Lázně Teplice nad Bečvou a.s.
753 51 Teplice nad Bečvou č.p. 63
Tel.: +420 581 81 81 81, fax : +420 581 606 520
IČO : 45192570, DIČ : CZ 45192570
e-mail: [email protected], www.ltnb.cz
Více než lázně...
XVI. sjezd pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace
České kardiologické společnosti
a XVI. Lázeňské kardiologické dny 11. - 12. 1. 2013
PROGRAM SESTERSKÉ KONFERENCE KONANÉ DNE 11.1. 2013
12.00 -14.00 hod. - prezence
Slavnostní zahájení
Ing. I.Vašicová, výkonná ředitelka a předsedkyně představenstva a.s.
Marie Bartošová, manaţerka pro ošetřovatelskou péči LTnB a.s.
14.00 – 15.45 hod - I. blok přednášek
Předsedající: M. Bartošová, F. Juráň
Kardiochirurgie včera a dnes z pohledu sestry
M. Kučerová, M. Stratilová
FN Olomouc – Kardiochirurgická klinika
Kardiochirurgií Olomouc krok za krokem
A. Drobiličová, J. Grulochová, D. Chocholková
FN Olomouc – Kardiochirurgická klinika
Péče o pacienta po operaci srdce na intermediálním oddělení
I. Czerneková
Nemocnice Podlesí a.s.
Péče o pacienta s dehiscencí krok za krokem
E. Tasková
Nemocnice Podlesí a.s.
15.45 – 16.00 hod - přestávka
16.00 – 18.45 hod - II. blok přednášek
Předsedající: M. Bartošová, L. Kubešová, S. Kristková
Srovnání účinnosti kardiovaskulární rehabilitace po IM u mužů a žen
A. Havelková, L. Mifková, O. Vank, M. Pohanka, J. Sieglová, P. Dobšák
Katedra fyzioterapie a rehabilitace LF MU, Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace LF MU,
FN u sv.Anny v Brně
Rehabilitace pacientů s chronickou ICHS
J. Pochmonová, A. Havelková, H. Svačinová, P. Vank, L. Mífková, J. Sieglová, P. Dobšák
Katedra fyzioterapie a rehabilitace LF MU, Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace LF MU,
FN u sv.Anny v Brně
_____________________________________________________________________________________________
Zápis v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, složka 419
Lázně Teplice nad Bečvou a.s.
753 51 Teplice nad Bečvou č.p. 63
Tel.: +420 581 81 81 81, fax : +420 581 606 520
IČO : 45192570, DIČ : CZ 45192570
e-mail: [email protected], www.ltnb.cz
Více než lázně...
Kazuistika u pacientky s komplikovaným hojením ran LDK po saphenektomii
J. Kovaříková
Lázně Teplice nad Bečvou a.s.
Časná kardiorehabilitace u pacienta po náhradě asc.aorty z pohledu fyzioterapeuta
H. Cholevová, S. Kristková, M. Navrátilová, J. Keprdová, T. Sehnoutková
Lázně Teplice nad Bečvou a.s.
Akutní srdeční selhání u 20-letého muže
V. Binčíková, L. Skřivánková, Z. Coufal
Interní klinika IPVZ, Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
Večer – posezení při hudbě.
PROGRAM LÉKAŘSKÉ KONFERENCE KONANÉ DNE 12.1.2013
8.00 – 9.00 hod. prezence
Slavnostní zahájení
Ing. I.Vašicová, výkonná ředitelka a předsedkyně představenstva a.s.
prim. MUDr. F. Juráň, předseda pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace ČKS
9.00 - 12.00 hod. I. blok přednášek
Předsedající: J. Siegelová, F. Juráň
Variabilita 24hodinového profilu krevního tlaku ve dnech se zátěží a bez zátěže
J. Siegelová, A. Havelková, J. Dušek, P. Dobšák, M. Pohanka, G. Cornélissen*, F. Halberg*,
Katedra fyzioterapie a rehabilitace LF MU, Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace LF MU,
FN u sv. Anny v Brně, *Univerzita v Minnesotě, USA
Srovnání účinnosti kardiovaskulární rehabilitace po infarktu myokardu u mužů a žen
A. Havelková, L. Mífková, P. Vank, M. Pohanka, J. Siegelová, P. Dobšák
Katedra fyzioterapie a rehabilitace LF MU, Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace LF MU,
FN u sv. Anny v Brně
Stanovení intenzity zátěže v kardiovaskulární rehabilitaci
L. Mífková, F. Várnay, L. Vymazalová, A. Havelková, P. Vank, J. Siegelová, P. Dobšák
Katedra fyzioterapie a rehabilitace LF MU, Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace LF MU,
FN u sv. Anny v Brně
Rehabilitace pacientů s chronickou ischemickou chorobou srdeční
J. Pochmonová, A. Havelková, H. Svačinová, P. Vank, L. Mífková, J. Siegelová, P. Dobšák
Katedra fyzioterapie a rehabilitace LF MU, Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace LF MU,
FN u sv. Anny v Brně
_____________________________________________________________________________________________
Zápis v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, složka 419
Lázně Teplice nad Bečvou a.s.
