Hodnotenie kvality výučby študentmi Univerzity Komenského v Bratislave v
akademickom roku 2010/2011
Hodnotenie kvality výučby a vyučujúcich v zmysle § 70 ods. 1 písm. h) zákona číslo
131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa na Univerzite
Komenského organizuje fakultami. Fakulty síce majú možnosť použiť modul Dotazník
v akademickom informačnom systéme, no fakulty využívajú vlastné osvedčené formy
anonymného prieskumu. Na drvivej väčšine fakúlt sa anketa realizuje v úzkej súčinnosti so
študentskou komorou akademického senátu fakulty.
Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Hodnotenie kvality výučby prebiehalo oddelene pre študentov slovenských študijných
programov a študentov anglických študijných programov. Prieskum názorov slovenských
študentov na podmienky štúdia, ich spokojnosť s priebehom praktickej výučby, prednášok
a skúšania bol realizovaný koncom letného semestra akademického roku 2010/2011.
Dotazník vypĺňali študenti 2. ročníka v študijnom programe všeobecné lekárstvo a 2. ročníka
v študijnom programe zubné lekárstvo.
Táto anketa sa uskutočnila v akademickom roku 2010/2011 u slovenských študentov len na
Anatomickom ústave z toho dôvodu, že predmet anatómia sa považuje za výučbovú bázu
medicíny, ale aj za predmet najnáročnejší (čo sa týka najmä praktických, hlavne pitevných
cvičení), predmet bázický s obrovským množstvom cudzích výrazov, bez ktorých nie je
možné nadviazať na ostatné teoretické, predklinické a klinické predmety.
Ankety sa zúčastnilo 145 študentov z celkového počtu 325 študentov 2. ročníka v študijnom
programe všeobecné lekárstvo, čo predstavuje 44,61 % a v študijnom programe 20 študentov
z celkového počtu 34, t.j. 58,8 %.
Dotazník sa zameral na hodnotenie pedagóga na praktických cvičeniach, na prednáškach a na
skúškach. Na hodnotenie sa použila stupnica v rozsahu A – D (A = najlepšie hodnotenie, D =
najhoršie hodnotenie).
Hodnotenie pedagógov na praktickom cvičení. Na základe získaných výsledkov môžeme
konštatovať, že najlepšie boli hodnotení skúsení pedagógovia s dlhoročnou odbornou praxou.
Práve oni vedeli zaujímavou formou motivovať študentov na praktickom cvičení.
Celkový vzťah študentov k pedagógovi i opačne pedagógov k študentom možno považovať
podľa výpovedí študentov za dobrý.
Najväčšie nedostatky pri hodnotení vedenia praktických cvičení sa preukázali podľa výpovedí
opýtaných študentov u mladých, neskúsených pedagógov, ktorí sú tesne po ukončení štúdia.
Týkalo sa to hlavne ich schopnosti navodiť u študentov pozitívnu motiváciu a schopnosti
aktívneho zapojenia poslucháčov do práce na praktickom cvičení. Vzhľadom k tomu, že taký
predmet ako je anatómia vyžaduje dlhšie skúsenosti, toto zistenie nemožno považovať za
negatívne, resp. za nepriaznivé.
Hodnotenie prednášok.
Pri hodnotení prednášok boli otázky zamerané na také atribúty, ako je schopnosť pedagóga
viesť prednášku zaujímavo a pútavo, kvalita jeho prípravy na prednášanú tému a ochota
pedagóga reagovať na otázky študentov a ochota viesť s nimi diskusie.
Študenti posudzovali 7 prednášajúcich. V uvedených kritériách dosahovali posudzovaní
učitelia značne rozdielne výsledky. Najlepšie boli pedagógovia hodnotení v položke
„pripravenosť prednášky“, kde až 5 učiteľov získalo stupeň hodnotenia A.
