CPA vzdělávání | CPA – Education
Certifikované Profesní Akreditovaného vzdělávání poskytované
registrovanými subjekty na portále www.cpa-edu.eu jsou systémovým
seřazením akreditovaných vzdělávacích programů podle profesního
zaměření subjektů.
Vzdělávací programy pod vedením registrovaných lektorů umožňují
studentovi rozšíření a prohloubení odborných zkušeností v oboru. Jedná
se o kontinuální neformální studium. Studentovi je po úspěšném
absolvování studia udělen Certifikát a/nebo Osvědčení ve studovaném
oboru.
Z konference Inovace a řízení neformálního vzdělávání v oblasti umění a vědy
V pondělí 27. 10. 2014 dopoledne odezněly 4 přednášky
na téma Prezentace získaných zkušeností a knowhow švýcarsko-české spolupráce a odpoledne se
přednášelo a diskutovalo na téma Ekonomická
efektivita a podmínky řízení lidských zdrojů
v uměleckém vzdělávání v ČR.
Certifikát CPA – Education umožňuje vstup do navazujícího profesního
studia v oboru ARTs Management.
Zpravodaj CPA-EDU
LISTOPAD 2014
Novinky
Profil KNOFF
Ing. Juraj Eisel, Ph.D.
Knowledge for future
Děkujeme všem účastníků mezinárodní
konference Inovace a řízení neformálního vzdělávání v oblasti
umění a vědy, kterou organizovala
obecně prospěšná společnost CHECK
POINT ART, o.p.s., v rámci sub-projektu
Výměna
zkušeností
a
know-how
v oblasti ARTS managementu (projekt
ev. č. 139/10V, dotace č. CH003 -139 MFČR)
podpořeného
Ministerstvím
Financí ČR v rámci Programu švýcarskočeské spolupráce.
Své dotazy na nového ředitele
společnosti CHECK POINT ART, o.p.s.,
Ing. Juraja Eisela, Ph.D. adresujte
na: [email protected]
●
Další konference KNOFF© se
uskuteční v České Třebové 8.-9.
prosince 2014. Téma konference bude
„Lidská důstojnost - formální a neformální aspekty ve vzdělávání.“
Srdečně zveme všechny zajímající se
o prezentaci kvality, praxe a otevřené
diskusní fórum o neformálním vzdělávání v oblasti ARTS managemetu.
●
Znalosti pro budoucnost
KNOFF© (knowledge for future) je koncept kvality znalostí
získaných vzděláváním a použitelných pro další rozvoj osobnosti
vzdělávaného i celé společnosti. Tento koncept rozvíjí pojem
„know-how“ a v rámci vzdělávacích inovací představuje novou
otevřenou platformu pro výměnu zkušeností.
KNOFF Agora© znamená otevřené fórum pro řešení závažných
otázek ve společnosti a prezentování užitečných znalostí.
Řecké sloveso αγορεύω, odvozené z podstatného jména agora
[αγορά], znamená veřejně mluvit. KNOFF Agora© - OPEN SPACE se liší od jiných diskuzních fór otevřenou vysoce odbornou diskusi
profesionálů, kteří sami vstupují svobodně do „fóra“. Svým
vystoupením vytvářejí reálný přenos svých zkušenosti do praxe, či
už vlastním obohacením se z diskuse, nebo aktívním přenosem
vlastních zkušeností v rámci formálního a neformálního vzdělávání
v ČR.
Z konference Inovace a řízení neformálního vzdělávání v oblasti umění a vědy
Jaké jsou základní rozdíly mezi formálním a neformálním vzděláváním?
Zleva:
PhDr. Petr Beroušek, PsyD.
Ing. Milan Kratochvíl, Ph.D.
Dr. Luděk Švehlík, Csc.
Mgr. art. Jaroslav Varga, ArtD.
Vpravo:
Ing. Mgr. Irena Žantovská, Ph.D.
Jak řídit neformální vzdělávání v oblasti umění? Jaké zkušenosti jsme získali ze
švýcarsko-české spolupráce v rámci sub-projektu Výměna zkušeností a knowhow v oblasti ARTS managementu? Jaká je role neziskového sektoru
v neformálním vzdělávání v České republice a v celé střední Evropě?
