NOvé čESké
FILMy
hrané &
animované
UPCOMING
CZECH FILMS
2014
feature &
animation
NOvé čESké
FILMy
hrané &
animované
UPCOMING
CZECH FILMS
2014
feature &
animation
Kancelář Kreativní Evropa MEDIA
Filmový přehled
Máme nejlepší přehled
o českém filmu.
www.filmovyprehled.cz
Film Review
All you ever wanted to know
about Czech cinema.
www.filmreview.cz
INTRODUCTION
ÚvODNÍ SLOvO
Katalog připravovaných hraných a animovaných filmů vydává České filmové centrum už po třinácté. Třináctka je
v tomto případě rozhodně číslem šťastným: počet českých filmových hraných a animovaných projektů v aktuálním
vydání dosáhl rekordní stovky a letošní kolekce je příslibem vzniku mnoha kvalitních filmů. Katalog obsahuje
kompletní informace o projektech ve stádiu vývoje (64), výroby (23) a postprodukce (16) v češtině i angličtině.
Celoročně slouží k propagaci českého filmu, ale také k orientaci v české filmové tvorbě v širším smyslu.
Propagace českých filmů ve vývoji – až k fázi krátce před realizací – je zaměřena hlavně na potenciální zahraniční
partnery, konkrétně zahraniční producenty, sales agenty, filmové fondy a koprodukční trhy. Právě na základě tohoto
katalogu s námi zahraniční trhy konzultují jednotlivé české projekty. My zase upozorňujeme podle profilu
a požadavků konkrétních koprodukčních trhů na vhodné české projekty.
Letošní kolekce připravovaných filmů je žánrové neobyčejně bohatá a zajímavá. Je v ní zastoupen detektivní žánr,
historický velkofilm, drama, adaptace literárních děl, muzikál, politický thriller, doku-drama i sci-fi. Můžeme
konstatovat značný a potěšitelný nárůst titulů pro děti, včetně klasické celovečerní pohádky, ke které se obrací
zájem jak mladých, tak i zkušených a slavných tvůrců, jako je Jan Svěrák (Tři bratři), nebo Václav Vorlíček
(Zlatovláska). I nový projekt Alice Nellis Sedmero krkavců, který je ve stádiu výroby, vychází z klasické pohádky
Boženy Němcové a klasický pohádkový žánr si chce poprvé zkusit také například Marek Najbrt (Horkou jehlou).
Z animovaných projektů pro děti se můžeme těšit na film Lajka Aurela Klimta, nebo kombinovaný projekt Gaston
o legendárním lachtanovi, kteří se proslavil během pražských povodní. A nesmíme zapomenout na Malou z rybárny
Jana Baleje inspirovanou Hansem Christianem Andersenem. Mnoho tvůrců se různými způsoby a žánry vrací
k důležitým momentům české historie – od té nejstarší přes 2. světovou válku a 50. léta až k období totality.
V kolekci je 8 debutů, ale i projekty zkušených režisérů, jako je Jan Hřebejk (Učitelka), Petr Zelenka (Ztraceni
v Mnichově) nebo Jan Švankmajer (Hmyz) a můžeme se těšit i na nové filmy Petr Václava, Vladimíra Michálka,
Václava Marhoula nebo Roberta Sedláčka.
Přejeme všem novým projektům úspěšnou realizaci!
Markéta Šantrochová, České filmové centrum
The Czech Film Center is issuing its catalogue of feature and animated films under preparation for the thirteenth
time. Thirteen is definitely a lucky number in this case: the number of Czech feature and animation film projects in
the current issue has reached a record-breaking hundred and this year’s collection is a promise of the creation of
many quality films of all kinds. The catalogue contains, in both Czech and English, complete information on projects
in the development (64), production (23) and post-production (16) phases. It is used all year long for the promotion
of Czech films as well as for orientation in Czech cinematography in the wider sense.
The promotion of Czech films under development (up to the phase right before filming) is oriented mainly on the
potential of foreign partners, specifically foreign producers, sales agents, film funds and coproduction markets.
This year’s collection of prepared films is uncommonly rich and interesting, featuring genres such as the detective
mystery, epic historical film, drama, adaptation of literary works, musical, political thriller, docudrama and sci-fi. We
can observe a considerable and gratifying increase in the number of titles for children, including classic featurelength fairy tales to which young filmmakers are turning their attention, as are more experienced and famous
directors such as Jan Svěrák (Three Brothers) or Václav Vorlíček (Princess Goldenhair). Even Alice Nellis’ new
project, Seven Ravens, which is in the state of production, is based on a classic fairy tale by Božena Němcová and
Marek Najbrt also wants to try the classic fairy tale genre for the first time with The Magic Needle. The animated
projects for children that we can look forward to include the film Laika by Aurel Klimt and the combined project
Gaston, about the legendary seal, who came to fame during the Prague flood. And we should not forget about
Little from the Fishshop by Jan Balej based on Hans Christian Andersen.
Many filmmakers are returning to important moments in Czech history in various manners and genres – from ancient
history through World War II and the 1950’s to the era of totality.
There are 8 first films in the collection as well as projects from experienced directors such as Jan Hřebejk (The
Teacher), Petr Zelenka (Lost in Munich) and Jan Švankmajer (Insects) and we can also look forward to new films
from Petr Václav, Vladimír Michálek, Václav Marhoul and Robert Sedláček.
Our best wishes for all the new projects!
Markéta Šantrochová, Czech Film Center
ObSaH
1
CONTENTS
FILMy vE vývOjI
Absence blízkosti
Advokát
Albatros
Ani ve snu!
Babovřesky 3
Binderiana
Café Louvre
Cesta slepých ptáků
Cook, F**k, Kill (Žáby bez jazyka)
Ctnosti a neřesti
Čekej tiše
Český Pepík jede do Polska
poznat lásku k Bohu
ČSFR (Česko-slovenská
filmová romance)
Děcka z východu
Den štěstí
Dobrá nálada
Dzwille
Eva zase tropí hlouposti
Gaston
Hajzl všemohoucí
Hana a Marie
Hastrman
Hmyz
Horkou jehlou
Il Boemo
Jan Žižka PSANEC
Jedenáctka
Karel IV.
Klub odložených mužů
Křížáček
Learning to Play
Léčba Schopenhauerem
Lips Tullian
Malý kat
Maroko
Melchior
Mluviti pravdu
Myši patří do nebe
Nabarvené ptáče
Návrat do končin
Nebudeš jiných bohů míti
FILMS IN DEvELOPMENT
The Absence of Closeness
Crime Interface
The Albatross
In Your Dreams!
Babovřesky 3
Binderiana
Café Louvre
Blind Bird´s Journey
Cook, F**k, Kill (Frogs with No Tongues)
Virtues and Vices
Wait in Silence
Pepik the Czech Goes to Poland
in a Quest for Love of God
CSFR (A Czecho-Slovak
Film Romance)
Kids from East
Day of Happiness
Good Mood
Dzwille
Eva Fools Around Again
Gaston
Almighty Jerk
Hana and Marie
Hastrman
Insects
The Magic Needle
Il Boemo
Jan Žižka WARRIOR OF GOD
The Eleven
Charles IV.
Play It Cool
Little Crusader
Learning to Play
The Schopenhauer Cure
Lips Tullian
Hangman Jr.
Morocco
St. Olaf’s Mystery
Telling the Truth
Even Mice Belong in Heaven
The Painted Bird
Return to Končiny
Thou Shalt Have No Others Gods
Before Me
Největší tajemství Leopolda Bumbáce The Biggest Secret of Leopold Bumbac
Nemilovaná
The Unloved
Nikdy nejsme sami
Never Alone
Ostravak Ostravski ve filmu!!!
Ostravak Ostravski
4
Josef Tuka
Jiří Svoboda
Petr Oukropec
Zdeněk Troška
Zdeněk Durdil
Arkaitz Basterra
Pavel Jandourek
Mira Fornay
Miroslav Dvořáček
Martin Krejčí
Vít Klusák, Filip Remunda
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Jakub Sommer
22
Aramisova
Ivan Fíla
Ivan Vojnár
Rudolf Tesáček
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Martin Dušek
Peter Bebjak
Zdeněk Jiráský
Ondřej Havelka
Jan Švankmajer
Marek Najbrt
Petr Václav
Petr Jákl, Jr.
David Súkup
Václav Kadrnka
Steen Argo
Tomáš Krejčí
Vít Karas
David Súkup
Václav Křístek
Rein Kotov
Dan Svátek
Denisa Grimmová, Noro Držiak
Václav Marhoul
Robert Sedláček
Petr Šícha
Jan Budař
Petr Václav
David Kočar, Vladislav Kučík
51
52
53
54
CONTENTS
1
FILMy vE vývOjI
Překrásní
Přes hranici
Přes kosti mrtvých
Případ Andrey S.
Rap.ortér
Rituál
Rudý kapitán
Senior quintet
Staříci
Šiška de Luxe
Učitelka
Venku
Vládci Prahy
Všichni muži jednou ranou
Zajatci
Zatím dobrý
Zlatovláska
Zloději zelených koní
Život k sežrání
2
FILMy vE výRObě
Andílek na nervy
Burácení
Cesta do Říma
Fotograf
Hlasy
Já, Olga Hepnarová
Jack Russell – zachránce planety
Kobry a užovky
Koza
Kruanovo dobrodružství
Kukuřičný ostrov
Lajka
Laputa
Lichožrouti
Malá z rybárny
Malý pán
Menandros & Thaïs
Pátá loď
Rodinný film
Sedmero krkavců
Trilogie Kaktusák
Válka s mloky
Ztraceni v Mnichově
ObSaH
FILMS IN DEvELOPMENT
The Beauteous
The Crossing
Game Count
The Case of Andrea S.
Rap.orter
The Rituál
Red Captain
Senior Quintet
Old Timers
Sishka de Luxe
The Teacher
Outside
The Kings of Prague
All Men in One
Captive
So Far So Good
Princess Goldenhair
Green Horse Rustlers
Life to Devour
Jan Kobler
Florence Miailhe
Agnieszka Holland
Jiří Diviš
Jakub Sommer
55
56
57
58
59
60
Michal Kollár
61
Tomáš Jančo
62
Ondřej Provazník, Martin Dušek 63
Jan Cvitković
64
Jan Hřebejk
65
Michal Hogenauer
66
Matěj Chlupáček, Michal Samir 67
Monika Hašková
68
David Jařab
69
Tomáš Mašín
70
Václav Vorlíček
71
Dan Wlodarczyk
72
Kristina Dufková
73
FILMS IN PRODUCTION
Victoria Angel
Rumbling
Journey to Rome
Photographer
Voices
Nobody Likes Me
Jack Russell – Rescuing the Planet
Cobras & Grass Snakes
Goat
Kruan’s Adventures
Corn Island
Laika
Laputa
Oddsockeaters
Little from the Fish Shop
The Little Man
Menandros & Thaïs
Fifth Boat
Family Film
Seven Ravens
The Cactusman Trilogy
The Salamander War
Lost in Munich
Juraj Šajmovič
Adolf Zika
Tomasz Mielnik
Irena Pavlásková
Zdeněk Fiala
Petr Kazda, Tomáš Weinreb
Alex Dowis
Jan Prušinovský
Ivan Ostrochovský
Tomáš Krejčí
George Ovashvili
Aurel Klimt
Jakub Šmíd
Galina Miklínová
Jan Balej
Radek Beran
Ondřej Cikán, Antonín Šilar
Iveta Grófová
Olmo Omerzu
Alice Nellis
Jan Bubeníček
Tomáš Krejčí
Petr Zelenka
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
ObSaH
3
FILMy v POSTPRODUkCI
FILMS IN POST-PRODUCTION
8 hlav šílenství
Andělé
Děti
Díra u Hanušovic
Místa
My2
Odborný dohled nad východem Slunce
Pohádkář
Pořádně pokecal
Poslední z Aporveru
Schmitke
Tři bratři
V tichu
Zejtra napořád
Zero
Zmizen 1945
8 Heads of Madness
Angels
Children
Nowhere in Moravia
Places
Us2
Sunrise Supervising
Storyteller
Totally Talking
The Last of Aporver
Schmitke
Three Brothers
In Silence
Tomorrow Forever
Zero
Missing 1945
Rejstřík
Index
118
Kontakty
Contacts
121
*
*
CONTENTS
Marta Nováková
Alice Nellis
Jaro Vojtek
Miroslav Krobot
Radim Špaček
Slobodanka Radun
Pavel Göbl
Vladimír Michálek
Tomáš Pavlíček
Tomáš Krejčí
Štěpán Altrichter
Jan Svěrák
Zdeněk Jiráský
Rudolf Havlík
Gyula Nemes
Josef Císařovský
Uvedené ceny rozpočtu jsou v CZK, přepočteny aktuálním kurzem ČNB ze dne 1. 4. 2014 a zaokrouhleny. 1 EUR = 27,44 Kč.
All listed prices in the budget are in CZK, converted by the current exchange rate of ČNB on 1. 4. 2014, and rounded.
1 EUR = 27,44 CZK
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
DRAMATURGICKÝ
WORKSHOP
MINIMIDPOINT
JAK POZNAT
POTENCIÁL
PŘÍBĚHU?
České filmové centrum,
Kancelář Kreativní Evropa
– MEDIA a MIDPOINT: Central
European Script Center pořádají
již čtvrtým rokem workshop
zaměřený na dramaturgický
vývoj scénářů.
TERMÍN:
24.–25. 11. 2014
FAMU
PRAHA
Workshopy se zaměřují
na analýzu scénářů
celovečerních hraných
filmů. Obracejí se
především na tvůrčí
tým v kombinaci
scenárista-producent.
Podrobnější
informace
o workshopu
naleznete
na stránkách
www.midpointcenter.eu
FILMy
vE vývOjI
FILMS
IN DEvELOPMENT
1
FILMy
vE vývOjI
FILMS
IN DEvELOPMENT
abSENCE bLÍZkOSTI
THE abSENCE
OF CLOSENESS
REŽIE | DIRECTOR
Josef Tuka
ŽÁNR | GENRE
psychologické drama |
psychological drama
DEBUT | DEBUT
ano | yes
NÁMĚT | STORY
Josef Tuka
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Josef Tuka
VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET*
500 000 Kč | 18 220 EUR
TERMÍN REALIZACE | DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
srpen 2014 | August 2014
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY | WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
západní Čechy, mezi městy
Cheb a Karlovy Vary, lesní
samota, rodinný dům, hřbitov,
včelí farma, železniční přejezd,
kukuřičné pole, pískovna,
benzínová stanice a psí útulek |
West Bohamia, between the
towns of Cheb and Karlovy
Vary, a secluded forest
dwelling, family house,
graveyard, bee yard, railroad
crossing, corn field, sand pit,
gas station and dog pound
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY |
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
jaro 2015 | spring 2015
STOPÁŽ | RUNNING TIME
80 min
PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING
FORMAT
HDV
Absence blízkosti vypráví o dvaatřicetileté Hedvice, která
pracovala jako kadeřnice. Světlana, matka Hedviky, využila
výhodnou realitní nabídku a koupila parcelu na odlehlé lesní
samotě, kde nechala postavit dům v moderním architektonickém
stylu. Čerstvá maminka Hedvika se přistěhovala se svým
půlročním synem Lojzíkem. Místo láskyplného rodičovského citu
však k dítěti zaujímá odcizený postoj. Jedné noci nalezne deníky
předčasně zesnulého otce. Hedvika se rozhodne, že se pokusí
absenci blízkosti ke svému malému Lojzíkovi potlačit právě
prostřednictvím otcových deníků.
„Lze namítnout, že daný příběh je natolik svázaný do jednoho
prostředí, tedy do prostředí rodinné novostavby a blízkého okolí,
že postrádá rysy filmové audiovizuality. Z tohoto důvodu je děj
umístěn do seismicky nejaktivnější oblasti v České republice,
kde se často odehrávají drobné zemětřesné roje. Motiv
zemětřesení vytváří podmanivé prostředí pro vztahové napětí,
případně trefně ilustruje pohyby ve vztazích postav komorně
psychologického příběhu.“
Josef Tuka, režisér
The Absence of Closeness is the story of Hedvika, who used to
work as a hairdresser. It takes place in a new family house which
is located in remote secluded woods. Hedvika, a fresh mother,
moves in with her 6-month-old son Lojzík. Instead of embracing
the emotions of true parental love, Hedvika feels distant and
alienated. One night she finds the diaries of her prematurely
deceased father. Hedvika decides to try to suppress her “absence
of closeness” towards Lojzík through her father’s diaries.
“It could be argued that this story is bound too tightly to a single
environment, being the environment of a new family house and
its immediate environs, that it lacks cinematic audiovisual
features. For this reason the plot is set in the most seismicallyactive region in the Czech Republic, where small earthquakes
frequently take place. The motif of earthquakes creates a
captivating setting for relationship tensions, plus it fittingly
illustrates the movements in the characters relationships in this
intimate psychological story.”
Josef Tuka, Director
KONTAKT / CONTACT
Josef Tuka
mobile: +420 723 803 215, e-mail: [email protected], www.joseftuka.cz
10
FILMS
IN DEvELOPMENT
FILMy
vE vývOjI
1
aDvOkÁT
CRIME INTERFaCE
Zásahová jednotka vniká uprostřed noci do rozsáhlé usedlosti.
Zatčený během policejní prohlídky záhadně mizí. Tomáš Krása,
vyšetřovatel z Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, je
přesvědčen, že v tom jede jeden z nadřízených. Po vyostřeném
konfliktu dostává na vybranou – dobrovolný odchod od policie
nebo trestní stíhání v jiné kauze. Přijímá nabídku spolumajitele
advokátní kanceláře. Jeho metody nejsou přímo v rozporu se
zákonem, úspěšně však obhajuje i ty, které dříve posílal za
mříže. A odměny od nich jsou velkorysé. Díky jedné z kauz se
stává figurkou na šachovnici souboje lobbyistů, politiků
a policistů. Nakonec neví, kdo je na straně práva a kdo na straně
mafie. Je odhodlán pokračovat, byť smrti uniká jen o vlásek.
„V prostředí šedé ekonomiky, využívající prestiže peněz
a majetku, se proplétají příběhy podnikatelů, advokátů, novinářů
a zkorumpovaných i čestných policistů. Hlavní postava hledá
svou pozici mravní, sociální i existenciální, což znesnadňuje
rozostřená hranice sociálních norem. Pro posílení hodnověrnosti
sociální reflexe chci využít para dokumentárních metod snímání
i hereckého projevu.“
Jiří Svoboda, režisér
In the middle of the night, a SWAT team breaks into a big estate.
While the police are searching the premises, the arrested man
disappears. Tomáš Krása, an investigator from the Organized
Crime Investigation Unit, is convinced that one of his superiors is
involved. Once the conflict comes to a head, he is given a choice
– leave the police force voluntarily or face prosecution in
a different case. He accepts an offer from the co-owner of a law
firm. Thanks to one of the cases, he becomes a pawn in a game
played by competing lobbyists, politicians and the police.
REŽIE | DIRECTOR
Jiří Svoboda
ŽÁNR | GENRE
detektivní thriller | detective
thriller
DEBUT | DEBUT
ne | no
NÁMĚT | STORY
Václav Láska
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Jiří Svoboda, Václav Láska,
Miro Šifra
KAMERA | DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Martin Šácha
HUDBA | MUSIC
Jiří Chlumecký
PRODUCENT | PRODUCER
Přemysl Pražský, Jiří Vlach –
LUXOR
TERMÍN REALIZACE | DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
srpen – září 2015 | August –
September 2015
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY | WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
Praha a okolí | Prague and
environs
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY |
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
2016
STOPÁŽ | RUNNING TIME
95 min
PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING
FORMAT
DCP
PODPORA | SUPPORT
The State Cinematography
Fund Czech Republic –
National Support
VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET*
30 mil. Kč | 1,09 mil. EUR
“In the environment of the underground economy, making use of
the prestige of money and property, stories are interwoven about
businessmen, attorneys, journalists and corrupt and honest cops.
The main character is searching for his own moral, social and
existential position, but he is hindered in this by the blurred
borders of societal norms. To strengthen the credibility of societal
reflection, I want to make use of paradocumentary methods of
filming and acting.”
Jiří Svoboda, director
KONTAKT / CONTACT
LUXOR, Jiří Vlach
mobile: +420 732 426 581, e-mail: [email protected], www.luxorfilm.cz
11
1
FILMy
vE vývOjI
FILMS
IN DEvELOPMENT
aLbaTROS
THE aLbaTROSS
ŽÁNR | GENRE
drama | drama
DEBUT | DEBUT
ne | no
NÁMĚT | STORY
Jan Zázvorka
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Martin Daniel
VÝTVARNÍK | SET DESIGNER
Jan Kadlec
PRODUCENT | PRODUCER
Tomáš Rotnágl, Jan Kadlec –
K Film plus
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY | WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
Česká republika: Praha,
Zbraslav, Mělník, Hořín, Brno –
městské ulice, zámky, parky,
závodiště, lesy – hony | Czech
Republic: Prague, Zbraslav,
Melnik, Horin, Brno: city
streets, castles, parks, race
tracks, country side, forests –
hunts;
Německo: Berlín – město,
závodiště Avus, ulice, krajina
kolem Berlína, Schreiberhau,
Nürburgring, Nürburg,
Hackenheim | Germany –
Berlin, the city, race track
Avus, city streets, Berlin clubs,
around Berlin, Schreiberhau,
Nürburgring, Nürburg,
Hackenheim;
Rakousko: česko-rakouské
hranice, závodiště, rakouská
zahradní restaurace | Austria:
the Czech-Austrian border, race
tracks, Austrian garden
restaurant;
Francie: Molsheim – továrna
Bugatti, město Molsheim
a okolí | France: Molsheim:
Bugatti factory, city of
Molsheim and its surroundings
Úchvatný příběh prince Jiřího Kristiána Lobkowicze inspirovaný
skutečnými událostmi odehrávajícími se v Evropě mezi světovými
válkami. Mladý aristokrat je po smrti svého otce knížete Friedricha
Lobkowicze vystaven zodpovědnosti za postavení svého rodu
v novodobé společnosti. Vzdělání a sportovní duch finančně
zajištěného šlechtice umožňují mladému aristokratovi vlastní
volbu jak nepoliticky řešit postavení rodu Lobkowiczů, a to skrze
nový společenský fenomén – automobilismus. Mladý princ začíná
závodit pod pseudonymem Albatros, jenž se posléze stává jeho
přezdívkou. S uvědoměním si všech rizik i svých hranic avšak
nucen politickým děním usedá odhodlaný princ jako rytíř rodu do
sedla v té době nejsilnějšího koně, červené Bugatti T 54. Albatros
umírá pod vahou své šlechtické zodpovědnosti za společenský
kredit v bitvě na závodním okruhu Avus v Berlině v roce 1932.
The enthralling story of Prince Jiří Kristián Lobkowicz, inspired by
true events that took place in interwar Europe. After the death of
his father, Prince Friedrich Lobkowicz, the young aristocrat, is
shouldered with the responsibility for his family’s position in
modern society. The financially-secure Prince’s education and
competitive spirit make it possible for he himself to choose how
to resolve the Lobkowicz family’s position apolitically through
a new social phenomenon – motor racing. The young aristocrat
starts to race under the pseudonym Albatros, which later
becomes his nickname. Aware of all the risks and limits, the
determined Prince, forced by political events to act as a family’s
knight in shining armour saddles up the strongest horse of his
age, a red Bugatti T 54. Albatros dies under the weight of his
noble responsibility for social credit in a battle on the Avus race
track in Berlin in the year 1932.
STOPÁŽ | RUNNING TIME
120 min
PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING
FORMAT
DCP
KONTAKT / CONTACT
K Film plus, Tomáš Rotnágl
mobile: +420 777 250 550, e-mail: [email protected], www.kfilm.cz
12
FILMS
IN DEvELOPMENT
FILMy
vE vývOjI
1
aNI vE SNU!
IN yOUR DREaMS!
Patnáctiletá Laura je mrštná a hbitá, ale jako dívka je trochu
opožděná. Díky tajemné iniciaci začne žít dvojí život. V realitě
chce posunout fyzické limity svého těla tím, že bude překonávat
překážky v klučičí partě parkouristů. Překvapí jí však city, které si
při tom poprvé uvědomí. Zamiluje se do Lukyho a využívá Alexe,
který miluje jí. Laura dokáže cestovat do paralelního světa
romantických vizí, kde své skryté touhy naplno realizuje. Luky jí
tam patří. Ve chvíli, kdy ve snovém světě Lukyho uvězní, vymkne
se její cestování kontrole a oba světy se zvláštním způsobem
propojí. Laura se musí rozhodnout pro jeden z nich.
Laura (15) is brisk and swift, but as a girl a bit belated. Thanks to
a mysterious initiation she starts to live a double life. In reality
she wants to move the physical limits of her body by overcoming
all sorts of obstacles in the boy’s group of parkourists. She is
surprised by the feelings she realizes for the very first time. She
falls in love with Luky (16) and uses Alex (16), who is in love with
her. Laura is able to travel to a paralel world of romantic visions,
where she secretly fulfils her hidden desires. Luky belongs to her
there. In a moment, when she imprisons Luky in the dream
world, her traveling becomes uncontrollable and both worlds are
put through in a mysterious way. Laura must choose one of them.
REŽIE | DIRECTOR
Petr Oukropec
DISTRIBUTOR | DISTRIBUTOR
CinemArt
ŽÁNR | GENRE
teen romance | teen romance
VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET*
25 mil. Kč | 911 052 EUR
DEBUT | DEBUT
ne | no
TERMÍN REALIZACE | DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
srpen 2014 – červen 2015 |
August 2014 – June 2015
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Egon Tobiáš
KAMERA | DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Tomáš Sysel
STŘIH | EDITOR
Jakub Hejna
ZVUK | SOUND
Richard Müller
VÝTVARNÍK | SET DESIGNER
Henrich Boráros
PRODUCENT | PRODUCER
Petr Oukropec, Pavel Strnad –
Negativ
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY | WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
Praha, Slovensko, Norsko |
Prague, Slovakia, Norway
STOPÁŽ | RUNNING TIME
80 min
PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING
FORMAT
DCP
PODPORA | SUPPORT
The State Cinematography
Fund Czech Republic – Film
Incentives
KOPRODUCENT | CO-PRODUCER
ARINA (SK)
KONTAKT / CONTACT
Negativ, Zuzana Bieliková
mobile: +420 608 141 437, e-mail: [email protected], www.negativ.cz
1
1
FILMy
vE vývOjI
FILMS
IN DEvELOPMENT
babOvŘESky babOvŘESky REŽIE | DIRECTOR
Zděněk Troška
ŽÁNR | GENRE
komedie | comedy
DEBUT | DEBUT
ne | no
NÁMĚT | STORY
Lukáš Draganovský
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Zdeněk Troška, Marek Kališ
KAMERA | DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Ervín Sanders
STŘIH | EDITOR
Dalibor Lipský
ZVUK | SOUND
Martin Ženíšek
VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET*
34 mil. Kč | 1,24 mil. EUR
TERMÍN REALIZACE | DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
květen – červen 2014 |
May – June 2014
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY | WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
Turecko, jižní Čechy, „selské
baroko“ | Turkey, South
Bohemia, “Rustic Baroque”
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ |
WHERE IS FILMING PLANNED
Side, Netolice, Pištín, Záboří,
Hluboká, Holašovice, Dříteň,
Dobčice
HUDBA | MUSIC
Karel Vágner
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY |
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
12. 2. 2015
VÝTVARNÍK | SET DESIGNER
Václav Vohlídal
STOPÁŽ | RUNNING TIME
116 min
PRODUCENT | PRODUCER
Dana Voláková, Michaela
Flenerová – Fénix Film
PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING
FORMAT
DCP
HRAJÍ | FEATURING
Veronika Žilková, Lukáš
Langmajer, Jana Synková,
Pavel Kikinčuk, Lucie
Vondráčková, Tereza Bebarová,
Bronislav Kotiš
PODPORA | SUPPORT
The State Cinematography
Fund Czech Republic – Film
Incentives
Letní komedie Zdeňka Trošky je úsměvným obrázkem ze života
v současné vesnici, která s nadhledem a komediální nadsázkou,
tak trochu v duchu Slunce, seno, sleduje kupící se nedorozumění
a souhry náhod, které pořádně zamotají hlavu jejím obyvatelům.
V příběhu nechybí láska, žárlivost, závist, intriky a zejména
vtipné okamžiky, v nichž se někteří i najdou. Příběh začíná tam,
kde druhý díl skončil: starosta se chce pomstít místním drbnám
a posílá je na dovolenou k moři.
Zdeněk Troška’s summer comedy is a humorous look at life in
a contemporary village, somewhat in the style of his Sun, Hay…
(Slunce, Seno…) films. Here we follow, with detachment and
comedic hyperbole, the snowballing misunderstandings and
coincidences that really get the village inhabitants in a whirl. The
story is not lacking love, jealousy, envy, intrigue and, above all,
humorous moments where many will recognise a bit of
themselves. The story begins where the second part left off: the
mayor wants to exact his revenge on the local gossipers and
sends them to the seaside for a vacation.
DISTRIBUTOR | DISTRIBUTOR
Falcon
KONTAKT / CONTACT
Fénix Film, Dana Voláková
mobile: +420 602 369 033, e-mail: [email protected]
14
FILMS
IN DEvELOPMENT
FILMy
vE vývOjI
1
bINDERIaNa
bINDERIaNa
Celovečerní film Binderiana se odehrává začátkem 70. let
20. století na území Polska a bývalého Československa. Vypráví
příběh Marko Bindera, tajného agenta polské Státní bezpečnosti,
který se zamiluje do francouzské vědkyně Agnes Moldacké.
Společně poznávají nadpřirozenou bytost z hlubin moře,
mořského děda. Stařec má jedinečnou schopnost vidět
budoucnost, a tak se o jeho objev zajímá mnoho nebezpečných
a chamtivých osob. Agnes a Marko unášejí mořského děda před
těmito chamtivci a prchají do Československa…
„Příběh vychází ze stylizovaného světa Monstrkabaretu Freda
Brunolda, který je prezentován trilogií grafických novel,
divadelním představením, a také krátkým filmem Radio Kebrle.“
Zdeněk Durdil, režisér
The feature length Binderiana takes place in Poland and the
former Czechoslovakia in the beginning of the 1970s. It narrates
a story of Marko Binder, a secret agent of the communist Poland,
who falls in love with a charming French scientist Agnes
Moldacka. Together they get to know a supernatural being from
deep ocean, an old little sea man. The old little sea man has
a special ability to forsee the future and show it to people. So, he
gets surrounded by many dangerous, mean and greedy people.
Agnes and Marko are kidnapping the old little sea man in order
to safe him from these greedy people and they are escaping to
Czechoslovakia...
“The story comes from Fred Brunold’s stylised wide-spread world
of Monstercabaret that we present by a graphic novel trilogy
Fred Brunold’s Monstercabaret, a theatre play Fred Brunold’s
Monstercabaret and a short cartoon film by Zdeněk Durdil called
Radio Kebrle.“
Zdeněk Durdil, director
REŽIE | DIRECTOR
Zdeněk Durdil
ŽÁNR | GENRE
fantasticko-dobrodružný |
fantastic-adventure
DEBUT | DEBUT
ano | yes
NÁMĚT | STORY
Džian Baban, Vojtěch Mašek
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Džian Baban, Vojtěch Mašek
KAMERA | DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Braňo Pažitka
STŘIH | EDITOR
Hedvika Hansalová
VÝTVARNÍK | SET DESIGNER
Zdeněk Durdil
PRODUCENT | PRODUCER
Jana Bebrová, Zdeněk Holý –
Vernes
KOPRODUCENT | CO-PRODUCER
Jacek Naglowski – Centrala
(PL)
VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET*
39 mil. Kč | 1,42 mil. EUR
TERMÍN REALIZACE | DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
srpen – září 2015 | August –
September 2015
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY |
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
jaro 2016 | spring 2016
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY | WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
Polsko – pobřeží, Česká
republika – městské části,
interiéry | Poland – sea coast,
Czech Republic – districs,
interiors
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ |
WHERE FILMING IS PLANNED
Polsko, Česká republika |
Poland, Czech Republic
STOPÁŽ | RUNNING TIME
90 min
PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING
FORMAT
DCP
PODPORA | SUPPORT
The State Cinematography
Fund Czech Republic –
National Support
KONTAKT / CONTACT
Vernes
Jana Bebrová, mobile: +420 776 650 778, e-mail: [email protected]
Zdeněk Holý, e-mail: [email protected], www.vernes.cz
1
1
FILMy
vE vývOjI
FILMS
IN DEvELOPMENT
CaFé LOUvRE
CaFé LOUvRE
REŽIE | DIRECTOR
Arkaitz Basterra
VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET*
96 mil. Kč | 3,5 mil. EUR
ŽÁNR | GENRE
drama | drama
DEBUT | DEBUT
ano | yes
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY | WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
Praha | Prague
NÁMĚT | STORY
Iva Stojáková, Arkaitz Basterra,
Gunnar Tryggvason
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ |
WHERE FILMING IS PLANNED
Praha | Prague
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Iva Stojáková, Arkaitz Basterra,
Gunnar Tryggvason
PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING
FORMAT
DCP
PRODUCENT | PRODUCER
Karla Stojáková – Axman
Production
STOPÁŽ | RUNNING TIME
100 min
Nick, třicetiletý Američan, se vzdává práce bankovního úředníka,
aby mohl odjet studovat dokumentární film do Prahy. Jednoho
dne ho ve známé pražské kavárně Café Louvre uchvátí žena
(Emilia), která je oblečená v kostýmku ze třicátých let. Chce se
s ní seznámit, ale žena mu před očima zmizí. Téhož dne se na
škole promítá film Jaromíra Eberta z roku 1938 a na jednom ze
záběrů Nick spatří Emilii. Začne pátrat po informacích o filmaři
Jaromíru Ebertovi a zjistí, že žil v budově Café Louvre a zemřel
za nevyjasněných okolností. Nick začne v kavárně trávit stále
více času s nadějí, že znovu spatří svou femme fatale. Jednoho
dne se mu to poštěstí. Tajemná žena ho přivede ke dveřím, které
vedou do bytu Jaromíra Eberta. Nick vstoupí a začne žít život
Jaromíra. Osobnost Jaromíra a Nicka se postupně propojí a Nick
zjišťuje, že Jaromírův příběh z minulosti má zvláštní spojitost
s jeho současností.
Nick, a thirty something American gives up his job as a banker to
study documentary filmmaking. One day at the historical art
nouveau café called Café Louvre, Nick notices a woman (Emilia)
dressed that appears to be from the 1930s. He tries to approach
her but she seems to disappear. Later that day, during
a screening of old documentaries at the film school Nick notices
Emilia in one of the films that was made by a Czech filmmaker
named Jaromír Ebert. Nick becomes obsessed to find out more
about Ebert and uncovers that Jaromír Ebert used to live in an
apartment in the same building as the Café Louvre. Nick starts
spending more time at the café hoping to see Emilia again until
once he falls into a delirium that brings him back to the 1930s
into the strange life of Jaromír Ebert. Their lives collide and Nick
starts living Jaromír’s story which has a strong relevance to his
present life.
KONTAKT / CONTACT
Axman Production, Karla Stojáková
mobile: +420 603 553 915, e-mail: [email protected], www.axmanproduction.com
1
FILMS
IN DEvELOPMENT
FILMy
vE vývOjI
1
CESTa SLEPýCH PTÁkŮ
bLIND bIRDS’ jOURNEy
Postava francouzského spisovatele Julese Verna dodnes
vzrušuje čtenáře po celém světě a jeho život je obestřen
nejedním tajemstvím. Vědci dodnes žasnou například nad jeho
prognózou, že Nil nepramení, ale vytéká z velkého Victoriina
jezera, která se potvrdila až dva roky po vydání knihy. Hned
druhou jeho knihou je Cesta do středu Země (1863), s jejímž
dějem a tajemstvím života samotného autora si pohrává předloha
filmu – Součkova Cesta slepých ptáků. Podle některých zdrojů
uskutečnil sám Verne výpravu na Island, přímo do kráteru sopky
Snaeffels a z této expedice dovezl materiál pro svou knihu.
„V podvědomí jsem nosil myšlenku, jak by se dal román Cesta
slepých ptáků zfilmovat. Až má návštěva Islandu mi napověděla,
že se dá odvyprávět současným filmovým jazykem, kdy silný
příběh promítneme do „detektivního“ reportážního pátrání po
ztracené expedici z minulosti v kontrastu s mystickou islandskou
přírodou.“
Pavel Jandourek, režisér
The French author Jules Verne still excites readers over the world
to this day and his life is shrouded in many a mystery. Even today
scientists are astonished, for example, about his prognosis that
the Nile’s source is not from a spring, but that it flows out of the
huge Lake Victoria, which was only confirmed two years after the
book was published. His second book was Journey to the Centre
of the Earth (1863) and the series of books the film is based on,
Souček’s Blind Birds’ Journey, plays with the plot as well as the
mystery of the author’s life. According to some sources, Verne
himself travelled to Iceland, right to the crater of the Snaeffels
volcano and gathered material for his book from this expedition.
„Subconsciously I have been playing with the idea of how it
would be possible to film Blind Birds’ Journey. It wasn’t until
I visited Iceland that it clicked that it can be told in the current
cinematic language, where we project the strong story into
a “detective” reportorial of the search for a lost expedition from
the past in contrast with the mystical Icelandic scenery”.
Pavel Jandourek, director
KONTAKT / CONTACT
Bio Illusion, Miloslav Šmídmajer
mobile: +420 602 440 753, e-mail: [email protected], www.bioillusion.com
ŽÁNR | GENRE
dobrodružný, sci-fi | adventure,
sci-fi
HRAJÍ | FEATURING
David Prachař, Linda Rybová,
Tereza Šefrnová, Luboš Veselý,
Sigurdur Sigurjónsson, Olafur
Darri Olaffson, Throstur Leo
Gun, Pavel Zedníček
DEBUT | DEBUT
ne | no
DISTRIBUTOR | DISTRIBUTOR
Bontonfilm
NÁMĚT | STORY
Ludvík Souček
VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET*
38,4 mil. Kč | 1,4 mil. EUR
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Pavel Jandourek
TERMÍN REALIZACE | DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
2014
REŽIE | DIRECTOR
Pavel Jandourek
KAMERA | DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Asen Šopov
STŘIH | EDITOR
Jan Skalský, Steffi Thors
ZVUK | SOUND
Jiří Klenka
HUDBA | MUSIC
Zbyněk Matějů, Björk
VÝTVARNÍK | SET DESIGNER
Milan Popelka, Sylva Hanáková
PRODUCENT | PRODUCER
Miloslav Šmídmajer –
Bio Illusion
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Tomáš Telecký – Glaziers,
ARINA (SK), Hakon Mar
Oddsson – Fossafelagid Titan
(IS), Sebastián Álvarez Castro
– Volcano International
Productions (ES)
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY | WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
Praha, Brno, Island v okolí
sopky Snaefells, francouzské
Amiens | Prague, Brno, Iceland
in the vicinity of the volcano
Snaefells, France – Amiens
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ |
WHERE FILMING IS PLANNED
Praha, Brno, Slovensko,
Francie – Amiens, Island,
ostrov Tenerife | Prague, Brno,
Slovakia, France – Amiens,
Iceland, Tenerife
STOPÁŽ | RUNNING TIME
115 min
PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING
FORMAT
35 mm, DCP
PODPORA | SUPPORT
The State Cinematography Fund
Czech Republic – National
Support, The Ministry of Culture
of the Slovak Republic
1
1
FILMy
vE vývOjI
FILMS
IN DEvELOPMENT
COOk, F**k, kILL
(Žaby bEZ jaZyka)
COOk, F**k, kILL
(FROGS wITH NO TONGUES)
REŽIE | DIRECTOR
Mira Fornay
VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET*
29 mil. Kč | 1,05 mil. EUR
ŽÁNR | GENRE
absurdní drama | absurd drama
TERMÍN REALIZACE | DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
léto 2015 | summer 2015
DEBUT | DEBUT
ne | no
NÁMĚT | STORY
Mira Fornay
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY |
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
jaro 2016 | spring 2016
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Mira Fornay
STOPÁŽ | RUNNING TIME
100 min
PRODUCENT | PRODUCER
Juraj Bazulka, Mira Fornay –
MIRAFOX (SK)
PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING
FORMAT
35 mm, DCP
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Viktor Schwarcz – CINEART TV
Prague
Absurdní drama o domácím násilí vypráví příběh jednoho dne ze
života domácího násilníka Jaroslava K. (43), který pracuje jako
ošetřovatel v nemocnici na malém městě. Pohledný a zdánlivě
dobrosrdečný muž a manžel Jaroslav K. je ve skutečnosti posedlý
sexem, vařením a až patologicky žárlí na svoji ženu Blanku,
kterou terorizuje v jejich nechutně velikém novozbohatlickém
domě. Jaroslav K. neváhá vůči ostatním použít násilí, lži a teror,
což vede k rodinné tragédii a hlavně se nakonec otočí právě proti
němu samotnému.
„Tématem filmu je domácí násilí a mojí hlavní otázkou, stejně
jako v mém posledním filmu Můj Pes Killer je zodpovědnost za
vlastní činy/postoje a jaký podíl zodpovědnosti má na rodinné
tragedii společnost a rodina. Mým autorským konceptem s prvky
černého humoru a absurdity posouvám téma těžké a seriózní
látky domácího násilí do žánru absurdního dramatu. Věřím, že
zpracováním tak důležitého tématu netradiční formou přinesu
nový autorsky pohled na intimitu, sexualitu a násilí – hlavně to
domácí – v naši moderní společnosti.“
Mira Fornay, režisérka
This absurd drama tale tells a story of one day in the life of
a perpetrator of domestic violence Jaroslav K. who works as a male
hospital attendant. A handsome and seemingly good-natured man
and husband Jaroslav is in fact obsessed with sex and cooking and
he is pathologically jealous of his wife Blanka, whom he terrorizes
in their large family house in a small city. He does not hesitate to
employ violence, deceit and terror against others that ultimately
leads to a family tragedy and finally turns against himself.
„The main topic of the film, as in my previous film My Dog Killer,
is the responsibility for one’s individual actions and attitudes, and
the extent to which responsibility for a family tragedy lies with
society and with the family itself. I decided to deal with the
serious and tough topic of domestic violence with edgy dark
humor and absurdity. I believe that my absurd drama rendered in
non-traditional form will bring new perspective on intimacy,
sexuality, violence, especially a domestic one, in modern
society.“
Mira Fornay, director
KONTAKT / CONTACT
MIRAFOX, Mira Fornay
mobile: +421 904 881 384, e-mail: [email protected], www.mirafox.sk
1
FILMS
IN DEvELOPMENT
FILMy
vE vývOjI
1
CTNOSTI a NEŘESTI
vIRTUES aND vICES
Atraktivní, vzdělaný, sympatický pětatřicátník Matyáš je
úspěšným sochařem napodobenin, což ho činí dobře finančně
zaopatřeným. „Barokní“, přesto současný, příběh vypráví, jaké
okolnosti a setkání změní povrchního pražského „světáka“
v otevřenou osobnost a skutečného umělce.
„Unikátní barokní exteriéry Braunova Kuksu, Betléma a Prahy,
hudba a baletní vyjádření denních snů mladého sochaře, udržují
diváka na křehké hranici skutečného a snového příběhu
a intenzívně atakují divákovy emoce.“
Miroslav Dvořáček, režisér
Handsome, educated, likeable thirty-something Matthias is
a successful sculptor of replicas, which provides him with
financial security. A “baroque” yet contemporary story of the
circumstances and encounters that transform a shallow Prague
“city-boy” into an open personality and a real artist.
