ČESKÉ
FILMY
CZECH
FILMS
2012–3
ČESKÉ
FILMY
CZECH
FILMS
2012–3
www.filmcenter.cz
CFC, Národní 28, 110 00 Prague 1, Czech Republic
tel.: +420 221 105 398, fax: +420 221 105 303, [email protected], www.filmcenter.cz
HLEDÁ
ZAJÍMAVÉ FILMOVÉ A TELEVIZNÍ PROJEKTY
Jste autory původního scénáře?
Zúčastněte se výběrového řízení nadace!
Nejlepší práce odměníme a nabídneme
k realizaci producentům.
tel.: +420 267 072 012
gsm: +420 602 702 319
e-mail: [email protected]
www.filmovanadace.cz
HLAVNÍ PARTNER
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
Úvodní slovo | Introduction
Milí přátelé,
v uplynulém roce vstoupilo do českých kin 31 hraných filmů, 1 animovaný a 13 dokumentárních filmů. Divácky nejúspěšnější
byla komedie Marie Poledňákové Líbáš jako dábel s návštěvností kolem 500 tisíc diváků. Na mezinárodním poli zazářily hlavně
debuty – Příliš mladá noc Olma Omerzy v Berlíně, Tambylles Michala Hogenauera v Cannes či Poupata Zdeňka Jiráského
v jihokorejském Busanu. Obrovským úspěchem bylo získání Evropské filmové ceny za animaci pro Aloise Nebela. V hlavní
soutěži v Berlíně byla ČR navíc zastoupena koprodukčním snímkem Královská aféra, jehož vznik byl podpořen Programem
podpory filmového průmyslu.
Na tomto místě tradičně hodnotíme uplynulý rok. Pro České filmové centrum byl rok 2012 rokem oslav desátého výročí
fungování. Celoroční bilancování naší činnosti připomnělo složité začátky a zároveň završilo jednu éru fungování ČFC. Od
ledna 2013 se totiž stáváme součástí Národního filmového archívu, tedy příspěvkové organizace Ministerstva kultury ČR.
A právě MK ČR patří dík za dlouhodobou podporu našich aktivit a snahu zaštítit je státní institucí. Nemenší dík ale patří
i zakladatelům ČFC a hlavně Asociaci producentů v audiovizi, bez níž by ČFC nikdy nevzniklo.
Do roku 2013 vstupujeme ještě s jednou významnou novinkou – na sklonku roku 2012 byl schválen nový zákon o audiovizi,
který upravuje fungování fondu kinematografie a zajišťuje pro něj zdroje financování.
Markéta Šantrochová, České filmové centrum
Česká kinematografie proplula od roku 1990 už mnohými peřejemi a zatím vždy prokázala životaschopnost – a jestli je
adaptabilita příznakem inteligence, pak můžeme směle říci, že je česká kinematografie mimořádně inteligentní. K tomu, aby
se udržela při životě, musí se chovat do značné míry pragmaticky, ale tím se z rozhodování odpovědných lidí nevylučuje étos
a vědomí odpovědnosti vůči minulým i budoucím generacím.
Rokem 2012 začala v Národním filmovém archivu (NFA) transformace, jejímž výsledkem je – mimo jiné – rozšíření portfolia
jeho činností. NFA je střešní organizací, která svým způsobem propojuje celou českou kinematografii: sbírá, uchovává,
zpracovává a zpřístupňuje nejen audiovizuální díla, ale také široký okruh dat, jimiž se živí paměť české kultury. Jsem rád, že
se ČFC k 1. lednu 2013 stalo součástí NFA – pro obě instituce tím začala nové etapa, v níž budeme hledat optimální sladění
všech našich činností tak, aby to prospělo především českému filmu.
Michal Bregant, generální ředitel NFA
Dear Friends,
In the past year 31 feature films, 1 animated film and 13 documentaries were released to Czech cinemas. The most
successful film with the audiences was Marie Poledňáková’s comedy You Kiss Like a Devil which drew an attendance of
around 500 thousand. In the international field of film festivals mainly debuts shone brightly – Olmo Omerzu’s A Night Too
Young in Berlin and Tambylles by Michal Hogenauer in Cannes or Zdeněk Jiráský’s Flower Buds in South Korea’s Busan.
Winning the European Film Award for animation was a huge success for Alois Nebel. The Czech Republic, moreover, was
represented in the main competition in Berlin by the co-production A Royal Affair, which was made with the support of the
Film Industry Support Programme.
We traditionally evaluate the year gone by here. For the Czech Film Center the year 2012 was the year we celebrated the
tenth anniversary. The yearlong retrospect of our activities brought reminiscences of our difficult beginnings while also
culminating one era of the CFC’s operations. From January 2013 we are becoming part of the National Film Archive, which
is an allowance organisation of the Czech Ministry of Culture. And the Czech Ministry of Culture deserves our thanks for its
long-term support of our activities and the efforts to have them supported by a state institution. All of our partners also
deserve applause, as do the founders of the CFC, especially the Audiovisual Producers’ Association, without which the CFC
would never have gotten off the ground.
We enter the year 2013 with yet more important news. After almost twenty years a new audiovisual act was passed at the
close of the year 2012. It will regulate the cinematography fund and ensure a source of financing for it.
Markéta Šantrochová, Czech Film Center
Czech cinematography has navigated through many ups and downs since 1990 and so far it has always demonstrated its
vitality – and if adaptability is a sign of intelligence, then we can boldly state that Czech cinematography is extraordinarily
intelligent. In order to stay alive it has to act pragmatically to a certain extent, though when responsible people make
decisions this does not exclude ethos and the awareness of the responsibility to past and future generations.
The year 2012 started with a transformation in the National Film Archive (NFA) with one of the results being the expansion
of its portfolio of activities. The NFA is an umbrella organisation which, in a manner of speaking, brings together the entire
Czech film industry: it collects, preserves, processes and makes available audiovisual works as well as a wide range of data,
through which it feed the memory of Czech culture. I am pleased that the Czech Film Center has become a part of the NFA
from 1 January 2013 – leading to a new stage for both institutions, in which we will search for the optimal harmonisation of
all of our activities so that it benefits Czech film above all.
Michal Bregant, General Director of NFA
3
Obsah | Contents
Úvodní slovo
Introduction
3
Hrané filmy | Feature Films 2012
4
7 dní hříchů
Bastardi 3
Cesta do lesa
Čtyři slunce
DonT Stop
Kozí příběh se sýrem
Labyrint
Láska je láska
Líbáš jako ďábel
Modrý tygr
Můj vysvlečenej deník
Odpad město smrt
Okresní přebor – Poslední zápas Pepíka Hnátka
Polski film
Posel
Poslední výkřik
Praho, má lásko
7 Days of Sin
Bastards 3
To the Woods
Four Suns
Don’t Stop
Goat Story with Cheese
Labyrinth
Love is Love
You Kiss Like a Devil
Blue Tiger
My Naked Diary
Garbage, the City and Death
Sunday League
Polski Film
The Messenger
The Last Scream
Prague, My Love
Probudím se včera
Příběh z periferie
Příliš mladá noc
Signál
Svatá čtveřice
Školní výlet
Tady hlídám já
Tambylles
Ve stínu
Vrásky z lásky
Záblesky chladné neděle
Až do města Aš
Konfident
Královská aféra
Yuma
Waking Up Yesterday
Tale from the Periphery
A Night Too Young
Signal
Holy Quaternity
School Trip
Watchdog
Tambylles
In the Shadow
Oldies but Goldies
Cold Sunday
Made in Ash
The Confidant
A Royal Affair
Yuma
Jiří Chlumský
Tomáš Magnusek
Tomáš Vorel
Bohdan Sláma
Richard Řeřicha
Jan Tománek
Tomáš Houška
Milan Cieslar
Marie Poledňáková
Petr Oukropec
Martin Dolenský
Jan Hřebejk
Jan Prušinovský
Marek Najbrt
Vladimír Michálek
Tomáš Kučera
Markéta Černá, Viktória Dzurenková,
Tomáš Pavlíček, Jakub Šmíd
Miloslav Šmídmajer
Karel Hřib
Olmo Omerzu
Tomáš Řehořek
Jan Hřebejk
Petr Šícha
Juraj Šajmovič
Michal Hogenauer
David Ondříček
Jiří Strach
Ivan Pokorný
Iveta Grófová
Juraj Nvota
Nikolaj Arcel
Piotr Mularuk
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Pavel Abrahám
Jan Gebert
Petra Všelichová
Rozálie Kohoutová
David Vondráček
Olga Špátová
Radovan Síbrt
Michal Dvořák
Lukáš Kokeš, Klára Tasovská
Radim Procházka
Petr Slabý
Helena Třeštíková
Miloš Pilař
Martin Přívratský
Eva Lustigová
Miroslav Janek
Jakub Wagner
Olga Sommerová
Radovan Síbrt
Adolf Zika
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
Dokumentární filmy | Documentaries 2012
Dva nula
Hra o kámen
Karel Reisz – Ten filmový život
Kytlice, Zimmer Frei
Láska v hrobě
Největší přání
O slušnosti
Občan K.
Pevnost
Pupek nebe
Rok konopí
Soukromý vesmír
Tajemství podzemní továrny v Chebu
Tomorrow Will Be Better
Tvoje slza, můj déšť
Umanutá
Váňa
Věra 68
Vězení umění
Země česká, domov Tvůj!
Two Nil
Stone Games
Karel Reisz – This Filming Life
Kytlice, Zimmer Frei
Love in the Grave
The Greatest Wish
On Decency
Citizen K.
Fortress
The Navel of the Sky
Year of Marihuana
Private Universe
Secret Underground Factory in Cheb
Tomorrow Will Be Better
The Presence of Arnošt Lustig
Burning
Váňa – The Biggest Race Is Life Itself
Věra Čáslavská – 68
Art Behind Bars
The Czech Land, Your Home!
Obsah | Contents
Krátké filmy | Short Films 2012
BKA 49-77
Cesta
Čechové na měsíci
In vino veritas
Jeden den v životě
Kde rostou motýli
M.O.
Numbers
O šunce
Office Workers
Paradigma
Posledné léto
Tereza Dratvová nar. 1989
Valašský rugby
Velkej Honza
BKA 49-77
The Trip
Czech out the Moon
In vino veritas
A Day of Life
Where Do the Wild Butterflies Grow?
M.O.
Numbers
Ham Story
Office Workers
Paradigm
The Last Summer
Tereza Dratvová, born 1989
Wallachian Rugby
Big Honza
Jan Pavlacký
Ondřej Dolejší
Matěj Mráz
Aneta Kýrová Žabková
Jan Látal
Vladimíra Macurová
Jakub Kouřil
Robert Hloz
Eliška Chytková
Sangeun Won
Martina Nagyová
Juraj Klaudíny
Adam Sedlák
Tomáš Pavelek
Marek Ciccotti
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
Vavřinec Menšl
Zdeněk Troška
F. A. Brabec
Michal Žabka
Vendula Bradáčová
Tomáš Kudrna
Lukáš Melník, Marcel Škrkoň
Zdeněk Tyc
Tomáš Magnusek
Petr Göbl
Jiří Chlumský
Mira Fornay
Dagmar Smržová
Jíří Menzel
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
Připravované filmy | Upcoming Films 2013
5 pravidel
Babovřesky
Carmen
Čtyřlístek ve službách krále
Fulmaya, děvčátko s tenkýma nohama
Hledá se prezident
Isabel
Jako nikdy
Jedlíci aneb sto kilo lásky
Kovář z Podlesí
Martin a Venuše
Můj pes Killer
Otázky pana Lásky
Sukničkáři
5 rules
Babovřesky
Carmen
Lucky Four Serving the King
Fulmaya, the Girl with Skinny Legs
Searching for the President
Isabel
Like Never Before
Heavy Eaters or Tons of Love
The Blacksmith from Woodham
Martin and Venus
My Dog Killer
The Story of Mr. Love
Skirt Chasers
Rejstřík režisérů
Rejstřík českých názvů
Rejstřík anglických názvů
Statistické údaje
Festivaly
Kontakty
Index of Directors
Index of Czech Titles
Index of English Titles
Facts and Figures
Festivals
Contacts
87
88
89
90
92
98
5
7 DNÍ HŘÍCHŮ
7 DAYS OF SIN
CZ, SK 2012
FEATURE FILMS 2012
105 min | DCP
HRANÉ FILMY 2012
6
REŽIE | DIRECTOR
Jiří Chlumský
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Josef Urban
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Jan Ďuriš, Martin Šec
STŘIH | EDITOR
Vasileios Skalenakis
ZVUK | SOUND
Martin Večeřa
PRODUCENT | PRODUCER
Daniel Krzywoň, Josef Urban, Miroslav
Řiháček
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
DP Film
Tento příběh se skutečně odehrál na
Šumpersku v květnu 1945. Útěk
Agnes, německé manželky českého
lesníka Jana Olšana, je zahalen
tajemstvím. Jen ona sama ví, kdo
a proč ji hledá. Je konec války, doba je
zlá a do pohraničí se vracejí Češi
z vnitrozemí, vznikají gardy a přicházejí
vojáci. Osud svede dohromady
štvance Jana a jeho německého
švagra Jurgena, který se právě vrátil
z východní fronty. Oba muži hledají
jednu a tu samou ženu, Agnes.
Ta zatím prchá divokými lesy,
pronásledovaná nejmocnějším mužem
okresu kvůli svému děsivému
svědectví. Napříč horami vede trnitá
cesta k poznání osudovosti svazku
Jana a Agnes...
This story actually happened in the
region around the city of Sumperk in
Jeseniky Mountains in May 1945. The
disappearance of Agnes, the German
wife of a Czech forester Jan Olsan is
a dark mystery. She is the only one
who knows who and for what reason
is looking for her. It’s the end of the
war, times are bad and the Czechs are
coming back from the inland to the
frontier. The guards are forming and
soldiers are coming. Fate brings
together the outlaw Jan and his
German brother-in-law Jurgen who
has just returned from the eastern
front line. Both men are looking for
exactly the same woman and that is
Agnes. But Agnes escaped; she is
running away through the deep woods
followed by the most powerful man of
the county. Running away for what
she had witnessed. The fatality of the
relationship between Agnes and Jan
can only be learned in the mountains
on this thorny journey...
Kontakt | Contact
DP Film, Petr Přikryl
Dr. Šmerala 2, 702 00 Ostrava, Czech Republic
mobile: +420 603 177 784
e-mail: [email protected]
PODPORA | SUPPORT
Audiovizuálný fond SR | Slovak Audiovisual Fund
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Bio Art Production, Česká televize,
Filmpark (SK)
HRAJÍ | FEATURING
Ondřej Vetchý, Jarek Hylebrant, Vica
Kerekes, Igor Bareš, Anna Šišková,
Norbert Lichý, Jiří Schmitzer
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
1. 11. 2012
Jiří Chlumský (1958)
2012 7 dní hříchů | 7 Days of Sin
2012 Martin a Venuše | Martin and Venus
2009 Nedodržený slib | Broken Promise
2006 Prachy dělaj člověka | Money Makes Man
2004 Konečná stanica | Terminal Station
1998 Stůj, nebo se netrefím! | Halt, or I’ll Miss!
Státní fond ČR pro podporu
a rozvoj české kinematografie
The Czech State Fund
for the Support and Development
of Czech Cinematography
BASTARDI 3
BASTARDS 3
CZ 2012
97 min | DCP
REŽIE | DIRECTOR
Tomáš Magnusek
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Tomáš Magnusek
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Milan Hodek
STŘIH | EDITOR
Tomáš Magnusek, Milan Hodek
ZVUK | SOUND
Jakub Přikryl, Michal Dvořáček, Tomáš
Kahl
PRODUCENT | PRODUCER
Tomáš Magnusek
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
MAGNUSFILM
HRAJÍ | FEATURING
Tomáš Magnusek, Jaroslava
Obermaierová, Jan Tříska, Rudolf
Hrušínský ml., Jiří Krampol, Dana
Batulková, Marek Brodský, Vlastimil
Zavřel, Ilona Svobodová, Tomáš Topfer
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
20. 9. 2012
Kontakt | Contact
MAGNUSFILM, Milan Chára
Hurdálkova 147, 547 01 Náchod, Czech Republic
mobile: +420 606 880 810
e-mail: [email protected]
Tomáš Magnusek (1974)
2012 Bastardi 3 | Bastards 3
7
HRANÉ FILMY 2012
The teacher Tomáš Majer, who came
to one former special school in 2010,
has disappeared. He came to the
school a few months after his sister
Jana, also a teacher, was murdered.
The boys that killed Jana Majerová
died mysteriously during the school
year. Is seems that Tomáš Majer most
likely cold-bloodedly revenged his
sister’s death. Is there nothing wrong
with that? Will the police apprehend
him? Will he face trial? What do the
children’s parents think? And Tomáš
Majer’s parents? Society? What will
happen when schools like these are
shut down? The film that shocked the
public two years ago is coming to its
conclusion. A drama that plainly
shows the stark reality of this day and
age, that shows how far things can go
if we only idly watch...
FEATURE FILMS 2012
Učitel Tomáš Majer, který v roce 2010
nastoupil do jedné bývalé zvláštní
školy, zmizel. Do školy přišel několik
měsíců poté, co byla zavražděna jeho
sestra Jana, rovněž učitelka. Ve
školním roce záhadně zemřeli kluci, jež
Janu Majerovou zavraždili. Tomáš
Majer tak svoji sestru s největší
pravděpodobností chladnokrevně
pomstil. Je to v pořádku? Dopadne ho
policie? Bude soud? Co na to rodiče
dětí? Rodiče Tomáše Majera?
Společnost? Co se bude dít, když se
podobné školy zruší? Film, který před
dvěma lety šokoval veřejnost, vrcholí.
Drama, které bez přetvářky ukazuje
tvrdou realitu dnešní doby, ukazuje,
kam až může vše dojít, budeme-li jen
nečinně přihlížet...
CESTA DO LESA
TO THE WOODS
CZ 2012
FEATURE FILMS 2012
110 min | DCP
8
REŽIE | DIRECTOR
Tomáš Vorel
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Tomáš Vorel, Bára Schlesinger
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Tomáš Vorel
STŘIH | EDITOR
Šimon Hájek
ZVUK | SOUND
Jakub Jurásek
Honza Marák dávno rezignoval na
kariéru „ajťáka“ a koupil chalupu na
konci malé vesnice, kde se zabydlel se
svojí ženou Markétou, dcerou Anynou
a synem Sayenem. Pracuje v lese jako
pomocný dělník, spravuje cesty,
oplocenky, těží dřevo, pomáhá
lesákům. Markéta se živí masážemi
a alternativním léčením pacientů.
K tomu používá různé psychotropní
rostliny a houby, což vede ke konfliktu
se starousedlíky a poté
s protidrogovou policií…
Honza Marák has long since left his
career in IT behind him and has
bought a cottage at the edge of
a small village, where he has settled
in with his wife Markéta, daughter
Anyna and son Sayen. He works in
the forest as a general labourer, fixing
up paths and enclosures, hauling
wood and helping the woodsmen.
Markéta earns a living providing
massages and alternative treatment to
her patients, for which she uses
various psychotropic plants and
mushrooms, which leads to a conflict
with the long-term residents and
ultimately with the drug squad…
Kontakt | Contact
Vorelfilm
Branická 82, 147 00 Prague 4, Czech Republic
e-mail: [email protected]
www.vorelfilm.cz
PODPORA | SUPPORT
Program podpory filmového průmyslu |
Film Industry Support Programme
HRANÉ FILMY 2012
PRODUCENT | PRODUCER
Věra Ferdová
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Vorelfilm
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Česká Televize, MagicLab
HRAJÍ | FEATURING
Tomáš Vorel Jr., Anna Linhartová, Bolek
Polívka, Eva Holubová, Tomáš Hanák, Bára
Schlesinger, Jiří Schmitzer, Marie Štípková
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
4. 10. 2012
Tomáš Vorel (1957)
2012 Cesta do lesa | To the Woods
2009 Ulovit miliardáře | To Catch a Billionaire
2007 Gympl | The Can
2005 Skřítek | Skritek
2002 Z města cesta | Out of the City II
2001 Cesta z města | Out of the City
1996 Kamenný most | The Stone Bridge
1991 Kouř | Smoke
1989 Pražská pětka | The Prague Five
Festivals
Česká televize, Jitka Procházková
Kavčí hory, 140 70 Prague 4, Czech Republic
tel: +420 261 137 438, mobile: +420 736 531 568
e-mail: [email protected]
www.ceskatelevize.cz
Státní fond ČR pro podporu
a rozvoj české kinematografie
The Czech State Fund
for the Support and Development
of Czech Cinematography
ČTYŘI SLUNCE
FOUR SUNS
CZ 2012
105 min | 35 mm, DCP
REŽIE | DIRECTOR
Bohdan Sláma
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Bohdan Sláma
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Diviš Marek
STŘIH | EDITOR
Jan Daňhel
ZVUK | SOUND
Jan Čeněk
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Negativ
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Česká Televize, i/o post
HRAJÍ | FEATURING
Jaroslav Plesl, Aňa Geislerová, Karel
Roden, Jiří Mádl, Klára Melíšková, Igor
Chmela
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
8. 3. 2012
PODPORA | SUPPORT
Program podpory filmového průmyslu |
Film Industry Support Programme
Státní fond ČR pro podporu
a rozvoj české kinematografie
The Czech State Fund
for the Support and Development
of Czech Cinematography
Kontakt | Contact
Negativ, Zuzana Bieliková
Ostrovní 30, 110 00 Prague 1, Czech Republic
mobile: +420 608 141 437
e-mail: [email protected]
www.negativ.cz
International Sales
Films Boutique
Köpenicker Strasse 184, 10997 Berlin, Deutschland
tel.: +49 30 695 378 50
e-mail: [email protected]
www.filmsboutique.com
9
PRODUCENT | PRODUCER
Pavel Strnad, Petr Oukropec
Bohdan Sláma (1967)
2012 Čtyři slunce | Four Suns
2008 Venkovský učitel | A Country Teacher
2005 Štěstí | Something Like Happiness
2001 Divoké včely | Wild Bees
HRANÉ FILMY 2012
Fogi is a weirdo, who’s enjoying his
never ending puberty. But
simultaneously, Fogi is also trying to
live up to his family duties and bring
up Véna, his son from the first
marriage. He didn’t get married again
but lives with Jana, a post office
employee. Together they have little
Anicka and they all live in a flat in
a small town. At first, Jana is trying to
tolerate Fogi’s moods, but her
patience is running out. Fogi loses his
job. On top of that he starts to see
himself in his adolescent son and
realizes with horror that Véna repeats
his own mistakes. The first fights,
bans and mutual misunderstandings
are approaching...
FEATURE FILMS 2012
Fogi je poděs, který si libuje ve své
nikdy nekončící pubertě. Fogi se však
zároveň snaží naplnit rodinný život
a vychovat syna Vénu, který mu zůstal
z prvního nepovedeného manželství.
Podruhé už se neoženil, ale žije
s Janou, která pracuje na poště. Spolu
mají malou Aničku a všichni společně
bydlí v paneláku na malém městě.
Jana zpočátku snáší Fogiho úlety, ale
trpělivost jí dochází. Fogi ztratí práci.
Ve svém dospívajícím synovi Fogi
navíc poznává sám sebe, s hrůzou si
uvědomuje, že syn opakuje jeho
chyby. Přichází první hádky, zákazy
a vzájemná nedorozumění…
DONT STOP
DON’T STOP
CZ, SK 2012
FEATURE FILMS 2012
98 min | DCP
10
REŽIE | DIRECTOR
Richard Řeřicha
SCÉNÁŘ
Richard Řeřicha
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Martin Žiaran
STŘIH | EDITOR
Petr Mrkous
ZVUK | SOUND
Matěj Matuška
HRANÉ FILMY 2012
PRODUCENT | PRODUCER
Ondřej Zima
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Evolution Films
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
HBO Česká republika, UPP, Bystrouška,
FilmFrame (SK)
Je vám taky sedmnáct? Něco vás
nesnesitelně štve a chcete to dostat
ze sebe ven? Možná je nejvyšší čas
s tím začít. To napadlo i znuděné
teenagery Mikiho a Dejvida. Vzali
elektrický kytary, naježili vlasy
a přestali brát ohled na svoje okolí
a „No Future“ se stalo jejich heslem.
DonT Stop je příběh o tom, co se
stane během nejrychlejšího roku
vašeho života, kdy nepřemýšlíte
o zítřku ani o důsledcích svých
rozhodnutí. Chcete především prosadit
svoje generačního právo na vlastní
životní styl, který je zcela odlišný od
života rodičů, a to i prostřednictvím
drsnějších metod. Za hudební styl jste
si totiž vybrali Punk. Možná jste si ale
nevšimli, že váš nejpozornější
posluchač se jmenuje socialismus
a píše se rok 1983.
The main plot line takes place in
Prague in the year 1983, amidst the
Communist-imposed “normalization”,
a suffocating atmosphere ruled over
by the secret police. The story is
about an eighteen-year-olds’ revolt
against authority, against social norms,
against adult duties and responsibility;
it is about the search for one’s own
models and values. The main
protagonists’ way out of the everyday
dullness is to provoke through the
punk band they have formed. As the
band members’ ideas and opinions
become increasingly extreme, they
come into conflict with the
established social rules and people’s
apathy, but above all with each other.
Although the story is based on
personal experiences from the early
1980s, it could have taken place at
anytime and anywhere, and is more
than likely taking place somewhere
right now.
Kontakt | Contact
Evolution Films, Ondřej Zima
Soukenická 1196/11, 110 00 Prague 1,
Czech Republic
tel.: +420 222 240 770
e-mail: [email protected]
www.evolutionfilms.cz
PODPORA | SUPPORT
Program podpory filmového průmyslu |
Film Industry Support Programme,
Audiovizuálný fond SR | Slovak Audiovisual Fund
HRAJÍ | FEATURING
Patrik Děrgel, Lukáš Reichl, Jiří Kocman,
Oliver Cox, Jakub Zedníček, Klára
Trojanová, Stanislava Jachnická
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
14. 6. 2012
Richard Řeřicha (1964)
2012 DonT Stop | Don’t Stop
Státní fond ČR pro podporu
a rozvoj české kinematografie
The Czech State Fund
for the Support and Development
of Czech Cinematography
KOZÍ PŘÍBĚH
SE SÝREM
GOAT STORY
WITH CHEESE
A sequel to the most successful
Czech animated movie – Goat story –
Old Prague Legends.
Young Zuzanka, Honzik, and Goat are
searching for the children’s parents.
They have apparently been kidnapped
by the devil as punishment for
producing such devilishly good goat
cheese. However, the children do not
find their parents in hell, but at the
Castle, where they must make cheese
for Kobyl, the King’s advisor. Kobyl
gained the King’s good graces thanks
to cheese. Following a dangerous and
cheesy adventure, Kobyl ends up in
hell and the family members become
reunited.
CZ 2012
84 min | 35 mm, DCP
REŽIE | DIRECTOR
Jan Tománek
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Jiří Růžička, Jan Tománek
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Jan Tománek
STŘIH | EDITOR
Alois Fišárek, Jan Tománek
ZVUK | SOUND
Martin Ženíšek, Michal Deliopulos
Kontakt | Contact
Art And Animation studio, Jan Tománek
Školská 3, 110 00 Prague 1, Czech Republic
mobile: +420 602 880 175
e-mail: [email protected]
Jan Tománek (1978)
2012 Kozí příběh se sýrem | Goat Story with Cheese
2008 Kozí příběh – Pověsti staré Prahy |
Goat Story – The Old Prague Legends
HRANÉ FILMY 2012
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Art And Animation studio
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
25. 10. 2012
International Sales
Epic Picture, Patrick Ewald, 9107 Wilshire Blvd.
Suite 450, Beverly Hills, CA 90210
tel.: +13104611941, mobile: +13104976338
e-mail: [email protected]
www.epic-pictures.com
11
PRODUCENT | PRODUCER
Jan Tománek
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Bontonfilm, Česká televize
Státní fond ČR pro podporu
a rozvoj české kinematografie
The Czech State Fund
for the Support and Development
of Czech Cinematography
FEATURE FILMS 2012
Pokračování nejúspěšnějšího českého
animovaného filmu – Kozí příběh,
Pověsti staré Prahy.
Malá Zuzanka a Honzík spolu s Kozou
hledají své rodiče, které prý unesl čert,
aby je potrestal za výrobu ďábelsky
dobrého kozího sýra. Místo v pekle je
ale najdou na hradě, kde musejí dělat
sýry pro králova rádce Kobyla. Ten si
díky sýru získává přízeň krále. Po
dobrodružné cestě plné nebezpečí
a sýru Kobyl končí v pekle a rodina
k sobě znovu nachází cestu.
LABYRINT
LABYRINTH
CZ 2012
FEATURE FILMS 2012
93 min | 35 mm
12
REŽIE | DIRECTOR
Tomáš Houška
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Tomáš Houška
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Martin Matiášek, Michael Gahut
STŘIH | EDITOR
Marek Bureš
ZVUK | SOUND
Tomáš Bělohradský, Ivo Heger
HRANÉ FILMY 2012
PRODUCENT | PRODUCER
Štefan Voržáček
Renata se touží stát významnou
novinářkou. Její bývalý přítel David by
jí rád pomáhal, protože ji stále miluje.
Honza hledá nové materiály pro svou
disertační práci o statice středověkých
sklepů a Kiara se zdá být fascinována
historií staré Prahy. Když se ale
společně rozhodnou prozkoumat
pražské podzemí, ukáže se, že se na
sebe vzájemně nemohou spolehnout.
Jakoby Labyrint začal hrát svou vlastní
hru. Ačkoliv mají pocit, že kontrolují
situaci, realita se jeví být zcela odlišná.
Protože nikdo neví, co je to strach,
dokud jej neprožije.
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
StoPro Film
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Tenet Publicity, Eniac Digital Cinema,
Sound4film, Filmachine
HRAJÍ | FEATURING
Lucie Vondráčková, Jan Zadražil, Martin
Zbrožek, Mary Coronado
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
12. 1. 2012
Kontakt | Contact
StoPro Film, Štefan Voržáček
Konviktská 24, 110 00 Prague 1, Czech Republic
mobile: +420 775 630 002
e-mail: [email protected]
Tomáš Houška (1964)
2012 Labyrint | Labyrinth
2010 Blood Age | Blood Age
Renata wants to become a famous
ournalist. Her ex-boyfriend David
wants to help her with her career as
he loves her. Honza is looking for
some materials for his report
regarding structural analyses of
medieval cellars. And Kiera seems to
be fascinated by Prague history.
When they decide to explore
subterranean Prague, it seems that
nobody can rely upon anybody there.
It looks like the Labyrinth has started
to play its own game. Even though
they think they know what is going
on, in reality the story is much more
complex. Because nobody knows
what a fear is until it is experienced.
