Catalogue 2010
Katalog 2010
Film
ČESKÉ FILMY 2010 – 2011
CZECH FILMS 2010 – 2011
centr
www.filmcenter.cz
CFC, Národní 28, 110 00 Prague 1, Czech Republic
tel.: +420 221 105 398, fax: +420 221 105 303, [email protected], www.filmcenter.cz
ÚVODNÍ SLOVO
INTRODUCTION
Tímto katalogem českých filmů, v pořadí již devátým, Vám předkládáme výběr celkem 70-ti českých hraných a dokumentárních,
animovaných a krátkých snímků, které vznikly v loňském roce, popřípadě přijdou do kin v prvním pololetí roku 2011. 34 z nich
mělo distribuční premiéru v roce 2010 a jejich podíl z celkové návštěvnosti na domácím trhu se opět přiblížil hranici
pozoruhodných 40%.
V Čechách považujeme již téměř za samozřejmost, že se „naše“ publikum chodí automaticky dívat na „naše“ filmy.
Přitom si plně neuvědomujeme, jak dlouho trvá, než se film objeví na plátně. Kolik nadaných lidí, úsilí a finančních
prostředků je třeba, aby divák mohl film shlédnout na plátně v kině. Za každým filmem stojí celá armáda vyškolených lidí
různých profesí, kteří jsou ve svém oboru špičkoví odborníci a pracují na jednom filmu i několik let.
Na vysoké úrovni českého filmu se odráží a je vidět i dlouhá tradice špičkové práce v oblasti filmových řemesel
a technologií. Ale nejen na úrovni českého filmu: stačí se podívat například na hollywoodské filmy typu Mission
Impossible 4, které vznikaly za pomoci zmíněných českých profesionálů. Český film by se bez vlastního filmového
průmyslu neobešel. A zahraniční filmy, které se v Čechách natáčejí, jsou už jeho nezbytnou součástí.
I proto patří v oblasti filmu k nejdůležitějším událostem loňského roku bezesporu Program podpory filmového průmyslu,
který byl schválen v červnu 2010. Jeho cílem je zvýšení konkurenceschopnosti českého filmového průmyslu
v mezinárodním měřítku. „Program je také dodatečným zdrojem financování české národní kinematografie. (…) Je
zaměřen na regionální rozvoj a podporu malých a středních podniků a drobných živnostníků. Přispívá k podpoře rozvoje
řemesel a nepřímo i k propagaci České republiky v zahraničí,“ shrnuje Ministerstvo kultury ČR jeho výhody. Další, neméně
důležitý signál vydal Statní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie, když na počátku roku vyčlenil
poprvé od svého vzniku částku ve výši 1 milion € na minoritní evropské koprodukce. Dlouhodobým cílem této iniciativy je
stimulace národní kinematografie a filmového průmyslu.
Podpora rozvoje filmového umění, filmových talentů a filmového průmyslu je cíl, ke kterému se hlásíme. I proto, že film
je umění, díky němuž můžeme nahlédnout za hranice našeho ustáleného vnímání, myšlení a cítění.
Vřelé poděkování patří Ministerstvu kultury České republiky a všem našim věrným partnerům.
With this catalog, our ninth, we present to you a total of 70 Czech feature, documentary, animated and short films that
were either made last year or are scheduled to hit the cinemas in the first half of 2011. Thirty-four were theatrically
released in 2010, wherein their share of total attendance in the Czech market once again approached the remarkable
40-percent mark.
In the Czech Republic, we have been known to take it for granted that “our” audiences automatically go to see “our”
films. At the same time, we are not fully cognizant of how long it takes for a movie to make its way to the silver screen.
How many talented people, how much effort, how much money is involved before a moviegoer gets to enjoy the show
at the cinema? Few realize there is always a whole army of trained people from various professions who are top experts
in their fields, with some even working on a single film for several years.
Czech film reflects a long tradition of first-rate, professional contributions to the cinematic arts and technologies. This is
not just a matter of Czech film, however: one needs only to look at a number of Hollywood movies, like Mission
Impossible 4, made with the help of Czech film pros. Czech cinema would wither without its own film industry. And
foreign films shot in the Czech Republic have become an integral part of that.
And so the establishment of the state Film Industry Support Programme, approved in June 2010, ranks among the most
important events of the year. The aim is to improve the Czech film industry's competitive edge internationally. “The
Programme also offers another source of funding for the Czech national film industry. (…) It is aimed at regional
development and support for small and medium sized enterprises as well as freelancers. It aids in developing the various
crafts essential to the industry, and indirectly in promoting the Czech Republic abroad,” the Czech Ministry of Culture
summarizes the Programme's benefits. Another equally important signal was sent by the State Fund for the Support and
Development of Czech Cinematography at the start of 2010, when, for the first time in its history, it allocated €1 million
for minority European co-productions.
Support for the development of the art of cinematography, talented filmmakers and the film industry as a whole is the
goal to which we subscribe. In part because film is art, it compels us to look beyond the limits of our own perceptions,
thoughts and feelings.
With that, we send a warm thanks to the Ministry of Culture of the Czech Republic and all our loyal partners.
Leden | January 2011
Jana Černík
3
Obsah
Contents
Úvodní slovo
Introduction
3
Hrané filmy 10 | Feature Films 10
Babička aneb Jak to bylo doopravdy
Bastardi
Dešťová víla
Doktor od Jezera hrochů
Habermannův mlýn
Heart Beat 3D
Hlava – ruce – srdcE
Hurvínek na scéně
Jarmereční bouda
Kajínek
Kuky se vrací
Mamas & Papas
Největší z Čechů
Občanský průkaz
PIKO
Pouta
Přežít svůj život
Román pro muže
Tacho
Zítra se bude
Ženy v pokušení
The Grandmother: The True Story
Bastards
The Rain Fairy
The Doctor from Hippopotamus Lake
Habermann’s Mill
Heart Beat 3D
Head – Arms – HearT
Hurveenek and the Snowman
Market Chalet
Kajínek
Kooky
Mamas & Papas
The Greatest Czechs
Identity Card
One Way Ticket
Walking Too Fast
Surviving Life
Novel for Men
Tacho
Tomorrow There Will Be…
Women in Temptation
Pjeer van Eck
Petr Šícha
Milan Cieslar
Zdeněk Troška
Juraj Herz
Jan Němec
David Jařab
David Havel
Pavel Dražen
Petr Jákl
Jan Svěrák
Alice Nellis
Robert Sedláček
Ondrěj Trojan
Tomáš Řehořek
Radim Špaček
Jan Švankmajer
Tomáš Bařina
Mirjam Landová
Jan Hřebejk
Jiří Vejdělek
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
Martin Šulík
48
Dan Krameš
Jan V. Sacher
Ivan Vojnár
Vít Klusák, Filip Remunda
Radim Procházka
Miroslav Janek
Peter Hledík
Helena Třeštíková
Miloš Pilař
Tereza Reichová
Martin Ryšavý
Tomáš Kudrna
David Čálek
Erika Hníková
Olga Špátová
Viera Čákanyová
David Vondráček
Dagmar Smržová
Martin Dušek, Ondřej Provazník
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
Dokumenty 09 | Documentaries 09
4
25 ze šedesátých
aneb Československá nová vlna
Argippo znovuzrozený
CERN neboli Továrna na absolutno
Cinematerapie
Český mír
Drnovické Catenaccio
For Semafor
Generace 60
Katka
Ležáky 42
Manuál na výrobu teroristy
Medvědí ostrovy
Mlčeti zlato
Nebe, peklo
Nesvatbov
Oko nad Prahou
Olda
Zabíjení po Česku
Zachraňte Edwardse
Ženy SHR
25 from the Sixties,
or the Czechoslovak New Wave
Argippo Resurrected
CERN or the Factory for the Absolute
Cinematherapy
Czech Peace
Catenaccio à la Drnovice
For Semafor
Generation 60
Katka
Village of Lezaky
Manual on How to Create a Terrorist
Bear Islands
All that Glitters
Heaven, Hell
Matchmaking Mayor
The Eye over Prague
Olda
Killing, the Czech Way
Saving Edwards
Coal in the Soul
Obsah
Contents
Krátké filmy 09 | Short Films 09
Automatic for the People
Domino
Duše mluvící knihy
Elevator
Graffitiger
Lucas aneb Prokletí utopence
Na povel
Otec
People Involved
Pravidelný odlet
Rousek
Swimming Pool
Automatic for the People
Dominoes
Spirit of the Talking Books
Elevator
Graffitiger
Lucas – Curse of the Drawned Cat
At Command
Father
People Involved
Departure: On Time
Rousek
Swimming Pool
Jan Vejnar
Žofie Zajíčková
David Havas
Jan Drozda
Libor Pixa
Jaromír Císař
František Barta
Viktoria Dzurenková
Jan Těšitel
Tomáš Pavlíček
Tomáš Klein
Alexandra Hetmerová
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
Připravované filmy 10 | Upcoming Films 10
Autopohádky
Cars Fairy Tales
Bloudím
Czechmademan
Čertova nevěsta
Divadlo Svoboda
Doba měděná
Fimfárum – do třetice všeho dobrého
I Am Wandering
Czechmademan
Devil’s Bride
Theatre Svoboda
Copper Age
Fimfarum Third Time Lucky 3D
Labyrint
Lidice
Nevinnost
Nickyho rodina
Od višní do višní
Odcházení
Ostrov svaté Heleny
Po dlouhé noci den
Rekvalifikace
V peřině
Vše pro dobro světa a Nošovic
Westernstory
Labyrinth
Lidice
Innocence
Nicky’s Family
From Cherries to Cherries
Havel´s Leaving
Saint Helena Island
Day after the Long Night
Retraining
In the Duvet
All for the Good of the World
and Nosovice
Westernstory
Statistické údaje
Kontakty
Rejstřík anglických názvů
Rejstřík českých názvů
Facts and Figures
Contacts
Index of English Titles
Index of Czech Titles
Jakub Kohák, Břetislav Pojar,
Michal Žabka, František Váša,
Libor Pixa
Martin Müller
Tomáš Řehořek
Zdeněk Troška
Jakub Hejna
Ivo Bystřičan
Kristina Dufková,
Vlasta Pospíšilová, David Súkup
Tomáš Houška
Petr Nikolaev
Jan Hřebejk
Matej Mináč
Jana Boršková
Václav Havel
Vlastimil Šimůnek
Tomáš Kudrna
Vlado Štancel
F. A. Brabec
Vít Klusák
100
Vlastimil Peška
118
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
120
122
124
125
5
BABIČKA ANEB JAK TO BYLO DOOPRAVDY
THE GRANDMOTHER: THE TRUE STORY
Božena Němcová společně s vydavatelem píší román Babička. Důvod je více než zřejmý – Němcová se
nachází ve finanční tísni a vydavatel cítí příležitost, jak na národním obrození vydělat. Ve filmu se Němcová
vrací do svého dětství (druhá linie) a odhaluje divákovi skutečnou pravdu. Na Staré bělidlo přijíždí po
20. letech babička. Není to ale Marie Novotná, nýbrž její soused Mareš. Díky své povaze si postupně
získává přízeň rodiny Proškovic i samotné kněžny Zaháňské. Vydavateli se však tento příběh podaný
Boženou Němcovou nelíbí a provádí nekompromisní korekci celého díla. Nakonec přepíše celou knihu sám.
Proto se originální rukopis do dnešních dnů nedochoval. Situace ještě graduje příjezdem opravdové babičky
a dochází k nečekanému odhalení. Celá rodina řeší velké dilema...
Novelist Božena Němcová and her publisher are working on The Grandmother. The reason is more than
obvious – Němcová is in financial trouble and the publisher senses a business opportunity in the Czech
National Revival. In the movie’s second storyline, Němcová returns to her childhood, revealing the real
truth to the audience. Grandmother arrives at the Old Bleachery after a 20-year absence. It isn’t Maria
Novotná, though. It is, in fact, her neighbor Mareš, who gradually wins over the whole Prošek family and
even Princess Zaháňská. The publisher is not impressed with Němcová’s version of the story, however,
and eventually rewrites the entire book himself. That is why the original manuscript of the novel does not
exist today. The situation culminates with the real grandmother’s arrival, followed by a surprising
revelation. The whole family has a dilemma...
6
Pjeer van Eck (1964)
2010
2006
2005
2005
Babička aneb Jak to bylo doopravdy | The Grandmother:
The True Story
No Smoking | No Smoking (short)
Inge & Jörgen | Inge & Jörgen (short)
Přerušovaná bílá lajna | The Dashed White Line (short)
93 min | DCP
REŽIE | DIRECTOR
Pjeer van Eck
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Pjeer van Eck, Martin Procházka
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Pjeer van Eck
STŘIH | EDITOR
Pjeer van Eck
ZVUK | SOUND
Jan Kalužný
PRODUCENT | PRODUCER
Martin Procházka
FEATURE FILMS 10
CZ 2010
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Union Central Service
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Brick Box – Digital Media
HRAJÍ | FEATURING
Martin Procházka, Michaela Fišarová, Milan
Mendlík, Irena Oros, Růžena Tomanová, Jan
Novotný, Kateřina Zahradníčková, Natálie
Krištůfková, Hana Kostrhúnová
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
17. 11. 2010
WEBOVÉ STRÁNKY | WEB SITE
www.babickafilm.cz
7
Kontakt | Contact
Martin Procházka, Navrátilova 1, 110 00 Prague 1, Czech Republic
mobile: +420 777 672 048, e-mail: [email protected]
BASTARDI
BASTARDS
Film pojednává o brutální vraždě mladé praktikantky, kterou mají na svědomí tři mladíci z jedné základní školy.
Avšak vymahatelnost práva u mladistvých pachatelů je téměř nulová, takže někdo musí vzít spravedlnost do
svých rukou…
The movie is firmly grounded in reality and shows what happens when the system fails. The story revolves
around children from disadvantaged families. A tragedy occurs, spinning their behavior into a dramatic tale
free of clichés and pretence, revealing their characters and showing that nothing is as simple as it at first
appears.
8
Petr Šícha (1954)
2010
1990
1990
1989
1987
1978
Bastardi | Bastards
Silnější než já | Stronger than Me
Den D Dáši B | Day D of Dasa B (TV film)
Řetězová reakce | Chain-reaction (TV film)
Přátelé Bermudského trojúhelníku |
Friends of the Bermuda Triangl
Zvyk | Habit
80 min | 35 mm, DCP
REŽIE | DIRECTOR
Petr Šícha
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Tomáš Magnusek
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Antonín Žovinec
STŘIH | EDITOR
Tomáš Konvička
ZVUK | SOUND
Ondřej Konvička
PRODUCENT | PRODUCER
Jan Lengyel, Tomáš Magnusek
FEATURE FILMS 10
CZ 2010
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Pegasfilm
HRAJÍ | FEATURING
Tomáš Magnusek, Ladislav Potměšil, David
Dolanský, Ivana Buková, Saša Rašilov,
Bronislav Poloczek, Kristýna Leichtová, Jana
Šulcová, Jan Přeučil, Blanka Bohdanová, Jan
Šťastný, Eva Čížkovská, Rytmus, Jaroslava
Obermaierová, Jaroslava Hanušová, Radek
Holub, Tomáš Hajíček, Patrik Koutný
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
28. 10. 2010
WEBOVÉ STRÁNKY | WEB SITE
www.filmbastardi.cz
9
Kontakt | Contact
Pegasfilm, Bavorská 856, 155 41 Prague 5, Czech Republic
tel.: +420 224 451 122, e-mail: [email protected], www.pegasfilm.com
DEŠŤOVÁ VÍLA
THE RAIN FAIRY
Živly, které ovládají zemi – Vzduch, Oheň, Země a Voda – provádějí „pravidelnou inspekci“. Živel Voda,
které lidé přezdívají jako Dešťová víla, jde krajem převlečena za chudou ženu. Pozná, že lidé začali myslet
hlavně na peníze, že se vytrácí láska a dobro. Jsou to jen slova bez významu. Zosobněním takových lidí je
sedlák Lakota, starosta vesnice Na dolinách. Jeho syn Ondra miluje chudou Květušku. Jejich lásku sedlák
nerad vidí. Domnělou žebračku lidé na příkaz statkáře Lakoty vyženou z vesnice, jediná Květuška ji schová
před deštěm. Živly žádají tvrdé potrestání. Slunce váhá, ví, že lidé jsou takoví, jiné nemá, i přes chyby je
má rád, ovšem potrestáni už jednou být musí. Dešťová víla žádá Slunce, jestli by nemohla lidi potrestat
sama. Vezme lidem vodu, déšť… Ale nebojte, nakonec dobro a láska zvítězí, jak už to v pohádkách bývá.
The elements ruling the Earth – Wind, Fire, Earth and Rain – are on their “regular inspection tour.”
Traversing the country dressed like a poor woman, the Rain Fairy learns that love and goodness are
disappearing and that people have become greedy. They are embodied by a landowner named Mr. Greed.
His son Andrew loves Lily, but she comes from a poor cottage and Greed can’t stand seeing their love
expressed, as that emotion promises no riches. When he orders the locals to chase the poor woman out
of the village, only Lily offers her shelter from the rain. The elements demand strict punishment. The Rain
Fairy asks the Sun to allow her to punish the people herself and the Sun agrees. The land becomes dry
and barren; there is nothing to harvest, the wheat stops growing, the hay is almost burnt… But don’t worry
– goodness and love will prevail in the end, as they do in every good fairy tale.
10
Milan Cieslar (1960)
2010
2010
2009
2008
2007
2006
Dešťová víla | The Rain Fairy
Znamení koně | Under the Sign of Horse (TV serial)
Sněžná noc | Snowy Night (TV film)
Lovec vodního ticha | Hunter of Quiet Water (TV film)
Nejlepší krádež mého života | The Best Robbery
of my Life (TV film)
Horké léto v Marienbadu | Hot Summer in Marienbad
(TV film)
2004
2003
2002
2001
2000
Krev zmizelého | Bonds of Blood (feature film + TV serial)
Duše jako kaviár | Dirty Soul
Ječmínek | The Barley Boy (TV film)
Černé slzy | Black Tears (TV film)
Der Lebensborn – Pramen života | Spring of Life
FEATURE FILMS 10
CZ 2010
96 min | 35 mm
REŽIE | DIRECTOR
Milan Cieslar
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Jan Míka
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Karel Fairaisl
STŘIH | EDITOR
Milan Cieslar
ZVUK | SOUND
Zdeněk Taubler
PRODUCENT | PRODUCER
Milan Cieslar
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Happy Celluloid
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Česká televize
HRAJÍ | FEATURING
Jakub Gottwald, Simona Stašová, Miroslav
Donutil, Lenka Vlasáková, Eva Kerekešová,
Stanislav Zindulka, Aleš Háma, Petr Nárožný,
Martin Dejdar, Marián Labuda
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
11. 2. 2010
WEBOVÉ STRÁNKY | WEB SITE
www.destovavila.cz
11
Kontakt | Contact
Happy Celluloid, Milan Cieslar, Na Břevnovské pláni 16a, 169 00 Prague 6, Czech Republic
tel.: +420 235 302 298, mobile: +420 602 218 960
e-mail: [email protected], www.celluloid.cz
Internationa Sales
Bavaria Media Television, Dana Höfinger, Bavariafilmplatz 7, 820 31 Geiselgasteig/Munich, Germany
tel.: +49 896 499 2694, fax: +49 896 499 2215, e-mail: [email protected]
Státní fond ČR pro podporu
a rozvoj české kinematografie
The Czech State Fund
for the Support and Development
of Czech Cinematography
DOKTOR OD JEZERA HROCHŮ
THE DOCTOR FROM HIPPOPOTAMUS LAKE
Mladý lékař Čeněk Dobešek pracuje v pražské nemocnici na interně a žije v bytě se svou manželkou a její
matkou. Již na samém začátku příběhu jsme zasvěceni do složitého propletence jejich vztahů, kterým
bezkonkurenčně dominuje rázná tchyně Marie Košvancová, která si pro svou atraktivní, ziskuchtivou
a vypočítavou dceru vždycky přála prvotřídní partii, nejlépe lékaře zámožného, úspěšného a váženého.
In a light comic hyperbole, we follow the story of a good, kind but practically unfit-for-today’s-world doctor,
Čeněk Dobešek. Although a reliable doctor, he has no idea how to use his profession or calling to his
advantage like some of his colleagues. Satisfied living in a drab one-bedroom apartment alongside his
beautiful wife, Zuzana, and unfortunately his appalling mother-in-law, Marie Košvancová, he willingly
complies with all who ring the bell and demand his services no matter what the hour. His humility and
willingness annoys his mother- in-law, who would rather have as a son-in-law a prominent doctor who
earns big bucks and does not serve just anyone and for free, as Čeněk does. This is a traditional dialog
comedy fashioned after 70s and 80s comedies that still appeal to audiences.
12
Zdeněk Troška (1953)
2010
2008
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
Doktor od Jezera hrochů | The Doctor from
Hippopotamus Lake
Nejkrásnější hádanka | The Loveliest Riddle
Kameňák 3 | Good One 3
Kameňák 2 | Good One 2
Kameňák | Good One
Andělská tvář | Angel Face
Z pekla štěstí 2 | Helluva Good Luck 2
Princezna ze mlejna 2 | The Princess from the Mill 2
Z pekla štěstí | Helluva Good Luck
1994
1991
1990
1989
1987
1984
1983
1983
1979
Princezna ze mlejna | The Princess from the Mill
Slunce, seno, erotika | Sun, Hay, and Erotica
Zkouškové období | The Examination Period
Slunce, seno a pár facek | Sun, Hay, and a Slap in the Face
O princezně Jasněnce a létajícím ševci | Princess Claire
and the Flying Cobbler
Poklad hraběte Chamaré | The Treasure of Count Chamaré
Slunce, seno, jahody | Sun, Hay, and Strawberries
Bota jménem Melichar | A Shoe Named Melichar
Jak rodí chlap | How a Man Gives Birth
106 min | 35 mm
REŽIE | DIRECTOR
Zdeněk Troška
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Zdeněk Troška, Marek Kališ
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Asen Šopov
STŘIH | EDITOR
Dalibor Lipský
ZVUK | SOUND
Pavel Dvořák
PRODUCENT | PRODUCER
Marek Veselický, Dana Voláková
FEATURE FILMS 10
CZ 2010
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Farbyka Production
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
XYZ film & production, TV Nova
HRAJÍ | FEATURING
Jaroslav Šmíd, Tereza Bebarová, Eva
Holubová, Oldřich Navrátil, Jitka Smutná,
Alžbeta Stanková, Jiří Langmajer, Adéla
Gondíková, Bohumil Klepl, Zuzana Slavíková
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
25. 2. 2010
WEBOVÉ STRÁNKY | WEB SITE
www.doktorodjezerahrochu.cz
13
Kontakt | Contact
Farbyka Production, Marek Veselický, Bajkalská 22, 821 09 Bratislava, Slovak Republic /
Žitomírska 38, 100 00 Prague 10, Czech Republic
mobile: +421 908 701 156, +421 917 580 410, fax: +421 253 631 994
e-mail: [email protected], www.farbyka.sk
Dana Voláková, mobile: +420 602 369 033, e-mail: [email protected]
International Sales
AQS, Andrea Metcalfe, tel.: + 420 221 436 222, e-mail: [email protected]
HABERMANNŮV MLÝN
HABERMANN’S MILL
Příběh Habermannova mlýna, zakládajícího se na skutečných událostech, se odehrává v malé vesnici
v Sudetech mezi rokem 1938, tedy rokem Mnichovské dohody, a rokem 1945, kdy končí válka a začíná
odsun. Tento příběh se stal před více než šedesáti lety, přesto dodnes nepozbyl na naléhavosti. Chceme-li
porozumět přítomnosti, musíme vědět, co se tenkrát stalo. Příběh ukazuje jednu z nejčernějších kapitol ve
vztazích mezi Čechy a Němci. Krutosti, které provázely vyhnání, zůstávají tabu dodnes. Mnoho Čechů
nechce, aby jim byly připomínány, mnoho Němců setrvává na mínění, že bylo učiněno příkoří, které nebylo
nikdy odčiněno. Mezitím se ale narodila nová mladá generace se silnou potřebou po objasnění minulosti
a o tom všem tento film je.
14
Juraj Herz (1934)
2010
2008
1996
1994
1993
1991
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1979
Habermannův mlýn | Habermann’s Mill
T.M.A. | T.M.A.
Pasáž | Passage
Císařovy nové šaty | The Emperor’s New Clothes
Hloupá Augustina | Silly Augustine
Žabí princ | The Frog Prince
Galoše šťastia | The Magic Galoshes
Zastihla mě noc | Caught by the Night
Sladké starosti | Sweet Cares
Straka v hrsti | Magpie in the Fist
Upír z Feratu | The Vampire from Ferat
Buldoci a třešně | Bulldogs and Cherries
Křehké vztahy | Fragile Relations
1979
1979
1976
1975
1974
1972
1971
1969
1968
1968
1967
1965
Panna a Netvor | Beauty and the Beast
Deváté srdce | The Ninth Heart
Den pro mou lásku | Day for My Love
Holka na zabití | A Girl Fit to Be Killed
Holky z porcelánu | The Girls from the Porcelain Factory
Morgiana | Morgiana
Petrolejové lampy | Oil Lamps
Sladké hry minulého léta | Sweet Game of the Last Summer
Spalovač mrtvol | The Cremator
Kulhavý ďábel | Hobbling Devil
Znamení Raka | Cancer Sign
Sběrné surovosti | The Junk Shop
104 min | 35 mm
REŽIE | DIRECTOR
Juraj Herz
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Josef Urban, Wolfgang Limmer
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Alexander Šurkala
STŘIH | EDITOR
Melanie Werwie
ZVUK | SOUND
Tomáš Bělohradský
PRODUCENT | PRODUCER
Karel Dirka, Pavel Nový, Jan Kuděla
FEATURE FILMS 10
DE, CZ, AT 2010
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Art – Oko Film (DE), KN Filmcompany
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Wega-Film (AU), Werner Herzog
Filmproduktion (DE)
HRAJÍ | FEATURING
Mark Waschke, Karel Roden, Hannah
Herzsprung, Oldřich Kaiser, Ben Becker,
Wilson Gonzales Ochsenknecht, Radek Holub
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
6. 10. 2010
WEBOVÉ STRÁNKY | WEB SITE
www.habermannuvmlyn.cz,
www.habermann-film.com
The story of Habermann’s Mill, based on actual events, unfolds in a small village in the Sudetenland
between 1938, the year of the Munich Agreement, and 1945, when the war ends and the expulsion
begins. Although this story took place over sixty years ago, its exigency has not diminished over time. If
we want to understand the present, we need to know the past. This story shows one of the darkest
chapters in Czech-German relations. The atrocities accompanying the expulsion remain a taboo subject
today. Many Czechs would rather not see them recalled, many Germans hold the opinion that injustices
were perpetrated that have never been redressed. Meanwhile, however, a new generation has been born
with a strong need to clarify the past, and that is what this film is about.