“The baroque exteriors of Braun’s unique works such as Kuks
Hospital, Bethlehem sculpture garden and Prague, as well as
musical and ballet expressions of the young sculptor’s
daydreams, keep the viewers poised on a fragile boundary
between dream and reality, and intensely attack their emotions.“
Miroslav Dvořáček, director
REŽIE | DIRECTOR
Miroslav Dvořáček
VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET*
30 mil. Kč | 1,09 mil. EUR
ŽÁNR | GENRE
lyrické drama | lyric drama
TERMÍN REALIZACE | DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
léto 2015 | summer 2015
DEBUT | DEBUT
ne | no
NÁMĚT | STORY
Miroslav Dvořáček
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Renata Řiháková, Miroslav
Dvořáček
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY | WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
Praha, Kuks – Betlém | Prague,
Kuks – Betlém
STŘIH | EDITOR
Boris Machytka
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY |
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
2016
HUDBA | MUSIC
Zbyněk Matějů
STOPÁŽ | RUNNING TIME
cca 100 min
VÝTVARNÍK | SET DESIGNER
Jan Šíma
PRODUCENT | PRODUCER
Jana Tomsová – Studio
Fáma 92
KONTAKT / CONTACT
Studio Fáma 92, Jana Tomsová
mobile: +420 730 146 751, e-mail: [email protected]
1
1
FILMy
vE vývOjI
FILMS
IN DEvELOPMENT
čEkEj TIšE
waIT IN SILENCE
REŽIE | DIRECTOR
Martin Krejčí
VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET*
50 mil. Kč | 1,82 mil. EUR
ŽÁNR | GENRE
drama | drama
TERMÍN REALIZACE | DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
2014–2016
DEBUT | DEBUT
ano | yes
NÁMĚT | STORY
Štěpán Hulík
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY |
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
2016
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Štěpán Hulík
STOPÁŽ | RUNNING TIME
100 min
KAMERA | DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Štěpán Kučera
PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING
FORMAT
DCP, Blu-ray
VÝTVARNÍK | SET DESIGNER
Ondřej Nekvasil
PODPORA | SUPPORT
The State Cinematography
Fund Czech Republic –
National Support
PRODUCENT | PRODUCER
Pavla Kubečková, Tomáš Hrubý
– nutprodukce
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Peter Badač – BFilm (SK),
Česká televize
Čekej tiše je film o Evě Olmerové, která je mnohými kritiky
považována za jednu z nejtalentovanějších jazzových zpěvaček
bývalého východního bloku. Na Evině osudu není podstatná
cesta za slávou a úspěchem, ale důvody, proč tuto svoji cestu,
i přes svůj výjimečný talent, nikdy nedokázala naplnit. Čekej tiše
má ambici zachytit podstatu Evina nekontrolovatelného
a živelného charakteru a ukázat ho ve své ryzí podobě, ve své
nezvladatelnosti a sebedestruktivní podstatě. Příběh je zasazen
do ponurých sedmdesátých let, ovšem bez výraznějšího akcentu
politických a historických reálií. Je to příběh, který by se mohl
podobně odehrát i dnes, ačkoliv dnes by byla Eva ušetřena
politických perzekucí a zákazů.
Wait in Silence is a film about Eva Olmerova, who is believed by
many critics to be one of the most talented Eastern European
jazz singers of all time. Like the music she sang, full of
disharmonies, abrupt changes of rhythm and melodies, her life
was a constant flux of emotions, events, unresolved desires and
personal tragedies. Living in the 1970’s Czechoslovakia meant
a constant struggle between personal integrity and professional
ambitions. Eva’s character traits, such as absolute honesty,
disregard for authority and straightforwardness would have
certainly made her life difficult even in a full-fledged democracy,
nonetheless the totalitarian regime had a special disregard for
personalities like Eva’s.
KONTAKT / CONTACT
nutprodukce, Pavla Kubečková
mobile: +420 605 256 190, e-mail: [email protected], www.nutprodukce.cz
20
FILMS
IN DEvELOPMENT
FILMy
vE vývOjI
1
čESký PEPÍk jEDE DO POLSka
POZNaT LÁSkU k bOHU
PEPIk THE CZECH GOES
TO POLaND IN a QUEST
FOR THE LOvE OF GOD
Co se stane, když je představitel nejateističtějšího národa
v Evropě – Čech Pepík – vyslán do nejpobožnější země EU
Polska? Performativní paradokument ve stylu Borata o dvou
sousedních státech s velmi odlišným pohledem na náboženství.
„Přestože čerpáme inspiraci z Borata, nechceme natočit druhého
Borata. Bylo v něm příliš mnoho inscenovaných gagů. Místo toho
dáváme přednost pravým postřehům, protože pravé postřehy
považujeme za mnohem vtipnější, než všechny připravené fóry.“
Vít Klusák a Filip Remunda, režiséři
What happens when a representative of the most atheist nation
in Europe – a Czech named Pepik – is sent to Poland, the
most religious country in the EU? A Borat-like performative
paradocumentary about two neighbours with very different
views on religion.
“Even though we drew on inspiration from Borat, we don’t want
to make a second Borat. It contained too many staged gags.
Instead of this we are opting for true observations, since we
consider true observations to be far funnier than all the staged
gags.”
Vít Klusák and Filip Remunda, directors
REŽIE | DIRECTOR
Vít Klusák, Filip Remunda
ŽÁNR | GENRE
performativní paradokument |
performative paradocumentary
DEBUT | DEBUT
ne | no
NÁMĚT | STORY
Zdeněk Holý
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Vít Klusák, Filip Remunda
PRODUCENT | PRODUCER
Zdeněk Holý, Jana Bebrová –
Vernes
KOPRODUCENT | CO-PRODUCER
Kosma Films (PL)
HRAJÍ | FEATURING
Miroslav Krobot, Lucie Peklová
DISTRIBUTOR | DISTRIBUTOR
Bontonfilm
VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET*
7,3 mil. Kč | 266 045 EUR
TERMÍN REALIZACE | DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
léto 2015 | summer 2015
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY | WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
Polsko, Česká republika |
Poland, Czech Republic
KDE SE PLANUJE NATÁČENÍ |
WHERE IS FILMING PLANNED
Polsko, Česká republika |
Poland, Czech Republic
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY |
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
jaro 2016 | spring 2016
STOPÁŽ | RUNNING TIME
90 min
PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING
FORMAT
DCP, DVD, Blu-ray
PODPORA | SUPPORT
Polish Film Institut
KONTAKT / CONTACT
Vernes, Jana Bebrová
mobile: +420 776 650 778, e-mail: [email protected]
21
1
FILMy
vE vývOjI
FILMS
IN DEvELOPMENT
čSFR (čESkO-SLOvENSkÁ
FILMOvÁ ROMaNCE)
CSFR (a CZECHO-SLOvak
FILM ROMaNCE)
REŽIE | DIRECTOR
Jakub Sommer
VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET*
15 mil. Kč | 546 630 EUR
ŽÁNR | GENRE
romantická roadmovie |
romantic roadmovie
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY | WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
Praha, Slovensko – Bratislava
až Tatry | Prague, Slovakia –
Bratislava, Tatry
DEBUT | DEBUT
ano | yes
NÁMĚT | STORY
Ondřej Ládek, Jakub Sommer
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Jiří Vaněk, Kristina Dufková,
Andrea Jarošová, Jakub
Sommer, Ondřej Ládek
KAMERA | DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Viktor Smutný
STŘIH | EDITOR
Emil Pawinger
ZVUK | SOUND
Tomáš Kubec
PRODUCENT | PRODUCER
Přemysl Pražský, Jiří Vlach –
LUXOR
KOPRODUCENT | CO-PRODUCER
Attack Film (SK)
TERMÍN REALIZACE | DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
červen – červenec 2015 |
June – July 2015
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY |
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
2016
STOPÁŽ | RUNNING TIME
90 min
PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING
FORMAT
DCP
Od rozpadu československé federace uplynulo téměř dvacet let
a pondělní slovenské „inscenácie“ vymizely z programu českých
televizí. Jak se změnilo vzájemné vnímání obou národů? Jaký
názor na svého nejbližšího souseda má nynější mladá generace?
Matoušovi je dvacet, v 80. letech byl ještě na houbách. Braňo
přišel studovat do Prahy z Blavy a odmítá připustit, že krása
českých holek by se mohla rovnat kráse Slovenek. Pro jistotu ale
balí každou českou sukni. Kristýna plánuje výlet s kamarádkami
na hudební festival do Košic. Janka pracuje jako servírka
v bratislavském baru a má problémy s žárlivým přítelem. Co se
stane, když se osudy čtyř česko-slovenských hrdinů protnou...
„ČSFR je zábavná roadmovie s originálně pojatou hudební
složkou v duchu neo-retra. Zajímá nás, jak se proměnily vztahy
Čechů a Slováků dvacet let po konci federace a jestli jsou
Slovenky opravdu hezčí než Češky. Chceme na to přijít v pohybu
a odvázané letní atmosféře za pomoci humoru a náladotvorné
muziky.“
Jakub Sommer, režisér
Nearly twenty years have passed since the breakup of the Czech
and Slovak Federal Republic. What has changed about how
these two nationalities see each other? What does the present
generation of young people think about their country’s nearest
neighbor? Matouš is 20 and had not yet been born the 1980s.
Braňo came from Bratislava to Prague to study, and he refuses to
admit that the beauty of Czech girls could equal that of Slovak
lovelies. Just to make sure, he goes after every pretty Czech girl
he meets. Kristýna is planning to travel with a girlfriend to
a music festival in Košice. Janka is working as a waitress in
a Bratislava bar, and she has problems with a jealous boyfriend.
What happens when the fates of our four Czecho-Slovak heroes
get entangled…
“CSFR is an entertaining road movie with an originally conceived
musical component in the spirit of neo-retro. We are interested in
how the relationships between Czechs and Slovaks have
changed twenty years after the breakup of the federation, and in
whether Slovak girls really are prettier than Czech girls.
Jakub Sommer, director
KONTAKT / CONTACT
LUXOR, Jiří Vlach
mobile: +420 732 426 581, e-mail: [email protected], www.luxorfilm.cz
22
FILMS
IN DEvELOPMENT
FILMy
vE vývOjI
1
DěCka Z výCHODU
kIDS FROM EaST
Děcka z východu je film o dětské touze po dobrodružství a síle
přátelství, které se vyvíjí ze společného prožívání nebezpečí.
Náš hlavní hrdina, desetiletý Saša, je členem dětského gangu
spolužáků, kteří operují na místním sídlišti. Aby držel krok se
svými kamarády z gangu, musí se účastnit rozličných nelegálních
aktivit jako kradení cigaret z trafiky, pálení lampiónů v průvodu
nebo cihlové války na stavbě. Během vykonávání nelegálních
aktivit se Saša velmi bojí. Nakonec je přistižen a jeho rodiče se
dozvědí pravdu ve škole během třídních schůzek. Rozhodnou se
změnit styl Sašovy výchovy. Nikdo si nedokázal představit,
k čemu to ale povede.
Kids from East is a movie about children desire for adventure
and the power of friendship which develops by common
experiencing of danger. Our main hero, 10 years old Sasha, is
a member of a children gang of classmates operating at the local
concrete housing estate. In order to keep pace with his friends in
the gang, he must take part in all the illegal activities like stealing
cigarettes in a newsstand, burning lanterns during a procession
or wars with bricks at a construction site. When performing the
illegal activities, Sasha is extremely terrified. Eventually, he gets
caught and his parents find out the truth about his rascality
during a regular parents meeting at the school. Thus they change
the style of Sasha’s upbringing. Nobody could have imagined
what this change will lead to.
REŽIE | DIRECTOR
Aramisova
ŽÁNR | GENRE
drama | drama
DEBUT | DEBUT
ano | yes
NÁMĚT | STORY
Aramisova
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Aramisova
PRODUCENT | PRODUCER
Michal Kráčmer – trans-for.me
KOPRODUCENT | CO-PRODUCER
Fly United
VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET*
15 mil. Kč | 546 630 EUR
TERMÍN REALIZACE | DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
léto 2015 | summer 2015
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY | WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
Slovensko – sídliště, škola,
stavba, supermarket,
nemocnice | Slovakia – block
of flats, school, building,
supermarket, hospital
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ |
WHERE FILMING IS PLANNED
Slovensko – Žilina, Tatry,
Česká republika, Ukrajina –
sídliště | Slovakia – Žilina,
Tatry, Czech Republic, Ukraine
– block of flats
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY |
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
jaro 2016 | spring 2016
STOPÁŽ | RUNNING TIME
90 min
PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING
FORMAT
35 mm, DCP
KONTAKT / CONTACT
trans-for.me, Michal Kráčmer
mobile +420 602 838 388, e-mail: [email protected]
2
1
FILMy
vE vývOjI
FILMS
IN DEvELOPMENT
DEN šTěSTÍ
Day OF HaPPINESS
REŽIE | DIRECTOR
Ivan Fíla
VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET*
40,4 mil. Kč | 1,47 mil. EUR
ŽÁNR | GENRE
milostné drama | love story
TERMÍN REALIZACE | DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
2014–2015
DEBUT | DEBUT
ne | no
NÁMĚT | STORY
Ivan Fíla
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Ivan Fíla
KAMERA | DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Vladimír Smutný
STŘIH | EDITOR
Ivana Davidová
VÝTVARNÍK | SET DESIGNER
Jan Vlasák
PRODUCENT | PRODUCER
Viktor Schwarcz – CINEART TV
Prague
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Česká televize, ARINA (SK)
HRAJÍ | FEATURING
Vojtěch Dyk, Jiří Mádl,
Miroslav Donutil, Jiří Lábus
DISTRIBUTOR | DISTRIBUTOR
AQS
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY | WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
Praha a okolí, Bratislava |
Prague and environs,
Bratislava
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ |
WHERE FILMING IS PLANNED
Praha a okolí, Bratislava |
Prague and environs,
Bratislava
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY |
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
2015
STOPÁŽ | RUNNING TIME
120 min
PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING
FORMAT
DCP
PODPORA | SUPPORT
The State Cinematography
Fund Czech Republic –
National Support,
Slovak Audiovisual Fund
Den štěstí je film o zlaté bigbeatové éře v Československu,
o závratném úspěchu písniček „Já budu chodit po špičkách“,
„Povídej“, „Náhrobní kámen“ o šedi a depresích v časech
husákovské normalizace, a především o lásce Petra Nováka
a herečky Evy Jakoubkové. O jejich bohémském životě, alkoholu,
zoufalství a předčasné smrti. Příběh člověka, který na začátku
své kariéry složil tři velké hity, dostal se na výsluní, a po sovětské
okupaci ČSFR v srpnu ’68 už nikdy nenašel cestu zpět. Volně
vypráví životní příběh zpěváka Petra Nováka a jeho skupiny
George & Beatovens.
„Příběh vášnivé a tragické lásky v dobách socialistického temna
a porevolučního nadšení. Zasazeno do koloritu dnes již
zlidovělých písní Petra Nováka.“
Ivan Fíla, režisér
Day of Happiness is a film about the golden age of “Big Beat”
music in Czechoslovakia, about the staggering success of the
certain songs and about the greyness and depression during the
period of Husák’s normalisation, and primarily about the love
between Petr Novák and actress Eva Jakoubková. About their
Bohemian lifestyle, alcohol, despair and untimely deaths. The
story of a man who, at the beginning of his career, wrote three
huge hits, basked in their glory and then, following the Soviet
occupation of Czechoslovakia in August ’68, never found a way
back. A loose adaptation of the life of singer Petr Novák and his
group George & Beatovens.
“The story of a passionate and tragic love affair in the dark ages
of Socialism and the post-revolutionary euphoria. Drawing on the
atmosphere of the now universally popular songs of Petr Novák.”
Ivan Fíla, director
KONTAKT / CONTACT
CINEART TV Prague, Viktor Schwarcz
mobile: +420 777 220 364, e-mail: [email protected]
24
FILMS
IN DEvELOPMENT
FILMy
vE vývOjI
1
DObRÁ NÁLaDa
GOOD MOOD
Nacistická zvůle, osud nevinné herečky, střetnutí nešťastné
náhody a bezelstné povahy, odklad trestu smrti kvůli dokončení
filmové komedie a konečně smrt zastřelením inscenovaná jako
divadelní fraška v kulisách lékařské prohlídky. Příběh české
filmové a divadelní herečky Anny Letenské, podaný nezvyklou
formou. Život jako inscenace.
Nazi tyranny, the fate of an innocent actress, the clash of bad
luck and a guileless nature, a reprieve from a death sentence
due to the completion of a film comedy and, ultimately, death by
shooting staged as a theatre farce with a medical examination as
a backdrop. The tale of the Czech actress of the stage and
screen, Anna Letenská, told in an unusual way. Life as theatre.
REŽIE | DIRECTOR
Ivan Vojnár
ŽÁNR | GENRE
drama | drama
DEBUT | DEBUT
ne | no
NÁMĚT | STORY
Ivan Vojnár, Galina Šustová
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Jakub Zelníček, Tomáš Bojar
KAMERA | DIRECTOR OF
PHOTOGRAPHY
Michal Černý
PRODUCENT | PRODUCER
Ivan Vojnár – Ivan Vojnár Film
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
i/o post, Film Distribution
Artcam
TERMÍN REALIZACE | DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
2015
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY |
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
2016
PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING
FORMAT
35 mm, DCP
PODPORA | SUPPORT
The State Cinematography
Fund Czech Republic –
National Support
KONTAKT / CONTACT
Ivan Vojnár Film, Galina Šustová
mobile: + 420 603 444 399, e-mail: [email protected]
2
1
FILMy
vE vývOjI
FILMS
IN DEvELOPMENT
DZwILLE
DZwILLE
REŽIE | DIRECTOR
Rudolf Tesáček
ŽÁNR | GENRE
fantasy | fantasy
DEBUT | DEBUT
ano | yes
NÁMĚT | STORY
Jaroslav Velinský,
Jana Kůtková
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Jana Kůtková
KAMERA | DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Peter Beňa
PRODUCENT | PRODUCER
Jana Kůtková – ArtCorp
VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET*
38 mil. Kč | 1,38 mil. EUR
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY | WHERE
FILM IS SET – LOCATIONS AND
MOTIFS
svět po katastrofě, Tibet –
skalní masivy, pohoří | The
world after a catastrophe, Tibet
– rock massifs, mountains;
Česká republika – pustá krajina
– haldy, lomy, pláně, klášter,
osamělý dům, vybydlená
vesnice | Czech Republic –
a desolate landscape –
mounds, quarries, plains,
a monastery, a solitary house,
an abandoned village
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY |
EXPECTED DATE OF DOMECTIC
THEATRICAL RELEASE
jaro 2015 | spring 2015
STOPÁŽ | RUNNING TIME
100 minut
PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING
FORMAT
DCP
Fantasy film zasazený do světa po katastrofě, ve kterém je
ledacos velmi jinak, ale konflikty mezi mužem a ženou zůstávají
věčné a věčně stejné. Muž touží objevovat, žena je přesvědčena,
že to nejdůležitější už objevil u ní a nic dál hledat nemusí. Jeho
touze nerozumí, ale přesto je nucena ji respektovat.
Poutník Bert putuje do vysněné země Dzwille, která podle legend
musí existovat. Putuje tam mnoha dobrodružnými cestami
a v mnoha podobách, bloudí Panoptikem jiného času. Provázejí
ho černé kočky, stříbřití motýli, zpívající lilie, tulejníci a čarodějka
Ester. Letí balónem, prochází horskými masivy. Žije legendu,
která ho k cestě inspirovala. Svou zemi nachází ve chvíli, kdy
hledat přestal, protože nalezl cosi důležitějšího.
A fantasy film set in a world where a catastrophe has changed
almost everything, though conflicts between men and women are
the same as ever. The man longs for discovery, while the woman
is convinced that everything important has already been
discovered and there is nothing to look for anymore. She does
not understand his desire, though is forced to respect it.
Bert, a wayfarer, is on a pilgrimage to the fabled country of
Dzwille, which the legends say must exist. His travels take him on
many adventurous journeys in many forms, wandering through
a menagerie of another time. He is accompanied by black cats,
silvery butterflies, singing lilies, little seals and a witch named
Ester. He flies in a balloon and treks through mountain massifs.
He lives the legend that inspired his journey. He finds his country
at the time when he stopped looking, having found something
more important.
KONTAKT / CONTACT
ArtCorp, Jana Kůtková
mobile: +420 608 045 815, e-mail: [email protected], www.artcorp.cz
2
FILMS
IN DEvELOPMENT
FILMy
vE vývOjI
1
Eva ZaSE TROPÍ
HLOUPOSTI
Eva FOOLS aROUND aGaIN
Volné pokračování kultovní české komedie podle románu Fan
Vavřincové. Eva je tu zase a zase tropí hlouposti. Časoprostorem
se sice dostala do současnosti, ale dějí se stejně nevídané a
stejně vtipné věci, jako se děly před 75 lety. Teta Pa plete svoje
ponožky, Michala občas bolí ze sestry hlava a do toho se
zamiluje. Avšak jeho vyvolená módní návrhářka už bohužel
chystá svatbu se Zlatým slavíkem. Eva se rozhodne bráškovi
pomoci a svatbu zhatit tak, že se vydává za renomovanou
svatební koordinátorku. Záměrem tvůrců je natočit komedii, která
spojí noblesu a vtip předlohy s tématy aktuálními v dnešní době
a přitom si zachová vkus, korektnost a nadčasovost.
A sequel to the beloved Czech comedy based on the novel by
Fan Vavřincová. Eva is back and she is fooling around again. It
may be the present day, but the events are just as unprecedented
and just as humorous as they were 75 years ago. Auntie Pa is still
knitting her socks, Michal’s sister still sometimes gives him
headaches and, to top it all off, he has fallen in love. Unfortunately
the fashion designer he has fallen for is planning to marry a
famous singer. Eva decides to help her brother out and spoil the
nuptials by posing as a renowned wedding coordinator. The
filmmakers’ goal is to shoot a comedy that combines the noblesse
and humour of the story with current-day themes while preserving
the taste, propriety and timelessness.
ŽÁNR | GENRE
komedie | comedy
NÁMĚT | STORY
dle knihy Fan Vavřincové |
based on a book by Fan
Vavřincová
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Marek Matoušek
PRODUCENT | PRODUCER
Tomáš Krejčí, Tomáš Koštál –
Salamander Syndicate
VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET*
20 mil. Kč | 730 000 EUR
TERMÍN REALIZACE | DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
2014 – 2015
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY | WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
Praha – vila, pražské ulice,
karaoke club, obřadní síň |
Prague – villa, Prague streets,
a karaoke bar, wedding hall
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ |
WHERE FILMING IS PLANNED
Praha a okolí | Prague and
environs
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY |
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
zima 2015 | winter 2015
STOPÁŽ | RUNNING TIME
90 min
KONTAKT / CONTACT
Salamander Syndicate, Jiří Koštál
mobile: +420 777 599 560, e-mail: [email protected], www.synfilms.cz
2
1
FILMy
vE vývOjI
FILMS
IN DEvELOPMENT
GaSTON
GaSTON
REŽIE | DIRECTOR
Martin Dušek
ŽÁNR | GENRE
muzikál | musical
DEBUT | DEBUT
ano | yes
NÁMĚT | STORY
Martin Dušek
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Martin Dušek
KAMERA | DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Lukáš Milota
STŘIH | EDITOR
Janka Vlčková
PRODUCENT | PRODUCER
Jiří Konečný – endorfilm
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY | WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
Pražská ZOO, řeka Vltava,
přístav Hamburg, hnědouhelný
důl a pobřeží Baltického nebo
Severního moře | Prague ZOO,
Vltava River, port Hamburg,
a brown coal mine and coast
of the Baltic or North Sea
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ |
WHERE FILMING IS PLANNED
Praha, Německo – Hamburg,
Berlín, některý z ostrovů
v Severním nebo Baltickém
moři, oceanárium ve Stralsundu
| Prague, Germany – Hamburg,
Berlin, an island in the North
or Baltic Sea, the oceanarium
in Stralsund
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY |
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
2016
STOPÁŽ | RUNNING TIME
90 min
PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING
FORMAT
DCP
Legendární hrdina pražských povodní lachtan Gaston v našem
příběhu neskončí tragicky, naopak sledujeme jeho cestu ze ZOO
do pravlasti všech lachtanů, do „Bílé zátoky“ a jeho proměnu
z poněkud zhýčkaného tvora žijícího konzumním způsobem
v lachtana respektujícího životní styl předků. Gaston se na své
cestě seznamuje s životem v oceánu, aby nakonec zjistil, že
v legendární Bílé zátoce vůbec nepanuje vysněná přírodní idyla.
Specifický styl filmu je definován hereckou akcí v jednoduchých
maskách a kostýmech lachtanů v reálných prostředích
s digitálními dokreslovačkami.
„Můj příběh Gastona má několik inspiračních zdrojů: je to
klasická Odyssea, parafráze pixarovských velkofilmů a zároveň
navazuje poetikou na pohádky, které vyráběla československá
televize v 80. letech. Gastonovým poselstvím je boj proti
konzumerismu, manipulaci, ale zároveň proti radikalismu
a především preferování individualistického přístupu.“
Martin Dušek, režisér
The legendary hero of the Prague floods – Gaston the seal in our
story we follow his journey from the Zoo to the homeland of all
seals, to the “White Bay” and his transformation from a somewhat
spoiled creature living the life of a consumer into a seal
respecting the lifestyle of his ancestors. On his travels Gaston
gets to know life in the ocean, where he learns that there is no
natural idyll in the legendary White Bay. The specific style of the
film is defined by the live action in simple masks and seal
costumes in real environments with digital animation.
“My tale of Gaston has several inspirational sources: it is the
classic Odyssey and a paraphrase of a Pixar blockbuster and it
is also founded on the poetry of the fairy tales that Czech
Television made in the eighties. Gaston’s message is the fight
against consumerism, manipulation and also against radicalism
while preferring an individual approach.”
Martin Dušek, director
KONTAKT / CONTACT
endorfilm, Jiří Konečný
mobile: +420 602 358 373, e-mail: [email protected], www.endorfilm.cz
2
FILMS
IN DEvELOPMENT
FILMy
vE vývOjI
1
HajZL všEMOHOUCÍ
aLMIGHTy jERk
„Láska je odpověď. Ale zatímco čekáš na odpověď, sex přinese
pár docela zajímavých otázek…“
Woody Allen
REŽIE | DIRECTOR
Peter Bebjak
Úspěšné gynekoložce pětatřicetileté Daně se po deseti letech
rozpadá bezdětné manželství. Pro Danu je to v danou chvíli
vysvobození, dokud nezjistí, že za dobu, kterou strávila v jednom
vztahu, se komunikace mezi muži a ženami úplně změnila,
zrovna tak jako jejich dlouho zažité společenské úlohy. Touha po
lásce, po sdílení života s druhým zůstává, ale potřeba žít ve
vztahu (existenční, společenská) se vytratila, je nulová. A právě
z tohoto paradoxu se klube hlavní téma filmu: zda-li ženská
emancipace nezpůsobila to, že se úlohy žen a mužů zcela
prohodily. Film pojmenovává fenomény současné společnosti,
pocity odcizení, instantní vztahy a ženskou emancipaci. Nechybí
v něm velká míra sebereflexe a sebeironie. S nebývalou
otevřeností se staví i k sexualitě a jiným společenským jevům,
o kterých se zatím v Česku nikomu nechtělo příliš mluvit.
ŽÁNR | GENRE
komedie | comedy
“Love is the answer, but while you are waiting for the answer, sex
raises some pretty good questions.“
Woody Allen
VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET*
20 mil. Kč | 728 840 EUR
Dana (35), a successful gynecologist, is going through the
break-up of her ten-year childless marriage. At first she feels
hugely liberated but she soon realizes that the communication
between men and women as well as their long standing roles in
society changed beyond recognition during the time she spent in
her long-term marriage. The desire for love and being loved is still
there but the social and existential need to be in a relationship
has disappeared. This paradox becomes the main theme of the
film: Has female emancipation gradually led to men and women
switching their roles? The film addresses social phenomena of
modern society, feelings of alienation, instant relationships,
female emancipation and looks at them with a great deal of selfreflection and self-irony. It also deals head-on with sexuality and
many other touchy issues that no Czech filmmakers have dared
to explore yet.
DEBUT | DEBUT
ne | no
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Veronika Finková, Michaela
Strnad
PRODUCENT | PRODUCER
Veronika Finková – Film & Roll
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Rastislav Šesták, Peter Bebjak
– DNA Production (SK)
TERMÍN REALIZACE | DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
jaro 2015 | spring 2015
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY | WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
město | city
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ |
WHERE FILMING IS PLANNED
Česká republika nebo
Slovensko | Czech Republic
or Slovakia
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY |
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
podzim – zima 2015 |
autumn – winter 2015
STOPÁŽ | RUNNING TIME
90 min
PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING
FORMAT
DCP
KONTAKT / CONTACT
Film & Roll, Veronika Finková
mobile: +420 603 865 157, e-mail: [email protected], www.filmandroll.com
2
1
FILMy
vE vývOjI
FILMS
IN DEvELOPMENT
HaNa a MaRIE
HaNa aND MaRIE
REŽIE | DIRECTOR
Zdeněk Jiráský
ŽÁNR | GENRE
drama | drama
DEBUT | DEBUT
ne | no
NÁMĚT | STORY
Zdeněk Jiráský
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Zdeněk Jiráský
STŘIH | EDITOR
Petr Turyna
ZVUK | SOUND
Daniel Němec
VÝTVARNÍK | SET DESIGNER
Jan Novotný
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Česká televize, i/o post
VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET*
20 mil. Kč | 728 840 EUR
TERMÍN REALIZACE | DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
2015
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY | WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
město | a city
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ |
WHERE FILMING IS PLANNED
Ostrava, Bratislava
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY |
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
zima 2015 | winter 2015
STOPÁŽ | RUNNING TIME
100 min
PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING
FORMAT
HDV, DCP
PODPORA | SUPPORT
The State Cinematography
Fund Czech Republic –
National Support
Dvě sestry, dvě filozofie, dvě cesty. Matka, zatlačená osudem do
pozice pozorovatelky. Trojice žen, ztrácejících se sobě navzájem.
Ztráta iluzí a snů jako logické vyústění každodennosti. Každá ze
sester se snaží dosáhnout svého cíle, jen prostředky a cesty,
vedoucí k nim, jsou diametrálně odlišné. Jejich inteligence je
často v rozporu s jejich jednáním. Mezní situace ventilují
vzájemné city i rodinnou determinaci.
„Film Hana a Marie bude psychologickým dramatem se
srozumitelnými, silnými charaktery, jasným propracováním
vztahů, průběžným budováním konfliktů s překvapivým
dramatickým vývojem.“
Zdeněk Jiráský, režisér
Two sisters, two philosophies, two paths. A mother, forced by fate
into the position of an observer. A trio of women, losing each
other. A loss of illusions and dreams as a logical result of day to
day life. Both of the sisters are trying to reach their goals, but the
means and the paths that lead to these goals are diametrically
different. Their intelligence often conflicts with their behaviour.
Critical situations ventilate mutual feelings and domestic
determination.
“The film Hana and Marie will be a psychological drama,
respecting the rules of the genre. That means with strong,
understandable characters, clearly detailed relationships, the
gradual build-up of conflicts with a surprising, dramatic
development.”
Zdeněk Jiráský, director
KONTAKT / CONTACT
Zdeněk Jiráský
e-mail: [email protected]
0
FILMS
IN DEvELOPMENT
FILMy
vE vývOjI
1
HaSTRMaN
HaSTRMaN
Scénář filmu Hastrman je adaptací stejnojmenné knihy Miloše
Urbana, která se zabývá konfrontací problémů ekologie
s fenoménem oběti. Rozkročen mezi dvě staletí, několik pohádek
a desítky mýtů, popisuje život divného zeleného mužíka, který se
po letech strávených v cizině vrací do Čech na malou ves.
Romantický, fantaskní a zároveň ironický příběh hastrmana,
kterého láska naplňuje netušeným štěstím a zároveň v něm
zažíhá trýznivé dilema – jestli má zůstat bytostí zvířecí, která
podléhá řádu přírody, nebo se odvážit překročit hranici a přiblížit
se člověku. Příběh je vyprávěn s jemnou nadsázkou a ironickým
humorem, syrový a zemitý folklór umocňuje autenticitu
pohanských obyčejů.
The screenplay for the film Hastrman is an adaptation of the
book by the same name by Miloš Urban, which deals with the
confrontation of environmental problems with the phenomenon of
victims. Spanning two centuries, several fairy tales and dozens of
myths, it describes the life of an odd little green man who, after
years spent abroad, returns to a small Czech village. It is the
romantic, fanciful and simultaneously ironic story of the
hastrman, a water sprite. Love has filled him with an undreamt of
happiness and he burns with an agonising dilemma – should he
remain an animal being, who is subject to the laws of nature, or
should he dare to cross over and become more of a human. The
story is told with a gentle exaggeration and ironic humour, the
raw and earthy folklore augmented by the authenticity of pagan
customs.
REŽIE | DIRECTOR
Ondřej Havelka
ŽÁNR | GENRE
drama, romantický, fantaskní |
drama, romantic, fantastic
DEBUT | DEBUT
ano | yes
NÁMĚT | STORY
Miloš Urban
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Petr Hudský, Ondřej Havelka –
adaptace stejnojmenné knihy
Miloše Urbana | adaptation of
the book by Milos Urban
KAMERA | DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Martin Štrba
STŘIH | EDITOR
Jiří Brožek
ZVUK | SOUND
Peter Mojžiš
PRODUCENT | PRODUCER
Čestmír Kopecký – První
veřejnoprávní
VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET*
45 mil. Kč | 1,6 mil. EUR
TERMÍN REALIZACE | DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
leden 2015 – leden 2016 |
January 2015 – January 2016
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY | WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
prostředí českého venkova
19. století | environment of the
Czech countryside 19th century
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ |
WHERE FILMING IS PLANNED
okolí České Lípy, Liberecký
kraj – vrch Vlhošť, Holany,
Kravaře, Jihomoravský kraj –
Porčův mlýn | the environs of
Česká Lípa, the Liberec Region
– Vlhošť Hill, Holany, Kravaře,
the South Moravian Region –
the Porč Mill
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY |
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
září 2017 | September 2017
STOPÁŽ | RUNNING TIME
100 min
PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING
FORMAT
DCP
KONTAKT / CONTACT
První veřejnoprávní, Čestmír Kopecký
mobile: +420 602 666 676, e-mail: [email protected], www.cestmir.cz
1
1
FILMy
vE vývOjI
FILMS
IN DEvELOPMENT
HMyZ
INSECTS
REŽIE | DIRECTOR
Jan Švankmajer
DISTRIBUTOR | DISTRIBUTOR
Bontonfilm
ŽÁNR | GENRE
černá komedie | black comedy
VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET*
cca 47,7 mil. Kč | 1,73 mil. EUR
DEBUT | DEBUT
ne | no
TERMÍN REALIZACE | DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
leden 2013 – leden 2015 |
January 2013 – January 2015
NÁMĚT | STORY
Jan Švankmajer
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Jan Švankmajer
KAMERA | DIRECTOR
OF PHOTOGRPAHY
Juraj Galvánek, Jan Růžička
STŘIH | EDITOR
Marie Zemanová
ZVUK | SOUND
Ivo Špajl
VÝTVARNÍK | SET DESIGNER
Jan Švankmajer, Veronika
Hrubá
PRODUCENT | PRODUCER
Jaromír Kallista – ATHANOR
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Juraj Galvánek – C-GA Film
(SK), Bady Minks – Amour Fou
Filmproduktion (AT)
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY | WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS | WHERE THE FILM IS
SET – LOCATIONS AND MOTIFS
město Slaný, hospoda, ulice |
city Slaný, pub, street;
Slovensko – rozkvetlá louka,
senoseč | Slovakia – meadow
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ |
WHERE FILMING IS PLANNED
Slaný, Slovensko | Slaný,
Slovakia
STOPÁŽ | RUNNING TIME
cca 90 min
PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING
FORMAT
35 mm, DCP
PODPORA | SUPPORT
The State Cinematography
Fund Czech Republic –
National Support
Hospoda na malém městě. Je zavřeno, židle jsou převráceny na
stolech. U stolu v koutě místnosti sedí šest místních ochotníků:
režisér, Růžena, pan Václav, pan Borovička, Ajznboňák Kopřiva
a slečna Jitka. Tulák leží doma s ischiasem. Chrobáčice a Kukla
ještě nepřišly. „Během zkoušky se prolnou životy ochotníků
s osudy Čapkových postav. Režisér – Cvrček umoří pana
Václava, milence své ženy. Pan Kopřiva, hrající Parazita sežere
slečnu Jitku – Larvičku. Panu Borovičkovi se podaří převtělení do
chrobáka tak přesvědčivě, že opustí nadobro svoji lidskou
podobu. Během zkoušky se rodí i umírá, čas nehraje roli. A to
vše se odehrává na pozadí Čapkovy hry, kde se hmyz chová jako
lidi a lidé jako hmyz.“
„Hra Ze života hmyzu je misantropická hra. Můj scénář jen tuto
misantropii prohlubuje, tak jako se prohlubuje podobnost člověka
s hmyzem a této civilizace s mraveništěm. Také by se nemělo
zapomínat na poselství Kafkovi Proměny.“ Jan Švankmajer, režisér
A pub in a small town. Pub is closed, the chairs upturned on
tables. The six amateur thespians at the table are: the Director,
Rose, William, mr. Forrest, Nettle, miss Jilly. Tramp is at home,
laid up with sciatica. Mrs Dung-Beetle and Mayfly have not yet
turned up. During the rehearsal the amateur actors’ own stories
interweave with those of the Čapek brothers’ characters. The
Director – Cricket bullies William, his wife’s lover, literally to death.
Nettle, in the role of Parasite, devours Miss Jilly the Larva. Mr
Forrest is so convincing as the Dung-Beetle that he actually
morphs into an insect. As the rehearsal progresses characters
are born and die without regard to time. All this happens against
the background of the Čapek brothers’ drama, in which insects
behave like humans and humans like insects.
“The Insect Play is a misanthropic play. My screenplay only
extends this misanthropy, as man is more like an insect and this
civilization is more like an anthill. One should also remember the
message blind Kafka’s "The Metamorphosis”.
Jan Švankmajer, director
KONTAKT / CONTACT
ATHANOR, Jaromír Kallista
mobile: +420 602 270 836, e-mail: [email protected], www.athanor.cz
2
FILMS
IN DEvELOPMENT
FILMy
vE vývOjI
1
HORkOU jEHLOU
THE MaGIC NEEDLE
V pekle mají čerti brko, které zapisuje prohřešky do knihy hříchů,
a čerti pak tahají do pekla hříšníky. Čert Bonifác musí jednoho dne
pro nové, ale na zemi mu brko ukradne krejčí Klouzek a navrch ho
umluví, aby mu půjčil i kouzelnou Horkou jehlu. Klouzek se pak ve
falešných hraběcích šatech vypráví do města a život se mění
k horšímu. Všechno v městečku je najednou spíchnuté Horkou
jehlou. Čerti si navíc myslí, že když brko nic nezapisuje nikdo
nehřeší, a tak sedí v hospodě a vše je vzhůru nohama.
„Proč se zase jednou nepodívat na svět z perspektivy dítěte
a zároveň nevyužít své životní i filmařské zkušenosti k vytvoření
příběhu pro celou rodinu? Pro mě, otce dvou malých synů, je ta
představa čím dál logičtější a přitažlivější…“
Marek Najbrt, režisér
In Hell, the devils have a quill that writes human sins into the Book
of Sins, after which the devils go and pull the sinners down to Hell.
One day, a devil Boniface goes on Earth, Greasy the Tailor steals
the quill from him and convinces the devil to lend him a magic
needle. Greasy dresses up in count’s clothes and goes to the
town. The Devils back in Hell think nobody is sinning, because the
quill isn’t there to write anything and everything is all topsy-turvy.
„Why not see the world once again from the perspective of
a child and use one’s life and filmmaking experience to create
a story for the whole family? For me, the father of two sons, this
idea keeps getting ever more rational and attractive…“
Marek Najbrt, director
REŽIE | DIRECTOR
Marek Najbrt
ŽÁNR | GENRE
pohádka | fairy tale
DEBUT | DEBUT
ne | no
NÁMĚT | STORY
Tomáš Hodan, Robert Geisler
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Tomáš Hodan, Robert Geisler
PRODUCENT | PRODUCER
Ondřej Beránek, Martin
Hůlovec – Punk Film
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Česká televize
VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET*
40 mil. Kč | 1,45 mil. EUR
TERMÍN REALIZACE | DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
leden 2014 – prosinec 2016 |
January 2014 – December 2016
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY | WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
městečko Pytlov, zámek,
radnice, náves, hospoda, les,
kopec | town Pytlov, the castle,
the town hall, village green,
pub, forest, hill
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY |
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
jaro 2017 | spring 2017
STOPÁŽ | RUNNING TIME
90 min
PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING
FORMAT
DCP
PODPORA | SUPPORT
The State Cinematography
Fund Czech Republic –
National Support
KONTAKT / CONTACT
Punk Film, Ondřej Beránek
mobile: +420 777 952 066, e-mail: [email protected], www.punkfilm.cz
1
FILMy
vE vývOjI
FILMS
IN DEvELOPMENT
IL bOEMO
IL bOEMO
REŽIE | DIRECTOR
Petr Václav
ŽÁNR | GENRE
kostýmní drama | costume
drama
DEBUT | DEBUT
ne | no
NÁMĚT | STORY
Petr Václav
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Petr Václav
HUDBA | MUSIC
Josef Mysliveček
PRODUCENT | PRODUCER
Jan Macola – Mimesis Film
VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET*
250 mil. Kč | 9,1 mil. EUR
TERMÍN REALIZACE | DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
zima – léto 2016 |
winter – summer 2016
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ |
WHERE FILMING IS PLANNED
Itálie – Benátky, Neapol, Česká
republika – Praha | Italy –
Venice, Naples, Czech
Republic – Prague
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY |
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
jaro 2017 | spring 2017
STOPÁŽ | RUNNING TIME
120 min
PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING
FORMAT
DCP
PODPORA | SUPPORT
The State Cinematography
Fund Czech Republic –
National Support,
L’aide l’ecriture du Centre
National du Cinema (CNC),
Academie de France a Rome,
Villa Medici,
Josef Mysliveček, přítel a učitel Mozarta, známý jako „Il Boemo“.
Muž, který dělal všechno pro to, aby mohl být volný, milovaný
a slavný. Syn pražského mlynáře prchá do Itálie realizovat svůj
sen: stát se operním skladatelem. Jeho úspěch překonává i jeho
vlastní očekávání. Il Boemo je příběhem imigranta, který si chce
splnit své sny a proto musí opustit svoje temné provinční rodiště
a hledat štěstí tam, kde je střed jeho zájmu – hudba –
nejpopulárnější. Země, do které se vydal bez přátel a spojenců je
už teď plna talentů a konkurence. Proto je pravděpodobnější jeho
selhání než úspěch. A přece, bylo mu souzeno…
Josef Mysliveček, known as “Il Boemo”, a friend and teacher of
Mozart. Man who did everything he could to be free, beloved and
famous. The son of a Prague miller, he flees to Italy to realise his
dream of becoming an opera composer. His success surpasses
even his own expectations. This is the story of an immigrant who,
wishing to fulfil his dreams, must leave his obscure and provincial
birthplace and seek his fortune in the country where his area of
interest – music – is the most popular. The country he sets out
for, without friends or allies, is already teeming with talent and
competition. He is more likely, therefore, to fail than to succeed.
And yet, it is meant to be...
