Bečvou stolní kalendář na rok 2014 s podtitulem „Co se nevešlo do knihy“. Je to
proto, že při práci na knize se na redakčním stole zaskvěla celá řada „pokladů“, které tvůrci knihy jen s těžkým srdcem museli odložit stranou, protože se do publikace buď nehodily tematicky, nebo přesahovaly stanovený rozsah kapitol. Proto je stolní kalendář
pro rok 2014 sestaven právě z těchto „odložených“ fotografií, pohlednic a dalších zajímavých dobových dokumentů.
Kniha i kalendář jistě potěší pamětníky, když jim připomenou
jejich město i události s ním spojené tak, jak si je pamatují z dětství. Mladé generaci pak dají možnost porovnat proměny města
v zrcadle času, dovědět se více o svých kořenech a hlouběji poznat a ocenit génia loci našeho krásného historického města.
Velké poděkování za autorský kolektiv patří všem, kteří laskavě a nezištně zapůjčili své fotografie, pohlednice a další dobové
materiály do knihy i kalendáře. Jmenovitě to jsou Vilém Zeiner,
Mirek Cimprich, Milan Molinari, Radek Sekanina, Josef Madejewski, Vladimír Kolich, Petr Tomáš, Irena Kociánová, Stanislava Knoppová, Břetislav Passinger, Milan Fiala, Karel Knop, Jindřich Kurfürst, Roman Janál, František Hýbl, Alena Kvapilová,
Šárka Červeková, Rostislav Kolář a Státní okresní archiv Přerov.
Velmi důležité informace k fotografiím a jejich datacím ochotně
poskytl historik Lubor Maloň.
Nová kniha i kalendář jsou v prodeji od 6. prosince 2013 v Turistickém informačním centru a v galerii Konírna. Cena knihy je
179 Kč, cena kalendáře 65 Kč. Nechť čtenářům kniha i kalendář
poskytnou zajímavé ohlédnutí do minulosti, nadějnou vizi budoucnosti a optimistický pohled na přítomnost.
Za redakční radu Blanka Prudilová
VÝZVA K NOMINACÍM V KULTUŘE, VĚDĚ A SPORTU ZA ROK 2013
Komise pro využití volného času Rady města Lipník n. B. vyzývá veřejnost, rodiče, všechny školy, sportovní kluby, zájmové
organizace a další subjekty, zajišťující vzdělávání i volnočasové
aktivity dětí, mládeže i dospělých na území našeho města Lipník
nad Bečvou a jeho místních částí Trnávky, Loučky, Nových Dvorů a Podhoří, aby nominovali ty nejlepší a nejúspěšnější osobnosti, kolektivy i instituce, které v kalendářním roce 2013 dosáhly největších úspěchů nebo výrazně přispěly k rozvoji daného odvětví sportovní, kulturní, umělecké, zájmové či vědecké činnosti.
Své nominace zasílejte na městský úřad
nejpozději do pátku 31. ledna 2014:
–elektronickou poštou na adresu [email protected],
–nebo poštou na adresu: Městský úřad, náměstí T. G. M. 89,
Lipník n. B. 751 31,
–případně osobně na podatelnu městského úřadu.
Nominace musí obsahovat:
–jméno a příjmení nominovaného,
–rok narození,
–bydliště,
–v jakém odvětví dosáhl mimořádných úspěchů,
–důvod k nominaci: výčet ocenění, umístění
v soutěžích atd. za období roku 2013,
–kontakt na osobu či organizaci, která nominaci zasílá
(telefon či e-mail, adresa).
Ocenění mladí Sportovci roku 2012 Jan Jurášek a Barbora
Janíková při slavnostním vyhlášení v sále ZUŠ v březnu 2013,
foto archiv města.
Členové Komise pro využití volného času Rady města Lipník
n. B. vyberou ze všech podaných návrhů nominace splňující daná
kritéria a z těchto nominovaných pak nositele ocenění za rok 2013.
Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne v kulturním domě ECHO
na jaře 2014.
Více informací k nominacím na telefonu: 581 722 255.
Mgr. Blanka Prudilová
OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ ÚŘADU PRÁCE V LIPNÍKU N. B.
Upozorňujeme občany, že Úřad práce České republiky – krajská pobočka v Olomouci,
Kontaktní pracoviště Lipník nad Bečvou – bude ve dnech 27. 12. 2013 a 31. 12. 2013 z technických důvodů uzavřen.
STRANA 4
MĚSTSKÝ ÚŘAD
Novela občanského zákoníku přinese
zásadní změny občanským sdružením
S účinností nového občanského zákoníku dochází od 1. 1. 2014
ke zrušení zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů a k přesunu právní úpravy občanských sdružení do zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník (dále jen „NOZ“).
Jednou ze základních změn je návrat k označení spolek. Podle
§ 3045 NOZ jsou sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů považovány za spolky, což znamená, že i v současné době fungující občanská sdružení budou transformována
do spolků již dnem účinnosti NOZ. Transformace občanských
sdružení na spolky proběhne z velké části automaticky, takže nebude nutné se znovu registrovat či přeregistrovávat. Odpadnou
tak problémy se záměnou se sdruženími bez právní subjektivity
či zájmovými sdruženími právnických osob. Hlavní činností
spolku může být jen uspokojování a ochrana těch zájmů, k jejichž
naplňování byl spolek založen. Hospodářská nebo jiná podnikatelská činnost tak bude pouze činností vedlejší a může být vykonávaná jen za účelem podpory vlastní spolkové činnosti.
Definici spolku najdeme v § 214 NOZ, kde se píše, že alespoň
3 osoby vedené společným zájmem mohou založit k jeho naplňování spolek jako samosprávný a dobrovolný svazek členů a spolčovat
se v něm. Vytvoří-li spolky k uplatňování společného zájmu nový
spolek jako svůj svaz, vyjádří v názvu nového spolku jeho svazovou
povahu. Důkladnější pravidla se zavádí i pro tzv. organizační
jednotky s odvozenou právní subjektivitou. Organizační jednotky
sdružení způsobilé jednat svým jménem podle zákona č. 83/1990
Sb., o sdružování občanů se podle NOZ považují za pobočné spolky. Statutární orgán hlavního spolku musí podat do tří let ode dne
nabytí účinnosti NOZ návrh na zápis pobočného spolku, jinak posledním dnem této lhůty právní osobnost pobočného spolku zaniká.
K 1. 1. 2014 vznikne i veřejný rejstřík spolků, jehož vedením bude pověřený příslušný krajský soud podle sídla spolku. Veřejné rejstříky budou přístupné všem, každý do nich bude moci
nahlížet a pořizovat si z nich výpisy, opisy či kopie. Některé údaje budou automaticky do rejstříku překlopeny ze seznamu občanských sdružení, resp. ze základních registrů. Spolky musí zveřej-
ňovat stejné údaje jako jiné právnické osoby podle § 120 NOZ, ve
spojení s § 25 zákona o veřejných rejstřících se jedná o sídlo, statutární orgán, jméno a osobní údaje každého člena, způsob jednání za spolek, účel spolku, rozsah jeho vedlejší hospodářské činnosti atd. Tyto údaje budou muset spolky nejpozději do 1. 1. 2017
samy do rejstříku doplnit.
Podle § 216 NOZ musí být právní forma spolku uvedena
v jeho názvu, tzn. název spolku musí obsahovat slova „spolek“
nebo „zapsaný spolek“, postačí však zkratka „z. s.“. Ke změně
názvu pak musí dojít do dvou let ode dne nabytí účinnosti
NOZ, tj. do 1. 1. 2016. Název spolku se musí výrazně lišit od
názvu jiné právnické osoby, která již vyvíjí činnost na území ČR
a nesmí být klamavý.
Změny nastanou i v interních předpisech spolků, např. bude
nutné, aby spolky ze svých stanov odstranily taková ustanovení,
která budou v rozporu s donucujícím ustanovením § 3041 NOZ,
které říká, že právnická osoba musí přizpůsobit do tří let ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona společenskou smlouvu nebo statut úpravě tohoto zákona a doručit je orgánu veřejné moci, který vede veřejný rejstřík, do něhož je právnická osoba zapsána. Neučiní-li tak, příslušný orgán veřejné moci ji k tomu vyzve a stanoví ve výzvě dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění
této povinnosti; uplyne-li dodatečná lhůta marně, soud právnickou osobu na návrh orgánu veřejné moci nebo osoby, která na
tom osvědčí právní zájem, zruší a nařídí její likvidaci.
Kogentní ustanovení požadují např. uvést ve stanovách statutární orgán a práva a povinnosti členů vůči spolku, organizaci zasedání orgánů či ustanovení upravující členství ve spolku. Spolky by měly prověřit všechny své dokumenty a interní předpisy, jestli neodporují novým předpisům, protože pokud budou
v rozporu, pozbývají účinnosti již od 1. 1. 2014.
Shrnutí na závěr: Všechna občanská sdružení jako ochránci
přírody, myslivci, rybáři, včelaři, či sportovní kluby se přemění
na spolky a musí změnit název i stanovy.
Ing. Jitka Ihraczká, Odbor školství a kultury
Město Lipník nad Bečvou
městskÁ Policie
nabízí k prodeji tyto nemovitosti
•Bytová jednotka 3 + 1 (98,5 m2) v domě č. p. 416 ul. Novosady – nejnižší nabídková cena 500.000 Kč
•Bytová jednotka 2 + 1 (54,38 m2) v domě č. p. 1118 ul.
Hranická – nejnižší nabídková cena 500.000 Kč
•Bytová jednotka 3 + 1 (74,68 m2) v domě č. p. 1118 ul.
Hranická – nejnižší nabídková cena 700.000 Kč
•Bytová jednotka 2 + 1 (53,11 m2) v domě č. p. 1118 ul.
Hranická – nejnižší nabídková cena 500.000 Kč
Bytové jednotky jsou volné – nejsou obsazeny nájemci
•Objekt bydlení – č. p. 112 ul. Souhradní se dvěma b. j.
2 + 1 (82,70 m2) a 3 + 1 (92,50 m2) obsazenými nájemci –
nejnižší nabídková cena 300.000 Kč
•Pozemek pro výstavbu – 6 735 m2 v místní části
Lipník nad Bečvou III-Nové Dvory
Bližší informace o prodeji poskytne MěÚ Lipník n. B.,
Odbor správy majetku
paní Oblouková – 581 722 307, [email protected]
paní Hučínová – 581 722 333, [email protected]
• V sobotu 2. 11. po půlnoci byli strážníci přivoláni na ulici
Bratrská, kde občan rumunské národnosti napadl 30letého muže, který se zastal dvou mladých dívek. Poškozený musel být
s bodnořezným poraněním v oblasti srdce převezen k odbornému vyšetření do nemocnice. Útočníka před příjezdem hlídky
zpacifikovala ochranka nedaleké diskotéky. Útočník byl převezen do vazební cely. Případem se zabývá útvar kriminální policie a vyšetřování.
• Při kontrolní činnosti v ulici Na Horecku zjistili strážníci v úterý 5. 11. v noci podezřele parkující vozidlo. Posádku tvořila skupina mladíků, kteří zde poslouchali muziku a vyhazovali odpadky
a nedopalky cigaret z okna vozu. Po odklizení nepořádku byla věc
vyřešena v blokovém řízení.
• Ve čtvrtek 7. 11. se strážníci s policisty PČR zúčastnili bezpečnostně preventivní akce zaměřené na zajištění rekreačních
objektů v chatových oblastech. Při této akci bylo zkontrolováno
bezmála 200 objektů. Do této akce byli zapojeni i pracovníci oddělení prevence kriminality z okresního ředitelství PČR Přerov.
• Stížností na rušení nočního klidu se zabývali strážníci v pátek
8. 11. před půlnocí. Oznamovatel uváděl, že je rušen hlukem ze
sousedního bytu, kde údajně probíhá rodinná oslava. Strážníci na
místě žádný hluk nezaregistrovali. Po rozhovoru s podezřelým
vyšlo najevo, že se nejedná o oslavu, pouze návštěvu příbuzného. Důvodem oznámení byly dlouhodobé sousedské neshody.
ŠKOLY
STRANA 5
Seznamovací mobilita ve Velké Británii
Ve dnech 4. – 9. listopadu se skupina čtyř studentů tercie z Gymnázia Lipník nad Bečvou v doprovodu dvou učitelek účastnila první mobility v rámci mezinárodního projektu Comenius s názvem
Every City is a Rainbow. Program Saint Benedict A Catholic Voluntary Academy v Derby byl opravdu bohatý. Zatímco koordinátoři projektu upřesňovali program pro následující dva roky, stu-
denti měli možnost navštívit několik vyučovacích hodin, zapojit se
do nich a porovnat vzdělávací systémy jednotlivých zemí. Také
vytvořili logo projektu a sledovali požadované aspekty v malém
anglickém městě: historii, kulturu, sport, kuchyni, místní výrobu,
vzdělávání a přírodu. Výsledkem této návštěvy bude nástěnka
v budově gymnázia s komentáři účastníků, kterou si veřejnost může prohlédnout při příležitosti dne otevřených dveří 13. prosince.
Mgr. Svatava Hrdá, Mgr. Gabriela Malyšková
Studenti gymnázia navštívili Velkou Británii v rámci mezinárodního projektu Comenius. Foto: G. Malyšková
Studenti se zapojili do vyučování pracovních dílen. Foto: S. Hrdá
Práce na novém projektu Comenius začaly
a na chodbách školy. Očím návštěvníků
školy jistě také neunikla nástěnka, umístěná blízko hlavního vchodu, zaměřená na
informace o našem novém projektu. Žáci
prvního stupně rovněž nelenili a ujali se
kreativního úkolu – vytvořit logo projektu, jehož hlavním ústředním bodem je sova, symbol moudrosti. Každá partnerská
škola během měsíce listopadu zašle svůj
vítězný návrh loga koordinátoru projektu
a poté bude hlasováním vybráno logo nejlepší, které se tak stane oficiálním logem
celého projektu.
A aby toho nebylo málo, budou se naše
síly do konce kalendářního roku soustředit
na zpracování návrhu dotazníku zaměřeného, jak jinak, když je hlavním cílem projektu zdravý životní styl a první pomoc, na
mapování obecných znalostí ohledně zdravého přístupu ke stravě, pohybu či trávení
volného času.
Jak se nám naše práce daří, s tím vás rádi budeme seznamovat prostřednictvím První schůzka projektu se uskutečnila v belmístního tisku a webových stránek školy. gických Antverpách na samém počátku října.
Účastníci schůzky Comenia, foto archiv školy
Regina Lutková, ZŠ Osecká 315 Foto: archiv školy.
