RO Č . 8
Č . 6 PR O SIN E C 2011
V TOMTO VYDÁNÍ
VÝ Ž IVA
REPO RTÁ Ž Z FA RM Y
PRO D U KC E H OVĚZÍ HO MASA
Klimatické podmínky mají
velký vliv na kvalitu siláží
Britský producent mléka přešel
na jedno dojení denně
Vysoké náklady na krmivo
ovlivňují produkci
CS06-cover 2
05-12-2011 14:03:21
CS06_p02.indd 18
05-12-2011 09:51:26
Z
O BSAHU
NOVINKY
5
9
23
29
Z domova i ze světa
Info De Heus
Info Agropartner
Info CRV Czech Republic
R E P O R TÁ Ž Z FA R M Y
10 Jedno dojení denně stačí
EKONOMIKA
6 Vývoj zahraničního obchodu
s hovězím masem
ŠLECHTĚNÍ
12
16
20
24
32
TOP Holštýn
TOP ČESTR
Testace programu CZ Holštýn
Tři mušketýři ze ZD Krásná Hora
Testace programu CZ ČESTR
MANAGEMENT
14 První Astronauti na Slovensku
26 Zdravotní stav paznehtů a ustájení
30 Boty a zase jen boty
V Ý Ž I VA
18 Kvalita siláží 2010
Rhys Williams
„Jedno dojení za den
není pro vysokoprodukční stáda.“ 10
Jaap van der Knaap
Nízkonákladové stádo se zdravými kravami
K
dyž jsem se poprvé dočetl, že jeden
britský producent mléka, Rhys Williams, dojí své 1000hlavé stádo jedenkrát za
den, aby ušetřil náklady na pracovní sílu
a energie, velmi mě to překvapilo. Zatímco v České republice farmáři dojí i třikrát
denně, aby získali více mléka a zvýšili svůj
zisk, Rhys začal dojit pouze jedenkrát za
den. Když si však přečtete článek na straně 10, zjistíte, že tento britský farmář přešel k jednomu dojení denně ze stejného
důvodu jako čeští producenti mléka k častějšímu dojení – snaží se ze svého podnikání získat co nejvyšší zisk.
Samozřejmě je těžké srovnávat Rhysovu
situaci s podmínkami v České republice,
ale přesto je velmi zajímavé přečíst si
o jeho zkušenostech. Jeho cílem nejsou
vysokoprodukční krávy, ale zdravé krávy,
které dojí mléko se zvýšeným obsahem
mléčných složek.
V tomto čísle se také soustředíme na kvalitu krmiva. Na straně 18 si můžete přečíst, jak klimatické podmínky v roce 2010
nepříznivě ovlivnily kvalitu siláží a jak
deštivé jaro poznamenalo kvalitu kukuřičných siláží.
Produkce jatečného skotu je tématem na
straně 6. Minulý rok klesl počet krav
o 1 %, což ovlivňuje také produkci hovězího masa. Pokles počtu krav ohrožuje nejen domácí produkci mléka, ale také produkci hovězího masa. Tomuto poklesu by
snad mohly zabránit vyšší výkupní ceny
za mléko.
Na straně 26 uzavíráme sérii článků o paznehtech a tentokrát se zaměřujeme na
ustájení. Kvalita podlah a pohodlí lehacího boxu mají obrovský vliv na zdraví paznehtů. Dojnice, které rády odpočívají
a mají pohodlné lehací boxy, mají méně
problémů s paznehty, protože tlak na jejich chodidla je nižší.
Možná se snažíte zbavit se problémů
s paznehty nebo zlepšit kvalitu krmiva, ale
pokud se chcete zaměřit na snížení nákladů jako britský farmář Rhys Williams, je
základem správné krmení a zdravé krávy.
Ekonomika
Produkce hovězího
Výživa
Kvalita siláží 2010
Zdraví
Paznehty a ustájení
6
18
26
Pokles počtu krav opět
ohrožuje produkci hovězího masa.
Vliv klimatických
podmínek na kvalitu siláží.
Správné ustájení je velmi důležité pro zdraví
paznehtů.
CH OVS K OT U
CS06-Contents 3
P R O S INE C
2 0 1 1
3
06-12-2011 13:03:44
Windschermen • Pare-vent • Windbreaks • Windschirme
WE’RG FEOR
Reg.No.013QS
Slow but constant aeration without draught...
In other words, optimal ventilation.
DNV Certification B.V., BELGIQUE
LOOKIN
DEALERS
Industriestraat 8c • 8755 Ruiselede • Belgium • e-mail: [email protected]
Phone +32 (0)51 68 97 73 • Fax +32 (0)51 68 99 92 • Mobile 0475 43 56 78
W W W. V E R VA E K E . B E
Stejnoměrné rozložení hmoty na plochu !
w w w. j o s k i n . co m
Ferti-SPACE • Siroko • Tornado3
Tornado3
• Úzká korba
• Vertikální rozmetací ústrojí
• Rozhoz až 14 metrů
Ferti-SPACE
• Široká korba
• Vertikální rozmetací ústrojí
• Rozhoz až do 16 metrů
• Dvě nebo tři nápravy
EENLE
R
EG C
TH MIRA
Siroko
• Pozinkovaná korba a podvozek
• Vertikální rozmetací ústrojí
• Objem do 14 kubíků
Česká republika
Moreau Agri, spol. s r.o.
Huštěnovice 370, 687 03 Huštěnovice
GSM brána: +420 724 041 340
tel: 572 586 032-4 - fax: 572 586 016
e-mail: [email protected]
www.moreauagri.cz
4
CS06_p04.indd 4
C HOV SKOTU
Jindřichův Hradec
Mladá Boleslav
Nové Město na Moravě
Choceň
Opava
Vsetín
České Budějovice
Blansko
Znojmo
PR O SI NEC
tel: 602 501 901
tel: 602 580 822
tel: 602 525 994
tel: 602 580 823
tel: 602 526 924
tel: 603 510 631
tel: 602 615 085
tel: 602 318 364
tel: 602 552 504
Chrudim
Týn nad Vltavou
Třebíč
Roudnice nad Labem
Jičín
Klatovy
Rokycany
Uherské Hradiště
Jihlava
tel: 608 960 229
tel: 602 115 949
tel: 602 502 741
tel: 602 141 545
tel: 602 704 435
tel: 724 587 394
tel: 602 767 116
tel: 724 588 364
tel: 724 537 309
Slovenská republika
Madunice
Trenčín
Želiezovce
Krupina
Žilina
Rožňava
Trnava
Pieštany
Dunajská Streda
Michalovce
tel: +421 337 435 727-8
tel: +421 903 723 699
tel: +421 903 719 710
tel: +421 903 723 697
tel: +421 911 454 604
tel: +421 911 220 855
tel: +421 903 713 328
tel: +421 911 808 060
tel: +421 911 959 744
tel: +421 911 022 041
2011
05-12-2011 09:59:18
Z
d o m o va
I
Z e
s v ě Ta
Národní ozdravovací program od IBR
30. června 2011 uplynulo v České republice pět a půl roku od zahájení Národního ozdravovacího programu od IBR.
Za tuto dobu vzrostl počet hospodářství,
v nichž byla eliminována infekce původcem IBR, na 62,96 %. V dosavadním průběhu NOP došlo k vzestupu procenta IBR
prostých a ozdravených hospodářství
z 19,02 % na 62,96 %. To znamená, že
procento prostých hospodářství se zvýšilo o 43,94 %.
S blížícím se koncem NOP IBR se začíná
diskutovat o finální fázi NOP IBR v České
republice s ohledem na skutečnost, že
v současné době stále ještě chybí ozdravit 853 chovů. Z toho počtu je dle analýz
VÚVL v Brně cca 285 chovů v situaci,
která si zcela jistě vyžádá prodloužení
programu ozdravování za hranici roku
2012.
Statut země úředně prosté IBR může
Česká republika obdržet až v okamžiku
dosažení 100 % prostých chovů.
Podrobné informace o dosavadním průběhu NOP IBR naleznete na stránkách
SVS ČR – http://www.svscr.cz/index.
Zdroj: http://www.cestr.cz, 16.11.2011
Národní doplňkové platby k přímým podporám (Top-Up)
Celkem půjde v roce 2011 do českého zemědělství prostřednictvím národních
doplňkových plateb 1 284 306 921 Kč.
Ministr Petr Bendl dnes podepsal výši sazeb pro jednotlivé sektory.
Peníze z národních doplňkových plateb
podpoří citlivé sektory: chmel, brambory
pro výrobu škrobu, přežvýkavce, krávy
bez tržní produkce mléka, ovce a kozy.
Národní doplňkové platby (Top-Up) jsou
poskytovány k jednotné platbě na plochu zemědělské půdy (SAPS).
Kateřina Böhmová, řed. Odb. kom. Mze
Top-Up 2011
sazba
Kč/jednotka
chmel
přežvýkavci
krávy bez trž. produkce mléka
ovce a kozy
brambory pro výrobu škrobu – platba spojená s produkcí
brambory pro výrobu škrobu – platba oddělená od produkce
celkem
počet
jednotek
celkem Kč
7 540,90
5 577,16 ha
42 056 806
910,80 1 011 590,05 VDJ
921 356 218
1 393,80 172 619,60 VDJ
240 597 199
650,80
19 130,85 VDJ
12 450 358
1 641,40
33 660,00 t
55 249 524
378,80
33 254,53 t
12 596 816
–
– 1 284 306 921
Zdroj: http://eagri.cz, 24.11.2011
Obchodování se živými zvířaty
Díky úrovni našeho veterinárního dozoru a velmi dobré nákazové situaci je
v zemích EU zájem o naše chovná i jatečná zvířata. Svědčí o tom například
údaje ze systému TRACES.
U skotu převažuje export nad importem.
Od počátku roku putovalo například do
Německa 3 841 kusů skotu a dovezeno
bylo 1 645, do Nizozemska 3 019 a importováno bylo 2 054 kusů. Do Belgie bylo
exportováno 2 545, ale z Belgie nebylo
dovezeno nic, do Slovinska směřovalo
2 411 kusů a dovezeno bylo 24 kusů.
Nejvíce prasat bylo exportováno do Maďarska, celkem 9 987, ale dovezeno
nebylo žádné. Do Německa směřovalo
3 196 kusů, ale dovezeno bylo 143 794.
U živé drůbeže bylo z ČR do zemí EU exportováno 8 199 698 kusů a importováno 31 526 826 kusů.
Intrakomunitární trh má svá specifika
a záleží na schopnosti uplatnit se na tom-
to náročném trhu. Nicméně lze potvrdit, že Státní veterinární správa ČR pomáhá vytvářet pro naše chovatele dobré
podmínky, na jejichž základě mohou
svou produkcí, pokud jde o zdravotní
stav chovaných zvířat, směle konkurovat vyspělým zemím.
A jak probíhá obchodování a export?
Všechny zásilky musí odbavovat úřední
veterinární lékař, který zkontroluje zdravotní stav zvířat, jejich označení a evidenci, musí zkontrolovat také veterinární
certifikáty a zároveň posoudit dopravní
prostředek z hlediska vhodnosti pro přepravu daného druhu a kategorie zvířat
a dále dokumenty vztahující se k přepravci. Je to náročné, neboť mnoho zásilek je
z pochopitelných důvodů, především kvůli pohodě zvířat, odbavováno v ranních
a večerních hodinách a ve dnech volna.
Zdroj: http://www.svscr.cz, 27. 10. 2011
CC
VHH
EO
EOT
VVESSEKKLOO
T TTjUUa N
púRUNo
aosRRII N 1e2/c02 022
9001019
CS06-Ze sveta 5
5
06-12-2011 11:07:49
e K o n o M iK A
Produkce jatečného sk otu
Vývoj zahraničního obc h
Příspěvek se zabývá vybranými ukazateli produkce jatečného skotu, vývojem cen a zahraničního obchodu s hovězím masem a živými zvířaty.
Při zpracování bylo využito podkladů z Ročenky
chovu skotu autorů Kvapilíka, Růžičky a Bucka.
autor Ing. Pavel Bucek, ČMSCH a.s.
V
období let 2007–2010 se celkové stavy skotu snížily o cca 42 tis. kusů a 3 %, přičemž v roce 2010
došlo ve srovnání s rokem 2009 k poklesu stavů skotu celkem o 14 tis. kusů a 1,0 %. Stavy dojených krav
se snížily o 16 tis. kusů a 4,0 % a stavy krav bez TPM
se zvýšily o 8 tis. a 5 %.
