Konference o inovacích a know-how v neformálním uměleckém vzdělávání
Ve dnech 27. – 28. 10. 2014 se v Centru současného umění DOX uskutečnila celostátní konference
Inovace a řízení neformálního vzdělávání v oblasti umění a vědy, kterou organizovala obecně
prospěšná společnost CHECK POINT ART, o.p.s., v rámci sub-projektu Výměna zkušeností a know-how
v oblasti ARTS managementu (projekt ev. č. 139/10V, dotace č. CH003 -139 - MFČR) podpořeného
Ministerstvím Financí ČR v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce.
V pondělí 27. 10. 2014 byly dopoledne prezentovány příspěvky na téma Prezentace získaných
zkušeností a know-how švýcarsko-české spolupráce a odpoledne se přednášelo a diskutovalo na
téma Ekonomická efektivita a podmínky řízení lidských zdrojů v uměleckém vzdělávání v ČR.
V pondělí vystoupili s vlastními příspěvky MgA. Pavol Rinowski, Ing. Juraj Eisel, Ph.D., Ing. Milan
Kratochvíl, Ph.D., Ing. Václav Obadálek, MUDr. Marie Bobková, CSc., MgA. Robert Mimra, PhDr. Petr
Beroušek, Psy.D. a Dr. Ing. Jan Campbell, Ph.D. V rámci diskusí se probírali výstupy z projektu a
získané zkušenosti ze švýcarsko-české spolupráce, podmínky managementu umění v ČR i možnosti
financování neformální vzdělávání.
V úterý 28. 10. 2014 byly přednášky organizované v blocích podle navrhované koncepce uměleckomanažerského vzdělávání, a to se zaměřením na specializaci v umění (ART.S), na propojení umění
s terapií (ART.T), pedagogikou (ART.P), managementem (ART.M) a nakonec se zaměřením na využití
IT technologií v neformálním vzdělávání. V závěru konference byla prezentována metodická příručka
Význam a ekonomická efektivita inovací v uměleckém vzdělávání v ČR s rozvojem a aplikací
informačních technologií ve vzdělávacím procesu. V úterý vystoupili s vlastními příspěvky Mgr. art.
Jaroslav Varga, ArtD., Ing. Milan Kratochvíl, Ph.D., MUDr. Marie Bobková, CSc., Dr. Luděk Švehlík,
CSc., Ing. Mgr. Irena Žantovská, Ph.D., Ing. Václav Obadálek a PhDr. Peter Jan Kosmály, PhD.
Na konferenci byl v rámci získaných zkušeností ze švýcarsko-české spolupráce prezentován koncept
KNOFF© (knowledge for future) – koncept kvality znalostí použitelných pro další rozvoj osobnosti
vzdělávaného i celé společnosti. Tento koncept staví na pojmu „know-how“, rozvíjí ho a představuje
novou platformu pro výměnu znalostí. Společnost CHECK POINT ART, o.p.s., provozující portál
www.cpa-edu.eu bude po úspěšném ukončení projektu dále rozvíjet nabízené vzdělávací programy
a také koncept KNOFF v regionech po celé České republice.
Kontakty na kompetentní osoby:
PhDr. Peter Jan Kosmály, PhD. : 736 207 842, [email protected]
– mediální a komunikační specialista, office manažer, člen Dozorčí rady CHECK POINT ART, o.p.s.
Ing. Juraj Eisel, Ph.D.: 606 142 887, [email protected]
- ředitel CHECK POINT ART, o.p.s.
MUDr. Marie Bobková, CSc.: [email protected]
- předsedkyně Správní rady CHECK POINT ART, o.p.s.
Ing. Václav Obadálek: [email protected]
- člen Dozorčí rady CHECK POINT ART, o.p.s.
Seznam příspěvků:

MgA. Pavol Rinowski: Případová studie využití lidského potenciálu

Ing. Juraj Eisel, Ph.D.: Marketingové inovace řízení neformálního vzdělávání

PhDr. Petr Beroušek, Psy.D.: Tvořivost – perspektivní způsob života

Ing. Václav Obadálek: Organizace lidského faktoru pomocí informačních technologií