LÁSKA JE LÁSKA
LOVE IS LOVE
CZ 2012
105 min | DCP
REŽIE | DIRECTOR
Milan Cieslar
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Martin Horský
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Marek Jícha
STŘIH | EDITOR
Alois Fišárek
ZVUK | SOUND
Michal Deliopulos
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Happy Celluloid
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Česká televize, Flamesite
HRAJÍ | FEATURING
Aneta Krejčíková, Maciej Comorek,
Simona Stašová, Ondřej Vetchý, Petr
Nárožný, Eliška Balzerová, Petr Vančura
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
19. 1. 2012
Kontakt | Contact
Happy Celluloid, Milan Cieslar
Na Břevnovské pláni 16a, 160 00 Prague 6,
Czech Republic
tel.: +420 235 302 298, mobile: +420 602 218 960
e-mail: [email protected]
www.celluloid.cz
International Sales
Blue Sky Film Distribution, Palace Beethoven,
Lázeňská 11, 118 00 Prague 1, Czech Republic
tel.: +420 224 222 398
www.blueskyfilm.cz
13
PRODUCENT | PRODUCER
Milan Cieslar, Kamil Kožíšek
Milan Cieslar (1960)
2012 Láska je láska | Love is Love
2010 Dešťová víla | The Rain Fairy
2004 Krev zmizelého | Bonds of Blood
2003 Duše jako kaviár | Dirty Soul
2000 Der Lebensborn – Pramen života |
Spring of Life
HRANÉ FILMY 2012
Eighteen-year-old Maruška lives with
her grandfather Vlastimil and she
longs to meet her prince and
experience the romantic love that she
only knows from films. Then she
really does meet the prince she
dreamed of. She enjoys a wonderful
summer vacation and her first
amorous adventure with Marek, but
also her first disappointment…
Maruška’s grandfather Vlastimil also
finds out that true love never withers.
He runs into his long-lost love Libuška
after several years. They are like two
young love-struck fools. It is love with
the scent of marihuana. The witty and
colourful retiree Libuška has fallen for
this medicinal herb in her autumn
years… We’ll get a glimpse of the first
true love between youths, the crises
of middle-aged love and the
rediscovery of love in old age.
FEATURE FILMS 2012
Osmnáctiletá Maruška žije se svým
dědečkem Vlastimilem, touží potkat
svého prince a prožít romantickou
lásku, jakou zatím zná jen z filmů.
Svého vysněného prince skutečně
potká. S Markem prožije krásné
prázdniny, první milostné
dobrodružství, ale také první
zklamání... To, že pravá láska nikdy
neodkvete, zjišťuje i Maruščin
dědeček Vlastimil. Po letech potkává
svoji dávnou lásku Libušku. Jsou jako
dva mladí zamilovaní blázni. Je to
láska s vůní marihuany. Vtipná
a svérázná důchodkyně Libuška totiž
na stará kolena propadla této léčivé
bylině... Nahlídneme na první
opravdovou lásku mezi mladými, na
krizi lásky středního věku a na
znovunalezení lásky ve stáří.
LÍBÁŠ
JAKO ĎÁBEL
YOU KISS
LIKE DEVIL
CZ, SK 2012
FEATURE FILMS 2012
113 min | 35 mm, DCP
14
REŽIE | DIRECTOR
Marie Poledňáková
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Marie Poledňáková
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Vladimír Smutný
Volné pokračování Líbáš jako Bůh.
Příběh filmu začíná ve chvíli, kdy staré
manželské svazky jsou definitivní
minulostí a Helena s Františkem se
pokoušejí začít nový, společný život.
Ovšem, jak už to tak bývá, pouto
s bývalým životem nelze zpřetrhat jen
tak jednoduše. Stále je to vaše rodina,
vaše okolí a vaši bývalí partneři, kteří
do společného života nutně stále patří.
A sequel to You Kiss Like God. The
film takes off at the moment when
the old bonds of marriage are
definitely a thing of the past and
Helena and František are trying to
start a new life together. But, as is
usually the case, ties to the past
cannot be cut just like that. It is still
your family and your environment and
your former partners still inevitably
belong to your shared life.
Kontakt | Contact
Falcon
U Nikolajky 5, 150 00 Prague 5, Czech Republic
Jan Bradáč, mobile: +420 604 227 700
e-mail: [email protected]
Svatka Peschková, mobile +420 604 221 122
e-mail: [email protected]
PODPORA | SUPPORT
Program podpory filmového průmyslu |
Film Industry Support Programme
STŘIH | EDITOR
Adam Dvořák
ZVUK | SOUND
Jiří Klenka
HRANÉ FILMY 2012
PRODUCENT | PRODUCER
Jan Bradáč, Svatka Peschková
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Falcon
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
RWE, Ita Agentúra – Itafilm (SK)
HRAJÍ | FEATURING
Kamila Magálová, Eva Holubová, Oldřich
Kaiser, Jiří Bartoška, Nela Boudová, Jiří
Langmajer
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
17. 5. 2012
Marie Poledňáková (1941)
2012 Líbáš jako ďábel | You Kiss Like Devil
2009 Líbáš jako Bůh | You Kiss Like God
2006 Jak se krotí krokodýli | Taming Crocodiles
1989 Dva lidi v zoo | Twins at the Zoo
1982 S tebou mě baví svět | You Make the World Fun
1979 Jak dostat tatínka do polepšovny | How to
Get Daddy into a Fix
1977 Jak vytrhnout velrybě stoličku | How to Pull
out a Whale’s Tooth
MODRÝ TYGR
BLUE TIGER
CZ, DE, SK 2012
90 min | 35 mm, DCP
REŽIE | DIRECTOR
Petr Oukropec
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Tereza Horváthová, Petr Oukropec
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Klaus Fuxjäger
STŘIH | EDITOR
Jakub Hejna
ZVUK | SOUND
Jan Čeněk
PRODUCENT | PRODUCER
Milan Kuchynka, Petr Oukropec, Pavel
Strnad
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Negativ
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Blinker Filmproduktion (DE), Arina (SK),
Česka televize, UPP, Rozhlas a televízia
Slovenska (SK)
HRAJÍ | FEATURING
Barbora Hrzánová, Jan Hartl, Daniel
Drewes, Linda Votrubová, Jakub Wünsch
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
23. 2. 2012
PODPORA | SUPPORT
Program podpory filmového průmyslu |
Film Industry Support Programme,
Ministerstvo kultury Slovenské republiky |
Slovak Ministry of Culture
Státní fond ČR pro podporu
a rozvoj české kinematografie
The Czech State Fund
for the Support and Development
of Czech Cinematography
Kontakt | Contact
Negativ, Zuzana Bieliková
Ostrovní 30, 110 00 Prague 1, Czech Republic
mobile: +420 608 141 437
e-mail: [email protected]
www.negativ.cz
International Sales
Level K
Gl. Kongevej 137 B, 3rd Fl., 1850 Frederiksberg C,
Copenhagen, Denmark
tel.: +45 4844 3072
Petr Oukropec (1972)
2012 Modrý tygr | Blue Tiger
15
HRANÉ FILMY 2012
What happens when a blue tiger
appears in the city? An adventurous,
enchanting and humorous family film
that pulls children and their parents into
a world of fantasy. The pivotal point of
all the action is a slightly forgotten,
though still magical botanical garden,
hidden away in the middle of a bustling
city. Two friends, Johanka and Matyáš,
live a carefree life among the tropical
plants together with their quirky
parents, played by Bára Hrzánová and
Jan Hartl, and a talking parrot. When
the ambitious mayor Rýp decides to
tear down the garden in order to put
up a whole new neighbourhood,
a mysterious blue tiger appears right in
the crossroads. It then embarks on
a magical journey with the children to
save their unique world.
FEATURE FILMS 2012
Co se stane, když se ve městě objeví
modrý tygr? Dobrodružný, magický
a humorný rodinný film vtáhne děti
i jejich rodiče do světa fantazie.
Středobodem všeho dění je trochu
zapomenutá, ale stále kouzelná
botanická zahrada, ukrytá uprostřed
hlučícího města. Dva kamarádi, Johanka
a Matyáš, žijí bezstarostně mezi
tropickými rostlinami společně
s mluvícím papouškem a svými
svéráznými rodiči v podání Báry
Hrzánové a Jana Hartla. Když se
ambiciózní starosta Rýp rozhodne
zbourat zahradu, aby na jejím místě
mohl postavit úplně novou čtvrť, přímo
na křižovatce se objeví tajemný modrý
tygr. Ten se s dětmi vydá na magickou
cestu záchrany jejich jedinečného světa.
MŮJ
VYSVLEČENEJ
DENÍK
MY NAKED DIARY
CZ, SI 2012
FEATURE FILMS 2012
102 min | DCP
HRANÉ FILMY 2012
16
REŽIE | DIRECTOR
Martin Dolenský
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Jan Hlaváč, Martin Dolenský, Johana
Rubínová
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Michael Gahut
STŘIH | EDITOR
Jan Daňhel
ZVUK | SOUND
Tomáš Bělohradský
PRODUCENT | PRODUCER
Štefan Voržáček
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
StoPro Film
Teenagerská komedie s příchutí
romantiky i hořkosti vznikla podle
knižního bestselleru sedmnáctileté
studentky Johany Rubínové. Johana
žije s otcem a macechou, její matka
zemřela, když byla malá. Před dvěma
lety zažila první velkou lásku, která
skončila sebevražedným pokusem,
a od té doby se Johana snaží
milostným karambolům vyhýbat.
Štěstí ale nemá – s klukem, do něhož
se zamiluje, se vyspí její nejlepší
kamarádka. Johana se snaží
vzpamatovat ze zklamání a zároveň
pátrá v rodinné historii, aby se
dozvěděla o smrti své matky. To, co
zjistí, její život obrátí naruby. A Johana
si musí připustit, že lidé, mezi nimiž
dosud žila, jsou jiní, než si myslela.
O některých to platí v dobrém,
o jiných ve zlém...
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Česká Televize, Backlight Films,
Filmachine, Perfo Production (SI)
HRAJÍ | FEATURING
Veronika Kubařová, Berenika Kohoutová,
Sandra Černodrinská, Petra Špalková,
Igor Bareš, Veronika Žilková, Simona
Stašová, Jaroslav Plesl, Jakub Prachař
Bittersweet teenage comedy based
upon the best-selling novel written by
a seventeen year old girl, Johana
Rubinova. Johana lives with her father
and stepmother. Her own mother
passed away when Johana was a little
girl. It had been two years now, when
Johana tried to commit a suicide, after
experiencing a split-up with her first
big love, a boy called Simon. Since
then, Johana rather tried to avoid any
new love romances. But one really
cannot escape from that and she
meets a new boy, Cogo. Even she is
in love with him, she is not happy.
Because one day Johana finds out
that he is cheating on her with her
best girlfriend. Johana is trying to
recover from such a disappointment
by investigating in her family history.
She wants to find out more about her
mother’s death. The result of such
investigation turns Johana’s life upside
down. And she has to recognize that
people she lives with are really
different from what she thought.
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
26. 4. 2012
Kontakt | Contact
StoPro Film, Štefan Voržáček
Konviktská 24, 110 00 Prague 1, Czech Republic
mobile: +420 775 630 002
e-mail: [email protected]
Martin Dolenský (1970)
2012 Můj vysvlečenej deník | My Naked Diary
2007 Chyťte doktora | Catch the Doctor
Festivals
Česká televize, Jitka Procházková
Kavčí hory, 140 70 Prague 4, Czech Republic
tel.: +420 261 137 438, mobile: +420 736 531 568
e-mail: [email protected]
www.ceskatelevize.cz
Státní fond ČR pro podporu
a rozvoj české kinematografie
The Czech State Fund
for the Support and Development
of Czech Cinematography
ODPAD MĚSTO
SMRT
GARBAGE,
THE CITY
AND DEATH
Kontakt | Contact
První veřejnoprávní
Národní 28, 110 00 Prague 1, Czech Republic
Čestmír Kopecký
e-mail: [email protected]
Michaela Dvořáková (Hofmanová)
mobile: +420 732 372 424
e-mail: [email protected]
CZ 2012
70 min | DCP
REŽIE | DIRECTOR
Jan Hřebejk
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
předloha R. W. Fassbinder, upravil Dušan
David Pařízek | based on the play by R. W.
Fassbinder, adapted Dušan David Pařízek
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Martin Štrba, Lukáš Milota
STŘIH | EDITOR
Vladimír Barák
ZVUK | SOUND
Peter Mojžiš
PRODUCENT | PRODUCER
Čestmír Kopecký
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
První veřejnoprávní
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Česká televize
HRAJÍ | FEATURING
Gabriela Míčová, Stanislav Majer, Martin
Pechlát, Martin Finger, Jiří Černý
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
22. 11. 2012
Jan Hřebejk (1967) – selected
2012 Odpad, město Smrt | Garbage, the City and
Death
2012 Svatá čtveřice | The Holy Quaternity
2011 Nevinnost | Innocence
2010 Zítra se bude... | Tomorrow There Will Be...
2009 Kawasakiho růže | Kawasaki’s Rose
2008 Nestyda | Shameless
2008 U mě dobrý | I’m All Good
2007 Medvídek | Teddy Bear
17
HRANÉ FILMY 2012
The screenplay Der Müll, die Stadt
und der Tod by Rainer Werner
Fassbinder inspired a theatre
production by Dušan Pařízek. The
screenplay and the production in turn
inspired the film by Jan Hřebejk.
Romi, a prostitute, is anything but
successful at her job: she is of far too
gentle a nature for her clients. The
more obstinately she is pushed to the
streets by her pimp Franz, the closer
she is to a complete breakdown. One
day Romi is addressed by a property
speculator referring to himself as
a “wealthy Jew.” He does not
demand any sexual services of her.
He satisfies himself with Romi telling
him stories, for which he lavishly
rewards her. However, no one shares
the sudden happiness with Romi. Her
work-mates and current clients turn
their backs on her, as does Franz, with
whom Romi is in love. The whole
story takes place in the setting of
a dilapidated city, during the clean-up
of which politicians openly split their
profit with speculators and lobbyists,
all under protection from the police.
FEATURE FILMS 2012
Filmový scénář Der Müll, die Stadt
und der Tod Reinera Wernera
Fassbindera byl předlohou divadelní
inscenace režiséra Dušana Pařízka.
Z tohoto scénáře a divadelního
zpracování vychází film Jana Hřebejka.
Prostitutka Romi je ve svém povolání
málo úspěšná: na své zákazníky je až
příliš jemné povahy. Čím umanutěji ji
však její pasák Franz posílá na ulici,
tím více se Romi přibližuje úplnému
zhroucení. Jednou ji osloví spekulant
s realitami, který sám sebe nazývá
„bohatým Židem“ a nepožaduje po ní
sexuální služby. Stačí, aby mu
vyprávěla, a za to ji doslova královsky
odměňuje. Její tak náhlé štěstí s ní
však nikdo nesdílí. Kolegyně i její
stávající klienti se od ní odvracejí,
a stejně tak i Franz, jehož miluje. Celý
příběh se odehrává v prostředí
rozpadajícího se města, při jehož
sanování se politici nepokrytě dělí
o zisky se spekulanty a lobbisty, to vše
pod ochranou policie.
OKRESNÍ PŘEBOR
– POSLEDNÍ
ZÁPAS PEPÍKA
HNÁTKA
SUNDAY LEAGUE
CZ 2012
FEATURE FILMS 2012
108 min | 35 mm, DCP
18
REŽIE | DIRECTOR
Jan Prušinovský
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Jan Prušinovský
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Petr Bednář
STŘIH | EDITOR
Otakar Šenovský
ZVUK | SOUND
Matěj Matuška, Michal Čech
HRANÉ FILMY 2012
PRODUCENT | PRODUCER
Misu Predescu, Petr Erben
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
MediaPro Pictures
KOPRODUCENTI – CO-PRODUCERS
TV Nova
HRAJÍ | FEATURING
Miroslav Krobot, Luděk Sobota, Ondřej
Vetchý, David Novotný, Leoš Noha, Pavel
Kikinčuk, Jaroslava Pokorná
Film Okresní přebor – Poslední zápas
Pepíka Hnátka navazuje na velmi
populární televizní seriál Okresní
přebor a odehrává se v časovém
období, které těsně předchází začátku
seriálu. Děj filmu nás zavede zpátky
v čase do Houslic a vše se opět točí
okolo místního fotbalového klubu
Slavoj, jeho hráčů, funkcionářů
a především jeho trenéra Pepíka
Hnátka. Pepík Hnátek je velká
houslická persóna. Autoritářský trenér,
nepostradatelný stratég okresního
formátu a duše celého oddílu. Fotbal
je pro něj všechno, což těžce nese
nejen jeho manželka Antonie, ale
především jeho srdce, které po letech
stresu a nervového vypětí začíná
pomalu vynechávat. Dosud se to
zatvrzelému Hnátkovi dařilo přede
všemi úspěšně tajit, ale ve chvíli, kdy
jeho srdce skolí již sedmnáctý infarkt,
bude se muset zkušený trenér
rozhodnout, zda volit život, nebo
fotbal. Hnátek se rozhodne zcela
logicky pro fotbal.
The film Sunday League is set just
before the beginning of the series of
the same name. The film’s story takes
us back in time to Houslice and
everything is once again centred
around the local Slavoj football club,
its players, functionaries and,
primarily, its coach Pepik Hnátek.
Pepik Hnátek is a big man in Houslice.
The authoritative coach is an
indispensable strategist of the district
football scene and the soul of the
entire club. Football means everything
to him which is something his wife
finds hard to accept, but it is his heart
that is affected the most and after
years of stress and nervous exertion it
is slowly beginning to give up. So far
the obstinate Hnátek has been
successfully hiding this fact from
everyone, but when his heart is hit by
its seventeenth heart attack the
experienced coach will have to decide
whether to choose life or football.
Hnátek, quite logically, chooses
football.
Kontakt | Contact
MediaPro Pictures, Zdeněk Sedláček
Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00 Prague 5,
Czech Republic
tel.: +420 234 024 957, mobile: +420 725 491 300
e-mail: [email protected]
PODPORA | SUPPORT
Program podpory filmového průmyslu |
Film Industry Support Programme
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
29. 3. 2012
Jan Prušinovský (1979)
2012 Okresní přebor – Poslední zápas Pepíka
Hnátka | Sunday League
2008 František je děvkař | Frankie Is a Womanizer
International Sales
MediaPro Distribution
53 Maior Ion Coravu Str., 2nd District, 030853
Bucharest, Romania
tel.: +40 31 825 6014
www.mediaprodistribution.com
POLSKI FILM
POLSKI FILM
CZ, PL 2012
113 min | 35 mm, DCP
REŽIE | DIRECTOR
Marek Najbrt
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Benjamin Tuček, Robert Geisler, Marek
Najbrt
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Miloslav Holman
STŘIH | EDITOR
Pavel Hrdlička
ZVUK | SOUND
Marek Hart, Tomáš Zůbek, Jakub Čech
PRODUCENT | PRODUCER
Milan Kuchynka, Grzegorz Madej
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Negativ, Off Production (PL)
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Česká televize
HRAJÍ | FEATURING
Pavel Liška, Tomáš Matonoha, Marek
Daniel, Josef Polášek, Jan Budař, Jana
Plodková, Kryštof Rímský
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
12. 7. 2012
PODPORA | SUPPORT
Polski Instytut Sztuki Filmowej | Polish Film
Institute
Státní fond ČR pro podporu
a rozvoj české kinematografie
The Czech State Fund
for the Support and Development
of Czech Cinematography
Kontakt | Contact
Negativ, Milan Kuchynka
Ostrovní 30, 110 00 Praha 1, Czech Republic
tel.: +420 224 933 755
e-mail: [email protected]
www.negativ.cz
International Sales
Negativ, Zuzana Bieliková
Ostrovní 30, 110 00 Praha 1, Czech Republic
mobile: +420 608 141 437
e-mail: [email protected]
www.negativ.cz
Marek Najbrt (1969)
2012 Polski film | Polski Film
2009 Protektor | Protektor
2004 Mistři | Champions
19
HRANÉ FILMY 2012
The more roles you play the more of
a person you are... Four famous Czech
actors, schoolmates from JAMU (The
Theatre Faculty of the Academy of
Performing Arts in Prague), Matonoha,
Liška, Daniel and Polášek made their
dream come true and decided to
make a film together. The project was
financed by Polish co-producer
Glowacki, directed by their colleague
Budař, another colleague Plod(á)ková
took over a role of production
manager and so it all started.
However, the initial idyll quickly
perishes. Their attempt to shoot
locations of Brno in Cracow, Polášek’s
catholic faith, Daniel’s alter ego Havlát,
Liška’s unintelligible pronunciation and
Matonoha’s financial wheeling and
dealing turn the shooting into a fight
for life in the middle of Beskydy hills.
Polski Film – a film about friendship
and absurdity of actor’s life balancing
between reality and illusions.
FEATURE FILMS 2012
Kolik rolí hraješ, tolikrát jsi člověkem...
Čtyři známí čeští herci, spolužáci
z brněnské JAMU, Matonoha, Liška,
Daniel a Polášek si splnili dávný sen
a rozhodli se natočit společný film.
Projekt zafinancoval polský
koproducent Glowacki, režie se ujal
kolega Budař, produkce kolegyně
Plod(á)ková a mohlo se začít.
Počáteční idyla však rychle vzala za
své. Snaha natočit Brno v Krakowě,
Poláškova katolická víra, Danielův
dvojník Havlát, Liškova špatná
výslovnost a Matonohovy finanční
machinace proměnily natáčení v boj
o holé přežití uprostřed beskydských
kopců. Polski film – film o přátelství
a absurditě hereckého života,
balancujícího mezi realitou a iluzemi.
POSEL
THE MESSENGER
CZ 2012
FEATURE FILMS 2012
100 min | DCP
HRANÉ FILMY 2012
20
REŽIE | DIRECTOR
Vladimír Michálek
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Marek Epstein
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Martin Štrba
STŘIH | EDITOR
Olina Kaufmanová
Třicátník Petr miluje kolo a své vášni
podřizuje celý svůj život. Neplánuje,
neplatí účty, neřeší nic, co může
počkat do zítra. Budování společného
bydlení s přítelkyní je mu stejně proti
srsti jako dělat kariéru. Aby mohl jezdit
na kole, raději pracuje jako poslíček.
Jeho život je neřízená jízda, ve které
neplatí žádná pravidla. Ale problémy
se na sebe kupí a je stále těžší před
nimi na kole ujet.
ZVUK | SOUND
Radim Hladík Jr.
PRODUCENT | PRODUCER
David Ziegelbauer, Igor Chvála, Darina
Levová
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Česká televize
HRAJÍ | FEATURING
Matěj Hádek, Jiří Vyorálek, Eva
Leimbergerová, Gabriela Mikulková, Jan
Kolařík, Monika Havlíčková, Eva Jurůjová,
Stanislav Zindulka
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
18. 10. 2012
Kontakt | Contact
Česká televize Brno
Běhounská 18, 658 88 Brno, Czech Republic
tel.: +420 542 132 111
Vladimír Michálek (1956)
2012 Posel | The Messenger
2008 O rodičích a dětech | Of Parents and Children
2001 Babí léto | Autumn Spring
2000 Anděl exit | Angel Exit
1998 Je třeba zabít Sekala | Sekal Has to Die
1996 Zapomenuté světlo | Forgotten Light
1993 Amerika | America
Festivals
Česká televize, Jitka Procházková
Kavčí hory, 140 70 Prague 4, Czech Republic
tel: +420 261 137 438, mobile: +420 736 531 568
e-mail: [email protected]
www.ceskatelevize.cz
Thirty-something Petr loves his bike
and he subordinates his entire life to
his passion. He has no plans, pays no
bills and doesn’t deal with anything
that can wait until tomorrow.
Cohabitation with his girlfriend is just
as disagreeable to him as getting
ahead in a career. So that he can ride
his bike, he would rather work as a
messenger. His life is one long
uncontrolled bike ride, with no holds
barred. But problems keep piling up
and it is getting more and more
difficult to just ride away from them
on his bike.
POSLEDNÍ
VÝKŘIK
THE LAST
SCREAM
The little town of Petrovice is being
terrorized by a serial killer who is
murdering the students of the local
high school. The police are searching
for the killer, but cannot find any
leads. There is every indication that
the masked murderer has been
gunning for Karin Tomecková whose
parents were brutally killed 8 months
ago. The murders are piling up and so
are the suspects. The police are trying
hard to catch the murderer, but it
might even be too late. The killer
could be anywhere.
CZ 2012
85 min | DCP
REŽIE | DIRECTOR
Tomáš Kučera
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Jan Kučera
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
David Hrubý
STŘIH | EDITOR
Tomáš Kučera, Jan Kučera
ZVUK | SOUND
Jan Šléška, Jiří Klenka, Jiří Melcher,
Vlaďka Cafourková
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Kučera Film
HRAJÍ | FEATURING
Iveta Bartošová, Irena Máchová, Jan
Kučera, Miloslav Mejzlík, René Přibil,
Petra Horváthová, Dana Morávková, Miro
Šmajda, Štěpán Turek
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
2. 8. 2012
Kontakt | Contact
Kučera Film, Tomáš Kučera
mobile: +420 602 256 238
e-mail: [email protected]
Tomáš Kučera (1984)
2012 Poslední výkřik | The Last Scream
21
HRANÉ FILMY 2012
PRODUCENT | PRODUCER
Tomáš Kučera, Jan Kučera
FEATURE FILMS 2012
V malém městečku Petrovice řádí
sériový vrah a zabíjí studenty tamní
střední školy. Policie pátrá po
pachateli, ale nemůže najít žádnou
stopu. Vše nasvědčuje tomu, že
maskovaný zabiják má spadeno na
Karin Tomečkovou, jejíž rodiče byli
před 8 měsíci brutálně zavražděni.
Vražd začíná přibývat, stejně jako
podezřelých. Policie se snaží vraha
dopadnout, ale aby už nebylo pozdě.
Vrah může být kdekoliv.
PRAHO,
MÁ LÁSKO
PRAGUE,
MY LOVE
CZ 2012
FEATURE FILMS 2012
70 min | DCP, DVD – Blu Ray
HRANÉ FILMY 2012
22
REŽIE | DIRECTOR
Tomáš Pavlíček, Jakub Šmíd, Viktória
Dzurenková, Markéta Černá
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Tomáš Pavlíček, Lucia Kajánková, Marek
Grajciar, Markéta Černá
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Vidu Gunaratna, Marek Brožek, Jan
Skriečka
STŘIH | EDITOR
Martin Mlynarič, Adam Patyk, Jorge
Sánchez, Tomáš Vrána
ZVUK | SOUND
Tomáš Sokol, Vítězslav Jíra, Marek Poledna
PRODUCENT | PRODUCER
Tomáš Pešula, Ondřej Šejnoha, Martin Palán
Povídka Panorama vypráví o složitém
vztahu ctižádostivé fotografky a jejího
syna, který pracuje jako messenger.
Hrdinkou Právničky je cizinka, která si
přišla do Libně splnit svůj sen, ale
realita neodpovídá její představě.
Ve slepé uličce se octli protagonisté
povídky Obyčejný jízdní řád – ona
vyznává pevný řád ve všem, co dělá,
On životem jen proplouvá. A Tajemství
památníku zkoumá nadpřirozené jevy
odehrávající se v okolí Národního
památníku na Vítkově. Film Praho,
má lásko nechává své postavy jezdit
tramvajemi či bloudit ulicemi
a poslouchá přitom jejich rozhovory.
Hledají, kam vlastně jdou či jedou,
přiznávají nejistotu, touží po
nečekaném setkání. A zatím někde
v pozadí tajemně prosvítá duch míst.
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Studio FAMU
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Bontonfilm
The story Panorama tells of the difficult
relationship between an ambitious
photographer and her son, who works
as a messenger. The hero of
Lawyeress is a foreign woman who
came to Libeň to live out her dream,
but the reality does not correspond to
her fantasy. The protagonists of the
story An Ordinary Schedule have found
themselves in a dead end – she
imposes a strict order in everything
she does, while he is just sailing
through life. And Mystery of the
Monument examines supernatural
phenomena that take place in the
vicinity of the National Monument on
Vítkov. The film Prague, my Love lets
its characters ride the trams or wander
through the streets while listening to
their conversations. They are trying to
find out where they are actually going,
admitting their uncertainty and longing
for an unexpected encounter.
Meanwhile, somewhere in the
background, the genius loci shines
through.
HRAJÍ | FEATURING
Jan Budař, Michal Kern, Jaromíra Mílová,
Květa Fialová, Jiří Dvořák, Jan Vondráček
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
22. 11. 2012
Kontakt | Contact
Studio FAMU, Ondřej Šejnoha
Klimentská 4, 110 00 Prague 1, Czech Republic
e-mail: [email protected]
Markéta Černá
(1980)
2012 Praho, má lásko
| Prague My
Love
Viktória Dzurenková
(1982)
2012 Praho, má lásko
| Prague My
Love
Tomáš Pavlíček
(1988)
2012 Praho, má lásko
| Prague My
Love
Jakub Šmíd
(1984)
2012 Praho, má lásko
| Prague My
Love
Bontonfilm, Ondřej Kulhánek
Nádražní 344/23, 151 34 Prague 5, Czech Republic
e-mail: [email protected]
PROBUDÍM SE
VČERA
WAKING UP
YESTERDAY
CZ 2012
120 min | 35 mm, DCP
REŽIE | DIRECTOR
Miloslav Šmídmajer
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Lumír Holčák
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Martin Duba
STŘIH | EDITOR
Adam Dvořák
ZVUK | SOUND
Petr Dvořák
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Bio Illusion
HRAJÍ | FEATURING
Jiří Mádl, Simona Stašová, Miroslav
Táborský, Filip Blažek, Eva Josefíková,
Viktor Preiss
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
15. 3. 2012
PODPORA | SUPPORT
Program podpory filmového průmyslu |
Film Industry Support Programme
23
PRODUCENT | PRODUCER
Miloslav Šmídmajer
Kontakt | Contact
Bio Illusion, Barbora Červenková
Baarova 43/27, 140 00 Prague 4, Czech Republic
mobile: +420 725 726 502
e-mail: [email protected]
www.bioillusion.cz
Miloslav Šmídmajer (1959) – selected
2012 Probudím se včera | Waking Up Yesterday
2009 Miloš Forman: Co tě nezabije... |
Milos Forman: What Doesn’t Kill You...
2009 Peklo s princeznou | Hell with a Princess
HRANÉ FILMY 2012
This quirky student comedy tells the
story of Petr Kovář, who gets the
chance to take a brief trip back in time
to June 1989, where he once again
encounters the love of his life, his
classmate Eliška. There is one hook:
physically he is seventeen again, but
his mind remains that of a modern
“forty-something.” He returns to
a different reality, forgetting how the
school system was different back
then and that he will be tested again.
Thus the plot throws him several
comical and provocative twists and
through a surprising romantic
entanglement it lets the audience see
and recall the absurdity of the prerevolution era.
FEATURE FILMS 2012
Svérázná komedie ze studentského
prostředí vypráví příběh Petra Kováře,
který dostane šanci vrátit se na chvíli
do minulosti a v červnu 1989 se znovu
setká se svojí životní láskou,
spolužačkou Eliškou. Má to jeden
háček: je mu fyzicky znovu sedmnáct,
ale zůstane mu vědomí moderního
„čtyřicátníka“. Vrací se do jiné reality
a nedohlédne důsledky, že bude opět
zkoušený a školství tehdy bylo odlišné.
Příběh tak rozehrává řadu komických
i provokativních situací
a prostřednictvím překvapivé milostné
zápletky umožní si divákům
nahlédnout nebo připomenout
absurditu předrevoluční doby.