Kontakt | Contact
15
Art – Oko Film, Karel Dirka,
tel.: +49 899 876 66, e-mail: [email protected]
KN Filmcompany, Pavel Nový, Kříženeckého 323, 150 00 Prague 5, Czech Republic
mobile: +420 602 217 111, e-mail: [email protected]
Jan Kuděla, mobile: +420 602 395 105, e-mail: [email protected]
International Sales
Eva Distribution, Kai Grueneke, mobile: +49 172 886 88 89, e-mail: [email protected]
Státní fond ČR pro podporu
a rozvoj české kinematografie
The Czech State Fund
for the Support and Development
of Czech Cinematography
HEART BEAT 3D
HEART BEAT 3D
První český celovečerní hraný film natočený na formát 3D. Pohled do paměti černé skříňky mezinárodního
spiknutí.
The first Czech feature shot in 3D. A look inside the black box records of an international conspiracy.
16
Jan Němec (1936)
2010
2009
2007
2005
2004
2001
2000
1996
1991
1993
1989
1988
Heart Beat 3D | Heart Beat 3D
Holka Ferrari Dino | The Ferrari Dino Girl
Srdce nad Hradem | Heart over the Castle
Toyen | Toyen
Krajina mého srdce | Landscape of My Heart
Noční hovory s matkou | Late Night Talks with Mother
Básník František Listopad | Poet František Listopad
Jméno kódu: Rubín | Code Name Ruby
V žáru královské lásky | The Flames of Royal Love
Stalo se na podzim | It Happened in Autumn
Poet Remembers | Poet Remembers
Peace in Our Time | Peace in Our Time (directed with Otto Olejár)
1975
1975
1968
1968
1966
1965
1966
1965
1964
1960
Proměna | Metamorphosis
Czech Connection | Czech Connection
Oratorio for Prague | Oratorio for Prague
Strahovské události | The Strahov Demonstration
Mučedníci lásky | Martyrs of Love
Perličky na dně | Pearls at the Bottom (directed with Jiří
Menzel, Evald Schorm, Věra Chytilová, Jaromil Jireš)
O slavnosti a hostech | The Party and the Guests
Matka a syn | Mother and Son
Démanty noci | Diamonds of the Night
Sousto | A Loaf of Bread
65 min | DCP – 3D
REŽIE | DIRECTOR
Jan Němec
ZVUK | SOUND
Ivo Špalj
PŮVODNÍ SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
(ORIGINAL SCREENPLAY)
Václav Havel, Jan Němec
HUDBA | MUSIC
MIDI LIDI
SCÉNÁŘ 3D | SCREENWRITER (3D SCREENPLAY)
Jan Němec
FEATURE FILMS 10
CZ 2010
PRODUCENT | PRODUCER
Jan Němec
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Jiří Maxa
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Jan Němec – Film
STŘIH | EDITOR
Michal Lánský
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
i/o post, Plan B Films CZ
VÝTVARNÍK | ART DIRECTOR
Michael Rittstein
HRAJÍ | FEATURING
Jan Budař
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
16. 12. 2010
17
Kontakt | Contact
Jan Němec – Film, Národní 34, 110 00 Prague 1, Czech Republic
Iva Ruszeláková, produkce JNF, Kubelíkova 27, 130 00 Prague 3, Czech Republic
tel./fax: +420 222 715 099, e-mail: [email protected]
Státní fond ČR pro podporu
a rozvoj české kinematografie
The Czech State Fund
for the Support and Development
of Czech Cinematography
HLAVA – RUCE – SRDCE
HEAD – ARMS – HEART
Film o lásce bez lásky, o válce bez války a magii bez kouzel. Komorní historický snímek osciluje mezi
vztahovým dramatem a společenskou alegorií. Na pozadí příběhu Kláry Knabelové a jejím vztahu ke třem
důstojníkům rakousko-uherské armády se odvíjí podobenství o rozpadu starého světa tradičních hodnot
a počátku bujení nových (ne)řádů. První světová válka se stává spouštěcím mechanismem pro tento proces
rozpadu i líhní temných iracionálních sil. Jediným, kdo může z tohoto tavícího kotle vyjít s čistým štítem, je
silná a charismatická žena, která se stává symbolem vyrovnanosti i příslibem „nových zítřků“.
What unfolds against the backdrop of the story of Klara Knabelova and her relationships with three AustroHungarian Army officers is a parable of the collapse of the old world of traditional values and the start of
the proliferation of new (dis)orders. World War I becomes a trigger for this process of disintegration and
an incubator for mysterious, irrational forces. The only person who can emerge from this collision with
a clean slate is a strong and charismatic woman who becomes a symbol of composure, as well as the
promise of “new tomorrows.”
18
David Jařab (1971)
2010
2004
Hlava – Ruce – SrdcE | Head – Arms – HearT
Vaterland – lovecký deník | Fatherland – A Hunting
Logbook
110 min | 35 mm, DCP
REŽIE | DIRECTOR
David Jařab
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
David Jařab
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Marek Jícha
FEATURE FILMS 10
CZ 2010
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Cineart TV Prague
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Česká televize, Lampafilm Praha, Achtung 4K
STŘIH | EDITOR
Jan Daňhel
HRAJÍ | FEATURING
Viktorie Čermáková, Roman Zach, Martin
Finger, Ivana Uhlířová, Jiří Schmitzer,
Oldřich Vlach, Alois Švehlík
ZVUK | SOUND
Daniel Němec
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
18. 11. 2010
PRODUCENT | PRODUCER
Viktor Schwarcz
WEBOVÉ STRÁNKY | WEB SITE
www.hlava-ruce-srdce.cz
19
Kontakt | Contact
Cineart TV Prague, Viktor Schwarcz, Ke hrádku 11, 148 00 Prague 4, Czech Republic
mobile: +420 777 220 364, e-mail: [email protected]
Festivals
Česká televize, Jitka Procházková
tel.: +420 261 137 438, fax: +420 261 216 628, e-mail: [email protected]
International Sales
Česká televize – Telexport
tel.: +420 261 137 047, fax: +420 261 211 354, e-mail: [email protected]
Státní fond ČR pro podporu
a rozvoj české kinematografie
The Czech State Fund
for the Support and Development
of Czech Cinematography
HURVÍNEK NA SCÉNĚ
HURVEENEK AND THE SNOWMAN
Hurvínek s Máničkou čekali netrpělivě na příchod Mikuláše. Roztržitý pan Spejbl však na nadílku zapomněl,
a tak se Hurvínek s Máničkou rozhodnou tuto „nehoráznost“ napravit tím, že se sami hodlají převléci za
čerta a Mikuláše a překvapit taťuldu s bábinkou. Bábinka však Spejblovi pozapomenutou událost
připomene, a tak si i pan Spejbl musí zajistit převlek čerta… A jak to dopadne, když se čertů sejde více,
než by mělo? Pohádka plná napětí, ale i písniček a zimních radovánek. Už jste viděli Máničku bruslit?
Hurveenek and Manichka are impatiently awaiting the arrival of St. Nicholas. Upon learning that absentminded Mr. Spejbl has forgotten the presents, however, the two rascals decide to remedy this
“outrageous fact” by dressing up as a devil and St. Nicholas themselves and surprising Spejbl and
Babinka. In the meantime, Babinka reminds Spejbl of his blunder, and so Spejbl, too, must don a devil
costume... And you do know what happens when too many devils gather in one place, don’t you? A fairy
tale replete with suspense, not to mention songs and even winter sports. Have you ever seen Manichka
ice-skate? Transferring this performance to 3D format and distributing more than 50 copies to cinemas
allowed moviegoers to see Spejbl and Hurveenek on the silver screen throughout the Czech Republic for
the first time ever. Cutting-edge 3D technology intensifies the experience.
20
David Havel (1985)
2010
Hurvínek na scéně | Hurveenek and the Snowman
60 min | DCP – 3D
REŽIE | DIRECTOR
David Havel
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Helena Štáchová, Miki Kirschner
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Karel Machač
FEATURE FILMS 10
CZ 2010
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Rolling Pictures
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
AV Media, Media Hotel, Česká televize,
Divadlo Spejbla a Hurvínka
STŘIH | EDITOR
David Havel
MLUVÍ | VOICE
Martin Klásek, Miroslav Polák, Helena
Štáchová
ZVUK | SOUND
Milan Dvořák
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
3. 6. 2010
PRODUCENT | PRODUCER
Martin Kotík
WEBOVÉ STRÁNKY | WEB SITE
www.hurvinek3d.cz
21
Kontakt | Contact
Rolling Pictures, Martin Kotík, Kříženeckého nám. 322, 152 00 Prague 5, Czech Republic
office: Rubín Office Center, Sokolovská 192/79, 186 00 Prague 8, Czech Republic
tel.: +420 281 914 984, e-mail: [email protected], www.rollingpictures.cz
JARMAREČNÍ BOUDA
MARKET CHALET
Jarmareční bouda je drsné podobenství o světě kolem nás, o lidské pýše, krutosti a nesnášenlivosti. Jedná
se o několik příběhů, které se vzájemně prolínají. Významnou roli zde hraje jak výběr hereckých typů,
připomínající Felliniho filmy, tak také výběr hudby, která dodává filmu specifickou atmosféru. Je to velice
netradiční film, založený převážně na obrazovém vidění světa v osobitém pojetí a zajímavých lokalitách,
které výrazně umocňují celý příběh.
Market Chalet is a harsh allegory about today’s world, about pride, cruelty and hate, wrapped into several
stories that blend together. The cast, reminiscent of that of a Fellini film, plays a big role here, as does the
choice of music, which gives the film a special atmosphere. It is an innovative movie based primarily on
an originally conceived visual depiction of the world and set in interesting settings, augmenting the story
considerably.
22
Pavel Dražan (1953)
2010
Jarmareční bouda | Market Chalet
84 min | 35 mm
REŽIE | DIRECTOR
Pavel Dražan
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Pavel Dražan
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Diviš Marek
STŘIH | EDITOR
Jiří Brožek
ZVUK | SOUND
Radim Hladík Jr., Jan Štindl
PRODUCENT | PRODUCER
Jiří Štorek, Pavel Troják, Petr Vopelka,
Pavel Poživil
FEATURE FILMS 10
CZ 2010
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
TScom
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
BioKissFilm, Česká televize
HRAJÍ | FEATURING
Jaroslav Dušek, Dan Bárta, Karel Zima, Pavel
Liška, Hana Baroňová, Vladimír Škultéty,
Matěj Porteš, Vít Drozda, Jan Kraftmetr,
Martin Dušek, Petr Koza
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
4. 3. 2010
WEBOVÉ STRÁNKY | WEB SITE
www.jarmarecnibouda.cz
23
Kontakt | Contact
TScom, Jiří Štorek, Janáčkovo nábřeží 51, 150 00 Prague 5, Czech Republic
tel.: +420 251 510 541, mobile: +420 602 566 055, e-mail: [email protected]
KAJÍNEK
KAJÍNEK
Thriller inspirovaný skutečným příběhem. Neptejte se. Nepátrejte. Snažte se neslyšet. Až uvidíte
nespravedlnost, zavřete oči! Jiří Kajínek nemá co ztratit. Je odsouzený na doživotí za dvojnásobnou vraždu.
Mladá advokátka se mu i přes jeho nedůvěru snaží neúnavně pomoci a obnovit proces. Musí zajistit nové
důkazy a zároveň čelit nátlaku policie, aroganci soudu a strachu svědků. Brzy zjistí, že je nebezpečné se
ptát. I přesto ji Kajínkova kauza přitahuje. Jaký pro to má důvod? Co nutí všechny lhát a vyhýbat se pravdě?
Kdo stojí v pozadí? Je možné uspět v boji se systémem? Kajínek už nevěří nikomu, kromě sebe. Jeho vůle
bojovat mu jako jedinému pomůže utéci z nejostřeji střeženého vězení v České republice. Bude se mstít
nebo chce dokázat svou nevinu? Zásadní otázku si ale Kajínkova advokátka dlouho nechce položit. Co před
ní její klient tají? Co ještě Jiří Kajínek nikdy nikomu neprozradil?
Film je inspirovaný skutečným příběhem Jiřího Kajínka, který si právě odpykává doživotní trest. Nic na tom
nezměnili ani tři ministři spravedlnosti, kteří podali stížnost na chyby při vyšetřování. Soud však obnovu
procesu nepovolil.
24
Petr Jákl (1973)
2010
Kajínek | Kajínek
106 min | 35 mm
REŽIE | DIRECTOR
Petr Jákl
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Marek Dobeš, Petr Jákl
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
F. A. Brabec
STŘIH | EDITOR
Matouš Outrata
ZVUK | SOUND
Martin Jílek
PRODUCENT | PRODUCER
Petr Jákl, Igor Konyukov, Petr Jákl Sr.
FEATURE FILMS 10
CZ 2010
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
J.B.J. Film, Hollywood Classic Entertainment
HRAJÍ | FEATURING
Konstantin Lavroněnko, Tatiana Vilhelmová,
Boguslaw Linda, Michal Dlouhý, Vladimír
Dlouhý, Werner Daehn, Václav Noid Bárta,
Deana Horváthová-Jakubisková, Ken Duken,
Alice Bendová
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
5. 8. 2010
WEBOVÉ STRÁNKY | WEB SITE
www.kajinekfilm.cz
A thriller inspired by the true story of the Czech Republic’s most infamous living convict. Don’t ask. Don’t
pry. Try not to hear. When you see an injustice, close your eyes! You cannot win by taking on the System!
Jiří Kajínek has nothing to lose. He has been given a life sentence for a double murder. His young lawyer,
ignoring his lack of trust in her, attempts tirelessly to help get his case retried. She has to secure new
evidence, and simultaneously repel pressure from the police and deal with the court’s arrogance and
witnesses living in fear. She soon learns that it is dangerous to ask questions. Nonetheless, she is
attracted by Kajínek’s case. What is her motive? What forces everyone to lie and avoid the truth? Who is
standing behind the scenes? Kajínek no longer trusts anyone, except himself. His will to bang his head
against a brick wall enables him to escape from the most daunting high-security jail in the Czech Republic.
Will he take his revenge or does he want to prove his innocence? But Kajínek’s lawyer vascillates a long
while before being able to ask herself the crucial question. What is her client hiding from her? What has
Kajínek never revealed to anybody? You will find out all the answers in this crime thriller full of action,
emotions and brand new information regarding the case.
25
Kontakt | Contact
Hollywood Classic Entertainment, Igor Konyukov, Psohlavců 8, 147 01 Prague 4, Czech Republic
tel.: +420 226 224 111, fax: +420 226 224 110, e-mail: [email protected], www.hce.cz
International Sales
Karina Korenblum, mobile: +420 603 880 048, e-mail: [email protected]
KUKY SE VRACÍ
KOOKY
Nejoblíbenější hračkou šestiletého Ondry je plyšový Kuky. A právě toho mu maminka vyhodí do popelnice.
Z Kukyho se totiž sype dřevitá vlna a to není dobré pro Ondrovo astma. Večer před spaním si Ondra
představuje, jak se Kuky chce vrátit domů a co pro to všechno musí podniknout. A tak naivní dětská fantazie,
opřená o předškolní vědomosti a živená steskem po milované hračce, spřádá dojemný a napínavý příběh.
Six-year-old Ondra’s favorite toy is a stuffed animal named Kooky. And Ondra’s mother has just thrown him
in the trash. Not because she’s mean, but because Kooky’s stuffing is falling out and it is not good for
Ondra’s asthma. Before bedtime Ondra imagines Kooky’s burning desire to come back home and what all
he has to do to get there. And so a naïve child’s imagination, resting on pre-school knowledge and
underpinned by nostalgia for a beloved toy, weaves a touching and exciting story.
26
Jan Svěrák (1965)
2010
2007
2004
2001
1996
Kuky se vrací | Kooky
Vratné lahve | Empties
Tatínek | Papa
Tmavomodrý svět | Dark Blue World
Kolja | Kolya
1994
1994
1991
1988
1986
Jízda | The Ride
Akumulátor 1 | Accumulator 1
Obecná škola | Elementary School
Ropáci | Oilgobblers (short)
Vesmírná odysea II | Space Odyssey II (short)
93 min | 35 mm
REŽIE | DIRECTOR
Jan Svěrák
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Jan Svěrák
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Vladimír Smutný, Mark Bliss
FEATURE FILMS 10
CZ, DK, UK 2010
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Biograf Jan Svěrák
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Phoenix Film Investments (DK),
Česká televize, Portobello Pictures (UK), RWE
STŘIH | EDITOR
Alois Fišárek
HRAJÍ | FEATURING
Ondřej Svěrák, Kristýna Fuitová-Nováková,
Filip Čapka, Oldřich Kaiser
ZVUK | SOUND
Jakub Čech, Juraj Mravec, Pavel Rejholec
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
20. 5. 2010
PRODUCENT | PRODUCER
Jan Svěrák, Eric Abraham
WEBOVÉ STRÁNKY | WEB SITE
www.kukysevraci.cz
27
Kontakt | Contact
Biograf Jan Svěrák, Lucie Kindlová, Pod Svahem 7, 147 00 Prague 4, Czech Republic
tel.: +420 244 468 100, fax: +420 244 467 094
e-mail: [email protected], [email protected], www.sverak.cz
International Sales
Fandango Portobello Sales, Sarah Nuttall, 12 Addison Avenue, London W11 4QR, United Kingdom
tel.: +44 207 605 1396, fax: +44 207 605 1391
e-mail: [email protected], [email protected], www.portobellopictures.com
Státní fond ČR pro podporu
a rozvoj české kinematografie
The Czech State Fund
for the Support and Development
of Czech Cinematography
MAMAS & PAPAS
MAMAS & PAPAS
Každý z nás je matka nebo otec, byť třeba jen potenciální. Dokonce i když se nikdy nestane rodičem
v obvyklém slova smyslu. Ta možnost tu je. Někteří lidé mají děti, které nechtějí. Někteří lidé děti nemají
a modlí se, aby je měli. Někteří mají děti zplozené někým, kdo se jich vzdal. Některé děti se nikdy nenarodí.
Některé se narodí a zemřou. A všechny děti jsou potenciálními rodiči dalších dětí. Čtyři příběhy o možných
podobách moderního rodičovství se protínají v podivné atmosféře čekárny gynekologického centra, kde
nastávající matky sedí vedle párů řešících neplodnost, kde je z dálky slyšet křik rodiček, kde můžete vidět
bledé obličeje mužů, kteří vyzvedávají své přítelkyně po interrupci. Prolínání jednotlivých příběhů a jejich
časových úseků dává možnost vyjádřit relativitu plynutí času v reálném životě, kdy jeden důležitý den může
mít váhu celého roku. A naopak rok může uplynout, aniž by to člověk zaznamenal.
28
Everybody is a mother or a father. Even if only a potential one. Even if one never really becomes a parent
in the usual sense of the word. The possibility is there. Some people have kids they don’t want. Some
people don’t have kids they pray for. Some have kids conceived by others who gave them up. Some kids
are never born. Some are born and die. And all kids are potential parents of other kids. Four stories
revealing possible shades of modern parenthood meet in the strange atmosphere of the waiting room in
an obstetrics center where expectant mothers sit next to couples that have come to see infertility
specialists, where you hear distant screams of mothers in labor and see pale faces of guys who have come
to pick up their girlfriends after an abortion. All the stories touch on the same subject but from different
angles, yet together they create a picture of how complicated and oddly unnatural the most natural
process in the world has become in our society.
Alice Nellis (1971)
2010
2007
2002
2000
Mamas & Papas | Mamas & Papas
Tajnosti | Little Girl Blue
Výlet | Some Secrets
Ene bene | Eeny Meeny
FEATURE FILMS 10
CZ 2010
110 min | 35 mm
REŽIE | DIRECTOR
Alice Nellis
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Alice Nellis
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Matěj Cibulka, David Čálek
STŘIH | EDITOR
Petr Mrkous
ZVUK | SOUND
Viktor Ekrt, Václav Flégl
PRODUCENT | PRODUCER
David Rauch, Monika Šplíchalová,
Jeffrey Brown
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
U.F.O. Pictures
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Česká televize, i/o post, Soundsquare
HRAJÍ | FEATURING
Zuzana Bydžovská, Martha Issová, Michal
Čapka, Filip Čapka, Zuzana Čapková, Ivan
Schvedoff, Natalja Volkova, Václav Jiráček,
Zuzana Kronerová, Petr Franěk
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
15. 4. 2010
WEBOVÉ STRÁNKY | WEB SITE
www.mamasapapas.cz
29
Kontakt | Contact
U.F.O. Pictures, Nad spádem 202/17, 147 00 Prague 4, Czech Republic
tel.: +420 261 213 968, mobile: +420 604 104 795
e-mail: [email protected], www.ufopictures.tv
International Sales
WIDE Management , Amélie Garin-Davet, 40 rue Sainte-Anne, 750 02 Paris, France
tel.: +33 1 53 95 04 64, fax: +33 1 53 95 04 65, e-mail: [email protected]
Státní fond ČR pro podporu
a rozvoj české kinematografie
The Czech State Fund
for the Support and Development
of Czech Cinematography
NEJVĚTŠÍ Z ČECHŮ
THE GREATEST CZECHS
Filmový štáb na cestě: Režisér, Producentka, Kameraman a Zvukařka. Živořící umělci, kteří už sice mají za
sebou filmy, co dostaly ceny, lvy, dobré kritiky a hrály se s úspěchem na řadě festivalů, ale nechodí na ně
diváci. Jejich další spolupráce se řítí do ztracena, protože životní projekt režiséra nezískal grant, což
znamená, že se nebude točit. A tak čeká frustrovaný Režisér se svými spolupracovníky na svoji příležitost
uprostřed rekordmanů v kuriózních disciplínách, jako je prolézání squashovou pálkou či sběr čtyřlístků. Jak
tohle setkání dvou světů skončí? O čem bude Režisérův příští film?
Film crew on the road: Director, Producer, Director of Photography and Sound Artist. Starving artists who
already have a number of films to their names, Czech Lion award-winning films with excellent reviews and
screenings at numerous festivals, but no audiences. Their next collaborative effort – the Director’s lifetime
dream – is quickly falling into oblivion because he failed to win a grant, which means it won’t be made.
And so the frustrated Director and his colleagues wait for their chance amidst record holders of curious
disciplines such as crawling with a squash racquet or collecting four-leaf clovers. How will the collision of
these two worlds end? What will the Director’s next film be about?
30
Robert Sedláček (1973)
2010
2009
2008
2007
2006
2007
2005
Největší z Čechů | The Greatest Czechs
Muži v říji | Men in the Rut
V hlavní roli Gustáv Husák | Gustáv Husák Centre Stage
Miloš Zeman – nekrolog politika a oslava Vysočiny |
Miloš Zeman – One Politician’s Obituary
Pravidla lži | Rules of Lies
Cesta k moci | The Path to Power
Václav Bělohradský: nikdo neposlouchá | Václav
Bělohradský: Nobody Listens to Me Anyway
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1997
Lesk a bída země české | Czech Land’s Splendor and Poverty
Tenkrát 3: Husákovo ticho | At the Time 3: Husák’s Silence
Sága Romů 1950–2000 | Saga of the Romanies 1950–2000
Tenkrát 2: Šance pro Slovensko | At the Time 2:
Opportunity for Slovakia
Tenkrát | At the Time
Východ | East
Moravská apokalypsa | Moravian Apocalypse
Skinheads | Skinheads
FEATURE FILMS 10
CZ 2010
100 min | 35 mm
REŽIE | DIRECTOR
Robert Sedláček
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Robert Sedláček
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Petr Koblovský
STŘIH | EDITOR
Matouš Outrata
ZVUK | SOUND
Martin Večeřa
PRODUCENT | PRODUCER
Radim Procházka
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
PRODUKCE RADIM PROCHÁZKA
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Česká televize
HRAJÍ | FEATURING
Jaroslav Plesl, Simona Babčáková, Johana
Švarcová, Jiří Vyorálek, Igor Bareš
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
26. 8. 2010
WEBOVÉ STRÁNKY | WEB SITE
www.nejvetsizcechu.cz
31
Kontakt | Contact
PRODUKCE RADIM PROCHÁZKA, Radim Procházka, Řehořova 54, 130 00 Prague 3, Czech Republic
tel./fax: +420 222 212 041, mobile: +420 603 862 161
e-mail: [email protected], www.radimprochazka.com
Státní fond ČR pro podporu
a rozvoj české kinematografie
The Czech State Fund
for the Support and Development
of Czech Cinematography
OBČANSKÝ PRŮKAZ
IDENTITY CARD
Hořká komedie režiséra Ondřeje Trojana Občanský průkaz na motivy stejnojmenné knihy Petra Šabacha
sleduje osudy čtveřice dospívajících mladíků, jejich přátel, lásek a rodičů. Od okamžiku, kdy v patnácti
letech dostanou občanský průkaz, až do chvíle, kdy se v osmnácti snaží uniknout vojně a pokoušejí se
získat modrou knížku.