Úměrně poklesu početních stavů hlavních kategorií
skotu se dlouhodobě snižuje i počet porážek zvířat
a produkce hovězího masa (tab. 1). Celková produkce
v živé hmotnosti kolísala v letech 2007–2010 mezi
170 až 183 tis. tunami ž. hm. I přes pokles domácí
spotřeby hovězího masa (2007–2010 o cca 15 tis. t
a 8,9 % na 149,0 tis. t) bylo z důvodu vysokých exportů jatečného skotu a hovězího masa (cca 65,1 tis. t
v živém) v roce 2010 dovezeno kolem 43 tis. t jatečného skotu (v živém) a hovězího masa ze zahraničí.
Zahraniční obchod
Výsledky zahraničního obchodu s čerstvým a zmrazeným hovězím masem (položky celního sazebníku
Tab. 1: Základní ukazatele produkce jatečného skotu a hovězího masa
ukazatel
jednotka
2007 2008 2009
2010 roz.4)
početní stav skotu celkem1)
tis. ks
1 391 1 402 1 363 1 349
z toho dojené krávy1)
tis. ks
410 406 400
384
krávy bez TPM1)
tis. ks
154 163 160
168
krávy celkem1)
tis. ks
565 569 560
551
produkce jatečného skotu2)
celkem tis. t ž. hm.
170 183 181
171
na krávu kg ž. hm.
303 326 317
312
spotřeba hovězího a telecího masa 3)
celkem tis. t ž. hm. 163,5 149,5 149,4 149,0
na osobu kg/rok
10,9 10,2 9,5
9,5
dovoz jateč. skotu a hov. masa
tis. t ž. hm. 35,6 29,9 37,1 43,1
vývoz jateč. skotu a hov. masa
tis. t ž. hm. 47,3 61,1 65,9 65,1
soběstačnost v produkci masa
%
104 122 121
114
–14
–16
+8
–9
–10
–5
–0,4
0,0
+6,0
–0,8
–7,0
pramen: ČSÚ, ČSÚ – statistika zahraničního obchodu, ÚZEI, MZe
1) dle soupisu hospodářských zvířat k 1. 4. daného roku
2) produkce na krávu je počítána z výroby v ž. hm. na průměrný stav krav v daném roce
3) spotřeba za rok 2010 – odhad
4) rozdíl mezi roky 2010 a 2009
6
C HC O
HV
O SVKS OK TOUT UP Rú
řoínjso
ei n
R e c2 020091 1
CS06-Main Beef production 6
06-12-2011 12:36:46
o sk otu v České republice
c hodu s hovězím masem
0201 a 0202) nelze hodnotit v posledních letech pozitivně (tab. 2). V roce 2010 bylo z ČR do zahraničí
prodáno cca 7 tis. tun hovězího masa za 574 mil. Kč,
dovoz stejné komodity dosáhl 22,5 tis. tun za
2 008 mil. Kč. Výsledkem této obchodní transakce je
pasivní bilance ve výši 15,8 tis. tun hovězího masa
a 1 433 mil. Kč. V roce 2010 se meziročně zvýšil vývoz masa o cca 1 329 tun a 24,7 %, resp. o 128 mil.
Kč a 28,7 %. Ve stejném období se zvýšil dovoz masa
o 3 538 tun (o 18,7 %) a o 257 mil. Kč (14,7 %). V roce
2005 se kg hovězího masa v zahraničí nakupoval za
70,89 Kč, v roce 2010 již za 89,36 Kč. Zatímco v letech 2005 a 2006 byla cena vyvezeného masa za kg
vyšší než cena hovězího masa dovezeného, v letech
2007–2010 se tento poměr obrátil (tab. 2).
Negativní bilance zahraničního trhu s hovězím masem překročila 10 tis. tun a jednu miliardu Kč v letech 2005, 2006, 2007, 2009 a 2010. V důsledku poptávky po zástavových zvířatech a dalších kategoriích skotu zahraničními chovateli nejen ve státech
EU se zvyšuje (zejména z ekonomických důvodů)
objem zahraničního obchodu se živými zvířaty.
Z tab. 3 je zřejmé, že objem vývozu živého skotu
v posledních letech zřetelně roste a že dovozy zvířat
vykazují při výrazně nižších objemech značné meziroční kolísání. Na rozdíl od zahraničního obchodu
s hovězím masem je při obchodu se živým (nejen
jatečným) skotem dlouhodobě vykazován výrazný
převis vývozů nad dovozy.
V roce 2010 bylo do ČR dovezeno cca 1 489 tun skotu za 66 mil. Kč, vyvezeno však bylo 55 918 tun živého skotu za 2 494,2 mil. Kč. Znamená to, že objem
dovozů živých zvířat dosáhl pouze cca 2,8 % vývozu
v tunách a 2,7 % ve finančním vyjádření.
V roce 2009 byla ČSÚ změněna metodika sledování
výsledků zahraničního obchodu se živými zvířaty náhradou počtu kusů hmotností (t), jak tomu bylo v letech 2003–2005. Ve finančním vyjádření došlo v roce
2010 k meziročnímu poklesu importů o 22,9 mil. Kč
a 25,7 % a exportů o 110,3 mil. Kč a 4,2 %.
Pozitivní stránkou zahraničního obchodu se živým
skotem je vysoká kladná obchodní bilance a většinou
vyšší tržby chovatelů za zvířata prodaná do zahraničí
Tab. 2: Zahraniční obchod s hovězím masem
rok
2005
2007
2008
2009
2010
vývoz
tun mil. Kč Kč/kg
2 097
3 898
6 069
5 375
6 704
178
321
473
446
574
84,88
82,45
78,00
82,95
85,67
dovoz
tun mil. Kč Kč/kg
17 337
18 164
14 947
18 930
22 468
1 229
1 654
1 394
1 751
2 008
70,89
91,07
93,30
92,49
89,36
saldo
tun mil. Kč Kč/kg
–15 240
–14 266
–8 878
–13 555
–15 763
–1 051 13,99
–1 333 –8,62
–921 –15,30
–1 305 –9,56
–1 433 –3,69
pramen: ČSÚ – statistika zahraničního obchodu
C HC O
HV
O SVKS OK TOUT UP rú
řoínjso
ei n
r e c2 020091 1
CS06-Main Beef production 7
7
06-12-2011 12:36:55
E K o n o M i K a
rok
objem (t ž. hm.)
dovoz
vývoz
cena (Kč/kg)
dovoz
vývoz
finanční hodnota (mil. Kč)
dovoz
vývoz
saldo
2005
2007
2008
2009
2010
1 480
4 6301)
4 1201)
2 061
1 489
57,65
—
—
43,18
44,39
85,3
105,5
101,9
89,0
66,1
36 709
131 7261)
166 6421)
55 813
52 663
55,08
—
—
46,67
47,36
2 021,9
2 004,3
2 349,7
2 604,5
2 494,2
1 936,6
1 898,8
2 247,8
2 515,5
2 428,1
pramen: ČSÚ – statistika zahraničního obchodu; 1) kusy
Tab. 3: Vývoj zahraničního obchodu se živým skotem
kategorie
CZV jateční býci tř. EU
CZV jatečné jalovice tř. EU2)
CZV jatečné krávy tř. UR2)
CZV skot průměr tř. EU (vážený Ø)
CPV hovězí přední s kostí3)
CPV hovězí zadní bez kosti3)
SC hovězí přední s kostí4)
SC hovězí zadní bez kosti4)
2)
jedn.
2005
2008
2009
2010
Kč/kg ž. hm.
41,26
32,14
29,58
36,43
55,97
132,15
76,19
157,70
38,96
31,23
29,90
35,98
54,95
137,76
81,97
174,65
40,16
31,60
29,47
35,82
56,45
142,69
85,18
177,73
39,96
31,33
29,07
35,55
57,53
123,52
85,70
175,32
Kč/kg
pramen: ČSÚ a SZIF; 1) nákupní ceny zemědělských výrobců, 2) ceny za jatečné třídy (přepočítány ČSÚ na ceny za kg ž. hm.), 3) ceny průmyslových
výrobců, 4) spotřebitelské ceny
Tab. 4: CZV1) jatečného skotu (Kč/kg ž. hm.) a ceny hovězího masa (Kč/kg)
než při jejich uplatnění na domácím
trhu. Méně příznivá je skutečnost, že
zpravidla kvalitní zvířata opustí „domácí
teritorium“ s negativními dopady na tuzemskou produkci hovězího masa, zaměstnanost, spotřebu krmiv, využití stájí a objem tržeb za „přidanou hodnotu“
vytvářenou v průběhu dalšího chovu
nebo jatečného využití zvířat.
Porážky jatečného skotu
V posledních letech se s poklesem stavů
a zvyšováním vývozu snižují počty porážek všech kategorií skotu. V období 2005–
2010 poklesl počet porážek býků o 15,9
tis. a 12,7 %, krav o 9,8 tis. ks a 8,1 %, jalovic o 1,6 tis. a 6,1 % a skotu celkem
o 27,3 tis. a 10 %. V roce 2010 se meziročně snížil počet poražených býků, krav, ja-
lovic, skotu celkem a telat o 2,9 %, 9,0 %,
3,9 %, 5,9 % a 6,6 %.
Ekonomické ukazatele produkce
Za období 2005–2010 jsou nákupní ceny
jatečného skotu (ceny zemědělských výrobců) poměrně stabilní, poněkud větší
variabilitu vykazují průmyslové ceny hovězího zadního masa s kostí a spotřebitelské ceny předního s kostí a zadního bez
kosti. S výjimkou průmyslové ceny hovězího zadního bez kosti, která se snížila
o 19,17 Kč a 13,4 % za kg, jsou meziroční
změny cen jatečného skotu a hovězího
masa v roce 2010 poměrně malé (tab. 4).
Odhad ekonomických ukazatelů
Důležitým ukazatelem jsou ekonomické
údaje za rok 2010. Do orientační kalku-
Tab. 5: Průměrné nákupní ceny jatečného skotu (Kč/kg)
kategorie
býci
v živém
býci
v JUT
jalovice
v živém
jalovice
v JUT
krávy
v živém
krávy
v JUT
telata
v živém
průměr tříd
jakosti
2008
rok
2009
2010
index
2010/2009
E,U
R,O,P
E,U
R,O,P
E,U
R,O,P
E,U
R,O,P
E,U
R,O,P
E,U
R,O,P
E,U
R,O,P
38,81
34,10
74,32
66,77
30,55
25,91
66,03
55,67
26,97
21,37
55,63
46,72
52,28
46,02
39,95
34,69
75,00
67,02
30,58
25,11
62,56
53,91
26,41
20,42
55,76
46,67
54,88
43,91
39,63
35,43
76,29
68,08
30,45
25,22
59,72
50,89
25,90
20,24
51,99
44,65
58,10
38,63
99,2
102,1
101,7
101,6
99,6
100,4
95,5
94,4
98,1
99,1
93,2
95,7
105,9
88,0
pramen: ČSÚ
8
lace je cena zástavu zahrnuta ve výši
8 250 Kč (150 kg x 55 Kč), přírůstek hmotnosti ve výši 1 000 gramů na kus a den
a porážková hmotnost 625 kg na kus.
Při tržbách 25 000 Kč a nákladech
28 675 Kč na kus by v roce 2010 bylo dosaženo ztráty ve výši 3 675 Kč na kus
a 5,90 Kč na krmný den při míře rentability cca –13 %. Znamená to, že při běžné
variabilitě by mohla bez ekonomické
ztráty býky vykrmovat jen malá část výrobců. Přímá platba top-up (1 310 Kč na
DJ) by snížila odhadnutou ztrátu na cca
2 365 Kč na kus, čímž by mírně zlepšila
rentabilitu produkce na –11,6 %. Pro dosažení míry rentability 5 % by tržby musely dosáhnout cca 48 Kč za kg ž. hm.
a 30 000 Kč za kus.
Přes orientační charakter ekonomických
ukazatelů je zřejmé, že výkrm býků je
v ČR v posledních letech v průměru ztrátový. Tento nepříznivý výsledek poněkud
„vylepšují“ přímé platby vyplácené jako
„SAPS“ a „top-up“ na plochu. Jejich výši
připadající na jednotlivé komodity nelze
přesně zjistit.