PŘÍBĚH
Z PERIFÉRIE
TALE FROM
THE PERIPHERY
CZ 2012
FEATURE FILMS 2012
93 min | DCP
HRANÉ FILMY 2012
24
REŽIE | DIRECTOR
Karel Hřib
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Karel Hřib
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Karel Hřib
STŘIH | EDITOR
Karel Hřib, Pavel Vrága, Martin Čech,
Ladislav Výmola
Ačkoliv předměstí vždy oplývalo
kouskem dekadence, nikdy se z něj
nevytratila touha po lásce, vztahu,
touha po spřízněné duši. Touha, která
by člověka dokázala vytáhnout z těch
šedivých a pochmurných míst. První
lásky, sídliště plná paneláků, místní
kapely, rvačky a motorky, to všechno
může být navždy nesmazatelně vryto
do duše těch, kteří ve svých -nácti
letech tímto šedým prostředím
proplouvali – obzvláště v malém
městě.
ZVUK | SOUND
Pavel Vrága
PRODUCENT | PRODUCER
Karel Hřib
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
MADE IN CZ production
HRAJÍ | FEATURING
Soňa Červená, Martin Čech, Jaromír
Sýkora, Petra Libíková, Kateřina Čechová,
Miroslav Žižka
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
7. 6. 2012
Kontakt | Contact
MADE IN CZ production
U Plynárny 1378, 688 01 Uherský Brod,
Czech Republic
mobile: +420 777 615 004
e-mail: [email protected]
Karel Hřib (1981)
2012 Příběh z periférie | Tale from the Periphery
Even though the outskirts of town
have always burst with a touch of
decadence, they have never seen the
end of a desire for love, a relationship,
a desire for a kindred spirit. A desire
that could lift a person out of those
grey and dismal places. First loves,
housing estates full of prefab
buildings, local bands, fights and
motorcycles, that all can be indelibly
engraved forever on the souls of
those who coasted through this grey
environment in their teenage years –
especially in a small town.
PŘÍLIŠ
MLADÁ NOC
A NIGHT
TOO YOUNG
CZ, SI 2012
65 min | 35 mm, DCP
REŽIE | DIRECTOR
Olmo Omerzu
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Bruno Hájek, Jakub Felcman, Olmo Omerzu
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Lukáš Milota
STŘIH | EDITOR
Janka Vlčková
ZVUK | SOUND
Ladislav Greiner
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
endorfilm
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Studio FAMU, Arsmedia (SI), Česká
televize
HRAJÍ | FEATURING
Martin Pechlát, Jiří Černý, Natálie
Řehořová, Vojtěch Machuta, Jan Vaši
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
29. 3. 2012
PODPORA | SUPPORT
Slovenski filmski center | Slovenian Film Centre,
Grantový program RWE | Grant Programme RWE
Státní fond ČR pro podporu
a rozvoj české kinematografie
The Czech State Fund
for the Support and Development
of Czech Cinematography
Kontakt | Contact
endorfilm, Jiří Konečný
Přímětická 4, 140 00 Prague 4, Czech Republic
tel./fax: +420 241 730 780, mobile: +420 602 358 373
e-mail: [email protected]
Festivals
Outcome, Uta Gildhuis
Jižní náměstí 946/23, 141 00 Prague 4,
Czech Republic
mobile: +420 606 726 737
e-mail: [email protected]
www.outcome.cz
25
PRODUCENT | PRODUCER
Jiří Konečný
Olmo Omerzu (1984)
2012 Příliš mladá noc | A Night Too Young
HRANÉ FILMY 2012
The story of two twelve-year-old boys
who, on New Year’s Day, accidentally
find themselves at a strange party in
the flat of a young woman and in the
company of two adult men. The
children are enjoying themselves in
the flat, where they experience their
first encounter with love and sexuality.
They lose track of time and aren’t
aware that they should have been
home long ago and that the police are
probably already looking for them. This
intimate and timely story takes a raw
and authentic look at the relationships
of partners these days,
uncompromisingly uncovering their
emptiness. In the film the children get
into situations that they should, at
least according to our social customs,
be protected from.
FEATURE FILMS 2012
Příběh dvou dvanáctiletých chlapců,
kteří se den po Silvestru náhodně
ocitnou na zvláštní oslavě v bytě
mladé dívky a ve společnosti dvou
dospělých mužů. Děti se v bytě
zapomenou, prožijí svoje první setkání
s láskou a sexualitou, přestanou
vnímat čas a neuvědomí si, že se po
nich doma shánějí a pravděpodobně
už je hledá policie. Intimní aktuální
příběh syrově a autenticky nahlíží na
současné partnerské vztahy, přičemž
nekompromisně odkrývá jejich
prázdnotu. Děti se ve filmu dostávají
do situací, před kterými by měly být,
alespoň podle našich společenských
zvyklostí, chráněny.
SIGNÁL
SIGNAL
CZ 2012
FEATURE FILMS 2012
115 min | 35 mm, DCP
26
REŽIE | DIRECTOR
Tomáš Řehořek
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Marek Epstein
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Tomáš Sysel
STŘIH | EDITOR
Ondřej Hokr
ZVUK | SOUND
Jan Martínek, Mishan Pajdiak
HRANÉ FILMY 2012
PRODUCENT | PRODUCER
Tomáš Hoffman
Do malé vesničky, tak trochu odříznuté
od světa, přijíždějí mladí technici Filos
a Kája, aby našli nejlepší místo pro
instalaci nové stanice pro příjem
mobilního signálu. Jejich příjezd vzbudí
v místních pochopitelné očekávání,
zvláště, když se dozvědí o zajímavé
finanční odměně pro majitele
pozemku, na kterém bude vysílač stát.
Ve vesnici se rozhoří souboj
o výhodnou zakázku za použití všech
povolených i nepovolených zbraní. Je
ovšem otázkou, zda Filos s Kájou
budou schopni očekávání, do nich
vkládaná, naplnit. Možná totiž nejsou
to, za co se vydávají…
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Infinity Prague
Two young technicians, Filos and Kája,
come to a small village that is a bit cut
off from the rest of the world in order
to find the best place to install a new
station for the reception of a cell
phone signal. Their arrival
understandably arouses a feeling of
expectation among the locals,
especially when they learn of the
interesting financial reward for the
owner of the land on which the
transmitter will stand. A fight flares up
in the village over this reward, and all
weapons, those permitted and those
not, are put into use. Of course, there
is also the question of whether Filos
and Kája will be able to live up to the
expectations that have been placed on
them. Maybe they aren’t even who
they claim to be…
KOPRODUKCE | CO-PRODUCERS
RWE, HBO Česká republika
HRAJÍ | FEATURING
Vojtěch Dyk, Kryštof Hádek, Karel Roden,
Bolek Polívka, Eva Josefíková, Jiří
Menzel, Hynek Čermák
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
16. 2. 2012
Kontakt | Contact
Infinity Prague, Tomáš Hoffman
Kunětická 2, 120 00 Prague 2, Czech Republic
mobile: +420 724 102 118
e-mail: [email protected]
Tomáš Řehořek (1987)
2012 Signál | Signal
2011 Czech Made Man | Czech Made Man
2010 Piko | One Way Ticket
2009 Proměny | Changes
Státní fond ČR pro podporu
a rozvoj české kinematografie
The Czech State Fund
for the Support and Development
of Czech Cinematography
SVATÁ ČTVEŘICE
THE HOLY
QUATERNITY
CZ 2012
78 min | DCP
REŽIE | DIRECTOR
Jan Hřebejk
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Michal Viewegh
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Martin Šácha
STŘIH | EDITOR
Vladimír Barák
ZVUK | SOUND
Pavel Rejholec, Tomáš Zubek
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
In Film Praha
HRAJÍ | FEATURING
Jiří Langmajer, Marika Procházková,
Hynek Čermák, Viktorie Čermáková, Luděk
Munzar, Jenovéfa Boková
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
23. 8. 2012
PODPORA | SUPPORT
Program podpory filmového průmyslu |
Film Industry Support Programme
Kontakt | Contact
In Film Praha, Martina Stankovičová
Žitná 23, 110 00 Prague 1, Czech Republic
tel.: +420 222 515 357, mobile: +420 734 442 822
e-mail: [email protected], [email protected]
www.infilm.cz
International Sales
Monte Cristo International, 7529 Franklin Avenue,
Los Angeles CA 900 46
27
PRODUCENT | PRODUCER
Rudolf Biermann
Jan Hřebejk (1967) – selected
2012 Odpad, město Smrt | Garbage, the City
and Death
2012 Svatá čtveřice | The Holy Quaternity
2011 Nevinnost | Innocence
2010 Zítra se bude... | Tomorrow There Will Be...
2009 Kawasakiho růže | Kawasaki’s Rose
2008 Nestyda | Shameless
2008 U mě dobrý | I’m All Good
2007 Medvídek | Teddy Bear
HRANÉ FILMY 2012
Ondra and Vítek, electricians from the
same company, receive an offer for an
exotic “summer job” on a Caribbean
island where a hurricane had
destroyed the electric lines. Ondra and
Vítek are friends and neighbours from
a duplex in which they and their
families live in absolute harmony.
Their wives, Dita and Marie, are
friends and Ondra’s teenage sons are
dating Vítek’s teenage daughters. It is
simply an all-around idyllic situation,
except for one thing: boredom in the
bedroom. So when fate throws them
a gauntlet in the form of a foreign
business trip, they pick up the
gauntlet and their wives and head off
to the Caribbean. And here, in this
exotic paradise, they concoct a plan
after which their sex lives will never
be the same again. Or boring.
FEATURE FILMS 2012
Kolegové elektrikáři, Ondra a Vítek,
dostanou nabídku na exotickou
„brigádu” na karibském ostrově, kde
hurikán poničil elektrické vedení.
Ondra s Vítkem jsou kamarádi a navíc
sousedi z dvojdomku, ve kterém oni
a jejich rodiny žijí v naprosté harmonii.
Jejich manželky, Dita a Marie, se mají
rády, Ondrovi dospívající synové chodí
s Vítkovými dospívajícími dcerami,
prostě všeobjímající idyla, kterou
narušuje jediná věc – postelová nuda.
Když tedy osud hodí mužům rukavici
v podobě zahraniční služební cesty,
zvednou ji i ženy a do Karibiku je
doprovodí. A právě tam, v exotickém
ráji, se v jejich hlavách zrodí plán, po
kterém už jejich sexuální život nebude
nikdy stejný. A nudný.
ŠKOLNÍ VÝLET
SCHOOL TRIP
CZ 2012
FEATURE FILMS 2012
90 min | DCP
28
REŽIE | DIRECTOR
Petr Šícha
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Tomáš Magnusek
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Antonín Žovinec
Parta spolužáků jé pozvána na pobyt
do lázní, kde zažívá spousty peripetií,
vtipných situací, ale i osobních dramat.
Souběžně s tím můžeme sledovat
příběh mladého zlodějíčka, který
nastoupí do luxusního hotelu jako
kuchař a prožije tam svou první velkou
lásku, když se zamiluje do krásné
pokojské.
STŘIH | EDITOR
Tomáš Konvička
ZVUK | SOUND
Jiří Klemenc
HRANÉ FILMY 2012
PRODUCENT | PRODUCER
Tomáš Magnusek
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
MAGNUSFILM
HRAJÍ | FEATURING
Libuše Švormová, Jana Švandová,
Stanislav Zindulka, Miriam Kantorková,
Lubomír Lipský, Tomáš Magnusek,
Bořivoj Navrátil, Sandra Nováková
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
23. 2. 2012
Kontakt | Contact
MAGNUSFILM, Tomáš Magnusek
Běloveská 1676, 547 01 Náchod 5, Czech Republic
e-mail: [email protected]
www.magnusfilm.cz
Petr Šícha (1954)
2012 Školní výlet | School Trip
2010 Bastardi | Bastards
1990 Silnější než já | Stronger than Me
1987 Přátelé Bermudského trojúhelníku |
Friends of the Bermuda Triangl
A group of classmates is invited to
come to stay at a spa, experiencing
lots of surprises, funny situations and
even personal drama. At the same
time we can follow the story of
a young petty thief who is hired by
a luxury hotel as a cook and ends up
experiencing his first big romance
when he falls in love with a beautiful
chambermaid.
TADY HLÍDÁM JÁ
WATCHDOG
A family movie for all generations
whose aim is not only to entertain
viewers, but also to open their hearts
to understanding human relationships.
It shows how a child can feel lonely in
a society, even though her family is
apparently taking good care of her.
Kathy, a restless eight-year-old girl,
gets a dachshund named Hugo from
her grandfather Mojmir. The dog acts
as her friend and guardian and helps
Kathy to get rid of her ruthless
stepfather while together they have
a positive influence on everyone
around them.
CZ 2012
107 min | 35 mm, DCP
REŽIE | DIRECTOR
Juraj Šajmovič
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Petra Ušelová, Petr Kazda, Juraj Šajmovič
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Jaroslav Ptáčník
STŘIH | EDITOR
Miloš Málek, Petr Šajner
ZVUK | SOUND
Ondřej Konvička
29
PRODUCENT | PRODUCER
Beatriz Šajmovičová
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Česká televize
HRAJÍ | FEATURING
Veronika Divišová, Jitka Ježková,
Vladimír Javorský, Lukáš Vaculík, Simona
Stašová, Pavel Nový, Iva Pazderková,
Klára Jandová, Ester Kočičková
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
31. 5. 2012
Kontakt | Contact
Road Movies, Beatriz Šajmovičová
V Lukách 335, 252 68 Středokluky, Czech Republic
mobile: +420 723 009 964
e-mail: [email protected], [email protected]
Juraj Šajmovič (1966)
2012 Tady hlídám já | Watchdog
HRANÉ FILMY 2012
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Road Movies
Festivals
Česká televize, Jitka Procházková
Kavčí hory, 140 70 Prague 4, Czech Republic
tel: +420 261 137 438, mobile: +420 736 531 568
e-mail: [email protected]
www.ceskatelevize.cz
FEATURE FILMS 2012
Neposedné osmileté holčičce Kačence
pořídí dědeček Mojmír jezevčíka Huga,
který funguje jako její ochránce
a kamarád. Hugo pomůže Kačence
s likvidací necitlivého otčíma a oba
společně pozitivně ovlivní osud všech
lidí kolem nich. Rodinný film pro
všechny generace, jehož posláním
není pouze dobře pobavit diváka, ale
otevřít v něm i emocionální rovinu
chápání mezilidských vztahů. Ukazuje,
jak se dítě může cítit ve společnosti
osamoceně, i když navenek o něj jeho
blízcí velice kvalitně pečují.
TAMBYLLES
TAMBYLLES
CZ 2012
FEATURE FILMS 2012
58 min | DCP, Blu Ray
30
REŽIE | DIRECTOR
Michal Hogenauer
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Markéta Jindřichová, Michal Hogenauer
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Adam Stretti
STŘIH | EDITOR
Michal Reich
ZVUK | SOUND
Ivo Broum
HRANÉ FILMY 2012
PRODUCENT | PRODUCER
Ondřej Šejnoha
Osmnáctiletý mladistvý delikvent byl
nedávno propuštěn z výchovného
zařízení a s čistým trestným rejstříkem
a novou identitou se vrátil zpět
k rodičům domů. Místní obyvatelé
vesnice však pociťují nespravedlnost,
nedostatečný trest, nezapomněli, co
se zde před lety stalo. Jeho
začleňování do „normálního“ života se
rozhodl zdokumentovat i ambiciózní
filmař, který jej nutí k převzetí
odpovědnosti. Na pozadí současné
společnosti, kde „všechno postrádá
smysl a nic není doopravdy“ se odvíjí
příběh o dospívání a vyrovnávání se
s minulostí zatíženou vinou.
An eighteen-year-old delinquent was
recently released from a juvenile
detention center. He returns to his
parent’s old home with a clean
criminal record and a new identity.
However, local villagers sense an
injustice in this lack of punishment;
they remember what happened there
just a few years earlier. Also an
ambitious filmmaker has decided to
follow and document this delinquent’s
return to a “normal” life. With the
backdrop of contemporary society,
where “everything is meaningless and
nothing is real”, this story of maturity
and guilt unfolds.
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Studio FAMU
HRAJÍ | FEATURING
Ivan Říha, Anna-Marie Maxera, Lucie
Trmíková, Petr Gabaj, Jan Šantroch,
Tomáš Turek
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
4. 10. 2012
Kontakt | Contact
Studio FAMU, Smetanovo nábřeží 2,
116 65 Prague 1, Czech Republic
Michal Hogenauer (1984)
2012 Tambylles | Tambylles
International Sales
Cinema Glok (Kamera Oko), Anna Kopecká
mobile: +420 777 135 023
e-mail: [email protected]
Státní fond ČR pro podporu
a rozvoj české kinematografie
The Czech State Fund
for the Support and Development
of Czech Cinematography
VE STÍNU
IN THE SHADOW
PODPORA | SUPPORT
Polski Instytut Sztuki Filmowej | Polish Film
institut, Audiovizuálný fond SR | Slovak
Audiovisual Fund, Magistrát hl. m. Prahy |
Prague City Hall, Program podpory filmového
průmyslu | Film Industry Support Programme
Kontakt | Contact
Lucky Man Films, Vladana Vondráčková
Masarykovo nábř. 10, 120 00 Prague 2,
Czech Republic
tel.: +420 224 999 841
e-mail: [email protected]
www.luckymanfilms.com
Státní fond ČR pro podporu
a rozvoj české kinematografie
The Czech State Fund
for the Support and Development
of Czech Cinematography
International Sales
Bleiberg Entertainment, Ehud Bleiberg
tel.: +1-310-273-0003
e-mail: [email protected]
www.bleibergent.com
CZ, PL, SK, US, IL 2012
106 min | 35 mm, DCP
REŽIE | DIRECTOR
David Ondříček
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Marek Epstein, David Ondříček, Misha
Votruba
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Adam Sikora
STŘIH | EDITOR
Michal Lánský
ZVUK | SOUND
Jakub Čech, Pavel Rejholec
PRODUCENT | PRODUCER
David Ondříček, Kryštof Mucha, Ehud
Bleiberg
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Lucky Man Films
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Centrala (PL), Trigon Production (SK)
Bleiberg Entertainment (US), Barrandov
Studios, RWE, United King Films (IL),
Odra – Film (PL), KBF (PL), Damn Good
Production (PL), IPM studio (PL)
HRAJÍ | FEATURING
Ivan Trojan, Sebastian Koch, Soňa Norisová,
David Švehlík, Jiří Štěpnička, Marek Taclík
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
13. 9. 2012
David Ondříček (1969)
2012 Ve stínu | In the Shadow
2006 Grandhotel | Grandhotel
2003 Jedna ruka netleská | One Hand Can’t Clap
2000 Samotáři | Loners
1996 Šeptej | Whisper
31
HRANÉ FILMY 2012
Set in Prague of 1950s, the film
follows Hakl, a member of the
Communist police force, and his
investigation of a seemingly mundane
robbery at a goldsmith’s shop. His
desire for the truth, though, leads him
to new evidence indicating that the
case is far more complicated than it
seems. State Security takes over the
investigation, replacing him with
a German specialist in Zionist crime,
Zenke, whose ominous arrival feels
like more than a mere coincindence.
Hakl defiantly continues his
investigation on his own, sending both
men on a collision course with
governmental powers beyond
anything they could have suspected.
FEATURE FILMS 2012
Na pozadí dramatických událostí
50. let v bývalém Československu se
odehrává napínavý kriminální příběh.
Kapitán Hakl vyšetřuje krádež
v klenotnictví. Z nařízení Státní
bezpečnosti přebírá Haklovo
vyšetřování major Zenke, policejní
specialista z NDR, pod jehož vedením
se ukazuje, že kradené zlato mělo
sloužit židovské obci k „financování“
podpory sionistického terorismu.
Haklovi však instinkt zkušeného
kriminalisty napovídá něco jiného a na
vlastní pěst pokračuje ve vyšetřování.
Může však jediný spravedlivý obstát
v boji s dobře propojenou sítí
komunistické policie? Ve stínu nabízí
především napínavý detektivní příběh,
který se však díky skutečným
dobovým souvislostem stává
nadčasovou úvahou o tom, do jaké
míry může jedinec vzdorovat
organizované síle zla prorostlé do
státních struktur.
VRÁSKY Z LÁSKY
OLDIES BUT
GOLDIES
CZ 2012
FEATURE FILMS 2012
101 min | DCP
32
REŽIE | DIRECTOR
Jiří Strach
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Marek Epstein
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Martin Šec
STŘIH | EDITOR
Jan Mattlach
ZVUK | SOUND
Radim Hladík Jr., Otto Chlpek
Každý člověk potřebuje určitou
motivaci, pocit smyslu, aby jeho život
měl nějakou cenu. Ve stáří se tato
základní hodnota hledá mnohem hůře
než dřív. Otův čin spočívá ve splnění
dávného snu o krásné herečce Janě.
Dřív, dokud měl dost sil a ona byla
mladá a krásná, neměl dost odvahy ji
vyhledat. Jana nabízené gesto přijme,
protože i ona se cítí být na konci.
Prožijí spolu dva dny na útěku. Dva
dny, které vrátí jejich životům ztracený
smysl.
Everybody needs to find some kind of
motivation, a feeling that there is
sense to his life. It is much harder to
find this basic value when one gets
older. Ota’s act consists of the
fulfilment of his long-standing dream
of the beautiful actress Jana. Earlier,
when he was still full of vigour and
she was young and beautiful, he
couldn’t find the courage to approach
her. Now Jana accepts his gesture
because she also feels she is nearing
the end of her rope. They spend two
days together on the run, two days
that return the sense they have lost
from their lives.
Kontakt | Contact
BUC-Film, Jaroslav Bouček, Čs. Armády 405/8,
160 00 Prague 6, Czech Republic
tel.: +420 251 819 441
e-mail: [email protected], www.bucfilm.cz
PODPORA | SUPPORT
Program podpory filmového průmyslu |
Film Industry Support Programme
HRANÉ FILMY 2012
PRODUCENT | PRODUCER
Jaroslav Bouček
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
BUC-Film
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Česká televize, Jiří Strach, Mat Film,
Barrandov Studios
HRAJÍ | FEATURING
Radoslav Brzobohatý, Jiřina Bohdalová,
Ivan Trojan, Jiřina Jirásková, Simona
Stašová, Lenka Vlasáková, Taťjana
Medvecká, Viktor Preiss, Tatiana
Vilhelmová, Aňa Geislerová, Marek Taclík
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
12. 4. 2012
Jiří Strach (1973)
2012 Vrásky z lásky | Oldies but Goldies
2005 Anděl Páně | An Angel of the Lord
Festivals
Česká televize, Jitka Procházková
Kavčí hory, 140 70 Prague 4, Czech Republic
tel: +420 261 137 438, mobile: +420 736 531 568
e-mail: [email protected]
www.ceskatelevize.cz
Státní fond ČR pro podporu
a rozvoj české kinematografie
The Czech State Fund
for the Support and Development
of Czech Cinematography
ZÁBLESKY
CHLADNÉ
NEDĚLE
COLD SUNDAY
A dense narration of passion
transformed into an uncontrollable
obsession, about love that takes no
notice of the boundary between life
and death, about feelings that can be
bought and about traps from which
there is no escape. An intimate drama
of the relationships between four
people who move about the
countryside of the Elbe River and
Central Bohemian Uplands, like
figures on a playing field, over the
course of a short autumn Sunday.
CZ 2012
95 min | DCP
REŽIE | DIRECTOR
Ivan Pokorný
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Iva Procházková
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Armin Dierolf
STŘIH | EDITOR
Miroslav Pergl
ZVUK | SOUND
Petr Neubauer
FEATURE FILMS 2012
Sevřené vyprávění o vášni měnící se
v neovladatelnou posedlost, o lásce,
která nebere ohledy na hranici mezi
životem a smrtí, o citech, které se dají
koupit, a pastech, z nichž není úniku.
Vztahové komorní drama čtyř lidí, kteří
se jako figurky na herním poli pohybují
v krajině Labe a Českého středohoří
v časovém limitu krátké podzimní
neděle.
33
PRODUCENT | PRODUCER
Ivan Pokorný
HRAJÍ | FEATURING
Adéla Petřeková, Robert Jašków, Jan
Plouhar, Kryštof Rímský
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
6. 11. 2012
Státní fond ČR pro podporu
a rozvoj české kinematografie
The Czech State Fund
for the Support and Development
of Czech Cinematography
Kontakt | Contact
Ivan Pokorný
Masná 17, 110 00 Prague 1, Czech Republic
mobile: +420 723 727 727
e-mail: [email protected]
Ivan Pokorný (1952)
2012 Záblesky chladné neděle | Cold Sunday
HRANÉ FILMY 2012
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Club12
FEATURE FILMS 2012
MINORITY CO-PRODUCTION
AŽ DO MĚSTA AŠ
MADE IN ASH
HRANÉ FILMY 2012
34
SK, CZ 2012
82 min | DCP
REŽIE | DIRECTOR
Iveta Grófová
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Iveta Grófová, Marek Leščák
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Viera Bačíková
STŘIH | EDITOR
Maroš Šlapeta
ZVUK | SOUND
Tobias Potočný
PRODUCENT | PRODUCER
Barbara Kipsová, Jiří Konečný, Ivan
Ostrochovský
Dorotka právě odmaturovala a ráda by
se vrhla do života. Na východním
Slovensku, odkud pochází, ji však příliš
štěstí nečeká. S těžkým srdcem se tak
loučí se svým přítelem, opouští svou
rodinu a vydává se za lepším životem
až do vzdálené Aše. Její nespoutaná
spolubydlící z ubytovny Silvie ji záhy
seznamuje s odvrácenou stranou
života v tomto pohraničním městě, do
kterého se Dorotka stále hlouběji
propadá. Její sny se postupně mění
v popel a návrat domů není možný.
Může vztah s postarším Němcem být
vysvobozením? Je to jen oboustranně
výhodné nebo je to láska?
Dorotka has just graduated from high
school and she wants to jump into
a new life. But not much happiness
awaits her in Eastern Slovakia, from
where she comes. So with a heavy
heart she says goodbye to her
boyfriend, leaves her family and heads
for a better life to the distant town of
Aš. Her flamboyant roommate from
the rooming house, Silvie, soon
introduces her to the dark side of life
in this border town and Dorotka falls
deeper and deeper into its clutches.
Her dreams are gradually reduced to
ashes and she is not able to return
home. Can her relation with an older
German man be her ticket to
freedom? Is it just a mutually
beneficial relationship or is it love?
Kontakt | Contact
endorfilm, Jiří Konečný
Přímětická 4, 140 00 Prague 4, Czech Republic
tel./fax: +420 241 730 780, mobile: +420 602 358 373
e-mail: [email protected]
PODPORA | SUPPORT
Ministerstvo kultúry SR |
Slovak Ministry of Culture,
Audiovizuálny fond SR | Slovak Audiovisual Fund
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Protos Productions (SK), endorfilm,
Punkchart films (SK)
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Česká televize, RTVS (SK), Punkchart
films (SK), atelier.doc (SK), partizanfilm
(SK), Hulapa film (SK)
HRAJÍ | FEATURING
Dorota Billá, Silvia Halušicová, Robin
Horký, Jarka Bučincová
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
15. 11. 2012
Iveta Grófová (1980)
2012 Až do města Aš | Made in Ash
Festivals
Outcome, Uta Gildhuis
Jižní náměstí 946/23, 141 00 Prague 4,
Czech Republic
mobile: +420 606 726 737
e-mail: [email protected]
www.outcome.cz
Státní fond ČR pro podporu
a rozvoj české kinematografie
The Czech State Fund
for the Support and Development
of Czech Cinematography
KONFIDENT
THE CONFIDANT
SK, CZ, PL 2012
108 min | DCP
REŽIE | DIRECTOR
Juraj Nvota
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Ľubomír Slivka
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Jan Malíř
STŘIH | EDITOR
Alois Fišárek
ZVUK | SOUND
Robert Dufek, Ľubomír Nvota
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Česká televize, Maxi Film & TV, Apple Film
Production (PL), Slovenská televízia (SK),
LUXOR
HRAJÍ | FEATURING
Jiří Mádl, Michaela Majerníková, Andy
Hajdu, Jan Budař, Ondřej Vetchý, Marko
Igonda, Táňa Pauhofová, Arnošt Goldflam,
Szidi Tobias, Maciej Stuhr
Státní fond ČR pro podporu
a rozvoj české kinematografie
The Czech State Fund
for the Support and Development
of Czech Cinematography
Juraj Nvota (1954)
2011 Konfident | The Confidant
2007 Muzika | Music
2003 Kruté radosti | Cruel Joys
HRANÉ FILMY 2012
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Attack Film (SK)
Kontakt | Contact
Attack Film
Košická 58, 821 08 Bratislava, Slovak Republic
tel.: +421 903 712 204
e-mail: [email protected]
www.attackfilm.sk
LUXOR, Borek Severa
Kříženeckého náměstí 322, 152 00 Prague 5,
Czech Republic
mobile: +420 603 556 400
e-mail: [email protected]
www.luxorfilm.cz
35
PRODUCENT | PRODUCER
Katarína Vanžurová, Ľubomír Slivka
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
5. 7. 2012
PODPORA | SUPPORT
Audiovizuálny fond SR | Slovak Audiovisual Fund,
Polski Instytut Sztuki Filmowej | Polish Film
Institute, Ministerstvo kultury Slovenské
republiky | Slovak Ministry of Culture
FEATURE FILMS 2012
The film, based on a true story, comes
from authentic archive material from
the National Memory Institute in
Bratislava. The prototype of the
protagonist Adam was a radio amateur
that became the centre of attention for
the secret police (StB). After
completing his basic military service,
Adam gets work as a dispatcher at
a sport airport near the western border
of Czechoslovakia, where he also
experiences the military invasion in
August 1968. Even though he wasn’t
aware of it at the time, this is where
his dramatic story begins.
He sells his soul to the “devil” in order
to protect his girlfriend Eva from StB
repressions. He becomes
a professional agent, whose work is
wiretapping people and collecting
compromising information on them.
But he soon discovers that he, too, is
being observed. When he tries to find
out why, his investigations take him
back to the time he was witness to
a deadly order when still in the military.
His commanders at the time are now
powerful men and Adam’s testimony
would be very inconvenient for them.
MINORITY CO-PRODUCTION
Film inspirovaný skutečností vychází
z autentických archivních materiálů
Ústavu paměti národa v Bratislavě.
Předobrazem hrdiny Adama byl
radioamatér, který se dostal do centra
pozornosti Státní bezpečnosti (StB).
Adam po absolvování základní vojenské
služby pracuje jako dispečer na
sportovním letišti poblíž západní
hranice Československa, kde prožívá
i vojenskou invazi v srpnu 1968. Aniž si
to tehdy sám uvědomí, právě tam
začíná jeho dramatický příběh… Aby
zachránil svou lásku Evu před
represemi StB, podepíše „smlouvu
s ďáblem“. Stane se profesionálním
agentem, jehož prací je odposlouchávat
lidi a shromažďovat na ně
kompromitující materiály. Brzy ale zjistí,
že i on je sledován. Když se pokusí najít
odpověď na otázku proč, vrací ho
pátrání do doby, kdy se stal na vojně
svědkem vražedného rozkazu. Jeho
tehdejší velitelé jsou ale již mocnými
muži a Adamovo svědectví by pro ně
bylo velmi nepohodlné.