Petr, Aleš, Popelka a Míťa dospívají v sedmdesátých letech, v době, kdy vyjít na ulici bez občanského
průkazu znamenalo koledovat si o průšvih a kdy povinná vojenská služba byla pro mnohé tím největším
strašákem. Každý po svém i společně se snaží neztratit v totalitním státě zdravý rozum a smysl pro humor,
ale také nezadat si s režimem. Prožívají řadu epizod, některé jsou úsměvné, s nádechem absurdní
grotesky, jiné dramatické a fatální.
Občanský průkaz vypráví o tom zvláštním životním období, kdy dětství zvolna přechází v dospělost, a tahle
cesta v každé době vede skrz bourání konformismu a rodičovských ideálů, revoltu vůči společnosti, hledání
a nalézání sebeúcty. Tehdy stejně jako dnes…
32
Ondřej Trojan (1959)
2010
2003
1991
Občanský průkaz | Identity Card
Želary | Zelary
Pějme píseň dohola | Let Us Sing a Song
FEATURE FILMS 10
CZ, SK 2010
137 min | 35 mm
REŽIE | DIRECTOR
Ondřej Trojan
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Petr Jarchovský
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Martin Štrba
STŘIH | EDITOR
Vladimír Barák
ZVUK | SOUND
Jiří Klenka
PRODUCENT | PRODUCER
Ondřej Trojan
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Total HelpArt T.H.A.
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Česká televize, PubRes (SK)
HRAJÍ | FEATURING
Libor Kovář, Matouš Vrba, Jan Vlček, Jakub
Šárka, Anna Geislerová, Martin Myšička,
Marek Taclík, Kristýna Liška-Boková,
Magdalena Sidonová, Jana Šulcová
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
21. 10. 2010
WEBOVÉ STRÁNKY | WEB SITE
www.obcanskyprukaz.cz
Identity Card, a bittersweet comedy directed by Ondřej Trojan and based on the novel by Petr Šabach, maps
the lives of four boys – their friends, first loves and conflicts with their parents – from the age of 15, when
they receive their state identity cards, to 18, when they try everything possible to get out of military service.
Petr, Aleš, Cinderella and Míťa are growing up in the 1970s, a time when leaving your identity card at home
could get you into trouble and the prospect of compulsory military service was loathed and dreaded. In
totalitarian Czechoslovakia they try, individually and collectively, to retain their perspective and sense of
humour and avoid making too many compromises with the regime. Along the way there are many comic
and absurd episodes, but also dramatic events with fatal consequences.
Identity Card is about that special time in life between childhood and adulthood, a time of revolt against
conformism, parental ambitions and society, and about the quest for self respect, which is just as true
today as in the 1970s.
33
Kontakt | Contact
Total HelpArt T.H.A., Kříženeckého nám. 322, 152 00 Prague 5, Czech Republic
tel.: +420 267 073 007, fax: +420 267 073 836, e-mail: [email protected], www.tha.cz
International Sales
Menemsha Films, Neil A. Friedman, 213 Rose Avenue, Venice, California 90291, USA
tel.: +1 310 452 1775, fax: +1 310 452 3740
e-mail: [email protected] www.menemshafilms.com
Státní fond ČR pro podporu
a rozvoj české kinematografie
The Czech State Fund
for the Support and Development
of Czech Cinematography
PIKO
ONE WAY TICKET
Příběh o skutečném vynálezci pervitinu, jeho dopadení a originálním přerodu. A nejen o něm: jde o zcela
originální příběh o vzniku novodobé české drogové scény. V centru vyprávění jsou tři autentičtí jedinci, které
život, práce a poklesky na dlouho svedly k sobě – policista nyní již na penzi, už zmíněný vynálezce pervitinu
a hudebník, který jako první tuto drogu nitrožilně aplikoval. Dramatické peripetie tohoto vztahu, jejich
překvapivé rozuzlení, v němž dokonce nechybí jistá dávka katarze, ale i stíny, jež tento neblaze proslulý
vynález zanechal a stále zanechává v našem blízkém okolí… Celovečerní hraný snímek s dokumentárními
prvky, v podání skutečných osob (převážně v současnosti) i jejich hereckých představitelů (v minulosti).
The project was envisioned as a feature-length documentary contrasting the lives of three men whose
fates were sealed by drugs. One was among the chief inventors of pervitin, a Czech methamphetamine.
The second worked in the anti-drug police squad and the third, a well-known rock star, became a drug
addict. The dramatic twists and turns in the stories of these three men later inspired the producers and
creator of this film to combine documentary interviews with dramatized scenes mirroring the harrowing
fall to the very bottom and the long road from hell back to life.
34
Tomáš Řehořek (1987)
2010
2009
PIKO | One Way Ticket
Proměny | Changes
FEATURE FILMS 10
CZ 2010
84 min | DCP
REŽIE | DIRECTOR
Tomáš Řehořek
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Tomáš Řehořek
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Tomáš Řehořek
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
First Film
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Česká televize, CLOWN.CZ
STŘIH | EDITOR
Lenka Hojková
HRAJÍ | FEATURING
Rostislav Novák, Miloslav König, Štěpán
Benoni, Simona Zmrzlá, Vanda Hybnerová,
Jiří Černý, Adam Kraus, Dita Zábranská
ZVUK | SOUND
Robert Slezák
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
11. 11. 2010
PRODUCENT | PRODUCER
Pavel Melounek, David Prudký
WEBOVÉ STRÁNKY | WEB SITE
www.pikofilm.cz
35
Kontakt | Contact
First Film, U páté baterie 36, 162 00 Prague 6, Czech Republic
tel./fax: +420 233 320 799, e-mail: [email protected], www.firstfilm.cz
International Sales
Marta Lamperová, Film Europe
mobile: +420 739 592 040, e-mail: [email protected]
Státní fond ČR pro podporu
a rozvoj české kinematografie
The Czech State Fund
for the Support and Development
of Czech Cinematography
POUTA
WALKING TOO FAST
Antonína, příslušníka tajné policie, rozežírá nezacílený vztek na všechno kolem a podvědomě hledá důvod
od toho utéct. Najde ho, jmenuje se Klára. Upne se na ni, neví, co od ní chce, ale chce to strašně. Je ochotný
zahodit kvůli tomu práci, rodinu, sám sebe. Osvobození v jeho mysli splývá se sebezničením. Antonínova
nesmyslná snaha získat Kláru ho obrací i proti systému. Pokud ale Antonín porušuje pravidla organizace, jíž
slouží, není to gesto občanské nebo politické – je to vzpoura čistě osobní a zběsilá, bezohledná revolta proti
sobě samému, jež může vést k jedinému výsledku. Antonínova zkáza v sobě ale možná nese i jakousi
prchavou naději.
Antonín, a member of the Communist-era secret police, is percolating with untargeted anger and
subconsciously seeking a reason to escape his plight. He finds it, and her name is Klára. He fixates on her;
while he has no idea what he wants of her, he wants it very, very badly and is willing to throw away
everything – his job, his family, even himself – to get it. In his mind freedom coalesces into self-destruction.
Antonín’s absurd attempt to get Klára also pits him against the system. When he breaks the rules of the
organization he serves, it is neither a civic gesture nor a political one. It is rebellion, purely personal and
wholly savage, a reckless revolt that can only lead to one outcome. Antonín’s demise might just bear some
fleeting sense of hope, too.
36
Radim Špaček (1973)
2010
1998
1996
Pouta | Walking Too Fast
Rychlé pohyby očí | Rapid Eye Movement
Mladí muži poznávají svět | Young Men Discovering
the World
FEATURE FILMS 10
CZ 2010
146 min | 35 mm
REŽIE | DIRECTOR
Radim Špaček
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Ondřej Štindl
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Jaromír Kačer
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Bionaut Films
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Česká televize, UPP, Film Studio Gatteo,
Soundsquare
STŘIH | EDITOR
Anna Ryndová
HRAJÍ | FEATURING
Ondřej Malý, Martin Finger, Kristína
Farkašová, Luboš Veselý, Barbora Milotová
ZVUK | SOUND
Marek Hart, Jakub Čech
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
4. 2. 2010
PRODUCENT | PRODUCER
Vratislav Šlajer
WEBOVÉ STRÁNKY | WEB SITE
www.pouta-film.cz,
www.ukazobcankusracko.cz
37
Kontakt | Contact
Bionaut Films, Vratislav Šlajer, Dělnická 47, 170 00 Prague 7, Czech Republic
tel.: +420 222 967 358, fax: +420 222 967 357
e-mail: [email protected], www.bionaut.cz
Státní fond ČR pro podporu
a rozvoj české kinematografie
The Czech State Fund
for the Support and Development
of Czech Cinematography
PŘEŽÍT SVŮJ ŽIVOT
(TEORIE A PRAXE)
SURVIVING LIFE
(THEORY AND PRACTICE)
Evžen, stárnoucí muž, žije dvojí život – jeden reálný a druhý ve svých snech. Jde k psychoanalytičce, která
se pokouší vysvětlit smysl jeho snů. Evžen nalezne cestu jak vstupovat do svého snového světa, nahlédne
do svého dětství a zjistí, co se opravdu přihodilo jeho rodičům. Když ho jeho žena nutí, aby si vybral mezi
realitou a snem, rozhodne se nakonec pro svět snů…
„Chtěl jsem vždycky natočit film, ve kterém se sen propojuje s realitou a naopak. Protože jak víme od
George Christopha Lichtenberga, teprve spojení snu a reality vytváří plný lidský život. Bohužel tato
Jan Švankmajer
civilizace se sny nepočítá. Nedají se totiž zpeněžit.“
Eugene, an ageing man, leads a double life – one real, the other in his dreams. He goes to see
a psychoanalyst, who tries to interpret the meaning of his dreams. Eugene finds a way of entering his
dream-world at will and finds out about his childhood and what really happened to his parents. When his
wife forces him to make the decision between reality and dream, he finally chooses the dream-world.
“I’ve always wanted to make a film in which dream blends with reality, and vice-versa. As Georg Christoph
Lichtenberg tells us, only the Psion of dream and reality can make up a complete human life. Sadly, our
Jan Švankmajer
civilization has no time for dreams.There’s no money in them.”
38
Jan Švankmajer (1934) – selected
2010
2005
2000
1996
1994
Přežít svůj život (teorie a praxe) | Surviving Life
(Theory and Practice)
Šílení | Lunacy
Otesánek | Otesánek
Spiklenci slasti | Conspirators of Pleasure
Lekce Faust | Faust
1992
1987
1982
1981
1969
1966
Jídlo | Food (short)
Něco z Alenky | Alice
Možnosti dialogu | Dimensios of Dialogue (short)
Zánik domu Usherů | The Fall of the House of Usher (short)
Tichý týden v domě | A Quiet Week in the House (short)
Rakvičkárna | Punch and Judy (short)
FEATURE FILMS 10
CZ, SK 2010
105 min | 35 mm
REŽIE | DIRECTOR
Jan Švankmajer
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Jan Švankmajer
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Jan Růžička, Juraj Galvánek
STŘIH | EDITOR
Marie Zemanová
ZVUK | SOUND
Ivo Špalj
PRODUCENT | PRODUCER
Jaromír Kallista
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
ATHANOR – společnost pro filmovou tvorbu
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
C–GA Film (SK), Česká televize, UPP
HRAJÍ | FEATURING
Václav Helšus, Klára Issová, Zuzana Kronerová,
Emília Došeková, Daniela Bakerová,
Marcel Nemec, Jana Oľhová, Pavel Nový, Karel
Brožek, Jan Počepický, Miroslav Vrba,
František Polata, Ludmila Hanuláková
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
3. 11. 2010
39
Kontakt | Contact
ATHANOR – společnost pro filmovou tvorbu, Jaromír Kallista & Jan Švankmajer,
U 5. baterie 21, 162 00 Prague 6, Czech Republic
tel.: +420 233 322 905 (office), tel./fax: +420 224 313 383, mobile: +420 602 270 836
e-mail: [email protected], www.athanor.cz
Státní fond ČR pro podporu
a rozvoj české kinematografie
The Czech State Fund
for the Support and Development
of Czech Cinematography
ROMÁN PRO MUŽE
NOVEL FOR MEN
Tragikomický příběh tří sourozenců, kteří v době komunismu přišli o rodiče a tato událost zásadně
poznamenala jejich životy. Z nejstaršího Cyrila se stal cynický zkorumpovaný soudce, který si myslí, že
může cokoliv. Nejmladší idealistická Aneta pracuje jako investigativní novinářka a snaží se odhalovat
politické skandály. Díky své práci, které obětuje vše, se jí ale rozpadá osobní život. Prostřední Bruno si jako
jediný uchoval dětský pohled na okolní svět, ale za cenu vyhnutí se životu. Každý z nich je zcela jiný, ale
i přesto se stále snaží držet při sobě. Ve chvíli, kdy se dozví, že Bruno je nevyléčitelně nemocný a jeho život
se rychle krátí, Cyril narychlo zorganizuje společný výlet do hor, jako vykoupení ze svého egoismu. Jedou
do luxusního hotelu a s nimi jede i mladá striptérka Tali, kterou dostane Bruno jako dárek od bratra.
Během výletu ale vyplouvá na povrch neschopnost sourozenců spolu komunikovat. Objevují se skryté
tužby a konflikty. Ze striptérky Tali se vyklube dobrá duše, která se snaží sourozence uzdravit. Stráví noc
s Brunem, dodá sebevědomí Anetě a odkryje Cyrilovi jeho pravou tvář. Do hor se za ní ale vypraví i její
žárlivý milenec, který celou situaci radikálně rozřeší. Každý ze sourozenců dojde k zásadnímu poznání
a smíření se svým nedokonalým životem. Bruno umírá, Aneta si konečně najde muže, kterého si může
vážit, a Cyrilovi zůstane těhotná Tali jako naděje do budoucna. Je ale otázka, jestli jí Cyril využije...
40
Tomáš Bařina (1974)
2010
2008
Román pro muže | Novel for Men
Bobule | Grapes
100 min | 35 mm
REŽIE | DIRECTOR
Tomáš Bařina
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Michal Viewegh
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Tomáš Sysel
STŘIH | EDITOR
Petr Mrkous
ZVUK | SOUND
Jiří Klenka
FEATURE FILMS 10
CZ 2010
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
In Film Praha
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
RWE
HRAJÍ | FEATURING
Miroslav Donutil, Táňa Pauhofová, Miroslav
Vladyka, Vanda Hybnerová
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
23. 9. 2010
PRODUCENT | PRODUCER
Rudolf Biermann
Novel for Men is a tragicomical story of three siblings whose lives changed dramatically after losing their
parents during the Communist regime. The oldest, Cyril, grew up to be a corrupt judge who lives for luxury
and takes whatever he wants without remorse. His younger sister, the idealistic Aneta, is an investigative
journalist writing about political scandals. Thanks to her work, for which she sacrifices everything, her
personal life falls apart. The middle sibling, Bruno, has held on to a childish view of the world as he has
avoided real life. Each one is totally different, yet they all try to stick together. That is, until they learn that
Bruno is terminally ill and has very little time left. Cyril decides to redeem himself by organizing a week-long
luxury trip to the High Tatras. As a gift to Bruno, he also brings along a young stripper named Tali.
During the trip we see the siblings fail to communicate with one another, and latent desires and conflicts
spring up. Tali turns out to be a nice person who tries to heal the siblings. She spends the night with Bruno,
boosts Aneta’s self-confidence and shows Cyril his true face. But when her jealous lover heads to the
mountains after her, he takes a radical approach to resolving the situation. Each of the siblings arrives at
a fundamental understanding and reconciles with their own imperfect lives. Bruno dies, Aneta finally finds
a boyfriend that she can respect, and pregnant Tali remains to Cyril like a hope for the future. There is
a question of whether Cyril will seize it...
41
Kontakt | Contact
In Film Praha, Josefina Borecká, Máchova 21, 120 00 Prague 2, Czech Republic
tel.: +420 222 515 357, fax: +420 222 510 613, mobile: +420 602 884 997
e-mail: [email protected]
TACHO
TACHO
Černá komedie o úspěšném automobilovém závodníkovi a jeho osudovém životním závodu. Bez rallye si
Alex nedovede svůj život představit a podřizuje jí vše. Po havárii, při níž se těžce zraní jeho spolujezdec,
shání Alexův manažer zoufale náhradníka, protože termín nejdůležitějšího závodu sezóny se neúprosně
blíží. Alex chce jet rallye za každou cenu, i přes výslovný zákaz svého lékaře. Závodí už patnáct let, ale
nejvyšší stupínek mu vždycky o vlásek unikl. Po osudovém setkání s dívkou se překvapivě rozhodne, že
životní závod s ním pojede jako spolujezdec právě ona, zcela nezkušená, ale k vítězství odhodlaná Lucie.
Největší Alexův soupeř, Němec Weber, se už vidí jako vítěz. O vítězství sní i slovenský dobrodruh Jožo se
svým novým spolujezdcem Julem, kterého zachránil ze spárů mafie. Angličtí závodníci Charlie a Dave také
pilně trénují, ovšem na něco úplně jiného než na rallye... Bude mít dramatický závod vůbec vítěze? Vždyť
život je přece o každém okamžiku…
42
Mirjam Landa (1969)
2010
2007
Tacho | Tacho
Kvaska | The Wonder
99 min | 35 mm, DCP
REŽIE | DIRECTOR
Mirjam Landa
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Mirjam Landa, Daniel Landa
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Tomáš Kobolka
STŘIH | EDITOR
Filip Issa
ZVUK | SOUND
Jiří Klenka
PRODUCENT | PRODUCER
Mirjam Landa
FEATURE FILMS 10
CZ 2010
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
2LANDA
HRAJÍ | FEATURING
Daniel Landa, Olga Lounová, George Nicolas,
Roman Pomajbo, Martin Havelka, Rudolf
Hrušínský, Christopher Rithin, Julian Pindar,
Timothy Otis, Robert Dern, Rudolf Hrušínský Jr.,
Kamila Magálová
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
2. 12. 2010
WEBOVÉ STRÁNKY | WEB SITE
www.tachomovie.cz,
www.tachomovie.com
Black comedy about a successful rally driver and his race of a lifetime. Alex cannot imagine life without
rally, devoting himself exclusively to it. After an accident during which his co-driver is seriously injured, and
with the date of the most important race of the season inexorably approaching, Alex’s manager is
desperately searching for a replacement co-driver. Alex wants to race at all costs, despite the explicit ban
on driving imposed by his doctor. He has been racing for fifteen years, but the greatest achievement has
always escaped him by a hair’s breadth. After a fated encounter with a girl, he surprisingly decides that
she – the totally inexperienced Lucy – is to be his co-driver in this race of a lifetime, and she is also
committed to victory. The German, Weber, Alex’s greatest rival, already sees himself as the winner. Also
dreaming of victory are a Slovakian adventurer, Jožo, and his new co-driver, Jula, whom he rescued from
the clutches of the Mafia. Two English racing drivers, Charlie and Dave, are also practicing intensely, albeit
for something entirely different from rally. Will this dramatic race have any winner at all? Life is, after all,
about living every moment…
43
Kontakt | Contact
2LANDA, V Pevnosti 10/9, 128 00 Prague 2, Czech Republic
tel./fax: +420 241 401 726, e-mail: [email protected]
International Sales
2LANDA, V Pevnosti 10/9, 128 00 Prague 2, Czech Republic
tel./fax: +420 241 401 726, e-mail: [email protected]
Fourth Culture Films, 91 Great Russell Street, WC1B 3PS, London, United Kingdom
tel.: +44 207 636 9046, email: [email protected]
ZÍTRA SE BUDE…
TOMORROW THERE WILL BE…
V únoru uplynulo šest desítek let od komunistického převratu, který znamenal rozsudek smrti pro stovky
lidí. Patřila k nim rovněž JUDr. Milada Horáková, poslankyně za Československou národně socialistickou
stranu, která přežila i nelítostné pronásledování fašistického režimu. Její oběť – a rovněž obludně fascinující,
vykonstruovaný soudní tribunál – připomíná nová opera-proces Zítra se bude…
Za zcela ojedinělým celovečerním projektem stojí dvojice zkušených autorů – Aleš Březina a Jiří Nekvasil.
Prvně jmenovaný se netají tím, že na počátku byl záměr napsat dílo „na tělo a hlas“ Soně Červené. „Chtěli
jsme zpracovat příběh významné české ženy. Osud Milady Horákové je naprosto ojedinělý ve svém
poselství a až uhrančivý svou zrůdností v podobě inscenovaného soudního procesu,“ líčí Aleš Březina.
Tvůrci nezvolili téma komunistických procesů v případě Soni Červené náhodou, i ona má hluboké
zkušenosti s komunistickou persekucí.
Jiří Heřman, šéf opery Národního divadla, upřesňuje, že hlavní postavou opery není Milada Horáková, ale
proces proti ní. Soňa Červená je divákům jakýmsi průvodcem, chvílemi je Miladou Horákovou,
prokurátorem či komentátorem. Soňu Červenou na scéně doprovází všestranný kontratenorista Jan
Mikušek, Kühnův dětský sbor, komorní sbor Canti di Praga a instrumentální soubor o šesti nástrojích
PurPur. Nastudování se ujal dirigent Marko Ivanović.
44
Jan Hřebejk (1967)
2010
2009
2008
2008
2007
2006
Zítra se bude… | Tomorrow There Will Be…
Kawasakiho růže | Kawasaki’s Rose
Nestyda | Shameless
U mě dobrý | I’m All Good
Medvídek | Teddy Bear
Kráska v nesnázích | Beauty in Trouble
2004
2003
2000
1999
1993
Horem pádem | Up and Down
Pupendo | Pupendo
Musíme si pomáhat | Divided We Fall
Pelíšky | Cozy Dens
Šakalí léta | Big Beat
FEATURE FILMS 10
CZ 2010
62 min | DCP
REŽIE | DIRECTOR
Jan Hřebejk
DIRIGENT | CONDUCTOR
Marko Ivanović
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Martin Šácha, Jan Malíř
PRODUCENT | PRODUCER
Rudolf Biermann, Tomáš Hoffman
STŘIH | EDITOR
Vladimír Barák
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
In Film Praha, Infinity Prague
ZVUK | SOUND
Michal Holubec
LIBRETO | LIBRETTO
Jiří Nekvasil, Aleš Březina
HUDBA | MUSIC
Aleš Březina
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Národní divadlo
HRAJÍ | FEATURING
Soňa Červená, Jan Mikušek
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
13. 5. 2010
This past February marked six decades since the Communist takeover in Czechoslovakia that meant death
for hundreds of people. One of them was Milada Horáková, LL.D., a member of parliament for the
Czechoslovak National Socialist Party [Ed. Note: no affiliation with the German Nazi Party], who was
subjected to merciless treatment at the hands of the Nazi Gestapo.
Two experienced artists – Aleš Březina and Jiří Nekvasil – stand behind this unique and unprecedented
project. Březina, the composer, is open about the fact that his intent right from the start was to create
a work written “body and voice” for Czech mezzo-soprano Soňa Červená. The selection of Červená was all
the more appropriate given her own experience with persecution by the Communists.
“We wanted to tell the story of an important Czech woman. The story of Milada Horáková has a unique
message, and the monstrousness of the trial, which was of course staged, since this was a political show
trial, is absolutely fascinating,” Březina says.
Jiří Heřman, the head of the National Theater Opera, says that the main character of Tomorrow There Will
Be is not Horáková herself but the proceedings against her. He says Červená serves as a guide to the
audience, her character alternating between Horáková, prosecutor, and commentator on the trial.
Joining Červená onstage are the versatile countertenor Jan Mikušek, the Kühn Children’s Choir (also known
as the Prague Philharmonic Children’s Choir), the Canti di Praga Chamber Choir, and the six-piece PurPur
instrumental ensemble, with Marko Ivanović as musical conductor.
45
Kontakt | Contact
In Film Praha, Josefina Borecká, Máchova 21, 120 00 Prague 2, Czech Republic
tel.: +420 222 515 357, fax: +420 222 510 613, mobile: +420 602 884 997
e-mail: [email protected]
Státní fond ČR pro podporu
a rozvoj české kinematografie
The Czech State Fund
for the Support and Development
of Czech Cinematography
ŽENY V POKUŠENÍ
WOMEN IN TEMPTATION
Čtyřicátnice Helena, uznávaná odbornice na manželské problémy jednoho dne zjišťuje, že se dostala do
situace, jaké řeší se svými pacienty. Její doposud milující a milovaný manžel je přistižen in flagranti s mladší
ženou a Helena brzy bezradně stojí na prahu nového života. Dvacetiletá dcera Laura chce být matce oporou,
zároveň se však potýká s nástrahami vlastní první opravdové lásky. Pomocnou ruku nabízí k Helenině
zděšení i matka Vilma, bývalá herečka, která na všechny situace aplikuje svéráznou školu života. Výstřední
dáma má zaručený recept: nahradit nepořádného chlapa chlapem pořádným. Zdá se to neřešitelné, ale
k překvapení Heleny i Laury muži, s nimiž stojí za to se vrhnout po hlavě do milostného dobrodružství, tu
stále ještě jsou. A tři docela rozdílné ženy zjišťují, jak moc jsou si podobné, a že pokud se má něco vyřešit,
chce to nadhled, humor a neztrácet hlavu ani naději.