Tyto a další otázky byly položeny a zodpovězeny v průběhu konference
Inovace a řízení neformálního vzdělávání v oblasti umění a vědy, kterou
organizovala společnost CHECK POINT ART, o.p.s., v rámci sub-projektu
Výměna zkušeností a know-how v oblasti ARTS managementu (projekt ev. č.
139/10V, dotace č. CH003-139 – MFČR) podpořeného Ministerstvím financí ČR
v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce. Konference se uskutečnila 27.
– 28. 10. 2014 v Centru současného umění DOX v Praze.
Na konferenci byl také představen koncept KNOFF© (znalostí pro budoucnost),
imanentní kvalitu vzdělání a prvek procesu učení a řízení tohoto procesu
sloužící zhodnocení znalostí. Tento koncept také zavádí novou platformu pro
výměnu znalostí, a zkušeností - KNOFFAgora© je otevřeným fórem v rámci
široké veřejnosti, veřejné sféry nebo online komunity. Příští KNOFF©
konference se bude konat v České Třebové 8.-9. prosince a KNOFFAgora©
bude diskutovat téma „Lidská důstojnost a (ne) formální vzdělávání“.
Kontakty CPA-EDUCATION
●
www.cpa-edu.eu (využijte kontaktní formulář v záložce KONTAKTY)
MUDr. Marie Bobková, CSc., Mgr.A.
Ing. Juraj Eisel, Ph.D., profesionální manažer, kouč,
lektor a současný ředitel CHECK POINT ART, o.p.s.,
vysvětlil ve svém příspěvku „Marketingové inovace
řízení neformálního vzdělávání” nejen získanou
zkušenost ze Švýcarsko-české spolupráce, ale také
koncepci neformálního vzdělávání v oboru ARTS
managementu; tedy studium specializace, terapie,
pedagogiky a managementu ve spojení s uměním.
MgA. Pavol Rinowski, skladatel, umělec, lektor
a spolu-zakladatel CHECK POINT ART, o.p.s.,
prezentoval v příspěvku „Případová studie využití
lidského potenciálu“ tříleté zkušenosti řízení
neformálního vzdělávání s pomocí internetového portálu
(www.cpa-edu.eu),
analýzy
vzdělávací
poptávky
v oblasti umění a klíčových rolí zabezpečených
administrativním personálem.
Ing. Václav Obadálek, IT
manažer a člen Dozorčí rady
CHECK POINT ART, o.p.s.,
mluvil ve svém příspěvku
s názvem „Organizace lidského faktoru pomocí IT“
o vývoji informačních technologií a popsal některé z nich,
jako jsou sociální sítě, mobilní
a chytré telefony, digitální
technologie a další. Zdůraznil
aspekty o bezpečnosti, soukromí a potenciálu IT pro řízení
neformálního vzdělávání.
Dr. Ing. Jan Campbell, Ph.D.
Ing. Václav Obadálek
Ing. Milan Kratochvíl, Ph.D., profesionální (krizový),
manažer, lektor a pedagog, přednesl projev s názvem
„Personální řízení lidských zdrojů ve vzdělávání", ve
kterém poukázal na určité aspekty řízení lidských zdrojů
v
rámci
vzdělávacího
procesu:
konkurenci
a kompetence, řízení jako „dělání věcí správným
způsobem“, vedení jako „dělání správných věcí“, role
vizí a koncepcí v systémovém, efektivním řízení
a vedení. Příspěvek vyvolal zajímavou diskusi o vlastní
podstatě a pravidlech řízení lidských zdrojů.
Partneři
Ing. Milan Kratochvíl, Ph.D.
