červenec - září, lipiec – wrzesień 2013
Trpělivost
Židům 10, 36 – „Potřebujete však vytrvalost (neboli trpělivost), abyste splnili Boží
vůli a dosáhli toho, co bylo zaslíbeno“.
Jeden z plodů Ducha svatého je trpělivost. Nespadne nám jen tak do klína,
musíme o ni usilovat. Je darem a posláním zároveň. Trpělivost se řekne řecky
„HYPOMENE“. To vlastně znamená: zůstat vespod, něco nést, snést, vydržet,
odolat. Latinský výraz pro trpělivost „PATIENTIA“ souvisí se slovem „PATI“, což
znamená „TRPĚT“.
Co je to vlastně trpělivost? Je to umění vydržet při práci, vytrvat při díle, zůstat
aktivní od začátku až k uskutečnění či dovršení. Trpělivost je ctnost vytrvalé
práce, která se nedá odradit neúspěchem. V plnosti ji budou mít jen lidé pevně
věřící, kteří vědí, že se od nich žádá plné pracovní nasazení, ale výsledek, že záleží
na Bohu, na Boží milosti, ne na nich. Jinak řečeno trpělivost je ve středu mezi
zoufalstvím a hněvem. Kdo totiž pracuje s pocitem, že vše záleží jen na něm, ten
se bude rozčilovat nad vším, co mu překáží a bude mít sklon to násilně
odstraňovat, anebo dá pasivně ruce do klína, když se mu překážky nakupí
do nepřehledné výšky.
Teprve křesťanská důvěra dokáže trpělivě znovu a znovu začínat práci na lepším
zítřku. Ani nervózně, ani apaticky, ale s klidem. A jestli se to člověk v mládí
nenaučí, aby rozumem a vůlí vzbouřené pudy a city ovládal, pak ztrácí rovnováhu
a trpělivost. Buď zahoří zlostí, nebo se zostudí. Není snad ubožejší člověk, než
ten, který se neumí ovládat. Bůh nestvořil člověka jako přírodní živel, ale jako
osobnost. Trpělivost stojí na sebeovládání. Je tomu se třeba učit od dětství.
Trpělivost je nezbytná pro jednotlivce i společnost. Neukázněné děti jsou
protivné, ale netrpěliví dospělí jsou katastrofální. Nedovedou čekat na zralou
lásku a tak se vrhají do milostných dobrodružství, která končí nuceným sňatkem,
otrávenými životy a rozvratem. Nedovedou trpělivě jet v koloně aut a tak
bezhlavě předjíždějí a ohrožují život svůj i druhých, příkladů by bylo hodně.
Služba Bohu není procházkou růžovým sadem, právě naopak když se
rozhodneme sloužit, začne o nás mít zájem satan a nastávají komplikace,
problémy – na nás je, abychom trpělivě vytrvali a dokázali Bohu, že jsme ochotni
mu sloužit i přes problémy, které přijdou.
V Bibli máme hodně příkladů trpělivosti. Takovým typickým příkladem je Mojžíš –
měl jasný úkol – vyvést lid z Egypta – vytrvat i přes hodně problémů. Příběh
Jakuba, aby dostal ženu, kterou miloval, musel u Lábana pracovat 7 let a pak
dalších 7 let. Opakem je např. Saul, který nečekal na naplnění Božího plánu
a přišel o celé království – byl netrpělivý.
Lékem proti netrpělivosti, pokud jde o naplnění Božího časového plánu, je věřit
v Jeho přísliby, podřídit se Jeho vůli a nechat výsledky na Něm. Jak často ztrácíme
odvahu a trpělivost, když například naplnění Božího časového plánu trvá roky.
