Czech
české dokumentární filmy
czech documentary films
D
institute of
documentary
film
2012
2013
o c
s
ČESKÉ DOKUMENTÁRNÍ
FILMY 2012/2013
CZECH
DOCUMENTARY FILMS
2012/2013
ČESKÉ DOKUMENTÁRNÍ FILMY
2012/2013
Připravované dokumentární filmy
a výběr filmů po premiéře
CZECH DOCUMENTARY FILMS
2012/2013
Upcoming Documentary Films
& A Selection of Completed Titles
Úvod
Introduction
101 připravovaných, roztočených či
dokončovaných dokumentárních filmů. Portréty,
observační záznamy, investigativní reporty,
sociálně angažované dokumenty, infotainmenty,
autorské výpovědi, osobní kroniky, dokumentární
romány či thrillery. Formální různorodost
českého dokumentárního filmu vychází
ze silné tradice autorského přístupu k záznamu
a interpretaci skutečnosti. Možná také díky
tomu je pozice českého dokumentu v kulturním
a společenském kontextu naší země stabilní
a obecně vysoce ceněná.
Bohužel financování filmové tvorby je čím dál
tím problematičtější. Státní fond ČR na podporu
a rozvoj české kinematografie, jediná instituce
přerozdělující veřejné finance na podporu
českých filmů, neměl v polovině roku k dispozici
téměř žádné prostředky. Čeští filmaři stále čekají
na novou legislativní úpravu kinematografie,
která by celé filmové odvětví řešila komplexně
a nastavila podmínky odpovídající jeho
současnému stavu a potřebám.
Fakt, že má v horizontu jednoho roku vzniknout
na sto dokumentárních filmů, je za současných
podmínek překvapivý, nicméně pro český
dokument velmi pozitivní. Hlavními producenty
a koproducenty dokumentárních projektů
nadále zůstávají televize a jejich role je stále
naprosto klíčová. Přejme dokumentaristům,
aby entuziasmus nového ředitele ČT Petra
Dvořáka podporovat celovečerní autorské
dokumenty vydržel co nejdéle a aby podpůrný
systém kinematografie začal v nejbližší době
konečně fungovat..
Katalog obsahuje kompletní informace
o čerstvě dokončených filmech i o projektech
ve výrobě. Otevírá jej výběr 15 dokumentárních
filmů, které byly od loňského podzimu uvedeny
v kinodistribuci, nebo úspěšně reprezentovaly
českou kinematografii na zahraničních
festivalech. Je to jediná publikace svého druhu
a umožní Vám získat přehled o aktuálním
dění na poli českého dokumentu. Slouží
nejen jako reference pro domácí zájemce, ale
také k propagaci na zahraničních festivalech
a trzích.
Za poslední rok a půl byl český dokument
díky naší práci uveden na 250 festivalech
v zahraničí. Snad nové české dokumentární
filmy nadchnou mezinárodní publikum
podobně, jako tomu bylo v případě
Soukromého vesmíru režisérky Heleny
Třeštíkové nebo krátkého animovaného
dokumentu Kronika Oldřicha S. režiséra
Rudolfa Šmída, které svou formální výlučností,
vizuální nápaditostí a univerzálním sdělením
dokonale reprezentují současný český
dokument ve světě.
Magda Španihelová
Institut dokumentárního filmu
Jana Černík
České filmové centrum
101 documentary films in various stages
– in development, production or nearing
completion – ranging from portraits and
observation to investigative reports and
socially engaged pieces; from infotainment to
author-driven documentaries; from personal
diaries to documentary novels and thrillers.
The great formal diversity of these films follows
a strong tradition in which Czech filmmakers
creatively capture and interpret reality. Perhaps
that is why documentary film has earned
a respected place in the Czech cultural and
social landscape.
Sadly, funding for documentary films has
been dire. The State Fund for the Support and
Development of Czech Cinematography, the
only institution distributing public support to
Czech films, was left virtually without any funds
in the first half of the year. Czech filmmakers
are still waiting for new legislation that would
provide a comprehensive framework for the
entire film industry and set up rules based on
its current state and needs.
In light of these conditions, having some one
hundred films made in the course of one year
may be suprising but it is definitely good news
for Czech documentary film. Broadcasters
are still the major force behind documentary
projects as producers and co-producers and
their role remains crucial. We sincerely hope
that Czech TV’s new general manager Petr
Dvořák can deliver on his resolve to support
creative documentaries, and that we soon have
a solid film funding system.
This catalogue includes details on just
completed documentaries as well as new
documentary projects. In the opening section,
you’ll find a selection of 15 documentaries
released since last autumn or screened
at international festivals. Being the only
publication of its kind, this catalogue provides
the best overview of contemporary Czech
documentary film. It serves professionals
both at home and abroad, promoting Czech
documentaries at international festivals and
markets.
During the last year and a half, our work has
helped Czech documentaries screen at some
250 festivals internationally. We believe that
many of the new ones will excite audiences
just like, in recent months, Private Universe by
Helena Třeštíková or Chronicle of Oldrich S.
by Rudolf Šmíd that employ formal originality,
visual wit and universal message to represent
Czech documentary film around the world.
Magda Španihelová
Institute of Documentary Film
Jana Černík
Czech Film Center
008, 009
OBSAH
CONTENTS
008
Úvod
Introduction
013
REJSTŘÍK PODLE STADIA
VÝVOJE
INDEX BY STAGE
021
REJSTŘÍK ČESKÝCH NÁZVŮ
INDEX OF CZECH
TITLES
027
REJSTŘÍK ANGLICKÝCH
NÁZVŮ
INDEX OF ENGLISH
TITLES
033
REJSTŘÍK REŽISÉRŮ
INDEX OF DIRECTORS
280
Školy, instituce, organizace
Film Schools,
Institutions, Organizations
039
FILMY PO PREMIÉŘE
PREMIERED FILMS
SELECTION
071
PŘIPRAVOVANÉ FILMY DO 30
MINUT
UPCOMING FILMS UP
TO 30 MINUTES
089
PŘIPRAVOVANÉ FILMY DO 60
MINUT
UPCOMING FILMS UP
TO 60 MINUTES
157
PŘIPRAVOVANÉ FILMY NAD 60
MINUT
UPCOMING FILMS
OVER 60 MINUTES
284
Distributoři, prodejci
Distributors, Sales
287
České filmové festivaly
Czech Film Festivals
290
České dokumentární filmy
v kinech
Czech Documentaries
in Theatrical Release
292
České dokumentární filmy na
festivalech 2011 2012
Czech Documentaries
at Festivals 2011 2012
302
Koprodukční fóra
Co production Forums
304
Vzdělávací programy
Training Programmes
REJSTŘÍK PODLE STÁDIA
VÝVOJE
INDEX BY STAGE
VE VÝVOJI
IN DEVELOPMENT
Big Night
/Velká noc 256
China-Czech
/Čínsko-Česko
170
CZECHTUNING
/CZECHTUNING
098
Fragments of P. K.
/Fragmenty P. K.
114
Indignants 2012
/The, Rozhořčené 2012
Janosik Demystified
/Jánošík kouzla zbavený
Out of Love for Children
/Z lásky k dětem
266
Talking Cities
/Mluvící města
126
Zdeněk the Pointsman Rykr
/Zdeněk Výhybka Rykr
142
118
270
VE VÝROBĚ
IN PRODUCTION
27th Picture
/The, 27. obraz
158
012, 013
Area of Unrest
/Místo nepokoje
124
Art Behind Bars
/Umění z vězení
250
Artist under the Bark of Our National Amusement Park, An
/Umělec pod kůrou Národního lunaparku 150
Beer As an Opinion
/Pivo jako názor
080
Beginnings
/Počátky
132
Between Homes
/Mezi domovy
208
Bloody Sands of Libya, The
/Krvavé písky Libye
194
Bohemia Is Greek to Me
/Česká vesnice - Böhmische Dörfer
166
Children of Flamenco
/Děti Flamenka
108
Czech Journal
/Český žurnál
102
Czechoslovakia As a Hobby
/Československo jako hobby
072
Czechoslovakia – The Destiny of a Canadian
/Československo – Kanaďanův osud
100
Czech President
/Český prezident
168
Dolomitenmann 2012
/Dolomitenmann 2012 074
Escape from Somalia
/Útěk ze Somálska
252
Eugenic Minds
/Eugéniové 172
Field Trip
/Exkurze
174
Flannel Poker - Millionaire from a Block of Flats
/Flanelový poker - Milionář z paneláku
176
Fragile Identity
/Křehká identita
196
František Kriegel - The Harvest of Conscience
/František Kriegel - Sklizeň svědomí
178
Garden of Rübezahl, The
/Krakonošova zahrada 076
Ghosts, Přízraky
134
Girl Power
/Girl Power 180
God Preserve the Heritage of Our Fathers and Mothers!
/Dědictví otců a matek zachovej nám, Pane!
106
Gottland
/Gottland
182
Healing Me
/Let viny
200
In Between the Trees
/Mezi stromy 210
King by the Grace of God – Spirituality of Charles IV
/Z Boží milosti král - Spiritualita Karla IV. 154
Knowledge Gateway
/Punku Yatray
082
Kofola Children
/Kofolové děti
192
Komedie Theatre
/Divadlo Komedie
110
Life of My Father, The
/Život mého otce
276
Long Live Hunting!
/Lovu zdar! 202
Mánes on the Waterfront
/Mánes na nábřeží
206
My Last 14 Thousand Cigarettes
/Mých posledních 14 tisíc cigaret 128
Mystery of Sklep Theatre, The
/Tajemství divadla Sklep
246
014, 015
Mythmaking
/Mýtus Šedé 212
Navel of the Sky, The
/Pupek nebe 136
Othello Is Black
/Othello Is Black
078
Passengers
/Pasažéři
224
Plan
/Plán
228
Rajko Doleček and Stories of the Mottled Bill
/Rajko Doleček a příběhy strakatého Billa 140
Show!
/Show!
240
Single Mothers
/Samoživitelky
144
Story of Mr. Love, The
/Pan Láska navazuje spojení
222
Sugar-Blog
/Cukr-blog 164
Under (the) Construction
/Hranice dálnice
184
Václav Havel, Prague – Castle 2
/Václav Havel, Praha – Hrad 2
152
Velvet Divorce
/Rozpad
234
Velvet Terrorists
/Sametoví teroristé
236
V.I.P.
/V.I.P.
084
Wolf
/Wolf
262
Zuzana Michnová: Just the Right Kind of Famous
/Zuzana Michnová: Jsem slavná tak akorát 274
V POSTPRODUKCI
IN POST PRODUCTION
04826 Jirous
/04826 Jirous
090
Accept
/Akcept, filmový dokument o soudobé hudbě
Citizen Ztohoven
/Občan Ztohoven
220
Daughters of the Vietnamese Dragon
/Dcery vietnamského draka
104
Dream Journey of Petr Koukal, The
/Cesta snů Petra Koukala 162
Fortress
/Pevnost
226
I Can See You in Words That I Cannot See
/Vidím tě ve slovech, která nevidím
086
Jakub Špalek: A Life with the Jester
/Jakub Špalek: Život s Kašparem 186
Ken
/Ken
190
Last Days of Václav Havel, The
/Poslední dny Václava Havla
230
Little Hanoi
/Malá Hanoj 204
Pecking Order
/Klovací pořádek
120
Phenomenon - The Soul Solace of Yuri Petrovich
/Fenomén - duševní komfort Jurije Petroviče
Private Olympics
/Soukromá olympiáda 146
Sex Education in Bohemia
/Sexuální výchova v Čechách
238
Šípek!
/Šípek!
244
160
112
016, 017
Stone Games
/Hra o kámen
116
Through Darkness to Light
/Za světlem tmou
268
Vernissage
/Vernisáž
258
Vojta Lavička: Up and Down.cz
/Vojta Lavička: Nahoru a dolu.cz 260
Woman Rabbi, The
/Rabínka
138
Yallah! Underground
/Yallah! Underground 264
Year without Magor - Genius Cannot Be Faked
/Rok bez Magora - génius se nedá padělat 232
Nazareth Until We Drop
/Nazareth - Nekonečný rockový mejdan
New Life
/Nový život 218
Pictures from Holland
/Obrázky z Holandska 130
Sit Beside Me
/Tvé místo vedle mě148
Skull Man, The
/Lebkoun
122
Train to the Moon
/Train to the Moon
248
Váňa - The Biggest Race Is Life Itself
/Váňa
254
PŘED PREMIÉROU
AWAITING PREMIERE
DOKONČENÉ
FINISHED
Afghanistan - The Land of Peace and Swords
/Afghánistán - země míru a meče
Babys Returns, Babys Escapes
/Bejbys se vrací, Bejbys utíká
094
Czech Land, Your Home!, The
/Země česká, domov Tvůj!
272
Greatest Wish, The
/Největší přání
216
Ivan Hartl’s Snow Fields
/Sněhová pole Ivana Hartla
242
Journey to the Dreams of our Children, A
/Cesta za sny našich dětí
096
Karel Reisz, This Filming Life
/Karel Reisz, ten filmový život
188
Kytlice, Zimmer Frei
/Kytlice, Zimmer Frei 198
092
214
31 Endings/31 Beginnings
/31 konců/31 začátků 040
Chronicle of Oldřich S.
/Kronika Oldřicha S. 044
Into Oblivion
/Mrtvá trať 048
Love in the Grave
/Láska v hrobě
046
Obscurantist and His Lineage or The Pyramids’ Tearful Valleys
/Tmář a jeho rod aneb Slzavé údolí pyramid 056
On Decency
/O slušnosti 050
On the Outside
/Venku
066
Presence of Arnošt Lustig
/The, Tvoje slza, můj déšt’
064
018, 019
Private Universe
/Soukromý vesmír
054
Tomorrow Will Be Better
/Tomorrow Will Be Better
Trafačka - Temple of Freedom
/Trafačka - Chrám svobody
Tripoint, The
/Trojmezí
062
Two Nil
/Dva nula
042
Věra Čáslavská - 68
/Věra 68
068
Year of Marihuana
/Rok konopí 052
058
REJSTŘÍK ČESKÝCH NÁZVŮ
INDEX OF CZECH TITLES
060
27. obraz
158
31 konců/31 začátků
040
04826 Jirous
090
Afghánistán - země míru a meče
092
Akcept, filmový dokument o soudobé hudbě
Bejbys se vrací, Bejbys utíká
094
Česká vesnice - Böhmische Dörfer
166
Československo jako hobby
072
Československo – Kanaďanův osud
100
Český prezident
168
Český žurnál
102
Cesta snů Petra Koukala 162
Cesta za sny našich dětí
096
Čínsko-Česko
170
Cukr-blog164
CZECHTUNING
098
Dcery vietnamského draka
104
Dědictví otců a matek zachovej nám, Pane!
Děti Flamenka
108
Divadlo Komedie
110
Dolomitenmann 2012
074
Dva nula
042
Eugéniové 172
Exkurze
174
Fenomén - duševní komfort Jurije Petroviče
Flanelový poker - Milionář z paneláku
176
Fragmenty P. K.
114
František Kriegel - Sklizeň svědomí
178
160
106
112
020, 021
Girl Power
180
Gottland
182
Hranice dálnice
184
Hra o kámen
116
Jakub Špalek: Život s Kašparem
Jánošík kouzla zbavený
118
Karel Reisz, ten filmový život
188
Ken
190
Klovací pořádek
120
Kofolové děti
192
Krakonošova zahrada
076
Křehká identita
196
Kronika Oldřicha S.
044
Krvavé písky Libye
194
Kytlice, Zimmer Frei
198
Láska v hrobě
046
Lebkoun
122
Let viny
200
Lovu zdar!
202
Malá Hanoj
204
Mánes na nábřeží
206
Mezi domovy
208
Mezi stromy
210
Místo nepokoje
124
Mluvící města
126
Mrtvá trať
048
Mých posledních 14 tisíc cigaret
Mýtus Šedé
212
Nazareth - Nekonečný rockový mejdan
Největší přání
216
Nový život
218
Občan Ztohoven
220
Obrázky z Holandska
130
O slušnosti
050
Othello Is Black
078
Pan Láska navazuje spojení
222
186
128
214
Pasažéři
224
Pevnost
226
Pivo jako názor
080
Plán
228
Počátky
132
Poslední dny Václava Havla
230
Přízraky
134
Punku Yatray
082
Pupek nebe
136
Rabínka
138
Rajko Doleček a příběhy strakatého Billa
140
Rok bez Magora - génius se nedá padělat
Rok konopí
052
Rozhořčené 2012
142
Rozpad
234
Sametoví teroristé
236
Samoživitelky
144
Sexuální výchova v Čechách
238
Show!
240
Šípek!
244
Sněhová pole Ivana Hartla
242
Soukromá olympiáda
146
Soukromý vesmír
054
Tajemství divadla Sklep
246
Tmář a jeho rod aneb Slzavé údolí pyramid Tomorrow Will Be Better
058
Trafačka - Chrám svobody
060
Train to the Moon
248
Trojmezí
062
Tvé místo vedle mě
148
Tvoje slza, můj déšt’
064
Umělec pod kůrou Národního lunaparku
150
Umění z vězení
250
Útěk ze Somálska
252
Václav Havel, Praha – Hrad 2
152
Váňa
254
232
056
022, 023
Velká noc
256
Venku
066
Věra 68
068
Vernisáž
258
Vidím tě ve slovech, která nevidím
086
V.I.P.
084
Vojta Lavička: Nahoru a dolu.cz
260
Wolf
262
Yallah! Underground
264
Za světlem tmou
268
Z Boží milosti král - Spiritualita Karla IV.
154
Zdeněk Výhybka Rykr
270
Země česká, domov Tvůj!
272
Život mého otce
276
Z lásky k dětem
266
Zuzana Michnová: Jsem slavná tak akorát
274
024, 025
REJSTŘÍK ANGLICKÝCH
NÁZVŮ
INDEX OF ENGLISH
TITLES
27th Picture, The
158
31 Endings/31 Beginnings
040
04826 Jirous
090
Accept
160
Afghanistan - The Land of Peace and Swords
092
Area of Unrest
124
Art Behind Bars
250
Artist under the Bark of Our National Amusement Park, An
Babys Returns, Babys Escapes
094
Beer As an Opinion
080
Beginnings 132
Between Homes
208
Big Night
256
Bloody Sands of Libya, The
194
Bohemia Is Greek to Me
166
Children of Flamenco
108
China-Czech 170
Chronicle of Oldřich S.
044
Citizen Ztohoven
220
Czech Journal
102
Czech Land, Your Home!, The
272
Czechoslovakia As a Hobby
072
Czechoslovakia – The Destiny of a Canadian
100
Czech President
168
CZECHTUNING
098
Daughters of the Vietnamese Dragon
104
Dolomitenmann 2012
074
Dream Journey of Petr Koukal, The 162
150
026, 027
Escape from Somalia
252
Eugenic Minds
172
Field Trip
174
Flannel Poker - Millionaire from a Block of Flats
176
Fortress
226
Fragile Identity
196
Fragments of P. K.
114
František Kriegel - The Harvest of Conscience
178
Garden of Rübezahl, The
076
Ghosts
134
Girl Power
180
God Preserve the Heritage of Our Fathers and Mothers!
Gottland
182
Greatest Wish, The
216
Healing Me
200
I Can See You in Words That I Cannot See
086
In Between the Trees
210
Indignants 2012, The
142
Into Oblivion
048
Ivan Hartl’s Snow Fields
242
Jakub Špalek: A Life with the Jester
186
Janosik Demystified
118
Journey to the Dreams of our Children, A
096
Karel Reisz, This Filming Life
188
Ken
190
King by the Grace of God – Spirituality of Charles IV
Knowledge Gateway
082
Kofola Children
192
Komedie Theatre
110
Kytlice, Zimmer Frei
198
Last Days of Václav Havel, The
230
Life of My Father, The
276
Little Hanoi
204
Long Live Hunting!
202
Love in the Grave
046
Mánes on the Waterfront
206
106
154
My Last 14 Thousand Cigarettes
128
Mystery of Sklep Theatre, The
246
Mythmaking 212
Navel of the Sky, The
136
Nazareth Until We Drop
214
New Life
218
Obscurantist and His Lineage or The Pyramids’ Tearful Valleys
056
On Decency
050
On the Outside
066
Othello Is Black
078
Out of Love for Children
266
Passengers 224
Pecking Order
120
Phenomenon - The Soul Solace of Yuri Petrovich
112
Pictures from Holland
130
Plan
228
Presence of Arnošt Lustig, The
064
Private Olympics
146
Private Universe
054
Rajko Doleček and Stories of the Mottled Bill
140
Sex Education in Bohemia
238
Show!
240
Single Mothers
144
Šípek!
244
Sit Beside Me
148
Skull Man, The
122
Stone Games
116
Story of Mr. Love, The
222
Sugar-Blog 164
Talking Cities
126
Through Darkness to Light
268
Tomorrow Will Be Better
058
Trafačka - Temple of Freedom
060
Train to the Moon
248
Tripoint, The
062
028, 029
Two Nil
042
Under (the) Construction
184
Václav Havel, Prague – Castle 2
152
Váňa - The Biggest Race Is Life Itself
254
Velvet Divorce 234
Velvet Terrorists
236
Věra Čáslavská - 68
068
Vernissage 258
V.I.P.
084
Vojta Lavička: Up and Down.cz
260
Wolf
262
Woman Rabbi, The
138
Yallah! Underground
264
Year of Marihuana
052
Year without Magor - Genius Cannot Be Faked
Zdeněk the Pointsman Rykr
270
Zuzana Michnová: Just the Right Kind of Famous
232
274
030, 031
REJSTŘÍK REŽISÉRŮ
INDEX OF DIRECTORS
Abrahám, Pavel
Barák, Vladimír
Bartošová, Kristýna
Beňová, Bibiana
Beňová, Bibiana Bláhovec, Bohdan
Bláhovec, Bohdan Boršková, Jana
Bričkovský, Zdeněk, N. Bubeníčková, Kateřina
Bureš, Marek
Bureš, Pavel Otto Bystřičan, Ivo
Bystřičan, Ivo
Bystřičan, Ivo Čákanyová, Viera Čálek, David
Culková, Andrea
Culková, Andrea
Dabrowská, Olga
Dlouhý, Saša
Dlouhý, Saša
Dlouhý, Saša Doležal, Miloslav
Dudinski, Natasha Dušek, Martin
Dvořák, Michal
Eslam, Farid
042
162
140
126
134
240
182
224
112
120
146
268
128
184
120
182
252
164
270
246
170
208
060
096
138
098
220
264
032, 033
Gebert, Adam
Gebert, Adam
Gebert, Jan
Gébová, Daniela
Giovannesi, Claudio
Gogola ml., Jan
Gogola ml., Jan
Grusková, Anna
Hager, Kateřina
Hanzlíček, Martin
Hátle, Petr
Hátle, Petr Hilčišin, Maša
Hrůza, Margareta
Hubáček, Jan
Hubáček, Jan
Huvar, Michal
Jančárek, Petr
Jandejsková, Linda
Janeček, Vít
Kaboš, Ladislav
Kaboš, Michael
Kallistová Jablonská, Linda
Kaňka, Petr
Kerekes, Peter Klusák, Vít Klusák, Vít Kohoutová, Rozálie
Kohoutová, Rozálie
Kohoutová, Rozálie Kokeš, Lukáš
Kokeš, Lukáš Kokeš, Lukáš Kokeš, Lukáš Kolaja, Pavel
Kratochvíl, Jaroslav
094
124
116
144
262
174
212
138
108
234
256
182
190
276
118
160
130
152
148
178
194
134
132
104
236
102
168
072
198
182
226
084
102
182
258
202
Kratochvíl, Tomáš
078
Kvapil, Robin
080
Kvapil, Robin
122
Landa, Lukáš
176
Le Fay, Monika
090
Le Fay, Monika
230
Le Fay, Monika
244
Lipo, Robin
082
Lišková, Veronika
266
Ludvíková, Hana
192
Lustigová, Eva
064
Malina Morgenstern, Oliver
232
Marinković, Pavo
158
Matějková, Jolana 154
Nedrelid, Audun 148
Němcová, Jitka
274
Nováková, Hana
086
Nováková, Hana
150
Oľha, Adam
218
Ostrochovský, Ivan
236
Pekarčík, Pavel 236
Piussi, Zuzana
196
Počtová, Jana
114
Počtová, Jana
242
Přibyl, Lukáš
100
Přívratský, Martin
058
Procházka, Radim
136
RAFANI
040
Remunda, Filip
168
Remunda, Filip 102
Rendl, Jiří
248
Řezníčková, Klára
062
Rybár, Ondřej 180
Sakova, Martina
204
Sany180
Schiebl, Marian
074
034, 035
Schmidt, Otakáro Maria
Síbrt, Radovan
Síbrt, Radovan
Síbrt, Radovan Škultéty, Vladimír
Slabý, Petr
Šmídmajer, Miloslav
Šmíd, Rudolf
Smržová, Dagmar
Smržová, Dagmar
Sobková, Veronika
Sommerová, Olga
Špaček, Radim
Špátová, Olga
Špidla, Šimon
Štingl, Pavel
Tara, Tereza
Tasovská, Klára
Tasovská, Klára
Tasovská, Klára
Tasovská, Klára Třeštíková, Helena
Třeštíková, Helena
Třeštíková, Helena
Tuček, Benjamin
Vachek, Karel
Václavová, Ljuba
Vávra, Roman
Vavrečka, Ondřej
Vondráček, David
Vondráček, David
Všelichová, Petra
Wagner, Jakub
Zach, Peter
Zika, Adolf
Zrno, Petr
106
050
250
182
206
052
214
044
222
238
066
068
110
216
048
172
200
084
102
182
226
054
186
260
228
056
076
060
210
046
142
188
254
166
272
092
036, 037
FILMY PO PREMIÉŘE
PREMIERED FILMS
SELECTION
scénář
/ScreenPlay
kamera
/DOP
střih
/Editor
zvuk
/Sound
stopáž
/Running Time
formát
/Shooting
Format
promítací
formát
/Screening
Format
jazyky
/Languages
hudba
/Music
038, 039
titulky
/Subtitles
Producent
/Producer
produkční společnost
/Production Company
RAFANI
Rafani
31 konců / 31 začátků
31 Endings / 31
Beginnings
premiéra
/Premiere
Listopad
/November
2011
�
dokončený film
/finished film
RAFANI
scénář
/ScreenPlay
kamera
/DOP
střih
/Editor
zvuk
/Sound
hudba
/Music
RAFANI
Darko Stulić,
David Landa,
Jan Martinec,
Pavel Kučera,
RAFANI
Dan Marek
Jakub Jurásek
Aranos
Položili jste si někdy otázky: Kde končí
a začíná Praha? Kde je střed? Jaká je její
struktura? Má svou skrytou, do tmy nevědomí
ponořenou tvář? Je možné vzít svůj život
a přiložit ho k pojmu města? Neproměňuje se
plnost a bohatství v nicotu a prach? Kdy a kde
je osvícenský rozum skutečně v koncích?
Kdyby někdo říkal, že umělecká skupina
Rafani svým filmem na tyto otázky zkusila
odpovědět, nevěřte mu. Základem filmu 31
konců / 31 začátků je pohyb. Tak jako dítě
přeskakuje z kamene na kámen, když chce
suchou nohou překonat řeku, i film se trhavě,
poskoky, vydává na cestu tam a pak zase
zpět.
Kontakty / Contacts
Producent / Producer
RAFANI Art Group
Adresa / Address
Terronská 52,
160 00, Prague 6
Have you ever asked yourself questions
such as: Where does Prague end and where
does it begin? Where is its center? What is
its structure? Does it have its hidden face
plunged in the darkness of the unconscious?
Is it possible to take one's life and attach it
to the concept of the city? Does not fullness
and wealth become nothingness and dust?
When and where does the enlightened
reason happen to be at its end? If anyone
says that the Rafani art collective tries to
answer these questions, do not believe him.
The film 31 Endings/31 Beginnings is based
on movement. Like a child who would like to
cross a river without getting wet and jumps
from stone to stone, so the film jerkily, by
leaps and bounds, goes on a journey and
comes back again.
Mobil / Mobile
+420 604 836 415
email
[email protected]
URL
rafani.blogspot.com
040, 041
finanční podpora
/Financial Support
rozpočet
/Budget
stopáž
/Running Time
City of Prague
6400 EUR
84 MIN
natáčecí formát
/Shooting
format
HD
promítací
formát
/Screening
Format
HD
jazyky
/Languages
titulky
/Subtitles
Česky
/Czech
Anglicky
/English
Producent
/Producer
produkční společnost
/Production Company
koprod. spol.
/CoproD. Co.
Pavel Abrahám,
Tomáš Bojar
Cinema Arsenal
i/o post, HBO
Czech Republic
Dva nula
Two Nil
premiéra
/Premiere
Červenec
/July
2012
co-production forum: Doc launch 2012
Pavel Abrahám
�
dokončený film
/finished film
scénář
/ScreenPlay
kamera
/DOP
střih
/Editor
zvuk
/Sound
Pavel Abrahám,
Tomáš Bojar
Jiří Chod
Šimon Špidla
Václav Flegl
Na fotbalovém stadionu v samém centru
Prahy se chystá největší český fotbalový
zápas roku. Začíná přímý přenos. Dvacet
dva filmových kamer však tentokrát nemíří
na hřiště, nýbrž do hlediště. Sledují, jak různí
lidé různě prožívají tuto jednu společnou
událost. Jinak vnímá zápas udivený žáček
fotbalové přípravky, jinak sázkař, který na
jeho výsledek vsadil tisíce korun, jinak
člen ochranky, který se má postarat o jeho
pokojný průběh. Jinak uznávaný literární
kritik, kterého fotbal vlastně nezajímá, jinak
paní, která se stará především o dění ve VIP
salónku, jinak zase dezorientovaní italští
turisté, kteří na to všechno jen nevěřícně
zírají. Co kamera, to jedinečný, mimořádně
autentický vhled do různých pater tribuny
i různých pater dnešní společnosti. Co
postava, to jedinečná verze téhož zápasu.
Neboť jak praví Hannah Arendtová:
„Skutečnost světa se vlastně a spolehlivě
může ukázat jen tam, kde jsou věci viděny
mnohými lidmi z mnoha perspektiv.“
Kontakty / Contacts
Producent / Producer
Pavel Abrahám,
Cinema Arsenal
Adresa / Address
Na vršku 8,
150 00, Prague 5
One evening, one stadium, one match.
Two football clubs, two tribes engaged in
a "war". As the match starts, the players
run onto the bright green pitch and in the
stands, fans seem to have a free reign over
the whole arena. Each hotly contested
matchup between the Prague-based rivals
provides a unique setting that features
people of various backgrounds. In all the
noise, hollering and loud debates, each fan
becomes absorbed in the match in their
own special way. Against the backdrop of
a big match, countless minor, yet equally
interesting, struggles are about to unfold.
Mobil / Mobile
+420 608 861 290
email
[email protected]
URL
www.cinemaarsenal.cz
042, 043
finanční podpora
/Financial Support
rozpočet
/Budget
stopáž
/Running Time
Czech State Fund for the Support
and Development of Czech
Cinematography, Sparta Praha,
Impact Corti, Williams Hotels
307700 EUR
108 MIN
natáčecí formát
/Shooting
format
HD
promítací
formát
/Screening
Format
DCP
jazyky
/Languages
titulky
/Subtitles
Česky
/Czech
Anglicky
/English
Producent
/Producer
produkční společnost
/Production Company
koprod. spol.
/CoproD. Co.
Jakub Hora,
Marcela
Halousková
AniFest - International
Festival of Animated Films
Anima
Production
Kronika Oldřicha S.
Chronicle
of Oldřich S.
premiéra
/Premiere
říjen
/october
2011
�
dokončený film
/finished film
Rudolf Šmíd
scénář
/ScreenPlay
kamera
/DOP
střih
/Editor
zvuk
/Sound
hudba
/Music
Rudolf Šmíd,
Jana Švermová
Jakub Halousek
Lucie Haladová
Jaroslav Kořán
Jaroslav Kořán
Pan Sedláček psal kroniku "jedné věty" od
roku 1981 až do roku 2005. V jeho kronice
tu za sebou stojí věty, ve kterých se zrcadlí
osobní život pana Sedláčka a jeho rodiny
(Dnes mě zranil zlomením levé ruky cikán
Giňa. Odvezli mě do boleslavské nemocnice),
život ve vesnici a okolí (Dnes zabil nějaký
Bartoš 32 let svou ženu 30 let z Příšovic
a hodil ji do rybníka) i dějinné události
světového významu (Zemřel L. I. Brežněv).
Z tisíců zápisů se nakonec vybraly asi
dvě stovky zápisů, které byly ve filmovém
scénáři zredukovány na osmdesát. Ty jsou
jakýmsi koncentrovaným dějinným průřezem
života pana Sedláčka a potažmo i celé naší
společnosti.
Kontakty / Contacts
Producent / Producer
Jakub Hora,
AniFest - International Festival of
Animated Films
Adresa / Address
Jindřicha Plachty 28,
150 00, Prague 5
Mr Sedláček was writing one-sentence
entries in his chronicle from 1981 to 2005.
The chronicle includes everyday stories of
his and his family's life (Today our Gypsy
neighbour Gina broke my hand. I was taken
to hospital in Mladá Boleslav), the life of the
village and its surroundings (A man called
Bartoš, 32 years old, killed his wife, 30, today
in Příšovice and threw her body into the
pond) as well as international events (L.I.
Brezhnev died today). The real chronicle has
more than two thousand daily notes. The
authors picked two hundred and used about
eighty of them for the screenplay. These
eighty notes provide a concentrated overview
of Mr. Sedláček's life and of our society.
Tel. / Fax
+420 257 324 507
Mobil / Mobile
+420 731 657 290 email
[email protected]
URL
www.anifest.cz
044, 045
finanční podpora
/Financial Support
Czech State Fund for the Support
and Development of Czech
Cinematography
stopáž
/Running Time
18 MIN
natáčecí formát
/Shooting
format
HD
promítací
formát
/Screening
Format
DVD, HD
jazyky
/Languages
titulky
/Subtitles
Česky / Czech
Anglicky
/English
Producent
/Producer
produkční společnost
/Production Company
Tereza Krejčí,
Krasimira
Velitchkova
Yekot Film
Láska v hrobě
Love in the Grave
premiéra
/Premiere
červenec
/july
2011
David Vondráček
scénář
/ScreenPlay
kamera
/DOP
střih
/Editor
zvuk
/Sound
hudba
/Music
David Vondráček
Jan Kadeřábek
Krasimira
Velitchkova
David Vondráček
Stefan Valdobrev
Na počátku druhého tisíciletí našla skupina
bezdomovců útočiště na německém
evangelickém hřbitově v Praze-Strašnicích.
Jsou mezi nimi i věční snoubenci: Jana
v Kristových letech a padesátiletý Jan. Když
se zařizují v neogotické hrobce, vtrhne na
hřbitov policie… Film vznikal jako časosběrný
dokument v letech 2007 – 2011.
�
dokončený film
/finished film
Kontakty / Contacts
Producent / Producer
Tereza Krejčí,
Yekot Film s.r.o.
Adresa / Address
Eliášova 461/37,
169 00, Prague 6
At the beginning of the second millennium,
a group of homeless people found refuge at
a German protestant graveyard in Prague.
The group includes a couple of eternal
fiancés: thirty-three-year-old Jana and
fifty-year-old Jan. As soon as Jana and Jan
get settled in a neogothic tomb, the police
raid the graveyard. The film was made as
a long-form observational documentary from
2007 to 2011.
Mobil / Mobile
+420 724 256 108
email
[email protected]
046, 047
stopáž
/Running Time
78 MIN
natáčecí formát
/Shooting
format
DV
promítací
formát
/Screening
Format
Digi Beta
jazyky
/Languages
titulky
/Subtitles
Česky
/Czech
Anglicky
/English
Producent
/Producer
produkční společnost
/Production Company
Pavel Berčík
Evolution Films
Mrtvá trať
Into Oblivion
Šimon Špidla
premiéra
/Premiere
Listopad
/November
2011
�
dokončený film
/finished film
scénář
/ScreenPlay
kamera
/DOP
střih
/Editor
zvuk
/Sound
hudba
/Music
Šimon Špidla
Filip
Šturmankin,
Lukáš Hyksa
Šimon Špidla
Martin Ženíšek
Roman Fojtíček
Stalin svírá v ruce tužku a chystá se udělat
čáru do mapy Sovětského svazu. Tam, kde
se hrot tuhy dotkne papíru, bude osmdesát
tisíc lidí, v naprosté většině vězňů GULAGu,
v nesmírně obtížných podmínkách polární
tajgy stavět železniční trať. Trať s téměř
nulovým strategickým významem, v krajině
permafrostu a polárních bažin, s minimem
techniky a vybavení. Čtyři roky budou
usilovně pracovat, umírat vyčerpáním,
nemocemi, násilím a trpět na samotkách,
dokud nezemře konečně i sám Stalin. Během
několika týdnů nezůstane po hektické
činnosti nic než prázdné baráky lágrů, staré
lokomotivy, zbytky kolejí, násep, telegrafní
vedení. Vše bude pozvolna navráceno tajze.
Kontakty / Contacts
Producent / Producer
Pavel Berčík,
Evolution Films, s.r.o.
Adresa / Address
Soukenická 11,
110 00, Prague 1
Stalin grasps a pencil in his hand as he
prepares to draw a line on a map of the
Soviet Union. Where the graphite touches
paper, some 80,000 people - almost all of
them gulag inmates - will build a railroad in
the gruelling conditions of the polar taiga.
It is a railway line of almost no strategic
importance, built on permafrost and polar
marshes, using limited technology and
equipment. For four years, they will slave
away, succumbing to exhaustion, illness,
cruelty, and solitary confinement before,
finally, the death of Stalin himself. In just
a few weeks, there will be nothing left of
their hectic activity except for empty camp
barracks, old locomotives, bits of track,
embankments, telegraph wires, all left to
slowly return to the taiga.
Tel. / Fax
+420 222 240 770
Mobil / Mobile
+420 777 932 957
email
[email protected]
URL
www.evolutionfilms.cz
048, 049
finanční podpora
/Financial Support
rozpočet
/Budget
stopáž
/Running Time
Czech State Fund for the Support
and Development of Czech
Cinematography
80000 EUR
52 MIN
natáčecí formát
/Shooting
format
16 mm
promítací
formát
/Screening
Format
Beta
jazyky
/Languages
titulky
/Subtitles
Rusky
/Russian
Anglicky, Česky
/English, Czech
Producent
/Producer
produkční společnost
/Production Company
koprod. spol.
/CoproD. Co.
Alžběta
Karásková
Pink Productions
Česká televize
O slušnosti
On Decency
premiéra
/Premiere
únor
/february
2012
Radovan Síbrt
co-production forum: East European Forum 2010
training programme: Ex Oriente Film 2010
�
dokončený film
/finished film
finanční podpora
/Financial Support
Czech State Fund for the Support
and Development of Czech
Cinematography
scénář
/ScreenPlay
kamera
/DOP
střih
/Editor
zvuk
/Sound
hudba
/Music
Radovan Síbrt
György László
Jana Vlčková
Jan Richtr
Bedřich Smetana
Pan K., dobře stavěný padesátník, sedí se
svou ženou v obývacím pokoji prostorného
bytu v panelovém domě. Načinčaná stěna,
porcelánový jídelní servis, skleněná zvířátka,
suvenýry z výletů. Je vyčerpaný, těžko ovládá
své emoce, skoro pláče. „Já je nenávidím.
Jediné, co umí, je dělat děti, bordel a ničit,
to je jejich kultura.“ Paní E., elegantní žena
ve věku prababiček, sedí ve své oblíbené
restauraci: „Noví majitelé je sem začali
pouštět, tak jsme jim vysvětlili, že jestli
z toho chtějí mít cikánskou hospodu, tak
sem nebudeme chodit. Tak je sem přestali
pouštět. A je klid. “ Filmový esej o slušnosti.
Každodenní banální situace osvětlují
temná zákoutí v nás, v drobných detailech
odkrývají tenké hranice mezi normalitou
a nenormalitou a ukazují prozaické
důvody selhávání multikulturního modelu
společnosti.
Kontakty / Contacts
Producent / Producer
Alžběta Karásková,
Pink Productions s.r.o.
Adresa / Address
Opletalova 1015/55,
110 00, Prague 1
A sturdy miner in his fifties, Mr. K. sits in
the living room of his spacious apartment
in a block of flats. He is exhausted and
can hardly control his emotions. He is on
the verge of crying. "I hate them. The only
thing they know is how to make children,
destroy things and make a mess. That's their
culture." Mrs. E., a well-dressed elderly lady,
is sitting at her favorite table in her favorite
restaurant. "The new owners started letting
them in. So we explained to them that if they
turn it into a gypsy bar we'll stop coming.
They stopped letting them in. It's been quiet
ever since." A film essay about decency.
Everyday banal situations shed light onto
those dark, hidden places in us that unveil
the thin border separating normality from
abnormality and point to the failure of the
multicultural social model.
Mobil / Mobile
+420 776 061 060
email
[email protected]
URL
www.pinkproductions.cz
050, 051
stopáž
/Running Time
52 MIN
natáčecí formát
/Shooting
format
16 mm
promítací
formát
/Screening
Format
HD
jazyky
/Languages
titulky
/Subtitles
Česky
/Czech
Anglicky
/English
Producent
/Producer
Jan Hrnčíř
Rok konopí
Year of Marihuana
Petr Slabý
premiéra
/Premiere
duben
/april
2012
�
dokončený film
/finished film
scénář
/ScreenPlay
kamera
/DOP
střih
/Editor
zvuk
/Sound
hudba
/Music
Jan Hrnčíř,
Petr Slabý
Jaromír Kačer
Lucie Haladová,
Viktor Schwarcz
Michal Gábor
Pjér La Šéz
Film vypovídá o hledání osobní svobody,
o právu rozhodovat o svém zdraví, nezbytné
občanské neposlušnosti a především
o sebeuvědomění a možnostech lidstva,
jak překonat samo sebe a své slabosti.
Dokumentaristé časosběrně zaznamenávali
cestu čtyř osob trpících rakovinou
a roztroušenou sklerózou, od opuštění
klasické léčby až po užívání konopí.
V dokumentu je vykreslen tzv. „Izraelský
model" využití konopí pro lékařské účely
a zachycen přístup politiků (MUDr. D. Rath,
Mgr. R. John), státních úředníků i policistů.
Nechybí ani výklady vědců (prof. Raphael
Mechoulam - objevitel THC), adiktologů,
záběry z konferencí a demonstrací, a také
soud s léčitelem D. Dvořákem. Filosofickým
průvodcem díla je klinický psycholog a člen
divadla Vizita Pjér la Šéz, jenž je i autorem
sugestivní hudby filmu.
Kontakty / Contacts
Producent / Producer
Jan Hrnčíř
Adresa / Address
Plavecká 400/12,
128 00, Prague 2
Year of Marihuana follows a whole range of
people dealing with cannabis, approaching
its use from various perspectives. It
introduces professor Hanuš, a scientist
who dedicated his professional career to
cannabis research. There is also Dušan
Dvořák, an activist and founder of the
"Cannabis Is a Cure“ foundation. The film
follows several patients who use cannabis
as a cure for their diseases such as cancer
or multiple sclerosis. It also presents an
official cannabis green house in Israel
where cannabis is grown and handed out
to patients. The film also presents various
views of politicians, police officers and
addiction experts, conferences in the
Czech parliament, footage from the Million
Marihuana March and protests against
cannabis criminalization. The film outlines
the possibilities and limits of the medical
use of cannabis. The questions of personal
freedom and the right to health are also
discussed.
Mobil / Mobile
+420 603 270 707
email
[email protected]
URL
www.rokkonopi.cz
052, 053
prodejce
/Sales
distributor
/Distributors
Jan Hrnčíř
Aerofilms
rozpočet
/Budget
stopáž
/Running Time
60000 EUR
90 MIN
natáčecí formát
/Shooting
format
DV
promítací
formát
/Screening
Format
DVD, DCP,
Digi Beta,
HD
jazyky
/Languages
titulky
/Subtitles
Česky
/Czech
Anglicky
/English
Producent
/Producer
produkční společnost
/Production Company
koprod. spol.
/CoproD. Co.
Kateřina Černá,
Pavel Strnad
Negativ
Česká televize
Soukromý vesmír
Private Universe
premiéra
/Premiere
Leden
/January
2012
�
dokončený film
/finished film
co-production forum: Dok LIepzig 2011, DOCs IN PROGRESS
Helena Třeštíková
scénář
/ScreenPlay
kamera
/DOP
střih
/Editor
zvuk
/Sound
Helena
Třeštíková
Vlastimil
Hamerník,
Jiří Chod,
David Cysař
Jakub Hejna
Lukáš Moudrý
Honza se narodil v roce 1974 do neradostné
doby reálného socialismu v Československu.
Jeho rodiče Jana a Petr v té době neměli
vlastní byt a bydleli v jednom pokoji u Janiny
rozvedené maminky a ovdovělé babičky. Po
několika letech se rodina odstěhovala z Prahy
do Liberce, kde si Petr našel práci s bydlením
pro rodinu. Když se Honza narodil, začal si
jeho otec psát rodinnou kroniku a pokračoval
v tom následujících 37 let. Soukromý vesmír
ukazuje nejen život jedné obyčejné české
rodiny, ale také proměny české společnosti
v posledních čtyřech dekádách. Kdo jsme,
odkud přicházíme a kam směřujeme?
Kontakty / Contacts
Producent / Producer
Kateřina Černá,
Negativ
Adresa / Address
Ostrovní 30,
110 00, Prague 1
Honza was born in 1974 into the cheerless
era of socialism in Czechoslovakia. At that
time, his parents Jana and Petr lived in one
room in the apartment of Jana's divorced
mother and her widowed grandmother. A few
years later, the family moved from Prague
to Liberec where Petr found a job and a little
house for the family. When Honza was born,
his father began writing a family chronicle
and he has continued to do so for 37 years.
