Program XXII. MORAVSKOSLEZSKÝCH DNŮ PNEUMOLOGIE 4.10.2013 ‐ 5.10.2013, Brno Pátek 4. 10. 7.30 – 9.00 Registrace účastníků 9.00 – 9.30 Zahájení 9.30 – 9.45 9.45 – 11.30 Přestávka Nemoci s bronchiální obstrukcí Předsedající: Koblížek V., Marel M. • Popelková P, Bužgová R., Gurková E.: KORELACE ÚROVNĚ KONTROLY ASTMATU S KVALITOU ŽIVOTA ASTMATIKŮ Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava, Česká republika Wydzial Nauk o Zdrowiu, Akademia Techniczno‐Humanistyczna w Bielsku‐Bialej Prešovská univerzita v Prešově, Fakulta zdravotnických odborov • Marel M.: INDIKACE A EFEKTIVITA PROTIZÁNĚTLIVÉ LÉČBY CHOPN ROFLUMILASTEM Pneumologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha (sponzorováno firmou Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o.) • Turčáni P, Skřičková J., Orban M.: PACIENT S OVERLAP SYNDROMEM Klinika nemocí plicních a tuberkulózy FN Brno a LF MU, Brno Mezinárodní centrum klinikého výzkumu, FN u sv. Anny v Brně, Brno (sponzorováno firmou Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o.) • Bartoš V., Novosad J., Ruta J., Salajka F.: POLÉVKOVÉ PLICNÍ POSTIŽENÍ, CHOROBA ASOCIOVANÁ S IGG4? – KAZUISTIKA Plicní klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Ústav klinické imunologie a alergologie Fakultní nemocnice Hradec Králové • Zatloukal J.: ERDOSTEIN V RÁMCI FENOTYPOVÉ LÉČBY CHOPN Klinika plicních nemocí a TBC, FN a LF UP Olomouc (sponzorováno firmou Medicom International s.r.o.) • Koblížek V, Hejduk K., Šnajdrová L., Plutinský M., Snížek T., Vencálek T., Zatloukal J., Popelková P., Šafránek P., Vlachová A., Sobotík O., Heribanová L., Šnelerová B., Majerčáková M., Knotkov P., Kočová E., Neumannová K., Vytřísalová M., Kopecký M., Praus R., Novotná B., Prachařová Š.: ČESKÁ NÁRODNÍ VÝZKUMNÁ DATABÁZE CHOPN – REGISTR ČLS JEP FN Hradec Králové, IBA MU Brno, FN Brno, Nemocnice Jihlava, Krajská nemocnice Liberec, FN Olomouc, FN Ostrava, FN Plzeň, FN Motol, Thomayerova nemocnice, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Krajská nemocnice T. Bati, Fakulta tělesné kultury UP Olomouc, Farmaceutická fakulta UK Hradec Králové 11.30 ‐ 12.30 Oběd 12.30 – 13.45 Tuberkulóza, záněty Předsedající: Kolek V., Ulmann V. • Ulmann V., Kalakayová E., Kubínová A.: OVĚŘENÍ EFEKTIVITY MULTIPLEX REAL‐TIME PCR SYSTÉMU DETEKCE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS A PODMÍNĚNĚ PATOGENNÍCH MYKOBAKTERIÍ VE VZORCÍCH KLINICKÉHO MATERIÁLU SE SOUČASNÝM STANOVENÍM INH A RIF REZISTENCE Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Oddělení bakteriologie a mykologie • Lošťáková V., Kolek V., Losse S., Žurková M., Tichý T.: SKUPINY NEMOCNÝCH S VYSOKÝM RIZIKEM TUBERKULÓZY (TB) ANEB KDY JE DOBRÉ NA TB MYSLET – KAZUISTIKY Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN a LF UP Olomouc Ústav patologie FN Olomouc • Brat K., Skřičková J.: RECIDIVA TUBERKULÓZY STŘEVA? (KAZUISTIKA) Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno • Kolek V.: PROGNOSTICKÉ FAKTORY KOMUNITNÍ PNEUMONIE Klinika plicních nemocí a TBC FN a LF UP Olomouc • Jakubec P., Kolek V.: TĚŽKÁ KOMUNITNÍ PNEUMONIE – UPDATE 2013 Klinika Plicních nemocí a tuberkulózy FN a LF MU Olomouc 13.45 ‐ 14.30 Sympózium ČARO Předsedající: Kolek V., Špičák V. • Kolek V.: ČARO A AKČNÍ PLÁN GARD 2013 Klinika plicních nemocí a tbc, FN Olomouc •