Abrahámovo dlouhé čekání na narození syna Izáka je klasickou biblickou ilustrací
potřeby vytrvalé trpělivosti při čekání, dokud se nenaplní Boží čas. V listě k Židům
6, 12 je napsáno „Proto neochabujte, ale vezměte si za vzor ty, kdo pro víru
a trpělivost mají podíl na zaslíbení.“
Křesťan musí projevovat zbožnou trpělivost za všech okolností, které ji vyžadují,
např. snášení potupy a urážek. Biblická odpověď na utrpení, kterého se nám
dostává z rukou jiných, je vytrvalá trpělivost. Nemáme odplácet, ale svěřit se
Bohu, který soudí spravedlivé. Provokace druhých – jsme-li po těchto
provokacích trpěliví – napodobujeme samotného Boha. Vytrvalá trpělivost
neignoruje provokace druhých, jen se na ně snaží reagovat zbožných způsobem.
Umožňuje nám ovládat svůj hněv, jsme-li provokovaní
a pokusit se jednat s člověkem a jeho provokacemi způsobem,
který vede k uzdravení vztahů a ne zhoršení problému.
Každodenně nás Bůh trpělivě snáší a každý den jsme
v pokušení jednat netrpělivě se svými přáteli, sousedy
a milovanými. Bůh žádá, abychom dobrotivě snášeli slabosti
druhých, tolerovali je a odpouštěli tak, jak on odpustil nám.
Na závěr. Trpělivý člověk je mírný, vlídný a věrný za každých okolností. Všichni
jsme se už dostali do situace, která vyžadovala značnou dávku trpělivosti
a ochoty čekat. Představme si sami sebe v dopravní zácpě. Co asi vidí řidič stojící
před námi ve zpětném zrcátku? Opravdovou zkoušku trpělivosti není samotné
čekání, ale to, jak se člověk během čekání chová. Dosáhnout trpělivosti v životě
vyžaduje cvik, Boží milost, ochotu dát stranou své já a podřídit se působení
Božího Ducha. Pokud se naučíme být trpěliví, můžeme přijmout od Boha i mnoho
dalších požehnání.
Vladislav Stebel, presbyter
2
Milé sestry, milí bratři.
Rád bych se s vámi podělil o biblický verš, který mě v posledních dnech silně
oslovil. Přísloví 16, 9 „Člověk uvažuje v srdci o své cestě, ale jeho kroky řídí
Hospodin.“
Po nádherném létě stráveným s dětmi, dorostem a mládeži, na nejednom táboře
či pobytu, se prázdniny skončily a vše se mělo vrátit do zajetých kolejí. Hospodin
to ale viděl jinak.
Rozhodl, že mě mnohem víc potřebuje někde jinde. Proto také církevní rada
schválila na začátku záři, mé vyslání do Frýdeckého sboru. Přišlo to ve chvíli, kdy
jsem si v Oldřichovicích, už začal zvykat, a mnohé z vás poznal mnohem hlouběji,
protože jste mi otevřeli svou mysl i srdce.
Jsem zklamaný, že nebudu moci pokračovat v této rozjeté práci, přesto mám ale
zároveň velikou radost, z Hospodinova rozhodnutí. Je mi potěchou, že našel ve
mně zalíbení, jako ve svém nástroji.
Jeho povolání do Frýdeckého sboru, proto přijímám s pokorou a nadějí, a pevnou
důvěrou v jeho pomocnou ruku. Budu se snažit mu i na tomto novém působišti
sloužit, jak nejlépe dovedu.
Neměl jsem příležitost rozloučit se s Vámi všemi, proto tak činím tímto článkem.
Chtěl bych poděkovat každému z vás osobně. Byli jste pro mne nesmírným
obohacením. Jsem vděčný za každý den, který jsem mohl strávit ve vašem sboru.
Veliký dík patří taky pastoru Jiřímu Chodurovi, za to, že se mě ujal a doprovázel
po celou dobu. A nejen to, dokonce mě i pozval do svého domu a občas mě sytil
a to nejen duchovním pokrmem, ale i tím tělesným. Nebyl k mé radosti jediný, čí
domov jsem mohl navštívit a strávit tak nejednu krásnou chvíli v rodinném kruhu
bratří a sester.
Od samého začátku, kdy jsem se poprvé objevil v Oldřichovicích, jsem cítil
rodinnou atmosféru. Ačkoliv bylo pro mne všechno nové, necítil jsem se jako
„cizinec“. Vaše ochota mne mezi sebe přijmout a sdílet víru v Ježíše Krista, mi
byla neskutečným povzbuzením.