Od úvodní schůze partnerů projektu
Comenius „Working with Dr. EUOz“ uběhlo doslova pár týdnů a už se můžeme pochlubit prací, kterou žáci a učitelé ZŠ Osecká 315 vykonali. V rámci hodin anglického
jazyka byli žáci seznámeni s partnerskými
zeměmi projektu, především městy a školami, které se v následujících dvou letech
budou spolu s naší školou na projektové
práci podílet. Žáci druhého stupně vypracovali projekty zaměřené na bližší poznání těchto zemí a měst. Projekty zpracované formou plakátů budou po celé dva roky
trvale vystavené na nástěnkách v učebnách
STRANA 6
ŠKOLY
Gymnázium sportuje
V uplynulých týdnech proběhlo několik sportovních soutěží pro
žáky základních a středních škol okresu Přerov. Na Gymnáziu Lipník nad Bečvou jsou tyto aktivity dlouhodobě podporovány, a proto se naši studenti aktivně zapojují do těchto sportovních soutěží.
Změřit síly se svými vrstevníky jsme měli možnost ve florbalu starších žáků a stolním tenisu v kategorii dorostenek.
Okresní kolo florbalu starších žáků
Okresní kolo florbalu starších žáků se konalo 7. listopadu 2013
v hale SŠGS Přerov. Gymnázium Lipník nad Bečvou reprezentovalo družstvo ve složení: Ondřej Kolajta, Filip Filipec, Tomáš Mikulič, Pavel Kubeša, Bartoněk Lukáš, Gladiš Ondřej, Chytil Martin, Ráb Rostislav a Sekanina Jakub.
V prvním utkání porazili naši chlapci družstvo ZŠ Osek 6:0,
ve druhém zápasu po velmi dramatickém průběhu zvítězili nad
„fotbalisty“ za ZŠ Za Mlýnem Přerov 3:2. Nestačili na chlapce
z Gymnázia Jakuba Škody, se kterými jsme prohráli 1:5. Turnaj
jsme zakončili prohrou 0:4 pro změnu s „hokejkami“ ze ZŠ Želatovská Přerov. Ve skupině obsadili chlapci 3. místo.
Naši žáci bojovali velmi statečně a zaslouží si pochvalu nejen
za sportovní výkony, ale i za vzorné chování a vystupování po
celou dobu turnaje.
Z LipníkA n. B. až na mistrovství České republiky středních škol ve stolním tenisu
Tak by se dala popsat cesta našich studentek od okresního kola až na mistrovství České republiky. Vše začalo na okresním kole středních škol v Přerově 23. 10. 2013. Naše družstvo ve složení Lucie Králová a Adéla Dreiseitlová po třech vítězných zápasech postoupilo do krajského kola, které se konalo 8. 11. 2013
v herně SK Přerov za účasti vítězů okresních kol Olomouckého
kraje. Nemocnou Adélu Dreiseitlovou nahradila Adéla Mandáková a společně s naší „jedničkou“ Lucii Královou zvítězily ve
V okresním kole florbalu starších žáků obsadili chlapci z gymnázia krásné 3. místo. Foto: archiv školy
Soutěž Naší přírodou
Dne 19. listopadu se zúčastnili naši žáci Tereza Musilová, Lukáš Ježek, Jana Domesová a Jaroslav Klika již 27. ročníku soutěže Naší přírodou, kterou pořádá Atlas a Bios Přerov.
V kategorii mladších žáků soutěžily školy ZŠ Osecká Lipník
n. B., ZŠ Břest, ZŠ Potštát a ZŠ Horní Moštěnice. V oboru Společenstva lidských sídel se po závěrečném finiši podařilo Tereze Musilové získat 1. místo a zajistit si tak postup do finále, které se bude konat v dubnu. V oboru Společenstva lesů nás od vítězství dělil pouhý
1 bod, a tak Lukáš Ježek obsadil krásné 2. místo. Jana Domesová
v oboru Společenstva vodního prostředí a Jaroslav Klika v oboru
Společenstva polí a luk obsadili shodně 3. místa. Děkujeme žákům
za úspěšnou reprezentaci školy a Tereze Musilové přejeme ve fináMgr. Suchánková Martina, ZŠ Osecká 315
le hodně štěstí.
Po vítězství v okresním a krajském kole postoupila děvčata gymnázia do finále ČR ve stolním tenisu středních škol. Foto: archiv školy
všech čtyřech utkáních, když porazily družstvo okresu Olomouc
3:1, okresu Šumperk 3:1, okresu Prostějov 3:1 a nakonec i okresu Jeseník 3:1. Těmito výsledky si děvčata zajistila postup do finále České republiky středních škol 2013, kde mohla reprezentovat Olomoucký kraj. Finále se konalo ve dnech 18. – 19. 11. 2013
v Městské sportovní hale Jindřichův Hradec. Naše družstvo odcestovalo ve složení Lucie Králová, Adéla Mandáková a Adéla
Dreiseitlová.
Po dvoudenních bojích ve skupině a následně bojích o umístění obsadilo Gymnázium Lipník nad Bečvou nakonec 10. místo.
Výsledky: Gymnázium Lipník– Gymnázium Humpolec 1:3
– OA Hradec Králové
1:3
– Gymnázium Litomyšl
3:1
– Gymnázium Uh. Hradiště 0:3
Svým sportovním úsilím, chováním a vystupováním naše
děvčata vzorně reprezentovala nejen svůj „gympl“, ale také naše
město Lipník nad Bečvou a celý Olomoucký kraj.
Mgr. Jiří Farný, ředitel školy
ŠKOLY
STRANA 7
KRAJSKÉ SEMIFINÁLE LOGICKÉ OLYMPIÁDY 2013
Žáci 2. stupně ZŠ a MŠ Hranická se ve školním roce 2013/2014
již potřetí zapojili do Logické olympiády. V celé ČR řešilo úlohy
na počítači 15 514 žáků základních škol a víceletých gymnázií,
v našem Olomouckém kraji 858 žáků. Na naší škole organizovala
olympiádu pro 42 žáků ve věku 12–15 let Mgr. Helena Gaďourková. Do soutěže se zapojili i žáci z 5. A třídy pod vedením Mgr. Renaty Vilišové. Při pohledu na výsledkovou listinu zjistíme, že naši žáci uspěli a dosáhli nečekaného, ale zaslouženého, postupu
do krajského semifinále a historicky nejlepšího umístění z lipenských škol.
Pořadatelé z MENZY Praha ve velkém sále Národního domu
v Prostějově organizovali 8. 11. 2013 krajské kolo pro nejlepších
150 řešitelů ve třech kategoriích (A, B, C). Šest pozvánek na
krajské semifinále Logické olympiády přišlo na naši školu. Mezi nejlepších 50 řešitelů v Olomouckém kraji v kategorii A pro
1. stupeň ZŠ postoupil Ondra Straka z 5. A a v semifinále obsadil
30. místo. V kategorii B pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia se
v semifinále umístili na 35. – 50. místě Vendula Dohnalová a Jaroslav Anton oba z 8. A, Ondřej Hlosta se umístil na 34. místě
a Jan Bečák na 28. místě oba z 9. A. Velkým překvapením byla
Adéla Suchánková z 6. A, která se umístila na 25. místě. Nutno
vyzvednout umístění Adély v první polovině soutěžících žáků,
protože byla jednou z nejmladších v kategorii B žáků 6. – 9. tříd
a víceletých gymnázií. Úkoly a otázky byly slovní nebo na promítací tabuli jako test. Soutěžící zaujaly hlavně příklady na doplňování čísel a tvarů v tabulkách. Účastníci si pochvalovali výborný
štrůdl a oběd. V Prostějově byl i čas na procházku městem, hoši se
rozhodli před soutěží otestovat prodejny pečiva. Po soutěži si
všichni vydechli a v cukrárně Aida si celá naše „výprava“ pochutnala na zmrzlině se šlehačkou.
Mgr. Helena Gaďourková
Úspěšní řešitelé ZŠ a MŠ Hranická, foto Z. Gaďourek
Národní dům Prostějov, krajské semifinále, foto Z. Gaďourek
Úspěchy sportovců SŠ a ZŠ Lipník n. B., Osecká 301
Z letošního školního roku neuplynuly ani dva měsíce a žáci
SŠ a ZŠ Lipník nad Bečvou, Osecká 301 se po zaregistrování
u Českého svazu mentálně postižených sportovců úspěšně zúčastnili několika významných sportovních akcí organizovaných
tímto Svazem.
Na začátku měsíce října chlapci naší školy jeli na dva dny do
Jablonce nad Nisou změřit své síly s jinými závodníky na Mistrovství České republiky v přespolním běhu. Na tratích 1,5 km
a 3 km obsadil Nikolas Pompa, žák 9. třídy, pěkné 9. a 8. místo.
V polovině měsíce října závodili tři žáci školy u obce Sruby
v Orlických horách na dvoudenním Mistrovství České republiky
v závodě horských kol. V horské časovce na 1,5 km obsadil Lukáš Pekař, žák 9. třídy, 4. místo a v okružním závodě na 7 km
místo druhé, a to s tak dobrým časem, který ho celkově vynesl
na stříbrnou pozici. Žák 6. třídy Stanislav Bezperát byl celkově
sedmý a Nikolas Pompa jedenáctý.
V závěru měsíce se bojovalo ve Šternberku na Mistrovství
Moravy a Slezska ve stolním tenise. Naši mladí vyznavači zelených stolů postoupili z tabulek do tzv. pavouka, kde bohužel
většina z nich v prvním kole vypadla. Pouze zkušený stolní tenista Luciano Sivák, žák 8. třídy, postoupil do závěrečných bojů a skončil na 4. místě.
V měsíci listopadu 2013 čeká stolní tenisty lipenské školy
dvoudenní Mistrovství České republiky v Hradci Králové. Přejme jim, aby se jim dařilo a aby naši školu a také město dobře reprezentovali.
Mgr. Ladislav Novák
Na Mistrovství ČR v přespolním běhu změřili žáci své síly s jiným Na Mistrovství ČR v závodě horských kol vybojoval Lukáš Pekař
závodníky. Foto: archiv školy
stříbrnou pozici.
STRANA 8
ŠKOLY
Prvňáčci vyráběli draky se svými patrony
Na ZŠ a MŠ Lipník nad Bečvou, Hranická 511 již třetím rokem běží Projekt „91“. Žákům 9. tříd, patronům, je svěřen vždy
jeden prvňáček po dobu celého školního roku. Starší kamarádi
malým svěřencům pomáhají s přípravou na vyučování, povídají
si s nimi, navštěvují je a účastní se s nimi různých akcí. Jednou
z nich je také výroba a pouštění draka.
Všichni se sešli v úterý 22. října v 1. A. Draka si již prvňáčci vyrobili z igelitové tašky, na kterou namalovali veselý obličej.
Deváťáci jim pomohli s třásněmi z krepového papíru, s navlečením provázku a jeho přivázáním na dřevěnou hůlku. Společně
vymysleli drakovi jméno, které napsali na druhou stranu tašky.
Potom již závody létajících draků mohly začít.
Na školním dvoře byla vyznačena meta, kterou musel prvňáček
s drakem oběhnout, pak předal draka svému patronovi a také ten
proběhl vytyčenou trasu. Vždy závodily dvě dvojice a čas v cíli
měřila paní zástupkyně Lenka Fišbachová. Pak následovalo společné focení a vyhodnocení pěti nejlepších dvojic. Všichni závodníci dostali sladkost, prvňáčci ještě balónek a na výherce čekaly drobné ceny a diplomy. Akce se povedla, počasí bylo úžasné
a všichni byli spokojeni.
Mgr. Kamila Zezůlková
Prvňáčci vyráběli z igelitových tašek draky. Foto: K. Zezůlková Prvňáčci a jejich patroni pouštěli draky. Foto: Kamila Zezůlková
Lístečkový den
v MŠ Hranická
Studenti EP4 SPŠ stavební
navštívili Prahu
Historickou perlu České republiky jsme samotný Senát sídlí. Samozřejmostí při
„Když je lístek unavený, tak se větve pustí,
a když padá dolů k zemi, tak si k tomu šustí.“ navštívili díky exkurzi naší školy začátkem vstupu byla důkladná prohlídka každého
října tohoto roku. Krásné počasí nás prová- z nás. Přilehlá zahrada dokazuje, jak krásPodzim se s námi pomalinku loučí zelo již od počátečního nástupu do vlaku né prostředí se dá vytvořit v historické
a i v naší školičce jsme se s ním chtěli ta- společnosti RegioJet, který nás bezpečně části Prahy.
ké rozloučit. Celý týden, v rámci tematic- dopravil na místo určení. Hlavní náplní toTři dny utekly jako voda a my se opět
kého bloku „Padá, padá lísteček“, jsme se hoto třídního výletu bylo poznávání histo- vrátili do školních lavic, kde nás na konci
připravovali na páteční akci „Lístečkový rických památek a skvostů, které lze v Pra- školního roku čeká první velká životní
den“ – vyráběli jsme si vlastní podzimní ze najít na každém kroku. Karlův most, zkouška – maturita.
trička. V den konání jsme se oblekli do tri- Hradčany s Pražským hradem, Petřínská
Ondřej Goldscheid, student EP4
ček a zažili jsme spoustu soutěží, tance věž, Vyšehrad, Staroměstské náměsa her. Nezapomněli jsme si vyrobit skřítka tí s orlojem, Národní technické mu„Podzimníčka“ a jeho kamarádku, samo- zeum – tyto památky byly cílem nezřejmě jenom z listí, které jsme si společ- jenom naším, ale i mnoha zahraničně nasbírali při hrách venku.
ních turistů.
Šárka Molatová, ZŠ a MŠ Hranická
Praha je rájem i pro milovníky
kultury a divadelních představení nejen v Národním divadle, ale i v mnoha dalších. Jedno takové jsme navštívili i my. Bylo to Studio Ypsilon
s komedií „Vratká prkna“ od autora
Arnošta Goldflama. Tato hra nás
vnesla do každodenní rutiny herců
a hereček, kteří nám ukázali, jak se
dá prožít obyčejný den z jejich pohledu. Obsazení herců bylo zdařilé.
Hlavní dvojici tvořil Jiří Lábus a Jaroslava Kretschmerová – záruka dobré zábavy.
Poslední den jsme měli možnost
nahlédnout do prostředí našich politiků – navštívili jsme budovu SeDěti si trička v rámci „Lístečkového dnu“ nátu. Průvodce nás provedl celým
Valdštejnským palácem, ve kterém Studenti navštívili Prahu. Foto: Marie Janásková
samy vyrobily. Foto: archiv školy
ŠKOLY
STRANA 9
Návštěva svíčkárny Rodas v Olomouci
V době podzimních prázdnin navštívily děti i maminky z klubu Sovička svíčkárnu Rodas v Olomouci. Děti si zde polevou
vlastnoručně ozdobily dva kusy svíček a naplnily sáčky koupelovou solí s esenciálním olejem podle barev a své fantazie. Tady
mají svíčky vyrobeny z parafínu v evropské kvalitě Raj, což znamená, že svíčky neobsahují materiál, který škodí lidskému zdraví. V této svíčkárně si můžete také vyrobit Rodasovy voskové
pastelky, které obsahují včelí vosk, rostlinné složky a speciálně
zpracovaná barviva. Rodasovy voskovky mají trojhranný tvar,
který působí kladně na rozvoj centrálního nervového systému.
