NOvé čESké
FILMy
hrané &
animované
UPCOMING
CZECH FILMS
2013
feature &
animation
MEDIA
DEVELOPMENT
Support for the development
of drama, animation, creative
documentary and interactive works
www.mediadeskcz.eu, www.ec.europa.eu/culture/media
MEDIA Desk Czech Republic is financed by the Ministry of Culture of the Czech Republic and the European Commission.
NOvé čESké
FILMy
hrané &
animované
UPCOMING
CZECH FILMS
2013
feature &
animation
Český animovaný
film 1920 - 1945
Czech Animated
Film 1920 - 1945
katalog všech animovaných filmů, které vznikly na území dnešní ČR
DVD kolekce nejlepších 30 filmů
catalogue of all animated film made in present-day Czech Republic
DVD collection of the best animations
www.nfa.cz
INTRODUCTION
ÚvODNÍ
SLOvO
V tomto katalogu, jehož cílem je dlouhodobě mapovat vývoj českého hraného a animovaného filmu najdete téměř
devadesát českých připravovaných projektů.
Katalog obsahuje kompletní informace o projektech, které se nachází ve stádiu přípravy, výroby nebo postprodukce,
a slouží celoročně k propagaci českého filmu především v zahraničí.
Propagace českých filmů ve vývoji – až k fázi krátce před realizací – je určená hlavně potenciálním zahraničním
partnerům, konkrétně zahraničním producentům, sales agentům, filmovým fondům a nakonec i koprodukčním trhům,
kterým slouží jako platforma pro hledání potenciálních koprodukčních partnerů. Právě na základě plzeňského katalogu
s námi zahraniční trhy konzultují jednotlivé české hrané projekty. My zase upozorňujeme podle profilu a požadavků
konkrétních koprodukčních trhů na vhodné české projekty.
Na základě shromážděných podkladů k jednotlivým projektům, každý rok sledujeme trendy v českém filmu. V porovnání
s loňským rokem se například zvýšil počet debutů, což potvrzuje nekonečnou tvořivost mladých českých scénáristů
a producentů navzdory tomu, že projekty čeká několik let trvající financování.
Další pozitivní tendence se dá pozorovat v oblasti filmů pro děti a mládež. Pohádka Sedmero vzniká v režii Alice Nellis
a vychází z klasické pohádky Boženy Němcové Sedmero krkavců, zatímco Sputnik, minoritní česká koprodukce
s Německem, tematizuje poslední dny NDR a pád Zdi z pohledu tří dětí, které experimentují s teleportací.
V letošním katalogu najdete také vetší počet filmových adaptací literárních předloh jako například druhý film režisérky
Ivety Grofové Pátá Loď, který vzniká v české produkci, na základě adaptace stejnojmenné knihy Moniky Kompaníkové,
oceněné Anasoft Literou pro nejlepší slovenskou knihu roku 2011.
V oblasti koprodukcí se Slovensko už tradičně drží na prvním místě. Následuje Francie, která je koprodukčním partnerem
u filmů Rodinný film (rež. Olmo Omerzu), minoritní koprodukce Kukuřičný ostrov (rež. George Ovashvilli), Malá z rybárny
(rež. Jan Balej) a Cesta ven (rež. Petr Václav). Projektům Fair Play (rež. Andrea Sedláčková) a Julius Schmitke (rež.
Štěpán Altrichter) se podařilo získat německé koprodukční partnery.
Přejeme všem těmto projektům, aby si našli své partnery a financování a také svůj festival a diváky, bez kterých se žádný
film neobejde.
Jana Černík, České filmové centrum
You will find almost ninety Czech projects under preparation in this catalogue, the goal of which is to map the long-term
development of Czech feature and animated films.
The catalogue contains complete information about projects that are currently in the development, production or
postproduction phases and it is used to promote Czech film throughout the year, primarily abroad.
The promotion of Czech films that are in development, up to the phase just before filming begins, is meant primarily for
potential foreign partners, specifically foreign producers, sales agents, film funds and ultimately also coproduction
markets, which are used as a platform for looking for potential coproduction partners. In fact the foreign markets consult
with us with regard to the individual Czech feature film projects on the basis of the Plzeň Catalogue. We also draw
attention to suitable Czech projects according to the profile and requirements of specific coproduction markets.
Each year we monitor the trends in Czech film based on the materials gathered for the individual projects. The number of
debuts, for example, increased in comparison with last year, which confirms the endless creativity of young Czech
scriptwriters and producers in spite of the fact that projects wait several years for financing.
Another positive trend can be seen in the area of films for children and youth. The fairy tale Seven Ravens being made
under the direction of Alice Nellis and based on Božena Němcová’s classic fairy tale Seven Ravens, while the theme of
Sputnik, a minority Czech coproduction with Germany, is the last days of East Germany and the fall of the wall from the
point of view of three children that are experimenting with teleportation.
You will also find a larger number of film adaptions from literary works in this year’s catalogue, such as director Iveta
Grofová’s second film Fifth Boat, which is a Czech production based on an adaptation of the book of the same name by
Monika Kompaníková, which won the Anasoft Litera award for the best Slovak book of 2011.
Slovakia has remained, as usual, in first place in the area of coproductions. It is followed by France, which is
a coproduction partner for the films Family Film (dir. Olmo Omerzu), the minority coproduction Corn Island (dir. George
Ovashvilli), Little from the Fish Shop (dir. Jan Balej) and The Way Out (dir. Petr Václav). The projects Fair Play (dir. Andrea
Sedláčková) and Julius Schmitke (dir. Štěpán Altrichter) managed to get German coproduction partners.
We hope that all of these projects find their partners and financing as well as the festivals and audiences that no film can
do without.
Jana Černík, Czech Film Center
3
ObSaH
1
CONTENTS
FILMy vE vývOjI
Advokát
Albatros
Babovřesky 2
Binderiana
Bolest
Bublinkové štěstí
Café Louvre
Cesta do Říma
Cesta slepých ptáků
ČSFR (Česko-slovenská filmová romance)
Dcera ptáčníkova
Díra
Dzwille
Eva zase tropí hlouposti
Fotograf
Gaston
Hajzl všemohoucí
Hana a Marie
Hmyz
Hotel Evropa
Il Boemo
Jan Žižka PSANEC
Karel IV.
Klub odložených mužů
Křížáček
Léčba Schopenhauerem
Lips Tullian
Malý pán
Nikdy nejsme sami
O Johance
Objev roku
Pátá loď
Pohádkář
Překladatelka aneb Nikdy se nevzdám
Rap.ortér
Rodinný film
Sedmero
Senior Quintet
Splněný Zen
Staříci
Teorie tygra
Trilogie Kaktusák
Válka havranů
Zatím dobrý
Země útočí!
Zloději zelených koní
Železničářská pohádka
FILMS IN DEvELOPMENT
Crime Interface
The Albatross
Babovřesky 2
Binderiana
Sorrow
Bubble Hapiness
Café Louvre
Journey to Rome
Blind Bird’s Journey
CSFR (A Czecho – Slovak Film Romance)
The Bird Catcher’s Daughter
Nowhere
Dzwille
Eva Fools Around Again
Photographer
Gaston
Almighty Jerk
Hana and Marie
Insects
Hotel Europe
Il Boemo
Jan Žižka OUTLAW
Charles IV.
Play It Cool
Little Crusader
The Schopenhauer Cure
Lips Tullian
The Little Man
Never Alone
About Johanka
Newcomer of the Year
Fifth Boat
Storyteller
The Translator or Never Give Up
Rap.orter
Family Film
Seven Ravens
Senior Quintet
The Zense
Old Timers
Tiger Theory
The Cactusman Trilogy
War of the Ravens
So far So Good
Earth Attacks!
Green Horse Rustlers
A Railman’s Tale
Jiří Svoboda
10
11
Zdeněk Troška
12
Zdeněk Durdil
13
Kateřina Oraská Borecká
14
Marcela Rojíčková
15
Arkaitz Basterra
16
Tomasz Mielnik
17
Pavel Jandourek
18
Jakub Sommer
19
20
Miroslav Krobot
21
Rudolf Tesáček
22
Jiří Severa
23
Irena Pavlásková
24
Martin Dušek
25
26
Zdeněk Jiráský
27
Jan Švankmajer
28
Miroslav Bambušek
29
Petr Václav
30
Petr Jákl Jr.
31
David Kočár
32
33
Václav Kadrnka
34
Tomáš Krejčí
35
Vít Karas
36
Radek Beran
37
Petr Václav
38
Jakub Šmíd
39
40
Iveta Grófová
41
Vladimír Michálek
42
Oliver Malina Morgenstern
43
Jakub Sommer
44
Olmo Omerzu
45
Alice Nellis
46
Tomáš Jančo
47
Antonín Procházka Jr.
48
Martin Dušek, Ondřej Provazník 49
Radek Bajgar
50
Jan Bubeníček
51
Karel Čabrádek
52
Tomáš Mašín
53
Andrew Bond
54
Dan Wlodarczyk
55
Karel Žalud
56
CONTENTS
2
FILMy vE výRObě
8 hlav šílenství
Colette
Děti
Fair Play
Jack Russell – zachránce planety
Julius Schmitke
Koza
Krásno
Kruanovo dobrodružství
Kukuřičný ostrov
Lichožrouti
Malá z rybárny
Maturita
Pojedeme k moři
Touha motýla
V klidu a naplno
Václavské náměstí
Válka s mloky
Vejška
Všichni muži jednou ranou
Zejtra napořád
Zero
ObSaH
FILMS IN PRODUCTION
8 Heads of Madness
Colette
Children
Fair Play
Jack Russell – Rescuing the Planet
Julius Schmitke
Goat
Krásno
Kruan’s Adventures
Corn Island
Oddsockeaters
Little from the Fish Shop
The Graduation
We’re Going to the Beach
The Desire of the Butterfly
Bohemian Lion
City of Lies
The Salamander War
Uni
All Men in One
Say Forever
Zero
Marta Nováková
Milan Cieslar
Jaro Vojtek
Andrea Sedláčková
Alex Dowis
Štěpán Altrichter
Ivan Ostrochovský
Ondřej Sokol
Tomáš Krejčí
George Ovashvili
Galina Miklínová
Jan Balej
Tomáš Houška
Jiří Mádl
Dan Svátek
Josef Abrhám Jr.
Tim Robbins
Tomáš Krejčí
Tomáš Vorel
Monika Hašková
Rudolf Havlík
Gyula Nemes
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
ObSaH
CONTENTS
FILMy v POSTPRODUkCI
FILMS IN POST-PRODUCTION
Bella Mia
Cesta ven
Cyril a Metoděj – Apoštolové Slovanů
Detektiv Down
Jako nikdy
Klauni
Křídla Vánoc
Líbánky
Poslední z Aporveru
Přijde letos Ježíšek
Revival
Rozkoš
Sputnik
Srpnoví pošetilci
Velmi neklidné léto
Všiváci
Zázrak
Bella Mia
The Way Out
Cyril and Methodius – Apostles to the Slavs
The Downs Detective
Like Never Before
Clownwise
Wings of Christmas
Honeymoon
The Last of Aporver
Little Baby Jesus
Revival
Delight
Sputnik
August Fools
A Very Unsettled Summer
Lousy Bastards
Miracle
3
Martin Duba
Petr Václav
Petr Nikolaev
Bård Breien
Zdeněk Tyc
Viktor Tauš
Karin Babinská
Jan Hřebejk
Tomáš Krejčí
Lenka Kny
Alice Nellis
Jitka Rudolfová
Markus Dietrich
Taru Mäkelä
Anca Damian
Roman Kašparovský
Juraj Lehotský
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
čESké FILMOvé PROjEkTy ZaPOjENé DO PROGRaMU PODPORy FILMOvéHO PRůMySLU (PPP)
CZECH FILM PROjECTS PaRTICIPaTING IN FILM INDUSTRy SUPPORT PROGRaMME (FISP)
Babovřesky 2
Díra
Eva zase tropí hlouposti
Fotograf
Pohádkář
Sedmero
Senior Quintet
Zatím dobrý
Colette
Děti
Krásno
Malá z Rybárny
Václavské náměstí
Vejška
Cyril a Metoděj – Apoštolové Slovanů
Detektiv Down
Jako nikdy
Klauni
Křídla Vánoc
Líbánky
Poslední z Aporveru
Revival
Rozkoš
*
*
Babovřesky 2
Nowhere
Eva Fools Around Again
Photographer
Storyteller
Seven Ravens
Senior Quintet
So Far So Good
Collete
Children
Krásno
Litlle from the Fish Shop
City of Lies
Uni
Cyril and Methodius – Apostles to the Slavs
The Downs Detective
Like Never Before
Clownwise
Wings of Christmas
Honeymoon
The Last of Aporver
Revival
Delight
Zdeněk Troška
Miroslav Krobot
Jiří Severa
Irena Pavlásková
Vladimír Michálek
Alice Nellis
Tomáš Jančo
Tomáš Mašín
Milan Cieslar
Jaro Vojtek
Ondřej Sokol
Jan Balej
Tim Robbins
Tomáš Vorel
Petr Nikolaev
Bård Breien
Zdeněk Tyc
Viktor Tauš
Karin Babinská
Jan Hřebejk
Tomáš Krejčí
Alice Nellis
Jitka Rudolfová
Uvedené ceny rozpočtu jsou v CZK, přepočteny aktuálním kurzem ČNB ze dne 1. 4. 2013 a zaokrouhleny. 1 EUR = 25,8 = 26 Kč
All listed prices in the budget are in CZK, converted by the current exchange rate of ČNB on 1. 4 .2013, and rounded. 1 EUR = 25,8 = 26 CZK
Dramaturgický
workshop
miniMIDPOINT
Jak poznat
potenciál příběhu?
České filmové centrum, MIDPOINT: Central European Script Center a MEDIA Desk ČR pořádají
již třetím rokem workshop zaměřený na dramaturgický vývoj scénářů.
Termín: podzim 2013
Workshopy se zaměřují na analýzu scénářů celovečerních hraných filmů
určených do kinodistribuce. Obracejí se především na tvůrčí tým
v kombinaci scenárista-producent.
Dvoudenní práce na workshopu vychází z principu analýzy konkrétního scénáře ve vývoji a rozvíjení jeho
silných stránek. Workshop probíhá formou diskuse v menších skupinách a zahrnuje i individuální schůzky
s lektory. Po skončení workshopu dostávají účastníci možnost on-line konzultace rozvinuté verze scénáře.
Podrobnější informace o workshopu naleznete na stránkách www.midpointcenter.eu.
FILMy
vE vývOjI
FILMS
IN DEvELOPMENT
1
FILMy
vE vývOjI
FILMS
IN DEvELOPMENT
aDvOkÁT
CRIME INTERFaCE
REŽIE / DIRECTOR
Jiří Svoboda
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET*
30 mil. Kč / 1,15 mil. EUR
ŽÁNR / GENRE
detektivní thriller /
detektive thriller
TERMÍN REALIZACE / DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
srpen – září 2014 /
August – September 2014
DEBUT / DEBUT
ne / no
NÁMĚT / STORY
Václav Láska
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Jiří Svoboda, Václav Láska
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY / WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
Praha a okolí /
Prague and environs
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Martin Šácha
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
2015
HUDBA / MUSIC
Jiří Chlumecký
STOPÁŽ / RUNNING TIME
95 min
PRODUCENT / PRODUCER
Přemysl Pražský,
Jiří Vlach – LUXOR
PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING
TIME
DCP
Zásahová jednotka vniká uprostřed noci do rozsáhlé usedlosti. Zatčený
během policejní prohlídky záhadně mizí. Tomáš Krása, vyšetřovatel
z Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, je přesvědčen, že v tom
jede jeden z nadřízených. Po vyostřeném konfliktu dostává na vybranou
– dobrovolný odchod od policie nebo trestní stíhání v jiné kauze. Přijímá
nabídku spolumajitele advokátní kanceláře. Jeho metody nejsou přímo
v rozporu se zákonem, úspěšně však obhajuje i ty, které dříve posílal
za mříže. A odměny od nich jsou velkorysé. Díky jedné z kauz se stává
figurkou na šachovnici souboje lobbyistů, politiků a policistů. Nakonec
neví, kdo je na straně práva a kdo na straně mafie. Je odhodlán
pokračovat, byť smrti uniká jen o vlásek.
„V prostředí šedé ekonomiky, využívající prestiže peněz a majetku, se proplétají
příběhy podnikatelů, advokátů, novinářů a zkorumpovaných i čestných policistů.
Hlavní postava hledá svou pozici mravní, sociální i existenciální, což znesnadňuje
rozostřená hranice sociálních norem. Pro posílení hodnověrnosti sociální reflexe
chci využít para dokumentárních metod snímání i hereckého projevu.“
Jiří Svoboda, režisér
In the middle of the night, a SWAT team breaks into a big estate. While
the police are searching the premises, the arrested man disappears.
Tomáš Krása, an investigator from the Organized Crime Investigation
Unit, is convinced that one of his superiors is involved. Once the conflict
comes to a head, he is given a choice – leave the police force voluntarily
or face prosecution in a different case. He accepts an offer from the coowner of a law firm. Thanks to one of the cases, he becomes a pawn in
a game played by competing lobbyists, politicians and the police. In the
end, he does not know who is on the side of the law and who is on the
side of the mafia. He is determined to continue, although he escapes
death by just a hair’s breadth.
“In the environment of the underground economy, making use of the prestige
of money and property, stories are interwoven about businessmen, attorneys,
journalists and corrupt and honest cops. The main character is searching for his
own moral, social and existential position, but he is hindered in this by the
blurred borders of societal norms. To strengthen the credibility of societal
reflection, I want to make use of paradocumentary methods of filming and
acting.”
Jiří Svoboda, director
KONTAKT / CONTACT
LUXOR, Jiří Vlach, Kříženeckého nám. 322, 150 00 Prague 5, Czech Republic
mobile: +420 732 426 581, e-mail: [email protected], www.luxorfilm.cz
10
FILMS
IN DEvELOPMENT
FILMy
vE vývOjI
1
aLbaTROS
THE aLbaTROSS
Úchvatný příběh prince Jiřího Kristiána Lobkowicze, opřený o skutečné
události odehrávající se v Evropě mezi světovými válkami. Mladý
aristokrat zanedbává své šlechtické povinnosti pro neutuchající vášeň
v nový fenomén, automobilové závody. Zaslepen touhou po adrenalinu
a nehledě na rostoucí nebezpečí, se noří stále hlouběji do svého světa
a riskuje to nejcennější co má, svůj vlastní život…
The extraordinery story based on actual events of the newly crowned
Prince Jiří Kristián Lobkowicz, set in Europe between wars. The young
aristocrat neglects his royal duties for a growing addiction to the new
phenomenon of auto racing. Driven by his passion for adrenaline, he
delves further into his own world pushing his limits beyond sport and
makes the greatest gamble of his life...
ŽÁNR / GENRE
drama
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Jan Kadlec
DEBUT / DEBUT
ne / no
PRODUCENT / PRODUCER
Tomáš Rotnágl,
Jan Kadlec – K Film plus
NÁMĚT / STORY
Jan Zázvorka
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Martin Daniel
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENNING FORMAT
35 mm
KONTAKT / CONTACT
K Film plus, Janáčkovo nábřeží 3, 150 00 Prague 5, Czech Republic
Tomáš Rotnágl, e-mail: [email protected], www.kfilm.cz
Anna Freund Lima, e-mail: [email protected], www.kfilm.cz
11
1
FILMy
vE vývOjI
FILMS
IN DEvELOPMENT
babOvřESky 2
babOvřESky 2
REŽIE / DIRECTOR
Zdeněk Troška
DISTRIBUTOR/ DISTRIBUTOR
Falcon
ŽÁNR / GENRE
komedie / comedy
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET*
32 mil. Kč / 1,23 mil. EUR
DEBUT / DEBUT
ne / no
TERMÍN REALIZACE / DATES OF
PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
květen – červen 2013 /
May – June 2013
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Luboš Draganovský, Zdeněk
Troška, Marek Kališ
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Ervín Sanders
STŘIH / EDITOR
Dalibor Lipský
ZVUK / SOUND
Tomáš Bělohradský
HUDBA / MUSIC
Karel Vágner
VÝTVARNÍK / SET DESINGER
Václav Vohlídal
PRODUCENT / PRODUCER
Dana Voláková, Michaela
Flenerová – Fénix Film
HRAJÍ / FEATURING
Lukáš Langmajer, Jana
Synková, Veronika Žilková,
Lucie Vondráčková, Pavel
Kikinčuk, Jan Dolanský
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY / WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
Jižní Čechy, vesnice, fara,
kostel, vila / South Bohemia,
village, parsonage, church,
villa
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ /
WHERE FILMING IS PLANNED
Dobčice, Záboří, Pištín,
Netolice, Holašovice, Hluboká
n/Vltavou, Dříteň, Malé
Chrášťany
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
20. 2. 2014
Příběh začíná tam, kde první díl skončil: drbna Horáčková vybíhá z domu
naproti mladým hokejistům, kteří přijeli navštívit svého dobrého
kamaráda a spoluhráče na nedalekou chalupu, aby tu aspoň pár dní
trénovali i odpočívali. Horáčkovou okamžitě napadne pozvat svou
vnučku, šikovně ji narafičit sportovcům do cesty – třeba se jí nějaký
všimne a holka udělá terno. Nevydrží a pochlubí se svým nápadem
ostatním babkám. Zápletka se dále točí okolo pomsty Horáčkové
starostovi Stehlíkovi, kvůli kterému musela opustit místo tajemnice na
místním úřadě.…. do vesnice přichází kontrolor z „kraje“ a netuší, co tu
na něj čeká, co všechno bude muset řešit a právě díky tomu se odehrává
spousta humorných situací… A nad tím vší bdí mladý farář s trochu
netradičním a dvojsmyslným jménem….
The story begins where the first film ended: the gossipmonger Horáčková
runs out from her house to greet the young hockey players who have
come to visit their good friend and teammate in a nearby cottage in order
to practice and relax, at least for a few days. Horáčková immediately
comes up with the idea of inviting her granddaughter and adroitly putting
her in the athletes’ way – perhaps one of them will notice her and the
girls will hit the jackpot. But she can’t keep this to herself and she boasts
of her idea to the other ladies. The plot also revolves around Horáčková’s
revenge on Mayor Stehlík, as he was the reason she had to give up the
position of the secretary at the municipal office..... An inspector from the
“region” comes to the village and he has no idea what is in store for him
or what all he will have to solve, and many humorous situations arise
thanks to this... And a young priest with a bit of an unconventional and
ambiguous name is watching over all of this....
STOPÁŽ / RUNNING TIME
116 min
PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING
FORMAT
DCP
KONTAKT / CONTACT
Fénix Film, Dana Voláková, Skořepka 9, 110 00, Prague 1, Czech Republic
mobile: +420 602 369 033, e-mail: [email protected], www.volakova.cz
12
FILMS
IN DEvELOPMENT
FILMy
vE vývOjI
1
bINDERIaNa
bINDERIaNa
Celovečerní film Binderiana se odehrává začátkem 70. let 20. století
na území Polska a bývalého Československa. Vypráví příběh Marko
Bindera, tajného agenta polské Státní bezpečnosti, který se zamiluje
do francouzské vědkyně Agnes Moldacké. Společně poznávají
nadpřirozenou bytost z hlubin moře, mořského děda. Stařec má
jedinečnou schopnost vidět budoucnost, a tak se o jeho objev zajímá
mnoho nebezpečných a chamtivých osob. Agnes a Marko unášejí
mořského děda před těmito chamtivci a prchají do Československa…
„Příběh vychází ze stylizovaného světa Monstrkabaretu Freda Brunolda, který je
prezentován trilogií grafických novel, divadelním představením, a také krátkým
filmem Radio Kebrle.“
Zdeněk Durdil, režisér
The feature length Binderiana takes place in Poland and the former
Czechoslovakia in the beginning of the 70s of the 20th century. It
narrates a story of Marko Binder, a secret agent of the communist
Poland, who falls in love with a charming French scientist Agnes
Moldacka. Together they get to know a supernatural being from deep
ocean, an old little sea man. The old little sea man has a special ability to
forsee the future and show it to people. So, he gets surrounded by many
dangerous, mean and greedy people. Agnes and Marko are kidnapping
the old little sea man in order to safe him from these greedy people and
they are escaping to Czechoslovakia...
„The story comes from Fred Brunold’s stylised wide-spread world of
Monstercabaret that we present by a graphic novel trilogy Fred Brunold’s
Monstercabaret, a theatre play Fred Brunold’s Monstercabaret and a short cartoon
film by Zdeněk Durdil called Radio Kebrle.“
Zdeněk Durdil, director
REŽIE / DIRECTOR
Zdeněk Durdil
ŽÁNR / GENRE
fantasticko-dobrodružný /
fantastic-adventure
DEBUT / DEBUT
ano / yes
NÁMĚT / STORY
Džian Baban, Vojtěch Mašek
SCÉNÁŘ/ SCREENWRITER
Džian Baban, Vojtěch Mašek
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Braňo Pažitka
STŘIH / EDITOR
Hedvika Hansalová
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Zdeněk Durdil
PRODUCENT / PRODUCER
Jana Bebrová – Vernes
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Jacek Naglowski – Centrala
(PL)
TERMÍN REALIZACE / DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
srpen – září 2015 /
August – September 2015
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
jaro 2016 / spring 2016
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY / WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
Polsko – pobřeží, Česká
republika – městské části,
interiéry / Poland – sea coast,
Czech Republic – districs,
interiors
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ /
WHERE FILMING IS PLANNED
Polsko, Česká republika /
Poland, Czech Republic
STOPÁŽ / RUNNING TIME
90 min
PROMÍTACÍ FORMÁT/ SCREENING
FORMAT
DCP
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET*
43 mil. Kč / 1,65 mil. EUR
KONTAKT / CONTACT
Vernes, Karla Buriana 721/4, 370 01 České Budějovice, Czech Republic
Jana Bebrová, mobile: +420 776 650 778, e-mail: [email protected], www.vernes.cz
Zdeněk Holý, e-mail: [email protected]
13
1
FILMy
vE vývOjI
FILMS
IN DEvELOPMENT
bOLEST
SORROW
REŽIE / DIRECTOR
Kateřina Oraská Borecká
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET*
cca 19 mil. Kč / 730 770 EUR
ŽÁNR / GENRE
psychologické drama /
psychological drama
TERMÍN REALIZACE / DATES OF
PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
2014 – 2015
DEBUT / DEBUT
ano / yes
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY / WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
psychiatrická klinika, město /
insane asylum, city
NÁMĚT / STORY
Kateřina Oraská Borecká
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Kateřina Oraská Borecká
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
György László
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ /
WHERE FILMING IS PLANNED
Praha / Prague
STŘIH / EDITOR
Jan Oraský
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
podzim 2015 / autumn 2015
ZVUK / SOUND
Pavel Kovařík
STOPÁŽ / RUNNING TIME
cca 95 min
PRODUCENT / PRODUCER
Viktor Schwarcz – CINEART
TV Prague
PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING
FORMAT
HDV, DCP
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
OBR FILM
Jasmína sedí na chodbě blázince. Vedle ní leží igelitová taška. Je plná
věcí po její mrtvé mamince. Spáchala sebevraždu. Alex se ponoří do
vany plné horké vody s žiletkou v ruce. Oba se setkávají v psychiatrické
léčebně. Ty nejdůležitější věci se tady dějí nad ránem, kdesi mezi nocí
a dnem, někde mezi snem a realitou, kterou každá z postav vyprávění
vnímá po svém. Realita se tady stává nepodstatnou.
„Pracovní název scénáře Bolest pro mě vystihuje i jeho hlavní téma. Reálné
události se během jeho psaní někdy stávaly snem a sny realitou. V textu se tyto
dvě roviny prostupují a není důležité je odlišit. To je i východiskem pro realizaci
filmu, který by měl být spíše světem vlastním než jeho nápodobou.
Téma sebevraždy a psychické nemoci je pro mě zásadní nejen pro mou osobní
zkušenost ale i proto, že obě související témata jsou i v takzvaně vyspělém světě
společenským problémem. Sebevražda je stále pro mnohé akt, kterým lidé
pohrdají a psychická nemoc natolik mění své oběti, že je těžké s nimi žít. Zůstávají
tak často na okraji společnosti.“
Kateřina Oraská Borecká, režisérka
Jasmína is sitting in the hallway of an insane asylum, a plastic bag sitting
beside her. It is full of things that belonged to her deceased mother, who
committed suicide. Alex immerses himself in a bathtub full of hot water,
a razor blade in his hand. They meet each other in the mental institution.
The most important things here happen early in the morning, somewhere
between night and day, between dreams and reality, which each of the
characters of the tale perceive in their own way. Thus reality becomes
unimportant here.
“For me the working title of the screenplay, Sorrow, also captures its main theme.
While I was writing it real events sometimes became dreams and dreams reality.
These two levels permeate each other in the text and it is not important to
differentiate them. That is also the point of departure for the making of the film,
which should be more of a world of its own than its imitation.
The themes of suicide and mental illness are important for me, not only because
of my personal experience, but also because both of the related themes are
a social problem in the so-called developed world. For many people suicide is still
an act that people scorn and mental illness changes its victims to such an extent
that it is hard to live with them. Thus they often remain on the edge of society.”
Kateřina Oraská Borecká, director
KONTAKT / CONTACT
CINEART TV Prague, Viktor Schwarcz, Ke Hrádku 1644/11, 148 00 Prague 4, Czech Republic
mobile: +420 777 220 364, e-mail: [email protected]
1
FILMS
IN DEvELOPMENT
FILMy
vE vývOjI
1
bUbLINkOvé ŠTěSTÍ
bUbbLE HaPPINESS
Úspěšná advokátka Isabelle Rudkowsky přijíždí z Paříže do Čech, aby
vyřešila dědické záležitosti po smrti sestry své matky, kterou neviděla od
dětství. V závěti však teta Elizabeth rozdělí svůj majetek a odkáže polovinu
romantického zámečku i synovi bývalého správce Františkovi. Isabelle, jako
jediná pokračovatelka šlechtického rodu se nehodlá smířit s překvapivým
obsahem tetiny poslední vůle a rychle vymyslí způsob, jak přesvědčit
Františka, aby se vzdal dědictví v její prospěch. Aby mohla svůj nápad
zrealizovat, je však donucena zůstat na klidném českém venkově o něco
déle, než původně zamýšlela. Podmanivá atmosféra rodinného sídla
a společnost Františka na Isabelle po pár dnech zapůsobí natolik silně, že
zcela změní svoje původní plány a poslední tajné přání tety Elizabeth se
tak pomalu začíná naplňovat.
„Náš příběh vypráví s nadhledem a humorem o vážných a nadčasových tématech,
jakými jsou chamtivost a nezdravá touha po majetku. Je fascinující pozorovat,
kam až je Isabelle schopna zajít v touze po bohatství, než konečně pochopí, že
není až tak důležité co vlastní, ale kým je, a že láska a odpuštění mohou být
prvními bublinkami na její cestě ke štěstí.“
Marcela Rojíčková, režisérka
Successful lawyer Isabelle Rudkowsky is coming back from Paris to
Prague to resolve her family inheritance after the death of her Auntie
Elizabeth, who she hasn’t seen since her childhood. She finds that in her
last will and testament her auntie surprisingly left half of her romantic
manor house to Frantisek, the son of a former housekeeper. Isabelle, the
last of an old aristocratic dynasty, is not going to resign herself to her
auntie’s will and she devises a plan to persuade Frantisek to surrender his
inheritance to her. She is forced to stay a little longer than she originally
thought at the manor house, situated in the quiet Czech countryside, in
order to realise her plans. Charmed by the atmosphere of the manor
house together with the company of Frantisek, she begins to change her
mind and the last secret wish of Auntie Elisabeth slowly comes to fruition.
REŽIE / DIRECTOR
Marcela Rojíčková
ŽÁNR / GENRE
hořkosladká komedie /
bittersweet comedy
DEBUT / DEBUT
ano / yes
NÁMĚT / STORY
Marcela Rojíčková, Miloš
Remeň
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Marcela Rojíčková
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
F. A. Brabec
STŘIH / EDITOR
Filip Issa
ZVUK / SOUND
Jiří Klenka
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Jarka Pecharová, Jindřich
Goetz
PRODUCENT / PRODUCER
Miloš Remeň – Beltfilm
TERMÍN REALIZACE / DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
2013
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY / WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
ulice a historické náměstí
malého města, zámeček,
kostel, hřbitov, krajina,
sportovní letiště… / the streets
and historical square of
a small town, manor house,
church, cemetery, countryside,
sports airport…
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ /
WHERE FILMING IS PLANNED
Jižní Čechy, Praha, Paříž /
South Bohemia, Prague, Paris
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
RELEASE
léto 2014 / summer 2014
STOPÁŽ / RUNNING TIME
90 min
PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING
FORMAT
35 mm, DCP
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET*
40 mil. Kč / 1,53 mil. EUR
“Our tale deals with serious and timeless themes such as greed and an unhealthy
desire for property with grace and humour. It is fascinating to observe just how
far Isabelle is willing to go in her desire for wealth before she finally realises that
what she owns isn’t as important as who she is, and love and forgiveness can be
the first bubbles on her road to happiness.”
Marcela Rojíčková, director
KONTAKT / CONTACT
Beltfilm, Miloš Remeň , Štefánikova 25/18, 155 00 Prague 5, Czech Republic
mobile: +420 222 523 632, e-mail: [email protected], www.beltfilm.cz
1
1
FILMy
vE vývOjI
FILMS
IN DEvELOPMENT
CaFé LOUvRE
CaFé LOUvRE
REŽIE / DIRECTOR
Arkaitz Basterra
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET*
65 mil. Kč / 2,5 mil. EUR
ŽÁNR / GENRE
drama / drama
TERMÍN REALIZACE / DATES OF
PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
2014
DEBUT / DEBUT
ano / yes
NÁMĚT / STORY
Iva Stojáková, Arkaitz Basterra,
Gunnar Tryggvason
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Iva Stojáková, Arkaitz Basterra,
Gunnar Tryggvason
PRODUCENT / PRODUCER
Karla Stojáková – Axman
Production
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY / WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
Praha / Prague
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
RELEASE
2015
STOPÁŽ
100 min
Nick, třicetiletý američan, se vzdává práce bankovního úředníka, aby
mohl odjet studovat dokumentární film do Prahy. Jednoho dne ho ve
známé pražské kavárně Café Louvre uchvátí žena (Emilia), která je
oblečená v kostýmku ze třicátých let. Chce se s ní seznámit, ale žena mu
před očima zmizí. Téhož dne se na škole promítá film Jaromíra Eberta
z roku 1938 a na jednom ze záběrů Nick spatří Emilii. Začne pátrat po
informacích o filmaři Jaromíru Ebertovi a zjistí, že žil v budově Café
Louvre a zemřel za nevyjasněných událostí. Nick začne v kavárně trávit
stale více času s nadějí, že znovu spatří svou famme fatale. Jednoho
dne se mu to poštěstí. Tajemná žena ho přivede ke dveřím, které vedou
do bytu Jaromíra Eberta. Nick vstoupí a začne žít život Jaromíra.
Osobnost Jaromíra a Nicka se postupně propojí a Nick zjišťuje, že
Jaromírův příběh z minulosti má zvláštní spojitost s jeho současností.
Nick, a thirty something American gives up his job as a banker to study
documentary filmmaking. One day at the historical art nouveau café
called Café Louvre, Nick notices a woman (Emilia) dressed that appears
to be from the 1930s. He tries to approach her but she seems to
disappear. Later that day, during a screening of old documentaries at the
film school Nick notices Emilia in one of the films that was made by
a Czech filmmaker named Jaromír Ebert. Nick becomes obsessed to find
out more about Ebert and uncovers that Jaromír Ebert used to live in an
apartment in the same building as the Café Louvre. Nick starts spending
more time at the café hoping to see Emilia again until once he falls into
a delirium that brings him back to the 1930s into the strange life of
Jaromír Ebert. Their lives collide and Nick starts living Jaromír’s story
which has a strong relevance to his present life.
KONTAKT / CONTACT
Axman Production, Karla Stojáková, Rybná 17, 110 00 Prague 1, Czech Republic
mobile: +420 603 553 915, e-mail: [email protected], www.axmanproduction.com
1
FILMS
IN DEvELOPMENT
FILMy
vE vývOjI
1
CESTa DO řÍMa
jOURNEy TO ROME
Cesta do Říma je chytrá komedie. Rozvíjí do celovečerní stopáže další
příběhy everymana Vaška, nového českého hrdiny, který nás provázel
režisérovými studentskými filmy vč. posledního – Holka 180, který
vzbudil velmi pozitivní reakce a zajistil nám řadu příznivců napříč
Evropou. Tentokrát se tento jinak spíše pasivní a plachý hrdina vydává
na dobrodružnou cestu – sveden okolnostmi, s falešným knírem
a černými brýlemi sedí ve vlaku do Říma, v ruce zabalený obraz, který
byl právě ukraden z Národní galerie. Vlak je plný lidí – potkáváme mnichy,
herce, vojáky, umělce, novináře a další. Ti všichni vypráví své příběhy.
Jsou tu hledači štěstí, ti, co jsou v balíku i ti, kteří již došli osvícení.
„Scénář má dvě vrstvy. Na povrchu se odehrává dobrodružství pašeráka, pod
povrchem je to příběh moderního člověka hledajícího spásu v duchovním centru
Evropy – Římě. Jeho struktura proto může připomínat Božskou komedii. Film je
pro mě freskou portrétující moderního člověka, který se osamocený, unavený
a lhostejný, ještě jednou vydává na cestu hledat svojí duchovnost v době, která ji
skoro uplně postrádá.“
Tomasz Mielnik, režisér
Vasek is a lost everyman in his 30s, seduced by a Ginger beauty and
manipulated to steal a valuable painting to smuggle it on a train to Italy.
Undercover, with hope to reach salvation and happiness, pursued by the
mobsters and chased by the police, he tries not to draw too much
attention and listens to other travellers' stories. Will he manage to reach
his destination? It is a journey full of sub-stories dealing with the most
serious topics of the world, but done in the most fresh, funny and original
way you could ever think of.
“The screenplay has two layers. A smuggling adventure takes place on the
surface, under which it is the story of a modern man looking for salvation in the
spiritual centre of Europe – Rome. That is why the structure should bring The
Divine Comedy to mind. For me the film is a fresco portraying a lonesome, tired
and indifferent modern man who takes to the road one more time to search for
his spirituality at a time when he had almost completely lost it.”