Stále mám v živé paměti nádherné chvíle strávené u Božího slova na biblických
hodinách v Tyře a Penzionu, či nedělních biblických hodinách. Také čas strávený
na dorostě a mládeži či modlitebních setkáních, pro mne mnoho znamenal.
Chtěl bych se na tomto místě omluvit za mou nedokonalou polštinu. Doufám, že
mi odpustíte tuto „drobnou“ slabinu. Mé pokusy o mluvu v polském jazyce
mnohé z Vás musely určitě tahat za uši. A pokud jsem někomu ublížil slovem či
činem, tak i za to se prosím omlouvám a prosím o odpuštění.
Mám k Vám ale také velikou prosbu. Prosím myslete na mne i nadále
v modlitbách. Je přede mnou nelehký úkol. Vím, že z vlastních sil nic nedokážu.
3
Vždy jsem cítil, váš modlitební zápas o mne a mou práci. Prosím neustávejte
v tom, ačkoli se už nebudeme vídat tak často.
Ještě jednou děkuji za všechny ty krásné chvíle strávené ve vašem středu. Stejně
tak si i vážím těch chvil, které nebyly vždy jen radostné. Měli jsme možnost spolu
taky vybojovat na kolenou nejeden zápas, a nelehkou situaci, za což patří našemu
Nebeskému Otci chvála a dík.
Proto nepolevujte ve svých modlitbách.
Na závěr bych se chtěl s vámi rozloučit jednou písni, která mi dává sílu do mé
služby: „Jen když na kolenou klečíš, vidíš dál….“ V těchto slovech je hluboká
pravda.
„Váš“ vikář Lukáš Borecki
Příměstský tábor
V týdnu od 8. do 12. 7. se konal příměstský tábor. Prostory našeho sboru zaplnilo
37 nedočkavých dětí. Téma tábora bylo „Úžasná věda a divy“. Povídali jsme si
o významných vědcích jako například Michael Faraday, Johanes Kepler, pro které
víra v Boha znamenala více než sláva. Mohli jsme se od nich učit pokory, píle
a víry. Během jednotlivých dnů jsme se dovídali o tom, že Bůh vše stvořil, miluje
nás a má moc odpustit naše hříchy.
Dětem jsme během tábora předváděli různé vědecké pokusy, hráli jsme hry,
soutěže, bojovky a také jsme si vyšli na výlet. Ve
volném čase si děti mohly zaskákat na trampolíně,
jezdit na koloběžkách nebo zahrát různé stolní hry.
Chtěli bychom vám poděkovat za vaše modlitby
i praktickou pomoc. Jsme moc vděčni Bohu za čas,
který jsme s dětmi mohli strávit, za Boží ochranu
a milost.
M. T.
Pobyt dětí na Lípě, 1. turnus
První turnus Lípy 2013 se uskutečnil ve dnech od 28. 7. do 2. 8. Tábora se
zúčastnilo 28 dětí. Téma pobytu bylo: Záhada vyřešena. Celý týden jsme pátrali
po stopách Pána Ježíše skrze různé příběhy. Na večerních programech byli
probírání hrdinové víry např. Martin Luther, Corrie ten Boom, John Wesley
a další. Během celého týdne nám přálo krásné počasí a tak jsme si mohli užít
spoustu zábavy při různých hrách a soutěžích. Můžeme být vděční Pánu Bohu
za jeho obrovské požehnání a ochranu během celého tábora. Chceme také
poděkovat všem za přímluvné modlitby.
D. K.
4
Pobyt dětí na Lípě, 2. turnus
Druhý turnus pobytu dětí na chatě Pod Lípou byl opravdu požehnaný. Můžu říct,
že nám nic nechybělo a byl to dobrý čas s Pánem Bohem. Počasí bylo ideální,
v horku jsme se jednoduše chladili vodou z hadice. V kuchyni nám vařili výborně.