Prednášky, resp. spôsob prednášania dvoch zo sedem posudzovaných pedagógov boli
považované zo strany poslucháčov za nezaujímavé a málo pútavé.
Na nízku ochotu odpovedať na otázky študentov poukázali len u jedného pedagóga.
Hodnotenie skúšajúcich. V tejto časti sa hodnotilo správanie sa učiteľa k študentom počas
skúšky, objektívnosť skúšajúcich a spravodlivosť pedagógov.
Na základe získaných výsledkov možno konštatovať, že študenti nemajú vážnejšie výhrady
k examinátorom. Len v jednom prípade považujú správanie pedagóga k študentom za skôr
negatívne.
Čo sa týka objektívnosti až 5 zo 7 posudzovaných skúšajúcich získalo najvyššie hodnotenie.
Dotazník obsahoval aj dve otázky týkajúce sa návrhov študentov na zlepšenie pedagogického
procesu:
1) Akú formu zlepšenia navrhujete na praktických cvičeniach:
2) Akú formu zlepšenia navrhujete na prednáškach:
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
V akademickom roku 2010/2011 sa na Právnickej fakulte Univerzity Komenského
v Bratislave uskutočnilo priebežné hodnotenie kvality vzdelávania týchto povinných
predmetov:
• Rímske právo II.;
• Trestné právo I.;
• Trestné právo III.;
• Teória práva II.;
• Základy pracovné práva;
• Ústavné právo II.;
Vedúci príslušných katedier v júni 2011 odovzdali vedeniu fakulty výsledky vstupných
a výstupných testov horeuvedených predmetov s hodnotením kvality vzdelávania týchto
predmetov, ktoré realizovali na vybratej vzorke študentov. Z predložených správ vyplýva, že
vedomostné zlepšenie študentov sa pohybovalo od 35% do 90%.
Na konci akademického roka 2010/2011 sa uskutočnilo anketové hodnotenie pedagógov.
Uvedené
hodnotenie
sa
realizovalo
elektronickou
formou
na
portáli
https://anketa.flaw.uniba.sk/ pod záštitou vedenia fakulty a v súčinnosti s členmi
Akademického senátu fakulty a ďalšími osobami.
Vedenie fakulty konštatuje, že hodnotenie pedagógov a výučby študentmi prebehlo riadne a
podľa zásad anonymity a bezpečnosti. Do anketového systému sa prihlásilo 222 osôb, ktorí
anonymne ohodnotili kvalitu výučby a iné činnosti na fakulte. Získané zdroje informácií
poskytujú dostatočné množstvo podkladov na vytvorenie podrobného jednotiaceho názoru
študentov o pedagogickej a odbornej spôsobilosti pedagógov a ďalej tiež názoru o kvalite
výučby na fakulte ako aj prístupu zamestnancov fakulty ku študentom.
Percentuálne vyjadrenie kvality výučby pedagógov a fakulty. V tejto časti sú uvedené mená
prvých 12 pedagógov fakulty, podľa úspešnosti hodnotenia. Z dôvodu objektivity hodnotenia
sú v tomto zozname zverejnené mená len tých pedagógov, ktorí v hlasovaní dostali viac ako
päť hlasov. Študenti celkovo ohodnotili 105 pedagógov, pričom pozitívne pedagogickoprofesionálne hodnotenie pedagógov fakulty veľmi vysoko prevyšuje negatívne hodnotenie..
1.) JUDr. Eduard BURDA, PhD.
2) JUDr. Mgr. Michal MRVA
3) JUDr. PhDr. Tomáš GÁBRIŠ, PhD., LLM
4) Mgr. Juraj VAČOK, PhD.
5) JUDr. Matej KAČALJAK
6) JUDr. Branislav FÁBRY, PhD.
7) Mgr. Petra ULIČNÁ , PhD.
8) Mgr. Anton MARTVOŇ, PhD.
9) Mgr. Juraj HAMUĽÁK, PhD.