Tomasz Mielnik, Director
REŽIE / DIRECTOR
Tomasz Mielnik
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET*
12,8 mil. Kč / 492 300 EUR
ŽÁNR / GENRE
komedie / comedy
TERMÍN REALIZACE / DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
jaro 2014 / spring 2014
DEBUT / DEBUT
ano / yes
NÁMĚT / STORY
Tomasz Mielnik
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Tomasz Mielnik, Vít Poláček
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Jan Šuster
STŘIH / EDITOR
Šimon Hájek
ZVUK / SOUND
Michaela Patríková
PRODUCENT / PRODUCER
Mikuláš Novotný, Klára
Žaloudková – Background films
HRAJÍ / FEATURING
Václav Hrzina, Igor Chmela
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY / WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
Praha, Řím, vlak do Říma /
Prague, Rome, train to Rome
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ /
WHERE FILMING IS PLANNED
Praha a okolí, Řím, Polsko /
Prague and environs, Rome,
Poland
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
podzim 2014 / autumn 2014
STOPÁŽ / RUNNING TIME
80 min
PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING
FORMAT
35 mm, DCP
KONTAKT / CONTACT
Background films, Mikuláš Novotný, Korunní 1209/76, 101 00 Prague 10, Czech Republic
mobile: +420 777 910 290, e-mail: [email protected]
1
1
FILMy
vE vývOjI
FILMS
IN DEvELOPMENT
CESTa SLEPýCH PTÁků
bLIND bIRD’S jOURNEy
REŽIE / DIRECTOR
Pavel Jandourek
ŽÁNR / GENRE
dobrodružný, sci-fi / adventure,
sci-fi
HRAJÍ / FEATURING
David Prachař, Linda Rybová,
Tereza Šefrnová, Luboš Veselý,
Sigurdur Sigurjónsson, Olafur
Darri Olaffson, Throstur Leo
Gun, Pavel Zedníček
DEBUT / DEBUT
ne / no
DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR
Bontonfilm
NÁMĚT / STORY
Ludvík Souček
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET*
38,4 mil. Kč / 1,48 mil. EUR
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Pavel Jandourek
TERMÍN REALIZACE / DATES OF
PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
2013 – 2014
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Asen Šopov
STŘIH / EDITOR
Jan Skalský, Steffi Thors
ZVUK / SOUND
Jiří Klenka
HUDBA / MUSIC
Zbyněk Matějů, Björk
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Milan Popelka, Sylva Hanáková
PRODUCENT / PRODUCER
Tomáš Telecký – Glaziers,
Miloš Šmídmajer – Bio Illusion
KOPRODUCENTI / CO-PRODUCER
Erik Panák – Arina film (SK),
Hakon Mar Oddsson –
Fossafelagid Titan (IS),
Sebastián Álvarez Castro –
Volcano International
Productions (ES)
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY / WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
Praha, Brno, Island v okolí
sopky Snaefells, francouzské
Amiens / Prague, Brno, Iceland
in the vicinity of the volcano
Snaefells, Amiens – France
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ /
WHERE FILMING IS PLANNED
Praha, Brno, Slovensko, Francie,
Island, ostrov Tenerife / Prague,
Brno, Slovakia, France, Iceland,
Tenerife
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
2014
STOPÁŽ / RUNNING TIME
115 min
PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING
FORMAT
35 mm
Postava francouzského spisovatele Julese Verna dodnes vzrušuje
čtenáře po celém světě a jeho život je obestřen nejedním tajemstvím.
Vědci dodnes žasnou například nad jeho prognózou, že Nil nepramení,
ale vytéká z velkého Victoriina jezera, která se potvrdila až dva roky po
vydání knihy. Hned druhou jeho knihou je Cesta do středu Země (1863),
s jejímž dějem a tajemstvím života samotného autora si pohrává
předloha filmu – Součkova Cesta slepých ptáků. Podle některých
zdrojů uskutečnil sám Verne výpravu na Island, přímo do kráteru sopky
Snaeffels a z této expedice dovezl materiál pro svou knihu… Filmová
adaptace posílí mysterióznost tohoto francouzského spisovatele.
Najdeme v jeho životě a díle několik tajemných míst, které ve filmu
vytvoří záhadnou až mystickou atmosféru.
„V podvědomí jsem nosil myšlenku, jak by se dal román Cesta slepých ptáků
zfilmovat. Až má návštěva Islandu mi napověděla, že se dá odvyprávět současným
filmovým jazykem, kdy silný příběh promítneme do „detektivního“ reportážního
pátrání po ztracené expedici z minulosti v kontrastu s mystickou islandskou
přírodou.“
Pavel Jandourek, režisér
The French author Jules Verne still excites readers the world over to this
day and his life is shrouded in many a mystery. Even today scientists are
astonished, for example, about his prognosis that the Nile’s source is not
from a spring, but that it flows out of the huge Lake Victoria, which was
only confirmed two years after the book was published. His second book
was Journey to the Centre of the Earth (1863) and the series of books
the film is based on, Souček’s Blind Birds’ Journey, plays with the plot as
well as the mystery of the author’s life. According to some sources, Verne
himself travelled to Iceland, right to the crater of the Snaeffels volcano
and gathered material for his book from this expedition… The film
adaptation reinforces the mystery surrounding this French author. We can
find many mysterious places in his life and works and they create an
enigmatic, almost mystical atmosphere in the film.
„Subconsciously I have been playing with the idea of how it would be possible to
film Blind Birds’ Journey. It wasn’t until I visited Iceland that it clicked that it can
be told in the current cinematic language, where we project the strong story into
a “detective” reportorial of the search for a lost expedition from the past in
contrast with the mystical Icelandic scenery”.
Pavel Jandourek, director
KONTAKT / CONTACT
Glaziers, Magdalena Zlatušková, Maltézské nám. 8, 110 00 Prague 1, Czech Republic
mobile: +420 731 174 438, e-mail: [email protected], www.glaziers.cz
1
FILMS
IN DEvELOPMENT
FILMy
vE vývOjI
1
čSFR (čESkO-SLOvENSkÁ
FILMOvÁ ROMaNCE)
CSFR (a CZECHO-SLOvak
FILM ROMaNCE)
Od rozpadu československé federace uplynulo téměř dvacet let
a pondělní slovenské inscenácie vymizely z programu českých televizí.
Jak se změnilo vzájemné vnímání obou národů? Jaký názor na svého
nejbližšího souseda má nynější mladá generace? Matoušovi je dvacet,
v 80. letech byl ještě na houbách. Braňo přišel studovat do Prahy z Blavy
a odmítá připustit, že krása českých holek by se mohla rovnat kráse
Slovenek. Pro jistotu ale balí každou českou sukni. Kristýna plánuje výlet
s kamarádkami na hudební festival do Košic. Janka pracuje jako servírka
v bratislavském baru a má problémy s žárlivým přítelem. Co se stanem,
když se osudy čtyř česko-slovenských hrdinů protnou?...
„ČSFR je zábavná roadmovie s originálně pojatou hudební složkou v duchu
neo-retra. Zajímá nás, jak se proměnily vztahy Čechů a Slováků dvacet let po
konci federace a jestli jsou Slovenky opravdu hezčí než Češky. Chceme na to přijít
v pohybu a odvázané letní atmosféře za pomoci humoru a náladotvorné muziky.“
Jakub Sommer, režisér
Nearly twenty years have passed since the breakup of the Czech and
Slovak Federal Republic and the disappearance of Slovak productions
from their Monday programming slot on Czech Television. What has
changed about how these two nationalities see each other? What does
the present generation of young people think about their country’s
nearest neighbor? Matouš is 20 years old and had not yet been born the
1980s. Braňo came from Bratislava to Prague to study, and he refuses to
admit that the beauty of Czech girls could equal that of Slovak lovelies.
Just to make sure, he goes after every pretty Czech girl he meets.
Kristýna is planning to travel with a girlfriend to a music festival in Košice.
Janka is working as a waitress in a Bratislava bar, and she has problems
with a jealous boyfriend. What happens when the fates of our four
Czecho-Slovak heroes get entangled? …
REŽIE / DIRECTOR
Jakub Sommer
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Attack Film (SK)
ŽÁNR / GENRE
romantická roadmovie /
romantic roadmovie
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET*
15 mil. Kč / 577 000 EUR
DEBUT / DEBUT
ano / yes
NÁMĚT / STORY
Ondřej Ládek, Jakub Sommer
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Jiří Vaněk, Kristina Dufková,
Andrea Jarošová
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Viktor Smutný
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY / WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
Praha, Slovensko – Bratislava
až Tatry / Prague, Slovakia –
Bratislava, Tatry
TERMÍN REALIZACE / DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
červen – červenec 2014 /
June – July 2014
STŘIH / EDITOR
Emil Pawinger
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
2015
ZVUK / SOUND
Tomáš Kubec
STOPÁŽ / RUNNING TIME
90 min
PRODUCENT / PRODUCER
Přemysl Pražský, Jiří Vlach –
LUXOR
PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING
FORMAT
DCP
“CSFR is an entertaining road movie with an originally conceived musical
component in the spirit of neo-retro. We are interested in how the relationships
between Czechs and Slovaks have changed twenty years after the breakup of the
federation, and in whether Slovak girls really are prettier than Czech girls. We
want to find out on the move in the daring atmosphere of summertime with the
help of humor and the mood that the music creates.”
Jakub Sommer, director
KONTAKT / CONTACT
LUXOR, Jiří Vlach, Kříženeckého nám. 322, 150 00 Prague 5, Czech Republic
mobile: +420 732 426 581, e-mail: [email protected], www.luxorfilm.cz
1
1
FILMy
vE vývOjI
FILMS
IN DEvELOPMENT
DCERa PTÁčNÍkOva
THE bIRD CaTCHER’S
DaUGHTER
ŽÁNR / GENRE
fantasy komedie / fantasy
comedy
DEBUT / DEBUT
ne / no
NÁMĚT / STORY
Ivan Renč
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Ivan Renč
PRODUCENT / PRODUCER
Martin Zbořil – Umbrellapost
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
zima 2014 / winter 2014
STOPÁŽ / RUNNING TIME
90 min
PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING
FORMAT
DCP
Dřímající kumštýř v těle mladého kameníka sní o osvobození z pout
každodenní rutiny a je připraven naplnit svou touhu vytvořením
ohromujícího sochařského díla. V čase hledání sebe sama se stává
snadnou kořistí a upadne do osidel tajemné zápletky. Jako múzu své
umělecké kariéry si zvolí ptáčníkovu dceru, kterou musí ovšem nejdříve
osvobodit, aby s ní mohl vstoupit do bezbřehé blaženosti. Příběh plný
nečekaných zvratů a zápletek, které dojdou rozuzlení v průběhu
podivuhodné ptačí slavnosti.
„Surrealistická hra o tom, jak snadné je v životě dosáhnout všeho nepodstatného.
Na druhou stranu, vždycky máme v životě šanci se zastavit a možná i pochopit.“
Ivan Renč, námět a scénář
A true artist, imprisoned inside the body of a young stone cutter, desires
to break loose from the shackles of the everyday routine of his job. He
hopes to fulfil his desire to carve a marvellous sculpted masterpiece.
While heavily engaged in soul searching, he becomes an easy prey to
a sophisticated and malicious conspiracy. His muse, the daughter of
a bird catcher, expects him to liberate her so that they can both enter
eternal bliss. A story full of unexpected twists and deception, which
arrives at an enlightened solution during the course of the magnificent
Bird Carnival.
“A surrealistic drama about how easy it is to achieve everything unimportant in
life. On the other hand, life always gives us a chance to stop and perhaps even to
comprehend.”
Ivan Renč, story and screenwriter
KONTAKT / CONTACT
Umbrellapost, Martin Zbořil, Na Hutích 693/13, 160 00 Prague 6, Czech Republic
mobile: +420 776 797 607, e-mail: [email protected]
20
FILMS
IN DEvELOPMENT
FILMy
vE vývOjI
1
DÍRa
NOWHERE
V malé vesnici kdesi v Jeseníkách se odehrává příběh hospodské
Maruny, která se pokouší najít partnera mezi místními muži. Její úsilí se
proplétá s osudy Maruniny sestry, její matky a osazenstva hospody, v níž
hlavní hrdinka pracuje a samozřejmě s osudy jejích nápadníků. Další
příběhovou linkou je příběh dvojice lesních dělníků Laďi a Balina a jejich
společné partnerky „Laďovy staré“, který neskončí příliš šťastně. Děj se
odehrává v současnosti, v autentickém vesnickém prostředí, které se
nezadržitelně vylidňuje a pro naše hrdiny se tím vše komplikuje. Maruna
skutečného životního partnera nenajde, ale na konci filmu se stane
matkou, což může být vnímáno jako šťastný konec.
„Žánrově se nejedná se ani o drama ani o čistou komedii. Ve filmu se téměř
nevyskytují „mluvící scény u stolu“. Nic se nerozebírá, vše směřuje vpřed, bohužel,
vstříc dalšímu selhání, nedorozumění nebo banalitě. Předpokládáme, že řada scén
bude působit komicky, ale nikoliv v poloze humoru, který by se postavám nebo
prostředí vysmíval. Inspirací filmu byla například poetika a humor Akiho
Kaurismakiho nebo bratři Coenů, ale i česká meziválečná filmová dramata nebo dílo
bratří Mrštíků či poetika absurdního divadla šedesátých let.“ Miroslav Krobot, režisér
In a small village somewhere in Moravia lives the innkeeper Maruna, who
is searching for a partner among the local men. Her endeavors intertwine
with the story of Maruna’s sister, her mother, the staff of the inn where the
heroine works, and, naturally, with that of her suitors. Another story line is
that of a couple of foresters, Laďa and Balin, and their mutual partner,
“Laďa’s old lady.” Their story does not have much of a happy end. The
movie takes place during the present in an authentic village environment
that suffers from uncontrollable depopulation, making everything more
complicated for our heroes. Maruna fails to find a true life partner, but in
the end she becomes a mother, which could be seen as a happy end.
“In terms of genre, it is neither a drama nor a straight-up comedy. The film
contains almost no scenes of people ‘sitting around a table and talking.’ Nobody
analyzes anything; everything is moving forwards – unfortunately towards more
failure, misunderstandings or banality. We expect many of the scenes to appear
comical, but it is not the kind of humor in which we laugh at the characters or
their environment. The film has several sources of inspiration: For instance, the
poetry and subtle humor of Aki Kaurismäki and the Coen brothers, but also Czech
interwar dramas, the work of the Mrštík brothers and the poetry of the 1960’s
theatre of the absurd.”
Miroslav Krobot, director
REŽIE / DIRECTOR
Miroslav Krobot
ŽÁNR / GENRE
drama s prvky černého humoru
/ drama with elements of black
humor
DEBUT / DEBUT
ano / yes
NÁMĚT / STORY
Miroslav Krobot, Lubomír
Smékal
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Miroslav Krobot, Lubomír
Smékal
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRPAHY
Jan Baset Střítežský
STŘIH / EDITOR
Otakar Šenovský
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Jan Vlček
HRAJÍ / FEATURING
Tatiana Vilhelmová, Lenka
Krobotová, Ivan Trojan,
Jaroslav Plesl, Simona
Babčáková, David Novotný
DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR
CinemArt
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET*
16 mil. Kč / 615 390 EUR
TERMÍN REALIZACE / DATES OF
PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
srpen – zaří 2013 /
August – September 2013
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY / WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
Jeseníky
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ /
WHERE FILMING IS PLANNED
Vikantice a Hanušovice
PRODUCENT / PRODUCER
Ondřej Zima – Evolution Films
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
2014
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Česká televize
STOPÁŽ / RUNNING TIME
100 min
PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING
FORMAT
DCP
KONTAKT / CONTACT
Evolution Films, Ondřej Zima, Soukenická 1196/11, 110 00 Prague 1, Czech Republic
mobile: +420 736 751 010, e-mail: [email protected], www.evolutionfilms.cz
21
1
FILMy
vE vývOjI
FILMS
IN DEvELOPMENT
DZWILLE
DZWILLE
REŽIE / DIRECTOR
Rudolf Tesáček
ŽÁNR / GENRE
fantasy / fantasy
DEBUT / DEBUT
ne / no
NÁMĚT / STORY
Jaroslav Velinksý, Jana
Kůtková
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Jana Kůtková
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Peter Beňa
PRODUCENT / PRODUCER
Jana Kůtková – ArtCorp
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET*
38 mil. Kč / 1,46 mil. EUR
TERMÍN REALIZACE / DATES OF
PRINCIPLE PHOTOGRPAHY
léto 2013, prosinec 2013 –
březen 2014 / summer 2013,
December 2013 – March 2014
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY / WHERE
FILM IS SET – LOCATIONS AND
MOTIFS
svět po katastrofě, Tibet –
skalní masivy, pohoří;
Česká republika – pustá krajina
– haldy, lomy, pláně, klášter,
osamělý dům, vybydlená
vesnice / the world after
a catastrophe, Tibet – rock
massifs, mountains; Czech
Republic – a desolate
landscape – mounds, quarries,
plains, a monastery, a solitary
house, an abandoned village
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMECTIC
THEATRICAL RELEASE
jaro 2015 / spring 2015
STOPÁŽ / RUNNING TIME
100 minut
PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING
FORMAT
DCP
Fantasy film zasazený do světa po katastrofě, ve kterém je ledacos velmi
jinak, ale konflikty mezi mužem a ženou zůstávají věčné a věčně stejné.
Muž touží objevovat, žena je přesvědčena, že to nejdůležitější už objevil
u ní a nic dál hledat nemusí. Jeho touze nerozumí, ale přesto je nucena
ji respektovat.
Poutník Bert putuje do vysněné země Dzwille, která podle legend musí
existovat. Putuje tam mnoha dobrodružnými cestami a v mnoha
podobách, bloudí panoptikem jiného času. Provázejí ho černé kočky,
stříbřití motýli, zpívající lilie, tulejníci a čarodějka Ester. Letí balónem,
prochází horskými masivy. Žije legendu, která ho k cestě inspirovala.
Svou zemi nachází ve chvíli, kdy hledat přestal, protože nalezl cosi
důležitějšího.
A fantasy film set in a world where a catastrophe has changed almost
everything, though conflicts between men and women are the same as
ever. The man longs for discovery, while the woman is convinced that
everything important has already been discovered and there is nothing to
look for anymore. She does not understand his desire, though is forced
to respect it.
Bert, a wayfarer, is on a pilgrimage to the fabled country of Dzwille,
which the legends say must exist. His travels take him on many
adventurous journeys in many forms, wandering through a menagerie of
another time. He is accompanied by black cats, silvery butterflies, singing
lilies, little seals and a witch named Ester. He flies in a balloon and treks
through mountain massifs. He lives the legend that inspired his journey.
He finds his country at the time when he stopped looking, having found
something more important.
KONTAKT / CONTACT
ArtCorp, Jana Kůtková, Ve Struhách 20, 160 00 Prague 6, Czech Republic
mobile: +420 608 045 815, e-mail: [email protected], www.artcorp.cz
22
FILMS
IN DEvELOPMENT
FILMy
vE vývOjI
1
Eva ZaSE TROPÍ HLOUPOSTI
Eva FOOLS aROUND aGaIN
I věčně lehkovážná Eva řeší se svým starším bratrem Michalem
zapeklitou situaci. Jejich tetička Pa upadla do zvláštního šokového stavu,
při kterém si myslí, že jsou 40. léta minulého století. Všechny Eviny
bizarní pokusy tetičku dovést k uzdravení nefungují. Ba co hůř, tetiččin
stav se zhorší. Eva přichází na skutečnost, že tetiččin prvotní šok
způsobila velká filmová hvězda Evžen Jakoubek, její dávná láska. Tetička
zkolabovala, když se dozvěděla, že se Evžen vrací zpět do rodného
města, blízko tetě. Eva se společně s Michalem vydává přímo do jeho
domu. Snaží se Evžena donutit k setkání s tetičkou. Ale ten o ní nechce
ani slyšet. Za vším je nevyřešená žádost o ruku, při které se před lety
rozešli...
The ever carefree Eva has to resolve a sticky situation with her older
brother Michal. Their Aunt Pa has fallen into a strange state of shock
where she thinks she is in the 1940’s. None of Eva’s bizarre attempts to
make her aunt healthy again work. What’s worse, her aunt’s condition is
getting worse. Eva comes up with the fact that her aunt’s initial shock
was caused by the film star Evžen Jakoubek, her long-lost love. Her aunt
collapsed when she learned that Evžen is returning to his native town,
near her aunt. Eva and Michal go together to his house. They try to force
Evžen to meet with their aunt. But he wants nothing to do with that, all
because of an unresolved marriage proposal, over which they split up all
those years ago...
REŽIE / DIRECTOR
Jiří Severa
ZVUK / SOUND
Jiří Klenka, Pavel Dvořák
ŽÁNR / GENRE
komedie / comedy
HUDBA / MUSIC
Jiří Hájek
DEBUT / DEBUT
ano / yes
PRODUCENT / PRODUCER
Ester Honysová – Honys Motion
NÁMĚT / STORY
dle knihy Fan Vavřincové /
based on a book by Fan
Vavřincová
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET*
20 mil. Kč / 770 000 EUR
SCÉNÁŘ / SCREENPLAY
Tereza Tobiášová
TERMÍN REALIZACE / DATES OF
PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
léto 2013 / summer 2013
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
David Marvan
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
únor 2014 / February 2014
STŘIH / EDITOR
Michal Hýka
STOPÁŽ / RUNNING TIME
90 min
KONTAKT / CONTACT
Honys Motion, Ester Honysová, Nad Zámečkem 59, 150 00 Prague 5, Czech Republic
mobile: +420 723 027 680, e-mail: [email protected]
23
1
FILMy
vE vývOjI
FILMS
IN DEvELOPMENT
FOTOGRaF
PHOTOGRaPHER
REŽIE / DIRECTOR
Irena Pavlásková
ŽÁNR / GENRE
drama, psychologická
tragikomedie / drama,
psychological tragicomedy
DEBUT / DEBUT
ne / no
NÁMĚT / STORY
Jan Saudek, Irena Pavlásková
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Jan Saudek, Irena Pavlásková
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Vladimír Smutný
STŘIH / EDITOR
Alois Fišárek
ZVUK / SOUND
Jiří Klenka
HUDBA / MUSIC
Jiří Chlumecký
PRODUCENT / PRODUCER
Viktor Schwarcz – CINEART
TV Prague
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Irena Pavlásková – Eydelle
Film, Pavel Bělohradský – Jean
Paul Whitecastle, Česká
televize
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET*
29 mil. Kč / 1,11 mil. EUR
TERMÍN REALIZACE / DATES OF
PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
2014 – 2015
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY / WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
město, ateliér / city, atelier
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ /
WHERE FILMING IS PLANNED
Praha a okolí / Prague and
environs
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
léto 2015 / summer 2015
STOPÁŽ / RUNNING TIME
110 min
PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING
FORMAT
HDV, DCP
Příběh je volně inspirován životem a tvorbou Jana Saudka, který je ve
světě asi našim nejznámějším fotografem, bezesporu zasáhl do vývoje
světové fotografie. Vystavoval a prodával v těch největších galeriích
a uměleckých domech, je nositelem mezinárodních ocenění, těší se velké
popularitě a zájmu – je to opravdu fenomén. Nikdy se nezaprodal, nikdy
se nevzdal svého vidění, zůstal svůj. Kromě vzpomínek, ve kterých se
krátce ponořujeme do některých zásadních etap jeho turbulentního života,
jako jsou vzpomínky na válku a trauma z nacistického dětského sběrného
tábora, zákazy a pronásledování ze strany komunistické STB, rozpady
manželství aj., je celý příběh rámován setkáním s mladou ženou, které se
pro něj stane osudovou, nikoliv však v tom dobrém slova smyslu.
„Drama příběhu je okořeněno také smyslem pro humor, kterým je náš hrdina
vrchovatě obdařen. Film proniká do tajemství Janovy tvorby, ponořuje se do
bizarního a sugestivního světa žen, které ho obklopují. Fotograf je příběhem
výjimečného člověka a plíživého zla, které ho pod rouškou dobra zcela omotá.“
Irena Pavlásková, režisérka
The story is freely inspired by the life and work of Jan Saudek, who is
probably our most well-known photographer internationally and has
indisputably been involved in the development of international
photography. He has exhibited and sold his work in the largest galleries
and art houses, he has earned international recognition and awards, he
enjoys great popularity and interest – he is a true phenomenon. He has
never sold himself out, never given up his vision, but has remained
himself. Apart from the flashbacks, in which we briefly dive into some of
the basic stages of his turbulent life, such as memories of the war and the
trauma from the Nazi child refugee camps, bans on his work and being
followed by the communist secret police, the failures of his marriages,
etc., the entire story is framed by his meeting a young woman who will
become his femme fatale, though not in the good sense of the word.
“The drama of the plot is spiced up with the sense of humour with which our
protagonist is prodigiously endowed. The film penetrates the mystery of Jan’s
work and delves into the bizarre and suggestive world of the women who surround
him. Photographer is the story of an exceptional person and the creeping evil that,
under the pretence of good, entirely enwraps him.”
Irena Pavlásková, director
KONTAKT / CONTACT
CINEART TV Prague, Viktor Schwarcz, Ke Hrádku 1644/11, 148 00 Prague 4, Czech Republic
mobile: +420 777 220 364, e-mail: [email protected]
2
FILMS
IN DEvELOPMENT
FILMy
vE vývOjI
1
GaSTON
GaSTON
Legendární hrdina pražských povodní lachtan Gaston v našem příběhu
neskončí tragicky, naopak sledujeme jeho cestu ze ZOO do pravlasti
všech lachtanů, do „Bílé zátoky“ a jeho proměnu z poněkud zhýčkaného
tvora žijícího konzumním způsobem v lachtana respektujícího životní styl
předků. Gaston se na své cestě seznamuje s životem v oceánu, aby
nakonec zjistil, že v legendární Bílé zátoce vůbec nepanuje vysněná
přírodní idyla. Příběh pracuje se společensky zajímavými tématy jako
enviromentální myšlenka, rodinná soudržnost, problém konzumního
přístupu k životu a společenská angažovanost.
„Můj příběh Gastona má několik inspiračních zdrojů: je to klasická Odyssea,
parafráze pixarovských velkofilmů a zároveň navazuje poetikou na pohádky, které
vyráběla československá televize v 80. Letech. V papundeklových kulisách se
odehrávaly vtipné příběhy s muzikálovými výstupy a typická byla absence čistého
zla v klasické podobě. Gastonovým poselstvím je boj proti konzumerismu,
manipulaci, ale zároveň proti radikalismu a především preferování
individualistického přístupu.“
Martin Dušek, režisér
The legendary hero of the Prague floods – Gaston the seal in our story we
follow his journey from the Zoo to the homeland of all seals, to the “White
Bay” and his transformation from a somewhat spoiled creature living the
life of a consumer into a seal respecting the lifestyle of his ancestors. On
his travels Gaston gets to know life in the ocean, where he learns that
there is no natural idyll in the legendary White Bay. The story also works
with other socially-interesting themes such as enviromental theme, family
togetherness, the problem of a consumer approach to life and social
commitment. This is all served up with humour and irony, on the basis of
a true story that has become part of Central Europe’s modern mythology.
“My tale of Gaston has several inspirational sources: it is the classic Odyssey and
a paraphrase of a Pixar blockbuster and it is also founded on the poetry of the
fairy tales that Czech Television in the eighties. These told humorous stories on
punchboard sets with musical numbers and they were typical for the absence of
evil in its classic form. Gaston's message is the fight against consumerism,
manipulation and also against radicalism while preferring an individual approach.”
Martin Dušek, director
REŽIE / DIRECTOR
Martin Dušek
ŽÁNR / GENRE
rodinný muzikál / family
musical
DEBUT / DEBUT
ano / yes
NÁMĚT / STORY
Martin Dušek
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ /
WHERE FILMING IS PLANNED
Praha, Německo – Hamburg,
Berlín, některý z ostrovů
v Severním nebo Baltickém
moři, oceanárium ve
Stralsundu / Prague, Germany
– Hamburg, Berlin, an island in
the North or Baltic Sea, the
oceanarium in Stralsund
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Martin Dušek
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
jaro 2015 / spring 2015
STŘIH / EDITOR
Jana Vlčková
STOPÁŽ / RUNNING TIME
80 min
PRODUCENT / PRODUCER
Jiří Konečný – endorfilm
PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING
FORMAT
35 mm, DCP
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET*
37,5 mil. Kč / 1,44 mil. EUR
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY / WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
Pražská ZOO, řeka Vltava,
přístav Hamburg, hnědouhelný
důl a pobřeží Baltického nebo
Severního moře / Prague ZOO,
Vltava River, port Hamburg,
a brown coal mine and coast
of the Baltic or North Sea
KONTAKT / CONTACT
endorfilm, Jiří Konečný, Přímětická 4, 140 00 Prague 4, Czech Republic
tel./fax: +420 241 730 780, mobile: +420 602 358 373, e-mail: [email protected], www.endorfilm.cz
2
1
FILMy
vE vývOjI
FILMS
IN DEvELOPMENT
HajZL vŠEMOHOUCÍ
aLMIGHTy jERk
ŽÁNR / GENRE
komedie / comedy
DEBUT / DEBUT
ano / yes
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY / WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
město / city
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Veronika Finková, Michaela
Strnad
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ /
WHERE FILMING IS PLANNED
Praha / Prague
PRODUCENT / PRODUCER
Veronika Finková – Film & Roll
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
podzim – zima 2014 /
autumn – winter 2014
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET*
19 mil. Kč / 730 770 EUR
TERMÍN REALIZACE / DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
jaro 2014 / spring 2014
STOPÁŽ / RUNNING TIME
90 min
PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING
FORMAT
DCP
„Láska je odpověď. Ale zatímco čekáš na odpověď, sex přinese pár docela
zajímavých otázek…“
Woody Allen
Úspěšné gynekoložce pětatřicetileté Daně se po deseti letech rozpadá
bezdětné manželství. Pro Danu je to v danou chvíli vysvobození, dokud
nezjistí, že za dobu, kterou strávila v jednom vztahu, se komunikace mezi
muži a ženami úplně změnila, zrovna tak jako jejich dlouho zažité
společenské úlohy. Touha po lásce, po sdílení života s druhým zůstává, ale
potřeba (existenční, společenská) se vytratila, je nulová. A právě z tohoto
paradoxu se klube hlavní téma filmu: zda-li ženská emancipace
nezpůsobila to, že se úlohy žen a mužů zcela prohodily. Film pojmenovává
fenomény současné společnosti, pocity odcizení, instantní vztahy
a ženskou emancipaci. Nechybí v něm velká míra sebereflexe a sebeironie.
S nebývalou otevřeností se staví i k sexualitě a jiným společenským jevům,
o kterých se zatím v Česku nikomu nechtělo příliš mluvit.
“Love is the answer, but while you are waiting for the answer, sex raises some
pretty good questions.“
Woody Allen
Dana (35), a successful gynecologist, is going through the break-up of her
ten-year childless marriage. At first she feels hugely liberated but she soon
realizes that the communication between men and women as well as their
long standing roles in society changed beyond recognition during the time
she spent in her long-term relationship. The desire for love and be loved
is still there but the social and existential need has disappeared. This
paradox becomes the main theme of the film: Has female emancipation
gradually led to men and women switching roles? The film addresses
social phenomena of modern society, feelings of alienation, instant
relationships, female emancipation and looks at them with a great deal of
self-reflection and self-irony. It also deals head-on with sexuality and many
other touchy issues that no Czech filmmakers have dared to explore yet.
KONTAKT / CONTACT
Film & Roll, Veronika Finková, Lovčenská 1256/10, 150 00 Prague 5, Czech Republic
mobile: +420 603 865 157, e-mail: [email protected], www.filmandroll.com
2
FILMS
IN DEvELOPMENT
FILMy
vE vývOjI
1
HaNa a MaRIE
HaNa aND MaRIE
Dvě sestry, dvě filozofie, dvě cesty. Matka, zatlačená osudem do pozice
pozorovatelky. Trojice žen, ztrácejících se sobě navzájem. Ztráta iluzí
a snů jako logické vyústění každodennosti. Každá ze sester se snaží
dosáhnout svého cíle, jen prostředky a cesty, vedoucí k nim, jsou
diametrálně odlišné. Jejich inteligence je často v rozporu s jejich
jednáním. Mezní situace ventilují vzájemné city i rodinnou determinaci.
„Film Hana a Marie bude psychologickým dramatem, ctícím pravidla žánru. Tedy
se srozumitelnými silnými charaktery, jasným propracováním vztahů, průběžným
budováním konfliktů s překvapivým dramatickým vývojem. Forma vyprávění musí
odpovídat současným trendům evropského filmu, dynamika obsahu musí mít
přímý ekvivalent v úrovni zpracování.“
Zdeněk Jiráský, režisér
Two sisters, two philosophies, two paths. A mother, forced by fate into the
position of an observer. A trio of women, losing each other. A loss of
illusions and dreams as a logical result of day to day life. Both of the
sisters are trying to reach their goals, but the means and the paths that
lead to these goals are diametrically different. Their intelligence often
conflicts with their behaviour. Critical situations ventilate mutual feelings
and domestic determination.
“The film Hana and Marie will be a psychological drama, respecting the rules of
the genre. That means with strong, understandable characters, clearly detailed
relationships, the gradual build-up of conflicts with a surprising, dramatic
development. The form of the story must correspond to current trends in
European cinema, the dynamics of the content must have a direct equivalent in
the level of the treatment.”
Zdeněk Jiráský, director
REŽIE / DIRECTOR
Zdeněk Jiráský
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Česká televize, i/o post
ŽÁNR / GENRE
drama / drama
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET*
20 mil. Kč / 770 000 EUR
DEBUT / DEBUT
ne / no
TERMÍN REALIZACE / DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
2014
NÁMĚT / STORY
Zdeněk Jiráský
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Zdeněk Jiráský
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Vladimír Smutný
STŘIH / EDITOR
Petr Turyna
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY / WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
město / a city
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ /
WHERE FILMING IS PLANNED
Praha / Prague
ZVUK / SOUND
Dan Němec
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
jaro 2015 / spring 2015
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Jan Novotný
STOPÁŽ / RUNNING TIME
100 min
PRODUCENT / PRODUCER
Viktor Schwarcz – CINEART
TV Prague
PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING
FORMAT
HDV, DCP
KONTAKT / CONTACT
CINEART TV Prague, Viktor Schwarcz, Ke Hrádku 1644/11, 148 00 Prague 4, Czech Republic
mobile: +420 777 220 364, e-mail: [email protected]
2
1
FILMy
vE vývOjI
FILMS
IN DEvELOPMENT
HMyZ
INSECTS
REŽIE / DIRECTOR
Jan Švankmajer
ŽÁNR / GENRE
černá komedie / black comedy
DEBUT / DEBUT
ne / no
NÁMĚT / STORY
Jan Švankmajer
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Jan Švankmajer
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRPAHY
Juraj Galvánek, Jan Růžička
STŘIH / EDITOR
Marie Zemanová
ZVUK / SOUND
Ivo Špalj
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Jan Švankmajer, Veronika
Hrubá
PRODUCENT / PRODUCER
Jaromír Kallista – ATHANOR
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Juraj Galvánek – C-GA Film
(SK), Bady Minks – Amour Fou
Filmproduktion (AT)
DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR
Bontonfilm
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET*
cca 47,7 mil. Kč /
cca 1,84 mil. EUR
TERMÍN REALIZACE / DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
leden 2013 – leden 2015 /
January 2013 – January 2015
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY / WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
město Slaný, hospoda, ulice,
Slovensko – rozkvetlá louka /
city Slaný, pub, street,
Slovakia – meadow
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ /
WHERE FILMING IS PLANNED
Slaný, střední Slovensko /
Slaný, Slovakia
TERMÍN REALIZACE / DATES
OF PRINIPLE PHOTOGRAPHY
leden – březen 2015 /
January – March 2015
STOPÁŽ / RUNNING TIME
cca 90 min
PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING
FORMAT
35 mm, DCP
KOPRODUKČNÍ TRH /
CO-PRODUCTION MARKET
Cinemart
Hospoda na malém městě. Je zavřeno, židle jsou převráceny na stolech.
Na věšáku visí „hmyzí šatičky“: sukénky z krepového papíru,
papundeklová motýlí křídla, pestře pomalovaná a černé lesklé krovky
brouků. U stolu v koutě místnosti sedí šest místních ochotníků: režisér,
Růžena, pan Václav, pan Borovička, Ajznboňák Kopřiva a slečna Jitka.
Tulák leží doma s ischiasem. Chrobáčice a Kukla ještě nepřišly. „Během
zkoušky se prolnou životy ochotníků s osudy Čapkových postav. Režisér
– Cvrček umoří pana Václava, milence své ženy. Pan Kopřiva, hrající
Parazita sežere slečnu Jitku – Larvičku. Panu Borovičkovi se podaří
převtělení do chrobáka tak přesvědčivě, že opustí nadobro svoji lidskou
podobu. Během zkoušky se rodí i umírá, čas nehraje roli. A to vše se
odehrává na pozadí Čapkovy hry, kde se hmyz chová jako lidi a lidé jako
hmyz.“
„Hra Ze života hmyzu je misantropická hra. Můj scénář jen tuto misantropii
prohlubuje, tak jako se prohlubuje podobnost člověka s hmyzem a této civilizace
s mraveništěm. Také by se nemělo zapomínat na poselství Kafkovi Proměny.“
Jan Švankmajer, režisér
A pub in a small town. Pub is closed, the chairs upturned on tables.
On a coat-stand hang various insect costumes: a crêpe-paper skirt,
cardboard butterfly-wings, and gleaming black and iridescent
beetleshells.The six amateur thespians at the table are: the Director,
Rose, William, mr. Forrest, Nettle, miss Jilly. Tramp is at home, laid up
with sciatica. Mrs Dung-Beetle and Mayfly have not yet turned up. During
the rehearsal the amateur actors’ own stories interweave with those of
the Čapek brothers’ characters. The Director/Cricket bullies William, his
wife’s lover, literally to death. Nettle, in the role of Parasite, devours Miss
Jilly the Larva. Mr Forrest is so convincing as the Dung-Beetle that he
actually morphs into an insect. As the rehearsal progresses characters
are born and die without regard to time. All this happens against the
background of the Čapek brothers’ drama, in which insects behave like
humans and humans like insects.
“The Insect Play is a misanthropic play. My screenplay only extends this
misanthropy, as man is more like an insect and this civilization is more like
an anthill. One should also remember the message blind Kafka’s
The Metamorphosis.”
Jan Švankmajer, director
KONTAKT / CONTACT
ATHANOR, Jaromír Kallista, U Páté baterie 21/1034, 162 00 Prague 6, Czech Republic
mobile: +420 602 270 836, +420 233 322 905, e-mail: [email protected], www.athanor.cz
2
FILMS
IN DEvELOPMENT
FILMy
vE vývOjI
1
HOTEL EvROPa
HOTEL EUROPa
Příběh dvou mladých existencí, které vybočily ze společnosti, tedy přesněji
vrhly se na její dno, aby učinily určitá poznání a také aby ukojily svou touhu
po svobodě, svou představu o svobodě. Hotel Evropa má být také filmem
o placení daně za tuto odvážnou volbu, o světě mužů a o lásce mezi muži.
Hotel Evropa má být film s dokumentárními prvky. Většina událostí se ve
filmu stala nebo mohla stát.
„Záměrem synopse je vytvořit filmový scénář, který bude vypovídat o homosexuální
scéně za normalizace v bývalém Československu. Ve filmovém scénáři má ožít
zaniklý svět nočních parků 70. a 80. let - špinavých nádraží a páchnoucích veřejných
záchodků, barů, kde se scházeli homosexuálové tehdejší doby, tedy místa, na
kterých žili svůj neukojitelný život, zženštilí „vykroucení“ homosexuálové, žijící jen
sexem a jen pro sex. Stále na lovu heteráka. Opřel jsem se v tomto smyslu
o vzpomínky pamětníků a o dobové reálie. V tomto filmu má jít o ponor do čisté
sexuality, ale i o životní styl, který byl alternativou k normalizovanému životu
tehdejší většinové společnosti. Obecně by se látka měla dotýkat tématu jinakosti
a konfliktů z ní vznikajících.“
Miroslav Bambušek, režisér
The story of two young misfits who have turned away from society, or
more precisely have thrown themselves to its bottom in order to expand
their horizons and also to satisfy their desire for freedom, or their idea of
freedom. Hotel Europa should also be a film about paying the price for
this courageous choice. And, by the way, it also should be a film about
the world of men and about love between men. Hotel Europa should be
a film with documentary elements. Most of the events in the film have
happened or could happen.