Součet nákladů na krmiva, mezd a odpisů
HIM dosahuje kolem 80 %, na ostatní položky pak připadá pouze cca 20 % nákladů. Poněvadž více než polovina nákladů
připadá na krmiva, lze hlavní možnosti
úspor hledat u této položky. Jedná se
hlavně o zvýšení kvality a produkčního
efektu objemných krmiv a ekonomické
vynakládání jadrných krmiv.
Z této orientační kalkulace je zřejmé, že
při nízkých přírůstcích hmotnosti a nízkých nákupních cenách jatečných zvířat
je možné pozitivního ekonomického
výsledku výkrmu býků dosáhnout jen
výjimečně.
Mezi podmínky ekonomicky úspěšného
výkrmu býků patří přírůstek nad 1 000 g
na kus a den, realizace opatření na snížení nákladů a ceny odpovídající nákladům
a průměru cen hlavních výrobců hovězího masa v EU-27.
Tab. 5 uvádí průměrné nákupní ceny jatečného skotu zařazeného do jakostních
tříd podle klasifikace systémem SEUROP
v letech 2008–2010.
Průměr cen býků, jalovic a krav zařazených do jakostních tříd E a U byl v roce
2010 o cca 10,6 až 21,9 % vyšší než průměrné nákupní ceny zvířat zařazených
do tří nejnižších tříd.
Hlavními příčinami nepříznivého vývoje
výkrmu býků a výroby hovězího masa
jsou snižující se početní stavy dojnic, neuspokojivé ceny jatečného skotu a zástavových telat a s nimi spojené vývozy telat
a jatečných zvířat, nízká domácí spotřeba
hovězího masa a nerovné ekonomické
podmínky mezi státy EU-15 a EU-12. l
V EC EHC
TOEHV
EOLS VTK SOjKT
aOU
nTuU
par r
úoins o
1i n
/r 2E c2 0 20 09 1 1
CS06-Main Beef production 8
06-12-2011 12:37:03
INFO DE HEUS
Krmení dojnic v období přípravy
na porod
Období přípravy na porod je součástí
Prelacto plánu, který výživáři společnosti De Heus aplikují do zemědělské
praxe. Prelacto plán je složen ze 4 fází:
Konec laktace (Drying off), Stání na sucho (Far-off), Příprava na otelení (Closeup), Start laktace (Early-fresh). Cílem
krmení krav, které se připravují na porod, je snaha o jejich „rozežrání“, aby
dojnice po otelení byla schopná přijímat co možná nejvíce TMR, a dále se
snažíme předejít zdravotním komplikacím při a po otelení. Ideální je, když
můžeme této skupině dojnic dopřát individuální krmnou dávku bez kompromisů, jak tomu často nebývá. Jedná se
o velmi malou skupinu zvířat, pro kterou z technických důvodů není možné
namíchat „sólo“ vůz. Využívá se proto
dávek od dojných zvířat, které se ředí
slámou, v lepším případě senem. Sláma z hlediska chutnosti není příliš
atraktivní. Individuální dávka lze vyřešit tak, že budeme zakládat krmení do
žlabu 1x denně. Podmínkou je dobrá
kvalita objemných krmiv, která je
předpokladem toho, že se krmná dávka
nebude hřát. Tuto důležitou fázi Prelacto plánu máme komerčně podpořenou
výrobkem Prelacto mix. Jedná se o speciální krmnou směs určenou pro dojnice
2–3 týdny před otelením. Mimo jiné obsahuje látky, které snižují hodnotu
DCAD. Koncentrace Ca, P a dalších makroprvků je druhořadou záležitostí. Náš
způsob výživy v tomto období je založen
na šokovém skoku hodnoty DCAD. Ve
fázi suchostojných krav je hodnota
DCAD = X a v přípravě na porod DCAD =
X - 200 (minimálně). Toto je zárukou předejití zdravotních komplikací po otelení.
Krmiči pak nemusí do krmného vozu dávat jednotlivé komponenty s nízkým
dávkováním. Kolik komponent dáváte
do vozu Vy? Jaká je zamíchatelnost jednotlivých komponent a jaká je možnost
kompromisu krmné dávky pro tuto důležitou skupinu Vašich zvířat? To zhodnoťte sami.
S Bestergrassem již od jarní sezony
Společnost De Heus a.s., ve spolupráci
s holandskou osivářskou firmou Barenbrug, se snaží odkrýt velký potenciál
intenzivních travních a jetelotravních
senáží, které v naší republice nejsou příliš rozšířeny. Naším cílem není pouze
prodat osivo s obchodním označením
BESTERGRASS, ale primárně je to snaha
o vylepšení krmivové základny zemědělských podniků, které s námi již spolupracují. Přiznejme si, že monokulturní senáže vojtěšek a jetelů nebo senáže
z extenzivních luk nejsou pro dojnice
nejoptimálnější z hlediska chutnosti
a obsahu energie. „S chutí roste hlad!“
To platí nejen u lidí. Od dojnic chceme,
aby žraly co možná nejvíce, tak jim pomožme! Intenzivní kulturní trávy se
mimo jiné vyznačují vysokým obsahem
energie, která přímou úměrou ovlivňuje chutnost. Naším cílem není ze sta
procent nahradit bílkovinné vojtěšky
a jetele. Objemná krmiva z těchto porostů mají zajisté své opodstatnění. Snažíme se o částečné zařazení barenbrugo-
vých senáží do krmných dávek a částečnou náhradu leguminóz. Dále např.
na monodietě senáže z intenzivních
travních porostů můžeme exkluzivně
odchovat i zabřezlé jalovice, které nebudou tloustnout, protože energie nepochází ze škrobnatých zdrojů.
Společnost Barenbrug má dlouholeté
zkušenosti v pícninářství v mnoha státech Evropy a jejich specialisté pracují
na přípravě travních a jetelotravních
osivářských směsí „napasovaných“ na
míru naší republice. Farmáři, kteří chtěli tyto porosty vidět v obdobných podmínkách, měli možnost s De Heus a.s.
navštívit sousední Polsko. Zde má BESTERGRASS své zastoupení již řadu let
a bylo možné vidět i 3–4leté produkční
porosty, které ještě rozhodně nevypada-
ly tak, že by potřebovaly zaorat a založit
znovu. Věnuje-li se intenzivním porostům
trav a jetelotrav intenzivní péče, vydrží na
jednom pozemku opravdu dlouho.
Je zima a trochu času na přemýšlení, co
s kterou loukou udělat. Pokračovat v extenzitě nebo založit nový porost a začít
s intenzitou? Brzké jaro a pozdní léto jsou
ideální podmínky pro založení nových intenzivních porostů BESTERGRASS!
De Heus a.s. • Marefy 144 • 685 01 Bučovice • Česká republika
Tel. +420 517 307 701 • Fax +420 517 307 702 • [email protected] • www.deheus.cz
CH OVS K OT U
CS06-DE HEUS company news 9
P R O S INE C
2 0 1 1
9
05-12-2011 12:59:17
O
FA R M Ě
Další zefektivnění bez omezení dlouhodobé produkce
Jedno dojení denně stačí
Navštivme jedno velké „low-input“ stádo sedm let poté, co začali s produkcí mléka. Podívejme se na postupy při jeho rozšiřování a řízení, abychom zjistili, proč začali dojit jen jednou za den.
autor Rachael Porter překlad Anna Marcinková
U
ž tak nízké náklady se dostaly ještě
o něco níže ve stádě, které se nachází
v Cefn Amwlch, Tudweilion v Severním
Walesu ve Velké Británii. V roce 2005
britští producenti mléka David Wynne
Finch a Rhys Williams začali produkovat mléko podle novozélandského stylu
řízení se stádem 830 jerseyských krav.
V současnosti je toto stádo nejenom větší – čítá nějakých 1 000 kusů, ale je i černostrakaté a dojené jednou za den.
Křížení
„Přechod na dojení holštýnsko-jerseyských kříženek byl uskutečněn kvůli
vytvoření užitkovější krávy, která dokáže produkovat mléko jen z pastevního
porostu,“ vysvětluje jeden z partnerů
a manažer stáda Rhys. „Rozhodli jsme
se představit několik novozélandských
holštýnsko-fríských linií, které byly po
léta šlechtěny tak, aby perfektně vyhovovaly našim podmínkám a stylu řízení
stáda.“ Rhys ještě dodává, že jejich produkce je mírně vyšší – přibližně 8 800 liber při dojení dvakrát za den, končetiny,
plodnost a další vlastnosti ovlivňující
dlouhověkost jsou také lepší. „Pro první
křížení jsme použili semeno novozélandských holštýnsko-fríských býků na naše
dánské jerseyky a nyní používáme v našem stádě tzv. křížené ‚Kiwi‘ býky.“
„Ve stádě stále využíváme sezónního telení v únoru a všechny krávy zasušujeme
v prosinci. Zimní krmení je založeno na
siláži a kapustě,“ vysvětluje Rhys, který
se nedávno vrátil z tříměsíční studijní
cesty na Nový Zéland. Rhys vyhrál cenu
Trehane Award a sponzoroval jej Trehane Trust, aby se dozvěděl více o „vytváření bohatství u partnerských producentů
mléka“. To je něco blízkého jeho srdci,
jelikož nyní vlastní 50% podíl v mlékařícím podniku, a přitom v roce 2005 začínal se 7% podílem. „Jsem nadšencem
pro produkci mléka a jsem živoucím důkazem toho, že s nadšením, oddaností
10
a úsilím můžete začít takřka z ničeho
a skončit jako partner velkého mlékařícího podniku.“
Rhys rozhodně věří, že se mu podaří vybudovat udržitelné podnikání, a to je také
důvodem, proč dojení jednou za den
upoutalo jeho pozornost. „Je to něco, čím
jsem se zabýval v posledních třech letech.
Ve Spojeném království je hrstka producentů, kteří provedli tuto změnu. Všichni
se věnují novozélandskému nízkonákladovému způsobu hospodaření a většinou
se k tomu dostali ve spojení se svým životním stylem. Ale to není můj případ.“
„Zatímco jsem cestoval, viděl jsem několik stád s omezeným počtem dojení.
A fungovalo to dobře. Během mého cestování jsem měl čas přemýšlet o tom, jak
by to mohlo fungovat u nás.“
Hned po návratu se Rhys vrhnul do nového stylu řízení stáda. Jakmile se stádo
v únoru a březnu otelilo, snížil počet dojení. Výsledkem byla mimo jiné i změna
denního režimu třech pravidelných dojičů. Pro Rhyse je však důležité snížení
dalších nákladů podniku a další zvýšení
efektivnosti a udržitelnosti.
„To, že jsme v porovnání s konvenčními
stády ve Spojeném království „nízkoprodukčním“ stádem, ještě neznamená, že
produkujeme méně mléka. Produkce
mléka se již zvyšuje a na předchozí úrovni bychom měli být do tří let. Jsme na
dobré cestě, abychom toho dosáhli.“
Snížení nákladů
Produkce mléka klesla krátkodobě na
7 100 liber s obsahem 5,9 % tuku a 4,1 %
bílkovin, ale Rhys říká, že stádo je na
dobré cestě ke zlepšení. Kromě toho se výrazně snížily náklady a objevily se další
Dojení probíhá na velké kruhové venkovní dojírně
C HCOHVOS VK SOKTOUT U
P RÚ
ŘOÍNSJ O
IE NN
R E C 2 0 20 09 1 1
CS06-fram report 10
06-12-2011 10:57:23
Rhys Williams
Vzdělávání a přechod
na dojení jednou za
den pomohlo vyladit
jedno velké extenzivní
dojené stádo v Severním Walesu.
Tudweiliog
Velká Británie
Počet krav:
Průměrná produkce:
Výměra:
Produkce z píce:
1 000
3 200 litrů
320 ha
97 % celkové produkce
výhody, které tento pokles bohatě vyváží.
V příštím roce by mělo stádo dosáhnout
zlepšení na úrovni 10 až 12 % a do tří let
by mělo být zpět na úrovni 90–95 % produkce, kterou měli v době, kdy dojili
dvakrát za den.
Kromě toho tu jsou zřejmé plusy v úspoře nákladů na pracovní sílu, elektřinu,
vodu, čisticí prostředky používané v dojírnách a dalším přínosem je zvýšení obsahu mléčných složek. To je další dobrou
zprávou pro Rhysovo stádo, protože on
nemá smlouvu na dodávky „bílé vody“
– z jeho mléka se vyrábí sýry. „Dojení
jednou za den není vhodné pro vysokoprodukční stáda nebo pro ty, kteří
jsou placeni za množství dodaného mléka a nikoliv za obsah mléčných složek,“
říká Rhys. „Vysokoprodukční stáda by
nedošla ke stejným výsledkům, produkce by šla dolů bez velké šance na její
obnovení.“
Dalším přínosem přechodu na dojení
jednou za den je zlepšení stavu vemen
a struků, lepší plodnost a méně kulhání.