Private Universe shows not only the life of
one ordinary family but also how the Czech
society has changed in the last four decades.
Who are we, where do we come from and
where do we go?
email
[email protected]
URL
www.negativ.cz
Tel. / Fax
+420 224 933 755
Mobil / Mobile
+420 777 235 697
054, 055
distributor
/Distributors
finanční podpora
/Financial Support
rozpočet
/Budget
stopáž
/Running Time
Aerofilms
Czech State Fund for the Support
and Development of Czech
Cinematography
280000 EUR
83 MIN
natáčecí formát
/Shooting
format
16 mm
promítací
formát
/Screening
Format
35 mm
jazyky
/Languages
titulky
/Subtitles
Česky
/Czech
Anglicky
/English
produkční společnost
/Production Company
koprod. spol.
/CoproD. Co.
Radim Procházka
produkce
Radim Procházka
Atelier.doc,
Česká televize
Tmář a jeho rod aneb
Slzavé údolí pyramid
Obscurantist
and His Lineage
or The Pyramids’
Tearful Valleys
premiéra
/Premiere
Říjen
/October
2011
�
dokončený film
/finished film
co-production forum: East European Forum 2009
Producent
/Producer
Karel Vachek
scénář
/ScreenPlay
kamera
/DOP
střih
/Editor
zvuk
/Sound
Karel Vachek
Karel Slach
Renata Pařezová
Libor Sedláček
Svět magie a Bůh mystiků ve filmovém
románu Karla Vachka o mimozemských
i zemských civilizacích, reklamokracii
a demokracii počítačové sítě. Chápaná
i nepochopitelná realita, vztahy mýtů
a historie v souvislosti s vícerozměrnými
prostory kvantové fyziky a společenskopolitickým uspořádáním světa. Ve
filmu se „potkávají“ balkánští válečníci
s nadpřirozenými duchy, kteří otevírají lidem
zásuvky u stolů a převracejí křesla. Reklamní
slogan britských ateistů „Bůh pravděpodobně
neexistuje!“ uvozuje návštěvu papeže
v České republice. Barack Obama se
Vachkově kameře schoval za čtecí zařízení
a režisér ho pomocí střihu konfrontuje
s hypotézou, že ani americký prezident
nesmí vědět, na co se vynakládají miliardy
dolarů z rozpočtu ministerstva obrany. Tmář
se natáčel kromě České republiky také ve
Spojených státech, Japonsku, Velké Británii,
Bosně a Hercegovině, na Slovensku, v Polsku
a Rakousku. Vystupují v něm mimo jiné
světoznámí záhadologové Erich von Däniken
a Raymond Moody.
Kontakty / Contacts
Producent / Producer
Radim Procházka,
Produkce Radim
Procházka, s.r.o.
Adresa / Address
Řehořova 1039 / 54,
130 00, Prague 3
Karel Vachek’s latest documentary essay
deals with the fine line between an internal
belief in God and institutionalized religion.
At the same time it brings up the need for
a healthy sense of skepticism and the benefit
of not believing in anything that advertises
itself as certain. The filmmaker sets out
for the USA, Japan, Great Britain, Poland,
and the Balkans in his sometimes amusing
investigation of spiritual substitutes, such
as esoteric “teachings” or various fraudulent
and magical practices. In addition to a Czech
“prefab” family, who describe the carryingson of their poltergeist, well-known mystery
buffs appear in the film: Erich von Däniken,
Raymond Moody Jr., and Ivan Mackerl.
Director Vachek, however, uses no irony
or ridicule, and although his position of
skepticism in the film is clear, he is quick
to point out surprising correspondences
between the newest scientific hypotheses
and the most ancient religious texts.
Tel. / Fax
+420 222 212 041
Mobil / Mobile
+420 603 862 161
email
[email protected]
URL
www.radimprochazka.com
056, 057
distributor
/Distributors
finanční podpora
/Financial Support
rozpočet
/Budget
stopáž
/Running Time
Produkce Radim
Procházka
Czech State Fund for the Support
and Development of Czech
Cinematography, Slovak Audiovisual
Fund
237528 EUR
199 MIN
natáčecí formát
/Shooting
format
35 mm
promítací
formát
/Screening
Format
35 mm, DCP
jazyky
/Languages
titulky
/Subtitles
Česky, Anglicky,
Německy, Bosensky,
Slovensky, Italsky
/Czech, English,
Polish, German,
Bosnian, Slovak,
Italian
Anglicky
/English
Producent
/Producer
produkční společnost
/Production Company
David Vaverčák,
Martin
Přívratský,
Libor Podmol
Tomorrow Will Be Better Film
Tomorrow Will Be Better
Tomorrow Will Be
Better
premiéra
/Premiere
květen
/may
2012
�
dokončený film
/finished film
Martin Přívratský
scénář
/ScreenPlay
kamera
/DOP
střih
/Editor
zvuk
/Sound
hudba
/Music
Martin
Přívratský,
Libor Podmol
Martin
Přívratský
Steven Moore
Jiří Štolfa,
Lukáš Tvrdoň
Emil Kopta,
Martin
Přívratský
Je leden 2010 a Libor Podmol přijíždí do
USA, kde si v legendárním obchodě od ještě
nedávno nejlepšího freeride jezdce kupuje
motorku. Začíná boj o titul mistra světa ve
Freestyle motokrosu. Tento nový atraktivní
sport plný nebezpečných skoků vyvolal
obrovský zájem fanoušků a sponzorů po
celém světě. Přes divoké začátky se český
závodník Libor Podmol postupně vypracoval
mezi nejlepší jezdce na světě. Jako vůbec
první evropský jezdec podepsal kontrakt
s Rockstar energy drink. Ve svých 26 letech
se pokusí dosáhnout na pomyslnou nejvyšší
metu – stát se Mistrem světa. Fascinující
cesta Libora Podmola zobrazuje svět, ve
kterém se plní sny, přestože někdy odporují
zákonům gravitace.
Kontakty / Contacts
Producent / Producer
David Vaverčák,
Tomorrow Will Be Better Film
Adresa / Address
Branická 213/53
14700, Prague 4
In January 2010, Libor Podmol arrived in
the USA to buy a motorbike from one of the
biggest names in freestyle motorcross. The
battle for the freestyle motorcross world
champion is on. This attractive sport full of
dangerous jumps and stunts has captivated
fans and sponsors around the world. After
a bumpy career start, Czech rider Libor
Podmol has gradually established himself
as one of the best FMX riders in the world.
As the first-ever European rider, he signed
a sponsorship deal with Rockstar. Now at 26,
he is trying to grab the most coveted trophy
and become the world champion. The film
follows Libor's fascinating journey and his
world in which dreams come true even as
they defy the laws of gravity.
Tel. / Fax
+420 382 264 212
Mobil / Mobile
+420 608 273 733
email
[email protected]
URL
www.liborpodmolfilm.com
058, 059
distributor
/Distributors
finanční podpora
/Financial Support
Aerofilms
Casino Bonver, Snickers
stopáž
/Running Time
78 MIN
natáčecí formát
/Shooting
format
DV
promítací
formát
/Screening
Format
DVD, DCP
jazyky
/Languages
titulky
/Subtitles
Česky, Anglicky
/Czech, English
Česky, Anglicky
/Czech, English
Producent
/Producer
produkční společnost
/Production Company
koprod. spol.
/CoproD. Co.
Saša Dlouhý
freeSaM
Česká televize
Trafačka Chrám
svobody
Trafačka Temple
of Freedom
premiéra
/Premiere
Říjen
/October
2011
�
dokončený film
/finished film
scénář
/ScreenPlay
kamera
/DOP
střih
/Editor
zvuk
/Sound
hudba
/Music
Saša Dlouhý
Saša Dlouhý,
Roman Vávra
Jakub Voves
Saša Dlouhý
Ondřej Skala
Dokument byl natáčen od roku 2006.
Časosběrnou metodou jsou zaznamenávány
osudy bývalé opravny trafostanic v pražských
Vysočanech od okamžiku, kdy z objektu
vzniklo díky skupině výtvarníků alternativní
umělecké centrum. Součástí dokumentu jsou
i osudy nájemníků přilehlého pavlačového
domu nebo archivní materiály připomínající
budování socialismu v dobách pětiletek.
Shot over several years, this
documentary captures the development
of a former transformer repair plant in
Prague's Vysočany quarter, starting from the
moment when a group of artists converted
the plant into an alternative art centre. The
documentary includes the life stories of
tenants of an adjacent gallery house as
well as archive material reminiscent of the
socialist era and its five-year plans.
Saša Dlouhý,
Roman Vávra
Kontakty / Contacts
Producent / Producer
Saša Dlouhý,
freeSaM
Adresa / Address
Průchova 60,
150 00, Prague 5
Mobil / Mobile
+420 603 457 890
email
[email protected]
URL
www.freesam.org
060, 061
distributor
/Distributors
finanční podpora
/Financial Support
freeSaM
Czech State Fund for the Support
and Development of Czech
Cinematography
stopáž
/Running Time
96 MIN
natáčecí formát
/Shooting
format
HD
promítací
formát
/Screening
Format
HD, DVD
jazyky
/Languages
titulky
/Subtitles
Česky
/Czech
Anglicky
/English
Producent
/Producer
produkční společnost
/Production Company
koprod. spol.
/CoproD. Co.
Pavlína
Kalandrová
Duracfilm
Reel Illusion,
FAMU - Filmová
a televizní
fakulta Akademie
múzických umění
v Praze
Trojmezí
The Tripoint
Klára Řezníčková
premiéra
/Premiere
listopad
/november
2011
�
dokončený film
/finished film
scénář
/ScreenPlay
kamera
/DOP
střih
/Editor
zvuk
/Sound
hudba
/Music
Klára
Řezníčková,
Tomáš Vrána
Martin Polčák
Tomáš Vrána
Martin Ženíšek
Tereza Bulisová
"Keď poviem, že nemám rád Čechov –
nemám rád svoju matku. Keď poviem, že
nemám rád Slovákov – nemám rád svojho
otca. A keď poviem, že nemám rád Polákov
– tak nemám rád svojho děda." Nacházíme
se v Evropské unii, v nejvýchodnějším místě
České republiky, na pomezí Česka, Slovenska
a Polska. Trojí hranice výrazně ovlivnila jak
konkrétní lidské osudy, tak celý historický
vývoj okolí. Rozhlížíme se především
v malé horské obci Hrčava, nejmladší
a nejvýchodnější české vesnici, která dříve
patřila k sousední polské Javořince. Film
zachycuje nádhernou, zapomenutou horskou
oblast v běhu čtyř ročních období za tónů
její specifické hudby a vypráví o osudech,
dávných i současných. Zvláštní ráz oblasti
je dán právě vzájemným prolínáním
a převrstvováním mnoha různých etnických
elementů.
Kontakty / Contacts
Producent / Producer
Pavlína Kalandrová,
Duracfilm
Adresa / Address
Primátorská 45,
180 00, Prague 8
"Saying I don't like the Czechs is like saying
I don't like my mom. Saying I don't like the
Slovaks is like saying I don't like my father.
Saying I don't like the Polish is like saying
I don't like my grandfather." We are in the
European Union, in the easternmost Czech
town, at the intersection of the Czech
Republic, Slovakia and Poland. People's lives
and the region's entire historical
development have been greatly affected
by these three borders. We spend most
of the time exploring the small mountain
community of Hrčava, the youngest and
easternmost Czech village. Capturing this
magnificent, forgotten mountain region in
the course of the four seasons of the year
in the rhythm of local music, the film tells
the stories of the past and the present. The
special nature of the place comes from the
mutual blending and layering of various
ethnic elements.
Mobil / Mobile
+420 724 328 583
email
[email protected]
URL
www.duracfilm.cz
062, 063
prodejce
/Sales
Duracfilm
finanční podpora
/Financial Support
rozpočet
/Budget
stopáž
/Running Time
Czech State Fund for the Support
and Development of Czech
Cinematography
48000 EUR
59 min
natáčecí formát
/Shooting
format
HD
promítací
formát
/Screening
Format
Beta SP, DCP,
Digi Beta
jazyky
/Languages
titulky
/Subtitles
Česky, POLSKY,
Slovensky
/Czech, Polish,
Slovak
Česky, Anglicky,
Francouzsky,
polsky
/Czech, English,
French, Polish
Producent
/Producer
Eva Lustigová
Tvoje slza, můj déšť
The Presence of
Arnošt Lustig
premiéra
/Premiere
Červen
/June
2012
�
dokončený film
/finished film
Eva Lustigová
scénář
/ScreenPlay
kamera
/DOP
střih
/Editor
zvuk
/Sound
hudba
/Music
Eva Lustigová
Marek Jícha
Jiří Brožek
Ivan Horák
Zdeněk
Zahradník,
Eva Lustigová
Ve filmu se Eva Lustigová s otcem schází
jako režisérka i dcera na cestě k odpovědím
na existenciální otázky, které mu klade. Proč
jsou jeho odpovědi důležité? Muž, jenž přežil
holocaust, bojovník a umělec, vnáší smysl do
bludiště naší iracionální existence. Odhaluje
svoji tvář s mnoha odstíny lidskosti. Dospíval,
když Hitler poslal miliony lidí do plynových
komor. Prožil významné milníky dějin: léta
1939–1945 v Evropě, rok 1948 v Palestině,
rok 1968 v Československu, které se krátce
probudilo ke svobodě, jež byla rychle
pohřbena. Ze svých osudových setkání vyšel
vítězně. Film o pozoruhodném umělci, jehož
přístup k životu, vyrovnanost a pevnost mu
umožnily žít, když tolik jiných nepřežilo.
Kontakty / Contacts
Producent / Producer
Eva Lustigová
Adresa / Address
Oldřichova 490/6,
128 00, Prague 2
In this film, Arnošt Lustig, hailed by the
Literary Review of London, as “the best
living Czech author whose work calls for the
Nobel and all other literary prizes,” answers
existential questions for his daughter.
A charismatic eighty-year-old, he sparkles
and surprises with imagination, originality
and insight. This survivor of the holocaust,
fighter and artist, gives meaning to the maze
of an irrational world. His words expose the
make-up of a human being who has all the
hues of human. An adolescent when Hitler
was turning millions to smoke, he happened
to live through upheavals in history: 1939
- 1945 in Europe; 1948 in Palestine; 1968
in a Czechoslovakia that woke to freedom
that was quickly buried. A film about
a remarkable artist whose perception of
survival, warmth, balance, and his sense of
“I” made him live when others were falling.
Mobil / Mobile
+420 737 082 218
email
[email protected]
064, 065
stopáž
/Running Time
53 min
natáčecí formát
/Shooting
format
HD
promítací
formát
/Screening
Format
HD
jazyky
/Languages
titulky
/Subtitles
Česky
/Czech
Anglicky
/English
Producent
/Producer
produkční společnost
/Production Company
Ondřej Zach,
Martina Šantavá
HBO Czech Republic
Venku
On the Outside
premiéra
/Premiere
Listopad
/November
2011
Veronika Sobková
�
dokončený film
/finished film
scénář
/ScreenPlay
kamera
/DOP
střih
/Editor
zvuk
/Sound
Veronika
Sobková
Daniel Šperl
Kateřina
Krutská Vrbová
Václav Flegl
Dokumentární film konfrontující aktuální
situaci lidí, kteří si odpykávají doživotní trest,
se situací těch, kteří vězení po několika
letech právě nyní opouštějí. Záměrem
filmu je ukázat, jak člověka mění nebo
nemění vězení, v širším slova smyslu pobyt
v instituci, kde je zčásti připraven o možnost
se samostatně rozhodovat. Klíčový pro
zpracování tohoto filmu je přítomný
okamžik v životě odsouzených. Postavy jsou
zobrazeny hlavně v přítomnosti, v právě
probíhajících okamžicích. Rozpoložení,
rozhodování, myšlenky a zdánlivě všední
události odsouzených, kteří mají před
sebou už jen doživotní pobyt ve vězení
ve srovnání se situací těch, kteří své sny
o svobodě budou moci ve velmi krátké době
konfrontovat s realitou. Existenciální dilema,
jak naložit se svobodou a s časem, se týká
nás všech. Film je hlubokou a zároveň
trpce groteskní úvahou o lidské svobodě
a o způsobech, jak ji unést.
Kontakty / Contacts
Producent / Producer
Ondřej Zach,
HBO Czech Republic
Adresa / Address
Jankovcova 1037/49,
170 00, Prague 7
This long-form observation compares the
situation of prisoners sentenced for life with
the situation of those who leave their prison
cells after several years. What does a man
do after years spent waIting to get out? How
does he cope with the fact that everything
is different from what he imagined? What
choices will he make? Will the situation be
at least a little similar to what he expected?
And what decisions are left for a prisoner
sentenced for life? This film follows twists
and turns in the lives of its protagonists.
Based on prisoner stories, the film also
ponders the universal issue of how to best
deal with time and freedom.
email
[email protected]
URL
www.hbo.cz
Tel. / Fax
+420 261 094 444
Mobil / Mobile
+420 724 004 747
066, 067
stopáž
/Running Time
79 min
natáčecí formát
/Shooting
format
DV
promítací
formát
/Screening
Format
Digi Beta
jazyky
/Languages
titulky
/Subtitles
Česky
/Czech
Anglicky
/English
Producent
/Producer
produkční společnost
/Production Company
koprod. spol.
/CoproD. Co.
Pavel Berčík
Evolution Films
Česká televize
Věra 68
Věra Čáslavská 68
Olga Sommerová
premiéra
/Premiere
květen
/may
2012
�
dokončený film
/finished film
scénář
/ScreenPlay
kamera
/DOP
střih
/Editor
zvuk
/Sound
hudba
/Music
Olga Sommerová
Olga Špátová
Jakub Voves
Petr Provazník
Aleš Březina
Film o Věře Čáslavské je bilancí celého jejího
života. Se svými sedmi zlatými a čtyřmi
stříbrnými olympijskými medailemi je
nejúspěšnější československou sportovkyní
všech dob, čtvrtou nejúspěšnější ženskou
olympijskou sportovkyní světa. Po jejím
strhujícím vítězství na olympiádě v Mexiku
v roce 1968 byla vyhlášena druhou
nejpopulárnější ženou planety po Jacqueline
Kennedyové. V roce 1968 podepsala
manifest Dva tisíce slov, jehož podpis nikdy
neodvolala. Navzdory velkolepé slávě,
kterou si vysloužila nepředstavitelnou
dřinou a výdrží, prožila značnou část svého
života v nesnázích (politická situace za
normalizace, manželství, rodinná tragédie).
Její jedinečný osud je zrcadlem české
společenské situace, komunistického
a posléze demokratického režimu. V obou
případech se občansky angažovala. Její osud
je jedinečným fenoménem v historii tohoto
národa.
Kontakty / Contacts
Producent / Producer
Pavel Berčík,
Evolution Films, s.r.o.
Adresa / Address
Soukenická 11,
110 00, Prague 1
A portrait of the former Czech gymnast Věra
Čáslavská. With seven gold and four silver
Olympic medals, she is the most successful
Czechoslovak female athlete as well as the
fourth most successful Olympic female
athlete in the world. After her breathtaking
victory in Mexico City in 1968, she was
announced the second most popular woman
of the planet after Jacqueline Kennedy. In
1968, she signed the 2000 Words Manifesto.
Despite her enormous fame, which she
deserved for her incredibly hard work and
endurance, she lived a troubled personal
life. Her life story reflects the situation
in Czech society, both in the communist
regime and after 1989. Always actively
involved in building a healthy civic society,
Čáslavská's life story is truly unique and
remarkable.
email
[email protected]
URL
www.evolutionfilms.cz
Tel. / Fax
+420 222 240 770
Mobil / Mobile
+420 777 932 957
068, 069
finanční podpora
/Financial Support
Czech State Fund for the Support
and Development of Czech
Cinematography
stopáž
/Running Time
90 min
52 MIN
natáčecí formát
/Shooting
format
HD
promítací
formát
/Screening
Format
HD
jazyky
/Languages
titulky
/Subtitles
Česky
/Czech
Anglicky
/English
PŘIPRAVOVANÉ FILMY
DO 30 MINUT
UPCOMING FILMS
UP TO 30 MINUTES
scénář
/ScreenPlay
kamera
/DOP
střih
/Editor
zvuk
/Sound
stopáž
/Running Time
formát
/Shooting
Format
promítací
formát
/Screening
Format
jazyky
/Languages
hudba
/Music
070, 071
titulky
/Subtitles
Producent
/Producer
produkční společnost
/Production Company
Kamila
Zlatušková
Česká televize
Československo
jako hobby
Czechoslovakia
As a Hobby
výkonná prod.
/Executive Prod.
scénář
/ScreenPlay
kamera
/DOP
Pavel Plešák
Rozálie
Kohoutová
Rozálie
Kohoutová
plánovaná
premiéra
/Expected
Premiere
Leden
/January
2013
�
FILM VE VÝROBĚ
/FILM IN PRODUCTION
Tragikomický dokument o tom, jak tři
francouzští důchodci pečují o odkaz
masarykovského Československa. Tři
francouzští senioři si našli smysl života
v udržování památky země, která už 20 let
neexistuje a ve které ani jeden z nich nikdy
nežil. André Poirot pečuje ve městě Darney
o muzeum Československa, které navštíví
cca pět lidí v měsíci. Vaclav Eugene Faucher
opatruje uniformu i památku svého otce,
který za první republiky vedl francouzskou
vojenskou misi, a Pierre Sputil se stal
starostou pařížského Sokola jen proto, že
jako kuchař umí vařit česká jídla.
A tragicomic documentary about three
French retirees who guard the legacy of
Czechoslovakia of Masaryk's time. Three
French seniors have found the meaning of
life in keeping alive the memory of a country
that no longer exists. André Poirot from
Darney is the director of a local museum of
Czechoslovakia. The museum is visited by
five people a month. Vaclav Eugene Faucher
takes care of the uniform and memory of
his father who led a French military mission
during the first republic. Pierre Sputil
became a mayor of Sokol de Paris because
he has a knack for cooking Czech meals.
Rozálie Kohoutová
Kontakty / Contacts
Producent / Producer
Kamila Zlatušková,
Česká televize Brno
Adresa / Address
Běhounská 18,
658 88, Brno
Mobil / Mobile
+420 605 426 431
email
kamila.zlatuskova@
ceskatelevize.cz
URL
www.ceskatelevize.cz
072, 073
stopáž
/Running Time
26 min
natáčecí formát
/Shooting
format
HD
promítací
formát
/Screening
Format
Digi Beta,
DVD, HD
jazyky
/Languages
Česky
/Czech
Producent
/Producer
produkční společnost
/Production Company
Vladimír Fulín,
Jan Fulín
AGES plus
výkonná prod.
/Executive Prod.
scénář
/ScreenPlay
kamera
/DOP
střih
/Editor
zvuk
/Sound
hudba
/Music
Stanislav Pánka
Marian Schiebl
František
Chmela,
Filip Havelka,
Petr Kocián,
Martin Richter
Štěpán Nepraš
Roman Řanda
Marian Schiebl
Dolomitenmann 2012
Dolomitenmann 2012
Marian Schiebl
plánovaná
premiéra
/Expected
Premiere
Prosinec
/December
2012
Dolomitenmann 2012 je dokumentární film
o nejtvrdším štafetovém závodě na světě.
Mistrovství světa extrémních sportů (horský
běh, paragliding, kajak-divoká voda a horské
kolo) natáčeno v Lienzu v rakouských
Dolomitech.
Dolomitenmann 2012 is a documentary film
about the world's toughest team relay race.
Held in Lienz, Austria, the race consists of
fell running, paragliding, whitewater kayaking
and mountain biking.
�
FILM VE VÝROBĚ
/FILM IN PRODUCTION
Kontakty / Contacts
Producent / Producer
Vladimír Fulín,
AGES PLUS, spol. s r. o.
Adresa / Address
Cimburkova 21,
130 00, Prague 3
email
[email protected]
URL
www.ages.cz
Tel. / Fax
+420 222 781 624
Mobil / Mobile
+420 732 250 550
074, 075
rozpočet
/Budget
stopáž
/Running Time
48000 EUR
30 min
natáčecí formát
/Shooting
format
Digi Beta
promítací
formát
/Screening
Format
DVD
jazyky
/Languages
Česky
/Czech
Producent
/Producer
produkční společnost
/Production Company
Martina Šantavá
Česká televize
Krakonošova zahrada
The Garden
of Rübezahl
Ljuba Václavová
plánovaná
premiéra
/Expected
Premiere
Duben
/April
2013
scénář
/ScreenPlay
kamera
/DOP
střih
/Editor
Ljuba Václavová
Josef Nekvasil
Miloš Málek
Filmový portrét krajiny prvního národního
parku, vytvořený těsně před tím než bude
KRNAPu padesát let, by měl být nejen
poetickou i věcnou oslavou této krásné
oblasti, ale bude i dobrým návodem, jak
uskutečňovat ochranu české přírody vůbec.
Made shortly before the Krkonoše National
Park celebrates its 50th anniversary, this
portrait of a landscape sets out to be a poetic
as well as factual tribute to the area and it
should provide some instruction regarding
environmental conservation in the Czech
Republic.
�
FILM VE VÝROBĚ
/FILM IN PRODUCTION
Kontakty / Contacts
Producent / Producer
Martina Šantavá,
Česká televize
Adresa / Address
Kavčí hory,
140 70, Prague 4
Mobil / Mobile
+420 606 604 310
email
martina.santava@
ceskatelevize.cz
076, 077
stopáž
/Running Time
26 min
natáčecí formát
/Shooting
format
Beta SP
promítací
formát
/Screening
Format
Beta SP
jazyky
/Languages
Česky
/Czech
Producent
/Producer
produkční společnost
/Production Company
Kamila
Zlatušková
Česká televize
výkonná prod.
/Executive Prod.
scénář
/ScreenPlay
kamera
/DOP
Pavel Plešák
Tomáš Kratochvíl
Tomáš Kratochvíl
Othello Is Black
Othello Is Black
Tomáš Kratochvíl
plánovaná
premiéra
/Expected
Premiere
Leden
/January
2013
�
FILM VE VÝROBĚ
/FILM IN PRODUCTION
zvuk
/Sound
Jan Kalužný
Dokument sleduje divadelní projekt
Maringotka - Othello Is Black. Kočovní
divadelníci s koněm a maringotkou projedou
v létě 2012 oblast šluknovského výběžku,
kde odehrají až 30 představení adaptace
Shakespearovy hry Othello. Film zachytí
konfrontaci studentů pražské DAMU
s realitou sociálně a etnicky vyloučené
oblasti.
This documentary film follows the theater
project Maringotka - Othello Is Black.
In the summer of 2012, the travelling
theater with a horse and caravan visits the
Sluknov region for some 30 performances
of Shakespeare's play. The film captures
students of the Prague Academy of
Performing Arts confronted with the reality
of a socially and ethnically excluded area.
Kontakty / Contacts
Producent / Producer
Kamila Zlatušková,
Česká televize Brno
Adresa / Address
Běhounská 18,
658 88, Brno
Mobil / Mobile
+420 605 426 431
email
kamila.zlatuskova@
ceskatelevize.cz
URL
www.ceskatelevize.cz
078, 079
stopáž
/Running Time
26 min
natáčecí formát
/Shooting
format
HD
promítací
formát
/Screening
Format
Digi Beta,
DVD, HD
jazyky
/Languages
Česky
/Czech
Producent
/Producer
produkční společnost
/Production Company
Kamila
Zlatušková
Česká televize
Pivo jako názor
Beer As an Opinion
Robin Kvapil
plánovaná
premiéra
/Expected
Premiere
Říjen
/October
2012
�
FILM VE VÝROBĚ
/FILM IN PRODUCTION
scénář
/ScreenPlay
kamera
/DOP
Robin Kvapil,
Pavel Šplíchal
Šimon Dvořáček
Adam Voněs
Když se kdekoliv na světě řekne Česká
republika, tak si většinou nikdo nevybaví
nic. Když už ale přeci jen, pak je to většinou
- pivo. Pivo je komodita, se kterou se
konfrontuje nejen každý turista, ale do
značné míry je to celonárodní životní styl.
Od běžného tlachání po politické čachry
se vše řeší “u piva“. Tento fenomén si tedy
zasluhuje důsledné prozkoumání, protože
skrze pivo a “pivní životní styl“ se můžeme
leccos dozvědět o České republice jako
takové.
Kontakty / Contacts
Producent / Producer
Kamila Zlatušková,
Česká televize Brno
Adresa / Address
Běhounská 18,
658 88, Brno
zvuk
/Sound
Wherever you say the Czech Republic, most
people do not imagine anything. And if so,
then it is mostly – beer. Beer is not only
a commodity that draws in tourists but it is
a nationwide lifestyle. From normal chatter
to political hanky-panky, everything is
discussed over a beer. This phenomenon
is worthy of thorough examination because
through beer and beer lifestyle, we can learn
about the Czech Republic as a whole.
Mobil / Mobile
+420 605 426 431
email
kamila.zlatuskova@
ceskatelevize.cz
URL
www.ceskatelevize.cz
080, 081
stopáž
/Running Time
26 min
natáčecí formát
/Shooting
format
HD
promítací
formát
/Screening
Format
HD
jazyky
/Languages
Česky
/Czech
Producent
/Producer
Robin Lipo
Punku Yatray
Knowledge Gateway
Robin Lipo
plánovaná
premiéra
/Expected
Premiere
Prosinec
/December
2012
scénář
/ScreenPlay
kamera
/DOP
střih
/Editor
zvuk
/Sound
Robin Lipo
Filip Drożdż
Katarzyna
Boniecka
Rafal Nowak
Hlavní protagonisté dokumentu jsou
úspěšní v profesním i osobním životě, ale
přesto každému z nich něco schází. Proto
se společně vydávají na strastiplnou cestu
do nitra amazonského pralesa v Peru, aby
zde podstoupili šamanský rituál Ayahuasca
a našli tak to, co hledají nebo co jim schází
v civilizovaném světě.
Although the people portrayed in this film
are successful in their professional and
personal lives, each of them feels they are
missing something. Together they set out
on a grueling trip to the Peruvian Amazon to
undergo the Ayahuasca shamanic ceremony,
hoping to find whatever they are looking for.
�
FILM VE VÝROBĚ
/FILM IN PRODUCTION
Kontakty / Contacts
Producent / Producer
Robin Lipo
Adresa / Address
Komorní Lhotka 112,
739 54, Frýdek-Místek
Mobil / Mobile
+420 731 959 181
email
[email protected]
finanční podpora
/Financial Support
rozpočet
/Budget
stopáž
/Running Time
Incaria, Polish Film Institute,
PWSFTViT
4400 EUR
30 min
082, 083
natáčecí formát
/Shooting
format
HD
promítací
formát
/Screening
Format
Beta, Beta SP,
Digi Beta, DV,
DVD, HD
jazyky
/Languages
titulky
/Subtitles
Česky, Polsky
/Czech, Polish
Anglicky, Česky
/English, Czech
Producent
/Producer
produkční společnost
/Production Company
Kamila
Zlatušková
Česká televize
výkonná prod.
/Executive Prod.
scénář
/ScreenPlay
kamera
/DOP
střih
/Editor
zvuk
/Sound
Pavel Plešák
Lukáš Kokeš,
Klára Tasovská
Lukáš Kokeš,
Klára Tasovská
Lukáš Kokeš,
Klára Tasovská
Adam Levý
V.I.P.
V.I.P.
plánovaná
premiéra
/Expected
Premiere
Leden
/January
2013
Lukáš Kokeš,
Klára Tasovská
�
FILM VE VÝROBĚ
/FILM IN PRODUCTION
Cílevědomost, velká míra sebevědomí
a fascinace úspěšným životem na vysoké
úrovni. Luxusní značka kabelky jako
vstupenka do lepší společnosti. Záleží
na tom, jak vypadáš, jakým parfémem se
navoníš, jakou značku bot si dnes večer
obuješ. Musíš se snažit vymezit tím spíš,
protože patříš mezi “žlutý” a když Tě někdo
potká, hned Tě zařadí mezi stánkaře, zelináře
nebo večerkáře, kteří neumí říct česky ani
“dobrý den”, aniž by to znělo směšně. Utéct
předsudkům spojeným s vietnamskou
komunitou v Čechách je to nejdůležitější.
Self-discipline, confidence and fascination
for a life of success and wealth. High-end
handbag as a ticket to a better society. It
depends on how you look, what perfume
and what brand of shoes you put on tonight.
Another reason to reinvent yourself is that
they always call you names and when you
meet someone, you are immediately labeled
as a vendor, greengrocer or a convenience
store owner who cannot even say “Hello“
in Czech without sounding ridiculous. To
escape prejudices associated with the
Vietnamese community becomes the most
important thing.
Kontakty / Contacts
Producent / Producer
Kamila Zlatušková,
Česká televize Brno
Adresa / Address
Běhounská 18,
658 88, Brno
Mobil / Mobile
+420 605 426 431
email
kamila.zlatuskova@
ceskatelevize.cz
URL
www.ceskatelevize.cz
084, 085
stopáž
/Running Time
26 min
natáčecí formát
/Shooting
format
HD
promítací
formát
/Screening
Format
Digi Beta,
DVD, HD
jazyky
/Languages
titulky
/Subtitles
Česky
/Czech
Anglicky
/English
Producent
/Producer
produkční společnost
/Production Company
Věra
Hoffmannová
FAMU - Filmová a televizní
fakulta Akademie múzických
umění v Praze
Vidím tě ve slovech,
která nevidím
I Can See You
in Words That
I Cannot See
výkonná prod.
/Executive Prod.
scénář
/ScreenPlay
kamera
/DOP
střih
/Editor
zvuk
/Sound
hudba
/Music
Klára
Žaloudková
Hana Nováková
Hana Nováková,
Marek Brožek
Jorge Sánchez
Sandra Klouzová
Edgar Varése
plánovaná
premiéra
/Expected
Premiere
Říjen
/October
2012
Portrét? Skica? A kdo vlastně portrétuje
koho? Pátrání po experimentální
spisovatelce, překladatelce a básnířce
Bohumile Grögerové. Film o slovech
a vnitřním pohybu, který nevyjde na povrch.
A portrayal? A sketch? And who is
portraying who here? A quest for the Czech
experimental writer, translator and poet
Bohumila Grögerová; a quest in words that
we cannot see, and inner movement that is
hardly visible to our eyes and yet changes
the wor(l)d.
�
FILM V POSTPRODUKCI
/FILM IN POST-PRODUCTION
Hana Nováková
Kontakty / Contacts
Producent / Producer
Věra Hoffmannová,
FAMU - Filmová a televizní
fakulta Akademie múzických
umění v Praze
Adresa / Address
Smetanovo nábřeží 2,
116 65, Prague 1
stopáž
/Running Time
28 min
email
[email protected]
URL
www.famu.cz
Tel. / Fax
+420 234 244 440
Mobil / Mobile
+420 604 121 511
natáčecí formát
/Shooting
format
Beta SP
086, 087
promítací
formát
/Screening
Format
Beta SP
jazyky
/Languages
titulky
/Subtitles
Česky
/Czech
Anglicky
/English
PŘIPRAVOVANÉ FILMY
DO 60 MINUT
UPCOMING FILMS
UP TO 60 MINUTES
scénář
/ScreenPlay
kamera
/DOP
střih
/Editor
zvuk
/Sound
stopáž
/Running Time
formát
/Shooting
Format
promítací
formát
/Screening
Format
jazyky
/Languages
hudba
/Music
088, 089
titulky
/Subtitles
Producent
/Producer
produkční společnost
/Production Company
Alena Müllerová
Česká televize
výkonná prod.
/Executive Prod.
scénář
/ScreenPlay
kamera
/DOP
střih
/Editor
zvuk
/Sound
Petr Morávek,
Zdeněk Hala
Monika Le Fay
Jaromír Kačer
Lucie Haladová
Štěpán Mamula
04826 Jirous
04826 Jirous
Monika Le Fay
plánovaná
premiéra
/Expected
Premiere
Říjen
/October
2012
�
FILM V POSTPRODUKCI
/FILM IN POST-PRODUCTION
Režisérka Monika Le Fay začala svůj projekt
realizovat ještě za Jirousova života. Poslední
záběry básníka pocházejí ze soukromé
oslavy pětasedmdesátin prezidenta Václava
Havla v pražském DOXu. Po jeho náhlé smrti
vznikly rozhovory s rodinou a blízkými lidmi
- ve filmu vystupuje žena Juliána Jirousová,
děti Františka, Marta a Daniel, Jirousův
"bytný" kníže Karel Schwarzenberg, členové
Plastic People Josef Janíček a Jiří Kabeš,
páter Ladislav Heryán, přítel z undergroundu
Miroslav Skalický. Součástí filmu jsou
i básně ze sbírky Labutí písně, které Jirous
načetl ještě za svého života na přání přítele
Vladimíra Lábuse.
Kontakty / Contacts
Producent / Producer
Alena Müllerová,
Česká televize
Adresa / Address
Kavčí hory,
140 70 Prague 4
Filmmaker Monika Le Fay started making
this documentary film about Czech poet Ivan
Martin Jirous while Jirous was still alive. The
last piece of footage capturing the poet was
shot at a private event celebrating Václav
Havel's 75th birthday at DOX in Prague. After
Jirous's death, the director made interviews
with his family and friends, including his wife
Juliána Jirousová, children Františka, Marta
and Daniel, Karel Schwarzenberg, members
of The Plastic People of the Universe, priest
Ladislav Heryán and a former dissident
Miroslav Skalický. The film also includes
Jirous's readings from his poetry collection
Swan Songs.
email
alena.mullerova@
ceskatelevize.cz
URL
www.ceskatelevize.cz
Tel. / Fax
+420 261 134 022
Mobil / Mobile
+420 602 370 073
090, 091
stopáž
/Running Time
52 min
natáčecí formát
/Shooting
format
HD
promítací
formát
/Screening
Format
HD
jazyky
/Languages
titulky
/Subtitles
Česky
/Czech
Anglicky
/English
Producent
/Producer
produkční společnost
/Production Company
Jaromír
Herskovič
Herafilm Science Media
Afghánistán země
míru a meče
Afghanistan The
Land of Peace and
Swords
plánovaná
premiéra
/Expected
Premiere
Září
/September
2012
�
PŘED PREMIÉROU
/AWAITING PREMIERE
Petr Zrno
scénář
/ScreenPlay
kamera
/DOP
střih
/Editor
zvuk
/Sound
hudba
/Music
Petr Zrno
Radim Dittrich
Vladimír Cabalka
Martin Roškaňuk
Josef Spitzer
V roce 2014 má afghánská vláda převzít
odpovědnost za obranu své země. Koaliční
síly pod velením NATO se mají stáhnout.
Dva roky předtím navštívili čeští
dokumentaristé afghánské provincie
Lógar a Vardak a na malých předsunutých
základnách žili s americkými, českými
a afghánskými vojáky. Podávají svědectví
o obtížnosti úkolu, který si koalice vytkla.
Koncem roku 2011 není Tálibán ještě zdaleka
poražen. Slabě vyzbrojení povstalci nejsou
schopni porazit koaliční jednotky, ani
obsadit města. Jsou ale schopni blokovat
komunikace, citelně zasahovat afghánskou
administrativu a udržovat si stínovou vládu
nad značnou částí obyvatelstva. Jejich cílem
je vyčerpat vůli Aliance pokračovat v boji. Jak
se ve válce s neviditelným nepřítelem daří
udržet průjezdné komunikace, ochránit civilní
obyvatelstvo nebo postavit školu?
Kontakty / Contacts
Producent / Producer
Jaromír Herskovič,
Herafilm Science Media
Adresa / Address
Hněvkovská 27,
148 00, Prague 4
2014 is the year when the government
of Afghanistan has to take over the
responsibility for the defense of its
country while the coalition forces under
the command of the NATO will have pulled
out. Czech filmmakers visited the Afghan
provinces of Logar and Wardak and shared
the life in Combat Outposts with U.S., Czech,
and Afghan troops. They provide a testimony
of the difficulties of the mission set up by
the coalition. The poorly armed insurgents
are neither able to defeat the coalition forces
nor to take control over cities. However, they
can damage roads and other infrastructure,
and maintain a shadow rule over a large part
of the population. Their goal is to weaken
the Alliance’s determination to keep fighting.
Leading a war against the invisible enemy,
how do the coalition forces manage to keep
lines of communication open, protect the
civilian population, and build schools?
Mobil / Mobile
+420 602 204 496
email
[email protected]
URL
www.herafilm.cz
092, 093
finanční podpora
/Financial Support
rozpočet
/Budget
stopáž
/Running Time
NATO Public Diplomacy Division
82400 EUR
52 min
natáčecí formát
/Shooting
format
HD
promítací
formát
/Screening
Format
HD
jazyky
/Languages
titulky
/Subtitles
Česky, Anglicky
/Czech, English
Anglicky, Česky
/English, Czech
Producent
/Producer
Adam Gebert
Bejbys se vrací,
Bejbys utíká
Babys Returns,
Babys Escapes
plánovaná
premiéra
/Expected
Premiere
Říjen
/October
2012
�
PŘED PREMIÉROU
/AWAITING PREMIERE
Adam Gebert
scénář
/ScreenPlay
kamera
/DOP
střih
/Editor
Adam Gebert
Adam Gebert
Adam Gebert
Časosběrný dokument sleduje od šestnácti
do dvaceti let hlavního hrdinu, který se
neúspěšně pokouší najít místo v rodině
i společnosti, a souběžně s ním také jednu
východoslovenskou romskou osadu. Na
začátku Bejbys utíká z reedukačního domova
mládeže nedaleko Bratislavy do osady na
opačném konci republiky za svojí babičkou.
Namluví si tady starší dívku Alenku, která
už má několik povyrostlých dětí a manžela
v kriminále. Strach z neblahých následků
přiměje Alenčiny bratry, aby nezvaného
hosta zapudili. Bejbys musí zpátky do
ústavu. Zatímco zde netrpělivě počítá
dny a zaučuje se zedníkem a truhlářem,
obyvatelům osady splývá jeden jednotvárný
den s druhým (pomineme-li, že Alenka
čeká dítě s neznámým otcem). Po dosažení
plnoletosti se Bejbys pokusí do osady vrátit,
jeho příchod ale okamžitě vyústí v roztržku.
Tentokrát utíká až do Irska.
Kontakty / Contacts
Producent / Producer
Adam Gebert
Adresa / Address
Bělehradská 78,
120 00, Prague 2
This observational documentary follows the
protagonist from his 16 to 20 years of age
as he unsuccessfully tries to find his place
within his family and the society; the film
also captures life in an East Slovak Roma
settlement. At the beginning, Babys runs
away from a youth correctional facility off
Bratislava to his grandmother who lives in
a settlement on the other side of the country.
He starts dating an older woman, Alena, who
has several children and a husband currently
in prison. Fearing the consequences,
Alena's brothers drive him away and
Babys returns back to the correctional
facility. While he is impatient to get out and
serves his apprenticeship, the settlement
residents live in a routine monotony; except
for Alena's pregnancy with an unknown
man's child. After finally reaching adulthood,
Babys goes back to the settlement but
his return immediately flares up another
conflict. This time he flees to Ireland.
Mobil / Mobile
+420 776 093 048
email
[email protected]
094, 095
finanční podpora
/Financial Support
rozpočet
/Budget
stopáž
/Running Time
Dilia, FAMU, Josef Hlávka
Foundation
10000 EUR
60 min
natáčecí formát
/Shooting
format
DV
promítací
formát
/Screening
Format
DV
jazyky
/Languages
titulky
/Subtitles
Romsky,
Slovensky
/Roma, Slovak
Česky, Anglicky
/Czech, English
Producent
/Producer
produkční společnost
/Production Company
Miloslav Doležal
MILD production
Cesta za sny
našich dětí
A Journey to
the Dreams of our
Children
plánovaná
premiéra
/Expected
Premiere
Září
/September
2012
�
PŘED PREMIÉROU
/AWAITING PREMIERE
kamera
/DOP
střih
/Editor
zvuk
/Sound
Jakub Varinský
Jakub Varinský
Jiří Klenka
Vozíčkář Heřman Volf se rozhodl zdolat
na speciálním kole s ručním pohonem
vzdálenost přesahující 2000 km. Cílem
jeho cesty je hora Gaustatoppen severně
od hlavního města Norska, Oslo. Heřman
musí překonat chladné skandinávské
podnebí, silný vítr, deště a etapy dosahující
až 170 km za den. Svou mysl upíná na 18
handicapovaných dětí, kterým svým činem
pomáhá splnit sny. Rozhodl se jim pomoci,
ale až na cestě samotné si uvědomuje, že ten
největší dar dostává naopak od dětí on.
Wheelchair-bound Heřman Volf decided to
travel over 2000 km on a special handcycle.
His journey ends at the Gaustatoppen
north of Oslo, Norway. As he powers his
way through long arduous stages of up to
170 km a day, Heřman must overcome the
harsh weather conditions and keeps his
mind on the target, and on the 18 physically
handicapped children who will benefit from
his journey. He made the decision to help
them a long time ago but realized much later
that he was actually the one who received
more in return.
Miloslav Doležal
Kontakty / Contacts
Producent / Producer
Miloslav Doležal,
Mild Production,
GRANT – Produkce spol. s.r.o.
Adresa / Address
U družstva Život 30,
140 00, Prague 4
Mobil / Mobile
+420 602 626 474
email
[email protected]
096, 097
rozpočet
/Budget
stopáž
/Running Time
22000 EUR
52 min
natáčecí formát
/Shooting
format
DV
promítací
formát
/Screening
Format
Digi Beta
jazyky
/Languages
titulky
/Subtitles
Česky
/Czech
Anglicky
/English
Producent
/Producer
produkční společnost
/Production Company
Kamila
zlatušková
Česká televize
výkonná prod.