REŽIE / DIRECTOR
Miroslav Bambušek
ŽÁNR / GENRE
drama / drama
DEBUT / DEBUT
ano / yes
NÁMĚT / STORY
Miroslav Bambušek
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Miroslav Bambušek
PRODUCENT / PRODUCER
Viktor Schwarcz – CINEART
TV Prague
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET*
cca 19 mil. Kč /
cca 730 770 EUR
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY / WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
Praha / Prague
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ /
WHERE FILMING IS PLANNED
Praha / Prague
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
zima 2015 / winter 2015
STOPÁŽ / RUNNING TIME
cca 100 min
PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING
FORMAT
HDV, DCP
TERMÍN REALIZACE / DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
2014 – 2015
“The intention of the synopsis is to create a film screenplay that will bear witness
to the homosexual scene during normalisation in the former Czechoslovakia. The
film screenplay should resurrect the defunct world of night-time parks in the
70’s and 80’s, of dirty train stations and reeking public toilets, bars where the
homosexuals of the time gathered, thus the places where they lived their insatiable
lives, effeminate “raging” homosexuals, living only through sex and for sex.
Always on the hunt for a hetero. In this sense I fell back on the recollections of
eyewitnesses and on the life and times of that period. In this film there should be
an immersion into pure sexuality, but it should also be about a lifestyle that was an
alternative to the normalised life of the majority at the time. The material should
generally touch on the theme of otherness and the conflicts arising from it.”
Miroslav Bambušek, director
KONTAKT / CONTACT
Cineart TV Prague, Viktor Schwarcz, Ke Hrádku 1644/11, 148 00 Prague 4, Czech Republic
mobile: +420 777 220 364, e-mail: [email protected]
2
1
FILMy
vE vývOjI
FILMS
IN DEvELOPMENT
IL bOEMO
IL bOEMO
REŽIE / DIRECTOR
Petr Václav
ŽÁNR / GENRE
historický film / historical film
DEBUT / DEBUT
ne / no
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ /
WHERE FILMING IS PLANNED
Itálie – Benátky, Neapol, Řím;
Česká republika – Praha / Italy
– Venice, Naples, Rome; Czech
Republic – Prague
NÁMĚT / STORY
Petr Václav
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
jaro 2016 / spring 2016
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Petr Václav
STOPÁŽ / RUNNING TIME
120 min
PRODUCENT / PRODUCER
Jan Macola – Mimesis Film
PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING
FORMAT
DCP
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET*
260 mil. Kč / 10 mil. EUR
TERMÍN REALIZACE / DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
zima – léto 2015 / winter –
summer 2015
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY / WHERE
FILM IS SET – LOCATIONS AND
MOTIFS
Itálie – Benátky, Neapol, Řím;
Německo – hospic u Mnichova;
Česká republika – Praha / Italy
– Venice, Naples, Rome;
Germany – a hospice near
Munich; Czech Republic –
Prague
PODPORA / SUPPORT
L’aide a` l’ecriture du Centre
National du Cinema (CNC)
Academie de France a Rome,
Villa Medici
Josef Mysliveček, přítel učitele Mozarta, známý jako "Il Boemo", je
skladatel, který dělal všechno pro to, aby mohl být volný, milovaný
a slavný. Přesto zemřel sám, nemocný a zapomenutý. Syn pražského
mlynáře prchá do Benátek realizovat svůj sen, stát se skladatelem. Jeho
úspěch překonává i jeho vlastní očekávání. Rok 1770 je jeho
nejplodnějším, složil řadu děl v italském „opera seria“ stylu.
Il Boemo je příběhem imigranta, který si chce splnit své sny a proto
musí opustit svoje temné provinční rodiště a hledat štěstí v zemi, kde je
jeho oblast zájmu – hudba – nejpopulárnější. Tahle změna klimatu je pro
Myslivečka v exilu neuvěřitelně stimulující; ale na druhé straně, jeho
přežití není ničím ani v nejmenším garantováno, ačkoli země, do které se
vydal bez přátel a spojenců je už teď plna talentů a konkurence. Proto je
pravděpodobnější jeho selhání než úspěch. A přece, bylo mu souzeno…
Josef Mysliveček, known as “Il Boemo”, was a friend and teacher of
Mozart. He was a composer who did everything he could to be free,
beloved and famous, yet he died alone, sick and forgotten. The son of
a Prague miller, he flees to Venice to realise his dream of becoming
a composer. His success surpasses even his own expectations. During
the 1770s he is at his most prolific, composing numerous works in the
Italian “opera seria” style.
This is the story of an immigrant who, wishing to fulfill his dreams, must
leave his obscure and provincial birthplace and seek his fortune in the
country where his area of interest – music – is the most popular. This
change in climate is extremely stimulating for the exiled Myslivecek; his
survival, however, is by no means guaranteed, for the country he sets out
for, without friends or allies, is already teeming with talent and
competition. He is more likely, therefore, to fail than to succeed. And yet,
it is meant to be...
KONTAKT / CONTACT
Mimesis Film, Jan Macola, Přemyslovská 48/13, 130 00 Prague 3, Czech Republic
mobile: + 420 724 938 883, e-mail: [email protected], www.mimesis.cz
30
FILMS
IN DEvELOPMENT
FILMy
vE vývOjI
1
jaN ŽIŽka PSaNEC
jaN ŽIŽka OUTLaW
Film, inspirovaný skutečným příběhem jednoho z největších vojevůdců své
doby, nikdy neporaženým Janem Žižkou z Trocnova, který se stal díky svým
činům legendou. Evropa na konci 14. století. Vše co vybudoval Karel IV.,
císař římský a zároveň český král, se rozpadá. Staleté pořádky se otřásají
v základech. O moc v církvi bojují dva papeži, německá šlechta bojuje mezi
sebou a ta česká se stará jen o sebe. Vítězí hrabivost a právo silnějšího.
Přední magnát v zemi, pan Jindřich z Rožmberka, pohlcuje dvorce
svobodných zemanů jeden po druhém. Ale jeden z nich se mu postaví,
jeho jméno je Jan Žižka. Dlouhé roky strávil jako nájemný rytíř, který bojoval
za zájmy druhých. Využije všechny nabité zkušenosti a bude bojovat za
sebe, za svá práva a pro pomstu…
„Film by měl být po vizuální stránce srovnatelný s historickými velkofilmy, nebudou
zde chybět velké bitvy, politické machinace a samozřejmě plno emocí. Já osobně
ho vnímám především jako příběh člověka, který šel za svým cílem a byl pro jeho
dosažení schopen obětovat cokoli. Bude to film o vlastních pravidlech, zásadách,
hrdosti a o tom, že bojovat za něco čemu člověk věří je důležité. A to je dle mého
pro dnešní dobu hlavním sdělením tohoto příběhu.“
Petr Jákl Jr., režisér
The film is inspired by the true story of one of the greatest military
leaders of his time, the undefeated Jan Žižka of Trocnov, whose actions
made him a legend. Europe at the end of the 14th century. Two popes
are fighting over power in the church, the German noble classes are
fighting amongst themselves and the Czech nobility is only taking care of
its own interests. The leading magnate in the country, lord Jindřich of
Rožmberk, is swallowing up the manors of the free squires one after
another. But one of them stands up to him. His name is Jan Žižka. He
spent many long years as a mercenary knight who fought for the
interests of others. Now he is going to use all the experienced he has
gathered to fight for himself, for his rights and for revenge…
REŽIE / DIRECTOR
Petr Jákl Jr.
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET*
85 mil. Kč / 3,27 mil. EUR
ŽÁNR / GENRE
historické akční drama /
historical action drama
TERMÍN REALIZACE / DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
2014
DEBUT / DEBUT
ne / no
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ /
WHERE FILMING IS PLANNED
Pražský hrad, Jižní Čechy,
Trocnov / Prague Castle, South
Bohemia, Trocnov
NÁMĚT / STORY
Marek Dobeš
SCÉNÁŘ / SCREENPLAY
Petr Bok
STŘIH / EDITOR
Matouš Outrata
ZVUK / SOUND
Martin Jílek
PRODUCENT / PRODUCER
J.B.J. Film – Petr Jákl
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
2015
STOPÁŽ / RUNNING TIME
130 min
PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING
FORMAT
DCP
“The film should be visually comparable with historical epics, featuring huge battles,
political intrigue and, of course, lots of emotion. I personally see it primarily as the
story of a man who followed his goal and was capable of sacrificing anything to
reach it. It will be a film about one’s own rules, principles and pride in the fact that
fighting for something you believe in is important. And that, in my opinion, is the
main message of this story for this day and age.”
Petr Jákl Jr., director
KONTAKT / CONTACT
J.B.J. Film, Bítovská 1227/9, 140 00 Prague 4, Czech Republic, www.jbj-film.cz
Petr Jákl, mobile: +420 608 777 830, e-mail: [email protected]
Mikuláš Novotný, mobile: +420 777 910 290, e-mail: [email protected]
31
1
FILMy
vE vývOjI
FILMS
IN DEvELOPMENT
kaREL Iv.
CHaRLES Iv
REŽIE / DIRECTOR
David Kočár
DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR
HCE
ŽÁNR / GENRE
historické životopisné drama /
historical biographical drama
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET*
104 mil. Kč / 4 mil. EUR
DEBUT / DEBUT
ano / yes
NÁMĚT / STORY
David Kočár
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Miroslav Oščatka
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Petr Kubík
STŘIH / EDITOR
David Kočár
ZVUK / SOUND
Miloš Sommer
HUDBA / MUSIC
Karel Antonín
VÝTVARNÍK / SET DESINGER
Beata Brentnerová
PRODUCENT / PRODUCER
Viktor Krištof – Three Brothers
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Český národní fond kultury,
Everest Film (RU), ALEF Film
& Media (SK)
HRAJÍ / FEATURING
Milan Bahůl, Richard Krajčo,
Viktor Preiss, Lukáš Vaculík,
Ondřej Vetchý, Vica Kerekes,
Zuzana Svárinská, Zdena
Studénková, Jana Stryková
TERMÍN REALIZACE / EXPECTED
DATE OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
2013 – 2017
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY / WHERE
FILM IS SET – LOCATIONS ANDS
MOTIFS
Česká republika, Francie,
Německo, Itálie; Praha, Pražský
hrad, Staré město, Paříž, Řím /
Czech Republic, France,
Germany, Italy; Prague, Prague
Castle, Prague’s Old Town,
Paris, Rome
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ /
WHERE FILMING IS PLANNED
Česká republika, Francie,
Itálie, Německo / Czech
Republic, France, Italy,
Germany
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
jaro 2016 – 1. díl /
spring 2016 – 1st part
STOPÁŽ / RUNNING TIME
2 x 95 min
Cílem dvoudílného životopisného filmu Karel IV. není jen odvyprávět
životní příběh jednoho z nejvýznamnějších evropských panovníků. Naší
snahou je především zprostředkovat divákovi zákulisní pohled do
tehdejšího feudálního světa skrze vnímavé oči jedné z největších
individualit všech dob. Příběh Karla IV. je příběhem člověka, kterého
osud hodil do soukolí intrik, osobních vazeb, nenávisti a touhy po moci,
ale i světa učenců, dvorské etikety a neodpouštějících pravidel
tehdejšího světa. A právě syrovost prostředí formuje mladého Karla,
který se nestává jen dalším kolečkem v tomto mocném soukolí, ale tím,
který dokáže tento stroj ovládat. Významným prvkem jeho života je vztah
k jeho otci Janu Lucemburskému, jenž zanechá mladému panovníku
zemi v troskách. Všechny nároky, které život na Karla klade, ho učí
rozhodnosti a tvrdosti, které však nepostrádají vnitřní noblesu. A tyto
vlastnosti se stanou základem nebývalého rozvoje a věhlasu říše, kterou
dnes všichni známe jako Svatou říši římskou.
The objective of the two-part biopic of Charles IV is not just to tell the
story of one of the most important European monarchs. We are primarily
trying to take the audience behind the scenes of the feudal world of that
time through the perceptive eyes of one of the greatest individuals of all
time. The story of Charles IV is the story of a man that fate threw into the
gears of schemes, personal relationships, hatred and a desire for power
and also a story of the world of apprentices, court etiquette and the
unforgiving rules of the world in which he lived. And it is this raw
environment that forms the young Charles, who does not become just
another gear in that powerful machine, but the man who is able to master
the machine. His relationship with his father John of Bohemia, who
leaves the young sovereign a country in ruins, is an important element of
his life. All of the demands that life places on Charles, teach him
decisiveness and firmness that does not, however, lack an inner
noblesse. And these characteristics become the basis for the uncommon
development and renown of the empire that we know today as the Holy
Roman Empire.
PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENINIG
FORMAT
4K
KONTAKT / CONTACT
Three Brothers, Viktor Krištof, Hlubočepská 35/4, 152 00 Prague 5, Czech Republic
tel.: +420 251 682 137, mobile: +420 724 809 247, e-mail: [email protected], www.historicalmovie
32
FILMS
IN DEvELOPMENT
FILMy
vE vývOjI
1
kLUb ODLOŽENýCH MUŽů
PLay IT COOL
Jak to asi může skončit, když hlavní hrdina filmu spí se ženou svého
nejlepšího kamaráda? Samozřejmě, že špatně. Kryštof je úspěšný
architekt s mezinárodní reputací, atraktivní mladý muž se smyslem pro
humor a neodolatelným šarmem.. Jeho vášní jsou ženy, které miluje
„hlavně nezávazně“. Přes tento handicap, ho ženy milují, a Soňa není
jediná, přesto požádá Kryštofa o ruku. Svatba se nakonec konala,
ženichem se stal Martin, nejlepší Kryštofův kamarád, které pojí nejen
kamarádství z dětství, ale i KOM a MariIynka. KOM je tzv. Klub
odložených mužů, který kdysi z recese založili jako Klub odvážných
mužů a Marilynka atraktivní model sportovního vozu, který je předmětem
věčných sázek. Pokud Kryštof, vyhlášený znalec a milovník žen, dokáže
zařídit, aby Martinovy „náhradníci“ prošli vstupním testem KOM-u, znovu
získá Marilynku. Podaří se Kryštofovi z těch neatraktivních exotů udělat
aspoň trochu přitažlivé muže, získá zpět své vysněné auto? A co se
stane, když se objeví žena, u které „Kryštofova příručka Klubu odvážných
mužů“ přestává fungovat?
How can it possibly end up when the film's main protagonist sleeps with
his best friend’s wife? Well, badly, of course. Kryštof is an accomplished
architect with an international reputation, a young attractive man with
a sense of humour and an irresistible charm. His passion is obvious –
women, he loves them, but as he always says in advance, "no
commitments.” Women love him back, and Sonia isn’t the only but she
“asks Kryštof to marry her.” The wedding eventually takes place, Soňa
ties the knot with Martin, Kryštof’s best friend. Their friendship is not the
only thing that they have in common. There’s also TPC (KOM) and
Marilyn. TPC was founded many years ago as The Players’ Club, but
with time it has changed and these days the acronym actually stands for
The Pinheads’ Club. And Marilyn is a fancy sports car they have bought
and turned into a finely tuned machine. Marilyn is the traditional subject
of Kryštof’s and Martin’s wagers. Kryštof, who is a notorious ladies man,
has to arrange for three of Martin’s alternates pass the entrance test to
The Players’ Club within three months. Should he succeed, he’ll become
the happy owner of the lovely sports car. Seems like an easy task,
doesn’t it? Will Kryštof manage to turn the three geeks into reasonably
desirable bachelors and thus win back his dream car? And what
happens when a woman for whom Kryštof’s TPC handbook fails to work
comes onto the scene?
ŽÁNR / GENRE
romantická komedie / romantic
comedy
NÁMĚT / STORY
Iva Hlaváčková
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Iva Hlaváčková, Dyllen
ZVUK / SOUND
Michal Holubec
PRODUCENT / PRODUCER
Nelly D. Jenčíková – MIRACLE
FILM
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Marcela a Marián Ferko –
Marlen Media Group (SK)
Vladimír Novák – Emita
Investments, Studio Bystrouška
DISTRIBUTOR/ DISTRIBUTOR
Warner Bros.
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET*
37,5 mil. Kč / 1,44 mil. EUR
TERMÍN REALIZACE / DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
2014
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY / WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
Praha, Bratislava, Jižní Korea /
Prague, Bratislava, South
Korea
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
zima 2014 / winter 2014
STOPÁŽ / RUNNING TIME
110 min
PROMÍTACÍ FORMÁT/ SCREENING
FORMAT
DCP
KONTAKT / CONTACT
MIRACLE FILM, Smetanovo nábřeží 26, 110 00 Prague 1, Czech Republic
Nelly D. Jenčíková, e-mail: [email protected], www.miraclefilm.cz
Vivian M. Al-Samarraie, e-mail: [email protected], www.miraclefilm.cz
33
1
FILMy
vE vývOjI
FILMS
IN DEvELOPMENT
křIŽÁčEk
LITTLE CRUSaDER
REŽIE / DIRECTOR
Václav Kadrnka
DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR
Film Distribution Artcam
ŽÁNR / GENRE
historická roadmovie /
historical road movie
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET*
47,5 mil. Kč / 1,82 mil. EUR
DEBUT / DEBUT
ne / no
NÁMĚT / STORY
Jaroslav Vrchlický
SCÉNÁŘ / SCREENPLAY
Václav Kadrnka, Jiří Soukup,
Vojtěch Mašek
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Braňo Pažitka
STŘIH / EDITOR
Pavel Kolaja
ZVUK / SOUND
Jan Čeněk
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Noro Držiak, Jiří Grus
PRODUCENT / PRODUCER
Václav Kadrnka, Alice Tabery
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Mátyás Prikler – Mphilms (SK)
TERMÍN REALIZACE / DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
2014 – 2015
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY / WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
hrad, les, pustina, přímořská
vesnice v jižní Evropě, mořské
pobřeží / a castle, forest,
wasteland, seaside village in
Southern Europe, seacoast
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
podzim 2015 / autumn 2015
STOPÁŽ / RUNNING TIME
100 min
PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING
FORMAT
35 mm
KOPRODUKČNÍ TRH /
CO-PRODUCTION MARKET
Sofia Meetings 2012
Historické pozadí námětu tvoří legendy o dětských křížových výpravách,
které měly bez použití zbraní osvobodit Svatou zemi. Rytíř Bořek hledá
svého zmizelého synka. Jeník utekl z domova uchvácen vyprávěním
o hrdinství malých křižáčků. V touze navléci se do brnění se vydal vstříc
dobrodružství, jehož rozměr dalece přesahuje dětskou hru. Bořkova
křížová výprava je cestou do vlastního nevědomí, ve kterém se musí utkat
se svým největším strachem, obraz jeho chlapce se rozostřuje stejně jako
realita, paměť zrazuje, vše se drolí na písek z pouště. Jenom sen má
osvobozující moc, předtím ale rytíř musí dojít až na práh bezradnosti,
na pustý mořský břeh, kde je nucen čelit té nejhorší představě...
„Křižáček je křehký příběh o mužnosti a rytířskosti, jemuž vévodí očistný skutek
a láskyplnost sdělení, a který zároveň nedává univerzální rozřešení. Syn se
potřebuje vymanit z přímého vlivu rodičovské autority, jinak zůstane navždy
malým. Otec se musí smířit s úbytkem vlastních sil a přiznat si selhání, jinak se
stane směšným.
Václav Kadrnka, režisér
The historical background to the story concerns the legends about the
unarmed children’s crusades that were supposed to free the Holy Land.
The knight Bořek is searching for his lost son Jeník, who has run away
from home bedazzled by stories of the child crusaders’ heroism; yearning
to clad himself in armour he sets off on an adventure that is far bigger
than any childhood game. Bořek’s crusade is a journey into his own
unconscious, in which he must wrestle with his own greatest fear. The
image of his son becomes blurred and so does his reality. His memory
plays tricks on him and everything starts to crumble into desert sand.
Only a dream has the power to liberate, but before then the knight must
reach the brink of helplessness on an empty seashore, where he
confronts his worst imaginings...
“Little Crusader is a delicate tale about masculinity and chivalry, that is dominated
by an act of purification and the tenderness of the message, while at the same
time it does not give any universal solutions. The son needs to free himself from
the direct influence of parental authority, otherwise he will remain small forever.
The father must come to terms with his own strength diminishing and admit
failure, otherwise he will become laughable.
Václav Kadrnka, Director
KONTAKT / CONTACT
Václav Kadrnka, Hradská VII / 479, 763 17 Lukov, Czech Republic
Alice Tabery, mobile: +420 732 883 260, e-mail: [email protected], www.vaclavkadrnka.com
3
FILMS
IN DEvELOPMENT
FILMy
vE vývOjI
1
Léčba SCHOPENHaUEREM
THE SCHOPENHaUER CURE
Uznávaný psychiatr Julius pod tíhou zjištění, že mu zbývá rok života,
kontaktuje arogantního, asociálního Philipa, kterému před lety nedokázal
pomoci s jeho sexuální závislostí. Na sjednané schůzce Philip toužící po
vlastní terapeutické praxi překvapeného Julia požádá o terapeutickou
supervizi. Julius hledající důkaz o významu svého života na návrh
přistupuje pod podmínkou, že se Philip zúčastní skupinové terapie.
Philip veškeré problémy ve skupině řeší odtažitou interpretací života
a díla pesimistického filosofa Arthura Schopenhauera do doby, než se do
skupiny vrátí Pam – jedna z obětí Philipovy sexuální závislosti. Pam plná
nenávisti Philipa intenzivně konfrontuje s jeho minulostí. Philip nakonec
projde nebývalou katarzí, která nejen Julia přesvědčí o tom, že Philip
bude dobrý terapeut.
Shattered by the news that he has only one year left to live a renowned
psychiatrist, Julius, seeks out his former patient Philip, an arrogant and
socially repellent person, whom Julius was not able to help overcome his
dependence on sex. When they eventually meet, Julius is surprised to
learn that Philip plans to open his own therapeutic centre and wants
Julius to supervise it. Julius interprets this as a proof that his life has still
some sense and accepts – on condition that Philip will participate in
group therapy. Philip tends to solve all the problems within the group
through an abstract interpretation of the life and work of the pessimistic
philosopher Arthur Schopenhauer. Then the group is joined by one of the
victims of Philip’s dependence on sex, Pam. Full of hatred, she confronts
Philip intensely with his past. Eventually, Philip experiences a strong
emotional catharsis that convinces more than just Julius that Philip will
become a good therapist.
REŽIE / DIRECTOR
Tomáš Krejčí
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET*
25 mil. Kč / 961 540 EUR
ŽÁNR / GENRE
psychologické drama /
psychological drama
TERMÍN REALIZACE / DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
2014
DEBUT / DEBUT
ne / no
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
září 2015 / September 2015
NÁMĚT / STORY
Irvin Yalom
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Jiří Kout
PRODUCENT / PRODUCER
Tomáš Krejčí, Jiří Košt’ál –
Salamander Syndicate
STOPÁŽ / RUNNING TIME
100 min
PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING
FORMAT
DCP
KONTAKT / CONTACT
Salamander Syndicate, Jiří Košťál, Mánesova 37, 120 00 Prague 2, Czech Republic
mobile: +420 777 599 560, e-mail: [email protected], www.synfilms.cz
3
1
FILMy
vE vývOjI
FILMS
IN DEvELOPMENT
LIPS TULLIaN
LIPS TULLIaN
REŽIE / DIRECTOR
Vít Karas
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Martin Kurel
ŽÁNR / GENRE
dobrodružný film / adventure
film
PRODUCENT / PRODUCER
Veronika Finková – Film & Roll
DEBUT / DEBUT
ne / no
NÁMĚT / STORY
na motivy komiksu Káji Saudka
a Jaroslava Weigela / based on
the comics by Kája Saudek and
Jaroslav Weigel
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Tomáš Hořava
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Pavel Berkovič
STŘIH / EDITOR
Michal Hýka
ZVUK / SOUND
Juraj Mravec
HUDBA / MUSIC
Ondřej Brousek
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Barrandov Studios, Zentropa
(DK, SWE), Pubres (SK)
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET*
45 mil. Kč / 1,73 mil. EUR
TERMÍN REALIZACE / DATES OF
PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
podzim 2014 / autumn 2014
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
podzim 2015 / autumn 2015
STOPÁŽ / RUNNING TIME
120 min
PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING
FORMAT
35 mm, DCP
Dobrodružný film o zchudlém šlechtici Filipu z Mengštejna, jehož
milovaná dívka Hedvika je přinucena otcem ke sňatku se zlotřilým
hrabětem Martinicem. Ponížený Lips se šlechtici postaví, ale nakonec
před jeho hněvem musí prchnout, aby zachránil holý život. Uprostřed
hlubokých lesů pak kolem sebe shromáždí bandu loupežníků a pod
novým jménem LIPS TULLIAN – kapitán Černé roty, přísahá
padoušskému Martinicovi pomstu. Zároveň nepřestává usilovat o získání
Hedviky, která o svatební noci zmizela, než by měla spočinout
s Martinicem v manželském loži.
„Lips Tullian je adaptací legendárního českého komiksu Káji Saudka a Jaroslava
Weigela. Vychází z nejlepších tradic loupežnického románu – žánru plného
zápletek, zvratů a překvapení, akčních scén, romantiky, intrik, krásných žen
a odvážných mužů, krvavých soubojů a podivuhodných dobrodružství. To vše
s nadsázkou a specifickým humorem, ke kterému jej předurčuje již samotná
komiksová předloha.“
Vít Karas, režisér
An adventure film about a poor squire, Filip, who’s beloved Hedvika is
forced by her father into marrying the wicked Vice-regent, Martinic.
Humiliated, Lips stands up to the aristocrat, though he ultimately has to
flee for his very life from his fury. Deep in the woods, he forms a band of
outlaws and, under his new name LIPS TULLIAN, Captain of the Black
Company, he vows revenge on evil noblemen Martinic and never stops
searching for his beloved, Hedvika, who disappeared on her wedding
night so that she would not have to share a conjugal bed with Martinic.
“Lips Tullian is an adaptation of the legendary comics by Jaroslav Weigel and Kája
Saudek. It is based on the best traditions of the bandit novels, a genre full of
story lines, plot twists and surprises, action scenes, romance, intrigue, beautiful
women and brave men, bloody duels and marvellous adventures, all with
overstatement and a special humour that the original comics predestined for it.”
Vít Karas, Director
KONTAKT / CONTACT
Film & Roll, Veronika Finková, Lovčenská 1256/10, 150 00 Prague 5, Czech Republic
mobile: +420 603 865 157, e-mail: [email protected], www.filmandroll.com
3
FILMS
IN DEvELOPMENT
FILMy
vE vývOjI
1
MaLý PÁN
THE LITTLE MaN
Malý pán je dobrosrdečný chlapík, rád každému pomůže a nic ho
nezaskočí. Od té noci, kdy se mu zdál prazvláštní sen, ve kterém viděl
chaloupku jako z pohádky a navíc nade dveřmi byl nápis: „Zde najdeš,
co Ti schází“, neměl Malý pán stání. Nic ho nebavilo. Rozhodl se tedy, že
tomu tajemství přijde na kloub. A tady začínají dobrodružné příhody.
Dobrodružné proto, že cesta za takovým tajemstvím není jednoduchá,
zvlášť máte-li jako pomocníka popletenou moudrou Dutou hlavu.
S Malým pánem tedy poznáme různé lesní bytosti – hodné i záludné
a spolu s nimi dojdeme až na konec, kde stojí kouzelný strom
Odpovědník. Díky němu zjistíme, co jsme s Malým pánem celou dobu
hledali a spolu s ním budeme moci konečně klidně spát.
The Little Man is a kind-hearted bloke who likes to help everyone and is
never taken by surprise. Ever since that night when he had a strange
dream in which he saw a cottage out of a fairy tale with a sign over the
door that said: “Here shall you find that which you lack,” the Little Man
has been restless. Nothing raised his spirits. So he decides to get to the
root of this mystery. And that is where the adventurous incidents begin.
Adventurous because the road to such a mystery is long and hard,
especially if you have a bewildered blue Blockhead as a helper. So we
encounter various forest creatures with the Little Man, some kind, some
malicious, and together we come to the very end, where we find the
magical Tree of Answers, thanks to which we discover what the Little
Man has been searching for all this time and thus we all will able to sleep
easier.
REŽIE / DIRECTOR
Radek Beran
PRODUCENT / PRODUCER
Jakub Červenka – Bedna Films
ŽÁNR / GENRE
pohádka / fairy tale
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET*
5 mil. Kč / 192 300 EUR
DEBUT / DEBUT
ano / yes
TERMÍN REALIZACE / DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
podzim 2013 / autumn 2013
NÁMĚT / STORY
Lenka Uhlířová
SCÉNÁŘ / SCREENPLAY
Lumír Tuček
KAMERA / DIRECTOR OF
PHOTOGRAPHY
Filip Sanders
STŘIH / EDITOR
Martin Palouš
ZVUK / SOUND
Radek Rondevald
HUDBA / MUSIC
Scifipsi
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Radek Beran, Jiří Stach
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY / WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
hluboké lesy v Jižních Čechách
/ deep forests in South Bohemia
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ /
WHERE FILMING IS PLANNED
Jižní Čechy / South Bohemia
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
2014
STOPÁŽ / RUNNING TIME
70 min
PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING
FORMAT
35 mm
KONTAKT / CONTACT
Bedna Films, Jakub Červenka, Hradčanské náměstí 11, 118 00 Prague 1, Czech Repubilc
e-mail: [email protected], www.bednafilms.cz
3
1
FILMy
vE vývOjI
FILMS
IN DEvELOPMENT
NIkDy NEjSME SaMI
NEvER aLONE
REŽIE / DIRECTOR
Petr Václav
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET*
26 mil. Kč / 1 mil. EUR
ŽÁNR / GENRE
drama / drama
TERMÍN REALIZACE / DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
2013 – 2014
DEBUT / DEBUT
ne / no
NÁMĚT / STORY
Petr Václav
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Petr Václav
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Štěpán Kučera
PRODUCENT / PRODUCER
Karla Stojáková – Axman
Production
DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR
Aerofilms
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY/WHERE THE
FILM IS SET – LOCATIONS AND
MOTIFS
české pohraničí, malé město /
Czech border, small town
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
RELEASE
2014
STOPÁŽ / RUNNING TIME
100 min
PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING
FORMAT
DCP
Film Nikdy nejsme sami se odehrává v historické době, která se již nikdy
nevrátí – v 90. letech, v letech po pádu komunismu, v okamžiku
překotných změn, ve vykolejené době bláznivých představ o svobodě
a o blahobytu. V době zásadního otřesu, zásadní změny života. V době,
která z mnoha dospělých udělala nedospělé, vykolejené a rozhlížející se
jedince, kteří se snaží obstát v nové situaci a najít si v ní své místo. Film
nemluví přímo o době a o politice. Dimenze filmu je nadčasová, využívá
ducha tehdejší doby a dekorací, které se již nikdy nevrátí (střet dvou
světů, nového a starého designu a neskutečně výtvarné vulgarity 90. let).
Příběh se drží problematiky „utržení se ze řetězu“, které charakterizují
tehdejší dobu a jednání postav.
„Nikdy nejsme sami je určitou syntézou mých předešlých filmů. Z Mariana tu
nacházíme téma výchovy, dospívání a determinace, tvrdost a nehostinnost vztahů
mezi lidmi, krásu a živelnost touhy po svobodě. Na druhé straně naleznete
příbuznost Paralelních světů v tématu partnerství a lásky. Tento projekt jde však
dál, nejen myšlenkově a formálně, ale i ve fabulační nadsázce, s nímž je téma
uchopeno.“
Petr Václav, režisér
The story takes place in the historical period that is not coming again any
more – in the 1990’s, in the years shortly after the Revolution, in the
period of sudden changes, in the times of crazy dreams of freedom and
wealth. Those times made many adults children, dropout and searching
individuals trying to succeed in the new situation. However, we do not
deal straight with politics. The film dimension is timeless; but uses the
spirit of the 90’s and the best of that period. We can see the clash of two
worlds, old and new and we can witness the unbelievable tastelessness
of those years. The film deals with the problem of living in the time of
“absolute freedom” that was so typical for the period and for the people.
„Never Alone is, in some ways, a synthesis of my previous films. We encounter
topics from Marian: education, puberty, determination, rough and unfriendly
relations between human beings, but also the beauty and softness of their desire
for freedom; from Parallel Worlds, partnership and love. It goes farther, not only
in the thoughts it probes but also in the sense of humor with which the topic is
delivered.“
Petr Václav, director
KONTAKT / CONTACT
Axman Production, Karla Stojáková, Rybná 17, 110 00 Prague 1, Czech Republic
mobile: +420 603 553 915, e-mail: [email protected], www.axmanproduction.com
3
FILMS
IN DEvELOPMENT
FILMy
vE vývOjI
1
O jOHaNCE
abOUT jOHaNka
Ústřední postavou scénáře je osmadvacetiletá dívka Johanka, která už
několik let tráví téměř veškerý čas ve své kavárně pojmenované Laputa.
Kavárna se nachází v klidné ulici, z oken je výhled na rodinné domky,
a sestává jen z jedné místnosti s pár stolky, barem a pianinem. Po
schodech se sejde do suterénu, kde jsou záchody a malý pokojík,
v němž Johanka přespává. Laputa je ostrov sám pro sebe, Johanka na
něm trčí a neví, co se sebou dál. Měla by přece něco dělat, něco
pořádného, něco doopravdy, ale co? A proč vlastně?
„Scénář O Johance s sebou přináší téma ztracenosti naší generace. Máme tolik
možností v porovnání s generací našich rodičů, jak zdánlivě plněji prožít své
životy. Přesto některým z nás tato bezbřehost a svoboda přináší pocit úzkosti,
vykořeněnosti a osamocení. Jsou na nás kladena nemalá očekávání ze strany
rodičů i společnosti a pokud jim nedostojíme je naše sebevědomí potrháno a naše
existence jaksi “nepotvrzena”. A proto se stahujeme do úkrytů a opevňujeme
stejně, jako to udělala Johanka ve své kavárně Laputa a kolem ní i společnost,
která se zde schází.“
Jakub Šmíd, režisér
The script’s central character is a young woman named Johanka (28),
who has been spending almost all of her free time in the last few years in
her café named Laputa. The café is located in a quiet street. There is
a view of family houses from the windows of the café, which is comprised
of one room with a few tables, a bar and an upright piano. Some stairs
lead down to the basement, where the toilets are located along with
a little room in which Johanka sleeps. Laputa is an island in and of itself.
Johanka is stuck in a rut there and doesn’t know what to do with herself.
She feels she should do something, something big, something real, but
what? And why, anyways?
“The script for About Johanka brings up the theme of how our generation can get
lost. In comparison with our parents’ generation we have so many opportunities
for seemingly living a fuller life. Nevertheless, this boundlessness and freedom
bring feelings of anxiety, rootlessness and loneliness for some of us.
Considerable expectations are placed on our shoulders by our parents and by
society and if we do not live up to them our self-confidence is torn up and our
existence is, to a certain extent, “unconfirmed”. And so we retreat to a refuge and
build a wall around ourselves, just like Johanka did in her café Laputa, just like
the people around her that get together there.”
Jakub Šmíd, director
REŽIE / DIRECTOR
Jakub Šmíd
ŽÁNR / GENRE
drama / drama
DEBUT / DEBUT
ano / yes
NÁMĚT / STORY
Lucie Bokšteflová
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Lucie Bokšteflová
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Vidu Gunaratna
STŘIH / EDITOR
Tomáš Vrána
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
David Dubenský
PRODUCENT / PRODUCER
Viktor Schwarcz – CINEART
TV Prague
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Česká televize
HRAJÍ / FEATURING
Barbora Poláková, Pavel
Gajdoš, Tomáš Jeřábek, Petr
Vaněk, Tomáš Měcháček
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET*
12,5 mil. Kč / 480 770 EUR
TERMÍN REALIZACE / DATE OF
PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
2013 – 2014
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY / WHERE IS
FILM SET – LOCATIONS AND
MOTIFS
kavárna, u řeky, město / café,
by a river, a city
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ /
WHERE FILMING IS PLANNED
Praha / Prague
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
podzim 2013 / autumn 2013
STOPÁŽ / RUNNING TIME
cca 85 min
PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING
FORMAT
HDV, DCP
KONTAKT / CONTACT
CINEART TV Prague, Viktor Schwarcz, Ke Hrádku 1644/11, 148 00 Prague 4, Czech Republic
mobile: +420 777 220 364, e-mail: [email protected]
3
1
FILMy
vE vývOjI
FILMS
IN DEvELOPMENT
ObjEv ROkU
NEWCOMER OF THE yEaR
ŽÁNR / GENRE
hudební drama / musical
drama
PRODUCENT / PRODUCER
Petr Koza, Ivo Krátký – Bio Art
Production
NÁMĚT / STORY
Jan Pelc
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTICAL
RELEASE
podzim 2014 / autumn 2014
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Jan Pelc, Olga Dabrowská
STOPÁŽ / RUNNING TIME
80 min
Neobyčejný příběh začínajících hudebníků majících ambice zahrát si na
hudebním festivalu. Snové představy se kříží s tvrdou realitou mediální
branže, často se dostávají až za hranice zákona. Film založený hlavně na
práci s hudební složkou čerstvé rockové scény. Hořká komedie? Autentický
příběh ze života? Láska, sex a rock’n’roll nebo Punk’s not Dead?
An unusual story of starting musicians whose ambition is to play at
a music festival. Their lofty ideas clash with the cruel reality of this branch
of media, and they often find themselves on the other side of the law.
The film is based mainly on work with the musical component of the
fresh rock scene. A bitter comedy? An authentic tale from the pages of
life? Love, sex and rock’n’roll or Punk’s not Dead?
KONTAKT / CONTACT
Bio Art Production, Petr Koza, Korunní 104 / A2, 120 00 Prague 2, Czech Republic
mobile: +420 737 52 00 99, e-mail: [email protected], www.bioartproduction.cz
0
FILMS
IN DEvELOPMENT
FILMy
vE vývOjI
1
PÁTÁ LOď
FIFTH bOaT
Jarka vyrůstá jako dítě sídliště, obdivovaná i obávaná ostatními dětmi pro
svou svobodu a samostatnost. Svou matku smí oslovovat jen křestním
jménem, aby jí nepřipomínala předčasné mateřství. Žije na ulici a v bytě
plném podezřelých návštěv a večírků, kde své místo nemá ani ve vlastní
posteli. Jejím útočištěm se stává zahradní domek ve vinicích nad
sídlištěm. Puzena touhou vytvořit funkční rodinu či aspoň její zdání se
sama na chvíli stane matkou dvěma kojencům, o které se snaží v domku
pečovat spolu se spolužákem Kristiánem. Filmová adaptace knihy
Moniky Kompaníkové Pátá Loď, která získala cenu Anasoft Litera pro
nejlepší slovenskou knihu roku 2011.
Jarka is growing up as child of the housing estate, admired and feared
by the other children for her freedom and independence. She is only
allowed to call her mother by her first name so that she does not remind
her of her premature motherhood. She lives on the street and in a flat full
of suspicious visitors and parties, where she does not even have a place
of her own in her bed. The garden shed in the vineyards above the
housing estate becomes her refuge. Incited by the desire to create
a functional family, or at least the illusion of one, she herself becomes
the mother of two infants for a while, taking care of them in the shed
together with her schoolmate Kristián. A film adaptation of Monika
Kompaníková’s book Fifth Boat, which obtained the Anasoft Litera award
for the 2011 Slovak book of the year.