MgA. Robert Mimra: Podpora vzdělávání za pomoci fondů EU

Ing. Milan Kratochvíl, Ph.D.: Personální řízení lidských zdrojů

MUDr. Marie Bobková, CSc.: Psychologické podmínky uměleckých výkonů

Dr. Ing. Jan Campbell, Ph.D.: Korupce a její sestry

Mgr. art. Jaroslav Varga, ArtD.: Off Space – experiment a kreativita

MUDr. Marie Bobková, CSc.: Vnímání hudebních kvalit u dětí

Dr. Luděk Švehlík, CSc.: Interkulturní aspekty vzdělávacího procesu

Ing. Mgr. Irena Žantovská, Ph.D.: Specifické manažerské dovednosti v práci divadelního
režiséra

Ing. Milan Kratochvíl, Ph.D.: Profesní akademie – systematické neformální studium

Ing. Václav Obadálek: IT komunikace – sdílím, tudíž jsem

Ing. Juraj Eisel, Ph.D.: Talent management a řízení výkonu

PhDr. Peter Jan Kosmály, PhD.: Online vzdělávání – specializace a profesionalizace
Popisky k fotografiím:
 Svehlik Varga Bobkova.jpg
zleva Dr. Luděk Švehlík, CSc. – Mgr. art. Jaroslav Varga, ArtD. – MUDr. Marie Bobková, CSc.
 Obadalek.jpg
prezentace příspěvku Ing. Václava Obadálka s názvem IT komunikace – sdílím, tudíž jsem
 Kratochvil Svehlik.jpg
zleva Ing. Milan Kratochvíl, Ph.D. – Dr. Luděk Švehlík, CSc.
 Berousek Kratochvil Svehlik Varga.jpg
prezentace příspěvku PhDr. Petra Berouška, Psy.D., zleva Ing. Milan Kratochvíl, Ph.D. – Dr. Luděk
Švehlík, CSc. – Mgr. art. Jaroslav Varga, ArtD.
 KNOFF prostor.jpg
prostor konference v pondělí ráno – před začátkem konference
Biografie přednášejících:
PhDr. Petr Beroušek, Ph.D., absolvoval univerzitní studium v oboru psychologie a pedagogika na
Univerzitě Karlově a specializační studium pro výkon profese ve zdravotnictví na Institutu lékařů a
farmaceutů. Rovněž absolvoval výcvik v oblasti koučinku osob působících v zátěžových profesích.
Řadu let působil ve výuce studentů pedagogiky, psychologie, personalistiky ve vysokoškolské přípravě
pro zdravotnické profese a následném profesním vzdělávání v personální práci ve firmách, ve
vzdělávání zdravotnických pracovníků, také manažerů a specialistů u psychicky zvlášť náročných
profesí. Akademicky je činný již více než 35 let až doposud. V současné době působí jako garant
studijního oboru psychologie na AKADEMII MANAGEMENTU A KOMUNIKACE v Praze (AMAK) a ve
vzdělávání a koučinku uměleckých pracovníků v rámci profesního sdružení CHECK POINT ART, o.p.s.,
v rámci postgraduálního vzdělávání ČLS. Přednáší psychologickou tématiku pro studenty Univerzity
třetího věku na VŠE v Praze. Má víceletou praxi v působení v psychologické ordinaci se zaměřením na
osoby s neinfekčním kožním onemocněním a poruchami metabolismu a imunitního systému. Vede
psychologickou poradnu; v poradenské a terapeutické praxi je činný již více než 25 let.
MgA. MUDr. Marie Bobková, CSc., vystudovala Státní konzervatoř v Brně ve třídě prof. Františka
Schäfra a externí studium u prof. Frederica Marvina (Syracuse University,USA) ve Vídni. Pod vedením
prof. Rudolfa Macudzinského absolvovala Vysokou školu múzických umění v Bratislavě, obor hra na
klavír. Zúčastnila se mezinárodních interpretačních kurzů ve Výmaru ve třídě Věry Gornostajevy
(Moskva). Do roku 1985 byla klavírní sólistkou v agentuře Slovkoncertu. V roce 1995 byla jmenována
do funkce předsedkyně Československé společnosti pro vědy a umění pro Moravu a Slezsko. Působí
také jako praktický lékař a pedagog.
Dr. Ing. Jan Campbell, Ph.D., působil jako odborný asistent na podnikohospodářské fakultě VŠE a
vyučuje „řízení lidí v multikulturním prostředí“, „systém intenzivního rozvoje individuálních
schopností“, v ruském Jekatěrinburgu „comparative management“ a „planning and management of
extreme situations“. Mimo jiné vedl koordinační kancelář EU programu TACIS. Do září 1995 působil
