Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP
Česká asociace sester
Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno
XXII. MORAVSKOSLEZSKÉ
DNY PNEUMOLOGIE
4. - 5. října 2013
Hotel Voroněž I, Brno
PROGRAM
XXII. MORAVSKOSLEZSKÉ DNY PNEUMOLOGIE
KORELACE ÚROVNĚ KONTROLY ASTMATU S KVALITOU ŽIVOTA ASTMATIKŮ
Popelková P.1, Bužgová R.1, Gurková E.2
Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava,
2
Wydział Nauk o Zdrowiu, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej;
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov
1
PROGRAM
RÁMCOVÝ PROGRAM SEKCE LÉKAŘŮ
Kongresový sál A hotelu Voroněž I
INDIKACE A EFEKTIVITA PROTIZÁNĚTLIVÉ LÉČBY CHOPN ROFLUMILASTEM
Pátek 4. října 2013
Marel M.
Pneumologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
(sponzorováno firmou Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o.)
07.30 – 09.00
Registrace účastníků
09.00 – 09.30
Slavnostní zahájení kongresu
09.30 – 09.45
Přestávka
09.45 – 11.30
Nemoci s bronchiální obstrukcí
PACIENT S OVERLAP SYNDROMEM
Turčáni P.1,2, Skřičková J.1, Orban M.2
Klinika nemocí plicních a tuberkulózy FN Brno a LF MU, Brno
2
Mezinárodní centrum klinického výzkumu, FN u sv. Anny v Brně, Brno
(sponzorováno firmou Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o.)
1
11.30 – 12.30
Oběd
12.30 – 13.45
Tuberkulóza, záněty
13.45 – 14.30
Sympozium ČARO
14.30 – 14.45
Přestávka
14.45 – 15.30
Sympozium firmy GlaxoSmithKline s.r.o.
15.30 – 16.15
Sympozium firmy Novartis s.r.o.
ERDOSTEIN V RÁMCI FENOTYPOVÉ LÉČBY CHOPN
16.15 – 16.30
Přestávka
16.30 – 18.15
Varia
Zatloukal J.
Klinika plicních nemocí a TBC, FN a LF UP Olomouc
(sponzorováno firmou Medicom International s.r.o.)
19.30
Společenský večer v PALACE Hlinky
POLÉKOVÉ PLICNÍ POSTIŽENÍ, CHOROBA ASOCIOVANÁ S IGG4? – KAZUISTIKA
Bartoš V.1, Novosad J.2, Ruta J.1, Salajka F.1
1
Plicní klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové,
2
Ústav klinické imunologie a alergologie Fakultní nemocnice Hradec Králové
ČESKÁ NÁRODNÍ VÝZKUMNÁ DATABÁZE CHOPN – REGISTR ČPFS ČLS JEP
10.00 – 11.00
Sympozium firmy Boehringer-Ingelheim, spol. s r.o.
11.00 – 11.15
Přestávka
Koblížek V.1, Hejduk K.2, Šnajdrová L.2, Plutinský M.3, Snížek T.4, Vencálek T.5, Zatloukal J.6,
Popelková P.7, Šafránek P.8, Vlachová A.9, Sobotík O.9, Heribanová L.10, Šnelerová B.11,
Majerčáková M.12, Knotkov P.12, Kočová E.1, Neumannová K.13, Vytřísalová M.14, Kopecký M.1,
Praus R.1, Novotná B.1, Prachařová Š.1
1
FN Hradec Králové, 2 IBA MU Brno, 3 FN Brno, 4 Nemocnice Jihlava, 5 Krajská nemocnice Liberec,
6
FN Olomouc, 7 FN Ostrava, 8 FN Plzeň, 9 FN Motol, 10 Thomayerova nemocnice,
11
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem,12 Krajská nemocnice T.Bati,
13
Fakulta tělesné kultury UP Olomouc, 14 Farmaceutická fakulta UK Hradec Králové
11.15 – 12.15
Sympozium firmy AstraZeneca Czech Republic, s.r.o.
11.30 – 12.30
Oběd
12.15 – 13.15
Pneumoonkologie
12.30 – 13.45
Tuberkulóza, záněty
13.15
Slavnostní zakončení kongresu
Sobota 5. října 2013
08.00 – 08.30
Zprávy z výboru ČPFS
08.30 – 09.45
Nemedikamentózní léčba v pneumologii
09.45 – 10.00
Přestávka
Oběd
ODBORNÝ PROGRAM SEKCE LÉKAŘŮ
Kongresový sál A hotelu Voroněž I
Pátek 4.10.2013
09.00 – 09.30
Slavnostní zahájení kongresu
09.30 – 09.45
Přestávka
09.45 – 11.30
Nemoci s bronchiální obstrukcí
Předsedající: Kolek V., Ulmann V.
OVĚŘENÍ EFEKTIVITY MULTIPLEX REAL-TIME PCR SYSTÉMU DETEKCE MYCOBACTERIUM
TUBERCULOSIS A PODMÍNĚNĚ PATOGENNÍCH MYKOBAKTERIÍ VE VZORCÍCH KLINICKÉHO
MATERIÁLU SE SOUČASNÝM STANOVENÍM INH A RIF REZISTENCE
Ulmann V., Kalakayová E., Kubínová A.
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Oddělení bakteriologie a mykologie
SKUPINY NEMOCNÝCH S VYSOKÝM RIZIKEM TUBERKULÓZY (TB)
ANEB KDY JE DOBRÉ NA TB MYSLET - KASUISTIKY
Lošťáková V.1, Kolek V.1, Losse S.1, Žurková M.1, Tichý T.2
Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN a LF UP Olomouc
2
Ústav patologie FN Olomouc
1
Předsedající: Koblížek V., Marel M.
RECIDIVA TUBERKULÓZY STŘEVA? (KAZUISTIKA)
Brat K., Skřičková J.
Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno
2
3
PROGNOSTICKÉ FAKTORY KOMUNITNÍ PNEUMONIE
GLYKOPYRRONIUM BROMID – NOVÉ U-LAMA V LÉČBĚ CHOPN
Kolek V.
Klinika plicních nemocí a TBC FN a LF UP Olomouc
Kašák V.
LERYMED spol. s.r.o., oddělení respiračních nemocí
TĚŽKÁ KOMUNITNÍ PNEUMONIE – UPDATE 2013
INHALED CORTICOSTEROIDS IN COPD – RISK-TO-BENEFIT
Jakubec P., Kolek V.
Klinika Plicních nemocí a tuberkulózy FN a LF UP Olomouc
Price D.
Professor of Primary Care Respiratory Medicine, University of Aberdeen, United Kingdom
16.15 – 18.15
POSTER
Varia
Přesedající: Žurková M., Doubková M.
SROVNÁNÍ EPIDEMIOLOGICKÉHO VÝVOJE TUBERKULÓZY
V ČESKÉ REPUBLICE A BOLÍVII V ROCE 2002-2011
Onofre G.1, Čermákova, Z.1, Camacho, M.2, Ulmann, V.3
1
Univerzita Karlova v Praze. Lékařská fakulta v Hradci králové. Ústav klinické mikrobiologie.
2
Laboratorio de Referencia Nacional de Vigilancia y Control de Tuberculosis-Instituto
Nacional de Laboratorios de Salud Ministerio de Salud y Deportes, La Paz, Bolivia
3
Zdravotní Ústav se sídlem v Ostravě, oddělení bakteriologie a mykologie
13.45 – 14.30
Sympozium ČARO
Petřek M.1, Wennerstrom A.2, Mrázek F.1, Kolek V.1, Grunewald J.3, van Moorsel C.4, Pietinalho A.2,
Grutters J.4, Eklund A.3, Lokki M.2, Selroos O.5
1
LF UP a FN Olomouc
2
University of Helsinki, Finsko
3
Karolinska Institute Stockholm, Švédsko
4
St. Antonius Hospital Nieuwegein, Nizozemsko;
5
Semeco AB, Vejbystrand, Švédsko
ČARO A AKČNÍ PLÁN GARD 2013
Kolek V.
Klinika plicních nemocí a TBC, FN Olomouc
ALERGOLOG V ČARO
Špičák V.
EPIDEMIOLOGICKÁ MULTICENTRICKÁ STUDIE VÝSKYTU NEDIAGNOSTIKOVANÉ
OBSTRUKČNÍ SPÁNKOVÉ APNOE U PACIENTŮ S NOČNÍ HYPERTENZÍ
2
3
Žurková M.1, Kriegová E.2, Zapletalová J.3, Vykoupil K.1, Kolek V.1
1
Klinika plicních nemocí a TBC FN a LF UP Olomouc
2
Ústav imunologie LF UP Olomouc
3
Katedra biofyziky LF UP Olomouc
POLYMORFISMY HLA SYSTÉMU A IMUNOPATOGENEZA SARKOIDÓZY:
PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY STUDIE VE ČTYŘECH EVROPSKÝCH POPULACÍCH
Předsedající: Kolek V., Špičák V.