10) JCDr. PaedDr. Róbert BRTKO, CSc.
11) Mgr. Miroslav LYSÝ, PhD.
12) JUDr. Ľubomír ČUNDERLÍK, PhD.
(91.441%) – 6 hlasov
(85.012%) – 11 hlasov
(79.923%) – 7 hlasov
(78.829%) – 6 hlasov
(77.477%) – 6 hlasov
( 74.662%) – 8 hlasov
(72.973%) – 6 hlasov
(71.734%) – 24 hlasov
(71.622%) – 6 hlasov
(71.081%) – 10 hlasov
(69.069%) – 9 hlasov
(58.378%) – 10 hlasov
Filozofická fakulta
Vzhľadom na výmenu vedenia Filozofickej fakulty UK, ktorá prebehla v prvom kvartáli roku
2011, hodnotiaci dotazník bol študentom fakulty sprístupnený v závere výučbovej časti
letného semestra akademického roka 2010/2011. Keďže dotazník pred niekoľkými rokmi
vypracovali na základe štandardizovaných parametrov dotazníkového prieskumu v tejto
oblasti skúsení a odborne bezpochyby kompetentní pracovníci katedry sociológie, nové
vedenie fakulty nemalo dôvod meniť jeho formu ani obsah.
Na možnosť vyplniť anonymný dotazníkový formulár boli poslucháči upozornení
neprehliadnuteľnou informáciou na webovej stránke fakulty (vyskakovacie okno) i plagátmi
vylepenými na všetkých frekventovaných miestach budovy. (Informácie boli k dispozícii od
začiatku zápočtového týždňa až do konca skúšobného obdobia.) Formulár si študenti mohli
stiahnuť v elektronickej forme z fakultného webu, no mohli sa k nemu dostať aj vo vytlačenej
podobe, a to vo všetkých relevantných priestoroch fakulty (študijné oddelenie, priestory pred
jednotlivými referátmi dekanátu, priestory pred posluchárňami, ...). Vyplnený dotazník mohli
odoslať ako prílohu e-mailu na e-mailovú adresu vytvorenú výlučne na tento účel alebo
vhodiť do jasne označenej poštovej schránky vo vestibule fakulty. Poverený pracovník
dekanátu v pravidelných intervaloch „vyberal“ obe schránky a získané dotazníky odovzdal
zodpovednému prodekanovi.
Vo vymedzenom období bolo odovzdaných spolu 101 vyplnených hodnotiacich formulárov.
Ak vezmeme do úvahy, že fakulta má približne 4 000 poslucháčov, z ktorých si každý
v priemere za semester zapisuje približne 10 kurzov, z možných cca 40 000 hodnotení kurzov
z jedného semester tak ide o zlomok, z ktorého sa nedajú vyvodiť žiadne relevantné uzávery
či zovšeobecnenia. Zvlášť, keď odovzdané formuláre sa vyjadrovali k rôznym kurzom
a rôznym vyučujúcim. Ani v nich sa však nevyskytli žiadne také informácie, ktoré by si
vyžadovali zásah či riešenie zo strany vedenia fakulty.
Vzhľadom na zistené skutočnosti sa vedenie FiF UK rozhodlo podrobnejšie analyzovať
príčiny tohto neuspokojivého stavu a v horizonte dvoch rokov sa pokúsi dosiahnuť jeho
zásadné zlepšenie.
Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Anketa hodnotenia pedagógov fakulty prostredníctvom anonymných dotazníkov sa na
fakulte realizuje každoročne za spolupráce so študentskou komorou AS PdF UK.