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY | WHERE
FILM IS SET – LOCATIONS AND
MOTIFS
Itálie – Benátky, Neapol, Řím,
Německo – hospic u Mnichova,
Česká republika – Praha | Italy
– Venice, Naples, Rome,
Germany – a hospice near
Munich, Czech Republic –
Prague
KONTAKT / CONTACT
Mimesis Film, Jan Macola,
mobile: + 420 724 938 883, e-mail: [email protected], www.mimesis.cz
4
FILMS
IN DEvELOPMENT
FILMy
vE vývOjI
1
jaN ŽIŽka PSaNEC
jaN ŽIŽka waRRIOR
OF GOD
Film inspirovaný skutečným příběhem jednoho z největších
vojevůdců své doby, nikdy neporaženým Janem Žižkou
z Trocnova, který se stal díky svým činům legendou. Evropa na
konci 14. století. Vše co vybudoval Karel IV., císař římský
a zároveň český král, se rozpadá. Staleté pořádky se otřásají
v základech. Císařův prvorozený syn a nástupce Václav IV. je
příliš slabým panovníkem do takové doby. Přední magnát v zemi,
pan Jindřich z Rožmberka, pohlcuje dvorce svobodných zemanů
jeden po druhém. Ale jeden z nich se mu postaví, jeho jméno je
Jan Žižka.
„Film by měl být po vizuální stránce srovnatelný s historickými
velkofilmy, nebudou zde chybět velké bitvy, politické machinace
a samozřejmě plno emocí. Já osobně ho vnímám především
jako příběh člověka, který šel za svým cílem a byl pro jeho
dosažení schopen obětovat cokoli. Bude to film o vlastních
pravidlech, zásadách, hrdosti a o tom, že bojovat za něco, čemu
člověk věří, je důležité. A to je dle mého pro dnešní dobu
hlavním sdělením tohoto příběhu.“
Petr Jákl Jr., režisér
The film is inspired by the true story of one of the greatest military
leaders of his time, the undefeated Jan Žižka of Trocnov, whose
actions made him a legend. Europe at the end of the 14th century.
Everything that Holy Roman Emperor and Czech King Charles IV
has built up is falling apart. Order that has lasted for centuries is
shaking at its foundations. The emperor’s first-born son and heir to
the throne, Václav IV, is too weak of a ruler for that era. The
leading magnate in the country, lord Jindřich of Rožmberk, is
swallowing up the manors of the free squires one after another.
But one of them stands up to him. His name is Jan Žižka.
REŽIE | DIRECTOR
Petr Jákl Jr.
ŽÁNR | GENRE
historické akční drama |
historical action drama
DEBUT | DEBUT
ne | no
NÁMĚT | STORY
Marek Dobeš
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Petr Bok
STŘIH | EDITOR
Matouš Outrata
ZVUK | SOUND
Martin Jílek
PRODUCENT | PRODUCER
J.B.J. Film – Petr Jákl
VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET*
103 mil. Kč | 3,75 mil. EUR
TERMÍN REALIZACE | DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
2015
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ |
WHERE FILMING IS PLANNED
Pražský hrad, jižní Čechy,
Trocnov | Prague Castle, South
Bohemia, Trocnov
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY |
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
2016
STOPÁŽ | RUNNING TIME
120 min
PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING
FORMAT
DCP
PODPORA | SUPPORT
The State Cinematography
Fund Czech Republic –
National Support
“The film should be visually comparable with historical epics,
featuring huge battles, political intrigue and, of course, lots of
emotion. I personally see it primarily as the story of a man who
followed his goal and was capable of sacrificing anything to
reach it.”
Petr Jákl Jr., director
KONTAKT / CONTACT
J.B.J. Film
Petr Jákl Jr., mobile: +420 608 702 079, e-mail: [email protected]
Petr Jákl, mobile: +420 608 777 830, e-mail: [email protected]
www.jbj-film.cz
1
FILMy
vE vývOjI
FILMS
IN DEvELOPMENT
jEDENÁCTka
THE ELEvEN
REŽIE | DIRECTOR
David Súkup
PRODUCENT | PRODUCER
Martin Vandas – MAUR film
ŽÁNR | GENRE
dětský animovaný film,
pohádka, muzikál | children
animated film, fairy tale,
musical
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Česká televize, Francie
(v jednání | in negotiations)
DEBUT | DEBUT
ne | no
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Marek Epstein
PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING
FORMAT
DCP
PODPORA | SUPPORT
The State Cinematography
Fund Czech Republic –
National Support
Klapzuba byl nešťastný vysloužilec. Ale jednoho dne, ve své
nejtěžší chvíli, dostal snad od samotného nejvyššího Generála
píšťalku a s ní i veledůležitý úkol. Ukázat jeho jedenácti synům,
že nepřišli na svět jen tak zbůhdarma. A tak z nich táta sestaví
neobyčejný fotbalový tým a rozhodne se s nimi vybojovat
všechny fotbalové bitvy světa. Jejich největší bitva ale nebude
sehrána o čest ni slávu, ale o život…
„Jedenáctka“ bude opojným animovaným dobrodružstvím
o fotbalovém týmu, kterému budeme všichni fandit.“
David Súkup, režisér
Klapzuba was an unhappy veteran. But one day, in his darkest
hour, he received from perhaps the highest-ranking general of
them all a whistle and a momentous task to go with it. To show
his eleven sons that they did not come into this world just for
nothing. And so their father makes an uncommon football team
out of them and decides to win all of the football battles in the
world. But their largest battle will not be waged for honour or
fame, but for life and death…
“The Eleven” will be a heady animated adventure about a football
team that we are all going to cheer for.”
David Súkup, director
KONTAKT / CONTACT
MAUR film, Alena Vandasová
mobile: +420 775 117 646, e-mail: [email protected], www.maurfillm.com
FILMS
IN DEvELOPMENT
FILMy
vE vývOjI
1
kaREL Iv.
CHaRLES Iv
Cílem filmu Karel IV. není jen odvyprávět životní příběh jednoho
z nejvýznamnějších evropských panovníků. Naší snahou je
především zprostředkovat divákovi zákulisní pohled do tehdejšího
feudálního světa skrze vnímavé oči jedné z největších individualit
všech dob. Příběh Karla IV. je příběhem člověka, kterého osud
hodil do soukolí intrik, osobních vazeb, nenávisti a touhy po moci,
ale i světa učenců, dvorské etikety a neodpouštějících pravidel
tehdejšího světa. A právě syrovost prostředí formuje mladého
Karla, který se nestává jen dalším kolečkem v tomto mocném
soukolí, ale tím, který dokáže tento stroj ovládat. Významným
prvkem jeho života je vztah k jeho otci Janu Lucemburskému,
jenž zanechá mladému panovníku zemi v troskách. Všechny
nároky, které život na Karla klade, ho učí rozhodnosti a tvrdosti,
které však nepostrádají vnitřní noblesu. A tyto vlastnosti se
stanou základem nebývalého rozvoje a věhlasu říše, kterou dnes
všichni známe jako Svatou říši římskou.
The objective of Charles IV is not just to tell the story of one of
the most important European monarchs. We are primarily trying
to take the audience behind the scenes of the feudal world of that
time through the perceptive eyes of one of the greatest
individuals of all time. The story of Charles IV is the story of
a man that fate threw into the gears of schemes, personal
relationships, hatred and a desire for power and also a story of
the world of apprentices, court etiquette and the unforgiving rules
of the world in which he lived. And it is this raw environment that
forms the young Charles, who does not become just another
gear in that powerful machine, but the man who is able to master
the machine. His relationship with his father John of Bohemia,
who leaves the young sovereign a country in ruins, is an
important element of his life. All of the demands that life places
on Charles, teach him decisiveness and firmness that does not,
however, lack an inner noblesse. And these characteristics
become the basis for the uncommon development and renown of
the empire that we know today as the Holy Roman Empire.
ŽÁNR | GENRE
historické drama |
historical drama
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Miroslav Oščatka
KAMERA | DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
David Ployhar
STŘIH | EDITOR
David Kočar
ZVUK | SOUND
Miloš Sommer
HUDBA | MUSIC
Karel Antonín
VÝTVARNÍK | SET DESINGER
Beata Brentnerová
PRODUCENT | PRODUCER
Viktor Krištof – Three Brothers
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Český národní fond kultury,
ALEF Film & Media (SK)
HRAJÍ | FEATURING
Milan Bahůl, Richard Krajčo,
Viktor Preiss, Lukáš Vaculík,
Ondřej Vetchý, Vica Kerekes,
Zuzana Svárinská, Zdena
Studénková, Jana Stryková
VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET*
104 mil. Kč | 3,79 mil. EUR
TERMÍN REALIZACE | DATE
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
2013 – 2016
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY | WHERE
FILM IS SET – LOCATIONS ANDS
MOTIFS
Praha – Pražský hrad, Staré
Město, Německo, Paříž, Řím |
Prague – Prague Castle,
Prague’s Old Town, Germany,
Paris, Rome
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ |
WHERE FILMING IS PLANNED
Česká republika, Francie,
Itálie, Německo | Czech
Republic, France, Italy,
Germany
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY |
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
14. 5. 2016
STOPÁŽ | RUNNING TIME
150 min
PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENINIG
FORMAT
4K
DISTRIBUTOR | DISTRIBUTOR
HCE
KONTAKT / CONTACT
Three Brothers, Viktor Krištof
mobile: +420 724 809 247, e-mail: [email protected], www.historicalmovie.com
1
FILMy
vE vývOjI
FILMS
IN DEvELOPMENT
kLUb ODLOŽENýCH MUŽŮ
PLay IT COOL
ŽÁNR | GENRE
romantická komedie | romantic
comedy
NÁMĚT | STORY
Iva Hlaváčková
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Iva Hlaváčková, Dyllen
ZVUK | SOUND
Michal Holubec
PRODUCENT | PRODUCER
Nelly D. Jenčíková – MIRACLE
FILM
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Marcela a Marián Ferko –
Marlen Media Group (SK),
Vladimír Novák – Emita
Investments, Studio Bystrouška
DISTRIBUTOR| DISTRIBUTOR
Warner Bros.
VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET*
38,4 mil. Kč | 1,4 mil. EUR
TERMÍN REALIZACE | DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
červenec – září 2014 |
July – September 2014
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY | WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
Praha, New York, Indie |
Prague, New York, India
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY |
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
květen 2015 | May 2015
STOPÁŽ | RUNNING TIME
110 min
PROMÍTACÍ FORMÁT| SCREENING
FORMAT
DCP
Jak to asi může skončit, když hlavní hrdina filmu spí se ženou
svého nejlepšího kamaráda? Samozřejmě, že špatně. Kryštof je
úspěšný architekt s mezinárodní reputací, atraktivní mladý muž se
smyslem pro humor a neodolatelným šarmem.. Jeho vášní jsou
ženy, které miluje „hlavně nezávazně“. Přes tento handicap ho
ženy milují, a Soňa není jediná, přesto požádá Kryštofa o ruku.
Svatba se nakonec konala, ženichem se stal Martin, nejlepší
Kryštofův kamarád, se kterým ho pojí nejen kamarádství z dětství,
ale i KOM a MariIynka. KOM je tzv. Klub odložených mužů, který
kdysi z recese založili jako Klub odvážných mužů a Marilynka
atraktivní model sportovního vozu, který je předmětem věčných
sázek. Pokud Kryštof, vyhlášený znalec a milovník žen, dokáže
zařídit, aby Martinovi „náhradníci“ prošli vstupním testem KOM-u,
znovu získá Marilynku. Podaří se Kryštofovi z těch neatraktivních
exotů udělat aspoň trochu přitažlivé muže, získá zpět své vysněné
auto? A co se stane, když se objeví žena, u které „Kryštofova
příručka Klubu odvážných mužů“ přestává fungovat?
How can it possibly end up when the film’s main protagonist
sleeps with his best friend’s wife? Well, badly, of course. Kryštof is
an accomplished architect with an international reputation,
a young attractive man with a sense of humour and an irresistible
charm. His passion is obvious – women, he loves them, but as he
always says in advance, “no commitments.” Women love him
back, and Sonia isn’t the only but she “asks Kryštof to marry her.”
The wedding eventually takes place, Soňa ties the knot with
Martin, Kryštof’s best friend. Their friendship is not the only thing
that they have in common. There’s also TPC (KOM) and Marilyn.
TPC was founded many years ago as The Players’. And Marilyn is
a fancy sports car they have bought and turned into a finely tuned
machine. Marilyn is the traditional subject of Kryštof’s and Martin’s
wagers. Kryštof, who is a notorious ladies man, has to arrange for
three of Martin’s alternates pass the entrance test to The Players´
Club within three months. Should he succeed, he’ll become the
happy owner of the lovely sports car. Seems like an easy task,
doesn’t it? Will Kryštof manage to turn the three geeks into
reasonably desirable bachelors and thus win back his dream car?
And what happens when a woman for whom Kryštof’s TPC
handbook fails to work comes onto the scene?
KONTAKT / CONTACT
MIRACLE FILM
Nelly D. Jenčíková, e-mail: [email protected], www.miraclefilm.cz
Radka Mizerová, e-mail: [email protected], www.miraclefilm.cz
FILMS
IN DEvELOPMENT
FILMy
vE vývOjI
1
kŘIŽÁčEk
LITTLE CRUSaDER
Rytíř Bořek se vydává po stopách svého zmizelého synka. Malý
Jeník uprchl z domova, spěchá za snem, za iluzí o svatém
poslání dětí. Stárnoucí Bořek po něm všemožně pátrá, snaží se
dohnat mýtus o dětské křížové výpravě. Přichází ale všude
pozdě, sám na ten nejtěžší úkol otců nestačí. Obraz jeho chlapce
se postupně rozostřuje. Vědomí se drolí a krajina, kterou Bořek
putuje dál a dál, je stále více krajinou stavu jeho mysli. Jeník
však může být zachráněn jen s pomocí rytířů meče i ducha,
mužů pevné, neotřesitelné víry. Pouze jejich skutky umožní zvrat
lidské bídy v její nejušlechtilejší opak. Závěrečné shledání otce
se synem je vyslyšenou modlitbou, nejdřív ale Bořek musí dojít
až na práh bezradnosti – na břeh osamění a bezedného strachu.
The knight Bořek sets off on the trail of his missing son. Little Jan
has run away from home, rushing after a dream, an illusion about
the holy mission of children. Aging Bořek searches for him in
every possible way, trying to catch up with the myth of
a children’s crusade. But he arrives everywhere too late. He can’t
cope alone with this most arduous of fatherly tasks. The image of
his young son gradually blurs. Bořek’s mind starts to go to pieces
and the landscape through which he travels ever onwards is
increasingly his own mental landscape. But Little Jan can be
saved only with the help of knights of the sword and the spirit,
men of firm unassailable faith. Only their deeds can reverse
human misery and bring about the noblest outcome. The final
reunion of father and son is the answer to a prayer, but before
that Bořek must travel to the threshold of helplessness – the
shore of solitude and bottomless fear.
REŽIE | DIRECTOR
Václav Kadrnka
ŽÁNR | GENRE
drama, roadmovie | drama,
roadmovie
DEBUT | DEBUT
ne | no
NÁMĚT | STORY
Jaroslav Vrchlický
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Vojtěch Mašek, Jiří Soukup
KAMERA | DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Braňo Pažitka
ZVUK | SOUND
Jan Čeněk
HUDBA | MUSIC
Zuzana Lapčíková
PRODUCENT | PRODUCER
Alice Tabery, Marko Škop, Ján
Meliš – Sirius Films
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
ARTILERIA (SK), Česká televize
VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET*
38,4 mil. Kč | 1,4 mil. EUR
TERMÍN REALIZACE | DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
jaro 2015 | spring 2015
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY | WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
Čechy, Slovensko – tvrz, les,
chýše, hospoda | Bohemia,
Slovakia – fortress, forest, hut,
pub; jižní Evropa – pobřeží,
přístav, poušť, klášter |
Southern Europe – coast,
harbor, desert, monastery
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ |
WHERE IS FILMING PLANNED
Česká republika, Slovensko,
jižní Evropa | Bohemia,
Slovakia, Southern Europe
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY |
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
2016
STOPÁŽ | RUNNING TIME
100 min
PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING
FORMAT
35 mm, DCP
PODPORA | SUPPORT
The State Cinematography
Fund Czech Republic –
National Suport
KONTAKT / CONTACT
Sirius Films, Alice Tabery
mobile: +420 732 883 260, e-mail: [email protected]
1
FILMy
vE vývOjI
FILMS
IN DEvELOPMENT
LEaRNING TO PLay
LEaRNING TO PLay
REŽIE | DIRECTOR
Steen Agro
ŽÁNR | GENRE
road movie | road movie
DEBUT | DEBUT
ne | no
NÁMĚT | STORY
Steen Agro
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Steen Agro
VÝTVARNÍK | SET DESIGNER
Jan Kadlec
PRODUCENT | PRODUCER
Tomáš Rotnágl, Jan Kadlec –
K Film plus
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY | WHERE
FILM IS SET – LOCATIONS AND
MOTIFS
Anglie, Česká republika –
města, jezero, krajiny, silnice,
dálnice, usedlost u jezera,
nádraží | United Kingdom,
Czech Republic – cities, lake,
country side, roads, highways,
lakeshore house, railway
station
STOPÁŽ | RUNNING TIME
90 min
PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING
FORMAT
DCP
Hlavními dvěma protagonisty příběhu jsou Čech Ivan
a Angličanka Rose, kteří jsou nechtěně svedeni na společnou
cestu napříč Českou republikou. Zprvu se zdá, že osud na ně
snad ušil pěknou boudu, když je dal dohromady, ale postupně se
ukáže, že životní lekce, kterými společně prochází, jim
napomůžou, aby se skutečně stali takovými, jak jim bylo
předurčeno. A člověk nachází v životě nejlepšího učitele právě
v tom, kdo je jeho přesným opakem.
„Filmový žánr “road movie” jsem vždy miloval. Již ve své definici
obsahuje energii, která unáší vyprávění příběhu a strhává diváky
sebou. Ve filmu Learning to Play bych chtěl tuto neodmyslitelnou
energii ovládnout, a přidat šarm příběhu o dospívání
doprovázeného emocionální silou hudby.“
Steen Agro, režisér
The film is, for the most part, a two hander played out between
the most unlikely of travelling companions, Rose and Ivan. At first
it seems fate has played a cruel trick forcing them together but
there are ultimately lessons both must learn to become the
person you’re destined to be. And there’s no better teacher than
your exact opposite.
“I’ve always loved road movies. By definition, they have
a momentum that drives the narrative forward pulling an
audience along with it. In “Learning to Play’“ I want to harness
this inherent energy, add the charm of a coming of age story as
well as the emotional power of music.“
Steen Agro, director
KONTAKT / CONTACT
K Film plus, Tomáš Rotnágl
tel.: +420 222 250 550, e-mail: [email protected], www.kfilm.cz
40
FILMS
IN DEvELOPMENT
FILMy
vE vývOjI
1
Léčba SCHOPENHaUEREM
THE SCHOPENHaUER CURE
Filmová adaptace celosvětově úspěšného psychologického
románu Léčba Schopenhauerem Irvina D. Yaloma z prostředí
skupinové terapie. Příběh je postaven na konfrontaci dvou
hlavních postav – psychiatra Martina Hylského a jeho bývalého
pacienta Filipa, kterému před lety nedokázal pomoci s jeho
sexuální závislostí. Osudy všech postav vtahují diváka přímo do
terapeutické skupiny, kde se její členové vyrovnávají se smrtí,
hledají smysl života, jsou konfrontováni s vlastními traumaty,
vztahy, minulostí, přítomností i budoucností. Filmem jako nit
prochází odpuštění, pochopení a láska jak sama k sobě, tak
k druhým.
A film adaptation of the popular international psychological novel
The Schopenhauer Cure by Irvin D. Yalom set in a group therapy
environment. The story is based on the confrontation of the two
main protagonists, psychiatrist Martin Hylský and his former
patient Filip, who he failed to help with his sexual addiction years
ago. The fates of all the characters draws the audience right into
the therapeutic group, where its members are coming to terms
with death and looking for the meaning of life or they are
confronted with their own traumas, relationships, past, present
and future. Forgiveness, understanding and love, both to oneself
and to others, form a running thread in the film.
REŽIE | DIRECTOR
Tomáš Krejčí
HRAJÍ | FEATURING
Lukáš Vaculík, Klára Issová
ŽÁNR | GENRE
drama | drama
VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET*
16 mil. Kč | 583 110 EUR
DEBUT | DEBUT
ne | no
TERMÍN REALIZACE | DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
2014 – 2015
NÁMĚT | STORY
Irvin D. Yalom
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Jiří Kout
PRODUCENT | PRODUCER
Tomáš Krejčí, Jiří Košťál –
Salamander Syndicate,
Jiří Kout – artEcho
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Sandra Djikstra – Literary
Agency (USA)
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY |
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
září 2015 | September 2015
STOPÁŽ | RUNNING TIME
90 min
PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING
FORMAT
DCP
KONTAKT / CONTACT
Salamander Syndicate, Jiří Košťál
mobile: +420 777 599 560, e-mail: [email protected], www.synfilms.cz
41
1
FILMy
vE vývOjI
FILMS
IN DEvELOPMENT
LIPS TULLIaN
LIPS TULLIaN
REŽIE | DIRECTOR
Vít Karas
ŽÁNR | GENRE
dobrodružná komedie |
adventure comedy
DEBUT | DEBUT
ne | no
NÁMĚT | STORY
na motivy komiksu Káji Saudka
a Jaroslava Weigela | based on
the comic book by Kája Saudek
and Jaroslav Weigel
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Tomáš Hořava, Vít Karas
PRODUCENT | PRODUCER
Veronika Finková – Film & Roll
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Zuzana Mistríková, Lubica
Orechovská – PubRes (SK),
Barrandov Studios
VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET*
65 mil. Kč | 2,37 mil. EUR
TERMÍN REALIZACE | DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
podzim 2015 | autumn 2015
KDE SE PLANUJE NATÁČENÍ |
WHRE IS FILMING PLANNED:
Česká republika, Německo
nebo Slovensko | Czech
Republic, Germany or Slovakia
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY |
EXPECTED DATE OF PREMIERE
podzim 2016 | autumn 2016
STOPÁŽ | RUNNING TIME
120 min
PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING
FORMAT
35 mm, DCP
PODPORA | SUPPORT
The State Cinematography
Fund Czech Republic –
National Support
Dobrodružný film o zchudlém šlechtici Filipu z Mengštejna, jehož
milovaná dívka Hedvika je přinucena otcem ke sňatku se
zlotřilým hrabětem Martinicem. Ponížený Lips se šlechtici
postaví, ale nakonec před jeho hněvem musí prchnout, aby
zachránil holý život. Uprostřed hlubokých lesů pak kolem sebe
shromáždí bandu loupežníků a pod novým jménem LIPS
TULLIAN – kapitán Černé roty – přísahá padoušskému
Martinicovi pomstu. Zároveň nepřestává usilovat o získání
Hedviky, která o svatební noci zmizela, než by měla spočinout
s Martinicem v manželském loži.
„Lips Tullian je adaptací legendárního českého komiksu Káji
Saudka a Jaroslava Weigela. Vychází z nejlepších tradic
loupežnického románu – žánru plného zápletek, zvratů
a překvapení, akčních scén, romantiky, intrik, krásných žen
a odvážných mužů, krvavých soubojů a podivuhodných
dobrodružství. To vše s nadsázkou a specifickým humorem, ke
kterému jej předurčuje již samotná komiksová předloha.“
Vít Karas, režisér
An adventure film about a poor squire, Filip, who’s beloved
Hedvika is forced by her father into marrying the wicked Viceregent, Martinic. Humiliated, Lips stands up to the aristocrat,
though he ultimately has to flee for his very life from his fury.
Deep in the woods, he forms a band of outlaws and, under his
new name LIPS TULLIAN, Captain of the Black Company, he
vows revenge on evil noblemen Martinic and never stops
searching for his beloved, Hedvika, who disappeared on her
wedding night so that she would not have to share a conjugal
bed with Martinic.
“Lips Tullian is an adaptation of the legendary comics by Jaroslav
Weigel and Kája Saudek. It is based on the best traditions of the
bandit novels, a genre full of story lines, plot twists and
surprises, action scenes, romance, intrigue, beautiful women and
brave men, bloody duels and marvellous adventures, all with
overstatement and a special humour that the original comics
predestined for it.”
Vít Karas, director
KONTAKT / CONTACT
Film & Roll, Veronika Finková
mobile: +420 603 865 157, e-mail: [email protected], www.filmandroll.com
42
FILMS
IN DEvELOPMENT
FILMy
vE vývOjI
1
MaLý kaT
HaNGMaN jR.
Celovečerní animovaný film, o tom, jak je těžké vymanit se
z dědičné tradice jednoho řemesla, kombinuje loutkovou
a počítačovou animaci. Vtipná moderní pohádka o klukovi, který
se navzdory rodinné tradici nechce stát katem, o strachu z katů,
o strach budícím zbohatlíku s baronským titulem, který jezdí
rypadlem na uhlí a podrývá nejen autoritu pana Krále
i o Smrťákovi, kterému může přijít vhod i pomoc jednoho
malého skoro Kata. A o princezně, která má ráda, koho mít
nemá a naopak.
REŽIE | DIRECTOR
David Súkup
PRODUCENT | PRODUCER
Martin Vandas – MAUR film
ŽÁNR | GENRE
dětský film, animovaná
pohádka | children’s film,
animated fairy tale
PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING
FORMAT
DCP
Hangman Jr. is an original animated project that is very far from
an easy stereotypical and formulaic story. We did not want to
rehash the same kind of thing that you can see on television or
cinemas everywhere. This is a film to surprise the audience, to
bring a different kind of project that can find its way to young
audiences 6–11 years of age all throughout Europe. We try to
attract children with an unorthodox, intelligent project that looks
like a touchingly attractive and decent horror story – but offers
a large dose of fresh humour, humorous puppet animation,
a social message, a princess love story and a quest to save
a kingdom that should lead to a reward at the end. Our hero is an
outsider – as this is a tradition of Czech culture. We have always
known outsiders – funny, touching heroes who finally managed to
surprise everyone and win the challenge. And such heroes
represent our contemporary world much more than ever before.
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Marek Epstein
DEBUT | DEBUT
ne | no
PODPORA | SUPPORT
The State Cinematography
Fund Czech Republic –
National Support
KONTAKT / CONTACT
MAUR film, Alena Vandasová
mobile: +420 775 117 646, e-mail: [email protected], www.maurfilm.com
4
1
FILMy
vE vývOjI
FILMS
IN DEvELOPMENT
MaROkO
MOROCCO
REŽIE | DIRECTOR
Václav Křístek
ŽÁNR | GENRE
drama | drama
DEBUT | DEBUT
ne | no
NÁMĚT | STORY
Jana Ozoráková
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Jana Ozoráková
KAMERA | DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
David Ployhar
ZVUK | SOUND
Václav Vondráček
KOPRODUCENT | CO-PRODUCER
Ester Honysová – Honys Motion
HRAJÍ | FEATURING
Filip Cíl
VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET*
24 mil. Kč | 875 000 EUR
TERMÍN REALIZACE | DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
listopad 2014 – leden 2015 |
November 2014 – January 2015
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY | WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
sever Čech ve smyšleném
městě Ústí na předměstí
s Děvčínskou ulicí, staré
činžovní domy, garsonka,
zašlé, plesnivějící byty;
benzínka se silnicí, využívanou
k prostituci; polorozpadlý
moderní palác, prostranství
před obchodním domem,
panorama města s erotickými
kluby a salóny, náměstí
s kavárnou, základní škola,
okolí základní školy, dětský
domov, sídliště s paneláky |
Northern Bohemia, in the
outskirts of an imaginary town
called Ústí on Děvčínska
Street, old tenement
houses, dingy, mouldy flats,
a gas station with a road, used
for prostitution, a dilapidated,
modern palace building,
the space in front of the
department store, the town
panorama with erotic clubs and
salons; a town square with
a café, an elementary
school, a children’s home,
a housing estate with
prefabricated buildings.
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ |
WHERE IS FILMING PLANNED
Ústí nad Labem, Chomutov,
Varnsdorf, Teplice, Děčín,
Chánov
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY |
EXPECTED DATE OF PREMIERE
zima 2015 | winter 2015
STOPÁŽ | RUNNING TIME
90 min
PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING
FORMAT
DCP
Film se dotýká citlivých témat, jako jsou dětské domovy,
prostituce a kriminalita. Maroko (19) a Ondra (12) žijí v ghettu
21. století, které obklopuje spěchající civilizace, symbolizovaná
barevnými světly v dálce, odkud sotva slyšíme ruch bohatého
města. Ondra pečuje o mámu prostitutku. Dává jí vše, co by měla
ona dávat jemu. Maroko je po návratu z dětského domova nucen
splácet dluhy dědy, kterého ani neznal. Nejvíc se ale bojí samoty.
Za poměrně bizarních okolností se seznámí s Ondrou. Oba kluci
touží zmizet, odjet do afrického Maroka, které znají jen
z katalogů cestovních kanceláří. Země leží někde tam za
neonovou září erotických salónů a heren na obzoru. To, co ti dva
skutečně hledají, může však být i na dosah anebo vzdálené jako
celý vesmír.
„Kdyby poetiku filmu měla vyjádřit jen hudba, představte si velmi
syrový, monotónní, neučesaný sound s bizarními prvky. Jenže
v druhém plánu se ozývají snivé, silné melodie – a ty určují
harmonii, kterou musíme při syrovém způsobu vyprávění hýčkat
stejně jako sny našich hlavních hrdinů.“
Václav Křístek, režisér
The film touches on sensitive themes: children’s homes,
prostitution and criminality. Maroko (19) and Ondra (12) live in
a 21st century ghetto, surrounded by the hustle and bustle of
civilization, symbolized by distant colored lights, where the bustle
of the wealthy town is hardly audible. Ondra looks after his
prostitute mother. He gives her what she should give him. After
returning from a children’s home, Maroko has to pay off the debts
of a grandfather he has never met. He is most afraid of
loneliness. Under bizarre circumstances, he meets Ondra. They
both want to disappear to Morocco, which they know from tourist
catalogues. The country lies on the horizon, beyond the neon
glow of the erotic parlours and gambling houses. What the boys
are seeking may be within reach or as distant as all the universe.
“If the poetics of the film should only be expressed by the music,
then imagine a very raw, monotonous and crude sound with
bizarre elements. But in the second plane a dreamy, strong melody
can be heard – and this determines the harmonies that, with the
raw manner of the narration, we have to indulge in just like the
dreams of our main protagonists.”
Václav Křístek, director
KONTAKT / CONTACT
Jana Ozoráková
mobile: +420 602 422 204, e-mail: [email protected]
44
FILMS
IN DEvELOPMENT
FILMy
vE vývOjI
1
MELCHIOR
ST. OLaF’S MySTERy
Píše se rok 1409 – psychotický zabiják bloudí po rozpraskaných
ulicích středověkého města a zanechává po sobě stopu smrti
a zkázy. Vysoce postavený rytíř a později i kameník byli nalezeni
s odťatou hlavou. Církevní hodnostář byl otráven, což zřejmě
souvisí se smrtí záhadného mnicha. Nikdo není v bezpečí.
Katolické město zoufale čeká na svého spasitele, až jednoho dne
je pověřen vedením vyšetřování Melchior, mladý, avšak proslulý
apatykář s citem pro detektivní práci. Vyzbrojen prastarými
znalostmi výroby léků z vyňatých orgánů se Melchior společně
s Dornem, zhýralým, avšak lehce prostoduchým městským
soudním vykonavatelem, vydává staletími po cestě nadpřirozena:
po cestě skrytých pozůstatků záhadných svobodných zednářů,
zlověstných přísah Bratrstva černých hlav, nemluvě o temných
politických tajemstvích Řádu německých rytířů – železné pěsti
katolické církve. Je nucen čelit vlastním démonům, před nimiž ho
může ochránit pouze jeho venkovská společnice Keterlyn, mladá
žena mnoha ctností, obdařená šamanskými znalostmi.
A psychotic serial killer roams the gritty streets of a Medievaltown,
leaving behind a trail of death and destruction. Both a highranking knight and the town’s master stonemason are found
decapitated. A holy man is poisoned, closely followed by the
death of a mysterious monk. No one is safe. Melchior
Wakenstede, a young, but renowned apothecary with an eye for
detective work, gets dragged along to lead the investigation.
Armed with the ancient knowledge of making medications from
harvested organs, and accompanied by Wenzel, the vicious yet
slightly dim-witted bailiff, they embark on a supernatural journey
through the ages: the vengeful Gotland pirates, the hidden relics
of the enigmatic Freemasons, the sinister vows of the
Schwartzhäupter fraternity and the dark political secrets of the
Teutonic Order – the iron fist of the Catholic church. He is forced
to face a few demons of his own, from which only his countryside
companion, Keterlyn, a young woman of great virtue and
shamanic knowledge, can save him.
REŽIE | DIRECTOR
Rein Kotov
VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET
35 mil. Kč | 1,27 mil. Kč
ŽÁNR | GENRE
drama, mysteriózní, krimi,
thriller, historický | drama,
mystery, krimi, thriller,
historical
TERMÍN REALIZACE | DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
jaro 2015 | spring 2015
DEBUT | DEBUT
ne | no
NÁMĚT | STORY
Indrek Hargla
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Indrek Hargla, Priit Pruks,
Peeter Urbla
KAMERA | DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Petr Kubík
STŘIH | EDITOR
Adam Dvořák
ZVUK | SOUND
Miloš Sommer
HUDBA | MUSIC
Karel Antonín
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY | WHERE
FILM IS SET – LOCATIONS ANDS
MOTIFS
středověké město a kostel,
moře a loď | medieval town
and a church, sea and a ship
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ |
WHERE FILMING IS PLANNED
Praha, Tallin, Kutná Hora |
Prague, Tallin, Kutná Hora
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
podzim 2015 | autumn 2015
STOPÁŽ | RUNNING TIME
90 min
PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING
FORMAT
DCP
VÝTVARNÍK | SET DESIGNER
Beata Brentnerová
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Viktor Krištof – Three Brothers,
Eero Talvistu – Camorka (EE),
Thierry Potok – Medienparks
NRW (DE), Peeter Urbla –
Exitfilm (EE)
KONTAKT / CONTACT
Three Brothers, Viktor Krištof
mobile: +420 724 809 247, e-mail: [email protected], www.historicalmovie.com
4
1
FILMy
vE vývOjI
FILMS
IN DEvELOPMENT
MLUvITI PRavDU
TELLING THE TRUTH
REŽIE | DIRECTOR
Dan Svátek
VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET*
55 mil. Kč | 2 mil. EUR
ŽÁNR | GENRE
historické drama | historical
drama
TERMÍN REALIZACE | DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
2016
DEBUT | DEBUT
ne | no
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY | WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
Vídeň, Mnichov, Třebíč,
Bratislava | Vienna, Munich,
Třebič, Bratislava
NÁMĚT | STORY
Josef Formánek
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Mitch Markowitz
KAMERA | DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Jakub Šimůnek
STŘIH | EDITOR
Alois Fišárek
ZVUK | SOUND
Petr Kappeler
HUDBA | MUSIC
Norbi Kovács
KOPRODUCENT | CO-PRODUCER
Goliath Arts (US)
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ |
WHERE IS FILMING PLANNED
Vídeň, Mnichov, Třebíč,
Bratislava | Vienna, Munich,
Třebič, Bratislava
STOPÁŽ | RUNNING TIME
110 min
PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING
FORMAT
35 mm
Scénář amerického scénáristy Mitche Markowitze, autora
oscarového filmu Dobré ráno, Vietname! podle románu
a bestselleru Josefa Formánka Mluviti pravdu. Válka, lidské
utrpení, ale i životní láska, tajné sny, lidská síla a odvaha ve
velkém příběhu muže, který sloužil v SS, Rudé i československé
armádě, byl nejmladším krajským tajemníkem KSČ, vězněm
i milionářem. Několikrát byl blízko smrti, potkal velkou lásku,
ztrácel ji a zase hledal, stejně jako odpověď na jedinou otázku –
jaký je smysl lidského života. Strhující, krutý, neuvěřitelný, ale
přitom pravdivý příběh podle skutečných událostí, odehrávající se
v Rakousku, Československu, Německu, a v Rusku. Jeden
z nejsilnějších milostných příběhů posledních dvaceti let.
„Mistrovské dílo“, řekl o románu Arnošt Lustig.
Mitch Markowitz, an American screenwriter, the author of the
Oscar-winning film Good Morning Vietnam wrote a script based
on the bestselling novel by Joseph Formanek Telling The Truth.
The war, human suffering, but also love, secret dreams, human
strength and courage in the grand story about a man who served
in the SS, the Red and the Czechoslovak Armies, was the
youngest Communist Party regional secretary, a prisoner and
a millionaire. Several times he was close to death, met the great
love, lost it and looked for it again, just as the answer to the only
question – what is the meaning of human life. Breathtaking, cruel,
unbelievable, but true story based on real events taking place in
Austria, Czechoslovakia, Germany, and Russia. One of the most
powerful love stories of the last twenty years.
KONTAKT / CONTACT
Holiday Films, Pavel Janák
e-mail: [email protected]
4
FILMS
IN DEvELOPMENT
FILMy
vE vývOjI
1
MyšI PaTŘÍ DO NEbE
EvEN MICE bELONG
IN HEavEN
Komedie o dvou úhlavních nepřátelích, myšce Šupito a lišákovi
Bělobřichovi, kteří se po nešťastné události setkají ve
zvířátkovském nebi, kde se z nich, díky absenci přirozených pudů,
postupně stanou nejlepší kamarádi. Vydají se na společnou cestu,
na níž se o sobě navzájem mnohé dovědí a zdolají těžkosti, které
jejich životy posunou správným směrem. Touha zvířecích hrdinů
být navždy spolu se vyplní i po znovunavrácení na svět, kam se
ale nechtěně narodí ve vyměněných rolích. Díky síle přátelství
však překonají i zdánlivě nemožné.
A comedy about two mortal enemies – a little mouse and a fox,
who after an unfortunate accident, meet in animal heaven. They
lose their natural instincts and become best friends. They set out
on a journey together, they have to face many difficulties and
obstacles, what makes them know themselves better and
improves their lives. Their wish to stay together after they return
to the Earth comes true, but they are reborn into opposite roles.
Thanks to the power of friendship, they can even overcome what
seemed to be impossible.
REŽIE | DIRECTOR
Denisa Grimmová, Noro Držiak
ŽÁNR | GENRE
animovaná komedie | animated
comedy
DEBUT | DEBUT
ano | yes
NÁMĚT | STORY
Iva Procházková
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Alice Nellis
VÝTVARNÍK | SET DESIGNER
Denisa Grimmová
PRODUCENT | PRODUCER
Vladimír Lhoták – Fresh Films
TERMÍN REALIZACE | DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
listopad 2015 – prosinec 2017 |
November 2015 – December
2017
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY |
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
4. 1. 2018
STOPÁŽ | RUNNING TIME
80 min
PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING
FORMAT
DCP
PODPORA | SUPPORT
The State Cinematography
Fund Czech Republic –
National Support
VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET*
67 607 000 | 2,46 mil. EUR
KONTAKT / CONTACT
Fresh Films, Vladimír Lhoták
mobile: +420 777 080 353, e-mail: [email protected], www.freshfilms.cz
4
1
FILMy
vE vývOjI
FILMS
IN DEvELOPMENT
NabaRvENé PTÁčE
THE PaINTED bIRD
REŽIE | DIRECTOR
Václav Marhoul
VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET*
120 mil. Kč | 4,38 mil. EUR
ŽÁNR | GENRE
drama, historický film | drama,
historical film
TERMÍN REALIZACE | DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
březen 2016 – červen 2017 |
May 2016 – June 2017
DEBUT | DEBUT
ne | no
NÁMĚT | STORY
Jerzy Kosiński
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Václav Marhoul
KAMERA | DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Vladimír Smutný
STŘIH | EDITOR
Luděk Hudec
ZVUK | SOUND
Jakub Čech
VÝTVARNÍK | SET DESIGNER
Jan Vlasák
PRODUCENT | PRODUCER
Václav Marhoul – Silver Screen
KOPRODUCENT | CO-PRODUCER
Česká televize
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY | WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
Ukrajina, Polsko, Čechy |
Ukraine, Poland, Bohemia
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ |
WHERE FILMING IS PLANNED
Volyň, Bialystok
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY |
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
2018
STOPÁŽ | RUNNING TIME
110
PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING
FORMAT
35 mm
PODPORA | SUPPORT
The State Cinematography
Fund Czech Republic –
National Support, Ministry
of Culture Czech Republic
Malého chlapce posílají rodiče, ve snaze uchránit ho před
masovým vyhlazováním Židů, k vybrané pěstounce na venkov
kdesi ve východní Evropě. Pěstounka však nečekaně umírá a tak
je dítě nuceno vydat se na cestu a protloukat se úplně samo
divokým a nepřátelským světem, ve kterém platí jen místní
pravidla, předsudky a pověry. Jeho snahu o doslovné fyzické
přežití ale po válce střídá jiný boj. Boj sama se sebou, boj o svou
duši, o svojí budoucnost...
„Světový bestseller Nabarvené ptáče (1965) je hluboce
dramatický příběh, který se zaobírá bezprostředním vztahem
mezi hrůzou a krutostí na jedné straně a nevinností a láskou na
straně druhé. Je to první a nejslavnější román autora knih
Byl jsem při tom a Pinball – jednoho z nejvýznamnějších
a nejvýraznějších světových spisovatelů minulého století –
Jerzy Kosińského.“
Václav Marhoul, režisér
A little boy is sent by his parents to live with a foster mother in
a village somewhere in Eastern Europe in an attempt to save him
from the mass extermination of the Jews. The foster mother
unexpectedly dies, however, and the little boy is forced to make
his way all alone in an unfriendly world where local rules,
prejudice and superstition prevail. His attempts to survive after
the war are replaced by a different kind of struggle. A struggle
with himself, a struggle for his soul, for his future...
“The Painted Bird (1965) is a dark masterpiece that examines
the proximity of terror and savagery to innocence and love. It is
the first, and the most famous world bestseller, novel by one of
the most important and original writers of last century – Jerzy
Kosiňski.“
Václav Marhoul, director
KONTAKT / CONTACT
Silver Screen, Václav Marhoul
tel: +420 296 236 491, e-mail: [email protected]
4
FILMS
IN DEvELOPMENT
FILMy
vE vývOjI
1
NÁvRaT DO kONčIN
RETURN TO kONčINy
(RETURN TO yONDER)
Návrat Mariky do rodné vsi Končiny je vlastně teprve tím jejím
pravým vysvobozením a pravou nadějí, protože ten krutý rozchod
s domovem, „který není“, je asi pro nás všechny k obecné
záchraně nutný. To hlavní se odehrává v místech, kde se narodila
a stala se dospělou. Jevy jakoby pomíjivé (světlo, vůně, barvy,
atmosféra krajiny) jsou překvapivě stálé, zatímco pevné body
(lidé, předměty) jevící se vždy jako uchopitelné a pevné, jako by
se naopak ztrácely. Příběh se nemění ani v horor, ani v krimi, ani
v thriller, dál ubíhá svým nastaveným tempem a skenuje Mariku
v její nejtvrdší životní prověrce.
„Režijně sázím na atmosféru, která pochopitelně houstne čím dál
víc. Nejdříve bloudění na firemním večírku, pak strach a hrůza
z lynče v tramvaji, úleva z rozhodnutí k návratu domů, tíživé
bezvětří rodinného života, když dítě přestane být dítětem, ale
dítětem zas touží chvilku být, a opět náraz nevyzpytatelnosti
osudu, který ze záhadných důvodů vrací nám nemilosrdně zpátky
do života věci, před kterými utíkáme.“
Robert Sedláček, režisér
Marika’s return to her native village, Končiny, is actually her true
liberation and her true hope, because that cruel separation from
the home “that is no more” is probably necessary for all of us to
find salvation. It mostly takes place in the places where she was
born and grew up. Phenomena that appear to be ephemeral
(light, aromas, colours, the atmosphere of the landscape) are
surprisingly constant, while the fixed points (people and objects)
that always seemed to be palpable and solid appear, on the
contrary, to be fleeting. The story does not turn into a horror or
a crime story or a thriller, but it keeps going at the same tempo
and shows Marika in the biggest test in her life.