1
SROVNÁNÍ KLINICKÝCH PARAMETRŮ U PACIENTŮ S LIMITOVANOU
A GENERALIZOVANOU FORMOU SARKOIDÓZY
4
5
1
Hobzová M. , Šonka K. , Pretl M. , Plačková M. , Zapletalová J. , Kolek V.
Klinika Plicních nemocí a tuberkulózy, FN a LF UP v Olomouci
2
Neurologická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha
3
Neurologická ambulance a spánková poradna Inspamed, s.r.o., Praha
4
Klinika tuberkulózy a respiračních nemocí, FN Ostrava
5
Ústav lékařské biofyziky, LF UP v Olomouci
1
14.30 – 14.45
Přestávka
14.45 – 15.30
Sympozium firmy GlaxoSmithKline s.r.o.
„Cílená terapie CHOPN”
Předsedající: Skřičková J. Koblížek V.
DŮKAZY OPTIMÁLNÍ LÉČBY NEJEN U PACIENTŮ S EXACERBACEMI
Koblížek V.
Plicní klinika, FN Hradec Králové a LF UK v Hradci Králové
ZMĚNY V EXPRESI RNA-VAZEBNÝCH PROTEINŮ:
NOVÝ MECHANISMUS V PATOGENEZE PLICNÍHO ZÁNĚTU?
Navrátilová Z.1, Kršjaková T.1, Novosadová E.1, Zatloukal J.2, Kolek V.2, Petřek M.1,3
Laboratoř imunogenomiky a imunoproteomiky,
2
Klinika plicních nemocí a tuberkulózy,
3
Ústav klinické a molekulární patologie, LF UP a Fakultní nemocnice Olomouc
1
LYMFANGIOLEIOMYOMATÓZA, VZÁCNÁ PŘÍČINA BRONCHIÁLNÍ OBSTRUKCE
Doubková M.1, Staňková Y.1, Gerychová R.1, Skřičková J.1
1
Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno
2
Gynekologicko-porodnická klinika, LF MU a FN Brno
ZKUŠENOSTI S UŽITÍM BRONCHIÁLNÍCH BIODEGRADABILNÍCH STENTŮ
U PACIENTŮ S KOMPLIKACEMI V DÝCHACÍCH CESTÁCH PO TRANSPLANTACI PLIC
Šimonek J.,Teršíp T., Pozniak J., Tvrdoň J., Kolařík J., Lischke R.
Oddělení hrudní chirurgie a Transplantací plic, 3.chirurgická klinika I. LF UK a FN Motol
SERETIDE V KLINICKÉ PRAXI – KAZUISTIKY
AKUTNÍ BRONCHOSKOPIE PROVÁDĚNÉ V RÁMCI NEPŘETRŽITÉ
BRONCHOLOGICKÉ SLUŽBY NA PLICNÍ KLINICE
Studená Z
Nemocnice Blansko
Zatloukal J., Kolek V., Jakubec P., Losse S., Václavík A.
Klinika plicních nemocí a TBC, FN a LF UP Olomouc
15.30 – 16.15
MÍSTO NEINVAZIVNÍ VENTILACE PŘI TERAPII ZÁVAŽNÉ PNEUMONIE
ZPŮSOBENÉ VIREM CHŘIPKY – LITERÁRNÍ PŘEHLED A VLASTNÍ ZKUŠENOSTI
Sympozium firmy Novartis s.r.o.
„Seebri® Breezhaler® - není LAMA jako LAMA”
Předsedající: Skřičková J.
VÝZNAM SYMPTOMŮ V LÉČBĚ CHOPN
Skřičková J.
Klinika plicních nemocí a tuberkulózy LF MU a FN Brno
4
Herout V., Skřičková J., Staňková Y., Brat K.
Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno
19.30
Společenský večer v PALACE Hlinky, Hlinky 110, Brno
5
Sobota 5.10.2013
11.00 – 11.15
Přestávka
08.00 – 08.30
11.15 – 12.15
Sympozium firmy AstraZeneca Czech Republic, s.r.o.
„Aktuální témata v léčbě CHOPN”
Zprávy z výboru ČPFS
Kolek V.