/Executive Prod.
scénář
/ScreenPlay
kamera
/DOP
střih
/Editor
Pavel Plešák
Martin Dušek
Lukáš Milota
Josef Krajbich
Czechtuning
Czechtuning
Martin Dušek
plánovaná
premiéra
/Expected
Premiere
Říjen
/October
2013
�
FILM VE VÝVOJI
/FILM IN DEVELOPMENT
Každý rok míří tisíce vytuněných aut na obří
srazy konající se na bývalých vojenských
letištích, v kempech a parkovištích
u supermarketů. Jsou mezi nimi vraky
i auta milionových hodnot. Na tuning show
jejich řidiče čeká program plný uctívání
automobilového fetiše, vulgárního sexu,
alkoholu a vyprázdněné zábavy. Co nutí
masy Čechů, původem většinou z venkova,
věnovat během roku stovky hodin svému
autu a vydávat se pak napříč republikou na
náročnou pouť znepříjemněnou drncáním
podvozku sníženého těsně nad vyjeté koleje
D1?
Each year, thousands of tuned-up vehicles
head to huge events for car tuning
enthusiasts held at disused military airports,
in camping resorts or parking lots. Here
you'll find both old wrecks and expensive
gems. Tuner car shows offer countless ways
to celebrate car fetish, coarse sex, alcohol
and dumb entertainment. What compels so
many Czechs, mostly from the countryside,
to dedicate hundreds of hours to their cars
and to undergo a bumpy car ride across the
country in a low rider that clatters over the
deep tracks dug in Czech highways?
Kontakty / Contacts
Producent / Producer
Kamila Zlatušková,
Česká televize Brno
Adresa / Address
Běhounská 18,
658 88, Brno
Mobil / Mobile
+420 605 426 431
email
kamila.zlatuskova@
ceskatelevize.cz
URL
www.ceskatelevize.cz
098, 099
stopáž
/Running Time
52 min
natáčecí formát
/Shooting
format
HD
promítací
formát
/Screening
Format
Digi Beta,
DVD, HD
jazyky
/Languages
Česky
/Czech
Producent
/Producer
produkční společnost
/Production Company
Jarmila Poláková
Film & Sociologie
koprod. spol.
/CoproD. Co.
výkonná prod.
/Executive Prod.
scénář
/ScreenPlay
kamera
/DOP
střih
/Editor
zvuk
/Sound
hudba
/Music
Česká televize
Gabriela
Přibylová
Lukáš Přibyl
Jakub Šimůnek
Vladimír Barák
Jan Čeněk
Petr Ostrouchov
Československo
Kanaďanův osud
Czechoslovakia
The Destiny
of a Canadian
plánovaná
premiéra
/Expected
Premiere
Říjen
/October
2013
�
FILM VE VÝROBĚ
/FILM IN PRODUCTION
Lukáš Přibyl
Málokdy se život jednotlivce narozeného
v jedné zemi protne s historií jiného národa
tak, jak se tomu stalo v případě Kanaďana
H. Gordona Skillinga. H. G. Skilling byl
přímým svědkem prakticky všech klíčových
a zlomových okamžiků dějin Československa
v průběhu téměř celého dvacátého století.
Jeho četné cesty jej do Československa
zavedly v každé dekádě od třicátých let až do
konce dvacátého století. Byl přítomen pohřbu
T. G. Masaryka a dvakrát i československé
demokracie. Poprvé když sledoval nacistická
vojska, jak 15. března 1939 vstupují do Prahy
- a pak v roce 1948 po komunistickém puči.
Na vlastní oči viděl vpád vojsk Varšavské
smlouvy v osmašedesátém a dobře poznal
i atmosféru normalizace dalších dvaceti let.
Zblízka sledoval také události roku 1989.
Vedle vykreslení vícerozměrného portrétu
H. Gordona Skillinga jako člověka, politologa
a historika bude film také plastickou freskou
historie Československa dvacátého století,
zejména jeho druhé poloviny.
Kontakty / Contacts
Producent / Producer
Jarmila Poláková,
Film & Sociologie
Adresa / Address
Pod Zvonařkou 10,
120 00, Prague 2
The documentary is a portrait of H. G.
Skilling, a Canadian by birth and a Czech
at heart. A Toronto native, Skilling became
interested in Central and Eastern Europe
and Czechoslovakia in particular during
his studies at Oxford. From the 1930s, the
historian and political scientist happened
to be present at all crucial points of
Czechoslovak and Czech and Slovak history
– the death of President Masaryk and the
death of Czechoslovak democracy, the Nazi
occupation and the Communist coup, the
beastly fifties and the hopes of thaw dashed
by Soviet invasion, the stolid timelessness
of “normalization” as well as the “Velvet
Revolution”. Told through the words of
his friends, associates, dissidents as well
as prominent U.S. politicians, the visual
style of the movie combines interviews in
unusual settings, animated present-day still
photography and archival material (including
Secret Police pictures) to create a detailed
story of a man who deserves
to be remembered.
Tel. / Fax
+420 222 561 410
Mobil / Mobile
+420 774 442 435
+420 602 359 811
email
[email protected]
URL
www.filmasociologie.cz
100, 101
rozpočet
/Budget
stopáž
/Running Time
64000 EUR
57 min
natáčecí formát
/Shooting
format
HD
promítací
formát
/Screening
Format
Digi Beta,
DVD
jazyky
/Languages
titulky
/Subtitles
Česky, Anglicky
/Czech, English
Anglicky, Česky
/English, Czech
Producent
/Producer
produkční společnost
/Production Company
koprod. spol.
/CoproD. Co.
výkonná prod.
/Executive Prod.
scénář
/ScreenPlay
Petr Morávek
Česká televize
Hypermarket
Film
Tereza Horská
Vít Klusák,
Filip Remunda
Český žurnál
Czech Journal
Vít Klusák,
Filip Remunda,
Lukáš Kokeš,
Klára Tasovská
plánovaná
premiéra
/Expected
Premiere
Únor
/February
2013
�
FILM VE VÝROBĚ
/FILM IN PRODUCTION
střih
/Editor
zvuk
/Sound
Vít Klusák
Michal Gábor,
David Nagy,
Václav Flegl
Pětidílná série společensky kritických,
v pravém slova smyslu “veřejnoprávních”
dokumentárních filmů, natočených během
jednoho roku. Každý z filmů se zabývá
silným sociálním tématem a jeho širšími
souvislostmi, politickými i ontologickými.
Ke každému tématu je přistupováno bez
dobových předsudků, dopředu utvořeného
názoru a bez sentimentu. Cílem není
dojímat, ani děsit, ale v dobrém slova
smyslu provokovat diváka k úvaze nad
možností změny stereotypního přístupu
ke skutečnosti. Výběr témat je inspirován
aktuálními událostmi, které v daném období
okupují první stránky novin a úvodníky
televizního zpravodajství (rasismus, korupce,
organizovaný zločin, aktivity angažovaných
občanů, fungování veřejných institucí,
lobbing, ale i např. královská návštěva, či
významná událost politická, sportovní, nebo
kulturní).
Kontakty / Contacts
Producent / Producer
Petr Morávek,
Česká televize
Adresa / Address
Kavčí hory,
140 70, Prague 4
A five-part series of socially critical, truly
“public service” documentaries made over
the course of one year. Each film deals with
a compelling social issue and its broader
context. Each topic is tackled without bias,
presumptions and without sentimentality.
Rather than to scare or move the viewer,
this thought-provoking series wants to stir
up debate on stereotypes in our approach to
reality. Topics will include current events that
are in the headlines, e.g., racism, corruption,
organized crime, civic initiatives, public
institutions, lobbying and other important
events related to politics, sports or culture.
email
[email protected]
URL
www.ceskatelevize.cz
Tel. / Fax
+420 261 131 111
Mobil / Mobile
+420 736 531 339
102, 103
stopáž
/Running Time
5 x 52 min
natáčecí formát
/Shooting
format
HD
promítací
formát
/Screening
Format
HD, DVD,
Digi Beta
jazyky
/Languages
Česky
/Czech
Producent
/Producer
produkční společnost
/Production Company
David Jungman
Česká televize
Dcery
vietnamského draka
Daughters of the
Vietnamese Dragon
výkonná prod.
/Executive Prod.
scénář
/ScreenPlay
kamera
/DOP
střih
/Editor
zvuk
/Sound
Jan Čumpelík
Petr Kaňka
Daniel Souček
Vasileos
Skalenkais
Marek Musil
plánovaná
premiéra
/Expected
Premiere
Říjen
/October
2012
�
FILM V POSTPRODUKCI
/FILM IN POST-PRODUCTION
Vietnamská komunita pořádá již několik
ročníků soutěž Miss Vietnam v ČR.
Setkáváme se s touto komunitou při soutěži
2012, hledáme motivace, průniky dvou
různých kultur. Časosběrně sledujeme
soutěžící při přípravách i na finálovém
večeru. Portrétujeme dívky ve chvílích, kdy se
stylizují i v těch, kdy je situace zcela vtahuje
a poddávají se jim bez kontroly. Spatříme
v tomto procesu jinou tvář vietnamské
komunity? Máme dostatek empatie
a porozumění k rozvíjení komunikace? Možná
v dění můžeme spatřit i svět bez hranic, svět
měnící se Evropy.
For several years now, the Vietnamese
community has been organizing Miss
Vietnam in the Czech Republic. We meet the
protagonists at the 2012 beauty pageant to
follow the contestants as they prepare for the
final gala, and to explore the intersections
between the Czech and Vietnamese culture.
We see the girls at unguarded moments
of anxious anticipation. Perhaps they will
help the viewer see other facets of the
Vietnamese community.
Petr Kaňka
email
David.Jungmann@
ceskatelevize.cz
Kontakty / Contacts
Producent / Producer
David Jungman,
Česká televize
Adresa / Address
Kavčí hory,
140 70, Prague 4
104, 105
rozpočet
/Budget
stopáž
/Running Time
32000 EUR
52 min
natáčecí formát
/Shooting
format
HD
promítací
formát
/Screening
Format
Digi Beta, DVD
jazyky
/Languages
Česky
/Czech
Producent
/Producer
produkční společnost
/Production Company
koprod. spol.
/CoproD. Co.
Ondřej Beránek,
Patrick Diviš
Punk Film,
Česká televizE
Filmium
Dědictví otců a matek
zachovej nám, Pane!
God Preserve the
Heritage of Our
Fathers and Mothers!
plánovaná
premiéra
/Expected
Premiere
Prosinec
/December
2012
�
FILM VE VÝROBĚ
/FILM IN PRODUCTION
Otakáro Maria Schmidt
scénář
/ScreenPlay
kamera
/DOP
střih
/Editor
zvuk
/Sound
hudba
/Music
Otakáro Maria
Schmidt
Jiří Strnad,
Otakáro Maria
Schmidt
Jana
Studničková
Vojtěch Komárek,
Jana
Studničková
Vojtěch Komárek
Filmový dokument spojuje hrané scény
postav v kostýmech doby Cyrila a Metoděje
v reálném prostředí současného světa
s dokumentární výpovědí. Moderně
a aktuálně propojuje poselství středověku
s dneškem. Dokument představí život sv.
Cyrila a Metoděje, jejich odkaz, vliv a šíření
cyrilometodějské tradice po jejich smrti
a význam pro naší současnost. Základní
linky filmu: život a doba Cyrila a Metoděje
(hrané scénky v současných reáliích),
výpovědi odborníků a laiků. Film využívá styl
klipovitého vyprávění, zábavných kombinací
hrané akce v dokumentárním prostoru. Místo
kázání o tom, co je dobré a co zlé, nabízí
lidské příběhy a příklady osobností, které
svým životem dokázaly oslovit okolní svět.
Kontakty / Contacts
Producent / Producer
Ondřej Beránek,
Punk Film, s.r.o.
Adresa / Address
V Jirchářích 8,
110 00, Prague 1
This documentary film combines
reenactments featuring characters from
the time of St. Cyril and Methodius in real
environments with documentary-style
commentary. It links the message of
the Middle Ages to the present in a way
that is both modern and immediate. The
documentary presents the lives of St. Cyril
and Methodius, the dissemination and
legacy of the Cyrillo-Methodian tradition
and its value for the present. Basic film
structure: the life and times of St. Cyril and
Methodius (acted scenes in the modern
world), expert and lay testimony. The film
uses a video narrative style, entertainingly
combining acted scenes in the documentary
space. Rather than lecturing on the nature
of good and evil, it offers human stories and
examples of these outstanding figures who
had an impact on the world.
email
[email protected]
URL
www.punkfilm.cz
Tel. / Fax
+420 296 334 810
Mobil / Mobile
+420 777 952 066 106, 107
rozpočet
/Budget
stopáž
/Running Time
44000 EUR
49 min
natáčecí formát
/Shooting
format
HD
promítací
formát
/Screening
Format
HD
jazyky
/Languages
Česky
/Czech
Producent
/Producer
produkční společnost
/Production Company
Kateřina Hager
Bohemian Productions
Děti Flamenka
Children of
Flamenco
Kateřina Hager
plánovaná
premiéra
/Expected
Premiere
Leden
/January
2013
�
FILM VE VÝROBĚ
/FILM IN PRODUCTION
scénář
/ScreenPlay
kamera
/DOP
střih
/Editor
Kateřina Hager
Aleš Blabolil
Lucie Haladová
Film vypráví o dvou mladých talentovaných
umělcích, kteří pocházejí z rozdílného
etnického a rodinného zázemí, ale jejich
cesty se protnou díky jejich mimořádnému
talentu a lásce k hudbě flamenka. Amósovi je
dvanáct let a vyrůstá v Salamance. Od tří let
se věnuje kytaře a skládá svou vlastní hudbu.
Dnes představuje vycházející hvězdu v oblasti
flamenkové kytary, které vzdal nedávno
hold i slavný Paco de Lucía. Abraham je
dvanáctiletý zpěvák flamenka, jenž pochází
z komunity španělských Romů na periferii
Madridu. Vyrůstá v široké rodině, kde je
flamenkový zpěv součástí každodenní reality
a předává se z generace na generaci. Film
představuje dojemný příběh o dětské slávě,
cestě, která k ní vede, a pulsující subkultuře
flamenka.
Kontakty / Contacts
Producent / Producer
Kateřina Hager,
Bohemian Productions s.r.o.
Adresa / Address
Škroupovo náměstí 9,
130 00, Prague 3
This film offers an intimate view into the
lives of two flamenco child prodigies
and exposes the viewer to the fascinating
subculture of flamenco in Spain. Amós
is twelve and grows up in Salamanca as
an only child in the shared custody of his
separated parents. A rising star recognized
by Paco de Lucía and managed by his father,
a music teacher and guitarist himself, Amós
has been playing guitar and composing
since he was three. Amós is busy preparing
for upcoming concerts, recording his first
album and learning from the flamenco
masters. Abraham is a twelve-year-old
flamenco singer from a Roma community in
the outskirts of Madrid. He grows up in an
extended family where flamenco singing is
a part of everyday life and passed on from
generation to generation. This is a moving
story about fame, the road taken to get there
and the new generation of flamenco.
Mobil / Mobile
+420 604 216 830
email
katerina@
bohemian-productions.cz
108, 109
finanční podpora
/Financial Support
Prague Film School
stopáž
/Running Time
52 min
natáčecí formát
/Shooting
format
HD
promítací
formát
/Screening
Format
HD
jazyky
/Languages
titulky
/Subtitles
Španělsky
/Spanish
Anglicky, Česky
/English, Czech
Producent
/Producer
produkční společnost
/Production Company
Alena Müllerová
Česká televize
výkonná prod.
/Executive Prod.
Čestmír Kopecký
Divadlo Komedie
Komedie Theatre
Radim Špaček
plánovaná
premiéra
/Expected
Premiere
Březen
/March
2013
�
FILM VE VÝROBĚ
/FILM IN PRODUCTION
kamera
/DOP
střih
/Editor
zvuk
/Sound
David Čálek
Jan Daňhel
Václav Flegl
Úvodní dokumentární film zastřešuje 12
záznamů představení Divadla Komedie:
Proces, Spílání publiku 2010, Poslední chvíle
lidstva, Odpad, město, smrt, Goebbels /
Baarová, Legenda o svatém pijanovi, Srdce
temnoty, Petrolejové lampy, Weissenstein,
Antiklimax, Nadváha, nedůležité:
Neforemnost, Utrpení knížete Sternenhocha.
Cyklus je ohlédnutím za deseti sezónami
divadla. Tým režiséra Radima Špačka takřka
„za pět minut dvanáct“ pořídil profesionální
záznamy stěžejních představení souboru,
který se, po neúspěšném dialogu se
zřizovatelem (Hlavní město Praha), rozhodl
ukončit svou činnost.
Kontakty / Contacts
Producent / Producer
Alena Müllerová,
Česká televize
Adresa / Address
Kavčí hory,
140 70, Prague 4
Shortly before it was shut down, Komedie
Theatre invited the filmmakers to capture
some of the major plays staged by the
theatre. The plays featured in the series
include The Trial; Offending the Audience;
The Last Days of Mankind; Garbage, the City
and Death; Goebbels / Baarová; Oil Lamps;
Weissenstein; Anticlimax; Overweight,
unimportant: Misshape, and The Suffering of
Prince Sternenhoch.
email
alena.mullerova@
ceskatelevize.cz
URL
www.ceskatelevize.cz
Tel. / Fax
+420 261 134 022 Mobil / Mobile
+420 602 370 073
110, 111
stopáž
/Running Time
52 min
natáčecí formát
/Shooting
format
HD
promítací
formát
/Screening
Format
HD
jazyky
/Languages
titulky
/Subtitles
Česky
/Czech
Anglicky
/English
Producent
/Producer
produkční společnost
/Production Company
Zdeněk
N. Bričkovský
DÓMfilm
Fenomén duševní
komfort Jurije Petroviče
Phenomenon The
Soul Solace of Yuri
Petrovich
plánovaná
premiéra
/Expected
Premiere
Prosinec
/December
2012
�
FILM V POSTPRODUKCI
/FILM IN POST-PRODUCTION
scénář
/ScreenPlay
kamera
/DOP
střih
/Editor
zvuk
/Sound
Taťána Novotná,
Zdeněk N.
Bričkovský
Zdeněk
N. Bričkovský
Taťána Novotná,
Zdeněk N.
Bričkovský
David Rotter
Film o lidech žijících na osamělých místech
ruské Sibiře. Jurij Petrovič v těchto tvrdých
životních podmínkách - uvnitř tajgy, ale
i uvnitř penězi, agresivním byznysem
a řvavou televizí omámeného Ruska - nalézá
svůj „duševní komfort“, východisko k vnitřní
svobodě každého člověka. „Pro dnešní dobu
jsem fenomén“, říká v dokumentu jeho hlavní
hrdina, „takových lidí je už málo, ale jsou...“
A film about people who dwell in Siberian
isolation. It is under these difficult living
conditions, here in the center of not only the
taiga, but also of Russia’s numbing money,
aggressive business and TV static, that Yuri
Petrovich finds his “spiritual salve”: every
being’s escape to inner freedom. “In the
world today, I’m a phenomenon,” says the
film’s protagonist, “and I belong to a rare
breed, very rare, but not completely gone…”
Zdeněk N. Bričkovský
Kontakty / Contacts
Producent / Producer
Zdeněk N. Bričkovský,
DÓMfilm
Adresa / Address
Odranec 34,
592 44, Věcov
Tel. / Fax
+420 566 521 787
Mobil / Mobile
+420 604 163 090
email
[email protected]
URL
www.domfilm.cz
112, 113
finanční podpora
/Financial Support
Czech State Fund for the Support
and Development of Czech
Cinematography
stopáž
/Running Time
53 min
natáčecí formát
/Shooting
format
HD
promítací
formát
/Screening
Format
Digi Beta
jazyky
/Languages
titulky
/Subtitles
Rusky
/Russian
Anglicky, Česky
/English, Czech
Producent
/Producer
produkční společnost
/Production Company
Jarmila Poláková
Film & Sociologie
Fragmenty P. K.
Fragments of P. K.
Jana Počtová
výkonná prod.
/Executive Prod.
scénář
/ScreenPlay
kamera
/DOP
střih
/Editor
Jan Krása
Jana Počtová
Stano Slušný
Šárka
Sklenářová
plánovaná
premiéra
/Expected
Premiere
Duben
/April
2013
�
FILM VE VÝVOJI
/FILM IN DEVELOPMENT
Netradiční portrét Pavla Kouteckého, který
se zcela nesmazatelně zapsal do dějin české
kinematografie, by měl vzniknout pomocí
materiálu, který Koutecký nedotočil, pomocí
hrubého materiálu všech ostatních projektů,
které ještě zůstaly zachovány, pomocí
veškeré korespondence, scénářů, fotografií
atd. Se vším tímto materiálem se bude
pracovat tak, že se změní jeho podstata.
Neměl by primárně vypovídat o svém
původním tématu, tedy o tom, co je na něm
natočeno, ale o tom, kdo tento materiál
připravoval, natočil a zpracoval – tedy o Pavlu
Kouteckém samém.
Kontakty / Contacts
Producent / Producer
Jarmila Poláková,
Film & Sociologie
Adresa / Address
Pod Zvonařkou 10,
120 00, Prague 2
An original portrait of Pavel Koutecký,
one of the most outstanding Czech
documentary filmmakers. The film will utilize
Koutecký's footage that was left unfinished,
as well as his correspondence, scripts,
photos, etc. The nature of all the original
material will be shifted so that it no longer
refers to the topic but to the filmmaker
himself.
email
[email protected]
URL
www.filmasociologie.cz
Tel. / Fax
+420 222 561 410
Mobil / Mobile
+420 774 442 435, +420 602 359 811
114, 115
finanční podpora
/Financial Support
rozpočet
/Budget
stopáž
/Running Time
Czech State Fund for the Support
and Development of Czech
Cinematography
88000 EUR
57 min
natáčecí formát
/Shooting
format
HD
promítací
formát
/Screening
Format
Digi Beta,
DVD
jazyky
/Languages
titulky
/Subtitles
Česky
/Czech
Anglicky
/English
Producent
/Producer
produkční společnost
/Production Company
Ondřej
Provazník
News & Communications Co.
Hra o kámen
Stone Games
Jan Gebert
výkonná prod.
/Executive Prod.
scénář
/ScreenPlay
kamera
/DOP
střih
/Editor
zvuk
/Sound
Ondřej
Provazník
Jan Gebert
Jan Gebert
Jana Vlčková
Václav Flegl
plánovaná
premiéra
/Expected
Premiere
Listopad
/November
2012
�
FILM V POSTPRODUKCI
/FILM IN POST-PRODUCTION
Dokumentární film Hra o kámen sleduje
absurdní maloměstské drama, které
propukne v severočeském městě Nový
Bor poté, co místní radnice odhalí
na městském hřbitově pomník osmi
zavražděným sudetským Němcům. Šedesát
let vytěsňovaná minulost náhle vypluje na
povrch a už není cesty zpět. Na příběhu
starosty Nového Boru a místního lídra
strany Zemanovců sledujeme spor, jenž
rychle překročí hranice města a směřuje
v tragikomických peripetiích k závěrečné
volební bitvě.
Kontakty / Contacts
Producent / Producer
Ondřej Provazník
Adresa / Address
Vápencová 3,
140 00, Prague 4
Stone Games follows a small-town drama
which begins after the town hall of Nový Bor
in North Bohemia approves the erection
of a monument to eight German civilians
killed after WWII. In the story featuring the
leader of a newly founded party and the
town’s mayor, we see a clash over the past
and the present. Soon the issue makes major
headlines and heads towards the final battle
- the local election.
Mobil / Mobile
+420 608 204 398
email
[email protected]
116, 117
finanční podpora
/Financial Support
rozpočet
/Budget
stopáž
/Running Time
Czech State Fund for the Support
and Development of Czech
Cinematography
75000 EUR
56 min
natáčecí formát
/Shooting
format
HD
promítací
formát
/Screening
Format
DCP,
Digi Beta,
DVD
jazyky
/Languages
titulky
/Subtitles
Česky
/Czech
Anglicky
/English
Producent
/Producer
produkční společnost
/Production Company
koprod. spol.
/CoproD. Co.
Jan Hubáček
HUBAFILM
Evolution Films
Jánošík kouzla zbavený
Janosik Demystifed
Jan Hubáček
plánovaná
premiéra
/Expected
Premiere
Říjen
/October
2013
�
FILM VE VÝVOJI
/FILM IN DEVELOPMENT
scénář
/ScreenPlay
kamera
/DOP
střih
/Editor
zvuk
/Sound
hudba
/Music
Jan Hubáček
Martin Smékal
Libor Nemeškal
Samuel Jurkovič
Peter Adamov
Juraj Jánošík byl legendární zbojník, který
se stal národním hrdinou nejen na rodném
Slovenku. Literárních zpracování této legendy
je nespočet, stejně jako hraných filmů,
seriálů či animovaných snímků, seriózní
filmový dokument o této historické postavě
zatím nevznikl. Tvůrci dokumentu si dávají
za cíl dopátrat se k těm nejvěrohodnějším
informacím, podrobit je kritickému pohledu
a historii Jánošíka představit ve vyčerpávající
podobě. Dokumentem bude provázet
Javor Adamov, mladý žilinský hudebník
a folklorista, který představuje nový přístup
k historickému bádání –„jarmareční písně“
se zbojnickou tématikou chtějí tvůrci
využít nejen jako cenný informační zdroj.
Úryvky písní budou zinscenovány jako
krátká hudební videa s dobovými reáliemi,
postupně se budou prolínat dokumentem
a zprostředkují tak divákovi kontakt
s konkrétními místy a některými výjevy ze
života Juraje Jánošíka.
Kontakty / Contacts
Producent / Producer
Jan Hubáček,
HUBAFILM
Juraj Janosik is a legendary rebel who
became a national hero not just in native
Slovakia. Literary works about his legend are
abundant, just as feature films, series or even
cartoons but there has never been a serious
documentary film. This film aims to present
credible and comprehensive information
about Janosik's life. Javor Adamov, a young
musician and folklorist from Zilina, will
guide the viewer through the authentic sites,
tracing Janosik's steps. Adamov found his
own source of historical information – folk
songs with rebel themes. These ballads will
be scattered throughout the film as short
music videos with authentic historical props,
offering the viewer a glimpse into scenes
from Janosik's life.
Mobil / Mobile
+420 776 861 119
email
[email protected]
URL
www.hubafilm.cz
118, 119
rozpočet
/Budget
stopáž
/Running Time
140000 EUR
52 min
90 min
natáčecí formát
/Shooting
format
HD
promítací
formát
/Screening
Format
DV, DVD, HD
jazyky
/Languages
titulky
/Subtitles
Česky, Slovensky
/Czech, Slovak
Anglicky,
Maďarsky,
Polsky
/English,
Hungarian,
Polish
Producent
/Producer
produkční společnost
/Production Company
koprod. spol.
/CoproD. Co.
výkonná prod.
/Executive Prod.
scénář
/ScreenPlay
kamera
/DOP
střih
/Editor
zvuk
/Sound
Kamila
Zlatušková
Česká televize
Inventura
Pavel Plešák
Ivo Bystřičan
Tomáš Pavelek
Adam Patyk
Jan Kalužný
Klovací pořádek
Pecking Order
plánovaná
premiéra
/Expected
Premiere
Listopad
/November
2012
Ivo Bystřičan,
Kateřina Bubeníčková
�
FILM V POSTPRODUKCI
/FILM IN POST-PRODUCTION
Hlavními aktéry poněkud nezvyklého
dokumentárního filmu je skupina mentálně
handicapovaných účastníků a účastnic
filmové dílny o.s. Inventura, sdružení pro
integraci mentálně handicapovaných osob
do společnosti prostřednictvím umění,
pod vedením a v režii autora námětu Ivo
Bystřičana. Klovací pořádek je inspirován
vleklou vládní krizí v roce 2012, eskalací
korupčních kauz a neutuchajícími
občanskými protesty. Právě demonstrace
a protestní akce jsou výrazem krize
demokracie a spatřované nekompetentnosti
vlády, aniž by však protestní hnutí
dokázala nastínit řešení. Štáb mentálně
handicapovaných se snaží nalézt své vlastní
řešení krize vládnutí. Nový model fungování
vlády a distribuci moci ve společnosti
se v konfrontaci s protestujícími snaží
hledat v nejrůznějších společenstvích
zvířat. Štáb přitom vede dialog s předními
etology a sociobiology Danielem Fryntou
z Přírodovědecké fakulty UK a Markem
Špinkou z Výzkumného ústavu živočišné
výroby v Uhříněvsi.
Kontakty / Contacts
Producent / Producer
Kamila Zlatušková,
Česká televize Brno
Adresa / Address
Běhounská 18,
658 88, Brno
This rather unusual documentary film is
made by a group of mentally handicapped
participants of the film workshop run by
Inventura, an association for the integration
of mentally handicapped people into
society through art. They are coached by Ivo
Bystričan, author and director of the film.
Pecking Order is inspired by the protracted
government crisis in 2012, the escalation of
corruption cases and ongoing civil protests.
Mentally handicapped filmmakers are trying
to find their own solutions to the crisis of
governance. They are trying to find a new
government model based on the animal
kingdom. The crew conducts a dialogue with
leading ethologist and sociobiologist Daniel
Frynta of the Faculty of Science, and Mark
Spinka of the Research Institute of Animal
Production in Uhříněves.
Mobil / Mobile
+420 605 426 431
email
kamila.zlatuskova@
ceskatelevize.cz
URL
www.ceskatelevize.cz
120, 121
stopáž
/Running Time
40 min
26 min
natáčecí formát
/Shooting
format
HD
promítací
formát
/Screening
Format
Digi Beta,
DVD, HD
jazyky
/Languages
Česky
/Czech
Producent
/Producer
produkční společnost
/Production Company
koprod. spol.
/CoproD. Co.
výkonná prod.
/Executive Prod.
scénář
/ScreenPlay
kamera
/DOP
střih
/Editor
zvuk
/Sound
Věra
Hoffmannová,
Martina
Štruncová
FAMU - Filmová a televizní
fakulta Akademie múzických
umění v Praze
BULVarart
Vít Pecka,
Martina
Štruncová
Robin Kvapil
Šimon Dvořáček
Robin Kvapil
Adam Voneš
Lebkoun
The Skull Man
Robin Kvapil
plánovaná
premiéra
/Expected
Premiere
Film o zubech, vykrádání hrobek a radosti
ze života.
A film about teeth, grave robbing
and the joy of life.
Září
/September
2012
�
PŘED PREMIÉROU
/AWAITING PREMIERE
Kontakty / Contacts
Producent / Producer
Věra Hoffmannová,
FAMU - Filmová a televizní
fakulta Akademie múzických
umění v Praze
Adresa / Address
Smetanovo nábřeží 2,
116 65, Prague 1
rozpočet
/Budget
stopáž
/Running Time
13600 EUR
40 min
email
[email protected]
URL
www.famu.cz
Tel. / Fax
+420 234 244 440
Mobil / Mobile
+420 604 121 511
natáčecí formát
/Shooting
format
16 mm
122, 123
promítací
formát
/Screening
Format
DVD
jazyky
/Languages
Česky
/Czech
Producent
/Producer
Adam Gebert,
Emil Rhounek,
Jakub Felcman
Místo nepokoje
Area of Unrest
Adam Gebert
plánovaná
premiéra
/Expected
Premiere
Březen
/March
2013
�
FILM VE VÝROBĚ
/FILM IN PRODUCTION
kamera
/DOP
střih
/Editor
Dalibor Fencl,
Adam Gebert
Adam Gebert
V druhé půlce roku 2011 se ve Šluknovském
výběžku, především ve Varnsdorfu,
vzedmula mocná vlna protiromských
demonstrací. Byli ale Romové skutečnou
příčinou nespokojenosti? Zdá se, že ne.
Ačkoli soužití s nimi nemusí být vždycky
optimální, v tomhle případě se spíš stali
obětním beránkem zdejších frustrovaných
obyvatel. Ve Varnsdorfu není dost pracovních
příležitostí a samo vykořeněné město působí
deprimujícím dojmem. Místo nepokoje je
pokusem o filmové zachycení toho, co dříme
v českém člověku a co se ve chvíli krize může
projevit: bezohlednost, nenávist, lstivost,
slabošství i násilnost.
Kontakty / Contacts
Producent / Producer
Adam Gebert
Adresa / Address
Bělehradská 78,
120 00, Prague 2
In late 2011, the Šluknov region was swept
by a wave of anti-Roma protests. Yet were
the Roma the real cause of the protests?
It seems that they became a scapegoat
for the locals. Varnsdorf struggles with
a high unemployment rate and the town is
permeated with a feeling of gloom. This film
uncovers some of the ugly things that rear
their heads at a time of crisis: ruthlessness,
hatred, guile, cowardice and violence.
Mobil / Mobile
+420 776 093 048
email
[email protected]
124, 125
stopáž
/Running Time
60 min
natáčecí formát
/Shooting
format
HD
promítací
formát
/Screening
Format
DVD, HD
jazyky
/Languages
titulky
/Subtitles
Česky
/Czech
anglicky
/English
Producent
/Producer
produkční společnost
/Production Company
Michael Kaboš
Media Film
výkonná prod.
/Executive Prod.
Alexandra
Boskovičová
Mluvící města
Talking Cities
Bibiana Beňová
plánovaná
premiéra
/Expected
Premiere
PROSINEC
/DECEMBER
2013
�
FILM VE VÝVOJI
/FILM IN DEVELOPMENT
kamera
/DOP
střih
/Editor
zvuk
/Sound
Michael Kaboš
Erik Schilla
Richard Müller
Existují dva typy měst. Ta, která přetrvávají,
neboť svými změnami inspirují naše touhy.
A ta, nad nimiž touhy vítězí a ničí je. Města
dnes obývá většina evropské populace. Naši
předci je pomalu formovali po staletí. Jak
jejich dědictví formuje nás? A co zanecháme
my potomkům? Nechceme žít v muzeích, ale
ve městech příjemných, přátelských, zkrátka
obyvatelných. Vytvářet architekturu nejen
estetickou, ale i etickou, která obstojí v čase.
Touhy však bývají vrtkavé a hranice mezi
kreativitou a destrukcí křehká. Film o Praze
a dalších historických městech. O dialogu
mezi minulostí, přítomností a budoucností.
Dialogu mezi domy a lidmi. Mezi pamětí
a tvořivostí. Mezi ambicemi a pokorou. Mezi
kameny budov a neustále plynoucí řekou.
Kontakty / Contacts
Producent / Producer
Michael Kaboš,
Media Film
Adresa / Address
Námestie Hraničiarov 37,
851 03, Bratislava
There are two types of cities. There are ones
that prosper for a long time because they
are capable of making changes that inspire
our desires. And then there are places where
desires take over and destroy everything.
Most Europeans live in urban areas,
cultivated by our ancestors for hundreds
of years. How does this heritage shape us?
What will we leave behind? We all want to
live in inviting, friendly environments, not in
museums. On the other hand, architecture
should follow not only aesthetic but also
ethical principles. Tastes and desires
change, and the boundary between creativity
and destruction is all too fragile. A film about
Prague and other historical cities, about the
past, present and the future, about dialogues
between buildings and people, memory and
creativity, ambition and humility.
Mobil / Mobile
+420 775 243 743
email
[email protected]
URL
www.mediafilm.sk
126, 127
rozpočet
/Budget
stopáž
/Running Time
50000 EUR
52 min
natáčecí formát
/Shooting
format
HD
promítací
formát
/Screening
Format
Digi Beta,
DVD, HD
jazyky
/Languages
titulky
/Subtitles
Anglicky,
Česky, Německy,
Slovensky
/English, Czech,
German, Slovak
Anglicky
/English
Producent
/Producer
produkční společnost
/Production Company
Kamila
Zlatušková
Česká televize
výkonná prod.
/Executive Prod.
scénář
/ScreenPlay
kamera
/DOP
střih
/Editor
zvuk
/Sound
Pavel Plešák
Ivo Bystřičan
Jakub Halousek
Jana Vlčková
Jan Kalužný
Mých posledních
14 tisíc cigaret
My Last 14 Thousand
Cigarettes
plánovaná
premiéra
/Expected
Premiere
Leden
/January
2013
�
FILM VE VÝROBĚ
/FILM IN PRODUCTION
Ivo Bystřičan
Dokumentární infotainment se pouští do
politického a tržního pozadí nejrozšířenější
závislosti. Autoři filmu se vydávají do
Kutné Hory, aby státně tolerovanou drogu
prozkoumali z hlediska byznysu, který
přináší. Kutná Hora s továrnou na cigarety se
stane mikrosvětem zhmotňujícím začarovaný
kruh obchodu s lidskou slabostí. Jediným
vnějším aktérem kutnohorského tabákového
mikrosvěta je režisér dokumentu. Dlouholetý
těžký kuřák se sem bude vydávat souběžně
s vlastní roční abstinenční kúrou, jejíž
začátek bude i začátkem natáčení. Ta
bude zaznamenávána formou osobního
videodeníku, který vytvoří časový rámec pro
hlavní situační linii – jejímiž aktéry budou
manažeři, vývojáři a marketingoví specialisté
Phillip Morris, poslanci a senátoři s bydlištěm
v Kutné Hoře, majitelé tamních hospod
a barů, psychologové, doktoři a šarlatáni
nejrůznějších druhů, kteří se specializují na
odvykání a samozřejmě kutnohorští kuřáci.
Kontakty / Contacts
Producent / Producer
Kamila Zlatušková,
Česká televize Brno
Adresa / Address
Běhounská 18,
658 88, Brno
This infotainment documentary tackles
the politics and business behind the most
widespread addiction. The filmmakers travel
to Kutna Hora to explore the state-tolerated
drug in terms of the business it generates.
Kutna Hora with its cigarette factory
becomes a microcosm that represents the
vicious circle of making money off human
weakness. A long-time heavy smoker, the
director of the film will undergo a yearlong
tobacco addiction rehab that will start
around the time he starts shooting the film.
His rehab experience will be recorded in
a personal video diary that will serve as
a time frame for the main storyline of the
film featuring managers, developers and
marketing specialists of Phillip Morris,
deputies and senators living in Kutna
Hora, owners of local pubs and bars, local
psychologists, doctors and quacks of various
species who specialize in smoking cessation
and, of course, ordinary smokers from Kutna
Hora.
Mobil / Mobile
+420 605 426 431
email
kamila.zlatuskova@
ceskatelevize.cz
URL
www.ceskatelevize.cz
128, 129
stopáž
/Running Time
52 min
natáčecí formát
/Shooting
format
HD
promítací
formát
/Screening
Format
Digi Beta,
DVD, HD
jazyky
/Languages
Česky
/Czech
Producent
/Producer
produkční společnost
/Production Company
Michal Huvar,
Jan Blažek
Carpe Diem
Obrázky z Holandska
Pictures from
Holland
Michal Huvar
plánovaná
premiéra
/Expected
Premiere
Říjen
/October
2012
�
PŘED PREMIÉROU
/AWAITING PREMIERE
kamera
/DOP
střih
/Editor
zvuk
/Sound
hudba
/Music
Jan Blažek,
Michal Huvar,
Jakub Špaček
Jakub Špaček
Pavel Hlavica
Damien Riba,
Pavel Doležal,
Jakub Špaček,
Jakub Zahradník
Karel Čapek navštívil Holandsko na konci
června 1931. Kniha nabízí dodnes zajímavý
pohled na to, jak si dnešní Holandsko udrželo
mnoho z charakteristik, které Čapek výstižně
zachytil. Film se pokouší zachytit filmovým
jazykem atmosféru v zemi - prostřednictvím
slov, kresby (animace) a hudby. Obrázky
z Holandska jsou první části cyklu o putování
po stopách českého spisovatele (Itálie,
Anglie, Švédsko, Norsko a Španělsko).
Kontakty / Contacts
Producent / Producer
Michal Huvar,
Carpe Diem
Karel Čapek visited the Netherlands
at the end of June 1931. The book still
offers an interesting perspective on how
today's Netherlands has retained many of the
characteristics that Čapek aptly described.
The film attempts to capture the atmosphere
of film language in the country - through
words, drawings (animation) and music.
Pictures from Holland is the first part of the
cycle, wandering in the footsteps of Czech
writers in Europe (Italy, England, Sweden,
Norway and Spain).
Tel. / Fax
+420 519 423 378
Mobil / Mobile
+420 737 444 221
email
[email protected]
URL
www.carpe.cz
Adresa / Address
Brumovice 175,
691 11, Brumovice na Moravě
130, 131
rozpočet
/Budget
stopáž
/Running Time
8000 EUR
34 min
natáčecí formát
/Shooting
format
HD
promítací
formát
/Screening
Format
DVD, HD, DV
jazyky
/Languages
Česky, Anglicky,
Německy, Polsky
Francouzsky,
Nizozemsky
/Czech, English,
German, Polish,
French, Dutch
Producent
/Producer
produkční společnost
/Production Company
Kamila
Zlatušková
Česká televize
výkonná prod.
/Executive Prod.
scénář
/ScreenPlay
kamera
/DOP
Pavel Plešák
Linda Kallistová
Jablonská
Tomáš Nováček
Počátky
Beginnings
Linda Kallistová
Jablonská
plánovaná
premiéra
/Expected
Premiere
Září
/September
2013
zvuk
/Sound
Petr Šoltys
Tří dívky, které nabyly plnoletost, musely
v červnu 2012 opustit Výchovný ústav
pro děti a mládež v Počátkách. S nabytou
svobodou ztratily bezpečí ústavu, ale
nemohou počítat s pomocí rodiny. Od teď
budou rozhodovat samy za sebe a zjistí, jaké
šance dává česká společnost sociálním
outsiderům.
�
FILM VE VÝROBĚ
/FILM IN PRODUCTION
In June 2012, three girls who reached
majority leave the Educational Institution
for Children and Youth in Počátky. The newly
found freedom means the loss of support
once provided by the youth home and they
have no families to fall back on. From now on
they have to be independent and learn to live
on their own. They will soon find out whether
Czech society offers any opportunities to
social outsiders.
Kontakty / Contacts
Producent / Producer
Kamila Zlatušková,
Česká televize Brno
Adresa / Address
Běhounská 18,
658 88, Brno
Mobil / Mobile
+420 605 426 431
email
kamila.zlatuskova@
ceskatelevize.cz
URL
www.ceskatelevize.cz
132, 133
stopáž
/Running Time
52 min
natáčecí formát
/Shooting
format
HD
promítací
formát
/Screening
Format
Digi Beta,
DVD, HD
jazyky
/Languages
Česky
/Czech
Producent
/Producer
produkční společnost
/Production Company
Michael Kaboš
Media Film
výkonná prod.
/Executive Prod.
Alexandra
Boskovičová
Přízraky
Ghosts
Bibiana Beňová,
Michael Kaboš
plánovaná
premiéra
/Expected
Premiere
Březen
/March
2013
�
FILM VE VÝROBĚ
/FILM IN PRODUCTION
kamera
/DOP
střih
/Editor
zvuk
/Sound
Michael Kaboš
Erik Schilla
Richard Müller
Ve vojenském výcvikovém prostoru Milovice
nedaleko Prahy se po celé 20. století střídaly
evropské armády i ideologie. Vojenský marš
podupával zdejší zemi sto let. Dnes zbyly jen
ruiny města navrženého „na věčné časy“ jako
precizní stroj a skutečné stroje místo živých.
Zapomenuté příběhy obyčejných pěšáků
v dějinných plánech se jako přízraky potulují
mezi drolícími se budovami. Jsou to útržky
času vtělené do vzpomínek. Poetický film
o paměti místa, kterým pochodovaly „velké
dějiny“ minulého století. O malých lidech
píšících historii střední Evropy. O tom, že
přízraky je potřebné v paměti oživit. Jelikož
příběhy jsou mentální mapy fyzických míst.
Kontakty / Contacts
Producent / Producer
Michael Kaboš,
Media Film
Adresa / Address
Námestie Hraničiarov 37,
851 03, Bratislava
Located near Prague, Milovice used to house
military training grounds where armies and
ideologies changed hands throughout the
20th century. It is a landscape devasted by
military presence, ruins of a city planned
to last forever, rusty machines instead of
people. This film tells the forgotten stories
of ordinary pawns that float around the
dilapidated buildings like ghosts. This poetic
film captures fragments of time reflected in
the memory of a place that witnessed history
of the last century, and about unknown
people who were involved in shaping the
history of Central Europe. A film about
ghosts who should be revived in our memory
and about stories as the mental maps of
actual places.
Mobil / Mobile
+420 775 243 743
email
[email protected]
URL
www.mediafilm.sk
134, 135
rozpočet
/Budget
stopáž
/Running Time
35000 EUR
52 min
natáčecí formát
/Shooting
format
HD
promítací
formát
/Screening
Format
DCP,
Digi Beta,
DVD, HD
jazyky
/Languages
titulky
/Subtitles
Česky, Rusky
/Czech, Russian
Anglicky
/English
Producent
/Producer
produkční společnost
/Production Company
koprod. spol.
/CoproD. Co.
Petr Minařík,
Pavel Řehořík
Větrné mlýny
Česká televize,
Belsat TV
Pupek nebe
The Navel of the Sky
Radim Procházka
plánovaná
premiéra
/Expected
Premiere
Říjen
/October
2012
�
FILM VE VÝROBĚ
/FILM IN PRODUCTION
scénář
/ScreenPlay
kamera
/DOP
střih
/Editor
zvuk
/Sound
Radim Procházka
Larysa Kabernik,
Vasya Bartlov,
Lukáš Kokeš
Jana Vlčková
Sergey
Shunkevich,
Alexander
Chaukin,
Petr Šoltys,
Filip Slavík
Nechci být pupkem světa. / Svět i beze mne
má dost pupků. / Chci být pupkem nebe.
/ Vzdušnou jámou a černou dírou
chci být. / Je tam víc volnosti, / víc svobody
/ je tam. (Viktar Žybul).