“I staked the direction on the atmosphere, which understandably
gets denser and denser. First the drifting at the company party,
then the horror and fear from the lynch in the tram, the relief
from the decision to return home, the oppressive deadness of
family life, when the child is no longer a child, though wants to
be a child again, at least for a while, and the jolt of the
unpredictability of fate, which mercilessly returns those things
that we are running away from back to our lives for mysterious
reasons.”
Robert Sedláček, director
REŽIE | DIRECTOR
Robert Sedláček
ŽÁNR | GENRE
romantické drama | romantic
drama
DEBUT | DEBUT
ne | no
NÁMĚT | STORY
Martina Kinská
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Martina Kinská
KAMERA | DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Petr Cikhart
HUDBA | MUSIC
Michal Rataj
VÝTVARNÍK | SET DESIGNER
Martin Kurel
HRAJÍ | FEATURING
Hana Vágnerová, Miroslav
Donutil, Jan Hájek, Daniela
Kolářová, Marta Vančurová,
Jan Novotný
VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET
19 mil. Kč | 692 420 EUR
TERMÍN REALIZACE a DÉLKA
NATÁČENÍ
2014 – 2015
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY | WHERE
FILM IS SET – LOCATIONS AND
MOTIFS
severovýchodní Čechy |
Northeast Bohemia
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ |
WHERE IS FILMING PLANNED
severovýchodní Čechy |
Northeast Bohemia
PRODUCENT | PRODUCER
Viktor Schwarcz – Cineart TV
Prague
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY |
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
2015
KOPRODUCENT | CO-PRODUCER
Česká televize
STOPÁŽ | RUNNING TIME
100 min
PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING
FORMAT
DCP
KONTAKT / CONTACT
Cineart TV Prague, Viktor Schwarcz
mobile: +420 777 220 364, e-mail: [email protected]
4
1
FILMy
vE vývOjI
FILMS
IN DEvELOPMENT
NEbUDEš jINýCH
bOHŮ MÍTI
THOU SHaLT HavE NO
OTHER GODS bEFORE ME
REŽIE | DIRECTOR
Petr Šícha
ŽÁNR | GENRE
drama | drama
DEBUT | DEBUT
ne | no
NÁMĚT | STORY
Petr Šícha
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Petr Šícha
TERMÍN REALIZACE | DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
2015
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY | WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
Praha, Paříž | Prague, Paris
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ |
WHERE IS FILM SET PLANNED
Praha, Paříž | Prague, Paris
PRODUCENT | PRODUCER
Jana Tomsová – Studio
Fáma 92
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY |
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
podzim 2016 | autumn 2016
VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET*
30 mil. Kč | 1,09 mil. EUR
STOPÁŽ | RUNNING TIME
cca 100 min
Byli mladí, z odlišných kultur – křesťanské a islámské, a prožili
velkou studentskou lásku ještě v Československu. Příběh filmu
určilo dávné odloučení a náhlé setkáni po osmnácti letech
v Praze. Matka, úspěšná česká lékařka a stále charismatický
Arab, pokračování studentské lásky? Ale kdo ví, kým je tento
muž nyní? Dojde k nečekanému setkání se synem – studentem
gymnázia se západním vnímáním světa. Otcem zprostředkované
islámské náboženství nabízí v Praze gymnazistovi tolik nových
možností, jak udělat svět lepším... Oba rodiče zápasí o syna.
„Drama příběhu je velkým mementem pro dnešní multikulturní
společnost. Ukazuje, kam až může zajít fanatismus a manipulace
s duší mladého člověka a jaký může mít vliv na vztahy mezi
blízkými lidmi. Komorní příběh bude charakterizován silným
vnitřním hereckým napětím.“
Petr Šícha, režisér
They were young, from different cultures – Christian and Muslim –
and lived a great student love back in the days of Czechoslovakia.
A story of a farewell given long ago and of a sudden reunion in
Prague after eighteen years. The mother, a successful Czech
doctor, and the still charismatic Arabian... a revival of their student
love? But who knows what the man has really become? Their
son, a high schooler with a Western understanding of the world...
a mutually unexpected reunion of a son with his father. The
islamic religion, introduced by the father, which provokes in the
student so many new thoughts on how to make the world a better
place... Both parents fight for their son.
“The story is a moving reflection of our current multicultural
society. It shows how far fanaticism and manipulation of a young
person’s soul can reach, and how much influence these can
have on close relationships. An intimate story characterized by
strong internal dramatic tension.”
Petr Šícha, director
KONTAKT / CONTACT
Studio Fáma 92, Jana Tomsová
mobile: +420 730 146 751, e-mail: [email protected]
0
FILMS
IN DEvELOPMENT
FILMy
vE vývOjI
1
NEjvěTšÍ TajEMSTvÍ
LEOPOLDa bUMbÁCE
THE bIGGEST SECRET
OF LEOPOLD bUMbaC
Výpravná pohádka o síle odpuštění a nesmyslnosti násilí
pojednává o Leopoldu Bumbácovi – dělostřelci, který se vrací
z vojny a potká duše tří vojáků, které v té vojně zabil.
Napínavá, zábavná a romantická pohádka s množstvím
vizuálních efektů, která má velmi lidský a katarzní rozměr svou
poetikou navazuje na tradici nejkrásnějších českých pohádek.
An epic fairy tale about the power of forgiveness and the
absurdity of violence is the story of Leopold Bumbác, an
artilleryman who returns from a war and meets the souls of three
soldiers that he killed in the war. A suspenseful, entertaining and
romantic fairy tale with an abundance of visual effects, it has
a very human and cathartic dimension. With its poetics it follows
in the tradition of the most beautiful Czech fairy tales.
REŽIE | DIRECTOR
Jan Budař
VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET*
52 mil. Kč | 1,89 mil. EUR
ŽÁNR | GENRE
pohádka | fairy tale
TERMÍN REALIZACE | DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
léto 2015 | summer 2015
DEBUT | DEBUT
ano | yes
NÁMĚT | STORY
Jan Budař
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY |
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
podzim 2016 | autumn 2016
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Jan Budař
STOPÁŽ | RUNNING TIME
90 min
VÝTVARNÍK | SET DESIGNER
Jan Štěpánek
PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING
FORMAT
DCP
PRODUCENT | PRODUCER
Jan Budař – Budhar film
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Jiří Koštál – Salamander
Syndicate
KONTAKT / CONTACT
Salamander Syndicate, Jiří Košťál
mobile: +420 777 599 560, e-mail: [email protected], www.synfilms.cz
1
1
FILMy
vE vývOjI
FILMS
IN DEvELOPMENT
NEMILOvaNÁ
THE UNLOvED
ŽÁNR | GENRE
drama | drama
NÁMĚT | STORY
Arnošt Lustig
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Pavel Göbl, Giles Smith,
Arnošt Lustig
PRODUCENT | PRODUCER
Tomáš Bělohradský, Přemysl
Klimsza – Czech FILM
TERMÍN REALIZACE | DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
2016
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY | WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
Česká republika – Terezín |
Czech Republic – Terezín
KDE SE PLANUJE NATACENI |
WHRE FILMING IS PLANNED
Česká republika – Terezín |
Czech Republic – Terezín
PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING
FORMAT
35 mm, DCP
Děj se odehrává v roce 1943, v modelovém koncentračním
táboru v Terezíně, který nacisté používali pro mezinárodní
pozorovatele jako ukázku jejich „humánního“ zacházení s Židy.
17-leté Perle se podařilo uniknout pravidelné deportaci do
vyhlazovacích táborů v Polsku pomocí poskytování svých
sexuálních služeb, mimo jiné, židovskému vůdci Rady starších,
který její kartu odstraní z centrálního registru pokaždé, když ví,
že se připravuje seznam deportovaných, nebo německému
důstojníkovi, který jí chce poslat do Německa na „germanizaci“.
V tomto podivně normálním světě, kde jsou kavárny plné lidí
a konají se fotbalové zápasy, přízrak zmizení a smrti způsobí, že
Perla a její přátelé začnou uvažovat o smyslu lidské existence,
včetně lásky, nenávisti, sexu, integrity a generačních vztahů.
In 1943, in the model concentration camp at Theresienstadt,
Czechoslovakia, where the Nazis used to show international
observers their “humane” treatment of the Jews, 17-year-old
Perla has managed to escape the regular deportations to the
death camps of Poland by offering her sexual favors to, among
others, the Jewish head of the Council of Elders, who removes
her card from the central registry whenever he knows
a deportation list is being prepared, the German officer, who
wants to send her to Germany for “Germanisation”. In this weirdly
normal world where cafes are crowded and soccer matches are
held, the specter of disappearance and death cause Perla and
her friends to ruminate on the meaning of human existence,
including love, hate, sex, integrity, generational relationships, and
more.
KONTAKT / CONTACT
Czech FILM, Tomáš Bělohradský
mobile: +420 724 171 724, e-mail: [email protected], www.czech-film.cz
2
FILMS
IN DEvELOPMENT
FILMy
vE vývOjI
1
NIkDy NEjSME SaMI
NEvER aLONE
Film Nikdy nejsme sami vypráví o „stávání se někým“, o hledání
svého místa pro jedny, o cestě k dospělosti pro druhé. Sleduje
osud osmi předních postav. Zatímco dva hlavní protagonisté
směřují do temnot, jejich ženy na cestu k samostatnosti, jejich
děti aspirují na útěk z temného dětství. Směřují k životu.
„Film Nikdy nejsme sami se odehrává dnes, tedy v době, kterou
považujeme za dobu zlomu. Evropa prochází zásadní krizí,
nejenom finanční, ale také sociální a politickou. Cítíme, že může
dojít ke zlomu, který nás může přivést k neo-totalitě. Země
východní, střední i západní Evropy jsou náchylné – každá po
svém – buď k protofašistickým či neo-stalinistickým politickým
proudům, které jsou dnes skutečnou hrozbou pro demokracii.
Naši hrdinové jsou dětí této doby: jsou zmítáni osobní
nespokojeností a pocitem, že žijí v nepřátelském světě.“
Petr Václav, režisér
The film Never Alone tells the story of “becoming someone”,
about looking for one’s place for some, about coming of age for
others. It follows the fates of eight main characters. While the two
main protagonists are heading towards darkness, their wives are
on the path to independence and their children are aspiring to an
escape from a gloomy childhood. They are heading towards life.
REŽIE | DIRECTOR
Petr Václav
PRODUCENT | PRODUCER
Jan Macola – Mimesis Film
ŽÁNR | GENRE
drama | drama
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Tom Dercourt, Sophie Erbs –
Cinéma Defacto (FR)
DEBUT | DEBUT
ne | no
NÁMĚT | STORY
Petr Václav
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Petr Václav
KAMERA | DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Edmond Carrére
STŘIH | EDITOR
Florent Mangeot
ZVUK | SOUND
Daniel Němec
VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET*
19,2 mil. Kč | 700 000 EUR
TERMÍN REALIZACE | DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
léto – podzim 2014 | summer –
autumn 2014
STOPÁŽ | RUNNING TIME
100 min
PROMÍTACÍ FORMÁT
| SCREENING FORMAT
DCP
PODPORA | SUPPORT
The State Cinematography
Fund Czech Republic –
National Support
“The film Never Alone takes place now, being a time that we
consider to be an era of turning points. Europe is going through
a significant crisis, not only financial, but also social and political.
We have the feeling that it can lead to a turning point that can
bring us to a neo-totality. The countries of Eastern, Central and
Western Europe are susceptible – each in their own way – to
either proto-fascist or neo-Stalinist political currents, which are
now a true threat to democracy. Our heroes are the children of
this time: they are buffeted by personal dissatisfaction and
a feeling that they are living in an unfriendly world.”
Petr Václav, director
KONTAKT / CONTACT
Mimesis Film, Jan Macola
mobile: +420 724 938 883, e-mail: [email protected], www.mimesis.cz
1
FILMy
vE vývOjI
FILMS
IN DEvELOPMENT
OSTRavak OSTRavSkI
vE FILMU!!!
OSTRavak OSTRavSkI
REŽIE | DIRECTOR
David Kočar, Vladislav Kučík
VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET
16 mil. Kč | 583 110 EUR
ŽÁNR | GENRE
komedie | comedy
TERMÍN REALIZACE | EXPECTED
DATE OF PRINCIPLE
PHOTOGRAPHY
léto – zima 2014 | summer –
winter 2014
DEBUT | DEBUT
ne | no
NÁMĚT | STORY
Ostravák Ostravski
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Vladislav Kučík
KAMERA | DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
David Ployhar
STŘIH | EDITOR
David Kočar
ZVUK | SOUND
Miloš Sommer
HUDBA | MUSIC
Karel Antonín, Jaromír
Nohavica
PRODUCENT | PRODUCER
Viktor Krištof – Three Brothers
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY | WHERE
FILM IS SET – LOCATIONS ANDS
MOTIFS
Ostrava, Praha | Ostrava,
Prague
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ |
WHERE FILMING IS PLANNED
Ostrava, Praha | Ostrava,
Prague
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY |
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
jaro 2015 | spring 2015
STOPÁŽ / RUNNING TIME
85 min
O fenoménu „Ostravaka Ostravskeho“ bylo napsáno hodně
a veřejnost se s ním setkává řadu let prostřednictvím webu
„Denik Ostravaka“, sedmi knih a CD nahrávek jeho tzv. „dřístů“ –
komentářů ze života běžného občana Ostravy. Nad rozdíl od
různých „imitátorů“ není literární Ostravák primitivem, ale vtipným
glosátorem současnosti. O úrovni Ostravákova psaní svědčí,
neutuchají spekulace o totožnosti autora. Většina kritiků se
shoduje, že se jedná o osobu nesmírného literárního talentu
a citu pro jazyk.
„Filmem bychom rádi navázali na klasiku české filmografie
70. a 80. let. Cílem je najít herce a představitele, kteří se ztotožní
se svými postavami. Celý příběh se z devadesáti pěti procent
odehrává v kulisách Ostravy a Ostravska. Nevnímáme tuto
lokalitu jako archetypální místo šedi, smogu a uhlí. Cítíme ji jako
soudobé panoptikum, kde se snoubí moderní se starým, zašedlé
s barevným a rádi bychom tento pocit vtiskli také do výpravy
a celkové vizuální podoby filmu.“
David Kočar a Vladislav Kučík, režiséři
A classic film comedy inspired by the bestselling book series
Ostravak Ostravski written by an unknown author whose forum
has received over 2 million comments. The anonymity of the writer
remains a mystery even though his work has been researched by
the most renowned linguists and scientists. The book and film is
a probe in the heart of the northern region of the Czech Republic
and the city of Ostrava. It is a satire on the way the region is
perceived by its inhabitant and the rest of the country.
“We would like the film to follow in the footsteps of the classic
Czech filmography of the 70’s and 80’s. The goal is to find actors
and performers who would identify with their role. Almost all of
the story takes place in Ostrava and the Ostrava Region. We
don’t perceive this location as an archetypical site of greyness,
smog and coal. We see it as a modern panopticon that combines
the modern with the old, the grey with the colourful and we
would also like to impress this feeling into the scenery and the
overall visual appearance of the film.”
David Kočar and Vladislav Kučík, Directors
KONTAKT / CONTACT
Three Brothers, Viktor Krištof
mobile: +420 724 809 247, e-mail: [email protected], www.historicalmovie.com
4
FILMS
IN DEvELOPMENT
FILMy
vE vývOjI
1
PŘEkRÁSNÍ
THE bEaUTEOUS
Poutají pozornost okolního světa, ale své životy nevlastní. Cesta
za nalezením vlastní identity, integrity a svobody není volbou, ale
nevyhnutelností. Citlivý vysokoškolák Jakub (19): andělský
vzhled; jemný a nezkažený; podřízen autoritě svých rodičů, tajně
miluje svého profesora a zvláštní pár mladých freeganů ho vede
k alternativnímu životnímu stylu. Uhrančivý prostitut David (21):
tmavý typ; spontánní, divoký, ďábelsky sexy; dítě ulice;
manipulován svojí faghag kamarádkou, vydírán svou invalidní
matkou a vztah s jeho nejlepším zákazníkem přestává být čistě
obchodním. Když se chlapci poprvé setkají, jejich protichůdné
energie je přitáhnou k sobě. Nezralost jim brání ve zvládnutí
takové dávky opačné energie, a tak se té samé noci od sebe
zase vzdálí. Setkání je však nezvratně změní.
„Svoboda, postkonsumerismus, transgrese, duchovní vývoj,
sexuální identita, městský existencialismus, zrod nové generace,
meditativní krása nočního velkoměsta, dojem zvídavého
pozorovatele.“
Jan Kobler, režisér
They attract attention but they don’t own their lives. The journey
to find identity, integrity and freedom isn’t a choice but
inevitability. Delicate university student Jakub (19): angel-like
appearance; gentle and pure; under authority of his parents,
secretly in love with his professor, a pair of freegans guides him
towards an alternative lifestyle. Bewitching male prostitute David
(21): dark type; wild, devilish sexy; child of streets; manipulated
by his faghag, blackmailed by his disabled mother, relationship
with his best customer isn’t pure business anymore. When the
boys meet for the first time, their contradictory energies attract
each other. Immaturity prevents managing such a dose of
opposite energy, thus the very same night they separate. The
encounter changes them, though.
REŽIE | DIRECTOR
Jan Kobler
ŽÁNR | GENRE
drama | drama
DEBUT | DEBUT
ano | yes
NÁMĚT | STORY
Michal Kráčmer
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Jan Kobler
VÝTVARNÍK | SET DESIGNER
Luis Artemio de Los Santos
PRODUCENT | PRODUCER
Michal Kráčmer – trans-for.me
VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET*
10 mil. Kč | 364 420 EUR
TERMÍN REALIZACE | DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
podzim 2015 | autumn 2015
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY | WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
Praha a okolí, Chomutov, hrad,
hudební klub, koleje, squat,
univerzita, hotel, rodinný dům,
cihlový dům | Prague,
Chomutov, castle, music club,
college, squat, university,
hotel, house, brick house
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ |
WHERE FILMING IS PLANNED
Praha, Chomutov, Milovice |
Prague, Chomotov, Milovice
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY |
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
září 2016 | September 2016
STOPÁŽ | RUNNING TIME
92 min
PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING
FORMAT
DCP
„Freedom, postconsumerism, transgression, spiritual
development, sexual identity, urban existentialism, birth of new
generation, meditative beauty of big city night, feeling of curious
observer.“
Jan Kobler, director
KONTAKT / CONTACT
trans-for.me, Michal Kráčmer
mobile: +420 602 838 388, e-mail: [email protected]
1
FILMy
vE vývOjI
FILMS
IN DEvELOPMENT
PŘES HRaNICI
THE CROSSING
REŽIE | DIRECTOR
Florence Miailhe
ŽÁNR | GENRE
animované drama | animated
drama
DEBUT | DEBUT
ne | no
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Marie Desplechin
PRODUCENT | PRODUCER
Dora Benousilio – Les Films
de l’Arlequin (FR)
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Digit Anima (BE), MAUR film,
Česká televize, Balance Film
(DE)
VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET*
77 mil. EUR | 2,8 mil. EUR
TERMÍN REALIZACE | DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
2015 – 2016
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ |
WHERE FILMING IS PLANNED
Francie, Česká republika |
France, Czech Republic
STOPÁŽ | RUNNING TIME
80 min
PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING
FORMAT
DCP
PODPORA | SUPPORT
The State Cinematography
Fund Czech Republic –
National Support
Příběh, vzdáleně inspirovaný osudem autorčiny rodiny
pocházející z oblasti židovských osad v někdejším Rusku,
sleduje peripetie dobrodružné i dramatické cesty dvou dětí,
sourozenců Kyony a Adriela, které utíkají přes půl světa před
nenávistí a pronásledováním represivního aparátu,
představujícího prototyp totalitního režimu 20. století. Autorkou
scénáře, který líčí jejich heroické putování je přední francouzská
scenáristka a literátka Marie Desplechin. Podařilo se jí stvořit na
jedné straně citlivý i poutavý příběh o dospívání, který přitom
srozumitelnou i stravitelnou formou odráží osudy obětí lapených
do osidel fašismu, holocaustu či komunismu. Příběh, který
vzdáleně připomíná Dickensenova Olivera Twista i velké romány
literatury 19. století, je působivým podobenstvím o tom, jak musí
člověk na své strastiplné cestě ke svobodě a naději obstát
v těžkých, až nemožných zkouškách.
The story, remotely inspired by the fate of the author’s family,
which came from the area of Jewish settlements in Russia,
follows the trials of the adventuresome and dramatic journey of
two children, the siblings Kyona and Adriel, who flee across half
the world from the hatred and persecution of a repressive
apparatus, representing the prototype of a 20th century
totalitarian regime. The author of the script, which tells of their
heroic journey, is a leading French scriptwriter and author, Marie
Desplechin. She has managed to create, on one hand, a sensitive
and engaging tale about growing up that also reflects the fates of
the victims trapped in the snare of fascism, the holocaust or
communism in a comprehensible and digestible manner. The
story, which is distantly reminiscent of Dickens’ Oliver Twist and
the great novels of 19th century literature, is an impressive
parable about how man must endure difficult, almost impossible
ordeals on his long and hard path to hope and freedom.
KONTAKT / CONTACT
MAUR film, Alena Vandasová
mobile: +420 775 117 646, e-mail: [email protected], www.maurfilm.com
FILMS
IN DEvELOPMENT
FILMy
vE vývOjI
1
PŘES kOSTI MRTvýCH
GaME COUNT
Přes kosti mrtvých je chystaný film světově známé režisérky
Agnieszky Holland na motivy úspěšné polské novely Olgy
Tokarczuk Svůj vůz i pluh veď přes kosti mrtvých. Skrze
energickou a značně excentrickou postavu Janiny Dušejkové,
učitelky angličtiny v důchodovém věku, sledujeme vzrůstající
hrůzu malé osady na polsko-českém pohraničí, ve které se
v rychlém sledu stane několik záhadných vražd. Hrůza a zděšení
z vražd kontrastuje s obecným nezájmem, který doprovází
masové vybíjení divoké zvěře v právě probíhající lovecké sezóně.
Dušejková je nejen milovnicí zvířat, ale také ochránkyní všech
divných a „jiných“ obyvatel Kłodzké kotliny, kde se příběh
odehrává. Skrze ní začínáme v příběhu postupně odhalovat, kdo
stojí za prapodivnými vraždami a jak souvisí s vyvražďováním
zvěře.
Game Count is the planned film by the world-renowned director
Agnieszka Holland based on the successful Polish novel by Olga
Tokarczuk Drive your Plough over the Bones of the Dead.
Through the energetic and considerably eccentric figure of
Janina Dušejková, an English teacher of retirement age, we see
the rising horror of a small settlement on the Polish-Czech border
where several mysterious murders take place in rapid
succession. The fear and horror from the murders is in contrast
with the general disinterest that accompanies the mass slaughter
of wild animals during the hunting season that is currently
underway. Dušejková is not only an animal lover, but also
a guardian of all the strange and “different” inhabitants of the
Kłodzko Valley, where the tale takes place. Through her we start
to discover who is behind the strange murders and how they
relate to the slaughter of the animals.
REŽIE | DIRECTOR
Agnieszka Holland
ŽÁNR | GENRE
drama | drama
PRODUCENT | PRODUCER
Krzysztof Zanussi, Janusz
Wachala – TOR Film
Production (PL)
DEBUT | DEBUT
ne | no
KOPRODUCENT | CO-PRODUCER
Tomáš Hrubý, Pavla Kubečková
– nutprodukce
NÁMĚT | STORY
Olga Tokarczuk
VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET*
78,47 mil. Kč | 2,86 mil. EUR
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Olga Tokarczuk, Agnieszka
Holland
TERMÍN REALIZACE | DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
leden 2015 – listopad 2015 |
January 2015 – November 2015
KAMERA | DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Jolanta Dylewska
HUDBA | MUSIC
Antoni Komasa-Łazarkiewicz
VÝTVARNÍK | SET DESIGNER
Kasia Sobanska, Marcel
Slawinski
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY |
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
2016
STOPÁŽ | RUNNING TIME
100 min
PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING
FORMAT
DCP
KONTAKT / CONTACT
nutprodukce, Pavla Kubečková
mobile: +420 605 256 190, e-mail: [email protected], www.nutprodukce.cz
1
FILMy
vE vývOjI
FILMS
IN DEvELOPMENT
PŘÍPaD aNDREy S.
THE CaSE OF aNDREa S.
REŽIE | DIRECTOR
Jiří Diviš
ŽÁNR | GENRE
detektivní thriller | detective
thriller
DEBUT | DEBUT
ano | yes
NÁMĚT | STORY
Jiří Diviš
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Jiří Diviš
KAMERA | DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Jakub Šimůnek
STŘIH | EDITOR
Jiří Brožek
ZVUK | SOUND
Tomáš Bělohradský
HUDBA | MUSIC
Varhan Orchestrovič Bauer
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Martin Mackovič – Filmpark
(SK), Tomáš Bělohradský –
Czech FILM
HRAJÍ | FEATURING
Roman Luknár, Jana Stryková,
Michal Dlouhý, Lenka
Vlasáková, Jan Tříska, Vica
Kerekes, Ivan Franěk, Jarek
Hylebrant, Pavel Nečas, Jana
Malá
TERMÍN REALIZACE | DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
podzim – zima 2014 |
autumn – winter 2014
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY | WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
chata v lese, základní škola,
policejní kanceláře, rodinné
domky, zahrady, panelové
byty, benzinová pumpa,
psychiatrické oddělení,
vojenská kasárna a výcvikový
prostor atd. | cottage in the
woods, elementary school,
police offices, houses,
gardens, panel apartments,
gas station, psychiatric
departments, military barracks
and training area, etc.
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ |
WHERE IS FILMING PLANNED
Praha, Sokolov, Ostrov nad
Ohří, Mostecká uhelná pánev,
vojenský prostor Brdy | Prague,
Sokolov, Ostrov nad Ohri, Most
– coalfield, military area Brdy
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY |
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
léto 2015 | summer 2015
STOPÁŽ | RUNNING TIME
110 min
PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING
FORMAT
DCP
Film spojuje prvky thrilleru a detektivního psychologického
příběhu. Zachycuje několik dní v životě rodičů, kterým unesli
dceru, a zároveň sleduje policejní pátrání, které osudově propojí
rodiče s vyšetřovateli případu. Otec unesené dcery je elitní voják
z povolání a cítí, že by mohl, a měl, udělat cokoliv, aby přispěl
k nalezení své dcery, tak, jak to od něj žádá jeho žena, ale na
druhé straně stojí vyšetřovatelé a pravidla, která se řídí zákonem
a která nelze překročit bez úhony. Pátrání se začne komplikovat,
čas utíká, podezřelých přibývá a na rozhodnutí nezbývá moc
času.
„Film se dotýká palčivého tématu – únosu dětí. Důraz je kladen
na psychologii a emoce v mezních situacích. Divák je
konfrontován se situací a může si položit otázku, jak bych se
zachoval já? Překročím zákon, abych zachránil své dítě? Použiji
všechny prostředky i s rizikem, že bych ublížil nevinnému?“
Jiří Diviš, režisér
The film combines genre elements off a thriller and psychological
crime story. It portraits a few days in the life of parents who’s
daughter was kidnapped. Simultaneously, it follows the crime
investigation which fatally links parents and the case
investigators. The daughter’s father is an elite professional soldier
and feels, that he could, and should, do whatever is necessary to
find his daughter, as his wife is expecting from him. On the other
side are the investigators, who are acting in accordance with
rules, and cannot cross those without getting into trouble. The
investigation gets complicated, time is flying, suspects are piling
up and there is not much time left.
“The script is touching on a sensitive and partially taboo subject
here – child kidnapping. The viewers are confronted with
a situation, that could be their own experience and they can ask
themselves, what they would do in a similar situation. Would they
break the law to save their child?“
Jiří Diviš, director
VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET*
20 mil. Kč | 728 842 EUR
KONTAKT / CONTACT
JDI Pictures, Jiří Diviš
mobile: +420 603 456 993, e-mail: [email protected]
FILMS
IN DEvELOPMENT
FILMy
vE vývOjI
1
RaP.ORTéR
RaP.ORTER
Rap.ortér je moderní městský muzikál, který těží z nejlepších
tradic žánru a zároveň se pokouší o nový náhled na něj. Hlavní
hrdina Vašek, obyčejný kluk z vesnice, přihlásil svou dívku
Zuzanu do soutěže krásy. Zuzana se stala Miss a jak už to Miss
dělají, Vaška okamžitě odkopla. Václavovi nezbývá než opustit
svou kariéru prodavače v krámku s počítači, stát se slavným
a získat Zuzanu zpátky. Hravý styl vyprávění, asijská choreografie
a hudba a texty Xindla X v celovečerním debutu Jakuba
Sommera.
Rap.orter is a modern urban musical based on the best traditions
of the genre while trying to find a new way of looking at the
genre. The main protagonist is Vašek, a regular boy from
a village, who enters his girlfriend Zuzana into a beauty contest.
Zuzana wins and, as beauty contestants are wont to do, she
immediately gives Vašek the boot. He has no choice but to
abandon his career as a sales clerk in a computer store, to
become famous, and thus to win back Zuzana. A playful
storytelling style, Asian choreography, and music and texts by
Xindl X in Jakub Sommer’s feature film debut.
REŽIE | DIRECTOR
Jakub Sommer
DISTIBUTOR | DISTRIBUTOR
Falcon
ŽÁNR | GENRE
muzikál | musical
VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET*
25 mil. Kč | 911 052 EUR
DEBUT | DEBUT
ano | yes
TERMÍN REALIZACE | DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
léto 2014 | summer 2014
NÁMĚT | STORY
Tomáš Holeček, Jakub
Sommer, Ondřej Ládek
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Tomáš Holeček, Zdeněk Viktora
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY | WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
Praha | Prague
KAMERA | DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Viktor Smutný
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ |
WHERE FILMING IS PLANNED
Praha | Prague
STŘIH | EDITOR
Jakub Voves
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY |
EXPECTED DATE OF DOMESTICAL
RELEASE
jaro 2015 | spring 2015
ZVUK | SOUND
Tomáš Kubec
HUDBA | MUSIC
Ondřej Ládek alias Xindl X
PRODUCENT | PRODUCER
Pavel Berčík, Ondřej Zima –
Evolution Films
KOPRODUCENT | CO-PRODUCER
Česká televize
STOPÁŽ | RUNNING TIME
100 min
PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING
FORMAT
DCP
PODPORA | SUPPORT
The State Cinematography
Fund Czech Republic –
National Support
KONTAKT / CONTACT
Evolution Films, Pavel Berčík
mobile: +420 777 932 957, e-mail: [email protected], www.evolutionfilms.cz
mobile: +420 736 751 010, e-mail: [email protected], www.evolutionfilms.cz
1
FILMy
vE vývOjI
FILMS
IN DEvELOPMENT
RITUÁL
THE RITUaL
ŽÁNR | GENRE
drama | drama
STOPÁŽ | RUNNING TIME
140 min
NÁMĚT | STORY
Tomáš Bojar, Ondřej Gabriel,
Šimon Špidla
PODPORA | SUPPORT
The State Cinematography
Fund Czech Republic –
National Support
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Tomáš Bojar, Ondřej Gabriel,
Šimon Špidla
PRODUCENT | PRODUCER
Tomáš Bojar – Cinema Arsenal
KOPRODUCENT | CO-PRODUCER
i/o post
České země na konci 19. století, město Polná na Vysočině. Končí
židovský Pesach, začínají křesťanské Velikonoce. Brutální vražda
mladé dívky krvavě rozděluje oba svátky i obyvatele města:
Čechy, Němce, Židy. Středověká legenda o děsivém židovském
rituálu ožívá. Krev křesťanské panny volá po pomstě. Odsouzení
židovského povaleče Leopolda Hilsnera se stává věcí veřejného
zájmu. Je však Hilsner skutečným pachatelem? Důkazy proti
němu chybějí a klíčová svědkyně vypovídá jinak, než národ
potřebuje. Není snad křesťanka? Není snad vlastenka? Zaplatili jí
Židé, vídeňská vláda nebo ten profesor Masaryk z Prahy?
Jmenuje se Johana. Ve městě však žije i podnikavý muž, který se
nebojí nahlas říct, co soud potřebuje slyšet. Byl přece v době
vraždy nedaleko místa činu. Nebo nebyl? Jmenuje se Petr.
Drama obou postav je dramatem jednoho z nejdůležitějších
okamžiků v moderních dějinách střední Evropy.
Easter time, the very end of the 19th century. A small town in
Central Europe. A young Christian virgin has been brutally
murdered. The local public soon comes to identify the likely
culprit – Leopold Hilsner, an unemployed Jewish youngster. Even
though there is virtually no real evidence against him, the antiSemitic hysteria prevails. The ancient legend says Jews need the
blood of Christian virgins as an ingredient for their festive
cookies. Hilsner’s fate is in hands of two key local witnesses. The
first is a simple Catholic woman who glimpsed the presumed
murderer shortly before the act, but she cannot however identify
him as Hilsner. Her conscience doesn´t allow her to lie. The
second is a well-tempered hustler, who is prepared to say
anything the public wants to hear just for money and fame. With
these two characters on stage, the moral drama begins. But
who’s the real perpetrator?
KONTAKT / CONTACT
Cinema Arsenal, Tomáš Bojar
mobile: +420 604 472 934, e-mail: [email protected], www.cinemaarsenal.cz
0
FILMS
IN DEvELOPMENT
FILMy
vE vývOjI
1
RUDý kaPITÁN
RED CaPTaIN
Horké léto roku 1992, půl roku před rozdělením Československa.
Mladý detektiv Richard Krauz se dostává k novému případu – na
hřbitově byla vykopána mrtvola s hřebíkem v hlavě. Tělo patří
starému kostelníkovi Kloknerovi. S pomocí Kloknerovy tajné
milenky, archivářky Mariky, Krauz objevuje, že za kostelníkovým
umučením stojí bývalá StB a nikdy nenalezený spis zachycující
zločiny kněží, na jejichž základě StB církev vydírala. Případem
posedlý Krauz ukrývá svojí rodinu do domnělého bezpečí
a vydává se napříč rozpadajícím se Československem hledat
muže, ke kterému vedou všechny stopy: „Rudého kapitána“.
It is the hot summer of 1992, half a year before the division of
Czechoslovakia. The young detective Richard Krauz gets a new
case – a dead body was dug up at a graveyard with a nail in its
head. The body belongs to the old sexton Klokner. With the help
of Klokner’s secret lover, the archivist Marika, Krauz discovers
that the former secret police was behind the sexton’s torture
along with a never-found file recording the crimes of priests,
based on which the secret police was blackmailing the church.
Krauz, who is obsessed with the case, secretes his family into
apparent safety and sets out across the crumbling country to find
the man that all the clues point to: the “Red Captain”.
REŽIE | DIRECTOR
Michal Kollár
ŽÁNR | GENRE
drama | drama
DEBUT | DEBUT
ano | yes
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Miro Šifra, Michal Kollár,
Anna Fifíková na motivy
stejnojmenného románu
Dominika Dána | based
on the novel Dominik Dán
KAMERA | DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Marcin Koszalka
ZVUK | SOUND
Lukáš Moudrý
HUDBA | MUSIC
Petr Ostrouchov
PRODUCENT | PRODUCER
Viktor Tauš, Michal Kollár –
Fog’n’Desire Films
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Sokol Kollár (SK), Mental
Disorder 4 (PL), Spiritus
Movens (HR)
KONTAKT / CONTACT
Fog’n’Desire Films
Michal Kollár, mobile: +420 775 619 027, e-mail: [email protected]
Viktor Tauš, mobile: +420 775 204 809, e-mail: [email protected]
www.fogndesirefilms.com
HRAJÍ | FEATURING
Maciej Stuhr, Zuzana
Krónerová, Milena
Steinmasslová, Marián
Geišberg, Andrzej Chyra, Ivan
Trojan, Martin Myšička, Jiří
Dvořák, Luděk Munzar
TERMÍN REALIZACE | DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
červenec – říjen 2014 |
July – October 2014
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY | WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
hotel v přístavu, hlavní nádraží,
dálnice | a hotel in a port, main
train station, motorway
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY |
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
prosinec 2015 | December 2015
STOPÁŽ | RUNNING TIME
100 min
PODPORA | SUPPORT
The State Cinematography
Fund Czech Republic –
National Support, Slovak
Audiovisual Fund
1
1
FILMy
vE vývOjI
FILMS
IN DEvELOPMENT
SENIOR QUINTET
SENIOR QUINTET
REŽIE | DIRECTOR
Tomáš Jančo
VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET*
35,6 mil. Kč | 1,3 mil. EUR
ŽÁNR | GENRE
kriminální komedie | crime
comedy
TERMÍN REALIZACE | DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
2015
DEBUT | DEBUT
ano | yes
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY | WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
vesnice v severovýchodních
Čechách | a village in
Northeast Bohemia
NÁMĚT | STORY
David Jan Novotný
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
David Jan Novotný
KAMERA | DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Matej Šomrák
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY |
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
2015 – 2016
ZVUK | SOUND
Michal Holubec
STOPÁŽ | RUNNING TIME
100 min
VÝTVARNÍK | SET DESIGNER
Jiří Sternwald
PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING
FORMAT
DCP
Zblázní-li se jeden stařec, svět se nezblázní. Ale zblázní-li se pět
starců v jednu chvíli a na tom samém místě? Ani poté se svět
nezblázní, neboť starců, kteří nemají na starost už nic víc než
zbláznit se z toho, co se v bláznivém světě děje, je tisíckrát víc
nežli pět. A jak by řekl Ozeáš Joska, cituje staré latiníky,
„optimum est aliena frui insania“, čili nejlepší je mít prospěch
z cizího bláznovství. Příběh pěti pošetilých starců, obyvatel
vesnice s fiktivním názvem Kumburk.
When an old man loses his mind the world isn’t going to go
haywire. But what if we gave you five old men losing their minds
at one time and one place? Not even this would be enough to
make the world fall to pieces. For there is a thousand times more
old men out there who have nothing better to do than to go
insane over the crazy things this already crazy world has to offer.
And as our leading man Ozeáš Joska would put it – quoting an
old proverb in Latin: Optimum est aliena frui insania – “From the
fervor of others take all possible advantage.” A story of five
somewhat foolish retirees from a fictional village called Kumburk.
PRODUCENT | PRODUCER
Nelly D. Jenčíková – MIRACLE
FILM
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Marcela a Marián Ferko –
Marlen Media Group (SK),
Vladimír Novák – Emita
Investments, Filmové ateliéry
Zlín
KONTAKT / CONTACT
MIRACLE FILM
Nelly D. Jenčíková, e-mail: [email protected], www.miraclefilm.cz
Radka Mizerová, e-mail: [email protected], www.miraclefilm.cz
2
FILMS
IN DEvELOPMENT
FILMy
vE vývOjI
1
STaŘÍCI
OLD TIMERS
Československý válečný hrdina a politický vězeň se po čtyřiceti
letech v emigraci vrací do své vlasti. Osmdesátiletý invalida
přijíždí do Česka s jediným cílem – chce demonstrativně zastřelit
prominentního komunistického prokurátora, jehož zločiny
z padesátých let nebyly nikdy potrestány. Příběh je inspirovaný
skutečnou událostí z roku 2002, kdy se nositel řádu Bílého lva,
emigrant Pravomil Raichl spojil se svým bývalým spoluvězněm
Vojtěchem Klečkou a s jeho pomocí se rozhodnul demonstrativně
zabít bestiálního komunistického prokurátora Karla Vaše.
„Film vypráví o pomstě, která má absurdní podobu. Na místě
akčních hrdinů vidíme osmdesátileté starce. Situace, které by
žánrový thriller ignoroval, vyzdvihujeme. Nepřítelem našich
hrdinů je realita, která stojí mezi jejich kontroverzním úmyslem
zabít a faktem, jak to v jejich věku a situaci udělat.“
Ondřej Provazník a Martin Dušek, režiséři
REŽIE | DIRECTOR
Ondřej Provazník, Martin Dušek
ŽÁNR | GENRE
absurdní thriller | absurd
thriller
DEBUT | DEBUT
ano | yes
NÁMĚT | STORY
Ondřej Provazník
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Ondřej Provazník
PRODUCENT | PRODUCER
Jiří Konečný – endorfilm
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY |
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
2016
STOPÁŽ | RUNNING TIME
90 min
PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING
FORMAT
DCP
PODPORA | SUPPORT
The State Cinematography
Fund Czech Republic –
National Support, Berlin
Scholarship – Programm
Nipkow
After 40 years in exile, a former Czechoslovak war hero and
political prisoner returns to the country of his birth. It gradually
becomes apparent that the disabled 80-year-old has come back
with one aim in mind: to shoot dead a prominent Communist
state prosecutor whose crimes during the 1950s have gone
unpunished. The film is loosely based on a true story. In 2002,
Pravomil Raichl, an 81-year-old decorated former political
prisoner and emigrant joined forces with a former co-prisoner,
Vojtěch Klečka, with the aim of executing Karel Vaš, a notorious,
brutal Communist state prosecutor.
“The film tells the story of revenge that has an absurd form.
Instead of action heroes we see little eighty-year-old men. We
play up situations that a genre-based thriller would ignore. Our
protagonists’ enemy is reality, which stands between their
controversial intention to murder and the fact of how to do it in
their age and situation.”
Ondřej Provazník and Martin Dušek, directors
KONTAKT / CONTACT
endorfilm, Jiří Konečný
mobile: +420 602 358 373, e-mail: [email protected], www.endorfilm.cz
1
FILMy
vE vývOjI
FILMS
IN DEvELOPMENT
šIška DE LUxE
SHISHka DE LUxE
REŽIE | DIRECTOR
Jan Cvitković
ŽÁNR | GENRE
hořkosladká městská komedie |
urban bittersweet comedy
DEBUT | DEBUT
ne | no
NÁMĚT | STORY
Jan Cvitković
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Jan Cvitković
KAMERA | DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Jure Černec
STŘIH | EDITOR
Miloš Kalousek
ZVUK | SOUND
Viktor Ekrt
HUDBA | MUSIC
Aleksander Pešut
VÝTVARNÍK | SET DESIGNER
Vasko Kokelj
PRODUCENT | PRODUCER
Ondřej Zima – Evolution Films
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Aleš Pavlin – Perfo Production
(SI), Robert Naskov – KINO
OKO (MK)
HRAJÍ | FEATURING
Žiga Fodransperg, David
Furlan, Marko Miladinovič,
Jana Prepeluh
DISTRIBUTOR | DISTRIBUTOR
A-Company Czech
VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET*
22 mil. Kč | 802 380 EUR
TERMÍN REALIZACE | DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
červen – září 2014 |
June – September 2014
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY | WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
Slovinsko – Ljublana | Slovenia
– Ljublana
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ |
WHERE FILMING IS PLANNED
Slovinsko – Ljublana, Šiška |
Slovenia – Ljublana, Shishka
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY |
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASES
2016
STOPÁŽ | RUNNING TIME
100 min
PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING
FORMAT
DCP
Evropský koprodukční projekt nového hraného celovečerního
filmu Šiška De Luxe je hořkosladká městská komedie o generaci
současných čtyřicátníků – generaci, která se v novém uspořádání
poněkud ztrácí, protože vyrostla na hodnotách toho starého.
Jan Cvitkovič je v současné době jedním s nejúspěšnějších
slovinských režisérů, který již ve svých předešlých filmech
ukázal, že umí vytvořit výjimečné filmové dílo, které dokáže
zaujmout, jak náročné festivalové publikum, tak i diváky v kinech.
„Hořkosladká městská komedie Šiška de Luxe se odehrává
v okolí Lublaně zvané Šiška, známé pro své neobvyklé, zajímavé
postavy. Chci natočit film, který bude přes sérii absurdních,
komických i tragických sekvencí vysílat pozitivní poselství, a to
zejména pro generaci, ke které já sám patřím – generaci, která
je tak trochu ztracená v novém systému, protože vyrůstala
s hodnotami toho starého.“
Jan Cvitković, režisér
The European co-production film Šiška De Luxe is a bittersweet
urban comedy about today’s 40-year-olds – a generation who
have lost their way in the new social order because they grew up
with the values of the old system. Jan Cvitkovič is currently one
of Slovenia’s most successful filmmakers, whose previous work
has shown him capable of creating films that are attractive to
demanding festival audiences as well as to the general moviegoing public.