46
Forty-year-old Helena, a distinguished expert on marital problems, discovers she is in precisely the type of
situation she counsels her patients on. Her loving and beloved husband is caught in a flagrant relationship
with a younger woman, and Helena soon finds herself standing on the threshold of a whole new life. Her
20-year-old daughter Laura wants to support her mom, but she is also facing the challenges of her first true
love. Much to Helena’s dismay, her mother Vilma, a retired actress who applies a peculiar “school of life” to
all situations, also offers a helping hand. The eccentric lady has a guaranteed recipe: replace the scoundrel with
a gentleman. It seems impossible, but to both Helena and Laura’s surprise, there still are men worthy of
rushing headlong into romantic adventures with. These three very different women discover how similar they
actually are, and if something needs solving, it calls for detachment, humor and not losing one’s head or hope.
Jiří Vejdělek (1972)
2010
2007
2007
2006
Ženy v pokušení | Women in Temptation
Václav | Václav
Roming | Roming
Účastníci zájezdu | Holiday Makers
115 min | 35 mm
REŽIE | DIRECTOR
Jiří Vejdělek
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Jiří Vejdělek
FEATURE FILMS 10
CZ 2010
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Infinity Prague
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Martin Šácha
HRAJÍ | FEATURING
Eliška Balzerová, Lenka Vlasáková, Veronika
Kubařová, Jiří Macháček, Roman Zach,
Vojtěch Dyk
STŘIH | EDITOR
Ondřej Hokr
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
18. 3. 2010
ZVUK | SOUND
Tomáš Zubek
WEBOVÉ STRÁNKY | WEB SITE
www.zenyvpokuseni.cz
PRODUCENT | PRODUCER
Tomáš Hoffman, Jiří Vejdělek
47
Kontakt | Contact
Infinity Prague, Tomáš Hoffman, Kunětická 2, 120 00 Prague 2, Czech Republic
mobile: +420 724 102 118, e-mail: [email protected]
25 ZE ŠEDESÁTÝCH
ANEB ČESKOSLOVENSKÁ NOVÁ VLNA
25 FROM THE SIXTIES,
OR THE CZECHOSLOVAK NEW WAVE
Dvoudílný celovečerní dokument 25 ze šedesátých aneb Československá nová vlna představuje komplexní
pohled na fenomén české a slovenské nové vlny v kulturních a společenských souvislostech epochy
šedesátých let. Dvacet pět stěžejních snímků komentovaných jejich tvůrci a filmovými historiky nabízí
divákovi dramatický vhled do období zlaté éry společné kinematografie.
Snímek navazuje na televizní cyklus osobních portrétů Zlatá šedesátá, který byl založen na individuálních
výpovědích tvůrců. Oproti němu ukazuje českou a slovenskou kinematografii šedesátých let v kontextu
domácím, nadnárodním i mezigeneračním. Pojmenovává, čím nová vlna překročila dosavadní umělecká
měřítka, o co obohatila světovou kinematografii, kde zanechala nesmazatelnou stopu. Analyzuje práci
filmaře ve státem financované kinematografii, pod tlakem ideologických požadavků na jedné straně
a komerce na straně druhé. Předkládá dilema člověka a umělce na hraně mezi protikladnými společenskými
systémy i nesourodými estetickými požadavky. Existenciální drama člověka svobodně jednajícího
i nemilosrdně drceného soukolím okolností.
Šedesátá léta jsou z tohoto zřetele převážně epochou šťastné historické konstelace nejen v tehdejším
Československu, ale i v měřítku celosvětovém. Epochou naděje a vzestupu, ale také epochou exemplárního
lidského rozhodování a uměleckého hledání. I to chce 25 ze šedesátých aneb Československá nová vlna
připomenout.
48
Martin Šulík (1962)
2010
2009
2007
2005
25 ze šedesátých aneb Československá nová vlna |
25 from the Sixties, or the Czechoslovak New Wave
Zlatá šedesátá (TV dokumentární cyklus) |
The Golden Sixties (TV series documentary)
Martin Slivka – Muž, ktorý sadil stomy |
Martin Slivka – The Man who Planted Trees
Sluneční stát | The City of the Sun
2002
2000
1997
1995
1992
1991
Klíč k určování trpaslíků aneb Poslední cesta Lemuela
Gullivera | The Key for Determining Dwarfs or The Last
Travel of Lemuel Gulliver
Krajinka | Landscape
Orbis Pictus | Orbis Pictus
Záhrada | The Garden
Všetko, čo mám rád | All That I love
Neha | Tenderness
CZ, SK 2010
102 + 105 min (2 díly | 2 parts) | DCP
PRODUCENT | PRODUCER
Čestmír Kopecký
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Jan Lukeš
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
První veřejnoprávní
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Martin Štrba, Martin Šec, Ramūnas Greičius
STŘIH | EDITOR
Jiří Brožek
ZVUK | SOUND
Jan Štindl, Michal Holubec
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Slovenský filmový ústav (SK), Cinemart, UPP
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
13. 5. 2010
DOCUMENTARIES 10
REŽIE | DIRECTOR
Martin Šulík
WEBOVÉ STRÁNKY | WEB SITE
www.zlatasedesata.cz
Two-part feature-length documentary 25 from the Sixties, or the Czechoslovak New Wave presents
a complex view of the Czech and Slovak New Wave phenomena within the cultural and social context of
the sixties. Commentaries from filmmakers and film historians about twenty five crucial films offer
dramatic insight into the golden era of Czechoslovakian cinema.
This film is a sequel to a TV series, “Golden Sixties” (ČT, 2009), based on individual testimonies of
filmmakers. Unlike the series, this film presents the Czech and Slovak cinematography of the sixties within
national, international and intergenerational contexts. It denotes means by which the New Wave exceeded
the existing art criteria and shows how it enriched the world cinema and the indelible trace it has left. The
film analyzes the conditions for a filmmaker working within a state-funded film industry, where the artist
is oppressed by both ideological and commercial demands. It presents the dilemma of a man and an artist
balancing between contradictory social systems as well as disparate aesthetic demands. An existential
drama of a man who acts freely and at the same time suffers under cruel and merciless circumstances.
From this point of view, the sixties are seen chiefly as an era of a lucky constellation not only in the
Czechoslovakia but also all over the world. It was an era of hope and ascension, as well as one of exemplary
human decision-making and artistic search. This is what 25 from the Sixties, or the Czechoslovak New
Wave wants to reawaken, too.
49
Kontakt | Contact
První veřejnoprávní, Čestmír Kopecký, Národní 28, 110 00 Prague 1, Czech Republic
mobile: +420 602 666 676, e-mail: [email protected], www.cestmir.cz
Státní fond ČR pro podporu
a rozvoj české kinematografie
The Czech State Fund
for the Support and Development
of Czech Cinematography
ARGIPPO ZNOVUZROZENÝ
ARGIPPO RESURRECTED
Dokument o unikátním objevu ztracené Vivaldiho opery Argippo.
Pětileté natáčení v Českém Krumlově, v Praze, na Kuksu a v italských Benátkách vyvrcholilo senzačním
nálezem pohřešované opery Argippo, kterou pro Šporkovo divadlo v Praze napsal roku 1730 Antonio Vivaldi
a jejíž ztracenou partituru objevil český dirigent Ondřej Macek. Film sleduje hledání autentické barokní
interpretace, zrod novodobé světové premiéry opery a zkoumá i otázky vztahu umělce k interpretaci díla.
Dokument odhaluje sugestivní krásu barokního divadla s jeho původní atmosférou a potvrzuje genialitu
Argippa, nejvýznamnější „opery pro Prahu“ před Mozartovým Donem Giovannim.
A documentary about the unique discovery of the long-lost Vivaldi opera Argippo.
Antonio Vivaldi’s Argippo was originally composed for a Prague debut in 1730. Lost for centuries, the
opera’s score was discovered by the young Czech conductor Ondřej Macek. Almost as remarkable as the
discovery of this lost masterpiece was the process of recreating the work. Dan Krames’ film observes,
gloriously, the gradual birth of the modern-day world premiere of Argippo and the search for an authentic
Baroque interpretation of it. It confirms the genius of Argippo, the most significant opera “written for
Prague” before Mozart’s Don Giovanni.
50
Dan Krameš (1962)
2010
2009
2008
Argippo znovuzrozený | Argippo Resurrected
Jan Klusák – Axis Temporum | Jan Klusák –
Axis Temporum
Svět barokního divadla | The World of the Baroque
Theatre (short)
1999
1994
1988
Agáta | Agatha
Magická Praha | Magical Prague
Šatník | The Wardrobe (short)
CZ 2010
67 min | HDCam
PRODUCENT | PRODUCER
Dan Krameš
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Dan Krameš
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Alpha Plus Pro
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Dan Krameš
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
21. 10. 2010
STŘIH | EDITOR
Dan Krameš
DOCUMENTARIES 10
REŽIE | DIRECTOR
Dan Krameš
ZVUK | SOUND
Gaspar Danika
51
Kontakt | Contact
Alpha Plus Pro, Dan Krameš, V rovinách 863/20, 140 00 Prague 4, Czech Republic
tel./fax: +420 224 813 057, mobile: +420 608 964 529, [email protected]
Natálie Nádassy, mobile: +420 775 330 117, [email protected],
[email protected], www.alphapluspro.cz
International Sales
Journeyman Pictures, 4-6 High Street, Thames Ditton, Surrey, KT7 0RY, United Kingdom
tel.: +44 208 398 4616, fax: +44 208 972 9100, e-mail: [email protected], www.journeyman.tv
CERN NEBOLI TOVÁRNA NA ABSOLUTNO
CERN OR THE FACTORY FOR THE ABSOLUTE
CERN neboli Továrna na absolutno je satiricko-dokumentární snímek o největším hadronovém urychlovači
na světě (LHC), který se nachází pod švýcarsko-francouzskými hranicemi. Pomocí urychlovače chtějí vědci
simulovat situaci krátce po tzv. Velkém třesku a získat tak základní informace o složení hmoty a odhalit
poslední záhady vesmíru. Na pozadí prvního spuštění LHC v září 2008 se v úvodní části časosběrného
dokumentu zabýváme hned několika závažnými momenty, jako je historický popis instituce CERN,
vysvětlení experimentů a očekávaných výsledků, vylíčení technologické náročnosti projektu apod.
V neposlední řadě se zmiňujeme o rizikách lidské hybris.
Tento dokumentární snímek vznikl jako absolventský snímek pražské FAMU (katedry dokumentární tvorby)
a je koncipován jako časosběrný projekt.
52
Jan V. Sacher (1980)
2010
2006
2005
2005
2004
CERN neboli Továrna na absolutno | CERN or The Factory
for The Absolute
Parralelwelten – Paralelní světy | Parallel Worlds (short)
Čas lásky | Time of Love (short)
Allegro | Allegro (short)
Machina | Machina (short)
CZ 2010
62 min | HDCam
PRODUCENT | PRODUCER
Karla Stojáková
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Jan V. Sacher
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Axman Production
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Jan V. Sacher, Adam Ol’ha
STŘIH | EDITOR
Jan V. Sacher
ZVUK | SOUND
Adam Ol’ha, Jan V. Sacher, Matěj Matuška,
Michal Čech, Marek Musil
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
FAMU, Jan V. Sacher
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
26. 5. 2010
DOCUMENTARIES 10
REŽIE | DIRECTOR
Jan V. Sacher
WEBOVÉ STRÁNKY | WEB SITE
www.cern-themovie.com
CERN or The Factory for the Absolute is a documentary film about the Large Hadron Collider (LHC), the
world’s largest and highest-energy particle accelerator, located on the French-Swiss border. With the help
of this accelerator, scientists want to simulate the conditions shortly after the Big Bang. As a result, they
hope to obtain fundamental information about the composition of matter and to learn the last mysteries
of the universe. Prior to the first LHC beam circulation in September 2008, we explore and explain
a number of serious questions, such as the historical foundation of the CERN institution, the experiments
and their anticipated results, and the project’s technological challenges. Of course we also discuss the
possible risks of these activities that are reigned by human hybris.
This documentary film is Jan V. Sacher’s thesis film from the documentary department at FAMU in Prague
and is planned as part of a long-term observational documentary project about CERN and the LHC
experiments.
53
Kontakt | Contact
Axman Production, Karla Stojáková, Rybná 17, 110 00 Prague 1, Czech Republic
tel.: +420 222 322 995, fax: +420 222 310 131, e-mail: [email protected]
Státní fond ČR pro podporu
a rozvoj české kinematografie
The Czech State Fund
for the Support and Development
of Czech Cinematography
CINEMATERAPIE
CINEMATHERAPY
Žijeme v době, kdy na nás televize chrlí jednu reality show za druhou. Citově vyprahlá společnost se tak
uměle živí na osobních příbězích lidí, jejichž další osud tvarují desítky profesionálů. Cinematerapie je
filmem, který zvolil jinou metodu. Na základě inzerátu na obrazovkách České televize byli diváci vyzváni,
aby se zúčastnili castingu, kde mohou říct svůj příběh. Jedenáct z nich pak podstoupilo cinematerapii,
kterou jim kamera, jako prostředník mezi nimi a vnějším světem, nabídla. Režisérem snímku na pomezí
hraného filmu, dokumentu a reality show je Ivan Vojnár. Jedenácti protagonistům nenabízí plastické
operace ani možnost setkání s někým, koho dlouho neviděli, ale nechává je ohlédnout se za svými často
bizarními životy a posunout se tak dál od palčivých traumat, která si v sobě nosí každý z nás.
We live in times when television churns out one reality show after another to amuse us. Thus our
emotionally arid contemporary society artificially feeds on the stories of people whose futures are shaped
by dozens of professionals. The film titled Cinematherapy has chosen a different method. In
advertisements on Czech Television viewers were invited to participate in a casting event where they were
to tell their life stories. Eleven winners then underwent cinematherapy offered to them by the camera as
mediator between them and the outside world. Ivan Vojnar is the director of this film, which is something
between a live-action movie, a documentary and a reality show. To these eleven protagonists he offers
neither plastic surgery operations nor encounters with long-lost friends; he bids them a look back at their
often bizarre lives, allowing them to shed the burning traumas we all carry around within.
54
Ivan Vojnár (1942)
2010
2009
2006
2003
2000
1999
1997
1995
Cinematerapie | Cinematherapy
Ženy mého muže | My Husband’s Women
Rozpomínání | Reminiscences
Lesní chodci | The Forest Walkers
Ještě nezemřela Ukrajina | Ukraine Has Not Died Yet
My, lidé století | We, People of the Century
Cesta pustým lesem | The Way Through the Bleak Woods
V zahradě | In the Garden (TV film)
CZ 2010
108 min | 35 mm
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Ivan Vojnár, Tomáš Bojar
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Michal Černý
STŘIH | EDITOR
Šárka Němcová
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Ivan Vojnár Film
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Česká televize, i/o post
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
7. 4. 2010
WEBOVÉ STRÁNKY | WEB SITE
www.cinematerapie.cz
DOCUMENTARIES 10
REŽIE | DIRECTOR
Ivan Vojnár
ZVUK | SOUND
Richard Müller
PRODUCENT | PRODUCER
Ivan Vojnár
55
Kontakt | Contact
Ivan Vojnár Film, Ivan Vojnár, Terronská 2, 160 00 Prague 6, Czech Republic
mobile: +420 603 186 551, e-mail: [email protected]
Galina Šustová, mobile: +420 603 444 399, e-mail: [email protected]
Festivals
Česká televize, Jitka Procházková
tel.: +420 261 137 438, fax: +420 261 216 628, e-mail: [email protected]
International Sales
Česká televize – Telexport, Kavčí Hory, 140 70 Prague 4, Czech Republic
tel.: +420 261 137 047, fax: +420 261 211 354, e-mail: [email protected]
Státní fond ČR pro podporu
a rozvoj české kinematografie
The Czech State Fund
for the Support and Development
of Czech Cinematography
ČESKÝ MÍR
CZECH PEACE
Film se zabývá sporem o americkou vojenskou základnu, která měla být vybudována jako součást
programu národní protiraketové obrany ve vojenském areálu Brdy, bývalém úkrytu sovětských jaderných
hlavic v době Studené války. Česká republika se takto ocitla ve střetu dvou světových velmocí takřka přes
noc. Rusové vyhrožovali, že cílem jejich jaderných raket se stane právě ČR. V rozmezí dvou let ČR navštívili
George Bush, Condoleezza Riceová, Barack Obama, Joe Biden a další desítky lobbistů reprezentujících
zbrojní průmysl, ale i americké odpůrce zařízení. Proti radaru byly v ČR pořádány největší protesty od dob
sametové revoluce. Český mír ukazuje největší politické zmatky za dob vládnutí Obamy i Bushe skrze
obyvatele malé vesničky Trokavec. Prezidenti a generálové metaforicky potkávají obyčejné lidi v lese, který
se stává objektem války. Český mír je hravý film o naší době od autorů hyper-komedie Český sen.
56
Vít Klusák (1980)
Filip Remunda (1973)
2011
2010
2007
2010
2006
2004
2003
2001
2000
1999
Vše pro dobro světa a Nošovic | All for the Good
of the World and Nosovice
Český mír | Czech Peace (directed with Filip
Remunda)
Přestávka | Intermission (short)
Český sen | Czech Dream (directed with Filip
Remunda)
Nebe | Heaven (short)
Ocet | Jazz War (short)
Digestive | Digestive (short)
Začátek světa | Origin of the World
2007
2004
2003
2002
2000
1999
1999
Český mír | Czech Peace (directed with Vít Klusák)
Pulec, králík a Duch svatý | The Tadpole, the
Rabbit and the Holly Ghost (short)
Setkat se s filmem | Film Encounters (short)
Český sen | Czech Dream (directed with Vít Klusák)
A.B.C.D.T.O.P.O.L. | A.B.C.D.T.O.P.O.L.
Obec B | Village B (short)
Městečko | City of Angels (short)
Hilary a Chris na cestě | Hilary and Chris on the
Road (short)
Nová jména pro staré kamarády | New Names
for Old Friends (short)
CZ 2010
104 min | 35 mm
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Vít Klusák, Filip Remunda
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Vít Klusák
STŘIH | EDITOR
Vít Klusák
ZVUK | SOUND
Michal Gábor, David Nagy, Václav Flegl,
Martin Jílek
PRODUCENT | PRODUCER
Vít Klusák, Filip Remunda, Irena Taskovski,
Petr Morávek
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Hypermarket Film
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Česká televize, Taskovski Films
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
6. 5. 2010
DOCUMENTARIES 10
REŽIE | DIRECTOR
Vít Klusák, Filip Remunda
WEBOVÉ STRÁNKY | WEB SITE
www.ceskymir.cz, www.czechpeace.com
The film covers the heated dispute over a U.S. military base that was to built in the Brdy Military Area,
formerly a secret arsenal for Soviet nuclear war heads during the Cold War, as part of part of the National
Missile Defense Program. The Czech Republic found itself the focus of the world’s superpowers virtually
overnight. The Russians threatened to aim their nuclear missiles at the Czech Republic. Within a two years
the country was visited by George Bush, Condoleezza Rice, Barack Obama, Joe Biden and dozens of
lobbyists representing American arms manufacturers as well as US opponents of the installation. The
largest Czech movement since the Velvet Revolution came together to protest the American base. Czech
Peace presents the great political qiandaries of the George W. Bush / Barack Obama eras through the eyes
of inhabitants of a tiny village located somewhere in the Czech Republic. …Presidents and generals
metaphorically meet ordinary people in the woods, which become the object of war. …During these nonhierarchical encounters the personal clashes with the impersonal, the specific with the universal, an
individual with the so-called great history. A playfully explosive film of our times from the directors of the
hyper-comedy Czech Dream.
57
Kontakt | Contact
Hypermarket Film, Tereza Horská, Křemencova 10, 110 00 Prague 1, Czech Republic
tel./fax: +420 222 937 341, mobile: +420 602 335 559
e-mail: [email protected], www.hypermarketfilm.cz
International Sales
Taskovski Films, Irena Taskovski, mobile: +44 795 710 5672,
e-mail: [email protected], www.taskovskifilms.com
Státní fond ČR pro podporu
a rozvoj české kinematografie
The Czech State Fund
for the Support and Development
of Czech Cinematography
DRNOVICKÉ CATENACCIO ANEB CESTA DO PRAVĚKU
EKONOMICKÉ TRANSFORMACE
CATENACCIO À LA DRNOVICE OR JOURNEY
TO THE BEGINNING OF TIME
OF ECONOMIC TRANSFORMATION
Uprostřed dvoutisícové vesničky Drnovice nedaleko jihomoravského Vyškova stojí fotbalový stadion pro
osm tisíc diváků. Je to pyramida zaniklé fotbalové civilizace, jíž kdysi vládla slavná jména Karla Brücknera
či Radka Druláka. Vzestup a pád drnovického fotbalového klubu je typický pro český fotbal, politiku
a podnikání 90. let – jsou za ním nejen krásné góly, ale taky tajemní sponzoři, korupce či doping. Pojďme
se společně vydat do dob, kdy topné oleje od nafty ještě nerozeznali ani nejvyšší ministerští úředníci a kdy
čeští fotbalisté hráli o evropský titul.
The small Czech village of Drnovice that is home to two thousand residents boasts a football stadium for
eight thousand fans. It is a pyramid of a long-lost football civilization. The rise and fall of the local football
club is typical of Czech football, politics and business of the 1990s, revealing not only beautiful goals but
also mysterious sponsors, corruption or doping. This ironically investigative film takes us back to a time
when top ministry officials had no clue about huge financial scams and when Czech footballers played in
the European Cup.
58
Radim Procházka (1975)
2010
2009
2008
Drnovické catenaccio aneb Cesta do pravěku
ekonomické transformace | Catenaccio à la Drnovice
or Journey to the Beginning of Time of Economic
Transformation
Náš první hospodář | Our First father Cultivator
Diáře a romány Pavla Kohouta | Diaries and Novels
by Pavel Kohout
2007
2006
2004
2004
2003
2001
2000
Papírový atentát | Desk-based Assassination
Krejča za branou | Krejča Behind the Gate
Naše lípa | Our Lime Tree
…aby syn tohle nemusel | …To Protect my Son from This
Vlastenci zapadlí u Tobrúku | Outcast Patriots at Tobruk
Knížka pro Settyho | Book for Sety
Gottwald: odkud a kam | Gottwald: From where and where
CZ 2010
57 min | DCP
PRODUCENT | PRODUCER
Radim Procházka
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Radim Procházka, Petr Fischer, Pavel Klvač
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
PRODUKCE RADIM PROCHÁZKA
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Jakub Halousek
STŘIH | EDITOR
Josef Krajbich
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Česká televize
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
2. 9. 2010
DOCUMENTARIES 10
REŽIE | DIRECTOR
Radim Procházka
ZVUK | SOUND
Filip Slavík
59
Kontakt | Contact
PRODUKCE RADIM PROCHÁZKA, Radim Procházka,
Řehořova 1039/54, 130 00 Prague 3, Czech Republic
tel./fax: +420 222 212 041, mobile: +420 603 862 161
e-mail: [email protected], www.radimprochazka.com
Státní fond ČR pro podporu
a rozvoj české kinematografie
The Czech State Fund
for the Support and Development
of Czech Cinematography
FOR SEMAFOR
FOR SEMAFOR
Celovečerní dokument Miroslava Janka, „hudební road movie s dvaceti zastávkami“, dokumentuje
výjimečnou akci, jejíž protagonisté se v reálu nikdy nesejdou pohromadě. Natáčelo se na podzim 2009:
právě tehdy se na různých místech ČR pustilo celkem 23 muzikantů a kapel do akce s názvem For Semafor.
Dokumentarista a kameraman Mirek Janek se proměnil v kronikáře. S malým štábem putoval po malých
nahrávacích studiích, domácnostech, divadelních zkušebnách a chalupách (Praha, Brno, Pardubice,
Valašská Bystřice, Kokovice...), kde v intimitě, bez publika, hledali současní muzikanti sami za sebe tvar
písní Suchého a Šlitra.
This feature-length documentary by Miroslav Janek, a “musical road movie with twenty stops,” documents
a special event whose protagonists never actually meet in person. It was shot in the fall of 2009, when
a total of 23 musicians and bands participated in a countrywide event called For Semafor. Documentary
filmmaker and cameraman Miroslav Janek took on the role of chronicler. With a small crew, he traveled to
small recording studios, homes, theatres and cottages in Prague, Brno, Pardubice, Valašská Bystřice,
Kokovice and beyond, where contemporary musicians paid tribute to Jiří Suchý and Jiří Šlitr by offering up
their own interpretations of the beloved duo’s songs.
60
Miroslav Janek (1954)
2010
2008
2008
2005
2005
For Semafor | For Semafor
Zpověď Kateryny K. | The Confessions of Kateryna K.
Občan Havel | Citizen Havel (directed with Pavel
Koutecký)
Chačipe | Kha-chee-pae
Vierka aneb záhada zmizení rodiny B. |
Vierka, or The Mystery of Family B’s Disappearance
2001
2000
1999
1999
1996
Nachové plachty | Crimson Sails
Bitva o život | Battle for Life
Hamsa, já jsem | Hamsa, I Am
Previanti | Musicians
Nespatřené | The Unseen
CZ 2010
83 min | DVD
PRODUCENT | PRODUCER
Vít Klusák, Filip Remunda
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Miroslav Janek, Pavel Klusák
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Hypermarket Film
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Miroslav Janek
STŘIH | EDITOR
Tonička Janková
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
HBO Česká republika
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
4. 11. 2010
DOCUMENTARIES 10
REŽIE | DIRECTOR
Miroslav Janek
ZVUK | SOUND
Michal Míček, Jan Čeněk
61
Kontakt | Contact
Hypermarket Film, Tereza Horská, Křemencova 10, 110 00 Prague 1, Czech Republic
tel./fax: +420 222 937 341, mobile: +420 602 335 559
e-mail: [email protected], www.hypermarketfilm.cz
Státní fond ČR pro podporu
a rozvoj české kinematografie
The Czech State Fund
for the Support and Development
of Czech Cinematography
GENERACE 60
GENERATION 60
Dokument slovenského režiséra Petera Hledíka Generace 60 mapuje generaci absolventů Průmyslové
školy jaderné techniky v Praze, která v době svého působení v letech 1955 – 1985 vychovala stovky
specialistů a řadu výrazných světových osobností. Dnes v tomto oboru chybí v Evropě několik desítek tisíc
odborníků. Vydejte se po stopách osudů lidí z generace 60!