FEATURE FILMS 2012
MINORITY CO-PRODUCTION
KRÁLOVSKÁ
AFÉRA
A ROYAL AFFAIR
HRANÉ FILMY 2012
36
DK, SE, CZ, DE
138 min | 35 mm, DCP
REŽIE | DIRECTOR
Nikolaj Arcel
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Rasmus Heisterberg, Nikolaj Arcel,
Bodil Steensen-Leth
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Rasmus Videbæk
STŘIH | EDITOR
Kasper Leick, Mikkel E. G. Nielsen
Královská aféra je příběhem vášnivé
a zakázané lásky, která změnila celý
národ. Lásky, která propukla na
začátku 70. let 18. století mezi
Johanem Struenseem, německým
lékařem pološíleného dánského krále
Kristiána VII., a jeho manželkou,
mladičkou královnou Karolinou
Matyldou Hannoverskou. Tuto
historickou zápletku chtělo zfilmovat
už několik tvůrců, až teď se to však
podařilo.
A Royal Affair is the true story of an
ordinary man who wins the queen’s
heart and starts a revolution.
Centering on the intriguing love
triangle between the ever more
insane Christian VII, the man of
enlightenment andidealism Struensee,
and the young but strong queen
Caroline Mathilda. The drama is the
gripping tale of brave idealists who
risk everything in their pursuit of
freedom for the people. Above all it is
thestory of a passionate and forbidden
romance that changed an entire
nation.
Kontakt | Contact
Sirena Film, Kristina Hejduková
Rašínovo nábřeží 6, 128 00 Prague 2,
Czech Republic
tel.: +420 221 411 666
mobile: +420 602 395 100
e-mail: [email protected]
PODPORA | SUPPORT
Program podpory filmového průmyslu |
Film Industry support Programme,
Mitteldeutsche Medienforderung,
Det Danske Filminstitut | Danish Film Institut,
Nordisk Film & TV Fund,
Svenska Filminstitutet | Sweden Film Institut
ZVUK | SOUND
Petr Čechák
PRODUCENT | PRODUCER
Louise Vesth, Meta Louise Foldager, Sisse
Graum Jørgensen
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Zentropa (DK)
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Zentropa Entertainments, Zentropa Sweden
(SE), Sirena Film (CZ), DR (DK), Film i Väst (SE),
Sveriges Television (SE)
HRAJÍ | FEATURING
Mads Mikkelsen, William Jøhnk Nielsen,
Mikkel Boe Følsgaard, Trine Dyrholm
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
12. 4. 2012
Nikolaj Arcel (1972)
2012 Královská aféra | A Royal Affair
2010 Pravda o mužích | Truth About Men
2007 Ostrov ztracených duší | Island of Lost Souls
2004 Královská hra | King’s Game
International Sales
TrustNordisk, Filmbyen 22, 2650 Hvidovre, Denmark
tel.: +45 3686 8788
e-mail: [email protected]
Státní fond ČR pro podporu
a rozvoj české kinematografie
The Czech State Fund
for the Support and Development
of Czech Cinematography
YUMA
YUMA
PL, CZ 2012
120 min | DCP, 35 mm
REŽIE | DIRECTOR
Piotr Mularuk
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Piotr Mularuk, Wojciech Gajewicz
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Tomasz Dobrowolski
STŘIH | EDITOR
Agnieszka Glińska
ZVUK | SOUND
Michal Holubec, Igor Pokorný, Petr Kapeller
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Yeti Films (PL)
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Evolution Films, Avion film, Studio
Bystrouška, Las Vegas Power Energy
Drink (PL)
HRAJÍ | FEATURING
Jakub Gierszal, Tomasz Kot, Katarzyna
Figura
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
2. 11. 2012
PODPORA | SUPPORT
Polski Instytut Sztuki Filmowej | Polish Film
Institute
Státní fond ČR pro podporu
a rozvoj české kinematografie
The Czech State Fund
for the Support and Development
of Czech Cinematography
Kontakt | Contact
Yeti Films
ul. Niemcewicza 7/9 lok. 135, 02-022 Warszawa,
Poland
tel.: +48 22 823 99 17
e-mail: [email protected]
www.yetifilms.com
Evolution Films, Pavel Berčík
Soukenická 1196/11, 110 00 Prague 1,
Czech Republic
tel.: +420 222 240 770
e-mail: [email protected]
www.evolutionfilms.cz
Piotr Mularuk (1966)
2012 Yuma | Yuma
37
HRANÉ FILMY 2012
PRODUCENT | PRODUCER
Piotr Mularuk, Magdalena Napieracz,
Sylwia Rajdaszka
FEATURE FILMS 2012
It takes just one step to cross the
point of no return. Yuma is a gripping
drama about the rise and fall of Zyga –
a Polish kid in his early twenties who
wants to take charge of his life after
the fall of communism but, in a time
of chaos and moral anarchy,
unwillingly becomes a gangster.
Following the transition to capitalism,
when poverty and humiliation rule on
his side of the border, he crosses the
river, where the Germans seem to
have it all, and literally reaches out for
the symbols of a better life. Back
home, handing out stolen Adidas and
Ray Bans makes him a modern-day
Robin Hood in his community. Before
he realizes what is happening, money
and power overtake his naive dreams
of a better life and things spiral out of
control. It seems Zyga is destined for
the fate of Macbeth, a man doomed
by ambition and a betrayed moral
code...
MINORITY CO-PRODUCTION
Do světa, z něhož není návratu, stačí
někdy jen jeden krok. Yuma je strhující
drama o vzestupu a pádu chlapce Zygy,
který se nechtěně vydá na dráhu
gangstera. Děj podle skutečných
událostí se odehrává na polskoněmecké hranici v období těsně po
pádu komunismu, v dobách chaosu
a morální anarchie. Zyga byl tehdy ještě
jako teenager svědkem degradace
okolního života. Aby trošku vylepšil
a obohatil život svůj, jezdil za hranice,
kde se bavil drobnými krádežemi. Říkal
tomu „Yuma“. Když se vrátil, rozdával
kamarádům západní zboží. Po čase se
s nimi spojil a začali za hranicemi krást
pravidelně. Zyga se stal místním
hrdinou. Křehký klid však naruší
opravdoví gangsteři, jež vmanipulují
Zygu do krádeží ve velkém. Nevinnost
je pryč a dřív, než je schopen si to
uvědomit, stane se součástí daleko
vážnější hry peněz a moci. To vše
nakonec vyústí v nekontrolovatelný
sled událostí, kterým musí Zyga čelit,
jako důsledkům rozhodnutí, které na
začátku udělal.
DVA NULA
TWO NIL
CZ 2012
DOCUMENTARIES 2012
108 min | DCP
38
REŽIE | DIRECTOR
Pavel Abrahám
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Pavel Abrahám, Tomáš Bojar
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Jiří Chod
STŘIH | EDITOR
Šimon Špidla
ZVUK | SOUND
Václav Flegl
DOKUMENTÁRNÍ FILMY 2012
PRODUCENT | PRODUCER
Pavel Abrahám, Tomáš Bojar
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Cinema Arsenal
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
i/o post, HBO Czech Republic
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
25. 10. 2012
Na fotbalovém stadionu v samém
centru Prahy se chystá největší český
fotbalový zápas roku. Začíná přímý
přenos. Dvacet dva filmových kamer
však tentokrát nemíří na hřiště, nýbrž
do hlediště. Sledují, jak různí lidé různě
prožívají tuto jednu společnou událost.
Jinak vnímá zápas udivený žáček
fotbalové přípravky, jinak sázkař, který
na jeho výsledek vsadil tisíce korun,
jinak člen ochranky, který se má
postarat o jeho pokojný průběh. Jinak
uznávaný literární kritik, kterého fotbal
vlastně nezajímá, jinak paní, která se
stará především o dění ve VIP
salónku, jinak zase dezorientovaní
italští turisté, kteří na to všechno jen
nevěřícně zírají. Co kamera, to
jedinečný, mimořádně autentický
vhled do různých pater tribuny
i různých pater dnešní společnosti.
Co postava, to jedinečná verze téhož
zápasu. Neboť jak praví Hannah
Arendtová: „Skutečnost světa se
vlastně a spolehlivě může ukázat jen
tam, kde jsou věci viděny mnohými
lidmi z mnoha perspektiv.“
Kontakt | Contact
Cinema Arsenal, Pavel Abrahám
Na vršku 8, 150 00 Prague 5, Czech Republic
mobile: +420 608 861 290
e-mail: [email protected]
www.cinemaarsenal.cz
Pavel Abrahám (1978)
2012 Dva nula | Two Nil
2008 Česká RAPublika | RAPublic
One evening, one stadium, one match.
Two football clubs, two tribes engaged
in a “war”. As the match starts, the
players run onto the bright green pitch
and in the stands, fans seem to have
a free reign over the whole arena.
Each hotly contested matchup
between the Prague-based rivals
provides a unique setting that features
people of various backgrounds. In all
the noise, hollering and loud debates,
each fan becomes absorbed in the
match in their own special way.
Against the backdrop of a big match,
countless minor, yet equally
interesting, struggles are about to
unfold.
Státní fond ČR pro podporu
a rozvoj české kinematografie
The Czech State Fund
for the Support and Development
of Czech Cinematography
HRA O KÁMEN
STONE GAMES
Stone Games follows a small-town
drama which begins after the town
hall of Nový Bor in North Bohemia
approves the erection of a monument
to eight German civilians killed after
WWII. In the story featuring the
leader of a newly founded party and
the town’s mayor, we see a clash over
the past and the present. Soon the
issue makes major headlines and
heads towards the final battle – the
local election.
CZ, DE 2012
56 min | DCP, Blu Ray
REŽIE | DIRECTOR
Jan Gebert
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Jan Gebert
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Jan Gebert
STŘIH | EDITOR
Jana Vlčková
ZVUK | SOUND
Václav Flegl
DOCUMENTARIES 2012
Dokumentární film Hra o kámen
sleduje absurdní maloměstské drama,
které propukne v severočeském
městě Nový Bor poté, co místní
radnice odhalí na městském hřbitově
pomník osmi zavražděným sudetským
Němcům. Šedesát let vytěsňovaná
minulost náhle vypluje na povrch a už
není cesty zpět. Na příběhu starosty
Nového Boru a místního lídra strany
Zemanovců sledujeme spor, jenž
rychle překročí hranice města
a směřuje v tragikomických peripetiích
k závěrečné volební bitvě.
39
PRODUCENT | PRODUCER
Ondřej Provazník
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Nadja Rademacher (DE)
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
12. 12. 2012
PODPORA | SUPPORT
Česko-německý fond budoucnosti |
Czech-German Fund for the Future
Kontakt | Contact
News & Communications Company,
Ondřej Provazník
mobile: +420 608 204 398
e-mail: [email protected]
Jan Gebert (1981)
2012 Hra o kámen | Stone Games
Státní fond ČR pro podporu
a rozvoj české kinematografie
The Czech State Fund
for the Support and Development
of Czech Cinematography
DOKUMENTÁRNÍ FILMY 2012
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
News & Communications Company
KAREL REISZ –
TEN FILMOVÝ
ŽIVOT
KAREL REISZ –
THIS FILMING LIFE
CZ 2012
DOCUMENTARIES 2012
74 min | DCP, DVD
40
REŽIE | DIRECTOR
Petra Všelichová
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Petra Všelichová
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Patrik Hoznauer
STŘIH | EDITOR
Jaromír Vašek
ZVUK | SOUND
Jakub Krajíček
DOKUMENTÁRNÍ FILMY 2012
PRODUCENT | PRODUCER
Jarmila Hoznauerová
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Jarmila Hoznauerová
Dokumentární film o Karlu Reiszovi,
vedle Miloše Formana nejslavnějším
filmaři českého původu. Film
zachycuje zajímavý osobní i pracovní
příběh muže, který si odnesl ze svého
dětství v Ostravě a Československu
vklad pro zakládání Anglické nové vlny
a Free Cinema. Ve filmu o něm
vyprávějí členové jeho rodiny,
kolegové z britské kinematografie
a spolupracovníci jeho slavných filmů.
Dále pak i někteří herci, kterým Reisz
pomohl nastartovat jejich kariéru.
Ukázky z Reiszových děl ilustrují jeho
umělecké postoje a východiska
a dovolí nahlédnout do nitra jeho
postav a příběhů.
The world-renowned Ostrava native
Karel Reisz was the founder of the
Free Cinema movement in Great
Britain. He was born before the
beginning of WWII in Ostrava,
Czechoslovakia. At the age of 13 he
managed to escape a Jewish pogrom
thanks to the famous British
businessman Nicholas Winton. He
studied at Oxford and served in the air
force during the war. After his military
service in the Royal Air Force, he
established himself as a film critic. In
the 1970s, he moved his filmmaking
to the US. There, however, he only
achieved intermittant success. Reisz’s
most famous film from his Hollywood
period is The French Lieutenant’s
Woman (1981), starring Meryl Streep
and Jeremy Irons. Karel Reisz was
also one of the greatest film
producers. Although the famous
filmmaker was born in Ostrava, he
never filmed anything there. His first
films, however, have a strong social
accent and are reminiscent of Ostrava.
Kontakt | Contact
Jarmila Hoznauerová
Sadová 18, 702 00 Ostrava, Czech Republic
mobile: +420 775 073 540
e-mail: [email protected]
PODPORA | SUPPORT
Statutární město Ostrava | The City of Ostrava
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Česká televize, První veřejnoprávní,
CinemArt
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
4. 10. 2012
Petra Všelichová (1974)
2012 Karel Reisz – Ten filmový život | Karel Reisz
– A Life of Film
2011 Jan Balabán | Jan Balabán
2008 Sen o nejtěžší hoře světa | A Dream of the
Highest Mountain in the World
2008 Ostrava komorní | Intimate Ostrava
2001 Peníze nebo život | Your Money or Your Life
Státní fond ČR pro podporu
a rozvoj české kinematografie
The Czech State Fund
for the Support and Development
of Czech Cinematography
KYTLICE,
ZIMMER FREI
KYTLICE,
ZIMMER FREI
The film tells an absurd story about
absurd Central European history. The
village of Kytlice was abandoned by its
original German inhabitants after the
Second World War. Today the only
one who feels at home in Kytlice is
a mentally disturbed painter from
a local asylum. The asylum was built
there in communist times when it
was forbidden to speak of the three
milion people who were forced to
leave their homes just because they
were German. This film is a colourful
mosaic comprised of various stories,
all linked by the fate of a village called
Kytlice in the former Sudetenland.
CZ 2012
63 min | DCP
REŽIE | DIRECTOR
Rozálie Kohoutová
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Rozálie Kohoutová
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Lukáš Kokeš, Ondřej Belica, Lukáš Milota,
Adam Oľha, Vidu Gunaratna
STŘIH | EDITOR
Evženie Brabcová
ZVUK | SOUND
Ladislav Greiner
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Hypermarket Film
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Česká Televize, Studio FAMU
PODPORA | SUPPORT
Program EU „Mládež v akci“ | EU “Youth in
Action” programme
Státní fond ČR pro podporu
a rozvoj české kinematografie
The Czech State Fund
for the Support and Development
of Czech Cinematography
Kontakt | Contact
Hypermarket Film, Tereza Horská
Kubelíkova 27, 130 00 Prague 3, Czech Republic
tel.: +420 222 937 341
mobile: +420 602 335 559
e-mail: [email protected]
www.hypermarketfilm.cz
Rozálie Kohoutová (1985)
2012 Kytlice, Zimmer Frei | Kytlice, Zimmer Frei
2010 Sokol de Paris | Sokol de Paris
2009 Roma Boys | Roma Boys
2008 Velmistr | Grandmaster
2007 O topánky | About the Shoes
41
DOKUMENTÁRNÍ FILMY 2012
PRODUCENT | PRODUCER
Martina Knoblochová, Filip Remunda,
Vít Klusák, Tereza Horská
DOCUMENTARIES 2012
Kytlice, Zimmer frei nahlíží do
absurdních dějin středu Evropy skrze
malou obec Kytlice v bývalých
Sudetech, ležící na severní hranici
Čech. Průvodci filmu jsou Luděk
Farkáš, naivistický malíř a pacient
místního blázince, a režisérka Rozálie
Kohoutová, jejíž rodina si zde
v padesátých letech koupila za tři
tisíce korun jednu z chalup po
odsunutých Němcích. Rozálie a Luděk,
nesourodá dvojice, se spolu snaží
pochopit absurditu nacionalismu, který
toto místo poznamenal.
LÁSKA V HROBĚ
LOVE
IN THE GRAVE
CZ 2012
DOCUMENTARIES 2012
78 min | Digi Beta
42
REŽIE | DIRECTOR
David Vondráček
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
David Vondráček
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Jan Kadeřábek
Na počátku druhého tisíciletí našla
skupina bezdomovců útočiště na
německém evangelickém hřbitově
v Praze-Strašnicích. Jsou mezi nimi
i věční snoubenci: Jana v Kristových
letech a padesátiletý Jan. Když se
zařizují v neogotické hrobce, vtrhne na
hřbitov policie… Film vznikal jako
časosběrný dokument v letech
2007–2011.
STŘIH | EDITOR
Krasimira Velitchkova
ZVUK | SOUND
David Vondráček
DOKUMENTÁRNÍ FILMY 2012
PRODUCENT | PRODUCER
Tereza Krejčí, Krasimira Velitchkova
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Yekot Film
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
29. 11. 2012
Kontakt | Contact
Yekot Film, Tereza Krejčí
Eliášova 461/37, 169 00, Prague 6, Czech Republic
mobile: +420 724 256 108
e-mail: [email protected]
David Vondráček (1963)
2012 Láska v hrobě | Love in the Grave
2010 Zabíjení po česku | Killing, the Czech Way
Festivals
Česká televize, Jitka Procházková
Kavčí hory, 140 70 Prague 4, Czech Republic
tel: +420 261 137 438, mobile: +420 736 531 568
e-mail: [email protected]
www.ceskatelevize.cz
At the beginning of the second
millennium, a group of homeless
people found refuge at a German
protestant graveyard in Prague. The
group includes a couple of eternal
fiancés: thirty-three-year-old Jana and
fifty-year-old Jan. As soon as Jana and
Jan get settled in a neogothic tomb,
the police raid the graveyard. The film
was made as a long-form observational
documentary from 2007 to 2011.
NEJVĚTŠÍ PŘÁNÍ
THE GREATEST
WISH
PODPORA | SUPPORT
Slovenský audiovizuální fond | Slovak
Audiovisual Fund
Kontakt | Contact
Adam Polák
Na Hanspaulce 15/1840, 160 00 Prague 6,
Czech Republic
mobile: +420 603 454 978
e-mail: [email protected]
Státní fond ČR pro podporu
a rozvoj české kinematografie
The Czech State Fund
for the Support and Development
of Czech Cinematography
CZ, SK 2012
80 min | DCP, DVD
REŽIE | DIRECTOR
Olga Špátová
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Olga Špátová
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Olga Špátová
STŘIH | EDITOR
Jakub Voves
ZVUK | SOUND
Petr Provazník, Martin Roškaňuk, Tomáš
Kubec
PRODUCENT | PRODUCER
Adam Polák
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Adam Polák
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Česká televize, DNA Production (SK)
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
20. 9. 2012
Olga Špátová (1984)
2012 Největší přání | The Greatest Wish
2010 Oko nad Prahou | The Eye over Prague
2005 (Ne)cenzurované rozhovory | (Un)censored
Dialogues
43
DOKUMENTÁRNÍ FILMY 2012
The seemingly simple question,
“What is your greatest wish?”
provokes the respondents to
formulate their value system. The
heroes of this film are young people
born towards the end of the
communist regime or shortly after the
Velvet Revolution. The Greatest Wish
loosely follows up on the eponymous
documentary classics made by Czech
filmmaker Jan Špáta in 1964 and
1989. In these films, Špáta surveyed
the dreams and attitudes of young
people at key times of the totalitarian
era. Twenty years on, his daughter
Olga Špátová picked up where he left
off, as an insight into her own
generation. The film features birth and
death, social outcasts, ambitious
professionals, people in love, civic
activists and absolutely ordinary
people who open up thein hearts.
DOCUMENTARIES 2012
Hrdinové celovečerního filmu Největší
přání jsou po čtyřiceti letech
komunismu první dospělou generací,
která se utvářela ve svobodné
společnosti. Mladé lidi zamýšlející se
nad zdánlivě banální otázkou „Jaké je
tvoje největší přání?“ natáčela
režisérka Olga Špátová ve školách,
věznicích, na demonstracích, ve
městě i na venkově. Svá srdce jí
otevírají vyvrhelové společnosti,
ambiciózní profesionálové, zamilovaní,
věřící nebo občanští aktivisté. Je
přítomna zrození i umírání. Příběhem
prochází studenti z iniciativy Inventura
demokracie, dvacetiletá vězenkyně
Michaela odsouzená za vraždu, rodina
Červeňákových z romské osady,
těhotná kominice Martina, světově
uznávaný dirigent Jakub Hrůša nebo
zpěvačka Aneta Langerová. Režisérka
využila jedinečnou možnost porovnat
hodnoty svých vrstevníků se dvěma
předchozími generacemi použitím
archivních záběrů z let 1964 a 1989 ze
stejnojmenných filmů svého otce,
klasika českého dokumentu Jana
Špáty.
O SLUŠNOSTI
ON DECENCY
CZ 2012
DOCUMENTARIES 2012
52 min | HD
44
REŽIE | DIRECTOR
Radovan Síbrt
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Radovan Síbrt
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
György László
STŘIH | EDITOR
Janka Vlčková
ZVUK | SOUND
Jan Richtr
DOKUMENTÁRNÍ FILMY 2012
PRODUCENT | PRODUCER
Alžběta Karásková
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Pink Productions
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Česká televize, Studio FAMU
Radovan Síbrt (1975)
2012 O slušnosti | On Decency
2012 Umění vězení | The Prison of Art
2005 MRG | MRG
2007 Domácí násilí | Domestic Violence
Pan K., dobře stavěný padesátník, sedí
se svou ženou v obývacím pokoji
prostorného bytu v panelovém domě.
Načinčaná stěna, porcelánový jídelní
servis, skleněná zvířátka, suvenýry
z výletů. Je vyčerpaný, těžko ovládá
své emoce, skoro pláče. „Já je
nenávidím. Jediné, co umí, je dělat
děti, bordel a ničit, to je jejich kultura.“
Paní E., elegantní žena ve věku
prababiček, sedí ve své oblíbené
restauraci: „Noví majitelé je sem začali
pouštět, tak jsme jim vysvětlili, že
jestli z toho chtějí mít cikánskou
hospodu, tak sem nebudeme chodit.
Tak je sem přestali pouštět. A je klid.“
Filmový esej o slušnosti. Každodenní
banální situace osvětlují temná zákoutí
v nás, v drobných detailech odkrývají
tenké hranice mezi normalitou
a nenormalitou a ukazují prozaické
důvody selhávání multikulturního
modelu společnosti.
Kontakt | Contact
Pink Productions, Alžběta Karásková
Opletalova 1015/55, 110 00 Prague 1,
Czech Republic
mobile: +420 776 061 060
e-mail: [email protected]
www.pinkproductions.cz
A pictorial essay about decency. The
everyday, commonplace situations of
the film show how deceptive our selfperception and our understanding of
“normal” and “standard” can be. But
most importantly, it bears witness to
contemporary racism and the failure of
the multi-cultural social model.
We portray a larger number of
inhabitants without examining their
lives in greater detail. Thus we create
an atmosphere in which our
fundamental topic seems like
a simple, common affair. An
atmosphere that allows us to enter
any living room irrespective of age or
social status and find similar
exhibitions of "minor" racism.
Státní fond ČR pro podporu
a rozvoj české kinematografie
The Czech State Fund
for the Support and Development
of Czech Cinematography
OBČAN K.
CITIZEN K.
Kontakt | Contact
Romeo Films, Michal Dvořák
Jana Přibíka 953/15, 190 00 Prague 9,
Czech Republic
mobile: +420 777 070 839
e-mail: [email protected]
www.romeofilms.cz
CZ 2012
72 min | DCP, DVD
REŽIE | DIRECTOR
Michal Dvořák
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Ztohoven
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Martin Klimpár
STŘIH | EDITOR
Otakar Šenovský
ZVUK | SOUND
Mad Skill
45
PRODUCENT | PRODUCER
Michal Dvořák, Hana Třeštíková
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Romeo Films, Produkce Třeštíková
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Česká televize
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
8. 11. 2012
Michal Dvořák (1979)
2012 Občan K. | Citizen K.
DOKUMENTÁRNÍ FILMY 2012
Státní fond ČR pro podporu
a rozvoj české kinematografie
The Czech State Fund
for the Support and Development
of Czech Cinematography
A group of twelve artists are not
indifferent to the increasing control on
the part of the state. By means of
a simple trick with a photograph, each
of them has a new ID made, allowing
two people to prove their identity by
means of a single identity card. The
card carries the identity of both its
owner and another group member.
The group members live, travel, get
married and even get a firearms
license using these cards. They
capture related events on the camera,
both hidden and acknowledged. The
project culminates in an exhibition in
an improvised gallery. Things get
dramatic on the second day as the
gallery is suddenly raided by the
Czech police. Unable to prove his
identity, one of the group members is
arrested on the spot. Obviously,
something is going on here; they have
trodden on the system’s corns.
DOCUMENTARIES 2012
Skupině dvanácti umělců není
lhostejná narůstající kontrola ze strany
státu. Na první pohled jednoduchým
fórem s fotografií v občanském
průkaze si každý z nich nechává
státem vytvořit nový občanský průkaz,
kterým se mohou legitimovat vždy dva
lidé najednou. Sám majitel občanky
a ještě jeden, další člen skupiny.
S těmito průkazy v tichosti žijí, cestují,
žení se i vyřizují zbrojní pas. Svědkem
jim je často kamera, skrytá i přiznaná,
u všeho ale být nemůže. Vyvrcholením
projektu je výstava v improvizované
galerii. Vše se nečekaně zdramatizuje
druhý den výstavy, kdy je znenadání
galerie obsazena policií, která výstavu
uzavírá a rozebírá monument v centru
galerie, kde jsou speciálně upravené
občanky umístěny. Z důvodu
neschopnosti prokázat svou totožnost
je jeden člen na místě dokonce
zatčen, jako by sama policie byla částí
tohoto uměleckého projektu a splnila
svou roli v něm na jedničku. Jeho
občanka je totiž součástí monumentu
a nemůže jí mít přeci při sobě…
Je jasné, že tady opravdu o něco jde
a systému se šláplo na kuří oko.
PEVNOST
FORTRESS
CZ 2012
DOCUMENTARIES 2012
70 min | Blu Ray
46
REŽIE | DIRECTOR
Lukáš Kokeš, Klára Tasovská
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Lukáš Kokeš, Klára Tasovská
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Lukáš Kokeš
STŘIH | EDITOR
Lukáš Kokeš, Klára Tasovská
ZVUK | SOUND
Adam Levý
Jako výlet do skanzenu komunistické
totality dvacátého století pojímá český
dokument návštěvu Podněsterské
moldavské republiky. Země, jejíž
nezávislost je uznávána jen několika
státy, zůstává izolovanou
multinárodnostní enklávou udržovanou
pohromadě silou autoritářského
režimu. V zemi, kde se smí většinou
natáčet jen z okna vlaku, mluví
obyvatelé o strachu z udávání, ale
i o pohodlném azylu před rušným
světem. A písně v televizi nadšeně
opěvují zdejšího prezidenta.
DOKUMENTÁRNÍ FILMY 2012
PRODUCENT | PRODUCER
Tomáš Hrubý, Pavla Kubečková
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Nutprodukce
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
1. 12. 2012
Kontakt | Contact
Nutprodukce, Tomáš Hrubý
Umělecká 7, 170 00 Prague 7, Czech Republic
mobile: +420 731 163 041
e-mail: [email protected]
www.nutprodukce.cz
Klára Tasovská (1980)
2012 Pevnost |
Fortress
Lukáš Kokeš (1983)
2012 Pevnost |
Fortress
2009 59–184–84 |
59–184–84
(short)
International Sales
Taskovski Films, Irena Taskovski
7 Granard Business Centre, Bunns Lane, NW7
2DQ London, United Kingdom
tel.: +387 65 652 046
e-mail: [email protected]
This Czech documentary presents
a visit to the Pridnestrovian Moldavian
Republic (a.k.a. Trans-Dniestr) as a trip
to a museum of communist
totalitarianism. The country, whose
independence has been recognized by
only a few other states, remains an
isolated multi-ethnic enclave held
together by an authoritarian regime. In
a country where you are only allowed
to film out the window of a train, the
locals are afraid of being denounced
but are glad to live in a comfortable
refuge from the hectic modern world,
and songs on television celebrate the
president.
PUPEK NEBE
THE NAVEL
OF THE SKY
CZ 2012
52 min | DVD, Blu Ray
REŽIE | DIRECTOR
Radim Procházka
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Radim Procházka
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Larysa Kabernik, Vasya Bartlov, Lukáš
Kokeš, Karel Slach
STŘIH | EDITOR
Jana Vlčková
ZVUK | SOUND
Sergey Shunkevich, Alexander Chaukin,
Filip Slavík, Filip Sedláček
PRODUCENT | PRODUCER
Petr Minařík, Pavel Řehořík, Alena
Müllerová, Petr Morávek
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Větrné mlýny film
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Česká televize
DATUM PREMIÉRY / PREMIERE DATE
25. 10. 2012
Kontakt | Contact
Větrné mlýny, Michaela Velčková
Radlas 5, 602 00 Brno, Czech Republic
mobile: +420 734 319 014
e-mail: [email protected]
Radim Procházka (1975) – selected
2012 Pupek nebe | The Navel of the Sky
2010 Drnovické catenaccio aneb Cesta
do pravěku ekonomické transformace |
Catenaccio à la Drnovice or Journey
to the Beginning of Time of Economic
Transformation
2008 Diáře a romány Pavla Kohouta | Diaries
and Novels by Pavel Kohout
2007 Papírový atentát | Desk-based Assassination
47
DOKUMENTÁRNÍ FILMY 2012
I don’t want to be navel of the Earth.
/ Earth has navels galore, it doesn’t
need me. / I want to be the sky’s
navel. / An air pocket, a black hole’s /
the role for me. / There is more
freedom / and more liberty / there.
(Viktar Zybul).
The shortest way to the navel of the
sky is from the highest spot in Minsk,
Belarus, located 300 metres above
sea level. Just a few kilometres away
lies the Independence Square where
in December 2010, the police beat
protesters who took to the streets to
criticize the manipulated presidential
election. Uladzimir Niaklajeu, the most
famous Belarusian poet, was among
the candidates. He was beaten up and
later placed under house arrest. This
film is about the extraordinarily rich
and vigorous Belarusian poetry and
about the Russian-speaking President.
It examines the metaphors of
Belarusian poetry that is surviving
on the periphery of capitalism.
DOCUMENTARIES 2012
Nechci být pupkem světa. / Svět
i beze mne má dost pupků. / Chci být
pupkem nebe. / Vzdušnou jámou
a černou dírou chci být. / Je tam víc
volnosti, / víc svobody / je tam. (Viktar
Žybul).