REŽIE / DIRECTOR
Iveta Grófová
ŽÁNR / GENRE
drama / drama
DEBUT / DEBUT
ne / no
NÁMĚT / STORY
Monika Kompaníková
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Iveta Grófová, Marek Leščák
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Viera Bačíková
PRODUCENT / PRODUCER
Jiří Konečný – endorfilm
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Iveta Grófová – Hulapa film
(SK)
TERMÍN REALIZACE / DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
léto 2014 / summer 2014
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY / WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
město / a city
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ /
WHERE FILMING IS PLANNED
Slovensko, Česká republika /
Slovakia, Czech Republic
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
RELEASE
spring 2015 / spring 2015
STOPÁŽ /RUNNING TIME
90 min
PROMÍTACÍ FORMÁT / SCRENNING
FORMAT
DCP
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET
27,61 mil. Kč / 1,06 mil. EUR
KONTAKT / CONTACT
endorfilm, Jiří Konečný, Přímětická 4, 140 00 Prague 4, Czech Republic
tel./fax: +420 241 730 780, mobile: +420 602 358 373, e-mail: [email protected], www.endorfilm.cz
1
1
FILMy
vE vývOjI
FILMS
IN DEvELOPMENT
POHÁDkÁř
STORyTELLER
REŽIE / DIRECTOR
Vladimír Michálek
HRAJÍ / FEATURING
Jiří Macháček, Aňa Geislerová,
Eva Herzigová
ŽÁNR / GENRE
romantické drama / romantic
drama
DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR
Falcon
DEBUT / DEBUT
ne / no
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET*
21,6 mil. Kč / 830 760 EUR
NÁMĚT / STORY
Barbora Nesvadbová
TERMÍN REALIZACE / DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
podzim 2013 / autumn 2013
SCÉNÁŘ / SCREENPLAY
Marek Epstein
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Martin Štrba
STŘIH / EDITOR
Olina Kaufmanová
ZVUK / SOUND
Radim Hladík Jr.
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY / WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
Praha, město / Prague, a city
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ /
WHERE FILMING IS PLANNED
Praha / Prague
HUDBA / MUSIC
Richard Müller
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
20. 3. 2014
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Milan Býček
STOPÁŽ / RUNNING TIME
110 min
PRODUCENT / PRODUCER
Svata Peshková, Šárka
Cimbalová – Marlene Film
PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING
FORMAT
DCP
Na počátku našeho vyprávění je nalezeno na česlech vodní elektrárny
tělo, o jehož identitě se dá jen spekulovat. Kapitán Rott k velkému
překvapení zjistí, že dvě z možných variant vedou ke stejnému muži, který
ale zároveň žil dva životy, rozkročený mezi dvě ženy a dvě rodiny. Nitky
okolností a faktů se začínají spojovat v jeho hlavě v mozaiku postupně
vyplňující prázdný rám Márova života. Jeden muž – dva charaktery. Ze
zdánlivě nesouvisejících osudů jeho žen se postupně odvíjí klubko
polopravd a intrik vedoucí k poznání, že skoro každý, kdo žil v blízkosti
Máry, lháře a mystifikátora s velkým srdcem, měl důvod ho i nenávidět...
„Náš příběh je volnou adaptací stejnojmenného románu Báry Nesvadbové.
Románu, který postrádá dramatickou linku a soustředí se na proudy emocí a citů,
prýštící ze dvou zraněných a zároveň milovaných žen, mezi které se dostal
stárnoucí seladon Mára. Mojí snahou bylo uchopit toto vosí hnízdo emocí
a pokusit se ho pověsit na pomyslnou páteř dramatu. Uklidnit jeho vášeň a přidat
trochu mužské racionality. Základní otázkou z mého pohledu zůstalo, kdo je Mára.
Dokáži ho pochopit… já i divák? Na tuto až detektivní otázku jsem si odpověděl
detektivní zápletkou.“
Vladimír Michálek, režisér
At the beginning of our tale a body, the identity of which can only be
speculated, is found in the screen of a hydroelectric power plant. Police
Captain Rott is surprised to learn that two of the possible alternatives
lead to the same man, who also lived two lives between two women and
two families. The threads of circumstances and facts start to come
together in his mind into a mosaic that gradually fills in the empty frame
of Mára’s life. One man – two characters. The apparently unrelated fates
of his women gradually unwind a tangle of half-truths and schemes that
lead to the realisation that everybody who was close to Mára, a liar and
deceiver with a big heart, also had a reason to hate him...
“Our tale is a loose adaption of Bára Nesvadbová’s novel of the same name.
A novel that lacks a dramatic line and concentrates on the flow of emotions and
feelings flowing from two injured and beloved women, two women that the aging
lothario Mára came between. My efforts were oriented on taking hold of this
wasps’ nest of emotion and trying to give it a backbone of drama, so to speak. To
pacify its passion and add a little male rationality. The basic question from my
perspective remained, who is Mára? Can I and the audience understand him?
I answered this investigative question with an investigative plot twist.”
Vladimír Michálek, director
KONTAKT / CONTACT
Marlene Film, Čajkovského 1689/23, 130 00 Prague 3, Czech Republic
Šárka Cimbalová, mobile: +420 602 314 776, [email protected]
Svatava Peshková, mobile: +420 604 221 122, [email protected]
2
FILMS
IN DEvELOPMENT
FILMy
vE vývOjI
1
PřEkLaDaTELka
aNEb NIkDy SE NEvZDÁM
THE TRaNSLaTOR
OR NEvER GIvE UP
Životopisné drama o významné novinářce, překladatelce, přítelkyni Franze
Kafky a velice statečné ženě Mileně Jesenské (1896–1944). Milena
Jesenská měla velice konfliktní a komplikovaný vztah se svým otcem,
který vedl k důsledkům psychickým i fyzickým. Byla nadanou novinářkou
a přeložila řadu děl Franze Kafky, jeho natolik okouzlila, že ji obdivoval jako
„živoucí plamen“, kořil se její životní síle. Milena vzdorovala nacistické zvůli
a po svém zatčení a věznění v koncentračním táboře projevila nesmírnou
odvahu, když dokázala zachránit v zdánlivě beznadějné situaci
ravensbrücké spoluvězeňkyně. Sama zaplatila životem. Milena Jesenská
přistupovala se stejnou urputností k práci, lásce i životu. Neměla moc
životního štěstí, ale celý život měla odvahu k boji. Nejdřív s otcem, pak za
svou lásku a práci, nakonec za životy druhých.
„Překladatelka, novinářka, milenka pana K., krásná a životem roztříštěná žena,
kterou zavraždili v koncentračním táboře, ač nebyla Židovka. Což hovoří samo za
sebe. Milena Jesenská - někteří malinko tuší, ti vzdělanější vědí, ale moc jich není!
Je třeba znovuobjevovat hodnoty, na které bylo dávno zapomenuto. Čas v těchto
případech neztrácí paměť.“
Oliver Malina Morgenstern, režisér
A biographical drama about the renowned journalist and translator,
a friend of Franz Kafka and an incredibly brave woman, Milena Jesenská
(1896-1944). Milena Jesenská had a very conflicting and complicated
relationship with her father, which led to mental and physical
consequences. She was a gifted journalist and translated several of Franz
Kafka’s works. She enchanted Franz Kafka to such an extent that he
admired her as a “living flame”, worshipped her vital strength. Milena
defied the will of the Nazis and, upon her arrest and imprisonment in
a concentration camp, demonstrated extreme bravery when she managed
to save other prisoners in Ravensbrück from apparently hopeless
situations. She paid for this with her life. Milena Jesenská approached her
work, her loves and her life with the same tenacity. She did not have a lot
of luck in her life, though she was not afraid to fight all of her life. First with
her father, then for her love and work and ultimately for the lives of others.
“A translator, journalist, Mr K’s lover, a beautiful woman shattered by her life,
murdered in a concentration camp even though she was not Jewish, which speaks
for itself. Milena Jesenská – some may surmise, the more educated know, but there
aren’t many of them! We must rediscover the values that have long been forgotten.
Time, in these cases, does not forget.”
Oliver Malina Morgenstern, director
REŽIE / DIRECTOR
Oliver Malina Morgenstern
ŽÁNR / GENRE
životopisné drama / drama,
biography
DEBUT / DEBUT
ano / yes
NÁMĚT / STORY
Jana Kůtková
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Jana Kůtková
PRODUCENT / PRODUCER
Jana Kůtková – ArtCorp
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET*
32 mil. Kč / 1,23 mil. EUR
TERMÍN REALIZACE / DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
prosinec 2013, jaro – léto 2014
/ December 2013, spring –
summer 2014
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY / WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
Praha – centrum, kavárna
Arco, prvorepublikové byty,
vězeňská cela, Vídeň – před
první světovou válkou, Gmünd
– nádraží kolem r. 1922, hotel,
Ravensbrück – koncentrační
tábor / Prague – centre, Arco
cafe, First Republic flats,
prison cell, Vienna – before
WWI, Gmünd – train station
around 1922, hotel, Ravensbrück
– concentration camp
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ /
WHERE FILMING IS PLANNED
Praha – centrum, kavárna
Arco, prvorepublikové byty,
Gmünd – okolí nádraží,
Ravensbrück – koncentrační
tábor / Prague – centre, Arco
cafe, First Republic flats,
Gmünd – around the train
station, Ravensbrück –
concentration camp
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTICAL
THEATRICAL RELEASE
podzim 2014 / autumn 2014
STOPÁŽ / RUNNING TIME
100 min
PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING
FORMAT
DCP
KONTAKT / CONTACT
ArtCorp, Jana Kůtková, Ve struhách 20, 160 00 Prague 6, Czech Republic
mobile: +420 608 045 815, e-mail: [email protected], www.artcorp.cz
3
1
FILMy
vE vývOjI
FILMS
IN DEvELOPMENT
RaP.ORTéR
RaP.ORTER
REŽIE / DIRECTOR
Jakub Sommer
DISTIBUTOR / DISTRIBUTOR
Falcon
ŽÁNR / GENRE
celovečerní filmový muzikál /
musical feature film
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET*
25 mil. Kč / 962 000 EUR
DEBUT / DEBUT
ano / yes
NÁMĚT / STORY
Tomáš Holeček, Jakub
Sommer, Ondřej Ládek
TERMÍN REALIZACE / DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
podzim 2012 – jaro 2013 /
autumn 2012 – spring 2013
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Tomáš Holeček, Zdeněk Viktora
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY / WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
Praha / Prague
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Viktor Smutný
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ /
WHERE FILMING IS PLANNED
Praha / Prague
STŘIH / EDITOR
Jakub Voves
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
jaro 2014 / spring 2014
ZVUK / SOUND
Tomáš Kubec
HUDBA / MUSIC
Ondřej Ládek alias Xindl X
PRODUCENT / PRODUCER
Pavel Berčík – Evolution Films
Rap.ortér je moderní městský muzikál, který těží z nejlepších tradic
žánru a zároveň se pokouší o nový náhled na něj. Hlavní hrdina Vašek,
obyčejný kluk z vesnice, přihlásil svou dívku Zuzanu do soutěže krásy.
Zuzana se stala Miss a jak už to Miss dělají, Vaška okamžitě odkopla.
Václavovi nezbývá než opustit svou kariéru II. prodavače v krámku
s počítači, stát se slavným a získat Zuzanu zpátky. Hravý styl vyprávění,
asijská choreografie a hudba a texty Xindla X v celovečerním debutu
Jakuba Sommera.
Rap.orter is a modern urban musical based on the best traditions of the
genre while trying to find a new way of looking at the genre. The main
protagonist is Vašek, a regular boy from a village, who enters his
girlfriend Zuzana into a beauty contest. Zuzana wins and, as beauty
contestants are wont to do, she immediately gives Vašek the boot. He
has no choice but to abandon his career as a sales clerk in a computer
store, to become famous, and thus to win back Zuzana. A playful
storytelling style, Asian choreography, and music and texts by Xindl X
in Jakub Sommer's feature film debut.
STOPÁŽ / RUNNING TIME
100 min
PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING
FORMAT
DCP
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Česká televize
KONTAKT / CONTACT
Evolution Films, Pavel Berčík, Soukenická 1196/11, 110 00 Prague 1, Czech Republic
tel.: +420 222 240 770, e-mail: [email protected], www.evolutionfilms.cz
FILMS
IN DEvELOPMENT
FILMy
vE vývOjI
1
RODINNý FILM
FaMILy FILM
Rodinný film rozkládá rodinu na prvočinitele. Manželé se vydají na
plavbu oceánem a doma zanechají dvě nedospělé děti, pro něž
nepřítomnost rodičů znamená možnost svobody. Zdánlivě bezstarostný
život jim naruší až strach, protože rodiče se delší dobu neozývají. Jejich
loď se totiž za bouře převrátila a ztratil se pes, otcův miláček. Návrat
rodičů časově koresponduje s tragédií doma. Syn leží v nemocnici, musí
mu být transplantována ledvina. Na základě vyšetření vyjde najevo, že
otec ve skutečnosti není synovým biologickým otcem. V okamžiku
vyvrcholení krize rodinu opustíme a ocitneme se na opuštěném ostrově,
na němž pes, který přežil ztroskotání lodi, bojuje o přežití, nejen vlastní.
„V Rodinném filmu si pohrávám s myšlenkou cizoty v rámci rodinné jednotky
a zároveň je mým úmyslem rodinu »znovu sestavit«. Zajímá mě, co se stane,
když z »rodinné partie« odstraníme figurky krále a královny: kteří rodinní členové
se stanou jejími hlavními aktéry, jak si rozdělí úlohy, jak se přitom přenáší
odpovědnost na jiné osoby vně rodiny.“
Olmo Omerzu, režisér
Family Film breaks the family down into prime factors. Husband and wife
set sail on the ocean, leaving their two children at home to explore the
freedom offered them by the absence of parental supervision. But fear
clouds the kids’ seemingly carefree life after they lose contact with their
parents: their boat capsizes in a storm and the father’s beloved dog is lost.
The timing of the parents’ return corresponds to a tragedy at home. Their
son lies in the hospital badly in need of a kidney transplant. Test results
show that the father is in fact not related to the boy by blood. As the crisis
climaxes, we leave the family for a desert island where the dog, having
survived the boat wreck, struggles for survival – and not only his own.
“In Family Film I play with the idea of alienation within the family unit, and I also
investigate ways of “reassembling” the family. I am interested in what happens
when we remove the figures of the king and queen from the “family chess game”:
which family members become the main actors? How are roles divided? How is
responsibility transferred to others within the family?”
Olmo Omerzu, director
REŽIE / DIRECTOR
Olmo Omerzu
ŽÁNR / GENRE
drama / drama
DEBUT / DEBUT
ne / no
NÁMĚT / STORY
Olmo Omerzu
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Olmo Omerzu, Nebojša
Pop-Tasić
KAMERA / DIRECTOR OF
PHOTOGRAPHY
Lukáš Milota
STŘIH / EDITOR
Janka Vlčková
PRODUCENT / PRODUCER
Jiří Konečný – endorfilm
TERMÍN REALIZACE / DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
podzim, zima 2013–14 /
autumn, winter 2013–14
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY / WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
Praha, moře, malý ostrov
v moři / Prague, at sea,
a small island in the sea
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ /
WHERE FILMING IS PLANNED
Česká republika, Středozemní
moře / Czech Republic,
the Mediterranean Sea
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
podzim 2014 / autumn 2014
STOPÁŽ /RUNNING TIME
90 min
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Rouge International (FR),
Arsmedia (SI), Studio dim
(HR), Punkchart films (SK)
PROMÍTACÍ FORMÁT / SCRENNING
FORMAT
35 mm, DCP
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET
cca 35 mil. Kč /
cca 1,35 mil. EUR
PODPORA / SUPPORT
Slovinské filmové centrum /
Slovenski filmski center
KONTAKT / CONTACT
endorfilm, Jiří Konečný, Přímětická 4, 140 00 Prague 4, Czech Republic
tel./fax: +420 241 730 780, mobile: +420 602 358 373, e-mail: [email protected], www.endorfilm.cz
1
FILMy
vE vývOjI
FILMS
IN DEvELOPMENT
SEDMERO
SEvEN RavENS
REŽIE / DIRECTOR
Alice Nellis
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Jan Slivka – Et cetera group
ŽÁNR / GENRE
pohádka / fairy tale
DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR
Bontonfilm
DEBUT / DEBUT
ne / no
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET*
48 mil. Kč / 1,85 mil. EUR
NÁMĚT / STORY
podle pohádky Boženy
Němcové / based on a fairy
tale by Božena Němcová
TERMÍN REALIZACE / DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
zima 2013 – jaro 2014 /
winter 2013 – spring 2014
SCÉNÁŘ / SCREENPLAY
Alice Nellis
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY / WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
České a slovenské hrady
a zámky, vesnice a malebná
městečka / Czech and Slovak
castles and chateaus, villages
and picturesque towns
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Matěj Cibulka
STŘIH / EDITOR
Filip Issa
ZVUK / SOUND
Jiří Klenka
HUDBA / MUSIC
Jan Ponocný
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Ondřej Mašek
PRODUCENT / PRODUCER
Ester Honysová – Honys Motion
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
zima 2014 / winter 2014
Pohádkový příběh Sedmero vychází z klasické pohádky Boženy
Němcové Sedmero krkavců. Hlavní hrdinkou je mladá dívka Bohdanka,
která se narodí do utrápené rodiny pekaře, jehož žena před lety v návalu
vzteku proklela sedm svých synů a z těch se stali krkavci. Bohdanka
má možnost své bratry zachránit a vydává se sama na cestu, na které
poznává i prince Bartoloměje. Společnými silami musí čelit nástrahám,
které jim do cesty staví nejen osud, ale i ti nejbližší. Vedle snahy po
dlouhých letech osvobodit své bratry a navrátit jim lidskou podobu se
Bohdance podaří odhalit několik let staré lži a uvést několik životních
osudů na pravou míru.
The fairy tale Seven Ravens is based on Božena Němcová’s classic fairy
tale of the same name. The main protagonist is Bohdanka, a young girl
who was born into the troubled family of a baker, whose wife, in a flare
of anger many years ago, cursed her seven sons, who turned into
ravens. Bohdanka receives an opportunity to save her brothers and sets
out alone on a journey, encountering Prince Bartoloměj himself. Joining
forces, they are forced to confront the snares that not only fate, but also
those closest to them, throw their way. In addition to her efforts to free
her brothers after so many years and to return them their human form,
Bohdanka manages to expose some age-old lies and put some lives
back on their right track.
STOPÁŽ / RUNNING TIME
90 min
PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING
FORMAT
DCP
KONTAKT / CONTACT
Honys Motion, Ester Honysová, Nad Zámečkem 59, 150 00 Prague 5, Czech Republic
mobile: +420 723 027 680, e-mail: [email protected]
FILMS
IN DEvELOPMENT
FILMy
vE vývOjI
1
SENIOR QUINTET
SENIOR QUINTET
Zblázní-li se jeden stařec, svět se nezblázní. Ale zblázní-li se pět starců
v jednu chvíli a na tom samém místě? Ani poté se svět nezblázní, neboť
starců, kteří nemají na starost už nic víc než zbláznit se z toho, co se
v bláznivém světě děje, je tisíckrát víc nežli pět. A jak by řekl Ozeáš
Joska, cituje staré latiníky, „optimum est aliena frui insania“, čili nejlepší
je mít prospěch z cizího bláznovství. Příběh pěti pošetilých starců,
obyvatel vesnice s fiktivním názvem Kumburk.
When an old man loses his mind the world isn’t going to go haywire.
But what if we gave you five old men losing their minds at one time and
one place? Not even this would be enough to make the world fall to
pieces. For there is a thousand times more old men out there who have
nothing better to do than to go insane over the crazy things this already
crazy world has to offer. And as our leading man Ozeáš Joska would put
it – quoting an old proverb in Latin: Optimum est aliena frui insania –
“From the fervor of others take all possible advantage.” A story of five
somewhat foolish retirees from a fictional village called Kumburk.
REŽIE / DIRECTOR
Tomáš Jančo
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET*
35 mil. Kč / 1,35 mil. EUR
ŽÁNR / GENRE
kriminální komedie / crime
comedy
TERMÍN REALIZACE / DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
podzim 2013 / autumn 2013
DEBUT / DEBUT
ano / yes
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY / WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
vesnice v severovýchodních
Čechách / a village
in Northeast Bohemia
NÁMĚT / STORY
David Jan Novotný
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
David Jan Novotný
PRODUCENT / PRODUCER
Nelly D. Jenčíková – MIRACLE
FILM
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Marcela a Marián Ferko –
Marlen Media Group (SK)
Vladimír Novák – Emita
Investments
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
podzim 2014 / autumn 2014
STOPÁŽ / RUNNING TIME
100 min
PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING
FORMAT
DCP
KONTAKT / CONTACT
MIRACLE FILM, Smetanovo nábřeží 26, 110 00 Prague 1, Czech Republic
Nelly D. Jenčíková, e-mail: [email protected], www.miraclefilm.cz
Vivian M. Al-Samarraie, e-mail: [email protected], www.miraclefilm.cz
1
FILMy
vE vývOjI
FILMS
IN DEvELOPMENT
SPLNěNý ZEN
THE ZENSE
REŽIE / DIRECTOR
Antonín Procházka Jr.
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET
12 mil. Kč / 461 540 EUR
ŽÁNR / GENRE
komedie / comedy
TERMÍN REALIZACE / DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
podzim – zima 2013 /
autumn – winter 2013
DEBUT / DEBUT
ano / yes
NÁMĚT / STORY
Antonín Procházka Jr.
SCÉNÁŘ / SCREENPLAY
Antonín Procházka Jr.
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Gerard McKenzie
STŘIH / EDITOR
Gerard McKenzie
ZVUK / SOUND
Hideaki Ishi aka DJ Krush
HUDBA / MUSIC
Hideaki Ishi aka DJ Krush
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Tomáš Täuber
PRODUCENT / PRODUCER
Jakub Červenka – Bedna Films
HRAJÍ / FEATURING
Jiří Kohout, Mami Kawabata,
Hynek Čermák, Martin
Hofmann, Jan Zadražil, Zora
Kostková, Petr Kostka
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY / WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
Japonsko – Tokio, Tasaki,
Minamaki; velkoměsto, venkov,
příroda a v Plzni exteriéry
a divadelní interiéry / Japan –
Tokyo, Tasaki, Minakami; city,
countryside, nature and in
Plzeň exteriors and theatre
interiors
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ /
WHERE FILMING IS PLANNED
Japonsko – Tasaki, Tokio,
Minakami, Dohai / Japan –
Tasaki, Tokyo, Minakimi,
Dohai; Plzeň
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
2015
Scénář filmu se opírá o aktuální témata s využitím osvědčených
dramaturgických postupů. Hlavním principem filmu je skutečný příběh
a reálné situace. A skutečnost a autentičnost se bude projevovat i ve
způsobu snímání filmu. Tvůrci tak reagují na současný rozmach reality
show a obdobných dokumentárních seriálů. Aby však nenavazovali na
většinu plytkých témat tohoto žánru, využívají základní témata
„klasických velkých příběhů“. Hlavní dějovou linií je tedy láska mezi lidmi
z odlišných prostředí, kdy významnou měrou určuje jejich společné
zážitky nedorozumění a individuální tužby po nalezení bezpečné pozice
ve společnosti a smyslu života. Tvůrci tedy nabízejí film s téměř
archetypální zápletkou okořeněnou střetem asijské a evropské kultury,
moderními technologiemi a službami a autentickými situacemi.
The screenplay is based on current topics with the use of proven
dramaturgical practices. The main principle of the film is a true story and
real situations. And the reality and authenticity will be reflected in the way
the movie is shot. The filmmakers are thus responding to the current
boom of reality shows and similar documentary series. However, in order
to not continue with the shallowest themes of this genre, the authors are
using the basic themes of “classic big stories”. The main storyline is the
love between people from different cultural backgrounds, which greatly
determines their shared experiences of misunderstanding and/or
individual aspirations of finding a secure position in society and the
meaning of life. The authors therefore offer a film with an almost
archetypal plot spiced with the clash of Asian and European cultures,
modern technologies and services and authentic situations.
STOPÁŽ / RUNNING TIME
90 min
PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING
FORMAT
35 mm
KONTAKT / CONTACT
Bedna Films, Jakub Červenka, Hradčanské náměstí 11, 118 00 Prague 1, Czech Republic
e-mail: [email protected], www.bednafilms.cz
FILMS
IN DEvELOPMENT
FILMy
vE vývOjI
1
STařÍCI
OLD TIMERS
Československý válečný hrdina a politický vězeň se po čtyřiceti letech
v emigraci vrací do své vlasti. Osmdesátiletý invalida přijíždí do Česka
s jediným cílem – chce demonstrativně zastřelit prominentního
komunistického prokurátora, jehož zločiny z padesátých let nebyly nikdy
potrestány. Příběh je inspirovaný skutečnou událostí z roku 2002, kdy se
nositel řádu Bílého lva, emigrant Pravomil Raichl spojil se svým bývalým
spoluvězněm Vojtěchem Klečkou a s jeho pomocí se rozhodnul
demonstrativně zabít bestiálního komunistického prokurátora Karla Vaše.
„Film vypráví o pomstě, která má absurdní podobu. Na místě akčních hrdinů
vidíme osmdesátileté starce. Situace, které by žánrový thriller ignoroval,
vyzdvihujeme. Nepřítelem našich hrdinů je realita, která stojí mezi jejich
kontroverzním úmyslem zabít a faktem, jak to v jejich věku a situaci udělat.“
Ondřej Provazník, Martin Dušek – režiséři
After 40 years in exile, a former Czechoslovak war hero and political
prisoner returns to the country of his birth. It gradually becomes apparent
that the disabled 80-year-old has come back with one aim in mind: to
shoot dead a prominent Communist state prosecutor whose crimes
during the 1950s have gone unpunished. The film is loosely based on
a true story. In 2002, Pravomil Raichl, an 81-year-old decorated former
political prisoner and emigrant joined forces with a former co-prisoner,
Vojtěch Klečka, with the aim of executing Karel Vaš, a notorious, brutal
Communist state prosecutor.
REŽIE / DIRECTOR
Ondřej Provazník, Martin Dušek
ŽÁNR / GENRE
absurdní thriller / absurd
thriller
DEBUT / DEBUT
ano / yes
NÁMĚT / STORY
Ondřej Provazník
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Ondřej Provazník
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
podzim 2014 / autumn 2014
STOPÁŽ / RUNNING TIME
80 min
PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING
FORMAT
DCP
PODPORA / SUPPORT
Stipendijní berlínský program
Nipkow / Nipkow Programm (DE)
PRODUCENT / PRODUCER
Jiří Konečný – endorfilm
“The film tells the story of revenge that has an absurd form. Instead of action
heroes we see little eighty-year-old men. We play up situations that a genre-based
thriller would ignore. Our protagonists’ enemy is reality, which stands between
their controversial intention to murder and the fact of how to do it in their age and
situation.”
Ondřej Provazník, Martin Dušek – directors
KONTAKT / CONTACT
endorfilm, Jiří Konečný, Přímětická 4, 140 00 Prague 4, Czech Republic
tel./fax: +420 241 730 780, mobile: +420 602 358 373, e-mail: [email protected], www.endorfilm.cz
1
FILMy
vE vývOjI
FILMS
IN DEvELOPMENT
TEORIE TyGRa
TIGER THEORy
REŽIE / DIRECTOR
Radek Bajgar
ŽÁNR / GENRE
existenciální tragikomedie /
existential tragicomedy
DEBUT / DEBUT
ano / yes
NÁMĚT / STORY
Radek Bajgar
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Radek Bajgar, Mirka
Zlatníková-Vopavová
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Martin Šácha
STŘIH / EDITOR
Michal Hýka
ZVUK / SOUND
Petr Forejt
HUDBA / MUSIC
Jiří Hájek, Robert Křesťan
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Kateřina Kopicová
PRODUCENT / PRODUCER
Petr Erben – Logline
Production
HRAJÍ / FEATURING
Jiří Bartoška, Jana Krausová,
David Novotný, Tatiana
Vilhemová, Pavel Liška,
Martha Issová, Jiří Schmitzer,
Jitka Čvančarová, Milan
Lasica, Iva Janžurová
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET*
26 mil. Kč / 1 mil. EUR
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY / WHERE
FILM IS SET – LOCATIONS AND
MOTIFS
Severních Čechy, Litoměřicko,
okolí Labe, louky, psychiatrická
léčebna / North Bohemia,
Litoměřice Region, around
the Elbe River, meadows,
psychiatric hospital
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ /
WHERE FILMING IS PLANNED
Litoměřice a blízké okolí /
Litoměřice and nearby environs
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
podzim 2015 / autumn 2015
STOPÁŽ / RUNNING TIME
110 min
PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING
FORMAT
DCP
Vyprávíme příběh šedesátiletého veterináře Jana, který toho už má dost.
Poslední kapkou je dobrovolná smrt jeho tchána, kterému došly síly
a trpělivost. Babička rozhodovala o dědově životě, stáří, i formě pohřbu.
Nerespektovala nic, v dobré víře, že ona sama ví všechno lépe než on,
a že to dělá pro dědovo štěstí. Janovi je jasné, že je na téže cestě.
Babička rodinné stříbro předává svým dcerám, takže také jeho žena
Olga se řídí babiččinou teorií malého dvorku a dlouhého biče
a nezlomným přesvědčením, že za štěstí svého muže je zodpovědná
výhradně ona. Janovi dojde, že dál nemůže, nechce, neumí. Když nic
neudělá, skončí jako děda.
„Hra na ztrátu paměti dovoluje komediální pohled na téma, které je obecně sdílené
a srozumitelné, přitom ale podstatné a neřešené. Rozdílný pohled na paradigma
manželství zbytečně ničí řadě lidí život. Než přijdou na to, kde je chyba, je konec.“
Radek Bajgar, režisér
The story is about a sixty-year-old veterinarian named Jan who is tired of
living. The last straw is the death of his father-in-law, who ran out of
strength and patience. His wife made all the decisions about his life, oldage, and funeral... She did not respect anything in the good faith that she
knew everything better than he did and that she did it to make him happy.
Jan is certain that he is on the same path. His mother-in-law has taught
her daughters everything she knows, which means that his wife Olga will
follow in her mother’s footsteps, thinking that she is the only one who
knows what is best for Jan. Jan finds out that he can’t go on, he doesn’t
want to, doesn’t know how. If he does nothing, he will end up just like his
father-in-law.
“Pretending to lose one’s memory allows a comedic perspective on a theme that
is generally shared and comprehensible, while being significant and unresolved.
Different perspectives on the paradigm of marriage needlessly destroy several
people’s lives. Before they figure out where the mistake lies, it is over.”
Radek Bajgar, Director
KONTAKT / CONTACT
Logline Production, Petr Erben, Chlumova 7, 130 00 Prague 3, Czech Republic
e-mail: [email protected], www.logline.cz
0
FILMS
IN DEvELOPMENT
FILMy
vE vývOjI
1
TRILOGIE kakTUSÁk
THE CaCTUSMaN TRILOGy
Josef zdědil starý byt po praštěném dědečkovi. Sotva se nastěhuje
a začne třídit pozůstalost, začne mít pocit, že v bytě není sám.
V domnění, že má v kuchyni myš, nastraží pastičku. Místo myši do ní ale
chytí podivné stvoření – malinkého prastarého mexického dědka
Kaktusáka, obyvatele mohutného kaktusu, který Josef zdědil spolu
s bytem. Kaktusák se Josefovi začne za pastičku mstít, rozpoutá se mezi
nimi nelítostný boj. Během honičky s Josefem úplně zdemolují celý byt,
Kaktusák skončí uvězněný v lednici.
Teprve v tu chvíli Josef ze starého dědečkova 8mm filmu zjistí, že
dědeček se skřetem byli nejlepší přátelé. Kaktusáka z lednice vysvobodí
a několik týdnů ho léčí z rýmy, kterou mu vězením způsobil.
Dědek ale nakonec umírá. Josef však ještě splní jeho poslední přání …
„Dědek Kaktusák je kombinovaný film spojující hranou akci jednoho herce
s animací 3D charakteru a grafickými kolážovitými sekvencemi vzpomínek.
Trilogie Dědek Kaktusák je celovečerní projekt složený ze tří filmů, jejichž
společným motivem je smrt.“
Jan Bubeníček, režisér
Josef inherited his madcap grandfather’s old flat. Just as soon as he
moves in and starts sorting out his inheritance, he starts to get the
feeling that he is not alone in the flat. He sets a trap in the kitchen,
thinking he has a mouse, but instead of a mouse he captures a strange
creature – a small ancient Mexican Cactusman, an inhabitant of
Grandfather’s humungous cactus that Joseph inherited along with the
flat. The Cactusman starts getting back at Josef for the trap and a fierce
battle breaks out between them. Josef puts up a chase and they end up
completely demolishing the entire flat and Cactusman ends up
imprisoned in the fridge. It is only then, when viewing Grandfather’s old
8mm film, that Josef discovers that Grandfather was best friends with the
little goblin. He frees Cactusman from the fridge and over the course of
several weeks he treats him for a cold that his imprisonment gave him.
The old creature ultimately dies. But Josef still has to fulfil his dying
wish…
REŽIE / DIRECTOR
Jan Bubeníček
HRAJÍ / FEATURING
Jan Budař
ŽÁNR / GENRE
celovečerní animovaný film /
animated feature film
DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR
Falcon
DEBUT / DEBUT
ano / yes
NÁMĚT / STORY
Jan Bubeníček
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Jan Bubeníček
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Radek Loukota
STŘIH / EDITOR
Zdeněk Marek
ZVUK / SOUND
Tomáš Zůbek
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Henry Boraros, Jan Bubeníček,
Jan Kurka, Katarina Hollá
PRODUCENT / PRODUCER
Ondřej Trojan – Total
HelpArt T.H.A
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET*
18 mil. Kč / 692 307 EUR
TERMÍN REALIZACE / DATES OF
PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
2013 – 2014
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY / WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
město, příroda, byt / city,
countryside, flat
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
prosinec 2014 / December
2014
STOPÁŽ / RUNNING TIME
80 min
PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING
FORMAT
35 mm, DCP
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Zuzana Mistríková, Lubica
Orechovská – PubRes (SK)
“The Old Cactusman is a combined film joining live action with one actor with the
animation of a 3D character and graphic collage sequences of memories. The
Cactusman Trilogy is a feature project comprised of three films. The motif of
death is also the same for all three stories.”
Jan Bubeníček, director
KONTAKT / CONTACT
Total HelpArt T.H.A., Michaela Syslová Kuchynková, Nad Spádem 16, 147 00 Prague 4, Czech Republic
mobile: +420 602 231 297, e-mail: [email protected], www.tha.cz
1
1
FILMy
vE vývOjI
FILMS
IN DEvELOPMENT
vÁLka HavRaNů
WaR OF THE RavENS
REŽIE / DIRECTOR
Karel Čabrádek
DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR
Pegasfilm
DEBUT / DEBUT
ano / yes
TERMÍN REALIZACE / DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
2014
ŽÁNR / GENRE
černá komedie / black comedy
NÁMĚT / STORY
Karel Čabrádek
SCÉNÁŘ / SCREENPLAY
Karel Čabrádek
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Andrej Barla
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY / WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
Písek
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ /
WHERE FILMING IS PLANNED
Písek
HUDBA / MUSIC
Ondřej Konvička
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
zima 2014 / winter 2014
PRODUCENT / PRODUCER
Jan Lengyel – Pegasfilm
STOPÁŽ / RUNNING TIME
cca 90 min
HRAJÍ / FEATURING
Pavel Zedníček, Jiří Lábus,
Milan Markovič
PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING
FORMAT
DCP
Válka havranů nás zavádí do prostředí pohřebních služeb v okresním
městě. Nechceme se však „rochnit“ v mrtvolách a dalších brutálních
reáliích tohoto odvětví. Film zamýšlíme postavit spíše na humoru,
vystavěnému na absurdních situacích, hraných ovšem se zcela vážnou
tváří – tedy ne kotrmelcový humor se zakopáváním na slupce od banánu.
Dva bývalí pohřebáci z komunálu dnes provozují svou je soukromé firmy,
mají rajón rozdělený na město a venkov, vzájemně se respektují
a takříkajíc si "nelezou do zelí". Jiný názor na podnikání mají ovšem
jejich děti a nástupci v podnikání...
The Story of War of the Ravens takes us to the environment of funeral
services in a district town. But we do not want to “wallow” in corpses and
other brutal realities of this field. We intend to construct the film more on
humour, built on absurd situations, though played with an absolutely
straight face – i.e. not on screwball comedy with characters tripping on
banana peels. Two former municipal undertakers are now operating their
own private firms, they have divided the turf into town and country, they
respect each other and essentially “stay out of the others way.” But their
children, their successors in the firms, have a different opinion on doing
business....
KONTAKT / CONTACT
Pegasfilm, Jan Lengyel, Bavorská 856, 155 41 Prague 5, Czech Republic
e-mail: [email protected], www.pegasfilm.cz
2
FILMS
IN DEvELOPMENT
FILMy
vE vývOjI
1
ZaTÍM DObRý
SO FaR SO GOOD
Československo 1949. Šestnáctiletý Pepík a osmnáctiletý Radek Mašínovi
jsou mladí a odhodlaní. Po smrti fašisty zavražděného otce přijali jeho roli,
starají se o mladší invalidní sestru Nendu, pomáhají matce. Vyrůstají
v prostředí, kde jsou slušnost a vzájemná úcta samozřejmostí.
Komunistická diktatura jim však bere iluze. Bratři vidí, že hrdinská smrt
jejich otce je úmyslně pošlapána, je jim zabaven majetek, Radek i Pepík
nemohou studovat. A co je nejhorší – lidé se nové totalitě nijak nestaví.
Radek a Pepík vědí, co by udělal jejich otec. Vyhlásí režimu privátní válku…
„Zajímají mne lidské důvody, které k činům a následné odysee bratří Mašínů
vedly. Příběh vychází ze skutečných událostí, pravda patos a umělé drama
nepotřebuje. Zásadní je pro mne zprostředkování psychologie postav a maximální
divácký prožitek z akčních scén. Forma filmu bude syrová, moderní, maximálně
autentická. Nejde mi o to bratry Mašínovi heroicky adorovat. Námět filmu si klade
základní otázky: Je ozbrojený odpor vůči totalitnímu režimu oprávněný, přestože
s sebou nese bezpočet vedlejších obětí? Je z hlediska vyššího mravního principu
vražda na tyranu zločinem? Je ospravedlnitelná?“
Tomáš Mašín, režisér
Czechoslovakia 1949. Sixteen-year-old Pepík Mašín and his eighteenyear-old brother Radek are young and determined. After their father is
murdered by the fascists they take on his role, taking care of their younger
disabled sister Nenda, helping their mother. They grew up in an
environment where decency and mutual respect are taken for granted.
But the Communist dictatorship soon stole their illusions. The brothers
see their father’s heroic death intentionally trampled on. Their property is
confiscated and neither Radek nor Pepík are allowed to study university.
And what’s worse – people aren’t taking any stand against the new
totality. Radek and Pepík know what their father would do. They declare
their own private war on the regime…
“I am interested in the human reasons that led the Mašín brothers to their deeds
and to their subsequent odyssey. The story is based on real events. Truth has no
need for pathos and artificial drama. Interpreting the characters’ psychology and the
audience’s maximum experience from the action scenes is important for me. The
film will have a raw, modern and maximally authentic form. I am not trying to adore
the heroism of the Mašín brothers. The film’s plot poses a basic questions: is armed
resistance against a totalitarian regime justified, even though it results in countless
incidental victims? Is the murder of a tyrant a crime from the perspective of
a higher moral principle? Is it justifiable?”
