Program konference
EKOLOGIE A NOVÉ STAVEBNÍ HMOTY
A VÝROBKY
Ecology and new building
materials and products
16. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE
Výzkumného ústavu stavebních hmot, a. s.
19. - 21. 6. 2012
Program konference, Telč 2012
Úterý, 19. 6. 2012
9.00 – 11.00
11.00 – 12.00
Prezence
Zahájení konference
Nová legislativa roku 2012
Václav Knor – omluven z pracovních důvodů
Vývoj stavebnictví a výroby stavebních hmot v ČR
Pavel Malinský – omluven ze zdravotních důvodů
Vzdělávání v oboru silikátů a vzdělávání v Silikátovém svazu
Karel Pavlík
Parametric evaluation system of research unit in Poland
Janusz Oleszczak, Stefan Góralczyk
Normalizační aktivity na Výzkumném ústavu stavebních hmot
Blanka Hromadová, Pavel Leber, Hana Koudelová, Jaroslava Ledererová,
Martin Nejedlík
12.00 – 13.30
Oběd
2
Program konference, Telč 2012
Úterý, 19. 6. 2012
13.30 – 15.30
I. blok přednášek
A1 – Materiály příznivé pro životní prostředí a související problematika
Ekotoxikologické hodnocení kompozitů s obsahem popílků v průběhu
dlouhodobého uložení
Ilona Kukletová, Hana Štegnerová, Alena Gregrová
Stanovení thallia v odpadních materiálech metodou ICP-OES
Kristýna Urbánková
Využití fluidního popílku při výrobě autoklávovaného pórobetonu
Radek Janovský, Jiřina Najmanová, Peter Suchý
Sanace sypaných hrází popílkovo-jílovou injektáží
Vít Černý, Rostislav Drochytka
Vybrané vlastnosti popolčekov zo spalovania uhlia v roznych typoch kúrenísk
Františka Michalíková, Martin Sisol, Ivan Brezáni
Možnosti využití vybraných odpadních surovin ve stavebnictví
Luboš Taranza, Michal Batelka
(pouze sborník)
Aplikace pazdeří technického konopí ve stavebních výrobcích
Šárka Keprdová, Jiří Bydžovský
(pouze sborník)
A1 – Výrobky z druhotných surovin
Srovnání základních parametrů lehkých betonů s umělým kamenivem z
vedlejších energetických produktů
Martin Vyvážil, Jaroslava Ledererová, Miroslav Svoboda, Petr Bibora
Poloprovozní zkoušky výroby suchých omítkových směsí na bázi vedlejších
energetických produktů
Jaroslava Hochmanová, Jaroslava Ledererová, Dalibor Všianský, Petr Bibora
Method of continuous production of pellets based on coal slime from the filter
press
Ireneusz Baic
Diskuze
15.30 – 16.00
Občerstvení
3
Program konference, Telč 2012
Úterý, 19. 6. 2012
16.00 – 17.30
II. blok přednášek
A1 – Vlastnosti hmot a výrobků na bázi druhotných surovin
Vliv teploty a času temperování na geopolymerní reakci u popbetonů
Tomáš Váchal, Pavel Svoboda
Vybrané mechanické vlastnosti betonů s novým druhem umělého kameniva,
srovnání s běžně vyráběnými betony
Michal Batelka, Jiří Adámek, Luboš Taranza
Vliv délky polymerových vláken na vlastnosti vláknobetonu vyrobeného
výhradně s užitím recyklátů
Jan Vodička, Karel Šeps
Stanovení objemové stálosti strusek
Jaromír Vojáček, Pavel Leber, Vladimír Gottfried
Tepelné izolanty na bázi slámy a kaseinu
Petra Kejha, Rostislav Drochytka
(pouze sborník)
Vývoj nové tepelně-izolační hmoty na silikátové bázi
Lenka Mészárosová, Rostislav Drochytka
(pouze sborník)
Vývoj modifikovaného lehčeného materiálu pro podlahy s využitím odpadních
surovin
(pouze sborník)
Eva Tůmová, Rostislav Drochytka
Diskuze
19:00
Raut
4
Program konference, Telč 2012
Středa, 20. 6. 2012
8.30 – 9.00
Prezence
9.00 – 10.30
III. blok přednášek
Aktuality z oblasti aplikovaného VaV
Václav Neumajer – omluven ze zdravotních důvodů
A2 – Pojiva - procesy, metody a vlastnosti
Souvislost mezi viskozitou a plasticitou vápenných kaší
Radovan Nečas, Lenka Schwarzerová, Jiří Junek
Laboratorní příprava čistých slínkových fází
Petr Urbánek, Miroslav Hroza, Theodor Staněk
Nízkoenergetické cementy – jejich výroba a využití
Theodor Staněk
Speciální vláknocementová malta pro vnější cementaci potrubí
Martin Boháč, Radovan Nečas, Vladimír Persaň
Možnosti použití Green cementů v závislosti na dosažených fyzikálněmechanických vlastnostech
Irena Dorazilová, Lenka Bodnárová, Jaroslav Válek
Srovnání vlivu modifikátorů hašení na vybrané vlastnosti čerstvých vápenných
kaší
Lenka Schwarzerová, Iva Doležalová, Dalibor Všianský, Radovan Nečas
(pouze sborník)
A3 – Numerické modelování nových vláknových kompozitů, lomová mechanika
a pravděpodobnostní metody navrhování konstrukcí
Příprava výpočtu iniciačního faktoru intenzity napětí tříbodově ohýbaných těles
Jan Bedáň, Ivana Havlíková, Zbyněk Keršner, Václav Veselý
(pouze sborník)
Odolnost betonů s náhradou cementu zeolitem proti šíření trhlin
Michal Ondráček, Pavla Rovnaníková, Pavel Schmid, Zbyněk Keršner
(pouze sborník)
Diskuze
10.30 – 11.00
Občerstvení
5
Program konference, Telč 2012
Středa, 20. 6. 2012
11.00 – 12.00
IV. blok přednášek
A4 – Anorganické vláknové kompozity, nanokompozity – I.