K pupku nebe je ze Země nejblíže
z nejvyššího bodu Minsku, celých
300 metrů nad mořem. O pár
kilometrů dál je náměstí Nezávislosti,
kde v prosinci 2010 policie mlátila
demonstranty protestující proti
zmanipulovaným prezidentským
volbám. Kandidoval v nich
i nejslavnější běloruský básník dneška
Uladzimir Njakljajev. Taky ho zbili
a zavřeli do domácího vězení. Proto
vznikl tento film o bohaté a živé
běloruské poezii. A taky o krásném
běloruském jazyce, rusky mluvícím
prezidentovi a „dalkážiku“. Jak dnes
žije poezie na periferii kapitalismu
a jaké má pro něj metafory?
ROK KONOPÍ
YEAR OF
MARIHUANA
CZ 2012
DOCUMENTARIES 2012
90 min | DCP, DVD, DigiBeta
48
REŽIE | DIRECTOR
Petr Slabý
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Petr Slabý, Jan Hrnčíř, Pjér la Šéz
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Jaromír Kačer
STŘIH | EDITOR
Lucie Haladová, Viktor Schwacz
ZVUK | SOUND
Michal Gábor
DOKUMENTÁRNÍ FILMY 2012
PRODUCENT | PRODUCER
Jan Hrnčíř
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Koloseum
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
19. 4. 2012
Film o hledání osobní svobody,
o právu rozhodovat o svém zdraví,
nezbytné občanské neposlušnosti
a především o sebeuvědomění
a možnostech lidstva, jak překonat
samo sebe a své slabosti.
Dokumentaristé časosběrně
zaznamenávali cestu čtyř osob trpících
rakovinou a roztroušenou sklerózou,
od opuštění klasické léčby až po
užívání konopí. V dokumentu je
vykreslen tzv. „Izraelský model" využití
konopí pro lékařské účely a zachycen
přístup politiků (MUDr. D. Rath,
Mgr. R. John), státních úředníků
i policistů. Nechybí ani výklady vědců
(prof. Raphael Mechoulam – objevitel
THC), adiktologů, záběry z konferencí
a demonstrací, a také soud s léčitelem
D. Dvořákem. Filosofickým
průvodcem díla je klinický psycholog
a člen divadla Vizita Pjér la Šéz, jenž je
i autorem sugestivní hudby filmu.
Kontakt | Contact
Koloseum, Jan Hrnčíř
Plavecká 400/12, 128 00 Prague 2, Czech Republic
mobile: +420 603 270 707
e-mail: [email protected]
Petr Slabý (1963)
2012 Rok konopí | Year of Marihuana
International Sales
Outcome, Jarmila Outratová
Jižní náměstí 946/23, 141 00 Prague 4,
Czech Republic
mobile: +420 776 066 165
e-mail: [email protected]
Year of Marihuana follows a whole
range of people dealing with cannabis,
approaching its use from various
perspectives. It introduces professor
Hanuš, a scientist who dedicated his
professional career to cannabis
research. There is also Dušan Dvořák,
an activist and founder of the
“Cannabis Is a Cure” foundation. The
film follows several patients who use
cannabis as a cure for their diseases
such as cancer or multiple sclerosis. It
also presents an official cannabis
green house in Israel where cannabis
is grown and handed out to patients.
The film also presents various views
of politicians, police officers and
addiction experts, conferences in the
Czech parliament, footage from the
Million Marihuana March and protests
against cannabis criminalization. The
film outlines the possibilities and limits
of the medical use of cannabis. The
questions of personal freedom and
the right to health are also discussed.
SOUKROMÝ
VESMÍR
PRIVATE
UNIVERSE
CZ 2012
83 min | 35 mm
REŽIE | DIRECTOR
Helena Třeštíková
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Helena Třeštíková
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Vlastimil Hamerník, Jiří Chod, David Cysař
STŘIH | EDITOR
Jakub Hejna
ZVUK | SOUND
Lukáš Moudrý
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Negativ
KOPRODUKCE | CO-PRODUCERS
Česká televize, RWE, Helena Třeštíková
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
26. 1. 2012
Státní fond ČR pro podporu
a rozvoj české kinematografie
The Czech State Fund
for the Support and Development
of Czech Cinematography
49
PRODUCENT | PRODUCER
Kateřina Černá, Pavel Strnad
Kontakt | Contact
Negativ, Kateřina Černá
Ostrovní 30, 110 00 Prague 1, Czech Republic
mobile: +420 777 235 697
e-mail: [email protected]
www.negativ.cz
Helena Třeštíková (1949) – selected
2012 Soukromý vesmír | Private Universe
2010 Katka | Katka
2008 René | René
2007 Marcela | Marcela
2006 Události Pavla Štechy | The Events of Pavel
Štecha
2005 Manželské etudy po 20 letech | Marital
Etudes, 20 Years Later
DOKUMENTÁRNÍ FILMY 2012
Honza was born in 1974 into the
cheerless era of socialism in
Czechoslovakia. At that time, his
parents Jana and Petr lived in one
room in the apartment of Jana’s
divorced mother and her widowed
grandmother. A few years later, the
family moved from Prague to Liberec
where Petr found a job and a little
house for the family. When Honza was
born, his father began writing a family
chronicle and he has continued to do
so for 37 years. Private Universe show
not only the life of one ordinary family,
but also how the Czech society has
changed in last four decades. Who are
we, where do we come from and
where do we go?
DOCUMENTARIES 2012
Honza se narodil v roce 1974
do nevlídné éry socialismu
v Československu. V té době jeho
rodiče Jana a Petr žili v jedné
místnosti, společně s ovdovělou
Janinou babičkou. O několik let později
se rodina přestěhovala z Prahy do
Liberce, kde Petr našel zaměstnání
a domek pro rodinu. Když se narodil
Honza, jeho otec začal psát rodinnou
kroniku a pokračoval po dobu 37 let.
Tento časoměrný dokument nám
ukazuje nejen život jedné obyčejné
rodiny, ale také, jak se česká
společnost změnila v posledních
čtyřech desetiletích. Kdo jsme, odkud
jsme přišli a kam jdeme?
TAJEMSTVÍ
PODZEMNÍ
TOVÁRNY V CHEBU
SECRET
UNDERGROUND
FACTORY IN CHEB
CZ 2012
DOCUMENTARIES 2012
57 min | DVD, Blu Ray
50
REŽIE | DIRECTOR
Miloš Pilař
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Miloš Pilař
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Miloš Pilař, Vít Mazánek, Jiří Skupien
STŘIH | EDITOR
Miloš Pilař
ZVUK | SOUND
Vít Mazánek
DOKUMENTÁRNÍ FILMY 2012
PRODUCENT | PRODUCER
Jana Pilařová
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Triton Sport divize Triton Film
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
22. 4. 2012
Lidé už od dávné minulosti milují
záhady a tajemné věci. Druhá světová
válka a tajné německé vojenské
programy na záchranu třetí říše jsou
přímo živnou půdou pro vznik těchto
mýtů. Podzemní továrna v Chebu je
opředena hned několika záhadami
přetrvávajícími až do dnešních dob.
Jaká je ale skutečná pravda? Co
skrývá nejmodernější letecká továrna
na území bývalého Egerlandu?
Opravdu zde byly vyráběny německé
diskoplány? Co je pravda na tajných
chodbách vedených až do sousedního
Německa? Byla skutečně podzemní
továrna osmi patrová? Těmito
otázkami začalo mnoho dní našeho
bádání. Deset let jsme navštěvovali
bývalou chebskou leteckou továrnu,
abychom našli odpovědi. A teď
konečně přišla doba, kdy končí mýty
a nastává čas pro skutečnost.
Kontakt | Contact
Triton Sport, Jana Pilařová
tel.: +420 466 633 550
mobile: +420 603 167 480
e-mail: [email protected]
Miloš Pilař (1962)
2012 Tajemství podzemní továrny v Chebu |
Secret Underground Factory in Cheb
2010 Ležáky 42 | Village of Lezaky
From time immemorial people have
loved a good mystery and enigma.
The Second World War and
Germany’s secret military
programmes to save the Third Reich
are fertile ground for the rise of these
myths. The underground factory in
Cheb is surrounded by several
mysteries that persist until now. But
what is the actual truth? What is the
most modern aeronautical factory on
the territory of the former Egerland
hiding? Were German disc aircraft
really manufactured here? What is the
truth behind the secret tunnels leading
all the way to neighbouring Germany?
Did the underground factory really
have eight floors? We faced these
questions at the beginning of many
days of our research. We visited
Cheb’s former aeronautical factory for
ten years in order to find the answers.
And now the time has finally come for
the myths to end and the truth to
come forward.
TOMORROW WILL
BE BETTER
TOMORROW WILL
BE BETTER
CZ 2012
73 min | DVD
REŽIE | DIRECTOR
Martin Přívratský
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Martin Přívratský, Libor Podmol
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Martin Přívratský
STŘIH | EDITOR
Steven Moore
ZVUK | SOUND
Jiří Štolfa, Lukáš Tvrdoň
PRODUCENT | PRODUCER
David Vaverčák, Martin Přívratský, Libor
Podmol
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Tomorrow Will Be Better Film
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
10. 5. 2012
Kontakt | Contact
Tomorrow Will Be Better Film, David Vaverčák
Branická 213/53, 14700 Prague 4, Czech Republic
tel.: +420 382 264 212
mobile: +420 608 273 733
e-mail: [email protected]
Martin Přívratský ( ??)
2012 Tomorrow Will Be Better | Tomorrow Will
Be Better
51
DOKUMENTÁRNÍ FILMY 2012
In January 2010, Libor Podmol arrived
in the USA to buy a motorbike from
one of the biggest names in freestyle
motorcross. The battle for the
freestyle motorcross world champion
is on. This attractive sport full of
dangerous jumps and stunts has
captivated fans and sponsors around
the world. After a bumpy career start,
Czech rider Libor Podmol has
gradually established himself as one
of the best FMX riders in the world.
As the first-ever European rider, he
signed a sponsorship deal with
Rockstar. Now at 26, he is trying to
grab the most coveted trophy and
become the world champion. The film
follows Libor’s fascinating journey and
his world in which dreams come true
even as they defy the laws of gravity.
DOCUMENTARIES 2012
Je leden 2010 a Libor Podmol přijíždí
do USA, kde si v legendárním
obchodě od ještě nedávno nejlepšího
freeride jezdce kupuje motorku. Začíná
boj o titul mistra světa ve freestyle
motokrosu. Tento nový atraktivní
sport plný nebezpečných skoků
vyvolal obrovský zájem fanoušků
a sponzorů po celém světě. Přes
divoké začátky se český závodník
Libor Podmol postupně vypracoval
mezi nejlepší jezdce na světě. Jako
vůbec první evropský jezdec podepsal
kontrakt s Rockstar energy drink. Ve
svých 26 letech se pokusí dosáhnout
na pomyslnou nejvyšší metu – stát se
Mistrem světa. Fascinující cesta
Libora Podmola zobrazuje svět, ve
kterém se plní sny, přestože někdy
odporují zákonům gravitace.
TVOJE SLZA,
MŮJ DÉŠŤ
THE PRESENCE
OF ARNOŠT
LUSTIG
CZ 2012
DOCUMENTARIES 2012
53 min | HD
52
REŽIE | DIRECTOR
Eva Lustigová
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Eva Lustigová
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Marek Jícha
STŘIH | EDITOR
Jiří Brožek
ZVUK | SOUND
Ivan Horák
DOKUMENTÁRNÍ FILMY 2012
PRODUCENT | PRODUCER
Eva Lustigová
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST / PRODUCTION
COMPANY
Eva Lustigová
Ve filmu se Eva Lustigová s otcem
schází jako režisérka i dcera na cestě
k odpovědím na existenciální otázky,
které mu klade. Proč jsou jeho odpovědi
důležité? Muž, jenž přežil holocaust,
bojovník a umělec, vnáší smysl do
bludiště naší iracionální existence.
Odhaluje svoji tvář s mnoha odstíny
lidskosti. Dospíval, když Hitler poslal
miliony lidí do plynových komor. Prožil
významné milníky dějin: léta 1939–1945
v Evropě, rok 1948 v Palestině, rok 1968
v Československu, které se krátce
probudilo ke svobodě, jež byla rychle
pohřbena. Ze svých osudových setkání
vyšel vítězně. Film o pozoruhodném
umělci, jehož přístup k životu,
vyrovnanost a pevnost mu umožnily žít,
když tolik jiných nepřežilo.
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
30. 6. 2012
Kontakt | Contact
Eva Lustigová, Oldřichova 490/6, 128 00 Prague 2
mobile: +420 737 082 218
e-mail: eva.lustigová@gmail.com
Eva Lustigová (1968)
2012 Tvoje slza, můj déšť | The Presence of
Arnošt Lustig
International Sales
Outcome, Jarmila Outratová
Jižní náměstí 946/23, 141 00 Prague 4,
Czech Republic
tel.: +420 776 066 165
e-mail: [email protected]
Festivals
Outcome, Ute Gildhuis
mobile: +420 606 726 737, e-mail: [email protected]
In this film, Arnošt Lustig, hailed by
the Literary Review of London, as
“the best living Czech author whose
work calls for the Nobel and all other
literary prizes,” answers existential
questions for his daughter.
A charismatic eighty-year-old, he
sparkles and surprises with
imagination, originality and insight.
This survivor of the holocaust, fighter
and artist, gives meaning to the maze
of an irrational world. His words
expose the make-up of a human being
who has all the hues of human. An
adolescent when Hitler was turning
millions to smoke, he happened
to live through upheavals in history:
1939–1945 in Europe; 1948 in
Palestine; 1968 in a Czechoslovakia
that woke to freedom that was quickly
buried. A film about a remarkable
artist whose perception of survival,
warmth, balance, and his sense of
“I” made him live when others were
falling.
UMANUTÁ
BURNING
CZ 2012
57 min | Digi Beta
REŽIE | DIRECTOR
Miroslav Janek
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Miroslav Janek
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Miroslav Janek
STŘIH | EDITOR
Antonie Janková
ZVUK | SOUND
Vladimír Chrastil, Štěpán Mamula
PRODUCENT | PRODUCER
Richard Němec, Petr Morávek
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Verbascum
KOPRODUKCE | CO-PRODUCERS
Česká televize
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
2. 7. 2012
Státní fond ČR pro podporu
a rozvoj české kinematografie
The Czech State Fund
for the Support and Development
of Czech Cinematography
Kontakt | Contact
Verbascum, Richard Němec
Černá 6, 110 00 Prague 1, Czech Republic
mobile: +420 605 575 757
e-mail: [email protected]
Miroslav Janek (1954) – selected
2012 Umanutá | Burning
2010 For Semafor | For Semafor
2008 Občan Havel | Citizen Havel (directed
with Pavel Koutecký)
2005 Chačipe | Kha-chee-pae
2005 Vierka aneb záhada zmizení rodiny B. |
Vierka, or The Mystery of Family B’s
Disappearance
2001 Nachové plachty | Crimson Sails
53
DOKUMENTÁRNÍ FILMY 2012
An intimate portrait of a director who
almost involuntarily devoted her life to
film, and who was willing to sacrifice
three marriages and motherhood to
the cult filmmaking. The film portrays
Drahomíra Vihanová as a hard-headed
shaman of images who shares her
religion from its early days of being
damned by the regime for Zabitá
neděle (Squandered Sunday, 1969) to
the public execution of Zpráva
o putování studentů Petra a Jakuba
(The Pilgrimage of Students Peter and
Jacob, 2002). An existential essay
that, in contradictions and paradoxes,
fluctuates between documentary and
acted film, between adoration,
forgetting, and cats.
DOCUMENTARIES 2012
Intimní portrét režisérky, která
zasvětila život filmu a byla ochotna
obětovat kultu tvorby tři manželství
i mateřství. Drahomíra Vihanová jako
umanutá šamanka obrazů svěřuje své
vyznání od počátečních zatracení
režimem za Zabitou neděli (1969) po
veřejnou popravu Zprávy o putování
studentů Petra a Jakuba (2002).
Existenciální esej osciluje v rozporech
a paradoxech, mezi dokumentem
a hraným filmem, mezi vzýváním,
zapomněním a kočkami.
VÁŇA
VÁŇA – THE
BIGGEST RACE
IS LIFE ITSELF
CZ 2012
DOCUMENTARIES 2012
75 min | HD, DCP
54
REŽIE | DIRECTOR
Jakub Wagner
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Jakub Wagner
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Viktor Smutný
STŘIH | EDITOR
Šimon Hájek
ZVUK | SOUND
Lukáš Moudrý
DOKUMENTÁRNÍ FILMY 2012
PRODUCENT | PRODUCER
Kryštof Šafer
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Bullfilm
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Česká televize
Filmový portrét legendárního žokeje
Josefa Váni postupně odkrývá vnitřní
svět jeho myšlení. Způsob života, jaký
žije, se nedá příliš popsat slovy,
musíte ho zakusit – vidět. Ojedinělým
způsobem, v co nejcivilnějším pojetí,
prožíváme jeden rok s Váňou v jeho
maximální blízkosti. Film se ve svých
obrazech stává Váňou a zároveň
poodkrývá zákulisí dostihového sportu,
které není vždy takové, jak ho známe
z hraných filmů. Váňa působí jako
magnet na lidi, kdekoliv se objeví. Je
to neuvěřitelná energie jen vyslovíte to
jméno. Váňa je fenomén nejen kvůli
tomu, že v 59 letech poosmé vyhrál
Velkou pardubickou – potřetí v řadě,
nejen proto, že se okolo něj pohybuje
špička dnešních žokejů a trénuje
nejlepší dostihové koně, ale
především kvůli svému přístupu ke
všemu, co dělá a s čím se setkává.
A portrait of the legendary jockey
Josef Váňa gradually reveals his inner
world. Using a very civil approach, the
filmmakers spent one year with the
jockey. The film closely follows Váňa
and, at the same time, it offers an
insight into the world of horse racing
that is not always the way it looks in
films. Wherever he goes, Váňa’s name
and presence are like a magnet for
others. The man is a phenomenon; at
59, he won the Velka Pardubicka
Steeplechase for the 8th time, he is
still among the world’s best jockeys,
trains some of the best race horses
and, above all, he has a remarkable
approach to work and life.
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
6. 9. 2012
Kontakt | Contact
Bullfilm, Kryštof Šafer
Na Pískách 1157/62, 160 00 Prague 6,
Czech Republic
mobile: +420 777 229 798
e-mail: [email protected]
Jakub Wagner (1979)
2012 Váňa | Váňa – The Biggest Race Is Life Itself
2011 Povídky Malostranské po 130 letech |
Malo Straná Tales, 130 Years Later
2004 Profil – Jan Kaplický | Jan Kaplický –
A Profile
Státní fond ČR pro podporu
a rozvoj české kinematografie
The Czech State Fund
for the Support and Development
of Czech Cinematography
VĚRA 68
VĚRA
ČÁSLAVSKÁ – 68
CZ 2012
90 min | DCP
REŽIE | DIRECTOR
Olga Sommerová
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Olga Sommerová
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Olga Špátová
STŘIH | EDITOR
Jakub Voves
ZVUK | SOUND
Petr Provazník
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Evolution Films
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Česká televize
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
2. 5. 2012
Kontakt | Contact
Evolution Films, Pavel Berčík
Soukenická 1196/11, 110 00 Prague 1,
Czech Republic
tel.: +420 222 240 770
e-mail: [email protected]
www.evolutionfilms.cz
Festivals
Česká televize, Jitka Procházková
Kavčí hory, 140 70 Prague 4, Czech Republic
tel.: +420 261 137 438, mobile: +420 736 531 568
e-mail: [email protected]
www.ceskatelevize.cz
55
PRODUCENT | PRODUCER
Pavel Berčík
Olga Sommerová (1949) – selected
2012 Věra 68 | Věra Čáslavská – 68
2011 24 | 24
2005 Moje 20. Století| My 20th Century
2003 Máňa po deseti letech| Máňa Ten Years
After
1999 O čem sní ženy| What Women Want
1999 O čem sní muži| What Men Want
1992 Máňa | Máňa
DOKUMENTÁRNÍ FILMY 2012
Státní fond ČR pro podporu
a rozvoj české kinematografie
The Czech State Fund
for the Support and Development
of Czech Cinematography
A portrait of the former Czech
gymnast Věra Čáslavská. With seven
gold and four silver Olympic medals,
she is the most successful
Czechoslovak female athlete as well
as the fourth most successful Olympic
female athlete in the world. After her
breathtaking victory in Mexico City in
1968, she was announced the second
most popular woman of the planet
after Jacqueline Kennedy. In 1968,
she signed the 2000 Words
Manifesto. Despite her enormous
fame, which she deserved for her
incredibly hard work and endurance,
she lived a troubled personal life. Her
life story reflects the situation in
Czech society, both in the communist
regime and after 1989. Always
actively involved in building a healthy
civic society, Čáslavská’s life story is
truly unique and remarkable.
DOCUMENTARIES 2012
Film o Věře Čáslavské je bilancí celého
jejího života. Se svými sedmi zlatými
a čtyřmi stříbrnými olympijskými
medailemi je nejúspěšnější
československou sportovkyní všech
dob, čtvrtou nejúspěšnější ženskou
olympijskou sportovkyní světa. Po
jejím strhujícím vítězství na olympiádě
v Mexiku v roce 1968 byla vyhlášena
druhou nejpopulárnější ženou planety
po Jacqueline Kennedyové. V roce
1968 podepsala manifest Dva tisíce
slov, jehož podpis nikdy neodvolala.
Navzdory velkolepé slávě, kterou si
vysloužila nepředstavitelnou dřinou
a výdrží, prožila značnou část svého
života v nesnázích (politická situace za
normalizace, manželství, rodinná
tragédie). Její jedinečný osud je
zrcadlem české společenské situace,
komunistického a posléze
demokratického režimu. V obou
případech se občansky angažovala.
Její osud je jedinečným fenoménem
v historii tohoto národa.
VĚZENÍ UMĚNÍ
ART BEHIND
BARS
CZ 2012
DOCUMENTARIES 2012
90 min | DCP
56
REŽIE | DIRECTOR
Radovan Síbrt
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Radovan Síbrt
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
György László
STŘIH | EDITOR
Jan Daňhel
Celovečerní dokumentární film
mapující nejen výjimečný sociálně
experimentální projekt, který propojuje
české vězně s výtvarnými umělci, ale
i hranici mezi svobodou–nesvobodou
a v neposlední řadě roli umění
v našem světě. Film o svobodě,
o tom, jak prostředí formuje pohled na
okolní svět, film o umění a o jeho
možnostech. Ale také film o módních
vlnách a omezeních grantových
projektů.
This feature documentary film follows
a unique experimental social project
that connects Czech prisoners and
artists, traces the border between
freedom and the absence thereof, and
looks at the role art plays in our
society. A film about freedom
and about how your environment
informs your view of the world, a film
about art and its possibilities. A film
about trends, fads and about the limits
of grant-based projects.
ZVUK | SOUND
Jan Richter
DOKUMENTÁRNÍ FILMY 2012
PRODUCENT | PRODUCER
Tereza Horská, Vít Klusák, Filip Remunda
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Hypermarket Film
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
27. 10. 2012
Radovan Síbrt (1975)
2012 Vězení umění | Art Behind Bars
2012 O slušnosti | On Decency
2005 MRG | MRG
2007 Domácí násilí | Domestic Violence
Kontakt | Contact
Hypermarket Film, Tereza Horská
Kubelíkova 27, 130 00 Prague 3, Czech Republic
tel.: +420 222 937 341
mobile: +420 602 335 559
e-mail: [email protected]
www.hypermarketfilm.cz
Státní fond ČR pro podporu
a rozvoj české kinematografie
The Czech State Fund
for the Support and Development
of Czech Cinematography
ZEMĚ ČESKÁ,
DOMOV TVŮJ!
THE CZECH LAND,
YOUR HOME!
Kontakt | Contact
ZIPO FILM production, Pavel Doležal
Diezenhoferovy sady 1102/1,
150 00 Prague 5, Czech Republic
tel.: +420 251 510 836
e-mail: [email protected]
www.zipofilm.cz
CZ 2012
92 min | DCP
REŽIE | DIRECTOR
Adolf Zika
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Adolf Zika
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Občané a obyvatelé České republiky |
Citizens and residents of the Czech Republic
STŘIH | EDITOR
Alois Fišárek
ZVUK | SOUND
Jiří Klenka
PRODUCENT | PRODUCER
Pavel Doležal, Adolf Zika
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
ZIPO FILM production
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Česká televize, RWE
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
25. 10. 2012
Adolf Zika (1972)
2012 Země česká, domov Tvůj! | The Czech
land, Your Home!
2008 Le Mans Phenomenon | Le Mans
Phenomenon
2007 Jan Saudek – V pekle svých vášní, ráj
v nedohlednu | Jan Saudek: Trapped by his
Passions, No Hope for Rescue
57
DOKUMENTÁRNÍ FILMY 2012
The Czech Land, Your Home! is
a feature documentary film whose
authors called upon the citizens of the
Czech Republic to document their day
on 11 May 2012, thereby becoming
the co-authors of this documentary.
Hundreds of cameras were used on
this day and the result was processed
by Adolf Zika, Alois Fišárek and Jiří
Klenka and their co-workers to create
a distinct and extraordinary cinematic
image of our nation. This film happens
to come in a magical year enshrouded
by prophecies. It comes in the most
uncertain and insecure of times since
the Velvet revolution. Are we just in
a financial crisis or in a crisis of values?
The decline of the EU, mass distrust in
politics and its players and gradual
apathy on one side, aggression and
corruption on the highest level,
utilitarianism, populism, total
disinterest in the opinions of ordinary
citizens on the other. However, there
are also many successful individuals,
groups and projects in this beautiful
land in the heart of Europe. This is the
Czech Republic today, this is the world
inside out, the world destined to face
many upcoming historical events.
DOCUMENTARIES 2012
Země česká, domov Tvůj! je
celovečerní dokumentární film, jehož
spolutvůrcem se 11. května 2012
mohl stát každý občan nebo obyvatel
této země. Tento den zaznamenaly
stovky našich kamer a vytvořily
jedinečný filmový obraz naší země.
Film ne náhodou přichází v magické
době věštbami obestřeného roku
2012. V době, kdy pociťujeme jednu
z největších nejistot od dob sametové
revoluce. Procházíme jen krizí finanční,
nebo i krizí hodnot? Rozpadající se
struktura EU, masová nedůvěra
v politiku a její hráče, pozvolná apatie
na straně jedné, agresivita a korupce
na nejvyšší správní úrovni,
prospěchářství, populismus, naprostý
nezájem o názor řadového občana na
straně druhé. Také mnoho úspěšných
jedinců, skupin a projektů v krásné
zemi v srdci Evropy. To všechno je
dnešní Česká republika, to všechno je
dnešní svět naruby, svět stojící před
jistě nejednou historickou událostí.
BKA 49-77
BKA 49-77
CZ 2012
21 min | DVD
SHORT FILMS 2012
REŽIE | DIRECTOR
Jan Pavlacký
58
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Jan Pavlacký
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Jan J. Filip
Petr s Martinou se po automobilové
nehodě ocitnou v situaci, kdy se musí
rozhodnout mezi vlastní budoucností
a záchranou cizího života. Zmítaní
strachem a pocitem viny mají na výběr
mezi špatným a ještě horším. Film,
volně inspirovaný skutečnou událostí,
vypráví příběh z pohledu všech
zúčastněných a klade si otázku,
nakolik jsme odpovědni za své činy.
STŘIH | EDITOR
Petr Staněk
ZVUK | SOUND
Jiří Klenka
KRÁTKÉ FILMY 2012
PRODUCENT | PRODUCER
Jakub Málek, Jan Pavlacký
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Monolog Films, Partnership Pictures
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Actor’s Runway Agency, Asfalt.tv, Avion,
JK Sound
HRAJÍ | FEATURING
Jiří Racek, Iveta Jiříčková, Marek
Adamczyk, Jacob Erftemeijer
Kontakt | Contact
Partnership Pictures, Jakub Málek
Pohořelec 147/8, 118 00 Prague 1, Czech Republic
mobile: +420 608 432 666
e-mail: [email protected]
Jan Pavlacký (1977)
2012 BKA 49-77 | BKA 49-77 (short)
Involved in a car accident, Petr and
Martina are suddenly thrown into
a situation where saving somebody
else’s life could put their own in
danger. Caught between fear and
guilt, they have to choose between
bad and even worse. Inspired by true
events, the film tells the story from
the various perspectives of everyone
involved, and questions how much
responsibility we have for the actions
we take. Where everyone has part of
the responsibility, some have taken
more than others.
CESTA
THE TRIP
Audiovizuální meditace na téma
„cesta“.
An audiovisual meditation on the
theme of the trip.
CZ 2012
6 min | DVD
REŽIE | DIRECTOR
Ondřej Dolejší
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Ondřej Dolejší
STŘIH EDITOR
Ondřej Dolejší
ZVUK | SOUND
Ondřej Dolejší
Kontakt | Contact
FAMU, Film and TV School of the Academy of
Performing Arts in Prague, Věra Hoffmanová
Smetanovo nábřeží 2, 116 65 Prague 1,
Czech Republic
tel.: +420 224 220 955, mobile: +420 604 121 511
e-mail: [email protected]
www.famu.cz
Ondřej Dolejší (1988)
2012 Cesta | The Trip (short)
59
KRÁTKÉ FILMY 2012
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
FAMU
SHORT FILMS 2012
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Ondřej Dolejší
ČECHOVÉ
NA MĚSÍCI
CZECH
OUT THE MOON
CZ 2012
7 min | DVD
SHORT FILMS 2012
REŽIE | DIRECTOR
Matěj Mráz
KRÁTKÉ FILMY 2012
60
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Matěj Mráz
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Vidu Gunaratna
Střih | Editor
Nicole Hálová
Čechové na Měsíci jsou fiktivní
vzpomínkou na dětství, kdy se sny
malého kluka stávají skutečností. Vše
začíná na desáté narozeniny hlavního
hrdiny, který si přeje být prvním
„mužem“ na Měsíci. Jeho přání se
splní, ale rodinný výlet neprobíhá
hladce. Nikdo nepočítal s tím, že ve
vesmíru nejsme sami… Příběh je
částečně inspirován autorovými
vzpomínkami a zároveň je alegorií na
útěk z vlasti.
ZVUK | SOUND
Barbora Hovorková
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
FAMU
HRAJÍ | FEATURING
Miroslav Hanuš, Lukáš Pavlásek, Tilen
Kozamelj, Linda Petáková, Šimon Krupa,
Kamil Halbich
Matěj Mráz (1978)
2012 Čechové na Měsíci | Czech out the Moon
(short)
2011 Není hra jako hra | A Game Like No Other
(short)
2006 Morseovka | Morse Code (short )
Kontakt | Contact
FAMU, Film and TV School of the Academy of
Performing Arts in Prague, Věra Hoffmanová
Smetanovo nábřeží 2, 116 65 Prague 1,
Czech Republic
tel.: +420 224 220 955, mobile: +420 604 121 511
e-mail: [email protected]
www.famu.cz
The story of Czech out the Moon is
based on a fictional memory from the
director’s childhood, in which his
dreams come true. It begins on the
tenth birthday of a boy who makes
a wish to be the first “man” on the
Moon. His wish comes true, but the
family trip is far from ideal. Nobody
thought “In space we are not alone.”
The story was inspired by authentic
memories and is an allegory of leaving
one’s homeland.