Ve svíčkárně vládne krásná atmosféra, vůně připomíná vánoční svátky. Podle slov majitelky svíčkárny paní Zavadilové:
„Svíčka je věčný symbol života, co je lidstvo lidstvem, byla na
začátku – je to plamen, věčný oheň.“
Všichni byli spokojeni a doufají, že zájezd do této svíčkárny
nebyl poslední.
Marie Horká, ZŠ Osecká 315 Děti vyráběly a zdobily své svíčky. Foto: archiv školy
HALLOWEEN v 6. A třídě ZŠ a MŠ Hranická
V pátek 25. 10. 2013 se v naší třídě 6. A na
ZŠ a MŠ Hranická sešli duchové, kostlivci, čarodějnice, upíři, dýně a mnoho jiných strašidel. Měli jsme HALLOWEEN!
Na tento den jsme se připravovali dlouho dopředu. V hodinách angličtiny jsme vymýšleli a trénovali texty našich scének. Ve výtvarné výchově
vytvářeli kulisy a všechno potřebné k výzdobě třídy. Nejdůležitější však bylo doma s rodiči vymyslet a nachystat pořádnou masku! To se nakonec
většině třídy skutečně podařilo.
Když nadešel očekávaný den, tak jsme si navzájem své masky představili a předváděli různé
strašidelné a kouzelnické scénky. Všechno naše
anglické povídání i nápaditost scének hodnotily
paní učitelky. Ty nejlepší z nás nakonec čekala
sladká odměna.
Užili jsme si mnoho legrace a všem se to moc
líbilo. Byl to skvělý školní den!
Třída 6. A Naše strašidelná třída, foto archiv třídy 6. A ze ZŠ a MŠ Hranická
Noc plná strašidel na ZŠ a MŠ Hranická
Pro děti z druhé a třetí třídy ZŠ a MŠ Hranická začal 8. listopad
jako každý jiný školní den. Celé dopoledne se učily a věnovaly se
svým školním povinnostem, avšak s příchodem soumraku se proměňovaly v různorodá strašidla, která obsadila celou naši školu.
Děti si vyráběly strašidelné masky, létající netopýry a také
strašidelný hrad. Potom se děti, coby strašidelné příšerky, rozlétly po celé škole, aby své zálety ukončily na společenském večír-
ku plném her, tance a zábavy. S úprkem a pištěním prolétla všechna strašidla stezkou odvahy a svůj let zakončila v připraveném
pelíšku ve své třídě.
Strašidelný večer si všichni užili a slíbili si, že si jej určitě zopakují. NEJLEPŠÍ JE PŘECE ŠKOLA V NOCI!!!
Za všechna strašidla
učitelky druhé a třetí třídy a vychovatelky 1. stupně
Se soumrakem se děti proměnily v různorodá strašidla.
Foto: Libuše Blumová Děti si vyrobily své strašidelné masky. Foto: Libuše Blumová
STRANA 10ZAJÍMAVOSTI
Poděkování Okrašlovacího spolku Lípa
Meditační zahrada se už v letošním roce uzavřela pro veřejnost, spí zimním spánkem. V roce 2013 byla začleněna mezi
místa, kudy procházela komentovaná prohlídka pro návštěvníky
města. Exponáty výstavy Kov ve městě spolu s kvetoucími záhony lákaly k návštěvě i ostatní. Chtěli bychom poděkovat všem
příznivcům, dárcům a pomocníkům, díky kterým se daří udržet
a rozvíjet toto dílo. V letošním roce děkujeme za podporu městu Lipník nad Bečvou, České kulturně vzdělávací nadaci, Katolickému spolkovému domu, Ing. Milanu Šellemu, firmě Vacula,
Římskokatolické farnosti v Lipníku nad Bečvou. Děkujeme rodině Krahulových za každodenní péči o otevírání zahrady. Vážíme si jejich obětavosti a spolehlivé služby a přejeme všem hojnost zdraví a spokojenosti. Budeme se těšit na setkání s Vámi při
našich akcích v roce 2013.
OS Lípa
Pohyb je nedílnou součástí léčby diabetu
Územní organizace diabetiků v Lipníku
nad Bečvou organizuje každoročně pro své
členy rekondiční pobyt. Do letošního roku
jsme již absolvovali 18 rekondičních pobytů v různých zařízeních a také sedm jednodenních rekondičních pobytů spojených
vždy s návštěvou kulturních památek.
Tento rok v měsíci září se opět uskutečnila rekondice v hotelu Kahan na Horní
Bečvě, kde jsme se jako vždy setkali s milým přijetím, kde nám byly zajištěny
všechny požadavky ke zdárnému průběhu
rekondičního pobytu.
Vánoce, Vánoce
přicházejí!
V tento kouzelný čas bych ráda poděkovala všem lidem, kteří nám nosili zbytky
pletacích i háčkovacích přízí. Dokonce mi
přišel balík přízí od lipeňačky z Prahy, kam
se před léty provdala. Často se mě ptáte, co
s přízí dělám. Část jsem věnovala Středisku pro mentálně postižené ve Vlčanově,
kde z nich tkají pěkné koberce (mezi tkalce patří i můj synovec Víťa).
S lipenskými seniorkami z přízí pleteme
ponožky, loutky k židovským pověstem
a romským pohádkám, obaly na mobily
a háčkujeme barevné čtverečky, ze kterých
šijeme kabelky, deky a přehozy. Z tenkých
bavlněných přízí háčkujeme židovské šperky, krajky na židovské čepce a různé ozdoby.
Tyto výrobky budou na vánočním jarmarku prodávat studentky gymnázia. Věřím, že si mnohé pěkné předměty vyrobené lipenskými seniorkami koupíte a pomůžete tak potřebným, protože mnozí žijí
na hranici chudoby.
Naše sbírka však nadále trvá. Pokud si
i v roce 2014 chcete vylepšit svůj rozpočet
a umíte háčkovat, plést či šít, přihlaste se
na telefon 739 302 671.
Vážení a milí obyvatelé našeho půvabného městečka, přeji vám příjemné Vánoce
a mnoho zdraví v roce 2014.
Křenková Libuše
Cílem rekondice je společně sdílet naši
nemoc, mluvit o ní, ověřovat si i znalosti o
nemoci nad diabetickými mapami, které
jsou přednášeny nutriční sestrou, terapeutkou D. Černou. Seznamujeme se s novými
trendy v léčbě, stravování, prevenci, komplikacích. V rámci rekondičního programu provádíme cvičení na židlích, vzhledem k věku našich členů cvičení v bazénu,
plavání a nesmí chybět i pravidelné procházky. Důležité je, abychom všechny své
členy nabádali ke změně životního stylu,
dodržování správné životosprávy – diety,
sledování glykemického profilu a zdůrazňovali nutnost fyzické aktivity. Počty diabetiků se stále zvyšují na celém světě, je
třeba se zamýšlet nad životním rytmem,
pravidelně spát, jíst, hýbat se, hlídat si váhu, pravidelně užívat léky.
Je pravdou, že takovou činnost bychom
bez finanční podpory nemohli organizovat,
proto náš dík patří Městskému úřadu v Lipníku n. B. a Krajskému úřadu Olomouckého kraje, kteří na naše projekty finančně
přispívají.
Děkuje za výbor
K. Něčková, A. Černocká
Výtvarný obor ZUŠ A. Dvořáka
zve na výstavu
Při příležitosti Podzimního koncertu 31. října 2013 a dále do 20. listopadu 2013 jste
mohli v sále a vestibulu ZUŠ zhlédnout výstavu „KRESBA – ZÁKLAD VEŠKERÉHO
VÝTVARNÉHO ZOBRAZOVÁNÍ“ a základní kámen všech netradičních výtvarných
technik. Motto: „Na ničem nic nepostavíš!“ Ke zhlédnutí zde byly vystaveny studijní práce žáků 2., 3., 4., 5., 6., 7. ročníku základního a rozšířeného studia prvního stupně, práce
s materiálem a práce studentů 1.–3. ročníku základního a rozšířeného studia druhého
stupně. Po osvojení základních kreslířských technik se žáci vyvíjejí a postupují k dalším
stupňům výtvarného rozvoje – dle věku uplatní např. nadsázku, asociaci, stylizaci, posuvy, poměry tvaru, řez, detail atd., až docházejí při své výtvarné fantazii a talentu k novým
způsobům pohledu a zpracování v netradičních, moderních a nadstavbových technikách.
Ostatně jako v každém oboru lidského snažení, pokud nerespektuješ pravidla hry
s určitou vnitřní pokorou a pílí, nepřistupuješ k dalším poznatkům a vzdělávání, stává
se tvá výsledná produkce prázdná, manýristická a v případě některých jedinců i plagiátorská (bez uvedení pravého originálního nápadu a autora). Protože obsah a forma jedno jest! A forma bez obsahu je prázdná a u některých jedinců z jejich díla přímo duní,
a proto pokud se chcete vypravit na dlouhou pouť sebevzdělávání a produkce v oblasti
umění, Vám i Všem příznivcům výtvarného umění přeji hodně pokory, píle a dobrých
nápadů. Tak jako je zažívají pravidelně žáci a studenti VO ZUŠ.
A na závěr bych Vás touto cestou chtěla pozvat na další výstavu žáků 2. ročníků ve
vestibulu a sále ZUŠ, která bude zpřístupněna od 20. listopadu 2013 při příležitosti
koncertu žáků 1. ročníků a výstavy žáků 2. ročníku s názvem Podzimní paleta skřítka
Barvínka.
Mgr. Soňa Kojzarová
Poděkování
Je dobré mít přátele, kteří nám poskytnou útěchu. Pan Karel Knop takové přátele
měl. Přišli se v hojném počtu rozloučit, starost a podporu projevili i v současnosti. Přijměte proto poděkování a vděčnost od Karlovy rodiny, vy všichni, kteří jste se jakkoliv podíleli na projevech přátelství a solidarity.
BH
ZAJÍMAVOSTI
STRANA 11
Vzpomínky na začátky hudební skupiny CIMRMANOVO TORZO
V souvislosti s připravovaným odhalením plas- III. díl
tiky Nesmazatelné stopy u vchodu do nově vybudovaného kulturního domu Echo, která bude odhalena 15. prosince, přinášíme čtenářům Lipenských listů ohlédnutí za dosavadním působením lipenské skupiny, která si dnes říká Cimrmanovo
Torzo. Jde o zkrácenou verzi.
Po roce 1978 se dali někteří hudebníci z TORZA na profesionální dráhu. Václav Vlasák, Jaroslav Bartoň, Tomáš Pátek tvořili
v letech 1978 až 1983 páteř skupiny PROTO Pavla Nováka. V roce 1983 přešli Vlasák a Bartoň do ostravského CITRONU, se kterým se stali po několika letech v roce 1987 a 1988 Zlatými slavíky v kategorii hudební skupina. Luboš Nohavica zvaný u nás „varhaňa“ hrál v ABRAXASU Slávka Jandy. Vystupoval mimo jiné
taky ve skupině Mariky Gombitové a spolupracuje či vystupuje
s Ester Kočičkovou, která je známou šansoniérkou. Alexandr Mirga hrál po barech a na výletní lodi křižující vody kolem Ameriky
a později v Evropě. Dávný klavifonista Alois Krejčiřík zpívá v Pěveckém sdružení Moravských učitelů. Také zbývající hudebníci
hráli, kde se dalo. Alois Pátek hrál léta ve skupině Zdenka Kresla.
Říkalo se tomu „Ein kressel buntes“. Mira Válek přešel do amatérské skupiny MEDIUM a následně do skupiny TAXA. V roce 1994
se oficiálně ustavil SENIOR BAND, bylo to opět navázání na starou tradici. V roce 1998 se začala tato skupina nazývat CIMRMANOVO TORZO. Už v ní byli oba bratři Pátkové, Emil Tříska i Mirek Válek. I v dalších letech skupina příležitostně vystupovala. Doba byla samozřejmě jiná, ale pokud přišel fanoušek ze 70. let,
mohl být zavalen sentimentálními vzpomínkami a pokud se zábava vydařila, mohl zažít až metafyzický přenos do tehdejší doby.
V roce 2000 skupina vyměnila kytaristy. Odešel Emil Tříska a přišli postupně Antonín Pisklák, znovu Jan Mirga, Pavel Dočkal a potom Petr Skácel, po jehož odchodu v roce hrála skupina někdy ve
třech, někdy s klávesistou Zdeňkem Spurným z Olomouce, potom
s Danielem Adámkem z Nového Jičína. Nyní skupina našla nového stálého varhaníka Jardu Šimka z Olomouce. Jako host občas
vystoupí kytarista Jaroslav Pospíšil, učitel hudby z Olomouce.
Skupina se snaží o novou prezentaci.
Ještě bych rád zdůraznil, že přes všechny změny a působení hudebníků z různých měst jsme si vždy říkali lipenská hudební skupina. Je to proto, že sídlo i zřizovatel byl vždy v Lipníku n. B., zde se
také vždy zkoušelo a byla tu i uskladněna aparatura. Když se člověk
na tuhle story podívá s odstupem, nemůže si nevšimnout, že historická skupina TORZO vlastně výrazně ovlivnila československou
pop-music. Tolik pro tentokráte o historii jedné moravské hudební
skupiny, která měla a stále má své sídlo v Lipníku nad Bečvou.
Měl bych asi alespoň okrajově vzpomenout další hochy, kteří v různých dobách a po různou dobu pro skupinu pracovali jako zvukaři, šoféři apod. Jejich význam pro skupinu byl samozřejmě v tu určitou dobu větší než tato letmá zmínka. Vzpomenu
například Jiřího Koláře (dnešního bubeníka a kapelníka skupiny
PROJECT F), Karla Šťastného (mistra radiomechaniků), Vlastimila Šindlera, Milana Helešice (famózního zvukaře) a pomáhali i jiní. Vzpomenu i na některé jejich kouzelné přezdívky, třeba
mistr Koukol, File, Feďa a podobně.
Nedá se zapomenout i na další naše vrstevníky, kteří se v okolí skupiny pohybovali a často pomáhali třeba jako pořadatelé na
hudebních akcích. A samozřejmě musím vzpomenout i na naše
úžasné fanoušky. Vám všem patří velké díky.
Skupina CT dostala od města v roce 2006 cenu „Za nesmazatelnou stopu v Lipníku n. B“. Stopa však nebyla dosud nikde umístěna. Slavnostní odhalení „Nesmazatelné stopy“ proběhne v neděli
15. prosince 2013 v 15:00 hodin v kulturním domě Echo. Přijďte na slavnostní odhalení a na hudební program několika lipenských hudebních skupin. Přijďte oslavit advent do KD Echo!