Špičák V.: ALERGOLOG V ČARO • Hobzová M., Šonka K., Pretl M., Plačková M., Zapletalová J., Kolek V.: EPIDEMIOLOGICKÁ MULTICENTRICKÁ STUDIE VÝSKYTU NEDIAGNOSTIKOVANÉ OBSTRUKČNÍ SPÁNKOVÉ APNOE U PACIENTŮ S NOČNÍ HYPERTENZÍ Klinika Plicních nemocí a tuberkulózy, FN a LF UP v Olomouci Neurologická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha Neurologická ambulance a spánková poradna Inspamed, s.r.o., Praha Klinika tuberkulózy a respiračních nemocí, FN Ostrava Ústav lékařské biofyziky, LF UP v Olomouci 14.30 – 14.45 Přestávka 14.45 – 15.30 Sympózium firmy GLAXOSmithKline s.r.o. „Cílená terapie CHOPN“ Předsedající: Skřičková J., Koblížek V. • Koblížek V.: DŮKAZY OPTIMÁLNÍ LÉČBY NEJEN U PACIENTŮ S EXACERBACEMI Plicní klinika, FN Hradec Králové a LF UK v Hradci Králové • Studená Z.: SERETIDE V KLINICKÉ PRAXI – KAZUISTIKY Nemocnice Blansko 15.30 – 16.15 Sympózium firmy Novartis s.r.o. • Skřičková J.: VÝZNAM SYMPTOMŮ V LÉČBĚ CHOPN Klinika nemocí plicních a TBC a LF MU Brno • Kašák V.: GLYKOPYRRONIUM BROMID – NOVÉ INHALAČNÍ ANTICHOLINERGIKUM S ULTRADLOUHODOBÝM ÚČINKEM V LÉČBĚ CHRONICKÉ OBSTRUKČNÍ PLICNÍ NEMOCI LERYMED spol. s.r.o., oddělení respiračních nemocí • prof. Price: INHALED CORTICOSTEROIDS IN COPD – RISK‐TO‐BENEFIT University of Aberdeen, United Kingdom 16.15. – 16.30 Přestávka 16.30 – 18.15 Varia Předsedající: Žurková M., Doubková M. • Žurková M., Kriegerová E., Zapletalová J., Vykoupil K., Kolek V.: SROVNÁNÍ KLINICKÝCH PARAMETRŮ U PACIENTŮ S LIMITOVANOU A GENERALIZOVANOU FORMOU SARKODIÓZY Klinika plicních nemocí a TBC FN a LF UP Olomouc Ústav imunologie LF UP Olomouc Katedra biofyziky LF MU UP Olomouc • Petřek M., Wennerstrom A., Mrázek F., Kolek V., Grunewald J., van Moorsel C., Pietinalho A., Gritters J., Eklund A., Lokki M., Selroos O.: POLYMORFISMY HLA SYSTÉMU A IMUNOPATOGENEZA SARKODIÓZY: PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY STUDIE VE ČTYŘEK EVROPSKÝCH POPULACÍCH LF UP a FN Olomouc University of Helsinki , Finsko Karolinska Istitute Stockholm, Švédsko St. Antonius Hospital Nieuwegein, Nizozemsko Semeco AB, Vebystrand, Švédsko • Navrátilová Z., Kršajková T., Novosadová E., Zatloukal J., Kolek V., Petřek M.: ZMĚNY V EXPRESI RNA‐VAZEBNÝCH PROTEINŮ: NOVÝ MECHANISMUS V PATOGENEZE PLICNÍHO ZÁNĚTU? Laboratoř imunogenetiky a imunoproteomiky Klinika plicních a tuberkulózy Ústav klinické a molekulární patologie, LF UP a Fakultní nemocnice Olomouc • Doubková M., Staňková Y., Gerychová R., Skřičková J.: LYMFANGIOLEIOMYOMATÓZA, VZÁCNÁ PŘÍČINA BRONCHIÁLNÍ OBSTRUKCE Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno Gynekologicko‐porodnická klinika, LF MU a FN Brno • Šimonek J., Teršíp T., Pozniak J., Tvrdoň J., Kolařík J., Lischke R.: ZKUŠENOSTI S UŽITÍM BRONCHIÁLNÍCH BIODEGRADABILNÍCH STENTŮ U PACIENTŮ S KOMPLIKACEMI V DÝCHACÍCH CESTÁCH PO TRANSPLANTACI PLIC Oddělení hrudní chirurgie a Transplantací plic, 3. Chirurgická klinika I. LF UK a FN Motol • Zatloukal J., Kolek V., Jakubec P., Losse S., Václavík A.: AKUTNÍ BRONCHOSKOPIE PROVÁDĚNÉ V RÁMCI NEPŘETRŽITÉ BRONCHOLOGICKÉ SLUŽBY NA PLICNÍ KLINICE Klinika plicních nemocí a TBC, FN a LF UP Olomouc • Herout V., Skřičková J., Staňková Y., Brat K.: MÍSTO NEINVAZIVNÍ VENTILACE PŘI TERAPII ZÁVAŽNÉ PNEUMONIE ZPŮSOBENÉ VIREM CHŘIPKY – LITERÁRNÍ PŘEHLED A VLASTNÍ ZKUŠENOSTI Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno Sobota 5. 10. 8.00 – 8.30. 8.30 – 9.45 Kolek V.: ZPRÁVY Z VÝBORU ČPFS Nemedikamentózní léčba v pneumologii Předsedající: Fila L., Neumannová K. • Benej M., Čapov I., Benej R., Jedlička V., Peštál A., Doležel J., Veselý M., Chovanec Z.: „CHIRURGICKÉ PŘÍSTUPY K POKROČILÉMU A RECIDIVUJÍCÍMU EMPYÉMU HRUDNÍKU“ Chirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně, ČR Klinika hrudníkovej chirurgie FNsPBA – Ružinov, Bratislava, SR • Hanke I., Hrinák R., Krtička M., Dudoňová A.: AKTUÁLNÍ ZKUŠENOSTI S LÉČBOU PNO VE FN BRNO CHK FN Brno, KUCH FN Brno, KNPT FN Brno • Fila L., Valentová Bartáková L., Šimonek J., Burkert J., Lischke R.: TRANSPLANTACE PLIC U LYMFANGIOLEIOMYOMATÓZY Pneumologická klinika UK 2. LF a FN Motol III. chirurgická klinika UK 1. LF a FN Motol Klinika kadriovaskulární chirurgie UK 2 LF a FN Motol Transplantační centrum FN Motol • Neumannová K., Zatloukal J., Johnová H., Kolek V., Zatloukal J., Hobzanová M., Václavík A., Jašková J.: VLIV AMBULANTNÍ REHABILITAČNÍ LÉČBY NA KVALITU ŽIVOTA VE VZTAHU KE ZDRAVÍ U PACIENTŮ S CHRONICKOU OBSTRUKČNÍ PLICNÍ NEMOCÍ Katedra fyzioterapie a Katedra přírodních věd v kinantropologii, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého, Olomouc Klinika plicních nemocí a tuberkulózy, Fakultní nemocnice, Olomouc • Žurková P., Turčáni P., Skřičková J.: EFEKT RESPIRAČNÍ FYZIOTERAPIE A TRÉNINKU NÁDECHOVÝCH SVALŮ U NEMOCNÝCH S VELMI TĚŽKÝM STUPNĚM CHOPN Klinika nemocí plicních a TBC LF MU FN Brno Rehabilitační oddělení FN Brno 9.45 ‐ 10.00 Přestávka 10.00 ‐ 11.00 Sympózium firmy Boehringer‐Ingelheim , spol. s r.o. „Tiotropium a kardiovaskulární komorbidity u pacientů s CHOPN“ Předsedající: Skřičková J. • Kašák V.: KARDIOVASKULÁRNÍ KOMORBIDITY U PACIENTA S CHOPN Lerymed, Praha • Pudil R.: FARMAKOLOGICKÁ LÉČBA CHOPN POHLEDEM KARDIOLOGA FN Hradec Králové • Koblížek V.: TIOSPIR – EFEKTIVITA A BEZPEČNOST ZÁKLADNÍHO KAMENE PAUŠÁLNÍ LÉČBY CHOPN Plicní klinika, FN Hradec Králové a LF UK v Hradci Králové 11.00 – 11.15 Přestávka 11.15 – 12.15 Sympózium firmy AstraZeneca Czech Republic, s.r.o. Předsedající: Skřičková