Tomáš Mašín, director
REŽIE / DIRECTOR
Tomáš Mašín
ŽÁNR / GENRE
drama / drama
DEBUT / DEBUT
ne / no
NÁMĚT / STORY
Jan Novák
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Jan Novák
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Oleg Mutu
STŘIH / EDITOR
Petr Turyna
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Henry Boraros
PRODUCENT / PRODUCER
Rick McCallum – Film United
KOPRODUCENTI / CO-PRODUCERS
Ivo Ceplevics – Film Angels
Studio (LV)
DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR
Bontonfilm
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET*
90 mil. Kč / 3,46 mil. EUR
TERMÍN REALIZACE / DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
srpen – listopad 2013 /
August – November 2013
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY / WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
50. léta v Poděbradech a okolí,
Praha, byt Mašinových, věznice
Pankrác, nádraží Chlumec,
německé nádraží Mahlow,
budova CIC Západní Berlín /
The 1950’s in Poděbrady and
environs, Prague, the Mašin‘s
flat, Pankrác prison, train
stations in Chlumec and
Mahlow in Germany, the West
Berlin CIC building
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ /
WHERE FILMING IS PLANNED
Lotyšško – Riga a okolí / Latvia
– Riga and environs
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
květen 2014 / May 2014
STOPÁŽ / RUNNING TIME
110 min
PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING
FORMAT
35 mm
KONTAKT / CONTACT
Film United, Kateřina Silná, Maltézské nám. 7, 118 00 Prague 1, Czech Republic
mobile: +420 603 310 803, e-mail: [email protected], www.filmunited.cz
3
1
FILMy
vE vývOjI
FILMS
IN DEvELOPMENT
ZEMě ÚTOčÍ!
EaRTH aTTaCkS!
REŽIE / DIRECTOR
Andrew Bond
ŽÁNR / GENRE
komedie / comedy
DEBUT / DEBUT
ano / yes
NÁMĚT / STORY
Andrew Bond
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Andrew Bond
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Tomáš Jelínek
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY / WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
Praha, Estonsko – město,
venkov / Estonia – town,
countryside
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ /
WHERE FILMING IS PLANNED
Česká republika – Praha,
Estonsko – Tallinn, Narva /
Czech Republic – Prague,
Estonia – Tallinn, Narva
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
jaro 2015 / spring 2015
PRODUCENT / PRODUCER
Peter Badač, Pavla Kubečková
– nutprodukce
STOPÁŽ / RUNNING TIME
90 min
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Piret Tibbo-Hudgins – Allfilm
(EE)
PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING
FORMAT
DCP
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET*
14,7 mil. Kč / 565 400 EUR
PODPORA / SUPPORT
Slovenský audiovizuálny fond /
Slovak Audiovisual Fund,
Estonian Film Foundation
TERMÍN REALIZACE / DATES OF
PRINCIPAL PHOTOGRAPHY
léto 2014 / summer 2014
Film Země útočí! využívá milostného příběhu dvou mladých lidí
z různých světů, aby metaforicky zobrazil naši xenofobní společnost.
Příběh pojednává o vztahu menšiny, mimozemšťana z jiné planety,
a většiny v současném světě. Navzdory tomu, že náš snímek využívá
prostředky různých žánrů a vypráví o mimozemšťanech, nelze ho označit
jako sci-fi. Jde o dramatické podobenství o xenofobii jako takové. Toto
téma bylo zpracované ve filmech již několikrát, až se z něj stalo klišé.
My se snažíme k této problematice přistoupit jinak, hravě a netradičně.
Film je společným projektem mladých tvůrců z Česka, Slovenska
a Estonska.
The film Earth Attacks! uses the love story of two young people from
various worlds in order to metaphorically depict our xenophobic society.
The story is about the relationship of a majority and a minority, aliens
from the other planet, in today’s world. In spite of the fact that our film
uses the devices of various genres and deals with extraterrestrials, it
cannot be called science fiction. It is a dramatic parable of xenophobia in
and of itself. This theme has already been worked to death in films,
becoming a cliché. We are trying to approach this issue differently,
playfully and untraditionally. The film is a joint project of young artists
from the Czech Republic, Slovakia and Estonia.
KONTAKT / CONTACT
nutprodukce, Peter Badač, Umělecká 7, 170 00 Prague 7, Czech Republic
mobile: +420 776 451 425, e-mail: [email protected], www.nutprodukce.cz
FILMS
IN DEvELOPMENT
FILMy
vE vývOjI
1
ZLODějI ZELENýCH kONÍ
GREEN HORSE RUSTLERS
Sociální drama ze současného venkova. Na pozadí dramatického
příběhu o kopáčích vltavínů, jimž se ilegální těžba těchto polodrahokamů
stalo nekontrolovatelnou vášní, ale i způsobem jak řešit hmotné
problémy, sledujeme osudy dvou nevlastních bratrů. Propletenec
přátelství, zrady, lásky a zklamání nás zavede do specifické a unikátní
společnosti nelegálních prospektorů, kteří se pohybují za hranicí zákona
a ve střední Evropě 21. století žijí svůj sen o nezávislosti a svobodě –
až do hořkého vystřízlivění.
„Zloději zelených koní je příběh se silným regionálním a sociálním akcentem.
Regionálním proto, že nikde jinde než na jihočeském venkově se odehrávat nemůže.
Není to však příběh odehrávající se na venkově romantickém, ale na rozblácených
polích, mezi kravíny a prasečáky, mezi statky zničenými moderními přístavbami
zrezlými vraky traktorů. Sociálním proto, že ačkoliv společnost ilegálních
prospektorů je barvitá, jedinečná a jinde neopakovatelná, není to příběh
o dobrodruzích, ale o venkovanech v holinách a montérkách, kteří se musejí sakra
ohánět, aby uživili rodinu a děti, kteří se prospektorství věnují z důvodů čistě
hmotných – aby vyžili.“
Dan Wlodarczyk, režisér
A social drama from contemporary rural life. On the background of
a dramatic tale of moldavite diggers, for whom the illegal mining of these
semi-precious stones has become an uncontrollable passion as well as
a way to resolve material problems, we follow the fates of two stepbrothers.
A tangled web of friendship, betrayal, love and disappointment lead us into
the specific and unique company of illegal prospectors who move beyond
the law and live their dream of independence and freedom in 21st century
Central Europe – until they get a bitter wakeup call.
“Green Horse Rustlers is a tale with a strong regional and social accent. It is
regional because it could not happen anywhere else than in rural South Bohemia.
It is not a tale that takes place in the romantic countryside, however, but in muddy
fields, among the cow barns and pig pens, among the farmhouses destroyed by
modern additions and rusty old tractors. Even though the company of illegal
prospectors is colourful, unique and irreproducible anywhere else, it is social
because it is not a story of adventures, but about country folks in rubber boots and
overalls who have to work to the bone in order to provide for their families and
children and who are involved in prospecting for purely material reasons – in order
to make a living.”
Dan Wlodarczyk, director
REŽIE / DIRECTOR
Dan Wlodarczyk
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Česká televize, i/o post
ŽÁNR / GENRE
socialní drama / social drama
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET*
19 mil. Kč / 730 770 EUR
DEBUT / DEBUT
ne / no
TERMÍN REALIZACE / DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
2014 – 2015
NÁMĚT / STORY
Jiří Hajíček
SCÉNÁŘ / SCREENPLAY
Hana a Dan Wlodarczykovi,
Pavel Hajný
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Alexandr Šurkala
STŘIH / EDITOR
Marek Opatrný
ZVUK / SOUND
Lukáš Moudrý
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Jan Novotný
PRODUCENT / PRODUCER
Viktor Schwarcz – CINEART
TV Prague
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY / WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
Jižní Čechy, Český Krumlov /
South Bohemia, Český Krumlov
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ /
WHERE FILMING IS PLANNED
Jižní Čechy, Český Krumlov /
South Bohemia, Český Krumlov
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
podzim 2015 / autumn 2015
STOPÁŽ / RUNNING TIME
cca 100 min
PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING
FORMAT
HDV, DCP
KONTAKT / CONTACT
CINEART TV Prague, Viktor Schwarcz, Ke Hrádku 1644/11, 148 00 Prague 4, Czech Republic
mobile: +420 777 220 364, e-mail: [email protected]
1
FILMy
vE vývOjI
FILMS
IN DEvELOPMENT
ŽELEZNIčÁřSkÁ POHÁDka
a RaILMaN’S TaLE
REŽIE / DIRECTOR
Karel Žalud
PRODUCENT / PRODUCER
Jan Lengyel – Pegasfilm
ŽÁNR / GENRE
rodinný film, pohádka / family
film, fairy tale
DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR
Pegasfilm
DEBUT / DEBUT
ne / no
NÁMĚT / STORY
Karel Žalud
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Karel Žalud
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Tomáš Nováček
STŘIH / EDITOR
Tomáš Konvička
ZVUK / SOUND
Ondřej Konvička
TERMÍN REALIZACE / DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
2015
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY / WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
československé pohraničí
20. léta 20. Století / the
Czechoslovak borderlands in
the 1920’s
Stylizované pohádkové drama, jehož děj je zasazen do přelomu
20. a 30. let minulého století se odehrává výhradně na železniční dráze,
v jejím okolí a nikde jinde – jde totiž o příběh každým coulem
železničářský. Takový, pro který se v daném žánru a v kontextu české
kinematografie jen těžko bude hledat srovnání. Zatím totiž nevzniklo moc
gruntovních „ajznbonďáckých“ filmů, ve kterých si střízlivá, de facto
odborná technologie drážního provozu podává ruku s půvabem
pohádkového vyprávění. Tento příběh bude vlastně prvním…
A stylish fairy tale drama, whose plot is set at the turn of the 1920’s and
30’s and takes place exclusively on the railways lines, in their vicinity and
nowhere else – it is a tale that is all about railmen. As such it is hard to
find anything to compare it with in the given genre and context of Czech
cinematography. So far not many films have not been made purely about
men who work the lines in which austere, de facto professional
technologies of railway operations go hand in hand with the charm of
a fairy tale. This tale, in fact, will be the first…
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
2015
STOPÁŽ / RUNNING TIME
100 min
KONTAKT / CONTACT
Pegasfilm, Jan Lengyel, Bavorská 856, 155 41 Prague 5, Czech Republic
e-mail: [email protected], www.pegasfilm.cz
NOTES
POZNÁMky
FILMy
vE výRObě
FILMS
IN PRODUCTION
2
FILMy
vE výRObě
FILMS
IN PRODUCTION
HLav ŠÍLENSTvÍ
HEaDS OF MaDNESS
REŽIE / DIRECTOR
Marta Nováková
DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR
Bontonfilm
ŽÁNR / GENRE
drama / drama
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET*
21 mil. Kč / 870 700 EUR
DEBUT / DEBUT
ne / no
TERMÍN REALIZACE / DATE OF
PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
zima 2012 – podzim 2013 /
winter 2012 – autumn 2013
NÁMĚT / STORY
Marta Nováková, Julietta
Sichel, Radka Bzonková
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Marta Nováková
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Lukáš Hyksa
STŘIH / EDITOR
Šimon Špidla
ZVUK / SOUND
Petr Kapeller
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Noro Držiak
PRODUCENT / PRODUCER
Julietta Sichel – 8Heads
Productions
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Česká televize, CINEART TV
Prague, Michael Samuelson
Lighting Prague, Moss & Roy
HRAJÍ / FEATURING
Aneta Langerová, Zuzana
Fialová, Viktorie Čermáková,
Marie Štípková, Luboš Veselý,
Martin Sitta
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY / WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
Rusko / Russia
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ /
WHERE FILMING IS PLANNED
Praha, Rabštejn, Příbram,
Krušné hory... / Prague,
Rabštejn, Příbram, the Ore
Mountains
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
jaro – léto 2014 /
spring – summer 2014
STOPÁŽ / RUNNING TIME
90 min
PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING
FORMAT
DCP
KOPRODUKČNÍ TRH /
CO-PRODUCTION MARKET
Baltic Event (EE), Boat Meeting
(RU)
O tvorbě – o lásce – o paměti
Sovětské Rusko 1921, mladičká Anna Barkova má před sebou hvězdnou
kariéru, právě jí vychází první sbírka, prý bude největší ruskou
básnířkou, která zastíní samotného Puškina. O pár let později už se ale
Anna tísní v nákladním vagónu, který směřuje do neobydlených stepí
Kazachstánu. Nebude to její jediná cesta ani její jediný lágr. Básnířka
Anna Barkova (1901–1976) strávila v lágrech sovětského Gulagu 22 let
svého života. Kromě síly jednoho osudu přináší tento film také dech
beroucí zasněžené pláně polárního kruhu, hravé animované vsuvky,
pseudodokumentární záběry a díky nevšednímu způsobu narace i řadu
překvapení.
„Film 8 hlav šílenství, to je věčný zápas umělce s vnějšími okolnostmi, ale také se
svými běsy a touhami, je to drama utkané z fragmentů jedné děsivé epochy.
Průřez nešťastným 20. stoletím v nešťastné zemi, nazíraný citlivým a vnímavým
zrakem básníka.“
Marta Nováková, režisérka
About Art – About Love – About Memory
Soviet Russia, 1921. The young poet Anna Barkova is to embark on
a starry carrier, her first collection has just been published and she is
believed to become the greatest Russian poet, overshadowing event the
great Pushkin. A few years later, however, Anna sits in a crowded cattle
truck heading for the barren steppes of Kazakhstan. This will not be her
only journey and only camp. The poet Anna Barkova (1901–1976) spent
22 years of her life in Gulags. Besides the strong story of one life the film
brings breathtaking vistas of snowy plains behind the polar circle, playful
animated inserts, pseudo-documentary footage and, thank to the original
storytelling, a number of surprises.
“8 Heads of Madness, this is an eternal struggle of the artist against the outside
world but also against her own demons and desires. 8 Heads of Madness, this is
a drama woven from the fragments of one dreary epoch, a cut through the
desperate 20th century in a desperate country, seen through the sympathetic and
sensitive eyes of a poet.“
Marta Nováková, director
KONTAKT / CONTACT
8Heads Productions, Julietta Sichel, Bílkova 868/10, 110 00 Prague 1, Czech Republic
mobile: +420 602 292 971, e-mail: [email protected], www.8heads.com
0
FILMS
IN PRODUCTION
FILMy
vE výRObě
2
COLETTE
COLETTE
Vili Feld potkává na rampě Osvětimi krásnou belgickou židovskou dívku
Colette a rozhodne se, že právě spolu s ní uteče z pekla vyhlazovacího
tábora. Napínavé drama útěku a lásky na motivy knihy Arnošta Lustiga.
A Czech Jew meets Colette, a beautiful Jewish girl from Ghent, on the
railway platform in Auschwitz. The couple plans to escape from the hell
that is the Nazi death camp. A breathtaking, dramatic love-story based
on the novel written by Arnošt Lustig.
REŽIE / DIRECTOR
Milan Cieslar
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET*
106 mil. Kč / 4,07 mil. EUR
ŽÁNR / GENRE
historické drama / historical
drama
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ /
WHERE FILMING IS PLANNED
Bratislava, Praha / Bratislava,
Prague
DEBUT / DEBUT
ne / no
NÁMĚT / STORY
Arnošt Lustig
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Milan Cieslar, Arnošt Lustig
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Marek Jícha
KDE PŘÍBĚH FILMU ODEHRÁVÁ /
WHERE THE FILM IS SET
Osvětim Polsko / Auschwitz
Poland
TERMÍN REALIZACE / DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
březen – červenec 2013 /
March – July 2013
HUDBA / MUSIC
Elia Cmiral
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
RELEASE
podzim 2013 / autumn 2013
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Václav Novák
STOPÁŽ / RUNNING TIME
125 min
HRAJÍ / FEATURING
Clemence Thioly, Jiří Mádl,
Ondřej Vetchý, Erik Bouwer
PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING
FORMAT
35 mm, DCP
PRODUCENT / PRODUCER
Milan Cieslar – Happy
Celluloid, Česká televize
KOPRODUKČNÍ TRH /
CO-PRODUCER MARKET
Film Project Forum na MFF
v Římě 2011 / Film Project
Forum at IFF Rome 2011
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Wanda Adamik Hrycová –
Wandal production (SK)
KONTAKT / CONTACT
Happy Cellluloid, Milan Cieslar, Na Břevnovské pláni 16a, 169 00 Prague 6, Czech Republic
mobile: +420 602 218 960, e-mail: [email protected]
Wandal production, Wanda Hrycová, Mikulášska 1/a, 811 01 Bratislava, Slovakia
mobile: +421 904 700 006, e-mail: [email protected]
1
2
FILMy
vE výRObě
FILMS
IN PRODUCTION
DěTI
CHILDREN
REŽIE / DIRECTOR
Jaro Vojtek
ŽÁNR / GENRE
hraný dokument, drama
DEBUT / DEBUT
ano / yes
NÁMĚT / STORY
Jaroslav Vojtek, Marek Leščák
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Jaroslav Vojtek, Marek Leščák
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRPAHY
Tomáš Stanek
STŘIH / EDITOR
Maroš Šlapeta
ZVUK / SOUND
Dušan Kozák
HUDBA / MUSIC
Michal Nejtek
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Jozef Griač
TERMÍN REALIZACE / DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
květen 2012 – listopad 2013 /
May 2012 – November 2013
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY / WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
Slovensko – město, v romská
osada na východním Slovensku,
Morava, u moře v Bulharsku /
Slovakia – a city, in a Romany
settlement in East Slovakia,
Moravia, by the sea in Bulgaria
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ /
WHERE FILMING IS PLANNED
Slovensko – Bratislava, Modra,
Stražisko a okolí, Stupava,
Kokava nad Rimavicou,
Lučenec; Bulharsko –
Sinemorets a okolí / Slovakia –
Bratislava, Modra, Stražisko
and environs, Stupava, Kokava
nad Rimavicou, Lučenec;
Bulgaria – Sinemorets and
environs
PRODUCENT / PRODUCER
Mátyás Prikler – MPhilms (SK)
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTICAL
RELEASE
leden 2014 / January 2014
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Pavlína Kalandrová – Duracfilm
STOPÁŽ / RUNNING FORMAT
100 min
HRAJÍ / FEATURING
Vlado Zboroň, Ela Lehotská,
Éva Bandor, Lajos Vörös, Marie
Ludvíková, Pavel Zatloukal
PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING
FORMAT
35 mm, DCP
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET*
10,5 mil. Kč / 403 850 EUR
Film Děti ve čtyřech příbězích vypráví o komplikovaném vztahu rodičů
a dětí. Zaznamenává nejen sociální situaci v zemi, ale i to, jak se osobní
selhání a frustrace promítají do nejbližších vztahů. Povídka Syn sleduje
vztah manželského páru, který se snaží zvládnout výchovu autistického
dítěte. Cesta do Sozopolu vypráví o 40-leté Martě řešící rodinnou krizi
dlouhou cestou k moři se svým starým, psychicky nemocným otcem.
Povídka Kanárek pojednává o vztahu 12-letého Kiliána ke kanárkovi,
kterého našel. Nahrazuje mu všechny kontakty, jež postrádá v rodině.
Maraton vypráví o cikánovi Adamovi a jeho dlouhém zimním útěku
z vězení za rodinou, o níž věří, že stále stojí při něm.
„Povídkový film Děti je vnímaný jako hraný, ale má silné základy v dokumentárním
filmu. Jsou to spojené nádoby. Nemluvím však o improvizaci, ale o předem
vymyšlené příběhové struktuře, která má jasný a pevný příběh a tím i každá
jednotlivá povídky své jasné poselství.“
Jaro Vojtek, režisér
The film Children talks about the complicated relationship between
parents and children in four stories. It not only records the social
situation in the country, but also how personal failure and frustration are
reflected in the closest relationships. The episode The Son follows the
relationship of a married couple that is trying to come to terms with
bringing up an autistic child. The Road to Sozopol tells the story of 40year-old Marta, who is resolving a family crisis by a trip to the sea with
her old, mentally-ill father. The episode Canary deals with 12-year-old
Kilián’s relationship to a canary that he found. It takes the place of all the
contact that he is lacking in his family. Marathon is about the Gypsy
Adam and his long wintery escape from prison to see the family he
believes will still be on his side.
“The anthology film Children is perceived as a feature film, though it has strong
roots in documentary film. There are intertwined. I am not talking about
improvisation, however, but about a previously devised story structure that has
a clear and fixed plot and thus each individual story has a clear message.”
Jaro Vojtek, director
PODPORA / SUPPORT
Slovenský audiovizuálny fond /
Slovak Audiovisual Fund
KONTAKT / CONTACT
2
MPhilms, Mátyás Prikler, Horná 5, 83152 Bratislava, Slovakia
mobile: +421 904 674 408, e-mail: [email protected], www.mphilms.sk
Duracfilm, Pavlína Kalandrová, Kostelní 1103/14, 170 00 Prague 7, Czech Republic
mobile: +420 724 328 583, e-mail: [email protected], www.duracfilm.cz
FILMS
IN PRODUCTION
FILMy
vE výRObě
2
FaIR PLay
FaIR PLay
Praha 1983. Osmnáctiletá běžkyně Anna, členka Střediska vrcholového
sportu, je i přes svůj „špatný kádrový profil“ zařazena do Programu
specializované péče. V rámci programu je Anna bez vlastního vědomí
dopována. Její matka Irena rychle pochopí, oč jde. Rozhodne se ale
dceru dopovat dál, aby jí umožnila zúčastnit se olympijských her
a emigrovat.
Prague 1983. The eighteen-year-old sprinter Anna, a top athlete, is
placed on the Programme of Specialized Care despite her “bad cadre
profile”. She only finds out that she is being doped after some months, by
accident. Anna refuses the doping, but her mother Irena decides to keep
on doping her daughter without her knowledge in order to allow her the
chance to run in the Olympic Games and emigrate.
REŽIE / DIRECTOR
Andrea Sedláčková
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET*
35 mil. Kč / 1,35 mil. EUR
ŽÁNR / GENRE
drama / drama
TERMÍN REALIZACE / DATE
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
srpen 2012 – duben 2013 /
August 2012 – April 2013
DEBUT / DEBUT
ne / no
NÁMĚT / STORY
Andrea Sedláčková
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Andrea Sedláčková
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Jan Baset Střítežský
STŘIH / EDITOR
Jakub Hejna
ZVUK / SOUND
Jan Němec
HUDBA / MUSIC
Michal Novinski
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Petr Fořt
PRODUCENT / PRODUCER
Kateřina Černá – Negativ
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Departure Films (DE),
Arinafilm (SK), Česká televize,
Barrandov Studios
HRAJÍ / FEATURING
Judit Bárdos, Eva Josefíková,
Aňa Geislerová, Roman Luknár
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY / WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
Praha, Vysoké Tatry na
Slovensku, bývalé NDR; byt,
ulice, stadion, les, ordinace /
Prague, High Tatra Mountains
in Slovakia, in the former East
Germany; flat, street, stadion,
forrest, surgery
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ /
WHERE FILMING IS PLANNED
Stadiony: Praha – Strahov,
Chemnitz (DE), Bratislava,
hotel – Štrbské pleso (SK) /
Stadions: Prague – Strahov /
Chemnitz (DE), Bratislava,
hotel – Štrbské pleso (SK)
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
leden, únor 2014 / January,
February 2014
STOPÁŽ / RUNNING TIME
90 min
PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING
FORMAT
DCP
KONTAKT / CONTACT
Negativ, Zuzana Bieliková, Ostrovní 30, Prague 1, Czech Republic
mobile: +420 608 141 437, e-mail: [email protected], www.negativ.cz
3
2
FILMy
vE výRObě
FILMS
IN PRODUCTION
jaCk RUSSELL –
ZaCHRÁNCE PLaNETy
jaCk RUSSELL –
RESCUING THE PLaNET
REŽIE / DIRECTOR
Alex Dowis
ŽÁNR / GENRE
animovaná sci-fi rodinná
komedie / animated sci-fi
family comedy
DEBUT / DEBUT
ano / yes
NÁMĚT / STORY
Vladimír Jiránek, Radek
Jiránek, Alex Dowis
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Alex Dowis, Radek Tomas,
Lumír Tuček
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Alex Dowis
PRODUCENT / PRODUCER
Jiránek Studio
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET*
25 mil. Kč / 961 540 EUR
TERMÍN REALIZACE / DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
2010 – 2014
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY / WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
planeta Země, Global City,
blízká budoucnost / the planet
Earth, Global City, the near
future
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
podzim 2014 / autumn 2014
STOPÁŽ / RUNNING TIME
80 min
PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING
FORMAT
DCP
Animovaná sci-fi komedie s postavičkami od Vladimíra Jiránka je určena
divákům od 6 do 100 let. Hlavní hrdina pes Jack Russel je světoznámý
varietní umělec, který v sobě spojuje rysy celebrity i obyčejného
pejskovství. Plní zábavní haly, je středem mediálního zájmu. Sláva mu
však ke štěstí nestačí, rozhodne se pomáhat lidem, kteří se dostali do
velkých problémů. Shodou okolností se to stane ve chvíli, kdy se sám do
velkých problémů dostává. Spolu s parťáky Wedem a Dogem jeho
pomáhání lidem přeroste do záchrany celého lidstva. Světu totiž hrozí, že
se stane skladištěm odpadu jiné civilizace. Problém, se kterým si nevědí
rady hlavy nejdůležitějších světových politiků, vyřeší Jack Russel
s elegancí sobě vlastní. Navíc přitom zachrání jeden ohrožený druh.
„Jsem výtvarník a natočit celovečerní kreslený animovaný film bylo mým velkým
snem. Můj velký vzor a učitel Vladimír Jiránek, mne inspiroval k vytvoření tohoto
díla, kterým jsem mu chtěl poděkovat za jeho celoživotní dílo. To, že se jeho
dokončení nedožil, je pro mne smutné, ale zároveň i zavazující. Jack Russell
zachránce planety bude poctou Vladimírovi a snad i radostí pro všechny jeho
příznivce.“
Alex Dowis, režisér
An animated sci-fi comedy with characters from Vladimir Jiránek is
intended for viewers from 6 to 100 years of age. The main character,
a Jack Russell dog, is a famous vaudeville performer who combines the
features of celebrities and ordinary dogs. He sells out concert halls and
is the center of media attention. Fame, however, is not enough for him,
so he decides to help people who have found themselves in big trouble.
Coincidentally, this happens at a time when he himself gets into big
trouble. Along with his partners Wed and Dog, their helping people
develops into the salvation of all of mankind. The world is in danger of
becoming a garbage dump for another civilization. Jack Russell elegantly
solves a problem that not even the world’s most important politicians
could solve. Plus he saves one endangered species along the way.
“I am an artist and making a feature animated film has always been a big dream
of mine. My great role model and teacher, Vladimír Jiránek, inspired me to create
this film, through which I wanted to thank him for his lifetime of work. I am sad
that he did not live to see its completion, though at the same time I feel indebted.
Jack Russell – Rescuing the Planet will be an homage to Vladimír and, I hope,
a lot of fun for all of his fans.”
Alex Dowis, director
KONTAKT / CONTACT
Bedna Films, Jakub Červenka, Hradčanské náměstí 11, 110 00 Prague 1, Czech Republic
mobile: + 420 777 317 980, e-mail: [email protected], www.bednafilms.cz
FILMS
IN PRODUCTION
FILMy
vE výRObě
2
jULIUS SCHMITkE
jULIUS SCHMITkE
Julius Schmitke je sedmapadesátiletý německý inženýr. Cítí se nemocný
a starým jeho tělo skřípe, vrže a naříká. Jednoho dne je vyslán, kamsi na
českou stranu Krušných hor, aby opravil jeho starý patent – turbínu
C 174, která záhadně nepřestává skřípět a vrzat. Hned druhý den po
příjezdu zmizí jeho kolega. Při pátrání po něm se Julius nejen naučí
jezdit na mopedu a potká skutečného dobrého ducha lesa, ale také se
blíže seznamuje s místními obyvateli a jejich propletenými vztahy, kterým
porozumět může být dost nebezpečné.
„Film vychází z krátké povídky Tomáše Končinského s názvem „Julius Schmitke
proklouznul smrti jako neobratný tuleň“, která mě zaujala hned z několika důvodů: Je
příběhem stárnoucího muže, který svou nechutí a neschopností účastnit se dnešního
super rychlého virtuálního světa téměř čechovovsky ztělesňuje strachy a touhy
typické pro naši dobu. Zaujal mě také díky své mysteriózní a podivné atmosféře
Krušných Hor, prozkoumali s asi největším českým expertem na tento kraj – Petrem
Mikšíčkem. Seznámili a spřátelili jsme se tu s krajem i lidmi a byli jsme jimi okouzleni
i přijati. Za třetí česko-německým příběhem, který mi je jako Čechovi, který půlku
svého života prožil v Německu velmi blízký.“
Štěpán Altrichter, režisér
Julius Schmitke is a fifty-seven-year-old German engineer. He feels ill
and his body creaks, crunches and groans with age. One day he is sent
somewhere to the Czech side of the Ore Mountains to repair one of his
old models, a C 174 turbine that, mysteriously, will not stop creaking and
squeaking. They very next day after their arrival his colleague disappears.
While searching for him, Julius not only learns how to ride a moped, but
he also meets a true good spirit of the forest and he also get to know the
local inhabitants and their entangled relationships better, though this
understanding could be quite dangerous.
“The film is based on a short story by the writer and screenwriter Tomáš
Končinský entitled “Julius Schmitke slipped through death’s fingers like an
awkward seal”, which captured my interest for a number of reasons: It is the story
of an aging man who, because of his antipathy and inability to take part in today’s
ultra-fast virtual world, brings Chekhov to mind in his personification of the fear
and desire that is typical of our age. It also intrigued me for its mysterious and
peculiar atmosphere of the Ore Mountains, which I explored on with perhaps the
greatest Czech expert on this region, Petr Mikšíček. We got to know and became
friends with the region and its people and we were enchanted and accepted by
them. And thirdly, as a Czech who has spent half his life in Germany, the CzechGerman plot is very close to me.”
Štěpán Altrichter, director
REŽIE / DIRECTOR
Štěpán Altrichter
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET
11 mil. Kč / 423 077 EUR
ŽÁNR / GENRE
drama / drama
TERMÍN REALIZACE / DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
březen – květen 2013 /
March – May 2013
DEBUT / DEBUT
ano / yes
NÁMĚT / STORY
Tomáš Končinský
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Tomáš Končinský, Jan Fusek,
Štěpán Altrichter
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOHRAPHY
Christian Pirjol
STŘIH / EDITOR
Phillip Weining
ZVUK / SOUND
Philipp Schneider
HUDBA / MUSIC
Johannes Repka
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Marcello Kaiser
PRODUCENT / PRODUCER
Jörg Trentmann – credo:film
(DE)
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Radim Procházka – PRODUKCE
RADIM PROCHÁZKA
HRAJÍ / FEATURING
Peter Kurth, Milan Peschel,
Helena Dvořáková, Petr Vršek,
Johana Schmidtmajerová
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY / WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
Německo, Česká republika,
pomezí obou zemí, Krušné
hory, Albertamy; bažiny, větrná
elektrárna, horská chata
Plešivec, hospoda / Germany,
the Czech Republic, the
borderlands of both countries,
the Ore Mountains, Albertamy;
swamps, wind power plant,
Plešivec mountain chalet, pub
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ /
WHERE IS FILMING PLANNED
Boží dar, Albertamy
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
jaro 2014 / spring 2014
STOPÁŽ / RUNNING TIME
90 min
PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING
FORMAT
DCP
PODPORA | SUPPORT
Medienboard Berlin
Brandenburg (DE)
KONTAKT / CONTACT
PRODUKCE RADIM PROCHÁZKA, Radim Procházka, Řehořova 1039/54, 130 00 Prague 3, Czech Republic
mobile: +420 603 862 161, e-mail: [email protected], www.radimprochazka.com
2
FILMy
vE výRObě
FILMS
IN PRODUCTION
kOZa
GOaT
REŽIE / DIRECTOR
Ivan Ostrochovský
ŽÁNR / GENRE
drama, road movie / drama,
road movie
DEBUT / DEBUT
ano / yes
NÁMĚT / STORY
Marek Leščák, Ivan
Ostrochovský
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Marek Leščák, Ivan
Ostrochovský
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Martin Kollar
STŘIH / EDITOR
Viera Čakániová, Maroš
Šlapeta
PRODUCENT / PRODUCER
Ivan Ostrochovský, Marek
Urban – Sentimentalfilm (SK),
Jiří Konečný – endorfilm
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
RTVS (SK), Česká televize
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET*
19,8 mil. Kč / 761 540 EUR
TERMÍN REALIZACE / DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
jaro – zima 2013 /
spring – winter 2013
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY / WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
Slovensko, ČR, Německo /
Slovakia, Czech Republic,
Germany
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ /
WHERE FILMING IS PLANNED
Slovensko, ČR, Německo /
Slovakia, Czech Republic,
Germany
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
RELEASE
podzim 2014 / autumn 2014
STOPÁŽ /RUNNING TIME
90 min
PROMÍTACÍ FORMÁT / SCRENNING
FORMAT
DCP
PODPORA / SUPPORT
Slovenský audiovizuálny fond /
Slovak Audiovisual Fund
Boxer se vydává ještě jednou na turné, aby neztratil rodinu. Za svůj sen
bojuje až do úplného konce. Romský boxer Peter Baláž, všemi přezdívaný
Koza, zažil svůj vrchol kariéry na olympijských hrách v Atlantě 1996. Nyní
žije se svojí družkou Miškou v kolonii na městské periferii v tíživé sociální
situaci. Miška zjišťuje, že je těhotná, zatímco Koza po vlastním dítěti touží,
ona další dítě striktně odmítá, protože jsou zadluženi bez perspektivy na
změnu. Hodlá jít na potrat a od Kozy se stěhuje ke svým rodičům. Koza
se rozhodne vydělat potřebné peníze v ringu. „Manažera“ nachází
v hochštaplerovi z nedalekého autoservisu Kalmánovi, se kterým se
společně vydávají na turné po České republice a Německu. Jasné
neúspěchy střídají první těžce vybojovaná vítězství. Následkem zápasů
se zhoršují Kozovy zdravotní potíže – diagnóza německého lékaře zní
jasně, každý další úder do hlavy může být pro Kozu smrtelným. Koza se
čím dál tím víc upíná ke svému rodinnému snu. Netuší, že Kálmán před
ním tají, že smysl jeho života je už v troskách – Miška při potratu umírá.
Kálmán se marně snaží zabránit tomu, aby Koza podstoupil další mač.
Koza umírá a my se spolu s ním ocitáme na mořské pláži, o které snil
skoro stejně tak jako o spokojeném rodinném životě.
In order to keep his family a boxer leaves for one final tour. He fights for his
dream to the bitter end. Romany boxer Peter Baláž, given the nickname
Goat by everyone, experienced the peak of his career at the Olympic
games in Atlanta in 1996. Now he lives in poverty with his girlfriend Miška
in a settlement on the outskirts of town. Miška finds out that she is
pregnant. While Goat wants a child of his own, she strictly refuses to have
a child because they are heavily in debt with no relief in sight. She intends
to have an abortion and leaves Goat, moving in with her parents. Goat
decides to earn the money he needs in the ring. He finds a “Manager” in
Kálmán, a rascal working in a nearby garage, and together they head out
on a tour of the Czech Republic and Germany. Clear failures alternate with
the first hard-won victories. The Goat’s health problems get worse as
a result of the matches. A German doctor’s diagnosis is explicit: each
further hit to the head could be fatal for Goat. Goat is more and more
fixated on the dream of his family. He has no idea that Kálmán is
concealing the fact that the meaning of his life is in ruins – Miška dies
during the abortion. Kálmán tries in vain to prevent Goat from entering the
ring for another match. Koza dies and we find ourselves with him on the
beach that he dreamed about almost as much as his happy family life.
KONTAKT / CONTACT
endorfilm, Jiří Konečný, Přímětická 4, 140 00 Prague 4, Czech Republic
tel./fax: +420 241 730 780, mobile: +420 602 358 373, e-mail: [email protected], www.endorfilm.cz
FILMS
IN PRODUCTION
FILMy
vE výRObě
2
kRÁSNO
kRÁSNO
Michal a Adam, kamarádi z dětství, se po dvaceti letech vracejí do svého
rodného města. Michalova máma je mrtvá několik let, Michalův otec
zemře v den jejich příjezdu. Jediné, co zůstává, je pocit, že se stalo něco
špatného, smutek a vztek, nemožnost dozvědět se pravdu. Otcova nová
žena svým chováním matná podezření jen potvrzuje. A nebo je to tak, že
oba chtějí vidět, že je potvrzuje. Rozhodně mezi nimi vznikne náhlý
nápad přijít celé věci na kloub. Dál už se jen roztáčí spirála
nezastavitelné katastrofy. Vše je jinak, než bývá ve filmu. Život není nikdy
černobílý. A černobílé věci se neřeší snadno…. Přes to všechno výše
napsané by film měl mít nádech jakési černé krimi komedie. Někdy víca
černé, než komedie, ale situace by měly být absurdní svou skutečností.
Kde a jak například najít na malém městě nájemného vraha…?
“Tento film, který vychází ze skutečných událostí, které se nás natolik dotknuly
a ovlivnily naše životy, že se pro nás nejedná o běžné natáčení, ale naprosto
osobní záležitost. A i když byly tyto události tragické a hrozné, způsob, jakým se
postavy příběhu chovaly, bylo často tak absurdní a až neuvěřitelně směšné, že
jsme se rozhodli, že o smrti maminky mého nejlepšího kamaráda natočíme právě
komedii.
Ondřej Sokol, režisér
Michal and Adam are childhood friends coming back to their hometown
after 20 years. Michal’s mother has been dead for several years and
Michal’s father dies on the day they return. The only thing that’s left is the
feeling that something bad has happened, the anger, the sadness
without knowing the truth. Father’s new wife (now a widow) behaves
suspiciously, which encourages Michal and Adam to try to find out more.
They decide to get to the bottom of the mystery. The wheels of
unstoppable disaster are turning faster and faster. Life is never black and
white. And shades of grey are hard to solve… Despite the synopsis the
movie should be a black criminal comedy. Sometimes it is more dark
than funny but with a lot of absurd situations. For example where and
how can one hire a hitman in a small town in the Czech Republic…?
“This film, which is based on a true story, affected us to such an extent and
influenced our lives, is not just run-of –the-mill production for us, but is an
absolutely personal matter. And even though these events were tragic and terrible,
the way the characters in the tale behaved was often so absurd and unbelievably
humorous that we decided to make a comedy about the death of my best friend’s
mother.”
Ondřej Sokol, director
REŽIE / DIRECTOR
Ondřej Sokol
ŽÁNR / GENRE
černá krimi komedie / black
criminal comedy
DEBUT / DEBUT
ano / yes
NÁMĚT / STORY
Ondřej Sokol, Martin Finger,
Petr Vydra
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Ondřej Sokol, Martin Finger,
Petr Vydra
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Tomáš Sysel
STŘIH / EDITOR
Šimon Hájek
ZVUK / SOUND
Richard Müller
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Ivo Barták
PRODUCENT / PRODUCER
Daniel Strejc, Vojtěch Frič –
love.FRAME
KOPRODUCENTI / CO-PRODUCERS
Česká televize, Michal Křeček
– MagicLAB, Filip Bobiňski –
Dramedy production,
FRAME100R
HRAJÍ / FEATURING
Ondřej Sokol, Martin Finger,
Jana Krausová, Ondřej Malý,
Zuzana Stavná
DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR
Bonton
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET*
cca 26 mil. Kč / 1 mil. EUR
TERMÍN REALIZACE / DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
2013
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY / WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
Šumperk a okolí / Šumperk and
environs
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ /
WHERE FILMING IS PLANNED
Šumperk a okolí / Šumperk and
environs
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
leden 2014 / January 2013
STOPÁŽ / RUNNING TIME
100 min
PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING
FORMAT
DCP
KONTAKT / CONTACT
love.Frame, Vlkova 17, 130 00 Prague 3, Czech Republic
Daniel Strejc, e-mail: [email protected]
Vojtěch Frič, e-mail: [email protected]
2
FILMy
vE výRObě
FILMS
IN PRODUCTION
kRUaNOva DObRODRUŽSTvÍ
kRUaN’S aDvENTURES
REŽIE / DIRECTOR
Tomáš Krejčí
ŽÁNR / GENRE
dobrodružný film / adventure
movie
DEBUT / DEBUT
ne / no
NÁMĚT / STORY
Vlastislav Toman
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
David Šenk
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
David Ployhar
STŘIH / EDITOR
Vladimír Žán
ZVUK / SOUND
Jiří Klenka
HUDBA / MUSIC
Ondřej Brousek
PRODUCENT / PRODUCER
Tomáš Krejčí, Jiří Košťál –
Salamander Syndicate
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Michael Coldewey – Trixter
(DE)
DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR
Bontonfilm
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET
72 mil. Kč / 2,77 mil. EUR
Filmová adaptace legendárního českého komiksu. Příběhy z časopisu
ABC Příhody Malého boha, Příchod bohů, Kruanova dobrodružství,
Kruanova cesta, Kruan a bohyně a Kruan a pozemšťané ožijí
v celovečerním filmu, který vznikne spolu s 26 dílným TV seriálem.