Generation 60, a new documentary film by Slovak director Peter Hledik, surveys a generation of graduates
from the School of Nuclear Technology in Prague, which educated hundreds of specialists and a number
of outstanding globally renowned personalities during its existence from 1955 to 1985. Today, Europe
lacks tens of thousands of experts in the field. Take a walk in the footsteps of generation 1960!
62
Peter Hledík (1946) – selected
2010
1990
1987
1985
1982
1980
1980
Generace 60 | Generation 60
Začátek dlouhého podzimu | Beginning of a Long Autumn
Miliónový chlap | The Štefan Banič Story (TV film)
Třetí šarkan | The Third Dragon
Kočka | Pussycat
Chuť vody | The Taste of Water (TV film)
Najstarší zo všetkých vrabcov | The Oldest Sparrow
of All (TV film)
CZ 2010
67 min | DVD
PRODUCENT | PRODUCER
Aleš Tříska
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Peter Hledík
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Cinemart
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Jakub Ševčík
STŘIH | EDITOR
Jakub Vansa
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
16. 9. 2010
DOCUMENTARIES 10
REŽIE | DIRECTOR
Peter Hledík
ZVUK | SOUND
David Titěra
63
Kontakt | Contact
Cinemart, Jakub Jíra, Národní třída 28, P.O.Box 844, 111 21 Prague 1, Czech Republic
tel.: +420 224 949 110, fax: +420 221 105 220, mobile: +420 725 029 739
e-mail: [email protected]
KATKA
KATKA
Film Heleny Třeštíkové je unikátním časosběrným dokumentem, mapujícím čtrnáct let v životě mladé
narkomanky a jejího marného zápasu se závislostí. Proč začala brát drogy? Jak sama říká – chtěla se lišit.
Píše se rok 1996 a tehdy devatenáctiletá Katka žije v terapeutické komunitě Sananim v Němčicích s nadějí
na obyčejný život – touží mít přítele, jednou i rodinu. Happy end se však nekoná. Režisérka zaznamenává
ve svém filmu rok za rokem Katčin sestup níž a níž na spirále krádeží, prostituce, fyzického i psychického
chátrání, na spirále, přerušované jen občasným vzepětím naděje a odhodlání s drogou skoncovat... Podaří
se Katce konečně najít sílu ve chvíli, kdy otěhotní a budoucí mateřství jí nabídne životní motivaci?
Helena Třeštíková’s film is a remarkable documentary tracing fourteen years in the life of a young junkie and
her futile battle with drug addiction. Why did she start taking drugs? She claims she wanted to be different.
The year is 1996 and 19-year-old Katka lives in the Sananim therapy community in the town of Němčice with
hope for a normal life – she dreams of having a boyfriend and even a family, some day. But there’s no happy
ending. The director records Katka’s descent over the years into a spiral of theft, prostitution, physical and
psychological deterioration – a spiral that is broken only by brief flashes of hope and resolutions to stop
taking drugs. Katka’s desire is sincere, but in the end drugs always win. Will Katka finally find the strength
when she becomes pregnant and motherhood offers her life-sustaining motivation?
64
Helena Třeštíková (1949)
2010
2008
2007
2006
2005
2004
2004
2002
2001
Katka | Katka
René | René
Marcela | Marcela
Události Pavla Štechy | The Events of Pavel Štecha
Manželské etudy po 20 letech | Marital Etudes,
20 Years Later
Nebe nad Evropou | The Sky over Europe
Má šťastná hvězda | My Lucky Star
Sestřičky | Nurses
Hitler, Stalin a já | Hitler, Stalin, and I
2001
2001
2001
1998
1998
1993
1988
1987
1987
1975
Rozkoš bez rizika | Risk Free Pleasure
Forte a piána | Fortes and Pianos
V pasti | Trapped
Sladké století | The Sweet Century
Lidé, mám vás rád | People, I love You
René | René
Hledání cest | Seeking the Right Path
Z lásky | Out of Love
Manželské etudy | Marriage Stories
Zázrak | The Miracle
CZ 2010
90 min | 35 mm
PRODUCENT | PRODUCER
Kateřina Černá, Pavel Strnad
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Helena Třeštíková
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Negativ, RWE
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Vlastimil Hamerník
STŘIH | EDITOR
Jakub Hejna
ZVUK | SOUND
Daniel Němec
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Česká televize
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
25. 2. 2010
DOCUMENTARIES 10
REŽIE | DIRECTOR
Helena Třeštíková
WEBOVÉ STRÁNKY | WEB SITE
www.aerofilms.cz/katka
65
Kontakt | Contact
Negativ, Kateřina Černá, Ostrovní 30, 110 00 Prague 1, Czech Republic
tel.: +420 224 933 755, fax: +420 224 933 472, e-mail: [email protected], www.negativ.cz
International Sales
Negativ, Zuzana Bieliková, mobile: +420 608 141 437, e-mail: [email protected]
Taskovski Films, Irena Taskovski
mobile: +44 795 710 5672, e-mail: [email protected], www.taskovskifilms.com
Státní fond ČR pro podporu
a rozvoj české kinematografie
The Czech State Fund
for the Support and Development
of Czech Cinematography
LEŽÁKY 42
VILLAGE OF LEZAKY
V Anglii roku 1941 se připravuje skupina mladých československých vojáků na náročné úkoly v okupované
vlasti. V té době nikdo z nich netuší, jaké konečné důsledky jejich čin bude mít pro historii. Budete sledovat
osudy lidí v malé vesnici, kteří se v nejtěžší době postavili na odpor německé válečné mašinérii.
England, 1941. A group of young Czechoslovakian soldiers is preparing for challenging assignments in their
occupied homeland. No one could anticipate what consequences their actions may have in changing the
course of history... You can watch the destinies of people living in a small village who chose to resist the
German war machine in the most difficult time of our age.
66
Miloš Pilař (1962)
2010
2007 – 2009
Ležáky 42 | Village of Lezaky
Svědectví vraků I. – III. díl | What Shipwrecks
Witnessed I. – III. part
CZ 2010
90 min | DCP
PRODUCENT | PRODUCER
Jana Pilařová
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Miloš Pilař
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Triton Film
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Vít Mazánek
STŘIH | EDITOR
Miloš Pilař
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
24. 6. 2010
DOCUMENTARIES 10
REŽIE | DIRECTOR
Miloš Pilař
ZVUK | SOUND
Jiří Klenka, Lukáš Martina
67
Kontakt | Contact
Triton Film, Jana Pilařová, Husova 1782, 530 03 Pardubice, Czech Republic
tel./fax: +420 466 633 550, e-mail: [email protected], www.triton-film.cz
MANUÁL NA VÝROBU TERORISTY
MANUAL ON HOW TO CREATE A TERRORIST
U politických graffiti baskické Navarry zastavuje režisérka – cizinka kolemjdoucí a nechává si vysvětlit, co
která znamenají a proč je kdo nakreslil. Celovečerní dokumentární film o represích, antiteroristickém
zákonu a o tom, co se děje uvnitř našich společných hranic.
In the Basque region of Navarre, the director – a stranger – stops passers-by next to pieces of political
graffiti, asking them to explain what they mean and why they were painted. A feature-length documentary
about repression, anti-terrorism legislation and events that happen within our common borders.
68
Tereza Reichová (1981)
2010
2009
2008
2008
2008
Manuál na výrobu teroristy | Manual on How to Create
a Terrorist
Kruh – portrét demonstrace | The Circle – A Portrait
of a Demonstration
Léčivo | Medicaments (short)
Zážitky na prodej | Experiences for Sale (short)
Do vlastních rukou | Personal Delivery
CZ 2010
92 min | DVCam
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Tereza Reichová, Kristýna Toupalová,
Vladimír Turner
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
FAMU
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
29. 10. 2010
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Vladimír Turner
STŘIH | EDITOR
Kristýna Toupalová
DOCUMENTARIES 10
REŽIE | DIRECTOR
Tereza Reichová
ZVUK | SOUND
Martin Klusák
69
Kontakt | Contact
FAMU – Film and TV School of the Academy of Performing Arts in Prague, Věra Hoffmannová,
Smetanovo nábřeží 2, 116 65 Prague 1, Czech Republic
mobile: +420 604 121 511, e-mail: [email protected]
Alice Tabery, mobile: +420 732 883 260, e-mail: [email protected]
MEDVĚDÍ OSTROVY
BEAR ISLANDS
Skupina mužů vyráží na cestu po zamrzlé hladině Východosibiřského moře a po krátkém putování přijíždí
na opuštěnou meteorologickou stanici na ostrově Čtyřsloupový. Zůstávají několik dní, loví a mluví spolu.
Vzpomínky lidí se v zasněžené krajině prolínají se vzpomínkami starých opuštěných budov. Místo, ve
kterém se na první pohled dávno zastavil čas, se návštěvou mužů a prostřednictvím filmu znovu probouzí
k životu. Když muži stanici opouštějí, zůstává stejná ve své sněhové nehybnosti, divák si ale prožil její
přítomnost i minulost. Film je portrétem krajiny, její minulosti a člověka v ní.
A group of men set out across the frozen Eastern Siberian Sea and after a short journey arrive at an
abandoned meteorological station on Chetyr Island. A few people remain, hunting and talking. The
memories of the people in the snow-covered landscape intertwine with those of the abandoned buildings.
With the new visitors, the place where time stood still comes alive again during the film. When the men
leave the station, it remains the same in its snowy immobility, while the audience has experienced both
its present and past. The film is a portrait of the land, its history and human contact with it.
70
Martin Ryšavý (1967)
2010
2009
2009
2008
2006
2004
Medvědí ostrovy | Bear Islands
Země snů | Dream Land
Bánánové děti | Banana Kids
Malupien, Olšový Spas | Malupien
Kdo mě naučí půl znaku | Who Will Teach Me
a Half of the Character
Afoňka už nechce pást soby | Afonka Doesn’t Want to
Herd Reindeer Anymore
CZ 2010
60 min | DCP
PRODUCENT | PRODUCER
Vratislav Šlajer
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Martin Ryšavý
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Bionaut Films
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Martin Ryšavý
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
27. 10. 2010
STŘIH | EDITOR
Anna Johnson Ryndová
DOCUMENTARIES 10
REŽIE | DIRECTOR
Martin Ryšavý
ZVUK | SOUND
Marek Hart
71
Kontakt | Contact
Bionaut Films, Dělnická 47, 170 00 Prague 7, Czech Republic
tel.: +420 222 967 358, fax: +420 222 967 359, e-mail: [email protected]
www.bionaut.cz
Státní fond ČR pro podporu
a rozvoj české kinematografie
The Czech State Fund
for the Support and Development
of Czech Cinematography
MLČETI ZLATO
ALL THAT GLITTERS
Protagonisté filmu Mlčeti zlato žijí v městečku Barskon v Kyrgyzstánu. Po desetiletí byli občany Sovětského
svazu a dokud Sovětský svaz existoval, neměli si nač stěžovat. Pád sovětského impéria jim ale přinesl
chaos a nejistotu. Starý systém padl a s ním padly i základní životní jistoty jako například zaměstnání,
sociální zajištění, zdravotní péče a vzdělání. Zdálo se, že lidé z Barskonu a okolí měli více štěstí než rozumu,
když v horách nad jejich městem otevřela kanadská společnost Kumtor velký důl na zlato. Město i jeho
okolí se začalo zvolna měnit, kanadská společnost vybudovala novou silnici, infrastrukturu, elektrické
vedení i malou polikliniku uprostřed města. Téměř 2500 Kyrgyzů pracuje v dole a jsou za svoji práci dobře
placeni. Ale ne všechno, co je zlato, se třpytí. Ani v blízkosti zlatého dolu. Film Mlčeti zlato vypráví o stesku
po dobách SSSR a o tom, jak si místní lidé představují demokracii. Vypráví také o kanadské firmě, která na
své cestě za ziskem našla originální způsob, jak spolupracovat s místní komunitou a přijala roli velkého
bratra, kterou jí místní lidé přisoudili.
72
Tomáš Kudrna (1974)
2010
2007
2006
2006
2004
Mlčeti zlato | All That Glitters
Vládneme, nerušit | We Are Governing
Wichterle | Troublemaking Genius
První mezi rovnými | First between Equals
To všechno z lásky | All Because I love You
CZ 2010
90 min | DCP
HUDBA | MUSIC
Mark Degli Antoni
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Tomáš Kudrna, Joe Bini
PRODUCENT | PRODUCER
Tomáš Kudrna
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Tomáš Kudrna, Jakub Halousek, Jan Baset
Střítežský
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Armada Films
STŘIH | EDITOR
Joe Bini
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Česká televize
ZVUK | SOUND
Michal Gábor, Daniel Němec
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
13. 3. 2010
DOCUMENTARIES 10
REŽIE | DIRECTOR
Tomáš Kudrna
The protagonists of the film live and work in Kyrgyzstan, a post-Soviet republic in Central Asia. After being
part of the Soviet Union for most of the 20th century, the people suddenly find themselves in a new
democratic state where they have the freedom to make their own decisions. The film is focused on four
main protagonists whose lives are tied to a massive gold mine operated by the Canadian company Kumtor.
Each character represents some part of the imperfect transition from communism to capitalism in the 21st
century. The central character is a Kyrgyz truck driver named Nurbek – an ordinary man entangled in the
complexities of the storyline. We meet the North American CEO who has come to Kyrgyzstan to check
on the progress of the mine. Kerim, the spokesman for the company, handles public relations and has the
power to fire workers.
73
Kontakt | Contact
Armada Films, Tomáš Kudrna, Masná 15, 110 00 Prague 1, Czech Republic
tel.: +420 255 702 230, e-mail: [email protected]
International Sales
CAT&Docs, Catherine Le Clef, 18 rue Quincampoix, 750 04 Paris, France
tel.: +33 144 596 353, mobile: +33 633 648 602
e-mail: [email protected], www.catndocs.com
Státní fond ČR pro podporu
a rozvoj české kinematografie
The Czech State Fund
for the Support and Development
of Czech Cinematography
NEBE, PEKLO
HEAVEN, HELL
Film zachycuje čtveřici lidí rozdílného věku, zaměření i povolání, kteří objevili rozkoš v bolesti a svou
neobvyklou vášeň nepotlačují ani neskrývají. Tvoří uzavřené společenství, které samo sebe označuje
zkratkou BDSM, a jehož členové se zabývají nejrůznějšími způsoby bolesti od tetování a piercingu, přes
branding, bondage, sado maso a elektrostimulaci, až po další formy „osvobozeného pohledu na rozkoš
a její možnosti“. Bolesti se oddávají dobrovolně, často za ni platí, posouvá jejich vnímání za hranice
běžného života. Komunita BDSM, kam naši hrdinové patří, funguje v Čechách již řadu let a její kořeny
můžeme hledat v dobách temného komunismu. Dodnes však zůstává utajeným společenstvím spiklenců
slasti, kteří se na veřejnosti poznají podle znamení, která znají jen oni. „Ve filmu jsem se pokusil přistoupit
k těmto lidem nebulvárním způsobem, i když, jak napovídá název cyklu „Bez cenzury“, způsobem
otevřeným tak, jak byli protagonisté otevření ke mně. Ze začátku mi běhal mráz po zádech, ale postupně
jsem i pro jejich fascinaci našel pochopení,“ podotýká režisér David Čálek.
74
David Čálek (1971)
2010
2007
2003
2003
Nebe, peklo | Heaven, Hell
Berkat a Maršo – štěstí a svoboda | Berkat and Marcho,
Freedom and Happiness
Bezesné noci | Dreamless Nights (directed with Radim
Špaček)
Karlín ležící spící aneb bitva o Karlín | Karlin Sleeping
othewise Battle of Karlin (short)
2002
2000
2000
1994
Barevný národ | Coloured Nation (short)
Dotek obrazu | Pictures touching (short)
269 miliónů pod hladinou | 269 milions under Water
(TV film)
Maruška | Maruschka (short)
CZ 2010
82 min | DCP
PRODUCENT | PRODUCER
Ondřej Zach, Marc Lorber
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
David Čálek
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Adwood
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
David Čálek
STŘIH | EDITOR
Jan Daňhel
ZVUK | SOUND
Václav Flégl
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
HBO Česká republika, Jacket Bros.
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
12. 8. 2010
DOCUMENTARIES 10
REŽIE | DIRECTOR
David Čálek
WEBOVÉ STRÁNKY | WEB SITE
www.nebepeklo.cz
Heaven, Hell is a feature-length documentary dealing with human diversity that doesn’t necessarily lead
to Hell even though it might seem like it from the outsider’s point of view. It is an attempt to defend even
the very extreme views of freedom if such views are well-founded and lead to new levels of human
understanding. The film profiles people who have found pleasure in pain and decided not to conceal this
passion, or at least not to suppress and deny it any longer. These people either inflict pain or demand it
from others, but they do not force anyone to do anything. This private society is often labelled by its
members as BDSM.
75
Kontakt | Contact
HBO Česká republika, Martina Šantavá,
Jankovcova 1037/49, 170 00 Prague 7, Czech Republic
tel.: +420 261 094 444, e-mail: [email protected], www.hbo.cz
International Sales
OutCome, Jarmila Outratová, Jižní náměstí 946/2, 140 00 Prague 4, Czech Republic
mobile: +420 776 066 165, fax: +420 272 762 907
e-mail: [email protected], www.outcome.cz
Státní fond ČR pro podporu
a rozvoj české kinematografie
The Czech State Fund
for the Support and Development
of Czech Cinematography
NESVATBOV
MATCHMAKING MAYOR
Starosta středně velké vesnice se snaží dát dohromady třicátníky, kteří ve vesnici zbyli na ocet.
Slovenská vesnice Zemplínske Hámre pomalu ale jistě vymírá. Její starosta, generál ve výslužbě, se ale
nechce vzdát. Ke svému boji s třicátnickou samotou používá různé prostředky: nabízí nemalou finanční
odměnu za každé nově narozené dítě, nabádá místní rozhlasem k plození dětí a nakonec uspořádá
seznamovací večírek pro „nezavrabčené“. Najdou si naši hrdinové konečně životní partnery?
A situational documentary film about a village mayor playing matchmaker for local singles in their thirties.
Slowly but surely, the Slovak village of Zemplínské Hámre is dying out. Its mayor, a retired general, doesn’t
want to give up though. Fighting the thirty-year-olds’ solitude, he has used various means such as offering
a financial reward for each newborn child or using the local public address system to encourage people to
conceive children. None of it has worked. However, the mayor has a new plan. He decides to organize
a dating party for singles from all the neighboring villages...
76
Erika Hníková (1976)
2010
2006
2004
2003
2001
2000
Nesvatbov | Matchmaking Mayor
Sejdeme se v Eurocampu | I Guess We’ll Meet
at the Eurocamp
Den E | E Day (directed with Vít Janeček and Ivana
Miloševič)
Ženy pro měny | The Beauty Exchange
Naše třída | Our Class (short)
Čtyři kroky dvojpůlka | Four Steps Quarter Turn (short)
CZ, SK 2010
72 min | DCP
PRODUCENT | PRODUCER
Jiří Konečný
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Erika Hníková
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
endorfilm
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Jiří Strnad
STŘIH | EDITOR
Janka Vlčková
ZVUK | SOUND
Petr Šoltys
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Česká televize, Un Film (SK), Slovenská
televízia (SK), i/o post
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
8. 12. 2010
DOCUMENTARIES 10
REŽIE | DIRECTOR
Erika Hníková
WEBOVÉ STRÁNKY | WEB SITE
www.nesvatbov.cz
77
Kontakt | Contact
endorfilm, Jiří Konečný, Přímětická 4, 140 00 Prague 4, Czech Republic
tel./fax: +420 241 730 780, mobile: +420 602 358 373, e-mail: [email protected]
Státní fond ČR pro podporu
a rozvoj české kinematografie
The Czech State Fund
for the Support and Development
of Czech Cinematography
OKO NAD PRAHOU
THE EYE OVER PRAGUE
Neobyčejný příběh o velmi charismatickém a elegantním architektovi Janu Kaplickém, který musí v Praze
projít největším bojem svého života. Film, jenž se natáčel tři roky ve Velké Británii, České republice a Itálii,
vypráví silný příběh Jana Kaplického, muže s jasnou vizí budoucnosti a jedné z nejemotivnějších postav
světové architektury. Jeho nerealizovaný architektonický počin, nová budova Národní knihovny v Praze,
znamená pro Kaplického všechno na světě. Tento vítězný návrh nazvaný Oko nad Prahou je radikální,
poutavý a předchází daleko svou dobu, čímž vyprovokoval notnou dávku polemiky. Film představuje
triumfální návrat českého emigranta, obhajobu jeho nesmlouvavé, do budoucnosti hledící filosofie,
a zaznamenává tragicky poetický závěr obdivuhodné kariéry.
An extraordinary tale about a highly passionate and elegant architect with a clear vision of the future and
the biggest fight of his life in Prague again. Shot over three years in the UK, the Czech Republic and Italy,
it tells the powerful story of Jan Kaplicky, one of the most emotional figures in the world of architecture.
His greatest unrealized architectural achievement, the new National library in Prague, means the world to
him. The project called the Eye over Prague is radical, exciting and far enough ahead of its time to provoke
a fair degree of controversy. It represents a triumphant return to his homeland for the Czech-born émigré,
a vindication of his uncompromisingly forward-looking philosophy and a tragically poetic ending to his
remarkable career.
78
Olga Špátová (1984)
2010
2009
2008
2007
2006
2006
Oko nad Prahou | The Eye over Prague
Fenomén Gott | Gott the Phenomenon (TV film)
Dobře placená procházka ´07 | A Walk Worthwhile ´07
(TV film)
Půjdu, kam chci | Radůza – I Go Where I Want (short)
Terry z Montmartru | Terry From Montmartre (short)
Láska včera, dnes a zítra | Love Yesterday, Today And
Tomorrow (TV film)
2005
2004
2004
2003
2002
(Ne)cenzurované rozhovory | (Un)censored Dialogues
(TV film)
Trojhra | Threeplay (TV film)
Ochočená | Domesticated (short)
Míjení | Passing by (short)
Sama | Alone (short)
CZ 2010
78 min | 35 mm
PRODUCENT | PRODUCER
Eliška Kaplicky Fuchsová
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Eliška Kaplicky Fuchsová, Olga Špátová
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Simply Cinema
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Olga Špátová
STŘIH | EDITOR
Jakub Voves
ZVUK | SOUND
Tomáš Kubec
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Česká televize
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
15. 4. 2010
DOCUMENTARIES 10
REŽIE | DIRECTOR
Olga Špátová
WEBOVÉ STRÁNKY | WEB SITE
www.okonadprahou.cz
79
Kontakt | Contact
Simply Cinema, Eliška Kaplicky Fuchsová,
Kříženeckého nám. 322/5, 152 00 Prague 5, Czech Republic
tel.: +420 267 073 518, fax: +420 267 073 516
e-mail: [email protected], [email protected], www.simplycinema.cz
International Sales
Journeyman Pictures, 4 High Street, Thames Ditton, Surrey, KT7 0RY, United Kingdom
tel.: +44 208 786 6053, e-mail: [email protected], www.journeyman.tv
Státní fond ČR pro podporu
a rozvoj české kinematografie
The Czech State Fund
for the Support and Development
of Czech Cinematography
OLDA
OLDA
Paní Oldřiška po dvou mrtvicích s diagnózou Alzheimerovy choroby žije sama se svým psem v garsonce
s výhledem na Brno. Na malou digitální kameru zaznamená několik dní svého života – každodenní souboj
s mozkem i tělem, návštěvu přítele a syna, rekonstrukci bytu. Bez předchozí zkušenosti používá kamery
spontánně, bez schémat v hlavě, někdy bojuje s technickými omezeními aparátu, jindy na tu věc, kde se
mačká červené tlačítko REC prostě zapomene. Film se drsným a neomaleným způsobem dotýká tématu
stáří, samoty, bolesti, a taky lásky, k lidem i zvířatům.
Having been diagnosed with Alzheimer’s disease and suffered two strokes, Ms. Oldriska lives with her
dog in an apartement with a lovely view of Brno. Using a simple digital camera she records a few days of
her life – an everyday struggle with body and brain, a visit by her friend and son, the reconstruction of her
apartment. With no previous experience filming, she uses the camera in a very spontaneous way,
sometimes fighting with the technical limits of the device, sometimes even forgetting about the shooting
itself. The film deals with ageing, pain, solitude, and also love, for people and animals, in a very raw and
non-aestheticized manner.