jako poradce EU u dvou předsedů vlád republiky Kyrgyzstán a vedl celou řadu projektů nadnárodních
společností v Evropě, Rusku, Malajsii apod.
Ing. Juraj Eisel, PhD., je absolventem VŠ - strojírenský obor a absolventem Juridika UK Praha na
právnické fakultě - obor pracovní právo a personální řízení. Celá jeho profesní kariéra je vedena práci
s lidmi. Zastával v podstatě od ukončení vysokoškolského studia zpravidla manažerské pozice. Byl
členem poradní komise prezidenta republiky pro udělování vysokých státních vyznamenání. Podílel se
na tvorbě zákonů řešících sociální oblast zejména účastníků boje za národní osvobozování a politicky
perzekvovaných osob. Za tuto práci obdržel z rukou předsedkyně ČSBS Anděly Dvořákové nejvyšším
vyznamenání udělované bojovníkům za svobodu. Byl členem několika mezirezortních komisí, např.
komise MPSV v péči o přestárlé osoby. Jeho profesní kariéra je ovlivněna setkáním s významnými
osobnostmi našeho hospodářského, kulturního i politického života. Byl ředitelem úřadu, ředitelem
odboru, personálním manažerem a personálním ředitelem. Personálním ředitelem byl v několika
společnostech, například ve společnosti ABA, a.s. Intenzivně se věnuje pedagogické práci, vzdělávací
a poradenské činnosti. V říjnu 2013 byl moderátorem konference o Etice v podnikání. K jeho
pracovním úspěchům patří z poslední doby projekt „Saratoga“ (totální personální controlling), který
jako první v ČR implementoval ve spolupráci s PWC ve společnosti CD-Telematika, kde byl rovněž
personálním ředitelem.
PhDr. Peter Jan Kosmály, PhD., v roce 2006 absolvoval vysokoškolské studium žurnalistiky na
Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. Studoval také učitelství anglického jazyka a
slovenského jazyka v magisterském studiu a pak v doktorském programu teorii jazykového a
literárního vzdělávání: obě na Pedagogické fakultě Trnavské univerzity. Pracoval jako reportér,
publicista, PR asistent i specialista (marketingové analýzy a strategie, grantové projekty), grafik i
tiskař. Publikoval v denících, tiskové agentuře SITA, v kulturních i odborných časopisech (Otázky
žurnalistiky, Kultúra slova, Knižná revue, Creative and Knowledge Society). V roce 2012 absolvoval
doktorské studium v oboru Masmediální studia na Fakultě masmédií Panevropské vysoké školy v
Bratislavě. Zajímá se o metodologii vzdělávání a za poslední tři roky také o oblast speciální
pedagogiky a online vzdělávání (masivní otevřené online kurzy - MOOC). Věnuje se analýze a
interpretaci textu, funkční stylistice, teorii komunikace a recepce, filozofii jazyka a teoriím médií.
Pedagogické činnosti se věnuje od roku 2006.
Ing. Milan Kratochvíl, Ph.D., vystudoval obor ekonomika a řízení strojírenské výroby na Fakultě
strojní ČVUT (1977), dále postgraduálně obor teoretická kybernetika na Matematicko-fyzikální
fakultě UK (1981) a v roce 2014 získal doktorský titul v oboru řízení lidských zdrojů. Působil 20 let ve
strojírenském průmyslu v podniku Technometra, n.p. na úsecích řízení výroby, technické přípravy
výroby, technického a organizačního rozvoje. Dále pracoval 9 let jako vedoucí odboru elektroniky –
audiovizuální technika a výpočetní technika – v ČÚV Svazarmu. Krizovému managementu se věnoval
12 let v různých podnicích – konkrétně odpovídal za restrukturalizaci, zavádění procesního řízení,
projektového řízení, finanční řízení a pracoval také jako ředitel firem (Škoda Diesel, ČKD
Elektrotechnika, ČKD Dopravní systémy, Mikros Brno, Letecké opravny Kbely). Deset let přednášel v
rekvalifikačních kursech účetnictví, finanční řízení pro různé firmy a organizace. Tři roky pedagogicky
působil na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze jako odborný asistent a od roku 2001 dosud