V akademickom roku 2010/2011 sa začala jej príprava formou opätovného oslovenia
študentov v mesiaci marec prostredníctvom plagátu, ktorý bol k dispozícii na nástenkách vo
všetkých budovách fakulty a zároveň aj na webovej stránke fakulty. Samotné hodnotenie sa
realizovalo prostredníctvom dotazníka, nasledovným spôsobom :
• dotazník bol k dispozícii na webovej stránke fakulty;
• učitelia prostredníctvom vedúcich pracovísk boli inštruovaní, aby na poslednú
vyučovaciu hodinu priniesli pre študentov dotazníky, pričom nesmeli požadovať ich
vyplnenie na danej hodine, ani ich zbierať;
• niekoľko sto dotazníkov bolo vytlačených a k dispozícii pri škatuliach na troch
miestach fakulty, do ktorých sa mali odovzdávať vyplnené dotazníky.
Možnosť hodnotiť pedagógov trvala od druhej polovice apríla až do 15. júna 2011, po tomto
termíne bol zber anonymných dotazníkov ukončený a komisia v zložení PhDr. Helena
Ferancová, mgr. Marta Turianová, Doc. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD. a za študentskú
komoru jej členovia : Pavol Kassay, Lenka Devečková, Michal Gabarík a Jana Slováková
otvorili schránky. Po otvorení bolo zistené, že
celkový počet anketových lístkov - 1334
počet neplatných lístkov – 21 ( neuvedené meno učiteľa, neúplné, nevyplnené)
počet platných lístkov - 1311
Platné anketové lístky sú analyzované až na jednotlivé katedry a pracovníkov. Ďalších 522
anketových lístkov bolo odovzdaných na Katedre sociálnej práce do samostatného boxu, ale
tieto nie sú započítané do celkového počtu dotazníkov, pretože táto možnosť nebola dopredu
prediskutovaná a odsúhlasená študentskou komorou a vedením fakulty. V prípade, ak by
tomu tak bolo, tak by celkový počet bol 1 833 anketových lístkov.
Na webovej stránke fakulty sme už koncom júna zverejnili sumárne výsledky ankety za celú
fakultu, jednotlivé katedry až pracovníkov (http://www.fedu.uniba.sk/index.php?id=3845),
pričom z nej je možné získať nasledovné informácie :
• názov katedry a jej skratka
• počet pedagógov na katedre
• počet hodnotených pedagógov
• celkový počet odovzdaných lístkov
• minimálny počet lístkov na 1 pedagóga
• maximálny počet lístkov na 1 pedagóga
• menovitý zoznam pedagógov s počtom anketových lístkov, ktoré získali
Pedagógovia, ktorí dostali viac ako 20 anketových lístkov, boli podrobení ďalšej analýze. Už
pri príprave ankety bolo dohodnuté, že menej ako 20 odovzdaných anketových lístkov pre
jedného pedagóga nemá relevantnú výpovednú hodnotu, preto sa ďalej bude pracovať len
s tými pedagógmi (hodnoteniami pedagógov), ktorí získajú stanovený limit. Spolu išlo o 17
pedagógov, ktorí získali od 21 – 70 anketových lístkov (priemerne 37 anketových lístkov).
Na základe ďalšej kvantitatívnej analýzy sa zistilo, že vo všetkých prípadoch týchto
pracovníkov ide o pedagógov, ktorí boli zo strany študentov hodnotení veľmi pozitívne
a získavali vysoké počty bodov vo všetkých položkách.
Aby bolo možné s anketovými lístkami a s hodnotením pedagógov ďalej pracovať, tak kópie
hodnotení boli zaslané ich priamym nadriadeným s požiadavkou, aby s konkrétnym
pracovníkom prediskutovali jeho hodnotenie, v prípade potreby urobili opatrenia
a informovali o nich do 15. októbra 2011 dekanku fakulty.
Okrem kvantitatívneho hodnotenia sme zrealizovali aj orientačné vyhodnotenie slovných
komentárov študentov, ktoré sme zjednodušene rozdelili do dvoch základných skupín:
pozitívne vyjadrenia a negatívne vyjadrenia.
Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
V akademickom roku 2010/2011 prebiehalo hodnotenie pedagogického procesu študentmi
formou písomných dotazníkov. Zásady hodnotenia ostali nezmenené z uplynulého obdobia a
zodpovedali celouniverzitnému systému. Samotné hodnotenie prebehlo v závere zimného aj
letného semestra za každý vyučovaný predmet zvlášť.
Kritériá hodnotenia boli:
• dotazník vypĺňa len študent, ktorý sa na výučbe zúčastňoval
• dotazník je prísne anonymný a dobrovoľný
• každý predmet/pedagóg je hodnotený zvlášť
Dotazníky boli odovzdané študentom zvyčajne na poslednom stretnutí s pedagógom v danom
semestri, pričom pri vyhodnocovaní predmetu pedagóg nesmel študentov ovplyvňovať. Po
odovzdaní dotazníkov na katedru boli tieto povereným pracovníkom spracované a následne
boli výsledky prezentované vedúcemu katedry a prodekanovi pre výchovno-vzdelávaciu
činnosť a doktorandské štúdium. Na základe vyhodnotenia predmetu vedúci katedry zaujal
stanovisko týkajúce sa ďalšej výučby daného predmetu daným pedagógom. Rozhodnutie
vedúceho katedry je dôverné a neposkytuje sa tretím stranám. Výsledky hodnotenia
podkladom pre vedúcich katedier aj pri realizácii diferencovaného hodnotenia pracovníkov.
Z výsledkov ankety za akademický rok 2010/2011 vyplýva, že väčšina hodnotených
pedagógov a úroveň štúdia je vnímaná študentmi pozitívne. V rozmedzí hodnotenia 1 – 5, kde
1 znamená súhlas, 2,5 – neutrálny postoj a 5 úplný nesúhlas, väčšina predmetov získala
hodnotenie v rozpätí 1,2-1,7. Len niekoľko predmetov získalo hodnotenie horšie než 1,7,
ktoré však ešte stále znamená súhlas s pozitívnym hodnotením predmetu.
Vedenie fakulty bolo o názoroch študentov na kvalitu pedagogického procesu informované aj
prostredníctvom zástupcov študentov v akademickom senáte a vo vedení fakulty, ako aj
priamo na stretnutiach so študentmi. Pripomienky a námety študentov boli riešené aj na
úrovni vedenia fakulty.
Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave
Na Fakulte telesnej výchovy a športu v akademickom roku 2010/2011 vlastná anketa
neprebehla.
Jesseniova lekárska fakulta v Martine Univerzity Komenského v Bratislave
Do hodnotenia pedagogického procesu na fakulte sa zapojilo 317 študentov študijného
programu všeobecné lekárstvo.
Najlepšie hodnoteným asistentmi sa stali MUDr. Stanislava Richterová, PhD. hodnotená 76
študentmi a MUDr. František Štuler, PhD., hodnotený 75 študentmi, obaja s priemernou
známkou 1,03. Najlepšie hodnoteným docentom sa stal doc. MUDr. Martin Péč, PhD., mim.
prof., hodnotený 62 študentmi s priemernou známkou 1,08. Najlepšie hodnoteným
profesorom sa stal prof. MUDr. František Novomeský, PhD. hodnotený 76 študentmi
s priemernou známkou 1,10. Najlepšie hodnotení učitelia sú v tabuľke:
Vyučujúci
MUDr. František Štuler, PhD.
MUDr. Stanislava Richterová, PhD.
Doc. MUDr. Martin Péč, PhD., mim.prof.
Prof. MUDr. František Novomeský, PhD.
Prof. MUDr. Juraj Péč, CSc.
Doc. MUDr. Karol Kajo, PhD.
Prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.
Doc. MUDr. Daniela Mokrá, PhD.
MUDr. Dana Prídavková, PhD.
MUDr. Štefan Sivák, PhD.
Prof. MUDr. Ján Danko, CSc.
Doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD.
Prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc.
MUDr. Elena Nováková, PhD.