Jan Šablický
Halloweenské rojení světlušek
V pátek 1. listopadu se kolem skautské
klubovny Lipenské dvojky vyskytovaly
děsivé malé postavičky. Naše usměvavé
světlušky se proměnily v malé upírky a čarodějky. Některé z nich se nám dokonce
podařilo vyfotografovat.
Tato schůzka nebyla výjimečná jenom
tím, že se konala 1. listopadu, ale i programem, který byl připravený pro světlušky.
Co bylo nejdůležitější? Přinést si halloweenskou masku! A tak začátek schůzky
byl věnován líčení a převlékání se do kostýmů. Po pár minutách začal v naší zahradě čarodějnický rej. Nebylo to ale ledajaké
bezcílné pobíhání, vše mělo svůj důvod.
Světlušky, teď už proměněné v čarodějky
a upírky, měly projít stanoviště, na kterých
byly připraveny úkoly. Na jednom stanovišti musely škrabkou oškrábat jablko tak,
aby získaly co nejdelší slupku. Na dalších
stanovištích musely prokázat rychlost a pevnou ruku při schovávání sirek zpátky do
krabičky jednou rukou a navlékání těstovin, a to vše na čas. Také stanoviště s upíří
krví, kterou musely vysát brčkem, a pojídání uřezaného prstu mělo úspěch.
Po venkovním rojení se světlušky přesunuly do klubovny, kde je ještě čekala halloweenská křížovka a pak už přišel všemi
očekávaný okamžik – vyhodnocení nejlepší masky a vyhlášení výsledku soutěže. Než
se světlušky rozletěly do svých domovů,
podařilo se nám udělat ještě pár fotek, na
které se můžete podívat na našich webových stránkách www.lipenskadvojka.cz
Dan Machač
Světlušky ze skautského oddílu Lipenské dvojky jako malé čarodějky oslavily svátek
Halloween, foto archiv Lipenské dvojky
STRANA 12ZAJÍMAVOSTI
„Jak se točí odpady“
Milí obyvatelé Lipníka nad Bečvou,
napadlo Vás někdy, kde končí a jak se zpracovává sklo, které odhodíte do zelených kontejnerů?
Sklo je průkopníkem sběru do kontejnerů. V průběhu osmdesátých let minulého století bylo jasné, že výkupem skla ve sběrnách
surovin není možné pokrýt potřeby skláren na výrobu recyklovaného skla. Bylo zřejmé, že je potřeba občanům přiblížit místa na
odkládání starého skla, a proto se na ulicích objevily první kontejnery na bílé a barevné sklo. Bez zajímavosti není, že některé z této doby slouží v obcích dodnes. I u skla je zásadním důvodem recyklace výrazná úspora energií (až 90%) a přírodních zdrojů.
Základní pravidla pro sběr skla jsou následující: do kontejnerů na sklo patří víceméně jen obalové a tabulové sklo. Autoskla,
zrcadla, drátoskla nelze zpracovat a pozor – porcelán a keramika nemají se sklem nic společného a nové sklo se z nich nedá vyrobit, proto patří do směsného komunálního odpadu, nikoliv mezi sklo!
Pokud máte ve svém okolí pouze zelené kontejnery, patří do
nich veškeré sklo bez ohledu na barvu. Máte-li v blízkosti i kontejnery na čiré sklo, vhazujte do nich pouze sklo průhledné,
ostatní barevné varianty lahví či sklenic včetně tabulového skla
patří do zelených nádob na směsné sklo.
Další podrobnosti o aktivitách na podporu třídění v regionu jsou k dispozici na stránkách informační kampaně „Jak se
točí odpady“ – www.jaksetociodpady.cz. V pokračování seriálu v příštím čísle se dozvíte, co se děje s vytříděnými nápojovými kartony – obaly od mléka a džusů.
Miroslav Grass, Eufour PR
zhodnocení letošního roku Charity Hranice
Vážení spoluobčané,
s koncem roku bývají spojena různá ohlédnutí a hodnocení událostí, které jsme za uplynulý rok prožili.
Dovolte, abychom i my alespoň krátce zrekapitulovali dění v Charitě Hranice, středisko Lipník nad Bečvou v roce 2013.
Naši pomoc nabízíme v několika oblastech – pečovatelská
služba, ošetřovatelská služba, charitní šatník a půjčování zdravotních pomůcek. Od ledna do současnosti jsme poskytli péči v rámci pečovatelské služby celkem 125 klientům (z toho bylo 111 seniorů, 92 klientů s tělesným postižením a 58 s chronickým onemocněním) v ošetřovatelské službě celkem 124 lidem (z toho bylo
112 tělesně postižených, 56 chronicky nemocných, 101 seniorů
a 1 dítě). V souhrnu se jedná o více jak 4 900 hodin péče. Mimo
uvedené služby nabízíme v průběhu roku i další aktivity jak pro
naše klienty, tak i pro širší veřejnost.
Začátkem roku probíhá vždy Tříkrálová sbírka určená především na sociální pomoc, kterou Charita ČR poskytuje potřebným
nejen u nás, ale i v zahraničí. Letošní celkový výnos činil téměř
260 000 Kč! Přijměte, prosíme, ještě jednou upřímné poděkování za všechny vaše dary.
Další velkou sbírkou, kterou Charita Hranice pořádá, je Postní almužna. Peníze vybrané v rámci této sbírky jsou použity na
pomoc lidem v nouzi a na podporu charitního díla. Celková
částka letos činila 20 600 Kč. Za všechny vaše dary velmi děkujeme.
Stejně jako v loňském roce jsme se i letos společně připravovali na slavnost Seslání Ducha svatého modlitbou Svatodušní novény. Modlili jsme se od 7. května každý pracovní den ve 14 hodin na našich pracovištích. Pozvání ke společné modlitbě přijaly
i naše dobrovolnice a také P. Pawel Bilinski. Přípravu na slavnost
Seslání Ducha svatého jsme završili společným modlitebním setkáním na dvoudenním relaxačně vzdělávacím víkendu pro zaměstnance Charity Hranice.
Vážení občané, čtenáři Lipenských
listů.
Také vám tak utíká čas? Zdá se to neskutečné, ale před námi jsou opět vánoční svátky, byť tomu počasí prozatím neodpovídá. Přejme si všichni, aby to byly
svátky plné pohody v rodinném kruhu,
plné příjemných setkávání s přáteli, plné
S našimi klienty jsme v letošním roce podnikli již tradičně dvě
poutě (v květnu a září) na významné mariánské poutní místo Svatý Hostýn. Jelo se vždy pěti osobními automobily přímo k bazilice Nanebevzetí Panny Marie, kde jsme společně prožili mši svatou. Po ní byla možnost na tichou modlitbu, procházky po krásném okolí, nákupy drobných dárků nebo posezení u kávy v místní
restauraci. Obou poutí se zúčastnilo celkem 36 seniorů.
Jak jsme vás v průběhu roku již několikrát informovali, byl
o prázdninách nově otevřen charitní šatník na ul. 28. října 36 (bývalé kadeřnictví). Provozní doba je každé úterý od 9 do 12 hodin.
V září proběhl v Hranicích i Lipníku nad Bečvou Týden s Charitou Hranice, jehož součástí byla např. mše svatá (v Hranicích
i Lipníku), den otevřených dveří Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Fénix a Denního centra Archa v Hranicích a také pestrý doprovodný program v prostorách dvorany zámku Městského
úřadu Hranice. Součástí programu byla i možnost nechat si zdarma změřit krevní tlak nebo glykémii.
Mezi každoroční nabídku CHPS Lipník nad Bečvou patří mše
svatá, která byla sloužena v kostele sv. Jakuba v čase Dušiček pro
nemocné, vzpomněli jsme i na naše blízké zemřelé a klienty Charity Hranice. Zájemcům jsme zdarma zajistili dovoz na mši svatou i následný odvoz domů.
V průběhu tohoto roku došlo i k několika změnám ve vedení
CHPS Lipník nad Bečvou. Dlouholetou ředitelku a vedoucí střediska Naděždu Vrbíkovou začátkem roku vystřídala Ing. Radmila Andrýsková a od srpna byl vedením pověřen Mgr. Martin Fujdl. Paní Vrbíkové i paní Andrýskové patří velký dík za jejich práci, kterou pro Charitu a její klienty vykonaly.
Dále bychom rádi poděkovali všem, kteří nám v naší práci pomáhají. Především děkujeme za spolupráci P. Martinu Mališkovi a také dobrovolnicím, které zajišťují chod šatníku.
Vám všem pak přejme poklidné a radostné prožití doby adventní, vánočních svátků a úspěšný vstup do nového roku 2014.
Mgr. Martin Fujdl, vedoucí CHPS Lipník nad Bečvou
radosti v dětských očích a úsměvů těch
nejbližších. Přes všechny starosti je určitě v našich silách darovat toto všechno
těm, které máme rádi.
Přejeme vám také hodně sil a pevné
zdraví, abyste mohli s úspěchem zvládat
vše dobré i to méně příjemné, co nám následující nový rok přinese. Věříme, že toho dobrého bude více. Hodně štěstí a optimismu v novém roce 2014 Vám přeje
kolektiv zaměstnanců Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková
organizace.
Vánoční večírek bude v letošním roce
o to krásnější, protože bude v novém kulturním domě Echo (zrekonstruovaná budova původního kina Svět). A to dne 16. 12.
2013 od 16:00 hodin, kdy bude možné absolvovat prohlídku nového kulturního domu a od 16:30 hodin začne samotný program. Tradiční Vánoční večírek je pořádán
ve spolupráci se střediskem volného času.
K poslechu bude hrát Záhorská muzika
a tančit budou děti ze souboru Maleníček.
Kolektiv zaměstnanců
Sociálních služeb Lipník nad Bečvou
ZAJÍMAVOSTI
STRANA 13
LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD SE SVĚTLUŠKOU
Bezmála 200 malých návštěvníků s lampióny se sešlo ve středu 13. listopadu 2013 na náměstí TGM v Lipníku nad Bečvou.
Společně s rodiči či prarodiči jsme se vydali do zámeckého parku, kde byla pro děti připravená dobrodružná výprava „Potemnělým parkem za zvířátky“. V parku bylo schováno šest roztomilých zvířátek a úkolem dětí bylo tyto zvířátka najít. Děti našly
v parku veverku, zajíčka, myšku, pejska, žabičku a medvěda. Po
splnění drobného úkolů u každého stanoviště děti obdržely kartičku. Pokud v parku objevily všech šest zvířátek, dostaly za nasbírané kartičky malý dárek.
Děti také mohly navštívit výstavu hraček lipenské firmy NOE,
která probíhá v galerii Konírna od 24. října 2013 až do neděle 5. ledna 2014. Děti se podívaly na plyšové kamarády, které znají z televize, a rodiče možná našli tip, co koupit ratolestem pod stromeček. Na
zahřátí byl připraven pro děti dětský punč a pro rodiče svařené víno.
Po šesté hodině došlo také na vyhlášení soutěže o nejoriginálněji
vyřezanou dýni. Vítězem se stala rodina Ondryášova. Touto cestou
ještě jednou blahopřejeme všem vítězům a děkujeme zúčastněným.
Děti se domů rozcházely plné dojmů. Doufáme, že i příští rok se seMartina Havlasová
jdeme v takovém hojném počtu.
Malí účastníci průvodu, foto archiv SVČ
Vyřezané dýně, foto archiv SVČ
DĚTSKÁ JÓGA S KOČIČKOU SALAMBOU
A PEJSKEM JOGIM Z KOUZELNÉ ŠKOLKY
V galerii Konírna se ve čtvrtek 14. 11. 2013 konala ukázková lekce dětské jógy pod vedením cvičitelky Hanky Luhanové.
Děti si vyzkoušely, jak se cvičí jógová pozice pejska, kočičky, draka nebo neposedného slona. Hanka Luhanová vytvořila pro děti kouzelnou louku
posetou kytičkami, na kterou zavítali zvědaví motýlci. Děti se naučily cvičit pozdrav
slunci a nakonec si odpočinuly při závěrečné relaxaci. Po lekci jógy následovala výtvarná dílnička, kde si děti vytvořily nádherné mandaly. Dílnu vedla Kateřina Mesdag,
která je výtvarnicí jógových hraček z produkce lipenské firmy NOE. Tyto jógové hračky, kočička Salamba a pejsek Jogi, pomáhají malým dětem přiblížit tajemství jógy. Toto cvičení je prospěšné nejen pro tělo, které se stává při pravidelném cvičení pružnější
a ohebnější, ale také napomáhá lepší koncentraci. Pokud se chcete dozvědět více, informace naleznete na stránkách www.lalijoga.cz nebo www.cadj.cz
SVČ Cvičení na kouzelné louce, foto archiv SVČ
So 21. 12. 2013
Ne 22. 12. 2013
od 9 do 13 hod.
na náměstí T. G. M.
v Lipníku n. B.
rozdávají skauti a skautky
Betlémské světlo
V loňském roce, kdy jsme tuto tradici na náměstí zahájili, si pro plamínek přišlo mnoho milých lidí. Děkujeme, že oceňujete dobrovolnost a snahu našich dětí, které světlo z Betlému
jezdí vyzvednout do Přerova k vlaku.
Tím jej rozváží brněnští skauti po celé
ČR. Původ světla je skutečně v městě
Betlémě, odkud je přepraveno do Vídně a odtud pak distribuováno skautskými delegacemi do mnoha zemí.
KREATIVNÍ DOPOLEDNE – VÁNOČNÍ SVÍCEN
V sobotu 7. 12. od 9 hodin na SVČ, Komenského sady 1334. Vstupné 100 Kč. Na kurzu si vyrobíte vánoční svícen z květináče pomocí strukturovacích past a ubrouskové techniky. Zájemce prosíme o závazné přihlášky do 4. 12. z důvodu nachystání materiálu na tel.
734 763 571 nebo [email protected] Pořádá SVČ, tel. 581 771 594, 734 763 571.
Ohlédnutí za podzimem u skautů
Ujel autobus? Nevadí! Podzim se blížil mílovými kroky, a tak jsme využili příležitost
prázdnin a v úterý 29. 10. jsme vyrazili na výpravu do Hostýnských vrchů. Na srazu se ráno
sešlo 13 skautek a skautů a mohli jsme vyrazit. Náladu nám nepokazilo ani to, že nám kvůli
zpoždění vlaku ujel v Přerově autobus a na Rusavě taktéž! Čekání jsme vyplnili několika hrami a naučili se správně zacházet s plynovými vařiči, díky kterým jsme připravili oběd. Také
byl vyřešen první detektivní případ z naší celoroční hry! O zábavu nebylo nouze. Výprava se
líbila a těšíme se na další. Ani vlčata nezahálela a poprvé se spolu obě družinky vydaly na
jednodenní pěší výpravu. Kluci si ověřili, jak umí vystopovat trasu vyznačenou pochodovými značkami a v cíli našli poklad. Špekáčky! Takže si zkusili rozdělat a udržovat oheň a kromě špekáčků se pekli i „hadi“. Největší zážitek ale všichni máme z hromadného válení sudů
do údolí. Další podzimní víkend jsme se těšili na drakiádu, ale nakonec se ani lísteček nepohnul, tak jsme si místo toho vyrobili krásné (zatím nelétající) draky v klubovně.