K pupku nebe je ze Země nejblíže
z nejvyššího bodu Minsku, celých 300 metrů
nad mořem. O pár kilometrů dál je náměstí
Nezávislosti, kde v prosinci 2010 policie
mlátila demonstranty protestující proti
zmanipulovaným prezidentským volbám.
Kandidoval v nich i nejslavnější běloruský
básník dneška Uladzimir Njakljajev. Taky
ho zbili a zavřeli do domácího vězení. Proto
vznikl tento film o bohaté a živé běloruské
poezii. A taky o krásném běloruském jazyce,
rusky mluvícím prezidentovi a „dalkážiku“.
Jak dnes žije poezie na periferii kapitalismu
a jaké má pro něj metafory?
Kontakty / Contacts
Producent / Producer
Petr Minařík,
Větrné mlýny
Adresa / Address
Radlas 5,
602 00, Brno
I don’t want to be navel of the Earth.
/ Earth has navels galore, it doesn’t need
me. / I want to be the sky’s navel. / An air
pocket, a black hole’s / the role for me.
/ There is more freedom / and more liberty
/ there. (Viktar Zybul).
The shortest way to the navel of the
sky is from the highest spot in Minsk,
Belarus, located 300 metres above sea
level. Just a few kilometres away lies the
Independence Square where in December
2010, the police beat protesters who took
to the streets to criticize the manipulated
presidential election. Uladzimir Niaklajeu,
the most famous Belarusian poet, was
among the candidates. He was beaten up
and later placed under house arrest. This
film is about the extraordinarily rich and
vigorous Belarusian poetry and about the
Russian-speaking President. It examines
the metaphors of Belarusian poetry that is
surviving on the periphery of capitalism.
Mobil / Mobile
+420 603 876 696
email
[email protected]
URL
www.vetrnemlyny.cz
136, 137
stopáž
/Running Time
52 min
90 min
natáčecí formát
/Shooting
format
HD
promítací
formát
/Screening
Format
Digi Beta,
DV, DVD, HD
jazyky
/Languages
titulky
/Subtitles
Česky,
Bělorusky
/Czech,
Belorusian
AnglickY
/English
Producent
/Producer
produkční společnost
/Production Company
koprod. spol.
/CoproD. Co.
Ivica Barabášová
K2 Studio
RTVS - Rádio
a televízia
Slovenska
Rabínka
The Woman Rabbi
Natasha Dudinski,
Anna Grusková
plánovaná
premiéra
/Expected
Premiere
Říjen
/October
2012
�
FILM V POSTPRODUKCI
/FILM IN POST-PRODUCTION
scénář
/ScreenPlay
kamera
/DOP
střih
/Editor
Natasha
Dudinski,
Anna Grusková
Braňo Pažitka,
Kristýna
Natasha Dudinski, Toupalová
Viera Bačíková,
Tomáš Juríček
Gisi Fleischmannová pomohla během druhé
světové války zachránit tisíce Židů, ale svůj
vlastní život zachránit nedokázala. Její
jméno dnes zná jen hrstka historiků, ale
ve své době byla známou představitelkou
československé židovské obce a legendární
členkou bratislavské odbojové „Pracovní
skupiny“. Rabínka je dramatickým příběhem
pozoruhodné ženy zmítané mezi pocitem
zodpovědnosti vůči své velké komunitě a své
vlastní rodině. Zasazením Gisiina příběhu do
současnosti film rovněž podává svědectví
o vyrovnávání se slovenské společnosti se
svou minulostí.
Kontakty / Contacts
Producent / Producer
Ivica Barabášová,
K2 Studio, s.r.o.
Adresa / Address
Guothova 2,
831 01, Bratislava
zvuk
/Sound
Tomáš Kobza
Gisi Fleischmann helped save thousands
of Jews but couldn't save herself during
the dark period of European history. Today,
her name is known mostly to historians,
but she was once a legendary member
of the Working Group, an underground
resistance group active in Slovakia. The
Woman Rabbi tells a dramatic story of the
remarkable woman torn between the sense
of responsibility for her large community
and for her own family. The film also bears
witness to the way the contemporary Slovak
society tries to deal with its past.
Tel. / Fax
+421 254 773 429
Mobil / Mobile
+421 905 464 560
email
[email protected]
URL
www.rabinka.sk
138, 139
finanční podpora
/Financial Support
Slovak Audiovisual Fund
stopáž
/Running Time
52 min
90 min
natáčecí formát
/Shooting
format
HD
promítací
formát
/Screening
Format
HD, Digi Beta,
DVD
jazyky
/Languages
titulky
/Subtitles
Slovensky, Česky,
Hebrejsky,
Anglicky
/Slovak, Czech,
Hebrew, English
Anglicky
/English
Producent
/Producer
produkční společnost
/Production Company
Věra
Hoffmannová,
Martina
Štruncová
FAMU - Filmová a televizní
fakulta Akademie múzických
umění v Praze
výkonná prod.
/Executive Prod.
scénář
/ScreenPlay
kamera
/DOP
střih
/Editor
zvuk
/Sound
Vít Pecka,
Martina
Štruncová
Kristýna
Bartošová
Jakub Křen
Darina
Moravčíková
Lukáš Ujčík
Rajko Doleček a příběhy
strakatého Billa
Rajko Doleček and
Stories of the Mottled
Bill
plánovaná
premiéra
/Expected
Premiere
říjen
/october
2013
Portrét války pohledem českého lékaře,
dietologa, známé televizní hvězdy a hlavně
přítele Radovana Karadžiče a Ratka Mladiče,
známého obhájce srbského národa Prof.
MUDr. Rajko Dolečka, DrSc.
A portrait of a war through the eyes of
Professor Rajko Doleček, a Czech dietologist,
TV host, a notorious advocate of the Serbian
nation, and a staunch supporter of Radovan
Karadžić and Ratko Mladić.
�
film v production
/film in production
Kristýna Bartošová
Kontakty / Contacts
Producent / Producer
Věra Hoffmannová,
FAMU - Filmová a televizní
fakulta Akademie múzických
umění v Praze
Adresa / Address
Smetanovo nábřeží 2,
116 65, Prague 1
rozpočet
/Budget
stopáž
/Running Time
13600 EUR
40 min
email
[email protected]
URL
www.famu.cz
Tel. / Fax
+420 234 244 440
Mobil / Mobile
+420 604 121 511
natáčecí formát
/Shooting
format
HD
140, 141
promítací
formát
/Screening
Format
DVD
jazyky
/Languages
Česky
/Czech
Producent
/Producer
produkční společnost
/Production Company
Alena Müllerová
Česká televize
výkonná prod.
/Executive Prod.
scénář
/ScreenPlay
Klára Dražanová
David Vondráček
Rozhořčené 2012
The Indignants 2012
David Vondráček
plánovaná
premiéra
/Expected
Premiere
Prosinec
/December
2012
�
FILM VE VÝVOJI
/FILM IN DEVELOPMENT
This documentary film is being made at
a time of great social turmoil that has hit
all parts of the globe, including the Czech
Republic. Next to a number of initiatives
that try to create an alternative to existing
political parties, there are also some more
radical forces pushing their way up. Leftwing activists, protagonists of this film,
are looking for a paradise on earth. Can
they find it? Recent months and years have
been fairly explosive in the social domain.
According to many sociologists and political
scientists, the economic crisis and absence
of trust in politics are the perfect breeding
ground for demagogues and seekers of
“paradise on earth“. Where can this search
take them? Where is the boundary between
beneficial involvement in public matters
and destructive attempts to dismantle
democracy?
Tento dokument vzniká v době, kdy to
ve společnosti čím dál více vře. Jde
o celosvětový fenomén a ČR nijak
nezaostává. Už dnes lze vysledovat v naší
občanské společnosti nejen tendence tvořit
jakýsi ozdravný protipól oficiální politice,
ale i tendence destrukčně-revoluční.
Portrétované ženy – levicově orientované
aktivistky - hledají ráj na zemi. Najdou ho? Je
to vůbec možné? Rok 2012 bude dle odhadů
odborníků v tomto směru hodně výbušný.
A realita dává politologům a sociologům
za pravdu. Hospodářská krize a současná
nedůvěra společnosti v cokoliv, co vychází
z politiky, je živnou půdou pro demagogické
ideologie "ráje na zemi". Kam takové hledání
ráje vede? Kde je hranice mezi ozdravným
oživováním občanské společnosti a kde už
jde o destrukci parlamentní demokracie?
Platí i v našem případě úsloví, že cesta do
pekel je dlážděna rajskými úmysly?
Kontakty / Contacts
Producent / Producer
Alena Müllerová,
Česká televize
Adresa / Address
Kavčí hory,
140 70, Prague 4
email
alena.mullerova@
ceskatelevize.cz
URL
www.ceskatelevize.cz
Tel. / Fax
+420 261 134 022
Mobil / Mobile
+420 602 370 073
142, 143
stopáž
/Running Time
52 min
natáčecí formát
/Shooting
format
HD
promítací
formát
/Screening
Format
Digi Beta,
DVD, HD
jazyky
/Languages
Česky
/Czech
Producent
/Producer
produkční společnost
/Production Company
Martina Šantavá
Česká televize
výkonná prod.
/Executive Prod.
scénář
/ScreenPlay
kamera
/DOP
Petra Zelinková
Daniela Gébová
Míra Janek
Samoživitelky
Single Mothers
Daniela Gébová
plánovaná
premiéra
/Expected
Premiere
Listopad
/November
2012
�
FILM VE VÝROBĚ
/FILM IN PRODUCTION
Příjmovou chudobou je podle Českého
statistického úřadu (ČSÚ) ohrožen zhruba
každý desátý Čech. Z hlediska skupin
obyvatelstva to nejvíce dopadá na matky
samoživitelky. Ty představují podle statistik
zhruba pětinu z jednoho až jednoho a půl
miliónu lidí, kteří jsou v ČR se svými ročními
příjmy na samém dně. Těsně za nimi jsou
mladiství a senioři. Dokumentární film bude
obsahovat zhruba 3 – 5 příběhů matek
samoživitelek.
Kontakty / Contacts
Producent / Producer
Martina Šantavá,
Česká televize
Adresa / Address
Kavčí hory,
140 70, Prague 4
According to the Czech Statistical Office, ten
percent of Czechs are in danger of falling
below the poverty income level. The situation
is especially critical for single mothers who
represent one-fifth of the total number,
followed by young people and seniors. This
documentary film will feature up to five
stories of Czech single mothers.
Mobil / Mobile
+420 606 604 310
email
martina.santava@
ceskatelevize.cz
144, 145
stopáž
/Running Time
52 min
natáčecí formát
/Shooting
format
HD
promítací
formát
/Screening
Format
HD
jazyky
/Languages
titulky
/Subtitles
Česky
/Czech
Anglicky
/English
Producent
/Producer
produkční společnost
/Production Company
koprod. spol.
/CoproD. Co.
výkonná prod.
/Executive Prod.
scénář
/ScreenPlay
kamera
/DOP
střih
/Editor
zvuk
/Sound
hudba
/Music
Teresa Grace
Murray
Back Light films
Eniac digital
cinema
Vlastimil
Kadeřábek
Marek Bureš,
Pavel Šefl
Michael Gahut
Marek Bureš
Petr Grgula,
David Hysek
Petr Wajsar
Soukromá olympiáda
Private Olympics
Marek Bureš
plánovaná
premiéra
/Expected
Premiere
Listopad
/November
2012
�
FILM V POSTPRODUKCI
/FILM IN POST-PRODUCTION
Soukromá olympiáda vykresluje labutí píseň
jedné nadějné kariéry. Travní lyžování nikdy
nepatřilo mezi medializované olympijské
sporty, ale pro Jana Němce - nejlepšího
travního lyžaře všech dob - se tento sport
stal jeho životním posláním. Ve věku 33
let, bez jasného výhledu do budoucna, se
rozhodl svůj osud naplnit - doslova - na jiném
místě. Naději našel v lyžařsky rozvojové zemi,
kterou by chtěl reprezentovat v alpském
lyžování na zimních olympijských hrách.
Proto opustil své vlastní medaile, které
zatím doma zapadaly prachem. Soukromá
olympiáda je vizuální meditací odkrývající
limity lidských ambicí a lidské investice, ze
které může někdy vzniknout i vítězství.
Kontakty / Contacts
Producent / Producer
Teresa Grace Murray,
Back Light films s.r.o.
Adresa / Address
Klimentská 2066/19,
110 00, Prague 1
Private Olympics depicts the swan song of
a once hopeful career. As an Olympic sport,
grass skiing has never been popular with the
media; however, to Jan Nemec - the best
grass skier of all time - the sport has become
a life's mission. At the age of 33, with no
clear idea of his future, he decided to fulfill
his destiny - literally - elsewhere. His best
hope lies in renting himself out as a winter
sports representative to countries trying to
establish themselves in skiing, and leaving
his own medals to gather dust at home.
Private Olympics is a highly visual meditation
on the limits of human ambitions and the
human investment that can even lead to
victory.
email
teresagracemurray@
backlightfilms.com
URL
www.backlightfilms.com
Tel. / Fax
+44 784 677 8237
Mobil / Mobile
+420 736 743 718
146, 147
rozpočet
/Budget
stopáž
/Running Time
40000 EUR
53 min
natáčecí formát
/Shooting
format
35 mm
promítací
formát
/Screening
Format
DCP, HD
jazyky
/Languages
titulky
/Subtitles
Česky
/Czech
Anglicky
/English
Producent
/Producer
produkční společnost
/Production Company
Jenne Magno
Pravaha Productions
Tvé místo vedle mě
Sit Beside Me
Audun Nedrelid,
Linda Jandejsková
plánovaná
premiéra
/Expected
Premiere
Září
/September
2012
�
PŘED PREMIÉROU
/AWAITING PREMIERE
scénář
/ScreenPlay
kamera
/DOP
střih
/Editor
zvuk
/Sound
hudba
/Music
Linda
Jandejsková,
Audun Nedrelid,
Jenne Magno
Audun Nedrelid
Linda
Jandejsková
Michal Pajdiak
James Whetzel
V chudém poválečném Irsku se Cyril Mooney
jako třináctiletá dívka rozhodne zasvětit svůj
život pomoci těm, ktěří žijí v útlaku na okraji
společnosti. Když se v indické Kalkatě stává
ředitelkou školy, která však je věží z mramoru
mezi chudobou, hladem a sociální bídou
"nedoktnutelných" dětí za jejími branami,
rozhodne se tyto brány otevřít všem dětem
bez ohledu na kastu či náboženství. Tím
pokládá základ revolučnímu systému
vzdělávání založenému na hodnotách, osobní
zodpovědnosti a svobodě, který mění život
tisícům dětí. Studenti, kteří jsou sami učiteli
těch, kteří přicházejí s touhou studovat,
a zároveň se od nich učí, zjišťují, jaká je
realita za branami jejich školy, a rozhodnou
se ji změnit. Aktivují svůj plný potenciál,
o kterém by se nám dospělým ani nesnilo,
a vytvářejí účinný systém vzájemné pomoci,
který nás inspiruje a bere nám dech.
Kontakty / Contacts
Producent / Producer
Jenne Magno,
Pravaha Productions
Adresa / Address
Spálená 23,
110 00, Prague 1
Amidst the astonishing poverty of Calcutta
streets, one woman creates a miraculous
melting pot of potential where rich, poor,
destitute, Hindu, Muslim and Christian
children unite, actively rewire their society
and create a future of their own choosing.
Meet Maya, Maya who at 5 years old
managed to care for her two-year-old sister
for 6 months in the train station alone. Meet
Kali, a young girl from the street who now
has the power not only to fight for her abused
mother, but for the education and rights of
women and girls in general. Meet Saloni,
Anamika, Anges and others who are among
thousands of children who are reaching out
to help and sit beside one another. Filmed
over seven years in Calcutta, Sit Beside Me
is a journey into the surprising lives of Sr.
Cyril’s children and how they are re-making
their society one child at a time.
Mobil / Mobile
+420 777 822 953
email
[email protected]
URL
www.sit-beside-me.org
148, 149
finanční podpora
/Financial Support
Peacework
stopáž
/Running Time
52 min
natáčecí formát
/Shooting
format
DVD
promítací
formát
/Screening
Format
DVD
jazyky
/Languages
titulky
/Subtitles
Anglicky,
Bengálsky,
Tamilsky
/English,
Bangla, Tamil
Anglicky, Česky
/English, Czech
Producent
/Producer
produkční společnost
/Production Company
Věra
Hoffmannová
FAMU - Filmová a televizní
fakulta Akademie múzických
umění v Praze
výkonná prod.
/Executive Prod.
scénář
/ScreenPlay
kamera
/DOP
střih
/Editor
zvuk
/Sound
hudba
/Music
Veronika
Kührová
Hana Nováková
Marek Brožek,
Jan Skriečka
Tomáš Elšík
Sandra Klouzová
Jaroslav Smolka
Umělec pod kůrou
Národního lunaparku
An Artist under the
Bark of Our National
Amusement Park
plánovaná
premiéra
/Expected
Premiere
Říjen
/October
2012
�
FILM VE VÝROBĚ
/FILM IN PRODUCTION
Hana Nováková
Specifické dřevoryty kůrovců (Ips
typographus) nahlížené optikou dobového
estetického paradigmatu. Specifický
prezident republiky s úžasem pozorován,
bez ohledu na paradigmata, natož estetická.
Činnost brouka i prezidenta, glosovaná
poznámkami pravicového pozitivisty
Jana Stráského. Jan Stráský je: 1) ředitel
Národního parku Šumava 2) bojovník proti
dřevokaznému hmyzu 3) nejlepší přítel
specifického prezidenta 4) přívrženec
výstavby jaderných elektráren 5) ten, kdo
nemá rád puštíky. Na procházce erozními
rýhami dále provázejí umělec František
Skála, ještě úplně jiný umělec Milan Knížák
a záznamy Manifestu explosionalismu
výbušného mrtvého umělce Vladimíra
Boudníka. A ještě mnohem víc. V třaskavé
směsi.
Kontakty / Contacts
Producent / Producer
Věra Hoffmannová,
FAMU - Filmová a televizní
fakulta Akademie múzických
umění v Praze
Adresa / Address
Smetanovo nábřeží 2,
116 65, Prague 1
stopáž
/Running Time
58 min
The specific art of bark beetles as seen
through the aesthetic paradigms of our time.
The Czech President simply observed with no
relation to any paradigm at all. The actions of
both the bug and the President commented
by the right-wing positivist Jan Stráský - 1)
director of the Šumava National Park; 2)
Czech President's best friend; 3) crusader
against bark beetles 4) avid supporter of
nuclear energy 5) the one who doesn't care
about owls. The explosive blend of guides
and signposts along our walk through
erosion rills includes artists František
Skála and Milan Knížák, the Explosionalist
Manifesto by the late artist Vladimír Boudník
and much more.
email
[email protected]
URL
www.famu.cz
Tel. / Fax
+420 234 244 440
Mobil / Mobile
+420 604 121 511
natáčecí formát
/Shooting
format
DVD
150, 151
promítací
formát
/Screening
Format
Digi Beta
jazyky
/Languages
titulky
/Subtitles
Česky
/Czech
Anglicky
/English
Producent
/Producer
produkční společnost
/Production Company
Alena Müllerová
Česká televize
Václav Havel,
Praha Hrad 2
Václav Havel,
Prague Castle 2
výkonná prod.
/Executive Prod.
scénář
/ScreenPlay
Jana
Vokrouhlíková
Martin Vidlák
plánovaná
premiéra
/Expected
Premiere
prosinec
/december
2012
�
FILM VE VÝROBĚ
/FILM IN PRODUCTION
Petr Jančárek
střih
/Editor
Jan Turek
Václav Havel, Praha - Hrad 2 je druhým
filmem ze zamýšlené trilogie mapující
rané působení Václava Havla na Pražském
hradě. Pražský hrad na začátku 90. let jako
místo (chtělo by se říci morálně i kulturně
vybydlené), kam vstupuje Havel coby
kreativní člověk, citlivý umělec a bytostný
dramatik. Otevírání Hradu lidem i umění
a kultuře, otevírání České republiky světu,
které pointuje návštěva Rolling Stones
a následně i tehdejšího prezidenta USA
George Bushe. Ve filmu mimo jiné vystupuje
právě George Bush, Theodor Pištěk nebo
Michael Kocáb a mnoho dalších. Je to
také jeden z posledních filmů, ve kterém
vystupuje samotný Václav Havel.
Kontakty / Contacts
Producent / Producer
Alena Müllerová,
Česká televize
Adresa / Address
Kavčí hory,
140 70, Prague 4
Václav Havel, Prague – Castle 2 is the second
part in what should be a documentary trilogy
charting Havel's early years at the Prague
Castle. In the early 1990s, the Prague Castle
was a morally and culturally devastated
place, soon to be radically transformed
by Havel, a creative person and insightful
playwright. The Castle opened up to people,
arts and culture, much in the same way the
Czech Republic gradually opened up to the
world, as manifested in the visits by the
Rolling Stones and George Bush Sr. Featuring
Bush Sr., Theodor Pištěk, Michael Kocáb and
many others, this film was also one of the
last on-screen appearances by Václav Havel.
email
alena.mullerova@
ceskatelevize.cz
URL
www.ceskatelevize.cz
Tel. / Fax
+420 261 134 022
Mobil / Mobile
+420 602 370 073
152, 153
stopáž
/Running Time
52 min
©Tomki Němec
natáčecí formát
/Shooting
format
HD
promítací
formát
/Screening
Format
HD, DVD,
Digi Beta
jazyky
/Languages
Česky
/Czech
Producent
/Producer
produkční společnost
/Production Company
Patrick Diviš
Česká televize
Z Boží milosti
král Spiritualita
Karla IV.
King by the Grace
of God Spirituality
of Charles IV
plánovaná
premiéra
/Expected
Premiere
Říjen
/October
2012
�
FILM VE VÝROBĚ
/FILM IN PRODUCTION
scénář
/ScreenPlay
kamera
/DOP
Jolana Matějková
Miroslav Kousal,
Josef Nekvasil
Dokument Z Boží milosti král - Spiritualita
Karla IV. ukazuje především duchovní
rozměr ,,největšího Čecha“. Karel IV.
byl rytíř vychovávaný na francouzském
dvoře v legendách hledačů svatého grálu.
V očekávání apokalypsy stavěl v Praze
Nové město pražské jako Nový Jeruzalém.
Jeho vize hluboce zakořeněné v křesťanské
spiritualitě mu pomohly vytvořit velkou
evropskou říši a z českých zemí duchovní
centrum Evropy.
King by the Grace of God – Spirituality of
Charles IV captures the spiritual background
of “the greatest Czech”, King Charles IV,
a knight raised in a French royal court,
familiar with the legend of the Holy Grail. In
response to the forthcoming apocalypse,
Charles IV modeled Prague's New Town as
the New Jerusalem. With his visions rooted
in Christian values, he was able to build
a large European empire and make the Czech
lands a spiritual center of Europe.
Jolana Matějková
Kontakty / Contacts
Producent / Producer
Patrick Diviš,
Česká televize Brno
Adresa / Address
Běhounská 18,
658 88, Brno
email
[email protected]
Tel. / Fax
+420 542 132 262 Mobil / Mobile
+420 736 531 677 154, 155
stopáž
/Running Time
52 min
natáčecí formát
/Shooting
format
HD
promítací
formát
/Screening
Format
HD, DVD,
Digi Beta
jazyky
/Languages
Česky
/Czech
PŘIPRAVOVANÉ FILMY
NAD 60 MINUT
UPCOMING FILMS
OVER 60 MINUTES
156,
Producent
/Producer
produkční společnost
/Production Company
koprod. spol.
/CoproD. Co.
výkonná prod.
/Executive Prod.
scénář
/ScreenPlay
kamera
/DOP
střih
/Editor
zvuk
/Sound
Julietta Sichel
8Heads Productions
Mitropa
Ludvík Mareček
Pavo
Marinković
Mario Marko
Krce, Aleš
Blabolil,
Jan Šuster
Dubravko
Slunjski
Ivan Horák
27. obraz
The 27th Picture
Pavo Marinković
plánovaná
premiéra
/Expected
Premiere
Květen
/May
2013
�
FILM VE VÝROBĚ
/FILM IN PRODUCTION
Dobrodružný politický dokumentární film
hledá odpověď na otázku, do jaké míry může
filmové dílo ovlivnit lidské životy a změnit
historii. Psal se rok 1978 a v Chorvatsku byl
uveden film Okupace ve 26 obrazech Lordana
Zafranoviće o komunistické revoluci, který
všechny šokoval. Uvedení filmu doprovázel
obrovský skandál. Dodnes mnozí tento
snímek vnímají jako proti-chorvatský
v politickém smyslu a senzacechtivý ve
smyslu estetickém. Byl to ale první a také
poslední chorvatský film uvedený v soutěži
na MFF Cannes. Pro některé je Zafranović
geniální mistr filmového výrazu se silně antifašistickým smýšlením, který z politických
důvodů nemohl točit v rodném Chorvatsku.
Jiní ho vidí jako plagiátora a komunistického
kariéristu, jehož filmy nemají co dělat
na plátnech kin nového Chorvatska. Ale
27. obraz nemá být portrétem Lordana
Zafranoviće, nýbrž dobrodružnou a vizuálně
poutavou cestou za důvody skandálu, který
kolem Okupace několikrát vypukl a jehož
dozvuky jsou cítit dodnes.
Kontakty / Contacts
Producent / Producer
Julietta Sichel,
8Heads Productions s.r.o.
Adresa / Address
Bílkova 868/10,
110 00, Prague 1
An adventurous political documentary
looking to answer the question of how a film
can influence human lives and change
history. In 1978, a film about the communist
revolution which shocked everybody was
released in Croatia. An Occupation in 26
Pictures by Lordan Zafranović is still viewed
by many as anti-Croatian in the political
sense and sensationalist in the aesthetic
sense. But it was the first and last Croatian
film to be screened in competition at
the Cannes IFF. For some, Zafranović is
a genuine film master with a strong antifascist leaning. For others, he is a plagiarist
and a communist careerist. However, The
27th Picture is not about Zafranović; it
explores the cultural scandal that broke
out at the end of the 1970s with the release
of Occupation, and its repercussions that
rippled through the 80s and 90s and, in
a unique way, are felt to this day.
Mobil / Mobile
+420 602 292 971
email
[email protected]
URL
www.8heads.com
158, 159
finanční podpora
/Financial Support
rozpočet
/Budget
stopáž
/Running Time
Czech State Fund for the
Support and Development of
Czech Cinematography, Croatian
Audiovisual Centre (HAVC),
Croatian Radiotelevision (HRT)
140000 EUR
70 min
natáčecí formát
/Shooting
format
HD
promítací
formát
/Screening
Format
HD
jazyky
/Languages
titulky
/Subtitles
Chorvatsky,
Česky
/Croatian,
Czech
Česky, Anglicky
/Czech, English
Producent
/Producer
produkční společnost
/Production Company
Jan Hubáček
HUBAFILM
Akcept, filmový
dokument o soudobé
hudbě
Accept
výkonná prod.
/Executive Prod.
scénář
/ScreenPlay
kamera
/DOP
střih
/Editor
zvuk
/Sound
hudba
/Music
Zdeňka Kujová
Jan Hubáček
Orlin Stanchev,
Petr Kačírek,
Pavel Smékal
Libor Nemeškal,
Jan Hubáček
Jan Hála,
Laco Kraus,
Petr Kačírek
Lucie Vítková
plánovaná
premiéra
/Expected
Premiere
Říjen
/October
2012
�
FILM V POSTPRODUKCI
/FILM IN POST-PRODUCTION
Jan Hubáček
Pojem „soudobá hudba“ je označení pro
současnou klasickou hudební tvorbu, tedy
poslední fázi dlouhého vývoje hudební
kompozice. Stejně jako literární a výtvarné
umění je i současná hudební tvorba velmi
rozmanitá a stejně tak často i nepochopená
či zesměšňovaná. Ve srovnání s masovou
populární hudbou se stala prakticky
okrajovým žánrem. Tvůrce dokumentu si
klade za cíl rozplést složitou problematiku
soudobé hudby v dnešním světě z pohledu
laického českého posluchače. Hodlá
poukázat na její stav, status a dopátrat se
jejího záměru a poslání. Páteří filmu bude
proces zrodu nové soudobé skladby, kterou
vytvoří mladá česká skladatelka Lucie
Vítková. Celý proces vyvrcholí na tvůrčím
institutu Ostravské dny, kde bude kompozice
představena veřejnosti. Dokument bude
oživovat moderní vizuální styl a animace,
propojující živé natáčení s faktografickými
částmi dokumentu, historickými materiály,
archivními filmy, videy a fotografiemi.
Poselství filmového dokumentu zní: Evoluce,
i ta hudební, se nemůže zastavit.
Kontakty / Contacts
Producent / Producer
Jan Hubáček,
HUBAFILM
Contemporary classical music is the
last stage of a long evolution of musical
composition. Just like literature or visual
arts, it is just as diverse and more often
misunderstood. Compared to popular music,
contemporary classical music has become
a marginal genre. The film sets out to explore
the genre from the perspective of an ordinary
listener; the creative process of writing a new
composition, composed by young Czech
composer Lucie Vitkova, will culminate in
the opening concert at the Ostrava Days
Institute. The film will include modern visual
style and animation, connecting original
footage with archive material. The message:
Evolution, in music and other fields, cannot
be stopped. Art is a value by itself, often
torn off from the concrete concerns of the
recipient. Contemporary artists are knights
of the modern age.
Mobil / Mobile
+420 776 861 119
email
[email protected]
URL
www.hubafilm.cz
160, 161
finanční podpora
/Financial Support
rozpočet
/Budget
stopáž
/Running Time
Faculty of Multimedia
Communications – Tomas Bata
University
11000 EUR
70 min
natáčecí formát
/Shooting
format
HD
promítací
formát
/Screening
Format
HD
jazyky
/Languages
titulky
/Subtitles
Česky, Anglicky
/Czech, English
Anglicky, polsky
/Polish, English
Producent
/Producer
produkční společnost
/Production Company
Ondřej Zach,
Martina Šantavá
HBO Czech Republic
Cesta snů Petra
Koukala
The Dream Journey
of Petr Koukal
plánovaná
premiéra
/Expected
Premiere
Říjen
/October
2012
�
FILM V POSTPRODUKCI
/FILM IN POST-PRODUCTION
Vladimír Barák
scénář
/ScreenPlay
kamera
/DOP
střih
/Editor
zvuk
/Sound
Vladimír Barák,
Petr Koukal
Tomáš Sysel
Vladimír Barák
Vladimír Barák
Ve chvíli, kdy Petr začal hrát svůj nejlepší
badminton a dařilo se mu porážet hráče
nejužší světové špičky – na podzim roku
2010, přišla nemilosrdná zpráva. Byla mu
diagnostikována rakovina varlete, okamžitě
se musel podrobit operaci a následné
chemoterapii. To vše půl roku před zahájením
kvalifikace na OH v Londýně 2012. Velké
obavy o život naštěstí brzo vystřídaly ty
zdánlivě menší – jestli se mu podaří splnit si
sen a stát se prvním českým badmintonistou
v historii s dvojí olympijskou účastí. Po sedmi
týdnech od skončení chemoterapie je zpátky
na kurtu. Trénuje a nabírá ztracenou sílu.
Obhajuje titul mistra republiky. Opět mu
rostou vlasy. V dubnu 2011 začíná olympijská
kvalifikace a přesně za rok se jeho sen může
stát skutečností. Film zachycující jeden rok
mladého muže, který si umí dát cíl a jít si za
ním – i když po většinu času je na cestě sám.
Kontakty / Contacts
Producent / Producer
Ondřej Zach,
HBO Czech Republic
Adresa / Address
Jankovcova 1037/49,
170 00, Prague 7
In Fall 2010, as Petr played the best
badminton of his life, beating the world's top
players, the bad news came. He was
diagnosed with testicular cancer and had to
undergo immediate surgery and subsequent
chemotherapy. All of that but six months
before qualifications for the London 2012
Olympic Games. Fortunately, this fear soon
diminished into a comparatively smaller one:
Can he fulfill his dream of becoming the
first Czech badminton player with a double
Olympic participation? Seven weeks after
the chemo treatment, he was back on court,
working hard to get back his strength. He
defended the national championship title.
His hair started growing again. In April 2011,
the Olympic qualification started; in a year,
his dream can come true. The film depicts
one year in the life of a young man who has
set himself a goal and goes for it.
email
[email protected]
URL
www.hbo.cz
Tel. / Fax
+420 261 094 444
Mobil / Mobile
+420 724 004 747
162, 163
stopáž
/Running Time
70 min
natáčecí formát
/Shooting
format
HD
promítací
formát
/Screening
Format
HD
jazyky
/Languages
titulky
/Subtitles
Česky
/Czech
Anglicky
/English
Producent
/Producer
produkční společnost
/Production Company
koprod. spol.
/CoproD. Co.
Martina
Stránská
Golden Dawn
Gebrüder Beetz
Filmproduktion,
Česká televize
Cukr blog
Sugar Blog
plánovaná
premiéra
/Expected
Premiere
Říjen
/October
2013
�
FILM VE VÝROBĚ
/FILM IN PRODUCTION
co-production forum: doc leipzig co–production
meeting 2011
Andrea Culková
scénář
/ScreenPlay
kamera
/DOP
střih
/Editor
zvuk
/Sound
Andrea Culková
Aleš Blabolil,
Vladan Vála
Darina
Moravčíková
Jakub Jurásek
Režisérka aktuálně ohrožená těhotenským
diabetem je donucena ze dne na den přestat
konzumovat rafinovaný cukr. Stižena
abstinenčními příznaky zjišťuje, jak nesmírně
obtížné je se této návykové látky zbavit
a jak těžké je na trhu s potravinami nalézt
ty, které cukr neobsahují. Režisérka se
investigativně pouští do zkoumání důsledků
staleté konzumace cukru na jednotlivce
a společnost. Zjišťuje, jak obrovskou moc
tento prášek v historii měl a stále má. Klade
si otázky: Jsme-li obrovským spolkem
narkomanů cukru, jak se tato závislost
projevuje ve fungování naší společnosti?
Nakolik je sladký život motorem naší
civilizace? A jak vlastně vypadá ten vysněný
sladký život? Co všechno jsme pro dosažení
symbolického sladkého bytí ochotni udělat?
Film se pohybuje na hranici historického
thrilleru, vědecké observace a sociálně
angažovaného dokumentu s řadou živých
dokumentárních situací.
Kontakty / Contacts
Producent / Producer
Martina Stránská,
Golden Dawn s.r.o.
Adresa / Address
Šaldova 187/7,
180 00, Prague 8
Struck by gestational diabetes, the director
is forced to stop consuming refined sugar.
Suffering from withdrawal symptoms, she
realizes how terribly difficult it is to get rid of
the addictive substance and how hard it is to
find sugar-free products on the market. The
director investigates the impact of sugar on
the individual and the society. She discovers
how great a power the powder has had in
history and still has nowadays. If we are
a great bunch of sugar junkies, how does
the addiction influence the functioning of
our society? Is the sweet life a driving force
of our civilization? What is the sweet life
we dream about like? What are we willing
to do to achieve the symbolical sweet life?
The film shifts between a historical thriller,
scientific observation and a socially engaged
documentary, including many documentary
situations.
Mobil / Mobile
+420 602 632 129
email
[email protected]
164, 165
finanční podpora
/Financial Support
rozpočet
/Budget
stopáž
/Running Time
Czech State Fund for
the Support and Development
of Czech Cinematography,
MEDIA Development
200000 EUR
95 min
52 min
natáčecí formát
/Shooting
format
HD
promítací
formát
/Screening
Format
HD
jazyky
/Languages
titulky
/Subtitles
Anglicky, Česky,
Španělsky,
Německy
/English,
Czech, Spanish,
German
Anglicky
/English
Producent
/Producer
produkční společnost
/Production Company
koprod. spol.
/CoproD. Co.
výkonná prod.
/Executive Prod.
scénář
/ScreenPlay
kamera
/DOP
střih
/Editor
Jana Cisar
Jana Cisar Filmproduktion
Film &
Sociologie
Jana Cisar
Peter Zach
Peter Zach
Peter Zach
Česká vesnice
Böhmische Dörfer
Bohemia Is Greek
to Me
plánovaná
premiéra
/Expected
Premiere
Březen
/March
2013
�
FILM VE VÝROBĚ
/FILM IN PRODUCTION
Peter Zach
Pro Španěly čínská, pro Angličany řecká
nebo holandská, pro Čechy španělská
a pro Němce česká vesnice, kterou popsal
jako předobraz neznámého již Christian
Morgenstern. Böhmische Dörfer je německé
úsloví vyjadřující něco neznámého,
nepochopitelného. Toto úsloví pochází již
z dob rakousko-uherské monarchie, kam
patřily i Čechy, Morava a Slezsko. V nich
měly vesnice německým uším divně, cize
znějící, tedy „česká“ jména. Pro mnohé
Němce je sousední země, Česká republika,
dosud skoro neznámou cizinou, vně Prahy
pro ně začíná „česká vesnice“. Film Česká
vesnice se vydává po stopách německého
života v Čechách a hledá ono nepochopené,
nepochopitelné, špatně pochopené a všelijak
skloňované „cizí“ v česko-německém
spolužití.
Kontakty / Contacts
Producent / Producer
Jana Cisar,
Jana Cisar Filmproduktion
Adresa / Address
Sophienstr. 18,
D 10178, Berlin
In Bohemian and Moravian history, German
has been a vivid language and its users
have been a substantial cultural power for
centuries in these countries. After decades
of wars and arguments up to the fall of the
Iron Curtain and the enlargement of the
European Union, an open exchange takes
place now between Germans and Czechs.
Bohemia Is Greek To Me follows German
traces in the Czech Republic and explores
the frequent misunderstandings and glitches
in Czech-German relations.
Tel. / Fax
+49 304 432 4121
Mobil / Mobile
+49 174 962 4437
email
[email protected]
URL
www.cisarfilm.de
166, 167
finanční podpora
/Financial Support
rozpočet
/Budget
stopáž
/Running Time
Czech State Fund for
the Support and Development
of Czech Cinematography,
MEDIA, Czech–German Fund for
the future
132000 EUR
70 min
natáčecí formát
/Shooting
format
HD
promítací
formát
/Screening
Format
DVD, HD
jazyky
/Languages
titulky
/Subtitles
Německy
/German
Česky
/Czech
Producent
/Producer
produkční společnost
/Production Company
Tereza Horská,
Vít Klusák,
Filip Remunda
Hypermarket Film
Český prezident
Czech President
Vít Klusák,
Filip Remunda
výkonná prod.
/Executive Prod.
scénář
/ScreenPlay
kamera
/DOP
střih
/Editor
zvuk
/Sound
Tereza Horská
Vít Klusák,
Filip Remunda
Vít Klusák,
Filip Remunda
Vít Klusák
Michal Gábor,
David Nagy,
Václav Flegl
plánovaná
premiéra
/Expected
Premiere
Září
/September
2013
Celovečerní film o Václavu Klausovi a jeho
posledním roce v úřadě. A také hledání
nového prezidenta a příběh řidiče autobusu,
který se postavil elitám. Filmový portrét
české volby ve všech významech toho slova.
A feature documentary film about Václav
Klaus and his last year in office. The film is
also about the search for a new president
and the story of a bus driver who stood up to
political elite. A probe into Czech (s)election.
�
FILM VE VÝROBĚ
/FILM IN PRODUCTION
Kontakty / Contacts
Producent / Producer
Tereza Horská,
Hypermarket Film
Adresa / Address
Kubelíkova 27,
130 00, Prague 3
email
[email protected]
URL
www.hypermarketfilm.cz
Tel. / Fax
+420 222 937 341
Mobil / Mobile
+420 602 335 559
168, 169
finanční podpora
/Financial Support
rozpočet
/Budget
stopáž
/Running Time
Czech State Fund for the
Support and Development
of Czech Cinematography
80000 EUR
90 min
natáčecí formát
/Shooting
format
HD
promítací
formát
/Screening
Format
HD
jazyky
/Languages
titulky
/Subtitles
Česky
/Czech
Anglicky
/English
Producent
/Producer
produkční společnost
/Production Company
Saša Dlouhý
freeSaM
Čínsko Česko
China Czech
Saša Dlouhý
plánovaná
premiéra
/Expected
Premiere
Prosinec
/December
2013
�
FILM VE VÝVOJI
/FILM IN DEVELOPMENT
kamera
/DOP
střih
/Editor
zvuk
/Sound
Saša Dlouhý
Jakub Voves
Václav Flegl
Téměř jedna a půl miliardy obyvatel proti
deseti miliónům. Totalitní zřízení pod
vedením jedné strany v kontrastu ke státu,
který se už přes dvacet let řadí k demokracii.
Rozhodující světová vojenská síla proti malé
armádě přispívající do vojenských sil NATO.
Rozdílný pohled na historii i budoucnost.
Přesto je několik oblastí, které Čínu a Českou
republiku spojují. Mimo touhy čínských
i českých komunistů v návrat starých
časů, obchodní výměny pasivně vyznívající
pro českou stranu, to je i místo nazvané
Čínsko-Česko. V něm je vděčnost k Čechům
tak velká, že se vše významné po Češích
pojmenovává. Dochází k realizaci výstavby
miliónového města, které má mít významný
otisk české architektury a do Číny se stěhuje
i český lektor se svojí rodinou kvůli zakládání
nové tradice bohemistiky v Říši středu.
Kontakty / Contacts
Producent / Producer
Saša Dlouhý,
freeSaM
Adresa / Address
Průchova 60,
150 00, Prague 5
Nearly one and a half billion people as
opposed to ten million. A totalitarian,
one-party state versus a country that has
been fostering democracy for over twenty
years. A major military force versus a small
army included in the NATO alliance. Two
countries with very different views of history
and the future. However, there are a few
areas that China and the Czech Republic
have in common. Next to the predictable
desires shared by the Czech and Chinese
communists or the trade imbalance between
the two countries, there is a place called
China-Czech where every important feature
is named after Czechs. Czech architecture
should leave an imprint on a city designed for
a million people. Meanwhile, a Czech teacher
moves to China with his family in order to
establish a Czech studies programme.
Mobil / Mobile
+420 603 457 890
email
[email protected]
URL
www.freesam.org
170, 171
stopáž
/Running Time
70 min
natáčecí formát
/Shooting
format
HD
promítací
formát
/Screening
Format
DCP, DVD, HD
jazyky
/Languages
titulky
/Subtitles
Česky
/Czech
Anglicky
/English
Producent
/Producer
produkční společnost
/Production Company
koprod. spol.
/CoproD. Co.
Jiří Konečný
K2
Endorfilm,
Česká televize,
Punkchart films
Eugéniové
Eugenic Minds
plánovaná
premiéra
/Expected
Premiere
Leden
/January
2013
�
FILM VE VÝROBĚ
/FILM IN PRODUCTION
co-production forum: DOC LAUNCH 2011
Pavel Štingl
scénář
/ScreenPlay
kamera
/DOP
střih
/Editor
zvuk
/Sound
Pavel Štingl,
Patrik Ouředník,
Zdeněk Durdil
Míra Janek
Tonička Janková
Vladimír
Chrastil
Eugenika byla kdysi považována za
přelomovější objev než vynález kola. Měla
spasit lidstvo před vážnými genetickými
zátěžemi. Po druhé světové válce byl
pojem eugenismus téměř vymazán ze
slovníků všech jazyků světa. Nacistická
ideologie využila vědu pro selektivní kritéria
dokonalého národa příští tisícileté říše.
Ne politici, ale vědci určovali tato kritéria.
Připravovaný snímek využívá unikátních
archivních materiálů, které produkovala
ideologie lepšího zítřka, v kombinaci
s originálními výtvarnými a animačními
postupy a aktuálně natočenými materiály.
Výsledkem má být nadčasové a divácky
atraktivní zamyšlení nad hranicemi
vědy a pavědy v minulosti, přítomnosti
i budoucnosti.
Kontakty / Contacts
Producent / Producer
Jiří Konečný,
endorfilm s. r. o.
Adresa / Address
Přímětická 4,
140 00, Prague 4
Eugenics was once considered more
groundbreaking than the invention of the
wheel. It was supposed to save mankind
from serious genetic loads. After World War
II, the term almost disappeared from the
world’s dictionaries. Science was misused
by criminal ideology for the selective criteria
of a perfect nation. However, it was not the
politicians but the scientists who determined
the criteria. Unique archive material will be
used to create a fantastic vision of the future
which turns into a mass murder. A reflection
on the boundaries between science and
pseudoscience in the past, present, and
future.
email
[email protected]
URL
www.endorfilm.cz
Tel. / Fax
+420 241 730 780
Mobil / Mobile
+420 602 358 373
172, 173
finanční podpora
/Financial Support
rozpočet
/Budget
stopáž
/Running Time
Media Desk, Czech-German Fund
for the Future, Czech State Fund
for the Support and Development
of Czech Cinematography, Slovak
Audiovisual Fund
300000 EUR
80 min
natáčecí formát
/Shooting
format
HD
promítací
formát
/Screening
Format
HD, DCP
jazyky
/Languages
titulky
/Subtitles
Česky
/Czech
Anglicky
/English
Producent
/Producer
koprod. spol.
/CoproD. Co.
Peter Kerekes
Česká televize
Exkurze
Field Trip
Jan Gogola ml.
plánovaná
premiéra
/Expected
Premiere
Prosinec
/December
2013
�
FILM VE VÝROBĚ
/FILM IN PRODUCTION
scénář
/ScreenPlay
kamera
/DOP
Jan Gogola ml.
Martin Kollar,
Norbert Hudec
Dokumentární exkurze do čtyř míst, která
ovlivnila dějiny a současnost Evropy.