Samozřejmě nemůžu zapomenout na okolí a vnitřek chaty – víme všichni, že pro
nás je jedinečná, a má svoji „atmosféru“. Celý týden jsme dopoledne přemýšleli
nad různými příběhy ze života Pána Ježíše. Večer byla pro změnu vyprávění
o různých lidech z minulosti, kteří jsou pro nás velkým vzorem – například Corrie
ten Boom, Martin Luther a další. Celý tábor byl plný her a soutěží, které děti
a za sebe můžu říct, že i instruktory, bavily. V pondělí jsme probírali pokušení.
Děti musely projít stezkou pokušení, kde jsme je lákali, aby udělaly nějakou
neplechu. Až na malé výjimky odolaly. Poslední večer jsme udělali táborák
a nechyběla ani tradiční stezka odvahy. I když se děti a hlavně instruktorky docela
bály, nakonec jsme se všichni zdraví setkali v chatě. Poslední den si pro děti přijeli
rodiče. V krátkém programu jsme představili celý týden a pak následovalo
občerstvení. Děkuji Bohu za dobrý čas s dětmi a těším se na další prázdniny.
Ł. R.
Mládežový pobyt
Ve dnech 11. – 17. srpna se konal
mládežnický pobyt. Bydleli jsme v chatě
kousek od Vsetína, ve vesničce Semetín.
Cestou tam jsme pětkrát přestupovali,
vystřídali jsme vlak i autobus. Přes celou
dobu nám přálo hezké počasí, pršelo tam
jen párkrát, většinou v noci. Na pobytu
jsme probírali 1. list Timoteovi,
dopoledne k nám přijížděli bratři z našeho
sboru se slovem a večer jsme měli kratší
zamyšlení, kterého se ujal vždy jeden bratr z mládeže. Celý týden jsme prožívali
požehnané chvíle, ať už u ohně, při zpívání chval nebo ve skupinkách. Hráli jsme
spolu hodně her, například jsme „zabíjeli“ padouchy, hledali nápovědy k veršíku,
stavěli a bourali věže ze dřeva a zaházeli jsme si i s létajícím talířem. Jedno
dopoledne byla připravena bojovka, celá mládež běhala po lese a obchodovala
s různým zbožím. V areálu byla také umístěna horolezecká stěna, takže o zábavu
bylo postaráno. Náš pobyt byl velice požehnaný, chceme poděkovat všem, kteří
na nás pamatovali v modlitbách, ale i těm, kteří nám posloužili slovem.
L. T.
5
Pobyt mládeže z Tyrské
Ve dnech 17. až 23. 8. se konal pobyt mládeže z Tyrské na kopci Cvilín u Krnova.
Tento sedmidenní pobyt probíhající v malebném lipovém stromoví jsme prožili
s velkým Božím požehnáním a ochranou. Asi 16 mládežovců se mohlo denně
dovídat více o našem svrchovaném Pánu a poznávat Jeho
postoje k různým věcem, které se odehrávaly kdysi v
církvi (ale i dnes) i v jednotlivcích. Jako základ pro studium
nám posloužily dopisy sedmi sborům ze zjevení Janova.
Kromě studia Božího Slova, společného zpěvu a vážného
programu jsme hráli i spoustu her a soutěží. Také jsme
podnikli výlet na nedalekou zříceninu hradu Šelenburk
a někteří se podívali i na místní rozhlednu. Všichni
budeme rádi s vděčností v srdci vzpomínat na tento
rodinný pobyt, který byl pro každého Božím požehnáním.
L. B.
Dorostový pobyt
Na dorostovém pobytu jsme byli od soboty 17. srpna do soboty 24. srpna. Pobyt
jsme si užívali na Jižní Moravě na Pálavě, téma jsme měli ,,Zacheus‘‘. Celý týden
jsme probírali, kdo to byl a jak se seznámil s Ježíšem. Od pobytu jsme očekávali
přiblížení se k Bohu, upevnili naše přátelství a poznali nové kamarády, kteří na
dorost nechodí. Byli jsme moc rádi, že za námi přijel vikář Lukáš a pastor
s Ondrou a Míšou. Oba nám posloužili úžasným slovem. I když Bolek s námi letos
nejel, tak jsme se s ním spojili aspoň přes mobil a řekl nám své svědectví. To nás
hrozně povzbudilo. Součásti našeho pobytu byl výlet na zámek Lednice, kde se
nám moc líbily zahrady v okolí zámku. Dále jsme navštívili aquapark, kde jsme
blbli jako malé děti. Užili jsme si skvělý týden a už se všichni těšíme na další
pobyt.