MUDr. Miroslav Šulaj, PhD.
MUDr. Jozef Krajčovič, PhD.
Doc. Mgr. Katarína Žiaková, PhD.
MUDr. Ján Janík, PhD.
MUDr. Peter Žiak, PhD.
MUDr. Anton Mikolajčík, PhD.
MUDr. Milan Dzetkulič
MUDr. Elena Kavcová, PhD.
MUDr. Karol Dókuš, PhD.
PhDr. Marta Tkáčová
MUDr. Michal Demeter, PhD.
Doc. MUDr. Jana Plevková, PhD.
MUDr. Peter Ďurdík
Doc. MUDr. Renáta Péčová, PhD.
Prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.
Celková známka/počet hodnotiacich
1,030/75
1,030/76
1,080/62
1,100/76
1,105/36
1,130/71
1,150/75
1,160/56
1,182/92
1,208/21
1,210/70
1,216/87
1,225/91
1,245/132
1,250/62
1,260/74
1,260/32
1,261/103
1,270/66
1,277/73
1,295/60
1,300/121
1,310/60
1,316/82
1,317/45
1,330/73
1,337/74
1,350/70
1,350/76
Najlepšie hodnotenými predmetmi sú: Lekárska biológia (62 študentov) a Súdne lekárstvo
a medicínske právo (74 študentov) s celkovým hodnotením 1,16. Z voliteľných predmetov sa
najlepšie umiestnila Intenzívna medicína v pediatrii, ktorú ohodnotilo 29 študentov
priemernou známkou 1,24. Najlepšie hodnotené predmety sú v tabuľke:
Predmet
Lekárska biológia
Súdne lekárstvo a medicínske právo
Intenzívna medicína v pediatrii
Anesteziológia a int. medicína
Otorinolaryngológia
Psychiatria
Oftalmológia
Neonatológia
Patologická anatómia
Interná propedeutika
Dorastové lekárstvo
Prvá pomoc
Pediatria
Gynekológia a pôrodníctvo
Sociálne lekárstvo
Dermatovenerológia
Patololgická fyziológia
Detská chirurgia
Telovýchovné lekárstvo
Klinická farmakológia
Chirurgická propedeutika
Ftizeológia
Farmakológia
Fyziológia
Pracovné lekárstvo a toxikológia
Klinická patofyziológia
Mikrobiológia
Chirurgia – Neurochirurgia
Chirurgia
Infektológia
Neurológia
Ortopédia
výsledná známka/počet hodnotiacich
študentov
1,16/62
1,16/74
1,24/29
1,30/76
1,34/76
1,38/121
1,38/76
1,45/36
1,49/77
1,49/77
1,50/4
1,54/62
1,55/76
1,65/76
1,67/119
1,688/46
1,69/77
1,71/17
1,785/42
1,80/14
1,87/77
1,88/76
1,898/46
1,94/56
1,96/74
1,97/17
1,99/133
1,99/76
2,00/121
2,00/76
2,120/46
2,15/76
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave
Po skončení letného semestra akademického roku 2010/2011 bola spustená nová verzia
elektronickej študentskej ankety. V ankete, ktorej sa zúčastnilo v porovnaní s poslednou
anketou slušných 42% študentov, sa hodnotil celý AR. Väčšina pripomienok študentov je
racionálna a konštruktívne smeruje k vylepšeniu štúdia a podmienok na fakulte. Písomné
stanovisko k hodnoteniu jednotlivých vyučujúcich poslali vedúci katedier dekanovi, následne
sa globálnym pripomienkam študentov k štúdiu na fakulte čiastočne venovalo kolégium
dekana 11.októbra 2011. Vybrané podnety/problémy:
•
•
viacerí študenti vnímajú znižovanie kvality a volajú po návrate k “starému matfyzu”
študenti poukazujú na nerovnomerné nároky na získavanie kreditov
•
•
•
•
•
problém s prechádzaním na E: (zrejme dobrým) študentom vadí veľké množstvo
hodnotení E, ktoré nesprávne interpretujú ako cielenú snahu o zachovávanie počtu
študentov kvôli financiám.
problémy s odpisovaním: študenti poukazujú na to, že vyučujúci nevenujú dostatočnú
pozornosť odpisovaniu a považujú to za nespravodlivé voči poriadnym študentom.