08.30 – 09.45
Předsedající: Skřičková J.
Nemedikamentózní léčba v pneumologii
Předsedající: Fila L., Neumannová K.
CHIRURGICKÉ PŘÍSTUPY K POKROČILÉMU A RECIDIVUJÍCÍMU EMPYÉMU HRUDNÍKU
Benej M.1, Čapov I.1, Benej R.2, Jedlička V.1, Peštál A.1, Doležel J.1, Veselý M.1, Chovanec Z.1
1
Chirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně, ČR
2
Klinika hrudníkovej chirurgie FNsPBA – Ružinov, Bratislava, SR
AKTUÁLNÍ ZKUŠENOSTI S LÉČBOU PNO VE FN BRNO
Hanke I.1, Hrivnák R.1, Krtička2, Dudoňová A.3
1
CHK, 2 KUCH, 3 KNPT FN Brno
TRANSPLANTACE PLIC U LYMFANGIOLEIOMYOMATÓZY
Fila L.1,4, Valentová Bartáková L.1,4, Šimonek J.2,4, Burkert J.3,4, Lischke R.2,4
1
Pneumologická klinika UK 2. LF a FN Motol
2
III. chirurgická klinika UK 1. LF a FN Motol
3
Klinika kardiovaskulární chirurgie UK 2. LF a FN Motol
4
Transplantační centrum FN Motol
VLIV AMBULANTNÍ REHABILITAČNÍ LÉČBY NA KVALITU ŽIVOTA VE VZTAHU
KE ZDRAVÍ U PACIENTŮ S CHRONICKOU OBSTRUKČNÍ PLICNÍ NEMOCÍ
Neumannová K.1,2, Zatloukal Jakub1, Johnová H.1, Kolek V.3, Zatloukal Jaromír3, Hobzová M.3,
Václavík A.3, Jašková J.3
1
Katedra fyzioterapie a 2 Katedra přírodních věd v kinantropologii, Fakulta tělesné kultury,
Univerzita Palackého, Olomouc
3
Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, Fakultní nemocnice, Olomouc
EFEKT RESPIRAČNÍ FYZIOTERAPIE A TRÉNINKU NÁDECHOVÝCH SVALŮ
U NEMOCNÝCH S VELMI TĚŽKÝM STUPNĚM CHOPN
Žurková P.1,2, Turčáni P., Skřičková J.1
1
Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno
2
Rehabilitační oddělení FN Brno
09.45 – 10.00
Přestávka
10.00 – 11.00
Sympozium firmy Boehringer-Ingelheim, spol. s r.o.
„Tiotropium a kardiovaskulární komorbidity u pacientů s CHOPN”
Předsedající: Skřičková J.
POSTAVENÍ FIXNÍCH KOMBINACÍ INHALAČNÍCH KORTIKOSTEROIDŮ
A LABA VE FENOTYPOVÉ LÉČBĚ CHOPN PODLE AKTUÁLNÍCH DOPORUČENÍ
Zatloukal J.
Klinika plicních nemocí a TBC, FN a LF UP Olomouc
SYMBICORT V LÉČBĚ CHOPN – STUDIE PATHOS
Bártů V.
Plicní oddělení, Medicon, s r.o., Praha
RIZIKO PNEUMONIE U PACIENTA S CHOPN
Kolek V.
Klinika plicních nemocí a TBC, FN a LF UP Olomouc
12.15 – 13.15
Pneumoonkologie
Předsedající: Roubec J., Tomíšková M.
REGISTR TULUNG: ANALÝZA DAT PACIENTŮ S NESKVAMÓZNÍ FORMOU
(ADENOKARCINOM, VELKOBUNĚČNÝ KARCINOM) NSCLC A PS 0-1
NA LÉČBĚ PEMETREXEDEM VE DRUHÉ LINII LÉČBY
Roubec J.1, Hejduk K.2, Bortlíček Z.2, Skřičková J.4, Pešek M.3, Zatloukal P.5, Kolek V.6, Salajka F.7,
Koubková L.8, Tomíšková M.4, Grygárková Y.6, Havel L.5, Hrnčiarik M.7, Zemanová M.9, Sixtová D.10,
Čoupková H.11, Košatová K.12
1
Klinika TBC a respiračních nemocí, FN Ostrava
2
Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita, Brno
3
Klinika nemocí plicních a TBC, FN Plzeň
4
Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno
5
Klinika pneumologie a TBC, FN Bulovka, Praha
6
Klinika plicních nemocí a TBC, FN a UP Olomouc
7
Plicní klinika, FN Hradec Králové
8
Plicní klinika FN Motol, Praha
9
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
10
Plicní klinika, Fakultní Thomayerova nemocnice
11
Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ, Brno
12
Nemocnice Na Homolce, Praha
MNOHOČETNÝ KARCINOID PLIC
Kašák V.