K. R.
Pobyt maminek s malými dětmi
Každoroční setkání maminek s malými dětmi proběhlo pod Lipou v termínu 23. –
25. srpna.
V pátek, který byl vyhrazený hlavně pro maminky, byl čas k popovídání si. Hlavní
téma pak bylo Jak se radovat ze života, i když přicházejí těžké chvíle. Zamyšlením
nás vedla a přidala své svědectví s. Danuta Pokorná.
Sobota pak patřila dětem. Viděli loutkové představení O strachu a O pomlouvání.
Poslouchali vyprávění O milosrdném Samaritánovi. Sabina Bolková vedla ukázku
kurzů pro malé děti Hudební školy Yamaha, v kategoriích od 4 měsíců věku, od 18
měsíců a od 4 let.
6
V neděli, kdy už byly přítomny celé rodiny, byly hlavním bodem programu
bohoslužby. Nejdříve kratičké pro děti, které pak měly připraveny další program.
Dospělí pak vyslechli kázání stále tak trochu našeho pastora Bohdana Tasky
na téma mezigenerační vztahy. Pak byl čas na to, promluvit si s ostatními a sníst
kromě dobrého oběda ještě spoustu výborných koláčků a buchet.
A. M.
Cesta do Afriky
Boží cesty jsou opravdu nevyzpytatelné. Jedna
z nich nás na konci léta zavedla až do daleké
Afriky. Po dlouhých přípravách a nekonečných
hodinách v letadle jsme se ocitli v samém
jejím srdci. Obklopila nás nepopsatelná
atmosféra plná nových lidí, zvuků i vůní.
Po pár dnech strávených v Kampale, hlavním
městě Ugandy, kde jsme se seznamovali s
africkým prostředím i zvyky, jsme se spolu s
americkým týmem vypravili k našemu cíli:
Demokratické Republice Kongo a městu Bunia.
DR Kongo je skutečně nádherná země, všude jsou ale zjevné následky dlouholeté
domácí války. Už na první pohled je zarážející neustálá přítomnost místních
i mezinárodních ozbrojených vojáků. Více než 2,6 mil. obyvatel DR Konga muselo
uprchnout ze svých domovů. Mnoho přesídlených lidí, jež často neztratili jen své
domovy, ale i své rodiny, žije právě v Bunii. V této situaci vznikla potřeba se
o tyto lidi, zejména o sirotky, postarat. Díky usilovné spolupráci manželů Furahy
a Bisokeho i Elsie a Freda Scaife mohlo v roce 2004 vzniknout středisko naděje
(BCHC), jehož součástí je škola, ošetřovna a farma, kde se pěstují potraviny
pro děti i k dalšímu prodeji. Právě bližší seznámení se s fungováním střediska bylo
hlavním cílem naší cesty. Furaha a Bisoke, v jejichž domě jsme mohli bydlet,
pracují se sirotky v Bunii, navazují s nimi hluboké vztahy a hledají pro ně vhodné
náhradní rodiny, kde děti nacházejí bezpečí, jídlo i lásku. Spolu s kaplanem
Emanuelem a ostatními lidmi ze střediska pracují odhodlaně a vytrvale i v tak
nelehkých podmínkách. Jejich služba přináší bohaté ovoce.
Díky BCHC mohlo 700 dětí najít novou rodinu a příležitost studovat, i dále se
uplatnit v dospělosti. Díky Boží lásce, kterou sirotci ve středisku nacházejí, mohou
být uzdravovány i hluboké rány v jejich srdcích způsobené válkou. Střediska BCHC
dávají opravdovou naději. Nechť Pán dále bohatě žehná této službě.