Film adaption of a legendary Czech comics. Stories from the ABC
magazine listed below will become a feature film, which will be produced
together with 26 television episodes: Events of the Little God, The Arrival
of the Gods, Kruan’s Adventures, Kruan‘s Journey, Kruan and the
Goddess and Kruan and the Earthmen.
PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING
FORMAT
DCP
TERMÍN REALIZACE / DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRPAHY
2013 – 2014
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
2015
STOPÁŽ / RUNNING TIME
90 min
KONTAKT / CONTACT
Salamander Syndicate, Jiří Košťál, Mánesova 37, 120 00 Prague 2, Czech Republic
mobile: +420 777 599 560, e-mail: [email protected], www.synfilms.cz
FILMS
IN PRODUCTION
FILMy
vE výRObě
2
kUkUřIčNý OSTROv
CORN ISLaND
Děj se odehrává na ostrově mezi Gruzií a Abcházií, který vytvořila řeka
Enguri náplavami. Řeka Enguri vytváří hranici mezi nezávislou Abcházií
a Gruzií a odedávna je symbolem příměří. Na ostrov přijíždí
sedmdesátiletý Abga a jeho vnučka Asida a začínají se o ostrov starat.
Postavy filmu jsou samotářští, introvertní lidé. Musejí většinu svého života
strávit bojem o vlastní existenci. Film Kukuřičný ostrov bude vyprávět
laskavě a upřímně. Vyprávění bude převážně vizuálního charakteru,
dialogy budou velmi minimalistickou součástí filmu, a to jak ve smyslu
četnosti, tak významu. Vizuální postoj režiséra je zřetelný i v jeho
předchozích filmech, kde jsou slova téměř zbytečná.
The story takes place on an island between Georgia and Abkhazia. The
island was created by deposits in the Inguri River. The Inguri River forms
the border between independent Abkhazia and Georgia and has long
been a symbol of armistice. Abga, a seventy-year-old man, and his
granddaughter Asida come to the island and start to tend to it.
The film’s characters are reclusive, introverted people. They have to
spend most of their lives fighting for their very existence. The film Corn
Island will tell their story kindly and honestly. The narration will be
predominantly of a visual character, with dialogues being a very
minimalistic part of the film both in terms of frequency and importance.
The director’s visual position is also evident in his previous films, where
words are almost superfluous.
REŽIE / DIRECTOR
George Ovashvili
ŽÁNR / GENRE
drama
DEBUT / DEBUT
ne / no
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Nugzar Shataidze, George
Ovashvili, Roelof Jan
Minneboo
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Elemér Ragályi
STŘIH / EDITOR
Kim Sun-Min
ZVUK / SOUND
Johannes Doberenz
HUDBA / MUSIC
Ioseb Bardanashvili
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Agi Dawaachu
PRODUCENT / PRODUCER
Nino Devdariani – Alamdary
film (GE)
KOPRODUCENTI / CO-PRODUCER
Eike Goreczka – 42 film (DE),
Guillaume De Seille – Arizona
Film (FR), Karla Stojáková –
Axman Production
HRAJÍ / FEATURING
Avtandil Makharadze, Lydia
Chilashvili, Jano Izoria
DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR
Artcam
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET*
26 mil. Kč / 1 mil. EUR
TERMÍN REALIZACE / DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
jaro a podzim 2013 /
spring and autumn 2013
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY / WHERE
THE FILM IS SET _ LOCATIONS
AND MOTIFS
ostrov / an island
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ /
WHERE FILMING IS PLANNED
Gruzie / Georgia
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
jaro 2014 / spring 2014
STOPÁŽ / RUNNING TIME
90 min
PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING
FORMAT
35 mm, DCP
KONTAKT / CONTACT
Axman Production, Karla Stojáková, Rybná 17, 110 00 Prague 1, Czech Republic
mobile: +420 603 553 915, e-mail: [email protected], www.axmanproduction.com
2
FILMy
vE výRObě
FILMS
IN PRODUCTION
LICHOŽROUTI
ODDSOCkEaTERS
REŽIE / DIRECTOR
Galina Miklínová
ŽÁNR / GENRE
animovaná komedie, dětský
film / animeted comedy,
children’s film
DEBUT / DEBUT
ano / yes
NÁMĚT / STORY
Pavel Šrut, Galina Miklínová
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Pavel Šrut, Galina Miklínová
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Tomáš Sysel
STŘIH / EDITOR
Vladimír Barák
ZVUK / SOUND
Jan Čeněk
HUDBA / MUSIC
Petr Ostrouchov
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Galina Miklínová
PRODUCENT / PRODUCER
Ondřej Trojan – Total HelpArt
T.H.A
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Zuzana Mistríková, Lubica
Orechovská – PubRes (SK)
DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR
Falcon
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET*
50 mil. Kč / 1,92 mil. EUR
TERMÍN REALIZACE / DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
2011 – 2015
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY / WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
velké město podobné Praze /
a city similar to Prague
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
léto 2015 / summer 2015
STOPÁŽ / RUNNING TIME
90 min
SCREENNING FORMAT
35 mm
Lichožrouti – tvorové, kteří nám berou ponožky a mohou za to, že lidstvu
z páru ponožek vždy zůstane jen jedna – lichá. Na ploše gangsterského
příběhu dvou znepřátelených lichožroutských gangů, střetu generací,
morálek, je vykreslen svět tolik podobný lidskému, ovšem nenásilně. Osudy
lichožroutů a jejich největšího protihráče, podivínského a opuštěného
člověka – Profesora, spojuje příběh hlavního hrdiny, malého lichožrouta
Hihlíka. Ten je ve filmu záhy „dahlovsky“ postaven do role sirotka
a outsidera. Malý hrdina čerpá sílu z pevného vztahu, který měl se svým
ušlechtilým lichožroutím dědečkem, který jej vychoval. Své ideály a zásady
neopouští. A to i přesto, že jej zavedou často do prekérních situací. Pokud
je s těžkým srdcem vědomě poruší, pak pouze proto, že věří, že vyčerpal
všechny možnosti, aby došel ke svému vytouženému cíli – rodině.
„Chci zachovat výtvarný záměr – odlišit se autentickou kresbou od běžné
produkce využívající 3D technologie a všechny vymodelované objekty pokryté
vyrobenými texturami nakonec ručně pokreslit. Vyhneme se tím určité umělosti,
kterou s sebou tato technologie nese a objekty, zejména však figury, dostanou
nádech autentičnosti.“
Galina Miklínová, režisérka
Oddsockeaters, creatures that take our socks and are responsible for
humanity having only odd socks where once there were pairs. A world
very similar to our own human world is painted onto a gangster tale of
two enemy oddsockeater gangs, the conflict of generations, of moralities,
though in the gentle and humorous style. The fates of the oddsockeaters,
and their greatest opponent, an odd and forsaken Professor, a human,
are joined by the tale of the main hero, the small oddsockeater Hihlík. He
is suddenly thrust into the role of an orphan and outsider, Dahl-style. Our
small hero draws strength from the strong relationship that he had with
his kind-hearted oddsockeater grandfather who raised him. He holds onto
his ideals and principles, even though they often get him into precarious
situations. When he does breach them, with a heavy heart, he does so
only because he believes that he has exhausted all the possibilities to
get to his desired goal – his family.
“I wanted to keep the artistic intention – to use the authentic illustrations to differ
from the usual 3D technology production and to ultimately draw, by hand, all the
modelled objects covered in manufactured textures. By doing so we avoid a kind
of artificiality that this technology results in and the objects, and especially the
figures, receive a breath of authenticity.“
Galina Miklínová, director
KONTAKT / CONTACT
Total HelpArt T.H.A., Michaela Syslová Kuchynková, Nad Spádem 16, 147 00 Prague 4, Czech Republic
mobile: +420 602 231 297, e-mail: [email protected], www.tha.cz
0
FILMS
IN PRODUCTION
FILMy
vE výRObě
2
MaLÁ Z RybÁRNy
LITTLE FROM THE FISH SHOP
Hluboko pod mořskou hladinou, doprovázen rybím orchestrem, vypráví
hlas moře příběh rybího krále a jeho dcery Malé. Stejně jako mnozí jiní
opustil král se svou matkou a třemi dcerami – Malou, Prostřední
a Nejstarší – vydrancované vody a odešel žít mezi lidi. V potemnělé
rybárně uprostřed přístavní čtvrti plné přistěhovalců žijí teď těžký život
plný práce a osamění. Jednoho dne vstoupí do jejich obchodu
sebevědomý, pohledný, ale poněkud neurvalý mladý muž s – H. H. Malá
je mužem i dunivou hudbou, která ho provází, naprosto okouzlena. Zde
začíná příběh velké lásky Malé z rybárny. Adaptace pohádky Malá
mořská víla jednoho z největších světových pohádkářů H. Ch. Andersena
nabízí krásný a silný příběh bohatý na atmosféry, výrazné a jedinečné
charaktery, plný výtvarných inspirací. Autoři scénáře posunuli příběh blíže
k dospělému divákovi a do reálií současného světa.
Deep under the sea, accompanied by a fish orchestra, the voice of the
ocean is telling a story about a Fish King and his daughter Little. With his
mother and his three daughters, Little, Middle and Eldest, they
abandoned the ravaged waters of their home and, like many others
before them, went to live among the humans. They now live a tough life
full of work and loneliness in a darkened fish shop in the middle of
a harbor district full of immigrants. One day, a confident, handsome, but
somewhat brash young man, H. H., enters the fish shop. Little is utterly
enchanted by the man and by the music that is following him. From that
moment on the lives of Little and the Fish King’s family have been
changed. And thus Little’s big love story from the Fish shop begins. An
adaptation of The Little Mermaid by one of the world’s greatest
storytellers, H. Ch. Andersen, the film offers a beautiful and impressive
atmosphere, unique characters full of artistic inspiration. The scriptwriters
shifted the story closer to young adult and adult audience making it
relevant to our present-time world.
REŽIE / DIRECTOR
Jan Balej
ŽÁNR / GENRE
animovaná pohádka / animated
fairy tale
DEBUT / DEBUT
ne / no
NÁMĚT / STORY
Ivan Arsenjev, Jan Balej
volně na motivy pohádky
H. Ch. Andersena / based
on H. Ch. Andresen
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Ivan Arsenjev, Jan Balej
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Alan Soural
STŘIH / EDITOR
Patrik Pašš
HUDBA / MUSIC
Chapelier Fou, Yann Tiersen,
Vincent Favrat
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Jan Balej
PRODUCENT / PRODUCER
Nelly Jenčíková – MIRACLE
FILM
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Marcela a Marián Ferko –
Marlen Media Group (SK),
Olivier Catherin – Les Trois
Ours (FR), Filmpark Production
(SK), Česká televize, Jan Balej
– Hafan Film, Studio Bystrouška,
Emita Investments CZ
DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR
Bontonfilm, Continental film (SK)
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET*
42 mil. Kč / 1,62 mil. EUR
TERMÍN REALIZACE / DATES OF
PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
leden 2012 – červen 2014 /
January 2012 – June 2014
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
prosinec 2014 / December 2014
STOPÁŽ / RUNNING TIME
75 min
PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING
FORMAT
35 mm, DCP
PODPORA / SUPPORT
Slovenský audiovizuálny fond /
Slovak Audiovisual Fund (SK)
Just Temptation Limited –
Pan-European music provider
(DE, UK)
KONTAKT / CONTACT
MIRACLE FILM, Smetanovo nábřeží 26, 110 00 Prague 1, Czech Republic
Nelly D. Jenčíková, e-mail: [email protected], www.miraclefilm.cz
Vivian M. Al-Samarraie, e-mail: [email protected], www.miraclefilm.cz
1
2
FILMy
vE výRObě
FILMS
IN PRODUCTION
MaTURITa
THE GRaDUaTION
REŽIE / DIRECTOR
Tomáš Houška
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET
8,5 mil. Kč / 327 000 EUR
ŽÁNR / GENRE
komedie / comedy
TERMÍN REALIZACE / DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
březen – červenec 2013 /
March – June 2013
NÁMĚT / STORY
Tomáš Houška
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Tomáš Houška
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Zdenek Kajer, Tomáš Lipský
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Martin Blažek, Petr Zábrodský
ZVUK / SOUND
Vojta Nedvěd
HUDBA / MUSIC
Tomáš Cibor
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Klára Novotná
PRODUCENT / PRODUCER
Tomáš Houška – Abraka-Dabra
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Patrik Velek – Achtung 4K
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY / WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
Ostravsko / the Ostrava region
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ /
WHERE FILMING IS PLANNED
Praha, Ostrava / Prague,
Ostrava
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
zima 2013 / winter 2013
STOPÁŽ / RUNNING TIME
95 min
PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING
FORMAT
DCP
Maturita je klasická žánrová komedie ze středoškolského prostředí.
Hodně hravá, občas za hranou crazy. Ve filmu se často střídají momenty
reality se sny a vizemi, často se tu dějí málo uvěřitelné a fantaskní věci.
Základní dějovou linkou je snaha party maturantů úspěšně odmaturovat,
moc se při tom nenadřít, a to i za cenu ne úplně fér hry. Dvojice hlavních
hrdinů se na¬bourá do ministerského serveru, kde marně hledají řešení
maturitních otázek, a namočí se tak do pěkného průšvihu. Skoro to
vypadá na to, že rovnou od maturit si je za hackerství odvedou policisté
z jedné speciální jednotky.
„Film, kde nikdo neřeší problémy s identitou ani orientací, není tu ani jeden bývalý
estébák nebo nácek a během natáčení nezabijeme ani jedno zviřátko. S výjimku
několika zastřelených studentů.“
Tomáš Houška, režisér
The Graduation is a classic teenage comedy. Very playful, sometimes
going a bit over the edge. Moments of reality in the film often alternate
with dreams and visions, there are frequently unbelievable and fantastic
things going on. The basic plot is the attempt of a gang of high school
seniors to graduate while not working too hard at it, even if they have to
resort to a bit of underhanded tactics. The two main protagonists hack
into the Ministry’s server, where they look for the answers to the final
exam questions in vain, though they get into deep water for it. It almost
looks like they will be taken away from the exams by a special police unit
because of hacking.
“A film where nobody deals with issues of identity or orientation, there are no
former secret service agents or Nazis here and during filming we did not harm
a single animal. With the exception of a few students that got shot.”
Tomáš Houška, Director
HRAJÍ / FEATURING
Michaela Doubravová, Tomáš
Polák, Žofie Dařbujánová,
Karin Krausová, Lucie
Bakešová, Filip Kotek, Denisa
Nesvačilová, Ondřej Malý,
Simona Vavrušová, Martin
Simandl
KONTAKT / CONTACT
Abraka-Dabra, Tomáš Houška, Václavkova 2, 160 00 Prague 6, Czech Republic
mobile: +420 603 162 724, e-mail: [email protected], www.abraka.eu
2
FILMS
IN PRODUCTION
FILMy
vE výRObě
2
POjEDEME k MOřI
WE’RE GOING TO THE bEaCH
Dvojí debut herce Jiřího Mádla jako režiséra celovečerního hraného filmu
jako scénáristy příběhu o jedné obyčejné rodině nahlížený očima
desetiletého Tomáše, který chce být dalším Milošem Formanem.
Hrdinou příběhu je desetiletý kluk Tomáš. Je ale zároveň vypravěčem,
kameramanem a režisérem svého filmu! K narozeninám dostane
kameru a rozhodne se, že natočí film jako Miloš Forman. Stane se tak
vypravěčem, kameramanem i režisérem hluboce lidského příběhu, v němž
poznáme jeho rodinu, maminku, tatínka, babičku, školu, kamarády…
We’re Going to the Beach is a double debut as a feature-film director and
screenwriter for actor Jiří Mádl. His screenwriting premiere tells the story
of an ordinary family from the perspective of ten-year-old Thomas, whose
goal is to become the next Miloš Forman. The main character of the story
is a ten-year-old boy named Thomas, who is the narrator, cameraman
and director of his own film! He receives a video camera for his birthday
and decides to shoot a movie just like Miloš Forman. Therefore, he
becomes the narrator, cameraman and director of a deeply human story,
thanks to which we get to know his family, mother, father, grandma,
school, friends…
REŽIE / DIRECTOR
Jiří Mádl
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET*
12 mil. Kč / 461 540 EUR
ŽÁNR / GENRE
rodinný film / family film
TERMÍN REALIZACE / DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
červenec 2013 / July 2013
DEBUT / DEBUT
ano / yes
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Jiří Mádl
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY / WHERE IS
FILM SET – LOCATIONS AND
MOTIFS
České Budějovice – stadion,
škola... / České Budějovice –
a stadium, school...
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Martin Štrba
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ /
WHERE FILMING IS PLANNED
České Budějovice
STŘIH / EDITOR
Miroslav Mráz
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
únor – březen 2014 /
February – March 2014
NÁMĚT / STORY
Jiří Mádl
ZVUK / SOUND
Petr Stuchlík
PRODUCENT / PRODUCER
Miloslav Šmídmajer –
Bio Illusion
HRAJÍ / FEATURING
Ondřej Vetchý, další v jednání /
others in negotiation
STOPÁŽ / RUNNING TIME
90 min
PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING
FORMAT
DCP
KONTAKT / CONTACT
Bio Illusion, Miloslav Šmídmajer, Baarova 43/27, 140 00 Prague 4, Czech Republic
mobile: +420 602 440 753, e-mail: [email protected], www.bioillusion.com
3
2
FILMy
vE výRObě
FILMS
IN PRODUCTION
TOUHa MOTýLa
THE DESIRE
OF THE bUTTERFLy
REŽIE / DIRECTOR
Dan Svátek
ŽÁNR / GENRE
drama / drama
DEBUT / DEBUT
ne / no
NÁMĚT / STORY
Iveta Kollertová
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Dan Svátek, Iveta Kollertová,
Ondrej Šulaj
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Jakub Šimůnek
STŘIH / EDITOR
Alois Fišárek
ZVUK / SOUND
Petr Kapeller, Viktor Prášil
HUDBA / MUSIC
Norbi Kovács
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Vladimír Heiser
PRODUCENT / PRODUCER
Dan Svátek, Petr Zold –
Holiday Films
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Peter Drobka – Cooperation Art
Agency / C.A.A. (SK), Radek
K. Vysoudil – art&illusion
HRAJÍ / FEATURING
Ondřej Malý, Zuzana
Kronerová, Jana Plodková,
Vlastina Svátková, Adrian
Jastraban, Ivan Franěk, Petra
Špindlerová, Norbert Lichý,
Hynek Čermák
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET*
12, 5 mil. Kč / 480 770 EUR
TERMÍN REALIZACE / DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
léto 2013
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY / WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
česko-slovenské pomezí /
Czech – Slovakia border
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ /
WHERE FILMING IS PLANNED
Praha, Slapy, Benešov,
Litvínov, Slovensko – Myjava /
Prague, Slapy, Benešov,
Litvínov, Slovakia – Myjava
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
zima 2013 / winter 2013
STOPÁŽ / RUNNING TIME
85 min
V autentickém životním příběhu sledujeme zápas těžce zkoušené mladé
ženy, zápas se zákeřnou nemocí a osudem vůbec. V době, kdy se
u hlavní hrdinky začnou projevovat příznaky závažné nemoci, přijdou ona
i její manžel o zaměstnání a střechu nad hlavou, přičemž se musejí
postarat o své dvě malé děti. Ivana svým zdravotním problémům zprvu
nevěnuje pozornost a trvá delší dobu, než lékaři vyřknou ortel: rakovina
ve velmi pokročilém stadiu. Ivaně se kompletně změní život. Tráví dlouhé
měsíce v nemocnici, zatímco se její manžel stará o děti sám. Jenže
postupem času přestává péči o ně zvládat a začne pít. Je otázkou času,
kdy si jejich špatného rodinného zázemí všimne sociálka a bude se
snažit děti odebrat. A v ten moment se Ivana rozhodne, že to nevzdá
a že udělá vše pro to, aby nemoc porazila a mohla se o své děti starat
sama.
„Každý konec má nový začátek.“
In an authentic story written by life itself, we watch a battle of a tried
young woman fighting against a malign disease as well as her own
destiny. Just in the time when first signs of her serious illness start to
appear, she and her husband lose their jobs and their home but they still
have to take care of their two small children. At first Ivana does not pay
much attention to her medical problems, at least until her doctors utter
the verdict – cancer of a very advanced stage. Ivana’s life changes
completely. She spends months in hospital while her husband looks
after the kids all by himself. As time goes on, he slowly becomes unable
to take care of them and takes up drinking. It is only a matter of time
when social services notice the unsatisfactory family situation and begin
their task of removing them from such an environment. At this point in
time, Ivana decides she will under no circumstances give up and will do
anything to conquer her disease so she can take care of the kids herself.
„To every end there is a new beginning.“
PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING
FORMAT
DCP
KONTAKT / CONTACT
Holiday Films, Pavel Janák, Křenova 438/7, 162 00 Prague 6, Czech Republic
tel.: +420 223 003 577, e-mail: [email protected], www.holiday-films.cz
Dan Svátek, režisér
Dan Svátek, director
FILMS
IN PRODUCTION
FILMy
vE výRObě
2
v kLIDU a NaPLNO
bOHEMIaN LION
V klidu a naplno vypráví příběh tří herců, jejichž cesty se protnou při
natáčení nekonečného TV seriálu, a kteří se – každý po svém – bezradně
potýkají se svými osobními problémy mimo záběry kamer. Rostoucí chuť a
touha po novém začátku jednoho z nich však vyústí v rozhodnutí a čin, který
všechny tři nečekaně vytrhne z životní rutiny. Všichni se tak ocitají ve víru
událostí, ze kterého mohou vybruslit jenom společnými silami, a který jim
ukáže, že nikdy není pozdě začít znovu a jinak. Před kamerou se setkají
herci jako Josef Abrhám, Vladimír Pucholt, Veronika Žilková, Libuše
Šafránková, Jiří Bartoška, Jan Kačer, Luděk Sobota a další. Film se tak
stává příslibem hereckého koncertu s odkazem na klasické české komedie.
„Vyrůstal jsem v herecké rodině a ventilování vnitřních procesů a zároveň
tendence schovat se, zápas extrovertnosti s introvertností, je něco, co jsem se učil
chápat celý dosavadní život a o čem bych chtěl vyprávět. Zajímají mne především
barvy herecké interpretace a empatie zkušených herců. Je pro mne zcela zásadní
nesklouznout do nadsázek, nýbrž držet celý příběh v civilní rovině, kterou kříží
absurdity života.“
Josef Abrhám Jr., režisér
Bohemian Lion tells the story of three actors whose paths cross while
making an endless television series and who, each in their own way,
helplessly confront their personal problems away from the camera’s eye.
The increasing appetite and desire for a new beginning leads one of
them to a decision and act that unexpectedly rips all three out of their
daily routines. Thus they all find themselves in a whirlwind of events that
they can escape only by joining forces, and it will show them that it is
never too late to begin again and, this time, differently. Actors such as
Josef Abrhám, Vladimír Pucholt, Veronika Žilková, Libuše Šafránková, Jiří
Bartoška, Jan Kačer, Luděk Sobota and many others meet in front of the
camera. Thus the film promises to be a “concert” in the art of acting with
references to classic Czech comedies.
“I grew up in a family of actors and the tendency to give vent to my internal
processes along with the tendency to hide, the battle of extroversion and
introversion, is something that I learned to understand as long as I have been
alive and it is also a story I would like to tell. I am primarily interested in the
shades of an actor’s interpretation and the empathy of experienced actors. For me
it is of the utmost importance to not sink into exaggeration, but to keep the entire
story on a civil level that intersects with the absurdity of life.”
Josef Abrhám, director
REŽIE / DIRECTOR
Josef Abrhám Jr.
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET*
31,6 mil. Kč / 1,21 mil. EUR
ŽÁNR / GENRE
komedie / comedy
TERMÍN REALIZACE / DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
srpen – září 2013 / August –
September 2013
DEBUT / DEBUT
ano / yes
NÁMĚT / STORY
Josef Abrhám Jr., Miki
Kirschner
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Josef Abrhám Jr., Miki
Kirschner
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Tomáš Nováček
STŘIH / EDITOR
Jan Zajíček
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Jan Vlček
PRODUCENT / PRODUCER
Hedvika Dočekalová, Radomír
Dočekal – Milk and Honey
Pictures
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Josef Abrhám Jr. –
BIOKOVOFILM
HRAJÍ / FEATURING
Josef Abrhám, Vladimír
Pucholt, Veronika Žilková,
Libuše Šafránková, Jiří
Bartoška, Jan Kačer, Luděk
Sobota, Jiří Vyorálek, Richard
Salay
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY / WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
Praha a Středočeský kraj;
město, venkov, divadlo,
televizní budova, ateliéry, byty,
nemocnice, klinika, hájenka,
hřbitov, les, louka, silnice,
řeka / Prague and the Central
Bohemian region; town,
country, theatre, television
building, studios, flats,
hospital, clinic, gamekeeper’s
lodge, cemetery, forest,
meadow, road, river
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ /
WHERE FILMING IS PLANNED
Praha, Středočeský kraj /
Prague, the Central Bohemian
region
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
jaro 2014 / spring 2014
STOPÁŽ / RUNNING TIME
110 min
PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING
FORMAT
DCP
KONTAKT / CONTACT
Milk and Honey Pictures, Hedvika Dočekalová, Josefská 6, Prague 1, 118 00, Czech Republic
mobile: +420 602 178 299, e-mail: [email protected], www.mhpics.com
2
FILMy
vE výRObě
FILMS
IN PRODUCTION
vÁCLavSké NÁMěSTÍ
CITy OF LIES
REŽIE / DIRECTOR
Tim Robbins
ŽÁNR / GENRE
drama / drama
DEBUT / DEBUT
ne / no
NÁMĚT / STORY
Arthur Phillips
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Christopher Markus, Stephen
McFeely
PRODUCENT / PRODUCER
Douglas E. Hansen, James
D. Stern – Endgame
Entertainment (US)
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Radomír Dočekal, Tomáš Krejčí
– Milk and Honey Pictures
Film Václavské náměstí je adaptací stejnojmenné povídky Arthura
Phillipse a vypráví příběh agenta CIA a české špionky, jejichž tajné mise
se protnou v Praze ke konci studené války.
Two spies fall in love while participating in separate missions in Prague,
based on the short story Wenceslas Square by Arthur Phillips.
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY / WHRE THE
FILM IS SET – LOCATIONS AND
MOTIFS
Praha / Prague
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ /
WHERE FILMING IS PLANNED
Praha / Prague
KONTAKT / CONTACT
Milk and Honey Pictures, Radomír Dočekal, Josefská 6, 118 00 Prague 1, Czech Republic
mobile: +420 602 228 089, e-mail: [email protected], www.mhpics.com
FILMS
IN PRODUCTION
FILMy
vE výRObě
2
vÁLka S MLOky
THE SaLaMaNDER WaR
Filmová adaptace románu Karla Čapka. Chtěli jsme je. Rozšířili jsme je
po celé planetě. Naučili jsme je býti lidmi... A oni nám teď pomáhají
zbavit se nás samotných... Hladina moří a oceánů stoupá.
Based on the novel by Karel Čapek. We wanted them. We spread them
out across the planet. We taught them to be human... and now they want
to get rid of us... Ocean levels are rising.
REŽIE / DIRECTOR
Tomáš Krejčí
DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR
Bontonfilm
ŽÁNR / GENRE
sci-fi, drama / sci-fi, drama
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET
250 mil. Kč / 9,61 mil. EUR
DEBUT
ne / no
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ /
WHERE FILMING IS PLANNED
Německo, Polsko, Thajsko,
Česká Republika / Germany,
Poland, Thailand, Czech
Republic
NÁMĚT / STORY
Karel Čapek
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Robert Geisler
HUDBA / MUSIC
Ondřej Brousek
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Ondřej Mašek
PRODUCENT / PRODUCER
Tomáš Krejčí, Jiří Košťál –
Salamander Syndicate
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Markus Vogelbacher – Bavaria
Film (DE), Anna Rozalska –
Alvernia Studios (PL), Dariusz
Jablonski – Apple Film (PL),
Ester Honysová – Honys
Motion, Wellington Films (UK),
Fries Films (US)
TERMÍN REALIZACE / DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
zima 2012 a jaro 2013 /
winter 2012 and spring 2013
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THETRICAL RELEASE
zima 2015 / winter 2015
STOPÁŽ / RUNNING TIME
120 min
PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING
FORMAT
DCP
KONTAKT / CONTACT
Salamander Syndicate, Jiří Košťál, Mánesova 37, 120 00 Prague 2, Czech Republic
mobile: +420 777 599 560, e-mail: [email protected], www.synfilms.cz
2
FILMy
vE výRObě
FILMS
IN PRODUCTION
vEjŠka
UNI
REŽIE / DIRECTOR
Tomáš Vorel
DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR
EEAP
ŽÁNR / GENRE
komedie / comedy
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET*
22,1 mil. Kč / 850 000 EUR
DEBUT / DEBUT
ne / no
TERMÍN REALIZACE / DATE
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
únor – listopad 2013 /
February – November 2013
NÁMĚT / STORY
Tomáš Vorel
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Tomáš Vorel, Zdeněk Řanda
„Pasta“
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Tomáš Vorel
STŘIH / EDITOR
Šimon Hájek
HUDBA / MUSIC
DJ Trafic
PRODUCENT / PRODUCER
Miloslav Šmídmajer –
Bio Illusion
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Tomáš Vorel – Vorelfilm
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY / WHERE
FILM IS SET – LOCATIONS AND
MOTIFS
Praha / Prague
Volné pokračování úspěšného filmu Gympl. Kocourek se hlásí na obor
grafika na UMPRUM. Už ho dvakrát nevzali, protože o studium této
vysoké školy je velký zájem, přijímají jen pár vyvolených. Ale Kocourek
se nevzdává a připravuje se na přijímačky – a v jeho snaze mu pomáhá
krásná Julie, která chce také studovat na výtvarné akademii… jenže
idylka se nekoná!
Uni is a loose sequel to the successful film The Can. Kocourek sends his
application to the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague
with the goal of studying Graphic Design. He has already been rejected
twice because the number of applicants is extremely high and only
a handful of the most gifted students are accepted. The beautiful Julie,
who also wants to get in the Academy, helps Kocourek in his efforts to
get accepted… A lot of complications get in their way, however!
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ /
WHERE FILMING IS PLANNED
Praha / Prague
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
leden 2014 / January 2014
STOPÁŽ / RUNNING TIME
100 min
PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING
FORMAT
DCP
HRAJÍ / FEATURING
Tomáš Vorel Jr., Jiří Mádl, Eva
Jozífková, Jan Kraus, Zuzana
Bydžovská, Ivana Chýlková
KONTAKT / CONTACT
Bio Illusion, Miloslav Šmídmajer, Baarova 43/27, 140 00 Prague 4, Czech Republic
mobile: +420 602 44 07 53, e-mail: [email protected], www.bioillusion.com
FILMS
IN PRODUCTION
FILMy
vE výRObě
2
vŠICHNI MUŽI jEDNOU RaNOU
aLL MEN IN ONE
Jak najít toho pravého pro život, když je vám přes třicet, jste stále ještě
slečna a všude kolem se to hemží muži toužícími po sexu, kariéře, a pokud
po nějakém vztahu, tak nejlépe s chytrou modelkou, která ráda vaří? Jak se
poprat s touhou po vášni a lásce, když ti lepší už jsou dávno zadaní? Tři
kamarádky a jedna svobodná matka volí každá jinou cestu, každá podle
své povahy a svých možností. Mužský pohled na vztahy dobře vystihuje
výrok „Já nedělám problémy a nevyhledávám problémy“. Ovšem problém tu
je, a to když muži a ženy mají o vztahu úplně jinou představu. A to mívají
často. Nicméně ať je doba jakákoliv, ženy jsou jakkoliv emancipované,
někde v hloubi duše touží po lásce a náruči gentlemana. Taková touha
může končit malérem i happyendem… Ale nikdy není nudná. Obzvlášť když
vyjde inzerát hledající neskromně přímo typ Brada Pitta. Co se stane, když
na nereálný požadavek odpovědí reální muži? Jakou bouři ve vztazích
dokáže rozpoutat mladík s leskem „pana Božského“? Má smysl nesmířit se
s kompromisy a jít za ideálem? Film Všichni muži jednou ranou si hraje
s city, které ženám po třicítce hrají na nervy.
How to find the right man when you are over thirty, still unmarried and
surrounded by men who just want sex and a career or, if they are looking
for a relationship, then with a smart model who loves to cook? How to
grapple with the desire for love and passion when all the best men are
already taken? Three friends and one single mother each choose
a different path according to their temperament and possibilities.
Whatever the era, however emancipated women may be, somewhere
in the depths of their soul they desire a gentleman’s love and embrace.
Such a desire can end up a happy end or as a mess, but never boring,
especially when an immodest ad appears looking for nothing less than
a Brad Pitt type. What happens when a real man answers an unrealistic
request? What storm in the relationships can “Mr Right” unleash? Does it
make sense to forget about compromises and insist on the ideal? All
Men In One plays with feelings that touch a nerve in women over thirty.
REŽIE / DIRECTOR
Monika Hašková
ŽÁNR / GENRE
komedie / comedy
DEBUT / DEBUT
ano / yes
NÁMĚT / STORY
Monika Hašková
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Monika Hašková
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Antonín Žovinec
STŘIH / EDITOR
Tomáš Konvička
ZVUK / SOUND
Ondřej Konvička
PRODUCENT / PRODUCER
Jan Lengyel – Pegasfilm
KOPRODUCENT
Igor Konyukov – HCE
DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR
Pegasfilm / HCE
TERMÍN REALIZACE / DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
květen – listopad 2013 /
May – November 2013
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY / WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
Praha, Bratislava, Vysoké tatry,
město, kavárny / Prague,
Bratislava, High Tatras, city,
cafes
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ /
WHERE FILMING IS PLANNED
Praha, Bratislava, Vysoké Tatry
/ Prague, Bratislava, High
Tatras
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
RELEASE
zima 2013 – jaro 2014 /
winter 2013 – spring 2014
STOPÁŽ / RUNNING TIME
100 min
PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING
TIME
35 mm, DCP
HRAJÍ / FEATURING
Tereza Kostková, Helena
Dvořáková, v jednání /
in negotiations
KONTAKT / CONTACT
Pegasfilm, Jan Lengyel, Bavorská 856, 155 41 Prague 5, Czech Republic
e-mail: [email protected], www.pegasfilm.cz
2
FILMy
vE výRObě
FILMS
IN PRODUCTION
ZEjTRa NaPOřÁD
Say FOREvER
REŽIE / DIRECTOR
Rudolf Havlík
DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR
Blue Sky Film Distribution
ŽÁNR / GENRE
komedie, romantická
roadmovie / comedy, romance,
road movie
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET*
10 mil. Kč / 385 615 EUR
DEBUT / DEBUT
ano / yes
NÁMĚT / STORY
Rudolf Havlík
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Rudolf Havlík
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Václav Tlapák
STŘIH / EDITOR
Boris Machytka
ZVUK / SOUND
Karel Jaroš
HUDBA / MUSIC
René Rypar
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Radim Špaček
PRODUCENT / PRODUCER
Ivo Krátký, Petr Koza – Bio Art
Production
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Lukáš Kaplan – Filmproduction,
Peter Neveďal – Filmpark (SK)
HRAJÍ / FEATURING
Pavel Batěk, Vica Kerekes,
Jitka Sedláčková, Filip Blažek,
Anna Kulovaná, Veronika Nová,
Oldřich Vlach, Jan Přeučil,
Klára Issová, Ladislav Županič,
Karel Zima
0
TERMÍN REALIZACE / DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
2011 – 2013
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY / WHERE
FILM IS SET – LOCATIONS AND
MOTIFS
Plzeň, Praha, České
Budějovice, Brno, Ostrava,
Hong Kong / Plzeň, Prague,
České Budějovice, Brno,
Ostrava, Hong Kong
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ /
WHERE FILMING IS PLANNED
Plzeň, Praha, České
Budějovice, Brno, Ostrava,
zámek Zbiroh, Brno, Hong
Kong / Plzeň, Prague, České
Budějovice, Brno, Ostrava,
Zbiroh Chateau, Brno, Hong
Kong
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
podzim 2013 / autumn 2013
STOPÁŽ / RUNNING TIME
96 min
PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING
FORMAT
35 mm, DCP
Příběh o muži, který se rozhodne, že změní svůj život. Obchodník Petr
Kraus se vrací z úspěšné mise v Číně a rozhodne se, že než se vrátí
zpět do zahraničí, trochu si užije, než zinkasuje úspěšně realizovaný
obchod. Vydá se na prázdninovou cestu za zábavou, vzrušením
a penězi. Všechno bohužel nejde podle jeho představ a jeho cesta se
během několika okamžiků postupně změní v malou noční můru, plnou
zvratů, nešťastných náhod a humorných situací, které na své cestě za
štěstím nečekal. Příběh o muži, který nechce dospět, ale zároveň už
nemůže žít jako kluk. Čím déle je na cestě, tím víc se jeho cesta
komplikuje a vidina úspěšného obchodu se rozplývá. Petr se zaplete tak
hluboko, že si ani nevšimne, že ten, kdo by mu mohl doopravdy změnit
život, je celou dobu nablízku...
„Chci navázat na tradici českých situačních komedií, které se nespoléhají jen na
jednoduché vtipy, ale rád bych nabídl i situace, ve kterých se každý člověk najde
a bude mít možnost se zamyslet. Spoléhám se na moderní způsob vyprávění
a chci splnit žánrové mantinely romantické komedie a přivést na plátno silný
mužský charakter dnešních třicátníků.“
Rudolf Havlík, režisér
A story about a man who decides to change his life. Businessman Petr
Kraus returns from a successful mission in China and decides to enjoy
himself a bit before he cashes in on the success of his completed
business deal. He embarks on a journey of fun, excitement and wealth.
Unfortunately, not everything goes according to plan and within a few
short moments his life turns into a bit of a nightmare full of unhappy
coincidences and humorous situations that he was not expecting on his
road to happiness. A story about a man who does not want to grow up
but, at the same time, can no longer live like a boy. The longer he is on
the road, the more his journey becomes complicated and the more the
vision of a successful business deal begins to fall apart. Petr becomes
entangled so deep that he doesn't even realize that the one person that
can truly help him has been close to him the entire time...
“I want to follow in the Czech tradition of situation comedies that do not merely
rely on simple jokes, but also I want to offer situations in which everybody can
see themselves and will have a chance to contemplate. It relies on a modern
narrative method and strives to fulfil the spirit of the romantic comedy genre and
to bring the strong male character of today’s thirty-somethings to the screen.”