80
Viera Čákanyová (1980)
2010
2010
2009
2009
2007
2007
2006
Update | Update (short)
Olda | Olda
Alda | Alda
100 dnů | 100 Days (short)
Piraňa | Piranha (short)
Červy | Worms (short)
Under Underground | Under Underground (short)
CZ 2010
80 min | Beta SP
PRODUCENT | PRODUCER
Viera Čákanyová
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Oldřiška Ševelová
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
29. 10. 2010
STŘIH | EDITOR
Viera Čákanyová
ZVUK | SOUND
Oldřiška Ševelová
DOCUMENTARIES 10
REŽIE | DIRECTOR
Viera Čákanyová
81
Kontakt | Contact
Viera Čákanyová, Šancová 15, 81 105 Bratislava, Slovak Republic
e-mail: [email protected], mobile: +420 736 255 077
ZABÍJENÍ PO ČESKU
KILLING, THE CZECH WAY
Pokus o zachycení rozporuplného fenoménu tzv. divokých odsunů mezi koncem druhé světové války
a Postupimskou konferencí, kdy bylo vyhnáno z domovů kolem sedmi set tisíc starousedlých Němců
z Československa. Ústředním tématem dokumentu je událost v severočeských Postoloprtech, kde bylo
vojáky československé armády a revolučními gardisty měsíc po válce zastřeleno 763 německých civilistů.
Poprvé před kamerou promluví němečtí i čeští svědci masakru, který měl zůstat navždy utajen a jehož
pozadí se pokoušeli několikrát v poslední době rozkrýt severočeští policisté.
The documentary focuses on the so-called “wild transfers” of Germans from former Czechoslovakia in the
summer of 1945, between the end of World War II in May and the Potsdam Conference in August. During
the period, about seven hundred thousand ethnic Germans long-settled in the border territories were
driven out of their homes by force. Due to the atmosphere of postwar hysteria and the craving for revenge,
there were several cases of brutal massacres. This happened in the north-Bohemian village of Postoloprty
(Postelberg), where 763 German civilians were shot by Czechoslovak soldiers and militia men. The
documentary features the world’s only existing footage of the guerilla executions of German civilians in
postwar Europe. Now, for the first time, German and Czech witnesses speak before the camera about the
Postelberg Massacre that was to have remained a secret forever...
82
David Vondráček (1963)
2010
2010
2008
2008
1999
Zabíjení po česku | Killing, the Czech Way (TV film)
Sbohem český koutku | Goodbye, Czech Nook
(TV film)
Do země (ne)zaslíbené | To the (Un)promised Land
(TV film)
Zapomenutý vlastenec | The Long-forgotten Patriot
(TV film)
Digestive | Travelmania Digestive (TV series)
CZ 2010
57 min | Digi Beta
PRODUCENT | PRODUCER
Petr Morávek
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
David Vondráček
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Česká televize
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Miroslav Šnábl
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
6. 5. 2010
STŘIH | EDITOR
Krasimira Velitchkova
DOCUMENTARIES 10
REŽIE | DIRECTOR
David Vondráček
ZVUK | SOUND
Kamil Příhoda
83
Kontakt | Contact
Festivals
Česká televize, Jitka Procházková
tel.: +420 261 137 438, fax: +420 261 216 628, e-mail: [email protected]
International Sales
Česká televize – Telexport, Kavčí Hory, 140 70 Prague 4, Czech Republic
tel.: +420 261 137 047, fax: +420 261 211 354, e-mail: [email protected]
ZACHRAŇTE EDWARDSE
SAVING EDWARDS
Marcel a Šárka Sladkowští ze Zlína čekali dlouho na své první dítě. Když po dvou letech snažení bylo
konečně potvrzeno, že se blíží radostná událost, vyřkli lékaři osudový verdikt: Vaše dítě zemře!
V přesných počtech chromozomů, které jsou zapotřebí, aby se narodil zdravý člověk, přibyl ve vývoji
embrya jeden navíc. Byl to 18. chromozom, který způsobuje vady plodu tak strašné, že jsou neslučitelné
se životem. Postižení, které dítě potkalo, popsal v 60. letech minulého století americký vědec a lékař John
Alexander Edwards. Odtud je pojmenování Edwardsův syndrom.
Dítě má zemřít a naše společnost umí tyto situace řešit. Ukončí jeho krátký život umělým přerušením
těhotenství. Šárka a Marcel, kteří se měli stát rodiči takového dítěte, se rozhodli, že potrat odmítnou.
Vystavili se tím nelehké situaci.
Pro běžné lidi je přerušení těhotenství běžným řešením a nepřemýšlí nad tím, jaké důsledky pro ně bude
mít. Nenapadne je, že psychický dopad interrupce může být velmi těžký a dlouhodobý a už vůbec
nepřemýšlí nad cenou života, který takovým rozhodnutím zmaří.
Jak nejbližší okolí, tak odborná veřejnost se postavilo k rozhodnutí Šárky a Marcela odmítavě.
Oni se ale rozhodli bořit vžité konvence a ze všech sil se postarat o své dítě, ačkoli má být nemocné. Co
je na této cestě provázelo a jak to zvládali, vypráví dokumentární film Zachraňte Edwardse.
84
Dagmar Smržová (1966)
2010
2010
2005
Zachraňte Edwardse | Saving Edwards
Nejtěžší volba | The Hardest Choice (TV film)
Válka v paměti žen | War in the Memory of Women
(TV film)
CZ 2010
72 min | Digi Beta
PRODUCENT | PRODUCER
Fero Fenič, Marc Lorber, Ondřej Zach
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Dagmar Smržová
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Febio
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Jan Kadeřábek, Oliver Malina Morgenstern,
Michal Vojkůvka
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
HBO Česká republika
STŘIH | EDITOR
Adéla Špaljová, Krasimira Velitchková
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
15. 11. 2010
DOCUMENTARIES 10
REŽIE | DIRECTOR
Dagmar Smržová
ZVUK | SOUND
Oliver Malina Morgenstern, Josef Mašek,
Jiří Matoušek, Jan Rádr
Saving Edwards depicts the struggle for a disabled infant who survives despite terrible medical
prognoses. A married couple, Marcel and Šárka, learn that their expected baby may have
a genetic disorder, Edwards Syndrome. They refuse the abortion recommended by medical
experts and the baby is born. Juliána has multiple disabilities and needs enormous care and
patience...
This testimony of responsibility in which Šárka gives birth to a second healthy child was directed
by Dagmar Smržová. The film’s message is expressed in the last subtitle: “We can push back
the frontiers of medical science if we find the courage, strength and love to do so.”
85
Kontakt | Contact
HBO Česká republika, Martina Šantavá,
Jankovcova 1037/49, 170 00 Prague 7, Czech Republic
tel.: +420 261 094 444, e-mail: [email protected], www.hbo.cz
ŽENY SHR
COAL IN THE SOUL
Tvůrci oceňovaného filmu Poustevna, das ist Paradies s typickým mixem citlivosti a ironie portrétují
prostřednictvím dvou výrazných žen krajinu povrchových dolů v severních Čechách. Skrze příběhy tiskové
mluvčí uhelné společnosti a kastelánky – ekologické aktivistky nahlížejí i na aktuální problém likvidace
města Horní Jiřetín, které stojí v cestě dalšímu rozšiřování šachty.
A paradox of an impoverished chateau wedged in rock and an exhausted village. How extensive is the
scope of the coal tycoons’ interests? Will the chateau and the surrounding villages disappear? Are there
any winners and losers? Coal in the Soul by Martin Dušek and Ondřej Provazník reveals two fundamental
perspectives on brown coal mining in Northern Bohermia. Via chatelaine Hana and coal company
spokesperson Liběna, the issue of breaking the mining ceilings is made clear. If the mining continues,
there will be no chateau, no village of Hořní Jiřetín, and the landscape will need some hundred years to
recover from the damage done by the winners.
86
Martin Dušek (1978)
Ondřej Provazník (1978)
2010
2010
2007
2004
2002
Ženy SHR | Coal in the Soul (directed with Ondřej
Provazník)
Poustevna, das ist Paradies | A Town Called
Hermitage (directed with Ondřej Provazník)
Zvací dopis | Invitation Letter (short)
Odstřel | Shoot (short)
2007
2007
2000
Ženy SHR | Coal in the Soul (directed with Martin
Dušek)
Poustevna, das ist Paradies | A Town Called
Hermitage (directed with Martin Dušek)
Dneska ne | Not Today (short)
Profesionální voják | Professional Soldier (short)
CZ 2010
58 min | HDCam
PRODUCENT | PRODUCER
Petr Pinkas, Pavel Plešák
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Martin Dušek, Ondřej Provazník
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Česká televize
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Tomáš Nováček, Petr Bednář, Josef Krajbich
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
2. 6. 2010
STŘIH | EDITOR
Josef Krajbich
DOCUMENTARIES 10
REŽIE | DIRECTOR
Martin Dušek, Ondřej Provazník
ZVUK | SOUND
Michal Gábor, Igor Pokorný, Roman Sečkář,
Josef Krajbich
87
Kontakt | Contact
Česká televize – TS Brno, Pavel Galík, Běhounská 18, 658 88 Brno, Czech Republic
tel.: +420 542 132 245, mobile: +420 739 524 569, e-mail: [email protected]
www.ceskatelevize.cz
International Sales
Česká televize – Telexport
Nováková Marie Magdalena, tel.: +420 261 137 458, e-mail: [email protected]
Jan Bureš, tel.: +420 261 137 046, e-mail: [email protected]
AUTOMATIC FOR THE PEOPLE
AUTOMATIC FOR THE PEOPLE
CZ 2010
29 min | Blue-ray
REŽIE | DIRECTOR
Jan Vejnar
ZVUK | SOUND
Miroslav Lukeš, Štěpán Trčka
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Jan Vejnar
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
FAMO
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Jan Košč
STŘIH | EDITOR
Pavel Kern
HRAJÍ | FEATURING
Michal Kern, Dora Hoštová, Lenka
Zahradnická, Petr Lněnička, Jakub Špalek
Adamovo zaměstnání je nevděčné. Pracuje jako obsluha přístroje, o němž je veřejnost přesvědčená, že
funguje automaticky. Izolován od společnosti zoufale touží po jakémkoli osobnějším vztahu, než je ten skrze
kovovou stěnu přístroje. Všechny jeho touhy se časem upnou k jedné z mnoha uživatelek tohoto automatu.
Je Adam schopen se ze své samoty vymanit a navázat s ní kontakt?
Adam has an ungrateful job. He operates a vending machine from inside; a vending machine that everybody
believes to be automatic. Isolated from the society, he desperately longs for a more personal relationship
than that in which he is involved through the metal wall of the vending machine. With time, he eventually
focuses all his longings on a young lady who regularly purchases drinks from him, or rather from the vending
machine. Can Adam break his loneliness and contact her?
Kontakt | Contact
88
FAMO – Film Academy of Miroslav Ondříček, Vladana Terčová, Lipová alej 2068, 397 01 Písek, Czech Republic
tel./fax: +420 382 264 212, e-mail: [email protected], [email protected], www.filmovka.cz/famo/
Jan Vejnar (1987)
2010
2009
Automatic for the People | Automatic for the People
(short)
Fatal Failure | Fatal Failure (short)
DOMINO
DOMINOES
CZ 2010
9 min | DVD
REŽIE | DIRECTOR
Žofie Zajíčková
ZVUK | SOUND
Jan Hála
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Žofie Zajíčková
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
VOŠF
STŘIH | EDITOR
Tomáš Kraus
SHORT FILMS 10
Svět, který stojí na hracích kamenech domina. Bohužel je rozdělen na dvě části. Co v jedné krajině chybí,
v druhé přebývá a naopak. A pak náhle, z ničeho nic, do města přiletí hruška. Zůstane „sedět“ na jednom
z domů a nic víc nedělá. Panáček, který se tomu snaží přijít na kloub, dojde až na místo, kde jeho svět končí.
Začíná zde svět nový, barevný, plný rostlin a co víc – s jinými gravitačními zákony… Film vypráví příběh
o snaze dvou bytostí, panáčka a panenky, rozbitou krajinu opravit a vytvořit tím nový, hodnotnější celek.
Built on domino blocks, the world is split into two; what is missing in one you find in the other. Suddenly,
a pear arrives in the city. Remaining absolutely idle, the pear does nothing but “sits” on a building. Trying
to find out what is going on, a young man reaches a place where his world finishes and the other one –
new, colourful, abundant in plants and, surprisingly, with different laws of gravitation – begins. A story
about two individuals, a young man and a young woman, and their attempt to unite the split landscape and
create a new, better world.
Kontakt | Contact
VOŠF – Film School Zlín, Veronika Domincová, Filmová 174, 761 79 Zlín, Czech Republic
tel.: +420 577 592 460, mobile: +420 604 980 581, fax: +420 577 592 404
e-mail: [email protected]
Žofie Zajíčková (1988)
2010
Domino | Dominoes (short)
89
DUŠE MLUVÍCÍ KNIHY
SPIRIT OF TALKING BOOKS
CZ 2010
21 min | DVD
REŽIE | DIRECTOR
David Havas
ZVUK | SOUND
Ivo Broum
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
David Havas
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
FAMU
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Adam Stretti, David Havas, Edita Kainrathová
STŘIH | EDITOR
Michal Pícha
„Pavel nahrává divadelní hry v divadle, kam rád chodím. Spřátelili jsme se a společnými silami natočili
jednoduchý film o vybojované lásce a talentu, který v ideálním případě člověku připomene, že má v životě na
David Havas
vybranou.“
“Pavel records dramas performed in my favourite theatre. We have become friends and together made this
film about love and talent that, ideally, reminds us that we can make a choice in our lives.”
David Havas
Kontakt | Contact
90
FAMU – Film and TV School of the Academy of Performing Arts in Prague,
Věra Hoffmannová, Smetanovo nábřeží 2, 116 65 Prague 1, Czech Republic
tel./fax: +420 224 220 955, mobile: +420 604 121 511, e-mail: [email protected], www.famu.cz
David Havas (1985)
2010
Duše mluvící knihy | Spirit of Talking Books (short)
ELEVATOR
ELEVATOR
CZ 2010
6 min | DVD
REŽIE | DIRECTOR
Jan Drozda
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Jan Drozda
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
VŠUP
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Cindy Films
STŘIH | EDITOR
Jan Drozda
ZVUK | SOUND
Jan Drozda
A symbolic expression of a human life in which the main protagonist goes through different floors of the
building like through different periods of the human life, problems, questions, temptations and doubts until
he reaches his final destination.
SHORT FILMS 10
Symbolické vyjádření lidského života. Hrdina filmu projíždí různými patry budovy, tak jako člověk prochází
různými životními etapami, problémy, otázkami, pokušeními a pochybnostmi, až dojde na konec své cesty.
Kontakt | Contact
VŠUP – Academy of Arts, Architecture and Design in Prague, Zuzana Bukovinská,
Náměstí Jana Palacha 80, 116 93 Prague 1, Czech Republic
tel.: +420 251 098 270, mobile: +420 732 523 662, fax: +420 251 098 289
e-mail: [email protected], www.vsup.cz
Jan Drozda (1986)
2010
2009
2008
Elevator | Elevator (short)
Ateliér filmová a televizní grafika | Department of Film
and TV Graphism (short)
Malé příběhy z velkého města | Small Stories from
a Big Town (short)
91
GRAFFITIGER
GRAFFITIGER
CZ 2010
10 min | Digi Beta
REŽIE | DIRECTOR
Libor Pixa
ZVUK | SOUND
Marek Musil
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Libor Pixa
PRODUCENT | PRODUCER
Pavla Kubečková
STŘIH | EDITOR
Otakar Šenovský
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
FAMU
Vtipný a lehce melancholický příběh namalovaného osamělého graffiti-tygra, jehož domovem jsou zdi a fasády
pražských domů. Město plné posprejovaných špinavých uliček a zákoutí je divokou džunglí, kde tygr hledá
cestu ke své ztracené lásce. Napínavý i veselý příběh je zpracován atraktivní kombinovanou technologií 2D
kreslené animace a reálně natočených záběrů s herci.
A humorous and sweetly melancholic story about a lonely graffiti-tiger and his life on walls and facades of
Prague houses and buildings. Full of dirty lanes and corners, the city serves as a wild jungle in which the tiger
is searching for his lost love. Thrilling and humorous, the story is presented in an attractive form combining
the elements of the 2D animation technology with film clips starring human actors.
Kontakt | Contact
92
Pavla Kubečková, Umělecká 7, 170 00 Prague 7, Czech Republic
mobile: +420 605 256 190, e-mail: [email protected], www.nutprodukce.cz
Libor Pixa (1979)
2010
2007
2005
2004
2004
Graffitiger | Graffitiger (short)
Hrůzné náhody | Horrible Coincidences (short)
PsiCHO | PsiCHO (short)
Afrika | Africa (short)
Já do lesa | Forbidden Forest (short)
LUCAS ANEB PROKLETÍ UTOPENCE
LUCAS – CURSE
CZ 2010
OF THE DRAWNED CAT
9 min | DVD
REŽIE | DIRECTOR
Jaromír Císař
ZVUK | SOUND
Tadeáš Věrčák, Jaromír Císař
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Jaromír Císař
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
VŠUP
STŘIH | EDITOR
Jiřina Pečová
SHORT FILMS 10
Dramatický příběh party vesnických koček, které se snaží zachránit své kočičí kamarády, které drží zakleté
v rybníce zlý čarodějův kocour. Tento kocour, zvaný Utopenec, číhá na místní kočky a za pomoci kouzel je
drží v jakémsi spánku na dně rybníka. Naštěstí přijede městský kocour Lucas, který zosnuje ještě se dvěma
kočičími kamarády pomstu a současně záchranu zakletých koček. Zlo je nakonec po zásluze potrestáno
a dobro vítězí – vesnice bude zase plná koček!
A dramatic story about village cats and their struggle to save their cat fellows bewitched and kept by an
evil sorcerer’s cat in the village pond. Prowling for his prey, the Drowned Cat casts a spell on the village
cats and keeps them in the local pond, sleeping. Fortunately, the city cat Lucas arrives in the village. With
a plan of revenge in his mind, he and other two fellow cats save the bewitched friends. The good
eventually triumphs over evil and the village is full of cats again!
Kontakt | Contact
VŠUP – Academy of Arts, Architecture and Design in Prague, Zuzana Bukovinská,
Náměstí Jana Palacha 80, 116 93 Prague 1, Czech Republic
tel.: +420 251 098 270, mobile: +420 732 523 662, fax: +420 251 098 289
e-mail: [email protected], www.vsup.cz
Jaromír Císař (1985)
2010
2007
2005
Lucas aneb Prokletí utopence |
Lucas – Curse of the Drawned Cat (short)
Příběh obrazu | A Tableau Story (short)
Animovaná vizitka | Animated Visit-card (short)
93
NA POVEL
AT COMMAND
CZ 2010
4 min | Digi Beta
REŽIE | DIRECTOR
František Barta
ZVUK | SOUND
Vítězslav Jíra
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
František Barta
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
FAMU
STŘIH | EDITOR
František Barta
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Infinity Vision
Moralitka o agresi komerce a ochotě společnosti se podvolit jejímu vlivu. Jak by taková kontroverze mohla
dopadnout v případe, že se pokusíte vymknout davu, o tom se přesvědčte sami.
A morale story about aggressive commercialism and the society that is willing to accept its influence. Come
and see what can happen with this controversy when you decide not to follow the crowd.
Kontakt | Contact
94
FAMU – Film and TV School of the Academy of Performing Arts in Prague,
Věra Hoffmannová, Smetanovo nábřeží 2, 116 65 Prague 1, Czech Republic
tel./fax: +420 224 220 955, mobile: +420 604 121 511, e-mail: [email protected], www.famu.cz
František Barta (1982)
2010
2006
2005
2002
Na povel | At Command (short)
Kdo se směje naposled? | Who Laugh as Last? (short)
Bohatý hovnivál | The Rich Dung-beetle (short)
Dokola | Around (short)
OTEC
FATHER
CZ 2010
26 min | DVD
REŽIE | DIRECTOR
Viktoria Dzurenková
ZVUK | SOUND
Jitka Nebeská
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Miro Šifra
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
FAMU
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Miro Šifra
HRAJÍ | FEATURING
Oskár Elek, Oskár Elek Jr., Madla Zimová
STŘIH | EDITOR
Tomáš Polenský
SHORT FILMS 10
Hraný film s dokumentárními prvky, který se snaží autenticky zobrazit komplikovaný vztah mezi otcem
a synem. Oba jsou Slováci žijící v Praze, každý z jiného důvodu. Syn studuje a věnuje se svojí kariéře,
zatímco osamělý otec sem přišel, aby se pokusil mezi nimi znovu vybudovat to, v čem v minulosti selhal.
Jeho tragikomické snahy se však míjí účinkem. Protagonisty filmu jsou neherci – skutečný otec a syn, kteří
toto drama prožívají v reálném životě.
A feature film with documentary features that attempts to authentically portray a complex relationship of
the father and the son. Both are Slovak and they both live in Prague – each for a different reason, though.
The son studies at university, focusing on his career, while his lonely father is trying to restore their
relationship that he failed to build in the past. His tragicomic attempts, however, miss the target. The film
protagonists are not professional actors. They are real persons – a father and his son – who experience
this drama in their real life.
Kontakt | Contact
FAMU – Film and TV School of the Academy of Performing Arts in Prague,
Věra Hoffmannová, Smetanovo nábřeží 2, 116 65 Prague 1, Czech Republic
tel./fax: +420 224 220 955, mobile: +420 604 121 511, e-mail: [email protected], www.famu.cz
Viktoria Dzurenková (1982)
2010
2010
2009
2009
Otec | Father (short)
Tomáš | Tomas (short)
Lesby nenosí podpatky | Lesbians Don´t Wear High Heels
(short)
Mezihra | Intermezzo (short)
2009
2008
2008
2008
2005
Šaty pro nevěstu | Dress for the Bride (short)
Románek | Love Story (short)
Malba | The Painting (short)
Šťastné a veselé | Merry Christmas (short)
Chat Girl | Chat Girl (short)
95
PEOPLE INVOLVED
PEOPLE INVOLVED
CZ 2010
26 min | HDCam
REŽIE | DIRECTOR
Jan Těšitel
ZVUK | SOUND
Barbora Hovorková
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Jan Těšitel
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
FAMU
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Marek Dvořák
STŘIH | EDITOR
Darina Moravčíková
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Česká televize
HRAJÍ | FEATURING
Daniela Forbes, Miroslav Krobot, Dana
Batulková
Příběh začíná v Brightonu a končí v Ústí nad Labem. Emily je Angličanka, Petr je Čech. On zemře a ona se
jede setkat s jeho rodiči. Její cesta je cestou za odpuštěním a jazyková bariéra není to jediné, co je třeba
překonat.
Beginning in Brighton, the story ends in Ústí nad Labem. Emily is English, Petr is Czech. He dies and she sets
off to meet his parents. Her journey is a journey for forgiveness on which the language barrier is not the only
thing to overcome.
Kontakt | Contact
96
FAMU – Film and TV School of the Academy of Performing Arts in Prague,
Věra Hoffmannová, Smetanovo nábřeží 2, 116 65 Prague 1, Czech Republic
tel./fax: +420 224 220 955, mobile: +420 604 121 511, e-mail: [email protected], www.famu.cz
Jan Těšitel (1982)
2010
2009
2009
2008
People Involved | People Involved (short)
Drahý otec | Expensive Father (short)
Duet květin ve Whitby | Flower Duet in Whitby (short)
Prádlo, prádlo, spodní prádlo | In the Mood for
Underwear (short)
2008
2006
2005
Noční | Night Shift (short)
Orange Business | Orange Business (short)
Melodie padajících slz | Melody of Falling Tears (short)
PRAVIDELNÝ ODLET
DEPARTURE: ON TIME
CZ 2010
21 min | DVD
REŽIE | DIRECTOR
Tomáš Pavlíček
ZVUK | SOUND
Marek Poledna
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Tomáš Pavlíček
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
FAMU
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Marek Brožek, Martin Tichovský
HRAJÍ | FEATURING
Václav Vydra, Tomáš Pavlíček, Jan Budař
STŘIH | EDITOR
Monika Midriaková
A deeply motivated film about a non-motivated friendship of two life’s outcasts – the twenty-year old
Ondřej who does not yet know what to do with his life and the fifty-year old Karel who already does not
know what to do at all.
SHORT FILMS 10
Hluboce motivovaný film o nemotivovaném přátelství dvou životních vyděděnců – dvacetiletého Ondřeje,
který ještě neví kudy kam životem, a padesátiletého Karla, který už neví kudy kam.
Kontakt | Contact
FAMU – Film and TV School of the Academy of Performing Arts in Prague,
Věra Hoffmannová, Smetanovo nábřeží 2, 116 65 Prague 1, Czech Republic
tel./fax: +420 224 220 955, mobile: +420 604 121 511, e-mail: [email protected], www.famu.cz
Tomáš Pavlíček (1988)
2010
2010
2009
2008
2008
Pravidelný odlet | Departure: On Time (short)
Obyčejná cesta | Ordinary Trip (short)
Obyčejný jízdní řád |Ordinary Schedule
(short)
Odskočit | Got to Go... (short)
Čerpací stanice | The Gas Station (short)
97
ROUSEK
ROUSEK
CZ 2010
14 min | DVD
REŽIE | DIRECTOR
Tomáš Klein
ZVUK | SOUND
Dominik Dolejší
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Tomáš Klein
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
FAMU
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Aleš Blabolil
STŘIH | EDITOR
David Mencl
HRAJÍ | FEATURING
Stanislav Rousek, Viera Pavlíková, Vanda
Hybnerová
Pan Rousek bloudí, truchlí, telefonuje. Po svém. Co všechno se musí stát, aby okna mohla být otevřena...
Mr Rousek wanders, mourns, phones – in his own way. What must happen for the windows to be open...