K. S.
7
JUBILANTÉ – JUBILANCI
červenec 2013
Česlav Foltyn
Anna Niemcová
Ema Pustówka
Anna Jadamusová
Jan Hanáček
Anna Sikorová
Marie Zientková
Helena Sliwková
Alena Tasková
Adolf Jadamus
Gizela Pustówková
Emilie Ruszová
Věra Bráhová
Anna Madziová
Bohdan Kadłubiec
Maria Klimková
Dana Smolonová
65
50
83
60
75
91
70
60
60
81
83
81
50
87
50
91
60
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
srpen 2013
Zuzanna Sikorová
Dagmar Machlová
Karel Miś
Władysław Badura
Halina Opělová
Halina Motyková
Helena Sabelová
Vanda Tomanová
Richard Chlebek
95
55
85
83
50
60
60
87
83
let
let
let
let
let
let
let
let
let
KŘTY - CHRZTY
 Tobiáš Danel, nar. 30.9.2012
 Adina Batulová, nar. 8.8.2012
 Šimon Kaleta, nar. 5.6.2013
 Kryštof Spratek, nar. 1.7.2013
Štěpánka Martynková
Emilie Rucká
Libuše Bárdyová
Pavla Kokotková
Karel Janiczek
Helena Vavrošová
Adam Szkatula
Bruno Buzek
Daria Ruszová
88
70
50
85
82
88
81
81
60
let
let
let
let
let
let
let
let
let
září 2013
Helena Kaszperová
Jan Trombík
Vladislav Chodura
Libuše Čečotková
Dagmar Cymorková
Karel Haltof
Anna Borská
Slavomír Čekan
Karel Kulig
Jan Haltof
Stanislav Kubiczek
Gertruda Bocková
Jan Motyka
Helena Szmeková
Ladislav Kaszper
60
55
65
60
50
86
86
50
60
55
82
60
70
70
60
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen. Mk 16,16
 Lukáš Raszka, nar. 25.4.2013
 Emma Raszková, nar. 25.4.2013
 Viktorie Mihočová, nar. 29.5.2013
 Alice Haltofová, nar. 15.5.2013
8
SŇATKY - ŚLUBY
Miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga … 1 J 4,7
13. 7. 2013
13. 7. 2013
Filip Golasowski a Kateřina Zoňová
Martin Danel a Ivana Vojkovská
POHŘBY – POGRZEBY
Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. J 11,25
Jméno zesnulého
Radek Walach
Anna Gutová
Marcela Brabcová
Stanisław Jakubek
Alžběta Brukowa
Bydliště
Oldřichovice 483
Oldřichovice 416
Oldřichovice 872
Třinec, Lidická 661
Oldřichovice 16
Datum úmrtí
17.6.2013
2.7.2013
11.7.2013
1.9.2013
3.9.2013
Věk
12 let
77 let
46 let
63 let
89 let
SETKÁNÍ A AKCE
Se začátkem školního roku se rozjíždí aktivity pro děti, mládež i dospělé. Srdečně
zveme.
Setkání pro děti:
Název
Nedělní besídka
Náboženství (1.-2. tř.)
Náboženství (3.-5. tř.)