Aurora v Petrohradě, Stadion v Norimberku,
Berlínská zeď a Pallazo dei Conservatori
v Římě. Film vtipným způsobem zachycuje
oficiální výklad dějin a to, co si návštěvníci
z exkurzí opravdu odnesou domů. Velké
dějiny jsou tu vyprávěné přes malé
„dějiny každodenního života“ průvodců po
památkách.
A documentary field trip to four places that
have influenced the course of European
history. Aurora in St. Petersburg, Stadium in
Nuremberg, the Berlin Wall and Palazzo dei
Conservatori in Rome. The film captures the
witty ways in which history is retold in official
interpretations and tries to see what visitors
really take away from guided tours at these
four major European tourist attractions. Big
history as told through the small history of
tourist guides.
Kontakty / Contacts
Producent / Producer
Peter Kerekes
Adresa / Address
Vištuk 277,
900 85, Vištuk
email
[email protected]
Tel. / Fax
+421 336 446 409
Mobil / Mobile
+421 905 255 698
174, 175
finanční podpora
/Financial Support
MEDIA, Slovak Audiovisual Fund
stopáž
/Running Time
80 min
natáčecí formát
/Shooting
format
HD
promítací
formát
/Screening
Format
HD
jazyky
/Languages
titulky
/Subtitles
Česky
/Czech
Anglicky
/English
Producent
/Producer
produkční společnost
/Production Company
Petr Koza,
Ivo Krátký
Bio Art Production
Flanelový poker
Milionář z paneláku
Flannel Poker
Millionaire from
a Block of Flats
plánovaná
premiéra
/Expected
Premiere
Květen
/May
2013
�
FILM VE VÝROBĚ
/FILM IN PRODUCTION
scénář
/ScreenPlay
kamera
/DOP
Lukáš Landa
Radka
Šplíchalová,
Tomáš Nováček
Dokumentární film z prostředí hry na hranici
sportu a hazardu. Na poker se upřela
pozornost české veřejnosti po loňském
úspěchu Martina Staszka v Las Vegas. Tato
intelektuálně náročná hra, ve které se točí
miliony, láká stále více lidí. Jaký je svět
extrémních výher i proher, extrémních pádů
a vzestupů, extrémního napětí při hře pod
fasádou lhostejnosti za zdmi nablýskaných
kasin? Jaký je život hráčů, co musejí umět,
aby obstáli, a co s nimi život v extrémech
udělá?
A documentary film about a game that skirts
the boundary between sports and gambling.
Poker draws the attention of the Czech public
after Martin Staszek came close to winning
in Las Vegas last year. This intellectually
challenging game that involves millions of
dollars attracts more and more people. What
is it like to live with wins and losses, ups and
downs, extreme tension beneath the facade
of indifference behind the walls of glittering
casinos? How do the players live and what
skills must they have to be able to cope with
the demands of poker?
Lukáš Landa
Kontakty / Contacts
Producent / Producer
Petr Koza,
Bio Art Production s.r.o.
Adresa / Address
Korunní 104 / A2,
101 00, Prague 10
Mobil / Mobile
+420 737 520 099
email
[email protected]
URL
www.bioartproduction.cz
176, 177
stopáž
/Running Time
70 min
natáčecí formát
/Shooting
format
HD
promítací
formát
/Screening
Format
HD
jazyky
/Languages
titulky
/Subtitles
Česky
/Czech
Anglicky
/English
Producent
/Producer
produkční společnost
/Production Company
koprod. spol.
/CoproD. Co.
výkonná prod.
/Executive Prod.
scénář
/ScreenPlay
kamera
/DOP
střih
/Editor
zvuk
/Sound
Jarmila
Poláková
Film & Sociologie
Česká televize
Kristína Dufková
Vít Janeček,
Martin Groman
Braňo Pažitka
Hedvika
Hansalová
Jiří Melcher
František Kriegel
Sklizeň svědomí
František Kriegel
The Harvest
of Conscience
plánovaná
premiéra
/Expected
Premiere
Březen
/March
2013
�
FILM VE VÝROBĚ
/FILM IN PRODUCTION
Vít Janeček
Dokumentární film František Kriegel –
Sklizeň svědomí natáčí režisér Vít Janeček
podle námětu Martina Gromana. Lékař
a politik František Kriegel spojoval svojí
fyzickou přítomností mnohé uzly dějin
20. století – španělskou občanskou válku,
vítězství spojenců v jihovýchodní Asii,
počátek komunistického režimu v ČR
i na Kubě, Pražské jaro 1968 a Chartu 77.
Nepůjde o pouhou rekonstrukci Krieglova
života, ale také o představení laureátů Ceny
Františka Kriegla – Jakuba Poláka, Františka
Lízny, Aleny Dernerové a Libora Michálka,
tedy o průzkum toho, co přetrvalo z úsilí
Kriegla a jemu podobných, humanisticky
a kosmopolitně orientovaných představitelů
levice 20. století.
Kontakty / Contacts
Producent / Producer
Jarmila Poláková,
Film & Sociologie
Adresa / Address
Pod Zvonařkou 10,
120 00, Prague 2
František Kriegel, doctor and politician,
saw many of the crossroads of the 20th
century; the Spanish Civil War, the Allies’
victory in South-East Asia, the start of the
Communist regime in Czechoslovakia and
in Cuba, the Prague Spring of 1968 as well
as the Charter 77. The film essay František
Kriegel – The Harvest of Conscience is not
a reconstruction of Kriegel’s life but rather an
exploration of what motivated him and what
survives of his efforts as well as of those
of people like him – 20th century left-wing
humanists with a cosmopolitan world view.
email
[email protected]
URL
www.filmasociologie.cz
Tel. / Fax
+420 222 561 410
Mobil / Mobile
+420 774 442 435,
+420 602 359 811
178, 179
rozpočet
/Budget
stopáž
/Running Time
64000 EUR
70 min
natáčecí formát
/Shooting
format
HD
promítací
formát
/Screening
Format
HD, DVD
jazyky
/Languages
titulky
/Subtitles
Česky
/Czech
Anglicky
/English
Producent
/Producer
produkční společnost
/Production Company
koprod. spol.
/CoproD. Co.
výkonná prod.
/Executive Prod.
scénář
/ScreenPlay
kamera
/DOP
Ondřej Rybár
TheOnly
ACE,
Bystrouška,
Česká televize
Martina Mücková
Sany,
Ondřej Rybár
Ondřej Rybár
Girl Power
Girl Power
Ondřej Rybár,
Sany
plánovaná
premiéra
/Expected
Premiere
Červen
/June
2013
�
FILM VE VÝROBĚ
/FILM IN PRODUCTION
Petr Hofman
Šokující, odvážný a kontroverzní – to je
Girl Power. Očima graffiti writerů objevíte
Berlín, Miláno, Toulouse, Barcelonu, Moskvu,
Budapešť, Prahu, Essen, Paříž, Gdańsk,
Vídeň, Madrid, New York City, Sydney, Kapské
město a další metropole. S filmovým štábem
jsme navštívili i graffiti jamy a související
evropské hip hop festivaly. Celým filmem
Vás provede uznávaná pražská writerka
Sany. Ta je součástí, běžnému člověku zcela
nepřístupné, evropské graffiti komunity.
Díky ní se nám podařilo natočit dosud
nezfilmované téma. Grafitti komunita by
totiž nikdy nespolupracovala s lidmi zvenčí
– nevěřila by jim. Snímek Girl Power se
zaměřuje převážně na dívčí graffiti, a proto
v něm uvidíte ty nejuznávanější writerky
z celého světa, které věnují většinu svého
času a peněz do tvorby graffiti.
Kontakty / Contacts
Producent / Producer
Ondřej Rybár,
TheOnly
Adresa / Address
Trnkovo nám. 1112/2,
152 00, Prague 5
zvuk
/Sound
Shocking, brave and controversial - that
is Girl Power. Through the eyes of graffiti
writers you will discover Berlin, Milan,
Toulouse, Barcelona, Moscow, Budapest,
Prague, Essen, Paris, Gdansk, Vienna,
Madrid, New York City, Sydney, Cape Town
and other cities. With the film crew we also
visited graffiti jams and related European
hip hop festivals. Your guide through
the movie will be Sany, a recognized and
respected Prague graffiti writer. She is part
of the European graffiti community, totally
inaccessible to common people. Thanks to
her we got to film a topic yet unfilmed. The
graffiti community would never cooperate
with people from the outside. Girl Power
focuses mainly on female graffiti so you will
see the most respected writers from all over
the world who invest most of their time and
money in creating graffiti.
Mobil / Mobile
+420 731 463 738
email
[email protected]
URL
www.theonly.cz,
www.facebook.com/
GirlPowerMovie
180, 181
distributor
/Distributors
finanční podpora
/Financial Support
rozpočet
/Budget
stopáž
/Running Time
Film Europe
international Visegrad Fund,
Czech–German Fund for the future
for the future
170000 EUR
90 min
natáčecí formát
/Shooting
format
HD
promítací
formát
/Screening
Format
HD, DCP
jazyky
/Languages
titulky
/Subtitles
Vícejazyčný
/Multiple
Česky, Anglicky
/Czech, English
Producent
/Producer
produkční společnost
/Production Company
koprod. spol.
/CoproD. Co.
Tomáš Hrubý
nutprodukce
FAMU - Filmová
a televizní
fakulta Akademie
múzických umění
v Praze
Gottland
Gottland
Bohdan Bláhovec,
Viera Čákanyová,
Petr Hátle,
Rozálie Kohoutová,
Lukáš Kokeš,
Radovan Síbrt,
Klára Tasovská
plánovaná
premiéra
/Expected
Premiere
Prosinec
/December
2013
�
FILM VE VÝROBĚ
/FILM IN PRODUCTION
scénář
/ScreenPlay
kamera
/DOP
střih
/Editor
zvuk
/Sound
hudba
/Music
Jan Gogola ml.
Prokop Souček,
Lukáš Kokeš
Šimon Hájek
Martin Klusák
Martin Klusák
Na základě vybraných povídek z bestselleru
Gottland polského autora Mariusze
Szczygiela vznikne pásmo filmových esejů,
vytvořené sedmi studenty FAMU, popisující
českou národní historii z perspektivy toho,
kdo nevyhrál. Československo obklopené
v geopolitickém prostoru střední Evropy
velkými mocnostmi muselo vždy manévrovat
v mantinelech, které mu vymezili ti ostatní
(Češi bojovali v první světové válce za
rakouského císaře, kterého nechtěli,
utrpěli trauma Mnichovské dohody atd.).
Bezmocnost v rozhodování o vlastním osudu
vede k vyvinutí strategie neustálého hledání
kompromisu, mírného řešení, zaujetí postoje
„nepřítomného“, neboť to je nejvýhodnější
obrana a způsob, jak minimalizovat zažívané,
viditelné ztráty (morální zmrzačení na druhé
straně je však výrazné). Čechům se tak
ve srovnání s jinými částmi světa nic moc
nestalo. A pravděpodobně se tady ani nikdy
nic nestane.
Kontakty / Contacts
Producent / Producer
Tomáš Hrubý,
nutprodukce
Adresa / Address
Umělecká 7,
170 00, Prague 7
Based on stories selected from the bestseller
Gottland by Polish author Mariusz Szczygiel,
a series of film essays will be made by
seven FAMU students, describing the Czech
national history from the perspective of one
who never won. Surrounded by superpowers
in its geopolitical space, Czechoslovakia
has always had to manoeuvre within the
limits set by others (e.g. when fighting for
the unwanted Emperor of Austria in World
War I, suffering the trauma of the Munich
Pact etc.). Unable to decide about their own
fate, Czechs had to develop a strategy of
constant compromise-seeking behaviour
and peaceful solutions, assuming the
position of the “absent one”, since that was
the most advantageous way of defence;
minimizing the experience of loss, however,
leaving behind a great moral mutilation. In
comparison with other nations of the world,
nothing much ever happened to Czechs and
nothing much ever will.
Mobil / Mobile
+420 731 163 041
email
[email protected]
URL
www.nutprodukce.cz
182, 183
finanční podpora
/Financial Support
rozpočet
/Budget
stopáž
/Running Time
Czech State Fund for the
Support and Development
of Czech Cinematography
200000 EUR
120 min
natáčecí formát
/Shooting
format
16 mm
promítací
formát
/Screening
Format
35 mm
jazyky
/Languages
titulky
/Subtitles
Česky
/Czech
Anglicky
/English
Producent
/Producer
produkční společnost
/Production Company
koprod. spol.
/CoproD. Co.
výkonná prod.
/Executive Prod.
scénář
/ScreenPlay
kamera
/DOP
střih
/Editor
zvuk
/Sound
Radovan Síbrt
Pink Productions
FAMU – Filmová
a televizní
fakulta Akademie
múzických umění
v Praze
Alžběta
Karásková
Ivo Bystřičan
Tomáš Pavelek
Adam Patyk
Barbora
Hovorková
Hranice dálnice
Under
(the) Construction
Říjen
/October
2013
�
FILM VE VÝROBĚ
/FILM IN PRODUCTION
co-production forum: East European Forum 2011
training programme: ex oriente film 2011
Ivo Bystřičan
plánovaná
premiéra
/Expected
Premiere
Posledním životním dílem
dvaasedmdesátiletého stavebního inženýra
je poslední úsek dálnice D8 přes chráněnou
krajinnou oblast České středohoří. Rád
by svůj magnum opus dokončil, dočkal se
slavnostního přestřižení pásky, ukázal ji svým
vnukům jako svůj odkaz generacím a konečně
se odebral do důchodu. Šestnáctikilometrový
úsek se však dokončení vzpouzí. Jedna
soudní pře stíhá druhou a krajinou Středohoří
tak prochází jen přerušovaná čára, kdy kusy
dálnice střídají louky a pozemky, kde zatím
stavaři nesmí stavět. Šéfovi posledního
úseku dálnice mezi Prahou a Berlínem hatí
plány ekologové. Chtějí naučit stát dodržovat
vlastní pravidla a bedlivě hlídají každé jejich
překročení. Středohoří je tak dějištěm
principiálního konfliktu, na jehož pozadí stojí
torzo dálnice, kterou původně nikdo nechtěl.
Jednotlivé postavy v krajině naplňují své
vlastní a navzájem protichůdné zájmy. Film
v inscenovaných situacích analyzuje důvody,
proč a jakým způsobem vzniká v našem
životním prostoru neodstranitelné dílo a co
to vypovídá o pravidlech našeho světa.
Kontakty / Contacts
Producent / Producer
Radovan Síbrt,
Pink Productions s.r.o.
Adresa / Address
Opletalova 1015/55,
110 00, Prague 1
The final stretch of the D8 highway across
the České středohoří nature reserve is the
last project for a 72-year-old engineer. He
would like to see it finished, to show it to his
grandsons as his legacy and to finally retire.
However, the 16-kilometer stretch of highway
between Prague and Berlin takes forever to
complete. Lawsuits follow one after another
and the nature reserve is crossed not by
a stretch of concrete but only by a dotted
line in the map. The nature reserve thus
becomes the playing field for a fundamental
clash of opinions with the highway torso
in the background – a torso which nobody
wanted in the first place. In set-up situations,
the film analyses the reasons why and
how our living space is being filled with
an engineering project that will stay there
forever, and what this has to say about the
rules of our world.
Mobil / Mobile
+420 777 161 552
email
[email protected]
URL
www.pinkproductions.cz
184, 185
finanční podpora
/Financial Support
rozpočet
/Budget
stopáž
/Running Time
Czech State Fund for
the Support and Development
of Czech Cinematography
30000 EUR
75 min
natáčecí formát
/Shooting
format
HD
promítací
formát
/Screening
Format
HD
jazyky
/Languages
titulky
/Subtitles
Česky
/Czech
Anglicky
/English
Producent
/Producer
produkční společnost
/Production Company
koprod. spol.
/CoproD. Co.
Hana Třeštíková,
Helena
Třeštíková
Produkce Třeštíková
Česká televize
Jakub Špalek: Život
s Kašparem
Jakub Špalek:
A Life with
the Jester
plánovaná
premiéra
/Expected
Premiere
Únor
/February
2013
�
FILM V POSTPRODUKCI
/FILM IN POST-PRODUCTION
kamera
/DOP
střih
/Editor
zvuk
/Sound
David Cysař,
Jiří Chod,
Vlastimil
Hamerník
Jakub Hejna
Richard
Müller
Časosběrný dokumentární film natáčený
23 let. Film sleduje osud divadelníka Jakuba
Špalka. První natáčecí dny proběhly na
podzim roku 1989, kdy se Jakub, tehdy
student DAMU, stal jedním z iniciátorů
„sametové revoluce“. Jakubovým snem vždy
bylo založit si vlastní divadlo, což se mu
podařilo, a dodnes šéfuje divadlu Kašpar
v Praze. Film zachycuje nelehké osudy
divadelníka, který se snaží dělat nezávislé
divadlo, i jeho soukromý život, naplněný
drobnými i zásadními osobními dramaty.
For 23 years, Helena Třeštíková followed
the story of actor and stage director Jakub
Špalek. The first piece of footage was
shot in Autumn 1989 when Jakub, then
a theatre academy student, was actively
involved in the Velvet Revolution. Back then,
Jakub dreamed of running his own theatre
company which soon came true – he is
still in charge of Kašpar Theatre in Prague.
The film documents the difficult life of an
independent theatre manager, as well as his
many personal struggles and joys.
Helena Třeštíková
Kontakty / Contacts
Producent / Producer
Hana Třeštíková,
Produkce Třeštíková
Adresa / Address
Kostelní 14,
170 00, Prague 7
Mobil / Mobile
+420 603 581 674
email
[email protected]
URL
www.produkcetrestikova.cz
186, 187
finanční podpora
/Financial Support
Czech State Fund for the
Support and Development
of Czech Cinematography
stopáž
/Running Time
85 min
natáčecí formát
/Shooting
format
HD
promítací
formát
/Screening
Format
DCP
jazyky
/Languages
Česky
/Czech
Producent
/Producer
Jarmila
Hoznauerová
koprod. spol.
/CoproD. Co.
První
veřejnoprávní,
Česká televize,
Cinemart
Karel Reisz,
ten filmový život
Karel Reisz,
This Filming Life
plánovaná
premiéra
/Expected
Premiere
Říjen
/October
2012
�
PŘED PREMIÉROU
/AWAITING PREMIERE
scénář
/ScreenPlay
kamera
/DOP
střih
/Editor
zvuk
/Sound
Petra
Všelichová
Patrik
Hoznauer
Vašek
Jaromír
Jakub
Krajíček
Dokumentární film o Karlu Reiszovi, vedle
Miloše Formana nejslavnějším filmaři
českého původu. Film zachycuje zajímavý
osobní i pracovní příběh muže, který si ze
svého dětství v Ostravě a Československu
odnesl vklad pro zakládání britské nové vlny
a Free Cinema. Ve filmu o něm vyprávějí
členové jeho rodiny, kolegové z britské
kinematografie a spolupracovníci jeho
slavných filmů. Dále pak i někteří herci,
kterým Reisz pomohl nastartovat jejich
kariéru. Ukázky z Reiszových děl ilustrují
jeho umělecké postoje a východiska a dovolí
nahlédnout do nitra jeho postav a příběhů.
Petra Všelichová
Kontakty / Contacts
Producent / Producer
Jarmila Hoznauerová
Adresa / Address
Sadová 2647/18,
702 00, Ostrava
World-renowned Ostrava native Karel
Reisz was the founder of the Free Cinema
movement in Great Britain. He was born
before the beginning of WWI in Ostrava,
Czechoslovakia; at the age of 13 he managed
to escape a Jewish pogrom thanks to the
famous British businessman Nicholas
Winton. He studied at Oxford and served in
the air force during the war. After his military
service in the Royal Air Force, he became
established as a film critic. In the 1970s,
he moved his filmmaking to the US; there,
however, he achieved but alternate success.
Reisz's most famous film of the Hollywood
period is The French Lieutenant's Woman
(1981), starring Meryl Streep and Jeremy
Irons. Karel Reisz was also one of the
greatest film producers. Although the
famous filmmaker was born in Ostrava, he
never filmed anything there. However, his
first films with a strong social accent are
reminiscent of Ostrava.
Mobil / Mobile
+420 775 073 540
email
[email protected]
188, 189
distributor
/Distributors
finanční podpora
/Financial Support
Cinemart
Czech State Fund for the
Support and Development
of Czech Cinematography,
Statutory City of Ostrava
stopáž
/Running Time
74 min
58 min
natáčecí formát
/Shooting
format
HD
promítací
formát
/Screening
Format
DVD
jazyky
/Languages
titulky
/Subtitles
Česky, Anglicky
/Czech, English
Česky, Anglicky
/Czech, English
Producent
/Producer
produkční společnost
/Production Company
Christophe
Saidi
M77
Ken
Ken
výkonná prod.
/Executive Prod.
scénář
/ScreenPlay
kamera
/DOP
střih
/Editor
zvuk
/Sound
hudba
/Music
Michael Gimenez
Maša Hilčišin
Michael
Gimenez
Christophe
Saidi
Michael
Gimenez
Maja Petrovna
plánovaná
premiéra
/Expected
Premiere
Listopad
/November
2012
Maša Hilčišin
�
FILM V POSTPRODUKCI
/FILM IN POST-PRODUCTION
Mladý Afričan prchá ze své rodné země,
protože už dál nehodlá snášet celou řadu
útlaků. Je tomu asi 8 let, co našel své
útočiště v České republice. V té době mu
bylo šestnáct let a to už měl za sebou celou
řadu zkušeností s rasovou diskriminací
a ponižováním. Děsivý příběh se rozjíždí
až ve chvíli, kdy je odsouzen k sedmi
měsícům vězení – bez řádného policejního
vyšetřování, které navíc doprovází celá
řada nestandardních postupů. Ztráta
svobody a rasová diskriminace – lidská
práva jsou tu od toho, aby byla porušována.
Zůstává uvězněn a bez vyhlídek na návrat
domů. Během celého procesu pořádají
jeho přátelé celou řadu protestních
setkání. Dokumentární snímek mapuje
většinu soudních procesů, které případ
doprovázely. Jeho smyslem je odkrýt soudní
mechanismus na pozadí konkrétních příběhů
lidí a především poukázat na rasovou
diskriminaci, která v případech soudu
a policie zůstává utajená nebo se o ní mlčí.
Kontakty / Contacts
Producent / Producer
Christophe Saidi
Adresa / Address
U Havlíčkových sadů 13,
120 00, Prague
The film follows life of a young African who
came to the Czech Republic around eight
years ago, running away from his native
country where he suffered oppression. He
came to the Czech Republic when he was
sixteen and had already experienced racial
discrimination. His story became even
more dramatic when he ended up in prison,
sentenced to seven months for extortion.
The case was marked by many flaws and
irregularities. Deprivation of freedom and
race-based discrimination are just some
of the human rights violated in this case.
In the meantime, protests on his behalf
are organized by his friends in the Czech
Republic. The film follows most of the court
proceedings, exploring the mechanisms and
personal stories in order to provide more
information on race-based discriminatory
practices that are usually either hidden or
not spoken of in public.
Mobil / Mobile
+420 777 183 377
190, 191
rozpočet
/Budget
stopáž
/Running Time
9300 EUR
90 min
natáčecí formát
/Shooting
format
DV
promítací
formát
/Screening
Format
DVD
jazyky
/Languages
titulky
/Subtitles
Česky, Anglicky
/Czech, English
Anglicky
/English
Producent
/Producer
produkční společnost
/Production Company
koprod. spol.
/CoproD. Co.
Hana Třeštíková
Produkce Třeštíková
Česká televize
Kofolové děti
Kofola Children
Hana Ludvíková
plánovaná
premiéra
/Expected
Premiere
Leden
/January
2014
�
FILM VE VÝROBĚ
/FILM IN PRODUCTION
kamera
/DOP
střih
/Editor
zvuk
/Sound
David Cysař,
Ferdinand
Mazurek
Jakub Hejna
Hana Ludvíková
Dokumentární film bude časosběrnou
metodou sledovat příběh několika romských
dětí, které mají po dosažení osmnáctin
opustit dětský domov, ve kterém celý svůj
život vyrůstaly. Nemají domov, nemají
rodinu, netuší, kde budou bydlet a jak si
budou vydělávat. Spojuje je velká touha
začít konečně žít normální život mimo ústav,
takový, jaký žijí všichni ostatní. Film bude
reflektovat více témat: problematiku ústavní
péče v České republice, která je na předním
místě v Evropě v počtu dětí umísťovaných
do ústavů, a téma romské identity a rasismu
v současné společnosti. Film chce ale
především sledovat základní existenciální
téma: jak se člověk, který je na světě vlastně
už od dětství úplně sám a ještě k tomu se od
ostatních odlišuje barvou kůže, musí naučit
v naší společnosti normálně žít a přežít –
a jak se musí najednou rychle proměnit
z dítěte v dospělého.
Kontakty / Contacts
Producent / Producer
Hana Třeštíková,
Produkce Třeštíková
Adresa / Address
Kostelní 14,
170 00, Prague 7
This observational documentary film follows
the lives of several Roma children who
have to leave the children's home where
they had spent all their lives at the age of
eighteen. They have no home, no family, no
idea of where to live and how to make money.
They all share a great desire to start living
a normal life outside the institution. The
film explores the problem of institutional
care, with the Czech Republic being one of
the EU countries with the highest numbers
of children in institutional care, as well as
the theme of Roma identity and racism in
contemporary society. However, the film
primarily deals with the existential theme
of a person who has been all alone since
childhood, and who has a different skin
colour, learning to live and survive in our
society and having to grow up overnight.
Mobil / Mobile
+420 603 581 674
email
[email protected]
URL
www.produkcetrestikova.cz
192, 193
stopáž
/Running Time
90 min
natáčecí formát
/Shooting
format
HD
promítací
formát
/Screening
Format
DVD, HD
jazyky
/Languages
Česky
/Czech
Producent
/Producer
produkční společnost
/Production Company
koprod. spol.
/CoproD. Co.
výkonná prod.
/Executive Prod.
scénář
/ScreenPlay
kamera
/DOP
střih
/Editor
zvuk
/Sound
Michael Kaboš,
Svatava Maria
Kabošová
Media Film
Produkce
Třeštíková
Alexandra
Boskovičová
Ladislav Kaboš
Michael Kaboš,
Ladislav Kaboš
Darina Smržová
Bohumil
Martinák
Krvavé písky Libye
The Bloody Sands
of Libya
Duben
/April
2013
�
FILM VE VÝROBĚ
/FILM IN PRODUCTION
co-production forum: East European Forum 2011
Ladislav Kaboš
plánovaná
premiéra
/Expected
Premiere
Luba Al Malaheg, slovenská zdravotní
sestra, přijela do Libye před 20 lety. Z lásky
k manželovi – libyjskému chirurgovi,
konvertovala k islámu. Když před 2 lety
náhle zemřel, rozhodla se zůstat i s dětmi
v Libyi. Válečný konflikt prudce zasáhl do
života hlavní sestry nemocnice v Misuratě.
Nemá svědomí opustit raněné a umírající.
Odešle na Slovensko jen syna a dceru s právě
narozeným dítětem. Prožije peklo na zemi. Po 2 měsících se rozhodne k útěku na
rybářské lodi a podaří se jí zorganizovat
přepravu těžce zraněného britského
fotografa Guy Martina. V ostré palbě ho
převeze do přístavu její zeť Nasri. Mohl
získat azyl. Nechce. Nasri i Donka s malou
dcerkou se rozhodnou vrátit do obklíčené
Misuraty, kde nejsou potraviny, léky, ani voda
a elektřina. Luba se vydá za nimi. Uprostřed
války je najednou konfrontovaná nejen
s jejími hrůzami, ale i s vlastním svědomím
a s dramaty uvnitř vlastní rodiny.
Kontakty / Contacts
Producent / Producer
Michael Kaboš,
Media Film
Adresa / Address
Námestie Hraničiarov 37,
851 03, Bratislava
Slovak nurse Luba El Malaheg came to Libya
20 years ago. She fell in love and married
a Libyan surgeon and converted to Islam.
When he suddenly died two years ago,
she decided to stay. The armed conflict
changed the life of the Misurata hospital
head nurse. She couldn’t leave the injured
and dying. She sends her son and daughter
back to Slovakia and then lives through hell
on earth. After two months she decides to
escape on a fishing boat and manages to
organize transport for a seriously wounded
British war photographer. Her son-in-law
Nasri transports him under heavy fire to the
Misurata port. Nasri and Donka decide to
return to Misurata where there is no food,
no medicaments, water or electricity. Luba
follows them as well. In the middle of the
conflict she faces horrors of the war, as well
as her own conscience and dramas in her
own family.
Mobil / Mobile
+420 775 243 743
email
[email protected]
URL
www.mediafilm.sk
194, 195
finanční podpora
/Financial Support
rozpočet
/Budget
stopáž
/Running Time
Slovak Audiovisual Fund
140000 EUR
80 min
natáčecí formát
/Shooting
format
HD
promítací
formát
/Screening
Format
DCP, Digi
Beta, DVD, HD
jazyky
/Languages
titulky
/Subtitles
Anglicky,
Arabsky,
Slovensky
/English,
Arabic,
Slovak
Anglicky
/English
Producent
/Producer
produkční společnost
/Production Company
Radim Procházka,
Maroš Berák
Produkce Radim Procházka,
Ultrafilm
Křehká identita
Fragile Identity
Zuzana Piussi
plánovaná
premiéra
/Expected
Premiere
Říjen
/October
2012
�
FILM VE VÝROBĚ
/FILM IN PRODUCTION
scénář
/ScreenPlay
kamera
/DOP
střih
/Editor
zvuk
/Sound
Zuzana Piussi
Zuzana Piussi
Jana Vlčková
Jan Boleslav
Kladivo
Ve filmu Křehká identita hledá osobitá
slovenská režisérka Zuzana Piussi
současnou podobu toho, jak její krajané
chápou svoji národnost. Vyslovuje obavu,
že slovenské národnostní cítění má křehké
kořeny a je snadno politicky zneužitelné. Její
hrdinové se často vymezují vůči významným
českým postavám československých dějin
a hledají nacionální kořeny ve společné
„přednacionální“ minulosti Velké Moravy.
I když mnohé příběhy působí tragikomicky,
bouřlivý vývoj sjednocené Evropy ukazuje, že
hledání vlastní identity je křehká věc nejen na
Slovensku.
Kontakty / Contacts
Producent / Producer
Radim Procházka,
Produkce Radim
Procházka, s.r.o.
Adresa / Address
Řehořova 1039 / 54,
130 00, Prague 3
In Fragile Identity, Slovak director
Zuzana Piussi examines her fellow
countrymen’s current notions of nationality.
She expresses her concern that Slovak
national sentiment is rather fragile and
liable to political misuse. The protagonists
often reject the leading Czech figures of
Czechoslovak history and prefer to look for
their roots in the common “pre-national“
past of Great Moravia. Although many of the
stories are rather tragicomic, the turbulent
developments in the EU have shown that the
search for one’s own identity is a sensitive
matter not only in Slovakia.
Tel. / Fax
+420 222 212 041
Mobil / Mobile
+420 603 862 161
email
[email protected]
URL
www.radimprochazka.com
196, 197
distributor
/Distributors
finanční podpora
/Financial Support
rozpočet
/Budget
stopáž
/Running Time
Film Europe
Slovak Audiovisual Fund, Czech
State Fund for the Support
and Development of Czech
Cinematography
61130 EUR
90 min
natáčecí formát
/Shooting
format
DV
promítací
formát
/Screening
Format
DCP
jazyky
/Languages
titulky
/Subtitles
Slovensky
/Slovak
Anglicky
/English
Producent
/Producer
produkční společnost
/Production Company
Tereza Horská,
Martina
Knoblochová,
Vít Klusák,
Filip Remunda
Hypermarket Film
Kytlice, Zimmer Frei
Kytlice, Zimmer
Frei
plánovaná
premiéra
/Expected
Premiere
Říjen
/October
2012
�
PŘED PREMIÉROU
/AWAITING PREMIERE
co-production forum: East European Forum 2009
training programme: ex oriente film 2009
Rozálie Kohoutová
scénář
/ScreenPlay
kamera
/DOP
střih
/Editor
zvuk
/Sound
hudba
/Music
Rozálie
Kohoutová
Lukáš Kokeš,
Ondřej Belica,
Lukáš Milota,
Adam Oľha,
Vidu Gunaratna
Evženie
Brabcová
Ladislav
Greiner
Anthony
Donato
Kytlice, Zimmer Frei nahlíží do absurdních
dějin středu Evropy skrze malou obec Kytlice
v bývalých Sudetech, ležící na severní hranici
Čech. Průvodci filmu jsou Luděk Farkáš,
naivistický malíř a pacient místního blázince,
a režisérka Rozálie Kohoutová, jejíž rodina
si zde v padesátých letech koupila za tři
tisíce korun jednu z chalup po odsunutých
Němcích. Rozálie a Luděk, nesourodá
dvojice, se spolu snaží pochopit absurditu
nacionalismu, který toto místo poznamenal.
Kontakty / Contacts
Producent / Producer
Tereza Horská,
Hypermarket Film
Adresa / Address
Kubelíkova 27,
130 00, Prague 3
Kytlice, Zimmer Frei explores the absurd
history of Central Europe through the little
village of Kytlice in former Sudetenland,
situated on the Northern border of the Czech
Republic. The film introduces Luděk Farkáš,
a naive artist and patient of the local mental
clinic, and film director Rozálie Kohoutová,
whose family has bought one of the cottages
left after the displaced Germans in the
1950s. The disparate duo of Rozálie and
Luděk try to understand the absurdity of
nationalism which has left its mark in the
region.
email
[email protected]
URL
www.hypermarketfilm.cz
Tel. / Fax
+420 222 937 341
Mobil / Mobile
+420 602 335 559
198, 199
finanční podpora
/Financial Support
rozpočet
/Budget
stopáž
/Running Time
EU – Youth in Action
60000 EUR
63 min
52 min
natáčecí formát
/Shooting
format
DCP
promítací
formát
/Screening
Format
HD
jazyky
/Languages
titulky
/Subtitles
Česky
/Czech
Anglicky,
Německy
/English,
German
Producent
/Producer
Tereza Tara
Let viny
Healing Me
Březen
/March
2013
�
FILM VE VÝROBĚ
/FILM IN PRODUCTION
co-production forum: East European Forum 2009
training programme: ex oriente film 2009
Tereza Tara
plánovaná
premiéra
/Expected
Premiere
scénář
/ScreenPlay
kamera
/DOP
Tereza Tara
György István
László
Lenka Mikulová
Film Let viny je dokumentární film o cestě
z nemoci k uzdravení. Režisérka Tereza Tara
trpí onemocněním ledvin. Lékaři nedokážou
odpovědět na to, proč onemocněla, a jako
řešení nabízejí utlumující léky. Obrátí
se tedy na odborníky, kteří se zabývají
psychosomatickými kořeny nemocí,
a rozhodne se, že bude svou nemoc brát
jako možnost změnit svůj život k lepšímu.
Cesta, na kterou se vydává, je cesta poznání
souvislostí vlastního života, rodinné historie
a příběhů z daleké minulosti, které se stávají
lékem pro tělo i duši.
Kontakty / Contacts
Producent / Producer
Tereza Tara
Adresa / Address
Lesnická 6,
150 00, Prgue 5
zvuk
/Sound
"Show me your kidneys and I will tell you
who you are..." Healing Me is a documentary
about a personal healing journey. Tereza
Tara, director of the film, is suffering from
a kidney disease. The doctors can't tell why
she suffers, recommending pain killers
as the solution to her problem. Tereza
turns to experts who are interested in the
psychosomatic roots of the disease and
decides to take her disease as an opportunity
to improve her life. Her journey helps her to
understand the continuity of her life, family
history and stories from the past which
become the real medicine for her body and
soul.
Mobil / Mobile
+420 774 623 374
email
[email protected]
URL
www.terezatara.com
200, 201
rozpočet
/Budget
stopáž
/Running Time
4000 EUR
80 min
natáčecí formát
/Shooting
format
HD
promítací
formát
/Screening
Format
Digi Beta
jazyky
/Languages
titulky
/Subtitles
Česky
/Czech
Anglicky
/English
Producent
/Producer
produkční společnost
/Production Company
koprod. spol.
/CoproD. Co.
výkonná prod.
/Executive Prod.
scénář
/ScreenPlay
kamera
/DOP
střih
/Editor
zvuk
/Sound
Pavla Kubečková
nutprodukce
FAMU – Filmová
a televizní
fakulta Akademie
múzických umění
v Praze
Pavla Kubečková
Jaroslav
Kratochvíl
Prokop Souček
Adam Brothánek
Marek Poledna
Lovu zdar!
Long Live Hunting!
Jaroslav Kratochvíl
plánovaná
premiéra
/Expected
Premiere
Prosinec
/December
2012
�
FILM VE VÝROBĚ
/FILM IN PRODUCTION
Dokument je studií člověka-lovce
v postmoderní době neustálých lovů,
naháněk, kořistí a trofejí. Snímek je
soustředěným pohledem do nitra myslivecké
a lovecké vášně v její české a středoevropské
podobě a propojenosti. Postupně ale
opouští lov v hranicích určených lesem,
loukou a honitbou a rozšiřuje ho o jeho
antropologický rozměr. Na tomto základě
vypovídá o lovu jako obecném fenoménu
dotýkajícího se každého z nás a lidské
touze vizualizovat své úspěchy do podoby
různorodých trofejí. Ty o nás říkají, kdo jsme,
či lépe řečeno za koho chceme, aby nás
okolí považovalo. Mnohdy je pak význam
určité činnosti přebit silou jejího zobrazení.
Ne náhodou se anglicky obrázek řekne
právě image. Dokument přivádí na scénu pět
rozdílných osobností, pět lovců a myslivců
reprezentujících rozdílné přístupy k lovu
a k životu obecně, a sleduje jejich zvířecí
i soukromé lovy a honitby, ale také to, jak
nakládají se získanými kořistmi ve všech
jejích podobách.
Kontakty / Contacts
Producent / Producer
Pavla Kubečková,
nutprodukce
Adresa / Address
Umělecká 7,
170 00, Prague 7
A documentary study of man-hunter in the
postmodern times marked by constant
hunting, chasing, games and trophies.
However, it soon leaves the realm of
hunting delimited by forests and meadows,
transcending to its anthropological
dimension where hunting is perceived as
a general phenomenon concerning every
one of us, related to our desire to visualize
our achievements by means of various
trophies. These tell others who we are; or,
to be more precise, who we want them to
think we are. In this way, the meaning of
a certain activity is frequently overridden
by its powerful image. The documentary
introduces five protagonists, five hunters
representing various approaches to hunting
and life in general; following their chases, be
it for animals or personal goals, the film also
captures the ways in which they deal with
their prey in all its forms.
Mobil / Mobile
+420 605 256 190 email
[email protected]
URL
www.nutprodukce.cz
202, 203
rozpočet
/Budget
stopáž
/Running Time
56960 EUR
80 min
natáčecí formát
/Shooting
format
HD
promítací
formát
/Screening
Format
HD
jazyky
/Languages
titulky
/Subtitles
Česky
/Czech
Anglicky
/English
Producent
/Producer
produkční společnost
/Production Company
koprod. spol.
/CoproD. Co.
Martin
Kleinmichel,
Martina Sakova
PROJECTOR23
HBO Czech
Republic,
Film Frame
Malá Hanoj
Little Hanoi
plánovaná
premiéra
/Expected
Premiere
Březen
/March
2013
�
FILM V POSTPRODUKCI
/FILM IN POST-PRODUCTION
co-production forum: East European Forum 2006,
the european media event (eme) 2008
training programme: nipkow programme,
berlinale talent campus 2008
Martina Sakova
scénář
/ScreenPlay
kamera
/DOP
střih
/Editor
zvuk
/Sound
hudba
/Music
Martin
Kleinmichel
Ines Thomsen
Maroš Šlapeta
Martin
Kleinmichel
Martin
Kleinmichel
Intimní příběh Milušky a Lídy, dvou
vietnamských děvčat, zápasících o svou
budoucnost v exotické České republice.
V rozmezí více než šesti let sledujeme kroky,
které tyto dvě nejlepší kamarádky podniknou,
aby si v Evropě vytvořily nový domov
a perspektivu. Film o soužití v nové Evropě
mizejících hranic, kde akceptování a podpora
kulturní různorodosti hraje velmi důležitou
roli. Příběh se soustřeďuje na generační
problematiku dětí přistěhovalců, kteří
migrovali za prací. Odhaluje problematiku
vietnamské menšinové komunity a ukazuje
snahu integrovat se do cizí společnosti.
Kontakty / Contacts
Producent / Producer
Martin Kleinmichel,
PROJECTOR23
Adresa / Address
Reichenberger Str. 125,
10999, Berlin
Little Hanoi is a long-form documentary
about two young Vietnamese girls who
struggle for their future in an exotic Czech
Republic. There are places where the
transition between post-communist to
capitalist societies, from cultural coherence
to multicultural diversity and back is more
apparent than in the macrocosm of big cities.
The small Czech border village of Dubi is just
that place. For decades, Vietnamese people
have lived here, as immigrant workers in
socialist times and later as vendors in small
roadside shops. They sell garden gnomes,
cigarettes and cheap schnapps to German
tourists while their children are nursed by
Czech grandmothers, taught Czech and
given Czech names like Miluška or Tomáš.
Following the protagonists for several years,
the film offers an insight into the culture of
Vietnamese migrants in post-communist
Europe.
Mobil / Mobile
+49 173 264 0086
email
[email protected]
URL
www.projector23.de
204, 205
distributor
/Distributors
finanční podpora
/Financial Support
rozpočet
/Budget
stopáž
/Running Time
mitos film
Nipkow Programm Berlin
140000 EUR
75 min
52 min
natáčecí formát
/Shooting
format
HD
promítací
formát
/Screening
Format
35 mm, Digi Beta
jazyky
/Languages
titulky
/Subtitles
Vietnamsky,
Česky, Německy
/Vietnamese,
Czech, German
Anglicky, Česky
/English, Czech
Producent
/Producer
produkční společnost
/Production Company
Petr Koza, Ivo
Krátký
Bio Art Production
Mánes na nábřeží
Mánes on the
Waterfront
Vladimír Škultéty
plánovaná
premiéra
/Expected
Premiere
Listopad
/November
2013
�
FILM VE VÝROBĚ
/FILM IN PRODUCTION
scénář
/ScreenPlay
kamera
/DOP
Vladimír
Škultéty
Gašper Šnuderl
Jan Štindl
Celovečerní časosběrný dokumentární film
v sobě kloubí konzervativní architektonicko–
historický přístup audiovizuálního zkoumání
konkrétního artefaktu s šíře pojatou
společensko–kulturní sondou, která budovu
Mánesa chápe nejen jako architektonický
monument, ale také jako objekt odrážející
změny vztahů umění a společnosti v průběhu
trvání své existence a díky probíhající
rekonstrukci i ve výhledu do budoucna.
Kontakty / Contacts
Producent / Producer
Petr Koza,
Bio Art Production s.r.o.
Adresa / Address
Korunní 104/ A2,
101 00, Prague 10
zvuk
/Sound
A long-form documentary that blends
a conservative architectural approach and
a sociocultural probe. It investigates the
Mánes building not only as an architectural
monument, but also as an object that,
throughout its existence, reflected the
changing relationship between art and
society. In light of an ongoing renovation
of the building, the film also examines its
outlook for the future.
Mobil / Mobile
+420 737 520 099
email
[email protected]
URL
www.bioartproduction.cz
206, 207
stopáž
/Running Time
80 min
natáčecí formát
/Shooting
format
HD
promítací
formát
/Screening
Format
HD
jazyky
/Languages
titulky
/Subtitles
Česky
/Czech
Anglicky
/English
Producent
/Producer
produkční společnost
/Production Company
Saša Dlouhý
freeSaM
Mezi domovy
Between Homes
Saša Dlouhý
plánovaná
premiéra
/Expected
Premiere
Duben
/April
2013
�
FILM VE VÝROBĚ
/FILM IN PRODUCTION
kamera
/DOP
střih
/Editor
zvuk
/Sound
Saša Dlouhý
Jakub Voves
Václav Flegl
Nucený odchod ze své vlasti kvůli totalitnímu
režimu a postojům svých rodičů. Život
v emigraci, poznávání židovské víry,
útěk z domova a pobyt mezi squattery.
Matkou v osmnácti letech, návrat do Čech
a volba divadla jako prostředku, kterým
bude vyjadřovat své zážitky a zkušenosti.
Dokumentární film o performerce, herečce,
spisovatelce a pedagožce Halce Třešňákové.
Kontakty / Contacts
Producent / Producer
Saša Dlouhý,
freeSaM
Adresa / Address
Průchova 60,
150 00, Prague 5
A portrait of Halka Třešňáková, a performer,
actress, author and teacher. Her family was
forced to leave the country because of the
communist regime, Halka then lived abroad,
got reconnected to Judaism, fled home and
lived in a squat. She had a child at 18 and
then returned home to pursue theatre as
a means of self-expression.
Mobil / Mobile
+420 603 457 890
email
[email protected]
URL
www.freesam.org
208, 209
stopáž
/Running Time
70 min
natáčecí formát
/Shooting
format
HD
promítací
formát
/Screening
Format
DCP, DVD, HD
jazyky
/Languages
titulky
/Subtitles
Česky
/Czech
Anglicky
/English
Producent
/Producer
Ondřej
Vavrečka
Mezi stromy
In Between
the Trees
Ondřej Vavrečka
plánovaná
premiéra
/Expected
Premiere
Listopad
/November
2013
�
FILM VE VÝROBĚ
/FILM IN PRODUCTION
kamera
/DOP
střih
/Editor
zvuk
/Sound
hudba
/Music
Ondřej
Vavrečka
Ondřej
Vavrečka
Ladislav
Greiner,
Ondřej
Vavrečka
Paumanok,
Ondřej
Vavrečka
Film o deseti nedůležitějších slovech:
království (10), základ (9), vítězství (8),
sláva činění díku (7), krása vyrovnání (6),
možnost chovat se milosrdně (5), síla
odpustit (4), slovníková moudrost (3),
porozumění (2) a zářící koruna (1). Film se
odehrává v dokumentárně žité, demonstrující
současnosti českého království, jehož
hlava – Václav Havel – právě skonala. Jeden
z protagonistů filmu Zdeněk Neubauer říká,
že fakt, že se nyní ocitáme po konci dějin,
že čekáme na nový počátek, zcela vůbec
neznamená jistotu příchodu tohoto počátku.