V prosinci nás čeká ještě vánoční besídka, dovezení Betlémského světla a pak už jsou
Vánoce!
Jan Pohanka, Iveta Dostálová
STRANA 14ZAJÍMAVOSTI / KULTURA
Lipník n. B. má svého mobilního průvodce městem
Od konce listopadu 2013 nabízí Turistické informační centrum Lipník n. B. bezplatnou mobilní aplikaci „Mobilní průvodce městem Lipník nad Bečvou“, která návštěvníkům města plně
nahradí klasické tištěné turistické průvodce. Zájemci si budou
moci českou verzi stáhnout přímo z webových stránek TIC, takže mohou mít tuto aplikaci ve svém mobilním telefonu již před
příjezdem do města nebo si ji nahrát přímo v infocentru prostřednictvím wifi. K dispozici budou QR kódy ve vitríně TIC, na informačních panelech TIC a ve studovně městské knihovny. Aplikace nevyžaduje online připojení k internetu.
Mobilní průvodce je určen pro chytré telefony (smartphones)
s operačním systémem Android nebo iOS. Návštěvníkům představí nejen zajímavá místa, památky a turistické cíle v okolí, ale
i ubytovací a stravovací možnosti v našem městě. Nechybí podrobná mapa a fotogalerie. Turistům tak neunikne žádná zajíma-
vost ani v době, kdy je zavřené turistické informační centrum.
Přehledné menu umožňuje snadnou orientaci v mobilním průvodci. Informace jsou zde rozděleny do několika sekcí. Každá
z těchto sekcí obsahuje několik cílů, kdy ke každému cíli je uveden text a přiřazen obrázek či ikona.
Průvodce slouží zejména jako praktický nástroj – můžete pomocí něj zavolat na uvedená čísla, spustit odkazy na webové
stránky, zjistit otevírací doby, důležité kontakty a orientovat se
ve městě pomocí mapy s vyznačenými turistickými cíli. Po stažení aplikace už můžete kdykoliv a kdekoliv pročítat svého nového mobilního průvodce.
Projekt je financován Olomouckým
krajem z dotačního programu „Podpora
zkvalitnění služeb turistických informačních center v Olomouckém kraji“.
Jana Březovská, TIC
VÁNOČNÍ JARMARK
PROVOZNÍ DOBA STÁNKŮ
NA LIPENSKÉM NÁMĚSTÍ
V pátek 13. 12. se na náměstí TGM uskuteční tradiční vánoční jarmark. V 10 hodin začíná stánkový
prodej. Na programu je od 15 hodin vystoupení žáků lipenských škol, střediska volného času a Dětského domova Lipník n. B., které doplní vánoční atmosféru. Zvonice bude pro veřejnost otevřená od 16:00 do 17:30 hodin. Hlavním hostem programu je bubenické seskupení Jumping
Drums. Tradiční ohňostroj uzavře páteční podvečer v 18 hodin.
Pořádá SVČ, telefon 581 771 594, 734 763 572
od 4. do 31. prosince 2013:
STÁNEK S NÁPOJI
STÁNEK S JÍDLEM
pana Kašpárka:
Řeznictví Kunovský:
PO–PÁ 15:00 – 18:00
ÚT–PÁ 9:00 – 16:00
SO
9:00 – 12:00
SO
8:00 – 11:00
út 24.12. 9:00 – 12:00 / 15:00 – 16:00 út 24.12.
–––
st 25.12. 15:00 – 16:30
st 25.12.
–––
čt 26.12.
–––
čt 26.12.
–––
pá 27.12. 15:00 – 18:00
pá 27.12. 9:00 – 16:00
so 28.12. 9:00 – 12:00
so 28.12. 8:00 – 11:00
ne 29.12.
–––
ne 29.12.
–––
po 30.12. 15:00 – 18:00
po 30.12.
–––
út 31.12. 9:00 – 12:00
út 31.12. 8:00 – 11:00
Ilustrační foto z archivu MěÚ
Živý betlém
Představení přibližující narození Ježíška v Betlémě se opět
připravuje. Jaké počasí bude, to nevíme, ale chtěli bychom se
opět sejít 25. prosince v 16:00 hodin. Okrašlovací spolek Lípa ve
spolupráci s tradičními hosty a živými zvířátky znovu sehrají některé scény z doby, kdy se Ježíšek hřál ve chlévě. Těšíme se na • Klubovna ČRS MO Lipník n. B., J. V. Sládka 1460 ve dnech
Vás a přejeme pěkný adventní čas.
OSL 12. a 13. 12. 2013 v době od 16:00 do 18:00 hod.
• Tabák, náměstí Svobody (naproti sokolovny) ve dnech
12. a 13. 12. 2013 v době od 6:00 do 17:00 hod.
14. 12. 2013 v době od 7:00 do 11:00 hod.
•Zelenina – paní Hasoňová, náměstí TGM ve dnech
12. a 13. 12. 2013 v době od 7:00 do 17:00 hod.
14. 12. 2013 v době od 7:00 do 11:30 hod.
(Poznámka: u paní Hasoňové je možno objednávky zahájit již
od 9. 12. 2013 v prodejní dobu)
OBJEDNÁVKY VÁNOČNÍCH RYB
Výdej ryb bude prováděn v prostorách rybářské klubovny
ve dnech: 21. 12. 2013 v době od 10:00 do 17:00 hod.
22. 12. 2013 v době od 10:00 do 15:00 hod.
Krásné prožití vánočních svátků a hodně pevného zdraví v nastáI v letošním roce bude v Lipníku n. B. živý betlém. Foto: archiv OSL vajícím roce 2014 přeje výbor ČRS MO Lipník n. B.
KULTURA
STRANA 15
Oslavy 28. října v Lipníku nad Bečvou
V pondělí 28. října jsme si v Lipníku n. B. připomenuli
95. výročí nejvýznamnější státotvorné události v dějinách
svébytného Československa. Právě v tento den v roce 1918
vznikl samostatný československý stát. Obyvatelé Lipníka
nad Bečvou oslavili tento svátek podvečerním vzpomínkovým
aktem a koncertem v synagoze.
Po setmění prošel městem lampionový průvod na náměstí
TGM. Zde krátce před 18:30 hod. proběhla krátká vzpomínková
slavnost, které přihlíželo několik stovek lipenských občanů. Nejprve proběhl pietní akt u památníku na zdi radnice, který letos
město nechalo opravit a vyčistit. Díky spolupráci s Československou obcí legionářskou byly do opravené pamětní desky vsazeny
prsti z míst, kde za obou světových válek zemřeli občané našeho
města. Na čestné stráži u desky stáli skauti z oddílu Lipenská
dvojka, praporečník v uniformě ČS italských legií s praporem Kladení věnců před pamětní deskou prezidentů Masaryka a Bepřerovské jednotky ČSOL a členové Československé obce legio- neše, foto P. Motan
nářské – dva v dobových uniformách ruských ČS legií z I. světové války a dva v uniformách Svobodovy armády z II. světové války. O významu státního svátku krátce promluvil za ČS obec legionářskou PhDr. Jiří Lapáček, ředitel Státního okresního archivu
v Přerově. Poté za doprovodu husitského chorálu věnce k památníku položily členky ČSOL v uniformách Svobodovy armády
a desátník Dalibor Drábek za velitele lipenské posádky. Po minutě ticha za zemřelé v obou světových válkách se dění přesunulo k druhé pamětní desce na budově radnice s reliéfy prezidentů
T. G. Masaryka a E. Beneše. K památníku střeženému vojáky prvorepublikové armády položil věnec starosta města Ing. Miloslav
Přikryl za doprovodu oblíbené Masarykovy písně Ach synku, synku. Vzpomínkového aktu se zúčastnili představitelé města a vojenské posádky, zástupci Československé obce legionářské, členové
ČSSD a skauti z oddílu Lipenská dvojka. Na závěr zazněla hymČestná stráž u pamětní desky obětem válek, foto P. Motan
na České republiky, poté se nad náměstím, rozzářil ohňostroj.
J. Wykrent s doprovodem In Blue, foto P. Motan
Slavnostní večer byl završen v 19 hodin svátečním koncertem Jaroslava Wykrenta v bývalé synagoze. V úvodu slavnostního večera
promluvil starosta města Ing. Miloslav Přikryl o nejdůležitější státotvorné události a jejím odrazu v historii našeho města. Dále M. Přikryl hovořil o významných lipenských osobnostech působících v našem městě v době předcházející vzniku samostatného Československa – o mecenáši Janu Neffovi či národním buditeli Františku
Brzobohatém, zmínil i prvního českého starostu města Václava Vítka.
Do posledního místečka zaplněná synagoga pak přivítala bouřlivým potleskem žijící legendu, pana Jaroslava Wykrenta v doprovodu Ivana Němečka a Petra Vyňuchala z kapely In Blue. Více než
200 posluchačů sledovalo koncert jedné z nejvýznamnějších uměleckých osobností našeho regionu, autora desítek písní a textů, které jsou nesmazatelně zapsány v dějinách české populární hudby.
Pentli růžovou a Agnes zpívalo s Jaroslavem Wykrentem celé publikum, které umělce na závěr odměnilo dlouhotrvajícím potleskem
Blanka Prudilová
ve stoje, tzv. „standing ovation“.
Kulturní dům Echo
PROSINEC 2013
Do posledního místečka zaplněná synagoga, foto P. Motan
4. 12. – Den otevřených dveří, od 14 do 18 hodin
5. 12. – Rodinné centrum Stonožka – „Setkání s Mikulášem“,
od 9 do 11 hodin
6. 12. – Adventní koncert – Iva Bittová a Moravskoslezské
komorní sdružení, v 18 hodin
7. 12. – LH Western – Mikulášská country, v 19 hodin
8. 12. – „Pekelně žhavá párty aneb Roztančený Mikuláš“,
v 15 hodin
15. 12. – Cimrmanovo torzo – Slavnostní odhalení Nesmazatelné stopy, v 15 hodin
16. 12. – Vánoce – Akademie III. věku, v 16:30 hodin
STRANA 16
KULTURA
Adventní koncert Ivy Bittové
Na letošním adventním koncertu, který se bude konat v nově zrekonstruovaném kulturním domě Echo, vystoupí houslistka Iva Bittová. Koncert se
uskuteční v pátek 6. prosince 2013 od 18 hodin.
Iva Bittová ale není jen houslistka, je to
Pro Ivu Bittovou je však důlevšestranná umělkyně, která se řadí k nej- žitější hudba než její filmová kavýraznějším osobnostem české alternativ- riéra. Vyzkoušela si řadu hudebních žánrů.
ní hudební scény.
Začínala vlastní interpretací lidových písNarodila se do muzikantské rodiny ní. Zabývala se také experimentálním
22. července 1958. Možná právě proto se jazzem a rockem. Prosadila se také jako
rozhodla studovat hudebně dramatický operní zpěvačka. Zahrála si Elvíru v Moobor na konzervatoři v Brně. Již během zartově opeře Don Giovanni. Spolupracosvého studia získala zkušenosti jako hereč- vala také s Brněnským rozhlasovým orka v avantgardním divadle Husa na prováz- chestrem lidových nástrojů, se známou brku. Iva Bittová si zahrála i ve filmu. Jedna něnskou formací Dunaj, Pavlem Fajtem či
z jejich rolí je milenka Eržika ve filmové Škampovým kvartetem.
verzi muzikálu Balada pro banditu. Po této
Za nejdůležitější hnací motor a za důlezkušenosti se naplno věnovala hře na hous- žitého průvodce svého života považuje Iva
le a zpěvu. Na filmové plátno se vrátila Bittová housle. Ve své biografii uvedla:
v roce 2003, kdy si zahrála ve filmu Želary. „Housle mne provázejí a usměrňují celý
V roce 2007 si dokonce zahrála hlavní roli můj život, obtížná technická cvičení mi
ve filmu Tajnosti (Little girl blue).
dodávají řád, jistotu a odhalují mé vnitřní
Adventní koncert CANTATE GLORIA
v pátek 20. 12. 2013 v 18:00 hodin
zpívají ENTUZIASTÉ – Přerovská hudební společnost
v kostele Církve československé husitské, sbor Knížete míru,
Perštýnská 751, Lipník n. B.
SRDEČNĚ VÁS ZVEME
Foto: archiv I. Bittová
pochybnosti. Jsou zrcadlem mých vnitřních snů a představ, které nesnesou povrchnost. Má komunikace je založena na
vibraci a rezonanci zvuku houslí a hlasu.
Jejich souznění mne vede k dokonalosti,
i když vím, že cesta k ní je nekonečná.“
Ivu Bittovou na jejím koncertu doprovodí Moravskoslezské komorní sdružení.
K příjemnému poslechu vás zve město
Lipník nad Bečvou a Středisko volného času Lipník nad Bečvou. Vstupenky lze zakoupit od 25. 11. 2013 v TIC a SVČ Lipník n. B. Cena vstupenky je 150 Kč.
Ing. Veronika Mačinová, SVČ Lipník n/B
V LIPNÍKU ROZSVÍTÍ VÁNOČNÍ STROM LIPOVÁ VÍLA
První adventní středa je v Lipníku n. B. tradičně spojena s rozsvícením městského vánočního stromu na náměstí T. G. Masaryka. Ta letošní proběhne souběžně s Dnem otevřených dveří
KD Echo a je spojena s monumentálním překvapením…
V pondělí 25. listopadu 2013 instalovali pracovníci Technických služeb Lipník nad Bečvou v centrální části náměstí T. G. Masaryka vánoční strom – patnáctimetrovou douglasku z lesů od Huberta, které patří k polesí Týn n. B.
Osvětlení vánočního stromu, lip u kašny a balkonu radnice
světelnými řetězy z bílých LED diod se poprvé rozzáří do adventní tmy ve středu 4. prosince přesně úderem 17. hodiny.
V provozu budou oba pevné stánky s občerstvením i ohřívací
koše, podávat se bude horký punč a sváteční nálada. Před půl pátou na náměstí dorazí veliké a krásné překvapení, rozhodně se
nedá přehlédnout. A protože je to překvapení, nemá se ani naznačovat, co to bude. Přijďte se podívat!
Přesně v 17:00 hodin lipová víla Tilinka, pohádková patronka našeho města, rozsvítí vánoční strom kouzelným říkadlem. Pak bude
pokračovat volná zábava při reprodukované hudbě až do 18 hodin.
Současně bude v kulturním domě Echo probíhat Den otevřených dveří. Bude možno nahlédnout do všech opravených prostor,
v sále zhlédnout obrazovou prezentaci k rekonstrukci objektu
a nechat se unést rytmy moderních tanců, které představí mladí tanečníci pod vedením mistrovského tanečního páru Filip
Swětík – Lenka Komínková v 14:30, 15:30, 16:00, 17:30
a v 18 hodin. V příjemné kavárničce si můžete zakoupit
občerstvení a posedět s přáteli, občerstvení bude fungovat i venku na terase za KD Echo. Jste srdečně zváni!