Lerymed Praha
Fischer O.1, Kulísková J.1, Kolek V.1, Tichý T.2
Klinika plicních nemocí a tuberkulózy Lékařské fakulty Univerzity Palackého
a Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc,
2
Ústav patologie Lékařské fakulty univerzity Palackého, Olomouc
FARMAKOLOGICKÁ LÉČBA CHOPN POHLEDEM KARDIOLOGA
HD VIDEOBRONCHOSKOPIE – TECHNOLOGICKÝ POKROK V PLICNÍ DIAGNOSTICE
KARDIOVASKULÁRNÍ KOMORBIDITY U PACIENTA S CHOPN
Pudil R.
FN Hradec Králové
TIOSPIR – EFEKTIVITA A BEZPEČNOST ZÁKLADNÍHO KAMENE
PAUŠÁLNÍ LÉČBY CHOPN
Koblížek V.
Plicní klinika, FN Hradec Králové a Lékařská fakulta UK v Hradci Králové
1
Ondrejka G.1, Skřičková J.2, Tyl R.1
Oddělení pneumologie a ftizeologie Nemocnice Nový Jičín a.s.
2
Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno-Bohunice
1
DIAGNOSTIKA A OPERABILITA BRONCHOGENNÍHO KARCINOMU
NA KLINICE PLICNÍCH NEMOCÍ A TBC FN OLOMOUC V LETECH 1993-2012
Grygárková I.1, Kolek V.1, Bohanes T.2, Szkorupa M.2
Klinika plicních nemocí a tbc FN a LF UP Olomouc
2
Chirurgická klinika FN a LF UP Olomouc
1
6
7
REGISTR TULUNG (SLEDOVÁNÍ NÁKLADNÉ PNEUMOONKOLOGICKÉ LÉČBY
POKROČILÉHO NEMALOBUNĚČNÉHO KARCINOMU PLIC ) – ZDROJ INFORMACÍ
PRO VŠECHNY PNEUMOLOGY
RÁMCOVÝ PROGRAM SEKCE SESTER
Skřičková J.1, Bortlíček Z.12, Hejduk K.12, Pešek M.2, Zatloukal P.3, Kolek V.4, Salajka F.5, Koubková
L.6, Tomíšková M.1, Grygárková Y.4, Havel L.3, Hrnčiarik M.5, Zemanová M.8, Sixtová D.8, Roubec J.7,
Čoupková H.10, Košatová K.11, Černovská M.9, Marel M.6, Vašáková M.9
1
Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno
2
Klinika nemocí plicních a TBC, FN Plzeň
3
Klinika pneumologie a TBC, FN Bulovka, Praha
4
Klinika plicních nemocí a TBC, FN a UP Olomouc
5
Plicní klinika, FN Hradec Králové
6
Plicní klinika FN Motol, Praha
7
Klinika plicních nemocí a TBC FN Ostrava
8
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
9
Plicní klinika, Fakultní Thomayerova nemocnice
10
Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ, Brno
11
Nemocnice Na Homolce, Praha
12
Institut biostatiky a analýzy LF a PřF MU
Pátek 4. října 2013
13.15
Kongresový sál D hotelu Voroněž I
07.30 – 09.00
Registrace účastníků
09.00 – 09.30
Slavnostní zahájení kongresu - sál A hotelu Voroněž I
09.30 – 10.50
ASTMA, CHOPN, KOUŘENÍ
10.50 – 11.20
Přestávka
11.20 – 12.20
INTENZIVNÍ PÉČE A INTERVENCE V PNEUMOLOGII
12.20 – 13.30
Oběd
13.30 – 14.45
PÉČE O ONKOLOGICKÉHO PACIENTA A PACIENTA S PNEUMOTORAXEM
14.45 – 15.05
Přestávka
15.05 – 16.15
CO VŠE ŘEŠÍ PNEUMOLOGICKÁ SESTRA
16.15 – 16.30
Přestávka
Zakončení kongresu
16.30 – 17.15
WORKSHOP: JEDNODUŠE NA INHALAČNÍ POMŮCKY
Oběd
19.30
Společenský večer v PALACE Hlinky
ODBORNÝ PROGRAM SEKCE SESTER
Kongresový sál D hotelu Voroněž I
Pátek 4. 10. 2013
09.00 – 09.30
Slavnostní zahájení kongresu
(kongresový sál A hotelu Voroněž I)
09.30 – 10.50
ASTMA, CHOPN, KOUŘENÍ
Předsedající: Kašáková E., Kollárová J.