„Nepozorujeme tak výrazné změny
v kondici těla, což pomáhá plodnosti. Již
jsme zaznamenali lepší procento březosti po první inseminaci. Dříve jsme byli
na 60 % a nyní již máme téměř 70 %,“
vysvětluje Rhys.
„Příznaky říje jsou mnohem výraznější,
protože od krav nechceme tak velký výkon. Krávy chodí na dojírnu pouze jednou za den, a tak se zlepšily také paznehty. Máme nižší procento brakace, a tak
tou pověstnou třešničkou na dortu je
možnost prodeje většího počtu jalovic,
které již nejsou potřeba pro obnovu stáda.“ Zdravotní stav vemen a čistota mléka zůstala na stejné úrovni. Průměrný
počet somatických buněk je 150 tis. na
ml, což přináší bonus 0,5 pence na litr,
a bakterie jsou mezi 25 a 45. Stádo je dojeno každé ráno na venkovní kruhové
dojírně Waikato se 70 stáními. Dojení začíná v 5:45 a třem mužům trvá tři hodiny stádo podojit a další půl hodiny jim
zabere úklid a čištění.
„Neexistuje žádné pravidlo určující,
ve kterou dobu byste měli dojit, ale většina podniků, které jsem viděl, dojí ráno.
Vyhovuje mi to, protože po zbytek dne
se pak můžou věnovat dalším úkolům.“
78 desetiakrových oplůtků
Stádo je rozděleno do dvou skupin po
500 kusech, protože Rhys říká, že tisícovka krav je přece jen „příliš velký dav“.
Podnik se rozkládá na 800 akrech písčitých a jílovitých půd. Mají 78 oplůtků
s průměrnou velikostí 10 akrů.
V posledním roce došlo také k výraznému snížení podílu doplňkových krmiv.
Podobná vylepšování, změny v plemenné skladbě a řízení stáda neustále pomáhají snižovat náklady na produkci, a to
bez dlouhodobého ovlivnění úrovně produkce samotné, což dokáže zajistit, že
bude podnik fungovat nejen teď, ale
i v budoucnosti.
„To je přesně to, proč jsme s Davidem budovali tento podnik, který funguje tak,
jak jsme si představovali a chceme v tom
pokračovat.“ l
C HCOHVOS VK SOKTOUT U
P RÚ
ŘOÍNSJ O
IE NN
R E C 2 0 20 09 1 1
CS06-fram report 11
11
06-12-2011 10:57:44
T O P
H O L Š T Ý N
Poslední letošní topka nepřináší velké změny
Po listopadovém výpočtu národních plemenných hodnot nedošlo
tyto plemenice budou výrazně rámcové,
široké i hluboké, se skloněnými záděmi,
vynikajícími mělkými vemeny s velmi
dobrým předním i zadním upnutím, výrazným závěsným vazem a rovněž hodnocení končetin se pohybuje o jednu
směrodatnou odchylku nad průměrem
populace.
k velkým změnám v pořadí top 100 prověřených býků dle SIH.
Výjimka potvrzuje pravidlo
Mikulášská nadílka
Podívejme se tedy trochu blíže na některé z nich.
autor Marie Marková
N
adějný mladý Rexondiho syn pocházející z českého chovu, NXA-627
Zdislavice Kai, si sice nepatrně „pohoršil“ v kilogramech mléka, nicméně stávajících +1448 kg M při plusovém obsahu bílkovin +0,10(!) a velmi nízkém
počtu somatických buněk v mléce (RPH
116) je naprosto vynikající výsledek. Kvalitu tohoto býka se zajímavým původem
dokresluje i dobré hodnocení typu: jeho
dcery jsou rámcové, s výraznou šířkou
i hloubkou těla, širokými záděmi a velmi dobrými končetinami. Věříme, že Kai
zaujme řadu chovatelů, a proto o něm
přinášíme podrobnější článek v tomto
čísle Chovu skotu.
Zlepšovatelé s dobrým původem
V dnešní době už je v mnohých stádech
potřeba hlídat původy. Chovatele, kterých se to týká, jistě potěší další zajímavý býk, který se umístil na dvacáté příčce. NEA-644 Dome´s Navarro pochází
Dome‘s Navarro (Mascol x Melchior)
12
C HOV SKOTU
CS06-Proven bulls holstein 12
PR O SI NEC
z kombinace Mascol x Melchior a je výrazným zlepšovatelem procentuálního
obsahu mléčných bílkovin (+0,26), přičemž nebude zhoršovat ani množství nadojeného mléka: +585 kg M je vzhledem
k výše zmiňovanému obsahu bílkovin
a nízkému počtu somatických buněk
(RPH 113) velmi slušný výsledek. Nelze
opomenout ani výbornou plodnost dcer
(RPH 111), velmi dobré hodnocení stavby
vemene a také chodivosti.
Mezi „mlékaře“ rozhodně patří i v České
republice již známý a žádaný NEA-371
Želiv Ichant. Jak již jeho jméno napovídá, také on pochází z českého chovu
a zajímavý je kromě PH i svým původem
(Merchant x Addison). PH +1468 kg mléka při dobrém hodnocení SB a RPH 118
pro přímý efekt na průběh porodů patří
mezi pádné argumenty, proč tohoto
býka zařadit do připařovacích plánů. Neméně dobrým důvodem je pak vynikající
hodnocení exteriéru Ichantových dcer:
Pokud jsme v úvodu tohoto článku psali,
že v listopadové topce nedošlo k výrazným posunům, potom NEA-507 Delta
Go-Ahead představuje výjimku – od posledního výpočtu PH se posunul z původního 58. místa na současné 35.
I Go-Ahead se stejně jako Navarro řadí mezi výrazné složkaře: +0,42 % T
a +0,23 % B je vskutku důvodem, proč by
o něm měli uvažovat majitelé vysokoprodukčních stád, kde není problémem
množství mléka, ale právě nízký obsah
složek. Býk má také výborné hodnocení
porodů a není třeba obávat se použít ho
i na jalovice. Kromě předpokladu velmi
dobré dlouhověkosti má Go-Ahead rovněž výborné hodnocení typu (mléčná
síla 123, stavba těla 118, končetiny 116,
vemeno 113).
Druhá generace „Shottlů“
Zajímavou kombinaci v oblasti složky–
funkční znaky–exteriér přináší NEA-629
Delta Lloyd. Ten se opět uplatní ve vysokoprodukčních stádech, kde je potřeba
zvýšit obsah tuku a bílkovin v mléce: PH
+0,35 % T a +0,19 % B ukazuje, že v této
oblasti je Lloyd výrazným zlepšovatelem.
Kromě toho má předpoklad velmi vysoké dlouhověkosti a plodnost jeho dcer je
hodnocena RPH 110 (výborná je především u krav). S celkovým hodnocením
typu 129 se pohybuje více než dvě směrodatné odchylky nad průměrem populace. Jeho dcery jsou rámcové, dostatečně široké i hluboké a mají vynikající
stavbu vemene (120).
V oficiální topce zatím nefiguruje
NEA-642 Delta Mica (Shottle x Harry),
který se tam ale brzy objeví. Co se týče
produkce, nabízí dobrý poměr mezi
množstvím mléka a obsahem složek.
Kromě toho svým dcerám předává velmi
pěkná vemena s výrazným závěsným vazem a dobré končetiny.
Ti, kteří ještě nemají hotové připařovací
plány pro příští sezónu, mají tedy o čem
přemýšlet, protože i v rámci býků prověřených na dcerách v ČR je z čeho vybírat. Konzulenti CRV chovatelům rádi vypracují podrobné připařovací plány za
pomoci sofistikovaného programu SireMatch. l
2011
06-12-2011 12:35:24
P Ř Í B Ě H
Nově prověřený býk CRV z vynikající domácí rodiny
Zdislavice Kai
Býk pochází z chovu VOD Zdislavice, což je podnik s dlouholetou
tradicí chovu holštýnského plemene, který se může pochlubit
úspěchy i v oblasti produkce plemenných býků.
autor Roman Hruda
věk
počet
dnů
kgM
T
(%)
B
(%)
T+B
(kg)
2-00
3-00
4-01
5-07
305
305
305
292
10 424
13 125
13 432
16 118
3,75
3,86
4,04
3,67
3,34
3,47
3,38
3,28
739
964
996
1 119
Tab. 1: Jednotlivé laktace matky byly
uzavřeny na těchto hodnotách
somatické buňky 2,88, mléko +795 lbs,
tuk +50 lbs, +0,09 %, bílkoviny +39 lbs,
+0,06 %.
Tři polobratři ze stejné matky
eště v roce 2010 bylo téměř 500 holštýnských krav chováno ve třech samostatných stájích (Chlum, Chmelná a Zdislavice). Zhruba od poloviny roku 2011
jsou všechny holštýnské krávy soustředěny do nově vybudované stáje ve Zdislavicích. Průměrná užitkovost chovu holštýnských krav se dlouhodobě pohybuje
na úrovni okolo 10 000 kg mléka.
J
předností je výborné utváření zádě s její
výraznou šířkou. Ze znaků vemene byla
plemenice výborně hodnocená především v šířce zadního upnutí a závěsném
vazu. Dalším výrazným pozitivem byla
výborná chodivost.
Tato vynikající plemenice byla za exteriér hodnocena: MS VG-88, ST EX-91, KO
VG-87, VE VG-87, celkem VG-88.
Dominantní matka
Genomické hodnoty matky v USA
Matka býka Zdislavice Kai je dcerou
O Mana (O-Bee Manfred Justice). Byla výborně produkující krávou, která se výrazně prosadila v podmínkách chovu. Na
všech čtyřech ukončených laktacích výrazně převyšovala ostatní vrstevnice ve
stádě (viz tab. 1). Totéž můžeme konstatovat také o hodnocení exteriéru.
Hlavní zootechnik Jaroslav Sedláček popisuje plemenici jako „dominantní a nepřehlédnutelnou ve stádě, s výraznou
šířkou i hloubkou hrudníku“. Další její
Plemenice aktuálně získala oficiální
genomické hodnoty z USA (září 2011),
které velmi výrazně převýšily její rodokmenové hodnoty. Tyto hodnoty ale
nejsou započítány ani do kalkulace plemenných hodnot jejího syna Zdislavice
Kai, ani nejsou promítnuty do genomických hodnot jejího výborného genomického syna Zdislavice O-Alexman. Aktuální hodnoty plemenice (USA 09/2011) jsou
následující: GCTPI 1925, Net Merit 543,
plodnost dcer +0,7, produkční život 5,0,
Zdislavice Kai (Rexondi x O Man)
B Ý K A
Ze stejné matky se nacházejí na inseminačních stanicích (v Zásmukách a na Valově) v České republice celkem tři polobratři a všichni jsou v majetku CRV.
První je výše zmiňovaný Zdislavice Kai
(NXA-627), který je synem francouzského býka Rexondi (Addison x Wells Catalyst), narozený 12. září 2006. Jeho aktuální SIH v ČR (listopad 2011) je 131,2.
Druhým polobratrem je syn kanadského
plemeníka Regancrest Dolman (BW Marshall x Emory), jmenuje se Zdislavice
Midor (NXA-824) a narodil se 12. října
2008. Byl testován na začátku roku 2010
a první výsledky dcer můžeme očekávat
v roce 2013.
Třetím býčkem pocházejícím ze stejné matky je Zdislavice O-Alexman
(NEO-085), který je synem amerického
plemeníka Golden-Oaks St Alexander
(Stormatic x Patron) a je narozený
10. dubna 2010. Tento býček je v současné době používán jako genomický býk
také na trhu v USA, a to především díky
svým vynikajícím výsledkům v genomice. Jeho aktuální hodnoty jsou díky neoficiálnímu přepočtu z báze Eurogenomics na TPI (srpen 2011) na úrovni
GTPI 2146. Neoficiální hodnota indexu
NM dosahuje 618 a hodnota GNVI 248.
Pozitivní znaky dcer
Dcery prověřeného býka Zdislavice Kai
vynikají nadprůměrným tělesným rámcem s výbornou kapacitou těla. Velmi
pozitivně jsou hodnoceny v šířkách zádí
a postoji zadních končetin při pohledu
zezadu. Vemena jsou funkční se širokým
a vysokým zadním upnutím a předními
struky blíže k sobě.