Náboženství (polské)
T-klubáček
Smajlík
Den
neděle
pátek
pátek
středa
čtvrtek
pátek
Čas
9:00
11:45
12:40
12:30
16.00
16.30
Místo
sál
ZŠ Oldřichovice
ZŠ Oldřichovice
PZŠ Oldřichovice
ZŠ Oldřichovice
sál
Kontakt
732 830 594
722 170 618
722 170 618
607 526 467
723 794 475
732 502 551
Setkání pro mládež:
Název
Dorost
Mládež
Mládež Tyrská
Street club
Den
pátek
pátek
pátek
sobota
Čas
17:00
18:00
18:00
17.30
Místo
sál
sál
místnost Tyrská
klubová místnost
Kontakt
731 898 606
774 090 842
737 256 745
774 993 632
9
Setkání pro rodinu:
Název
Setkání maminek
Setkání skupinek
Den
Čas
Místo
Kontakt
pátek 9:00 sál
733 666 755
čas a místo setkání dle jednotlivých skupinek 722 170 618
Setkání pro všechny:
Název
Bohoslužby
Biblická hodina
Biblická hodina Tyra
Biblická hod. Penzion
Modlitební setkání
Den
neděle
neděle
středa
čtvrtek
středa
Čas
Místo
9:00 kostel
15:00 sál
17:30 Stryjovi
17:30 DPS Tyrská
od 19:00 kostel
Kontakt
722 170 618
721 071 197
721 071 197
721 071 197
722 170 618
Více na www.oldrichovice.estranky.cz
AKTUALITY ZE SBORU
Informace o výši sbírek
Sbor – 6 026 Kč, Misie – 5 707 Kč, Nadace SLS – 3.144 Kč, Sbor – 7 904 Kč, GAW –
6 283 Kč
Afrika – Kongo – Bunie
Na konci srpna se vrátili z misijního výjezdu do Konga Lukáš Kaleta a Krysia
Sikorová. Prožili intenzivní dva týdny na místě stovek sirotků a jinak potřebných
lidí. Něco z jejich cesty můžete shlédnout na internetové adrese
www.srdceproafriku.cz. Již teď se ale můžete těšit na jejich prezentaci v rámci
Dne poděkování za úrodu na Fojtství dne 6. října 2013 ve 14:00 hod.
Apalucha – víkend pro tatínky s dětmi
19. – 21. 9. 2013, Mohelnice, www.chatysvojanov.cz
pro muže střední generace a tatínky s dětmi
cena dospělí cca 350-400kč, cena děti 200kč
bližší informace a přihlášení: Wladzio Stebel, 737 245 867,
[email protected], přihlášky nejpozději do 15.9.2013
Koncert skupiny Matuzalém
V sobotu 5. října 2013 v 17:00 hodin proběhne v rámci setkání skupiny D koncert
slovenské skupiny Matuzalém z Bratislavy. Všichni důchodci jsou srdečně zváni.
10
Žnové bohoslužby na Fojtství
V neděli 6. října v 9:00 hod. se budou konat již tradiční žňové bohoslužby
a následný program na Fojtství. V rámci programu je možno objednat oběd u br.
Vladislava Chodury. Všichni jsou srdečně zváni.
Konference rodin
Srdečně zveme na již 12. ročník Konference rodin, která se uskuteční ve
dnech 26.-28.10.2013 v hotelu Relax v Rožnově pod Radhoštěm. Téma letošní
konference zní: Spojenci namísto protivníků. Výklady budou sloužit manželé
Rausovi z Prahy a manželé Velebírovi z Bardejova. Více na www.kr.sceav.cz
Dny plné světla - Evangelizace činem
Taky vám někdy přijde, jakoby ve světě ubývalo dobra? Také se vám zdá, že svět
je stále temnější? Je ještě nějaká naděje, že bude lépe? Může ještě u nás přibýt
světla? Jak se to může stát? Při vší úctě k vedení státu či třeba města, myslíme, že
vše nevyřeší nový zákon nebo vyhláška. Musí to přijít odjinud.
Na konci minulého roku měl premiéru film Hobit: Neočekávaná cesta. Ve filmu
jedna z hlavních postav, Gandalf, říká: „Zjistil jsem, že … drobné, všední činy
obyčejných lidí mohou zastavit temnotu. Obyčejné projevy laskavosti a lásky.“
I my jsme přesvědčeni o tom, že pokud obyčejní lidé udělají drobné všední činy
laskavosti a lásky, pak v tomto světě ubude temnoty. Zní vám to příliš pohádkově,
idealisticky a nereálně? Nám ne! Věříme v to, že v každém z nás je někde
zakořeněná touha po takových činech. Je to v nás. Nicméně je v nás i něco
temného, co nás vede k pasivitě a apatii. Někdy je tedy třeba impuls, abychom
s tím něco udělali. My jsme se rozhodli pokusit se být takovým impulsem. Naší
touhou je, abychom po sedm dnů inspirovali občany Třince k tomu, aby tady bylo
více světla. Jak to chceme udělat? No prostě tím, že povzbudíme všechny
obyvatele, aby se přičinili k tomu, aby se v jejich životě objevil alespoň jeden
obyčejný projev lásky a laskavosti navíc. Samozřejmě to můžete ignorovat. Třeba
taky můžete aktivně proklínat temnotu. My vás zveme, abyste s námi zapálili
svíci.