J. • Zatloukal J.: POSTAVENÍ FIXNÍCH KOMBINACÍ INHALAČNÍCH KORTIKOSTEROIDŮ A LABA VE FENOTYPOVÉ LÉČBĚ CHOPN PODLE AKTUÁLNÍCH DOPORUČENÍ • Bártů V.: SYMBICORT V LÉČBĚ CHOPN – STUDIE PATHOS • Kolek V.: RIZIKO PNEUMONIE U PACIENTA S CHOPN 12.15 – 13.15 Pneumoonkologie Předsedající: Roubec J., Tomíšková M. • Roubec J., Hejduk K., Bortlíček Z., Skřičková J., Pešek M., Zatloukal P., Kolek V., Salajka F., Koubková L., Tomíšková M., Grygárková Y., Havel L., Hrnčiarik M., Zemanová M., Sixtová D., Čoupková H., Košatová K.: REGISTR TULUNG: ANALÝZA DAT PACIENTŮ S NESKVAMÓZNÍ FORMOU (ADENOKARCINOM, VELKOBUŇEČNÝ KARCINOM) NSCLC A PS 0‐1 NA LÉČBĚ PEMETREXEDEM VE DRUHÉ LINII LÉČBY Klinika TBC a respiračních nemocí, FN Ostrava Institut biostatiky a analýz, Masarykova univerzita, Brno Klinika nemocí plicních a TBC, FN Plzeň Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Klinika pneumologie a TBC, FN Bulovka, Praha Klinika plicních nemocí a TBC, FN a UP Olomouc Plicní klinika, FN Hradec Králové Plicní klinika FN Motol, Praha Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Plicní klinika, Fakultní Thomayerova nemocnice Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ, Brno Nemocnice Na Homolce, Praha • Fischer O., Kulísková J., Kolek V., Tichý T.: MNOHOČETNÝ KARCINOID PLIC Klinika plicních nemocí a tuberkulózy Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc, Olomouc Ústav patologie Lékařské fakulty univerzity Palackého, Olomouc • Ondrejka G., Skřičková J., Tyl R.: HD VIDEOBRONCHOSKOPIE – TECHNOLOGICKÝ POKROK V PLICNÍ DIAGNOSTICE Oddělení pneumologie a ftizeologie Nemocnice Nový Jičín a.s. Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno‐Bohunice • Grygárková I., Kolek V., Bohdanes T., Szkorupa M.: DIAGNOSTIKA A OPERABILITA BRONCHOGENNÍHO KARCINOMU NA KLINICE PLICNÍCH NEMOCÍ A TBC FN OLOMOUC V LETECH 1993‐2012 Klinika plicních nemocí a TBC FN a LF UP Olomouc Chirurgická klinika FN a LF UP Olomouc • Skřičková J., Bortlíček Z., Hejduk K., Pešek M., Zatloukal P., Kolek V., Salajka F., Koubková L., Tomíšková M., Grygárková Y., Havel L., Hrnčiarik M., Zemanová M., Sixtová D., Roubec J., Čoupková H., Koštová K., Černovská M., Marel M., Vašáková M.: REGISTR TULUNG (SLEDOVÁNÍ NÁKLADNÉ PNEUMOONKOLOGICKÉ LÉČBY POKROČILÉHO NEMALOBUNĚČNÉHO KARCINOMU PLIC) – ZDROJ INFORMACÍ PRO VŠECHNY PNEUMOLOGY Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Klinika nemocí plicních a TBC, FN Plzeň Klinika pneumologie a TBC, FN Bulovka, Praha Klinika plicních nemocí a TBC, FN a UP Olomouc Plicní klinika FN Hradec Králové Plicní klinika FN Motol, Praha Klinika nemocí plicních nemocí a TBC FN Ostrava Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Plicní klinika, Fakultní Thomayerova nemocnice Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ, Brno Nemocnice Na Homolce, Praha Institut biostatiky a analýzy LF a PřF MU 13.45 Oběd Slavnostní zakončení 
Download

5.10.2013, Brno - ta