MUDr. Marie Bobková, CSc., Mgr.A., umělkyně, pedagožka
a někdejší ředitelka Československé společnosti pro umění
a věd (SVU), zaměřila svůj projev na „Psychologické
podmínky uměleckých výkonů“ a vysvětlila specifické umělecké schopnosti, konkrétně specifické hudební schopnosti,
všeobecnou inteligenci, osobnostní charakteristiky, biografické faktory a faktory prostředí, individuální hodnotu práce
(technologie), atd., a srovnala jejich chápání ze strany psychologů a pedagogů. V rámci diskuse řízení talentů
v příspěvku zaznělo, že „klavírní talent je tvořen určitým
mimořádně výhodným uspořádáním vzájemně na sebe
působících specificky hudebních činností i celku vlastností
osobnosti. Toto uspořádání má dynamický charakter, je
poměrné, je v procesu neustále modifikovaném biopsychickými činiteli a činiteli prostředí“.
PhDr. Petr Beroušek, PsyD., dlouholetý pedagog,
psychologický poradce a terapeut, představil ve svém
příspěvku „Kreativita – perspektivní způsob života“
pojímání
kreativity
z
filozofického,
pedagogického
a manažerského hlediska. Příspěvek zaujal natolik, že se
opět rozvinula široká diskuse o roli kreativity v individuálním
životě i v celé společnosti.
MgA. Robert Mimra, umělec, pedagog a aktivista
v nevládním neformálním uměleckém vzdělávání, představil
v příspěvku „Podpora vzdělávání s pomocí fondů EU“
možnosti získávání finančních prostředků a podpory pro
formální (ZUŠ) a neformální vzdělávání. Zdůraznil význam
korektního použití poskytnutých dotací a význam analýzy trhu
při žádání o grantovou podporu.
Dr. Ing. Jan Campbell, Ph.D., dlouholetý pedagog,
konzultant a manažer, uzavřel pondělní fórum příspěvkem
„Korupce a její sestry“ a vyvolal velmi podnětnou diskusi
o účinných
způsobech
managementu
uměleckého
vzdělávání, o definici korupce (mění pravidla), o její povaze
(u distribuce a rozptýlenosti je to přirozený proces), o jejích
pravidlech (jedná se o taktiku boje o moc a proto vyhlašování
boje proti ní vede ke korupci samotné) a roli občana jako
pozice občana, jako nositele nejvyššího stupně personality.
Řešení tohoto složitého problému je potřeba hledat ve
vzdělání obsahujícím kritické – jasné – myšlení a realizaci
úkolu, který charakterizují principu subsidiarity a priority
symbiotických interakcí.
V úterý 28. 10. 2014 byly projevy a diskuse organi-zovány
podle
navrhovaných
oblastí
vzdělávání
v ARTS
managementu:
ART.S pro specializaci v umění, ART.T pro terapii a umění,
ART.P pro pedagogiku a umění, ART.M pro management
umění a eMOOCuni pro elektronickou on-line univerzitu.
Mgr. art. Jaroslav Varga, ArtD., umělec, kurátor a výzkumník, otevřel svým příspěvkem „Off Space – experiment
a tvořivost“ část ARTS specializace,
MUDr. Marie Bobková, CSc., Mgr.A., zahájila část o terapii
a umění příspěvkem „Vnímání hudebních kvalit dětí“,
Ing. Milan Kratochvíl, Ph.D., otevřel část o pedagogice
a umění příspěvkem „Profesní akademie – systematické
neformální vzdělávání“ a Dr. Luděk Švehlík, CSc., kulturní
antropolog a pedagog, pokračoval v této části příspěvkem
„Interkulturní aspekty vzdělávacího procesu“.
Část o managementu a umění zahájila dlouholetá divadelní
režisérka a pedagožka Ing. Mgr. Irena Žantovská, Ph.D.,
s příspěvkem „Specifické manažerské dovedností v práci
divadelního režiséra“ a uzavřel ji příspěvek Ing. Václava
Obadálka „IT komunikace – sdílím, tudíž jsem“.
V poslední části o elektronickém online vzdělávání vystoupil
PhDr. Peter Jan Kosmály, PhD., bývalý novinář, pedagog
a filozof, s příspěvkem „On-line vzdělávání - specializace
a profesionalizace“.
Download

Profil KNOFF Novinky - CPA