Rozsvícením městského vánočního stromu bude zahájen provoz ve dvou pevných stáncích s občerstvením na náměstí T. G. Masaryka, které budou fungovat až do konce prosince.
Blanka Prudilová
Rok s rokem se sešel a opět se bude rozsvěcovat vánoční strom. Foto: archiv MěÚ
KULTURNÍ SERVIS
STRANA 17
•KDY •KDE •CO • v LipnÍku n. B. a okolí • PROSINEC 2013
pátek 25. 10. – neděle 5. 1. 2014
NOE 20
Výstava k 20. výročí lipenského výrobce textilních hraček.
Biblický Noe zachránil zvířátka před potopou, firma NOE
zachraňuje českou hračku… Otevřeno středa–pátek
12:00–16:00, víkendy 10:00–16:00, v pondělí a úterý zavřeno. Na Štědrý den otevřeno 10:00–14:00, 25.–26.12.
otevřeno 10:00–16:00, na Nový rok 10:00–16:00.
Poř. SVČ, tel.: 581 771 594, ve spolupráci s NOE s.r.o.
pondělí 2. 12.
XV. VÁNOČNÍ POHÁR
Lezecká soutěž na obtížnost pro začínající lezce a děti, které si to chtějí vyzkoušet. Soutěž začíná v 8:00 hodin ve sportovní hale SŠE.
Pořádá SVČ, tel.: 581 771 594, 734 763 572.
pondělí 2. 12.
AKADEMIE III. VĚKU
Cestopisná přednáška Mgr. Jitky Bortlové s projekcí na
téma Neuvěřitelná Indie. Jídelna DPS v Souhradní ulici
v 16:30 hodin. Členové zdarma, nečlenové vstup 10 Kč.
Pořádá SVČ, tel.: 581 771 594,734 763 572.
úterý 3. 12.
POHÁDKOVÉ ÚTERÝ
Pokračování pravidelného společného čtení dětí a dospělých v dětském oddělení. Prosincové téma: „Cesta
k Ježíškovi“. Městská knihovna – dětské oddělení od
17:00 hodin. Pořádá MěK, tel.: 581 771 157.
středa 4. 12.
LITERÁRNÍ KLUB PRO SENIORY I.
Společné čtení o zajímavých tématech v klubu Pohoda
(snížené přízemí) DPS v sídlišti Zahradní v 9:30 hodin.
Téma: „Libavá – střežený přírodní klenot“. Beseda s prezentací o historii a současnosti tajemného místa, které se
pro veřejnost otevírá jen dvakrát v roce. Pořádá MěK, ve
spolupráci se Sociálními službami, tel.: 581 772 173.
středa 4. 12.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V KULTURNÍM DOMĚ ECHO
Od 14:00 do 18:00 hodin prezentace o rekonstrukci objektu, ukázky slavnostních tabulí a vystoupení tanečních mistrů Komínková – Swětík.
Pořádá SVČ, tel.: 581 771 594, 734 763 572
středa 4. 12.
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Malé adventní zastavení s velkým překvapením a vílou Tilinkou na náměstí TGM od 16:30 hodin. Rozsvícení v 17:00
hodin. Pořádá SVČ, tel.: 581 771 594, 734 763 572.
středa 4. 12. – sobota 21. 12.
VÁNOČNÍ VÝSTAVA
Tradiční i moderní pojetí vánoční výzdoby... Ukázky výroby vánočních ozdob 11. a 18.12. od 14.00 do 17:00 hodin. Výstavní sál Domeček, zahájení výstavy ve středu
4. prosince. v 14:00 hodin, otevřeno pondělí–pátek 9:00–
12:00 a 15:00–17:00 hodin, v sobotu 9:00–15:00 hodin.
Poř. MěK, tel.: 581 771 157, ve spolupráci s veřejností
čtvrtek 5. 12.
RODINNÉ CENTRUM STONOŽKA
– SETKÁNÍ S MIKULÁŠEM
Od 9:00 do 11:00 hodin v kulturním domě Echo. Program a drobné občerstvení zajištěno. Vstup pro členy
RC Stonožka zdarma, pro veřejnost 20 korun za každé
dítě. Podepsané balíčky doneste před začátkem programu do pokladny kulturního domu Echo.
Pořádá SVČ, tel.: 581 771 594,734 763 571.
pátek 6. 12.
ADVENTNÍ KONCERT – IVA BITTOVÁ
V adventním koncertu zazní písně starých mistrů i autorská tvorba Ivy Bittové za doprovodu smyčcového
Moravskoslezského komorního sdružení. Před koncertem město představí nově vydanou knihu a kalendář na
rok 2014. KD Echo v 18:00 hodin. Vstupné 150 Kč,
předprodej v TIC a SVČ Lipník n. B.
Pořádá SVČ, tel.: 581 771 594,739 220 098.
sobota 7. 12.
KREATIVNÍ DOPOLEDNE – VÁNOČNÍ SVÍCEN
Začátek v 9:00 hodin na SVČ, Komenského sady. Vstupné 100 Kč. Závazné přihlášky zájemců do 4. prosince na
tel.: 734 763 571 nebo na [email protected]
Pořádá SVČ, tel.: 581 771 594, 734 763 571.
sobota 7. 12.
KOUZLA S KLUBÍČKY I.
Kurz háčkování pro začátečníky. Klubovna SVČ Komenského sady v 9:00 hodin. S sebou háček a klubíčko
např. příze, bavlny, vlny atp. Vstupné 30 Kč. Zájemci se
hlásí na 734 763 572 nebo na [email protected]
Pořádá SVČ, tel.: 581 771 594, 734 763 572.
sobota 7. 12.
LH WESTERN – MIKULÁŠSKÁ COUNTRY
V kulturním domě Echo od 19:00 hodin. Hosté: kapela
eMBéčka a GEM Band. Vstupné 70 Kč.
Pořádá SVČ, tel.: 581 771 594, 734 763 572.
neděle 8. 12.
MIKULÁŠ V ECHU
Zábavné odpoledne „Pekelně žhavá párty aneb Roztančený Mikuláš“ v KD Echo od 15:00 hodin. Vstupné: 50 Kč.
Balíčky s jmenovkami pro vaše děti můžete odevzdat na
SVČ do pátku 6. prosince nebo v den akce do šatny
v Echu. Pořádá SVČ, tel.: 581 771 594, 739 220 098.
pondělí 9. 12.
RODINNÉ CENTRUM STONOŽKA
– VÝTVARNÉ ODPOLEDNE
„Připravte se na Vánoce“ Vytvoříte si vánoční přání, originální balicí papír, stojánek na čajovou svíčku a vkusný věnec na dveře. Začátek v 15:30 hodin v sále Stonožky, SVČ, Komenského sady 1334. Vstupné 15 Kč
pro veřejnost a rodiče dětí ze Stonožky.
Pořádá SVČ, tel.: 581 771 594.
středa 11. 12.
ŠANGRI-LA OLOMOUC
Zájezd pro seniory a další zájemce z řad veřejnosti na
unikátní expozici představující země pod Himalájemi –
Tibet, Indii, Nepál, Bhútán. Možnost navštívit vánoční
trhy v Olomouci. Přihlášky k vyzvednutí v SVČ nebo ke
stažení na webu SVČ www.svclipnik.cz – vyplněné
odevzdejte do 9. prosince. Cena 160 Kč zahrnuje dopravu, parkovné, vstupné a průvodce. Pořádá SVČ,
tel.: 581 771 594, 734 763 572, [email protected]
pátek 13. 12.
VÁNOČNÍ JARMARK
Tradiční vánoční jarmark na náměstí TGM. Stánkový
prodej od 10:00 hodin, program na pódiu od 15:00 hodin,
zvonice otevřena od 16:00 hodin. Hlavní host programu
vánoční Jumping Drums. Závěrečný ohňostroj v 18:00
hodin. Pořádá SVČ, tel.: 581 771 594, 734 763 572.
sobota 14. 12.
PŘEDVÁNOČNÍ ORIENTAČNÍ BĚH
5. závod Zimní ligy Hanácké oblasti 2013/2014. Prezentace účastníků v Domě s pečovatelskou službou na
Zahradní 9:30–10:30, intervalové starty od 11:00 hodin,
trasa zástavbou i městskou zelení. Zvláštní kategorie
„příchozí“ a rodiče s dětmi. Pořádá Sportovní klub UP
Olomouc ve spolupráci s městem, tel.: 581 722 250.
neděle 15. 12.
ODHALENÍ NESMAZATELNÉ STOPY
Slavnost u příležitosti odhalení památníku Cimrmanova
torza v 15:00 hodin v KD Echo. Hraje Cimrmanovo Tor-
zo a další lipenské kapely. Pořádá Cimrmanovo torzo,
www.cimrmanovotorzo.cz
pondělí 16. 12.
AKADEMIE III. VĚKU
– TRADIČNÍ VÁNOČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ
Letošní setkání ve spolupráci s DPS proběhne v nově
otevřeném KD Echo. Začátek programu v 16:30 hodin.
Vystoupí dětský folklorní soubor Maleníček a doprovodná Záhorská muzika.
Pořádá SVČ, tel.: 581 771 594, 734 763 572.
středa 18.12.
LITERÁRNÍ KLUB PRO SENIORY II.
Společné čtení o zajímavých tématech v klubu Pohoda
(snížené přízemí) DPS v sídlišti Zahradní v 9:30 hodin.
Téma: „Knížky pod stromeček“. Typy na dobré čtení na
dlouhé zimní večery. Seznámení s novými knihami různých žánrů z fondu lipenské knihovny. Pořádá MěK ve
spolupráci se Sociálními službami, tel.: 581 772 177.
čtvrtek 19.12.
KONCERT V ZUŠ
Zimní koncert v sále ZUŠ. A. Dvořáka v 17:00 hodin
s výstavou prací žáků výtvarného oboru.
Pořádá ZUŠ A.D., tel.: 581 773 778.
pátek 20.12.
ENTUZIASTÉ
Adventní koncert přerovské vokální skupiny v 18:00 hodin v bývalé synagoze. Pořádá Církev československá
husitská, tel.: 581 772 314.
úterý 24.12.
Pokoj lidem dobré vůle
Vánoční koledy v podání trubačů v 16:00 hodin z věže
farního kostela sv. Jakuba Většího. Pořádá Římskokatolická farnost Lipník n. B., tel.: 581 771 358.
středa 25.12.
Živý Betlém
Sváteční program s vánoční hrou a koledami v 16:00
hodin v Meditační zahradě sv. Jakuba a ve farním kostele. Pořádá OS Lípa, tel.: 775 207 139.
čtvrtek 26.12.
Vánoční koncert
Přerovský komorní orchestr s programem starých mistrů v 16:00 hodin ve farním kostele sv. Jakuba Většího. Pořádá Římskokatolická farnost Lipník n. B., tel.:
581 771 358.
Připravujeme na leden 2014:
pátek 17. 1.
VEČERNÍ POCHOD NA HELFŠTÝN
Tradiční večerní pochod k bráně osvětleného hradu
Helfštýn, cestou plnění úkolů. Start od 17:00 od SVČ.
Pořádá SVČ, tel.: 581 771 594.
úterý 21. 1.
DĚTSKÝ KARNEVAL
Rej masek tentokrát ze zvířecí říše v KD Echo v 15:00
hodin. Pořádá SVČ, tel.: 581 771 594.
čtvrtek 30. 1.
PLNÝ UŠI MUZIKY
Dvojkoncert lipenské kapely eMBéčka a jejich hudebního hosta – folkrockového A.M.Úletu z Moravičan. Sál
kulturního domu Echo v 19 hodin.
Pořádá SVČ, tel.: 581 771 594, ve spolupráci s kapelou
eMBéčka, tel.: 607 234 965.
Změna programu vyhrazena.
STRANA 18
KULTURNÍ SERVIS
VANOČNÍ AKCE ŘÍMSKOKATOLICKÉ
FARNOSTI LIPNÍK N. B.
Vánoční výstava
4. – 21. prosince
výstavní sál knihovny Domeček
otevřeno
středa 4. 12. 14:00 – 17:00 hodin
pondělí až pátek 9:00 – 12:00
a 15:00 – 17:00 hodin
sobota 9:00 – 15:00 hodin
doprovodné akce
středa 11. prosince 14:00 – 17:00 hodin
tvorba dekorací technikou quilling
středa 18. prosince 14:00 – 17:00 hodin
ukázka zdobení perníčků
Inspirace pro výzdobu vašeho domova v tradičním i moderním
pojetí. Betlémy, adventní věnce, háčkované vánoční ozdoby,
perníčky i ukázka svátečně prostřeného stolu.
zve všechny děti, rodiče i prarodiče
PohÁdkovÉ Úterý
aneb
Společné čtení v dětském oddělení
úterý 3. prosince 2013 od 17:00 do 18:00
Téma: Cesta k Ježíškovi
SVČ Lipník nad Bečvou
vás srdečně zve
do kulturního domu Echo
na zábavné odpoledne pro děti
1. – 4. adventní (prosincová) neděle,
15:00–17:00 hodin
TRADIČNÍ ADVENTNÍ SETKÁVÁNÍ
RODIN
Přátelské setkání rodin na faře u kávy
a čaje s programem pro děti, v 17:00
hodin lampičkový průvod do kostela sv. Jakuba se světýlky
a adventním zpíváním, modlitba
neděle 22. 12., 9:30 hodin
SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ BETLÉMSKÉHO SVĚTLA SKAUTY
V KOSTELE SV. JAKUBA
Uskuteční se během nedělní bohoslužby
pondělí 23. 12., 16:00 hodin
KONCERT V HLINSKU
Žesťový kvintet absolventů AMU Praha
koncertuje v kostele sv. Bartoloměje v Hlinsku
úterý 24. 12., 16:00 hodin
POKOJ LIDEM DOBRÉ VŮLE
Vánoční koledy v podání trubačů z věže farního kostela sv. Jakuba
středa 25. 12., 16:00 hodin
ŽIVÝ BETLÉM Sváteční program s vánoční hrou a koledami v Meditační zahradě sv. Jakuba a ve farním kostele
čtvrtek 26. 12., 16:00 hodin
Vánoční koncert Přerovský komorní orchestr s programem starých mistrů ve farním kostele Mše svaté o Vánocích 2013:
úterý 24. 12.
„PŮLNOČNÍ“ BOHOSLUŽBA
Tradiční štědrovečerní mše svatá
ve 22:00 hodin ve farním kostele sv. Jakuba Většího
středa 25. 12.
SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
Mše svatá v 9:30 hodin ve farním kostele sv. Jakuba Většího
Pekelně žhavá párty
aneb roztančený Mikuláš
čtvrtek 26. 12.