Alkali reactions in carbonate aggregates – identification and precautions
Stefan Góralczyk, Magdalena Łukowska
Lehčený sklovláknobetonový kompozit – nová varianta stavebního prvku
René Čechmánek, Eva Přichystalová, Vladan Prachař, Jiří Loskot
Interiérové prvky z hodnotného betonu
Pavel Reiterman, Petr Štemberk, Vít Hanuš, Aneta Rainová, Michal Gábor, Jan
Kratochvíl, Ondřej Holčapek
Vývoj lehkých, tepelně izolačních omítek na silikátové bázi
Jiří Zach, Rudolf Hela, Martin Sedlmajer, Jitka Hroudová
Diskuze
12.00 – 13.00
Oběd
13.30
Výlet – Slavonice
19.00
Raut
6
Program konference, Telč 2012
Čtvrtek, 21. 6. 2012
8.30 – 9.00
Prezence
9.00 – 10.30
V. blok přednášek
A4 – Anorganické vláknové kompozity, nanokompozity – II.
Venkovní hliněné omítky
Michal Procházka
Projekt NAKI – technologie tradičního hliněného stavitelství na Moravě
a vztahové souvislosti k oblasti středního Podunají
Dalibor Všianský, Martin Novotný
A4 – Anorganické vláknové kompozity, nanokompozity – vlastnosti – I.
Zjišťování mechanických materiálových parametrů protipožárních obkladových
desek
Jan Toman, Tomáš Korecký, Miroslava Lapková, Ondrej Michalko, Michal Frank
Zjišťování tepelně technických materiálových parametrů protipožárních
obkladových desek
Jan Toman, Tomáš Korecký, Miroslava Lapková, Ondrej Michalko, Michal Frank
Metodika zkoušení požární odolnosti v laboratorních podmínkách a výsledky
zkoušení vybraných receptur sádrových kompozitů
Michal Frank, Lenka Smetanová
Posouzení vhodných materiálů pro protipožární obkladové desky
Jan Toman, Tomáš Korecký, Robert Cerný, Michal Frank
Vliv typu výztuže na mechanické parametry betonu a jeho odolnost proti
výbuchu
Halina Szklorzová, Radek Holešinský, Stanislav Rolc, Jan Křesťan, Jaroslav Belko,
Pavel Čalkovský, Radek Řídký
(pouze sborník)
Vliv použité rozptýlené vláknové výztuže na technologii výroby a vlastnosti
extrudovaného vláknocementu
Petr Tihlařík, Radek Holešinský
(pouze sborník)
Diskuze
10.30 – 11.00
Občerstvení
7
Program konference, Telč 2012
Čtvrtek, 21. 6. 2012
11.00 – 12.15
VI. blok přednášek
A4 – Anorganické vláknové kompozity, nanokompozity – vlastnosti – II.
Thermal properties of high performance concrete containing natural zeolites
Tereza Kulovaná, Eva Vejmelková
Využití samonivelačních směsí při výrobě prefabrikovaných vláknových
kompozitních prvků
Bohdan Nešpor, Jiří Junek
Možnosti využití cementových kompozitů pro monitorování stavu stavebních
konstrukcí
Jiří Junek, René Čechmánek, Pavel Šteffan, Petr Lederer
Tepelné vlastnosti omítek s metalupkem
Monika Čáchová, Dana Koňáková, Eva Vejmelková
Požární odolnost betonových ostění
Jana Drgáčová
(pouze sborník)
A5 – Biokoroze, mikrobiální odolnost a jiné speciální vlastnosti
Mikroflóra zemních výměníků tepla
Richard Wasserbauer, V. Kopecký, Pavla Ryparová
Diskuze a ukončení konference
12.30 – 13.30
Oběd
Změna programu vyhrazena
8
Download

VUSTAH | Program konference Ekologie a nové stavební hmoty a