Můžeme to totiž klidně prošvihnout. V této
říši jsou pak především dva: Boris a Johana.
V ne-době mnohoznačnosti chtějí položit
počátek novému a vytvořit tak základ všeho
– tedy vztah. Hledají, každý po svém, výraz
lásky: anketou, mnohoženstvím či sublimací
do umělecké tvorby. Procházejí zbývajícími
osmi slovy, které se jim a nám společně
vyjevují na plátně našich českoslovanských
vědomí. Nakonec dosahují Slunce.
Kontakty / Contacts
Producent / Producer
Ondřej Vavrečka
Adresa / Address
Dědinská 622/4,
161 00, Prague 6
A film about the ten most important words:
kingdom (10), foundations (9), victory (8),
gratitude (7), reconciliation (6), grace (5),
forgiveness (4), wisdom (3), understanding
(2), and a shining crown (1). The film is set
in the contemporary reality of the Czech
kingdom whose head – Václav Havel – just
died. One of the protagonists, Zdeněk
Neubauer claims that despite the fact we
have reached the end of history and are
now temporarily suspended in a state of
anticipation, a new beginning may actually
never come. This kingdom houses two main
protagonists, Boris and Johana. At a time of
uncertainty, they would like to create new
foundations. Each in their own way, they look
for an expression of love. They go through
the list of important words that are projected
onto the screen of our consciousness. In the
end they reach the Sun.
Mobil / Mobile
+420 775 256 260
email
[email protected]
210, 211
rozpočet
/Budget
stopáž
/Running Time
20000 EUR
120 min
natáčecí formát
/Shooting
format
16 mm
promítací
formát
/Screening
Format
HD
titulky
/Subtitles
Anglicky
/English
Producent
/Producer
produkční společnost
/Production Company
koprod. spol.
/CoproD. Co.
Jiří Konečný
Endorfilm
česká televize
Mýtus Šedé
Mythmaking
plánovaná
premiéra
/Expected
Premiere
Prosinec
/December
2012
�
FILM VE VÝROBĚ
/FILM IN PRODUCTION
co-production forum: East European Forum 2011
Jan Gogola ml.
scénář
/ScreenPlay
kamera
/DOP
Jan Gogola ml.
Braňo Pažitka
Jiří Kubík
Vesnice on the road: osobnost
mezinárodního formátu Kateřina Šedá
vstupuje svými sociálně-uměleckými
projekty do života své domovské brněnské
Líšně a sousedních Bedřichovic a obě
místa se tak ocitají na cestě za svojí novou
podobou. Jádrem filmu je projekt „Od
nevidím do nevidím“, který autorka vytvořila
pro londýnskou galerii Tate Modern. Šedá
do Londýna pozvala osmdesát obyvatel
Bedřichovic, aby v sobotu 3. září 2011
od úsvitu do soumraku na jednom a půl
kilometru čtverečního, který velikostí
i tvarem přesně kopíroval Bedřichovice,
dělali to samé, co by v tu dobu dělali i doma.
Součástí projektu bylo i osmdesát britských
výtvarníků, kteří stáli na pomyslných
hranicích obce a v prostředí metropole podle
fotek malovali jihomoravskou vesnici. Tento
projekt londýnskou akcí neskončil a ve filmu
bude zachyceno i jeho pokračování spolu
s dalšími aktuálními projekty Kateřiny Šedé.
Kontakty / Contacts
Producent / Producer
Jiří Konečný,
endorfilm s. r. o.
Adresa / Address
Přímětická 4,
140 00, Prague 4
zvuk
/Sound
Social/art events created by Czech artist
Kateřina Šedá burst into the life of her
home town and a nearby village as they
are gradually reshaped and transformed
from within. The film revolves around
Šedá's project From Morning Till Night,
a one-day event that took place September 3,
2011, as a commission for Tate Modern.
Šedá invited eighty residents of all ages
from the village of Bedřichovice to recreate
their daily routine and the life of their village
in London, in an area designated by the
artist to closely replicate the perimeter of
the village. An additional eighty UK-based
professional and amateur artists assisted
Šedá in representing the imaginary borders.
Each of them positioned at the outskirts of
the new locality, painted a specific angle
of Bedřichovice while facing the urban
landscape of London. The film captures
a follow-up and other current projects by
Šedá.
email
[email protected]
URL
www.endorfilm.cz
Tel. / Fax
+420 241 730 780
Mobil / Mobile
+420 602 358 373
212, 213
finanční podpora
/Financial Support
rozpočet
/Budget
stopáž
/Running Time
Czech State Fund for the Support
and Development of Czech
Cinematography
104000 EUR
70 min
natáčecí formát
/Shooting
format
HD
promítací
formát
/Screening
Format
DCP, HD
jazyky
/Languages
titulky
/Subtitles
Česky
/Czech
Anglicky
/English
Producent
/Producer
produkční společnost
/Production Company
Miloslav
Šmídmajer
Bio Illusion
Nazareth Nekonečný
rockový mejdan
Nazareth Until
We Drop
výkonná prod.
/Executive Prod.
scénář
/ScreenPlay
kamera
/DOP
střih
/Editor
Jiří Holan
Miloslav
Šmídmajer,
Jakub Vansa
Filip Sanders,
Ondřej Ctibor
Jakub Vansa
plánovaná
premiéra
/Expected
Premiere
Září
/September
2012
�
PŘED PREMIÉROU
/AWAITING PREMIERE
Miloslav Šmídmajer
Dokument Miloslava Šmídmajera nahlíží
do zákulisí rockové legendy a odhaluje
kořeny její dlouhověkosti a stálé přízně
fanoušků. Nazareth je legendární rocková
skupina, která měla v sedmdesátých letech
výsadní postavení v top ten tabulkách spolu
s Rolling Stones, Sweet, Deep Purple, Led
Zeppelin, Genesis. Zakládající členové
Dan McCafferty a Pete Agnew se znají od
prvního školního dne a v kapele hrají již
40 let. Tito rockoví „dinosauři“ ze Skotska
i dnes naplňují koncertní sály a jejich
hudba je stále plná energie. Dokument se
natáčel v úžasné atmosféře a ve správném
rockovém tempu v Čechách, ve Skotsku,
v Rakousku. Filmaři intenzivně provázeli
členy kapely na jejich turné v roce 2011.
Zavítali s nimi do skotského městečka
a pronikli i do nahrávacího studia při natáčení
desky Big Dogz. Neváhali vyhledat i jejich
fanoušky a obohatit nasbíraný materiál
o další zajímavé rozhovory a pohledy na tyto
dinosaury světové rockové scény.
Kontakty / Contacts
Producent / Producer
Miloslav Šmídmajer,
Bio Illusion
Adresa / Address
Baarova 43/27,
140 00, Praha 4
distributor
/Distributors
Cinemart
©Dagmar Heinrich–Hoppen
hudba
/Music
Nazareth
Miloslav Šmídmajer's documentary film is
a behind-the-scenes look at one of the most
famous bands in rock history. In the 1970s,
Nazareth ranked in the music charts along
with such prominent names as the Rolling
Stones, Sweet, Deep Purple, Led Zeppelin
and Genesis. The founding members Dan
McCafferty and Pete Agnew have known
each other since school and have been
playing together for over 40 years. These
Scottish veterans of the music business
still sell out concerts and their music still
bursts with incredible energy. The film
was shot in the Czech Republic, Scotland
and Austria. The filmmakers followed the
band on their 2011 tour, and even visited
a recording session for Nazareth's album Big
Dogz. Interviews with fans are also included
to provide other interesting takes on this
unstoppable band.
Tel. / Fax
+420 222 711 470
Mobil / Mobile
+420 602 440 753
email
[email protected]
URL
www.bioillusion.cz
214, 215
stopáž
/Running Time
90 min
natáčecí formát
/Shooting
format
Digi Beta
promítací
formát
/Screening
Format
Digi Beta,
DCP, HD
jazyky
/Languages
titulky
/Subtitles
Anglicky
/English
Česky
/Czech
Producent
/Producer
produkční společnost
/Production Company
koprod. spol.
/CoproD. Co.
Adam Polák
Adam Polák
Česká televize,
DNA Production
Největší přání
The Greatest Wish
Olga Špátová
plánovaná
premiéra
/Expected
Premiere
Září
/September
2012
�
PŘED PREMIÉROU
/AWAITING PREMIERE
scénář
/ScreenPlay
kamera
/DOP
střih
/Editor
zvuk
/Sound
hudba
/Music
Olga Špátová
Olga Špátová
Jakub Voves
Petr Provazník,
Martin Roškaňuk,
Tomáš Kubec
Aleš Březina
Hrdinové celovečerního filmu Největší přání
jsou po čtyřiceti letech komunismu první
dospělou generací, která se utvářela ve
svobodné společnosti. Mladé lidi zamýšlející
se nad zdánlivě banální otázkou „Jaké je
tvoje největší přání?“ natáčela režisérka
Olga Špátová ve školách, věznicích, na
demonstracích, ve městě i na venkově. Svá
srdce jí otevírají vyvrhelové společnosti,
ambiciózní profesionálové, zamilovaní,
věřící nebo občanští aktivisté. Je přítomna
zrození i umírání. Příběhem prochází studenti
z iniciativy Inventura demokracie, dvacetiletá
vězenkyně Michaela odsouzená za vraždu,
rodina Červeňákových z romské osady,
těhotná kominice Martina, světově uznávaný
dirigent Jakub Hrůša nebo zpěvačka Aneta
Langerová. Režisérka využila jedinečnou
možnost porovnat hodnoty svých vrstevníků
se dvěma předchozími generacemi použitím
archivních záběrů z let 1964 a 1989 ze
stejnojmenných filmů svého otce, klasika
českého dokumentu Jana Špáty.
Kontakty / Contacts
Producent / Producer
Adam Polák
Adresa / Address
Na Hanspaulce 15/1840,
160 00, Prague 6
The seemingly simple question, “What
is your greatest wish?” provokes the
respondents to formulate their value system.
The heroes of this film are young people born
towards the end of the communist regime
or shortly after the Velvet Revolution. The
Greatest Wish loosely follows up on the
eponymous documentary classics made by
Czech filmmaker Jan Špáta in 1964 and 1989.
In these films, Špáta surveyed the dreams
and attitudes of young people at key times
of the totalitarian era. Twenty years on, his
daughter Olga Špátová picked up where he
left off, as an insight into her own generation.
The film features birth and death, social
outcasts, ambitious professionals, people in
love, civic activists and absolutely ordinary
people who open up their hearts.
Mobil / Mobile
+420 603 454 978
email
[email protected]
216, 217
distributor
/Distributors
finanční podpora
/Financial Support
rozpočet
/Budget
stopáž
/Running Time
Aerofilms
Czech State Fund for the
Support and Development
of Czech Cinematography,
Slovak Audiovisual Fund
124.409 EUR
80 min
natáčecí formát
/Shooting
format
HD
promítací
formát
/Screening
Format
DCP, DVD
jazyky
/Languages
titulky
/Subtitles
Česky
/Czech
Anglicky
/English
Producent
/Producer
produkční společnost
/Production Company
koprod. spol.
/CoproD. Co.
Pavel Berčík
Evolution Films
FAMU – Filmová
a televizní
fakulta Akademie
múzických
umění v Praze,
Artileria
Nový život
New Life
Adam Oľha
plánovaná
premiéra
/Expected
Premiere
Říjen
/October
2012
co-production forum: East European Forum 2010,
doc launch 2012
training programme: ex oriente film 2010
�
PŘED PREMIÉROU
/AWAITING PREMIERE
prodejce
/Sales
Wide House
scénář
/ScreenPlay
kamera
/DOP
střih
/Editor
zvuk
/Sound
hudba
/Music
Adam Oľha
Adam Oľha
Jan Daňhel
Tobi Poton
Lubomír Burgr
Dokumentární film o velké slovenské rodině,
ze které odešel otec. Matka Jana, pět dcer
a syn Adam najednou zůstali sami. Adam se
rozhodl tuto změnu zdokumentovat a natočit
film coby „poslední muž“ v rodině. Film
vypráví příběh o tom, jak jeden muž nemůže
zvládnout sedm žen a jak sedm žen dokáže
bojovat o jednoho muže. Jaké ponaučení si
může vzít z rozvodu svých rodičů a jak může
naučit své sestry, aby se v budoucnosti dobře
rozvedly?
Kontakty / Contacts
Producent / Producer
Pavel Berčík,
Evolution Films, s.r.o.
Adresa / Address
Soukenická 11,
110 00, Prague 1
A documentary film about a big Slovak family
abandoned by the father. Mother Jana, five
daughters and son Adam were suddenly
left alone. Adam decided to deal with the
huge change in his life in a very strong way,
shooting this film as the "last man standing"
in the family. This film tells the story of how
one man cannot manage seven women and
how seven women can fight for one man.
How can he learn from his parents' divorce
and how can he help teach his sisters to
divorce well in the future?
Tel. / Fax
+420 222 240 770
Mobil / Mobile
+420 777 932 957
email
[email protected]
URL
www.evolutionfilms.cz
218, 219
finanční podpora
/Financial Support
rozpočet
/Budget
stopáž
/Running Time
Slovak Audiovisual Fund,
Czech State Fund for
the Support and Development
of Czech Cinematography
80500 EUR
75 min
52 min
natáčecí formát
/Shooting
format
16 mm
promítací
formát
/Screening
Format
DCP
jazyky
/Languages
titulky
/Subtitles
Slovensky
/Slovak
Anglicky
/English
Producent
/Producer
produkční společnost
/Production Company
koprod. spol.
/CoproD. Co.
Michal Dvořák,
Hana Třeštíková
Romeo Films,
Produkce Třeštíková
Česká televize
Občan Ztohoven
Citizen Ztohoven
Michal Dvořák
plánovaná
premiéra
/Expected
Premiere
Listopad
/November
2012
�
FILM V POSTPRODUKCI
/FILM IN POST-PRODUCTION
kamera
/DOP
střih
/Editor
zvuk
/Sound
Martin Klimpár
Otakar Šenovský
Mad Skill
Skupině dvanácti umělců není lhostejná
narůstající kontrola ze strany státu. Na první
pohled jednoduchým fórem s fotografií
v občanském průkaze si každý z nich nechává
státem vytvořit nový občanský průkaz, kterým
se mohou legitimovat vždy dva lidé najednou.
Sám majitel občanky a ještě jeden, další
člen skupiny. S těmito průkazy v tichosti žijí,
cestují, žení se i vyřizují zbrojní pas. Svědkem
jim je často kamera, skrytá i přiznaná, u všeho
ale být nemůže. Vyvrcholením projektu
je výstava v improvizované galerii. Vše se
nečekaně zdramatizuje druhý den výstavy,
kdy je znenadání galerie obsazena policií,
která výstavu uzavírá a rozebírá monument
v centru galerie, kde jsou speciálně upravené
občanky umístěny. Z důvodu neschopnosti
prokázat svou totožnost je jeden člen na
místě dokonce zatčen, jako by sama policie
byla částí tohoto uměleckého projektu
a splnila svou roli v něm na jedničku. Jeho
občanka je totiž součástí monumentu
a nemůže jí mít přeci při sobě… Je jasné, že
tady opravdu o něco jde a systému se šláplo
na kuří oko.
Kontakty / Contacts
Producent / Producer
Michal Dvořák,
Romeo Films
Adresa / Address
Jana Přibíka 953/15,
190 00, Prague 9
A group of twelve artists are not indifferent
to the increasing control on the part of
the state. By means of a simple trick with
a photograph, each of them has a new ID
made, allowing two people to prove their
identity by means of a single identity card.
The card carries the identity of both its
owner and another group member. The group
members live, travel, get married and even
get a firearms license using these cards.
They capture related events on the camera,
both hidden and acknowledged. The project
culminates in an exhibition in an improvised
gallery. Things get dramatic on the second
day as the gallery is suddenly raided by the
Czech police. Unable to prove his identity,
one of the group members is arrested on the
spot. Obviously, something is going on here;
they have trodden on the system's corns.
Mobil / Mobile
+420 777 070 839
email
[email protected]
URL
www.romeofilms.cz
220, 221
distributor
/Distributors
finanční podpora
/Financial Support
rozpočet
/Budget
stopáž
/Running Time
Aerofilms
Czech State Fund for the
Support and Development
of Czech Cinematography
66000 EUR
80 min
52 min
natáčecí formát
/Shooting
format
HD
promítací
formát
/Screening
Format
DCP, DVD
jazyky
/Languages
titulky
/Subtitles
Česky
/Czech
Anglicky
/English
Producent
/Producer
produkční společnost
/Production Company
koprod. spol.
/CoproD. Co.
Jiří Konečný
Endorfilm
HBO Czech
Republic
Pan Láska navazuje
spojení
The Story
of Mr. Love
plánovaná
premiéra
/Expected
Premiere
Květen
/May
2013
�
FILM VE VÝROBĚ
/FILM IN PRODUCTION
scénář
/ScreenPlay
kamera
/DOP
střih
/Editor
zvuk
/Sound
Dagmar Smržová
Míra Janek,
Petr Koblovský
Krasimira
Velitchkova
Michal Gábor
„Je veliký rozdíl Láska a láska. Někteří
si to pletou, ale já s láskou nemám nic
společnýho,“ říká schizofrenik Jiří Láska,
dítě lásky dvou schizofreniků, na své cestě
za lepším životem. Celovečerní dokument
Dagmar Smržové, autorky oceňovaného
filmu Zachraňte Edwardse, který vypráví
příběh mladého talentovaného schizofrenika
Jiřího Lásky a jeho rodiny. Projekt Pan
Láska navazuje spojení získal na 15. ročníku
MFDF Jihlava Cenu HBO pro nejlepší námět
dokumentárního filmu z celkových 88
přihlášených námětů.
“There is a major difference between Láska
(Love) and láska. Some people always get
it wrong but I have nothing to do with love,“
says Jiří Láska, a schizophrenic born to
schizophrenic parents, on his way to a better
life. A feature documentary film by Dagmar
Smržová, director of the award-winning film
Saving Edwards, tells the story of a gifted
schizophrenic Jiří and his family. Selected
out of 88 submissions, this project received
the HBO Award for best documentary
proposal at the 2011 Jihlava IDFF.
Dagmar Smržová
Kontakty / Contacts
Producent / Producer
Jiří Konečný,
endorfilm s. r. o.
Adresa / Address
Přímětická 4,
140 00, Prague 4
email
[email protected]
URL
www.endorfilm.cz
Tel. / Fax
+420 241 730 780
Mobil / Mobile
+420 602 358 373
222, 223
finanční podpora
/Financial Support
rozpočet
/Budget
stopáž
/Running Time
Czech State Fund for
the Support and Development
of Czech Cinematography
100000 EUR
75 min
natáčecí formát
/Shooting
format
HD
promítací
formát
/Screening
Format
HD, DCP
jazyky
/Languages
titulky
/Subtitles
Česky
/Czech
Anglicky
/English
Producent
/Producer
produkční společnost
/Production Company
Jarmila
Poláková
Film & Sociologie
Pasažéři
Passengers
Jana Boršková
výkonná prod.
/Executive Prod.
scénář
/ScreenPlay
kamera
/DOP
střih
/Editor
Martina
Stránská
Jana Boršková
David Šachl
Ivana Davidová
plánovaná
premiéra
/Expected
Premiere
Říjen
/October
2013
�
FILM VE VÝROBĚ
/FILM IN PRODUCTION
Pasažéři jsou Bajdy, Pali, Radek, Milan,
Pepa, Jeni a Věrka. Všechny spojil
dohromady Dětský domov Lety a léčba
dramaterapií. Některým z nich – Radek
a Pepa – už je osmnáct a právě se chystají
z dětského domova odejít. K Pasažérům
patří i psycholožka Tereza a divadelní režisér
Jirka, který pracuje s profesionálními herci
v divadle v Hradci Králové, ale zároveň
má bohaté zkušenosti s dramaterapií.
Psycholožka dětí Tereza se pokoušela najít
alternativní cesty léčby psychických poruch
a traumat dětí z dětského domova. Společně
s Jirkou si vytipovali tuto skupinku dětí
a začali s nimi zkoušet dramaterapeutickou
léčbu bez toho, že by počítali se vznikem
představení. Dramaterapie jako forma
léčby je v dětských domech v součastné
době spíše výjimkou. Skupina, kterou tvoří
Pasažéři, je důkazem toho, jak moc může
tato forma léčby jedince pozitivně ovlivňovat,
jak rozvíjí jeho fantazii a zároveň umožňuje
pracovat s negativními emocemi.
Kontakty / Contacts
Producent / Producer
Jarmila Poláková,
Film & Sociologie
Adresa / Address
Pod Zvonařkou 10,
120 00, Prague 2
The Passengers are Bajdy, Pali, Radek,
Milan, Pepa, Jeni and Věrka. They are all
linked by the Lety Children’s Home and by
drama therapy. Tereza, a psychologist, and
Jirka, a theatre director, also belong to the
Passengers. Jirka works with professional
actors at the Hradec Králové theatre but at
the same time has a wealth of experience
in drama therapy. Tereza had been trying to
find alternative ways of treating the mental
disturbances and traumas of children
from the children’s home. She and Jirka
started drama therapy without any idea of
performance in mind. Today, drama therapy
as a form of treatment is something of an
exception in children’s homes. This film
shows that drama therapy is a beneficial tool
that helps to develop children's imagination
and enables them to process negative
emotions.
email
[email protected]
URL
www.filmasociologie.cz
Tel. / Fax
+420 222 561 410
Mobil / Mobile
+420 774 442 435, +420 602 359 811
224, 225
rozpočet
/Budget
stopáž
/Running Time
116000 EUR
70 min
natáčecí formát
/Shooting
format
HD
promítací
formát
/Screening
Format
Digi Beta,
DVD
jazyky
/Languages
titulky
/Subtitles
Česky
/Czech
Anglicky
/English
Producent
/Producer
produkční společnost
/Production Company
koprod. spol.
/CoproD. Co.
výkonná prod.
/Executive Prod.
scénář
/ScreenPlay
kamera
/DOP
střih
/Editor
zvuk
/Sound
Tomáš Hrubý,
Pavla Kubečková
nutprodukce
FAMU - Filmová
a televizní
fakulta Akademie
múzických umění
v Praze
Mikuláš Novotný
Klára Tasovská
Lukáš Kokeš
Alexandra
Gojdičová
Klára Tasovská
Pevnost
Fortress
Klára Tasovská,
Lukáš Kokeš
plánovaná
premiéra
/Expected
Premiere
Říjen
/October
2012
�
FILM V POSTPRODUKCI
/FILM IN POST-PRODUCTION
Podněsterská moldavská republika.
Představte si prostor, v němž se zastavily
dějiny. Čas zpomalil téměř k nehybosti,
život byl zakonzervován v podobě, v jaké
se nacházel před rozpadem Sovětského
svazu. Se strachem, který vyvolávají časté
manévry tajné policie a všudypřítomný
policejní dohled, se lidé sice sžili, ale
bát se nepřestali. Sovětské myšlení,
otupené primitivní ale zjevně účinnou
propagandou autoritativního mocenského
aparátu prezidenta Igora Smirnova, dělá
z většiny obyvatel Podněsterské moldavské
republiky dělníky lhostejnosti. Již dvacet
let stojí Smirnov v čele oficiálně neexistující
republiky, kterou stihl vytvořit ještě před
rozpadem SSSR. Na hranici dnešní Evropské
unie sleduje Pevnost několik postav uvízlých
v geopolitické škvíře mezi Evropou a Ruskem,
mezi současností a minulostí, mezi mafií
a slušnými lidmi, mezi dekadencí a nadějí
na změnu. V kulisách podněsterských
prezidentských voleb snímek analyzuje
pravidla organizace ne-státu a obyčejného
života v něm.
Kontakty / Contacts
Producent / Producer
Tomáš Hrubý,
nutprodukce
Adresa / Address
Umělecká 7,
170 00, Prague 7
Pridnestrovian Moldavian Republic. Imagine
a space in which the time has frozen. The
time's stopped and life's been stuck into
the shape it used to be before the fall of the
Soviet Union. Somehow people got used to
the reign of the secret police and the fear
of being spied on. Soviet-style propaganda
of the authoritative power-based regime of
president Igor Smirnov makes most of the
PMR residents simple workmen, without
any will to understand how unbearable their
situation is. Smirnov has been leading this
non-existing country already for twenty
years. The film focuses on a couple of
characters being stuck in this geo-political
gap, in between the European Union and
Russia, in between present and past, crime
and decency, decadence and hope for
change. Framed by the time of presidential
election, the film analyzes the organization
of “no-state” and the rules of a regular life
within.
Mobil / Mobile
+420 731 163 041
email
[email protected]
URL
www.nutprodukce.cz
226, 227
rozpočet
/Budget
stopáž
/Running Time
20000 EUR
70 min
natáčecí formát
/Shooting
format
HD
promítací
formát
/Screening
Format
HD
jazyky
/Languages
titulky
/Subtitles
Rusky
/Russian
Česky, Anglicky
/Czech, English
Producent
/Producer
Benjamin
Tuček
Plán
Plan
plánovaná
premiéra
/Expected
Premiere
scénář
/ScreenPlay
kamera
/DOP
Benjamin
Tuček
Benjamin
Tuček
Film popisuje vznik nového územního plánu
hlavního města Prahy a zkoumá možnosti
občanské společnosti ovlivnit zásadní
proměnu tváře města.
Červenec
/July
2013
Benjamin Tuček
The film describes the drafting of a new
urban plan for Prague and explores the
ways in which members of a civic society
can influence a crucial transformation and
reshaping of the city.
�
FILM VE VÝROBĚ
/FILM IN PRODUCTION
Kontakty / Contacts
Producent / Producer
Benjamin Tuček
Adresa / Address
Kloboučnická 23,
140 00, Prague 4
Mobil / Mobile
+420 606 651 713
email
[email protected]
228, 229
stopáž
/Running Time
80 min
natáčecí formát
/Shooting
format
HD
promítací
formát
/Screening
Format
HD
jazyky
/Languages
titulky
/Subtitles
Česky
/Czech
Anglicky
/English
Producent
/Producer
produkční společnost
/Production Company
Pavel Vácha
Bratři
Poslední dny Václava
Havla
The Last Days
of Václav Havel
plánovaná
premiéra
/Expected
Premiere
Prosinec
/December
2012
�
FILM V POSTPRODUKCI
/FILM IN POST-PRODUCTION
Monika Le Fay
kamera
/DOP
střih
/Editor
zvuk
/Sound
Dalibor Fencl,
Jan Šuster
Lucie Haladová
Jan Štindl
Když slavil bývalý prezident Havel své
pětasedmdesátiny v holešovické galerii
DOX, byli jsme jedni ze dvou štábů, kteří
měli dovoleno natáčet. V neděli 18. prosince
dopoledne, když jsme se dozvěděli o smrti
Václava Havla, jsme vzali kameru a šli točit.
Lidi, kteří se spontánně shromažďovali
před Hradem, u sochy svatého Václava, na
Národní, na Kampě. Dominika Duku, který
se v tichosti šel pomodlit ke hrobu svatého
Václava. Zvonění zvonů v úplně prázdné
katedrále v šest večer, kdy se po celé zemi
rozezněl zvon Zikmund. Poslední záběry
filmu jsou z vyklízení Havlovy kanceláře ve
Voršilské ulici koncem ledna.
Kontakty / Contacts
Producent / Producer
Pavel Vácha,
Bratři s.r.o.
Adresa / Address
Bílkova 132/4,
110 00, Prague 1
When Václav Havel celebrated his 75th
birthday at the DOX Gallery in Prague, we
were one of only two crews allowed to shoot.
When the sad news of Havel's death broke
on Sunday, December 18, 2011, we grabbed
the camera to capture people who flocked
to the Prague Castle, St. Wenceslas statue
and other places around Prague. Cardinal
Dominik Duka offered a silent prayer at
the St. Wenceslas's grave. Bells in the
completely empty cathedral started to toll
at 6 p.m. The film closes with footage from
Havel's office as it was being cleared out at
the end of January.
Mobil / Mobile
+420 777 896 158
email
[email protected]
URL
www.bratri.net
230, 231
stopáž
/Running Time
75 min
natáčecí formát
/Shooting
format
HD
promítací
formát
/Screening
Format
HD
jazyky
/Languages
titulky
/Subtitles
Česky
/Czech
Anglicky
/English
Producent
/Producer
produkční společnost
/Production Company
koprod. spol.
/CoproD. Co.
výkonná prod.
/Executive Prod.
scénář
/ScreenPlay
kamera
/DOP
střih
/Editor
zvuk
/Sound
Oliver Malina
Morgenstern
Global Entertainment
& Media, ArtCorp
Klara Agency
Iva Kubišová
Oliver Malina
Morgenstern
Oliver Malina
Morgenstern
Petr Procházka
Oliver Malina
Morgenstern
Rok bez Magora
génius se nedá
padělat
Year without
Magor Genius
Cannot Be Faked
plánovaná
premiéra
/Expected
Premiere
Listopad
/November
2012
�
FILM V POSTPRODUKCI
/FILM IN POST-PRODUCTION
Oliver Malina
Morgenstern
Film mapuje kaleidoskop životních příběhů
Ivana Martina Jirouse, zvaného Magor,
českého básníka, publicisty a výtvarného
kritika. Magor je znám především spoluprací
s nezávislou rockovou skupinou Plastic
People of the Universe. V době normalizace
byl za své politické názory pětkrát vězněn.
V dokumentu zazní ukázky z Magorova
básnického díla i jeho politické a životní
názory. Defilé významných osobností,
kamarádů a partnerek z období disentu
a následně v letech svobody (například:
Dáša Vokatá, Juliána Jirousová, dcera Marta
Veselá, Čuňas, Dana Němcová a rodina,
Petruška Šustrová, Karel Schwarzenberg,
Jiřina Šiklová, Eugen Brikcius, Ladislav
Drápal Lábus, Jan Schneider, Vratislav
Brabenec a členové PPU, Petr Placák, Andrej
Krob a mnoho dalších) doplní historické
vědomosti a dobové souvislosti divákům
všech generací. Ivan Martin Jirous, génius
žijící v nelehké době, přináší i rok po své
předčasné smrti inspiraci pro každodenní
život.
Kontakty / Contacts
Producent / Producer
Oliver Malina Morgenstern,
Global Entertainment & Media
s. r. o.
Adresa / Address
Na Dědince 12/505,
180 00, Prague 8
The film charts the eventful life of Ivan
Martin Jirous, called Magor, a Czech poet,
journalist and art critic. Magor was known
for working with the indie rock band Plastic
People of the Universe. During normalization
he was jailed five times for his political
views. The documentary will include
excerpts from Magor's poetry and views,
featuring many of Jirous's family, friends
and acquaintances - among others, Dáša
Vokatá, Juliána Jirousová, Marta Veselá,
Čuňas, Dana Němcová, Petruška Šustrová,
Karel Schwarzenberg, Jiřina Šiklová,
Eugen Brikcius, Ladislav Drápal Lábus, Jan
Schneider, Vratislav Brabenec, Petr Placák,
Andrej Krob, members of the Plastic People
of the Universe - who supply facts and
context to viewers of all generations. Ivan
Martin Jirous, a genius living in difficult
times, brings inspiration for everyday life
even a year after his untimely death.
email
[email protected]
URL
www.dokumentarnifilm.eu
Tel. / Fax
+420 283 840 061
Mobil / Mobile
+420 608 977 952
232, 233
distributor
/Distributors
finanční podpora
/Financial Support
rozpočet
/Budget
stopáž
/Running Time
Guerilla
Records
The Institute for the Study
of Totalitarian Regimes, City
Humpolec
60000 EUR
120 min
natáčecí formát
/Shooting
format
HD
promítací
formát
/Screening
Format
HD
jazyky
/Languages
titulky
/Subtitles
Česky
/Czech
Anglicky
/English
Producent
/Producer
produkční společnost
/Production Company
koprod. spol.
/CoproD. Co.
Jarmila
Poláková
Film & Sociologie
Česká televize,
Mandala
Pictures
Rozpad
Velvet Divorce
Martin Hanzlíček
plánovaná
premiéra
/Expected
Premiere
Březen
/March
2013
�
FILM VE VÝROBĚ
/FILM IN PRODUCTION
scénář
/ScreenPlay
kamera
/DOP
střih
/Editor
Martin
Hanzlíček
Braňo
Pažitka
Martin
Hanzlíček
V roce 2013 uplyne dvacet let od rozpadu
Československa. Na začátku 90. let
minulého tisíciletí se z důvodů nacionalismu
rozpadlo více evropských států a za
dramatičtějších okolností. Československo
se rozdělilo pro svět „sametově“. Film
Rozpad se chce ohlédnout dvacet let zpátky
a porovnat tehdejší nadšení a zklamání
z rozpadu společného státu se současným
pohledem na tuto událost. Podívat se na
některé mýty s odstupem. Vyprávět příběh
několika lidí, jak jim toto politické rozhodnutí
zrozené z nacionalismu obrátilo životy.
Kontakty / Contacts
Producent / Producer
Jarmila Poláková,
Film & Sociologie
Adresa / Address
Pod Zvonařkou 10,
120 00, Prague 2
The split of Czechoslovakia is sometimes
referred to as the Velvet Divorce, in contrast
to the turbulent dissolution of the former
Yugoslavia. Exploring the dissolution of
one country, this film sets out to point out
some of the generally applicable features of
human nature. Why, in a duel with reason, do
negative emotions triumph? It also reveals
how politicians manipulate the masses who
in turn influence political leaders.
Tel. / Fax
+420 222 561 410
Mobil / Mobile
+420 774 442 435, +420 602 359 811
email
[email protected]
URL
www.filmasociologie.cz
234, 235
rozpočet
/Budget
stopáž
/Running Time
84000 EUR
70 min
52 min
natáčecí formát
/Shooting
format
HD
promítací
formát
/Screening
Format
HD, DVD
jazyky
/Languages
titulky
/Subtitles
Slovensky
/Slovak
Anglicky
/English
Peter Kerekes
koprod. spol.
/CoproD. Co.
výkonná prod.
/Executive Prod.
scénář
/ScreenPlay
kamera
/DOP
střih
/Editor
zvuk
/Sound
Hypermarket
Film, Česká
televize
Peter Kerekes
Pavel
Pekarčík,
Ivan
Ostrochovský
Martin Kollar
Marek Šulík
Tobiáš Potočný
Sametoví teroristé
Velvet Terrorists
Peter Kerekes,
Pavel Pekarčík,
Ivan Ostrochovský
plánovaná
premiéra
/Expected
Premiere
Prosinec
/December
2012
�
FILM VE VÝROBĚ
/FILM IN PRODUCTION
co-production forum: East European Forum 2004, 2011,
doc launch 2012
training programme: ex oriente film 2004
Producent
/Producer
Film mapuje teroristické akce
v normalizačním Československu, které
připravovali jednotlivci. Jsou to lidé,
jejichž pokusy zůstaly často nerealizované,
avšak tvořily osamělé hrdinské výkřiky
v homogenní šedé mase společnosti.
V pozadí hlavního tématu film rozehrává
otázku morálky, iracionality a terorismu,
jeho smyslu a vražedné síly v dnešním světě.
Film se zaměřuje na trojici protagonistů.
První chtěl v 70. letech vyhodit do vzduchu
tribunu při oslavách svátku práce. Druhý
chtěl spáchat atentát na prezidenta a rozjet
protikomunistickou revoluci, ale jeho dopis
adresovaný CIA byl tak naivní, že se nikdy
nedočkal odpovědi. Třetí ničil reklamní
poutače. Jejich činy byly kdysi zločinem,
dnes se považují naopak za hrdinství. Film
o relativních pohledech na historii a její
hrdiny.
Kontakty / Contacts
Producent / Producer
Peter Kerekes
Adresa / Address
Vištuk 277,
900 85, Vištuk
Velvet Terrorists is a film about minor
and foiled terrorist plots in former
Czechoslovakia. The film focuses on three
protagonists. The first one wanted to blow
up a decorated stage during the May 1
celebrations in the 1970s. The second one
planned to assassinate the President and
start an anticommunist revolution. Sadly,
his letter to the CIA was so naive that
nobody cared to reply. The third one blew up
communist billboards. Acts that were once
considered criminal are now viewed as acts
of heroism. The film is about our relative
views of history and about the various
perspectives which can be used to assess
these individuals and their actions.
Tel. / Fax
+421 336 446 409
Mobil / Mobile
+421 905 255 698
email
[email protected]
236, 237
finanční podpora
/Financial Support
rozpočet
/Budget
stopáž
/Running Time
Slovak Audiovisual Fund,
Radio Television Slovakia
372000 EUR
90 min
natáčecí formát
/Shooting
format
HD
promítací
formát
/Screening
Format
35 mm
jazyky
/Languages
titulky
/Subtitles
Česky, Slovensky
/Czech, Slovak
Anglicky
/English
Producent
/Producer
produkční společnost
/Production Company
Ondřej Zima
Evolution Films
Sexuální výchova
v Čechách
Sex Education
in Bohemia
výkonná prod.
/Executive Prod.
scénář
/ScreenPlay
kamera
/DOP
střih
/Editor
Barbora
Dlabajová
Dagmar
Smržová
Míra Janek
Krasimira
Velitchkova
plánovaná
premiéra
/Expected
Premiere
Listopad
/November
2012
�
FILM V POSTPRODUKCI
/FILM IN POST-PRODUCTION
Dagmar Smržová
Sexuální výchova v Čechách je dokumentární
komedií s prvky černého humoru o tom,
jak se v Čechách učíme sexuálně žít
a jak k tomu vedeme mládež. Film je
v České republice vůbec první sondou do
celospolečensky diskutovaného tématu:
jak se poprat se sexuální výchovou a jací
odborníci a rádoby vzdělávací instituce
nabízejí školení v sexu a jak to dělají…
Prostřednictvím dokumentární satiry
chce film vyvolat zamyšlení nad tím,
jaký je náš vztah k hodnotám, které byly
a vždy budou v lidském životě patřit k těm
nejzákladnějším. Jak zacházíme s láskou,
úctou a odpovědností a zda-li místo toho,
abychom pro ně ve svém životě našli pevné
místo, neutíkáme raději k sexuální nauce,
které dáváme často více místa, než si
skutečně zaslouží.
Kontakty / Contacts
Producent / Producer
Ondřej Zima,
Evolution Films, s.r.o.
Adresa / Address
Soukenická 11,
110 00, Prague 1
Sex Education in Bohemia is a documentary
comedy with elements of dark humour
focusing on how Czechs learn about
sexuality and how they teach their children.
The film is the very first probe into a broad
debate: how to deal with sex education,
what specialists and institutions provide
sex education and how do they teach it?
This thought-provoking documentary satire
explores our approach to the basic human
values of love, respect and responsibility. It
seems that instead of having a fixed place for
these values in our lives, we often rely on sex
education that gets more space than it really
deserves.
email
[email protected]
URL
www.evolutionfilms.cz
Tel. / Fax
+420 222 240 770
Mobil / Mobile
+420 736 751 010
238, 239
distributor
/Distributors
Cinemart
rozpočet
/Budget
stopáž
/Running Time
56000 EUR
70 min
natáčecí formát
/Shooting
format
HD
promítací
formát
/Screening
Format
Digi Beta, DCP,
HD, DVD
jazyky
/Languages
titulky
/Subtitles
Česky
/Czech
Anglicky
/English
Producent
/Producer
produkční společnost
/Production Company
koprod. spol.
/CoproD. Co.
Pavla
Kubečková
nutprodukce
Česká televize
Show!
Show!
plánovaná
premiéra
/Expected
Premiere
Duben
/April
2013
co-production forum: East European Forum 2011
training programme: ex oriente film 2011
Bohdan Bláhovec
�
FILM VE VÝROBĚ
/FILM IN PRODUCTION
finanční podpora
/Financial Support
FAMU
kamera
/DOP
střih
/Editor
zvuk
/Sound
Prokop Souček,
Šimon Dvořáček,
Vít Klusák,
Marek Poledna
Šimon Hájek
Jan Kalužný
Pět mladých dívek ve věku 11 – 13 let a pět
stejně starých chlapců, kteří vstupují na
prkna, která znamenají showbusiness.
Jeden producent. Jeden muzikál. Mnoho
castingů. Mnoho zkoušek. Dokumentární
film Show! sleduje příběhy několika
dětských zpěváků, kteří pod vedením
zkušených producentů absolvují svou
iniciační cestu do světa showbusinessu.
Na pozadí příprav teenagerského muzikálu
sledujeme příběhy dětí, které se hnány
svými ambicemi a ambicemi svých rodičů
podrobují procesu formování pop ikony. Krok
po kroku sledujeme konfrontaci jejich snů
s diktovanými požadavky světa zábavního
průmyslu, stejně jako vliv popularity. Film je
koncipován jako observačně-reportážní esej,
odehrávající se v rozmezí půlročních příprav
muzikálu skladatele a producenta Michala
Davida, který vzniká přímo na tělo mladé
dívčí skupině 5angels. Jako takový si klade
za cíl stát se analýzou procesu formování
„obyčejných“ lidí na „hvězdy“, stejně jako
koncentrovanou studií fungování prostředí
zábavního průmyslu.
Kontakty / Contacts
Producent / Producer
Pavla Kubečková,
nutprodukce
Adresa / Address
Umělecká 7,
170 00, Prague 7
Five young girls aged 11 to 13 and five young
boys of the same age entering the world
of show business. One producer. One
musical. Many castings. Many rehearsals.
Show! follows the lives of several child
singers - the rising stars of Czech pop on
their initiation journey to the world of show
business under the guidance of experienced
producers. On the backdrop of preparations
for a teenage musical, the children, driven by
their ambitions as well as by the ambitions
of their parents, undergo the process of pop
icon formation. Step by step, their dreams
are confronted with showbiz rules as they
undergo a transformation due to their
growing popularity. The film explores what
it takes to raise a pop star and it is a study
of the mechanisms governing Czech show
business.
Mobil / Mobile
+420 605 256 190 email
[email protected]
URL
www.nutprodukce.cz
240, 241
stopáž
/Running Time
75 min
52 min
natáčecí formát
/Shooting
format
HD
promítací
formát
/Screening
Format
HD, Digi Beta,
DVD
jazyky
/Languages
titulky
/Subtitles
Česky
/Czech
Anglicky
/English
Producent
/Producer
produkční společnost
/Production Company
Filip Čermák
Mimoid Pictures
Sněhová pole Ivana
Hartla
Ivan Hartl’s Snow
Fields
plánovaná
premiéra
/Expected
Premiere
Září
/September
2012
�
PŘED PREMIÉROU
/AWAITING PREMIERE
kamera
/DOP
střih
/Editor
zvuk
/Sound
Petr Koblovský
Šárka
Sklenářová
Michal
Deliopulos
Každá doba si vytváří určitý fenomén
a každá skupina lidí si vytváří svůj vlastní
mýtus, své hrdiny. Pro určitou část se jím
stal právě Ivan Hartl. Dokument se snaží
spojit dva jeho životy. Ten z minulosti, ve
kterém žije od doby, kdy opustil svůj domov,
a ten nový, současný, moderní život umělce
a programového „bezdomovce“ v Londýně.
Je to film o propojení s domovem, o strachu
vrátit se domů, jelikož vlast se pro něj stala
ideálem, který se bojí zničit, o ztrátě identity,
řeči, přátel, o tom, co to vlastně domov je.
A nakonec i o tom, kdo vlastně je Ivan Hartl.
Every era creates a certain phenomenon
and every group of people creates their own
myths and heroes. For some people, Ivan
Hartl became their hero. The film combines
Hartl's two lives – the past one he has been
living since he left his home and the new
one of a homeless man on the streets of
London. This film explores connections
to one's home, the fear of returning home
because homeland has becomes an ideal
one is afraid to destroy. This film is also
about losing one's identity, language, friends,
about what in fact home is and, finally, the
film is about who Ivan Hartl really is.
Jana Počtová
Kontakty / Contacts
Producent / Producer
Filip Čermák,
Mimoid Pictures
Adresa / Address
Seifertova 93,
130 00, Prague 3
Mobil / Mobile
+420 603 309 186
email
[email protected]
242, 243
finanční podpora
/Financial Support
Czech State Fund for
the Support and Development
of Czech Cinematography
stopáž
/Running Time
73 min
natáčecí formát
/Shooting
format
HD
promítací
formát
/Screening
Format
DVD, HD
jazyky
/Languages
titulky
/Subtitles
Anglicky, Česky
/English, Czech
Anglicky
/English
Producent
/Producer
produkční společnost
/Production Company
Pavel Vácha
Bratři
Šípek!
Šípek!
plánovaná
premiéra
/Expected
Premiere
Prosinec
/December
2012
Monika Le Fay
�
FILM V POSTPRODUKCI
/FILM IN POST-PRODUCTION
scénář
/ScreenPlay
kamera
/DOP
střih
/Editor
zvuk
/Sound
Monika Le Fay
Jaromír Kačer
Lucie Haladová
Ivan Horák,
Jan Štindl
Architekt, designér, sklář, děkan architektury
v Liberci, buddhista, který rád vaří a cestuje
po světě. Časosběrný dokument o Bořku
Šípkovi vzniká už čtvrtým rokem a letos bude
mít konečně premiéru. Když se začínalo
natáčet, žil Šípek s Leonou Machálkovou,
provozoval na Starém Městě thajskou
restauraci Arsenal a o víkendech jezdil
pravidelně do Lindavy do sklárny Ajeto.