Rudolf Havlík, director
KONTAKT / CONTACT
Bio Art production, Ivo Krátký, Korunní 104/A2, 101 00 Prague 10, Czech Republic
mobile: +420 602 205 391, e-mail: [email protected], www.bioartproduction.cz
FILMS
IN PRODUCTION
FILMy
vE výRObě
2
ZERO
ZERO
Zero je film o globalizaci, který s nadsázkou a stylizací vypráví
provokativní příběh o muži bojujícím všemi prostředky za záchranu včel.
Druhý celovečerní hraný film scénáristy a režiséra Gyuly Nemese, jehož
hraný debut Moje jediné soutěžil na festivalu v Benátkách a jehož film
Ztracený svět obdržel cenu pro nejlepší dokument na festivalu
v Karlových Varech.
Zero is a film about globalisation telling, with overstatement and style,
a provocative story of a man fighting to save his bees with everything at
his disposal. This is the second feature film of screenwriter and director
Gyula Nemes, whose feature debut My One and Onlies competed in the
festival in Venice and whose film Lost World received the award for the
best documentary at the festival in Karlovy Vary.
REŽIE / DIRECTOR
Gyula Nemes
ŽÁNR / GENRE
drama, roadmovie,
paradokument / drama, road
movie, paradocumentary
DEBUT / DEBUT
ne / no
NÁMĚT / STORY
Gyula Nemes, Tamás Beregi
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Gyula Nemes, Tamás Beregi
PRODUCENT / PRODUCER
Gyula Nemes – Playtime (HU),
Iván Angelusz – Katapult Film
(HU), Jiří Konečný – endorfilm,
Eike Goreczka – 42Film (DE)
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY / WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
mnoho různých míst v Evropě,
poušť v Africe / various
locations in Europe, the desert
in Africa
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ /
WHERE FILMING IS PLANNED
Maďarsko, Česká republika,
Německo, Mali / Hungary,
Czech Republic, Germany, Mali
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
RELEASE
jaro 2014 / spring 2014
STOPÁŽ / RUNNING TIME
90 min
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
György Durst, Peter Reich –
Mediawave 2000 (HU)
PROMÍTACÍ FORMÁT / SCRENNING
FORMAT
35 mm, DCP
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET*
cca 32 mil. Kč /
cca 1,23 mil. EUR
KOPRODUKČNÍ TRH /
CO-PRODUCTION MARKET
Connecting Cottbus 2011
Coproduction Village Les Arcs
2012
TERMÍN REALIZACE / DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
jaro 2013 / spring 2013
PODPORA / SUPPORT
Maďarský národní fond /
Hungarian National Film Fund,
Mitteldeutsche Medienförderung
KONTAKT / CONTACT
endorfilm, Jiří Konečný, Přímětická 4, 140 00 Prague 4, Czech Republic
tel./fax: +420 241 730 780, mobile: +420 602 358 373, e-mail: [email protected], www.endorfilm.cz
1
FILMy
v POSTPRODUkCI
2
FILMS
IN POST-PRODUCTION
3
3
FILMy
v POSTPRODUkCI
FILMS
IN POST-PRODUCTION
bELLa MIa
bELLa MIa
REŽIE / DIRECTOR
Martin Duba
DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR
CinemArt
ŽÁNR / GENRE
drama / drama
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET*
17 mil. Kč / 654 000 EUR
DEBUT / DEBUT
ne / no
TERMÍN REALIZACE / DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
jaro 2011 – jaro 2013 /
spring 2011 – spring 2013
NÁMĚT / STORY
Martin Duba
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Marek Epstein
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Martin Duba
ZVUK / SOUND
Klára Javoříková
HUDBA / MUSIC
Józef Skrzek
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Karel Křivka, M. Malcánek
PRODUCENT / PRODUCER
Miloslav Šmídmajer –
Bio Illusion
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Aleš Tříska – CinemArt
HRAJÍ / FEATURING
Petr Forman, Zuzana Norisová,
Anna Fialová, Petr Rajchert,
Břetislav Rychlík
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY / WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
vesnice, hory, pastviny, volná
příroda… / village, mountains,
pastures, wide open nature…
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ /
WHERE FILMING IS PLANNED
Roprachtice v Jizerských
horách / Roprachtice in the
Jizera Mountains
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
podzim 2013 / autumn 2013
STOPÁŽ / RUNNING TIME
90 min
PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING
FORMAT
DCP
Stádo krav z menšího statku je kvůli podezření na BSE – nemoc šílených
krav odsouzeno k utracení. Zvířata se vzbouří a pokusí se utéct. Lidé na
ně začnou pořádat hon, ale stádo pod vedením krávy Belly se dokáže
bránit nástrahám. S neúspěchem stoupá agresivita. Gradující souboj o to,
kdo s koho, už má pramálo společného s původní veterinární prevencí.
Na druhé straně se najdou lidé, kteří se snaží kravám pomoci. Hrdinky
touží jen po jediném, po svobodném životě v přírodě, v níž jsou ale náhle
nuceny se také učit žít a přežít. V přírodě, kde je nikdo nenakrmí,
nepodojí, nenadopuje léky, přírodě, jíž se sami musejí přizpůsobit.
Poznávají, co je to hlad, zima, strádání i bolest. I ztráta blízkých…
„Bella Mia je pro mne nejen velkou uměleckou výzvou, ale i specifickou srdeční
záležitostí a výpovědí o vztahu k přírodě, zvířatům a všemu, co k ní náleží.
Nemohu sám změnit nehumánní a arogantní chování lidí ke zvířatům a přírodě, ale
mohu tímto filmem přimět některé diváky, aby se na chvilku zamysleli nad touto
problematikou a rozhodli se, jestli jim takový styl života osobně vyhovuje, nebo se
jej pokusí změnit tím, že začnou sami u sebe s jakoukoliv možnou změnou
přístupu.“
Martin Duba, režisér
A herd of cows from a small farmstead is sentenced to be destroyed due
to a suspicion of BSE (mad cow disease). The animals revolt and try to
escape. People start to try to hunt them down but the herd, under the
leadership of the cow Bella, manages to use traps to protect itself. As the
failures mount, so does the aggression. The escalating battle to find
a victor now has little in common with the original veterinary prevention.
On the other hand there are people who try to help the cows. Our heroines
desire only one thing, a free life in the great outdoors, where they are also
forced to learn how to live and survive. In the great outdoors, where there
is no one to feed them, milk them or fill them up with medicine. The great
outdoors, where they themselves have to adapt. They learn all about
hunger, cold, deprivation and pain. And the loss of loved ones…
“For me Bella Mia is not only a great artistic challenge, but also a definite affair of
the heart and it tells of the relationship to nature, animals and everything that
goes with them. I myself cannot change the inhumane and arrogant behaviour of
people to animals and nature, but with this film I can move some viewers to think
about this issue for a little while and to decide whether this lifestyle personally
appeals to them, or if they will try to change it starting with themselves and any
kind of change in their approach.”
Martin Duba, director
KONTAKT / CONTACT
Bio Illusion, Miloslav Šmídmajer, Baarova 43/27, 140 00 Prague 4, Czech Republic
mobile: +420 602 440 753, e-mail: smidmajervbioillusion.com, www.bioillusion.cz
FILMS
IN POST-PRODUCTION
FILMy
v POSTPRODUkCI
3
CESTa vEN
THE Way OUT
Cesta ven vypráví současný příběh mladého romského páru Žanety
a Davida, rodičů malé Janičky. Jejich snaha žít slušně a důstojně naráží
na mantinely tzv. romské sociální pasti, kterou je rasismus, předsudky
většinové společnosti, vyloučení z normálních příležitostí získat legální
práci, chybějící potřebná kvalifikace, obtížná komunikace s úřady, dluhy,
ale i mizerné existenční podmínky spojené s determinací vlastního
prostředí, životního stylu a tradičních hodnot jejich etnika. David chce
zachránit rodinu i za cenu spáchání zločinu. Žaneta v sobě ale najde sílu
vzdorovat nepříznivé situaci jinak. Překoná dvojice existenční problémy,
které začínají rozkládat i jejich vztah? Má pro ně smysl nadále ctít vlastní
hodnoty a rodové tradice? A bude pro ně jejich „cesta ven“ jen dalším
„útěkem“, nebo nadějí změnit jejich život?
The Way Out tells a modern story of a young Romany couple, Žaneta
and David, the parents of little Janička. Their efforts to live a decent and
dignified life run up against the “Romany social trap,” which is racism, the
society’s prejudices, exclusion from opportunities to obtain legal work,
the lack of necessary qualifications, difficult communication with officials,
debts and also the miserable existential conditions connected with the
environment, lifestyle and traditional values of their ethnicity. David wants
to protect his family, even at the expense of committing a crime. But
Žaneta finds inner strength to defy the unfavourable situation in
a different way. Will they overcome the existential problems that start to
take apart their relationship? Is it worthwhile for them to continue to
honour their own values and family traditions? And will their “way out” be
only another “escape” for them, or a promise to change their lives?
REŽIE / DIRECTOR
Petr Václav
DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR
Aerofilms
ŽÁNR / GENRE
sociální drama / social drama
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET*
18 mil. Kč / 692 308 EUR
DEBUT / DEBUT
ne / no
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY / WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
Ostrava – městská
a industriální krajina,
vyloučené lokality, Nemanice –
vesnice v horách u Domažlic /
Ostrava – urban and industrial
landscape, excluded localities,
Nemanice – a village in the
mountains near Domažlice
NÁMĚT / STORY
Petr Václav
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Petr Václav
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Štěpán Kučera
ZVUK / SOUND
Ivan Horák
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Jan Pfeiffer
PRODUCENT / PRODUCER
Jan Macola, Miloš Lochman –
moloko film
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Tom Dercourt – Cinema Defacto
(FR), Česká televize
HRAJÍ / FEATURING
Klaudia Dudová, David Ištok
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ /
WHERE FILMING IS PLANNED
Ostrava
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
DATE OF DOMESTIC THEATRICAL
RELEASE
podzim 2013 / autumn 2013
STOPÁŽ / RUNNING TIME
100 min
PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING
FORMAT
DCP
PODPORA / SUPPORT
Centre national du cinéma et
de l'image animée (CNC)
KONTAKT / CONTACT
moloko film, Jan Macola, U Vorlíků 3, 160 00 Prague 6, Czech Republic
mobile: +420 724 938 883, e-mail: [email protected], www.molokofilm.com
3
FILMy
v POSTPRODUkCI
FILMS
IN POST-PRODUCTION
CyRIL a METODěj –
aPOŠTOLOvé SLOvaNů
CyRIL aND METHODIUS –
aPOSTLES TO THE SLavS
REŽIE / DIRECTOR
Petr Nikolaev
ŽÁNR / GENRE
drama / drama
HRAJÍ / FEATURING
Roman Zach, Ondřej Novák,
Josef Abrhám, Marian Roden,
Milan Bahul, Vilém Udatný,
Vladimír Javorský
DEBUT / DEBUT
ne / no
DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR
HCE
NÁMĚT/ STORY
Viktor Krištof
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET*
55,5 mil. Kč / 2,14 mil. EUR
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Miroslav Osčatka, Petr Hudský
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
/ WHERE THE FILM IS SET
Velká Morava, Olymp, Řím,
Konstantinopol, Benátky, Řezno
/ Great Moravia, Olympus,
Rome, Constantinople, Venice,
Regensburg
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
David Ployhar
STŘIH / EDITOR
Michal Cuc
ZVUK / SOUND
Miloš Sommer
HUDBA / MUSIC
Jiří Chlumecký, Jiří Pavlica
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Mariana Stránská, Martin
Stránský
PRODUCENT / PRODUCER
Viktor Krištof – Three Brothers
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Marian Urban – ALEF Film &
Media (SK), Vasilij Misthenko
– Everest Film (RU), Branislav
Srdic – Aatlanta (SI), RTVS
(SK), Barrandov Studios, Česká
televize
Cyril a Metoděj se zasloužili o vznik prvního slovanského písma, rozvoj
slovanské kultury, překlad starého zákona, vytvoření nového právního
řádu a položili základ moderní české státnosti. Zásadním způsobem
ovlivnili historii všech slovanských národů. Ve filmu je kladen důraz na
odkaz minulosti a myšlenka, že evropské národy neudrží pohromadě ani
moc, ani ekonomický zájem, pokud nebudou stát na silném morálním
a duchovním základu.
Cyril and Methodius were responsible for the creation of the first Slavic
script, the development of Slavic culture, the translation of the Old
Testament and the creation of a new legal code and they also set the
foundation for modern Czech statehood. They significantly influenced the
history of all Slavic nations. The film puts an emphasis on the legacy of
the past and on the idea that neither power nor economic interests will
keep European nations together if they do not stand on a strong moral
and spiritual foundation.
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ /
WHERE FILMING IS PLANNED
Konstantinopol, Řím, Kypr
Barrandov Studios aj. /
Constantinople, Rome, Cyprus,
Barrandov Studios etc.
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
RELEASE
listopad 2013 / November 2013
STOPÁŽ / RUNNING TIME
105 min
PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING
FORMAT
DCP 2K/HD
KONTAKT / CONTACT
Three Brothers, Viktor KRIŠTOF, Hlubočepská 35/4, 152 00 Prague 5, Czech Republic
tel: +420 251 682 137, mobile: +420 724 809 247, e-mail: [email protected], www.historicalmovie.com
FILMS
IN POST-PRODUCTION
FILMy
v POSTPRODUkCI
3
DETEkTIv DOWN
THE DOWNS DETECTIvE
Robert Bogerud chce být soukromým detektivem, což ale není tak
jednoduché, pokud máte jako on Downův syndrom. Všichni jeho
potenciální zákazníci tak zmizí v okamžiku, kdy Robert sundá svůj
detektivní klobouk. Nakonec se mu však podaří sehnat první případ:
bruslařská legenda Olav Starr zmizel a jeho manželka a jejich dvě
dospělé děti potřebují detektiva. Robert konečně dostává šanci zapůsobit
na svého otce, policistu, který nikdy nebyl schopen přijmout svého syna
i s jeho odlištnostmi. Robert však netuší, že je najat jen proto, aby se
uklidnila Olavova stará a senilní matka, která by jinak zavolala policii.
Robert Bogerud wants to be a private investigator, but it’s not that easy
when you have Down syndrome. All his potential customers evaporate as
soon as Robert tips his detective’s hat. He finally manages to secure an
assignment: The skating legend Olav Starr has disappeared and his wife
and two adult offspring need an investigator. Robert finally has the
chance to impress his father, a police officer who’s never been able to
accept his son’s challenges. What Robert doesn’t know is that he’s only
been hired to placate Olav’s old, senile mother, who otherwise would
have called the police.
REŽIE / DIRECTOR
Ba° rd Breien
ŽÁNR / GENRE
komedie / comedy
DEBUT / DEBUT
ne / no
NÁMĚT / STORY
Ba° rd Breien
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Ba° rd Breien, Eske Troelstrup
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Gaute Gunnari
STŘIH / EDITOR
Zaklina Stojcevska
HRAJÍ / FEATURING
Svein Andre Hafso, Sven
Nordin, Liv Bernhoft Osa
DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR
CinemArt
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET*
95 mil. Kč / 3,65 mil. EUR
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY / WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
Norsko – Oslo / Norway – Oslo
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ /
WHERE FILMING IS PLANNED
Praha, Hýskov / Prague, Hýskov
HUDBA / MUSIC
Chris Minh Doke
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
podzim 2013 / autumn 2013
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Jindřich Kočí
STOPÁŽ / RUNNING TIME
90 min
PRODUCENT / PRODUCER
Asle Vatn, Pál Reed – Friland
produksjon (NO)
PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING
FORMAT
DCP
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Pavel Berčík, Ondřej Zima –
Evolution Films, Nimbus Film
(DK), Česká televize
KONTAKT / CONTACT
Evolution Films, Pavel Berčík, Soukenická 1196/11, 110 00 Prague 1, Czech Republic
e-mail: [email protected], www.evolutionfilms.cz
3
FILMy
v POSTPRODUkCI
FILMS
IN POST-PRODUCTION
jakO NIkDy
LIkE NEvER bEFORE
REŽIE / DIRECTOR
Zdeněk Tyc
ŽÁNR / GENRE
drama / drama
DEBUT / DEBUT
ne / no
NÁMĚT / STORY
Markéta Bidlasová
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Markéta Bidlasová, Zdeněk Tyc
KAMERA /DIRECTOR OF
PHOTOGRAPHY
Patrik Hoznauer
STŘIH / EDITOR
Vladimír Barák
ZVUK / SOUND
Jan Čeněk
HUDBA / MUSIC
Petr Ostrouchov
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Adam Pitra, Andrea Králová
PRODUCENT / PRODUCER
Ondřej Trojan – Total HelpArt
T.H.A
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Jaroslav Kučera – Česká
televize, Zuzana Mistríková,
Lubica Orechovská – PubRes
(SK)
HRAJÍ / FEATURING
Jiří Schmitzer, Petra Špalková,
Taťjana Medvecká
DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR
Falcon
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET*
20 mil. Kč / 770 000 EUR
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY / WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
venkov / countryside
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ /
WHERE FILMING IS PLANNED
venkov / countryside
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
září 2013 / September 2013
STOPÁŽ / RUNNING TIME
100 min
PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING
FORMAT
DCP
Vladimír Holas, malíř a sochař, namaloval spoustu krásných obrazů – ale
ne tak skvělých, jak si přál. Nebyl ve straně, nebyl ve Svazu výtvarných
umělců, nezaprodal se minulému režimu. Dům v krásné krajině je jeho
poslední útočiště, smrt je nevyhnutelná a on nechce umřít v odcizené
nemocnici. V tomto komorní filmu jsou klíčové další dvě hrdinky:
partnerka Karla a Jaruna, vdaná žena a bývalá milenka. Tato trojice vede
marný boj se smrtí a současně mezi sebou – což přináší každému z nich
určité očištění. V blízkosti smrti může člověk pochopit, kdo je. Nebo také
nemusí. Náš film možná otevře otázku: jaký má můj život smysl ?
„Smrt. Tato otázka nahání strach, ale jednou se s ní bude muset vyrovnat každý
z nás. Pohledu na konec lidské existence chci dát důstojnost a smysl, neboť naše
současnost před ním zbaběle prchá, nebo ho neupřímně obchází. Účelem filmu je
osvítit možnost, aby věc těžká se stala lekcí pro život. Smrt může způsobit, že
nejbližší bytosti, kterých se týká, se stanou tím, čím byly povolány se stát. Smrt
totiž stupňuje každé napětí a trpí nám méně polopravd, kterými běžně žijeme.“
Zdeněk Tyc, režisér
Vladimír Holas, painter and sculptor. He painted a lot of beautiful
paintings, but they weren’t as great as he wanted them to be. He wasn’t
in the party, he was not in the Artists' Union and he didn’t sell out to the
previous regime. A building in the beautiful countryside is his final refuge.
He is at death’s door and he doesn’t want to die in a sterile hospital.
There are three key figures in this intimate film, two heroines in addition
to the main protagonist: Karla, his partner and Jaruna, a married woman.
She was once the painter’s lover. This trio leads a futile fight against
death and also among themselves – which brings each of them a certain
absolution. A person might comprehend who he is when he is close to
death. Or he might not. It would be good for us to remember the question
– what meaning does my life have?
“A Death. This issue invokes fear, though all of us will have to face up to it
eventually. I want to give the view of the end of a human existence dignity and
sense, since our present cowardly flees from it or falsely circumvents it. The goal
of the film is to illuminate the possibility of a difficult thing becoming a lesson for
living. Death can cause those closest to us to become that, which they were
called upon to be. Because death intensifies all tension and tolerates few of the
half-truths under which we commonly live.”
Zdeněk Tyc, director
KONTAKT / CONTACT
Total HelpArt T.H.A, Michaela Syslová Kuchynková, Nad Spádem 16, 147 00 Prague 4, Czech Republic
mobile: +420 602 231 297, e-mail: [email protected], www.tha.cz
FILMS
IN POST-PRODUCTION
FILMy
v POSTPRODUkCI
3
kLaUNI
CLOWNWISE
Na počátku kariéry vytvořili Oskar, Max a Viktor klaunskou skupinu
Busters. Jejich klauniády představovaly ostrůvky svobody uprostřed
nehybné bažiny rezignace v komunistickém režimu bývalého
Československa. Pak se však mezi třemi klauny cosi vážného odehrálo.
Jak se ukáže, národem milovaní klauni se mezi sebou nedokážou vystát.
Nyní se Oskar vrací po třiceti letech z emigrace, aby v Praze uzavřel
svoji uměleckou kariéru. Setkání s bývalými přáteli vede k nevyhnutelné
vzájemné konfrontaci. Osud jim tak nabízí ještě jednu šanci, jak to
naposledy pořádně roztočit. I po třiceti letech otázka zůstává stále stejná:
Kdo se bude smát naposled?
„Zlato tohoto filmu je v zasazení klaunů (hraných skutečnými komiky) do žánru
sociálního dramatu. Klaun není obvyklým protagonistou příběhu o stáří,
ubíhajícím čase a lásce mizící ze života. Film v sobě tedy nese prvky komedie,
komediální archetypy, aniž by se komedií sám stal. Způsob jejich obrany (humor)
se zde stává cestou „proti času“, do krajiny dětství a radosti ze hry. Je to způsob,
jak tvůrčí duch vzdoruje smrti.”
Viktor Tauš, režisér
At the beginning of their careers Oskar, Max and Viktor created
a superstar clown trio called Busters. Their clownery personified little
islands of freedom in the midst of a motionless swamp of resignation
during the communist regime of the former Czechoslovakia. An explosive
disagreement, however, led to the three clowns breaking up. As it turns
out the clowns, beloved by the nation, can’t stand each other. Now, after
thirty years in exile, Oskar returns to end his artistic career in Prague.
The meeting with his former friends leads to an unavoidable
confrontation. Will the glimmer of the former sunshine days create
a spark that will set them on fire again? Even after all this time the
question remains the same: who will have the last laugh?
“The magic of this film is in the placement of the clowns (played by real comics)
in a social drama genre. A clown is not a typical protagonist in a story about
getting old, time passing and love disappearing from life. The film does contain
elements of comedy, comedic archetypes, without becoming a comedy itself. Here
the way they defend themselves (humour) becomes a journey “against time,” to
a landscape of childhood and joy from playing. It’s a way for a creative spirit to
defy death.”
Viktor Tauš, director
REŽIE / DIRECTOR
Viktor Tauš
ŽÁNR / GENRE
drama o komedii / a drama
about comedy
DEBUT / DEBUT
ne / no
NÁMĚT / STORY
Petr Jarchovský, Boris Hybner,
Viktor Tauš
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Petr Jarchovský
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Milan Chadima
STŘIH / EDITOR
Alois Fišárek
ZVUK / SOUND
Lukáš Moudrý
HUDBA / MUSIC
Petr Ostrouchov
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Jan Kadlec
PRODUCENT / PRODUCER
Michal Kollár, Viktor Tauš –
Fog’n’Desire Films
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Walter Kraft – Samastinor,
Česká televize, Donato Rotunno
– Tarantula (LU), Taru Mäkelä,
Jouko Seppälä – Kinosto Oy
(FI), Peter Bajzlík – Sokol Kollár
(SK), Tomáš Rotnágl, Jan
Kadlec – K Film plus
HRAJÍ / FEATURING
Didier Flamand, Oldřich Kaiser,
Jiří Lábus, Julie Ferrier, Kati
Outinen, Tatiana Medvecká
DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR
Falcon
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET*
59,75 mil. Kč / 2,29 mil. EUR
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY / WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
Praha / Prague
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ /
WHERE FILMING IS PLANNED
Praha; Luxemburg, Marnach
(LU); Turku, Helsinki (FI)
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
24. 10. 2013
STOPÁŽ / RUNNING TIME
120 min
PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING
FORMAT
DCP
KONTAKT / CONTACT
Fog'n'Desire Films, Voroněžská 24, 100 00 Prague 10, Czech Republic
Michal Kollár, mobile: +420 775 619 027, e-mail: [email protected]
Viktor Tauš, mobile: +420 775 204 809, e-mail: [email protected], www.fogndesirefilms.com
3
FILMy
v POSTPRODUkCI
FILMS
IN POST-PRODUCTION
křÍDLa vÁNOC
WINGS OF CHRISTMaS
REŽIE / DIRECTOR
Karin Babinská
ŽÁNR / GENRE
komedie, drama / comedy,
drama
DEBUT / DEBUT
ne / no
NÁMĚT / STORY
Karin Babinská
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Karin Babinská
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRPAHY
Martin Douba
STŘIH / EDITOR
Alois Fišárek
ZVUK / SOUND
Klenka Jiří
VÝTVARNÍK / SET DESINGER
Jiří Sternwald
PRODUCENT / PRODUCER
Veronika Schwarczová –
CINEART TV Prague
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Česká televize, i/o post,
Michael Lightning Samuelson
HRAJÍ / FEATURING
Richard Krajčo, Vica Kerekes,
Jakub Prachař, David Novotný,
Vilma Cibulková, Lenka
Vlasáková
Hrdinové filmu dostanou možnost něco si přát a jejich život se tak
rozeběhne směrem, který si sami určili. Řada „náhod“ jim přinese to, co
chtěli, a tak mají možnost si svá přání prožít. V životě jsme zodpovědní
nejen za vše, co děláme, ale stejně tak i za to, co říkáme, co si myslíme
a po čem toužíme.
The film’s protagonists receive an opportunity to make a wish and thus
their lives take the path they themselves have ordained. Several
“coincidences” bring them all they wanted and so they have the chance
to experience their wishes. We are not only responsible in our lives for
everything that we do, but also for everything we say, everything we think
and everything we desire.
DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR
Falcon
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
11. 11. 2013
STOPÁŽ / RUNNING TIME
cca 100 min
PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING
FORMAT
DCP
KONTAKT / CONTACT
CINEART TV Prague, Veronika Schwarczová, Ke Hrádku 1644/11, 148 00 Prague 4, Czech Republic
mobile: +420 777 220 365, e-mail: [email protected]
0
FILMS
IN POST-PRODUCTION
FILMy
v POSTPRODUkCI
3
LÍbÁNky
HONEyMOON
Líbánky jsou psychologickým dramatem, kterým bychom chtěli uzavřít
trilogii, kterou zatím tvoří naše předchozí filmy Kawasakiho růže
a Nevinnost. Společným tématem je úvaha nad minulou vinou
a možností odpuštění. Komorní příběh se odehrává během jediného
odpoledne, noci a následujícího rána na rodinné chalupě. Tady se
odehraje svatební oslava, kterou naruší nepozvaný host. Příběh
vnímáme zároveň jako metaforu společenské (ne)možnosti vyrovnání se
s tragickou minulostí.
„Realizace Líbánek skoro bezprostředně navazovala na můj film Odpad, město,
smrt… a v jeho hlavních mužských rolích se objevují dva do té doby méně známí
herci Komorního Divadla Stanislav Majer a Jiří Černý. Zároveň se jedná
o v krátkém čase druhou spolupráci s kameramanem Martinem Štrbou. Výtvarná
stránka projektu, který se odehrává prakticky na jediném místě (usedlost
Widmanov poblíž Třeboně), je dílem architekta Jana Kadlece. Střihačem filmu byl
poprvé Alois Fišárek.“
Jan Hřebejk, režisér
Film Honeymoon is a psychological drama, a conclusion of a film trilogy
consisting of our previous films Kawasaki's Rose and Innocence. The
common theme here is a reflection of guilt and possibilities for forgiveness.
The intimate story of Honeymoon takes place in one afternoon, night and
next morning at a family cottage. We're at a wedding celebration which is
disrupted by an uninvited guest. The story is conceived as a metaphor for
social (im)possibility of getting over a tragic past.
“The filming of Honeymoon followed almost immediately on the heels of my film
Garbage, the City and Death… and they share the two main actors, relatively
unknown players from the Komorní Divadlo Theatre Stanislav Majer and Jiří
Černý. We are also working with cameraman Martin Štrba for the second time in
a short period of time. The artistic aspect of the project, which takes place
practically in a single location (the Widmanov farmstead near Třeboň), is the work
of architect Jan Kadlec. The film’s editor was, for the first time, Alois Fišárek.“
Jan Hřebejk, director
REŽIE / DIRECTOR
Jan Hřebejk
ŽÁNR / GENRE
drama / drama
DEBUT / DEBUT
ne / no
NÁMĚT / STORY
Petr Jarchovský
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Petr Jarchovský
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Martin Štrba
STŘIH / EDITOR
Alois Fišárek
ZVUK / SOUND
Lukáš Moudrý
HUDBA / MUSIC
Aleš Březina
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Jan Kadlec
PRODUCENT / PRODUCER
Michal Kollár, Viktor Tauš –
Fog’n’Desire Films
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Česká televize, Tomáš Rotnágl,
Jan Kadlec – K Film plus
HRAJÍ / FEATURING
Anna Geislerová, Stanislav
Majer, Jiří Černý, Kristýna
Fuitová, David Máj
DISTRIBUTOR / DISTIBUTOR
Falcon
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET*
25,95 mil. Kč / 998 000 EUR
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY / WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
Čechy, městečko s kostelem na
náměstí, chata, louka, rybník /
Bohemia, a small town with
a church on the square,
a cottage, meadow, fish pond
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ /
WHERE FILMING IS PLANNED
okolí Třeboně, Liberec / around
Třeboň, Liberec
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
22. 8. 2013
STOPÁŽ / RUNNING TIME
92 min
PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING
FORMAT
DCP
KONTAKT / CONTACT
Fog’n’Desire Films, Voroněžská 24, 100 00 Prague 10, Czech Republic
Michal Kollár, mobile: +420 775 619 027, e-mail: [email protected]
Viktor Tauš, mobile: +420 775 204 809, e-mail: [email protected], www.fogndesirefilms.com
1
3
FILMy
v POSTPRODUkCI
FILMS
IN POST-PRODUCTION
POSLEDNÍ Z aPORvERU
THE LaST OF aPORvER
Trikový fantasy film kombinující živé herce s animovaným a počítačově
vytvořeným prostředím. Příběh chlapce Rybliho a dívky Maysu, kteří
svou láskou zachrání svět Aporveru před zkázou… Nikdy nevíme, čí
srdce může zachránit celý svět…
REŽIE / DIRECTOR
Tomáš Krejčí
ŽÁNR / GENRE
fantasy / fantasy
DEBUT / DEBUT
ne / no
NÁMĚT / STORY
Michal Zelenka, Tomáš Krejčí
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Jana Ozoráková, Michal
Zelenka, Tomáš Krejčí
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Česká televize, Farbyka (SK),
RTVS (SK), Salamander
Syndicate, Flamesite,
Umbrella Post, JK Sound
Studio Virtual, Michal Zelenka,
Romelys associates LLC (UK),
David Ployhar, Bontonfilm
HRAJÍ / FEATURING
Petr Forman, Filip Cíl, David
Vobořil, Jana Pidrmannová,
Nela Boudová, Eduard Jenický,
Maysu Tarpová, Tami Stronach,
Michal Zelenka, Tomáš Klus,
Václav Jiráček, Monika Načeva
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
David Ployhar
DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR
Bontonfilm
STŘIH / EDITOR
Vladimír Žán
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET*
229 mil. Kč / 8 861 316 EUR
ZVUK / SOUND
Jiří Klenka, Jan Šléška
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
zima 2013 / winter 2013
HUDBA / MUSIC
Ondřej Brousek, Markéta
Irglová
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Ondřej Mašek, Markéta
Šafáriková
„Celková stylizace filmu navazuje na odkaz českého režiséra Karla Zemana. Film
bude z velké části skládán z ručně kreslených komponentů, jež budou následně
rozanimovávány a spojeny v interakci s živými herci. Tak vznikne jedinečný
a doposud nikdy nerealizovaný styl, který kráčí novou vývojovou cestou,
a nabídne alternativu k filmům podobného žánru.“
Tomáš Krejčí, režisér
A fantasy film combining live actors with animated and computergenerated environments. The story of a boy, Rybli, and a girl, Maysu,
who save the world of Aporver from destruction… You never know whose
heart might save the whole world…
“The overall stylisation of the film continues in the legacy of Czech director Karel
Zeman. To a great extent the film will be comprised of hand-drawn components,
which will subsequently be animated and joined in interaction with live actors.
This will give rise to a unique style that has never been realised before and that
blazes a new path of development, offering an alternative to films of a similar
genre.”
Tomáš Krejčí, director
STOPÁŽ / RUNNING TIME
76 min
PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING
FORMAT
DCP
PRODUCENT / PRODUCER
Tomáš Krejčí, Jiří Košťál –
Actor’s Runway Agency
KONTAKT / CONTACT
Salamander Syndicate, Jiří Košťál, Mánesova 37, 120 00 Prague 2, Czech Republic
mobile: +420 777 599 560, e-mail: [email protected], www.synfilms.cz
2
FILMS
IN POST-PRODUCTION
FILMy
v POSTPRODUkCI
3
„PřIjDE LETOS jEŽÍŠEk?“
LITLLE baby jESUS
Šarmantní šedesátník José se vrací po třiceti letech do Prahy, přestože
byl přesvědčen, že rodné město již nikdy neuvidí. Podlehl naléhání své
věřící, mexické manželky Dolores, která je přesvědčena, že pro jejich
dceru Penélope, která se marně snaží otěhotnět, je poslední nadějí
zázrak, který by v předvánočním čase mohlo splnit slavné Pražské
Jezulátko. K rozhodnutí pomůže i naléhání jeho pražského kamaráda
Rudy. A tak José souhlasí s návratem, který je pro něj radostný, ale
i bolestný – vrací se do míst, která znával i ke vzpomínkám, které
najednou ožívají – bývalá láska Květa na prvním místě. Brzy se ukazuje,
že v Praze je kromě legendárního Pražského Jezulátka i řada dalších
bytostí, které jsou schopné konat zázraky...
„Je to krásný mýtus – dárky rozdávající a vše vidící postava, kterou nikdo nikdy
neviděl, nikdo neví, jak vypadá, ale všichni na ní v různém věkovém rozpětí věří.
Není to kásné? V této době plné víry pouze v materii a peníze, že tato tradice –
věřit a psát ježíškovi nám vydržel? Myslím si, že bude osvěžující prostřednictvím
prožití si vánočního příběhu, uvědomit, že Vánoce jsou prostě od toho, aby se
konaly dobré skutky, přání se plnila za každou cenu, a aby na zázraky věřily nejen
děti.“
Lenka Kny, režisérka
Charming 60-something José returns to Prague after 30 years living in
Mexico, though he was convinced that he would never see his hometown
again. He was persuaded by his deeply religious Mexican wife Dolores,
who is convinced that only a miracle that might be fulfilled by Prague’s
famous Infant Jesus can help their daughter Penelopé get pregnant. And
the ideal time for this is Christmas. And when Ruda, his friend from
Prague, also insists, José agrees to return to the places he used to know
and to the memories that they bring back – including his former Prague
love. And it becomes evident that the Infant Jesus is not the only one
capable of making miracles come true in Prague.
“It is a beautiful myth: an all-seeing figure that delivers presents, that nobody has
ever seen, in fact no one even knows what he looks like, though everbody
believes in him at various times in their lives. Isn’t that wonderful? That in this
day and age where people only believe in the material and the monetary, this
tradition of writing and believing in the infant Jesus has remained? I think that it
will be refreshing to realise, through the experience of a Christmas tale, that
Christmas is simply about doing good deeds, fulfilling wishes no matter what the
cost and for people of all ages to believe in miracles.”
Lenka Kny, Director
REŽIE / DIRECTOR
Lenka Kny
ŽÁNR / GENRE
romantický / romance
DEBUT / DEBUT
ne / no
NÁMĚT / STORY
Daniela Fischerová, Hana
Cielová, Lenka Kny
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Lenka Kny, Karolína Dubová,
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Alexander Šurkala
STŘIH / EDITOR
Pavel Hrdlička
ZVUK / SOUND
Jakub Čech
HUDBA / MUSIC
Michal Pavlíček
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Pavla Michálková
PRODUCENT / PRODUCER
Lenka Kny – Blue Time
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Aleš Hudský Synergia Film,
Edher Campos – Machete
Producciones (MX), Patrik Pašš
– Trigon (SK)
HRAJÍ / FEATURING
Josef Abrhám, Libuše
Šafránková, Igor Chmela,
Václav Postránecký, Marian
Roden, Pavel Kříž, Natálie
Řehořová, Dolores Heredia,
Aislinn Derbéz
DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR
Bontonfilm
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET*
34 mil. Kč / 1,31 mil. EUR
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY / WHERE
FILM IS SET – LOCATIONS AND
MOTIFS
Praha – Malá Strana, Kostel
Pany Marie Vítězné, Pražské
Jezulátko, Mexiko – Mexico City,
Puebla, vánoční svátky na ulicích
/ Prague, Malá Strana, the
Church of Our Lady Victorious,
the Infant Jesus of Prague,
Mexico – Mexico City, Pueblo,
Christmas holidays on the streets
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ /
WHERE FILMING IS PLANNED
Praha, Mexico City / Prague,
Mexico City
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTICAL
RELEASE
1. 11. 2013
STOPÁŽ / RUNNING TIME
100 min
KONTAKT / CONTACT
BLUE TIME Lenka Kny, e-mail: [email protected]
SYNERGIA FILM, Aleš Hudský, Konšelská 12, 180 00 Prague 8, Czech Republic
mobile: +420 775 271 482, e-mail: [email protected], www.prijdeletosjezisek.cz
3
3
FILMy
v POSTPRODUkCI
FILMS
IN POST-PRODUCTION
REvIvaL
REvIvaL
REŽIE / DIRECTOR
Alice Nellis
ŽÁNR / GENRE
komedie / comedy
HRAJÍ / FEATURING
Boleslav Polívka, Miroslav
Krobot, Karel Heřmánek,
Vojtěch Dyk, Zuzana
Bydžovská, Lucie Žáčková
DEBUT / DEBUT
ne / no
DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR
Bontonfilm
NÁMĚT / STORY
Alice Nellis
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET*
29 mil. Kč / 1,11 mil. EUR
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Alice Nellis
TERMÍN REALIZACE / DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
podzim 2012 / autumn 2012
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Matěj Cibulka
STŘIH / EDITOR
Filip Issa
ZVUK / SOUND
Viktor Ekrt, Pavel Rejholec,
Matthew Gough
HUDBA / MUSIC
Jan Ponorka Ponocný
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Petr Fořt, Katarína Hollá
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY / WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
Praha, Hořovice, Jihlava atd;
kulturní domy, byty, ulice /
Prague, Hořovice, Jihlava etc;
houses of culture, flats, streets
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ /
WHERE FILMING IS PLANNED
Praha a okolí / Prague and
environs
PRODUCENT / PRODUCER
Rudolf Beirmann – IN Film
Praha
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
DATE OF EXPECTED DOMESTICAL
RELEASE
11. 7. 2013
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
RWE, Česká televize
STOPÁŽ / RUNNING TIME
115 min
PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING
FORMAT
DCP
Revival vypráví příběh čtyř muzikantů, jejichž rocková skupina SMOKE se
za nejasných okolností rozpadla v roce 1972, a kteří se – každý z jiných
důvodů – rozhodli pokusit o její velkolepý comeback. Důvody jsou
nejrůznější, ale ať už jsou původní pohnutky jakékoliv, tito stárnoucí muži
znovu začínají hrát a spolu s tím, jak si znovu začínají užívat hudby,
kamarádství a života na pódiu (a za ním), mění se i jejich plány a ambice.
A nakonec se změní i oni sami. A také se konečně podaří rozluštit jedno
velké tajemství – proč se vlastně skupina v roce 1972 rozpadla.