“Šiška de Luxe is an urban bittersweet comedy. The story takes
place in a Ljubljana neighbourhood called Šiška, known for it’s
unusual, interesting characters. I want to make a film, which will,
through a series of absurd, comic and tragic sequences send out
a hopeful, positive message, especially to the generation that
I myself belong to – a generation which is a bit lost in the new
system, as it grew up with the values of the old one.”
Jan Cvitković, director
KONTAKT / CONTACT
Evolution Films, Ondřej Zima
mobile: +420 736 751 010, e-mail : [email protected], www.evolutionfilms.cz
4
FILMS
IN DEvELOPMENT
FILMy
vE vývOjI
1
UčITELka
THE TEaCHER
Osmdesátá léta minulého století v jedné předměstské základní
škole. Ředitelka školy společně s rodiči hledají způsob, jak se
zbavit jedné učitelky – bezdětné vdovy po vysokém armádním
důstojníkovi, která si manipulací podrobuje rodiny svých žáků.
Zjistí si, kde pracují jejich rodiče a jak by jí mohli být užiteční.
Pokud někdo z rodičů odmítne „výpomoc“, může si být jistý, že na
to doplatí. Ač se příběh odehrává v časech minulých, kořeny
problémů s klientelismem, korupcí, manipulací a ohýbáním práva
jsou naprosto analogické a vyrůstají ze stejné půdy, půdy živené
lidským strachem, vypočítavostí, lhostejností, malostí a zištností,
jak je tomu i dnes.
„Když o Učitelce přemýšlím, je pro mě naprosto pečlivou
a strhující analýzou, jak společnost dokáže být postupně
umrtvena a zastrašena až k beznaději, že jde cokoli změnit.
O kolektivní letargii, která může zavinit tragédii. A o naději,
kterou v sobě nese odmítnutí lhostejného přihlížení a překonání
vlastního strachu. A to se mi zdá mimořádně aktuální! A když se
to dobře natočí, vždycky bude!“
Jan Hřebejk, režisér
The film takes place in the 1980s at primary school on the
outskirts of town. The school headmistress meets with the
parents to find a way of getting rid of certain teacher, who play
strange games with her pupils’ families. She finds out where the
parents work and how they might be of use to her. Any parents
who refuse to “help out” can be sure to feel the consequences.
Although the story is set in the past, the roots of clientelism,
corruption and manipulation are the same; then as now, they
grow from the same fertile ground, nourished by fear, calculation,
apathy, pettiness, and self-interest.
REŽIE | DIRECTOR
Jan Hřebejk
ŽÁNR | GENRE
drama | drama
DEBUT | DEBUT
ne | no
NÁMĚT | STORY
Petr Jarchovský
SCÉNÁŘ | EDITOR
Petr Jarchovský
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY | WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
Praha – škola, tělocvična,
rodinný dům, byty, ulice |
Prague – school, gym, house,
apartments, street |
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ |
WHERE FILMING IS PLANNED
Praha, střední Čechy |
Prague, Central Bohemia
KAMERA | DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Martin Štrba
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY |
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
2016
VÝTVARNÍK | SET DESIGNER
Milan Býček
STOPÁŽ | RUNNING TIME
95 min
PRODUCENT | PRODUCER
Ondřej Zima, Jan Prušinovský
– OFFSIDE MEN
PROMÍTACÍ FORMÁT |
SCREENNING FORMAT
DCP
VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET*
19,7 mil. Kč | 718 500 EUR
PODPORA | SUPPORT
The State Cinematography
Czech Republic – National
Support
TERMÍN REALIZACE | DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
jaro – léto 2015 | spring –
summer 2015
“When I think of The Teacher, I see it as a carefully organized
and engrossing analysis of how a society can slowly grow numb
and browbeaten to the point of losing hope of effecting any
change at all. It is a film about how collective lethargy can lead
to tragedy. And a film about the hope contained in refusing to
stand idly by, about overcoming one’s own fears. This is
something that I find extraordinarily topical, and if it is well
filmed, it always will be!”
Jan Hřebejk, director
KONTAKT / CONTACT
OFFSIDE MEN, Ondřej Zima
mobile: +420 736 751 010, e-mail: [email protected], www.offsidemen.cz
1
FILMy
vE vývOjI
FILMS
IN DEvELOPMENT
vENkU
OUTSIDE
REŽIE | DIRECTOR
Michal Hogenauer
VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET*
15 mil. Kč | 546 630 EUR
ŽÁNR | GENRE
drama | drama
STOPÁŽ | RUNNING TIME
80 min
DEBUT | DEBUT
ano | yes
PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING
FORMAT
DCP
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Michal Hogenauer
PRODUCENT | PRODUCER
Petr Oukropec – Negativ
Mia přichází na studijní pobyt do malého přímořského městečka,
kde se spřátelí s mladými lidmi z místní ekologického kavárny
a postupně se připojí k jejich týmu. To, co se zdálo být vášní pro
zdravý, pozitivní a komunální způsob života se ukáže být přísně
funkční, hierarchickou a radikální sektou. Je to nenáboženská
sekta, která nutí své členy tvrdě pracovat a vychovávat své děti
pomocí tělesných trestů. Mia se podvědomě začíná vzdalovat
sama sebe, vzdávat se své vůle, srdce a těla. „Dobrovolně“ se
dostává do role moderního otroka a stále více vyniká ve
schopnosti trestat děti. Uvědomí si vůbec, že je manipulována?
A young student arrives for her study abroad in a small seaside
town. From the beginning she becomes acquainted with young
people from a local organic cafe and gradually she joins their
friendly team. What seems to be a passion for a healthy, positive
and communal way of life is uncovered as a strictly functional,
hierarchical and radical sect. It’s a non-religious sect that forces
its members to work hard and raise their children with physical
punishment. Mia unconsciously begins to detach from herself,
surrendering her mind, heart and body. She “voluntarily” takes on
the role of a modern slave, increasingly excelling in her duties of
punishing the children. Does she realize that she is being
manipulated? And how far can it go?
KONTAKT / CONTACT
Negativ, Zuzana Bieliková
mobile: +420 608 141 437, e-mail: [email protected], www.negativ.cz
FILMS
IN DEvELOPMENT
FILMy
vE vývOjI
1
vLÁDCI PRaHy
THE kINGS OF PRaGUE
Praha, současnost. Na počátku je rasově motivovaná vražda na
fotbalovém stadionu během ostře sledovaného utkání AC Sparty
Praha v Evropských pohárech. Z průmyslových kamer je možné
určit okruh pachatelů z řad ultras, ale nelze ukázat na jedince.
Domácí i zahraniční noviny tuto událost nafouknou do obřích
rozměrů, a poté co běžné vyšetřovací techniky selžou, se musí
detektiv infiltrovat do tvrdého jádra, které tvoří lidé extrémně
nebezpeční a jemu dosud neznámí. Tento film je volně inspirován
americkou seriálovou produkcí (Perníkový táta, Temný případ)
a kromě silného příběhu osobní proměny hlavní postavy řeší
i současné české téma rasismu, pravicového extremismu a toho,
kdo za tím vším skutečně stojí.
Prague, today. At the beginning, there is a racially motivated
murder on a football stadium during a high profile match of AC
Sparta Prague in European Cup. CCTV gives a circle of possible
perpetrators, yet it is impossible to point out the actual killer. The
domestic and foreign press make this a story number one and
after all the usual methods of investigation fail, the detective must
infiltrate to the heart of the organisation, which consist of
extremely dangerous individuals. This film is loosely inspired by
US TV series (Breaking Bad, True Detective) and apart from the
strong story of character change of the main hero, it follows the
current themes of racism, right-wing extremism and the real
people behind it all.
REŽIE | DIRECTOR
Matěj Chlupáček, Michal Samir
VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET*
40 mil. Kč | | 1,46 mil. EUR
ŽÁNR | GENRE
detektivní drama | detective
drama
TERMÍN REALIZACE | DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
2014 – 2015
DEBUT | DEBUT
ne | no
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY | WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
Praha, centrum i okrajové čtvrti
| Prague center and suburbs
NÁMĚT | STORY
Matěj Chlupáček, Michal Samir
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Michal Samir
KAMERA | DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Martin Žiaran
STŘIH | EDITOR
Goran Balov
ZVUK | SOUND
Ivo Broum
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY |
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
jaro 2016 | spring 2016
STOPÁŽ | RUNNING TIME
210 min
PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING
FORMAT
DCP
PRODUCENT | PRODUCER
Matěj Chlupáček – Barletta
Production
KONTAKT / CONTACT
Barletta Production, Matěj Chlupáček
mobile: +420 776 710 887, e-mail: [email protected]
1
FILMy
vE vývOjI
FILMS
IN DEvELOPMENT
všICHNI MUŽI
jEDNOU RaNOU
aLL MEN IN ONE
REŽIE | DIRECTOR
Monika Hašková
ŽÁNR | GENRE
komedie | comedy
DEBUT | DEBUT
ano | yes
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Monika Hašková
PRODUCENT | PRODUCER
Jan Lengyel – Pegasfilm
KOPRODUCENT | CO-PRODUCER
Mia Film
HRAJÍ | FEATURING
Tereza Kostková, Helena
Dvořáková, Zuzana Norisová,
Zuzana Onufráková, Martin
Kraus, Pavel Kříž, Vica
Kerekes, Karel Zima
TERMÍN REALIZACE | DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
podzim 2014 | autumn 2014
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY | WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
Praha, Košice | Prague, Košice
BUDGET | BUDGET*
14,7 mil. Kč | 535 700 EUR
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ |
WHERE FILMING IS PLANNED
Praha, Košice | Prague, Košice
DISTRIBUTOR | DISTRIBUTOR
Pegasfilm
STOPÁŽ | RUNNING TIME
90 min
PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING
TIME
DCP, DVD, Blu-ray
Jak najít toho pravého pro život, když je vám přes třicet, jste stále
ještě slečna a všude kolem se to hemží muži toužícími po sexu,
kariéře, a pokud po nějakém vztahu, tak nejlépe s chytrou
modelkou, která ráda vaří? Jak se poprat s touhou po vášni
a lásce, když ti lepší už jsou dávno zadaní? Tři kamarádky
a jedna svobodná matka volí každá jinou cestu, každá podle své
povahy a svých možností. Mužský pohled na vztahy dobře
vystihuje výrok „Já nedělám problémy a nevyhledávám
problémy“. Ovšem problém tu je, a to když muži a ženy mají
o vztahu úplně jinou představu. A to mívají často. Nicméně ať je
doba jakákoliv, ženy jsou jakkoliv emancipované, někde v hloubi
duše touží po lásce a náruči gentlemana. Taková touha může
končit malérem i happyendem… Ale nikdy není nudná. Obzvlášť
když vyjde inzerát hledající neskromně přímo typ Brada Pitta. Co
se stane, když na nereálný požadavek odpovědí reální muži?
Jakou bouři ve vztazích dokáže rozpoutat mladík s leskem „pana
Božského”? Má smysl nesmířit se s kompromisy a jít za
ideálem? Film Všichni muži jednou ranou si hraje s city, které
ženám po třicítce hrají na nervy.
How to find the right man when you are over thirty, still unmarried
and surrounded by men who just want sex and a career or, if
they are looking for a relationship, then with a smart model who
loves to cook? How to grapple with the desire for love and
passion when all the best men are already taken? Three friends
and one single mother each choose a different path according to
their temperament and possibilities. Whatever the era, however
emancipated women may be, somewhere in the depths of their
soul they desire a gentleman’s love and embrace. Such a desire
can end up a happy end or as a mess, but never boring,
especially when an immodest ad appears looking for nothing less
than a Brad Pitt type. What happens when a real man answers
an unrealistic request? What storm in the relationships can “Mr
Right” unleash? Does it make sense to forget about compromises
and insist on the ideal? All Men In One plays with feelings that
touch a nerve in women over thirty.
KONTAKT / CONTACT
Pegasfilm, Jan Lengyel
mobile: +420 608 032 119, e-mail: [email protected], www.pegasfilm.cz
FILMS
IN DEvELOPMENT
FILMy
vE vývOjI
1
ZajaTCI
CaPTIvE
Film Zajatci by měl být sondou do psychiky a postojů několika
občanů, iritovaných a frustrovaných jedinců, které už neuspokojuje
pouhé přihlížení vnitřnímu rozkladu současné společnosti a institucí,
stejně jako devalvaci občanských hodnot a erozi právního státu. Tito
lidé ještě donedávna poklidně a vážně uvažovali o tom, jak se
zachovat a postavit vůči neuspokojivému stavu. Stejně jako tisíce
ostatních občanů, i oni zvažovali různé naděje a možnosti nápravy
či vzpoury vůči moci.
REŽIE | DIRECTOR
David Jařab
VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET*
19 mil. Kč | 692 446 EUR
ŽÁNR | GENRE
politický thriller | political
thriller
TERMÍN REALIZACE | DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
2015, 2016
DEBUT | DEBUT
ne | no
„Může naše doba ještě nabídnout prostor pro autentickou
občanskou válku? Může zamezit ozbrojený odpor rozkladu
samotného základu našeho světa? Lze ještě dnes v našem
odideologizovaném světě, plném pouhých rekvizit a reziduí dob
minulých, nalézt autentickou naději na změnu? Zajatci naznačují,
vyprávějí, inscenují, provokují i matou. Jsou podnětem k úvahám
i emocionálním impulsem k provokativní reflexi našich vlastních
občanských postojů.“
David Jařab, rešisér
NÁMĚT | STORY
David Jařab
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY | WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
Praha | Prague
The film Captive should be a probe into the minds and the
attitudes of a number of citizens, irritated and frustrated individuals,
who are no longer satisfied by just sitting back and watching the
internal disintegration of modern society and institutions, just like
the devaluation of civic values and the erosion of the legal state.
These people were quiet and calm until recently and they were
seriously considering how to act and how to confront the
unsatisfactory state of affairs. Just like thousands of other citizens,
they were also considering various prospects and possibilities of
reformation or resistance against the powers that be.
STŘIH | EDITOR
Jan Daňhel
“Can our era still offer room for an authentic civil war? Can armed
resistance limit the disintegration of the very foundation of our
world? Is it still possible today, in our deideologised world, full of
mere props and residuals of previous times, to find authentic
hope for a change? Captive hints, narrates, stages, provokes and
perplexes. It is a stimulus for contemplation and an emotional
impulse for the provocative response of our own civic attitudes.”
David Jařab, director
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
David Jařab
KAMERA | DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Marek Jícha
HUDBA | MUSIC
Ivan Acher
PRODUCENT | PRODUCER
Viktor Schwarcz – CINEART TV
Prague
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ |
WHERE FILMING IS PLANNED
Praha | Prague
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY |
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
2016
STOPÁŽ | RUNNING TIME
100 min
PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING
FORMAT
DCP
HRAJÍ | FEATURING
Martin Pechlát, Stanislav
Majer
KONTAKT / CONTACT
CINEART TV Prague, Viktor Schwarcz
mobile: +420 777 220 364, e-mail: [email protected]
1
FILMy
vE vývOjI
FILMS
IN DEvELOPMENT
ZaTÍM DObRý
SO FaR SO GOOD
REŽIE | DIRECTOR
Tomáš Mašín
ŽÁNR | GENRE
drama | drama
DEBUT | DEBUT
ne | no
NÁMĚT | STORY
Jan Novák
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Jan Novák
KAMERA | DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Oleg Mutu
STŘIH | EDITOR
Petr Turyna
VÝTVARNÍK | SET DESIGNER
Henry Boraros
PRODUCENT | PRODUCER
Rick McCallum – Film United
KOPRODUCENT | CO-PRODUCER
Ivo Ceplevics – Film Angels
Studio (LV)
DISTRIBUTOR | DISTRIBUTOR
Bontonfilm
VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET*
90 mil. Kč | 3,28 mil. EUR
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY | WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
50. léta v Poděbradech a okolí,
Praha, byt Mašínových, věznice
Pankrác, nádraží Chlumec,
nádraží Mahlow v Německu,
budova CIC Západní Berlín |
The 1950’s in Poděbrady and
environs, Prague, the Mašin’s
flat, Pankrác prison, train
stations in Chlumec and
Mahlow in Germany, the West
Berlin CIC building
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ |
WHERE FILMING IS PLANNED
Lotyšško – Riga a okolí (LV) |
Latvia – Riga and environs (LV)
STOPÁŽ | RUNNING TIME
110 min
PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING
FORMAT
35 mm
PODPORA | SUPPORT
The State Cinematography
Fund Czech Republic –
National Support
Zatím dobrý je akční film, který hledá odpověď na otázku, do
jaké extrémní životní situace může být zahnán člověk čelící
politické nespravedlnosti. Nakolik je jeho jednání předurčeno
geny, touhou po dobrodružství, nebo jednoduše životní potřebou
svobodně dýchat. Příběh je podle skutečné události.
Československo 1949.
„Scénář filmu má pro svou akčnost a mladičké hrdiny
jednoznačný potenciál diváka strhnout a nepustit až do samého
konce. Stejně budu interpretovat samotný film. Jako rychlý,
realistický a akcí nabitý. Stejně intenzivní jako je touha jeho
hrdinů. Zajímají mne lidské důvody, které k činům a následné
odysey bratří Mašínů vedly. Námět filmu si klade základní otázku:
Je ozbrojený odpor vůči totalitnímu režimu oprávněný, přestože
s sebou nese bezpočet vedlejších obětí. Je z hlediska vyššího
mravního principu vražda tyrana zločinem? Je ospravedlnitelná?
Soud necháváme na divácích.“
Tomáš Mašín, režisér
So Far So Good is an action film that looks for an answer to the
question of what extreme situations a person can be driven to
when facing political injustice. To what degree is his behaviour
predetermined by genes, a desire for adventure or simply the
vital need to breathe freely. The plot is based on a true story.
Czechoslovakia 1949.
“With its action and young heroes the film’s screenplay has
a clear potential to grab the viewer’s attention and hold on to the
very end. I will be interpreting the film in the same manner, as
a fast, realistic and action-packed story. Just as intense as its
heroes’ desire. I am interested in the human reasons that led the
Mašín brothers to their deeds and to their subsequent odyssey.
The story is based on real events. The film’s plot poses a basic
question: is armed resistance against a totalitarian regime
justified, even though it results in countless incidental victims?
Is the murder of a tyrant a crime from the perspective of a higher
moral principle? Is it justifiable? We’ll leave the judgment up to
the audience.”
Tomáš Mašín, director
KONTAKT / CONTACT
Film United, Kateřina Silná
mobile: +420 603 310 803, e-mail: [email protected], www.filmunited.cz
0
FILMS
IN DEvELOPMENT
FILMy
vE vývOjI
1
ZLaTOvLÁSka
PRINCESS GOLDENHaIR
Tradiční hraná pohádka, která nesází na moderní triky, ale
především na pohádkovost samu. Kdo dokáže porozumět řeči
zvířat a získat jejich pomoc při cestě do kouzelného království
uprostřed jezera? Kdo má tolik odvahy, aby se vydal na kraj
světa a pro svého krále hledal tu nejkrásnější nevěstu? Kdo nikdy
nezradí své přátele a ochotně pomůže každému, kdo je v nouzi?
Právě takový hrdina je královský panoš Jiřík. Proviní se proti
příkazu svého krále a může si vybrat mezi trestem smrti
a nebezpečným putováním za Zlatovláskou, princeznou
z tajemné říše uprostřed jezera. Naštěstí má Jiřík statečného
a chytrého spojence – psa Štístko. Štístko není jen tak obyčejný
pes, běžící věrně po boku svého pána. Štístko je chytrý, veselý
a vtipný psík, který Jiříkovi vždycky dokáže pomoci a právě on
nám celý příběh Jiříka a Zlatovlásky vypráví.
A new fairytale from the director of Arabela and Three Hazel
Nuts for Cinderella (yearly seen by over 21 million people). Who
is he? He can understand the language of the animals and make
friends among them, who help him find his way into the magic
kingdom in the middle of a lake and to propose to Princess
Goldenhair. He has the courage to go to the end of the world to
find the fairiest bride for his King. He would never betray his
friends and he helps anyone in need... Royal esquire Jiřík is
exactly this kind of hero. It so happens that he disobeys his King
and faces a choice: death penalty or a dangerous, chancy
journey to find Princess Goldenhair from the mysterious kingdom
in the middle of a lake.
REŽIE | DIRECTOR
Václav Vorlíček
DISTRIBUTOR | DISTRIBUTOR
Bontonfilm
ŽÁNR | GENRE
pohádka | fairy tale
VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET*
50 mil. Kč | 1,82 mil. EUR
DEBUT | DEBUT
ne | no
TERMÍN REALIZACE | DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
2014–2015
NÁMĚT | STORY
Lucie Konášová
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Lucie Konášová
KAMERA | DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
David Ployhar
ZVUK | SOUND
Miloš Sommer
VÝTVARNÍK | SET DESIGNER
Beata Brentnerová
PRODUCENT | PRODUCER
Boris Krištof – Three Brothers
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY | WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
Ostrava, Praha | Ostrava,
Prague
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ |
WHERE IS FILMING PLANNED
české hrady a zámky | Czech
castles and chateaux
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY |
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
2015
STOPÁŽ | RUNNING TIME
90 min
PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING
FORMAT
DCP
KONTAKT / CONTACT
Three Brothers, Boris Krištof
mobile: +420 603 430 163, e-mail: [email protected], www.historicalmovie.com
1
1
FILMy
vE vývOjI
FILMS
IN DEvELOPMENT
ZLODějI ZELENýCH kONÍ
GREEN HORSE RUSTLERS
REŽIE | DIRECTOR
Dan Wlodarczyk
VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET*
19 mil. Kč | 692 400 EUR
ŽÁNR | GENRE
socialní drama | social drama
TERMÍN REALIZACE | DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
2014 – 2015
DEBUT | DEBUT
ne | no
NÁMĚT | STORY
Jiří Hajíček
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Hana a Dan Wlodarczykovi
KAMERA | DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Alexandr Šurkala
STŘIH | EDITOR
Marek Opatrný
ZVUK | SOUND
Lukáš Moudrý
VÝTVARNÍK | SET DESIGNER
Jan Novotný
PRODUCENT | PRODUCER
Viktor Schwarcz – CINEART TV
Prague
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Česká televize, i/o post
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY | WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
jižní Čechy, Český Krumlov |
South Bohemia, Český Krumlov
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ |
WHERE FILMING IS PLANNED
jižní Čechy, Český Krumlov |
South Bohemia, Český Krumlov
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY |
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
2016
STOPÁŽ | RUNNING TIME
cca 100 min
PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING
FORMAT
DCP
PODPORA | SUPPORT
The State Cinematography
Fund Czech Republic –
National Support
Sociální drama ze současného venkova. Na pozadí dramatického
příběhu o kopáčích vltavínů, jimž se ilegální těžba těchto
polodrahokamů stala nekontrolovatelnou vášní, ale i způsobem
jak řešit hmotné problémy, sledujeme osudy dvou nevlastních
bratrů. Propletenec přátelství, zrady, lásky a zklamání nás zavede
do specifické a unikátní společnosti nelegálních prospektorů, kteří
se pohybují za hranicí zákona a ve střední Evropě 21. století žijí
svůj sen o nezávislosti a svobodě – až do hořkého vystřízlivění.
„Jižní Afrika má diamanty a zlatokopy, my tady v jižních Čechách
máme vltavíny a jejich ilegální kopáče. Zloději zelených koní je
příběh se silným regionálním a sociálním akcentem. Není to
příběh o dobrodruzích, ale o venkovanech v holinách
a montérkách, kteří se musejí sakra ohánět, aby uživili rodinu
a děti, kteří se prospektorství věnují z důvodů čistě hmotných –
aby vyžili.“
Dan Wlodarczyk, režisér
A social drama from contemporary rural life. On the background of
a dramatic tale of moldavite diggers, for whom the illegal mining of
these semi-precious stones has become an uncontrollable
passion as well as a way to resolve material problems, we follow
the fates of two stepbrothers. A tangled web of friendship,
betrayal, love and disappointment lead us into the specific and
unique company of illegal prospectors who move beyond the law
and live their dream of independence and freedom in 21st century
Central Europe – until they get a bitter wakeup call.
“South Africa has its diamonds and gold diggers, we here in
South Bohemia have moldavite and its illegal miners. Green
Horse Rustlers is a tale with a strong regional and social accent.
It is not a story of adventures, but about country folks in rubber
boots and overalls who have to work to the bone in order to
provide for their families and children and who are involved in
prospecting for purely material reasons – in order to make
a living.”
Dan Wlodarczyk, director
KONTAKT / CONTACT
CINEART TV Prague, Viktor Schwarcz
mobile: +420 777 220 364, e-mail: [email protected]
2
FILMS
IN DEvELOPMENT
FILMy
vE vývOjI
1
ŽIvOT k SEŽRÁNÍ
LIFE TO DEvOUR
Hlavním hrdinou komedie Život k sežrání je dospívající Ben,
jehož láskou je jídlo a snem otevřít si v babiččině domě na
bretaňském pobřeží restauraci, kde by hýčkal své hosty. Ačkoli je
Ben na první pohled slušně „při těle“, je natolik bystrý a důvtipný,
aby životem zatím procházel bez větších obtíží. Jenže
bezstarostnou jízdu pozdního dětství ukončí dvě zásadní události
– dopis od doktorky, který rozpoutá hon na Benovu nadváhu
a spolužačka Anna, která přišla po prázdninách do školy
s ňadry!!! Ben se poprvé zamiluje a to se vším, co k tomu patří.
Aby získal náklonnost Anny, musí zhubnout a tím se roztáčí
kolotoč šílených eskapád s dietami, cvičením a všemožnými
obskurními metodami k dosažení perfektní figury. Paradoxně
k získání sebevědomí a tím pádem i Annina srdce mu pomůže
jeho domnělý nepřítel.
The main character of the comedy Life to Devour is the teenaged
Ben. He loves food and his dream is to open a restaurant in his
grandmother’s house on the coast of Brittany, where he would
pamper his guests. Although Ben is quiet obese at first glance,
he is bright and subtle enough to walk through life without
difficulties. But his carefree late childhood ends with two major
events – a letter from the doctor calling for an end to Ben’s
obesity and Ben’s schoolmate Anna who came to school after the
holidays with breasts!!! Ben falls in love for the first time and with
everything that comes with it. In order to gain Anna’s affection he
has to lose some weight. That spins a carousel of madcap
escapades with diets, exercising and all sorts of obscure
methods to achieve a perfect body. Ironically, Ben’s supposed
enemy is the one who helps him to obtain his self-esteem as well
as win Anna’s heart. But everything ends up completely different
in the end.
REŽIE | DIRECTOR
Kristina Dufková
ŽÁNR | GENRE
animovaná komedie | animated
comedy
DEBUT | DEBUT
ano | yes
NÁMĚT | STORY
Mikael Ollivier
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Barbora Dřevíkovská
STŘIH | EDITOR
Michal Lánský
ZVUK | SOUND
Ivo Broum
HUDBA | MUSIC
Jiří Burian
VÝTVARNÍK | SET DESIGNER
Kristina Dufková
PRODUCENT | PRODUCER
Matěj Chlupáček – Barletta
Production
VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET
25 mil. Kč | 911 052 EUR
TERMÍN REALIZACE | DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
2015
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY | WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
Praha, Francie u moře |
Prague, France – seacost
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY |
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
prosinec 2016 | December 2016
STOPÁŽ | RUNNING TIME
90 min
PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING
FORMAT
DCP
KONTAKT / CONTACT
Barletta Production, Matěj Chlupáček
mobile: +420 776 710 887, e-mail: [email protected]
FILMy
vE výRObě
4
FILMS
IN PRODUCTION
2
FILMy
vE výRObě
FILMS
IN PRODUCTION
aNDÍLEk Na NERvy
vICTORIa aNGEL
REŽIE | DIRECTOR
Juraj Šajmovič
VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET
20 mil. Kč | 728 847 EUR
ŽÁNR | GENRE
rodinný film | family film
TERMÍN REALIZACE / DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
květen – listopad 2014 |
May – November 2014
DEBUT | DEBUT
ne | no
NÁMĚT | STORY
Juraj Šajmovič, Beatriz
Šajmovičová
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Beata Parkanová, Alexandra
Škampová, Juraj Šajmovič
KAMERA | DIRECTOR OF
PHOTOGRAPHY
Vidu Gunaratna
STŘIH | EDITOR
Petr Šajner
ZVUK | SOUND
Petr Stýblo
HUDBA | MUSIC
Petr Malásek
PRODUCENT | PRODUCER
Beatriz Šajmovičová – Road
Movies
KOPRODUCENT | CO-PRODUCER
Aleš Siřínek – Adore Films (SK)
HRAJÍ | FEATURING
Pavel Řezníček, Petra
Černocká, Anna Kadeřávková,
Miroslav Vladyka, Linda
Rybová, Adam Mišík, Elena
Vacvalová, Kateřina
Hrachovcová, Pavel Nový,
Martina Hudečková
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY / WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
Středočeský kraj, Praha,
Kladno, luxusní vila, budova
úřadu, kancelář sociální
pracovnice, Ústecký kraj,
Ředhošť, vesnice, veterinární
ordinace, dům, pozemky,
obecní úřad, hospoda, obchod,
krajina | The Central Bohemian
Region, Prague, Kladno, luxury
villa, government building,
Ústi nad Labem regional social
workers office, Ředhošť,
village, veterinary clinic,
house, land, municipal office,
pub, shop, countryside
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ |
WHRE FILMING IS PLANNED
Praha, Kladno, Ředhošť |
Prague, Kladno, Ředhošť
Hrdinkou filmu je patnáctiletá Viktorie, typická představitelka části
mládeže, která je ovlivněna masovou popkulturou. Její myšlení
i jednání je určováno převážně napodobováním vzorů z oblasti
tzv. velkého světa, který obývají celebrity. Viktorie vyrůstá v tomto
prostředí vychovávaná pouze svojí matkou, úspěšnou
podnikatelkou a náhradu reálného života a opravdových vztahů
hledá ve virtuální realitě sociálních sítí. Zlom v jejím životě
nastává, když jí máma umře. Pro Viktorku neexistuje optimální
řešení, je to buď pobyt v dětském domově nebo stěhování za
biologickým otcem, který žije na venkově a je pro ní prakticky
cizím člověkem. Viktorčina adaptace na nové poměry a „nového“
otce přináší komické situace, jejichž jádrem je střet dvou světů,
které zdánlivě nejdou sladit.
The film’s protagonist is fifteen-year-old Victoria, a typical
example of a teenager that is influenced by mass pop culture.
Her thinking and behaviour are primarily dictated by the imitation
of role models from the adult world these celebrities inhabit.
Victoria is growing up in this environment, raised only by her
mother, a successful businesswoman, and looks for a substitute
for the real world and true relationships in the virtual reality of
social networks. The death of her mother is a turning point in her
life. There is no optimal solution for Victoria. She is facing either
living in an orphanage or moving to be with her biological father,
who is living in the countryside and who is practically a stranger
to her. Victoria’s adaptation to her new circumstances and “new”
father brings some comical situations that stem from a clash of
two worlds that seemingly have little in common.
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY |
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
jaro 2015 | spring 2015
STOPÁŽ | RUNNING TIME
110 min
PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING
FORMAT
35 mm, DCP
KONTAKT / CONTACT
Road Movies, Beatriz Šajmovičová
mobile: +420 723 009 964, e-mail: [email protected], www.roadmovies.cz
FILMS
IN PRODUCTION
FILMy
vE výRObě
2
bURÁCENÍ
RUMbLING
Celovečerní hraný film Burácení je drama založené na pravdivé
události, která se stala v roce 2004 a která završila sérii příběhů,
jež autor scénáře sledoval v médiích už řadu let. Domácí násilí,
sebeobrana před násilníkem, či obrana a pomoc blízkému
člověku v nouzi. Tento film je o ohroženém lidském druhu, jehož
smysl pro svobodu projevu a spravedlnost je na hranici zákona
a společenské normy. Syrovost a pravdivost dodává celému
snímku i fakt, že námět byl původně zamýšlen jako dokumentární
film o specifické povaze určitých lidí žijících mezi námi, jejichž
naturel se zcela vymyká naturelu běžného člověka. Ne náhodou
je film zasazen do prostředí motorkářského světa, rockové hudby
a sochařské komunity, kde se mísí rovná a čestná povaha
s výbušností, burácením v srdci a náklonností k absolutní kráse,
a kde člověk přestává být soudný sám k sobě.
Rumbling, a feature length film, is a typical drama based on a true
story that happened in 2004, completing a series of events, which
the screenplay author followed in the media for several years.
Domestic violence, acts of self-defense or helping victims in need.
This movie is about an endangered human species, whose sense
of justice and freedom of speech is at the edge of law and social
norms. The fact that this story was originally planned as
a documentary about a specific human trait of people living among
us, whose nature deviates from the norm, gives the film a correct
amount of crudeness and reality. Not by accident is the film set in
the world of motorcycles, rock music and artists|sculptors, where
fair and honest character blends with explosive emotions, rumbling
in the heart and affection for absolute beauty, and where man
ceases to be judgmental with himself.
REŽIE | DIRECTOR
Adolf Zika
ŽÁNR | GENRE
drama | drama
DEBUT | DEBUT
ne | no
NÁMĚT | STORY
Adolf Zika
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Adolf Zika
KAMERA | DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Jan Cabalka
STŘIH | EDITOR
Alois Fišárek
ZVUK | SOUND
Jiří Klenka, Pavel Dvořák
HRAJÍ | FEATURING
Tomáš Hajíček, Vica Kerekes,
Martin Stránský, Jana
Kolesárová, Vladimír Javorský,
Chantal Poullain, Oldřích
Navrátil, Zuzana Bydžovská,
Richard Müller, Zdeněk
Podhůrský, Kryštof Michal,
Mikuláš Křen, Jakub Kohák,
Ondřej Kavan, Jaromír Nosek,
Miroslav Navrátil
TERMÍN REALIZACE | DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
červenec 2013 – listopad 2014
| July 2013 – November 2014
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY | WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
napříč celou Českou republikou
| across the Czech Republic
HUDBA | MUSIC
Krucipüsk, Portless, Petr Brant,
Nano, Nobody Knows
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY |
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
listopad 2014 | November 2014
VÝTVARNÍK | SET DESIGNER
Petr Schel
STOPÁŽ | RUNNING TIME
90 min
PRODUCENT | PRODUCER
Adolf Zika – ZIPO FILM
production
PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING
FORMAT
DCP
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
cool.pool.media (US), Jiří
Matela
KONTAKT / CONTACT
ZIPO FILM production, Petr Benda
mobile: +420 604 963 005, e-mail: [email protected]
2
FILMy
vE výRObě
FILMS
IN PRODUCTION
CESTa DO ŘÍMa
jOURNEy TO ROME
REŽIE | DIRECTOR
Tomasz Mielnik
VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET*
12,8 mil. Kč | 466 460 EUR
ŽÁNR | GENRE
komedie | comedy
TERMÍN REALIZACE | DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
jaro 2014 | spring 2014
DEBUT | DEBUT
ano | yes
NÁMĚT | STORY
Tomasz Mielnik
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Tomasz Mielnik, Vít Poláček
KAMERA | DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Jan Šuster
STŘIH | EDITOR
Šimon Hájek
ZVUK | SOUND
Michaela Patríková
PRODUCENT | PRODUCER
Mikuláš Novotný, Radim
Procházka – Background films,
Weronika Czołnowska –
EasyBusyProductions (PL)
HRAJÍ | FEATURING
Václav Hrzina, Jan Englert,
Miroslav Donutil, Johana
Švarcová, Ernesto Čekan, Nina
Divíšková, Juraj Herz, Radim
Kalvoda, Ivana Uhířová, Igor
Bareš, Ivan Vojnár, Tomáš
Hanák, Dana Batulková, Igor
Chmela, Petr Jákl a další
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ |
WHERE FILMING IS PLANNED
Praha a okolí, Řím, Polsko |
Prague and environs, Rome,
Poland
KDE PŘÍBĚH FILMU ODEHRÁVÁ |
WHERE THE STORY TAKES PLACE
Praha, Řím, vlak do Říma |
Prague, Rome, train to Rome
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY |
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
podzim 2014 | autumn 2014
STOPÁŽ | RUNNING TIME
90 min
PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING
FORMAT
DCP
Nesmělý český mladík Vašek ukradne na zakázku obraz
z pražské Národní galerie a s nalepeným knírem, v černých
brýlích se vydává na cestu vlakem do Věčného města. Má tam
u fontány Di Trevi svůj lup předat italskému překupníkovi. Cestou
zažívá neuvěřitelná setkání: pokusí se ho vyzpovídat kněztaxikář, expert na hledání lanýžů mu představuje své prasátko
a paní s pejskem se podivuje nad tím, jak moc se podobá zloději
obrazu, jehož fotografii má v novinách na svém klíně. Jsou mu na
stopě čeští starožitníci i policejní komisař, jehož fatálně zmátne
malíř cestující stejným vlakem do Říma prodat svůj vlastní obraz.
Vašek potkává herce, vojáky, umělce, novináře a další. Ti všichni
vypráví své příběhy. Jsou tu hledači štěstí, ti, co jsou v balíku i ti,
kteří již došli osvícení. Ale je dnes vůbec možné něčeho opravdu
dosáhnout? Bláznivá komedie je ironickou metaforou hledání
hodnot v současné Evropě.
A feature length comedy about serious topics, but done in the
most fresh and funny way. Vasek is a shy man in his early thirties.
He stole a painting from the National Gallery and now disguised
travels to “The Eternal City” by a train. He meets extraordinary
characters on his way: a priest | taxi driver wants him to confess
in a cab, truffle expert introduces Vasek his little pig and a lady
with a dog wonders about Vasek’s resemblance to the picture of
a thief in the newspaper. Vasek is hunted by Czech antique shop
owners and a police commissioner. All of them tell their stories
about searching for happiness, fortune and enlightenment. But is
it possible for one to actually achieve something these days at
all? Journey to Rome is a crazy comedy and works as an ironic
metaphor about searching the values in contemporary Europe.
KONTAKT / CONTACT
Background films, Mikuláš Novotný
mobile: +420 777 910 290, e-mail: [email protected]
FILMS
IN PRODUCTION
FILMy
vE výRObě
2
FOTOGRaF
PHOTOGRaPHER
Příběh je volně inspirován životem a tvorbou Jana Saudka, který
je ve světě asi naším nejznámějším fotografem a bezesporu
zasáhl do vývoje světové fotografie. Vystavoval a prodával v těch
největších galeriích a uměleckých domech, je nositelem
mezinárodních ocenění, těší se velké popularitě a zájmu –
je to opravdu fenomén.
REŽIE | DIRECTOR
Irena Pavlásková
„Drama příběhu je okořeněno také smyslem pro humor, kterým
je náš hrdina obdařen. Film proniká do tajemství Janovy tvorby,
ponořuje se do bizarního a sugestivního světa žen, které ho
obklopují. Film je příběhem výjimečného člověka, který má ale
množství chyb a slabostí, kvůli kterým se neustále dostává do
životních svízelí.“
Irena Pavlásková, director
DEBUT | DEBUT
ne | no
The story is freely inspired by the life and work of Jan Saudek,
who is probably our most well-known photographer internationally
and has indisputably been involved in the development of
international photography. He has exhibited and sold his work in
the largest galleries and art houses, he has earned international
recognition and awards, he enjoys great popularity and interest –
he is a true phenomenon.
“The drama of the plot is spiced up with the sense of humour
with which our protagonist is prodigiously endowed. The film
penetrates the mystery of Jan’s work and delves into the bizarre
and suggestive world of the women who surround him. The film
is the story of an exceptional person and the creeping evil that,
under the pretence of good, entirely enwraps him.”
Irena Pavlásková, director
ŽÁNR | GENRE
drama, psychologická
tragikomedie | drama,
psychological tragicomedy
NÁMĚT | STORY
Irena Pavlásková
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Irena Pavlásková, Jan Saudek
KAMERA | DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
David Ployhar
STŘIH | EDITOR
Alois Fišárek
ZVUK | SOUND
Jiří Klenka
HUDBA | MUSIC
Jiří Chlumecký
VÝTVARNÍK | SET DESIGNER
Petr Pištěk
PRODUCENT | PRODUCER
Viktor Schwarcz – CINEART TV
Prague
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Česká televize, i/o post
HRAJÍ | FEATURING
Karel Roden, Marie Máša
Málková, Vilma Cibulková,
Jitka Sedláčková, Václav
Neužil
DISTRIBUTOR | DISTRIBUTOR
AQS
VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET*
29 mil. Kč | 1,05 mil. EUR
TERMÍN REALIZACE | DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
2014
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY | WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
Praha a okolí | Prague and
environs
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ |
WHERE FILMING IS PLANNED
Praha a okolí | Prague and
environs
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY |
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
leden 2015 | January 2015
STOPÁŽ | RUNNING TIME
120 min
PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING
FORMAT
DCP
PODPORA | SUPPORT
The State Cinematography
Fund Czech Republic –
National Support
KONTAKT / CONTACT
CINEART TV Prague, Viktor Schwarcz
mobile: +420 777 220 364, e-mail: [email protected]
2
FILMy
vE výRObě
FILMS
IN PRODUCTION
HLaSy
THE vOICES
REŽIE | DIRECTOR
Zbyněk Fiala
DISTRIBUTOR | DISTRIBUTOR
Pegasfilm
ŽÁNR | GENRE
drama | drama
TERMÍN REALIZACE | DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
červen – srpen 2014 |
June – August 2014
DEBUT | DEBUT
ano | yes
NÁMĚT | STORY
Zbyněk Fiala
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Zbyněk Fiala
KAMERA | DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Daniel Šperl
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY | WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
Brdské lesy, střední Čechy |
The Brdy forests, Central
Bohemia
STŘIH | EDITOR
Tomáš Konvička
KDE SE PLNUJE NATÁČENÍ |
WHERE FILMING IS PLANNED
Brdské lesy, střední Čechy |
The Brdy forests, Central
Bohemia
PRODUCENT | PRODUCER
Jan Lengyel – Pegasfilm
STOPÁŽ | RUNNING TIME
90 min
HRAJÍ | FEATURING
Michal Dlouhý
PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING
FORMAT
DVD, DCP, Blu-ray
Samota v opuštěných lesích a zoufalá žena, která slyší v domě
tajemné hlasy. Je zmizení jejího muže pouhá náhoda? Pomoci ji
přijíždí psycholog v podání Michala Dlouhého, který se
specializuje na EVP – Electronic Voice Phenomena, tedy na
studium fenoménu záznamů hlasů z jiného světa. Spirála
podivností se však začne roztáčet více než se zprvu zdálo
a rozuzlení bude více než překvapivé...
An isolated cottage in a deserted forest and a disconsolate
woman who hears mysterious voices in the house. Is her
husband’s disappearance pure chance? A psychologist played by
Michal Dlouhý comes to her aid. He specialises in EVP,
Electronic Voice Phenomena, being the study of the phenomena
of recordings of voices from the afterlife. The spiral of
peculiarities starts to turn even faster than it seemed at first and
the denouement will be more than surprising...
KONTAKT / CONTACT
Pegasfilm, Jan Lengyel
mobile: +420 608 032 119, e-mail: [email protected], www.pegasfilm.cz
0
FILMS
IN PRODUCTION
FILMy
vE výRObě
2
jÁ, OLGa HEPNaROvÁ
NObODy LIkES ME
Příběh Olgy Hepnarové je příběhem osamělého člověka
vymezujícího se proti většinové společnosti. Nemá však vítěze
ani poraženého. Nikdo by neměl brát právo člověku na samotu,
záleží však na tom, jestli je člověk k samotě puzen ze své
přirozenosti, nebo je k samotě společností donucen. Otázkou
zůstává, byla-li Olga Hepnarová existenciálně k samotě puzena
a tuto cestu nezvládla, nebo k ní byla vnějšími okolnostmi
donucena. Společnost, která produkuje množství osamocených
lidí, je nemocná. A to i v současné perspektivě. S pocitem izolace
a samoty souvisí i skutečnost, že Olga Hepnarová, od určitého
bodu v příběhu, kdy už nedokáže necitelnost okolí vydržet, se
nadobro uzavře sama v sobě. Svět se pro ní stane abstraktem,
necitelnou hmotou, matérií, s kterou může libovolně a stejně
necitelně nakládat.