jako vedoucí oboru personální řízení na Vyšší odborné škole ekonomických studií v Praze (oblasti
personální řízení, organizační řízení, finanční řízení, projektové řízení). Sedm let přednáší také na
Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů v Praze (management, personální management,
management ekonomiky a financí, projektové řízení).
MgA. Robert Mimra, vystudoval varhany a skladbu na Pražské konzervatoři a cembalo na Hudební
fakultě AMU v Praze (prof. Giedré Lukšaité-Mrázková). Absolvoval mistrovské kurzy ve hře na
cembalo u Jacquese Ogga, Siebeho Henstry, J. A. Böttichera, Johna Tolla a kurzy hry na kladívkový
klavír u Christopha Hammera. Koncertuje především jako komorní hráč na cembalo a klavír.
Účinkoval v okolních zemích (Německo, Rakousko, Slovensko, Maďarsko), jeho skladby zazněly také v
Itálii a Nizozemí. Jako cembalista vystoupil mj. v představení Zítra se bude.. (ND Praha), na
koncertech Komory česko-portugalské spolupráce provedl díla portugalských autorů 18. století a své
Hommage à C. Seixas. Nahrával na CD, pro Český rozhlas a společnost Beltfilm. V roce 1991 založil
koncertní agenturu, od roku 2000 vede občanské sdružení Mariona (benefiční koncerty), od roku
2013 řídí společnost Portedo o.p.s. (fundraising pro ZUŠ). V posledních letech koordinoval několik
projektů financovaných z fondů EU. Pracoval jako recenzent Metodického portálu MŠMT, publikuje v
odborných časopisech a na webových portálech (hudební a ekonomická témata). Pedagogicky
působil na základních uměleckých školách a na konzervatoři v Olomouci – vyučoval hudební teorii,
skladbu, hru na klavír a cembalo a komorní hru. Je autorem řady didaktických a komorních skladeb
(např. suita pro housle a klavír Slavík a růže, cykly Na cestě a Intervaly), ale i rozsáhlejších děl – dětská
opera Budulínek; Mše F dur pro sóla, sbor a orchestr; Koncert pro klavír, orchestr, cembalo a
varhany.
Ing. Václav Obadálek, po maturitě na Střední průmyslové škole elektrotechnické (Ječná 30, Praha 2
obor Elektronika jaderných zařízení) vystudoval na Fakultě elektrotechnické Českého vysokého učení
technického obor Ekonomika a řízení, kde získal titul Ing. Tři roky pracoval v oddělení přípravy a
realizace akcí Dopravního podniku hl. m. Prahy. Později se specializoval na rozšiřující se odvětví
výpočetní techniky a více se věnoval tvorbě programů pro potřeby elektrotechnické služby Metra,
správě počítačů a školení zaměstnanců. V této době, tj. v letech 1990 až 1996, také působil jako
lektor kurzů IT pro společnost PAIDEIA v Praze. Dva roky pracoval v IT oboru Ministerstva zemědělství
ČR, odkud přešel na Akademii múzických umění v Praze, kde působí dodnes. Jeho hlavní náplní v
Počítačovém centru AMU je příprava a správa webových stránek rektorátu a hlavně správcování
softwaru pro podporu ekonomiky a administrativy iFIS. Kromě toho po celou dobu, tj. od roku 1996,
je externím pedagogem na AMU. Učil základy počítačů pro obory produkce jak na DAMU, tak na
FAMU. Nyní vyučuje studenty oboru hudební management na Hudební fakultě. Obsahem výuky jsou
IT znalosti pro manažery, tj. ovládání kancelářských programů, sdílení informací, znalost náročnosti
tvorby webových stránek, orientace v prodeji a šíření hudby prostřednictvím internetu, autorská
práva k SW a podobně.
MgA. Pavol Rinowski, je hudební skladatel současné hudby, klavírista a pedagog hudební
improvizace. Po studiu skladby a hudební teorie (J. Podprocký) na Konzervatoři v Košicích (SK)
studoval u Prof. Dušana Martinčeka a později u Jevgenije Irschaie na bratislavské VŠMU obor skladba.
Dlouhodobým pobytem v USA a poté v Irsku získává studijní zkušenosti technik hudební improvizace
v rámci jazzové a alternativní hudební scény (M. Petruciani). V rámci dalšího vzdělávání, jako