Cestoval a pracoval v Africe, Evropě i Asii,
každý týden nalétal tisíce kilometrů. Krátce
nato oslavil své šedesátiny a s přítelkyní se
rozešel. Přišel o svou restauraci a přestal
pracovat v Ajetu. Otevřel nový obchod
se sklem, pak další, přestěhoval se do
Holešovic. Začal vyrábět sklo v Novém
Boru a z Holešovic odešel do domu na Malé
Straně, naproti Sněmovně. Tam otevřel další
prodejnu se sklem a opustil sklárnu v Novém
Boru. Letos v lednu otevřel v Novém Boru
sklárnu úplně novou, tentokrát vlastní.
Kontakty / Contacts
Producent / Producer
Pavel Vácha,
Bratři s.r.o.
Adresa / Address
Bílkova 132/4,
110 00, Prague 1
Over four years, this film documented
the life of Bořek Šípek, a Czech architect,
glassmaker, Buddhist, avid cook and
traveller. At the beginning of the shoot,
Šípek lived with his partner Leona, owned
a Thai restaurant in Prague and spent his
weekends at Ajeto glass factory. Every week
he travelled thousands of kilometres to
supervise jobs in various parts of Europe,
Africa and Asia. After celebrating his sixtieth
birthday, he split up with his long-time
girlfriend, quit the restaurant business
and left Ajeto. Then he opened a couple
of new glass shops and moved to another
neighbourhood in Prague. After that he
started working with glassmakers in Nový
Bor, moved again, opened another glass shop
and left the Nový Bor glass works. In January
2012, as Czech glass business struggles
to survive in the global economic crisis, he
opened his own glass factory in Nový Bor.
Mobil / Mobile
+420 777 896 158
email
[email protected]
URL
www.bratri.net
244, 245
finanční podpora
/Financial Support
Czech State Fund for
the Support and Development
of Czech Cinematography
stopáž
/Running Time
87 min
natáčecí formát
/Shooting
format
HD
promítací
formát
/Screening
Format
HD
jazyky
/Languages
titulky
/Subtitles
Česky
/Czech
Anglicky
/English
Producent
/Producer
produkční společnost
/Production Company
Petr Koza,
Ivo Krátký
Bio Art Production
Tajemství divadla
Sklep
The Mystery
of Sklep Theatre
plánovaná
premiéra
/Expected
Premiere
Duben
/April
2013
�
FILM VE VÝROBĚ
/FILM IN PRODUCTION
scénář
/ScreenPlay
kamera
/DOP
střih
/Editor
zvuk
/Sound
Olga
Dabrowská
Vavřinec Menšl,
Tomáš Kobolka,
Jan Baset
Střítežský
Jakub Voves
Jaroslav
Jehlička
Tento film bude vyprávět antologii divadla
Sklep, postupně zkoumat principy jeho
existence, portrétovat jeho osobnosti.
V postupném odkrývání toho, kdo jsou lidi ze
Sklepa, co to je Sklep a jaký je jeho příběh,
zjišťujeme, že má své tajemné mysterium.
Paradokument složený z autentických
výpovědí, situací skutečných a zahraných
(jako skutečných), divadelních scének
a vědeckých experimentů.
This film follows the history of Sklep Theatre,
exploring the principles of its existence and
presenting portraits of some of the actors
associated with the theatre. In the gradual
uncovering of Sklep Theatre's actors and
story, we find that it has its own peculiar
mystery. A mockumentary composed
of authentic interviews, real and staged
situations, scenes, skits and scientific
experiments.
Olga Dabrowská
Kontakty / Contacts
Producent / Producer
Petr Koza,
Bio Art Production s.r.o.
Adresa / Address
Korunní 104 / A2,
101 00, Prague 10
Mobil / Mobile
+420 737 520 099
email
[email protected]
URL
www.bioartproduction.cz
246, 247
stopáž
/Running Time
80 min
natáčecí formát
/Shooting
format
HD
promítací
formát
/Screening
Format
HD
jazyky
/Languages
titulky
/Subtitles
Česky
/Czech
Anglicky
/English
Producent
/Producer
produkční společnost
/Production Company
Jakub Červenka
Bedna Films
výkonná prod.
/Executive Prod.
Roman Nešleha
plánovaná
premiéra
/Expected
Premiere
Říjen
/October
2012
Jiří Rendl
kamera
/DOP
střih
/Editor
Jan Šustr
Jiří Rendl
Dokumentární film Train to the Moon
představuje táborskou kapelu Please the
Trees, která nyní vyráží natáčet své třetí
album do Kalifornie. Album bude produkovat
slavný producent Jonathan Burnside, který
mimo jiné spolupracoval s Faith No More,
Melvins či Kurtem Cobainem.
hudba
/Music
Please
The Trees
Train to the Moon introduces Please the
Trees, a Czech band from Tabor heading
to California to record its third album. The
album is produced by famous producer
Jonathan Burnside who has also worked with
Faith No More, Melvins and Kurt Cobain.
�
PŘED PREMIÉROU
/AWAITING PREMIERE
Kontakty / Contacts
Producent / Producer
Jakub Červenka,
Bedna TV
Adresa / Address
Hradčanské nám. 11,
118 00, Prague 1
email
[email protected]
URL
www.bednafilms.cz
Tel. / Fax
+420 233 084 411
Mobil / Mobile
+420 777 317 980
248, 249
rozpočet
/Budget
stopáž
/Running Time
30000 EUR
90 min
natáčecí formát
/Shooting
format
HD
promítací
formát
/Screening
Format
HD
jazyky
/Languages
titulky
/Subtitles
Česky
/Czech
Anglicky
/English
Producent
/Producer
produkční společnost
/Production Company
Tereza Horská,
Vít Klusák,
Filip Remunda
Hypermarket Film
Umění z vězení
Art Behind Bars
Radovan Síbrt
výkonná prod.
/Executive Prod.
scénář
/ScreenPlay
kamera
/DOP
střih
/Editor
zvuk
/Sound
Tereza Horská
Radovan Síbrt
György László
Jan Daňhel
Jan Richter
plánovaná
premiéra
/Expected
Premiere
říjen
/october
2013
�
FILM VE VÝROBĚ
/FILM IN PRODUCTION
Celovečerní dokumentární film mapující
nejen výjimečný sociálně experimentální
projekt, který propojuje české vězně
s výtvarnými umělci, ale i hranici mezi
svobodou - nesvobodou a v neposlední řadě
roli umění v našem světě.
Film o svobodě, o tom, jak prostředí formuje
pohled na okolní svět, film o umění a o jeho
možnostech. Ale také film o módních vlnách
a omezeních grantových projektů.
Kontakty / Contacts
Producent / Producer
Tereza Horská,
Hypermarket Film
Adresa / Address
Kubelíkova 27,
130 00, Prague 3
This feature documentary film follows
a unique experimental social project that
connects Czech prisoners and artists,
traces the border between freedom and the
absence thereof, and looks at the role art
plays in our society. A film about freedom
and about how your environment informs
your view of the world, a film about art and
its possibilities. A film about trends, fads and
about the limits of grant-based projects.
email
[email protected]
URL
www.hypermarketfilm.cz
Tel. / Fax
+420 222 937 341
Mobil / Mobile
+420 602 335 559
250, 251
finanční podpora
/Financial Support
rozpočet
/Budget
stopáž
/Running Time
Czech State Fund for
the Support and Development
of Czech Cinematography
100000 EUR
90 min
natáčecí formát
/Shooting
format
HD
promítací
formát
/Screening
Format
HD, DCP
jazyky
/Languages
titulky
/Subtitles
Česky
/Czech
Anglicky
/English
Producent
/Producer
produkční společnost
/Production Company
Jeffrey Brown,
Pavel Vácha
U.F.O. Pictures,
Bratři
Útěk ze Somálska
Escape from
Somalia
plánovaná
premiéra
/Expected
Premiere
Leden
/January
2014
�
FILM VE VÝROBĚ
/FILM IN PRODUCTION
co-production forum: East European Forum 2012
David Čálek
scénář
/ScreenPlay
kamera
/DOP
střih
/Editor
zvuk
/Sound
Jakub
Zahradníček,
David Čálek
David Čálek
Kateřina
Krutská Vrbová
Robert Dufek
Somálské moře, kdysi jedno z nejbohatších
lovišť ryb na světě, se během uplynulých
15 let kvůli neregulovanému rybolovu
nadnárodních rybářských společností
proměnilo ve vytěžené místo. Snímek
odkrývá těžkou situaci somálských pirátů,
většinou bývalých rybářů, kterým již moře
neposkytuje dostatečnou obživu. Náš film
sleduje osud mladého rybáře Aliho, který se
na krátký čas stal pirátem. Při nevydařeném
únosu jejich člun rozstřílela vojenská loď
na kusy. Musel se zachránit tak, že plaval
hodiny v moři, než narazil na jiný pirátský
člun. Jeho starší bratři zahynuli. Zůstal sám
a od té doby je na útěku. Pohled chytrého
mladíka přibližuje pohled na problematiku
pirátství z druhé strany. Film nemá ambici
hájit jakoukoli formu násilí, ale zamýšlí se
nad důvody, které vedly ke vzniku masivního
novodobého pirátství.
Kontakty / Contacts
Producent / Producer
Jeffrey Brown,
U.F.O. Pictures
Adresa / Address
Nad Spádem 17/202,
140 00, Prague 4
The Somali Sea, once among the richest
fisheries in the world, has been turning
into a ”dead” sea in the last 15 years, due to
a rampant, massive fishing by multinational
fishing cartels. The film reveals the difficult
plight of Somali pirates, mostly former
fishermen, for whom the sea is no longer the
source of livelihood. Escape from Somalia
follows Ali, a young fisherman who became
a pirate for some time. After an unsuccessful
hijacking attempt, he had to swim in the sea
for hours until he came upon another pirate
boat. His older brothers, who were on the
boat with him, perished. He was left alone
and has been on the run ever since. The
perspective of this bright young guy gives us
a better idea about piracy. The film does not
defend any form of violence, it tries to ponder
the reasons that result in modern-day piracy.
Tel. / Fax
+420 261 213 968
Mobil / Mobile
+420 603 466 682
email
[email protected]
URL
www.ufopictures.tv
252, 253
finanční podpora
/Financial Support
rozpočet
/Budget
stopáž
/Running Time
Czech State Fund for
the Support and Development
of Czech Cinematography
250000 EUR
90 min
52 min
natáčecí formát
/Shooting
format
HD
promítací
formát
/Screening
Format
HD, DCP
jazyky
/Languages
titulky
/Subtitles
Česky, Anglicky,
Somálsky,
Svahilsky
/Czech, English,
Somali, Swahili
Česky, Anglicky
/Czech, English
Producent
/Producer
produkční společnost
/Production Company
koprod. spol.
/CoproD. Co.
Kryštof Šafer
Bullfilm
Česká televize
Váňa
Váňa The Biggest
Race Is Life Itself
Jakub Wagner
plánovaná
premiéra
/Expected
Premiere
Září
/September
2012
�
PŘED PREMIÉROU
/AWAITING PREMIERE
scénář
/ScreenPlay
kamera
/DOP
střih
/Editor
zvuk
/Sound
hudba
/Music
Jakub Wagner
Viktor Smutný
Šimon Hájek
Lukáš Moudrý
Ondřej Soukup
Filmový portrét legendárního žokeje Josefa
Váni postupně odkrývá vnitřní svět jeho
myšlení. Způsob života, jaký žije, se nedá
příliš popsat slovy, musíte ho zakusit – vidět.
Ojedinělým způsobem, v co nejcivilnějším
pojetí prožíváme jeden rok s Váňou v jeho
maximální blízkosti. Film se ve svých
obrazech stává Váňou a zároveň poodkrývá
zákulisí dostihového sportu, které není
vždy takové, jak ho známe z hraných filmů.
Jako magnet Váňa působí na lidi, kdekoliv
se objeví. Je to neuvěřitelná energie jen
vyslovíte to jméno. Váňa je fenomén nejen
kvůli tomu, že v 59 letech poosmé vyhrál
Velkou pardubickou – potřetí v řadě, nejen
proto, že se okolo něj pohybuje špička
dnešních žokejů a trénuje nejlepší dostihové
koně, ale především kvůli svému přístupu ke
všemu, co dělá a s čím se setkává.
Kontakty / Contacts
Producent / Producer
Kryštof Šafer,
Bullfilm
Adresa / Address
Na pískách 62,
160 00, Prague 6
A portrait of the legendary jockey Josef
Váňa gradually reveals his inner world.
Using a very civil approach, the filmmakers
spent one year with the jockey. The film
closely follows Váňa and, at the same time,
it offers an insight into the world of horse
racing that is not always the way it looks
in films. Wherever he goes, Váňa's name
and presence are like a magnet for others.
The man is a phenomenon; at 59, he won
the Velka Pardubicka Steeplechase for the
8th time, he is still among the world's best
jockeys, trains some of the best race horses
and, above all, he has a remarkable approach
to work and life.
Mobil / Mobile
+420 777 229 798
email
[email protected]
254, 255
distributor
/Distributors
finanční podpora
/Financial Support
Falcon
Czech State Fund for
the Support and Development
of Czech Cinematography
stopáž
/Running Time
75 min
natáčecí formát
/Shooting
format
HD
promítací
formát
/Screening
Format
HD
jazyky
/Languages
titulky
/Subtitles
Česky
/Czech
Anglicky
/English
Producent
/Producer
produkční společnost
/Production Company
koprod. spol.
/CoproD. Co.
Tomáš Hrubý,
Pavla Kubečková
nutprodukce
HBO Czech
Republic
Velká noc
Big Night
Petr Hátle
plánovaná
premiéra
/Expected
Premiere
Prosinec
/December
2013
�
FILM VE VÝVOJI
/FILM IN DEVELOPMENT
scénář
/ScreenPlay
kamera
/DOP
střih
/Editor
Petr Hátle
Prokop Souček
Šimon Hájek
Dokumentární průzkum moderního
fenoménu nočního života a nespavosti.
Prostřednictvím autentických portrétů postav
obývajících temný „polosvět“ pražských
non-stop barů, heren a nočních podniků,
mapuje životní prostor a společenství lidí
„věčné noci“. Film se skládá z portrétů
několika lidí, jimž se podobné podniky staly
přirozeným životním prostorem, záchranným
světlým bodem, kde člověk nikdy není úplně
sám. Nespavost, neschopnost vydržet sám
se sebou a nutkání scházet se s podobně
postiženými v „bunkrech“, často taky
prostě láska k nočním dobrodružstvím,
kriminálnímu prostředí a drogám. Paradoxní
situace prodlužování nespavosti užíváním
pervitinu a jiných stimulantů, prohlubování
paranoie ze světla a světa. Vytváření
subkultury s vlastní morálkou a filozofií.
Kontakty / Contacts
Producent / Producer
Tomáš Hrubý,
nutprodukce
Adresa / Address
Umělecká 7,
170 00, Prague 7
A documentary survey of urban night life and
insomnia. Following several characters who
inhabit the dark world of 24-hour bars, slot
machine dives, night clubs and casinos, this
film offers a glimpse into the world of people
who live in an eternal night. The film focuses
on several people who gravitate towards
this environment that is like a guiding
light where one is never alone. They keep
returning here driven by insomnia, escapism,
odd friendships, night adventures, criminal
underworld and drug addiction. By using
meth and other stimulants, their insomnia
and paranoia are only getting worse.
A portrait of a subculture that pursues its
own values and moral code.
Mobil / Mobile
+420 731 163 041
email
[email protected]
URL
www.nutprodukce.cz
256, 257
stopáž
/Running Time
90 min
natáčecí formát
/Shooting
format
HD
promítací
formát
/Screening
Format
DVD, HD
jazyky
/Languages
titulky
/Subtitles
Česky
/Czech
Anglicky
/English
Producent
/Producer
Pavel Kolaja
Vernisáž
Vernissage
Pavel Kolaja
výkonná prod.
/Executive Prod.
scénář
/ScreenPlay
kamera
/DOP
střih
/Editor
zvuk
/Sound
Ludmila
Součková,
Pavel Kolaja
Pavel Kolaja
Petr Záruba
Pavel Kolaja
Pavel Kolaja
plánovaná
premiéra
/Expected
Premiere
Červenec
/July
2013
�
FILM V POSTPRODUKCI
/FILM IN POST-PRODUCTION
Příprava výstavy o gruzínských filmařích
šedesátých let v Tbilisi otevřela možnost
k vzácným setkáním. Portrétní dokument
nám přibližuje významné tvůrce jedné
epochy, jako jsou Tengiz Abuladze, Rezo
Čcheidze, bratři Šengelajové, Alexandr
Rechviašvili. Ve své době představovali
světu hodnotná díla přinášející originální
filmové postupy a myšlenky vyvěrající
z hlubokých tradic a mentality národa. Film
je nostalgickou vzpomínkou na dobu dávno
minulou.
Kontakty / Contacts
Producent / Producer
Pavel Kolaja
Adresa / Address
Družstevní 1125,
672 01, Moravský Krumlov
An upcoming exhibition in Tbilisi dedicated
to Georgian filmmakers of the 1960s provides
a great opportunity for many intriguing
encounters. This documentary film recounts
the lives of a number of important Georgian
filmmakers, such as Tengiz Abuladze,
Rezo Chkheidze, Shengelaya brothers and
Aleqsandre Rekhviashvili. In their time, these
filmmakers made original films that captured
the soul and traditions of Georgia. This film
is a nostalgic memory of a time long past.
Mobil / Mobile
+420 734 544 219
email
[email protected]
258, 259
finanční podpora
/Financial Support
rozpočet
/Budget
stopáž
/Running Time
Czech State Fund for
the Support and Development
of Czech Cinematography
14000 EUR
85 min
natáčecí formát
/Shooting
format
HD
promítací
formát
/Screening
Format
HD
jazyky
/Languages
titulky
/Subtitles
Gruzínsky,
Rusky
/Georgian,
Russian
Anglicky,
Francouzsky,
Česky
/English,
French,
Czech
Producent
/Producer
produkční společnost
/Production Company
koprod. spol.
/CoproD. Co.
Hana Třeštíková,
Helena
Třeštíková
produkce Třeštíková
Česká televize
Vojta Lavička:
Nahoru a dolu.cz
Vojta Lavička:
Up and Down.cz
plánovaná
premiéra
/Expected
Premiere
Únor
/February
2013
�
FILM V POSTPRODUKCI
/FILM IN POST-PRODUCTION
kamera
/DOP
střih
/Editor
zvuk
/Sound
David Cysař,
Jiří Chod,
Vlastimil
Hamerník
Jakub Hejna
Richard
Müller
Časosběrný dokumentární film natáčený
16 let. Hlavním hrdinou je romský hudebník
a aktivista Vojta Lavička. Vojta je famózní
romský houslista, který kromě hudby řeší
problémy svého etnika – Romů. Vojta se
angažuje v médiích – v rozhlase i v televizi,
zabývá se sociální prací a nemůže opustit
téma, které mu přidělil sám život – téma
etnické menšiny v majoritní společnosti
a problémy jejich soužití. Vojta žije
i svůj soukromý život, řeší svoji pozici ve
společnosti i na hudební scéně.
A long-form documentary film shot over
the span of sixteen years. Vojta Lavička is
a Roma musician and activist. Besides being
a gifted violinist, he is active in the media and
social services, devoting much of his energy
and expertise to minority issues. While
dealing with his private life, Vojta also keeps
wondering about his position in society and
in the music industry.
Helena Třeštíková
Kontakty / Contacts
Producent / Producer
Hana Třeštíková,
Produkce Třeštíková
Adresa / Address
Kostelní 14,
170 00, Prague 7
Mobil / Mobile
+420 603 581 674
email
[email protected]
URL
www.produkcetrestikova.cz
260, 261
stopáž
/Running Time
87 min
natáčecí formát
/Shooting
format
HD
promítací
formát
/Screening
Format
DCP
jazyky
/Languages
Česky
/Czech
Producent
/Producer
produkční společnost
/Production Company
koprod. spol.
/CoproD. Co.
Marta
Donzelli
Vivo Film
Produkce Radim
Procházka,
Česká televize
Wolf
Wolf
plánovaná
premiéra
/Expected
Premiere
Září
/September
2013
Claudio Giovannesi
�
FILM VE VÝROBĚ
/FILM IN PRODUCTION
kamera
/DOP
střih
/Editor
zvuk
/Sound
hudba
/Music
Ferran
Paredes
Ribio
Giuseppe
Trepiccione
Gianluca
Costamagna,
Filip Slavík
Claudio
Giovannesi
Filmová psychoanalýza synovského
traumatu. Ten vyvolaly válečné události staré
sedmdesát let. Otec Benjamin Murmelstein
byl rabínem v Terezíně, kde sepisoval
seznamy lidí, kteří pojedou do Osvětimi.
Po válce ho obvinili z kolaborace a nesměl
být pohřben vedle své manželky. Syn Wolf
zasvětil celý život jeho rehabilitaci. Dnes
je mu 75 let a stále se nevyrovnal s těžkým
traumatem.
Kontakty / Contacts
Koproducent / Co–producer
Radim Procházka,
Produkce Radim
Procházka, s.r.o.
Adresa / Address
Řehořova 1039 / 54,
130 00, Prague 3
A cinematic psychoanalysis of a filial trauma
incurred as a result of war-related events
that took place seventy years ago. Benjamin
Murmelstein served as a rabbi in Terezín
and he was assigned to write down a list of
people who would be sent to Auschwitz.
After the war, he was accused of being
a collaborator and prohibited from being
buried next to his wife. His son Wolf has
devoted his life to clearing his father's name.
He is 75 years old and still struggles with this
trauma.
Tel. / Fax
+420 222 212 041
Mobil / Mobile
+420 603 862 161
email
[email protected]
URL
www.radimprochazka.com
262, 263
rozpočet
/Budget
stopáž
/Running Time
170826 EUR
75 min
natáčecí formát
/Shooting
format
HD
promítací
formát
/Screening
Format
DCP, Digi Beta,
DVD, HD
jazyky
/Languages
titulky
/Subtitles
Italsky, Česky
/Italian, Czech
Anglicky
/English
Producent
/Producer
produkční společnost
/Production Company
koprod. spol.
/CoproD. Co.
výkonná prod.
/Executive Prod.
scénář
/ScreenPlay
kamera
/DOP
střih
/Editor
zvuk
/Sound
Farid Eslam
Mind Riot Media
Mortal Coil
Media, FAMU
- Filmová
a televizní
fakulta Akademie
múzických umění
v Praze
Dana Wilson
Farid Eslam
Prokop
Souček
Josef
Krajbich
Ladislav
Greiner
Yallah!
Underground
Yallah!
Underground
plánovaná
premiéra
/Expected
Premiere
Leden
/January
2013
�
FILM V POSTPRODUKCI
/FILM IN POST-PRODUCTION
co-production forum: East European Forum 2009
training programme: ex oriente film 2009
Farid Eslam
2011. Arabským světem zmítají nepokoje.
V každém větším městě na Blízkém východě
a severní Africe požadují mladí lidé více práv
a změnu stávajícího systému. Ale kdo jsou
tito mladí lidé? Jak vypadá jejich život a jak
si představují budoucnost ve svých zemích?
Abychom pochopili sny, konflikty a životní
situace těchto lidí, představíme mladé
současné umělce z různých měst na Blízkém
východě. Tito umělci představují novou
generaci Arabů, kteří se svém životě i práci
hladce pohybují mezi různými kulturními
či politickými prostředími a vlivy. Do své
tvorby tak dokáží zapracovat nejrůznější
konflikty, s nimiž se musí běžně vyrovnávat
v osobní i profesionální rovině. Společně tak
vytvářejí skutečně progresivní a uvědomělou
undergroundovou kulturu, která je stále
výraznější v každém větším městě na
Blízkém východě, dnes patrně vůbec
nejpozoruhodnější kulturní oblastí světa.
Kontakty / Contacts
Producent / Producer
Farid Eslam,
Mind Riot Media s.r.o.
Adresa / Address
Kubelíkova 1224/42,
130 00, Prague 3
2011. Young Arabs have taken their anger
and discontent to the streets throughout
the Middle East and North Africa. They
have brought an acute awareness of the
need for change in Arab countries. But
most of the world is still wondering. Who
are these people? How do they envision
the future of their societies? In order to
understand the dreams, conflicts and life
situations of these people, we will introduce
young contemporary artists from different
cities in the Middle East. They represent
a new generation of Arabs who seamlessly
integrate aspects of different cultures and
philosophies into their lifestyle and work.
The conflicts they have to face on a personal
and professional basis heavily influence their
art, creating a truly progressive underground
culture. It is getting more visible in every
major city in the region, making the Middle
East one of the culturally most vibrant
regions of today’s world.
Mobil / Mobile
+420 603 789 119
email
[email protected]
URL
www.mindriot.com
264, 265
finanční podpora
/Financial Support
rozpočet
/Budget
stopáž
/Running Time
HFF Hessian Film Fund, Lebanese
Ministry for Tourism, Goethe
Institut, Royal Film Commission
Jordan, SAFAR
250000 EUR
80 min
natáčecí formát
/Shooting
format
HD
promítací
formát
/Screening
Format
HD
jazyky
/Languages
titulky
/Subtitles
Arabsky,
Anglicky
/Arabic,
English
Česky, Anglicky,
Německy,
Francouzsky,
Arabsky / Czech,
English, German,
French, Arabic
Producent
/Producer
produkční společnost
/Production Company
koprod. spol.
/CoproD. Co.
Zdeněk Holý
Produkční skupina
Zdeňka HoléhO
Česká televize
Z lásky k dětem
Out of Love
for Children
Veronika Lišková
plánovaná
premiéra
/Expected
Premiere
Červen
/June
2014
�
FILM VE VÝVOJI
/FILM IN DEVELOPMENT
kamera
/DOP
střih
/Editor
Braňo Pažitka
Hedvika
Hansalová
Jirkovi je 31 let. Říká o sobě, že je celkem
obyčejný člověk. Má své záliby, stabilní
zaměstnání, přátele a psa. Žije v malém
městě v západních Čechách. Je tu ale
jeden problém – Jirka je pedofil. Již sedm
let miluje dnes dvanáctiletou Danušku.
Jirka se Danušky nikdy intimně nedotkl,
i když to rozhodně neznamená, že by po
fyzickém kontaktu s ní netoužil, nebo si ho
pravidelně ve své fantazii nepředstavoval.
Pravidelné setkávání s ní ho naplňuje euforií,
v opačném případě propadá v deprese. Jeho
láska je intenzivní a výrazně romantická,
zároveň je to láska bez perspektiv. Své
milované se nemůže vyznat, svou lásku k ní
rozhodně nemůže fyzicky naplnit a navíc
se každým dalším rokem neodvratně blíží
doba, kdy ji ztratí. Plastický filmový portrét
pedofilně orientovaného člověka, jeho
lásky a neustálého boje za smíření se se
sebou samým i za možnost přijetí uvnitř
společnosti.
Kontakty / Contacts
Producent / Producer
Zdeněk Holý,
Produkční skupina
Zdeňka Holého, s.r.o.
Adresa / Address
Palackého 541,
252 29, Dobřichovice
Jiri is 31 years old. He says he is an ordinary
person. He has hobbies, a stable job, friends
and a dog. He lives in a small town in western
Bohemia. But there's just one problem:
Jiri is a pedophile. For seven years now
he has been in love with twelve-year-old
Danuska. Jiri has never touched the girl but
he frequently fantasizes about her. Meeting
her fills him with joy. On other days, he
suffers from bouts of depression. His love
is intense and extremely romantic but it is
also an impossible love. He cannot declare
his love, let alone physically pursue it. And
with each passing year, the time is inevitably
approaching when he will lose her forever.
A compelling portrait of Jiri, his love, and his
constant struggle to fit in and to make peace
with himself.
Mobil / Mobile
+420 721 517 780
email
[email protected]
266, 267
distributor
/Distributors
finanční podpora
/Financial Support
Film
Distribution
ARTCAM
Czech State Fund for
the Support and Development
of Czech Cinematography
stopáž
/Running Time
75 min
natáčecí formát
/Shooting
format
HD
promítací
formát
/Screening
Format
DCP, HD, DVD
jazyky
/Languages
titulky
/Subtitles
Česky
/Czech
Anglicky
/English
Producent
/Producer
produkční společnost
/Production Company
koprod. spol.
/CoproD. Co.
výkonná prod.
/Executive Prod.
scénář
/ScreenPlay
kamera
/DOP
střih
/Editor
zvuk
/Sound
Pavel Otto
Bureš
Wake Forest
HBO Czech
Republic
Petr Koza
Pavel Otto
Bureš
Diviš Marek
Jiří Brožek,
Evženie
Brabcová
Jan Štindl
Za světlem tmou
Through Darkness
to Light
Pavel Otto Bureš
plánovaná
premiéra
/Expected
Premiere
Říjen
/October
2012
�
FILM V POSTPRODUKCI
/FILM IN POST-PRODUCTION
Co se stane, když se Vám narodí dítě, které
nemůže na světlo? Jak bojovat s nemocí,
která ve spojení se sluncem zabíjí? Porfýrie
je zvláštní genetická choroba, kterou
veřejnost téměř nezná, avšak pravděpodobně
právě ona dala vzniknout legendě o upírech
– tajemných bytostech lidského původu,
žijících v noci a zmírajících za denního světla.
Ve skutečnosti jsou na život ve tmě odkázáni
někteří naši bližní – normální lidé, které
postihla porfýrie.
Kontakty / Contacts
Producent / Producer
Pavel Otto Bureš,
Wake Forest
Adresa / Address
Údraž 6,
397 01, Albrechtice
nad Vltavou
What do you do when your child must avoid
sunlight? How do you fight a disorder that
can be fatal after exposure to the sun?
Porphyria is a rare, virtually unknown genetic
disorder that might have contributed to the
legend of vampires - mysterious creatures
who thrive at night and die in daylight. Yet
even some ordinary people suffering from
porphyria are also forced to live in darkness.
Mobil / Mobile
+420 602 304 204
email
[email protected]
268, 269
finanční podpora
/Financial Support
Czech State Fund for
the Support and Development
of Czech Cinematography,
Bio Art Production
stopáž
/Running Time
70 min
natáčecí formát
/Shooting
format
HD
promítací
formát
/Screening
Format
HD
jazyky
/Languages
titulky
/Subtitles
Česky
/Czech
Anglicky
/English
Producent
/Producer
produkční společnost
/Production Company
koprod. spol.
/CoproD. Co.
Pavlína
Kalandrová
Duracfilm
Česká televize
Zdeněk Výhybka
Rykr
Zdeněk
the Pointsman
Rykr
plánovaná
premiéra
/Expected
Premiere
Říjen
/October
2013
�
FILM VE VÝVOJI
/FILM IN DEVELOPMENT
Andrea Culková
scénář
/ScreenPlay
kamera
/DOP
střih
/Editor
zvuk
/Sound
Andrea Culková
Aleš Blabolil
Darina
Moravčíková
Jakub Jurásek
Progresivní kurátor, umělec a historik se
nalézá v náročné životní situaci. Pracovně
řeší, jak nejlépe a nejsrozumitelněji vytvořit
zprávu o rozporuplné osobnosti Zdeňka
Rykra (1900–1940) – významném reklamním
tvůrci a designérovi dnes již nadnárodních
firem (Orion – Nestlé, Baťa, Škoda), malíři,
teoretikovi, grafikovi, kreslíři a autorovi
vtipů, aranžérovi, žurnalistovi. Vodítkem
kurátorových úvah je Rykrův neustálý
přeshraniční pohyb jak mezi technikami,
žánry a tématy, tak mezi státy Evropy
(Francie, Řecko, Španělsko, Belgie). Tento
pohyb je principem Rykrova životního
přístupu ke světu, a současně z tohoto těžko
zařaditelného tvůce dělá dnes v kulturněsociálním smyslu nadčasovou osobnost
světového významu. Rykra se rozhodne
zkoumat netradičním způsobem – přes to,
co je mu nejbližší – tj. skrze soudobé umění,
umělce a teoretiky. Vyhledává ty, kteří ve
své tvorbě nějakým způsobem vědomě či
nevědomě reflektují Rykrem užívané principy,
a vyzývá je k hlubšímu uměleckému dialogu
s jeho tvorbou.
Kontakty / Contacts
Producent / Producer
Pavlína Kalandrová,
Duracfilm
Adresa / Address
Primátorská 45,
180 00, Prague 8
An experienced head curator and art
historian ponders the best and most
accessible way to introduce Zdeněk Rykr
(1900–1940). Rykr was a celebrated ad
designer who worked for companies such as
Orion - Nestlé, Baťa and Škoda, which have
since become multinational giants. But he
was also a painter, theorist, graphic artist,
draughtsman, decorator, journalist and joke
writer. The curator’s reflections are guided by
Rykr's constant movement across borders.
He not only switched between various media,
techniques, genres and topics, but also lived
in France, Greece, Spain, Belgium and other
parts of Europe. Movement is the central
principle of Rykr’s approach to life and the
world, and it lends this hard-to-define artist
a global significance. The curator decides to
examine Rykr using contemporary art, artists
and critics. Artists and art professionals
who, consciously or not, work with some of
Rykr’s principles, enter a dialogue with his
work.
Mobil / Mobile
+420 724 328 583
email
[email protected]
270, 271
finanční podpora
/Financial Support
rozpočet
/Budget
stopáž
/Running Time
Czech State Fund for
the Support and Development
of Czech Cinematography
200000 EUR
90 min
natáčecí formát
/Shooting
format
HD
promítací
formát
/Screening
Format
DCP, 35 mm
jazyky
/Languages
titulky
/Subtitles
Česky
/Czech
Anglicky,
Francouzsky,
Španělsky
/English,
French,
Spanish
Producent
/Producer
produkční společnost
/Production Company
koprod. spol.
/CoproD. Co.
výkonná prod.
/Executive Prod.
scénář
/ScreenPlay
Pavel Doležal
ZIPO FILM production
Česká televize,
RWE –
Jihomoravská
plynárenská
Stanislava
Ziková
Adolf Zika
Země česká,
domov Tvůj!
The Czech
Land, Your Home!
plánovaná
premiéra
/Expected
Premiere
Listopad
/November
2012
�
PŘED PREMIÉROU
/AWAITING PREMIERE
Adolf Zika
střih
/Editor
zvuk
/Sound
hudba
/Music
Alois Fišárek
Jiří Klenka,
Pavel Dvořák
Pavel Šporcl,
Petr Roškaňuk,
Petr Brant
Je tvůj život zábava, nuda, tragédie, komedie
nebo horská dráha? Jsi šťastný, smutný či
znechucený z věcí kolem sebe?
Natoč svým pohledem jeden den svého života
a staň se i ty spolutvůrcem celovečerního
dokumentárního filmu Adolfa Ziky Země
česká, domov Tvůj!
Těmito slovy vyzval Adolf Zika národ ke
spolupráci na projektu Země česká domov
Tvůj, do kterého se mohl zapojit každý z nás.
Kromě příspěvků od samotných občanů
ale vyslal 11. 5. 2012 do všech koutů naší
země i vlastní štáby s jasným zadáním.
Improvizace a živelnost amatérských záběrů
se propojí s vysokou profesionalitou a jasným
tvůrčím záměrem, aby vznikl neobyčejný film
o jednom obyčejném dni v naší zemi.
Kontakty / Contacts
Producent / Producer
Pavel Doležal,
ZIPO FILM production, s.r.o.
Adresa / Address
Dienzenhoferovy sady 1102/1,
150 00, Prague 5
Is your life fun, boring, tragic or a roller
coaster? Are you happy, sad or put off by
things around you? Shoot a day in your life
and participate in The Czech Land, Your
Home!
Filmmaker Adolf Zika encouraged ordinary
Czechs to take part in this film project
that took place May 11, 2012, but also sent
out crews to various parts of the country.
Improvised and lively footage shot by nonprofessionals will be combined with clear
creative intent in this unique film about an
ordinary day in the Czech Republic.
Mobil / Mobile
+420 722 297 287 email
[email protected]
URL
www.zipofilm.cz
272, 273
stopáž
/Running Time
90 min
natáčecí formát
/Shooting
format
HD
promítací
formát
/Screening
Format
HD, DCP
jazyky
/Languages
titulky
/Subtitles
Česky
/Czech
Anglicky
/English
Producent
/Producer
produkční společnost
/Production Company
koprod. spol.
/CoproD. Co.
Petr Koza,
Ivo Krátký
Bio Art Production
Česká televize
Zuzana Michnová:
Jsem slavná tak akorát
Zuzana Michnová:
Just the Right Kind
of Famous
plánovaná
premiéra
/Expected
Premiere
Březen
/March
2013
�
FILM VE VÝROBĚ
/FILM IN PRODUCTION
Jitka Němcová
scénář
/ScreenPlay
kamera
/DOP
střih
/Editor
zvuk
/Sound
Jitka Němcová
Diviš Marek
Jakub Hejna
Jan Štindl,
Radim Hladík
Celovečerní dokumentární film o hudební
skladatelce, textařce a zpěvačce Zuzaně
Michnové, mimo jiné hlavní představitelce
skupiny Marsyas, která v obnovené sestavě
obráží ve svých 63 letech hudební kluby
a festivaly po celé České republice a téměř
vždy je doslova narváno a vyprodáno. Náš
film přiblíží ve vzpomínkách odobí její
největší slávy, radosti, ale i těžké chvíle
v životě. Sama o sobě tvrdí „jsem slavná tak
akorát“, miluje dobré víno a fobie z knoflíků ji
přivádí k šílenství, což jen málokdo ví. Zuzana
je spontánní písničkářkou, která se prostě
a nehledaně svěřuje se svými pocity a city.
Dělá to zpravidla s jistou přirozenou grácií,
její obrazy jsou předmětné a její výrazivo
živelně neuhlazené.
Kontakty / Contacts
Producent / Producer
Petr Koza,
Bio Art Production s.r.o.
Adresa / Address
Korunní 104 / A2,
101 00, Prague 10
A feature-length documentary film about the
singer-songwriter Zuzana Michnová. Best
known for her long-time collaboration with
the folk band Marsyas, 63-year-old Michnová
still tours the Czech Republic to perform
to sold-out venues and music clubs. The
film recounts her happy years but also her
professional and personal struggles. She
claims that she's just the right amount of
famous, enjoys good wine and suffers from
button phobia. Equipped with natural grace
and coarse language, the spontaneous artist
shares some of her feelings and views.
Mobil / Mobile
+420 737 520 099
email
[email protected]
URL
www.bioartproduction.cz
274, 275
stopáž
/Running Time
80 min
natáčecí formát
/Shooting
format
HD
promítací
formát
/Screening
Format
HD
jazyky
/Languages
titulky
/Subtitles
Česky
/Czech
Anglicky
/English
Producent
/Producer
Margareta
Hrůza
Život mého otce
The Life
of My Father
Leden
/January
2014
�
FILM VE VÝROBĚ
/FILM IN PRODUCTION
co-production forum: East European Forum 2011
training programme: ex oriente film 2011
Margareta Hrůza
plánovaná
premiéra
/Expected
Premiere
finanční podpora
/Financial Support
FITES, Czech Literary Fund,
Czech State Fund for the
Support and Development
of Czech Cinematography,
The Norwegian Embassy
in Prague, Solgløtt
Foundation
scénář
/ScreenPlay
kamera
/DOP
střih
/Editor
Margareta
Hrůza
Jakub Šimůnek,
Petr Koblovský
Jan Zajíček
„Chci tě přesvědčit, že to, co vidíš a slyšíš,
se mohlo stát i tobě.“ (Luboš Hrůza)
2. prosince 2008 můj otec Luboš Hrůza
náhle a tragicky zemřel. Byla jsem v šoku.
Uklidila jsem v jeho bytě, vyprázdnila
jeho ledničku, ale všechno ostatní jsem
nechala tak, jak to vypadalo, když jsme tam
byli naposled spolu. Zavřela jsem dveře
a napadlo mě, že až se sem otec vrátí, bude
mít radost, že je uklizeno. Po roce jsem tam
opět přišla a byt vypadal tak, jak jsem ho
opustila. Nechtělo se mi ho vyklízet, ale
nakonec jsem se do toho pustila. A právě
tehdy jsem ve sklepě objevila stovky kreseb,
skic a obrazů, které mapují celou jeho
scénografickou kariéru - začátky na DAMU,
zrod Činoherního klubu, léta jako hlavní
scénograf Národního divadla v Norsku, na
Islandu, ve Švédsku a Dánsku. Bylo tam
všechno. Prohlížela jsem si všechny ty kresby
a skoro na všech už se objevila plíseň...
Kontakty / Contacts
Producent / Producer
Margareta Hrůza
Adresa / Address
Na Václavce 14,
150 00, Praha 5
Luboš Hrůza was the most influential stage
designer in Scandinavia in the 1970s and
1980s, and was one of the leading factors in
changing the conceptual way of using space
on stage. He brought in a new dramaturgy
and very much formed the development
of theater in the 70s. He became the head
of stage design at the Nationaltheatret in
Oslo for 20 years. While still not speaking
Norwegian, he was to become known to the
Norwegian public as “Ibsen's Brother” or
“the revival of Ibsen” through his famous
interpretations of this author's plays. The
film is braided with three storylines. The
chronological journey undergone by the
daughter who wants to go back in time and
follow the path of her father and his artistic
development. In order to understand the
impact Luboš had in the theatre scene, we
also have to understand the principles of
stage design.