„Film je o hledání příčin tragédie (8 mrtvých na tramvajové
zastávce, těžce zranění, jedna poprava a živé trauma), kterým
jsme na jedné straně schopni zabránit (empatičtější
psychiatrická věda, benevolence k sexuálním minoritám, citová
provázanost dětí s rodiči atd.) a těch, které schopni změnit
nejsme (integrální součástí člověka je i zlo).“
Tomáš Weinreb a Petr Kazda, režiséři
Olga Hepnar’s story is that of a lonely person defining herself in
opposition to the majority, a story in which no one wins and no
one is defeated. Nobody should take away one’s right to isolation,
but there is a big difference between one choosing isolation and
being forced into it by society. There is still no answer to the
question whether Olga Hepnar was attracted to loneliness on her
own and simply failed, or if she was thrust into it by her
emotionless and adverse surroundings.
“The movie is about searching for the cause of a tragedy (8 dead
at a tram stop, many critically injured, one execution and a live
trauma), which we are on the one hand capable of preventing
(empathetic psychiatry, tolerance for sexual minorities, parentchild emotional bonds, etc) and those who we can not chance
(evil is also an integral part of the human psyche).”
Tomáš Weinreb and Petr Kazda, directors
KONTAKT / CONTACT
BLACK BALANCE, Tomáš Weinreb, Petr Kazda
mobile: +420 773 573 929, e-mail: [email protected]
REŽIE | DIRECTOR
Tomáš Weinreb, Petr Kazda
ŽÁNR | GENRE
drama | drama
DEBUT | DEBUT
ano | yes
NÁMĚT | STORY
Roman Cílek
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Tomáš Weinreb, Petr Kazda
KAMERA | DIRECTOR OF
PHOTOGRAPHY
Adam Sikora
ZVUK | SOUND
Richard Müller
HUDBA | MUSIC
Crystal Castles (CAN), Marián
Varga (SK) – Collegium
Musicum
VÝTVARNÍK | SET DESIGNER
Alexandr Kozák
PRODUCENT | PRODUCER
Tomáš Weinreb, Petr Kazda –
Black Balance
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
love.FRAME, Media Brigade
(PL), ALEF Film & Media Group
(SK), ACE Prague, Barrandov
Studios, Michael Samuelson
Lighting Prague, FAMU
HRAJÍ | FEATURING
Michalina Olszańska, Martin
Pechlát, Klára Melíšková,
Zuzana Stavná, Marika
Šoposká, Martin Finger, Ondřej
Malý, Petra Nesvačilová,
Gabriela Míčová, Roman Zach,
Berenika Kohoutová, Malwina
Turek, Marta Mazurek
TERMÍN REALIZACE | DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
prosinec 2013 – léto 2014 |
December 2013 – summer
2014
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY | WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
Česká republika – Ústí nad
Orlicí, obchod, kino, ulice,
chata, lesy | Czech Republic –
Ústí nad Orlicí, shop, cinema,
street, hut, forests; Polsko –
Klodzko, restaurace, ulice,
bufet, Wroclaw – byt, dětská
psychiatrická léčebna, ordinace,
policejní služebna, soudní síň,
ulice | Poland – Klodzko,
restaurant, street, buffet,
Wroclaw – flat, Children’s
Psychiatric Hospital, office,
police station, court Hall, street
KDE SE PLANUJE NATÁČENÍ |
WHRE IS FILMING PLANNED
Ústí nad Orlicí, Polsko –
Klodzko, Wroclaw | Ústí nad
Orlicí, Poland – Klodzko,
Wroclaw
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY |
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
2015
STOPÁŽ | RUNNING TIME
121 min
PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING
FORMAT
DCP, 35 mm
PODPORA | SUPPORT
The State Cinematography Fund
Czech Republic – National
Support, Polish Film Institut,
Slovak Audiovisual Fund, ODRA
Poland
1
2
FILMy
vE výRObě
FILMS
IN PRODUCTION
jaCk RUSSELL –
ZaCHRÁNCE PLaNETy
jaCk RUSSELL –
RESCUING THE PLaNET
REŽIE | DIRECTOR
Alex Dowis
ŽÁNR | GENRE
animovaná sci-fi komedie |
animated sci-fi comedy
DEBUT | DEBUT
ano | yes
NÁMĚT | STORY
Vladimír Jiránek, Radek
Jiránek, Alex Dowis
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Alex Dowis, Lumír Tuček
VÝTVARNÍK | SET DESIGNER
Alex Dowis
PRODUCENT | PRODUCER
Alex Dowis – DOWIS
VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET*
25 mil. Kč | 911 060 EUR
TERMÍN REALIZACE | DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
2010 – 2015
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY | WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
planeta Země, Global City,
blízká budoucnost | the planet
Earth, Global City, the near
future
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY |
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
podzim 2014 | autumn 2014
STOPÁŽ | RUNNING FORMAT
80 min
PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING
FORMAT
DCP
Animovaná sci-fi komedie s postavičkami od Vladimíra Jiránka je
určena divákům od 6 do 100 let. Hlavní hrdina, pes Jack Russel, je
světoznámý varietní umělec, který v sobě spojuje rysy celebrity
i obyčejného pejskovství. Plní zábavní haly, je středem mediálního
zájmu. Sláva mu však ke štěstí nestačí, rozhodne se pomáhat
lidem, kteří se dostali do velkých problémů. Shodou okolností se to
stane ve chvíli, kdy se sám do velkých problémů dostává. Spolu
s parťáky Wedem a Dogem jeho pomáhání lidem přeroste do
záchrany celého lidstva. Světu totiž hrozí, že se stane skladištěm
odpadu jiné civilizace. Problém, se kterým si nevědí rady hlavy
nejdůležitějších světových politiků, vyřeší Jack Russel s elegancí
sobě vlastní. Navíc přitom zachrání jeden ohrožený druh.
„Jsem výtvarník a natočit celovečerní kreslený animovaný film
bylo mým velkým snem. Můj velký vzor a učitel Vladimír Jiránek,
mne inspiroval k vytvoření tohoto díla, kterým jsem mu chtěl
poděkovat za jeho celoživotní dílo. To, že se jeho dokončení
nedožil, je pro mne smutné, ale zároveň i zavazující. Jack
Russell zachránce planety bude poctou Vladimírovi a snad
i radostí pro všechny jeho příznivce.“
Alex Dowis, režisér
An animated sci-fi comedy is intended for viewers from 6 to
100 years of age. The main character, a Jack Russell dog, is
a famous vaudeville performer who combines the features of
celebrities and ordinary dogs. He sells out concert halls and is
the center of media attention. Fame, however, is not enough for
him, so he decides to help people who have found themselves in
big trouble. The world is in danger of becoming a garbage dump
for another civilization. Jack Russell elegantly solves a problem
that not even the world’s most important politicians could solve.
Plus he saves one endangered species along the way.
“I am an artist and making a feature animated film has always been
a big dream of mine. My great role model and teacher, Vladimír
Jiránek, inspired me to create this film, through which I wanted to
thank him for his lifetime of work. I am sad that he did not live to see
its completion, though at the same time I feel indebted. Jack Russell
– Rescuing the Planet will be an homage to Vladimír and, I hope,
a lot of fun for all of his fans.”
Alex Dowis, director
2
KONTAKT / CONTACT
Bednafilms, Jakub Červenka
mobile: +420 777 317 980, e-mail: [email protected], www.bednafilms.cz
DOWIS, Libor Adam
mobile: +420 739 612 405, e-mail: [email protected]
FILMS
IN PRODUCTION
FILMy
vE výRObě
2
kObRy a UŽOvky
CObRaS & GRaSS SNakES
Užovka je tak trochu ztracený pes. Nemá holku, nemá pořádnou
práci, je mu skoro čtyřicet. Cítí, že má poslední šanci něco se
svým životem udělat. Naskytne se šance najít své místo,
nepromarní ji. Kobra je magor. Nezodpovědný přerostlý dítě,
feťák, který bydlí s věčně opilou matkou. Má pořád plány, staví
vzdušný zámky a vykrádá chatky. Užovka by snad konečně mohl
být šťastný, ale jeho brácha nechce ustat ve svých extempore.
Když Kobra ukradne televizi svojí babičce, která se navíc jako
jediná rozhodla Užovkovi v životě pomoct, rozhodne se Užovka,
že dá bráchovi pořádnou lekci. Situace se však trochu vymkne
kontrole, protože do výchovy Užovkova mladšího bratra se vmísí
nejlepší kamarád Tomáš.
Grass Snake is a bit of a lost soul. He is pushing 40, and doesn’t
have a girl or a real job. He feels that now is his last chance to do
something with his life. He gets a chance of finding his place, and
he doesn’t waste it. Cobra is a loser. An irresponsible, overgrown
child and druggie who lives with his constantly drunk mother. He
is always making some kind of “plans”, always daydreaming. And
he robs weekend cottages. Grass Snake might finally find
happiness, but his brother refuses to stop with his crazy ideas.
When Cobra steals a television set belonging to their
grandmother – the only person in Grass Snake’s life who ever
helped him – Grass Snake decides to teach his brother a real
lesson. However, the situation spirals out of control, because his
best friend Tomáš gets involved in this attempt at reprimanding
Grass Snake’s younger brother.
REŽIE | DIRECTOR
Jan Prušinovský
ŽÁNR | GENRE
drama s prvky černého humoru
| drama with elements of black
humor
DEBUT | DEBUT
ne | no
NÁMĚT | STORY
Jaroslav Žváček
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Jaroslav Žváček
KAMERA | DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Petr Koblovský
STŘIH | EDITOR
Otakar Šenovský
ZVUK | SOUND
Matěj Matuška, Michal Čech
HUDBA | MUSIC
Ondřej Anděra
VÝTVARNÍK | SET DESIGNER
Jan Vlček
PRODUCENT | PRODUCER
Ondřej Zima – OFFSIDE MEN
KOPRODUCENT | CO-PRODUCER
Česká televize
HRAJÍ | FEATURING
Matěj Hádek, Kryštof Hádek,
David Máj, Petr Vršek, Lucie
Polišenská, Lucie Žáčková,
Jana Šulcová
DISTRIBUTOR | DISTRIBUTOR
Falcon
VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET
20 mil. Kč. | 728 850 EUR
TERMÍN REALIZACE | DATES
OF PPRINCIPLE PHOTOGRAPHY
březen – květen 2014 | March –
May 2014
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY | WHERE
FILM IS SET – LOCATIONS AND
MOTIFS
Kralupy nad Vltavou, Velvary
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ |
WHERE FILMING IS PLANNED
Kralupy nad Vltavou, Velvary
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY |
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
březen 2015
STOPÁŽ | RUNNING TIME
95 min
PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING
FORMAT
DCP
PODPORA | SUPPORT
The State Cinematography
Fund Czech Republic –
National Support
KONTAKT / CONTACT
OFFSIDE MEN, Ondřej Zima
mobile: +420 736 751 010, e-mail: [email protected], www.offsidemen.cz
2
FILMy
vE výRObě
FILMS
IN PRODUCTION
kOZa
GOaT
REŽIE | DIRECTOR
Ivan Ostrochovský
ŽÁNR | GENRE
drama, road movie | drama,
road movie
DEBUT | DEBUT
ano | yes
NÁMĚT | STORY
Marek Leščák, Ivan
Ostrochovský
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Marek Leščák, Ivan
Ostrochovský
KAMERA | DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Martin Kollar
STŘIH | EDITOR
Viera Čakániová, Maroš
Šlapeta
PRODUCENT | PRODUCER
Ivan Ostrochovský, Marek
Urban – Sentimentalfilm (SK),
Jiří Konečný – endorfilm
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Rozhlas a televízia Slovenska
(SK), Česká televize
TERMÍN REALIZACE | DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
2013 – 2014
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY | WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
Slovensko, ČR, Německo |
Slovakia, Czech Republic,
Germany
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ |
WHERE FILMING IS PLANNED
Slovensko, ČR, Německo |
Slovakia, Czech Republic,
Germany
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY |
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
RELEASE
jaro 2015 | spring 2015
Boxer se ještě jednou vydává na turné, aby neztratil rodinu. Za
svůj sen bojuje až do úplného konce. Romský boxer Peter Baláž,
všemi přezdívaný Koza, zažil svůj vrchol kariéry na olympijských
hrách v Atlantě 1996. Nyní žije se svojí družkou Miškou v kolonii
na městské periferii v tíživé sociální situaci. Miška zjišťuje, že je
těhotná, zatímco Koza po vlastním dítěti touží, ona další dítě
striktně odmítá, protože jsou zadluženi a bez perspektivy na
změnu. Hodlá jít na potrat a od Kozy se stěhuje ke svým rodičům.
Koza se rozhodne vydělat potřebné peníze v ringu…
In order to keep his family a boxer leaves for one final tour. He
fights for his dream to the bitter end. Romany boxer Peter Baláž,
given the nickname Goat by everyone, experienced the peak of
his career at the Olympic games in Atlanta in 1996. Now he lives
in poverty with his girlfriend Miška in a settlement on the outskirts
of town. Miška finds out that she is pregnant. While Goat wants
a child of his own, she strictly refuses to have a child because
they are heavily in debt with no relief in sight. She intends to have
an abortion and leaves Goat, moving in with her parents. Goat
decides to earn the money he needs in the ring…
STOPÁŽ | RUNNING TIME
90 min
PROMÍTACÍ FORMÁT | SCRENNING
FORMAT
DCP
PODPORA | SUPPORT
Slovak Audiovisual Fund
VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET*
18,75 mil. Kč | cca 690 000 EUR
KONTAKT / CONTACT
endorfilm, Jiří Konečný
mobile: +420 602 358 373, e-mail: [email protected], www.endorfilm.cz
4
FILMS
IN PRODUCTION
FILMy
vE výRObě
2
kRUaNOva
DObRODRUŽSTvÍ
kRUaN’S aDvENTURES
Filmová adaptace legendárního českého komiksu. Příběhy
z časopisu ABC Příhody Malého boha, Příchod bohů, Kruanova
dobrodružství, Kruanova cesta, Kruan a bohyně a Kruan
a pozemšťané ožijí v celovečerním filmu.
REŽIE | DIRECTOR
Tomáš Krejčí
Film adaption of a legendary Czech comics. Stories from the
ABC magazine listed below will become a feature film, which will
be produced together with 26 television episodes: Events of the
Little God, The Arrival of the Gods, Kruan’s Adventures, Kruan’s
Journey, Kruan and the Goddess and Kruan and the Earthmen.
DEBUT | DEBUT
ne | no
ŽÁNR | GENRE
sci-fi | sci-fi
NÁMĚT | STORY
Vlastislav Toman
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Lukáš Rak – ALL IN AGENCY,
Peter Neveďal – Filmpak (SK),
Ateliéry Zlín
DISTRIBUTOR | DISTRIBUTOR
Bontonfilm
VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET
57 mil. Kč | 2,07 mil. EUR
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
David Šenk, Robert Geisler
PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING
FORMAT
DCP
KAMERA | DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
David Ployhar
TERMÍN REALIZACE | DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRPAHY
2015 – 2016
STŘIH | EDITOR
Vladimír Žán
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY |
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
2017
ZVUK | SOUND
Jiří Klenka
HUDBA | MUSIC
Ondřej Brousek
STOPÁŽ | RUNNING TIME
90 min
PRODUCENT | PRODUCER
Tomáš Krejčí, Jiří Košťál –
Salamander Syndicate
KONTAKT / CONTACT
Salamander Syndicate, Jiří Košťál
mobile: +420 777 599 560, e-mail: [email protected], www.synfilms.cz
2
FILMy
vE výRObě
FILMS
IN PRODUCTION
kUkUŘIčNý OSTROv
CORN ISLaND
ŽÁNR | GENRE
drama | drama
HRAJÍ | FEATURING
Avtandil Makharadze, Lydia
Chilashvili, Jano Izoria, Ilyas
Salman, Mariam Buturishvili,
Irakli Samushia
DEBUT | DEBUT
ne | no
DISTRIBUTOR | DISTRIBUTOR
Film Distribution Artcam
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Nugzar Shataidze, George
Ovashvili, Roelof Jan
Minneboo
VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET*
27,44 mil. Kč | 1 mil. EUR
REŽIE | DIRECTOR
George Ovashvili
KAMERA | DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Ragályi Elemér
STŘIH | EDITOR
Kim Sun-Min
ZVUK | SOUND
Johannes Doberenz
VÝTVARNÍK | SET DESIGNER
Agi Dawaachu
PRODUCENT | PRODUCER
Nino Devdariani – Alamdary
film (GE)
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Eike Goreczka – 42 film (DE),
Guillaume De Seille – Arizona
Productions (FR), Karla
Stojáková – Axman Production
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY | WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
ostrov | an island
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ |
WHERE FILMING IS PLANNED
Gruzie | Georgia
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY |
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
RELEASE
léto 2014 | summer 2014
STOPÁŽ | RUNNING TIME
90 min
Děj se odehrává na ostrově mezi Gruzií a Abcházií, který
vytvořila řeka Enguri náplavami. Řeka Enguri vytváří hranici mezi
nezávislou Abcházií a Gruzií a odedávna je symbolem příměří.
Na ostrov přijíždí sedmdesátiletý Abga a jeho vnučka Asida
a začínají se o ostrov starat. Postavy filmu jsou samotářští,
introvertní lidé. Většinu svého života musí strávit bojem o vlastní
existenci. Film Kukuřičný ostrov bude vyprávět laskavě
a upřímně. Vyprávění bude převážně vizuálního charakteru,
dialogy budou velmi minimalistickou součástí filmu, a to jak ve
smyslu četnosti, tak významu. Vizuální postoj režiséra je zřetelný
i v jeho předchozích filmech, kde jsou slova téměř zbytečná.
The story takes place on an island between Georgia and
Abkhazia. The island was created by deposits in the Inguri River.
The Inguri River forms the border between independent Abkhazia
and Georgia and has long been a symbol of armistice. Abga,
a seventy-year-old man, and his granddaughter Asida come to
the island and start to tend to it. The film’s characters are
reclusive, introverted people. They have to spend most of their
lives fighting for their very existence. The film Corn Island will tell
their story kindly and honestly. The narration will be
predominantly of a visual character, with dialogues being a very
minimalistic part of the film both in terms of frequency and
importance. The director’s visual position is also evident in his
previous films, where words are almost superfluous.
PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING
FORMAT
35 mm, DCP
PODPORA | SUPPORT
The State Cinematography
Fund Czech Republic –
National Support
KONTAKT / CONTACT
Axman Production, Karla Stojáková
mobile: +420 603 553 915, e-mail: [email protected], www.axmanproduction.com
FILMS
IN PRODUCTION
FILMy
vE výRObě
2
Lajka
LaIka
Nelehký je život fenky Lajky na periférii ruského velkoměsta. Po
svém odchytu je násilně přeškolena na průkopnici kosmonautiky.
Záhy po startu Lajky do vesmíru následuje množství dalších zvířat
překotně vypouštěných z Hustonu a Bajkonuru. Zvířata bloudí
vesmírem až nakonec za pomoci černé díry šťastně obydlí
vzdálenou planetu. Po nedlouhé době jejich harmonického nikým
nerušeného soužití s místními živočichy k nim však doputuje
i první člověk a jejich harmonický i ten holý život je rázem ohrožen.
„Je fascinující jakým způsobem se člověk povýšil nade všechny
živé tvory na Zemi, jak rozhoduje o jejich bytí či nebytí a jak
bohorovně s nimi zachází obzvláště ve jménu vědy. Můj příběh se
opírá o spoustu reálií a zažitých smyšlenek. Mnoho lidí zná Lajku,
ale málo kdo ví, že ta slavná Lajka byla ve chvíli startu odsouzena
k poslední hodině svého života. Nic jiného než Sputnik v té době
vyvinuto nebylo a družice se zpravidla nevrací. Rozhodl jsem se
vše smíchat do tohoto bláznivě fantaskního příběhu plného
vtipných až absurdních situací, protože jedině tak se dá s lehkostí
a nadhledem o něčem takovém vyprávět.“
Aurel Klimt, režisér
Life is not easy for Laika, a dog on the outskirts of a big Russian
city. She is caught and forcibly retrained to become a pioneer in
astronautics. Soon after her lift-off into space, a number of
animals follow that are hurriedly launched from Houston and
Baikonur. The animals travel astray, but finally manage, with the
help of a black hole, to colonize a faraway planet. After a short
period of harmonious, undisturbed co-existence with indigenous
life forms, however, first human cosmonaut run ashore on their
planet, and their harmonious life, indeed their very survival, are
suddenly in jeopardy.
„It is fascinating to witness humankind’s hubris with which it puts
itself above all other living creation on Earth and decides over
their being or non-being, and how particularly pontifical is the
human treatment of animals in the name of science. This story is
based on lots of actual events and established myths. Many
people have heard of Laika, but few people are aware that famous
Laika was sentenced to her last hour once the rocket was
launched.”
Aurel Klimt, director
REŽIE | DIRECTOR
Aurel Klimt
DISTRIBUTOR | DISTRIBUTOR
Bioscop
ŽÁNR | GENRE
sci-fi muzikál | sci-fi musical
VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET*
56,5 mil. Kč | 2,06 mil. EUR
DEBUT | DEBUT
ne | no
TERMÍN REALIZACE | DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
2009 – 2016
NÁMĚT | STORY
Aurel Klimt
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Aurel Klimt
KAMERA | DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Radek Loukota
STŘIH | EDITOR
Aurel Klimt
ZVUK | SOUND
Marek Musil
HUDBA | MUSIC
Miroslav Wanek
VÝTVARNÍK | SET DESIGNER
Martin Velíšek, František
Lipták, Aurel Klimt
PRODUCENT | PRODUCER
Aurel Klimt – Studio ZVON
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
UPP, Bystrouška
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY | WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
Bajkonur, vesmír, planeta Qem
| Baikonur, universe, planeta
Qem
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ |
WHERE IS FILMING PLANNED
Malešov
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY |
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
2016
STOPÁŽ | RUNNING TIME
90 min
PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING
FORMAT
DCP
PODPORA | SUPPORT
The State Cinematography
Fund Czech Republic –
National Support
HRAJÍ | FEATURING
Helena Dvořáková, Karel Zima,
Jan Vondráček, Petr Čtvrtníček
KONTAKT / CONTACT
Studio ZVON, Aurel Klimt
e-mail: [email protected], www.studiozvon.cz
2
FILMy
vE výRObě
FILMS
IN PRODUCTION
LaPUTa
LaPUTa
REŽIE | DIRECTOR
Jakub Šmíd
VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET*
12,8 mil. Kč | 466 460 EUR
ŽÁNR | GENRE
drama | drama
TERMÍN REALIZACE | DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
2014 – 2015
DEBUT | DEBUT
ano | yes
NÁMĚT | STORY
Lucie Bokšteflová
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Lucie Bokšteflová
KAMERA | DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Vidu Gunaratna
STŘIH | EDITOR
Tomáš Vrána
VÝTVARNÍK | SET DESIGNER
David Dubenský
PRODUCENT | PRODUCER
Viktor Schwarcz – CINEART TV
Prague
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Česká televize, i/o post
HRAJÍ | FEATURING
Tereza Voříšková, Marika
Šoposká, Pavel Gajdoš, Petr
Stach, Igor Orozovič
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY | WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
střední Čechy, Praha | Central
Bohemia, Prague
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ |
WHERE IS FILMING PLANNED
střední Čechy, Praha | Central
Bohemia, Prague
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY |
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
2015
STOPÁŽ | RUNNING TIME
90 min
PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING
FORMAT
DCP
PODPORA | SUPPORT
The State Cinematography
Fund Czech Republic –
National Support
Johanka (27) tráví veškerý čas ve své kavárně Laputa. Muži na
Johančin ostrov přicházejí a odcházejí. Básník Miki odjede
s Johančinou sestrou do Turecka, Johančina stará láska Felix se
vrátí z dalekých cest, založí kapelu a zas odletí do Portorika, kde
se oženil. Marnost na Johanku vykukuje z každého půllitru a tak
předělá kavárnu na masážní salón. Zdánlivě se nestalo nic, sedí
pořád na svém obvyklém místě na baru, ale karty to vysvětlují
jasně: musí se teď se na sebe podívat z výšky a uvědomit si, že
tohle jsem já, tohle je můj domov a tohle je moje rodina.
Scénář Laputa s sebou přináší téma ztracenosti naší generace.
Máme tolik možností v porovnání s generací našich rodičů, jak
zdánlivě plněji prožít své životy. Přesto některým z nás tato
bezbřehost a svoboda přináší pocit úzkosti, vykořeněnosti
a osamocení. Jsou na nás kladena nemalá očekávání ze strany
rodičů i společnosti a pokud jim nedostojíme, je naše
sebevědomí potrháno a naše existence jaksi „nepotvrzena”.
A proto se stahujeme do úkrytů a opevňujeme stejně, jako to
udělala Johanka ve své kavárně Laputa.
Jakub Šmíd, režisér
Johanka (27) spends all of her time in her café Laputa. Men
come here leave again. Miki, a poet, leaves for Turkey with
Johanka’s sister; Johanka’s old flame Felix returns from distant
travels, forms a band and then flies off again to Puerto Rico,
where he gets married. Futility stares out at Johanka from every
beer mug and so she turns the café into a massage parlour.
Apparently nothing has changed, but the cards say it clearly: she
should take a look at her life from a distance and realise that this
is me, this is my home and this is my family.
In comparison with our parents’ generation we have so many
opportunities for seemingly living a fuller life. Nevertheless, this
boundlessness and freedom bring feelings of anxiety,
rootlessness and loneliness for some of us. Considerable
expectations are placed on our shoulders by society and if we do
not live up to them our self-confidence is torn up. And so we
retreat to a refuge and build a wall around ourselves, just like
Johanka did in her café Laputa.
Jakub Šmíd, director
KONTAKT / CONTACT
CINEART TV Prague, Viktor Schwarcz
mobile: +420 777 220 364, e-mail: [email protected]
FILMS
IN PRODUCTION
FILMy
vE výRObě
2
LICHOŽROUTI
ODDSOCkEaTERS
Lichožrouti – tvorové, kteří nám berou ponožky a mohou za to,
že lidstvu z páru ponožek vždy zůstane jen jedna – lichá, jsou tu
hlavními hrdiny. Na ploše gangsterského příběhu dvou
znepřátelených lichožroutských gangů, střetu generací, morálek,
je vykreslen svět tolik podobný lidskému, ovšem nenásilně.
Osudy lichožroutů a jejich největšího protihráče, podivínského
a opuštěného člověka - Profesora, spojuje příběh hlavního hrdiny,
malého lichožrouta Hihlíka.
REŽIE | DIRECTOR
Galina Miklínová
„Chci zachovat výtvarný záměr – odlišit se autentickou kresbou
od běžné produkce využívající 3D technologie a všechny
vymodelované objekty pokryté vyrobenými texturami nakonec
ručně pokreslit. Vyhneme se tím určité umělosti, kterou s sebou
tato technologie nese a objekty, zejména však figury, dostanou
nádech autentičnosti.“
Galina Miklínová, režisérka
NÁMĚT | STORY
Pavel Šrut, Galina Miklínová
Oddsockeaters, creatures that take our socks and are
responsible for humanity having only odd socks where once there
were pairs, are the main protagonists. A world very similar to our
own human world is painted onto a gangster tale of two enemy
oddsockeater gangs, the conflict of generations, of moralities,
though in the gentle and humorous style. The fates of the
oddsockeaters, and their greatest opponent, an odd and forsaken
Professor, a human, are joined by the tale of the main hero, the
small oddsockeater Hihlík.
“I wanted to keep the artistic intention – to use the authentic
illustrations to differ from the usual 3D technology production
and to ultimately draw, by hand, all the modelled objects covered
in manufactured textures. By doing so we avoid a kind of
artificiality that this technology results in and the objects, and
especially the figures, receive a breath of authenticity. “
Galina Miklínová, director
ŽÁNR | GENRE
dětský animovaný film |
children’s animated film
DEBUT | DEBUT
ano | yes
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Pavel Šrut, Galina Miklínová
KAMERA | DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Tomáš Sysel
STŘIH | EDITOR
Vladimír Barák
ZVUK | SOUND
Jan Čeněk
HUDBA | MUSIC
Petr Ostrouchov
VÝTVARNÍK | SET DESIGNER
Galina Miklínová
PRODUCENT | PRODUCER
Ondřej Trojan – Total HelpArt
T.H.A.
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Zuzana Mistríková, Lubica
Orechovská – PubRes (SK),
Česká televize
DISTRIBUTOR | DISTRIBUTOR
Falcon
VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET*
50 mil. Kč | 1,82 mil. EUR
TERMÍN REALIZACE | DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
2011 – 2016
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY | WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
velké město podobné Praze |
a city similar to Prague
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY |
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
léto 2016 | summer 2016
STOPÁŽ | RUNNING TIME
90 min
PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING
FORMAT
DCP
PODPORA | SUPPORT
The State Cinematography
Fund Czech Republic –
National Support
KONTAKT / CONTACT
Total HelpArt – T.H.A., Michaela Syslová Kuchynková
mobile: +420 602 231 297, e-mail: [email protected], www.tha.cz
2
FILMy
vE výRObě
FILMS
IN PRODUCTION
MaLÁ Z RybÁRNy
LITTLE FROM
THE FISH SHOP
REŽIE | DIRECTOR
Jan Balej
ŽÁNR | GENRE
animovaný film | animated film
DEBUT | DEBUT
ne | no
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Marcela a Marián Ferko –
Marlen Media Group (SK),
Olivier Catherin – Les Trois
Ours (FR), Filmpark (SK),
Česká televize, Jan Balej –
Hafan Film, Studio Bystrouška,
Emita Investments CZ
NÁMĚT | STORY
Ivan Arsenjev, Jan Balej volně
na motivy pohádky H. Ch.
Andersena „Malá mořská víla“
| based on H. Ch. Andersen
“The Little Mermaid”
DISTRIBUTOR | DISTRIBUTOR
Bontonfilm, Continental film
(SK)
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Ivan Arsenjev, Jan Balej
TERMÍN REALIZACE | DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
leden 2012 – prosinec 2014 |
January 2012 – December 2014
KAMERA | DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Martin Procházka
STŘIH | EDITOR
Patrik Pašš
HUDBA | MUSIC
Chapelier Fou, Yann
Tiersen
VÝTVARNÍK | SET DESIGNER
Jan Balej
PRODUCENT | PRODUCER
Nelly D. Jenčíková – MIRACLE
FILM
VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET*
46,5 mil. Kč | 1,7 mil. EUR
Hluboko pod mořskou hladinou doprovázen rybím orchestrem
vypráví hlas moře příběh Malé – dcery mořského krále, jenž
musel se svou rodinou opustit vydrancované vody svého domova
a vydat se žít mezi lidi. V potemnělé rybárně uprostřed přístavní
čtvrti nyní žijí životem plným monotónní práce. Jednoho dne se
dveře jejich obchodu rozlétnou a dovnitř vstoupí pohledný,
okouzlující a poněkud drzý mladý hejsek Baron. Odteď se život
Malé i její rodiny změní...
Deep underneath the surface of the sea, accompanied by a fish
orchestra, the voice of the ocean is telling a story about Little, the
daughter of the Sea King. Forced to abandon the devastated,
plundered waters of their home, the Sea King and his family
ventured to live among humans. In a darkened fish shop in the
heart of a harbor district, they now lead a tedious life. One day,
the fish shop door flies open and in walks J.J. – a charming
streetwise dandy. And this is where the plot thickens…
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY |
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
březen 2015 | March 2015
STOPÁŽ | RUNNING TIME
75 min
PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING
FORMAT
35 mm, DCP
PODPORA | SUPPORT
The State Cinematography
Fund Czech Republic –
National Support,
Slovak Audiovisual Fund,
Just Temptation Limited –
Pan-European music provider
(DE, UK)
KONTAKT / CONTACT
MIRACLE FILM
Nelly D. Jenčíková, e-mail: [email protected], www.miraclefilm.cz
Radka Mizerová, e-mail: [email protected], www.miraclefilm.cz
0
FILMS
IN PRODUCTION
FILMy
vE výRObě
2
MaLý PÁN
THE LITTLE MaN
Malý pán je dobrosrdečný chlapík, rád každému pomůže a nic ho
nezaskočí. Od té noci, kdy se mu zdál prazvláštní sen, ve kterém
viděl chaloupku jako z pohádky a navíc nade dveřmi byl nápis:
„Zde najdeš, co Ti schází“, neměl Malý pán stání. Nic ho
nebavilo. Rozhodl se tedy, že tomu tajemství přijde na kloub.
A tady začínají dobrodružné příhody. Dobrodružné proto, že
cesta za takovým tajemstvím není jednoduchá, zvlášť máte-li
jako pomocníka popletenou moudrou Dutou hlavu. S Malým
pánem tedy poznáme různé lesní bytosti – hodné i záludné
a spolu s nimi dojdeme až na konec, kde stojí kouzelný strom
Odpovědník. Díky němu zjistíme, co jsme s Malým pánem celou
dobu hledali a spolu s ním budeme moci konečně klidně spát.
REŽIE | DIRECTOR
Radek Beran
DISTRIBUTOR | DISTRIBUTOR
Mirius Film Distribution
ŽÁNR | GENRE
dětský film | children’s film
VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET*
14 mil. Kč | 510 220 EUR
DEBUT | DEBUT
ano | yes
TERMÍN REALIZACE | DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
květen 2014 – říjen 2014 |
May – October 2014
The Little Man is a kind-hearted bloke who likes to help everyone
and is never taken by surprise. Ever since that night when he had
a strange dream in which he saw a cottage out of a fairy tale with
a sign over the door that said: “Here shall you find that which you
lack,” the Little Man has been restless. Nothing raised his spirits.
So he decides to get to the root of this mystery. And that is where
the adventurous incidents begin. Adventurous because the road
to such a mystery is long and hard, especially if you have
a bewildered blue Blockhead as a helper. So we encounter
various forest creatures with the Little Man, some kind, some
malicious, and together we come to the very end, where we find
the magical Tree of Answers, thanks to which we discover what
the Little Man has been searching for all this time and thus we all
will able to sleep easier.
KAMERA | DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Filip Sanders
NÁMĚT | STORY
Lenka Uhlířová, Jiří Stach
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Lumír Tuček
STŘIH | EDITOR
Martin Palouš
ZVUK | SOUND
Radek Rondevald
HUDBA | MUSIC
Milan Cais
VÝTVARNÍK | SET DESIGNER
František Antonín Skála
PRODUCENT | PRODUCER
Jakub Červenka – Bedna films
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Fantomas Productions, Česká
televize
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY | WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
les, jezero, potok, lom
v jižních a severních Čechách |
forest, lake, stream, quarry
in the southern and northern
Bohemia
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY |
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
1. 12. 2014
STOPÁŽ | RUNNING TIME
75 min
PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING
FORMAT
DCP
PODPORA | SUPPORT
The State Cinematography
Fund Czech Republic –
National Support
KONTAKT / CONTACT
Bednafilms, Jakub Červenka
e-mail: [email protected], www.bednafilms.cz
1
2
FILMy
vE výRObě
FILMS
IN PRODUCTION
MENaNDROS & THaïS
MENaNDROS & THaïS
REŽIE | DIRECTOR
Ondřej Cikán, Antonín Šilar
ŽÁNR | GENRE
antická road-movie | antic
road-movie
DEBUT | DEBUT
ano | yes
NÁMĚT | STORY
Ondřej Cikán, Anatol Vitouch
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Ondřej Cikán, Anatol Vitouch
KAMERA | DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Šimon Dvořáček
STŘIH | EDITOR
Zuzana Walter
ZVUK | SOUND
Hannes Plattmeier, Manuel
Grandpierre
HUDBA | MUSIC
Hans Wagner, Needles
VÝTVARNÍK | SET DESIGNER
Antonín Šilar, Adriana Černá
PRODUCENT | PRODUCER
Ondřej Cikán, Anna Tydlitátová
– Die Gruppe
HRAJÍ | FEATURING
Jakub Gottwald, Jessyca R.
Hauser, Ondřej Bauer, Petr
Růžička, Violetta Zupančič
DISTRIBUTOR | DISTRIBUTOR
Film Distribution Artcam
VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET
7,93 mil. Kč | 289 000 EUR
TERMÍN REALIZACE | DATES OF
PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
červenec 2012 – listopad 2014
| July 2012 – November 2014
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY |
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
2015
STOPÁŽ | RUNNING TIME
100 min
PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING
FORMAT
Blu-ray
PODPORA | SUPPORT
FAMU, DAMU, Austrian
Cultural Forum Grant, Grant
of the Austrian Federal Ministry
of Education, Arts and Culture,
Crowdfunding Indiegogo,
Eurolines, Grant of the Life
of the Artist Foundation
Experimentální, celovečerní dobrodružný film podle románové
předlohy Ondřeje Cikána. Unesená nevěsta. Zdrcený hrdina.
Odyssea surreálním světem. Thaïs je během své svatby
s Menandrem unesena piráty. Ve snaze ji vysvobodit se ženich
mění v krvelačné monstrum, jeho koni narostou křídla,
čarodějnice jej zaslíbí jiné ženě, král Xerxes ho zbaví mužnosti,
ale přesto na konci vše dopadne šťastně. Šťastně?
„Antická road-movie – tak lze nejlépe charakterizovat právě
vznikající film Menandros & Thaïs, který se pohybuje na hraně
antického patosu, brakových žánrů 70. a 80. let a postmoderních
citací.“
Ondřej Cikán a Antonín Šilar, režiséři
An experimental feature adventure film based on the novel by
Ondřej Cikán. An abducted bride. A broken-hearted hero. An
odyssey in a surreal world. Thaïs is abducted by pirates during
her wedding to Menandros. In his effort to free her the groom
turns into to a bloodthirsty monster, his horses sprout wings,
a witch promises him another wife, King Xerxes takes away his
masculinity, but everything still ends up happily ever after at the
end. Happily?
“An ancient road movie – that best sums up the film Menandros
& Thaïs that is just being made, which ranges from ancient
pathos, the pulp genres of the 70’s and 80’s and post-modern
citations.”
Ondřej Cikán and Antonín Šilar, directors
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
FAMU, Tomáš Hrubý, Pavla
Kubečková – nutprodukce
KONTAKT / CONTACT
nutprodukce, Pavla Kubečková
mobile: +420 605 256 190, e-mail: [email protected], www.nutprodukce.cz
2
FILMS
IN PRODUCTION
FILMy
vE výRObě
2
PÁTÁ LOď
FIFTH bOaT
Jarka vyrůstá jako dítě sídliště, obdivovaná i obávaná ostatními
dětmi pro svou svobodu a samostatnost. Svou matku smí
oslovovat jen křestním jménem, aby jí nepřipomínala předčasné
mateřství. Žije na ulici a v bytě plném podezřelých návštěv
a večírků, kde své místo nemá ani ve vlastní posteli. Jejím
útočištěm se stává zahradní domek ve vinicích nad sídlištěm.
Puzena touhou vytvořit funkční rodinu či aspoň její zdání se
sama na chvíli stane matkou dvěma kojencům, o které se snaží
v domku pečovat spolu se spolužákem Kristiánem. Filmová
adaptace knihy Moniky Kompaníkové Pátá Loď, která získala
cenu Anasoft Litera pro nejlepší slovenskou knihu roku 2011.
Jarka is growing up as child of the housing estate, admired and
feared by the other children for her freedom and independence.
She is only allowed to call her mother by her first name so that
she does not remind her of her premature motherhood. She lives
on the street and in a flat full of suspicious visitors and parties,
where she does not even have a place of her own in her bed.
The garden shed in the vineyards above the housing estate
becomes her refuge. Incited by the desire to create a functional
family, or at least the illusion of one, she herself becomes the
mother of two infants for a while, taking care of them in the shed
together with her schoolmate Kristián. A film adaptation of
Monika Kompaníková’s book Fifth Boat, which obtained the
Anasoft Litera award for the 2011 Slovak book of the year.
REŽIE | DIRECTOR
Iveta Grófová
ŽÁNR | GENRE
drama | drama
DEBUT | DEBUT
ne | no
NÁMĚT | STORY
Monika Kompaníková
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Iveta Grófová, Marek Leščák
KAMERA | DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Viera Bačíková
PRODUCENT | PRODUCER
Jiří Konečný – endorfilm
KOPRODUCENT | CO-PRODUCER
Iveta Grófová – Hulapa film
(SK)
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY | WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
město | a city
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ |
WHERE FILMING IS PLANNED
Slovensko, Česká republika |
Slovakia, Czech Republic
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY |
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
RELEASE
2016
STOPÁŽ | RUNNING TIME
90 min
PROMÍTACÍ FORMÁT | SCRENNING
FORMAT
DCP
PODPORA | SUPPORT
Slovak Audiovisual Fund
TERMÍN REALIZACE | DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
léto 2015 | summer 2015
KONTAKT / CONTACT
endorfilm, Jiří Konečný
mobile: +420 602 358 373, e-mail: [email protected], www.endorfilm.cz
2
FILMy
vE výRObě
FILMS
IN PRODUCTION
RODINNý FILM
FaMILy FILM
REŽIE | DIRECTOR
Olmo Omerzu
VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET
cca 40 mil. Kč | 1,45 mil. EUR
ŽÁNR | GENRE
drama | drama
TERMÍN REALIZACE | DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
2014
DEBUT | DEBUT
ne | no
NÁMĚT | STORY
Olmo Omerzu
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Olmo Omerzu, Nebojša
Pop-Tasić
KAMERA | DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Lukáš Milota
STŘIH | EDITOR
Janka Vlčková
ZVUK | SOUND
Johannes Doberenz, Florian
Marquardt
HUDBA | MUSIC
Petr Marek
VÝTVARNÍK | SET DESIGNER
Iva Němcová
PRODUCENT | PRODUCER
Jiří Konečný – endorfilm
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Rouge International (FR),
42film (DE), Arsmedia (SI),
Punkchart films (SK)
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY | WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
Praha, moře, malý ostrov
v moři | Prague, at sea,
a small island in the sea
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ |
WHERE FILMING IS PLANNED
Česká republika, Středozemní
moře | Czech Republic, the
Mediterranean Sea
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY |
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
RELEASE
jaro 2015 | spring 2015
STOPÁŽ | RUNNING TIME
100 min
PROMÍTACÍ FORMÁT | SCRENNING
FORMAT
DCP
PODPORA | SUPPORT
The State Cinematography
Fund Czech Republic –
National Support
Rodinný film rozkládá rodinu na prvočinitele. Manželé se vydají na
plavbu oceánem a doma zanechají dvě nedospělé děti, pro něž
nepřítomnost rodičů znamená možnost svobody. Zdánlivě
bezstarostný život jim naruší až strach, protože rodiče se delší
dobu neozývají. Jejich loď se totiž za bouře převrátila a ztratil se
pes, otcův miláček. Návrat rodičů časově koresponduje s tragédií
doma. Syn leží v nemocnici, musí mu být transplantována ledvina.
Na základě vyšetření vyjde najevo, že otec ve skutečnosti není
synovým biologickým otcem. V okamžiku vyvrcholení krize rodinu
opustíme a ocitneme se na opuštěném ostrově, na němž pes,
který přežil ztroskotání lodi, bojuje o přežití, nejen vlastní.