Kontakt | Contact
98
FAMU – Film and TV School of the Academy of Performing Arts in Prague,
Věra Hoffmannová, Smetanovo nábřeží 2, 116 65 Prague 1, Czech Republic
tel./fax: +420 224 220 955, mobile: +420 604 121 511, e-mail: [email protected], www.famu.cz
Tomáš Klein (1987)
2010
2010
2009
2008
2007
Rousek | Rousek (short)
V autě | In the Car (short)
Semafor | Traffic Lights (short)
Úžasný pocit | Wonderful Feeling (short)
Stačí málo | A Little’s Enough (short)
SWIMMING POOL
SWIMMING POOL
CZ 2010
7 min | Digi Beta
REŽIE | DIRECTOR
Alexandra Hetmerová
ZVUK | SOUND
Jan Šléška
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Alexandra Hetmerová
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
FAMU
STŘIH | EDITOR
Adam Patyk
A night love story of two outsiders set in a closed city swimming pool.
SHORT FILMS 10
Noční lovestory dvou outsiderů v zavřeném bazéně uprostřed velkoměsta.
Kontakt | Contact
FAMU – Film and TV School of the Academy of Performing Arts in Prague,
Věra Hoffmannová, Smetanovo nábřeží 2, 116 65 Prague 1, Czech Republic
tel./fax: +420 224 220 955, mobile: +420 604 121 511, e-mail: [email protected], www.famu.cz
Alexandra Hetmerová (1986)
2010
2009
2008
2007
2006
2006
Swimming Pool | Swimming Pool (short)
Walls Holes | Walls Holes (short)
Alergie | Allergy (short)
Vlna péče | Wave of Care (short)
Když jeleni nelení... | When Deers Don’t Slep… (short)
Vlk a Karkulka | Wolf And Little Red Riding Hood (short)
99
AUTOPOHÁDKY
CARS FAIRY TALES
CZ 2011
animation | 90 min | 35 mm, DCP
REŽIE | DIRECTOR
Jakub Kohák, Břetislav Pojar, Michal Žabka,
František Váša, Libor Pixa
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Jan Prušinovský, Břetislav Pojar, Michal
Žabka, František Váša, Libor Pixa
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Jan Šťastný, Ivan Vít
PRODUCENT | PRODUCER
Michal Podhradský
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Animation People
HRAJÍ | FEATURING
Ondřej Vetchý, Jan Hraběta, Petr Nárožný, Eva
Holubová, Pavel Liška, Viktor Preiss, Michal
Malátný
STŘIH | EDITOR
Luděk Hudec, Břetislav Pojar, Petr Staněk,
Otakar Šenovský
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
17. 3. 2011
ZVUK | SOUND
Marek Hart, Pavel Rejholec
WEBOVÉ STRÁNKY | WEB SITE
www.autopohadky.cz
Co mají společného princezna, víla, zlatá rybka a vynálezce? Neuvěříte – ale svůj vztah k automobilům!
Jedni z nejlepších českých tvůrců převedli pohádkovou knížku Jiřího Marka, zhudebněnou skupinou Chinaski,
do animovaného filmu.
What do a princess, a fairy, a goldfish and an inventor have in common? You won’t believe it – but their
regard for cars!
Some of the best Czech animators have made Jiří Marek’s legendary book of fairy tales, which was set to
music by the band Chinaski, into an animated movie.
100
Kontakt | Contact
Animation People, Michal Podhradský, Na Doubkové 8, 150 00 Prague 5, Czech Republic
mobile: +420 602 378 362, e-mail: [email protected]
International Sales
AQS, Andrea Metcalfe, tel.: + 420 221 436 222, e-mail: [email protected]
Státní fond ČR pro podporu
a rozvoj české kinematografie
The Czech State Fund
for the Support and Development
of Czech Cinematography
BLOUDÍM
I AM WANDERING
CZ 2011
feature | 74 min | DCP
REŽIE | DIRECTOR
Martin Müller
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Jan Bubela, Martin Müller, Zdenka Zvarová
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Filip Šturmankin
STŘIH | EDITOR
Tomáš Doruška
ZVUK | SOUND
Jan Paul
PRODUCENT | PRODUCER
Martin Müller
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Studio Velehrad Olomouc
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Gemini 99
HRAJÍ | FEATURING
Silvia Antolová, Vladimír Javorský, Monika
Zoubková, Soňa Valentová, Saša Gedeon,
Luboš Veselý, Rudolf Máhrla, Hana
Maciuchová, František Derfler
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
Jaro | Spring 2011
WEBOVÉ STRÁNKY | WEB SITE
www.studiovelehrad.cz/bloudim
Visual variations on the recollections of a woman in the labyrinth of a town, accompanied by the music of
Emil Viklický. The underlying theme here is the relationship between a woman and a town, their dialogue,
their passings and meetings. The stories-based film presents the woman’s encounters with the magical
town in four seasons, moods, rhythms and story lines. The main character, a Slovak student named Julie,
searches for hope, knowledge and love. Accompanying her through the town is a mysterious figure,
Jecminek, who nudges destiny her way. The film encompasses traces of fairy-tale fantasy, Moravian
lyricism and something else you’ve neverr seen in a Czech film.
UPCOMING FILMS 11
Obrazové variace na rozpomínání ženy v labyrintu magického města s hudbou Emila Viklického. Júlia je dívka,
cizinka, která přijíždí do krásného města v Evropě. Magické město ji čtyřikrát přivítá a nechá bloudit ve svém
barokním labyrintu prostoru a ozvěn. Júlia prožívá čtyři různé příběhy v různých ročních obdobích, které mají
jinou atmosféru, barvu, rytmus i děj. Doprovázena tajemným Ječmínkem hledá úkryt před starostlivou
matkou, slabými muži a především sama před sebou ve městě studentů, vojáků, umělců a andělů. Júlia znovu
a znovu prožívá svůj příběh jako hru, kde si nasazuje masky a utíká. Navždy by zabloudila v sobě, kdyby
neexistovala láska andělů, která dává odvahu žít jen jeden život – svůj.
101
Kontakt | Contact
Studio Velehrad Olomouc, Náprstkova 11B, 772 00 Olomouc, Czech Republic
e-mail: [email protected]
International Sales
Kamil Zajíček, mobile: +420 603 279 051, e-mail: [email protected]
CZECHMADEMAN
CZECHMADEMAN
CZ 2011
feature | 96 min | 35 mm
REŽIE | DIRECTOR
Tomáš Řehořek
PRODUCENT | PRODUCER
Jiří Jurtin
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Oto Klempíř, Jiří Hubáček, Milan Bukovecký
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
NOGUP agency
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Antonio Riestra
STŘIH | EDITOR
Pavel Hrdlička
ZVUK | SOUND
Tomáš Bělohradský
HRAJÍ | FEATURING
Jan Budař, Predrag Bjelac, Martin Písařík,
Kateřina Brožová
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
27. 4. 2011
WEBOVÉ STRÁNKY | WEB SITE
www.czechmademan.cz
Černá komedie o „dítěti“ našeho věku. Americký sen po česku. Takhle snadno by chtěl životem proplout
a přijít k prachům každý, jenže ono to nikdy není snadné. Czechmademan je jedním z mála neobvyklých
pohledů na uplynulých dvacet let české svobody. Film vznikl na základě vyprávění českého multimilionáře,
který za svým cílem došel nikoliv přes tunely, zakázky a neprůhledné vazby, ale velmi svéráznou cestou
„švejkovského“ selfmademana. „Totáčem“ 80. let kličkuje nepříliš vzorově a přelomový listopad prožije
rovněž nezvykle – mezi blázny v léčebně. Po revoluci už to jede. Do Německa a zpátky. Na Pankrác
a zpátky. Do Číny a zpátky. Z netušených a nekonečných možností internetu vyroste ve finále virtuální
blahobyt. Hrdina má všechno, dokonce plánuje hodně netradiční rodinu… Vypadá to na happyend, ten se
ovšem stylově zvrtne.
102
A dark comedy about a “kid” of our times. The American Dream, Czech-style. Everybody would like to
glide through life and come into money so easily. It’s not always that simple, though. Czechmademan is
one of the few unique peeks back at the past two decades of Czech freedom. The movie is based on the
narrative of a Czech multimillionaire who achieved success not by stripping companies, making crooked
deals and cronyism, but by blazing his own trail like Schweikesque self-made man. During the totalitarian
regime of the 80s, he ambles along his oddball path and then experiences the Velvet Revolution atypically,
too – in an asylum amidst nutcases. After the Revolution, he really gets rolling. To Germany and back. To
prison and back. To China and back. The intriguing and endless opportunities afforded by the Internet
eventually blossom into virtual prosperity. The hero has everything and is even planning a highly
unorthodox family... A happy ending is nigh, until everything goes up in smoke, of course...
Kontakt | Contact
Dana Voláková, Žateckých 16, 140 00 Prague 4, Czech Republic
mobile: +420 602 369033, e-mail: [email protected], www.volakova.cz
ČERTOVA NEVĚSTA
DEVIL’S BRIDE
CZ 2011
feature | 95 min | 35 mm
REŽIE | DIRECTOR
Zdeněk Troška
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Zdeněk Troška, Marek Kališ
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
David Ployhar
STŘIH | EDITOR
Dalibor Lipský
ZVUK | SOUND
Karel Jaroš
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Media Pro Pictures, Golem film
HRAJÍ | FEATURING
Václav Šanda, Eva Josefíková, Sabina
Laurinová, David Suchařípa, Barbora
Munzarová, František Němec, Jana
Andresíková, Karel Zima
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
28. 4. 2011
WEBOVÉ STRÁNKY | WEB SITE
www.certovanevesta.cz
PRODUCENT | PRODUCER
Mihai Predescu, Jan Kuděla
In a faraway kingdom where the King goes out hunt, the Queen prays to Saint Kryšpína for a baby. Their
life is empty, being deprived of the joy of a child. One day, the Queen decides to pay a visit to the Devil
that dwells in a dilapidated mill nearby. She makes a pact with him, and soon a beautiful princess,
Štěpánka, is born. She grows up joined at the hip wit Štěpán, the son of the Queen’s maid, and the two
eventually fall in love, at which point the secret pact with the Devil is revealed: the Princess is to become
the Devil’s bride on her 18th birthday. To thwart the promise, the King holds an engagement ball where
Princess Štěpánka is to become betrothed to a prince from a foreign land. The Devil comes to the ball
disguised as a handsome nobleman but Princess Štěpánka rejects him outright, and so he turns her into
a black specter appearing each night on the castle terraces. Štěpán, her childhood protector and
sweetheart, vows to free her, and thus the battle with Hell begins…
Kontakt | Contact
MediaPro Pictures, Barbora Zemanová, Kříženeckého nám. 1078/5, 152 00 Prague 5, Czech Republic
tel.: +420 234 023 016, mobile: +420 725 727 441, fax: +420 234 023 003,
e-mail: [email protected]
International Sales
MediaPro Distribution, Claudia Stavrositu, 53 Maior Ion Coravu Str., 030 853 Bucharest, Romania
tel.: +40 318 256 014, e-mail: [email protected]
Státní fond ČR pro podporu
a rozvoj české kinematografie
The Czech State Fund
for the Support and Development
of Czech Cinematography
UPCOMING FILMS 11
V království, kde král jezdí jen na lovy, prosí netrpělivá královna svatou Kryšpínu o miminko. Když jí dojde
trpělivost, obrátí se na čerta, žijícího nedaleko ve starém rozpadlém mlýně a královně se zakrátko narodí
holčička. Malá princezna vyrůstá po boku Štěpána, který je synem královniny komorné a časem se do sebe
zamilují. Když vyjde najevo, že královna podepsala smlouvu s čertem a princezna se má stát v den svých
osmnáctých narozenin Luciperovou nevěstou, uspořádá král ples, kde se má Štěpánka zasnoubit s princem
z jiné země a tak uniknout svému osudu. Jedním z nápadníků je i Luciper, kterého však Štěpánka odmítne.
Ten ji zakleje do přízraku, zjevujícího se pak každou noc na terasách zámku. Štěpán se ji rozhodne
vysvobodit a pustí se do boje proti peklu…
103
DIVADLO SVOBODA
THEATRE SVOBODA
CZ 2011
documentary | 95 min | HDCam
REŽIE | DIRECTOR
Jakub Hejna
PRODUCENT | PRODUCER
Jiří Konečný
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Jakub Hejna, Barbora Příhodová
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
endorfilm
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Jiří Chod
STŘIH | EDITOR
Jakub Hejna
ZVUK | SOUND
Richard Müller
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Česká televize, Young Film
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
Jaro | Spring 2011
WEBOVÉ STRÁNKY | WEB SITE
www.divadlo-svoboda.cz
„Tma je mým hrubým materiálem. Tak jako truhlář používá dláto, já se pokouším své divadlo vykrajovat ze
tmy.“
Josef Svoboda
„Vyrůstal jsem v domě člověka, který byl výjimečným scénografem, ale také mým dědou, se kterým jsem
moc nemluvil. Hrál jsem si v jeho ateliéru, díval se, jak vyrábí ve sklepě divadelní modely, poslouchal s ním
Beethovena. Bylo mi 25, když umřel, a já si uvědomil, že o něm téměř nic nevím. Tma a prázdný prostor,
o kterých tak často mluvil jako o materiálu, s nímž pracuje, zaplnily moji hlavu. Rozhodl jsem se zkoumat onu
tmu a prostor filmem, naplnit je tím, co nezemřelo společně s dědou. A pátrat tak po věcech a myšlenkách,
Jakub Hejna
které nás přežívají.“
Základní linií filmu je osobní pátrání vnuka Jakuba po jeho zesnulém dědovi, slavném scénografovi Josefu
Svobodovi. Výsledkem pátrání je představit tuto výjimečnou osobnost tak, jak ji dosud málokdo zná.
104
“Darkness is my raw material. Just as the sculptor needs his clay, the carver needs his wood; I carve my
Josef Svoboda
theatre out of darkness.”
“I grew up in the home of a man who was a brilliant stage designer, yet also my grandfather to whom I did
not talk much. I was twenty-five when he died and I knew very little about him. I decided to explore the
Jakub Hejna
darkness and the emptiness and to search for some of the things that outlive us.”
The only Czech documentary dealing with Josef Svoboda’s life and work in a comprehensive and profound
manner as well as the only film to incorporate archive materials related to Svoboda’s work and private life
that have never been published.
Kontakt | Contact
endorfilm, Jiří Konečný, Přímětická 4, 140 00 Prague 4, Czech Republic
tel./fax: +420 241 730 780, mobile: +420 602 358 373, e-mail: [email protected]
DOBA MĚDĚNÁ
COPPER AGE
CZ 2011
documentary | 52 min | DVD
REŽIE | DIRECTOR
Ivo Bystřičan
PRODUCENT | PRODUCER
Vít Klusák, Filip Remunda
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Ivo Bstřičan, Martin Mareček
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Hypermarket Film
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Jiří Málek
STŘIH | EDITOR
Martin Mareček
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
CEE Bankwatch Network
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
13. 1. 2010
ZVUK | SOUND
Václav Flegl
Kdysi měla jedna nuzná a zadlužená země hodně mědi. Všichni v té zemi z toho něco málo měli. Pak se za ni
najednou neplatilo tak dobře jako dřív. Kdosi té zemi poradil, aby doly prodala. A stalo se. Nato se zase měď
prodávala dobře, jenže většina peněz už putovala do kapes za hranice. Ta země už z mědi nikdy neměla skoro
nic. Nesmysl? Blesková dokumentární inspekce do Zambie rozplétá absurdní příběh o globální ekonomice,
v němž svou roli, skrze své evropské daně, hrajete i vy.
UPCOMING FILMS 11
Once upon a time, one poor, indebted country had a lot of copper and from it everybody in the country
was benefiting a little bit. But then the price of copper fell. Somebody recommended that the country sell
its mines, and this took place. Later, copper prices recovered, but now most of the money flew to pockets
outside the country. Since then that same country has received almost nothing from its copper. Total
nonsense? A documentary investigation into Zambia reveals the absurd story of a global economy in which
you – with your European money – play a role too.
105
Kontakt | Contact
Hypermarket Film, Tereza Horská, Křemencova 10, 110 00 Prague 1, Czech Republic
tel./fax: +420 222 937 341, mobile: +420 602 335 559
e-mail: [email protected], www.hypermarketfilm.cz
FIMFÁRUM – DO TŘETICE VŠEHO DOBRÉHO 3D
FIMFARUM THIRD TIME
CZ 2011
LUCKY 3D
animation | 75 min | 35 mm / DCP 3D
REŽIE | DIRECTOR
Kristina Dufková, Vlasta Pospíšilová,
David Súkup
VÝTVARNÍK | ART DIRECTOR
Denisa Grimmová Abrhámová, Petr Poš,
Patricie Ortiz Martinéz
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Jiří Kubíček, Martin Vandas
PRODUCENT | PRODUCER
Martin Vandas
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Hubert Hesoun, Zdeněk Pospíšil,
Jaroslav Fišer
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
MAUR film
STŘIH | EDITOR
Pavel Hrdlička, Bohdan Buďárek,
Adéla Špaljová
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Česká televize, Felix International,
Krátký film Praha
ZVUK | SOUND
Marek Musil
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
10. 2. 2011
MLUVÍ | VOICE
Jan Werich
WEBOVÉ STRÁNKY | WEB SITE
www.fimfarum.cz
Nový fimfárovský projekt navazuje na předchozí pestrost, proporčně se však ocitáme ve zcela nové rovině.
Zatímco pohádka Vlasty Pospíšilové O kloboučku s pérkem sojčím aneb Král měl tři syny směřuje již
k tradiční stopáži 25 minut, David Súkup vytvořil pohádku Rozum a Štěstí na hranici celovečerního filmu (40
minut – práce s původním Werichovým komentářem neumožňuje pohádku prodloužit). Naopak Kristina
Dufková s Denisou Grimmovou Abrhámovou zpracovaly kratičkou 10 minutovou anekdotu Jak na Šumavě
obři vyhynuli. Ani tentokrát se tvůrci neodkazují jen ke klasickým pohádkovým prostředím, ale plně využívají
Werichův moderní pohádkový duch. Vedle automobilového nadšení královských synů, obsahují i další
pohádky moderní prvky a odkazy: postava Štěstí jako hippee, filmový štáb na Šumavě atd…
106
How the Ogres Died Out in the Mountains (10 minutes, Director: Kristina Dufková)
The story is transplanted to the 1960s, in similar fashion to the other two Werich stories in the latest
Fimfarum film. A team of three filmmakers goes on an expedition in the Sumava Mountains to see if it is
true that Ogres still live there, and the question is – what will they find?
The Hat and the Little Jay Feather (25 minutes, Director: Vlasta Pospíšilová)
A fairy tale about old, nostalgic memories of long-lost youth. Not everybody manages walk down memory
lane, even for a brief spell like the King does. But it is king. He triumphs over his overbearing brothers and
makes the King’s greatest wish come true.
Reason and Luck (40 minutes, Director: David Súkup)
A story where Reason and Luck are competing, but ultimately must combine their efforts to prevail over
the Folly and Misfortune that abound all around.
Kontakt | Contact
MAUR film, Alena Vandasová, Salvátorská 4, 110 00 Prague 1, Czech Republic
mobile: +420 775 117 646, e-mail: [email protected], www.maurfilm.com
International Sales
HungariCom, Mesterhazi u. 10., 1116 Budapest, Hungary
tel.: +36 136 517 50, fax: +36 136 517 55, e-mail: [email protected], www.hungaricom.com
Státní fond ČR pro podporu
a rozvoj české kinematografie
The Czech State Fund
for the Support and Development
of Czech Cinematography
LABYRINT
LABYRINTH
CZ 2011
feature | 90 min | 35 mm
REŽIE | DIRECTOR
Tomáš Houška
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Tomáš Houška
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Martin Matiášek, Michael Gahut
STŘIH | EDITOR
Marek Bureš
ZVUK | SOUND
Tomáš Bělohradský
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
StoPro Film
HRAJÍ | FEATURING
Lucie Vondráčková, Jan Zadražil, Martin
Zbrožek, Mary Coronado
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
31. 3. 2011
WEBOVÉ STRÁNKY | WEB SITE
www.labyrint-film.cz
PRODUCENT | PRODUCER
Štefan Voržáček
Renata se touží stát významnou novinářkou. Její bývalý přítel David by jí rád pomáhal, protože ji stále miluje.
Honza hledá nové materiály pro svou disertační práci o statice středověkých sklepů a Kiara se zdá být
fascinována historií staré Prahy. Když se ale společně rozhodnou prozkoumat pražské podzemí, ukáže se, že
se na sebe vzájemně nemohou spolehnout. Jakoby Labyrint začal hrát svou vlastní hru. Ačkoliv mají pocit,
že kontrolují situaci, realita se jeví být zcela odlišná. Protože nikdo neví, co je to strach, dokud jej neprožije.
UPCOMING FILMS 11
Renata wants to become a famous journalist. Her ex-boyfriend David wants to help her with her career as
he loves her. Honza is looking for some materials for his report regarding structural analyses of medieval
cellars. And Kiera seems to be fascinated by Prague history. When they decide to explore subterranean
Prague, it seems that nobody can rely upon anybody there. It looks like the Labyrinth has started to play its
own game. Even though they think they know what is going on, in reality the story is much more complex.
Because nobody knows what a fear is until it is experienced.
107
Kontakt | Contact
StoPro Film, Štefan Voržáček, Konviktská 24, 110 00 Prague 1, Czech Republic
mobile: +420 775 630 002, e-mail: stoprofilm@volny.cz
LIDICE
LIDICE
CZ, SK 2011
feature | 110 min | 35 mm
REŽIE | DIRECTOR
Petr Nikolaev
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Zdeněk Mahler
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Antonio Riestra
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Movie
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Magic Box, Magic Box (SK), Česká televize,
Slovenská televízia (SK), Tomáš Vican
STŘIH | EDITOR
Adam Dvořák
HRAJÍ | FEATURING
Karel Roden, Zuzana Fialová, Zuzana
Bydžovská, Ondřej Novák, Roman Luknár
ZVUK | SOUND
Pavel Rejholec
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
9. 6. 2011
PRODUCENT | PRODUCER
Adam Dvořák
WEBOVÉ STRÁNKY | WEB SITE
www.filmlidice.cz
„Až se budou budoucí generace ptát, za co jsme ve 2. světové válce bojovali, povězte jim o příběhu Lidic.“
Frank Knox, ministr námořnictva USA (1941–1944)
Vypálení této vesnice byl jediný oficiálně přiznaný akt genocidy fašistického Německa, který za války otřásl
celým světem. Divákům se představí tři spjaté příběhy odehrávající se na pozadí tragického vypálení Lidic
(1942). První je o nešťastné rodině, ve které otec v hádce neúmyslně zabije svého syna a je za svůj čin
odsouzen. Pobytem ve vězení unikne osudu ostatních lidických obyvatel a jako jediný muž z vesnice přežije.
Druhým je příběh dopisu, který se stal záminkou pro tuto nacistickou operaci, ač se ve skutečnosti jednalo
o zdánlivě nevinnou lež, jenž měla zamaskovat nevěru. Třetí příběh je o strachu, o osobní zodpovědnosti
a o tom, zda je opravdovou výhrou přežít, když cenou za to je ztráta vlastní důstojnosti a cti.
108
“When future generations ask what we were fighting for in World War II, tell them we did it for the story
Frank Knox, U.S. Secretary of the Navy (1941–1944)
of Lidice.”
The burning of this village was Nazi Germany’s only officially admitted genocidal act during the war that shook
the world during. It presents to audiences three interconnected stories that unfurl in connection with the tragic
burning and razing of Lidice (1942). The first is about an unfortunate family where the patriarch accidentally kills
his son in the heat of an argument and is then sentenced to prison. Paradoxically, incarceration saves his life,
as he managed to avoid the fate of all the other Lidice residents. The second is the story of a letter that became
the pretense for this Nazi massacre, even though it, too, was evidently an innocent lie aimed at covering up
for infidelity. The third story is about fear, about personal responsibility and about whether surviving is truly
winning when the prize comes in exchange for the loss of once’s dignity and honor.
Kontakt | Contact
Movie, Adam Dvořák, Křížová 4, 150 00 Prague 5, Czech Republic
mobile: +420 608 979 718, e-mail: adam.dvorak@bioscop.cz
Státní fond ČR pro podporu
a rozvoj české kinematografie
The Czech State Fund
for the Support and Development
of Czech Cinematography
NEVINNOST
INNOCENCE
CZ 2011
feature | 100 min | 35 mm
REŽIE | DIRECTOR
Jan Hřebejk
PRODUCENT | PRODUCER
Rudolf Biermann, Tomáš Hoffman
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Petr Jarchovský
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
In Film Praha, Infinity Prague
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Martin Šácha
STŘIH | EDITOR
Vladimír Barák
HRAJÍ | FEATURING
Ondřej Vetchý, Aňa Geislerová, Luděk Munzar,
Alena Mihulová, Zita Morávková, Miroslav
Hanuš
ZVUK | SOUND
Michal Holubec
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
20. 1. 2011
The descent from the top of the ladder to the bottom of the barrel can be very quick. Sometimes just one
sentence suffices to destroy everything you’ve built up like a house of cards. A respected doctor, beloved
father and husband faces charges of a very serious crime. Overnight he exchanged his high-class address
for a cell in custodial prison, a place from which proving one’s innocence proves very hard, especially when
the opposition is being aided by a man who may be motivated by personal revenge. They say that the truth
always prevails over lies and hatred in the end. That does not necessarily guarantee victory, however.
Especially when your efforts to save yourself expose certain secrets that should remained buried for ever.
UPCOMING FILMS 11
Cesta z vrcholu na absolutní dno může být velmi rychlá. Někdy stačí jediná věta a všechno, co jste dosud
budovali, se zhroutí jako domeček z karet. Uznávaný lékař, milovaný otec a manžel čelí obvinění z velmi
těžkého zločinu. Ze dne na den vyměnil dobrou adresu za celu ve vazební věznici, odkud se nevina prokazuje
hodně těžko, zvlášť když protistraně pomáhá člověk, který může být motivován osobní pomstou. Pravda prý
nakonec vždycky zvítězí nad lží a nenávistí. Někdy to ale nemusí znamenat vítězství. Zvlášť když ve snaze
zachránit se vyplavou na světlo tajemství, která měla zůstat navždy skrytá.