SVÁTEK SVATÉHO ŠTĚPÁNA
Mše svatá v 9:30 hodin ve farním kostele sv. Jakuba Většího
neděle 8. 12. 2013 od 15 hodin
úterý 31. 12.
PODĚKOVÁNÍ ZA UPLYNULÝ ROK
Mše svatá v 16:00 hodin ve farním kostele sv. Jakuba Většího
Těšit se můžete na:
– Mikulášské „Hry bez hranic“
– pekelnou diskotéku
– nebesky světelnou show
– soutěž o nejhezčího čertíka a andílka
Vstupné: 50 Kč
Více na www.svclipnik.cz
LH WESTERN – MIKULÁŠSKÁ COUNTRY
SVČ zve všechny příznivce country v sobotu
7. 12. na koncert kapely LH Western, který proběhne v kulturním domě Echo od 19 hodin. Jako
hosté vystoupí kapely eMBéčka a GEM Band.
Vstupné 70 Kč.
středa 1. ledna 2014
PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU
Novoroční bohoslužba v 9:30 hod. v kostele sv. Jakuba většího
Tříkrálové koncerty:
sobota 4. ledna 2014
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
15:00 hodin kostel Týn n. Bečvou
– žáci ZUŠ Lipník
neděle 5. ledna 2014
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
15:00 hodin kostel Osek n. Bečvou – žáci ZUŠ Lipník
Změna programu vyhrazena
INZERCE
STRANA 19
ČESKÁ POJIŠŤOVNA – POJIŠŤOVNA ROKU 2013
NEJLÉPE OCENĚNÁ
POJIŠŤOVNA V ŘEŠENÍ
LIKVIDACE ŠKOD
Víte, že dojde od nového roku plošně ke zvýšení ceny povinného ručení až o 15 %?
Chcete-li si zajistit i příští rok levné povinné ručení, máte možnost
(jak u stávajících smluv, tak u smluv nových) již JEN DO KONCE ROKU 2013,
s datem počátku až listopad 2014, uzavřít smlouvu za stávajících sazeb roku 2013
a využít slevy až 40 %.
STAČÍ ZAVOLAT A MY SE O VŠE POSTARÁME
Ludmila Černocká
Ing. Lenka Masařová
Helena Kravcová
607 820 696
776 569 400
605 890 884
Kontakt: ul. 28. října 38/3 (naproti Modré hvězdy), 751 31 Lipník n. B., e-mail: [email protected]
28. října 602
751 31 Lipník nad Bečvou
tel.: 581 771 503
fax: 581 774 088
e.mail: [email protected]
Vážení klienti,
přejeme Vám příjemné prožití
vánočních svátků a i v roce 2014
spoustu cestovatelských zážitků!
Zahájen prodej na sezónu Léto 2013
Využijte slev a výhod „prvního momentu“
•
Až dvě děti zcela zdarma
•
Sleva na dospělé osoby až 21 %
•
Bonusy za rychlé rozhodnutí
•
Záloha jen 1.000 Kč na osobu
•
Parkování na letišti zdarma
•
Změníme Váš zájezd do 10 dnů před odjezdem zcela zdarma
Ke každému zájezdu zakoupenému v prosinci od nás obdržíte vánoční dárek.
Last minute nabídka
Zanzibar – odlety 4. 12., 11. 12, na 7 nocí z Prahy, 4* hotel se soft all inclusive, kompletní cena již za 22.390 Kč
Dominikánská republika – odlety 4. 12., 11. 12., 18. 12., na 7 nocí z Prahy, 4* hotel s all inclusive, kompletní cena již za 20.190 Kč
Chcete-li potěšit někoho blízkého, co lepšího mu darovat něž dovolenou snů.
Vytvoříme Vám dárkový poukaz v hodnotě, kterou si sami určíte.
Nabídka vánočních a silvestrovských pobytů v tuzemsku i zahraničí.
Velký výběr lyžařských zájezdů na rok 2013/2014 do Rakouska, Itálie, Francie, Švýcarska aj.
CK G TOUR autorizovaný prodejce všech CK tuzemských i zahraničních.
Stejné ceny, slevy a podmínky.
STRANA 20
Chcete bezplatně poradit,
jak projít finanční džunglí,
aniž by Vás finanční supi oškubali?
Celoživotní pomoc pro Vaše osobní a rodinné finance:
•Pomoc, jak ušetřit peníze na nejrůznějších poplatcích
•Poradím, jak zhodnotit peníze, aby vydělávaly Vám,
a ne bankám
•Pomohu při zadlužení a exekucích
(hypotéky a úvěry na bydlení, nebo spotřebitelské úvěry),
díky snížení splátek či úrokových sazeb
•Komplexní pojištění osob a majetku
Společnost, kterou zastupuji, působí na trhu nezávisle,
tudíž mohu pro Vás vybrat optimum.
Firma vymyslela a sponzoruje pořad na ČT1:
Krotitelé dluhů.
Kontakt:
Jméno:
Telefon:
E-mail:
Ing. Petr Bagar
OVB Allfinanz, a.s.
777 243 801
[email protected]
Lipenská adresa: Za Porážkou 893, 751 31 Lipník n. Bečvou
Adresa kanceláře Olomouc: Holická 49, 779 00 Olomouc
INZERCE
Jak na počítač
– kurz pro začátečníky
Městská knihovna
Lipník nad Bečvou
pořádá v novém roce
2014 další z kurzů
základů práce s osobním počítačem – Jak na
počítač. Tento kurz je
určený pro začátečníky,
kteří nemají s prací na
počítači žádnou, nebo
jen minimální zkušenost.
Kurz bude probíhat ve čtyřech lekcích po třech
vyučovacích hodinách. První dvě lekce jsou věnovány seznámení s počítačem, funkcí klávesnice a myši a práci v textovém editoru. Třetí a čtvrtá lekce seznámí zájemce s prací na internetu a používáním
elektronické pošty.
Kurzy probíhají vždy ve středu v 8:30 – 11:30 hod.
a v 15:00 – 18:00 hod., ve studovně městské knihovny,
a to v těchto termínech: 8., 15., 22., 29. ledna 2014.
Přihlásit se můžete nejpozději týden
před zahájením kurzů osobně ve studovně,
telefonicky na čísle 581 772 177
nebo e-mailem [email protected]
Eva Vinckerová, lektorka
Zdeněk Holub
Osecká 350,
Lipník nad Bečvou
751 31
– ČIŠTĚNÍ VOZIDEL (detailní i běžné, desinfekční)
– TONOVÁNÍ AUTOSKEL (folie s Atestem – certifikatem)
– SVAŘOVÁNÍ PLASTŮ (levná a kvalitní metoda opravy)
– OPRAVY LAKU (lokální opravy škrábanců všech laků)
– RENOVACE LAKU (metalických i pastelových)
– RENOVACE SVĚTLOMETŮ (obnovení jejich čirosti)
– REKLAMNÍ POLEPY (nejen na vozidla, výlohy atd.)
– PŘEVLEKY VOZIDEL (rychlá, levná změna barvy vozu)
Tel. 773 080 007
[email protected]
Ať je to Toyota, Škoda či Honda,
mějte autodetaily, jako vůz Jamese Bonda.
SPORT / INZERCE
STRANA 21
David Šatánek se stal vícemistrem ČR
V sobotu 9. listopadu se starší žák David Šatánek zúčastnil Mistrovství České
republiky dorostenců v judu, které se konalo v Jablonci nad Nisou. David se na
tento šampionát musel kvalifikovat prostřednictvím Českých pohárů, kde v konečném pořadí ve své váze skončil na třetím místě.
David bojoval ve váze do 46 kg, v prv- vícemistr ČR. Pro Davida je to letos již druním duelu si poradil se závodníkem z Lito- há mistrovská medaile, protože na konci
měřic, dále pak porazil republikovou dvoj- října vybojoval stříbro na MČR družstev
ku z Chomutova. Ve finále opět nestačil na starších žáků. Ve stejné váze nastoupil i Dasvého věčného rivala z Liberce, podlehl niel Čechák, který po pěkných výkonech
a vybojoval vynikající druhé místo a titul podlehl ve finále oprav a skončil pátý.
Ve stejný den odjelo 29 judistů Femaxu
Engineering Hranice na Podzimní turnaj
do Vsetína. V konkurenci stovky soutěžících z Moravy a Slovenska se prosadili
i zářijoví nováčci. Domů jsme přivezli
26 medailových úspěchů. Pouze tři závodníci se neprosadili.
První místa vybojovali mladší žáci Patrik Vašina, Martin Bezděk, Nikol Orságová a benjamínci Jan Tománek, Hana Hadašová, Andrea Kalinová, Ondra Vašina,
Tomáš Hynčica, Petr Koubek a Jakub Rác.
Druhá místa si vyprali mladší žáci Arnošt Malenovský, Roman Chytrý, Ondra
Rác a benjamínci Ondra Millian, Roman
Hynčica, Kristýna Pokorná, Roman Čech,
Ondra Vybíral a Lukáš Koláček.
Třetí místa obsadili Pavel Orság (mladší
žák) a benjamínci Milan Mašláň, Vojta Jureček, Nela Nebeská, Sabina Vítková, Erik
Vybíral a Barbora Janíková.
Čtvrtí jsou mladší žák Petr Čírtek a benjamínci Martin Kučera a Filip Jureček.
Olga Chytrá
ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ
MÍSTNÍ ORGANIZACE
Lipník nad Bečvou
ODEVZDÁVÁNÍ SUMÁŘŮ
ZA ROK 2013
pátek 3. 1. 2014 17:00 – 19:00 hod.
úterý 7. 1. 2014 17:00 – 19:00 hod.
čtvrtek 9. 1. 2014 17:00 – 19:00 hod.
pátek 10. 1. 2014 17:00 – 19:00 hod.
úterý 14. 1. 2014 17:00 – 19:00 hod.
Šestý ročník
Silvestrovského běhu
se blíží
V úterý 31. 12. 2013 se bude konat
6. ročník Silvestrovského běhu u oseckého splavu, prezentace 10:30–11:30 hod.,
start ve 12:00 hod., startovné 50 Kč.
• Pronajmu byt 2 + 1 s balkónem,
53 m2 ve 2. patře, v klidné lokalitě,
4 podlažní dům po revitalizaci, byt po
celkové rekonstrukci, parkování před
domem. Tel. 721 223 531.
•Pronajmu zahradu 6 000 m2
Za Chmelnicí, studna a elektrika na
pozemku, pouze symbolická cena.
Tel. 722 631 710.
Opravy a prodej
šicích strojů.
Opravy je možné provádět i u Vás
doma. Dvořák, tel. 603 213 856.
STRANA 22
SPORT
Přípravka a elevové FBC Lipník
Druhý turnaj přípravky ligy Olomouckého kraje pořádal 26. října náš florbalový klub FBC Lipník. V prvním zápase turnaje jsme
nastoupili proti nejsilnějšímu soupeři týmu Elévek Olomouce.
Holky nedokázaly jako na minulém turnaji v Olomouci využít
výškovou, váhovou a věkovou převahu, protože kluci bojovali jako lvi. Do poločasu jsme navyšovali vedení na 5:2. Když na začátku druhé půle zvýšili kluci po krásné kombinaci mezi Vaškem
Kuchařem, Šimonek Koláčkem a Tobiášem Richtrem na 6:2, mysleli jsme si, že to máme v kapse. Holky si vzaly ale time out a začaly hrát úplně jiný florbal a my nevěděli, kam dříve skočit. I když
jsme jeden gól do sítě elévek přidali, minutu před koncem holky
vyrovnaly na 7:7 a bylo o drama postaráno. Na hřiště nastoupil
první útok a 18 vteřin před koncem zápasu střelil vítězný gól Filip Petráš a my vyhráli po velkém boji na obou stranách 8:7.
Druhý zápas proti klukům z Olomouce se odehrával v úplně jiném, poklidném tempu. Kluci si hráli svou hru a navyšovali vedení až na konečných 13:4. V posledním zápase turnaje jsme hráli
proti týmu Teiwaz Hranice. V tomto utkání si dali aspoň jeden gól
všichni hráči našeho týmu a pod stálou podporou rodičů kluci vyhráli zaslouženě 16:3.
Pořadí turnaje: 1 FBC Lipník, 2. Elévkyně Olomouc, 3. Teiwaz Hranice, 4. FBS Olomouc.
První listopadovou sobotu jel tým elevů FBC Lipník na turnaj do Uničova. V prvním utkání turnaje v 8 hodin se klukům nechtělo ještě moc běhat, a tudíž soupeř navyšoval vedení až na poločasových 3:1. Kluci v druhém poločasu zabrali, i když mohli
v posledních vteřinách dát vítězný gól, nakonec jen remizovali
3:3 s týmem Teiwaz Přerov. Druhé utkání hráli proti domácímu týmu Uničova a s tímto soupeřem jsme si lehce potrénovali a vyhráli zaslouženě 6:0. Ve třetím zápase jsme si pokryli nejlepší hráčky
mladších žákyň Olomouce a bez větších problémů vyhráli 5:2. Poslední zápas jsme hráli proti týmu z Prostějova, který kdyby soupeř vyhrál, mohl pomýšlet na celkové vítězství na turnaji, to ale
kluci nechtěli v žádném případě připustit. V poločase jsme již vedli 5:2 a nakonec vyhráli tento zápas 8:2 i celý turnaj s 10 body.
Druhý skončil tým mladších žákyň Olomouce 7 bodů, třetí Teiwaz
Přerov se 7 body, čtvrtý tým Prostějova se 4 body a poslední tým
Uničova 0 bodů.
Na v této sezóně druhém domácím turnaji FBC Lipník dne
16. 11. hráli elevové své první utkání proti týmu FBS Olomouc
a začali skvěle. První střela na bránu Vojtou Langerem skončila v bráně. Soupeř po tomto gólu přidal a výsledkem byla poločasová remíza 3:3. V druhém poločase jsme po dvou hrubkách v obraně dostali 2 góly. Honza Mádr 3 minuty před koncem zápasu snížil na 4:5, i když jsme do konce zápasu
nepustili soupeře k míči, nedokázali jsme i z vyslovených pozic trefit prázdnou branku, zápas jsme prohráli 4:5. V dalších
zápasech tým FBC Lipník vyhrál nad FBC Uničov 5:2, Teiwaz
Přerov 4:1 a Teiwaz Hranice 2:1. Tým Olomouce sice remizoval jedno utkání s týmem FBC Uničov 3:3, ale zbylé utkání vyhrál, a tak na turnaji v Lipníku vyhrál s 10 body. Druzí byli kluci z Lipníka s 9 body, třetí tým z Uničova se 7 body, čtvrtý Teiwaz Hranice se 3 body a poslední Teiwaz Přerov.