753 51 Teplice nad Bečvou č.p. 63
Tel.: +420 581 81 81 81, fax : +420 581 606 520
IČO : 45192570, DIČ : CZ 45192570
e-mail: [email protected], www.ltnb.cz
Více než lázně...
Léčebná rehabilitace po cévní mozkové příhodě
B. Bártlová, E. Nosavcovová, M. Nováková, P. Dobšák, J. Siegelová
Katedra fyzioterapie a rehabilitace LF MU, Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace LF MU,
FN u sv.Anny v Brně
Rehabilitacja kardiologiczna - wyjątkowe (unikalne) narzędzie prewencji wtórnej
/Cardiac rehabilitation - an unique tool for secodary prevention/
Zbigniew Eysymontt, Ustroň, Polsko
Rehabilitace pacientů po kardiochirurgické operaci v Odborném léčebném ústavu pro
kardiorehabilitaci v Teplicích nad Bečvou
F. Juráň, V. Škraňka
Lázně Teplice nad Bečvou a.s.
Problematika kouření u pacientů léčených po operaci srdce v Odborném léčebném ústavu pro
kardiorehabilitaci v Teplicích nad Bečvou pohledem adiktologa
V. Mrázová
Lázně Teplice nad Bečvou a.s.
12.00 – 13.30 oběd v sanatoriu Moravan
13.30 - 15.30 hod. II. blok přednášek
Předsedající: E. Sovová, L. Špinarová
Trendy vývoje rizikových faktorů u medikamentozně léčených hypertoniků v ČR v posledních
deseti letech
M. Jozífová
Centrum kardiovaskulární prevence, Thomayerova nemocnice, Praha – Krč
Prevence kardiovaskulárních onemocnění u zaměstnanců velké nemocnice.
E. Sovová
Klinika tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace FN Olomouc
Prognostický význam domácího měření TK
J. Vítovec
I. kardioangiologická klinika FN U sv. Anny Brno
Diabetes a kardiovaskulární onemocnění: Klinický pohled a lázeňská léčba.
M. Táborský
I. Interní kardiologická klinika FN Olomouc
Nová indikace pro lázeňskou léčbu - pacient po transplantaci srdce.
L. Špinarová, I. kardioangiologická klinika FN U sv. Anny Brno
Nový indikační seznam lázeňské léčebně rehabilitační péče.
J. Leisser, Lázně Teplice nad Bečvou a.s.
_____________________________________________________________________________________________
Zápis v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, složka 419
Lázně Teplice nad Bečvou a.s.
753 51 Teplice nad Bečvou č.p. 63
Tel.: +420 581 81 81 81, fax : +420 581 606 520
IČO : 45192570, DIČ : CZ 45192570
e-mail: [email protected], www.ltnb.cz
Více než lázně...
15.30 – 16.00 Přestávka
16.00 - 18.30 hod. III. blok přednášek
Předsedající: V. Lonský, M. Táborský
Nová doporučení České společnosti pro hypertenzi pro diagnostiku a léčbu hypertenze – verse
2012
J. Špinar, Kardiologická klinika FN Brno - Bohunice
Charakteristika pacientů s infarktem myokardu v mladém věku
Z. Coufal, Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
Renální denervace u rezistentní arteriální hypertenze: shrnutí dosavadních zkušeností
Kardiocentra Třinec
I. Nykl, O. Jiravský, G. Rappová,
Kardiologické odd., Kardiocentrum Třinec Podlesí
Srdeční operace u nemocných v chronickém dialyzačním programu
V. Lonský, A. Klváček, P. Šantavý, P. Caletka
Kardiochirurgie FN Olomouc
Miniinvazivní videoasistované operacemitrální a trikuspidální chlopně
J. Harrer, J. Vojáček, M. Pojar, P. Ţáček, Z. Turek*, J. Samek*
Kardiochirurgická klinika a KARIM* LF UK a FN Hradec Králové
Moderní trendy v antiagregační terapii
M. Holická
Interní kardiologická klinika FN Brno Bohunice
Kontinuální neinvazivní měření krevního tlaku
L. Peter, M. Černý, J. Černohorský, F. Jurek
VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra kybernetiky a
biomedicínského inţenýrství
19.00 hod. Společenský večer
Upozorňujeme účastníky, ţe pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši účast.
_____________________________________________________________________________________________
Zápis v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, složka 419
Download

Lázně Teplice nad Bečvou as