„V Rodinném filmu si pohrávám s myšlenkou cizoty v rámci
rodinné jednotky a zároveň je mým úmyslem rodinu „znovu
sestavit“. Zajímá mě, co se stane, když z „rodinné partie“
odstraníme figurky krále a královny: kteří rodinní členové se
stanou jejími hlavními aktéry, jak si rozdělí úlohy, jak se přitom
přenáší odpovědnost na jiné osoby vně rodiny.“
Olmo Omerzu, režisér
Family Film breaks the family down into prime factors. Husband
and wife set sail on the ocean, leaving their two children at home
to explore the freedom offered them by the absence of parental
supervision. But fear clouds the kids’ seemingly carefree life after
they lose contact with their parents: their boat capsizes in a storm
and the father’s beloved dog is lost. The timing of the parents’
return corresponds to a tragedy at home. Their son lies in the
hospital badly in need of a kidney transplant. Test results show
that the father is in fact not related to the boy by blood. As the
crisis climaxes, we leave the family for a desert island where the
dog, having survived the boat wreck, struggles for survival – and
not only his own.
“In Family Film I play with the idea of alienation within the family
unit, and I also investigate ways of “reassembling” the family. I am
interested in what happens when we remove the figures of the
king and queen from the “family chess game”: which family
members become the main actors?”
Olmo Omerzu, director
KONTAKT / CONTACT
endorfilm, Jiří Konečný
mobile: +420 602 358 373, e-mail: [email protected], www.endorfilm.cz
4
FILMS
IN PRODUCTION
FILMy
vE výRObě
2
SEDMERO kRkavCŮ
THE SEvEN RavENS
Pohádkový příběh Sedmero krkavců vychází z klasické
stejnojmenné pohádky Boženy Němcové. Hlavní hrdinkou je
mladá dívka Bohdanka, která se narodí do utrápené rodiny
pekaře, jehož žena před lety v návalu vzteku proklela sedm
svých synů a z těch se stali krkavci. Bohdanka má možnost své
bratry zachránit a vydává se sama na cestu, na které poznává
i prince Bartoloměje. Společnými silami musí čelit nástrahám,
které jim do cesty staví nejen osud, ale i ti nejbližší. Vedle snahy
po dlouhých letech osvobodit své bratry a navrátit jim lidskou
podobu se Bohdance podaří odhalit několik let staré lži a uvést
několik životních osudů na pravou míru.
The fairy tale The Seven Ravens is based on Božena Němcová’s
classic fairy tale of the same name. The main protagonist is
Bohdanka, a young girl who was born into the troubled family of
a baker, whose wife, in a flare of anger many years ago, cursed
her seven sons, who turned into ravens. Bohdanka receives an
opportunity to save her brothers and sets out alone on a journey,
encountering Prince Bartoloměj himself. Joining forces, they are
forced to confront the snares that not only fate, but also those
closest to them, throw their way. In addition to her efforts to free
her brothers after so many years and to return them their human
form, Bohdanka manages to expose some age-old lies and put
some lives back on their right track.
REŽIE | DIRECTOR
Alice Nellis
DISTRIBUTOR | DISTRIBUTOR
AQS
ŽÁNR | GENRE
pohádka | fairy tale
VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET*
48 mil. Kč | 1,75 mil. EUR
DEBUT | DEBUT
ne | no
TERMÍN REALIZACE | DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
březen – srpen 2014 |
March – August 2014
NÁMĚT | STORY
Alice Nellis podle pohádky
Boženy Němcové | based on
a fairy tale by Božena Němcová
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Alice Nellis
KAMERA | DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Matěj Cibulka
STŘIH | EDITOR
Filip Issa
ZVUK | SOUND
Jiří Klenka
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY | WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
České a slovenské hrady
a zámky, vesnice a malebná
městečka | Czech and Slovak
castles and chateaux, villages
and picturesque towns
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ |
WHERE FILMING IS PLANNED
Zvíkov, Skanzen Zuberec
VÝTVARNÍK | SET DESIGNER
Ondřej Mašek
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY |
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
22. 1. 2015
PRODUCENT | PRODUCER
Ester Honysová – Honys Motion
STOPÁŽ | RUNNING TIME
90 min
KOPRODUCENT | CO-PRODUCER
Et cetera group (SK)
PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING
FORMAT
DCP
HRAJÍ | FEATURING
Martha Issová, Zuzana
Bydžovská, Lukáš Příkazký,
Václav Neužil, Sabina
Remundová
KONTAKT / CONTACT
Honys Motion, Ester Honysová
mobile: +420 723 027 680, e-mail: [email protected]
2
FILMy
vE výRObě
FILMS
IN PRODUCTION
TRILOGIE kakTUSÁk
THE CaCTUSMaN TRILOGy
REŽIE | DIRECTOR
Jan Bubeníček
HRAJÍ | FEATURING
Jan Budař, Pavel Landovský
ŽÁNR | GENRE
animovaný film | animated film
DISTRIBUTOR | DISTRIBUTOR
Falcon
DEBUT | DEBUT
ano | yes
VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET*
18 mil. Kč | 655 960 EUR
NÁMĚT | STORY
Jan Bubeníček
TERMÍN REALIZACE | DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
2013 – 2015
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Jan Bubeníček
KAMERA | DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Radek Loukota
STŘIH | EDITOR
Zdeněk Marek
ZVUK | SOUND
Tomáš Zůbek
VÝTVARNÍK | SET DESIGNER
Henry Boraros, Jan Bubeníček,
Jan Kurka, Katarina Hollá
PRODUCENT | PRODUCER
Ondřej Trojan – Total HelpArt
T.H.A
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Zuzana Mistríková, Lubica
Orechovská – PubRes (SK),
Česká televize
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY | WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
město, příroda, byt |
city, countryside, flat
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY |
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
prosinec 2015 | December 2015
STOPÁŽ | RUNNING TIME
80 min
PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING
FORMAT
DCP
PODPORA | SUPPORT
The State Cinematography
Fund Czech Republic –
National Support
Josef zdědil starý byt po praštěném dědečkovi. Sotva se
nastěhuje a začne třídit pozůstalost, začne mít pocit, že v bytě
není sám. V domnění, že má v kuchyni myš, nastraží pastičku.
Místo myši do ní ale chytí podivné stvoření – malinkého
prastarého mexického dědka Kaktusáka, obyvatele mohutného
kaktusu, který Josef zdědil spolu s bytem. Kaktusák se Josefovi
začne za pastičku mstít, rozpoutá se mezi nimi nelítostný boj.
Během honičky s Josefem úplně zdemolují celý byt, Kaktusák
skončí uvězněný v lednici. Teprve v tu chvíli Josef ze starého
dědečkova 8mm filmu zjistí, že dědeček se skřetem byli nejlepší
přátelé. Kaktusáka z lednice vysvobodí a několik týdnů ho léčí
z rýmy, kterou mu vězením způsobil. Dědek ale nakonec umírá.
Josef však ještě splní jeho poslední přání...
„Dědek Kaktusák je kombinovaný film spojující hranou akci
jednoho herce s animací 3D charakteru a grafickými kolážovitými
sekvencemi vzpomínek. Trilogie Dědek Kaktusák je celovečerní
projekt složený ze tří filmů, jejichž společným motivem je smrt.“
Jan Bubeníček, režisér
Josef inherited his madcap grandfather’s old flat. Just as soon as
he moves in and starts sorting out his inheritance, he starts to
get the feeling that he is not alone in the flat. He sets a trap in the
kitchen, thinking he has a mouse, but instead of a mouse he
captures a strange creature – a small ancient Mexican
Cactusman, an inhabitant of Grandfather’s humungous cactus
that Joseph inherited along with the flat. The Cactusman starts
getting back at Josef for the trap and a fierce battle breaks out
between them. Josef puts up a chase and they end up
completely demolishing the entire flat and Cactusman ends up
imprisoned in the fridge. It is only then, when viewing
Grandfather’s old 8mm film, that Josef discovers that Grandfather
was best friends with the little goblin.
“The Old Cactusman is a combined film joining live action with
one actor with the animation of a 3D character and graphic
collage sequences of memories.”
Jan Bubeníček, director
KONTAKT / CONTACT
Total HelpArt T.H.A., Michaela Syslová Kuchynková
mobile: +420 602 231 297, e-mail: [email protected], www.tha.cz
FILMS
IN PRODUCTION
FILMy
vE výRObě
2
vÁLka S MLOky
THE SaLaMaNDER waR
Filmová adaptace románu Karla Čapka. Chtěli jsme je. Rozšířili
jsme je po celé planetě. Naučili jsme je býti lidmi... A oni nám teď
pomáhají zbavit se nás samotných... Hladina moří a oceánů
stoupá.
REŽIE | DIRECTOR
Tomáš Krejčí
„Přesto, že se jedná o příběh napsaný ve 30tých letech, od doby
svého prvního zveřejnění neztratil nic na své aktuálnosti. Naším
záměrem je vyprávět dobrodružný příběh, který však nenese
mnohá klišé, která by se od tohoto žánru mohla očekávat a do
nějž místy zasáhne krutá a strhující tragikomedie o zániku lidské
civilizace. Fiktivní varování před hrozící sebezáhubou lidstva. Ale
je to skutečně jenom fikce?“
Tomáš Krejčí, režisér
DEBUT | DEBUT
ne | no
Based on the novel by Karel Čapek. We wanted them. We spread
them out across the planet. We taught them to be human... and
now they want to get rid of us... Ocean levels are rising.
HUDBA | MUSIC
Ondřej Brousek
“Even though this is a story written in the 30’s, it has lost none of
its timeliness since its first publication. Our goal is to tell an
adventurous story that does not, however, suffer from the
multitude of clichés that could be expected from this genre, and
instead results in an often harsh and riveting tragicomedy about
the fall of human civilisation. A fictive warning against the threat
of the self-destruction of humanity. But is it really just fiction?”
Tomáš Krejčí, director
ŽÁNR | GENRE
sci-fi, drama | sci-fi, drama
NÁMĚT | STORY
Karel Čapek
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Robert Geisler
VÝTVARNÍK | SET DESIGNER
Jan Štěpánek
PRODUCENT | PRODUCER
Jiří Košťál – Salamander
Syndicate
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Al Clark – Welington films
(UK), Mick Southwork a Deepak
Sikka – The Works (UK), Anna
Rozalska – Alvernia studios
(PL), Zuzana Mistríková, Lubica
Orechovska – PubRes(SK)
HRAJÍ | FEATURING
Christopher Lloyd, Susan May
Pratt, Matthias Hues, Marleen
Obradovic, Jan Hraběta
DISTRIBUTOR | DISTRIBUTOR
Bontonfilm
VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET
262 mil. Kč | 9,55 mil. EUR
KONTAKT / CONTACT
Salamander Syndicate, Jiří Košťál
mobile: +420 777 599 560, e-mail: [email protected], www.synfilms.cz
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ |
WHERE FILMING IS PLANNED
Německo, Polsko, Thajsko,
Česká republika | Germany,
Poland, Thailand, Czech
Republic
TERMÍN REALIZACE | DATES OF
PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
2013 – 2016
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY | WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
ostrov v Tichomoří, města
a rezidence v Evropě, přístavy
a mořská pobřeží po celém
světě, velehory, nové umělé
kontinenty vytvořené mloky | an
island in the Pacific Ocean,
towns and residences in
Europe, ports and seacoasts all
over the world, mountain
chains, new artificial
continents created by the
salamanders
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ |
WHERE FILMING IS PLANNED
Velká Británie, Německo,
Polsko, Česká republika,
Slovensko, Nový Zéland |
United Kingdom, Germany,
Poland, Czech Republic,
Slovakia, New Zeland
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY |
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THETRICAL RELEASE
jaro 2017 | spring 2017
STOPÁŽ | RUNNING TIME
130 min
PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING
FORMAT
DCP
2
FILMy
vE výRObě
FILMS
IN PRODUCTION
ZTRaCENI v MNICHOvě
LOST IN MUNICH
REŽIE | DIRECTOR
Petr Zelenka
VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET
37 mil. Kč | 1,34 mil. EUR
ŽÁNR | GENRE
komedie, drama | comedy,
drama
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ |
WHERE FILMING IS PLANNED
Praha, české pohraničí |
Prague, the Czech borderlands
DEBUT
ne | no
NÁMĚT | STORY
Petr Zelenka
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Petr Zelenka
KAMERA | DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Alexander Šurkala
ZVUK | SOUND
Michal Holubec
VÝTVARNÍK | SET DESIGNER
Ondřej Nekvasil
PRODUCENT | PRODUCER
David Ondříček – Lucky Man
Films
KOPRODUCENT | CO-PRODUCER
Česká televize
DISTRIBUTOR | DISTRIBUTOR
Falcon
TERMÍN REALIZACE | DATES OF
PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
léto 2014 | summer 2014
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY |
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THETRICAL RELEASE
jaro 2015 | spring 2015
STOPÁŽ | RUNNING TIME
110 min
PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING
FORMAT
35 mm, DCP
PODPORA | SUPPORT
The State Cinematography
Fund Czech Republic –
National Support, Film
Incentives
Sir „P“, devadesátiletý papoušek šedý, který kdysi patřil
Edouardu Daladierovi, se na pozvání Francouzského kulturního
institutu ocitne v Praze jako živá relikvie z dob Mnichovské
dohody. Sir „P“ po Daladierovi dodnes opakuje některé důležité
věty a prohlášení. Papouška za dramatických okolností unese
český novinář Pavel a na základě sirových kontroverzních citací
Daladiera, tak trochu nechtěně rozpoutává mezinárodní politický
skandál. Francouzská strana přistoupí k radikálnímu řešení
nepříjemné situace a rozhodne se spáchat atentát na vlastního
národního hrdinu. Ale to je jen polovina příběhu... Kromě výše
popsané hrané části obsahuje film také fiktivní film o filmu –
padesátiminutový hraný dokument ze zákulisí natáčení. Na
pozadí natáčení koprodukčního celovečerního filmu ukazujeme
české povahové rysy, stereotypy a mýty o národní povaze
a historii. České historické trauma se mísí s traumatem
nedokončeného filmu a s osobními ambicemi a dramaty tvůrců.
Sir “P”, a ninety-year old grey parrot that once belonged to
Edouard Daladier, finds itself invited to the French Institute in
Prague as a living relic of history, specifically the Munich Pact,
which Daladier signed on behalf of France. To this day, Sir “P” can
repeat some of Daladier’s important sentences. A press
conference is organized to promote the parrot’s visit.
Consequently, in dramatic fashion, Czech journalist Pavel abducts
the parrot, setting off an unwanted international scandal, mainly
because of the bird’s habit of making controversial quotes
attributable to his late master. The French authorities managing the
crisis decide upon a radical solution: assassinate the national
treasure. But that’s only half the story… The film is the torso of an
unfinished feature with serious cinematic intentions. What follows is
a 50-minute Making Of documentary, which, on the surface, gives
a behind-the-scenes look into an international co-production, while
all the while continuing to explore the emotional territory and
political-historical themes established in the ill-fated feature.
KONTAKT / CONTACT
Lucky Man Films, Daria Špačková
mobile: +420 603 236 072, e-mail: [email protected], www.luckymanfilms.com
NOTES
POZNÁMky
2
FILMy
FILMS
v POSTPRODUkCI IN POST-PRODUCTION
100
101
3
FILMy
v POSTPRODUkCI
FILMS
IN POST-PRODUCTION
HLav šÍLENSTvÍ
HEaDS OF MaDNESS
ŽÁNR | GENRE
drama | drama
HRAJÍ | FEATURING
Aneta Langerová, Zuzana
Fialová, Viktorie Čermáková,
Marie Štípková, Luboš Veselý,
Martin Sitta
DEBUT | DEBUT
ne | no
DISTRIBUTOR | DISTRIBUTOR
Bontonfilm
NÁMĚT | STORY
Marta Nováková, Julietta
Sichel, Radka Bzonková
VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET*
21 mil. Kč | 765 306 EUR
REŽIE | DIRECTOR
Marta Nováková
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Marta Nováková
KAMERA | DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Lukáš Hyksa
STŘIH | EDITOR
Šimon Špidla
ZVUK | SOUND
Petr Kapeller
VÝTVARNÍK | SET DESIGNER
Noro Držiak
PRODUCENT | PRODUCER
Julietta Sichel – 8Heads
Productions
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Česká televize, CINEART TV
Prague, i/o post, Michael
Samuelson Lighting Prague,
Moss & Roy,
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY | WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
Rusko | Russia
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ |
WHERE FILMING IS PLANNED
Praha, Rabštejn, Příbram,
Krušné hory | Prague,
Rabštejn, Příbram, the Ore
Mountains
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY |
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
jaro – léto 2015 | spring –
summer 2015
STOPÁŽ | RUNNING TIME
90 min
PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING
FORMAT
DCP
PODPORA | SUPPORT
The State Cinematography
Fund Czech Republic –
National Support
102
O tvorbě – o lásce – o paměti
Sovětské Rusko 1921, mladičká Anna Barkova má před sebou
hvězdnou kariéru, právě jí vychází první sbírka, prý bude největší
ruskou básnířkou, která zastíní samotného Puškina. O pár let
později už se ale Anna tísní v nákladním vagónu, který směřuje
do neobydlených stepí Kazachstánu. Nebude to její jediná cesta
ani její jediný lágr. Básnířka Anna Barkova (1901–1976) strávila
v lágrech sovětského Gulagu 22 let svého života. Kromě
síly jednoho osudu přináší tento film také dech beroucí
zasněžené pláně polárního kruhu, hravé animované vsuvky,
pseudodokumentární záběry a díky nevšednímu způsobu narace
i řadu překvapení.
„Film 8 hlav šílenství, to je věčný zápas umělce s vnějšími
okolnostmi, ale také se svými běsy a touhami, je to drama
utkané z fragmentů jedné děsivé epochy. Průřez nešťastným
20. stoletím v nešťastné zemi, nazíraný citlivým a vnímavým
zrakem básníka.“
Marta Nováková, režisérka
About Art – About Love – About Memory
Soviet Russia, 1921. The young poet Anna Barkova is to embark
on a starry carrier, her first collection has just been published and
she is believed to become the greatest Russian poet,
overshadowing event the great Pushkin. A few years later,
however, Anna sits in a crowded cattle truck heading for the
barren steppes of Kazakhstan. This will not be her only journey
and only camp. The poet Anna Barkova (1901–1976) spent
22 years of her life in Gulags. Besides the strong story of one life
the film brings breathtaking vistas of snowy plains behind the polar
circle, playful animated inserts, pseudo-documentary footage and,
thank to the original storytelling, a number of surprises.
“8 Heads of Madness, this is an eternal struggle of the artist
against the outside world but also against her own demons and
desires. 8 Heads of Madness, this is a drama woven from the
fragments of one dreary epoch, a cut through the desperate 20th
century in a desperate country, seen through the sympathetic
and sensitive eyes of a poet.“
Marta Nováková, director
KONTAKT / CONTACT
8Heads Productions, Julietta Sichel
mobile: +420 602 292 971, e-mail: [email protected], www.8heads.com
FILMS
IN POST-PRODUCTION
FILMy
v POSTPRODUkCI
3
aNDěLé
aNGELS
Andělé – film natočený podle románu Michala Viewegha Andělé
všedního dne je zasazen do pražských Nuslí a v tomto případě
není jeho tématem pouze život a jeho drobné tragikomické
humoresky. Příběh se s nadhledem zaměřuje na několik
rodinných osudů – mladá vdova, kuchařka ve školní jídelně a její
syn, učitel v autoškole, jeho manželka a jejich nejbližší okolí. Co
je v tomto příběhu jiné, než v příbězích, na něž jsme byli zatím
od tohoto autora zvyklí, je přítomnost andělů - laskavých bytostí,
které sledují a občas se i snaží ovlivnit drobnosti našich
každodenních osudů a to k dobrému. Andělé nemohou do
lidských životů zcela zasahovat, ale mohou je postrkovat
a posunovat tam, kde lidé projeví svou svobodnou vůli. Lidé mají
na vybranou, jak budou žít svůj život. Andělé se jen snaží,
abychom pochopili, že každý okamžik je cenný. Zastupují kladný
postoj k životu, smysl pro humor, soucit a pochopení všeho
dobrého z pojmu lidskost.
Angels – film based on a novel by Michal Viewegh Angels of
everyday, is set in Prague’s Nusle district. But this time the
subject matter is not just life and its little dramas. The story
focuses on a few intimate family members: a recently widowed
young doctor; a school canteen cook and her son; a driving
instructor, his wife, and their closest relatives. One thing that sets
this story apart from the other stories we have become
accustomed to from this author is the presence of angels –
creatures that observe and sometimes try to change these
building blocks of our everyday lives for the better. Angles cannot
interfere openly in our lives, they can try to nudge us towards
a certain outcome. People can choose how they will live their
lives. The angels merely try to help them understand that every
moment is precious. The angels are not supernatural beings –
they are an attempt to understand others, to feel empathy and to
understand what is good in humanity.
REŽIE | DIRECTOR
Alice Nellis
DEBUT | DEBUT
ne | no
HRAJÍ | FEATURING
Marián Labuda, Vladimír
Javorský, Vojtěch Dyk, Eliška
Křenková, Bolek Polívka,
Zuzana Bydžovská, Václav
Neužil, Klára Melíšková,
Zuzana Kronerová, Ondřej
Sokol
NÁMĚT | STORY
Michal Viewegh
DISTRIBUTOR | DISTRIBUTOR
CinemArt
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Alice Nellis, Michal Viewegh
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY | WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
Praha – Nusle | Prague – Nusle
ŽÁNR | GENRE
tragikomedie | tragic comedy
KAMERA | DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Matěj Cibulka
STŘIH | EDITOR
Filip Issa
ZVUK | SOUND
Viktor Ekrt
HUDBA | MUSIC
Michal Novinski
VÝTVARNÍK | SET DESIGNER
Petr Fořt
PRODUCENT | PRODUCER
Rudolf Biermann – IN Film
Praha
KOPRODUCENT | CO-PRODUCER
Česká televize
KDE SE PLANUJE NATÁČENÍ |
WHRE IS FILMING PLANNED
Praha – Nusle | Prague – Nusle
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY |
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
říjen 2014 | Octrober 2014
STOPÁŽ | RUNNING TIME
95 min
PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING
FORMAT
DCP
PODPORA | SUPPORT
The State Cinematography
Fund – Film Incentives
KONTAKT / CONTACT
IN Film Praha, Josefina Borecká
tel.: +420 222 515 357, e-mail: [email protected], www.infilm.cz
10
3
FILMy
v POSTPRODUkCI
FILMS
IN POST-PRODUCTION
DěTI
CHILDREN
REŽIE | DIRECTOR
Jaro Vojtek
ŽÁNR | GENRE
povídkový film | narrative film
DEBUT | DEBUT
ano | yes
NÁMĚT | STORY
Jaroslav Vojtek, Marek Leščák
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Marek Leščák
KAMERA | DIRECTOR
OF PHOTOGRPAHY
Tomáš Stanek
STŘIH | EDITOR
Maroš Šlapeta
ZVUK | SOUND
Dušan Kozák
HUDBA | MUSIC
Michal Nejtek
VÝTVARNÍK | SET DESIGNER
Jozef Griač
PRODUCENT | PRODUCER
Mátyás Prikler – MPhilms (SK)
KOPRODUCENT | CO-PRODUCER
Pavlína Kalandrová – Duracfilm
HRAJÍ | FEATURING
Vlado Zboroň, Ela Lehotská,
Éva Bandor, Lajos Vörös, Marie
Ludvíková, Pavel Zatloukal
VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET*
11 mil. Kč | 400 875 EUR
104
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY | WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
ordinace lékaře, restaurace,
romská osada, věznice, les,
vesnice, penzion pro seniory,
dálnice, hotel, restaurace, dům
– moře v Bulharsku | a doctor’s
office, restaurant, Roma
settlement, prisons, forest,
village,pension for the seniors,
highway, hotel, restaurant,
house, Bulgaria – sea
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ |
WHERE FILMING IS PLANNED
Slovensko – Bratislava, Modra,
Stražisko, Stupava, Kokava nad
Rimavicou, Lučenec | Slovakia
– Bratislava, Modra, Stražisko,
Stupava, Kokava nad
Rimavicou, Lučenec
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY |
EXPEXTED DATE OF DOMESTICAL
RELEASE
září 2014 | September 2014
STOPÁŽ | RUNNING FORMAT
100 min
PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING
FORMAT
35 mm, DCP
PODPORA | SUPPORT
The State Cinematography
Fund Czech Republic –
National Support, Slovak
Audiovisual Fund
Film Děti ve čtyřech příbězích vypráví o komplikovaném vztahu
rodičů a dětí. Zaznamenává nejen sociální situaci v zemi, ale i to,
jak se osobní selhání a frustrace promítají do nejbližších vztahů.
Povídka Syn sleduje vztah manželského páru, který se snaží
zvládnout výchovu autistického dítěte. Cesta do Sozopolu vypráví
o 40-leté Martě, která řeší rodinnou krizi dlouhou cestou k moři
se svým starým, psychicky nemocným otcem. Povídka Kanárek
je o vztahu 12-letého Kiliána k nalezenému kanárkovi, který mu
nahrazuje všechny kontakty, jež postrádá v rodině. Maraton
vypráví o cikánovi Adamovi a jeho dlouhém zimním útěku
z vězení za rodinou, o níž věří, že stále stojí při něm.
„Povídkový film Děti je vnímaný jako hraný, ale má silné základy
v dokumentárním filmu. Jsou to spojené nádoby. Nemluvím však
o improvizaci, ale o předem vymyšlené příběhové struktuře,
která má jasný a pevný příběh a tím i každá jednotlivá povídka
své jasné poselství.“
Jaro Vojtek, režisér
The film Children talks about the complicated relationship
between parents and children in four stories. It not only records
the social situation in the country, but also shows how personal
failure and frustration are reflected in the closest relationships.
The episode The Son follows the relationship of a married couple
bringing up an autistic child. The Road to Sozopol tells the story
of 40-year-old Marta, who tries to solve a family crisis by a trip to
the sea with her old, mentally-ill father. The episode Canary
shows 12-year-old Kilián’s relationship to a canary he found. It
becomes a substitute of all contacts he is missing in his family.
Marathon is about a Gypsy Adam and his long escape from
prison to see his family which he believes is still be on his side.
“The anthology film Children is perceived as a feature film,
though it has strong roots in documentary genre. There are
intertwined. I am not talking about improvisation, however, but
about a previously devised story structure that has a clear and
fixed plot and thus each individual story has a clear message.”
Jaro Vojtek, director
KONTAKT / CONTACT
MPhilms, Mátyás Prikler
mobile: +421 904 674 408, e-mail: [email protected], www.mphilms.sk
Duracfilm, Pavlína Kalandrová
mobile: +420 724 328 583, e-mail: [email protected], www.duracfilm.cz
FILMS
IN POST-PRODUCTION
FILMy
v POSTPRODUkCI
3
DÍRa U HaNUšOvIC
NOwHERE IN MORavIa
V malé vesnici žije stále svobodná Maruna, učitelka němčiny, která
pracuje jako hospodská. Najít vhodného chlapa se jí stále nedaří.
Jedním z místních nápadníků je nerozhodný starosta, jenž tráví
hodně času na posedu, kde čeká na svého jelena. Kolem Maruny
se ometá také dětsky naivní Olin, považovaný za neškodného
vesnického blázna, ale i proutník Kódl. Maruna společně se
sestrou Jarunou pečují o svou panovačnou matku. Zatímco Jaruna
neváhá odcestovat do Mnichova po boku postaršího Hanse,
Maruna zůstává v Díře s matkou a svými nápadníky sama.
Až jednoho dne dojde u Hanušovic k nečekané události...
„Žánrově se nejedná ani o drama ani o čistou komedii. Ve filmu
se téměř nevyskytují „mluvící scény u stolu“. Nic se nerozebírá,
vše směřuje vpřed, bohužel, vstříc dalšímu selhání,
nedorozumění nebo banalitě. Inspirací má film několik. Je jí
například poetika a vnitřní humor Akiho Kaurismakiho nebo bratří
Coenů, ale i česká meziválečná filmová dramata nebo dílo bratří
Mrštíků či poetika absurdního divadla šedesátých let.“
Miroslav Krobot, režisér
In a small village in the mountains of Moravia lives Maruna (35)
who works in a local pub, takes care of her dictatorial mother and
among the local men she finds several affairs but no love.
Maruna’s sister is more ambitious and when she has a chance to
leave the village she takes her chance. For Maruna the village is
her destiny that she can never be separated from. In this sleepy
hollow there are also two forest workers who share one wife and
all three of them live together in an old cottage.The problem
comes when the workers’ wife disappears...
“In terms of genre, it is neither a drama nor a straight-up comedy.
The film contains almost no scenes of people ’sitting around
a table and talking.’ Nobody analyzes anything; everything is
moving forwards – unfortunately towards more failure,
misunderstandings or banality. The film has several sources of
inspiration: For instance, the poetry and subtle humor of Aki
Kaurismäki and the Coen brothers, but also Czech interwar
dramas, the work of the Mrštík brothers and the poetry of the
1960’s theatre of the absurd.”
Miroslav Krobot, director
REŽIE | DIRECTOR
Miroslav Krobot
ŽÁNR | GENRE
vesnické drama s prvky
černého humoru | village
drama with elements of black
humor
HRAJÍ | FEATURING
Tatiana Vilhelmová, Lenka
Krobotová, Ivan Trojan,
Jaroslav Plesl, Simona
Babčáková, David Novotný
DISTRIBUTOR | DISTRIBUTOR
A-Company Czech
DEBUT | DEBUT
ano | yes
VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET*
16 mil. Kč | 583 550 EUR
NÁMĚT | STORY
Miroslav Krobot, Lubomír
Smékal
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY | WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
Jeseníky
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Miroslav Krobot, Lubomír
Smékal
KAMERA | DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Jan Baset Střítežský
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ |
WHERE FILMING IS PLANNED
Vikantice, Hanušovice
STŘIH | EDITOR
Otakar Šenovský
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY |
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
23. 10. 2014
HUDBA | MUSIC
Marek Doubrava
STOPÁŽ | RUNNING TIME
102 min
VÝTVARNÍK | SET DESIGNER
Jan Vlček
PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING
FORMAT
DCP
PRODUCENT | PRODUCER
Ondřej Zima – Evolution Films
KOPRODUCENT | CO-PRODUCER
Česká televize
PODPORA | SUPPORT
The State Cinematography
Fund Czech Republic –
National Support
KONTAKT / CONTACT
Evolution Films, Ondřej Zima
mobile: +420 736 751 010, e-mail: [email protected], www.evolutionfilms.cz
10
3
FILMy
v POSTPRODUkCI
FILMS
IN POST-PRODUCTION
MÍSTa
PLaCES
ŽÁNR | GENRE
drama | drama
HRAJÍ | FEATURING
Vladimír Polívka, Johana
Matoušková, Jan Cina, Jiří
Štrébl, Robert Nebřenský,
Jakub Gogál, Ivan Romančík
DEBUT | DEBUT
ne | no
DISTRIBUTOR | DISTRIBUTOR
CinemArt
NÁMĚT | STORY
Ondřej Štindl
VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET*
28 mil. Kč | 1,02 mil. EUR
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Ondřej Štindl
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY | WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
Černá Skála
REŽIE | DIRECTOR
Radim Špaček
KAMERA | DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Jaromír Kačer
STŘIH | EDITOR
Janka Vlčková
ZVUK | SOUND
Marek Hart
Drama o lásce, ztrátě a pomstě. Dvěma devatenáctiletým klukům
Adamovi a Markovi je jejich rodiště těsné, zároveň ale moc
nevědí, co si se svými životy počít. V tu chvíli do jejich světa
vstupuje dcera místního prominenta Anna a vnáší do něj
tajemství, napětí a touhu. Zdánlivě nudné a usedlé město před
nimi začíná odhalovat spodní temné proudy. Annin otec má však
k dceři velmi ochranitelský vztah, a když se trojice zaplete do
konfliktu ústícího v krvavou rvačku, usoudí, že přátelství jeho
dcery s Adamem a Markem může být nebezpečné...
The new film from the makers of Walking Too Fast (Pouta) is
a coming of age story about love, loss and revenge. The story
centers around two teenage friends, Adam and Marek, whose
aimless lives in a small town are suddenly disrupted by the
appearance of Anna, the troubled daughter of a rich and
influential local businessman. Initially her free spirit energizes
Adam but soon he finds himself thrown into a spiraling chain of
events. Innocence is about to be abruptly replaced with the adult
emotions of guilt, fear and revenge.
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ |
WHERE FILMING IS PLANNED
Ústí nad Labem, Praha | Ústí
nad Labem, Prague
HUDBA | MUSIC
David Boulter, Václav Havelka
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY |
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
18. 9. 2014
PRODUCENT | PRODUCER
Vratislav Šlajer – Bionaut
STOPÁŽ | RUNNING TIME
104 min
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Zuzana Mistríková, Lubica
Orechovská – PubRes (SK),
Česká televize, i/o post,
Soundsquare
PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING
FORMAT
DCP
PODPORA | SUPPORT
The State Cinematography
Fund Czech Republic – Film
Incentives, Slovak Audiovisual
Fund
KONTAKT / CONTACT
Bionaut, Jakub Pinkava
mobile: +420 724 509 295, e-mail: jakub@bionaut.cz, www.bionaut.cz
10
FILMS
IN POST-PRODUCTION
FILMy
v POSTPRODUkCI
3
My2
US2
Ema utíká od rodiny, opouští manžela, touží po změně. Ukryje se
na místě, kde jí nikdo nebude hledat – u svého kadeřníka,
homosexuála Tonyho, kterého sama zná jen málo. Zpočátku dva
cizí lidé, spojení hysterickým pokusem uniknout z pasti rodinných
vztahů, se postupně sbližují a pomáhají jeden druhému překonat
vnitřní i vnější překážky svých životů. Jejich osvobozující
přátelství se postupně mění v téměř milostný vztah, který sice
nemůže dojít fyzického naplnění, přesto je intenzivní. Osvobození
se tak velmi snadno může změnit v nové pouto, nový pokus
o útěk, nové hledání. Milostný příběh ztracené dívky, gay
kadeřníka a jejich snahy uniknout pasti vlastní touhy někomu
patřit. Lovestory pro 21. století.
Hoping for a change, Ema leaves her abusive husband and runs
away from her family. She hides at the apartment of her gay
hairdresser Tony, even though she barely knows him. Initially they
are merely two strangers but gradually becomecloser and help
each other to overcome both internal and external obstacles in
their lives.Their liberating friendship almost becomes a love affair,
despite the fact it cannot be fulfilled. This creates an intense bond
between them; new possibilities of escape and change. This is
a story of a lost girl, a gay hairdresser and and their attempts to
escape the constraints of their own desires. This is a love story for
the 21st century.
REŽIE | DIRECTOR
Slobodanka Radun
DISTRIBUTOR | DISTRIBUTOR
CinemArt
ŽÁNR | GENRE
romance | romance
VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET*
13 mil. Kč | 474 135 EUR
DEBUT | DEBUT
ano | yes
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY | WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
Praha | Prague
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Radka Denemarková,
Slobodanka Radun
KAMERA | DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Jiří Málek
STŘIH | EDITOR
Jiří Brožek
ZVUK | SOUND
Viktor Ekrt, Petr Šoupa
VÝTVARNÍK | SET DESIGNER
Petr Kunc, Josef Čechota,
René Vidourková
PRODUCENT | PRODUCER
Vratislav Šlajer – Bionaut
KOPRODUCENT | CO-PRODUCER
Česká televize
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ |
WHERE FILMING IS PLANNED
Praha | Prague
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY |
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
20. 11. 2014
STOPÁŽ | RUNNING TIME
95 min
PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING
FORMAT
DCP
PODPORA | SUPPORT
The State Cinematography
Fund Czech Republic –
National Support
HRAJÍ | FEATURING
Jana Plodková, Ondřej Nosálek,
Milena Steinmasslová, Luděk
Sobota, Jiří Vyorálek, Ondřej
Malý, Ivan Lupták, Václav
Havelka, Adam Mišík
KONTAKT / CONTACT
Bionaut, Jakub Pinkava
mobile: +420 724 509 295, e-mail: jakub@bionaut.cz, www.bionaut.cz
10
3
FILMy
v POSTPRODUkCI
FILMS
IN POST-PRODUCTION
ODbORNý DOHLED
NaD výCHODEM SLUNCE
SUNRISE SUPERvISING
REŽIE | DIRECTOR
Pavel Göbl
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Jan Barta, Michael Šatník
ŽÁNR | GENRE
eastern | eastern
HRAJÍ | FEATURING
Nikol Fischerová, Vratislav
Brabenec, Jiří Vymětal, Jozef
Polievka, Jiří Lábus
DEBUT | DEBUT
ne | no
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Pavel Göbl
KAMERA | DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Jiří Zykmund
STŘIH | EDITOR
Ilona Malá, Tomáš Doruška
ZVUK | SOUND
Tomáš Bělohradský, David
Matušek
HUDBA | MUSIC
Byl Pes
VÝTVARNÍK | SET DESIGNER
Atelier Vorlíček, Martin
Musílek, Jiří Fedurco, Miloš
Janček, Tomáš Zika
PRODUCENT | PRODUCER
Tomáš Bělohradský, Přemysl
Klimsza – Czech FILM
VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET*
3 mil. Kč | 109 415 EUR
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY | WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
Varnsdorf
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ |
WHERE FILMING IS PLANNED
Varnsdorf
Nepotrestané bezpráví přivádí tři bývalé vězně do malého
městečka na severu. Kdysi je trápil stejný příslušník státní
bezpečnosti. Teď má v tom městečku hospodu. Rozhodnou se
vzít spravedlnost do vlastních rukou, rozhodnou se pro pomstu.
Zjistí však, že pro ni nemají vlohy… Potkávají pouliční holku,
které dají teplo a střechu nad hlavou, a ona jim za to, na oplátku,
pomůže pochopit rozdíl mezi pomstou a trestem. A tak vítězí nad
bezprávím, nad svým protivníkem, tím, že mu odpustí. A je to
trest, který bolí.
An unpunished injustice has brought three former prisoners to
a small town in the north. They were, at one time, both tormented
by the same secret service agent. Now he owns a pub in this
town. They decide to take justice into their own hands, longing for
revenge. They find out, however, that they don’t have a talent for
it… They meet a girl off the street, who they give a warm place
and a roof over her head while she, in return, helps them to
understand the difference revenge and punishment. And so they
defeat injustice, their enemy, by forgiving him. And that is
a painful punishment.
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY |
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
podzim 2014 | autumn 2014
STOPÁŽ | RUNNING TIME
65 min
PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING
FORMAT
DCP
KONTAKT / CONTACT
Czech FILM, Tomáš Bělohradský
mobile: +420 724 171 724, e-mail: tomas@czechfilm.cz, www.czech-film.cz
10
FILMS
IN POST-PRODUCTION
FILMy
v POSTPRODUkCI
3
POHÁDkÁŘ
STORyTELLER
Náš příběh je volnou adaptací stejnojmenného románu Báry
Nesvadbové. Románu, který postrádá dramatickou linku
a soustředí se na proudy emocí a citů, prýštící ze dvou
zraněných a zároveň milovaných žen, mezi které se dostal
stárnoucí seladon Mára. Tématem celé knihy je míra a hranice
lidské lásky, její (ne)omezenost, právo a schopnost člověka
milovat několik bytostí naráz a zároveň jim ubližovat.
„Mojí snahou bylo uchopit toto vosí hnízdo emocí a pokusit se
ho pověsit na pomyslnou páteř dramatu. Uklidnit jeho vášeň
a přidat trochu mužské racionality. Základní otázkou z mého
pohledu zůstalo, kdo je Mára. Dokáži ho pochopit… já i divák?
Na tuto až detektivní otázku jsem si odpověděl detektivní
zápletkou. Na počátku našeho vyprávění je nalezeno na česlech
vodní elektrárny tělo, o jehož identitě se dá jen spekulovat.
Kapitán Rott k velkému překvapení zjistí, že dvě z možných
variant vedou ke stejnému muži, který ale zároveň žil dva životy,
rozkročený mezi dvě ženy a dvě rodiny. Nitky okolností a faktů se
začínají spojovat v jeho hlavě v mozaiku postupně vyplňující
prázdný rám Márova života.“
Vladimír Michálek, režisér
Our tale is a loose adaption of Bára Nesvadbová’s novel of the
same name. A novel that lacks a dramatic line and concentrates
on the flow of emotions and feelings flowing from two injured and
beloved women, two women that the aging lothario Mára came
between. The theme of the entire book is the degree and limit of
love, its (in)finiteness, a person’s right and ability to love several
beings at once while hurting them at the same time.
“My efforts were oriented on taking hold of this wasps’ nest of
emotion and trying to give it a backbone of drama, so to speak.
To pacify its passion and add a little male rationality. The basic
question from my perspective remained, who is Mára? Can I and
the audience understand him? I answered this investigative
question with an investigative plot twist. At the beginning of our
tale a body, the identity of which can only be speculated, is
found in the screen of a hydroelectric power plant. Police Captain
Rott is surprised to learn that two of the possible alternatives
lead to the same man, who also lived two lives between two
women and two families.“
Vladimír Michálek, director
REŽIE | DIRECTOR
Vladimír Michálek
KOPRODUCENT | CO-PRODUCER
Petr Žaluda – S pro Alfa
ŽÁNR | GENRE
romantické drama | romantic
drama
HRAJÍ | FEATURING
Jiří Macháček, Aňa Geislerová,
Eva Herzigová
DEBUT | DEBUT
ne | no
DISTRIBUTOR | DISTRIBUTOR
Falcon
NÁMĚT | STORY
Barbora Nesvadbová
VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET*
24 mil. Kč | 875 325 EUR
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Marek Epstein
TERMÍN REALIZACE | DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
podzim 2013 | autumn 2013
KAMERA | DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Martin Štrba
STŘIH | EDITOR
Olina Kaufmanová
ZVUK | SOUND
Radim Hladík Jr.
HUDBA | MUSIC
Roman Holý
VÝTVARNÍK | SET DESIGNER
Milan Býček, Taťána
Kovaříková
PRODUCENT | PRODUCER
Svata Peshková, Šárka
Cimbalová – Marlene Film
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY | WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
Praha, město | Prague, city
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ |
WHERE FILMING IS PLANNED
Praha | Prague
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY |
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
6. 11. 2014
STOPÁŽ | RUNNING TIME
90 min
PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING
FORMAT
35 mm
KONTAKT / CONTACT
Marlene Film
Šárka Cimbalová, mobile: +420 602 314 776, sarka@marlene.cz
Svatava Peshková, mobile: +420 604 221 122, peschkova@falcon.cz
10
3
FILMy
v POSTPRODUkCI
FILMS
IN POST-PRODUCTION
PaRÁDNě POkECaL
TOTaLLy TaLkING
REŽIE | DIRECTOR
Tomáš Pavlíček
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Česká televize, FAMU
ŽÁNR | GENRE
komedie | comedy
DEBUT | DEBUT
ano | yes
HRAJÍ | FEATURING
Vít Rohr, Václav Vydra, Jana
Krausová, Lukáš Pavlásek,
Eliška Křenková, Vladimír
Polívka, Aneta Krejčíková
NÁMĚT | STORY
Tomáš Pavlíček
VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET*
5,5 mil. Kč | 200 595 EUR
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Tomáš Pavlíček
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY | WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
Praha, Berlín, Plzeň, Slapy,
Tiské stěny | Prague, Berlin,
Pilsen, Slapy, Tiské stěny
KAMERA | DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Ladislav Moulis
ZVUK | SOUND
Martin Tauber
HUDBA | MUSIC
Šimon Holý
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY |
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
31. 7. 2014
VÝTVARNÍK | SET DESIGNER
Michaela Beránková
STOPÁŽ | RUNNING TIME
75 min
PRODUCENT | PRODUCER
Tomáš Michálek, Jakub Mahler
– MasterFilm
PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING
FORMAT
DCP
Příběh o hledání smyslu čehokoliv a nutnosti vlastní aktivity
začíná v momentě, kdy Štěpán opustí přítelkyni a třetí vysokou
školu. Stěhuje se, živí se ubíjející, stereotypní prací, hodně spí
a nejvíce času tráví se svým psem. Odjíždí s kamarádem
Readym a jeho přáteli na chatu. Jediný bez přítelkyně,
a tentokrát i bez psa, se cítí sám a zbytečný. Zkouší zavolat
Marii, s níž se nikdy nesetkal, ale která mu přesto změnila život.