109
Kontakt | Contact
In Film Praha, Josefina Borecká, Máchova 21, 120 00 Prague 2, Czech Republic
tel.: +420 222 515 357, fax: +420 222 510 613, mobile: +420 602 884 997
e-mail: infilm@infilm.cz, www.infilm.cz
NICKYHO RODINA
NICKY’S FAMILY
SK, CZ 2011
documentary | 96 min | 35 mm
REŽIE | DIRECTOR
Matej Mináč
PRODUCENT | PRODUCER
Matej Mináč, Patrik Pašš
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Matej Mináč, Patrik Pašš
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
W.I.P., Trigon Production (SK)
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Dodo Šimončič, Antonín Daňhel, Martin
Kubala, Peter Zubal
STŘIH | EDITOR
Patrik Pašš
ZVUK | SOUND
Peter Németh, Igor Vrabec
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
J&T, Česká televize, Slovenská televízia (SK),
RWE
HRAJÍ | FEATURING
Michal Slaný, Klára Issová, Aneta Faitová
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
20. 1. 2011
Jeden muž, Nicholas Winton, jehož příběh stále, i po 70-ti letech, inspiruje svět, zvláště mladou generaci.
Film vypráví o jedné z největších záchranných operací v historii a jejím trvalém vlivu na současný svět.
Wintonovská série pokračuje – celovečerní dokumentární film s hranými rekonstrukcemi Nickyho rodina.
One man, Nicholas Winton, and his story can still inspire the world, especially the young generation, even
70 years later. The movie tells of one of the greatest rescue operations of all time and its lasting impact
on the world today.
The Winton series continues with Nicky’s Family, a full-length documentary featuring dramatic reenactments.
110
Kontakt | Contact
Trigon Production, Patrik Pašš, Sibírska 39, 831 02 Bratislava, Slovak Republic
tel./fax: +421 244 458 477, +421 244 456 673, +421 244 455 191, mobile: +421 907 705 200
e-mail: trigon@trigon-production.sk, www.trigon-production.sk
Iveta Pospíšilová, e-mail: pospisilova@trigon-production.sk
W.I.P., Matej Mináč, Na Petřinách 2, 162 00 Prague 6, Czech Republic
e-mail: mminac@yahoo.com
OD VIŠNÍ DO VIŠNÍ
FROM CHERRIES
TO CHERRIES
CZ 2011
documentary | 57 min | DCP
REŽIE | DIRECTOR
Jana Boršková
PRODUCENT | PRODUCER
Čestmír Kopecký
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Jana Boršková
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
První veřejnoprávní
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Jana Boršková, Martina Spilková, Jarmila
Boršková
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
FAMU
STŘIH | EDITOR
Ivana Davidová
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
3. 3. 2011
ZVUK | SOUND
Martin Ženíšek
WEBOVÉ STRÁNKY | WEB SITE
www.odvisnidovisni.cz
How do the deaths of our closest relatives affect us? Can we find the strength to accept the reality to which
we have hitherto shut our eyes? From Cherries to Cherries was made by the director and her mother in the
wake of her father's death. Amidst the orchard her father used to tend, the two seek emotional bonds to the
man of the family, as well as their relationship with each other. Although the film's central topic is the death
of a loved one, the point of departure is life itself, sympathy and forgiveness.
The movie raises key questions about the extent of love in familial relationships. What mark do fathers leave
on their daughters? What role does sacrifice play in intimate relationships?
The protagonists seek to understand certain difficult moments with the man of the family, to come to terms
with the past and to find a point of departure in the present. Despite feeling grief, they still manage to share
moments of joy and become cognizant of their newfound freedom.
Kontakt | Contact
První veřejnoprávní, Čestmír Kopecký, Národní 28, 110 00 Prague 1, Czech Republic
mobile: +420 602 666 676, e-mail: kopecky@cestmir.cz, www.cestmir.cz
Státní fond ČR pro podporu
a rozvoj české kinematografie
The Czech State Fund
for the Support and Development
of Czech Cinematography
UPCOMING FILMS 11
Jak nás poznamená smrt nejbližších příbuzných? Najdeme v sobě sílu přijmout skutečnosti, před kterými jsme
dřív zavírali oči? Od višní do višní natočila autorka spolu s matkou po úmrtí svého otce. Na pozadí roku v sadu,
o který se otec dříve staral, hledají společně citové vazby k mužům v rodině a vztah samy k sobě. Přestože
ústředním tématem filmu je smrt nejbližších příbuzných, východiskem je život sám, porozumění a odpuštění.
Film si klade základní otázky na téma míry lásky v rodinných vztazích. Jak poznamenávají otcové výchovou
svoje dcery? Jaký význam má obětování se v partnerském vztahu?
Hlavní protagonistky se snaží nalézt cestu k pochopení některých těžkých momentů s muži ve své rodině,
vyrovnat se s minulostí a najít východisko v přítomnosti. Přestože cítí smutek, dokáží spolu prožívat veselé
okamžiky a uvědomí si i nově nalezenou svobodu.
111
ODCHÁZENÍ
HAVEL’S LEAVING
CZ 2011
feature | 95 min | 35 mm
REŽIE | DIRECTOR
Václav Havel
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Václav Havel
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Jan Malíř
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
BUC-FILM
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Michaela a Zdeněk Bakala, Česká televize,
Bontonfilm, Centrum rozvoje Česká Skalice
STŘIH | EDITOR
Jiří Brožek
HRAJÍ | FEATURING
Josef Abrhám, Jiří Bartoška, Jan Budař,
Jaroslav Dušek, Václav Havel, Dagmar
Havlová Veškrnová, Eva Holubová
ZVUK | SOUND
Viktor Ekrt
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
22. 3. 2011
PRODUCENT | PRODUCER
Jaroslav Bouček
WEBOVÉ STRÁNKY | WEB SITE
www.havelodchazeni.cz
www.havelsleaving.com
Světově uznávaný dramatik a politik Václav Havel se poprvé stane režisérem, aby převedl na filmové plátno
hru, kterou s úspěchem uvedly domácí i zahraniční scény. Setkání Václava Havla s filmovou režií, řečeno jeho
slovy – v závěru jeho veřejné kariéry – je poněkud symbolické. Jeho rodina, především v osobě strýce Miloše
Havla, je úzce spojena s rozvojem československého filmu a vybudováním filmového průmyslu v období
první republiky. Odcházení je příběhem zlomového bodu v lidském životě. Dr. Vilém Rieger po dlouhá léta
zastával funkci kancléře, nedávno však o ni přišel a zřejmě se s tím neumí vnitřně vyrovnat. I když se snaží
nedat to najevo, v podstatě se mu zhroutil svět. Musí se vystěhovat z vládní vily, která se už za ta léta stala
jeho domovem, a musí se účastnit nedůstojné procedury oddělování erárních věcí od věcí soukromých.
Zároveň – a hlavně – musí prožít rozklad svého okolí, svého „dvora“, a uvědomit si, jak málo ho vlastně znal.
112
The film is based on a symmetrical composition of scenes mapping Reiger’s last two days in his villa before
finally being evicted. The others present are mostly residents of the villa, the secretaries taking inventory of
the contents, and visitors from outside who arrive and then leave again, like Vlasta and Albín, Jack and Bob,
who are working on an interview, or Bea. With each additional scene, the situation gradually goes from bad
to worse. Irena loses her respect for Rieger, particularly after catching him with Bea in the gazebo. Vlasta
not only rescinds her offer of a new roof but even proposes a change to Rieger’s will. The journalists turn
out to be shills for the tabloid press, which won’t print Rieger’s replies to political questions, focusing
instead solely on his private life and thus casting his departure from public life in a disreputable light. The
part before the end, where Rieger loses his mind, is expressed by all the characters taking a wild romp in
and around the pool, accompanied by a huge light show.
Kontakt | Contact
BUC-FILM, Čs. armády 405/8, 160 00 Prague 6, Czech Republic
tel.: +420 251 819 441, fax: +420 267 073 516, e-mail: buc-film@wo.cz
www.bucfilm.cz
International Sales
Eliška Kaplicky Fuchsová, Na Pískách 1157 / 62, 160 00 Prague 6, Czech Republic
tel.: +420 251 819 441, fax: +420 267 073 516, e-mail: eliska@simplycinema.cz www.simplycinema.cz
Státní fond ČR pro podporu
a rozvoj české kinematografie
The Czech State Fund
for the Support and Development
of Czech Cinematography
OSTROV SVATÉ HELENY
SAINT HELENA ISLAND
CZ 2011
feature | 85 min | DCP
REŽIE | DIRECTOR
Vlastimil Šimůnek
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
cinemania
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Vlastimil Šimůnek, Andrea Bílková
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Richard Špůr
HRAJÍ | FEATURING
Ladislav Kerndl, Tatiana Vilhelmová, Pavel
Bobek, Zuzana Slavíková, Bolek Polívka, Iva
Kubelková, Lada Jelínková, Miroslav Albert,
Štefi Táborská, Václav Táborský
STŘIH | EDITOR
Filip Issa
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
24. 2. 2011
ZVUK | SOUND
Jiří Mach, Roman Čapek
WEBOVÉ STRÁNKY | WEB SITE
www.ostrovsvateheleny.com
PRODUCENT | PRODUCER
Vlastimil Šimůnek
How to cope with the twilight of our lives? How to compel decisions never undertaken, how to feel
repressed emotions? St. Helena Island is a story about the solitude of a man who entertained travelers on
thousands of ocean liners. He wanted to conquer the world with his band, and he eventually ended up back
home in the Czech Republic, alone. With no wife, no daughter, no band, just his broken health. The story
of an aging musician who sets out to find his long-lost daughter in a remote Czech village in the Romanian
Banat. On this “cruise” across the mainland to the mountains in Romania he discovers what his life was all
about. Lada Kerndl stars in this feature film about solitude of a sea wolf and hope for better luck.
UPCOMING FILMS 11
Jak se vyrovnat s blížícím se koncem naší životní cesty? Jak dohnat neučiněná rozhodnutí, procítit potlačené
city? Ostrov Svaté Heleny je příběhem o samotě člověka, který bavil tisíce lidí na zaoceánských parnících,
s kapelou chtěl dobýt svět a nakonec skončil doma v Čechách sám. Bez ženy, bez dcery, bez kapely,
s pochroumaným zdravím. Příběh stárnoucího muzikanta, který se vydává hledat ztracenou dceru do
zapomenuté české vesnice v rumunském Banátu. Na této „plavbě“ po souši do hor v dalekém Rumunsku
zjišťuje, jaký byl jeho život. Laďa Kerndl v hlavní roli celovečerního filmu o samotě mořského vlka a naději na
lepší osud.
113
Kontakt | Contact
cinemania, Martin Kořínek, Ovenecká 32, 170 00 Prague 7, Czech Republic
mobile: +420 603 423 763, e-mail: martin@cinemania.cz, www.cinemania.cz
PO DLOUHÉ NOCI DEN
DAY AFTER
THE LONG NIGHT
DE, CZ 2011
documentary | 89 min | Digi Beta
REŽIE | DIRECTOR
Tomáš Kudrna
PRODUCENT | PRODUCER
Simone Baumann, Kateřina Černá
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Tomáš Kudrna
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Le Vision (DE)
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Marcus Winterbauer
STŘIH | EDITOR
Evženie Brabcová, Šimon Špidla
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Negativ
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
Jaro | Spring 2011
ZVUK | SOUND
Daniel Němec
Přišli z Polska, Ruska, Ukrajiny, Česka, Francie, Holandska a Belgie – nuceně nasazení pracovníci, kteří se
během II. světové války starali o zásobování fronty a udržení života v Německu. Pracovali v muničních
továrnách, vyráběli potřeby pro domácnost nebo byli nasazeni v zemědělství. Během této doby muselo tuto
službu Třetí říši poskytnout téměř 13 milionů nuceně nasazených. Byli přitaženi většinou z oblastí
podrobených německou armádou nebo z německých protektorátů. Mnohým z nich změnily válečné události
cestu jejich života navždy. Poprvé se nějaký dokumentární film věnuje detailně životu nuceně nasazených
po válce. Hledá odpověď na otázku, jak byl natrvalo formován a ovlivněn život jedince. Jako tomu bylo
u Ukrajinky Inny Klimenkové, Polky Barbary Müller a Češky Libuše Audrlické. Tři osudy, které nemohou být
odlišnější a přeci mají jedno společné, nucené práce v nacistickém Německu.
114
They arrived from Poland, Russia, Ukraine, the Czech Republic, France, Holland and Belgium – forced
laborers deployed to churn out supplies for the battlefront and the German home front during the Second
World War. They toiled in munitions factories, produced household goods or worked in agriculture. There
were some 13 million of these forced laborers working for the Third Reich during that period. They were
brought in mostly from the countries occupied by the German army or from the German protectorates. For
most, the experience changed their lives forever. This groundbreaking documentary, the first to examine
the forced laborers’ post-war fates, seeks to answer the question of how their lives were affected by this
experience. What happened to the Ukrainian Inna Klimenko, the Pole Barbara Muller and the Czech Libusa
Andrlicka? Three lives which could not be more different yet have one thing in common – forced labor in
Nazi Germany.
Kontakt | Contact
Negativ, Zuzana Bieliková, Ostrovní 30, 110 00 Prague 1, Czech Republic
mobile: +420 608 141 437, e-mail: zuzana@negativ.cz, www.negativ.cz
Státní fond ČR pro podporu
a rozvoj české kinematografie
The Czech State Fund
for the Support and Development
of Czech Cinematography
REKVALIFIKACE
RETRAINING
CZ 2011
feature | 80 min | 35 mm, DCP
REŽIE | DIRECTOR
Vlado Štancel
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Vlado Štancel
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Antonín Žovinec
STŘIH | EDITOR
Tomáš Konvička
ZVUK | SOUND
Ondřej Konvička
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Pegasfilm
HRAJÍ | FEATURING
Vlado Štancel, Sabina Vojvodová, Milan
Kačmarčík, Kateřina Tschornová, Lucie
Kožinová, Ernesto Čekan, Pavel Vondruška,
Karel Hábl
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
26. 5. 2011
WEBOVÉ STRÁNKY | WEB SITE
www.filmrekvalifikace.cz
PRODUCENT | PRODUCER
Jan Lengyel
Crazy comedy about strange job searching of Mr. Zrzavy, who is not already a young man full of energy.
His situation is going complexify, when he gets together with local mafia gang...
UPCOMING FILMS 11
Film Rekvalifikace mapuje situaci člověka, který svým věkem přesáhl padesátku, přišel ne vlastní vinou
o práci a nyní ji hledá. Příběh pana Zrzavého je napsaný podle neobyčejných zážitků obyčejných lidí. Jeho
vzorem jsou tisíce odborníků ve zralém věku, kteří vlivem vnějších okolností přišli o práci. Poněkud
absurdní dobrodružství nezaměstnaného pana Zrzavého se prolíná s příběhem mužů z druhého konce
společnosti. Mafiáni Oskar se Žoržem si užívají života plnými doušky. Mají na to. Je vůbec něco, co by si
nemohli dovolit? Jestli něco takového existuje, uvidíte ve filmu plném absurdit, paradoxů a humoru.
115
Kontakt | Contact
Pegasfilm, Jan Lengyel, Bavorská 856, 155 41 Prague 5, Czech Republic
mobile: +420 608 032 119, e-mail: lengyel@pegasfilm.cz
www.pegasfilm.com
V PEŘINĚ
IN THE DUVET
CZ 2011
feature | 100 min | DCP 3D
REŽIE | DIRECTOR
F. A. Brabec
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Miroslav Adamec
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
F. A. Brabec
STŘIH | EDITOR
Jan Matlach
ZVUK | SOUND
Jiří Klenka
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Hollywood Classic Entertainment
HRAJÍ | FEATURING
Lucie Bílá, Karel Roden, Amélie Pokorná,
Matěj Převrátil, Bolek Polívka, Eliška
Balzerová, Nina Divíšková, Arnošt Goldflam,
Jiří Mádl, Anna Stropnická, Nikol Moravcová
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
3. 3. 2011
WEBOVÉ STRÁNKY | WEB SITE
www.vperinach.cz
PRODUCENT | PRODUCER
Igor Konyukov
Magický svět dobrých i zlých snů, který se ukrývá přímo v našich peřinách, ožije v muzikálové pohádce
F. A. Brabce ve formátu 3D. Na malebném náměstí stojí proti sobě dva domy. V jednom se nachází čistírna
peří, v druhém má kabinet paní Hilda – vykladačka snů. Mezi nimi vládne nepřátelství na život a na smrt.
Dědeček z čistírny nedávno objevil skrytý svět snů v peřinách a umí z nich zlé sny odfiltrovat. Vykladačka
snů je díky tomu bez práce. Všem v okolí se zdají samé pěkné sny a s těmi se pro radu nechodí. A kdyby
se něco ošklivého do spaní přece prodralo, stačí si dát peřinu vyčistit. Zlé sny skončí zamčené ve sklepení
pod čistírnou. Ale jednoho dne děda záhadně zmizí. Celou rodinu z čistírny pak čeká dobrodružství,
o kterém se nikomu ani nezdálo. Boj s paní Hildou a boj o sny a se samotnými sny vyvrcholí v magickém
světě, přímo v peřinách.
116
A magical world of both sweet dreams and nightmares hidden right in our duvets is brought to life in this
3D musical fairy tale directed by F. A. Brabec. On a picturesque square there are two houses. The first is
the feather cleaner’s, and the other one houses the office of Miss Hilda, a dream-reader. These two are
real enemies. The grandfather from the family of feather cleaners discovers a world of dreams hidden in
duvets and figures out how to eliminate the bad dreams. Consequently, Hilda has no business in her
dream-reader’s office. Everyone in town is dreaming quite nicely and nobody is seeking advice. If
something ugly were to make its way into someone’s dream, all they would need to do is have the duvet
cleaned. All the bad dreams are locked up in a vault beneath the feather cleaner’s house. But one day the
old man disappears... His whole family becomes involved in an adventure they had never even dreamed
of. Their fight with Hilda for their dreams culminates in a magical pillow world right in their duvets.
Kontakt | Contact
Hollywood Classic Entertainment, Lucie Mazůrková, Psohlavců 8, 147 01 Prague 4, Czech Republic
tel.: +420 226 224 111, fax: +420 226 224 110, e-mail: lucie@hce.cz
International Sales
Karina Korenblum, mobile: +420 603 880 048, e-mail: korenblum@hce.cz
VŠE PRO DOBRO SVĚTA A NOŠOVIC
ALL FOR THE GOOD
OF THE WORLD
CZ 2011
AND NOSOVICE
documentary | 82 min | 35 mm, DCP
REŽIE | DIRECTOR
Vít Klusák
PRODUCENT | PRODUCER
Vít Klusák, Filip Remunda
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Vít Klusák
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
Hypermarket Film
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Jakub Halousek
KOPRODUCENTI | CO-PRODUCERS
Česká televize
STŘIH | EDITOR
Janka Vlčková
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
17. 2. 2011
ZVUK | SOUND
Michal Gábor, David Nagy, Václav Flegl,
Martin Jílek
WEBOVÉ STRÁNKY | WEB SITE
www.vseprodobrosvetaanosovic.cz
An original portrait of a Czech village that houses a giant car plant built by South Korea’s Hyundai. Before
the village turned into an industrial zone, many of the landowners had no intention of selling their plots of
land... Not until many of them faced pressure from their neighbors who had accepted approx. EUR 4000 in
compensation and not until they received death threats. Using nine protagonists, the film paints a portrait
of a village changed beyond recognition. A humorous yet compelling film about a field that yields cars.
UPCOMING FILMS 11
Celovečerní dokumentární film Vše pro dobro světa a Nošovic je svébytným portrétem moravskoslezské
vesnice, ve které – jak místní říkají – přistálo UFO v podobě obří stříbřité továrny: korejské automobilky
Hyundai. Z vesnice se tak stala průmyslová zóna. Mnozí z majitelů polí, na kterých dnes automobilka stojí,
však dlouho své pozemky prodat nechtěli. Donutil je až nátlak jejich sousedů, kterým místní politici nabídli
tzv. kompenzaci za zhoršené životní podmínky: 100 000 korun pro každou rodinu. Rozhodujícím argumentem
se tak nakonec stal anonymní dopis, který odolávajícím sedlákům hrozil smrtí. Jako filmaři jsme tyto pohnuté
události zaznamenali, ale těžiště filmu stojí jinde: do Nošovic se vracíme tři roky od okamžiku, kdy všechno
změnil onen výhružný dopis a skrze devět postav spřádáme intimně hravý portrét místa, které se náhle
a nevratně proměnilo k nepoznání. Tragikomický film o poli, na kterém rostou auta.
117
Kontakt | Contact
Hypermarket Film, Tereza Horská, Křemencova 10, 110 00 Prague 1, Czech Republic
tel./fax: +420 222 937 341, mobile: +420 602 335 559
e-mail: email@hypermarketfilm.cz, www.hypermarketfilm.cz
International Sales
Taskovski Films, Irena Taskovski
mobile: +44 795 710 5672, e-mail: info@taskovskifilms.com, www.taskovskifilms.com
Státní fond ČR pro podporu
a rozvoj české kinematografie
The Czech State Fund
for the Support and Development
of Czech Cinematography
WESTERNSTORY
WESTERNSTORY
CZ 2011
feature | 100 min | 35 mm
REŽIE | DIRECTOR
Vlastimil Peška
SCÉNÁŘ | SCREENWRITER
Vlastimil Peška
KAMERA | DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY
Asen Šopov
STŘIH | EDITOR
Martin Kirov
ZVUK | SOUND
Roman Čapek
PRODUKČNÍ SPOLEČNOST | PRODUCTION
COMPANY
cinemania
HRAJÍ | FEATURING
Mário Kubec, Veronika Kubařová, Petr
Vondráček, Pavel Zedníček, Bob Klepl,
Eva Lesáková, Kristýna Leichtová, Petra
Molnárová, Martin Havelka, Matouš Ruml
DATUM PREMIÉRY | PREMIERE DATE
12. 5. 2011
WEBOVÉ STRÁNKY | WEB SITE
www.westernstory.cz
PRODUCENT | PRODUCER
Martin Kořínek
Westernstory je romantická filmová komedie z prostředí českého westernového městečka v Boskovicích
u Brna. Lapálie obyvatel, ochotníků a zaměstnanců nastanou poté, co si hlavní hrdina westernové show
zlomí obě ruce. Náhrada přijíždí až z Prahy – seriálová hvězda Marcel Toufara. Záhy zjišťuje, že získal angažmá
mezi nadšenci, kteří spíše svoje role žijí, než aby je hráli. Ti si život šperkují naschvály a problémy, a tak
hrobník Mára krade v městečku kozy a pyrotechnik Krocan to s ním spravedlivě řeší střelou z děla.
Kovbojové Johny, Knedla a Sam prohání střídavě koně i děvčata ze saloonu, kde se tančí kankán. Zoufalý
majitel městečka Jerry Procházka a stále optimistický režisér a včelař Trubec tuhle svéráznou partu, přes
mnoho zdánlivě neřešitelných problémů, přivedou až k úspěšné premiéře. Sezóna ve westernovém
městečku začíná a pro všechny je úspěch nové show otázkou bytí či nebytí.
118
Westernstory is a romantic comedy set in a Wild West replica town in Boskovice near Brno. Turmoil ensues
after the main character breaks both arms while rehearsing a new Western show. The principal finds the
replacement all the way in Prague – popular TV star Marcel Toufar. He soon discovers that he has taken a job
with the fanatics who prefer to live their roles instead of acting. The comedy is enhanced by anecdotes and
problems of the villagers and their close neighbors. Gravedigger Mara steals goats in town so pyrotechnist
Krocan cam respond fairly with a shot from a cannon. Cowboys Johnny, Knedla and Sam periodically chase
the horses and then girls from the saloon where they rehearse the can-can. Despite despite the many
seemingly intractable problems, the amusement park town’s distressed owner, Jerry Walker, and his eternally
optimistic director, the beekeeper Trubec, lead this peculiar bunch to a successful premiere. The tourist season
in this little Western town is open and the new show’s success is a matter or life or death for everyone.
Kontakt | Contact
cinemania, Martin Kořínek, Ovenecká 32, 170 00 Prague 7, Czech Republic
mobile: +420 603 423 763, e-mail: martin@cinemania.cz, www.cinemania.cz
Vydáno za přispění | Published with the support of
Státní fond ČR pro podporu a rozvoj
české kinematografie
The Czech State Fund for the Support and
Development of Czech Cinematography
ČESKÉ FILMY 2010 – 2011
CZECH FILMS 2010 – 2011
vydalo České filmové centrum (ČFC) | published by the Czech Film Center (CFC)
ČFC je provozováno Českou filmovou komorou. |
The Czech Film Center is operated by Czech Film Chamber.
Statistické údaje poskytla Unie filmových distributorů, Český statistický úřad a Česká národní banka. |
Statistical information provided by the Union of Film Distributors, the Czech Statistical Office
and the Czech National Bank.
produkce katalogu | catalogue editor: Martina Knoblochová, Markéta Šantrochová
překlady | translation: Martha Joy Sullivan
grafická úprava | graphic design: Cellula – Pavel Rakušan
tisk | printed by: Tiskárny Havlíčkův Brod
WWW.FILMCENTER.CZ
© Česká filmová komora 2010
ISBN 978-80-904607-1-3
Download

Catalogue 2010-2011