IN VINO VERITAS
IN VINO VERITAS
Tři ženy středního věku se chystají na
sraz po 25 letech, kde budou
navzájem konfrontovat své životní
osudy. Která z nich je nejspokojenější?
After 25 years, three middle-aged
women meet and compare their life
stories. Who is the happiest and most
satisfied?
CZ 2012
10 min | DVD
REŽIE | DIRECTOR
Aneta Kýrová Žabková
STŘIH | EDITOR
Luděk Hudec
ZVUK | SOUND
David Titěra
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
FAMU
SHORT FILMS 2012
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Aneta Kýrová Žabková
61
KRÁTKÉ FILMY 2012
Kontakt | Contact
FAMU, Film and TV School of the Academy of
Performing Arts in Prague, Věra Hoffmanová
Smetanovo nábřeží 2, 116 65 Prague 1,
Czech Republic
tel.: +420 224 220 955, mobile: +420 604 121 511
e-mail: [email protected]
www.famu.cz
Aneta Kýrová Žabková (1986)
2012 In vino veritas | In vino veritas
2008 Chybička se vloudí | Whoops, Mistake
(short)
2007 Dobré jitro pane Upíre | Good Morning
Mr. Vampire (short)
2007 Nic nového pod sluncem | Since the Dawn
of Man (short)
JEDEN DEN
V ŽIVOTĚ
A DAY OF LIFE
CZ 2012
16 min | DVD
SHORT FILMS 2012
REŽIE | DIRECTOR
Jan Látal
KRÁTKÉ FILMY 2012
62
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Jan Látal
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Jan Látal
Diagram života vytvořený přes osobní
věci mladého třicátníka. Ve výsledném
obrazu se režisér společně s hlavním
protagonistou pokouší hledat kořeny
svého života a v obrysech věcí
nacházet partnerský vztah anebo
dospívání. Výsledný obraz vypovídá
o dnešní mladé generaci, jejíž častý
problém je, že nemá žádné problémy...
STŘIH | EDITOR
David Mencl
ZVUK | SOUND
Jan Látal
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Studio FAMU
Kontakt | Contact
Studio FAMU, Zuzana Janáková
Smetanovo nábřeží 2, 116 65 Prague 1,
Czech Republic
tel.: +420 234 244 416
e-mail: [email protected]
Jan Látal (1980) – selected
2012 Jeden den v životě | A Day of Life (short)
2012 Lepší život | Better life (short)
2011 Paroubkové | Thousand Faces of Paroubek
(short)
2010 Kde domov můj | Where Is My Home
(short)
A graphic record of life made up of all
the things a person owns. The film’s
director accompanies the protagonist
in his search for his roots in the
resulting image as the shape of things
portrays his relationships and
adolescence. It depicts the generation
now in their thirties, whose problem is
often that they have no problems...
KDE ROSTOU
MOTÝLI?
WHERE
DO THE WILD
BUTTERFLIES
GROW?
Na svět se vyklube malá bytost, která
putuje fantaskním světem, kde
potkává jiná stvoření a hledá mezi nimi
přátelství. Krátký poetický příběh
o hledání bytostí sobě blízkých.
A little creature is born into
a fantastical world and meets other
beings while looking for friendship.
A poetic story about the search for
kindred spirits.
CZ 2012
6 min | DVD
REŽIE | DIRECTOR
Vladimíra Macurová
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Vladimíra Macurová
STŘIH | EDITOR
Libor Nemeškal
ZVUK | SOUND
Lukáš Tvrdoň
Kontakt | Contact
FMK UTB – Faculty of Multimedia
Communications, Libor Nemeškal
Štefánikova 2431, 760 01 Zlín, Czech Republic
mobile: +420 733 500 674
e-mail: [email protected]
www.fmk.utb.cz
Vladimíra Macurová (1985)
2012 Kde rostou motýli? | Where Do the Wild
Butterflies Grow?
2010 One Minute Movie | One Minute Movie
(short)
2008 Svačinka | The Little Snack (short)
63
KRÁTKÉ FILMY 2012
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
FMK UTB
SHORT FILMS 2012
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Vladimíra Macurová
M.O.
M.O.
CZ 2012
7 min | DVD
Příběh osamělé babičky, která si pro
zpestření svých dnů objedná poštou
mechanického dědečka.
SHORT FILMS 2012
REŽIE | DIRECTOR
Jakub Kouřil
KRÁTKÉ FILMY 2012
64
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Jakub Kouřil
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Aleš Lněnička
STŘIH | EDITOR
Roman Tesáček
ZVUK | SOUND
Marek Gabriel Hruška
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
FAMU
HRAJÍ | FEATURING
Viera Pavlíková, Jan Tolar, Miroslav Vrba,
Ladislav Cibulka
Jakub Kouřil (1987)
2012 M.O. | M.O. (short)
2009 Cestou lesní | The Great Law of Nature
(short)
2008 Gracie | Gracie (short)
2007 Davidův velký den | The Great Day of David
(short)
Kontakt | Contact
FAMU, Film and TV School of the Academy of
Performing Arts in Prague, Věra Hoffmanová
Smetanovo nábřeží 2, 116 65 Prague 1,
Czech Republic
tel.: +420 224 220 955, mobile: +420 604 121 511
e-mail: [email protected]
www.famu.cz
The story of an elderly woman who
orders a mechanical grandpa by mail
in order to put an end to her
loneliness.
NUMBERS
NUMBERS
Nik hledající pomoc v ulicích náhodně
potká dívku se stejným problémem.
O sobě navzájem nic nevědí, ale
o všech ostatních vědí úplně vše.
Některé věci je však lepší nevědět...
CZ, KO 2012
10 min | DVD
REŽIE | DIRECTOR
Robert Hloz
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Robert Hloz
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Colin Lee
ZVUK | SOUND
Samuel Jurkovič
STŘIH | EDITOR
Filip Veselý
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Hanyang University (KO)
HRAJÍ | CAST
Heejin Jung, Woogun Park
Kontakt | Contact
FMK UTB – Faculty of Multimedia
Communications, Libor Nemeškal
Štefánikova 2431, 760 01 Zlín, Czech Republic
mobile: +420 733 500 674
e-mail: [email protected]
www.fmk.utb.cz
Robert Hloz (1989)
2012 Numbers | Numbers (short)
2012 Picasso | Picasso (short)
2011 Mlýn | The Mill (short)
2010 Ashes | Ashes (short)
2010 Filip | Filip (short)
2009 Podtlak | Negative Pressure (short)
2009 Diagnóza f23 | Diagnosis f23 (short)
2008 Nostalgia | Nostalgia (short)
65
KRÁTKÉ FILMY 2012
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
FMK UTB
SHORT FILMS 2012
Wandering the streets looking for
help, Nick meets a girl with the same
problem. They know nothing about
each other and seem to know
everything about everyone else.
Sometimes the less you know, the
better...
O ŠUNCE
HAM STORY
CZ 2012
6 min | DVD
SHORT FILMS 2012
REŽIE | DIRECTOR
Eliška Chytková
KRÁTKÉ FILMY 2012
66
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Eliška Chytková
Animovaný fantazijní příběh
o všednostech, šedi a stereotypech
běžného života. Příběh o fantazii, která
byla dlouho držena v řetězech a nyní je
plna síly vypuštěna na svobodu.
O dětské a čisté hře na boha.
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Eliška Chytková
STŘIH | EDITOR
Libor Nemeškal
ZVUK | SOUND
Martin Bek
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
FMK UTB
Eliška Chytková (1988)
2012 O šunce | Ham Story (short )
Kontakt | Contact
FMK UTB – Faculty of Multimedia
Communications, Libor Nemeškal
Štefánikova 2431, 760 01 Zlín, Czech Republic
mobile: +420 733 500 674
e-mail: [email protected]
www.fmk.utb.cz
An animated, imaginative story about
the grey, everyday ordinariness of life.
A story about imagination, held in
chains for so long, now released with
all its might; about an innocent
children’s game of playing God.
OFFICE WORKERS
OFFICE WORKERS
Tři zaměstnanci pracují a žijí ve
stejných budovách, ale přesto na sebe
nemluví a nezajímají se o sebe.
Jednoho dne jim ale jejich skryté
problémy začnou ničit život.
CZ 2012
10 min | DVD
REŽIE | DIRECTOR
Sangeun Won
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Sangeun Won
STŘIH | EDITOR
Sangeun Won
ZVUK | SOUND
Marek Poledna, Stanislav Cajthaml
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
FAMU
SHORT FILMS 2012
Three office workers work in the
same office and live in the same
apartment building. They never talk,
and never take any interest in each
other. One day, their hidden problems
start to destroy their lives.
67
KRÁTKÉ FILMY 2012
Kontakt | Contact
FAMU, Film and TV School of the Academy of
Performing Arts in Prague, Věra Hoffmanová
Smetanovo nábřeží 2, 116 65 Prague 1,
Czech Republic
tel.: +420 224 220 955, mobile: +420 604 121 511
e-mail: [email protected]
www.famu.cz
Sangeun Won (1982)
2012 Office Workers | Office Workers (short )
PARADIGMA
PARADIGM
CZ 2012
20 min | DVD
SHORT FILMS 2012
REŽIE | DIRECTOR
Martina Nagyová
KRÁTKÉ FILMY 2012
68
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Martina Nagyová, Juraj Klaudíny
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
František Mach
V krajině ještě nepoznané, na místě
neurčitém, byla-nebyla jedna
chaloupka s ještě podivnějším
příběhem. S překročením prahu dveří
zjistíte, že v ní nevládnou lidé, jak je ve
světě zvykem. Zapomeňte na pravidla
opravdového světa a nechte se unášet
vizuální mozaikou pocitů a absurdních
vztahů...
STŘIH | EDITOR
Hana Dvořáčková
ZVUK | SOUND
Klára Jašková
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
FMK UTB
HRAJÍ | FEATURING
Jana Oľhová, Anna Matejová, Štefan
Lengyel
Martina Nagyová (1988) – selected
2012 Paradigma | Paradigm (short)
2011 Tiché posedenie v tráve | Silence sitting
in the grass (short)
2011 Planéta Zem | Planet Earth (short)
2010 Restart | Restart (short)
2010 Zrub Kanada | Log cabin “Kanada” (short)
2009 Autoportét | Self portrait (short debut)
Kontakt | Contact
FMK UTB – Faculty of Multimedia
Communications, Libor Nemeškal
Štefánikova 2431, 760 01 Zlín, Czech Republic
mobile: +420 733 500 674
e-mail: [email protected]
www.fmk.utb.cz
Once upon a time, in a place yet
unknown, a place undefined, there
was a little house with an even
stranger story. Once you enter the
door you realize that, unlike the world
we know, this place is not under the
rule of people. Forget the rules in the
real world and let the flow of the
visual mosaic of feelings and absurd
relationships carry you away...
POSLEDNÉ LÉTO
THE LAST
SUMMER
Poetický dokument, který vás vtáhne
do kouzelného světa rodinných tradic,
vztahu člověka s přírodou a sladké
degustace různých příchutí života.
A short documentary that draws you
into the magical world of family
traditions, the connection between
a man and nature, and savouring the
different flavours of life.
CZ 2012
9 min | DVD
REŽIE | DIRECTOR
Juraj Klaudíny
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Juraj Klaudíny
STŘIH | EDITOR
Juraj Klaudíny
ZVUK | SOUND
Juraj Klaudíny
Kontakt | Contact
FMK UTB – Faculty of Multimedia
Communications, Libor Nemeškal
Štefánikova 2431, 760 01 Zlín, Czech Republic
mobile: +420 733 500 674
e-mail: [email protected]
www.fmk.utb.cz
Juraj Klaudíny (1988)
2012 Posledné léto | The Last Summer (short)
2012 Škola, základ života | Making of (short)
2011 Hlad | Hunger (short)
2010 Sen o Stratenej doline | A Dream About
Lost Valley (short)
69
KRÁTKÉ FILMY 2012
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
FMK UTB
SHORT FILMS 2012
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Juraj Klaudíny
TEREZA
DRATVOVÁ,
NAR. 1989
TEREZA
DRATVOVÁ,
BORN 1989
CZ 2012
16 min | DVD
SHORT FILMS 2012
REŽIE | DIRECTOR
Adam Sedlák
KRÁTKÉ FILMY 2012
70
SCÉNÁŘ | SCREENPLAY
Adam Sedlák
Co vedlo mladou dívku Terezu
Dratvovou k jejímu činu? A proč jsou
automobily na našem dvoře pod
střechou ve větším bezpečí než lidé?
A jaká je odtud možnost úniku?
Rozpohybovaný existenciální thriller
natočený v jediném záběru.
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Tomáš Sovinský
STŘIH | EDITOR
Marek Štěpánek
ZVUK | SOUND
Jan Šulcek
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
FAMO
HRAJÍ | FEATURING
Michaela Doubravová, Radek Rubáš,
Tomáš Novotný, Jenovéfa Boková,
Vladimír Kudla
Adam Sedlák (1989)
2012 Tereza Dratvová, nar. 1989 | Tereza
Dratvová, Born 1989
2011 Útěk na Východ | Escape To East (short)
2011 Mgr. Radovan Kaluža | Mgr. Radovan
Kaluža (short)
Kontakt | Contact
FAMO, Film Academy of Miroslav Ondříček,
Miloň Terč
Lipová alej 2068, 397 01 Písek, Czech Republic
tel./fax: +420 380 602 076
e-mail: [email protected]
www.filmovka.cz/famo/
What led a young girl Tereza Dratvová
to such an act? Why are cars, hidden
under the roof in our yard, safer than
people, and what are the chances of
escaping from here? An existential
thriller shot in one take.
VALAŠSKÉ
RUGBY
WALLACHIAN
RUGBY
Valašsko, švestka, kopec, strom, pila,
žížala, míč, lopata, slivovice,
kamarádi... a zápas může začít!
Wallachia, plum, hill, tree, sawmill,
ball, shovel, slivovitz, friends... let the
match begin!
CZ 2012
15 min | DVD
REŽIE | DIRECTOR
Tomáš Pavelek
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Tomáš Pavelek
STŘIH | EDITOR
Tomáš Pavelek, Antonio Veljanoski
ZVUK | SOUND
Jan Richtr
Kontakt | Contact
Studio FAMU, Marek Jindra
Smetanovo nábřeží 2, 116 65 Prague 1,
Czech Republic
tel.: +420 234 244 417
e-mail: [email protected]
Tomáš Pavelek (1981)
2012 Valašské rugby | Wallachian Rugby (short )
71
KRÁTKÉ FILMY 2012
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Studio FAMU
SHORT FILMS 2012
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Tomáš Pavelek
VELKEJ HONZA
BIG HONZA
CZ 2012
22 min | DVD
SHORT FILMS 2012
REŽIE | DIRECTOR
Marek Ciccotti
KRÁTKÉ FILMY 2012
72
SCÉNÁŘ | SCREENPLAY
Marek Ciccotti
Knedlík, řízek, cibule, knedlík... Asi tak
by se dal shrnout Honzův život
zaseknutý na mrtvém bodě. Čeká ho
velmi obtížná cesta v moderním světě
seznamování. Možná se mu nakonec
i podaří zacelit své staré jizvy, před
kterými stále utíká.
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Jan Košč
STŘIH | EDITOR
Saša Stojiljković
ZVUK | SOUND
Saša Stojiljković
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
FAMO
HRAJÍ | FEATURING
Jiří Havelka, Filip Cíl, Jana Stryková,
Sandra Nováková, Tereza Voříšková
Marek Ciccotti (1986)
2012 Velkej Honza | Big Honza (short)
2011 Sběratel kostí | Bones Collector (short)
2011 5 Kč | 5 CZK (short)
Kontakt | Contact
FAMO, Film Academy of Miroslav Ondříček,
Miloň Terč
Lipová alej 2068, 397 01 Písek, Czech Republic
tel./fax: +420 380 602 076
e-mail: [email protected]
www.filmovka.cz/famo/
Dumpling. Schnitzel. Onion. Dumpling.
This just about sums up Honza’s life.
He is stuck in a dead zone. An
amusing but testing journey awaits
him through life in the modern world
of dating. And he might even manage
to heal some of those old scars he
was trying to run away from.
5 PRAVIDEL
5 RULES
Be obedient and you will be happy.
But you have to conform to the
system, its laws, rules and customs,
whether you like it or not. You stop
being free people. You exchange
discipline and commensurate rewards
for your freedom. A documentary
about a risky experimental game –
how quickly will you submit to
a totalitarian system? Fifty people
volunteered for the game without
knowing how they would manage to
cope with a totalitarian system. And it
could be communist or fascist
totalitarianism or the totalitarianism of
multinational corporations. You will
find something from all of them.
CZ 2013
80 min | DCP
REŽIE | DIRECTOR
Vavřinec Menšl
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Vavřinec Menšl, Radovan Slánský
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Tomáš Kobolka
STŘIH | EDITOR
Petr Kozák
ZVUK | SOUND
Radim Hladík
73
PRODUCENT | PRODUCER
Ivo Krátký, Petr Koza
PŘIPRAVOVANÉ FILMY 2013
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Bio Art Production
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
28. 3. 2013
Kontakt | Contact
Bio Art Production, Petr Koza
Korunní 810/104a, 120 00 Prague 2,
Czech Republic
tel.: +420 274 780 964
e-mail: [email protected]
www.bioartproduction.cz
UPCOMING FILMS 2013
Buďte poslušní a budete šťastní. Ale
musíte se přizpůsobit systému. Jeho
zákonům, pravidlům a zvyklostem. Ať
se vám líbí nebo ne. Přestáváte být
svobodnými lidmi. Za svou svobodu
vyměníte kázeň a přiměřenou
odměnu. Dokument o riskantní
experimentální hře – jak rychle se
podvolíte totalitnímu systému.
Padesát lidí se dobrovolně přihlásilo do
hry, aniž by tušili, jak se dokáží
s totalitním systémem vypořádat.
A může jít o totalitu komunistickou,
fašistickou nebo totalitu nadnárodních
korporací. Od každého najdete kousek.
BABOVŘESKY
BABOVŘESKY
CZ 2013
UPCOMING FILMS 2013
120 min | DCP
PŘIPRAVOVANÉ FILMY 2013
74
REŽIE | DIRECTOR
Zdeněk Troška
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Luboš Draganovský, Zdeněk Troška,
Marek Kališ
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Ervín Sanders
STŘIH | EDITOR
Dalibor Lipský
ZVUK | SOUND
Tomáš Bělohradský
PRODUCENT | PRODUCER
Dana Voláková
Po smrti stoleté Trudy zůstanou na
konci vesnice lukrativní pozemky se
starým domem. To se hodí starostovi
a jeho příbuznému, kteří mají na
pozemky zálusk a chtějí zde vybudovat
autobazar. Jenže pozůstalí Hálovi se
synem Adamem se rozhodnou, že se
jim vila líbí a opraví ji, i když v ní prý
straší. Zápletka se točí okolo faráře
s trochu netradičním a dvojsmyslným
jménem, který do vesnice přichází
působit jako duchovní. To ještě netuší,
co tu na něj čeká, co všechno bude
muset řešit. A právě díky tomu se
odehrává spousta humorných
situací…
After the death of Trudy,
a centenarian, some lucrative land
with an old house are left at the end
of the village. That is convenient for
the mayor and his relative, who have
designs on the land and want to build
a used car lot there. But Trudy’s
descendant Hal and his son Adam
decide that they like the villa and they
fix it up, even though it supposedly
haunted. The plot revolves around
a man with a slightly unconventional
and ambiguous name, who comes to
the village to become the priest. He
has no idea what’s waiting for him or
what all he will have to resolve and for
this reason a lot of humorous
situations arise...
Kontakt | Contact
NOGUP agency, Dana Voláková
Kaprova 14/13, 110 00 Prague 1, Czech Republic
mobile: +420 602 369 033
e-mail: [email protected]
www.volakova.cz
PODPORA | SUPPORT
Program podpory filmového průmyslu |
Film Industry Support Programme
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
NOGUP agency
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
František Vondráček
HRAJÍ | FEATURING
Lukáš Langmajer, Jana Synková, Veronika
Žilková, Lucie Vondráčková, Pavel
Kikinčuk, Jan Dolanský
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
14. 2. 2013
CARMEN
CARMEN
CZ 2012
126 min | DCP
REŽIE | DIRECTOR
F. A. Brabec
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Libreto Norman Allen, příběh zpracovali
Egon Kulhánek a Adam Dvořák | Libreto
Norman Allen , the story was adapted by
Egon Kulhánek a Adam Dvořák
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
F. A. Brabec
STŘIH | EDITOR
Viliam Vala
PRODUCENT | PRODUCER
Dana Voláková
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
NOGUP agency
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Ticket Art
HRAJÍ | FEATURING
Lucie Bílá, Jiří Korn, Dasha, Peter
Strenáčik, Václav Noid Bárta, Pavla
Břínková, Athina Langoska
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
10. 1. 2013
PODPORA | SUPPORT
Program podpory filmového průmyslu |
Film Industry Support Programme
Kontakt | Contact
NOGUP agency, Dana Voláková
Kaprova 14/13, 110 00 Prague 1, Czech Republic
mobile: +420 602 369 033
e-mail: [email protected]
www.volakova.cz
75
ZVUK | SOUND
Ivo Heger
PŘIPRAVOVANÉ FILMY 2013
In the opera Carmen is a worker in
a tobacco factory while in the musical
she is a circus star who has come to
a Spanish seaside town right at the
time that the mayor’s daughter
Katerina gets engaged to the
policeman José Rivera. Both have
pure and naive characters, which
definitely cannot be said about the
Mafioso mayor Mendez and his main
henchman, police Captain Zuniga.
While José is impatient and would like
the engaged couple’s love to be more
than just platonic, the pious Katarína is
firmly and steadfastly set on waiting
for her wedding night and neither
José’s urgings nor the pragmatic
advice of her Aunt Inéz can change
her mind. José tries to reconcile
himself to Katarina’s rebuttals, but his
first encounter with Carmen turns his
life inside out. He futilely tries to
explain to her, and especially to
himself, that he is betrothed and,
moreover, that he has an obligation to
his job. But the force that pulls them
together is so strong that it not only
surprises José, but even Carmen
herself.
UPCOMING FILMS 2013
Operní Carmen je dělnicí v tabákové
továrně, ta muzikálová je hvězdou
cirkusu, který přijíždí do přímořského
španělského města zrovna v době
zásnub starostovy dcery Kataríny
s policistou Josém Riverou. Oba jsou
charakterově čistí až naivní, což se
rozhodně nedá říci o mafiánském
starostovi Mendozovi a jeho hlavním
pomocníkovi, policejním kapitánu
Zunigovi. José je přeci jen nedočkavý
a rád by lásku snoubenců
posunul z platonické úrovně dál, ale
zbožná Katarína je pevně
a neoblomně rozhodnutá počkat až na
svatební noc a nezvyklá ji
ani Josého naléhání ani pragmatické
rady tety Inéz. José se snaží
s Katarininým odmítáním smířit, ale
první setkání s Carmen mu převrátí
život na ruby. Marně jí a vlastně
především sám sobě vysvětluje, že je
zasnouben a navíc vázán pracovními
povinnostmi. Síla, která je táhne
k sobě, svou mohutností překvapí
nejen Josého, ale i samotnou Carmen.
ČTYŘLÍSTEK
VE SLUŽBÁCH
KRÁLE
LUCKY FOUR
SERVING
THE KING
CZ 2013
UPCOMING FILMS 2013
90 min | DCP
PŘIPRAVOVANÉ FILMY 2013
76
REŽIE | DIRECTOR
Michal Žabka
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Josef a Hana Lamkovi
STŘIH | EDITOR
Luděk Hudec
ZVUK | SOUND
Marek Musil
PRODUCENT | PRODUCER
Miloslav Šmídmajer
Nejoblíbenější české komiksové
postavičky poprvé jako filmové
hvězdy! Král Rudolf a jeho království
v ohrožení, kámen mudrců v rukou
zrádného mága Kellyho a démon
Zimozel připravuje ledovou zkázu
zeměkoule. S tím vším si musí poradit
Fifi, Myšpulín, Bobík a Pinďa ve
velkém filmovém dobrodružném
příběhu, v němž jim půjde doslova
o život. Příběh plný napětí, nebezpečí,
ale i legrace a humoru, jak jsme
u Čtyřlístku zvyklí.
The most famous characters from the
Czech comics starring in their first
film! King Rudolf and his kingdom are
in danger, the philosopher’s stone is in
the hands of the treacherous magician
Kelly and the demon Zimozel is
preparing an icy destruction for the
whole world. Fifi, Myšpulín, Bobík and
Pinďa face all this and more in this
larger-than-life cinematic adventure in
which their lives are on the line.
A story full of excitement and danger
as well as fun and humour, just like
we are used to from the Lucky Four.
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Bio Illusion
KOPRODUCENT | CO-PRODUCER
CinemArt
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
31. 1. 2013
Kontakt | Contact
Bio Illusion, Miloslav Šmídmajer
Baarova 43/27, 140 00 Prague 4, Czech Republic
mobile: +420 602 440 753
e-mail: [email protected]
www.bioillusion.cz
Státní fond ČR pro podporu
a rozvoj české kinematografie
The Czech State Fund
for the Support and Development
of Czech Cinematography
FULMAYA,
DĚVČÁTKO
S TENKÝMA
NOHAMA
FULMAYA,
THE GIRL WITH
SKINNY LEGS
An unusual story taking place in
lowlands of Himalaya in Kathmandu in
Nepal about desire for freedom and
great life expectations. The main
subject of this new Czech feature
documentary is Slovak musician and
actress Dorota Nvotová and her Nepali
alter ego Fulmaya. The film shows the
sequence of authentical situations,
feelings of diffferent and distant
world, true humanity and music
composed for this film by Dorota
Nvotová herself.
CZ 2013
80 min | DCP
REŽIE | DIRECTOR
Vendula Bradáčová
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Vendula Bradáčová
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Tomáš Nováček
STŘIH | EDITOR
Adam Dvořák
ZVUK | SOUND
Jiří Klenka
UPCOMING FILMS 2013
Neobyčejný příběh o touze po
svobodě a velkých životních
rozhodnutích odehrávající se
v podhůří Himalájí. Hlavní postavou
nového českého celovečerního
dokumentárního filmu je slovenská
muzikantka a herečka Dorota Nvotová
a její nepálské alter ego Fulmaya.
Spatříte sled autentických situací,
doteky jinakostí vzdáleného světa,
lidské opravdovosti a hudby okouzlující
slovenské rockerky.
77
PRODUCENT | PRODUCER
Jan Bradáč
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Česká televize, RWE
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
16. 5. 2013
Kontakt | Contact
Hangar Films, Vendula Bradáčová
Božanovská 2535, 193 00, Prague 9,
Czech Republic
e-mail: [email protected]
www.hangarfilms.cz
PŘIPRAVOVANÉ FILMY 2013
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Hangar Films
HLEDÁ SE
PREZIDENT
SEARCHING FOR
THE PRESIDENT
CZ 2013
UPCOMING FILMS 2013
90 min | DCP
78
REŽIE | DIRECTOR
Tomáš Kudrna
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Tomáš Kudrna
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Jan Baset Střítezský
V roce 2013 zažijeme unikátní
moment v naší novodobé historii: Češi
si poprvé v přímé volbě zvolí sami
svého prezidenta. V čele země
očekávají otce národa – moudrého
muže (snad někdy i ženu), který je
nejčistší ze všech, a proto může
nabídnout rozhřešení. Budou schopni
si takového prezidenta vybrat sami
lépe, než by to udělali politici?
STŘIH | EDITOR
Evženie Brabcová
ZVUK | SOUND
Daniel Němec
In the year 2013 we will experience
a unique moment in our modern
history: for the first time ever, Czechs
will be choosing their president
themselves through direct elections.
Throughout the land people are
expectantly awaiting a father of the
nation – a wise man (or even
a woman, perhaps), who is the purest
of them all, and thus can offer
absolution. Will they, themselves, be
able to choose such a president better
than the politicians would?
PŘIPRAVOVANÉ FILMY 2013
PRODUCENT | PRODUCER
Kateřina Černá
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Negativ
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Česká televize
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
21. 3. 2013
Kontakt | Contact
Negativ, Zuzana Bieliková
Ostrovní 30, 110 00 Prague 1, Czech Republic
tel.: +420 224 933 755, mobile: +420 608 141 437
e-mail: [email protected]
www.negativ.cz
Státní fond ČR pro podporu
a rozvoj české kinematografie
The Czech State Fund
for the Support and Development
of Czech Cinematography
ISABEL
ISABEL
The thriller takes place in present city
of Ostrava during one day and one
night. It is a story about starting
journalist Isabel, who in pursuit of
smashing reportage follows a mystery
man. Being naive and brave at the
same time the girl finds herself
trapped in a scary society in which
she must fight for her life.
CZ 2013
90 min | DCP
REŽIE | DIRECTOR
Lukáš Melník, Marcel Škrkoň
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Lukáš Melník
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Petr Janda
STŘIH | EDITOR
Tomáš Konvička
ZVUK | SOUND
Ondřej Konvička
UPCOMING FILMS 2013
Thriller odehrávající se během jednoho
dne a jedné noci v současné Ostravě
je příběhem začínající novinářky Isabel,
která se ve snaze o senzační reportáž
vydává za tajemným mužem. Díky své
naivitě a odvaze zároveň se dívka ocitá
v pasti děsivé společnosti, ve které
musí bojovat o holý život.
79
PRODUCENT | PRODUCER
Lukáš Melník, Jan Langyel
HRAJÍ | FEATURING
Petra Lorencová, Lukáš Melník, Renáta
Klemensová, Sylvie Krupanská, Robert
Urban, František Strnad, Zuzana Truplová,
Alena Sasínová, Tereza Dočkalová,
Norbert Lichý
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
14. 3. 2013
Kontakt | Contact
Pegasfilm, Jan Lengyel
Bavorská 856, 155 41 Prague 5, Czech Republic
mobile: +420 608 032 119
e-mail: [email protected]
www.pegasfilm.cz
PŘIPRAVOVANÉ FILMY 2013
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Pegasfilm
JAKO NIKDY
LIKE NEVER
BEFORE
CZ, SK 2013
UPCOMING FILMS 2013
100 min | 35 mm
80
REŽIE | DIRECTOR
Zdeněk Tyc
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Markéta Bidlasová, Zdeněk Tyc
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Jaromír Kačer
STŘIH | EDITOR
Vladimír Barák
ZVUK | SOUND
Jan Čeněk
PŘIPRAVOVANÉ FILMY 2013
PRODUCENT | PRODUCER
Ondřej Trojan
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Total HelpArt T.H.A
Vladimír Holas, malíř a sochař,
namaloval spoustu krásných obrazů –
ale ne tak skvělých, jak si přál. Nebyl
ve straně, nebyl ve Svazu výtvarných
umělců, nezaprodal se minulému
režimu. Dům v krásné krajině je jeho
poslední útočiště, smrt je
nevyhnutelná a on nechce umřít
v odcizené nemocnici. V tomto
komorním filmu jsou klíčové další dvě
hrdinky: partnerka Karla a Jaruna,
vdaná žena a bývalá milenka. Tato
trojice vede marný boj se smrtí
a současně mezi sebou – což přináší
každému z nich určité očištění.
V blízkosti smrti může člověk
pochopit, kdo je. Nebo také nemusí.
Náš film možná otevře otázku: jaký má
můj život smysl?