Tel. / Fax
+420 251 561 820
Mobil / Mobile
+420 603 418 925
email
[email protected]
276, 277
stopáž
/Running Time
90 min
52 min
natáčecí formát
/Shooting
format
DV
promítací
formát
/Screening
Format
DVD
jazyky
/Languages
titulky
/Subtitles
Česky, Anglicky,
Norsky
/Czech, English,
Norwegian
Anglicky
/English
Školy, instituce,
organizace
Film schools,
Institutions,
Organizations
České dokumentární
filmy
na festivalech 2011 — 2012
Czech Documentaries
at Festivals 2011 — 2012
Distributoři, prodejci
Distributors, Sales
Vzdělávací programy
Training ProgrammeS
České filmové festivaly
Czech Film
Koprodukční fóra
CO–PRODUCTION
ForumS
České dokumentární
filmy
v kinech
Czech documentaries
in theatrical release
278, 279
Školy, instituce, organizace
Film schools,
Institutions, Organizations
ŠKOLY / FILM SCHOOLS
Filmová a televizní fakulta Akademie
múzických umění (FAMU)
FAMU – Film and TV School of
Academy
of Performing Arts
Smetanovo nábřeží 2, 116 65 Praha 1
tel: +420 234 244 311
fax: +420 234 244 363
e-mail: [email protected]
www.famu.cz
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Katedra filmových studií
Faculty of Philosophy and Arts,
Charles University
Film Studies Department
nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
tel: +420 221 619 227
fax:+420 221 619 388
e-mail: [email protected]
www.film.ff.cuni.cz
Filozofická fakulta Masarykovy
univerzity
Ústav filmu a audiovizuální kultury
Faculty of Arts, Masaryk University
Department of Film Studies and
Audiovisual Culture
Arne Nováka 1, 602 00 Brno
tel: +420 549 49 7437
fax: +420 549 49 1520
e-mail: fav@phil.muni.cz
www.phil.muni.cz/fav
Filozofická fakulta
Univerzity Palackého
Katedra divadelních, filmových
a mediálních studií
Faculty of Arts, Palacký University
Department of Theatre, Film and
Media Studies
Univerzitní 3, 771 80 Olomouc
tel: +420 585 633 423
fax: +420 585 229 162
www.filmadivadlo.cz
Filmová akademie
Miroslava Ondříčka (FAMO)
Film Academy of
Miroslav Ondříček (FAMO)
Lipová alej 2068, 397 01 Písek
tel: +420 382 264 212
fax: +420 380 602 080
e-mail: famo@filmovka.cz
www.filmovka.cz
INSTITUCE / INSTITUTIONS
Univerzita Tomáše Bati
Fakulta mediálních komunikací
Tomáš Baťa University
Faculty of Multimedia
Communications
Štefánikova 2431, 760 01 Zlín
tel: +420 576 034 205 fax: +420 576 034 215
e-mail: fmk@utb.cz
www.fmk.utb.cz
MEDIA Desk ČR
MEDIA Desk Czech Republic
Národní třída 28, 110 00 Praha 1
tel: 221 105 209 210
fax: 221 105 303
e-mail: info@mediadeskcz.eu www.mediadeskcz.eu
Vysoká škola umělecko-průmyslová
Ateliér filmové a televizní grafiky
Academy of Arts, Architecture and
Design
Studio of Film avd TV Graphics
náměstí Jana Palacha 80, 116 93 Praha 1
tel: +420 251 098 111
fax: +420 251 098 289
www.vsup.cz/en/grafika/atelier-filmove
-a-televizni-grafiky
Střední průmyslová škola sdělovací
techniky
School of Telecommunications and
Broadcasting Technology
Panská 856/3, 110 00 Praha 1
tel: +420 221 002 111
fax: +420 221 002 666
e-mail: sekretariat@panska.cz
www.panska.cz
Eurimages
Ministerstvo kultury, OMA
Maltézské nám. 1, 118 11 Praha 1
tel: +420 257 085 211
GSM: +420 724 517 996
fax: +420 267 072 273
e-mail: zuzana.kopeckova@mkcr.cz
Ministerstvo kultury ČR
– Odbor médií a audiovize
Ministry of Culture Czech Republic
– Media Department
Milady Horákové 139, 160 41 Praha 6
Tel: +420 257 085 315
Fax: +420 224 322 558
e-mail: helena.frankova@mkcr.cz
Národní filmový archiv
National Film Archive
Malešická 12, 130 00 Praha 3
tel: +420 271 770 500
fax: +420 271 770 501
e-mail: nfa@nfa.cz
www.nfa.cz
280, 281
NIPOS – Národní informační a
poradenské středisko pro kulturu
NIPOS – The National Information and
Consultative Center for Culture
Blanická 4, 120 21 Praha 2
tel.: +420 221 507 900
fax: +420 221 507 929
e-mail: nipos@nipos-mk.cz
www.nipos-mk.cz
ORGANIZACE / ORGANIZATIONS
Asociace producentů v audiovizi
Audiovisual Producers’ Association
Národní 28, 110 00 Praha 1
tel: +420 221 105 302
fax: +420 221 105 303
e-mail: apa@asociaceproducentu.cz
www.asociaceproducentu.cz
ČFTA – Česká filmová
a televizní akademie
Czech Film and Television
Academy
Chlumova 7, 130 00 Praha 3
tel: +420 255 707 333
fax: +420 255 707 303
e-mail: info@cfta.cz
www.cfta.cz
Rada pro rozhlasové a televizní
vysílání
Council for Radio and Television
Broadcasting
Škrétova 44/6, 120 21 Praha 2
tel.: +420 274 813 830
fax: +420 274 810 885
e-mail: info@rrtv.cz
www.rrtv.cz
Asociace českých filmových klubů
Association of Czech Film Clubs
Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště
tel: +420 572 501 989
fax: +420 572 501 400
e-mail: produkce@acfk.cz
www.acfk.cz
Česká filmová komora
Czech Film Chamber
Národní 28, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 105 210
fax: +420 221 105 303
e-mail: info@filmovakomora.cz
www.filmovakomora.cz
Asociace provozovatelů kin
Cinema Exhibitors’ Association
Politických vězňů 445, 266 01 Beroun
Tel: +420 311 625 307
www.kinari.cz
České filmové centrum
– Film Promotion
Czech Film Center
– Film Promotion
Národní 28, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 105 321/322
fax: +420 221 105 303
e-mail: info@filmcenter.cz
www.filmcenter.cz
Státní fond ČR pro podporu
a rozvoj české kinematografie
The Czech State Fund for the
Support and Development of Czech
Cinematography
Maltézké náměstí 1, 118 01 Praha 1
tel: +420 257 085 111
fax: +420 224 317 261
e-mail: fondkino@mkcr.cz
www.mkcr.cz
CEFS – Česká společnost
pro filmová studia
Czech Society for Film Studies
nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
cefs.cz@gmail.com
www.cefs.cz
CIANT
Mezinárodní centrum
pro umění a nové technologie
International Centre for Art
and New Technologies
Imrychova 882, 143 00 Praha 4
tel: +420 296330965-6
fax: +420 296330967
e-mail: info@ciant.cz
www.ciant.cz
Institut dokumentárního filmu
Institute of Documentary Film
Školská 12, 110 00 Praha 1
tel/fax: +420 224 214 858
e-mail: idf@dokweb.net
www.dokweb.net
FITES – Český filmový
a televizní svaz
FITES – Czech Film
and Television Union
Pod Nuselskými schody 3
120 00 Praha 2
e-mail: info@fites.cz
www.fites.cz
Unie filmových distributorů
Film Distributors’ Union
nám. Winstona Churchilla 2,
Praha 3, 130 00
tel/fax: +420 222 713 001
e-mail: ufd@ufd.cz
www.ufd.cz
České filmové centrum
– Film Commission
Czech Film Center
– Film Commission
Národní 28, 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 105 254
fax: +420 221 105 303
e-mail: info@filmcommission.cz
www.filmcommission.cz
282, 283
Distributoři, prodejci
Distributors, Sales
DISTRIBUTOŘI / DISTRIBUTORS
Aerofilms
Biskupcova 31, 130 00 Praha 3
tel: +420 224 947 566
fax: +420 222 585 345
e-mail: info@aerofilms.cz
www.aerofilms.cz
Asociace českých filmových klubů
Association of Czech Film Clubs
Stonky 860, 68 601 Uherské Hradiště
tel/fax: +420 527 501 989
e-mail: produkce@acfk.cz
www.acfk.cz
Bionaut
Dělnická 47, 170 00 Praha 7
tel.: +420 222 967 358,
fax: +420 222 967 357
e-mail: bionaut@bionaut.cz
www.bionaut.cz
Bioscop
Na Klikovce 7, 140 00 Praha 4
tel: +420 221 436 305
fax: +420 221 436 100
e-mail: info@bioscop.cz
www.bioscop.cz
Blue Sky Film Distribution
Palace Beethoven Lázeňská 11, Praha 1
tel: +420 224 222 398
fax: +420 224 233 529
email: info@bsfd.cz
www.blueskyfilm.cz
Bontonfilm
Nádražní 23/344, 151 34 Praha 5
tel : +420 257 415 111–112
fax: +420 257 415 113
e-mail: bonton@bontonfilm.cz
www.bonton-film.cz
CinemArt
Národní 28, P. O. Box 844, 111 21, Praha 1
tel: +420 224 949 110
fax: +420 221 105 220
e-mail: info@cinemart.cz
www.cinemart.cz
Doc Alliance Films
Bubenská 1, 170 00 Praha 7
tel: +420 777 613 094
e-mail: info@dafilms.com
www.dafilms.com
Falcon
Václavské náměstí 832/19
110 00 Praha 1
tel.: +420 224 422 244
fax: +420 224 422 240
e-mail: falcon@falcon.cz
www.falcon.cz
Národní filmový archiv
National Film Archive
Malešická 12, Praha 3, 130 00
tel: +420 222 592 477
fax: +420 271 770 501
e-mail: tomas.hala@nfa.cz
www.nfa.cz
Film Distribution Artcam
Rašínovo nábřeží 6, 128 00 Praha 2
tel: +420 221 411 619
fax: +420 221 411 699
e-mail: artcam@artcam.cz
www.artcam.cz
OutCome
Jižní náměstí 946/23, 141 00 Praha 4
tel: +420 776 066 165
fax: +420 271 750 751
e-mail: jarmila@outcome.cz
www.outcome.cz
Film Europe
Branická 1950/209, 140 00 Praha 4
tel:+420 222 521 255
fax: +420 244 400 075
e-mail: info@filmeurope.cz
www.filmeurope.cz
OUTDOOR FILMS
Smetanovo náměstí 7, 702 00 Ostrava
tel.: +420 596 620 500
fax: +420 596 112 900
e-mail: info@outdoorfilms.cz
www.outdoorfilms.cz
Hollywood Classic Entertainment
Psohlavců 8, 147 01 Praha 4
tel: +420 226 224 111
fax: +420 226 224 110
e-mail: hce@hce.cz
www.hce.cz
Space Films
Havlovská 135/36, 160 00 Praha 6
tel./fax: +420 257 535 107
e-mail: jjezek@space-films.cz
www.space-films.cz
Intersonic
Burešova 4, 182 00 Praha 8
tel.: +420 286 587 028
www.intersonic.cz
Warner Bros. Entertainment
Soukenická 13, 110 00 Praha 1
tel/fax: +420 296 580 333
e-mail: info@warnerbros.cz
www.warnerbros.cz
Magic Box
Na Klikovce 7/367, 140 00 Praha 4
tel: +420 221 436 424
fax.: +420 221 436 405
e-mail: magicbox@magicbox.cz
www.magicbox.cz
284, 285
PRODEJCI / SALES
AQS
Kunětická 2354/2, 120 00 Praha 2
tel: +420 221 436 100
fax: +420 221 436 105
e-mail: sales@aqs.cz
www.aqs.cz
Ateliéry Bonton Zlín
Vodičkova 38, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 814 445
fax: +420 224 814 447
e-mail: david.budsky@bonton.cz
www.ateliery.cz
Česká televize – Telexport
Kavčí hory, 140 70 Praha 4
tel: +420 261 137 047
fax: +420 261 211 354
e-mail: telexport@ceskatelevize.cz
www.ceskatelevize.cz/telexport
Film Europe
Branická 209, 142 00 Praha 4
tel: + 420 222 521 257
e-mail: info@filmeurope.eu
www.filmeurope.eu
Filmexport Prague Distribution
Marie Cibulkové 34, 140 00 Praha 4
tel: +420 244 014 217
e-mail: filmexport@volny.cz
Simply Cinema
Rašínovo nábř. 6, 120 00 Praha 2
tel: +420 224 918 833
fax: +420 224 919 969
e-mail: office@simplycinema.cz
www.simplycinema.cz
České filmové festivaly
Czech Film Festivals
Academia Film Olomouc
Mezinárodní filmový festival
populárně-vědeckých
a dokumentárních filmů
International Festival of Science
Documentary Films
Umělecké centrum UP, Univerzitní 3
771 80 Olomouc
tel.: +420 585 633 434
e-mail: afo@afo.cz
www.afo.cz
EKOFILM
Mezinárodní filmový festival
o životním prostředí, přírodním
a kulturním dědictví
International Film Festival on the
Environment and Natural
and Cultural Heritage
Soborská 6, 160 00 Praha 6
tel./fax: +420 233 323 333
e-mail: ekofilm@ekofilm.cz
www.ekofilm.cz
AniFest
Mezinárodní festival
animovaných filmů
International Festival
of Animated Films
Jindřicha Plachty 28, 150 00 Praha 5
tel: +420257324507
fax: +420257324508
info@anifest.cz
www.anifest.cz
FEBIOFEST
Mezinárodní filmový festival Praha
International Film Festival Prague
Růžová 13, 110 00 Praha 1
tel: +420 221 101 111
fax: +420 221 101 120
e-mail: info@febiofest.cz
www.febiofest.cz
Dny evropského filmu
Days of European Film
Národní 28, 110 00 Praha 1
tel: +420 603 844 811
e-mail: info@eurofilmfest.cz
www.eurofilmfest.cz
Finále Plzeň – Festival českých filmů
Festival of Czech Films
Dominik centrum s. r. o.
Dominikánská 3, 301 12 Plzeň
tel: +420 378 035 400 fax: + 420 378 035 332
e-mail: info@filmfestfinale.cz
www.filmfestfinale.cz
286, 287
Fresh Film Fest
Mezinárodní filmový festival
studentských filmů
International Festival of First Features
and Student Films
Palac Akropolis, Kubelíkova 1548/27
130 00 Praha 3
tel: +420 296 330 940
fax: +420 272 048 702
e-mail: info@freshfilmfest.net
www.freshfilmfest.net
Jeden svět – Mezinárodní festival
dokumentárních filmů o lidských
právech
One World – International Human
Rights Documentary Film Festival
Člověk v tísni o. p. s.
Šafaříkova 635/24, 120 00 Praha 2
tel: +420 226 200 400
e-mail: mail@oneworld.cz
www.oneworld.cz
Letní filmová škola Uherské Hradiště
Summer Film School Uherské
Hradiště
Asociace českých filmových klubů
Stonky 860, 68601 Uherské Hradiště
tel: +420 572 501 989
fax: +420 572 501 400
e-mail: produkce@acfk.cz
www.lfs.cz
Mezinárodní festival
dokumentárních filmů Ji.hlava
Jihlava International
Documentary Film Festival
Jihlavský spolek amatérských filmařů
Bubenská 1, 170 00 Praha 7
tel: +420 774 101 655
e-mail: info@dokument-festival.cz
www.dokument-festival.cz
Mezinárodní festival
outdoorových filmů
International Outdoor Film Festival
Smetanovo náměstí 7, 702 00 Ostrava
tel: +420 596 620 500
fax: 0420 596 112 900
e-mail: info@outdoorfilms.cz
www.outdoorfilms.cz
Mezinárodní filmový
festival Karlovy Vary
Karlovy Vary International
Film Festival
Film Servis Festival Karlovy Vary a. s.
Panská 1, 110 00 Praha 1
tel: +420 221 411 011
fax: +420 221 411 033
e-mail: festival@kviff.com
www.kviff.com
Mezipatra
Queer filmový festival
Queer Film Festival
Pobřežní 95/74, 186 00 Praha
e-mail: info@mezipatra.cz
www.mezipatra.cz
Ostrava Kamera Oko
Mezinárodní filmový festival se
zaměřením na kameramanskou tvorbu
International Cinematographers’ Film
Festival
Vítězné náměstí 14, 160 00 Praha 6
tel: +420 776 411 339
e-mail: Info@filmfestivalostrava.com
www.filmfestivalostrava.com
Zlín Film Festival
Mezinárodní festival filmů
pro děti a mládež
Interational Film Festival
for Children and Youth
Filmová 174, 761 79 Zlín
tel: +420 724 351 091
e-mail: festival@zlinfest.cz
www.zlinfest.cz
Mezinárodní televizní
festival Zlatá Praha
International Television
Festival Golden Prague
Česká televize, Kavčí hory
140 70 Praha 4
tel: +420 261 137 179
fax: +420 261 137 124
e-mail: johana.muckova@ceskatelevize.cz
www.ceskatelevize.cz/specialy/
zlatapraha/
288, 289
České dokumentární filmy
v kinech
Czech Documentaries
in Theatrical Release
Název / Original Title
English Title
Režisér / Director
Premiéra
/ Premiere
Zneužívaný
Abused
Ivanna Benešová
26/9/2011
Můj otec George
Voskovec
My Father George
Voskovec
Libuše Rudinská
13/10/2011
Em a On
EM and HE
Vladimír Michálek
3/11/2011
Venku
On the Outside
Veronika Sobková
3/11/2011
Rock života
A Catapult of Fate
Jan Gogola ml.
3/11/2011
Pod sluncem tma
Solar Eclipse
Martin Mareček
3/11/2011
Závod ke dnu
Race to the Bottom
Vít Janeček
3/11/2011
Nadohled
In Sight
Andrea Slováková
10/11/2011
Trafačka - Chrám
svobody
Trafačka - Temple of
Freedom
Saša Dlouhý,
Roman Vávra
11/11/2011
Trojmezí
The Tripoint
Klára Řezníčková
29/11/2011
Soukromý vesmír
Private Universe
Helena Třeštíková
26/1/2012
Rok konopí
Year of Marihuana
Petr Slabý
19/4/2012
Tajemství podzemní
továrny v Chebu
The Secrets of an
Underground Plant
in Cheb
Miloš Pilař
22/4/2012
Věra 68
Vera Caslavska - 68
Olga Sommerová
3/5/2012
Tmář a jeho rod aneb
Slzavé údolí pyramid
Obscurantist and
His Lineage or
The Pyramids’ Tearful
Valleys
Karel Vachek
3/5/2012
Tomorrow Will Be
Better
Tomorrow Will Be
Better
Martin Přívratský
10/5/2012
Váňa
Váňa - The Biggest
Race Is Life Itself
Jakub Wagner
6/9/2012
Největší přání
The Greatest Wish
Olga Špátová
20/9/2012
Nazareth - Nekonečný
rockový mejdan
Nazareth Until We
Drop
Miloslav Šmídmajer
27/9/2012
290, 291
České dokumentární filmy
na festivalech 2011 — 2012
Czech Documentaries
at Festivals 2011 — 2012
Název
/ English Title
Režisér
/ Director
Producent, produkční spol.
/ Producer, Production Co.
Premiéra
/ Premiere
Festivaly / Festivals
59/184/84
Lukáš Kokeš
FAMU
10 / 2009
Supetar Super Film Festival 20011
(Croatia); DokumentART 2011 (Neubrandenburg, Germany)
Alda
Viera Čákanyová
FAMU
11 / 2009
IDFF Punto de Vista (Navarra, Spain);
DokumentART 2011 (Neubrandenburg, Germany)
Cinematerapie
/ Cinematherapy
Ivan Vojnár
Ivan Vojnár
/ Ivan Vojnár Film
4 / 2010
ZagrebDOX 2011 (Croatia)
Český mír
/ Czech Peace
Vít Klusák, Filip
Remunda
Vít Klusák, Filip Remunda
/ Hypermarket Film
5 / 2010
Supetar Super Film Festival 2011 (Croatia), Ljubljiana
DocFilm Festival 2011 (Slovenia), Disappearing Act III 2011
- New York (USA), Minneapolis/St.Paul International Film
Festival 2011 (USA), European Film Festival 2011 (USA),
Crossing Europe Filmfestival 2011 (Linz, Austria),
Al Jazeera International Film Festival (Doha, Qatar)
(Aljazeera Special Award / Investigative Journalism),
European Film Festival (Cairo, Egypt), Doc Planete Review
2011 (Warsaw, Poland), Moscow International Film Festival
2011 (Russia); Kenya International Film Festival 2011;
European and Meditteranean Film Festival 2011, Tranzyt
Documentary Film Festival 2011, Muestra Internacional
Documental Colombia 2011, DocuDays 2011
Divadlo Svoboda
/ Theatre Svoboda
Jakub Hejna
Jiří Konečný / endorfilm
4 / 2011
2012
Cinequest (San Jose, USA); International Film Festival
Moscow 2012 (Russia)
2011
Karlovy Vary IFF 2011; Festival Internacional de Teatro
Clásico Almagro 2011 (Spain);
292, 293
Do samoty v tanci
/ Dancing into Solitude
Olga Sommerová
Jarmila Konířová Originální videojournal
4 / 2009
Aye Aye Film Festival 2011 (Nancy - Lorraine, France)
EM a ON / EM and HE
Vladimír Michálek
Martina Šantavá / HBO
Czech Republic
10 / 2011
Jihlava IDFF 2011 (Czech Republic); Finále Plzeň 2012
(Czech Republic)
Epochální výlet pana Třísky do
Ruska / The Epochal Trip of
Mr. Tříska’s to Russia
Filip Remunda
Pavel Plešák/ Czech TV
4 / 2011
Trieste Film Festival 2012 (Italy); Jihlava IDFF 2011
(Czech Republic)
Katka
Helena Třeštíková
Kateřina Černá, Pavel
Strnad / Negativ
2 / 2010
Docudays UA 2012 (Ukraine); MoMa - Documentary
Fortnight 2011 (New York, USA), goEast 2011 (Weisbaden,
Germany) - Honourable Mention; DocPoint Helsinki
(Finland); Full Frame Documentary Film Festival 2011
(Durham, USA); Göteborg Film Festival 2011 (Sweden), IFF
Haifa 2011 (Israel), One World Czech Republic 2011, Finále
Plzeň 2011 (Czech Republic), Thessaloniki Documentary
Festival 2011 (Greece), Moscow International Film Festival
2011 (Russia), MakeDox 2011 (Macedonia);
Kronika Oldřicha S.
/ Chronicle of Oldrich S.
Rudolf Šmíd
Jakub Hora, Marcela
Halousková / AniFest International Festival of
Animated Films
10 / 2011
SXSW - South by Southwest 2012 (Austin, USA); Krakow
Film Festival 2012 (Poland) - Special Mention; DocuDays
2012 (Ukraine) - Special Mention; DocAviv 2012 (Tel
Aviv, Israel); DOXA 2012 (Vancouver, Canada); Huesca
International Film Festival 2012 (Spain); SilverDocs 2012
(Silver Spring, USA); Taiwan IDFF 2012; IFF Message to
Man 2012 (St. Petersburg, Russia); IDFF DocsDF 2012
(Mexico City, Mexico); Trickfilm Stuttgart 2012 (Germany);
Láska v hrobě
/ Love in the Grave
David Vondráček
Tereza Krejčí, Kasimira
Velitchkova / Yekot Film
7 / 2011
Rome Independent Film Festival 2012 (Italy) - Best
Foreign Documentary Film; Karlovy Vary IFF 2011 (Czech
Republic);
Mám ráda nudný život
/ I Love My Boring Life
Jan Gogola ml.
Jiří Konečný / endorfilm
10 / 2009
DokumentART 2011 (Neubrandenburg, Germany);
Manuál na výrobu teroristy
/ Manual on How
to Create a Terrorist
Tereza Reichová
FAMU
10 / 2010
Cape Winelands South Africa 2011; Days of European Film
(Prague, Czech Republic)
Medvědí ostrovy
/ Bear Islands
Martin Ryšavý
Vratislav Šlajer
/ Bionaut Films
12 / 2010
Trento Film Festival 2012 (Italy); Karlovy Vary IFF 2011
(Czech Republic)
Mlčeti zlato
/ All That Glitters
Tomáš Kudrna
Tomáš Kudrna
/ Armada Films
3 / 2010
One World Romania 2011; Cronograf IDFF 2011 (Romania)
- The Grand Prix and the Trophy of the Festival;
294, 295
Mrtvá trať / Into Oblivion
Šimon Špidla
Pavel Berčík
/ Evolution Films
10/ 2011
goEast 2012 (Weisbaden, Germany); Trento Film Festival
2012 (Italy); Open City Docs Fest 2012 (London, UK); DMZ
Docs 2012 (Paju, South Korea); Rotterdam IFF 2012
(The Netherlands), Jihlava IDFF 2011 ( Czech Republic)
Můj otec George Voskovec
/ My Father George Voskovec
Libuše Rudinská
Libuše Rudinská
/ Rudinska Film
10 / 2011
Academia Film Olomouc 2012 (Czech Republic)
Nadohled / In Sight
Andrea Slováková
Pavlína Kalandrová
/ Duracfilm
11 / 2011
FAMUfest 2011 (Czech Republic); Jihlava IDFF 2011 (Czech
Republic); FebioFest 2012 (Czech Republic); Academia
Film Olomouc 2012 (Czech Republic)
Nebe peklo / Heaven Hell
David Čálek
Martina Šantavá
/ HBO Czech Republic
8 / 2010
Planete Doc Review 2011 (Warsaw, Poland); SXSW - South
by Southwest 2011 (Austin, USA), One World Czech
Republic 2011
Nejtěžší volba
/ The Hardest Choice
Dagmar Smržová
Petr Morávek / Czech TV
6 / 2010
Integracija 2012 (Koszalin, PL)
Nesvatbov
/ Matchmaking Mayor
Erika Hníková
Jiří Konečný / endorfilm
11 / 2010
Oko nad Prahou
/ Eye Above Prague
Olga Špátová
Eliška Kaplicky
/ Simply Cinema
4 / 2010
2012
ZagrebDox 2012 (Croatia);
2011
goEast 2011 (Weisbaden, Germany); Berlinale IFF 2011
(Germany) - Tagesspiegel Readers’ Prize; Crossing Europe
2011 (Linz, Austria); DocAviv 2011 (Tel Aviv, Israel); BAFICI
Buenos Aires 2011 (Argentina); HotDocs (Toronto, Canada);
Antenna IDFF 2011 (Sydney, Australia); Karlovy Vary IFF 2011
(Czech Republic); Vukovar Film Festival 2011 (Croatia) - Best
Documentary; Hawaii International Film Festival 2011 (USA);
Festival de Cine al Este de Lima (Peru); Kino na hranici Cesky
Tesin 2011 (Czech Republic); Festival A l’Est, du Nouveau
2011 (France); Neisse Filmfestival 2011 (Großhennersdorf,
Germany); Cinematic International Film Festival 2011
(Piestany, Slovakia) - Best Documentary; Guanajuato
International Film Festival 2011 (Mexiko); Traverse City
2011 (USA); Winter Film Festival 2011 (Uruguay); Elles
Tournent - Women’s film festival Brussels 2011 (Belgium);
CinEast Luxembourg 2011; Hamptons International Film
Festival 2011 (USA); International Cinematographers Film
Festival “Manaki Brothers” (Macedonia); Block Cinema on
Chicago’s North Shore (USA); Northern Film Festival 2011
(Leeuwarden, The Netherlands)
BAFICI Buenos Aires 2011 (Argentina); Cronograf IDFF
2011 (Romania), Architecture Film Festival Rotterdam 2011
(The Netherlands)
296, 297
Pod sluncem tma
/ Solar Eclipse
Martin Mareček
Tereza Horská
/ Hypermarket Film
7 / 2011
Pozemšťané, koho budete
volit? / Earthlings, Who Are You
Voting for?
Inventura o.s. team a
Linda Jablonská
Pavel Plešák / Czech TV
12 / 2010
Punk in Africa
Keith Jones, Deon
Maas
Jeffrey Brown
/ U.F.O. Pictures
8 / 2011
2012
Krakow Film Festival 2012 (Poland); Cronograf 2012
(Romania) - Main award; IDFF Flahertiana 2012 (Perm,
Russia); CINEMA PLANETA IFF 2012 (Mexico); This
human world Vol. IV 2012 (Vienna, Austria);
2011
Karlovy Vary IFF 2011 (Czech Republic); Denver Film
Festival 2011 (USA); Sevilla Festival de Cine Europeo 2011
(Spain); IFF Bratislava 2011 (Slovakia); Jihlava IDFF 2011
(Czech Republic) - Best Czech Documentary Film
Integracija 2012 (Koszalin, PL)
2012
Rotterdam IFF 2012 (The Netherlands); Days of European
Film 2012 (Prague, Czech Republic); Indie Lisboa 2012
(Portugal); Open City Docs Fest 2012 (London, UK),
One World Czech Republic 2012
2011
IFF Durban 2011 (South Africa), Oppikoppi Music Film
Festival 2011 - Northam (South Africa)
Rock života / A Catapult of Fate
Jan Gogola ml.
Ladislav Cmíral
/ CIREAL production
10 / 2011
Jihlava IDFF 2011 (Czech Republic); Finále Plzeň 2012
(Czech Republic); Visions du réel 2012 (Media Library)
(Switzerland); Crossing Europe 2012 (Video Library)
(Austria); Art Film Fest 2012 (Slovakia)
Roma Boys, příběh lásky
/ Roma Boys, the Love Story
Rozálie Kohoutová
FAMU
10 / 2009
DokumentART 2011 (Neubrandenburg, Germany);
Soukromý vesmír / Private
Universe
Helena Třeštíková
Kateřina Černá,
Pavel Strnad / Negativ
1 / 2012
HotDocs 2012 (Toronto, Canada) EBS International
Documentary Festival 2012 (Seoul, South Korea) - Grand
Prix; Karlovy Vary IFF 2012 (Czech Republic) - Special
Mention; Silver Docs (Silver Spring, USA)
Tmář a jeho rod aneb Slzavé
údolí pyramid / Obscurantist
and His Lineage or The
Pyramids’ Tearful Valleys
Karel Vachek
Radim Procházka
/ Produkce Radim
Procházka
10 / 2011
CPH:DOX 2011 (Denmark); Jihlava IDFF 2011 (Czech
Republic) - (Film New Europe Visegrad Prix); Rome
Independent Film Festival 2012 (Italy); Crossing Europe
2012 (Video Library) (Austria); Finále Plzeň 2012 (Czech
Republic); Karlovy Vary IFF 2012 (Czech Republic);
Andrej Stankovič Award 2012 (Czech Republic)
Tomorrow Will Be Better
Martin Přívratský
David Vaverčák / TWBB
Film
5 / 2012
World FICTS Challenge (Beijing, China); International
Motorbiker’s Movie Festival 2012 (Ružomberok, Slovakia) Best Sport Movie;
298, 299
Trafačka - Chrám svobody
/ Trafačka - Temple of Freedom
Saša Dlouhý,
Roman Vávra
Saša Dlouhý / freeSaM
11 / 2011
Finále Plzeň 2012 (Czech Republic); One World Czech
Republic 2012; Visions du réel 2012 (Media Library)
(Switzerland); PUFF 2012 (Portugal); Fresh Film Fest 2012
(Czech Republic)
Trojmezí / The Tripoint
Klára Řezníčková
Pavlína Kalandrová
/ Duracfilm
11 / 2011
International Festival of Student Films – OSTRAVA
PICTURE 2011 - Honourable Mention (Czech Republic);
FAMUfest 2011 (Czech Republic); One World Czech
Republic 2012; Krakow Film Festival 2012 (Video Library)
(Poland); Pavel Koutecký Award 2012 (Czech Republic)
Venku / On the Outside
Veronika Sobková
Martina Šantavá
/ HBO Czech Republic
11 / 2011
Jihlava IDFF 2011 (Czech Republic); Academia Film
Olomouc 2012 (Czech republic); Finále Plzeň 2012
(Czech Republic); Visions du réel 2012 (Media Library)
(Switzerland); Crossing Europe 2012 (Video Library)
(Austria); Art Film Fest 2012 (Slovakia)
Věra 68 / Vera Caslavska 68
Olga Sommerová
Pavel Berčík / Evolution Films
5 / 2012
Karlovy Vary IFF 2012 (Czech Republic)
Vše pro dobro světa a Nošovic
/ All for the Good of the World
and Nosovice
Vít Klusák
Vít Klusák, Filip Remunda
/ Hypermarket Film
2 / 2011
2012
Doc Point Helsinki 2012 (Finland); Ecofalante
Environmental Film Festival 2012 (Sao Paulo, Brazil);
Environmental Film Festival 2012
(Washington, D.C., USA 2012)
2011
Zagreb DOX 2011 (Croatia), Trieste Film Festival (Italy), Hot
Docs (Toronto, Canada), DOK.fest München (Germany),
DOCSDF - International Documentary Film Festival 2011
(Mexico City) One World Czech Republic 2011, Krakow
Film Festival (Poland), One World Romania 2011, Ljubljiana
DocFilm Festival 2011 (Slovenia), FebioFest Slovakia,
Gdańsk DocFilm Festival (Poland), FICA - International
Festival of Environmental Film and Video (Goiás, Brazil),
Parnu International Documentary and Anthropology
Festival (Estonia), Festival Der neue Heimat Film (Freistadt,
Austria), Dresden Showcase (Germany),
Taiwan International Etnographic Film Festival
Zachraňte Edwardse
/ Saving Edwards
Dagmar Smržová
FEBIO / Fero Fenič
10 / 2010
Cronograf IDFF 2011 (Romania), One World Czech
Republic 2011; Academia Film Olomouc 2011
(Czech Republic)
Závod ke dnu
/ Race to the Bottom
Vít Janeček
Pavel Plešák / Czech TV
10 / 2011
Jihlava IDFF 2011 (Czech Republic); Finále Plzeň 2012
(Czech Republic); One World Czech Republic 2012;
Art Film Fest 2012 (Slovakia)
Ženy SHR / Coal in the Soul
Martin Dušek,
Ondřej Provazník
Pavel Plešák / Czech TV
6 / 2010
DocAviv 2011 (Tel Aviv, Israel); Karlovy Vary IFF 2011
(Czech Republic); One World Czech Republic 2011
300, 301
Koprodukční fóra
Co-production Forums
Baltic Sea Forum
Riga, Lotyšsko / Riga, Latvia
www.mediadesklatvia.eu/baltic-seaforum-for-documentaries-2012
Workshop a pitching pro dokumentaristy
z Pobaltí, ze zemí bývalého SSSR i dalších
částí Evropy.
Workshop and pitching sessions mainly
for professionals from the Baltic region,
former Soviet countries and other parts
of Europe.
CPH:FORUM
Kodaň, Dánsko / Copenhagen, Denmark
www.cphdox.dk
Mezinárodní koprodukční fórum pro
autorské filmy se silným vizuálním
stylem.
An international financing and coproduction event, dedicated to
supporting creative, visual and authordriven films.
Docs in Thessaloniki
Soluň, Řecko / Thessaloniki, Greece
www.edn.dk
Mezinárodní workshop + pitching, který
každoročně poskytne zázemí pro vývoj a
prezentaci zhruba 20 dokumentárních
projektů.
An international pitching forum and
workshop that helps to develop, re-write
and and pitch some 20 documentary
projects.
DocsBarcelona Pitching Forum
Barcelona, Španělsko / Barcelona, Spain
www.docsbarcelona.com
Workshop + pitching pro 24
dokumentárních projektů, které se
představí dokumentárním profesionálům.
Workshop and pitching sessions for 24
documentary projects that are presented
to industry professionals.
East European Forum
Praha, ČR / Prague, Czech Republic
www.easteuropeanforum.net / www.
DOKweb.net
Workshop + pitching, kde dokumentární
tvůrci a producenti z východní Evropy
představují své projekty mezinárodním
profesionálům.
A workshop and pitching meeting for
East European documentary filmmakers
and international industry professionals.
EDN Online Pitching
Kodaň, Dánsko / Copenhagen, Denmark
www.edn.dk
podporuje mezinárodní koprodukční
financování pro projekty v různých fázích.
North America’s prime pitching event
that stimulates international coproduction financing for projects at
various levels of completion.
Online fórum, které nabízí prostor i pro
úzce profilované dokumentární projekty.
An online forum to introduce and discuss
documentary projects with a specific
focus.
IDFA - The Forum
Amsterdam, Nizozemsko
/ Amsterdam, The Netherlands
www.idfa.nl/industry/markets-funding/
the_forum.aspx
FIDLab
Marseille, Francie / Marseille, France
www.fidmarseille.org
Nejvýznamnější evropský trh
a koprodukční fórum pro dokumenty.
IDFA’s international co-financing and
co-production market is Europe’s most
important hub for new documentaries,
and an essential meeting place for
documentary professionals.
Festival FIDMarseille vybírá 12 projektů,
které se zúčastní prezentace a absolvují
schůzky s možnými financovateli.
12 film projects from all over the world
selected by FIDMarseille attend meetings
with potential funders and a presentation.
Good Pitch
Londýn, Spojené království / London, UK
http://britdoc.org/real_good/pitch
Dokumentární tvůrci představují své
projekty se sociálním zaměřením nevládním
organizacím, nadacím, filantropům, firmám
i médiím.
Good Pitch brings together filmmakers with
NGOs, foundations, philanthropists, brands
and media around leading social issues.
Hot Docs Forum
Toronto, Kanada / Toronto, Canada
www.hotdocs.ca/conference/hot_
docs_forum
Torontská prezentace je nejdůležitější
akcí svého druhu v Severní Americe,
Lisbon Docs
Lisabon, Portugalsko / Lisbon, Portugal
www.doclisboa.org/lisbondocs
Mezinárodní koprodukční fórum pro
dokumentární film, součást festivalu
doclisboa.
An international financing and coproduction forum for documentary film,
which takes place as part of doclisboa
International Film Festival.
ZagrebDox Pro
Záhřeb, Chorvatsko / Zagreb, Croatia
http://zagrebdox.net/en/2012/
zagrebdox_pro/zagrebdox_pro_news
Workshop pro vývoj projektů +
prezentace vybraných projektů.
A workshop for project development and
pitching forum for selected projects.
302, 303
Vzdělávací programy
Training Programmes
ACE - Ateliers du Cinéma Européen
Paříž, Francie / Paris, France
www.ace-producers.com
Dlouhodobý program pro projekty
a nezávislé producenty z EU nebo ze
zemí zapojených do Programu MEDIA.
A long-term project-based programme
for independent producers from the
EU or MEDIA Programme member
countries.
Archidoc - La fémis Workshop
Paříž, Francie / Paris, France
archidoc.femis.fr
Program se zaměřuje na vývoj
evropských dokumentárních projektů,
které využívají archivy.
An archive-based documentary
development workshop for European
directors.
Aristoteles Workshop
Bukurešť, Rumunsko
/ Bucharest, Romania
www.aworkshop.org
profesionálů ze střední a východní
Evropy, kteří se v týmech podílejí na
výrobě nového projektu.
A hands-on training and ongoing
consultations for 12 C&E European
documentary professionals who work
together on a project.
Berlinale Talent Campus
Berlín, Německo / Berlin, Germany
www.berlinale-talentcampus.de
Vzdělávací programy a networking pro
300 začínajících filmařů z celého světa.
A creative academy and networking
platform for 300 up-and-coming
filmmakers from all over the world.
Binger Filmlab
Amsterdam, Nizozemsko
/ Amsterdam, The Netherlands
www.binger.nl
Amsterdamská organizace se zaměřením
na vývoj hraných a dokumentárních filmů.
An Amsterdam-based international
feature film and documentary
development centre.
Documentary Campus Masterschool
Berlín, Německo / Berlin, Germany
www.documentary-campus.com
Dragon Forum
Varšava, Polsko / Warsaw, Poland
www.dragonforum.pl
Program se 4 rezidenčními wokshopy pro
evropské dokumentaristy a producenty,
kteří připravují projekt s koprodukčním
potenciálem.
A development programme with 4 weeklong sessions designed for European
documentary filmmakers and producers
with a project suitable for international
co-production.
Mezinárodní vzdělávací program
zaměřený na vývoj a propagaci
dokumentárních filmů.
An international training programme
for the development and marketing of
documentary films.
DOK.Incubator
Praha, ČR / Prague, Czech Republic
www.dokincubator.net
Workshopy, prezentace a individuální
schůzky pro evropské projekty ve fázi
hrubého střihu.
Workshop sessions, pitching event and
meetings for European documentary
projects in the rough-cut stage.
DOX:LAB
Kodaň, Dánsko / Copenhagen, Denmark
www.cphdox.dk
Vzdělávací program pro vybrané
mezinárodní filmaře, který pomáhá
navazování profesních kontaktů
mezi evropskými a mimoevropskými
profesionály.
A training, market access and production
programme for selected international
filmmakers, establishing professional
contacts between European and nonEuropean filmmakers.
EAVE
Bertrange, Lucembursko
/ Bertrange, Luxembourg
www.eave.org
EAVE organizuje profesní vzdělávací
programy pro producenty v audiovizi
a nabízí pomoc při vývoji projektů a
networkingu.
A professional training, project
development and networking
organisation for audiovisual producers.
EKRAN
Varšava, Polsko / Warsaw, Poland
www.wajdastudio.pl/en/ekran/
introduction
Mezinárodní vzdělávací program
zaměřený na kreativní předprodukci a
vizuální styl.
An international training programme
focusing on the creative pre-production
process and visual style.
Prakticky zaměřený kurz a průběžné
konzultace pro 12 dokumentárních
304, 305
ESoDoc
Bolzano, Itálie / Bolzano, Italy
www.esodoc.eu
Workshop, který pořádá ZeLIG School for
Documentary, se věnuje dokumentárním
projektům s lidskoprávní, sociální
a ekologickou tématikou.
A training initiative run by the ZeLIG
School for Documentary, EsoDoc
focuses on projects that draw attention
to human rights, social justice and
environmental protection.
EURODOC
Montpellier, Francie / Montpellier, France
www.eurodoc-net.com
Program pro evropské dokumentární
profesionály, kteří již pracují na
konkrétním projektu s mezinárodním
potenciálem.
Designed for European professionals
in the documentary field who are
developing a specific project with
international potential.
Ex Oriente Film
Praha, ČR / Prague, Czech Republic
www.exorientefilm.net / www.DOKWeb.net
Mezinárodní program rozdělený do 3
rezidenčních workshopů se zaměřuje
na vývoj a financování autorských
dokumentů ze střední a východní Evropy.
An international workshop with three
residential sessions dedicated to the
development and funding of creative
documentary films in Central and
Eastern Europe.
FOCAL
Lausanne, Švýcarsko / Lausanne,
Switzerland
www.focal.ch
Vzdělávací program, který obsáhne
vše od vývoje scénáře a výroby, přes
otázky trhu a autorských práv až po
postprodukci či distribuci.
A training programme encompassing
everything from screenwriting and
production, to markets and rights, postproduction and distribution.
Nipkow Programm
Berlín, Německo / Berlin, Germany
www.nipkow.de
Pro filmové a televizní profesionály
organizuje různé kurzy a zajišťuje stáže
u filmových a TV společností.
Designed for film and TV professionals,
Nipkow Programm provides grantfinanced training through internships
with film and media institutions, and
courses.
IDFAcademy
Amsterdam, Nizozemsko / Amsterdam,
The Netherlands
www.idfa.nl/industry/trainingeducation/idfacademy.aspx
Mladým profesionálům nabízí hladký
přechod mezi filmovou školou a praxí,
koná se během festivalu i v další části
roku (IDFAcademy Summer School).
Serving as a bridge between film school
and practice, IDFAcademy takes place
both during the festival and throughout
the year (IDFAcademy Summer School).
Maia Workshops
Janov, Itálie / Genoa, Italy
www.maiaworkshops.org
Program začínajícím evropským
producentům zprostředkuje základní
tvůrčí i manažerské dovednosti, které
jsou nezbytné pro vedení hraných či
dokumentárních projektů.
A training programme for emerging
European producers that provides
fundamental creative and managerial
skills needed to steer a fiction or
documentary project.
306, 307
One World
International Human Rights
Documentary Film Festival
Next submission
deadline:
January 11, 2013
Jihlava
October 23 – 28, 2012
Prague
March, 5 – 10, 2013
Submission deadline
November 15, 2012
www.oneworld.cz
Both feature and short length documentaries
Engaging filmmaking of high artistic quality
Competition and thematic categories, retrospectives
East Doc Platform industry section, masterclasses and
workshops
Submit your film!
www.oneworld.cz
program@oneworld.cz
UDĚLOVÁNÍ CEN
TRILOBIT BEROUN 2012
48th International Festival
of Science Documentary Films
16th – 21st April 2013
Czech Republic, Olomouc
Submit your
science
documentary
film to AFO!
www.afo.cz
Ceny uděluje a vyhlašuje
Český filmový a televizní svaz FITES a Město Beroun.
Hlavní cena Trilobit Beroun se uděluje každoročně
v jednotlivých oborech audiovizuální tvorby, přičemž porota rozhodne,
za jaký obor budou jednotlivé ceny uděleny.
Porota může udělit maximálně pět Trilobitů,
maximálně pět Čestných uznání, jednu Zvláštní cenu poroty.
Ve smyslu podnětu zakladatelů FITES z roku 1965
je od roku 1995 udělována CENA VLADISLAVA VANČURY
za dlouhodobé nebo celoživotní dílo, jímž tvůrce přispěl ke kultivovanosti
české filmové a televizní tvorby a k jejímu mezinárodnímu věhlasu.
Od roku 2012 je udělována CENA VÁCLAVA HAVLA
za přínos díla občanské společnosti.
Od roku 2012 je udělována CENA JOSEFA ŠKVORECKÉHO
za adaptaci literárního díla.
O ocenění se mohou ucházet filmy a pořady českých i zahraničních filmových
a televizních tvůrců, pokud dílo vzniklo v české produkci nebo koprodukci
s výrazným podílem českých tvůrců,
které byly veřejně promítnuty v období: 1. 10. 2011 – 1. 10. 2012.
(Porotou jsou akceptována díla, která byla dokončena a veřejně promítnuta
koncem roku 2011 ale z důvodu uzávěrky přihlášek do soutěže před dokončením
díla nemohla být v daném roce do soutěže přihlášena.)
Ve výjimečném případě se ocenění udílí tvůrčím týmům.
Cena může být navržena jen za mimořádný výkon v oboru některé z uměleckých
činností, které spoluvytvářely konkrétní dílo nebo více děl v hodnoceném období.
Uzávěrka přihlášek je 10. října 2012 (datum odeslání).
Přihláška a další informace na www.fites.cz
Formulář přihlášky
na www.fites.cz/akce FITESu/Ceny Trilobit Beroun/přihláška do soutěže.
DOKUMENTÁRNÍ
PONDĚLÍ
Pravidelné projekce dokumentárních filmů
v kině Světozor
Na pořádání pondělních setkání s dokumentárním filmem se podílí tyto organizace:
Goethe-Institut Prag, Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava, Festival
dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, Institut dokumentárního filmu,
Francouzský institut, Rakouské kulturní fórum, Česká televize, FAMU a další.
www.kinosvetozor.cz
institute of
documentary
film
East European
Forum
Project Funding
Doc Launch
Post–production
Support
& Predistribution
Promotion
East Silver
Distribution
Support
& Promotion
↓
↓
↓
Submission Deadline:
December 1, 2012
Submission Deadline:
December 1, 2012
Submission Deadline:
January 10, 2013
Prague
March 4 – 10, 2013
An umbrella industry
event dedicated to East
European documentary
films in all stages of
completion.
let podpory
Czech films
to the world
for 10 years,
and loving every
minute of it.
We thank our partners
for their faithful support
in the last 10 years.
For up-to-date information about Czech film visit
V ROCE 2012 OSLAVÍ
ČESKÁ REPUBLIKA
10 LET ČLENSTVÍ
V PROGRAMU MEDIA
MEDIA – podpora
evropského audiovizuálního průmyslu
PODPORA PRODUCENTŮ
– vývoj filmových,
televizních
a interaktivních projektů
– televizní koprodukce
– přístup k financování
DISTRIBUCE
– distribuce zahraničních
evropských filmů
– podpora obchodních
zástupců
PROPAGACE / FESTIVALY
– přístup na evropské
a zahraniční trhy
– propagace mimo Evropu
– audiovizuální festivaly
VZDĚLÁVÁNÍ
– vzdělávací programy pro
audiovizuální profesionály
– mezinárodní spolupráce
filmových škol
NOVÉ TECHNOLOGIE
– služby Video on Demand
– digitální kinodistribuce
– pilotní projekty
KINA
– sítě kin/Europa Cinemas
– digitalizace kin
MEDIA MUNDUS
– posílení spolupráce mezi
Evropou a třetími zeměmi
v oblasti audiovizuálního
průmyslu
www.mediadeskcz.eu
www.ec.europa.eu/culture/media
www.filmcenter.cz
Provoz kanceláře MEDIA Desk Česká republika financuje Ministerstvo kultury a Evropská komise.
ČESKÉ DOKUMENTÁRNÍ FILMY
2012/2013
Připravované dokumentární filmy
a výběr filmů po premiéře
CZECH DOCUMENTARY FILMS
2012/2013
Upcoming Documentary Films
& A Selection of Completed Titles
Vydává / Publisher
Institut dokumentárního filmu
Institute of Documentary Film
Školská 12, 110 00 Praha
www.DOKweb.net
Tisk / Print
PB tisk Příbram
České filmové centrum
Czech Film Center
Národní 28, 110 00 Praha
www.filmcenter.cz
www.filmcommission.cz
Náklad / Print run
1000
Koordinátorka projektu
/ Project Coordinator
Magda Španihelová
Institut dokumentárního filmu
/ Institute of Documentary Film
Editoři / Editors
Jana Kadrevis
Kristina Valentová
Magda Španihelová
Grafický design / Graphic Design
MÜTANTA (www.mutanta.com)
Vazba / Binding
CPI Moravia Books Pohořelice
Katalog vznikl za podpory
/ This catalogue was made
with the support of
2012 2013
Czech Docs
edition
Download

Připravované dokumenty 2012