Plemenné hodnoty znaků užitkovosti,
především kg mléka a kg bílkovin, ho
předurčují k využití jako zlepšovatele
produkce. Je velmi pozitivní, že také
ostatní hodnocené znaky jako RPH somatických buněk a KD dojitelnosti převyšují populaci o více než jednu směrodatnou odchylku. l
C HC
VOH
E VEOSTVKE SO
E KLTO
TUTJ U
PA RNÚOUNSAO
I RNRIE C
12/ 0220 02
9 10 10 9
CS06-Proven bulls holstein 13
13
06-12-2011 12:46:05
T E C H N O L O G I E
C H O V U
Náhrada pracovních sil není zdaleka jedinou výhodou Astronautů
První Astronauti na
Slovensku po ročním provozu
Před více než rokem, přesněji koncem října 2010, se Slovensko
zařadilo na 31. místo mezi státy, ve kterých chovatelé dojnic používají automatický systém dojení (ASD) Lely Astronaut.
autor Pavel Obžera
T
oto bylo důvodem našeho setkání
s průkopníkem automatizace na Slovensku a jednatelem firmy PORS, s.r.o.,
Oslany, panem Ing. Miroslavem Polcem.
Jeho příběh, zkušenosti z provozu ASD
a přínos Astronautů jsou tématem tohoto
článku.
i ke změně původního záměru vybudovat
novou stáj, který byl z důvodu nedostatku
pozemků, finančních prostředků a času
nahrazen koncepcí rekonstrukce stávající
stáje a maximálním uplatněním automatizačních technologií.
Na začátku byla myšlenka
Stáj, do které se Oslanští rozhodli nainstalovat Lely Astronauty, má dlouhou a zajímavou historii. Původně ji bývalé družstvo
po roce 1980 zakoupilo jako ovčín. Po roce
1990 přebrala oslanské středisko společnost PORS a stáj následně přestavěla na
kravín. Přestavba zahrnovala otevření bočních stěn, vybudování průjezdného krmiště a chodeb a došlo ke zvýšení kapacity
stáje přístavbou bočního přístřešku. Ve
stáji byl tehdy vyčleněn prostor pro
10 kusů laminátových bud pro telata.
Vzniklá atypická dispozice stáje komplikovala i situaci při poslední přestavbě a pří-
Myšlenka zavedení ASD v Oslanoch vznikla před několika lety. Jedním z hlavních
motivů byl i nedostatek kvalitních pracovních sil. Pan Polc se svými kolegy nejprve
navštívil několik farem v Čechách a v Německu. Svoji pozornost soustředili na tři
nejpoužívanější značky ASD a z jejich vzájemného porovnání vzešlo dne 8. prosince
2006 jednoznačné rozhodnutí pro značku
Lely. Následovalo dlouhé období příprav,
které zahrnovalo spolupráci s firmou
AGRO-partner, s.r.o. při přípravě projektu
a hledání nejvhodnějšího řešení. Došlo
Přestavba a automatizace stáje
pravě pro instalaci Astronautů. Úzký rozpon sloupů, nižší úroveň chodby přístřešku
oproti původní stáji, ale i další detaily bylo
potřeba přestavět a sladit v nový maximálně funkční komplex. Mezi přístřeškem
a stájí proto byly vybudovány schody, při
instalaci robotů byla otevřena střecha stáje, skrz kterou bylo možné Astronauty nainstalovat, bylo přebudováno zázemí stáje
včetně mléčnice, byl nainstalován solární
ohřev vody atd. Hlavním prvkem vzniklého konceptu přestavby byla automatizace
s co nejnižší spotřebou energie a se snížením provozních nákladů. Stáj je nyní vybavena dvěma ASD Astronauty A3 Next, přihrnovačem krmiva Lely Juno a bočním
větráním pomocí rolovacích plachet, což
jsou technologie s automatickým provozem. Dále jsou ve stáji nainstalované sluneční kolektory na předehřívání vody do
Astronautů. V zimních měsících je voda
přihřívaná v malé kotelně na pevná paliva,
která zároveň vytápí i kancelářské prostory. Toto řešení přispělo k tomu, že i při
venkovních mrazech kolem –15 °C byla
kolem Astronautů teplota +7 °C.
Začátek provozu s Astronauty
Přes již zmíněné atypické prostorové řešení proběhlo zprovoznění robotů a navykání dojnic na ně bez větších problémů. Ur-
Svoboda pro dojnice znamená i velký klid ve stáji
14
C HC O
HV
O SVKS OK TOUT UP rú
řOíNjSO
EI N
r E C2 020091 1
CS06-Agro feature 14
06-12-2011 14:51:03
Automatický přihrnovač Lely Juno stimuluje vyšší příjem krmiv a dojivost
mléka dokáže přesně rozpoznat standardní mléko a nasměrovat jej do chladicího
tanku. Často je to již třetí den, proto
i s mlezivem musí dobře hospodařit.
Roční zkušenosti
Pan Polc ve své stáji
čitou výhodou pro navykání bylo, že
krávy byly z předchozího provozu zvyklé
chodit do krmných boxů s koncentráty.
Přechod probíhal velmi pozvolně, dojnice
byly do skupin dojených Astronauty zařazovány postupně vždy po otelení. V první
fázi provozu precizní systém Astronauta
pomáhal odhalit i individuální nedostatky spojené se zdravím mléčné žlázy a kvalitou mléka, ale upozornil i na další. Dnes
pan Polc s úsměvem vzpomíná na dobu
před Astronauty, když si každé ráno zjišťoval, kolik mléka bylo nadojeno. Dnes si
dokáže již večer „presně tipnúť koľko
bude ráno mlieka“. Pokud se dodrží vše,
co dojnice potřebují, jsou výkyvy v dodávce minimální. Před mlékárnou nemusí nic
„schovávat“, zpeněžují téměř 100 % mléka. Krávy jdou do skupiny k robotu ihned
po otelení, Astronaut automaticky rozpozná a oddělí mlezivo. Dle analýzy barvy
Po ročním provozu pan Polc vysoce hodnotí, že náhrada pracovních sil je pouhým
zlomkem toho, co Astronauti skutečně
dokážou. Jejich hlavní přínos vidí v pohodě zvířat, zlepšení zdravotního stavu a ve
zlepšení managementu všech produkčních a reprodukčních parametrů. Za jeden rok se zvýšila průměrná denní dojivost z 21 na 25 litrů mléka. Zlepšila se
i kvalita mléka, o které hovoří aktuálních
152 tis. PSB a 9 tis. CPM. Proto je i přesvědčen, že Astronaut ani zpočátku nezhoršil
kvalitu mléka, pouze ukázal a odhalil
stav, o kterém ani chovatel nevěděl, nebo
nechtěl vědět. Pan Polc považuje až nyní,
tedy po ročním provozu, svůj přechod na
automatický systém dojení za ukončený.
Přechod vyžadoval důslednou a systematickou práci, zvládnutí přechodu na individuální management založený na přesných a komplexních informacích o každé
dojnici. Rovněž velmi pozitivně hodnotí
systém kontroly přežvykování a sledování
živé hmotnosti a kondice dojnic, díky kterému často včas odhalí vznikající problémy ve výživě jednotlivých dojnic. Pan Polc
s úsměvem hovoří o předchozím systému
s dojírnou, kde to bylo tak, že „lekár začal
liečiť pacienta až na smrteľnej posteli“.
Automatizace je budoucnost
Je to neuvěřitelné, ale jak pan Polc, tak
i jeho dcera Lucie a zeť Pavel, který je ekonomem společnosti, vědí o každé krávě
a každém teleti vše. Informace od Astronautů i napájecích automatů mají přístupné v síti počítačů. Vždy před vstupem
do stáje již vědí, kterou krávu budou připouštět, kterou zasuší, která má nějaký
problém, které tele méně pilo a podobně.
Zásluhou vysoké individuální péče bylo
dosaženo významného zlepšení zdravotního stavu, produkce mléka a dalších
parametrů.
Před zavedením robotů bylo procento zabřezávání po 1. inseminaci 40 % a servis
perioda 146 dní, dnes je to 90 % a 95 dní.
Velmi se osvědčilo navykat březí jalovice
na Astronauta ještě před otelením, kdy
se v něm nastaví pouze dávkování koncentrátu bez dojení. Jalovice se ve velmi
krátké době naučí navštěvovat robota zcela dobrovolně. Po otelení jej pak navštěvují ihned po zařazení do skupiny dojených krav.
Spolehlivost a kvalitní servis
Pan Polc přiznává, že mĕl poměrně velké
obavy ze servisu, ale s ročním odstupem
je hodnotí jako zbytečné: „Okrem pravidelných servisných prehliadok k nám
servisný technik vôbec nechodí. Pokiaľ
robíme zodpovedne predpísanú údržbu,
roboty fungujú úplne spoľahlivo a sú skutočne veľmi ekonomické. Majú minimalnu spotrebu vody, energie a čistiacich
prostriedkov.“
Do Oslan se dnes jezdí dívat celé chovatelské Slovensko, aby se inspirovali jejich
odvahou. Díky zkušenostem z Oslan nemusí již Slováci jezdit za poznáním daleko a počet příznivců Astronautů i díky
zodpovědné práci a výsledkům v PORS
Oslany každým dnem roste. l
C HC O
HV
O SVKS OK TOUT Up rú
řoínjso
ei n
r e c2 020091 1
CS06-Agro feature 15
15
06-12-2011 10:59:30
T O P
Č E S K É
S T R A K A T É
Poslední národní výpočty roku 2011
Plemenné hodnoty C býků
Erogen je stále jedničkou v ČR, Epocha udržel 7. místo, Cansar si
o příčku polepšil. Na paty Bonsaiovi šlape Equipa, který poskočil
o deset míst a těsně předstihl i Epigrafa!
autor Danuše Kolářová
V
ysoké plemenné hodnoty svého otce
potvrzuje i prvních 24 podruhé otelených dcer Erogena. RAD-253 tak zůstává nejvýše hodnoceným býkem v ČR.
V šlechtitelském programu CZ ČESTR po
něm máme 45 zapuštěných matek býků,
z toho dvacet je již březích. Také Epocha
je využíván v našem programu jako otec
býků. Po něm máme březích přes 70 matek býků a první plemenní býčci se již
začínají vykupovat.
TOP 30 SIC
V první třicítce býků došlo jen k minimálním změnám. Mezi nejlepší býky se
nově zařadil německý býk Imposium
RAD-277. Po tomto otci býků testujeme
v programu CZ ČESTR společně s Reprogenem a Jihočeským chovatelem 11 synů, takže nás velice těší výsledky jejich
otce, který dobře navázal na naši populaci krav. Postavení v TOP potvrzuje i Vanstein RAD-214 (testujeme 14 synů) a výrazného posunu z 26. na 18. místo dosáhl
Malint MOR-160, po kterém testujeme
v programu 8 synů. Montbéliarde býci
C HOV SKOTU
CS06-Provenbulls Fleckvieh 16
Domácí šlechtění
Býci domácí provenience drží v konkurenci býků ze zahraničí velice dobré výsledky. Z mladší generace býků je to již
zmiňovaný Erogen a Epocha, ale výrazného posunu na základě probíhajících
2. laktací dosáhl i Expres (ze 14. na
8. místo) a hlavně Equipa BD-065. Equipu jsme vám představovali již v letošním
prvním čísle a velice nás těší výrazný nárůst mléčné užitkovosti u druhotelek,
který přinesl zvýšení plemenných hodnot otce a jeho posun z 29. místa na
19. příčku. V souhrnném indexu SIC tak
přeskočil Epigrafa, který také zaznamenal zvýšení plemenných hodnot (posun
z 28. na 20. místo). Výborné parametry si
stále drží i další dva otcové býků, kteří
byli v programu CZ ČESTR používáni.
Prvním z nich je Dewalt UF-121, který
však měl pouze omezenou zásobu ID,
a tak se budeme těšit na jeho syny, kteří
BD-065 Equipa
NIC-017 Epocha
příští rok půjdou k základním výběrům
na OPB Osík. Druhým je Cansar RAD-178,
jehož dcery na třetích laktacích potvrzují vysokou mléčnou užitkovost a velice
dobrou přežitelnost.