„Revival je tragikomedie o stárnutí, rock’n‘rolu a o podvodu, který báječně vyšel
tím, že se vůbec nepovedl. Je to také příběh čtyř lidí, které pozdní socialismus
a raná revoluce zavedly do zásadně jiných životních situací, ale kteří i přesto mají
stále něco společného – je ještě pár věcí, které by předtím, než kapitulují na svůj
život, chtěli udělat. Myšlenka na společný revival nabízí každému z nich
východisko, byť ze zcela jiných problémů. A také je to film o tom, že hudba, nad
kterou se naši rodiče kdysi pohoršovali, bude jednou hudba, které se budou naše
děti smát. A to je v pořádku.“
Alice Nellis, režisérka
Revival tells the story of four musicians whose rock band SMOKE broke
up under uncertain circumstances in 1972 and who, each for their own
reasons, decide to attempt a spectacular comeback. The reasons vary.
But whatever the original motives they had, these aging men start playing
together again and as they start enjoying the music, their friendship and
life onstage and behind the scenes, their plans and ambitions also
change. And they themselves also ultimately change. And one great
secret is also finally revealed – why the band actually broke up in 1972.
“Revival is a tragicomedy about growing old, about rock’n’roll and about
a deception that worked out wonderfully by not working out at all. It is also the
story of four people who the last gasps of socialism and the early stages of
capitalism led to substantially different situations in their lives, though they still
have something in common – there are still a few things they would like to
accomplish before they give up on their lives. The thought of a revival together
offers each of them a different way out, though from completely different
problems. And it is also a film about the fact that the music that used to shock
our parents will, one day, be the music our children will laugh at. And that’s just
the way it should be.”
Alice Nellis, director
KONTAKT / CONTACT
IN Film Praha, Marie Malinová, Žitná 23, 110 00 Prague 1, Czech Republic
e-mail: [email protected], www.infilm.cz
FILMS
IN POST-PRODUCTION
FILMy
v POSTPRODUkCI
3
ROZkOŠ
DELIGHT
Hlavním tématem filmu je posedlost. Posedlost láskou, posedlost
uměním, posedlost originalitou, posedlost napodobováním, posedlost
úspěchem, posedlost penězi a… posedlost sám sebou. Každá posedlost
nás dříve či později dovede k zániku, pokud nad ní ztratíme racionální
nadhled, pokud se jí necháme uvláčet. Jenomže jedině při tom „vláčení“ i přes všechny odřeniny a šrámy, můžeme na několik málo okamžiků dojít
k nalezení jedinečné ROZKOŠE – a o co jiného v životě vlastně jde?
Je to jako droga. To, co se zpočátku jeví jako slabé a nicotné, je schopno
se rozmnožit a přerůst v zásadní problém, který však může být
z pohledu těch, kteří nic podobného nezažili, zcela nepochopitelný
a absurdní.
„Příliš mnoho zajíců myslivcova smrt.“
Jitka Rudolfová, režisérka
The film’s main theme is obsession. An obsession with love, with art, with
originality, with copying, with success, with money and…with oneself.
Sooner or later every obsession leads us to ruin if we lose our rational
upper hand over it, if we let ourselves be dragged down by it. But it is
only when being dragged down, in spite of all the cuts and bruises, that
we find a unique DELIGHT, if only for a few short moments – and what
else is life really about? It is kind of like a drug. What at first seems to be
weak and trivial is capable of expanding and growing into a serious
problem that can appear to be absolutely incomprehensible and absurd
to those who have never experienced anything like it.
“Too many cooks spoil the broth.”
Jitka Rudolfová, director
REŽIE / DIRECTOR
Jitka Rudolfová
ŽÁNR / GENRE
tragikomické melodrama /
tragic comedy melodrama
DEBUT / DEBUT
ne / no
NÁMĚT / STORY
Jitka Rudolfová
SCÉNÁŘ / SCREENPLAY
Jitka Rudolfová
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Ferdinand Mazurek
STŘIH / EDITOR
Jakub Hejna
ZVUK / SOUND
Richard Müller
HRAJÍ / FEATURING
Jana Plodková, Martin
Myšička, Jaroslav Plesl, Jan
Budař, Václav Neužil, Martin
Pechlát
DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR
CinemArt
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET*
19 mil. Kč / 730 770 EUR
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY / WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
město / city
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ /
WHERE FILMING IS PLANNED
Praha, Jablonec nad Nisou /
Prague, Jablonec nad Nisou
HUDBA / MUSIC
Filip Míšek
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
září 2013 / September 2013
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Jan Novotný
STOPÁŽ / RUNNING TIME
100 min
PRODUCENT / PRODUCER
Viktor Schwarz – CINEART TV
Prague
PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING
FORMAT
HDV, DCP, Blu Ray
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Česká televize, i/o post
KONTAKT / CONTACT
CINEART TV Prague, Viktor Schwarcz, Ke Hrádku 1644/11, 148 00 Prague 4, Czech Republic
mobile: +420 777 220 364, e-mail: [email protected]
3
FILMy
v POSTPRODUkCI
FILMS
IN POST-PRODUCTION
SPUTNIk
SPUTNIk
REŽIE / DIRECTOR
Markus Dietrich
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Stephan von Tresckow
ŽÁNR / GENRE
dětský film / children’s film
PRODUCENT / PRODUCER
Marcel Lenz, Guido Schwab –
Ostlicht filmproduktion (DE)
DEBUT / DEBUT
ano / yes
NÁMĚT / STORY
Markus Dietrich
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Markus Dietrich
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Hamster Film (DE), Dries
Phlypo – A Private View (BE),
Pavel Strnad – Negativ
HRAJÍ / FEATUIRNG
Flora Li Thiemann, Finn
Fiebig, Luca Johannsen
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Philips Kirsamer
VÝŠE ROZPOČTU
55,84 mil. Kč / 2,14 mil. EUR
STŘIH / EDITOR
Monika Schindler
STOPÁŽ / RUNNING TIME
95 min
ZVUK / SOUND
Markus Brinkmann
PROMÍTACÍ FORMÁT /
SCREENNING FORMAT
35 mm, DCP
HUDBA / MUSIC
Jan P. Muchow
Dobrodružný příběh o „skutečných“ událostech z 9. listopadu 1989
v Německu dne, kdy padla Berlínská zeď! Pro desetiletého Frederika je
listopad 1989 katastrofálním startem – jeho milovaný strýček Mike je
vyhoštěn z NDR a musí do 48 hodin zemi opustit. Inspirován svým velkým
idolem kapitánem Kirkem, Frederike a jeho přátelé Jonathan a Fabian
postaví teleportovací stroj, aby se přenesli do Západního Berlína za
strýcem Mikem. Ale experiment dramaticky selže. Místo toho, aby
úspěšně přenesl tři děti, celá vesnice i s lidmi zmizí! Na okamžik se zdá,
že Frederike a jeho přátelé jsou poslední zbývající děti na Zemi. Nakonec,
jak je vidět v televizi, podařilo se přenést do západního Berlína všechny,
kromě nich. Jsou svědky, jak se jejich rodiny a přátelé zoufale snaží vylézt
zpět přes Zeď do své vlasti. Jen rychlé jednání může vrátit vše zpět
a zabránit tak pohraniční střelbě. Závod s časem a zákeřným místním
policistou Mauderem začíná...
An adventurous story about the “real” happenings of November 9, 1989
in Germany, the day the wall came down! For ten-year-old Frederike
October 1989 gets off to a disastrous start: her beloved Uncle Mike
is expelled from the GDR and has to leave the country within 48 hours.
Inspired by her big idol Captain Kirk, Frederike and her friends Jonathan
and Fabian construct a teleporting machine to “beam” herself to West
Berlin to visit her uncle Mike. But the experiment dramatically fails. Instead
of successfully beaming the three kids across, the entire village
population disappears! For a moment it seems that Frederike and her
friends are the last remaining kids on earth. But TV proves what Frederike
had immediately suspected: they have managed to beam everybody but
themselves to West Berlin. They witness on TV how their families and
friends desperately try to climb back over the Wall to their home country.
Only quick thinking and action can undo the experiment and prevent the
worst from happening before the border guards open fire. A race against
time and the nasty local policeman Mauder begins...
KONTAKT / CONTACT
Negativ, Zuzana Bieliková, Ostrovní 30, 110 00 Prague 1, Czech Republic
mobile: + 420 608 141 437, e-mail: [email protected], www.negativ.cz
FILMS
IN POST-PRODUCTION
FILMy
v POSTPRODUkCI
3
SRPNOvÍ POŠETILCI (pracovní název)
aUGUST FOOLS
Romantická komedie odehrávající se na pozadí studené války. Elsa,
modistka středního věku a jasnovidkyně má svůj život naprosto pod
kontrolou – dokud ovšem muž, kterého kdysi milovala a ztratila, neprojde
dveřmi jejího obchodu s klobouky. Jsme v Helsinkách roku 1962. Jan,
český jazzový hudebník, je ve městě kvůli vystoupení na „Mezinárodním
festivalu mládeže a studentstva“. Po více než dvě desetiletí Elsa věřila, že
tento muž je mrtvý... Zpočátku si chce Elsa od Jana udržet odstup.
A zejména od festivalu, který je pro ni jen dalším pokusem světových
komunistů vymýt mozek dobrým, důvěřivým občanům západních zemí jako
je Finsko. Jan však je vytrvalý, přesvědčivý a okouzlující. Když Elsa
nakonec překoná svůj strach z lásky a závazků, uvědomí si, že pokud spolu
chtějí strávit více než jen sedm dní festivalu, existuje jen jedno řešení...
„Film o právu každého jednotlivce na individuální štěstí, zachycuje Evropu za éry
studené války, ale může být snadno interpretován jako protest proti všem totalitním
způsobům myšlení, bez ohledu na politický systém nebo éru. Jako režisérka chci dát
svému publiku nejen zábavu, ale i něco k přemýšlení, poté co film skončí a opona se
zavře.“
Taru Mäkelä, režisér
A romantic comedy set against the political backdrop of the Cold War. Elsa,
a middle-aged hat maker and part-time clairvoyant, is apparently in total
control of her life – until the man she once loved and lost walks in through
the door of her Helsinki hat shop in 1962. Jan, a Czech jazz musician, is in
town to perform at the “International Festival of Peace and Friendship of the
Youth of the World.” For more than two decades Elsa believed the man was
dead. Elsa initially wants to stay away from Jan – and especially from the
Festival, which for her is just another attempt by the International
Communists to brainwash the good, unususpecting citizens of Western
countries, such as Finland. But Jan is persistent, persuasive and charming.
As Elsa eventually overcomes her fear of love and commitment, she
realises there is only one solution if the two of them want to be together for
more than the seven days of the Festival.
“August Fools is a romantic comedy about the right of each person to individual
happiness. The film captures Europe at the height of the cold war, though it could
easily be interpreted as a protest against all totalitarian ways of thinking,
regardless of the political system or era. As a director I do not only want to give
my audience something entertaining, but also something to think about after the
film is over and the curtains come down.”
Taru Mäkelä, director
REŽIE / DIRECTOR
Taru Mäkelä
ŽÁNR / GENRE
komedie / comedy
DEBUT / DEBUT
ne / no
NÁMĚT / STORY
Raija Talvio
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Raija Talvio
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Jouko Seppälä
STŘIH / EDITOR
Inge-Lise Langfeldt
ZVUK / SOUND
Pietari Koskinen
HUDBA / MUSIC
Stein Berge Svendsen
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Jan Kadlec
PRODUCENT / PRODUCER
Taru Mäkelä, Jouko Seppälä –
Kinosto Oy (FI)
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Michal Kollár, Viktor Tauš –
Fog’n’Desire Films, Knut
Skoglund – Pomor Film (NO),
Česká televize
HRAJÍ / FEATURING
Kati Outinen, Miroslav Etzler,
Elena Leeve, Kryštof Hádek,
Esko Salminen, Laura Birn
DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR
Bontonfilm
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET*
49,72 mil. Kč / 1,91 mil. EUR
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY / WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
Praha, Helsinky, finské a norské
pobřeži / Prague, Helsinki, coast
of Finland and Norway
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ /
WHERE FILMING IS PLANNED
Praha, Helsinki, Adenes (NO)
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
jaro 2014 / spring 2014
STOPÁŽ / RUNNING TIME
100 min
PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING
FORMAT
DCP
PODPORA / SUPPORT
The Finnish Film Foundation
Norsk Filminstitutt
Nordisk Film & TV Fond
KONTAKT / CONTACT
Fog’n’Desire Films, Voroněžská 24, 100 00 Prague 10, Czech Republic
Michal Kollár, mobile: +420 775 619 027, e-mail: [email protected]
Viktor Tauš, mobile: +420 775 204 809, e-mail: [email protected], www.fogndesirefilms.com
3
FILMy
v POSTPRODUkCI
FILMS
IN POST-PRODUCTION
vELMI NEkLIDNé LéTO
a vERy UNSETTLED SUMMER
REŽIE / DIRECTOR
Anca Damian
ŽÁNR / GENRE
drama / drama
DEBUT / DEBUT
ne / no
NÁMĚT / STORY
Philip O’Ceallaigh
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Anca Damian, Philip
O’Ceallaigh
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Liviu Marghidan
STŘIH / EDITOR
Catalin Cristutiu
ZVUK / SOUND
Igor Pokorný
HUDBA / MUSIC
Nathan Larsson
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Vladimír Bedřich Dvořák
PRODUCENT / PRODUCER
Anca Damian – Aparte Film
(RO)
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Martin Vandas – MAUR film,
Grant Keir – Factionnorth (UK),
Freddy Olsson – Bokomotiv
Filmproduction AB (SE)
HRAJÍ / FEATURING
Ana Ularu, Jamie Sives, Kim
Bodnia, Diana Cavallioti
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET*
26 mil. Kč / 1 mil. EUR
TERMÍN REALIZACE / DATES
OF PRINCIPLE PHOTOGRAPHY
2012
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY / WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
Bukurešť / Bucharest
Urbanistický příběh rozehrává během horkých letních dnů a nocí
evropského města zápletku milostně-erotického trojúhelníku. Daniel
vyslechne prostřednictvím záhadné nahrávky tajné vyprávění své bývalé
přítelkyně Marie, s níž se před časem rozešel. Žena na ní popisuje jejich
vztah a opožděně se přiznává k tomu, co před ním celou dobu skrývala.
Daniel si uvědomuje, že ve skutečnosti pravou Marii předtím nikdy
nepoznal. Že pro něj zůstal utajený celý její svět, jehož dráždivému
kouzlu nedovede najednou odolat. Přestavuje si zpětně, co mohl, ale
nestihl žít. Není s to přestat na Marii tajně myslet, třebaže už dávno žije
s novou partnerkou Irinou. Film líčí, jak Daniel postupně propadá
virtuálním fantaziím, které v něm zažehnula vyzrazená zpověď.
An unsettled summer in a European city; hot weather during the day and
violent atmospheric disturbances by night is the background of this urban
story. Daniel receives a story on a voice recorder from Maria, his exgirlfriend. In her story Maria turns Daniel into a fictional character and
describes the moment when Daniel dumped her some time ago. The
story is partly autobiographical – the true lines that Daniel told her – with
a part that is pure fantasy - Maria offers to play the prostitute for him, to
have one last fling for money. Daniel becomes lured into the game Maria
has initiated and becomes her lover again. He hides his parallel life from
Irina, his present girlfriend, and the big love of his life….
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ /
WHERE FILMING IS PLANNED
Barrandov Studios
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTICAL
RELEASE
podzim 2013 / autumn 2013
STOPÁŽ / RUNNING TIME
80 min
KONTAKT / CONTACT
MAUR film, Alena Vandasová, Salvátorská 4, 110 00 Prague, Czech Republic
mobile: +420 775 117 646, e-mail: [email protected], www.maurfilm.com
FILMS
IN POST-PRODUCTION
FILMy
v POSTPRODUkCI
3
vŠIvÁCI
LOUSy baSTaRDS
Všiváci jsou mnohovrstevným příběhem bratrů Rohanů: Richarda
a Mikuláše. Osudy těchto dvou postav se prolínají, proplétají a vytváří
vzájemné mezníky jejich životů. Přestože bratři vycházejí ze stejného
města, a ze stejného sociálního prostředí, jejich životní styl se výrazně
liší. Jedno však mají společné – touhu po lásce.
„Toto drama nabízí kromě dynamického děje i zajímavé charaktery a herecké
příležitosti. Propletenec vztahů, citů a velkych emocí je umocněn střípkovitym
vyprávěním, ve kterém divák postupně odhaluje vztahy a motivace jednotlivych
postav.“
Roman Kašparovský, režisér
The film Lousy Bastards is the multi-layered story of the Rohan brothers:
Richard and Mikulas. Their destinies are intertwined to form the mutual
milestones in their lives. Although they share the same origins and social
background, their life styles are completely different. But they do have
one thing in common: a longing for love.
„This drama offers interesting characters and acting opportunities in addition to
a dynamic storyline. A tangled web of relationships, feelings and great emotions
is enhanced by the fragmented narration, in which the audience gradually
uncovers the individual characters’ relationships and motivations.“
Roman Kašparovský, director
REŽIE / DIRECTOR
Roman Kašparovský
DEBUT / DEBUT
ano / yes
HRAJÍ / FEATURING
Ondřej Vetchý, Jiří Langmajer,
Iva Janžurová, Tereza
Voříšková, Jiří Mádl, Kryštof
Hádek, Ondřej Malý, Tatiana
Vilhelmová, Marek Taclík,
Andrea Kerestešová
NÁMĚT / STORY
Roman Kašparovský
DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR
Bontonfilm
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Roman Kašparovský
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET*
20 mil Kč / 770 000 EUR
KAMERAMAN / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Vladimír Smutný
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY / WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
Praha, Havlíčkův Brod,
maloměsto, velkoměsto /
Prague, Havlíčkův Brod, town,
city
ŽÁNR / GENRE
drama / drama
STŘIH / EDITOR
Adam Dvořák
ZVUK / SOUND
Jan Paul, Pavel Rejholec
HUDBA / MUSIC
Miroslav Chyška
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Václav Vohlídal
PRODUCENT / PRODUCER
Karla Stojáková – Axman
Production
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Česká televize
KDE SE PLÁNUJE NATÁČENÍ /
WHERE FILMING IS PLANNED
Praha, Havlíčkův Brod /
Prague, Havlíčkův Brod
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
10. 10. 2013
STOPÁŽ / RUNNING TIME
100 min
PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING
FORMAT
DCP
KONTAKT / CONTACT
Axman Production, Rybná 17, 110 00 Prague 1, Czech Republic
Karla Stojáková, mobile: +420 603 553 915, e-mail: [email protected], www.axmanproduction.com
3
FILMy
v POSTPRODUkCI
FILMS
IN POST-PRODUCTION
ZÁZRak
MIRaCLE
REŽIE / DIRECTOR
Juraj Lehotský
DEBUT / DEBUT
ano / yes
HRAJÍ / FEATURING
Michaela Bendulová, Robert
Roth, Venuša Kalejová, Lenka
Habrunová, Žaneta Polhošová,
Sandra Radičová, Peter
Slivovský, Ľudovít Kállay,
Ela Lehotská
NÁMĚT / STORY
Marek Leščák, Juraj Lehotský
DISTRIBUTOR / DISTRIBUTOR
Aerofilms
SCÉNÁŘ / SCREENWRITER
Marek Leščák, Juraj Lehotský
VÝŠE ROZPOČTU / BUDGET*
22,62 mil. Kč / 870 000 EUR
KAMERA / DIRECTOR
OF PHOTOGRAPHY
Noro Hudec, ASK
KDE SE ODEHRÁVÁ PŘÍBĚH FILMU
– LOKALITY A MOTIVY / WHERE
THE FILM IS SET – LOCATIONS
AND MOTIFS
Slovensko – Bratislava, Spiš;
polepšovna, garáže, nemocnice
/ Slovakia – Bratislava, Spiš;
reform school, garages, hospital
ŽÁNR / GENRE
sociální drama / social drama
STŘIH / EDITOR
Marek Šulík
ZVUK / SOUND
Peter Mazáček, Marián
Gregorovič
HUDBA / MUSIC
Martin Burlas
VÝTVARNÍK / SET DESIGNER
Juraj Fábry
PRODUCENT / PRODUCER
Ján Meliš, Marko Škop –
ARTILERIA (SK)
KOPRODUCENT / CO-PRODUCER
Petr Oukropec, Pavel Strnad –
NEGATIV
DATUM PLÁNOVANÉ PREMIÉRY /
EXPECTED DATE OF DOMESTIC
THEATRICAL RELEASE
září 2013 / September 2013
STOPÁŽ / RUNNING TIME
78 min
PROMÍTACÍ FORMÁT / SCREENING
FORMAT
35 mm, DCP
KOPRODUKČNÍ TRH /
CO-PRODUCER MARKET
Cinemart 2010
Dívky mají čtrnáct, patnáct let a zažili více než většina dospělých.
Záškoláctví, útěky z domu, prostituci, drogy, život na ulici, a osudové
lásky, i když jsou ještě děti. Mají neúplné rodiny a zbabrané životy...
Takových jako ony jsou polepšovny plné. Ela má dětskou tvář a tělo,
které navzdory věku působí velmi žensky. V první večer, když ji matka
přivede do polepšovny se musí postavit na improvizované pódium a je
podrobena tzv. veřejné zpovědi. Zjistíme, že měla třicetiletého frajera
Robyho, se kterým se setkávala a u kterého po útěku z domu žila. Ela ho
miluje, ale nemůže se s ním kontaktovat. Během silvestrovské diskotéky
se rozhodne z polepšovny utéct...
„Rád odkrývám nové životy, jiné životy a zamýšlím se nad jejich smyslem
a hledám jejich hodnotu. Inspirací k filmu je příběh dívky, kterou jsem potkal. Byla
ještě dítětem a zřítil se jí celý svět. Mladá dívka ještě nepřestala být dítětem
a ztratila vše, co měla ráda, co patří k dětství, diskotéky, dětské sny i svou první
lásku. Začíná žít život, na který nebyla připravena... Chtěl jsem spatřit její život
takový, jaký je..., žít její život s jejím malým tajemstvím..., v plné jednoduchosti
a obyčejnosti... Chtěl jsem být blízko u ní.“
Juraj Lehotský, režisér
The girls are fourteen and fifteen years old and have already experienced
more than most adults. Truancy, running away from home, prostitution,
drugs, life on the streets and misguided loves, even though they are still
children. They have incomplete families and botched up lives. Reform
schools are full of them. Ela has the face of a child, but her body is very
feminine despite her age. The first evening after her mother drives her to
the reform school she has to stand on an impromptu stage where she is
subjected to a public confession. We learn that she had a thirty-year-old
boyfriend named Roby who she met regularly and lived with when she
ran away from home. Ela loves him, but she is not allowed to contact him.
She decides to run away from the centre during the New Year’s Eve party.
“I like to reveal new lives, other lives and I think about their purpose and search
for their value. The film was inspired by a girl that I met. She was just a child and
her whole world had collapsed around her. The young girl had not yet stopped
being a child and she had lost everything she loved – whatever was a part of her
childhood, discos, childhood dreams and her first love. She is starting to live
a life she has not been prepared for… I wanted to see her life as it was... to live
her life with her own little secret… in absolute simplicity and mediocrity…
I wanted to be close to her.”
Juraj Lehotský, režisér
KONTAKT / CONTACT
ARTILERIA, Marko Škop, Ján Meliš, Drobného 23, 84101 Bratislava, Slovakia
mobile: +421 903 789 198, e-mail: [email protected], www.artileria.sk
100
NOTES
POZNÁMky
101
REjSTřÍk
Abrhám Jr., Josef
Altrichter, Štěpán
Andrew Bond
Babinská, Karin
Bajgar, Radek
Balej, Jan
Bambušek, Miroslav
Basterra, Arkaitz
Beran, Radek
Breien, Bård
Bubeníček, Jan
Cieslar, Milan
Čabrádek, Karel
Damian, Anca
Dietrich, Markus
Dowis, Alex
Duba, Martin
Durdil, Zdeněk
Dušek, Martin
Dušek, Martin
Grófová, Iveta
Hašková, Monika
Havlík, Rudolf
Houška, Tomáš
Hřebejk, Jan
Jákl Jr., Petr
Jančo, Tomáš
Jandourek, Pavel
Jiráský, Zdeněk
102
INDEx
V klidu a naplno
Julius Schmitke
Země útočí!
Křídla Vánoc
Teorie tygra
Malá z rybárny
Hotel Evropa
Café Louvre
Malý pán
Detektiv Down
Trilogie Kaktusák
Colette
Válka havranů
Velmi neklidné léto
Sputnik
Jack Russell – zachránce planety
Bella Mia
Binderiana
Gaston
Staříci
Pátá loď
Všichni muži jednou ranou
Zejtra napořád
Maturita
Líbánky
Jan Žižka PSANEC
Senior Quintet
Cesta slepých ptáků
Hana a Marie
Bohemian Lion
Julius Schmitke
Earth Attacks!
Wings of Christmas
Tiger Theory
Little from the Fish Shop
Hotel Europe
Café Louvre
The Little Man
The Downs Detective
The Cactusman Trilogy
Colette
War of the Ravens
A Very Unsettled Summer
Sputnik
Jack Russell – Rescuing the Planet
Bella Mia
Binderiana
Gaston
Old Timers
Fifth Boat
All Men in One
Say Forever
The Graduation
Honeymoon
Jan Žižka OUTLAW
Senior Quintet
Blind Bird’s Journey
Hana and Marie
75
65
54
90
50
71
29
16
37
87
51
61
52
98
96
64
84
13
25
49
41
79
80
72
91
31
47
18
27
INDEx
Kadrnka, Václav
Karas, Vít
Kašparovský, Roman
Kny, Lenka
Kočár, David
Krejčí, Tomáš
Krejčí, Tomáš
Krejčí, Tomáš
Krejčí, Tomáš
Krobot, Miroslav
Lehotský, Juraj
Mádl, Jiří
Mäkelä, Taru
Malina Morgenstern, Oliver
Mašín, Tomáš
Michálek, Vladimír
Mielnik, Tomasz
Miklínová, Galina
Nellis, Alice
Nellis, Alice
Nemes, Gyula
Nikolaev, Petr
Nováková, Marta
Omerzu, Olmo
Oraská Borecká, Kateřina
Ostrochovský, Ivan
Ovashvili, George
Pavlásková, Irena
Procházka Jr., Antonín
Provazník, Ondřej
Robbins, Tim
Rojíčková, Marcela
Rudolfová, Jitka
Křížáček
Lips Tullian
Všiváci
Přijde letos Ježíšek
Karel IV.
Léčba Schopenhauerem
Kruanovo dobrodružství
Válka s mloky
Poslední z Aporveru
Díra
Zázrak
Pojedeme k moři
Srpnoví pošetilci
Překladatelka aneb Nikdy se nevzdám
Zatím dobrý
Pohádkář
Cesta do Říma
Lichožrouti
Sedmero
Revival
Zero
Cyril a Metoděj – Apoštolové Slovanů
8 hlav šílenství
Rodinný film
Bolest
Koza
Kukuřičný ostrov
Fotograf
Splněný Zen
Staříci
Václavské náměstí
Bublinkové štěstí
Rozkoš
REjSTřÍk
Little Crusader
34
Lips Tullian
36
Lousy Bastards
99
Little Baby Jesus
93
Charles IV.
32
The Schopenhauer Cure
35
Kruan’s Adventures
68
The Salamander War
77
The Last of Aporver
92
Nowhere
21
Miracle
100
We’re Going to the Beach
73
August Fools
97
The Translator or Never Give Up
43
So far So Good
53
Storyteller
42
Journey to Rome
17
Oddsockeaters
70
Seven Ravens
46
Revival
94
Zero
81
Cyril and Methodius – Apostles to the Slavs 86
8 Heads of Madness
60
Family Film
45
Sorrow
14
Goat
66
Corn Island
69
Photographer
24
The Zense
48
Old Timers
49
City of Lies
76
Bubble Hapiness
15
Delight
95
103
REjSTřÍk
Sedláčková, Andrea
Severa, Jiří
Sokol, Ondřej
Sommer, Jakub
Sommer, Jakub
Svátek, Dan
Svoboda, Jiří
Šmíd, Jakub
Švankmajer, Jan
Tauš, Viktor
Tesáček, Rudolf
Troška, Zdeněk
Tyc, Zdeněk
Václav, Petr
Václav, Petr
Václav, Petr
Vojtek, Jaro
Vorel, Tomáš
Wlodarczyk, Dan
Žalud, Karel
10
INDEx
Fair Play
Fair Play
Eva zase tropí hlouposti
Eva Fools Around Again
Krásno
Krásno
ČSFR (Česko-slovenská filmová romance) CSFR (A Czecho – Slovak Film Romance)
Rap.ortér
Rap.orter
Touha motýla
The Desire of the Butterfly
Advokát
Crime Interface
O Johance
About Johanka
Hmyz
Insects
Klauni
Clownwise
Dzwille
Dzwille
Babovřesky 2
Babovřesky 2
Jako nikdy
Like Never Before
Il Boemo
Il Boemo
Nikdy nejsme sami
Never Alone
Cesta ven
The Way Out
Děti
Children
Vejška
Uni
Zloději zelených koní
Green Horse Rustlers
Železničářská pohádka
A Railman’s Tale
Albatros
The Albatross
Dcera ptáčníkova
The Bird Catcher’s Daughter
Hajzl všemohoucí
Almighty Jerk
Klub odložených mužů
Play It Cool
Objev roku
Newcomer of the Year
63
23
67
19
44
74
10
39
28
89
22
12
88
30
38
85
62
78
55
56
11
20
26
33
40
CONTaCTS
kONTakTy
INSTITUCE / INSTITUTIONS
ORGaNIZaCE / ORGaNIZaTION
Eurimages
Maltézské náměstí 1, 118 11 Prague 1
tel.: +420 261 137 358
e-mail: [email protected]
APA – Asociace producentů v audiovizi /
APA – Audiovisual Producers’ Association
Národní 28, 110 00 Prague 1
tel.: +420 221 105 302
e-mail: apa@asociaceproducentu.cz
www.asociaceproducentu.cz
Evropská audiovizuální observatoř / European Audiovisual
Observatoty
Maltézské náměstí 1, 118 11 Prague 1
tel.: +420 257 085 360
e-mail: lenka.holubovamikolasova@mkcr.cz
MEDIA Desk ČR / MEDIA Desk Czech Republic
Národní 28, 110 00 Prague 1
tel.: +420 221 105 209 210
e-mail: info@mediadeskcz.eu
www.mediadeskcz.eu
Ministerstvo kultury ČR – Odbor médií a audiovize /
Ministry of Culture Czech Republic – Media Department
Milady Horákové 139, 160 41 Prague 6
tel.: +420 257 085 315
e-mail: helena.frankova@mkcr.cz
Národní filmový archiv / National Film Archive
Malešická 12, 130 00 Prague 3
tel.: +420 271 770 500
e-mail: nfa@nfa.cz
www.nfa.cz
NIPOS – The National Information
and Consultative Center for Culture
Blanická 4, 120 21 Prague 2
tel.: +420 221 507 900
e-mail: nipos@nipos-mk.cz
www.nipos-mk.cz
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání /
Council for Radio and Television Broadcasting
Škrétova 44/6, 120 21 Prague 2
tel.: +420 274 813 830
e-mail: info@rrtv.cz
www.rrtv.cz
Státní fond kinematografie / State Fund for Cinematography
Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47, 170 00 Prague 7
e-mail: sekretariat@fondkinematografie.cz
www.fondkinematografie.cz
APD – Sdružení autorů animovaného filmu /
APD – Association of Animated Film Authors
Na Doubkové 8, 150 00 Prague 5
tel.: +420 251 563 200
e-mail: apd@animation.cz
Asociace českých filmových klubů /
Association of Czech Film Clubs
Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště
tel.: +420 572 501 989
e-mail: produkce@acfk.cz
www.acfk.cz
Asociace českych kameramanů /
Association of Czech Cinematographers
Senovážné nám. 23, 112 82 Prague 1
tel.: +420 224 142 010
e-mail: pkz@quick.cz
www.ceskam.cz
Asociace provozovatelů kin / Cinema Exhibitors’ Association
Politických vězňů 445, 266 01 Beroun
tel.: +420 311 625 307
www.kinari.cz
Asociace režisérů a scenáristů / Association of Directors
and Screenwriters
Karlovo nám. 19, 120 00 Prague 2
Petr Koza,
mobile: +420 737 520 099
e-mail: info@aras.cz
www.aras.cz
CEFS – Česká společnost pro filmová studia /
Czech Society for Film Studies
nám. Jana Palacha 2, 116 38 Prague 1
cefs.cz@gmail.com
www.cefs.cz
10
kONTakTy
CONTaCTS
ČFTA – Česká filmová a televizní akademie /
Czech Film and Television Academy
Chlumova 7, 130 00 Prague 3
tel.: +420 255 707 333
e-mail: info@cfta.cz
www.cfta.cz
DISTRIbUTOřI / DISTRIbUTORS
České filmové centrum / Czech Film Center
Národní 28, 110 00 Prague 1
tel.: +420 221 105 321/322
e-mail: info@filmcenter.cz
www.filmcenter.cz
Asociace českých filmových klubů /
Association of Czech Film Clubs
Stonky 860, 68 601 Uherské Hradiště
tel/fax: +420 527 501 989
e-mail: produkce@acfk.cz, www.acfk.cz
Czech Film Commission
Národní 28, 110 00 Prague 1
tel.: +420 221 105 254
e-mail: info@filmcommission.cz
www.filmcommission.cz
Bioscop
Na Klikovce 7, 140 00 Prague 4
tel.: +420 221 436 305
e-mail: info@bioscop.cz, www.bioscop.cz
Herecká asociace / Actors Association
Senovážné nám. 23, 110 00 Prague 1
tel.: + 420 224 142 672
e-mail: hereckaa@cmkos.cz
www.hereckaasociace.cz
Institut dokumentárního filmu /
Institute of Documentary Film
Školská 12, 110 00 Prague 1
tel/fax: +420 224 214 858
e-mail: idf@dokweb.net
www.dokweb.net
FITES – Český filmový a televizní svaz /
FITES – Czech Film and Television Union
Pod Nuselskými schody 3, 120 00 Prague 2
e-mail: info@fites.cz
www.fites.cz
Unie filmových distributorů / Film Distributors’ Union
nám. Winstona Churchilla 2, 130 00 Prague 3
tel/fax: +420 222 713 001
e-mail: ufd@ufd.cz, www.ufd.cz
Aerofilms
Biskupcova 31, 130 00 Prague 3
tel/fax: +420 224 947 566
e-mail: info@aerofilms.cz, www.aerofilms.cz
Blue Sky Film Distribution
Palace Beethoven Lázeňská 11, Prague 1
tel.: +420 224 222 398
email: info@bsfd.cz, www.blueskyfilm.cz
Bontonfilm
Nádražní 23/344, 151 34 Prague 5
tel.: +420 257 415 111–112
e-mail: bonton@bontonfilm.cz
www.bonton-film.cz
CinemArt
Národní 28, P. O. Box 844, 111 21, Prague 1
tel.: +420 224 949 110
e-mail: info@cinemart.cz, www.cinemart.cz
EEAP Film Distribution CZ-SK
Palác Austria, Štefánikova 18/25, 150 00 Prague 5
tel.: +420 257 315 540
e-mail: program@eeap.cz, www.eeap.cz
Falcon
U Nikolajky 5/833, 150 00 Prague 5
tel.: +420 224 422 244
e-mail: falcon@falcon.cz, www.falcon.cz
Film Distribution Artcam
Rašínovo nábřeží 6, 128 00 Prague 2
tel.: +420 221 411 619
e-mail: artcam@artcam.cz, www.artcam.cz
10
CONTaCTS
Film Europe
Branická 1950/209, 140 00 Prague 4
tel.: +420 222 521 257
e-mail: info@filmeurope.cz, www.filmeurope.cz
Holywood Classic Entertainment HCE
Psohlavců 8, 147 01 Prague 4
tel.: +420 226 224 111
e-mail: hce@hce.cz, www.hce.cz
Intersonic
Burešova 4, 182 00 Prague 8
tel.: +420 286 587 028
www.intersonic.cz
Magic Box
Na Klikovce 7/367, 140 00 Prague 4
tel.: +420 221 436 424
magicbox@magicbox.cz, www.magicbox.cz
Pegasfilm
Bavorská 856, 155 41 Prague 5
tel.: +420 224 451 122
e-mail: produkce@pegasfilm.cz
www.pegasfilm.com
Pinot Film
Újezd 450/40, 118 00 Prague 1
mob.: +420 602 255 546
e-mail: radek.auer@pinotfilm.cz, www.pinotfilm.cz
SPI International Czech Republic
Bránická 1950/209, 140 00 Prague 4
tel.: +420 261 216 318
e-mail: spi@spi-film.cz, www.spi-film.eu
Verbascum Imago
Černá 6, 110 00, Prague 1
tel.: +420 224 930 077
e-mail: verbascum@email.cz
Warner Bros, ČR
Soukenická 13, 110 00 Prague 1
tel/fax: +420 296 580 333
e-mail: info@warnerbros.cz, www.warnerbros.cz
kONTakTy
PRODEjCI / SaLES
AQS
Kunětická 2354/2, 120 00 Prague 2
tel.: +420 221 436 100
e-mail: sales@aqs.cz
www.aqs.cz
Ateliéry Bonton Zlín
Vodičkova 38, 110 00 Prague 1
tel.: +420 224 814 445
e-mail: david.budsky@bonton.cz
www.ateliery.cz
Cinepol International
Ostrovní 30, 110 00 Prague 1
tel.: +420 234 648 660
e-mail: john.riley@cinepol.com
Česká televize – Telexport
Kavčí hory, 140 70 Prague 4
tel.: +420 261 137 047
e-mail: telexport@ceskatelevize.cz
www.ceskatelevize.cz/telexport
Film Europe SPI Office CZ
Bránická 209, 142 00 Prague 4
tel.: +420 739 592 040
e-mail: info@filmeurope.eu
www.filmeurope.eu
OutCome
Jižní náměstí 946/23,141 00 Prague 4
tel.: +420 776 066 165
e-mail: jarmila@outcome.cz
www.outcome.cz
Simply Cinema
Kříženeckého nám. 322/5, 152 00 Prague 5
tel/fax: +420 251 819 441
e-mail: office@simplycinema.cz
www.simplycinema.cz
Taskovski Films – Irena Taskovski
463 Russell Court, Woburn Place,
London WC1H 0NL, United Kingdom
mobile: +44 795 710 5672
e-mail: info@taskovskifilms.com
www.taskovskifilms.com
10
INSTITUCE PRO PODPORU čESké kINEMaTOGRaFIE
INSTITUTIONS FOR THE SUPPORT OF CZECH CINEMaTOGRaPHy
Státní fond kinematografie / State Fund for Cinematography
www.fondkinematografie.cz
MEDIA Program – The EU support programme for the European audiovisual industry
www.mediadeskcz.eu
Eurimages – European Support Fund for the Co-production of Cinematographic Works
www.coe.int/eurimages
Filmová nadace RWE & Barrandov Studio / Film Foundation RWE & Barrandov Studio
www.filmovanadace.cz
NOvé čESké FILMy – HRaNé a aNIMOvaNé 2013
UPCOMING CZECH FILMS – FEaTURE a aNIMaTION 2013
Vydalo České filmové centrum (ČFC) / Published by the Czech Film Center (CFC)
ČFC je součástí Národního filmového archivu (NFA). / The Czech Film Center is part of the National Film Archive (NFA).
Produkce / Editor: Lenka Šindelářová
Překlady / Translation: Kent Christopher Kasha
Grafická úprava / Graphic Design: Cellula
Tisk / Printed by: T. A. Print
Kontakt / Contact:
České filmové centrum / Czech Film Center
Národní 28, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 105 398, fax: +420 221 105 303
e-mail: info@filmcenter.cz, www.filmcenter.cz
ISBN 978-80-7004-153-6
NFA 2013
10
Jiří Mádl, herec
www.filmcenter.cz
Download

Sestava 1 - Czech Film Center