Elevové FBC Lipník, foto Abrahámek
Mládežnické kategorie FBC Lipník
V neděli 27. 10. pořádali mladší žáci FBC Lipník florbalový turnaj ligy Olomouckého kraje v hale v Lipníku n. B. Ti chtěli navázat na výsledky přípravky a elevů, ale hned v prvním zápase prohráli s týmem kluků FBS Olomouc 5:3. Ve druhém zápase turnaje hráli proti starším žákyním Olomouce a po velkém
nasazení na obou stranách skončil zápas remízou 4:4. Ve třetím
zápase jsme vyhráli nad Teiwazem Hranice 6:2 a pokud jsme
chtěli tento turnaj vyhrát, museli jsme porazit dosud neporaženého soupeře tým FBC Mohelnice. První gól dali naši kluci, ale
pak udělala obranu chybu a Mohelnice vyrovnala na 1:1. V druhé půli jsme měli více šancí, ale nedokázali jsme je využít, až
v poslední minutě dal gól Petr Novák a my jsme vyhráli 2:1. Museli jsme ale čekat, jak dopadne utkání mezi FBS Olomouc
a FBC Mohelnice, protože pokud by Olomouc vyhrála, skončili
bychom na 2 místě. Začátek zápasu se vyvíjel skvěle a Olomouc
vedla 1:0 a 2:1. Mohelnice ale v druhé půli zabrala a vyhrála 3:2.
Na prvním místě skončil tým FBC Mohelnice s 9 body, na druhém FBS Olomouc se 7 body, na třetím místě FBC Lipník se
7 body, protože jsme s nimi ve vzájemném utkání prohráli, čtvrté skončily starší žákyně Olomouce a pátý Teiwaz Přerov.
Druhou listopadovou neděli jeli mladší žáci FBC Lipník na turnaj do Mohelnice. Na tomto turnaji remizovali s domácí Mohelnicí 3:3, prohráli s Olomoucí 12:1 a Uničovem 3:1. V posledním zápase vyhráli nad Hranicemi 5:1. Na turnaji obsadili 4 místo.
Starší žáci FBC Lipník v lize Olomouckého kraje prohráli
s týmy FBC Šternberk 5:3 a FBS Olomouc 7:1, ale v dalších zápasech vyhráli nad FBK Jeseníkem 8:2, Teiwaz Hranice 11:2,
Teiwaz Přerov 5:4 a Playmakers Prostějov 7:0. Starší žáci jsou
s 15 body na 5 místě.
Dorostenci FBC Lipník prohráli s týmem FBC Šumperk 4:6
a remizovali s týmem Teiwaz Hranice 7:7. Dorostenci jsou průběžně v tabulce se 4 body na 7 místě.
Jan Šromota, FBC Lipník
Ve vedení Kuželkářského klubu Lipník n. B. došlo ke změnám
V listopadu 2013 došlo ke změnám ve
vedení Kuželkářského klubu Lipník nad
Bečvou.
Svoji činnost v klubu ukončil Rostislav
Pelz st., který od roku 1976 nepřetržitě
vykonával funkci předsedy kuželkářského
oddílu VLS Lipník nad Bečvou, později
přejmenovaného na Kuželkářský klub Lipník n. B. Současně ukončil svoji činnost
Lubomír Pelz, který v klubu dlouhodobě
vykonával funkci pokladníka a správce kuželny.
Oběma jmenovaným bychom chtěli tímto poděkovat za práci odvedenou ve prospěch kuželkářského sportu v Lipníku nad
Bečvou.
Současně tímto dáváme na vědomí lipenské veřejnosti, že Kuželkářský klub
pokračuje ve své činnosti. Kromě účasti
dvou družstev v dlouhodobých soutěžích
nabízíme možnost pronájmu kuželny veřejnosti. Zájemci o rekreační sport, příp.
o členství v KK mohou volat na kontaktní tel. 775 366 786 nebo 608 776 599.
Za Výkonný výbor
KK Lipník nad Bečvou
Vilém Zeiner
SPORT
STRANA 23
Předvánoční orientační běh
Pátý závod Zimní ligy Hanácké oblasti 2013/2014 v Lipníku nad Bečvou
V sobotu 14. prosince 2013 pořádá Sportovní klub Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s městem Lipník nad
Bečvou 5. závod Zimní ligy Hanácké oblasti 2013/2014.
Dne 14. prosince 2013 v dopoledních hodinách se opět stane
Lipník nad Bečvou centrem orientačního běhu. Prezentace účastníků bude probíhat v Domě s pečovatelskou službou, Souhradní ul. 1393, od 9:30 do 10:30 hodin. Intervalový start prvních
běžců je plánován od 11:00 hodin. Trasa povede městskou zástavbou i zelení. Vyhlášení výsledků proběhne 10 minut po doběhnu-
tí posledního závodníka. První tři běžci v každé kategorii obdrží
drobné ceny. Pro všechny nadšené sportovce z řad veřejnosti,
kteří by si rádi orientační běh vyzkoušeli, je připravena kategorie příchozí. V kategoriích příchozí a rodiče s dětmi je možná
registrace v den závodu do 10:30 hodin. Startovné v dětských kategoriích do 14 let, rodičů s dětmi a příchozích je 20 Kč. Ostatní
kategorie 30 Kč. Každý zaregistrovaný obdrží mapu trasy a bude
mu zapůjčen čip, který zaznamenává průchod kontrolami.
Věra Rakovská
RekordníCH 254 závodníků na 6. ročníku Listoprďáku!
Holky r. 2002 – 2004
V sobotu 23. listopadu 2013 se uskutečnil v Týně nad Beč- Kluci r. 2002 – 2004
1. Číhalová Julie, SK Hranice
vou v pořadí již 6. ročník krosového běžeckého závodu Listo- 1. Vybíral Erik, Lipník n. B.
2.
Omelka
Tomáš
2. Svobodová Veronika, SK Hranice
prďák 2013. Byl pokořen rekordní počet závodníků jak v kate3. Baar Jan, SK Hranice
3. Kostruchová Tereza, SK Hranice
gorii dospělých, tak dětí! Na start obou závodů se postavilo 254
Holky r. 2005–2006
závodníků. Pořadatele těší zájem široké veřejnosti, která si v tom- Kluci r. 2005–2006
1. Číhal Eduard, SK Hranice
1. Kročová Lucie, SK Hranice
to nezvyklém termínu přijde zasportovat.
2.
Šnobl
Vlastimil,
Ski
řetězárna
Ostružná
2. Šramová Simona, Zapro AD Team
Absolutním vítězem na trati dlouhé 12,5 km se stal z mužů
3. Vítková Sabina, Lipník n. B.
Aleš Dedek ze Zapro AD Team (0:47:53) a z žen Adéla Esentie- 3. Černý Adam, SK Hranice
rová z Baláž Extreme Team (0:55:30). Nejlepší ženou v katego- Kluci r. 2007–2008
Holky r. 2007–2008
1. Steffak Vojtěch, Přerov
1. Slaměníková Marie, Přerov
rii 40+ byla Elena Ertlová z Lipníka nad Bečvou.
2. Smítalová Klára
Děti si změřily své síly na tratích dlouhých 90 m – 900 m. 2. Holubář Vašík, Přerov
3. Berná Leona, Ústí
Všechny děti si závodění užily, každý z nejmladších závodní- 3. Procházka Matěj, SK Šela sport
ků získal v cíli plyšového maňáska Kukyho od našeho hlavní- Kluci r. 2009 a ml.
Holky r. 2009 a ml.
ho sponzora dětského závodu – lipenské firmy Noe, která rov- 1. Holubář Šimon, Přerov
1. Slaměníková Lucie, Přerov
2. Zelová Alice, Sokol Paršovice
něž zajistila společně s firmou Zeas krásné ceny na stupních 2. Hájek Ondřej, Lipník n. B.
3. Venclíková Veronika, Lipník n. B.
vítězů. Všechny děti měly zajištěný pitný režim, získaly slad- 3. Dedek Matěj, Zapro AD Team
Podrobné výsledky na www.listoprdak.cz
kou odměnu od firmy FritPom a domů si odnesly závodní číslo s diplomem. Počasí se vydařilo, špekáčky se opékaly, sokolDěkujeme za podporu městu Lipník nad Bečvou, obci Týn nad
níci předvedli svůj um a v podvečer se pilovala fyzička za doBečvou, firmám Zubr, Noe, Zdraví a fitness, Fritpom, SkiKraličák,
provodu kapely D.U.B.
Zeas, Váhala, rodině Vašínkových a všem dobrovolníkům, co přiložili ruku k dílu a pomohli tak k zajištění kvalitního závodního i poKluci r. 1999 – 2001
Holky r. 1999 – 2001
závodního programu! Přejeme krásnou zimu a hodně naběhaných
1. Chytil Martin, Lipník n. B.
1. Velková Adéla, Žeravice
kilometrů v roce 2014!
2. Procházka Martin, SK Šela sport
2. Zdražilová Adéla, SK Hranice
Zdenka Frankovičová, o. s. Listoprďák 07
3. Kubálek Šimon, Heros
3. Matušková Eliška, Lipník n. B.
Dospělí na startu
Stupně vítězů D2 kluci
Dospělí na startu
Stupně vítězů kategorie D1 holky, fotorydl
STRANA 24
SPORT
Halloween match juda v Hranicích
V sobotu 2. listopadu uspořádal Judo Femax Engineering
Hranice v tělocvičně na Struhlovsku Halloween match. Zúčastnilo se ho 36 domácích benjamínků, pozvání přijalo dalších
60 judistů z osmi oddílů. Turnaj byl okořeněn soutěžemi ve stylu Halloweenu, které probíhaly souběžně se závody juda. Po
skvělých výkonech domácích borců jsme vybojovali 30 medailí,
z nichž bylo 10 zlatých, 11 stříbrných a 9 bronzových. Celou
soutěží se nesla pohodová strašidelná atmosféra, kterou si užily
nejenom děti, ale i jejich rodiče a trenéři.
První místa vybojovali Kristýna Pokorná, Jan Tománek, Lukáš Kučera, Roman Čech, Jakub Rác, Ondra Vašina, Jana Tomečková, Hana Hadašová, Jan Roth a Barbora Janíková.
Druhá místa obsadili Ondra Vybíral, Sabina Vítková, Patrik
Vybíral, Nela Nebeská, Roman Hynčica, Petr Koubek, Andrea
Machancová, Martin Mašlaň, Michal Symerský, David Pernický
a Amálka Dudíková. Třetí místa získali David Hřívna, Erik Vybíral, Šimon Nykl, Ondra Fiala, Tomáš Hynčica, Ondra Millian,
Andrea Kalinová, Nikol Mikšánková a Vojta Bezděk. Bez medaile zůstali David Novosad, David Mikšánek, David Grebeníček, Milan Mašlaň, Vojta Jurečka a Pavel Vavřík.
V neděli 3. listopadu odjela pětice závodníků na turnaj do
Polné. V konkurenci dvou stovek soutěžících se naši závodníci neztratili a vybojovali čtyři medaile.
První místa vybojovala mladší žačka Šarlota Olšáková. Druhá místa, až když podlehli ve finále domácím závodníkům,
mladší žáci Patrik Vašina a Ondra Rác. Třetí místo získal benjamínek Ondra Vašina. Benjamínka Hana Hadašová se mezi chlapci neprosadila.
Starší žák David Šatánek (50 kg) v sobotu 26. října hostoval v barvách Baníku Ostrava na Mistrovství České republiky družstev starších žáků, které se konalo v Litoměřících.
Davča svůj tým podržel a společně s ním vybojoval stříbrnou
medaili. Ostravský trenér Dušan Koza si jeho vystoupení velmi
pochvaloval.
Olga Chytrá, trenérka
Nástup judistů – v popředí lipenský Ondra Vybíral a Kristýna Zlatý benjamínek Ondra Vašina se svou ježimaminkou,
Pokorná, foto O. Chytrá
foto O. Chytrá
Koloběžky si vyjely hattrick
Rok 2013 přinesl pro dráčky a draky Klubu koloběhu radosti
z vítězství, uspokojení z dobré reprezentace města a Olomouckého kraje a také organizační změny v závodnickém kádru. Rodiče mladých nadějí se významným způsobem podílejí na zajištění činnosti a chodu klubu. Přípravu na novou sezonu 2014, na
sezonu s Mistrovstvím světa v Plzni, zahájil klub kondiční a herní přípravou v tělocvičně ZŠ a MŠ Hranická Lipník n. B. a regenerací v Omega centru sportu a zdraví v Olomouci.
Více o nás a fotogalerie na www.1klubkolobehulipnik.cz nebo na www.lipenstidracciadraci.cz
Gaďourek Zd.
Mezinárodní federace koloběhu IKSA vydala celkovou klasifikaci v soutěžích Evropského poháru za rok 2013 – soutěžích
jednotlivců i klubů. Při pohledu do výsledkové listiny si žluto-zelené dresy z Klubu koloběhu Lipník n. B. dojely pro výborná
umístění. Body získávaly za umístění v Evropských pohárech
koloběhu a Mistrovství Evropy v Holandsku, Německu a Dánsku, a to v disciplínách sprintu, kritéria, časovky, vytrvalostního
závodu, závodu družstev a štafet.
Kvalitními výkony celého mládežnického kolektivu youth
10–15 let se podařilo, po vítězství mezi kluby Evropy v letech
2011 a 2012, si potřetí za sebou dojet pro celkové vítězství i v roce 2013 a dovršit „hattrick“. V mezinárodním peletonu se v soutěžích Evropského poháru představilo 16 lipenských dráčků
a draků Klubu koloběhu. V klasifikaci jednotlivců si dojeli pro
celkové vítězství v Evropském poháru 2013 junioři Kristýna
Dvořáková a Tomáš Raška, pupils Andrea Zbožková a v klasifikaci klubů jsme nejúspěšnějším českým klubem se třemi vítězi
celkového hodnocení EP. V jednotlivých závodech ME si pro titul a zlatou medaili dojeli Kristýna Dvořáková, Tomáš Raška,
Andrea Zbožková, Zuzana Pírková a štafeta kadetek Apolena
Drietomská, Zuzana Pírková, Pavlína Chytilová. Klub koloběhu
se může v letošním roce těšit z dalších medailí a pohárů z EvKlub Koloběhu a jeho četná ocenění, foto Gaďourková
ropských pohárů IKSA a závodů české Rollo ligy.
LIPENSKÉ LISTY, časopis města Lipník nad Bečvou, vychází 1x v měsíci, vydává město Lipník n. B., nám. T. G. Masaryka 89, Lipník n. B., IČ 00301493.
Toto číslo vychází 1. – 31. 12. 2013. Odpovědná redaktorka: Ing. Jitka Ihraczká, e-mail: [email protected], tel. 581 722 251, uzávěrka 20. v měsíci, příspěvky přijímá i Turistické informační centrum. Za podepsané články i zkratkou si zodpovídají autoři sami, uvedené názory nemusí být totožné
s názory redakce. Náklad 640 kusů. Registrační číslo MK ČR E 12661. Zlom a tisk: Ondřej Havlík, tel. 774 724 774.
Download

Vážení spoluobčané, - Město Lipník nad Bečvou