študenti by privítali voľbu prednášajúcich a cvičiacich
študenti vnímajú nezmyselné výbery prednášok: možnosť výberu prednášok prináša
riziko, že si študenti, ktorým názov nič nehovorí, vyberú nechtiac nezmyselnú
kombináciu prednášok.
nekoordinované obsahy prednášok: môžu byť dôsledkom nekoordinovaného vývoja
obsahov predmetov v rôznych v študijných programoch.
Potešiteľné je, že predmety hodnotené väčším počtom študentov majú väčšinou hodnotenie
lepšie ako 4. A to aj napriek tomu, že vzhľadom na nedostatok dát (len 1 rok hodnotenia)
a absenciu informácii o počte študentov, ktorí predmet hodnotiť mali, sú informácie len
informatívne.
Detaily výsledkov sú na webovej stránke https://anketa.fmph.uniba.sk/vysledky.
Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Hodnotenie kurzov študentmi fakulty je v tabuľke:
B. Hodnotenie obsahu kurzu
1* 2* 3* 4*
Kurz mi poskytol nové poznatky a informácie, ktoré som 6 5 2 1
doteraz nemal
Kurz rozšíril moje chápanie súvislostí študijného odboru
4 3 3 2
Kurz ma naučil, ako sa uplatňujú poznatky z danej oblasti 1 9 2 1
v praxi
Kurz ma naučil, ako sa riešia odborné problémy v danej
2 5 3 3
oblasti
Kurz vyžadoval veľa samostatného štúdia a prípravy
5 10 1 1
Poznatky získané na tomto kurze v budúcnosti určite
4 6 3 1
využijem
C. Hodnotenie organizácie priebehu kurzu
Program kurzu bol dobre pripravený
4 6 2 3
K dispozícii bol dostatok študijnej literatúry
5 1 5 4
Podmienky pre absolvovanie kurzu boli vopred stanovené 9 5 0 0
Podmienky pre absolvovanie kurzu boli dodržané
7 6 0 1
Vyučovanie bolo účelne zorganizované
4 3 7 2
Názorné a praktické príklady boli prezentované veľmi
4 4 3 4
dobre
D. Hodnotenie prístupu vyučujúceho
Vyučujúci vedel dobre vysvetliť problematiku, prednášal 4 6 2 3
zrozumiteľne
Vyučujúci bol pripravený a ochotný odpovedať na všetky 7 4 2 2
otázky
Vyučujúci dával priestor na iné názory, správal sa
7 5 2 1
k študentom kolegiálne
Vyučujúci akceptoval iné názory, správal sa k študentom 6 5 1 2
5* Poznámka
2
3
3
3
1
3
2
3
3
2
2
2
2
2
2
3
kolegiálne
Vyučujúci poskytoval študentom aj doplňujúce
informácie
Celkové pôsobenie vyučujúceho pri vyučovaní bolo
výborné
E. Hodnotenie vlastného prístupu ku kurzu
Zaujímam sa o problematiku, ktorá bola predmetom tohto
kurzu
Považujem sa za výborného študenta
Účasť na vyučovaní nemala význam, stačilo preštudovať
literatúru
Študoval som aj ďalšie zdroje informácií o predmete
kurzu
Tento kurz by som určite odporúčal svojim kolegom
Na vyučovaní som sa zúčastňoval veľmi rád
Kurz pre mňa vôbec nebol ťažký, nevyžadoval veľkú
námahu
7
4
2
3
2
4
6
3
0
3
5
6
3
2
1
5
2
2
2
8
5
2
1
0
8
2
6
3
5
1
5
5
1
3
3
2
2
4
4
4
1
2
3
4
7
Fakulta managemetu Univerzity Komenského v Bratislave
Študenti fakulty prvého, druhého i tretieho stupňa štúdia majú možnosť hodnotiť kvalitatívnu
stránku výučby jednotlivých predmetov i učiteľov prostredníctvom dotazníka. Hodnotenie
vyučovacieho procesu v akademickom roku 2010/2011 prebiehalo v súlade s nasledujúcimi
pravidlami:
•
•
•
•
•
•
•
Hodnotenie za príslušné predmety a učiteľov vypĺňali výhradne študenti, ktorí daný
predmet mali zapísaný.