Bůh používá slovo i čin ve prospěch celého stvoření. Inspirací Ducha svatého
vzniklo psané Boží slovo, průvodce pro křesťanský život. Svět byl stvořen a je
udržován Božím slovem. Ježíš Kristus je vtělené Boží slovo. Slovo hraje
nezastupitelnou úlohu při zvěstování evangelia. Bůh je i Bohem činů. Celé dějiny
jsou plné jeho mocných skutků. Zachránil, Izrael z egyptského otroctví. Pomáhal
mu v bojích proti nepřátelům. Dopustil babylonské zajetí, ale znovu přivedl
navrátilce k dílu obnovy zajetí. V Žalmu 78, 4 se vzpomíná: Budoucí generaci
budeme vypravovat o chvályhodných skutcích Hospodinových, o jeho síle a o jeho
11
divech, které učinil. Když Ježíš přišel na náš svět, mluvil, kázal, vyučoval, nakonec
svou lásku projevil činem obětavé lásky. Nechceme, aby happening vyzněl
jako laciné předvádění se, ale jako oslava toho kdo o sobě řekl: „Já jsem
světlo světa.“
www.dnyplnesvetla.cz
Dny plné světla v Oldřichovicích:
Fotbalový turnaj
Fotbaloví nadšenci, toť událost pro Vás. Je čas si pořádně zakopat!
Čas: sobota 21. září od 8:00 do 14:00
Místo: Fotbalové hřiště v Oldřichovicích u polské ZŠ
Téma: alternativní medicína – pomoc, nebo nebezpečí?
I přes rozvoj současné lékařské vědy se alternativní medicína, léčitelství a tzv.
přírodní léčebné metody těší stále velké popularitě. Jak se vyznat v nepřeberném
množství různých diagnostických a léčebných metod?
Čas: středa 25. září v 18:00
Místo: Sál evangelického kostela v Oldřichovicích
Zveme Oldřichovice na večeři
Srdečně Vás zveme na setkání u dobré večeře a vzájemných rozhovorů. Rádi
bychom společně s Vámi strávili příjemný večer, povykládali o životě a o tom, co
Vás těší a trápí. V programu večera zazní také hudba a bude možnost se podívat
do všech zákoutí našeho kostela. Ať už přijdete sami nebo s celou rodinou,
těšíme se na Vás.
Místo: sál v evangelickém kostele, Oldřichovice 114, Třinec; Tel.: 558 348 052;
Email: [email protected]; Web:www.oldrichovice.estranky.cz
Povzbuzení od pastora
Před několika dny jsem v rámci ročního čtení četl v Bibli verš, který zůstane pro
mě výzvou. Je zapsán v Žalmu 119:112: V srdci jsem se rozhodl plnit tvá nařízení
navěky a do důsledků.
Nevím, co je Vaší srdeční záležitostí, ale rozhodnutí, že chcete zůstat věrni Božím
nařízením a Jeho slovu uprostřed všech jiných nabídek tohoto světa se mi zdá,
jako velice dobrá volba. Samozřejmě, že nemáme šanci vyplnit všechna přikázání
navěky a do důsledků, ale to neznamená, že to vzdáme hned na začátku
a pověsíme vše na hřebík. Znamená to ale, že se každý den budeme ještě více
upínat a soustředit na Boží slovo a modlitbu, abychom v tomto světě obstáli. Čím
více se necháme vtáhnout do Božího slova a modlitby, tím více se budeme upínat
na Toho, který dává nejen chtění, ale i sílu k vykonávání Jeho vůle.
Ať Vám Pán Bůh dává sílu dělat rozhodnutí, která se Jemu líbí.
12
Download

OKO - září 2013 - SCEAV Oldřichovice