Jistota opakovatelnosti
Mezi nejlepšími býky v TOP 30 SIC je
také několik býků, kteří si vynikající parametry drží i po započítání výsledků
dcer z opakovaného nasazení. Patří mezi
ně i Bonsai UF-094, Buss MOR-117, Akyta
HG-195 a těsně pod TOP 30 na 32. místě
i Aport RAD-110. Bonsai má započítáno
již 351 dcer ve 142 stádech, které potvrzují výjimečné parametry mléčné užitkovosti svého otce. Bonsai je také úspěšným otcem býků a v našem programu po
něm testujeme 9 synů. Na odchovně
v Osíku patřili synové Bonsaie k nejlépe
hodnoceným býkům v přírůstcích i zevnějšku. MOR-117 Buss má plemenné
hodnoty spočítané na 176 dcerách v 74
stádech a jeho hodnoty mléčné užitkovosti se téměř nemění. K dalším jistotám
pro chovatele patří i Akyta HG-195
(481 dcer/125 stád) a další náš otec býků
Aport RAD-110 (4 061 dcer/435 stád). l
RAD-253 Erogen
16
také potvrzují vynikající parametry
a v mléčné užitkovosti a hodnocení vemen kralují mezi býky se SIC nad 118.
PR O SI NEC
2011
05-12-2011 14:08:10
poř.
registr
jméno
otec
OM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
36
42
43
48
49
50
51
53
55
57
66
67
68
69
70
71
72
73
74
80
81
84
88
91
99
101
RAD-253
NIC-010
NIC-013
RAD-146
NIC-015
RAD-214
NIC-017
HG-260
NIC-011
RAD-198
UF-121
AMT-030
RAD-268
UF-119
RAD-178
HEL-041
UF-094
MOR-160
BD-065
HG-259
AMT-019
MOR-117
HG-195
MOR-135
BA-100
RAD-277
HG-255
RAD-175
UF-084
HG-290
RAD-110
RAD-225
UF-095
ZEL-110
UF-125
HG-297
AMT-044
MOR-119
HEL-047
MOR-121
BA-102
RAD-238
RAD-259
HEL-043
REN-463
HG-288
BCH-070
HEL-051
HG-215
HG-279
MKM-255
RAD-275
REZ-376
RAD-227
AMT-017
UF-136
HG-211
EROGEN
NENNI JB
UTACH JB
ALIBABA
VALFIN JB
VANSTEIN
EPOCHA ET
EXPRES ET
ORLANDO
RAINER
DEWALT ET
URBANISTE
FUNNY
UDIL
CANSAR ET
AMON
BONSAI
MALINT
EQUIPA
EPIGRAF ET
MASOLINO
BUSS
AKYTA
CARUS
DREAM ET
IMPOSIUM
EXPERT
CYRANO ET
BAZANA
FAUST
APORT
DAGRIN
CENTURIO
ERSO
EDHAR
FALKLAND
FLAMBO ET
BURAK
BARTON
BANDOG
DIALOG ET
EXCALIBER
FORTUNA
ALON
EDKAN
FRAZE ET
ROMEL
CYPRO
CESNA
FANTOM
BAZAR
FRONTMEN
—
DZENTLMEN
ARTAGO
FRANTIK ET
BASE
RAD-071
NIC-001
NIC-010
RAD-095
NIC-026
RAD-095
NIC-010
HG-218
NIC-001
290-358
UF-036
AMT-019
RAD-198
UF-076
RAD-104
HEL-023
UF-036
290-341
BD-063
HG-218
AMT-005
MOR-059
HG-076
MOR-045
BA-097
RAD-104
HG-212
RAD-099
UF-054
HG-227
RAD-086
RAD-104
UF-066
ZEL-071
UF-066
HG-218
AMT-029
MOR-045
HEL-008
MOR-045
BA-097
RAD-064
RAD-064
HEL-026
REN-452
HG-212
BCH-028
HEL-008
HG-109
HG-218
MKM-221
RAD-071
REZ-327
RAD-064
AMT-005
UF-066
HG-109
REN-441
293-035
290-340
MKM-198
263-023
MOR-036
UF-005
LC-278
UF-006
HG-047
UF-008
HEL-023
BA-080
HEL-023
UF-006
BJ-076
HEL-003
RAD-050
REN-318
LC-278
UF-006
REZ-300
BD-015
MKM-164
LC-278
BCH-028
MKM-221
HG-044
HEL-023
REZ-327
REN-387
MOR-079
HG-137
UF-022
MOR-045
MKM-221
TAR-017
UF-005
JUN-618
RDA-203
LC-278
BJ-148
BJ-148
UF-008
HEL-012
REZ-327
EG-001
BO-840
MOR-021
REZ-327
HG-047
MKM-215
UF-006
BJ-148
UF-006
MOR-045
ZEL-037
SIC
DSI
mlk
IMU DSI
FW rep
DSI PH
dlh kgM
142,9
136,1
135,0
134,4
133,8
133,6
130,9
130,3
130,2
128,6
128,4
128,2
127,8
126,0
125,9
125,8
124,0
124,0
124,0
124,0
123,9
123,8
123,7
123,6
123,2
123,1
123,1
123,1
123,0
122,7
122,5
121,8
120,9
120,4
120,0
119,9
119,9
119,6
119,6
119,2
119,1
118,4
118,3
118,2
118,2
118,2
118,1
118,1
118,0
118,0
117,6
117,4
117,1
116,9
116,7
116,2
116,0
141
137
133
131
121
126
130
122
139
134
133
119
129
128
121
119
124
120
121
124
121
129
115
111
117
123
119
116
122
125
133
115
110
110
115
118
118
112
117
110
113
114
115
126
108
119
111
122
118
114
114
115
117
115
118
116
113
101
100
100
99
97
116
105
105
94
104
95
91
113
97
104
105
100
113
99
103
90
86
105
97
97
97
98
110
90
89
98
107
102
100
91
105
114
95
94
97
115
94
98
97
100
98
98
100
95
94
107
97
87
87
92
84
90
121
107
107
123
135
119
118
120
97
101
107
136
101
106
121
111
116
114
124
110
122
112
127
134
122
115
120
109
118
111
90
116
127
131
123
105
100
131
119
127
105
119
113
97
126
109
122
99
111
121
113
109
109
117
108
122
123
106
128
137
102
132
105
78
126
104
93
97
108
95
109
92
136
82
84
76
92
105
94
97
115
113
92
102
131
106
103
93
105
112
100
111
114
110
92
97
106
114
109
112
90
113
95
109
104
102
96
91
118
123
117
110
89
96
1288
1476
1111
1070
604
915
1164
996
1356
1606
1272
361
1198
1155
965
709
767
414
466
1079
894
1012
385
302
837
557
736
825
938
1101
931
498
594
432
574
683
877
443
853
559
604
602
822
1079
391
942
416
659
570
270
676
647
476
414
724
562
534
PH PH
%T kgT
–0,02
–0,34
–0,02
–0,17
0,19
0,03
–0,11
–0,31
0,20
–0,28
–0,05
0,20
–0,18
–0,20
–0,17
0,01
0,08
0,30
0,35
–0,23
0,01
0,11
0,05
0,22
–0,36
0,31
–0,12
–0,33
–0,09
–0,16
0,24
0,13
–0,14
–0,05
0,09
0,01
–0,08
0,06
–0,31
–0,11
–0,15
0,08
–0,05
–0,09
–0,38
–0,08
0,00
0,11
0,16
0,46
–0,08
–0,13
0,20
0,18
0,04
0,07
–0,10
54
40
47
35
38
41
43
23
72
49
52
27
40
37
31
31
38
36
41
32
39
51
20
26
14
42
24
15
35
38
56
30
17
16
30
30
33
23
17
17
17
31
32
41
–5
36
18
35
35
38
25
20
33
29
34
28
17
PH PH RPH RPH
%B kgB vlpl pldc
0,17
–0,04
0,10
0,09
0,12
0,02
–0,02
–0,09
0,00
–0,23
–0,05
0,29
–0,06
–0,06
–0,10
0,01
0,09
0,23
0,22
–0,10
–0,10
0,01
0,16
0,09
–0,08
0,20
0,01
–0,11
–0,08
–0,10
0,19
0,05
–0,14
–0,02
–0,03
–0,01
–0,16
0,01
–0,10
–0,10
–0,05
–0,08
–0,21
–0,10
0,03
–0,17
0,01
0,10
0,06
0,15
–0,11
–0,03
0,12
0,09
–0,06
0,02
–0,01
53
48
43
41
26
32
39
30
46
42
41
25
38
37
28
24
30
25
26
32
26
35
20
14
25
28
26
23
28
33
41
19
14
14
18
23
22
16
24
14
18
17
18
32
15
24
15
27
22
16
18
21
22
18
22
20
18
106
124
133
112
128
105
83
125
105
95
127
108
109
120
116
130
90
91
96
99
103
95
120
100
114
111
112
121
107
95
83
100
122
115
104
121
103
103
100
111
125
115
105
103
104
91
102
94
105
110
94
131
109
111
120
91
106
110
121
122
99
122
110
97
117
109
104
79
111
93
101
82
125
97
97
82
100
112
106
85
128
112
87
99
127
109
118
116
115
103
94
119
106
118
95
105
106
101
106
119
93
121
112
119
120
106
93
103
101
130
120
101
104
97
RPH RPH RPH RPH RPH
SB rámec osv kon vem
128
93
100
99
116
100
99
107
87
89
93
117
102
104
130
116
107
122
116
108
112
110
108
123
98
113
113
103
100
97
88
100
95
96
99
89
102
111
119
99
110
127
106
88
116
85
99
75
105
95
104
109
102
123
101
105
112
117
112
95
107
127
115
121
111
100
118
115
124
99
103
105
81
115
130
109
86
126
78
122
130
88
103
81
130
103
112
110
106
105
108
88
97
106
113
92
100
106
111
91
105
119
118
89
65
97
126
97
126
83
101
107
82
112
73
89
87
105
80
111
88
96
95
97
92
79
96
68
108
104
86
102
94
86
72
87
105
99
99
100
99
121
72
81
70
95
105
108
87
96
106
85
90
87
111
93
80
82
115
106
100
94
102
78
94
70
61
87
67
86
102
102
97
106
102
113
99
103
118
82
82
91
101
86
105
84
95
108
113
127
112
108
104
98
100
116
99
117
95
82
125
90
108
114
124
123
107
69
104
102
95
114
91
112
85
124
100
122
111
110
119
111
110
95
100
101
123
104
123
117
116
126
138
117
125
119
110
111
117
142
107
120
112
109
119
101
118
114
130
119
125
128
126
113
118
99
138
118
110
120
129
130
131
112
104
137
121
141
94
115
121
115
110
114
124
116
109
132
115
116
132
117
124
128
120
TOP SIC – plemenné hodnoty 11/2011
CH OVS K OT U
CS06-Provenbulls Fleckvieh 17
P R O S INE C
2 0 1 1
17
05-12-2011 14:08:20
V Ý Ž I VA
Siláže pod drobnohledem S-FOS
Kvalita siláží 2010
Objemná krmiva tvoří základ výživy dojnic a Vaší ekonomické
úspěšnosti v chovech. Ta dnes rozhoduje o samotném bytí či
nebytí dojnic v podniku.
autor Aleš Klusoň
S
e zvyšující se užitkovostí rostou také
nároky na přesnost výživy chovaných
krav. Podle nastavení výkupní strategie mlékáren není důležité pouze množství mléka, které farma denně dodává, ale
také kvalita.
Pro sestavení přesné výživy dnes již nestačí jen povědomí o sušině, obsahu N-látek,
vlákniny a energie (škrobu) z objemných
krmiv. Dokonalá znalost chemické analýzy a zejména bachorové funkce krmiv je
základem moderního přístupu k funkční
výživě dojnic.
Systém S-FOS, jenž byl vytvořen specialisty v Nizozemí a který jsme v tomto časopise již detailně představovali, umožňuje
podrobně stanovovat produkční a funkční hodnoty jednotlivých krmiv. Frakce
degradovatelných dusíkatých složek
(označovaných FCP 1, 2 a 3) spolu s frakcemi degradovatelných energetických
složek (označovaných FCH 1, 2 a 3) umožnují S-synchronizovat výživu bachoru
v reálném prostředí a čase. Podobně podíl
fermentovatelné organické hmoty (FOH
18
nebo FOS) a zejména její stravitelnost
(StOH) rozhoduje o kvalitě podávaných
krmiv. Pro sestavení odpovídající krmné
dávky jsou důležité i další parametry
(frakce vlákniny atd.). Z pohledu energie
je nezbytné kalkulovat také frakce škrobu, tedy degradovatelný a bypass škrob.