ASTMA A KOUŘENÍ
Kašáková E.
LERYMED spol. s r.o., Oddělení respiračních nemocí, Praha
MOŽNOSTI ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ
Macháčková M.
LERYMED spol.s r.o., Oddělení respiračních nemocí, Praha
Astma a biologická léčba
Švancarová J.
Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno
INHALACE
Donné A.
Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno
KYSLÍKOVÝ TEST A ŠESTIMINUTOVÝ TEST CHŮZE
Došková M.
Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno
REGISTR CHOPN
Kollarová J.
Plicní klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové
8
9
REGISTR CHOPN VE FN BRNO
14.45 – 15.05
Přestávka
Svobodová J.
Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno
15.05 – 16.15
CO VŠE ŘEŠÍ PNEUMOLOGICKÁ SESTRA
Diskuze
10.50 – 11.20
Přestávka
11.20 – 12.20
INTENZIVNÍ PÉČE A INTERVENCE V PNEUMOLOGII
Předsednictvo: Rausová L., Bobovská I.
PLICNÍ POSTIŽENÍ V REVMATOLOGII
Valášková E.
Plicní klinika FN Hradec Králové
Předsedající: Dvořáčková D., Valášková E.
PÉČE O PACIENTA S WEGENEROVOU GRANULOMATÓZOU
PUNKČNÍ DILATAČNÍ TRACHEOSTOMIE
Pajlová K., Ruferová M.
KARIM FN Brno
Pokorná M., Dvořáčková D.
Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno
DIALÝZA A TBC PLIC
KASUISTIKA – BRONCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA A PÉČE O DÍTĚ
S INFLAMATORNÍM MYOBLASTICKÝM TUMOREM.
Fabiánová P.
Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno
Pospíšilová K., Boháčová M., Kopřiva F.
Klinika plicních chorob a tuberkulózy FN a LF UP v Olomouci
DECHOVÉ POMŮCKY PRO BRONCHIÁLNÍ HYGIENU U BRONCHIEKTÁZIÍ
SPOLUPRÁCE BRONCHOLOGICKÉ SESTRY PŘI TERAPEUTICKÝCH VÝKONECH
Žurková P.
Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno
Zittová R., Kolek V.
Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN a LF UP v Olomouci
ZAPRACOVÁNÍ SESTRY ABSOLOVENTKY
ASISTENCE SESTRY PŘI INVAZIVNÍCH VÝKONECH
Šulerová J.
Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno
Bobovská I.
Plicní oddělení - bronchosál, KNTB a.s., Zlín
LÁTKOVÉ VERSUS JEDNORÁZOVÉ
PRONAČNÍ POLOHA
Štefankovičová S.
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno
Ruferová M.
KARIM FN Brno
Diskuze
Diskuze
12.20 – 13.30
Oběd
13.30 – 14.45
PÉČE O ONKOLOGICKÉHO PACIENTA A PACIENTA S PNEUMOTORAXEM
16.15 – 16.30
Přestávka
16.30 – 17.15
WORKSHOP: JEDNODUŠE NA INHALAČNÍ POMŮCKY
Vedení workshopu: Kašák V. a Kašáková E
Předsedající: Grossová Klementová R., Zittová R.
Sobota 5.10.2013
CHEMOTERAPIE Z POHLEDU ONKOLOGICKÉ SESTRY
Fejerová D.
Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno
08.00 – 13.15
Společný program s lékaři
ERLOTINIB V LÉČBĚ BRONCHOGENNÍHO KARCINOMU
Obrová H.
Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno
KOMUNIKACE S POZŮSTALÝMI VE FN Brno
Grossová Klementová R., Zítková M.
Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno
PNEUMOTORAX
Rutarová Š.
Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno
THOPAZ-NOVINKA DRENÁŽNÍHO SYSTÉMU
Rausová L.
Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno
Diskuze
10
11
Download

Program ve formátu PDF - ta