Prostredníctvom jedného dotazníka bolo možné hodnotiť jeden predmet a jedného
učiteľa.
V prípade, ak na predmete participovalo viacero pedagógov, každý z nich sa hodnotil
zvlášť.
Hodnotenie bolo anonymné.
Hodnotenie bolo dobrovoľné.
Učiteľ nemohol ovplyvňovať študentov pri ich individuálnom hodnotení predmetu.
Za realizáciu hodnotenia a jeho organizačné zabezpečenie boli zodpovední príslušní
vedúci katedier a nimi poverení pracovníci.
Hodnotenie učiteľov a jednotlivých predmetov študentmi prebiehalo nasledovne:
•
•
•
V predposlednom alebo v poslednom výučbovom týždni učiteľ predmetu vysvetlil
študentom pravidlá hodnotenia s dôrazom na korektnosť a anonymitu prieskumu.
Prítomným študentom, ktorí mali záujem o hodnotenie, rozdal dotazníky.
Študenti mali možnosť vybrať si svojho zástupcu, ktorému odovzdali dotazníky a ten
ich následne v zalepenej obálke doručil na sekretariát príslušnej katedry najneskôr do
konca posledného výučbového týždňa.
Študenti, ktorí neboli na hodine prítomní, ako aj študenti končiacich ročníkov – 3. a 5.
ročník – mali taktiež možnosť vyplniť dotazník, avšak museli ho odovzdať na
sekretariát príslušnej katedry najneskôr do 15. júna 2011. Špecifiká tretieho stupňa
vysokoškolského štúdia boli pritom zohľadnené v primeranej miere. Dotazník bol k
dispozícii v elektronickej podobe na Public folders.
•
•
•
Vedúci príslušnej katedry následne mohol poveriť konkrétneho interného pracovníka
(pracovníkov) katedry, ktorý mal byť zodpovedný za realizáciu vyhodnotenia
prostredníctvom anonymného dotazníka.
Poverený pracovník spracoval údaje za príslušný predmet a učiteľa a vyhodnotenie
odovzdával príslušnému vedúcemu katedry. Spracovávané informácie boli a sú
považované za dôverné.
Komplexné hodnotenie za jednotlivé katedry vypracoval príslušný vedúci katedry.
Rámcové hodnotenia jednotlivých predmetov a obsahu pedagogického procesu boli
prezentované na zasadnutí katedry a taktiež na Kolégiu dekana fakulty. Záverečný
výstup bol vytvorený pre jednotlivých učiteľov, ktorým príslušný vedúci katedry
individuálne sprostredkoval zistené skutočnosti.
Hodnotenie kvality vyučovacieho procesu a učiteľov predstavuje na Fakulte managementu
UK v Bratislave významný prvok spätnej väzby pre učiteľov, ktorý môže prispieť k
zvyšovaniu kvality pedagogického procesu i kontinuálnej inovácii obsahu výučby.
Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave
Na Fakulte sociálnych a ekonomických vied v akademickom roku 2010/2011 vlastná anketa
neprebehla.
Download

stiahnuť - Informácie o vysokých školách