Synchronizované siláže
Stanovení S-FOS tak sleduje kvalitu používaných objemných krmiv. Jak již bylo
zmíněno v úvodu, siláže tvoří základ
výživy a produkce chovných dojnic, nehledě na ovlivnění jejich zdraví, reprodukce a dalších ekonomicky hodnotných
parametrů.
Každá sezóna svým jedinečným způsobem ovlivňuje kvalitu finálních siláží.
Každá sezóna může být poučením, ale
také pozitivním krokem vpřed.
Neobvyklý rok 2010
Neobvyklé klima roku 2010 významně
ovlivnilo celou sezónu výroby siláží. Pro
příklad: za měsíc květen roku 2010 byla
průměrná teplota v ČR 11,5 °C, oproti
dlouhodobému průměru 12,3 °C. Ještě výraznější byl rozdíl srážek, kdy v květnu
roku 2010 byl průměrný úhrn srážek
v ČR 133 mm, oproti dlouhodobému průměru 74 mm! Následující měsíce červen,
červenec a srpen byly naopak teplotně
nadprůměrné. Deštivé období mimo podprůměrný červen v létě neustávalo, a tak
byl červenec se svými 118 mm srážek
49 %, a srpen se 149 mm dokonce 91 %
nad průměrem! (Zdroj: portal.chmi.cz)
Podzimní měsíce již více odpovídaly průměrným hodnotám.
Kukuřičné siláže
Kukuřičné siláže sezóny 2010/11 byly silně poznamenány studeným a deštivým
jarem, kdy na mnoha místech České republiky pršelo denně po dobu 6 týdnů.
Následné agrotechnické zásahy více či
méně úspěšně omezily tento negativní
vliv neobvyklého jara roku 2010. V konečném důsledku podprůměrné sklizně
siláží z kukuřic silně ovlivnily krmné dávky následujícího roku. Podle termínu
a podmínek sklizně jsou průměrné výsledky v tabulce rozděleny ve dvou intervalech sušiny: 20–30 % a 31–46 %. Z tabulky je patrné, že siláže s vyšší sušinou
mají nejen více hodnotné energie ve formě škrobu, ale jsou celkově stravitelnější
(StOH). Degradabilita NDF závisí nejen na
klimatických poměrech, ale je z velké čás-
C HC O
HV
O SVKS OK TOUT UP RÚ
ŘOÍNJSO
EI N
R E C2 020091 1
CS06-DeHeus silage quality 18
05-12-2011 13:50:18
sušina
g
sušina int.
kukuřičná siláž 20–30 %
kukuřičná siláž 31–46 %
popel
g/kg suš vem
263
349
52
44
944
985
cukr
g/kg suš
15
13
škrob
z toho
g/kg suš bypass %
238
328
vlák.
g/kg suš
23
28
ndf deg ndf st oh
g/suš
%
%
209
175
422
358
56
55
75
77
fch1
g/kg suš
fch2
g/kg suš
fch3
g/kg suš
sfos
g/kg suš
209
217
108
115
124
128
504
516
144 VEM ≈ 1 MJ NEL
Tab. 1: Hodnoty kukuřičných siláží dle S-FOS
sušina
g
popel
g/kg suš
vem
380
378
379
123
113
118
818
830
824
123
115
119
132
122
127
242
240
241
463
466
465
60
59
59
368
394
369
122
104
108
810
805
810
146
136
146
161
149
157
237
252
246
424
468
434
55
55
54
402
364
371
374
120
122
113
129
758
734
692
840
159
165
172
195*
178
195
204
216
267
288
322
225
411
442
465
354
travní siláže
1. seč
2. seč
3. seč
jetelotravní siláže
1. seč
2. seč
3. seč
vojtěškové siláže
1. seč
2. seč
3. seč
4. seč
nl nl celkem
g/kg suš g/kg suš
vlák.
g/kg suš
ndf deg ndf st oh
g/kg suš
%
%
fcp1
g/kg suš
fcp2
g/kg suš
fcp3
g/kg suš
sfos
g/kg suš
72
72
72
66
58
62
15
15
15
11
11
11
475
473
474
72
70
71
82
74
77
17
16
18
12
11
13
474
477
475
69
66
64
74
89
92
96
109
20
21
22
25
12
12
13
14
521
517
526
518
*) ovlivněno malým počtem vzorků
Tab. 2: Hodnoty travních, jetelotravních a vojtěškových siláží dle S-FOS
ti funkcí daného hybridu. Přitom tento
parametr významně ovlivňuje celkovou
hodnotu a produkční účinnost tohoto krmiva. Proto je nutné tento parametr brát
na zřetel již při výběru osiva.
gie (a stravitelnosti) o +100 VEM (cca
0,7 NEL) zvířata přijmou o 1 kg sušiny takového krmiva navíc! Tím také vyprodukují více mléka z objemných krmiv.
Travní siláže
Obvykle nejsou pěstovány na nížinných
typech pozemků, proto i se zpožděním se
je dařilo sklízet z plánovaných ploch. První seče mají podle očekávání vyšší úroveň
dusíkatých látek, ovšem ostatní parametry jsou opět srovnatelné s 2. a 3. sečí.
S travními silážemi mají ale 1. seče společný vysoký podíl popela, který je vždy
rizikovým faktorem úspěšné fermentace a následné stability krmiva. Hodnoty
nad 100 g popela v 1 kg sušiny jsou vždy
nežádoucí.
Zejména první seče trav byly značně postiženy vlivem sezóny 2010. S převažujícím extenzivním pěstováním trav bývají
první seče rozhodující, tedy živinově nejbohatší a nejlépe stravitelné. Z tabulky je
patrné, že loňské 1. seče jsou „stejné“
jako 2. a 3. seče. Přitom stravitelnost organické hmoty (StOH) se u siláží z 1. sečí
trav může běžně pohybovat okolo 80 %.
S vyšší stravitelností souvisí nejen vyšší
produkce mléka z objemných krmiv, ale
také významně vyšší příjem takového krmiva. Obecně lze říci, že s nárůstem enerGraf 1: Úhrn srážek v roce 2010
> prûměr mm
2010 mm
200
mm srážek
150
100
50
0
1
2
3
4
5
6
7
měcíc
8
9 10 11 12
Jetelotravní siláže
Vojtěškové siláže
Průměrná úroveň dusíkatých látek (NL)
vojtěškových siláží za rok 2009 nedosáhla ani 17 % v sušině krmiva (hodnoceno
S-FOS). Přitom v rámci Evropy se setkáme
se zeměmi s průměrnou úrovní NL okolo
18 % v sušině. V roce 2010 byly 1. seče
značně ovlivněny nadbytkem srážek i dočasným zaplavením pozemků. Proto je
velmi obtížné zobecňovat výsledky analýz
těchto krmiv. Mnohé podniky musely rozsáhlé plochy následně zaorat, a tím nuceně zkrátit produkční věk svých porostů.
Oproti jiným sezónám jsou druhé a další
seče lepší než seč první. Opět je ale zřetel-
ný vysoký podíl popelovin u všech sečí. Je
to jeden z velkých nešvarů našich siláží.
Vysoký podíl popelovin (polního znečištění) nejen brzdí, ale i znehodnocuje fermentační proces. Je to známka agrotechnické manipulace s porostem na poli.
Často dochází k nepřiměřeně nízké seči
(pod 8 cm) a poškozování vlastní produkční plodiny. Tím se zkrátí její produkční
využití i vlastní produkce v rámci sezóny.
Siláže GPS
Tyto stále populárnější siláže nelze jednoduše hodnotit ani „házet do jednoho
pytle“. Je to způsobeno růzností plodin
i technologií sklizně a vlastních požadavků na výslednou siláž.
Závěr
Výživa krav začíná výběrem osiva a pozemků pro pěstování krmných plodin,
jejich následným ošetřováním a samotným procesem sklizně a silážování. Pokud v zemědělském podniku existuje rivalita mezi úseky rostlinné a živočišné
výroby, je to „nejlepší“ cesta k finálnímu
nedorozumění, které již stálo život nejednu dojnici.
Dříve bývalo důležitým parametrem hodnocení podniku pořadí v okresní lize dojivosti. Pro zdraví krav, jejich vysokou produkci a zdravou ekonomiku je však
bezesporu důležitější srovnání kvality objemných krmiv. l
C HC O
HV
O SVKS OK TOUT UP RÚ
ŘOÍNJSO
EI N
R E C2 020091 1
CS06-DeHeus silage quality 19
19
06-12-2011 15:02:21
H O L Š T Ý N S K Á
T E S TA C E
I na konci roku testujeme mladé holštýny
Závěr roku s testací
CZ HOLŠTÝN
SHOTTLE x GOLDWYN
LUCKY
NEO-086
CZ 210506 921 GP83
NEO-160
ABTSHOEVE LUCKY SHOT VG85
nar. 26. 2. 2010
292d. 9 366 3,91 366 3,17 297
nar. 26. 4. 2010
1. 10 570 4,13 437 3,38 357
OBELIX
CZ 644668021
CASSANO x ENCINO
GOLIATH
PARLA 610
NEO-163
VERO ANNE 35 VG86
nar. 31. 1. 2010
2. 11 924 4,04 487 3,66 436
nar. 23. 4. 2010
236d. 8 860 3,86 342 3,25 288
DE 769154423
NL 739022942
LEGEND x SHOTTLE
NEO-132
CARDIGAN
MILLION x BOLIVER
ORCAN
DARITA BOLIVER PERPEND VG88
NXA-954
CZ 170204 961 GP83
nar. 7. 12. 2009
2. 10 106 4,09 414 3,30 333
nar. 16. 6. 2010
3. 12 820 3,84 492 3,27 419
US 140425882
CZ 723008061
GOLI x PARAMOUNT
NEO-155
POKER FACE
SUNSIRE x SHOTTLE
JARNO
EASTLAND FRONA 268 VG86
RED-586
MASSIA 17 VG86
nar. 3. 5. 2010
2. 14 372 3,65 525 3,31 476
nar. 18. 7. 2010
2. 10 749 4,82 518 3,65 392
NL 543773412
Rok 2011 se pomalu blíží ke svému závěru, pří-
NL 534466572
PING x JOCKO BESN
NEO-156
FIRTH
PEPPER x MASCOL
pro konec roku 2011 pro Vás byla připravena skupina mladých holštýnských býků, v jejichž původech a genomických
informacích se objevují ty nejlepší předpoklady pro kvalitu jejich dcer.
le, jehož dcery se mohou pochlubit nejen velmi dobrou produkcí mléka s nízkým počtem somatických buněk, velmi dobrou plodností a dlouhověkostí, ale zejména výborným utvářením zevnějšku.
Otec matky Goldwyn přináší do tohoto spojení velmi dobrý obsah mléčných složek a samozřejmě předpoklady pro mimořádně zdařilé utváření zevnějšku. Tato matka po Goldwynovi je
jedinou dcerou vynikající krávy po Jestherovi, Bessi (indexy stáda dle laktací jsou 134, 141, 149, 142).
Bába Bessi nadojila za 4 laktace téměř 60 tisíc kg mléka a patřila také mezi velmi dobře hodnocené krávy – jako prvotelka
byla hodnocena známkou VG 86 (vemeno 85, stavba těla 89,
kapacita 91 bodů).
Kraho Obelix
Cardigan
(Shottle x Goldwyn x Jesther)
Býček Obelix se narodil v chovu ZD Krásná Hora nad Vltavou.
Jeho otcem je oblíbený mezinárodní otec býků Picstone Shott-
(Cassano x Encino x Jocko Besn)
Cardigan je býček z programu německé firmy RUW, kterého
budeme testovat v rámci holštýnského programu. Pochází
Claytop Poker Face
Eastland Frona 268, matka býka Firth
roda se uložila ke spánku, ale testace mladých
holštýnů je stále v plném proudu.
autor Anna Marcinková, Jaap Brinkman
I
20
NL 531083688
C HCOHVOS VK SOKTOUT U
P RÚ
ŘOÍNSJ O
IE NN
R E C 2 0 20 09 1 1
CS06-testbulls holstein 20
06-12-2011 10:55:19
z populární německé rodiny, kde se objevují čtyři generace
krav s excelentním hodnocením zevnějšku a čtyři plemenice
s celoživotní užitkovostí nad 100 000 kg M. Jeho otcem je německý býk Cassano (Champion x Convincer), který předává
dcerám vlohy pro dobrou mléčnou produkci s plusovým obsahem mléčného tuku, velmi nízkým obsahem somatických buněk a velmi dobré hodnocení zevnějšku. Zejména utváření
končetin je jejich silnou stránkou.