soukromá výuka s Arvo Pärtem, korespondence s Philippe Manourym (FR) nebo osobní potkání s
György Ligetim, vystudoval také magisterský obor skladba na Akademii múzických umění v Praze u
Prof. Ivany Loudové. Dále působí od roku 2006 v ČR jako pedagog a performer. Je čestným členem
sdružení Konvergence. Jeho hudební tvorba je syntézou kompozičních a improvizačních technik.
Skladatelská a interpretační činnost zahrnuje kromě filmové, hudební více-žánrové live audio CD
produkce, mnohé hudebně-taneční kompozice a projekty se současným tancem a pohybovým
divadlem (Jan Komárek (Cz), Veronika Rinowski, J.Malík...), i skladby uvedené na festivalech v ČR
(Pražské jaro), nebo v zahraničí např.: Intersonanzen, Potsdam (D), Gleen Faals (USA), Cork Jazz
Festival (IRL). Působením v SR se také spolupodílel na vytváření projektů v rámci Arts and Culture
Network Programme, supporting Cultural Policy UNESCO. Dloudobým snažením vytváří pojem
„jednoho umění“ v rámci symbiotického vztahu hudby a tance.
Dr. Luděk Švehlík, CSc., získal vysokoškolské vzdělání v oboru estetika a teorie kultury na VA Brno v
roce 1972 a rigorózní zkoušku složil v roce 1981. Vědeckou hodnost CSc. získal v roce 1987 v oboru
sociologie. V letech 1972 – 1990 působil jako vysokoškolský pedagog nejdříve jako asistent, později
jako odborný asistent v oboru teorie kultury a vedoucí katedry kulturologie. V letech 1993 – 1995
získal praxi v oblasti rekvalifikace vojáků z povolání a v letech 1995 – 2000 pracoval v reklamní
agentuře. Od roku 2000 do roku 2005 pracoval jako zástupce ředitele Agentury pro nábor a
profesionalizaci ozbrojených sil ČR, od roku 2006 do roku 2009 získával praxi jako speciální pedagog v
oblasti prevence sociálně-patologických jevů. Od roku 2012 do současnosti je vedoucím Katedry
Public Relations a komunikace na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů Praha. Zabývá se
problémy mediální kultury, interkulturní komunikací, sociologií informační společnosti a sociální
politikou.
Mgr. art. Jaroslav Varga, ArtD., se narodil 10. srpna 1982 v Trebišove na Slovensku. Umění se věnuje
od svého dětství. Absolvoval studium výtvarného umění na Prešovskej univerzite a na Vysokej škole
výtvarných umení v Bratislave, kde studoval odbor Intermédia a Multimédia v ateliéry Ilony Németh.
Jeho diplomová práce byla vybraná do třicítky nejlepších prací v celosvětové soutěži absolventů
uměleckých vysokých škol Star Point. Od roku 2007 společně s Danou Kenderovou vede Galériu Hit v
Bratislave. V roku 2008 a 2010 byl ve finále Ceny Oscara Čepana, nejprestižnějšího ocenění pro
umělce do 35 let. Absolvoval stáže ve Wraclave, v Polsku, v Praze, ve Vídni a v New Yorku.
Ing. Mgr. Irena Žantovská, Ph.D., vystudovala obor ekonomika na Vysoké škole chemickotechnologické a obor divadelní a rozhlasová režie na DAMU. Realizovala cca 60 divadelních režií v
českých divadlech včetně ND Praha, ND Brno atd. Získala nominaci na cenu Alfréda Radoka roku
2002. V roce 2006 získala cenu Mezinárodního televizního festivalu Zlatá Praha 2006 za televizní film
Mistr Jan Hus (scénické oratorium. Působila jako vedoucí pedagog na Soukromé herecké škole Praha,
do r. 2010 vyučovala obor rétorika a komunikace na Univerzitě J. A. Komenského Praha a působila
jako odborný garant studijního oboru Audiovizuální komunikace a tvorba. Rétoriku a komunikaci
přednáší i na Vysoké škole ekonomické, Metropolitní univerzitě Praha či Vysoké škole mezinárodních
vztahů. Od r. 2012 je rektorkou AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE v Praze (AMAK).
Vědeckou hodnost Ph.D. na DAMU Praha získala obhajobou dizertační práce z oboru sociologie
divadla (divadlo jako médium).
Download

Konference o inovacích a know-how v neformálním