Marně. Potkává souseda Karla, který usoudí, že Štěpán „vypadá
poněkud zablokovaně a potřebuje se vykecat“. Nad lahví rumu se
tak Štěpán vrací o pár měsíců zpátky kdy se na jednu z linek
call-centra poprvé dovolala tajemná Marie. Ostatně i ona mu
doporučila, ať se vykecá. Štěpánovo vyprávění pozvolna začíná
dávat jasný smysl, a tak se vydává najít svou Marii...
This film tells a story of Stepan (25), who survives his stagnant
life without any actual effort to change it. After his third attempt to
graduate from university shamefully fails and after he is dumped
by his girlfriend, he takes shelter in a small town, where he
lingers on due to a job in local call-center, he sleeps and eats
a lot and his only friend happens to be an ugly dog with a scar
under its eye. But everything is to change when Stepan picks up
a call in his office and hears the mysterious voice of Marie (26).
Our film is a story – a generational testimony about searching for
meaning of anything in this world and the importance of the
ability to make our own decisions.
KONTAKT / CONTACT
MasterFilm, Tomáš Michálek
mobile: +420 602 630 466, e-mail: tomas@masterfilm.cz
110
FILMS
IN POST-PRODUCTION
FILMY
V POSTPRODUKCI
3
POSLEDNÍ Z APORVERU
THE LAST OF APORVER
Trikový fantasy film kombinující živé herce s animovaným
a počítačově vytvořeným prostředím. Příběh chlapce Rybliho
a dívky Maysu, kteří svou láskou zachrání svět Aporveru před
zkázou… Nikdy nevíme, čí srdce může zachránit celý svět…
„Celková stylizace filmu navazuje na odkaz českého režiséra
Karla Zemana. Film bude z velké části skládán z ručně
kreslených komponentů, jež budou následně rozanimovávány
a spojeny v interakci s živými herci. Tak vznikne jedinečný
a doposud nikdy nerealizovaný styl, který kráčí novou vývojovou
cestou, a nabídne alternativu k filmům podobného žánru.“
Tomáš Krejčí, režisér
A fantasy film combining live actors with animated and computergenerated environments. The story of a boy, Rybli, and a girl,
Maysu, who save the world of Aporver from destruction…
You never know whose heart might save the whole world…
“The overall stylisation of the film continues in the legacy of
Czech director Karel Zeman. To a great extent the film will be
comprised of hand-drawn components, which will subsequently
be animated and joined in interaction with live actors. This will
give rise to a unique style that has never been realised before
and that blazes a new path of development, offering an
alternative to films of a similar genre.”
Tomáš Krejčí, director
REŽIE | DIRECTOR
Tomáš Krejčí
ŽÁNR | GENRE
fantasy | fantasy
DEBUT | DEBUT
ne | no
NÁMĚT | STORY
Michal Zelenka
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Jana Ozoráková, Michal
Zelenka, Tomáš Krejčí
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Česká televize, Farbyka (SK),
Rozhlas a televízia Slovenska
(SK), Salamander Syndicate,
Flamesite, Umbrella Post, JK
Sound Studio Virtual, Michal
Zelenka, Romelys associates
LLC (UK), David Ployhar,
Bontonfilm
HRAJÍ | FEATURING
Petr Forman, Filip Cíl, Jana
Pidrmannová, Nela Boudová,
Maysu Tarpová, Tami Stronach,
Michal Zelenka, Tomáš Klus,
Václav Jiráček, Monika Načeva
KAMERA | DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
David Ployhar
DISTRIBUTOR | DISTRIBUTOR
Bontonfilm
STŘIH | EDITOR
Vladimír Žán
VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET
241 mil. Kč | 8,79 mil. EUR
ZVUK | SOUND
Jiří Klenka, Jan Šléška
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY |
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
podzim 2016 | autumn 2016
HUDBA | MUSIC
Ondřej Brousek, Markéta
Irglová
VÝTVARNÍK | SET DESIGNER
Ondřej Mašek, Markéta
Šafáriková
PRODUCENT | PRODUCER
Tomáš Krejčí – Actor’s Runway
Agency
STOPÁŽ | RUNNING TIME
76 min
PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING
FORMAT
DCP
PODPORA | SUPPORT
The State Cinematography
Fund Czech Republic –
National Support, Film
Incentives
KONTAKT / CONTACT
Actor’s Runway Agency, Jiří Košťál
mobile: +420 777 599 560, e-mail: kostal@actorsrunway.cz, www.synfilms.cz
111
3
FILMy
v POSTPRODUkCI
FILMS
IN POST-PRODUCTION
SCHMITkE
SCHMITkE
REŽIE | DIRECTOR
Štěpán Altrichter
ŽÁNR | GENRE
komedie | comedy
DEBUT | DEBUT
ano | yes
NÁMĚT | STORY
Tomáš Končinský
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Tomáš Končinský, Jan Fusek,
Štěpán Altrichter
KAMERA | DIRECTOR
OF PHOTOHRAPHY
Christian Pirjol
STŘIH | EDITOR
Andrea Schumacher, Phillip
Weining
ZVUK | SOUND
Philipp Schneider
HUDBA | MUSIC
Johannes Repka
VÝTVARNÍK | SET DESIGNER
Barbora Zelníčková
PRODUCENT | PRODUCER
Jörg Trentmann – credo:film (DE)
KOPRODUCENT | CO-PRODUCER
Tomáš Vach, Radim Procházka
– PRODUKCE RADIM
PROCHÁZKA
VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET
12,5. mil. Kč | 455 900 EUR
112
HRAJÍ | FEATURING
Peter Kurth, Johann Jürgens,
Jakub Žáček, Helena Dvořáková,
Petr Vršek, Johana
Schmidtmajerová
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY | WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
Německo – Berlín, Česká
republika, pomezí obou zemí,
Krušné hory, Albertamy,
bažiny, větrná elektrárna,
horská chata Plešivec, hospoda
| Germany – Berlin, Czech
Republic, the borderlands
of both countries, the Ore
Mountains, Albertamy,
swamps, wind power plant,
Plešivec mountain chalet, pub
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ |
WHERE IS FILMING PLANNED
Berlin, Boží dar, Albertamy
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY |
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
podzim 2014 | autumn 2014
STOPÁŽ | RUNNING TIME
90 min
PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING
FORMAT
DCP
PODPORA | SUPPORT
The State Cinematography
Fund Czech Republic –
National Support, Medienboard
BerlinBrandenburg,
Karlovy Vary
Julius Schmitke je sedmapadesátiletý německý inženýr. Cítí se
nemocný a starý, jeho tělo skřípe, vrže a naříká. Jednoho dne je
vyslán kamsi na českou stranu Krušných hor, aby opravil svůj
starý patent – turbínu C 174, která nepřestává vrzat a obtěžuje
tak svoje okolí. Není to ovšem jediná záhada, která ho v Krušných
horách potká. Čím déle chodí po nevlídně zamlžených horách, tím
více mu k jeho překvapení celá tato výprava do hrozivé
a neznámé džungle začíná připadat jako návrat do starých
známých míst, kam přece už kdysi dávno patřil…
„Film vychází z krátké povídky spisovatele a scénáristy Tomáše
Končinského s názvem „Julius Schmitke proklouznul smrti jako
neobratný tuleň“, která mě hned zaujala. Je příběhem
stárnoucího muže, který svou nechutí a neschopností účastnit se
dnešního super rychlého virtuálního světa téměř čechovovsky
ztělesňuje strachy a touhy typické pro naši dobu.“
Štěpán Altrichter, režisér
Julius Schmitke is a fifty-seven-year-old German engineer.
He feels ill and his body creaks, crunches and groans with age.
One day he is sent somewhere to the Czech side of the Ore
Mountains to repair one of his old models, a C 174 turbine that,
mysteriously, will not stop creaking and squeaking. That, of
course, is not the only mystery that awaits him in the Ore
Mountains. The more that Julius wanders around the harsh and
misty mountains, the more he is surprised that this entire
expedition to this ominous and unknown jungle is starting to
seem to be a return to old, familiar places to which he once
belonged, long ago…
“The film is based on a short story by the writer and screenwriter
Tomáš Končinský entitled “Julius Schmitke slipped through
death’s fingers like an awkward seal”, which immediately
captured my interest. It is the story of an aging man who,
because of his antipathy and inability to take part in today’s ultrafast virtual world, brings Chekhov to mind in his personification
of the fear and desire that is typical of our age.
Štěpán Altrichter, director
KONTAKT / CONTACT
PRODUKCE RADIM PROCHÁZKA, Tomáš Vach
mobile: +420 737 110 732, e-mail: tvach23@gmail.com, www.radimprochazka.com
FILMS
IN POST-PRODUCTION
FILMy
v POSTPRODUkCI
3
TŘI bRaTŘI
THREE bROTHERS
Tři bratři se vydávají do světa na zkušenou, aby si našli nevěsty
a rodiče jim mohli předat hospodářství. Sourozenci při svém
putování jako kouzlem vstupují do slavných pohádek, ve kterých
čeká mnoho nástrah, nečekaných příhod a možná také láska.
Děj filmu, včetně známých a oblíbených písniček z divadelního
pásma Miniopery, pochází z pera Zdeňka Svěráka a Jaroslava
Uhlíře. Režie se ujal Jan Svěrák, který již dlouho hledal vhodný
pohádkový námět, na kterém by mohl spolupracovat se svým
otcem. Miniopery se svou silnou hudební složkou a nový příběh
o třech bratrech přinášejí oblíbeným pohádkám zcela novou
perspektivu.
Three brothers leave their home to see the world. During their
journey, young men as by miracle enter into famous fairy tales
(Little Riding Hood, Sleeping Beauty, Twelve Months) and face
traps, unexpected moments and even love in a story full of
humour and songs. Script and music of new fairy tale are based
on popular musical theatre play „Miniopers“ by famous duo of
screenwritter Zdenek Sverak and composer Jaroslav Uhlir.
Director Jan Sverak was seeking for a proper fairy tale theme for
a long time. „Miniopers“ with its strong musical background and
story of three brothers brought a new perspective to well-known
fairy tale stories.
REŽIE | DIRECTOR
Jan Svěrák
ŽÁNR | GENRE
pohádka | fairy tale
DEBUT | DEBUT
ne | no
NÁMĚT | STORY
Zdeněk Svěrák, Jaroslav Uhlíř
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Zdeněk Svěrák
KAMERA | DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Vladimír Smutný
STŘIH | EDITOR
Alois Fišárek
ZVUK | SOUND
Jakub Čech, Claus Lynge
HUDBA | MUSIC
Jaroslav Uhlíř, Michal Novinski
VÝTVARNÍK | SET DESIGNER
Jan Vlasák
PRODUCENT | PRODUCER
Jan Svěrák – Biograf Jan
Svěrák
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Christian Husum – Phoenix
Film Inv. (DK), Michal Novinski
– Novinski
HRAJÍ | FEATURING
Vojtěch Dyk, Tomáš Klus,
Zdeněk Piškula, Sabina
Rojková, Alena Doláková,
Lucie Maria Štouračová, Ivana
Chýlková, Jiří Lábus, Oldřich
Kaiser, David Matásek, Zuzana
Norisová, Jitka Smutná, Jitka
Čvančarová
DISTRIBUTOR | DISTRIBUTOR
Bioscop
VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET*
42 mil. Kč | 1,53 mil. EUR
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY | WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
jižní, východní a severní Čechy,
les, jezero, zámek, skály, hory,
klášter, venkovské stavení |
southern, eastern and northern
Bohemia, forest, lake, castle,
rocks, mountains, monastery,
country house
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ |
WHERE FILMING IS PLANNED
Hluboká nad Vltavou, Žleby,
Hoslovice, Děčínský Sněžník,
Velhartice, Kladruby, Řepora
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY |
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
14. 8. 2014
STOPÁŽ | RUNNING TIME
85 min
KONTAKT / CONTACT
Biograf Jan Svěrák, Martina Moudrá
mobile: +420 728 643 223, e-mail: martina@sverak.cz, www.sverak.cz
PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING
FORMAT
DCP
11
3
FILMy
v POSTPRODUkCI
FILMS
IN POST-PRODUCTION
v TICHU
IN SILENCE
Film zpracovává téma holocaustu nekonvenční filmovou řečí,
s důrazem na výtvarnou stylizaci, hudební a zvukovou složku.
Děj bez dialogů je vyprávěný formou introspekce hlavních postav.
REŽIE | DIRECTOR
Zdeněk Jiráský
ŽÁNR | GENRE
drama | drama
DEBUT | DEBUT
ne | no
NÁMĚT | STORY
Agáta Schindlerová
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Zdeněk Jiráský
KAMERA | DIRECTOR
OF CINEMATOGRAPHY
Michal Černý
HRAJÍ | FEATURING
Judit Bárdos, Valéria Stašková,
Ema Dobešová, Jan Čtvrtník,
Ján Gallovič
VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET
11 mil. Kč | 401 190 EUR
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY | WHERE
FILM IS SET – LOCATION AND
MOTIFS
Československo, Německo –
koncentrační tábor |
Czechoslovakia, Germany –
concentration camp
STŘIH | EDITOR
Hedvika Hansalová
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY |
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
podzim 2014 | autumn 2014
ZVUK | SOUND
Daniel Němec
STOPÁŽ | RUNNING TIME
90 min
HUDBA | MUSIC
Martin Hasák
PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING
FORMAT
DCP
PRODUCENT | PRODUCER
Livia Filusova – Furia film (SK)
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
i/o post, Česká televize,
Rozhlas a televízia Slovenska
114
„Divákovi chceme nabídnout možnost emocionálního ztotožnění
se s osudy hudebníků židovského původu, kterým nacismus
definitivně změnil svět. Výběr herců je adekvátní reálným
postavám a dobovým souvislostem. Imaginace jako výtvarně
dramatický prostředek přibližuje téma obrazově, zvukově,
hudebně i herecky. Vyprávíme v různých hudebních žánrech
(klasická hudba, jazz, swing, dobová populární hudba).“
Zdeněk Jiráský, režisér
The film treats the theme of the Holocaust through an
unconventional cinematic expression, with an emphasis on the
artistic style, musical component and sound effects. The plot,
without dialogue, is narrated in the form of the introspection of
the main characters.
“We want to offer the viewer the possibility of identifying
emotionally with the fates of these musicians of Jewish origin
whose world was permanently changed by Nazism. The
selection of the actors is appropriate for the real characters and
period contexts. The imagination as an artistically dramatic
means approaches the theme in terms of the visuals, the
sounds, the music and the actors. We narrate in various musical
genres (classical music, jazz, swing, popular music of the
period).“
Zdeněk Jirásky, director
PODPORA | SUPPORT
The State Cinematography
Fund Czech Republic –
National Support, Slovak
Audiovisual Fund
KONTAKT / CONTACT
Furia film, Livie Filusová
mobile: +421 905 598 099, e-mail: livia_filusova@yahoo.com, www.furiafilm.sk
i/o post, Jordi Niubo
mobile: +420 604 703 308, e-mail: jordi@iopost.cz, www.iopost.cz
FILMS
IN POST-PRODUCTION
FILMy
v POSTPRODUkCI
3
ZEjTRa NaPOŘÁD
TOMORROw FOREvER
Příběh obchodníka Petra Krause a jeho osobní proměny. Po
návratu z Číny, kde Petr dohlíží na výrobu oblečení pro své
zákazníky, zjistí, že výrobce celou zakázku zkazil a že se tak
dostane do problémů se zadavatelem, který chce uhradit nemalé
finanční výdaje. Místo toho, aby tento problém co nejdříve vyřešil,
rozhodne se vydat na již plánovanou cestu za svým osobním
štěstím, a tedy utéct před zodpovědností. Nakonec si Petr
uvědomí cenu opravdového přátelství a lásky a nutnost změnit
svůj život.
ŽÁNR | GENRE
road movie | road movie
HRAJÍ | FEATURING
Pavel Batěk, Vica Kerekes,
Filip Blažek, Jiří Lábus, Jan
Přeučil, Klára Issová, Michal
Kavalčík
„Zejtra napořád je film o naději, romantické touze něco změnit,
o utíkání před dospělostí a zodpovědností a o rozhodnutích, která
mohou navždy změnit náš život. Film, který by měl potěšit, pobavit
a doufám, že i přinutit k zamyšlení nad tím, před čím právě teď
utíkáme my sami. A proč jsem se do tohoto projektu pustil?
Protože i já dost často utíkám a protože i já věřím, že se mi podaří
změnit svůj život. Už zejtra...“
Rudolf Havlík, režisér
DEBUT | DEBUT
ano | yes
DISTRIBUTOR | DISTRIBUTOR
Falcon
NÁMĚT | STORY
Rudolf Havlík
VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET
10,2 mil. Kč | 372 000 EUR
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Rudolf Havlík
This romantic comedy, shot in a “road movie” style, tells the story
of businessman Peter Kraus and his personal transformation.
After returning from China, where he supervised the production
of clothing for his customers, Peter finds out that the
manufacturer had ruined the whole order and so he gets into
trouble with the contractor who wants some astronomical
compensation for the damage. Peter knows that he should solve
the problem quickly, but instead he decides to go on a trip
seeking his personal happiness and an escape from
responsibility. Fortunately, his close friends, Tereza and Pavel are
there to help…
KAMERA | DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Václav Tlapák
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY | WHERE
FILM IS SET – LOCATIONS AND
MOTIFS
Plzeň, Praha, České
Budějovice, Štekni, Brno,
Ostrava, Hong Kong | Plzeň,
Prague, České Budějovice,
Štěkni, Brno, Ostrava, Hong
Kong
“Tomorrow Forever is a film about hope, the romantic desire to
change something, about running away from maturity and
responsibility and about decisions that can change our lives
forever. A film that should make you feel good, entertain you and,
I hope, make you think about what we ourselves are now
running away from. And why did I embark on this project?
Because I myself often run away and because I believe that
I can manage to change my life. At least tomorrow...”
Rudolf Havlík, director
KONTAKT / CONTACT
Bio Art Production
Ivo Krátký, mobile: +420 602 205 391, e-mail: ivo.kratky@bioartproduction.cz
Petr Koza, mobile: + 420 737 520 099, e-mail: petr.koza@bioartproduction.cz
www.bioartproduction.cz
REŽIE | DIRECTOR
Rudolf Havlík
STŘIH | EDITOR
Boris Machytka
ZVUK | SOUND
Karel Jaroš, Martin Ženíšek
HUDBA | MUSIC
René Rypar
PRODUCENT | PRODUCER
Ivo Krátký, Petr Koza – Bio Art
Production
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Hangar Films, Peter Neveďal –
Filmpark (SK), Lukáš Kaplan –
Filmproduction
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY |
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
25. 9. 2014
STOPÁŽ | RUNNING TIME
cca 90 min
PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING
FORMAT
DCP
11
3
FILMy
v POSTPRODUkCI
FILMS
IN POST-PRODUCTION
ZERO
ZERO
REŽIE | DIRECTOR
Gyula Nemes
ŽÁNR | GENRE
drama, roadmovie,
paradokument | drama, road
movie, paradocumentary
DEBUT | DEBUT
ne | no
NÁMĚT | STORY
Gyula Nemes, Tamás Beregi
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Gyula Nemes, Tamás Beregi
KAMERA | DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Balázs Dobóczi
STŘIH | EDITOR
Péter Politzer
PRODUCENT | PRODUCER
Gyula Nemes – Playtime (HU),
Iván Angelusz – Katapult Film
(HU), Jiří Konečný – endorfilm,
Eike Goreczka – 42Film (DE)
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
György Durst, Peter Reich –
Mediawave 2000 (HU)
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY | WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
mnoho různých míst v Evropě,
poušť v Africe | various
locations in Europe, the desert
in Africa
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ |
WHERE FILMING IS PLANNED
Maďarsko, Česká republika,
Německo, Mali | Hungary,
Czech Republic, Germany, Mali
Zero je film o globalizaci, který s nadsázkou a stylizací vypráví
provokativní příběh o muži bojujícím všemi prostředky za
záchranu včel. Druhý celovečerní hraný film scénáristy a režiséra
Gyuly Nemese, jehož hraný debut Moje jediné soutěžil na
festivalu v Benátkách a jehož film Ztracený svět obdržel cenu za
nejlepší dokument na festivalu v Karlových Varech.
Zero is a film about globalisation telling, with overstatement and
style, a provocative story of a man fighting to save his bees with
everything at his disposal. This is the second feature film of
screenwriter and director Gyula Nemes, whose feature debut My
One and Onlies competed in the festival in Venice and whose
film Lost World received the award for the best documentary at
the festival in Karlovy Vary.
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY |
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
RELEASE
léto 2014 | summer 2014
STOPÁŽ | RUNNING TIME
90 min
PROMÍTACÍ FORMÁT | SCRENNING
FORMAT
35 mm, DCP
PODPORA | SUPPORT
The State Cinematogrpahy
Fund Czech Republic –
National Support, Hungarian
National Film Fund,
Mitteldeutsche
Medienförderung
VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET*
35 mil. Kč | 1,27 mil. EUR
KONTAKT / CONTACT
endorfilm, Jiří Konečný
mobile: +420 602 358 373, e-mail: jiri@endorfilm.cz, www.endorfilm.cz
11
FILMS
IN POST-PRODUCTION
FILMy
v POSTPRODUkCI
3
ZTRaCEN 14
MISSING 14
Tajné osobní deníky Jarmily Čapkové z let 1933 – 1947 jsou
sugestivním vhledem do života umělecké rodiny, která ovlivnila
kulturní klima moderních českých dějin první poloviny 20. století.
Je tu zničující láska i spalující nenávist. V přímém protikladu s tím
působí Jarmilino poválečné několikaleté zoufalé pátrání po
německých lazaretech a blázincích, kde by Josef mohl přebývat.
Deníky vrhají neobvyklé světlo na spolupráci bratří Čapků a jejich
soužití ve společném domě. Je to drama lidských vztahů, které
vstoupily do obecného povědomí jako idyla první republiky. Při
realizaci bude použita unikátní technologie počítačového
dotváření dnes již neexistující reality podle dochovaných fotografií.
The secret personal diaries of Jarmila Čapková from the years
1933 – 1947 are a suggestive look at the life of an artistic family
that influenced the cultural climate of modern Czech history in
the first half of the 20th century. There is devastating love and
seething hate here. Jarmila’s post-war years, when she searched
desperately through the German infirmaries and madhouses for
any sign of Josef, is in direct contrast to this. The diaries cast an
uncommon light on the cooperation between the Čapek brothers
and their lives together in a joint household. It is a drama of
human relationships that were seen by the general public as an
idyll of the First Republic. Unique computer technology will be
used during the making of the film to complete the no longer
existing reality according to preserved photographs.
REŽIE | DIRECTOR
Josef Císařovský
ŽÁNR | GENRE
docudrama | docudrama
DEBUT | DEBUT
ne | no
NÁMĚT | STORY
Josef Císařovský
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Josef Císařovský
KAMERA | DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Michal Němec, Daniel Šperl
STŘIH | EDITOR
Ivan Dvořák
ZVUK | SOUND
Kamil Holub
HUDBA | MUSIC
Barbora Císařovská, Kamil
Holub
PRODUCENT | PRODUCER
Aleš Hudský – Synergia Film
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Česká televize, RWE
HRAJÍ | FEATURING
Tatiana Medvecká, Saša
Rašilov
VÝŠE ROZPOČTU | BUDGET*
4,6 mil. Kč | 167 770 EUR
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY | WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
Praha, Hamburg, bývalý
koncentrační tábor Bergen
Belzen, severní Německo |
Prague, Hamburg, the former
concentration camp in Bergen
Belzen, Northern Germany
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY |
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
6. 6. 2014
STOPÁŽ | RUNNING TIME
65 min
PROMÍTACÍ FORMÁT | SCREENING
FORMAT
DCP
PODPORA | SUPPORT
The State Cinematography
Fund Czech Republic –
National Support
KONTAKT / CONTACT
Synergia Film, Aleš Hudský
mobile: +420 775 271 482, e-mail: ales.hudsky@gmail.com
11
REjSTŘÍk
Altrichter, Štěpán
Aramisova
Argo, Steen
Balej, Jan
Basterra, Arkaitz
Bebjak, Peter
Beran, Radek
Bubeníček, Jan
Budař, Jan
Cikán, Ondřej
Císařovský, Josef
Cvitković, Jan
Diviš, Jiří
Dowis, Alex
Držiak, Noro
Dufková, Kristina
Durdil, Zdeněk
Dušek , Martin
Dušek, Martin
Dvořáček, Miroslav
Fiala, Zdeněk
Fíla, Ivan
Fornay, Mira
Göbl, Pavel
Grimmová, Denisa
Grófová, Iveta
Hašková, Monika
Havelka, Ondřej
Havlík, Rudolf
Hogenauer, Michal
Holland, Agnieszka
Hřebejk, Jan
Chlupáček, Matěj
Jákl Jr., Petr
Jančo, Tomáš
Jandourek, Pavel
Jařab, David
Jiráský, Zdeněk
Jiráský, Zdeněk
11
INDEx
Schmitke
Děcka z východu
Learning to Play
Malá z rybárny
Café Louvre
Hajzl všemohoucí
Malý pán
Trilogie Kaktusák
Největší tajemství Leopolda Bumbáce
Menandros & Thaïs
Zmizen 1945
Šiška de Luxe
Případ Andrey S.
Jack Russell – zachránce planety
Myši patří do nebe
Život k sežrání
Binderiana
Staříci
Gaston
Ctnosti a neřesti
Hlasy
Den Štěstí
Cook, F**k, Kill (Žáby bez jazyka)
Odborný dohled nad východem Slunce
Myši patří do nebe
Pátá loď
Všichni muži jednou ranou
Hastrman
Zejtra napořád
Venku
Přes kosti mrtvých
Učitelka
Vládci Prahy
Jan Žižka PSANEC
Senior quintet
Cesta slepých ptáků
Zajatci
V tichu
Hana a Marie
Schmitke
Kids from East
Learning to Play
Little from the Fish Shop
Café Louvre
Almighty Jerk
The Little Man
The Cactusman Trilogy
The Biggest Secret of Leopold Bumbac
Menandros & Thaïs
Missing 1945
Sishka de Luxe
The Case of Andrea S.
Jack Russell – Rescuing the Planet
Even Mice Belong in Heaven
Life to Devour
Binderiana
Old Timers
Gaston
Virtues and Vices
Voices
Day of Happiness
Cook, F**k, Kill (Frogs with No Tongues)
Sunrise supervising
Even Mice Belong in Heaven
Fifth Boat
All Men in One
Hastrman
Tomorrow Forever
Outside
Game Count
The Teacher
The Kings of Prague
Jan Žižka WARRIOR OF GOD
Senior Quintet
Blind Bird´s Journey
Captive
In Silence
Hana and Marie
112
23
40
90
16
29
91
96
51
92
117
64
58
82
47
73
15
63
28
19
80
24
18
108
47
93
68
31
115
66
57
65
67
35
62
17
69
114
30
INDEx
Kadrnka, Václav
Karas, Vít
Kazda, Petr
Klimt, Aurel
Klusák, Vít
Kobler, Jan
Kočar, David
Kollár, Michal
Kotov, Rein
Krejčí, Martin
Krejčí, Tomáš
Krejčí, Tomáš
Krejčí, Tomáš
Krejčí, Tomáš
Krobot, Miroslav
Křístek, Václav
Kučík, Vladislav
Marhoul, Václav
Miailhe, Florence
Michálek, Vladimír
Mielnik, Tomasz
Miklínová, Galina
Najbrt, Marek
Nellis, Alice
Nellis, Alice
Nemes, Gyula
Nováková, Marta
Omerzu, Olmo
Ostrochovský, Ivan
Oukropec, Petr
Ovashvili, George
Pavlásková, Irena
Pavlíček, Tomáš
Provazník, Ondřej
Prušinovský, Jan
Radun, Slobodanka
Remunda, Filip
Křížáček
Lips Tullian
Já, Olga Hepnarová
Lajka
Český Pepík jede do Polska
poznat lásku k Bohu
Překrásní
Ostravak Ostravski ve filmu!!!
Rudý kapitán
Melchior
Čekej tiše
Kruanovo dobrodružství
Léčba Schopenhauerem
Poslední z Aporveru
Válka s mloky
Díra u Hanušovic
Maroko
Ostravak Ostravski ve filmu!!!
Nabarvené ptáče
Přes hranici
Pohádkář
Cesta do Říma
Lichožrouti
Horkou jehlou
Andělé
Sedmero krkavců
Zero
8 hlav šílenství
Rodinný film
Koza
Ani ve snu!
Kukuřičný ostrov
Fotograf
Pořádně pokecal
Staříci
Kobry a užovky
My2
Český Pepík jede do Polska
poznat lásku k Bohu
Little Crusader
Lips Tullian
Nobody Likes Me
Laika
Pepik the Czech Goes to Poland
in a Quest for Love of God
The Beauteous
Ostravak Ostravski
Red Captain
St. Olaf’s Mystery
Wait in Silence
Kruan’s Adventures
The Schopenhauer Cure
The Last of Aporver
The Salamander War
Nowhere in Moravia
Morocco
Ostravak Ostravski
The Painted Bird
The Crossing
Storyteller
Journey to Rome
Oddsockeaters
The Magic Needle
Angels
Seven Ravens
Zero
8 Heads of Madness
Family Film
Goat
In Your Dreams!
Corn Island
Photographer
Totally Talking
Old Timers
Cobras & Grass Snakes
Us2
Pepik the Czech Goes to Poland
in a Quest for Love of God
REjSTŘÍk
39
42
81
87
21
55
54
61
45
20
85
41
111
97
105
44
54
48
56
109
78
89
33
103
95
116
102
94
84
13
86
79
110
63
83
107
21
11
REjSTŘÍk
Samir, Michal
Sedláček, Robert
Sommer, Jakub
Sommer, Jakub
Súkup, David
Súkup, David
Svátek, Dan
Svěrák, Jan
Svoboda, Jiří
Šajmovič, Juraj
Šícha, Petr
Šilar, Antonín
Šmíd, Jakub
Špaček, Radim
Švankmajer, Jan
Tesáček, Rudolf
Tomáš Mašín
Troška, Zdeněk
Tuka, Josef
Václav, Petr
Václav, Petr
Vojnár, Ivan
Vojtek, Jaro
Vorlíček, Václav
Weinreb, Tomáš
Wlodarczyk, Dan
Zelenka, Petr
Zika, Adolf
120
INDEx
Vládci Prahy
The Kings of Prague
Návrat do končin
Return to Končiny
RAP.ortér
Rap.orter
ČSFR (Česko-slovenská filmová romance) CSFR (A Czecho-Slovak Film Romance)
Malý kat
Hangman Jr.
Jedenáctka
The Eleven
Mluviti pravdu
Telling the Truth
Tři bratři
Three Brothers
Advokát
Crime Interface
Andílek na nervy
Victoria Angel
Nebudeš jiných bohů míti
Thou Shalt Have No Others Gods
Before Me
Menandros & Thaïs
Menandros & Thaïs
Laputa
Laputa
Místa
Places
Hmyz
Insects
Dzwille
Dzwille
Zatím dobrý
So Far So Good
Babovřesky 3
Babovřesky 3
Absence blízkosti
The Absence of Closeness
Nikdy nejsme sami
Never Alone
Il Boemo
Il Boemo
Dobrá nálada
Good Mood
Děti
Children
Zlatovláska
Princess Goldenhair
Já, Olga Hepnarová
Nobody Likes Me
Zloději zelených koní
Green Horse Rustlers
Ztraceni v Mnichově
Lost in Munich
Burácení
Rumbling
Albatros
The Albatross
Eva zase tropí hlouposti
Eva Fools Around Again
Karel IV.
Charles IV.
Klub odložených mužů
Play It Cool
Nemilovaná
The Unloved
Rituál
The Rituál
67
49
59
22
43
36
46
113
11
76
50
92
88
106
32
26
70
14
10
53
34
25
104
71
81
72
98
77
12
27
37
38
52
60
CONTaCTS
INSTITUCE / INSTITUTIONS
Eurimages
Maltézské náměstí 1, 118 11 Prague 1
tel.: +420 261 137 358
e-mail: zuzana.kopeckova@ceskatelevize.cz
Evropská audiovizuální observatoř
European Audiovisual Observatoty
Maltézské náměstí 1, 118 11 Prague 1
tel.: +420 257 085 360
e-mail: lenka.holubovamikolasova@mkcr.cz
Kancelář Kreativní Evropa – MEDIA
Creative Europe Desk – Media
Národní 28, 110 00 Prague 1
tel.: +420 221 105 209 210
e-mail: media@kreativnievropa.cz
www.kreativnievropa.cz
Ministerstvo kultury ČR –
Odbor médií a audiovize
Ministry of Culture Czech Republic –
Media Department
Milady Horákové 139, 160 41 Prague 6
tel: +420 257 085 315
e-mail: artus.rejent@mkcr.cz
Národní filmový archiv
National Film Archive
Malešická 12, 130 00 Prague 3
tel.: +420 271 770 500
e-mail: nfa@nfa.cz
www.nfa.cz
NIPOS – The National Information
and Consultative Center for Culture
Blanická 4, 120 21 Prague 2
tel.: +420 221 507 900
e-mail: nipos@nipos-mk.cz
www.nipos-mk.cz
kONTakTy
Státní fond kinematografie
The State Cinematography Fund
Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47, 170 00 Prague 7
e-mail: sekretariat@fondkinematografie.cz
www.fondkinematografie.cz
ORGaNIZaCE / ORGaNIZaTION
APA – Asociace producentů v audiovizi
APA – Audiovisual Producers’ Association
Národní 28, 110 00 Prague 1
tel.: +420 221 105 302
e-mail: apa@asociaceproducentu.cz
www.asociaceproducentu.cz
APD – Sdružení autorů animovaného filmu
APD – Association of Animated Film Authors
Na Doubkové 8, 150 00 Prague 5
tel.: +420 251 563 200
e-mail: apd@animation.cz
Asociace českých filmových klubů
Association of Czech Film Clubs
Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště
tel.: +420 572 501 989
e-mail: produkce@acfk.cz
www.acfk.cz
Asociace českych kameramanů
Association of Czech Cinematographers
Senovážné nám. 23, 112 82 Prague 1
tel.: +420 224 142 010
e-mail: pkz@quick.cz
www.ceskam.cz
Asociace provozovatelů kin
Cinema Exhibitors’ Association
Politických vězňů 445, 266 01 Beroun
tel.: +420 311 625 307
www.kinari.cz
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
Council for Radio and Television Broadcasting
Škrétova 44/6, 120 21 Prague 2
tel.: +420 274 813 830
e-mail: info@rrtv.cz
www.rrtv.cz
121
kONTakTy
CONTaCTS
Asociace režisérů a scenáristů
Association of Directors and
Screenwriters
Karlovo nám. 19, 120 00 Prague 2
Petr Koza,
mobile: +420 737 520 099
e-mail: info@aras.cz
www.aras.cz
CEFS – Česká společnost pro filmová studia
Czech Society for Film Studies
nám. Jana Palacha 2, 116 38 Prague 1
cefs.cz@gmail.com
www.cefs.cz
ČFTA – Česká filmová a televizní akademie
Czech Film and Television Academy
Karlovo nám 285/19, 120 00 Prague 2
e-mail: info@cfta.cz
www.cfta.cz
České filmové centrum
Czech Film Center
Národní 28, 110 00 Prague 1
tel.: +420 221 105 321/322
e-mail: info@filmcenter.cz
www.filmcenter.cz
Czech Film Commission
Národní 28, 110 00 Prague 1
tel.: +420 221 105 254
e-mail: info@filmcommission.cz
www.filmcommission.cz
Herecká asociace
Actors Association
Senovážné nám. 23, 110 00 Prague 1
tel.: + 420 224 142 672
e-mail: hereckaa@cmkos.cz
www.hereckaasociace.cz
Institut dokumentárního filmu
Institute of Documentary Film
Štěpánská 4, 110 00 Prague 1
tel/fax: +420 224 214 858
e-mail: idf@dokweb.net
www.dokweb.net
FITES – Český filmový a televizní svaz
FITES – Czech Film and Television Union
Pod Nuselskými schody 3, 120 00 Prague 2
e-mail: info@fites.cz
www.fites.cz
Unie filmových distributorů
Film Distributors’ Union
nám. Winstona Churchilla 2, 130 00 Prague 3
tel/fax: +420 222 713 001
e-mail: ufd@ufd.cz, www.ufd.cz
DISTRIbUTOŘI / DISTRIbUTORS
A-Company Czech
Palác Austria, Štefánikova 18/25, 150 00 Prague 5
tel.: +420 257 315 540
e-mai: info@a-company.cz, www.a-company.cz
Aerofilms
Biskupcova 31, 130 00 Prague 3
tel/fax: +420 224 947 566
e-mail: info@aerofilms.cz, www.aerofilms.cz
Asociace českých filmových klubů
Association of Czech Film Clubs
Stonky 860, 68 601 Uherské Hradiště
tel/fax: +420 527 501 989
e-mail: produkce@acfk.cz, www.acfk.cz
Bioscop
Kunětická 2534/2, 120 00 Prague 2
tel.: +420 221 436 305
e-mail: info@bioscop.cz, www.bioscop.cz
Blue Sky Film Distribution
Palace Beethoven Lázeňská 11, Prague 1
tel.: +420 224 222 398
email: info@bsfd.cz, www.blueskyfilm.cz
Bontonfilm
Nádražní 23/344, 151 34 Prague 5
tel.: +420 257 415 111–112
e-mail: bonton@bontonfilm.cz
www.bonton-film.cz
CinemArt
Národní 28, P. O. Box 844, 111 21, Prague 1
tel.: +420 224 949 110
e-mail: info@cinemart.cz, www.cinemart.cz
122
CONTaCTS
Falcon
U Nikolajky 5/833, 150 00 Prague 5
tel.: +420 224 422 244
e-mail: falcon@falcon.cz, www.falcon.cz
Film Distribution Artcam
Rašínovo nábřeží 6, 128 00 Prague 2
tel.: +420 221 411 619
e-mail: artcam@artcam.cz, www.artcam.cz
Film Europe
Branická 1950/209, 140 00 Prague 4
tel.: +420 222 521 257
e-mail: info@filmeurope.cz, www.filmeurope.cz
Hollywood Classic Entertainment
Psohlavců 8, 147 01 Prague 4
tel.: +420 226 224 111
e-mail: hce@hce.cz, www.hce.cz
Intersonic
Burešova 4, 182 00 Prague 8
tel.: +420 286 587 028
www.intersonic.cz
Magic Box
Na Klikovce 7/367, 140 00 Prague 4
tel.: +420 221 436 424
magicbox@magicbox.cz, www.magicbox.cz
Pegasfilm
Bavorská 856, 155 41 Prague 5
tel.: +420 224 451 122
e-mail: produkce@pegasfilm.cz
www.pegasfilm.com
Pinot Film
Újezd 450/40, 118 00 Prague 1
mob.: +420 602 255 546
e-mail: radek.auer@pinotfilm.cz, www.pinotfilm.cz
Verbascum Imago
Černá 6, 110 00, Prague 1
tel.: +420 224 930 077
e-mail: verbascum@email.cz
Warner Bros, ČR
Soukenická 13, 110 00 Prague 1
tel/fax: +420 296 580 333
e-mail: info@warnerbros.cz, www.warnerbros.cz
kONTakTy
PRODEjCI / SaLES
AQS
Kunětická 2354/2, 120 00 Prague 2
tel.: +420 221 436 100
e-mail: sales@aqs.cz
www.aqs.cz
Ateliéry Bonton Zlín
Vodičkova 38, 110 00 Prague 1
tel.: +420 224 814 445
e-mail: david.budsky@bonton.cz
www.ateliery.cz
Cinepol International
Ostrovní 30, 110 00 Prague 1
tel.: +420 234 648 660
e-mail: john.riley@cinepol.com
Česká televize – Telexport
Kavčí hory, 140 70 Prague 4
tel.: +420 261 137 047
e-mail: telexport@ceskatelevize.cz
www.ceskatelevize.cz/telexport
Film Europe
SPI Office CZ
Bránická 209, 142 00 Prague 4
tel.: +420 739 592 040
e-mail: info@filmeurope.eu
www.filmeurope.eu
OutCome
Jižní náměstí 946/23,141 00 Prague 4
tel.: +420 776 066 165
e-mail: jarmila@outcome.cz
www.outcome.cz
Simply Cinema
Kříženeckého nám. 322/5, 152 00 Prague 5
tel/fax: +420 251 819 441
e-mail: office@simplycinema.cz
www.simplycinema.cz
Taskovski Films – Irena Taskovski
463 Russell Court, Woburn Place,
London WC1H 0NL, United Kingdom
mobile: +44 795 710 5672
e-mail: info@taskovskifilms.com
www.taskovskifilms.com
12
INSTITUCE PRO PODPORU čESké kINEMaTOGRaFIE
INSTITUTIONS FOR THE SUPPORT OF CZECH CINEMaTOGRaPHy
Státní fond kinematografie | The State Cinematography Fund Czech Republic – National Support
www.fondkinematografie.cz
Státní fond kinematografie – Filmové pobídky | The State Cinematogrpahy Fund Czech Republic
– Film Incentives
www.fondkinematografie.cz
MEDIA Program – The EU support programme for the European audiovisual industry
www.mediadeskcz.eu
Eurimages – European Support Fund for the Co-production of Cinematographic Works
www.coe.int/eurimages
Filmová nadace RWE & Barrandov Studio | Film Foundation RWE & Barrandov Studio
www.filmovanadace.cz
NOvé čESké FILMy – HRaNé a aNIMOvaNé 2014
UPCOMING CZECH FILMS – FEaTURE a aNIMaTION 2014
Vydalo České filmové centrum (ČFC) | Published by the Czech Film Center (CFC)
ČFC je součástí Národního filmového archivu (NFA). | The Czech Film Center is part of the National Film Archive (NFA).
Produkce, editor | Production, Editor: Lenka Šindelářová
Jazykové úpravy | Editor: Denisa Štrbová
Překlady | Translation: Kent Christopher Kasha
Grafická úprava | Graphic Design: Cellula
Tisk | Printed by: FIZU
Kontakt | Contact:
České filmové centrum | Czech Film Center
Národní 28, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 105 398, fax: +420 221 105 303
e-mail: info@filmcenter.cz, www.filmcenter.cz
ISBN 978-80-7004-160-4
NFA 2014
124
CO DOKÁŽE FILM
Juraj Herz, režisér
www.festivalfinale.cz
CREATIVE EUROPE
Fair Play (CZ, SK, DE, 2014) – supported by MEDIA Development in 2007
MEDIA SUB-PROGRAMME
Support for the DEVELOPMENT of drama, animation,
creative documentary and video games
WHICH TYPES OF PROJECTS ARE ELIGIBLE?
Cinema release
– feature films, animations and creative documentaries –
minimum 60 minutes
TV or digital platform
– drama films (one-off or series) – minimum 90 minutes
– animation (one-off or series) – minimum 24 minutes
– creative documentaries (one-off or series) –
minimum 50 minutes
WHAT ARE THE CONDITIONS?
– applicant company must have completed and commercially
distributed a previous eligible work
– applicant company must hold the copyright at least
to the concept
HOW MUCH IS A GRANT WORTH?
Single projects – lump sum
60 000 EUR – animation
25 000 EUR – creative documentary
30 000 EUR – fiction (production budget < EUR 1.5M)
50 000 EUR – fiction (production budget ≥ EUR 1.5M)
Slate Funding – depends on development budget
70 – 200 000 EUR – slate of animation and fiction
70 – 150 000 EUR – slate of creative documentaries
Video games – depends on development budget
10 000 – 50 000 EUR – concept
10 000 – 150 000 EUR – project
www.kreativnievropa.cz | www.ec.europa.eu/culture/media
Download

Nové české filmy 2014