KOPRODUCENT | CO-PRODUCER
PubRes (SK), Česká televize
HRAJÍ | FEATURING
Jiří Schmitzer, Petra Špalková, Taťána
Medvecká, Marek Taclík, Luboš Veselý
Vladimír Holas, painter and sculptor.
He painted a lot of beautiful paintings,
but they weren’t as great as he
wanted them to be. He wasn’t in the
party, he was not in the Artists’ Union
and he didn’t sell out to the previous
regime. A building in the beautiful
countryside is his final refuge. He is at
death’s door and he doesn’t want to
die in a sterile hospital. There are
three key figures in this intimate film,
two heroines in addition to the main
protagonist: Karla, his partner and
Jaruna, a married woman. She was
once the painter’s lover. This trio leads
a futile fight against death and also
among themselves – which brings
each of them a certain absolution.
A person might comprehend who he
is when he is close to death. Or he
might not. It would be good for us to
remember the question – what
meaning does my life have?
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
25. 4. 2013
Kontakt | Contact
Total HelpArt THA – Michaela Syslová Kuchynková
Nad Spádem 16, 147 00 Prague 4, Czech Republic
mobile: +420 602 231 297
e-mail: [email protected]
www.tha.cz
Státní fond ČR pro podporu
a rozvoj české kinematografie
The Czech State Fund
for the Support and Development
of Czech Cinematography
JEDLÍCI ANEB
STO KILO LÁSKY
HEAVY EATERS
OR TONS
OF LOVE
Some heavy eaters find themselves in
an institution to treat their obesity for
various personal reasons. This new
comedy tells of everything they
experienced there and why and
whether they managed to lose
weight.
CZ 2013
90 min | DCP, Blu-Ray
REŽIE | DIRECTOR
Tomáš Magnusek
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
David Laňka
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Matěj Brothánek
ZVUK | SOUND
Jakub Přikryl
PRODUCENT | PRODUCER
Tomáš Magnusek
HRAJÍ | FEATURING
Milan Chára, Dáda Patrasová, Tomáš
Magnusek, Luboš Xaver Veselý, Ivana
Andrlová, Martin Stropnický, Veronika
Žilková, Karel Heřmánek Jr., Kamila
Nývltová
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
2. 5. 2013
Kontakt | Contact
MAGNUSFILM, Milan Chára
Hurdálkova 147, 54701 Náchod, Czech Republic
mobile: +420 606 880 810
e-mail: chara@magnusfilm.cz
www.magnusfilm.cz
81
PŘIPRAVOVANÉ FILMY 2013
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
MAGNUSFILM
UPCOMING FILMS 2013
Parta jedlíkú se z rúzných osobních
důvodů ocitá v léčebně obézních.
O tom proč a zda se jim podaří
zhubnout, a co vše tam prožijí, vypráví
tato nová komedie.
KOVÁŘ Z PODLESÍ
THE BLACKSMITH
FROM WOODHAM
CZ, SK 2013
UPCOMING FILMS 2013
100 min | DCP
82
REŽIE | DIRECTOR
Pavel Göbl
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Pavel Göbl
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Richard Špůr
STŘIH | EDITOR
Jiří Brožek
ZVUK | SOUND
Martin Večeřa
PŘIPRAVOVANÉ FILMY 2013
PRODUCENT | PRODUCER
Kateřina Špůrová
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Next Production
KOPRODUCENT | CO-PRODUCER
Česká televize, UPP, RTVS / Incognito
Production (SK)
Lehce strašidelná, veselá a původní
pohádka. Hraný film kombinovaný
s animací loutek, s dokreslováním
a 3D triky. Podlesí je malá vesnička,
do které se před lety přihnala válka
s Turkem. Dobré lesní víly byly v dobré
víře, požádány o pomoc, která ovšem
spočívala ve vykonání zla někomu…
což se, už z principu, vymstilo
a vesnici to nepřineslo štěstí, ale
naopak kletbu… a to je potřeba
napravit. Tématem pohádky je boj
dobra se zlem – i když tentokrát je
toto téma nahlíženo z netradičního
úhlu pohledu. Jde o zlo způsobené
v dobré víře konáním kladných hrdinů.
Myšlenkou pak je, že s takovým zlem
nelze bojovat hrubou silou (jak dnes
bývá dětem pohříchu často
servírováno), ale naopak – rozumem,
srdcem a odvahou… Nad takovým
zlem lze zvítězit nejlépe tak, že jej
obrátíme na stranu dobra.
A slightly spooky, cheerful and original
fairytale. A feature film combined with
puppet animation, complemented with
drawings and 3D effects. Woodham is
a small village where a war with
a Turk raged some years ago. The
good-hearted wood nymphs were
asked for assistance, in good faith, but
unfortunately this consisted in evil
being done on someone else, which
backfired and brought misfortune on
the village... And now its time to
redress this situation. The theme of
the fairytale is the battle between
good and evil – although this time in
a different guise. This is evil caused in
good faith by the actions of good
heroes. The central idea to be
conveyed is that this type of evil
cannot be defeated by brute force but,
on the contrary, with intellect, heart
and courage, and also by admitting
your negative traits to yourself and to
the people around you. The best way
to combat evil is to turn it to good.
Kontakt | Contact
Next Production, Kateřina Špůrová
Mirošovická 79/3A, 100 00 Prague 10,
Czech Republic
mobile: +420 602 411 237
e-mail: katerina@nextproduction.cz
www.nextproduction.cz
PODPORA | SUPPORT
Program podpory filmového průmyslu |
Film Industry Support Programme
HRAJÍ | FEATURING
Boleslav Polívka, Josef Somr, Milan
Markovič, Jiří Pecha, Ivana Chýlková,
Szidi Tobias, Barbora Seidlová, Ivana
Uhlířová, Rostislav Novák, Božidara
Turzonovová
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
18. 4. 2013
Státní fond ČR pro podporu
a rozvoj české kinematografie
The Czech State Fund
for the Support and Development
of Czech Cinematography
MARTIN
A VENUŠE
MARTIN
AND VENUS
Kontakt | Contact
Movie, Adam Dvořák
Na Klikovce 7, 140 00 Prague 4, Czech Republic
mobile: +420 608 979 718
e-mail: adam.dvorak@mac.com
CZ 2013
103 min | DCP
REŽIE | DIRECTOR
Jiří Chlumský
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Kristina Dufková, Andrea Jarošová
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Asen Šopov
STŘIH | EDITOR
Adam Dvořák
ZVUK | SOUND
Marek Hart
83
PRODUCENT | PRODUCER
Adam Dvořák
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Movie
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Vinná galerie
HRAJÍ | FEATURING
Kristína Boková, Marek Taclík, Tomáš
Hanák, Jan Budař, Jakub Kohák, Zuzana
Stivínová, Tomáš Matonoha, Nikol
Moravcová
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
7. 3. 2013
PŘIPRAVOVANÉ FILMY 2013
PODPORA | SUPPORT
Program podpory filmového průmyslu |
Film Industry Support Programme
Women and men. The former from
Venus and the latter from Mars,
together they occupy the world and,
even though they are like water and
fire, they must live together and, in fact,
they want to. But sometimes it isn’t as
easy as both of the parties involved
envisaged. Most of us know how it is;
we are talking about the same thing,
but in different ways. We have a lot of
work and aren’t concentrating on what
the other is saying and insinuating…
Vendula, a young and upcoming artist,
becomes acquainted with her future
partner and husband Martin. They start
a family together and have two girls and
one boy. Martin builds his career in
a company and Vendula takes care of
the family. And this leads to a daily
grind, where they stop paying attention
to each other in the rush of daily
obligations. Both are doing their utmost
for the family, while both feel
unappreciated by the other. Events take
a change of course when they make
a wager. Martin commits to taking care
of the children and the household for
one month because he is convinced
that it isn’t really all that difficult…
UPCOMING FILMS 2013
Ženy a muži, ony z Venuše a oni
z Marsu, společně obývají zemi,
a třebaže jsou jako voda a oheň,
musejí a hlavně chtějí spolu žít. Jen to
občas nejde tak lehce, jak by si obě
zúčastněné strany představovaly. Zná
to většina z nás, mluvíme o tom
stejném, ale jinak. Máme hodně práce
a nesoustředíme se, co nám ten druhý
říká, naznačuje… Mladá a nadějná
výtvarnice Vendula se seznámí svým
budoucím partnerem a manželem
Martinem. Společně založí rodinu, mají
dvojčata – holčičky – předškolního
věku a jednoho kluka batole. Martin
buduje kariéru ve firmě vyvíjející
hračky a Vendula se stará o rodinu.
A nastává kolotoč, kdy se odnaučí
vnímat jeden druhého v návalu
každodenních povinností. Každý dělá
pro rodinu maximum, ale zároveň se
cítí nedoceněný tím druhým. Události
naberou spád uzavřenou sázkou, kdy
se Martin zaváže postarat se o děti
a domácnost během jednoho měsíce,
protože je přesvědčen, že to vlastně
není vůbec těžké…
MŮJ PES KILLER
MY DOG KILLER
SK, CZ 2013
UPCOMING FILMS 2013
90 min | 35 mm, DCP
PŘIPRAVOVANÉ FILMY 2013
84
REŽIE | DIRECTOR
Mira Fornay
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Mira Fornay
Drama jednoho dne. Osmnáctiletý
Marek žije blízko slovensko-moravských
hranic se svým otcem a rasistickými
kamarády – hooligans. Markovým
nejlepším přítelem je jeho pes. Životem
Marka náhle otřese tajemství, které
zjistí o své dávno ztracené matce.
A one-day drama of eighteen-year-old
Marek living near the Slovak-Moravian
border with his dad and his racist
friends – hooligans. Marek’s
best friend is only his dog. Marek’s life
is shaken up when he discovers the
secret of his lost mother Marika.
Kontakt | Contact
Cineart TV Prague, Viktor Schwarcz
Ke Hrádku 1644/11, 148 00 Prague 4,
Czech Republic
mobile: +420 777 220 364
e-mail: 261711044@iol.cz
PODPORA | SUPPORT
Audiovizuálný fond SR | Slovak Audiovisual Fund
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Tomáš Sysel
STŘIH | EDITOR
Hedvika Hansalová
ZVUK | SOUND
Ján Ravasz
PRODUCENT | PRODUCER
Juraj Buzalka, Viktor Schwarcz, Mira
Fornay
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Cineart TV Prague, Mirafox (SK)
KOPRODUCENT | CO-PRODUCER
Česká televize
HRAJÍ | FEATURING
Adam Mihal, Marian Kuruc, Libor Filo,
Irena Bendova
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
11. 4. 2013
International Sales
M-appeal, Aleksandra Abykova
Prinzessinnenstr. 16, 10969 Berlin, Germany
tel.: +49 30 61 50 75 05
e-mail: sales@m-appeal.com
www.m-appeal.com
Státní fond ČR pro podporu
a rozvoj české kinematografie
The Czech State Fund
for the Support and Development
of Czech Cinematography
OTÁZKY
PANA LÁSKY
THE STORY
OF MR. LOVE
“There is a major difference between
Láska (Love) and láska. Some people
always get it wrong but I have nothing
to do with love,“ says Jiří Láska,
a schizophrenic born to schizophrenic
parents, on his way to a better life.
A feature documentary film by
Dagmar Smržová, director of the
award-winning film Saving Edwards,
tells the story of a gifted
schizophrenic Jiří and his family.
CZ 2013
75 min | DCP
REŽIE | DIRECTOR
Dagmar Smržová
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Dagmar Smržová
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Miroslav Janek, Petr Koblovský
STŘIH | EDITOR
Krasimira Velitchkova
ZVUK | SOUND
Michal Gábor
UPCOMING FILMS 2013
„Je veliký rozdíl Láska a láska. Někteří
si to pletou, ale já s láskou nemám nic
společnýho,“ říká schizofrenik Jiří
Láska, dítě lásky dvou schizofreniků,
na své cestě za lepším životem.
Celovečerní dokument Dagmar
Smržové, autorky oceňovaného filmu
Zachraňte Edwardse, který vypráví
příběh mladého talentovaného
schizofrenika Jiřího Lásky a jeho rodiny.
85
PRODUCENT | PRODUCER
Jiří Konečný
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
HBO Czech Republic
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
14. 3. 2013
Státní fond ČR pro podporu
a rozvoj české kinematografie
The Czech State Fund
for the Support and Development
of Czech Cinematography
Kontakt | Contact
endorfilm, Jiří Konečný
Přímětická 4, 140 00 Prague 4, Czech Republic
tel./fax: +420 241 730 780
mobile: +420 602 358 373
e-mail: endorfilm@endorfilm.cz
www.endorfilm.cz
PŘIPRAVOVANÉ FILMY 2013
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
endorfilm
SUKNIČKÁŘI
SKIRT CHASERS
CZ 2013
UPCOMING FILMS 2013
TBA | DCP
86
REŽIE | DIRECTOR
Jiří Menzel
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Jiří Menzel
Operní soubor na malém městě se
rozhodne uvést Mozartova Dona
Giovanniho. Pohled do zákulisí příprav
odhalí svět opery zbavený pozlátka.
Příběh o lásce a zklamání, o hudbě
a vášnivém milování a o lidech, kteří žijí
svůj život opeře navzdory.
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Jaromír Šofr
An opera troupe in a small town
decides to perform Mozart’s Don
Giovanni. The view behind the scenes
uncovers the world of opera without
the glitter. A tale of love and
disappointment, about music and
passionate love-making and about
people that live their lives in spite of the
opera.
STŘIH | EDITOR
Jiří Brožek
ZVUK | SOUND
Radim Hladík Jr.
PŘIPRAVOVANÉ FILMY 2013
PRODUCENT | PRODUCER
Adrian Sarbu
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
MediaPro Pictures
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Olga Menzelová Kelyman, TV Nova
HRAJÍ | FEATURING
Libuše Šafránková, Jan Hartl, Martin
Huba, Jiřina Jirásková, Ivana Chýlková,
Jan Jiráň, Jan Kopta
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
4. 4. 2013
Kontakt | Contact
MediaPro Pictures
Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00 Prague 5,
Czech Republic
tel.: +420 234 024 957
e-mail: info@mediapropictures.cz
Státní fond ČR pro podporu
a rozvoj české kinematografie
The Czech State Fund
for the Support and Development
of Czech Cinematography
REJSTŘÍK
REŽISÉRŮ
INDEX
OF DIRECTORS
Abrahám, Pavel
Arcel, Nikolaj
Brabec, F.A.
Bradáčová, Vendula
Ciccotty, Marek
Cieslar, Milan
Černá, Markéta
Dagmar, Smržová
Dolejší, Ondřej
Dolenský, Martin
Dvořák, Michal
Dzurenková, Viktória
Fornay, Mira
Gebert, Jan
Göbl, Petr
Grófová, Iveta
Hloz, Robert
Hogenauer, Michal
Houška, Tomáš
Hřebejk, Jan
Hřebejk, Jan
Hřib, Karel
Chlumský, Jiří
Chlumský, Jiří
Chytková, Eliška
Janek, Miroslav
Klaudíný, Juraj
Kohoutová, Rozálie
Kokeš, Lukáš
Kouřil, Jakub
Kučera, Tomáš
Kudrna, Tomáš
Látal, Jan
Lustigová, Eva
Macurová, Vladimíra
Magnusek, Tomáš
Magnusek, Tomáš
Melník, Lukáš
Menšl, Vavřinec
Menzel, Jiří
Michálek, Vladimír
Mráz, Matěj
Mularuk, Piotr
38
36
75
77
72
13
22
85
59
16
45
22
84
39
82
34
65
30
12
17
27
24
6
83
66
53
69
41
46
64
21
78
62
52
63
7
81
79
73
86
20
60
37
Najbrt, Marek
Nagyová, Martina
Nvota, Juraj
Omerzu, Olmo
Ondříček, David
Oukropec, Petr
Pavelek, Tomáš
Pavlacký, Jan
Pavlíček, Tomáš
Pilař, Miloš
Pokorný, Ivan
Poledňáková, Marie
Procházka, Radim
Prušinovský, Jan
Přívratský, Martin
Řehořek, Tomáš
Řericha, Richard
Sedlák, Adam
Síbrt, Radovan
Síbrt, Radovan
Slabý, Petr
Sláma, Bohdan
Sommerová, Olga
Strach, Jiří
Šajmovič, Juraj
Šícha, Petr
Škrkoň, Marcel
Šmíd, Jakub
Šmídmajer, Miloslav
Špátová, Olga
Tasovská, Klára
Tománek, Jan
Troška, Zdeněk
Třeštíková, Helena
Tyc, Zdeněk
Vondráček, David
Vorel, Tomáš
Všelichová, Petra
Wagner, Jakub
Won, Sangeun
Zika, Adolf
Žabka, Michal
Žabková Kýrová, Aneta
19
68
35
25
31
15
71
58
22
50
33
14
47
18
51
26
10
70
44
56
48
9
55
32
29
28
78
22
23
43
46
11
74
49
80
42
8
40
54
67
57
76
61
87
REJSTŘÍK
ČESKÝCH NÁZVŮ
INDEX
OF CZECH TITLES
88
5 pravidel
7 dní hříchů
Až do města Aš
Babovřesky
Bastardi 3
BKA 49-77
Carmen
Cesta
Cesta do lesa
Čechové na měsíci
Čtyři slunce
Čtyřlístek ve službách krále
DonT Stop
Dva nula
Fulmaya, děvčátko s tenkýma nohama
Hledá se prezident
Hra o kámen
In vino veritas
Isabel
Jako nikdy
Jeden den v životě
Jedlíci aneb sto kilo lásky
Karel Reisz – Ten filmový život
Kde rostou motýli
Konfident
Kovář z Podlesí
Kozí příběh se sýrem
Královská aféra
Kytlice, Zimmer Frei
Labyrint
Láska je láska
Láska v hrobě
Líbáš jako ďábel
M.O.
Martin a Venuše
Modrý tygr
Můj pes Killer
Můj vysvlečenej deník
Největší přání
Numbers
O slušnosti
73
6
34
74
7
58
75
59
8
60
9
76
10
38
77
78
39
61
79
80
62
81
40
63
35
82
11
36
41
12
13
42
14
64
83
15
84
16
43
65
44
O šunce
Občan K.
Odpad město smrt
Office Workers
Okresní přebor – Poslední zápas Pepíka Hnátka
Otázky pana Lásky
Paradigma
Pevnost
Polski film
Posel
Posledné léto
Poslední výkřik
Praho, má lásko
Probudím se včera
Příběh z periferie
Příliš mladá noc
Pupek nebe
Rok konopí
Signál
Soukromý vesmír
Sukničkáři
Svatá čtveřice
Školní výlet
Tady hlídám já
Tajemství podzemní továrny v Chebu
Tambylles
Tereza Dratvová nar. 1989
Tomorrow Will Be Better
Tvoje slza, můj déšť
Umanutá
Valašský rugby
Váňa
Ve stínu
Velkej Honza
Věra 68
Vězení umění
Vrásky z lásky
Yuma
Záblesky chladné neděle
Země česká, domov Tvůj!
66
45
17
67
18
85
68
46
19
20
69
21
22
23
24
25
47
48
26
49
86
27
28
29
50
30
70
51
52
53
71
54
31
72
55
56
32
37
33
57
REJSTŘÍK
ANGLICKÝCH NÁZVŮ
INDEX
OF ENGLISH TITLES
5 rules
7 Days of Sin
Art Behind Bars
Babovřesky
Bastards 3
Big Honza
BKA 49-77
Blacksmith from Woodham, The
Blue Tiger
Burning
Carmen
Citizen K.
Cold Sunday
Confidant, The
Czech Land, Your Home!, The
Czech out the Moon
Day of Life, A
Don’t Stop
Fortress
Four Suns
Fulmaya, the Girl with Skinny Legs
Garbage, the City and Death
Goat Story with Cheese
Greatest Wish, The
Ham Story
Heavy Eaters or Tons of Love
Holy Quaternity
In the Shadow
In vino veritas
Isabel
Karel Reisz – This Filming Life
Kytlice, Zimmer Frei
Labyrinth
Last Scream, The
Last Summer, The
Like Never Before
Love in the Grave
Love is Love
Lucky Four Serving the King
M.O.
Made in Ash
73
6
56
74
7
72
58
82
15
53
75
45
33
35
57
60
62
10
46
9
77
17
11
43
66
81
27
31
61
78
40
41
12
21
69
80
42
13
76
64
34
Martin and Venus
Messenger, The
My Naked Diary
My Dog Killer
Navel of the Sky, The
Night Too Young, A
Numbers
Office Workers
Oldies but Goldies
On Decency
Paradigm
Polski Film
Prague, My Love
Presence of Arnošt Lustig, The
Private Universe
Royal Affair, A
Searching for the President
Secret Underground Factory in Cheb
School Trip
Signal
Skirt Chasers
Stone Games
Story of Mr. Love, The
Sunday League
Tale from the Periphery
Tambylles
Tereza Dratvová, born 1989
To the Woods
Tomorrow Will Be Better
Trip, The
Two Nil
Váňa – The Biggest Race Is Life Itself
Věra Čáslavská – 68
Waking Up Yesterday
Wallachian Rugby
Watchdog
Where Do the Wild Butterflies Grow?
Year of Marihuana
You Kiss Like a Devil
Yuma
83
20
16
84
47
25
65
67
32
44
68
19
22
52
49
36
78
50
28
26
86
39
85
18
24
30
70
8
51
59
38
54
55
23
71
29
63
48
14
37
89
STATISTICKÉ
ÚDAJE
FACTS
AND FIGURES
TOP 20 V ROCE 2012 | TOP 20 IN 2012
Poř.
Rank
1
2
3
4
5
6
7
90
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Český název
Title
Doba ledová 4: Země v pohybu
Líbáš jako ďábel
Skyfall
Hobit: Neočekávaná cesta
Madagaskar 3
Twilight Saga: Rozbřesk – 2. část
Okresní přebor –
Poslední zápas Pepika Hnátka 2D
Láska je láska
Avengers
Temný rytíř povstal
Probudím se včera
Sherlock Holmes: Hra stínů
Muži v černém 3
Ve stínu
Rebelka
Prci, prci, prcičky: Školní sraz
Svatá čtveřice
Prometheus
Hotel Transylvánie
Asterix a Obelix ve službách
jejího veličenstva 3D
Anglický název
Země
English Title
Country
Ice Age : Continental Drift
US
You Kiss Like a Devil
CZ
Skyfall
BR
Hobbit,The : An Unexpected Journey
US
Madagascar 3
US
Twilight Saga, The: Breaking Dawn – Part 2
US
Sunday League
CZ
Distributor
Distributor
Bontonfilm
Falcon
Forum Film
Warner Bros
Bontonfilm
Bontonfilm
Bontonfilm
Premiéra
Premiere
28. 6. 12
17. 5. 12
26. 10. 12
13. 12. 12
14. 6. 12
15. 11. 12
29. 3. 12
Návštěvnost
Admissions
670 787
501 235
478 820
476 210
456 558
418 041
399 630
Tržby/Kč
Box Office/CZK
80 536 053
54 612 524
56 221 459
65 161 182
51 723 620
48 852 027
44 964 736
Love is Love
CZ
Avengers, The
US
Dark Knight Rises,The
US
Waking Up Yesterday
CZ
Sherlock Holmes: A Game of Shadows
US
Men in Black 3
US
In the Shadow
CZ, PL, SK, US, IL
Brave
US
American Pie: Reunion
US
Holy Quaternity
CZ
Prometheus
US
Hotel Transylvania
US
Astérix et Obélix: Au Service de Sa Majesté
FR
Blue Sky Film
Falcon
Warner Bros
Bioscop/AQS
Warner Bros
Falcon
Falcon
Falcon
Bontonfilm
Bontonfilm
Bontonfilm
Falcon
35 mm
19. 1. 12
3. 5. 12
26. 7. 12
15. 3. 12
5. 1. 12
31. 5. 12
13. 9. 12
16. 8. 12
5. 4. 12
23. 8. 12
7. 6. 12
4. 10. 12
18. 10. 12
255 629
254 814
240 742
229 766
214 137
204 350
190 106
168 160
165 102
151 009
150 925
143 539
140 781
29 561 924
32 332 443
28 908 163
22 943 342
25 593 256
27 573 446
20 860 626
19 576 067
18 402 435
17 108 845
21 910 858
16 892 378
16 283 645
Země
Country
CZ
CZ
Distributor
Distributor
Falcon
Bontonfilm
Premiéra
Premiere
17. 5. 12
29. 3. 12
Návštěvnost
Admissions
501 235
399 630
Tržby/Kč
Box Office/CZK
54 612 524
44 964 736
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ, DE, SK
CZ
CZ
CZ
CZ, SK
CZ, PL
CZ
CZ
CZ
SK, CZ, PL
CZ
CZ
Blue Sky Film
Bioscop/AQS
Falcon
Bontonfilm
Bontonfilm
Bontonfilm
Cinemart
Falcon
Falcon
Bioscop/AQS
Blue Sky Film
Aerofilms
Aerofilms
Magnusfilm
Bontonfilm
Bontonfilm
Falcon
Cinemart
19. 1. 12
15. 3. 12
13. 9. 12
23. 8. 12
16. 2. 12
25. 10. 12
23. 2. 12
8. 3. 12
12. 4. 12
31. 5. 12
1. 11. 12
12. 7. 12
4. 10. 12
20. 9. 12
26. 4. 12
5. 7. 12
6. 9. 12
3. 5. 12
255 629
229 766
190 106
151 009
124 822
124 388
97 203
57 527
54 805
53 755
36 582
33 223
26 542
24 346
15 326
13 882
9 260
8 138
29 561 924
22 943 342
20 860 626
17 108 845
13 915 891
13 239 999
7 426 522
6 230 991
5 428 778
3 438 776
3 442 956
2 987 724
2 662 761
2 483 955
1 508 876
1 328 959
795 943
474 851
TOP 20 ČESKÝCH FILMŮ V ROCE 2012 | CZECH FILMS TOP 20 IN 2012
Poř.
Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Český název
Title
Líbáš jako ďábel
Okresní přebor –
Poslední zápas Pepika Hnátka 2D
Láska je láska
Probudím se včera
Ve stínu
Svatá čtveřice
Signál
Kozí příběh se sýrem
Modrý tygr
Čtyři slunce
Vrásky z lásky
Tady hlídám já
7 dní hříchů
Polski film
Cesta do lesa
Bastardi 3
Můj vysvlečenej deník
Konfident
Váňa
Věra 68
Anglický název
English Title
You Kiss Like a Devil
Sunday League
Love is Love
Waking Up Yesterday
In the Shadow
Holy Quaternity
Signal
Goat Story with Cheese
Blue Tiger
Four Suns
Oldies but Goldies
Watchdog
7 Days of Sin
Polski film
To the Woods
Bastards 3
My Naked Diary
The Confidant
Váňa – The Biggest Race Is Life Itself
Věra Čáslavská – 68
STATISTICKÉ
ÚDAJE
FACTS
AND FIGURES
PREMIÉRY V ČESKÝCH KINECH 2000–2012 | RELEASES IN CZECH CINEMAS 2000–2012
Rok
Year
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Premiéry
Releases
164
174
197
208
192
193
234
209
200
253
239
247
261
Návštěvnost
Admissions
8 719 000
10 363 000
10 693 000
12 140 000
12 046 000
9 479 000
10 400 476
10 729 733
11 484 101
11 037 458
11 504 041
10 789 760
11 382 057
Tržby/Kč
Box Office/CZK
593 020 000
817 682 000
946 005 000
1 084 010 000
1 105 870 000
854 486 000
975 604 852
1 034 637 809
1 126 061 979
1 151 542 340
1 271 441 057
1 209 874 087
1 290 712 596
Průměrné vstupné
Avg. Ticket Price
68,0
78,9
88,5
89,3
91,8
90,1
93,8
96,4
98,1
104,3
110,5
112,1
113,4
Návštěvnost
Admissions
2 025 000
3 112 000
1 346 000
3 032 000
2 873 000
2 382 000
3 232 516
3 475 018
4 656 941
2 571 545
4 317 857
2 806 413
2 479 752
Podíl %
Share %
23,2
30,0
12,6
25,0
23,9
25,1
31,1
32,4
40,6
23,3
37,5
26,0
21,7
Tržby/Kč
Box Office/CZK
121 824 000
209 649 000
95 544 000
257 325 000
259 558 000
208 487 000
300 328 267
335 721 221
447 037 653
241 676 448
425 892 713
284 289 981
260 744 285
Podíl %
Share %
20,5
25,6
10,1
23,7
23,5
24,4
30,8
32,4
39,7
21,0
34,4
23,4
20,2
ČESKÉ FILMY 2000–2012 | CZECH FILMS 2000–2012
Rok
Year
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012 *
Premiéry
Releases
20
17
20
15
23
23
23
20
38
44
38
49
49
* celovečerní české hrané a dokumentární filmy s premiérou v roce 2012 (vč. minoritních koprodukcí, bez obnovených premiér a pásem filmů) |
feature-length Czech live-action and documentary films with premieres in 2012 (including minority co-productions, excluding premieres)
ČESKÁ REPUBLIKA | THE CZECH REPUBLIC
Počet stálých kin | Number of Theaters (2012) *
Počet pláten | Number of Screens (2012) *
Počet míst | Number of Seats (2012) *
Počet multiplexů | Number of Multiplexes (2012)
Počet obyvatel | Population (31. 12. 2012)
Měna | Currency
Kurz | Exchange Rate (21. 1. 2013)
HDP | GDP (2011)
HDP na 1 obyv. | GDP per Capita (2011)
Průměrná měsíční mzda | Average Monthly Wage (2012)
Míra inflace | Inflation Rate
* včetně multiplexů | included Multiplexes
426
828
212 453
27
10 513 009
Czech crown
1 EUR = 25,625 CZK, 1 USD = 19,236 CZK
3 841,4 mld. CZK / 149,9 bn. EUR
365 960,7 CZK / 14 283.617 EUR
24 513 CZK / 956,75 EUR
3,3 %
91
FESTIVALY
FESTIVALS
HRANÉ FILMY | FEATURE FILMS 2012
Název filmu |
Režisér |
Title
Director
7 dní hříchů |
Jiří Chlumský
7 Days of Sin
Bastardi 3 |
Tomáš Magnusek
Bastards 3
Cesta do lesa |
Tomáš Vorel
To the Woods
Čtyři slunce |
Bohdan Sláma
Four Suns
Produční společnost |
Production Company
DP Film
Česká premiéra |
Czech Premiere
1. 11. 2012
Festivaly |
Festivals *
no festivals yet
MAGNUSFILM
20. 9. 2012
no festivals yet
Vorelfilm
4. 10. 2012
no festivals yet
8. 3. 2012
14. 6. 2012
San Francisco Roxie Cinema (USA); Rotterdam
IFF (Netherland); Belgrade IFF (Serbia); Washington
DC IFF (USA); GoEast – Festival of Central and
Eastern European Film (Germany); Neisse FF
(Germany); Los Angeles at Cinefamily (USA); SIFF
Cinema – Seattle (USA); Moscow IFF (Russia); AFI
Silver Theater – Washington DC (USA); BAM New
York (USA); Karlovy Vary IFF (Czech Republic); New
Horizons IFF (Poland); Stichting Pluk de Nacht –
Amsterdam (Netherland); Salt Lake City FF (USA);
Haifa IFF (Israel); Filmfest Osnabruck (Germany);
Cockatoo Film Festival (Iceland); European Film
Forum Scanorama (Lithuania); Tallin Black Nights
Film Festival (Estonia); Festival du Grain à Demoudre
(France); East and Middle European FF (Denmark)
no festivals yet
25. 10. 2012
no festivals yet
12. 1. 2012
17. 5. 2012
no festivals yet
Finále Plzeň Festival of Czech Films (Czech Republic);
Nové Město Pot of Laughs (Czech Republic);
Festroia IFF (Portugal); Annual Whitaker St. Louis IFF
(USA); Starz Denver Film Festival (USA)
no festivals yet
Negativ
International
Sales
Films Boutique (DE)
92
DonT Stop |
Richard Řericha
Don’t Stop
Kozí příběh se sýrem | Jan Tománek
Goat Story
with Cheese
Labyrint | Labyrinth Tomáš Houška
Láska je láska |
Milan Cieslar
Love is Love
Evolution Films
AAA Animation
And Art Studio
StoProfilm
Happy Celluloid
Líbáš jako ďábel |
Marie Poledňáková Falcon
You Kiss Like a Devil
Epic Picture (USA)
Blue Sky Film
Distribution
19. 1. 2012
FESTIVALY
FESTIVALS
Název filmu |
Title
Modrý tygr |
Blue Tiger
Můj vysvlečený deník |
My Naked Diary
Odpad město smrt |
Garbage, the City
and Death
Okresní přebor –
Poslední zápas
Pepíka Hnátka |
Sunday League
Polski film |
Polski Film
Posel |
The Messenger
Režisér |
Director
Petr Okropec
Produční společnost |
Production Company
Negativ
International
Sales
Level K (DK)
Česká premiéra |
Czech Premiere
23. 2. 2012
Martin Dolenský
StoProfilm
26. 4. 2012
Festivaly |
Festivals *
Children’s Film Festival Seattle + LA Redcat (USA);
Cine Junior Film Festival cinejeune Festival (France);
TIFF Kids Toronto (Canada); IFF for Childern and Youth
Zlín (Czech Republic); Munich IFF (Germany); Münich
Kids Film Festival (Germany); Family festival at IFI
Dublin (Ireland); Karlovy Vary IFF (Czech Republic); Tel
Aviv International Children’s and Youth Film Festival
(Israel); Traverse City Film Festival (USA); Seoul Int’l
Youth Film Festival SIYFF (Korea); Rimouski Carrousel
International Youth Film festival (Canada); Take One
Action Film Festival (UK); Cinemagic – Northern
Ireland’s International Film Festival for Young People
(Ireland); Children Film and TV Festival of Ota Hofman
(Czech Republic) – Ota Hofman Price for the Best
Film in the Category up to 12 years; Schlingel IFF for
Children and Young Audience (Germany); CinEast
(Luxebourg); International Film Festival for Children
and Youth (Armenia); Chicago International Children’s
Film Festival (USA); Zurich Film Festival (Switzerland);
Minsk IFF Listapad (Belarus); Belmont Family Film
Festival in Boston (USA); Fondazione Cineteca Italiana
(Italy); KINOdiseea Children’s IFF (Romania); FICI –
International Festival of Children’s and Youth Cinema
(Spain); Olympia International Film Festival for
Children and Young People (Greece); International
Young Audience Film Festival ALE KINO! (Poland);
Dubai IFF (Emirates)
no festivals yet
Jan Hřebejk
První veřejnoprávní
22. 11. 2012
no festivals yet
Jan Prušinovský
MediaPro Pictures
MediaPro
Distribution
29. 3. 2012
no festivals yet
Marek Najbrt
Negativ
Negativ
12. 7. 2012
Vladimír Morávek
Česká televize
Karlovy Vary IFF – Special Mention in Main
Competition, Starz Denver Film Festival (USA)
Karlovy Vary IFF (Czech Republic), Summer Film
School Uherské Hradiště (Czech Republic)
18. 10. 2012
93
FESTIVALY
FESTIVALS
Název filmu |
Title
Poslední výkřik |
The Last Scream
Praho, má lásko |
Prague, My Love
94
Režisér |
Director
Tomáš Kučera
International
Sales
Jakub Šmíd,
Studio Famu
Tomáš Pavlíček,
Markéta Černá,
Viktoria Drzurenková
Miloslav Šmídmajer Bio Illusion
Probudím se včera |
Waking Up Yesterday
Příběh z periférie |
Karel Hřib
Tale from the Periphery
Příliš mladá noc |
Olmo Omerzu
A Night too Young
Signál | Signal
Svatá čtveřice |
Holy Quaternity
Školní výlet |
School Trip
Tady hlídám já |
Watchdog
Produční společnost |
Production Company
Kučera Film
MADE IN CZ
production
endorfilm
Česká premiéra |
Czech Premiere
2. 8. 2012
Festivaly |
Festivals *
no festivals yet
22. 11. 2012
no festivals yet
15. 3. 2012
no festivals yet
7. 6. 2012
no festival yet
29. 3. 2012
Berlinale (Germany) – Forum; Febiofest IFF Prague
(Czech Republic) – Offical Selection New Europe
Competition; Finále Plzeň Festival of Czech Films
(Czech Republic) – Official Selection Competition;
Cinema on the Border Český Těšín (Czech Republic);
Neisse Film Festival (Germany) – Best Film; Vocies
Film Festival Vologda (Russia) – Best Director; Los
Angeles Film Festival (USA) – Competition;
Philadelphia IFF (USA); Karlovy Vary IFF (Czech
Republic); European Film Festival Palic (Serbia) –
Official Selection Competition; Guanajuato IFF (Mexico)
– Official Selection Competition; Fresh Film Fest (Czech
Republic); MontrealWorld Film Festival (Canada);
International Cinematographers Film Festival “Manaki
Brothers” (Macedonia) – New Vision competition;
Festival of Slovenian Films Portoroz (Slovenia) –
Official Selection Competition; Raindance Film Festival
(UK) – Official Selection Competition; Kaunas Film
Festival (Lithuania); Flanders IFF Ghent (Belgium);
Warsaw IFF (Poland); Minsk IFF Listapad (Belarus);
Sevilla European Film Festival (Spain) – NewWaves
Competition; Ljubljana IFF (Slovenia); 17th Forum of
European Cinema “Cinergia” (Poland); AFI European
Union ShowcaseWashington (USA); Guanajuato IFF
(Mexico) – Official Selection Competition
no festivals yet
Warsaw IFF (Poland); Vancouver IFF (Canada);
Thessaloniki IFF (Greece); Toronto IFF (Canada);
no festival yet
Tomáš Řehořek
Jan Hřebejk
Infiniti Prague
In Film
Petr Šícha
MAGNUSFILM
23. 2. 2012
Juraj Šajmovič
Road movies
31. 5. 2012
Monte Cristo
International (USA)
16. 2. 2012
23. 8. 2012
IFF for Childern and Youth Zlín (Czech Republic);
Nové Město Pot of Laughs (Czech Republic);
Children Film and TV Festival of Ota Hofman (Czech
Republic); Juniorfest Plzeň (Czech Republic)
FESTIVALY
FESTIVALS
Název filmu |
Title
Tambylles |
Tambylles
Ve stínu |
In the Shadow
Vrásky z lásky |
Oldies but Goldies
Režisér |
Director
Michal Hogenauer
Produční společnost |
Production Company
FAMU
International
Sales
Cinema Glok
Česká premiéra |
Czech Premiere
4. 10. 2012
David Ondříček
Lucky Man Films
Bleiberg
Entertainment (DE)
13. 9. 2012
Jiří Strach
BUC-Film
Cinema Glok
12. 4. 2012
Záblesky chladné
Ivan Pokorný
neděle | Cold Sunday
Minoritní koprodukce
Až do města Aš |
Iveta Grófová
Made in Ash
Konfident | Confidant Juraj Nvota
Královská aféra |
A Royal Affair
Nikolaj Arcel
Yuma / Yuma
Piotr Mularuk
Ivan Pokorný
8. 11. 2012
endorfilm
15. 11. 2012
Attack Film (SK),
LUXOR (CZ)
Zentropa
Entertainment (DK),
Sirena Film (CZ)
5. 7. 2012
Yetti Films (PL),
Evolution Films (CZ)
TrustNordisk (DK)
12. 4. 2012
Yetti Films (PL)
2. 11. 2012
Festivaly |
Festivals *
Cannes Film Festival (France); Karlovy Vary IFF
(Czech Republic); CinEast (Luxembourg)
Palm Springs IFF (USA); Cinequest – San José (USA);
AFI Fest Los Angeles (USA); Flanders IFF Ghent
(Belgium)
Finále Plzeň Festival of Czech Films (Czech Republic);
East & West IFF (Russia); Annual Whitaker St. Louis
International Film Festival (USA)
no festivals yet
Karlovy Vary IFF (Czech Republic) – Opening Film
East of West Competition; Montreal World Film
Festival (Canada); Cinematik Piešťany (Slovak
Republic) – Opening Film; Message to Man St.
Petersburg (Russia); CinEast (Luxembourg) – Official
Selection Competition; Tofifest Torun (Poland) –
Best Director; Thessaloniki IFF (Greece); Sevilla
European Film Festival (Spain) – New Waves
Competition; Cottbus Film Festival (Germany); IFF
Bratislava (Slovak Republic); AFI European Union
Showcase Washington (USA); London Film Festival
(UK); Tallin Black Nights Film Festival (Estonia);
Bergen IFF (Norway); Torino IFF (Italy) – Official
Selection Competition
Karlovy Vary IFF (Czech Republic), Warsaw
IFF (Poland)
Berlinale (Germany); Istanbul International Film
Festival (Turkey); Sydney Film Festival (Australia);
Montone Umbria FF (Italy); Melodist Odessa
(Ukraine); Telluride Film Festival (USA); Toronto Film
Festival (Canada); Riga Baltijas Perle (Latvia);
Helsinki film Festival (Finland); Vancouver IFF
(Canada); Pusan Film Festival (Korea); Mumbai Film
Festival (India); Lithuania Scanorama Film Forum
(Latvia); Sevilla Festival de Cine (Spain); Kolkota
Film Festival (Bengal); Bydgoszcz Camerimage
(Poland); Cairo IFF (Egypt)
Karlovy Vary IFF (Czech Republic)
95
FESTIVALY
FESTIVALS
DOKUMENTÁRNÍ FILMY | DOCUMENTARIES 2012
Název filmu |
Režisér |
Produční společnost |
Title
Director
Production Company
Dva nula | Two Nil
Pavel Abrahám
Cinema Arsenal
96
Hra o kámen |
Stone Games
Karel Reisz –
Ten filmový život |
Karel Reisz –
This Filming Life
Kytlice, Zimmer Frei |
Kytlice, Zimmer Frei
Láska v hrobě |
Love in the Grave
Největší přání |
The Gratest Wish
O slušnosti |
On Decency
Občan K. |
Citizen K.
Pevnost |
Fortress
Pupek nebe |
The Navel of the Sky
Rok konopí |
Year of marihuana
Soukromý vesmír |
Private Universe
Jan Gebert
Jaroslava
Hoznauerová
International
Sales
News & Communications
Company
Jaroslava Hoznauerová
Česká premiéra |
Czech Premiere
25. 10. 2012
12. 12. 2012
4. 10. 2012
Rozálie Kohoutová
Hypermarket Film
David Vondráček
Yekot Film
29. 11. 2012
Olga Špátová
Adam Polák
20. 9. 2012
Radovan Síbrt
Pink Productions
Michal Dvořák
Produkce Třeštíková
Lukáš Kokeš,
Klára Tasovská
Radim Procházka
Nutprodukce
Větrné mlýny
Petr Slabý
Koloseum
Helena Třeštíková
Negativ
Festivaly |
Festivals *
IFF (Slovak Republic); Karlovy Vary IFF (Czech
Republic); Summer Film School Uherské Hradiště
(Czech Republic); Jihlava International Festival of
Documentary Film (Czech Republic)
Jihlava International Festival of Documentary Film
(Czech Republic)
not festivals yet
Famufest (Czech Republic)
8. 11. 2012
Taskovski Films
1. 12. 2012
25. 10. 2012
Outcome
19. 4. 2012
26. 1. 2012
One World (Czech Republic); Rome Independent Film
Festival 2012 (Italy) – Best Foreign Documentary
Film; Finále Plzeň Festival of Czech Films (Czech
Republic) – Best Documentary Film; Karlovy Vary
IFF; BFI London Film Festival (UK); International
Human Rights Festival Glasgow (UK)
Festival NADOTEK (Czech Republic);
Warsaw IFF (Poland)
Jihlava International Festival of Documentary Film
(Czech Republic)
Jihlava International Festival of Documentary Film
(Czech Republic)
Jihlava International Festival of Documentary Film
(Czech Republic)
Jihlava International Festival of Documentary Film
(Czech Republic)
Academia Film Olomouc (Czech Republic);
Niesse Film Festival (Germany)
Trieste IFF (Italy); IDFA Amsterdam (Netherlands);
Finále Plzeň Festival of Czech Films (Czech Republic);
HotDocs (Canada); Silver Docs (USA); Karlovy Vary
IFF (Czech Republic) – Special Mention, Grand Prix;
EBS Intl. documentary film festival (Korea); Kaunas
Film Festival (Lithuania); Dok Leipzig (Germany);
Sevilla European FF (Spain); Vilnius Documentary
Film Festival (Latvia), Golden Boll IFF (Turkey);
Denver IFF (USA); RIDM Montreal (Canada); Minsk
IFF Listapad (Belarus)
FESTIVALY
FESTIVALS
Název filmu |
Title
Tajemství podzemní
továrny v Chebu |
Secret Underground
Factory in Cheb
Tomorrow Will
Be Better | Tomorrow
Will Be Better
Tvoje slza, můj déšť |
The Presence
of Arnošt Lustig
Režisér |
Director
Miloš Pilař
Produční společnost |
Production Company
Triton Sport
International
Sales
Martin Přívratský
Tomorrow Will
Be Better Film
Eva Lustigová
Eva Lustigová
Umanutá | Burning
Miroslav Janek
Verbascum
2. 7. 2012
Váňa | Váňa –
The Biggest Race
Is Life Itself
Věra 68 |
Věra Čáslavská 68
Vězení z umění |
Art Behind Bars
Země česká,
domov Tvůj |
The Czech Land,
Your Home!
Jakub Wagner
Bullfilm
6. 9. 2012
Olga Sommerová
Evolution Films
3. 5. 2012
Radovan Síbrt
Hypermarket Film
27. 10. 2012
Adolf Zika
ZIPO FILM production
25. 10. 2012
Outcome
Česká premiéra |
Czech Premiere
22. 4. 2012
Festivaly |
Festivals *
no festivals yet
10. 5. 2012
World FICTS Challenge (Beijing, China);
International Motorbiker’s Movie Festival
)Slovakia) – Best Sport Movie
Karlovy Vary IFF (Czech Republic); International
Festival of Czech-German-Jewish Culture 9 GATES
(Czech Republic); Jihlava International Festival of
Documentary Film (Czech Republic)
Finále Plzeň Festival of Czech Films (Czech Republic);
Karlovy Vary IFF (Czech Republic); Jihlava International
Festival of Documentary Film (Czech Republic)
Jihlava International Festival of Documentary Film
(Czech Republic)
30. 6. 2012
* Festivaly řazeny dle termínu konání. | The festivals are ordered according tho the date of event.
Karlovy Vary IFF 2012 (Czech Republic), Europe
on Screen Festival Jakarta (Africa)
Jihlava International Festival of Documentary Film
(Czech Republic)
Jihlava International Festival of Documentary Film
(Czech Republic) – Opening Film
97
KONTAKTY
CONTACTS
INSTITUCE | INSTITUTIONS
Eurimages
Maltézské náměstí 1, 118 11 Prague 1
tel.: +420 261 137 358
e-mail: zuzana.kopeckova@ceskatelevize.cz
Evropská audiovizuální observatoř |
European Audiovisual Observatoty
Maltézské náměstí 1, 118 11 Prague 1
tel.: +420 257 085 360
e-mail: lenka.holubovamikolasova@mkcr.cz
98
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání |
Council for Radio and Television Broadcasting
Škrétova 44/6, 120 21 Prague 2
tel.: +420 274 813 830
e-mail: info@rrtv.cz
www.rrtv.cz
Asociace režisérů a scenáristů |
Association of Directors and Screenwriters
Karlovo nám. 19, 120 00 Prague 2
Petr Koza, mobile: +420 737 520 099
e-mail: info@aras.cz
www.aras.cz
Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české
kinematografie | The Czech State Fund
for the Support and Development
of Czech Cinematography
Maltézské náměstí 1, 118 11 Prague 1
tel.: +420 257 085 247
e-mail: fondkino@mkcr.cz
www.mkcr.cz, www.fondkinematografie.cz
CEFS – Česká společnost pro filmová studia |
Czech Society for Film Studies
nám. Jana Palacha 2, 116 38 Prague 1
e-mail: cefs.cz@gmail.com
www.cefs.cz
ČFTA – Česká filmová a televizní akademie |
Czech Film and Television Academy
Chlumova 7, 130 00 Prague 3
tel.: +420 255 707 333
e-mail: info@cfta.cz
www.cfta.cz
MEDIA Desk ČR | MEDIA Desk Czech Republic
Národní 28, 110 00 Prague 1
tel.: +420 221 105 209 210
e-mail: info@mediadeskcz.eu
www.mediadeskcz.eu
ORGANIZACE | ORGANIZATIONS
Ministerstvo kultury ČR – Odbor médií
a audiovize | Ministry of Culture Czech Republic
– Media Department
Milady Horákové 139, 160 41 Prague 6
tel.: +420 257 085 315
e-mail: helena.frankova@mkcr.cz
APA – Asociace producentů v audiovizi |
APA – Audiovisual Producers’ Association
Národní 28, 110 00 Prague 1
tel.: +420 221 105 302
e-mail: apa@asociaceproducentu.cz
www.asociaceproducentu.cz
Česká filmová komora | Czech Film Chamber
Národní 28, 110 00 Prague 1
tel.: +420 221 105 210
e-mail: info@filmovakomora.cz
www.filmovakomora.cz
Národní filmový archiv | National Film Archive
Malešická 12, 130 00 Prague 3
tel.: +420 271 770 500
e-mail: nfa@nfa.cz
www.nfa.cz
APD – Sdružení autorů animovaného filmu |
APD – Association of Animated Film Authors
Na Doubkové 8, 150 00 Prague 5
tel.: +420 251 563 200
e-mail: apd@animation.cz
Herecká asociace | Actors Association
Senovážné nám. 23, 110 00 Prague 1
tel.: + 420 224 142 672
e-mail: hereckaa@cmkos.cz
www.hereckaasociace.cz
NIPOS – The National Information
and Consultative Center for Culture
Blanická 4, 120 21 Prague 2
tel.: +420 221 507 900
e-mail: nipos@nipos-mk.cz
www.nipos-mk.cz
Asociace českých filmových klubů |
Association of Czech Film Clubs
Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště
tel.: +420 572 501 989
e-mail: produkce@acfk.cz
www.acfk.cz
Institut dokumentárního filmu |
Institute of Documentary Film
Školská 12, 110 00 Prague 1
tel/fax: +420 224 214 858
e-mail: idf@dokweb.net
www.dokweb.net
České filmové centrum | Czech Film Center
Národní 28, 110 00 Prague 1
tel.: +420 221 105 321/322
e-mail: info@filmcenter.cz
www.filmcenter.cz
Asociace českych kameramanů |
Association of Czech Cinematographers
Senovážné nám. 23, 112 82 Prague 1
tel.: +420 224 142 010
e-mail: pkz@quick.cz
www.ceskam.cz
FITES – Český filmový a televizní svaz |
FITES – Czech Film and Television Union
Pod Nuselskými schody 3, 120 00 Prague 2
e-mail: info@fites.cz
www.fites.cz
Czech Film Commission
Národní 28, 110 00 Prague 1
tel.: +420 221 105 254
e-mail: info@filmcommission.cz
www.filmcommission.cz
Asociace provozovatelů kin |
Cinema Exhibitors’ Association
Politických vězňů 445, 266 01 Beroun
tel.: +420 311 625 307
www.kinari.cz
Unie filmových distributorů | Film Distributors’ Union
nám. Winstona Churchilla 2, 130 00 Prague 3
tel./fax: +420 222 713 001
e-mail: ufd@ufd.cz, www.ufd.cz
KONTAKTY
CONTACTS
DISTRIBUTOŘI / DISTRIBUTORS
Aerofilms
Biskupcova 31, 130 00 Prague 3
tel./fax: +420 224 947 566
e-mail: info@aerofilms.cz
www.aerofilms.cz
Asociace českých filmových klubů |
Association of Czech Film Clubs
Stonky 860, 68 601 Uherské Hradiště
tel./fax: +420 527 501 989
e-mail: produkce@acfk.cz
www.acfk.cz
Bioscop
Na Klikovce 7, 140 00 Prague 4
tel.: +420 221 436 305
e-mail: info@bioscop.cz
www.bioscop.cz
Blue Sky Film Distribution
Palace Beethoven, Lázeňská 11, Prague 1
tel.: +420 224 222 398
e-mail: info@bsfd.cz
www.blueskyfilm.cz
Bontonfilm
Nádražní 23/344, 151 34 Prague 5
tel.: +420 257 415 111–112
e-mail: bonton@bontonfilm.cz
www.bonton-film.cz
CinemArt
Národní 28, P. O. Box 844, 111 21, Prague 1
tel.: +420 224 949 110
e-mail: info@cinemart.cz
www.cinemart.cz
Doc Alliance Films
Školská 12, 110 00 Prague 1
tel.: +420 777 613 094
e-mail: info@docalliancefilms.com
www.docalliancefilms.com
Falcon
U Nikolajky 5/833, 150 00 Prague 5
tel.: +420 224 422 244
e-mail: falcon@falcon.cz
www.falcon.cz
Film Distribution Artcam
Rašínovo nábřeží 6, 128 00 Prague 2
tel.: +420 221 411 619
e-mail: artcam@artcam.cz
www.artcam.cz
Film Europe
Branická 1950/209, 140 00 Prague 4
tel.: +420 222 521 257
e-mail: info@filmeurope.cz
www.filmeurope.cz
Hollywood Classic Entertainment
Psohlavců 8, 147 01 Prague 4
tel.: +420 226 224 111
e-mail: hce@hce.cz
www.hce.cz
Intersonic
Burešova 4, 182 00 Prague 8
tel.: +420 286 587 028
www.intersonic.cz
Magic Box
Na Klikovce 7/367, 140 00 Prague 4
tel.: +420 221 436 424
e-mail: magicbox@magicbox.cz
www.magicbox.cz
Pegasfilm
Bavorská 856, 155 41 Prague 5
tel.: +420 224 451 122
e-mail: produkce@pegasfilm.cz
www.pegasfilm.com
SPI International Czech Republic
Bránická 1950/209, 140 00 Prague 4
tel.: +420 261 216 318
e-mail: spi@spi-film.cz
www.spi-film.eu
Verbascum Imago
Černá 6, 110 00, Prague 1
tel.: +420 224 930 077
e-mail: verbascum@email.cz
Warner Bros ČR
Soukenická 13, 110 00 Prague 1
tel./fax: +420 296 580 333
e-mail: info@warnerbros.cz
www.warnerbros.cz
PRODEJCI / SALES
Alice Tabery
mobile: +420 732 883 260
e-mail: tabery.alice@gmail.com
AQS
Kunětická 2354/2, 120 00 Prague 2
tel.: +420 221 436 100
e-mail: sales@aqs.cz, www.aqs.cz
Ateliéry Bonton Zlín
Vodičkova 38, 110 00 Prague 1
tel.: +420 224 814 445
e-mail: david.budsky@bonton.cz, www.ateliery.cz
Cinepol International
Ostrovní 30, 110 00 Prague 1
tel.: +420 234 648 660
e-mail: john.riley@cinepol.com
Česká televize – Telexport
Kavčí hory, 140 70 Prague 4
tel.: +420 261 137 047
e-mail: telexport@ceskatelevize.cz
www.ceskatelevize.cz/telexport
Film Europe
Bránická 209, 142 00 Prague 4
tel.: +420 739 592 040
e-mail: info@filmeurope.eu, www.filmeurope.eu
NiteFLIX – Silvia Pinterová
Wichertstrasse 67, 10439 Berlin, Germany
tel.: +49 30 60955664
mobile: +49 160 92149988
e-mail: silvia.niteflix@gmail.com
OutCome
Jižní náměstí 946/23,141 00 Prague 4
tel.: +420 776 066 165
e-mail: jarmila@outcome.cz, www.outcome.cz
Simply Cinema
Kříženeckého nám. 322/5, 152 00 Prague 5
tel/fax: +420 251 819 441
e-mail: office@simplycinema.cz, www.simplycinema.cz
Taskovski Films – Irena Taskovski
463 Russell Court, Woburn Place,
London WC1H 0NL, United Kingdom
mobile: +44 795 710 5672
e-mail: info@taskovskifilms.com
www.taskovskifilms.com
99
+++++
“The most powerful”
10
FRESH FILM FEST
August / September 2013
Deadline for submissions April 30, 2013
W W W. F R E S H F I L M F E S T . N E T
institute of
documentary
film
East European
Forum
Project Funding
Doc Launch
Post–production
Support
& Predistribution
Promotion
East Silver
Distribution
Support
& Promotion
↓
↓
↓
Submission Deadline:
December 1, 2012
Submission Deadline:
December 1, 2012
Submission Deadline:
January 11, 2013
Prague
March 4 – 10, 2013
An umbrella industry
event dedicated to East
European documentary
films in all stages of
completion.
PROMÍTEJ I TY!
PŮJČ SI FILMY ZDARMA A PROMÍTEJ JE DÁL!
NOVÉ FILMY Z JEDNOHO SVĚTA 2012.
FILMY NOVĚ I ON-LINE KE STAŽENÍ!
VZDÁM TO AŽ ZÍTRA — Paco Larrañaga byl odsouzen k trestu smrti za zločin, který
podle všeho vůbec nespáchal. Film zachycuje ostře sledovaný proces a nezlomnou
sílu ducha Paca i jeho rodiny v jejich snaze po dosažení spravedlnosti. BĚLORUSKÝ
SEN — Jedinečný pohled zblízka na totalitní praktiky státního aparátu, který se neštítí
mediální propagandy, zneužívání tajné policie, vyhrožování a vykonstruovaných procesů. FILM JAKO BRNO — Dokumentarista Vít Klusák, šest jeho studentů a studentek
z pražské FAMU a jejich pohled na prvního května loňského roku, kdy se v Brně konal
každoroční pochod neonacistů. ILEGÁLNÍ MÁMA — Tři Moldavanky, které se vydaly
hledat práci a štěstí do Rakouska a Itálie, jsou zaměstnány jako uklízečky a sní svůj
sen o lepším životě, zatímco jejich děti žijí doma bez matky. Z POPELNICE DO LEDNICE — Režisér Valentin Thurn předkládá ve svém snímku znepokojivá a alarmující fakta o našem vztahu k jídlu a zároveň hledá možnosti, jak tuto situaci zlepšit a plýtvání
potravinami omezit. NOVÝ SVĚT — Snímek o skupině mladých Estonců, kteří svými
akcemi inspirovali řadu dalších lidí v různých částech země, přibližuje nezastupitelnou roli občanského aktivismu v současné společnosti. KE SVĚTLU — Odvrácenou stranu čínského ekonomického rozmachu nejlépe vystihuje situace v tamních
dolech, kde každý rok zahyne při nejrůznějších nehodách asi dvacet tisíc horníků.
Tato nebezpečná práce je ale pro mnoho dělníků jedinou možností, jak uživit rodinu.
K D O P R O M Í TÁ , N E Z L O B Í !
WWW.PROMITEJITY.CZ
ANI
FILM
04
COMPETITION SECTIONS
1 — INTERNATIONAL COMPETITION OF ANIMATED FEATURE FILMS
a) FILMS FOR GROWN-UPS
b) FILMS FOR CHILDREN
2 — INTERNATIONAL COMPETITION OF ANIMATED SHORT FILMS
3 — CZECH-SLOVAK STUDENT COMPETITION
RICH NON-COMPETITION PROGRAMME
Retrospectives, Tributes, Animated Blockbusters, Visegrad
Animation Forum, Game Day, Animation Workshops, Exhibitions,
Theatre Performances, Concerts
www.anifilm.cz
International Festival
of Animated Films
3—8. 5. 2013 Třeboň
Czech Republic
Vydáno za přispění | Published with the support of
Státní fond ČR pro podporu a rozvoj
české kinematografie
The Czech State Fund for the Support and
Development of Czech Cinematography
ČESKÉ FILMY 2012–3
CZECH FILMS 2012–3
108
Vydalo České filmové centrum (ČFC). | Published by the Czech Film Center (CFC).
ČFC je součástí Národního filmového archivu (NFA). | The Czech Film Center is part of the National Film Archive (NFA).
Statistické údaje poskytla Unie filmových distributorů, Český statistický úřad a Česká národní banka. |
Statistical information provided by the Union of Film Distributors, the Czech Statistical Office
and the Czech National Bank.
produkce katalogu | catalogue editor: Lenka Šindelářová
překlady | translation: Christopher Kent Kasha
grafická úprava | graphic design: Cellula – Pavel Rakušan
tisk | printed by: T.A.Print
WWW.FILMCENTER.CZ
© Národní filmový archiv 2013
ISBN 978-80-7004-151-2
SFCSFC
SFC
CSFC
SFCSFC
Changes this is bringing:
STARTING FROM
JANUARY 2013:
THE NEW STATE
FUND FOR
CINEMATOGRAPHY
• the fund is now a separate office with a Director at its helm;
• the fund will have new financial resources, specifically a fee
from received television broadcasting and a fee for providing
audiovisual media services on request (effective from 2016)
and it regulates the already existing fee from cinematographic
performances;
• the fund will now also administer the Film Industry Support
Programme (tax rebates), the projects can be for multiple
years and the funds can be transferred from year to year;
• the number of financing schemes is increasing;
• the decision process for projects has been improved –
each call for proposal will be dedicated to a specific
financing scheme and the applicants will know the amount
for the given scheme and call in advance;
• the fund’s council will also have external expert opinions
available when evaluating requests.
Keep watching www.fondkinematografie.cz
MEDIA
DEVELOPMENT
Support for the development of drama, animation,
creative documentary and interactive works
WHICH TYPES OF PROJECTS
ARE ELIGIBLE?
– Dramas of no less than 50 minutes
– Animations of no less than
24 minutes
– Creative documentaries of no less
than 25 minutes
– On and off-line interactive works
HOW MUCH IS A GRANT WORTH?
– 10 000 – 60 000 € – single project
– 70 000 – 190 000 € – slate funding
– 10 000 – 150 000 – interactive
works
WHAT ARE THE CONDITIONS?
– Companies submitting an
application must have completed
and commercially distributed
a previous eligible work
– Company must hold the copyright
at least to the concept
For more information contact
your local MEDIA Desk office.
DEADLINE
12 April 2013
www.mediadeskcz.eu, www.ec.europa.eu/culture/media
MEDIA Desk Czech Republic is financed by the Ministry of Culture of the Czech Republic and the European Commission.
Download

Katalog 2012 - 2013