Otcem matky je americký Encino (BW Marshall), k jehož přednostem patří kromě velmi dobré mléčné produkce i výborné
hodnocení zevnějšku dcer.
I od tohoto býka lze tedy očekávat, že tyto vlastnosti, které si s sebou nese ve svých genech, bude úspěšně předávat svým dcerám.
Claytop Poker Face
(Million x Boliver x BW Marshall)
Poker Face pochází z programu CRV ve Spojených státech. Otcem je býk Million a matka pochází z mnohokrát prověřené
rodiny. Je jedním z mála býků současnosti, který nemá v původu žádného O Mana, Shottla, Goldwyna nebo Jocka.
Million je oblíbeným býkem, jehož dcery z opakovaného nasazení se začínají telit ve všech „holštýnských“ zemích. První
z nich již potvrzují jeho dosavadní výsledky: velmi dobrá produkce a vemena. Rodina stojící za býkem Poker Face je příkladem pro produkci mléka, dlouhověkost a výborně vypadající
jedince. Jeho matkou je velmi dobrá Boliverova dcera se dvěma
laktacemi nad 10 tisíc kg mléka se 4,3 % tuku a 3,5 % bílkovin.
Bábou je dcera býka BW Marshall s hodnocením VG85 a celoživotní produkcí přes 60 tisíc kg mléka. Prabábou je excelentní
(EX90) dcera býka Eastland Cash s produkcí přes 121 tisíc kg
mléka a její matka byla hodnocena dokonce EX94 a nadojila
115 tisíc kg mléka!
Tyto pozoruhodné výsledky samozřejmě nezůstaly bez povšimnutí, a tak bylo mnoho býků z této rodiny prodáno do inseminace. Jedním z prvních je německý býk Parade, který je plným
bratrem babičky býka Poker Face. Boliverova dcera je bábou
býka Predestine z CRV, jednoho z nejlepších býků pro produkci
mléka v USA.
Dalšími prověřenými býky, kteří pocházejí z této rodiny jsou
Ricecrest Marty, Emerson, Monday a Boone.
Eastland Firth
Na základě genomiky je Sunrise jedním z nejlepších synů býka
Jardin. Pochází z rodiny, která vyniká v produkci bílkovin, a to
je přesně to, na co poukazují výsledky genomických testů. Matkou Firtha je Shottlova dcera výborně produkující ve známém
stádě Eastland. Tato plemenice Frona zatím uzavřela dvě laktace, první s 11 400 kg a druhou s 14 350 kg mléka s 3,7 % tuku
a 3,4 % bílkovin. Za zevnějšek získala hodnocení VG86 a stejnou známku získala i za utváření vemene. Firth je prvním ze
tří synů, které bude CRV testovat.
Bábou je Dustinova dcera hodnocená VG87 s produkcí přes
65 tisíc kg mléka. Další v pořadí je Addisonka s hodnocením
VG86, jejíž matkou je velmi dobrá dcera býka Delta Lava s hodnocením EX90 a produkcí přes 72 tisíc kg mléka. V deseti letech byla tato působivá černá kráva zvolena Grand šampionkou na regionální výstavě.
Ze stejné rodiny pochází i kanadská výstavní plemenice Quality BC Frantisco (EX96), která se v roce 2005 stala světovou
šampionkou.
Kořeny býka Sunrise i krav v rodině Frona sahají k americké
plemenici Plushanski Chief Faith.
Abtshoeve Lucky
(Legend x Shottle x Addison)
Lucky je dalším býkem, v jehož rodině je typickým znakem
vysoká mléčná produkce. Jeho otcem je O Manův syn ze slavné
americké rodiny Lead Mae. Mnoho býků z této rodiny na sebe
v nedávné době upozornilo jak v USA, tak v Evropě. Jedním
z těchto býků v USA je Morningview Levi, jeho matka je plnou
sestrou býka Legend. Z této rodiny pochází také špičkový evropský genomický býk Lowlands Highlight.
Rodina za Luckym je specialistou na mléčnou produkci. Jeho
matka získala hodnocení VG85 (VG87 za vemeno) a nadojila
10,5 tisíce kg mléka na první laktaci a 12,8 tisíce na druhé. Její
matkou je vynikající Addisonova dcera se známkou EX90 a více
než 82 tisíci nadojenými kilogramy. Dále najdeme v původu
býky Cash, Jabot a Sunny Boy. Po mnoho let byl z této rodiny
populárním býkem v nabídce CRV Abtshoeve Tender.
Genomické informace u Luckyho poukazují na vysokou produkci a velmi dobré zdravotní vlastnosti, které jsou z původu
očekávány, stejně tak hodnocení zevnějšku vychází v genomice nad průměr rodičů.
(Sunsire x Shottle x Dustin)
Firth je jedním z prvních synů býka Sunrise a z rodiny, která je
známá díky vysoké mléčné produkci a dlouhovýkonným
kravám.
Vero Goliath
Abtshoeve Lucky Addi, bába býka Lucky
Vero Goliath
(Goli x Paramount x O Man)
Vero Goliath je jedním z nejslibnějších mladých býků. Goliath
má vše: vynikající výsledky genomických testů a původ se dvě-
CH OVS K OT U
CS06-testbulls holstein 21
P R O S INE C
2 0 1 1
21
06-12-2011 10:55:29
H O L Š T Ý N S K Á
T E S TA C E
Vero Anne 35, matka býka Goliath
Vero Anne 21, bába býka Goliath
ma špičkovými býky CRV, kterými jsou Goli a Paramount. Goli
je považován za jednoho z nejlepších O Manových synů, zejména pro utváření vemen. Goliho rodina dominuje genomické
topce v USA a jeho plná sestra De-Su Oman 6121 byla nominována pro tento rok na Holstein International Global Cow Contest.
Otec Goliathovy matky, Paramount, pokračuje v udržování pozice jedničky CRV mezi býky z opakovaného nasazení. Nedávno byla předvedena působivá skupina jeho dcer na Expo v Den
Bosch. Jednou z nejlépe hodnocených dcer je Vero Anne 35,
která na první laktaci nadojila 11,5 tisíc kg mléka, což bylo
o 38 % více, než nadojily její vrstevnice a za zevnějšek získala
známku VG86. Její matka nadojila na druhé laktaci 14,6 tisíc
kg mléka. Tato velmi dobrá (VG85) O Manova dcera způsobuje,
že se O Man objevuje v tomto původu dvakrát. Další v pořadí je
dcera býka Osmond (o. Delta Lava) s celoživotní produkcí 67 tisíc kg mléka a dále je dcera býka Addison se 75 tis. kg mléka.
Původ této rodiny sahá do USA ke krávě Yarsons Apollo Haven
Amber.
Díky velkému plus v genomických testech pro mléko a hodnocení vemen se Goliath dostává na špici žebříčku mladých býků
v CRV. I proto je již u několika šlechtitelských organizací vybrán jako otec býků.
většími přednostmi jeho dcer je plusový obsah mléčného tuku
a utváření vemen.
Jeho matka působila v chovu ZD „Vysočina“ Želiv a za tři laktace nadojila více než 37 tisíc kg mléka s dobrým obsahem mléčných složek.
(Ping x Jocko Besn x Bellwood)
Otcem býka Orcan je Jeweled-Acres Ping CRI, který svému synovi může přispět k velmi dobré produkci mléka i mléčných
složek, stejně tak i k velmi dobrému utváření zevnějšku. Nej-
(Pepper x Mascol x Alblas Leo)
Býk Jarno je mezi redholštýny býkem s outcrossovým původem. Jeho otec Pepper je synem býka Fiction a velmi dobré dcery býka Talent. Fiction je jedničkou podle TPI mezi redfaktorovými syny býka O Man. Krev býka O Man zatím není
v redholštýnské populaci tak rozšířená a také nabízí požadované znaky fitness.
Jarno pochází z velmi známé holandské rodiny Massia, kde se
již po mnoho generací nachází plemenice s výbornou produkcí
a mimořádně vysokým obsahem mléčných složek. Matka je
dcerou Mascola s red faktorem, jejíž původ neobsahuje ani
Kiana, Lightninga či Stadela. Tato kráva získala za zevnějšek
hodnocení VG86, na první laktaci nadojila 8,5 tis. kg mléka
a na druhé již 10,7 tis. kg mléka. Při obou laktacích vyprodukovala spoustu mléčných složek (4,8 % tuku a 3,7 % bílkovin).
Vynikající výkony mnoha generací této rodiny zaujaly mnoho
šlechtitelských firem, a tak již byla v mnoha zemích testována
řada synů z rodiny Massia. V nabídce CRV najdeme řadu prověřených býků, jmenujme např. býky Kylian, Curtis a Ideal. Ale
i jednička mezi genomickými redy, Camion vd Peul, je potomkem této úspěšné rodiny. l
Massia 17, matka býka Jarno
Massia 6, bába býka Jarno
Želiv Orcan
22
Lowlands Jarno
C HOV SKOTU
CS06-testbulls holstein 22
PR O SI NEC
2011
06-12-2011 10:55:41
INFO AGROPARTNER
Lely nainstalovala celkem 12 500
Astronautů
Nizozemská společnost Lely oznámila,
že za necelých 20 let po uvedení prvního automatického systému dojení (ASD)
Astronaut ve světě byl koncem minulého měsíce nainstalován v pořadí již
12 500. Astronaut. Vývoj Lely Astronauta a jeho funkční filozofie doznaly za
toto dvacetileté období významných
změn. Od původního záměru sestrojit
dojicího robota, který by pouze nahradil funkci dojiče a jeho manuální práci,
je dnešní model A4 koncipován jako zařízení představující v současnosti nejinteligentnější a nejpřirozenější způsob
dojení. Navíc v průběhu posledních deseti let se z Lely Astronauta stal excelentní nástroj přesně informující
chovatele o aktuálním produkčním
a zdravotním stavu dojnice. Lely je světovým průkopníkem automatizace
a informatiky v chovu dojnic. Technická, funkční i ekonomická úroveň Astronautů byla a je základem pro jejich
dlouhodobou dominantní pozici na
světovém trhu s více než 60% podílem.
V České republice již aktuální počet
nainstalovaných Astronautů překročil
100 kusů, na Slovensku je jich v provozu 15. V Česku i na Slovensku má Lely
dominantní (70%) podíl na trhu.
Den otevřených dveří ve Sloupnici u Litomyšle
Dne 20. října se uskutečnil pro chovatele dojnic Den otevřených dveří na farmě Řetová, která patří Zemědělskému
družstvu Sloupnice. Organizátorem akce bylo ZD Sloupnice ve spolupráci s firmou AGRO-partner. ZD Sloupnice patří
k velkým a velmi ambiciózním chovatelům dojnic. Na farmě v Řetové jsou
v nově vybudované stáji od roku 2008
v provozu 4 ASD Astronauti A3. Ve stáji
jsou nainstalovány další automatizační
technologie, mezi které patří chlazení
a skladování mléka Lely Nautilus, boční
větrání rolovacími plachtami Arntjen
a automatické shrnovací lopaty LJM.
V letošním roce byl do této produkční
stáje nainstalován další robot pro přihrnování objemných krmiv Lely Juno.
Součástí farmy je i rekonstruovaná stáj
pro tranzitní dojnice a odchov telat
a také bioplynová stanice.
V rámci dopoledního programu se zájemci z řad chovatelů seznámili s aktuálními trendy v automatizaci chovu
dojnic a možnostmi přesné informatiky automatického systému dojení (ASD)
Lely Astronaut. Po prezentacích uvedených témat následovala prohlídka farmy a stáje včetně diskuze mezi účastníky akce a organizátory. Program akce
i její průběh byl hodnocen všemi účastníky velmi pozitivně.
AGRO-partner, s. r. o., Květnová 506/2, 392 01 Soběslav, Tel.: +420 602 413 891, e-mail: [email protected]
CH OVS K OT U
CS06-AGRO company news 23
P R O S INE c
2 0 1 1
23
05-12-2011 12:52:41
P Ř í b ě h
b ý K a
Kvalitní plemeníci z programu CZ ČESTR
Tři mušketýři ze
ZD Krásná Hora
Plemenářská společnost CRV má v krásnohorském chovu vybráno 75 matek býků. Řada z nich pochází z rodin, kde je na několika generacích prověřena vysoká mléčná užitkovost, výborný
zevnějšek a špičkové plemenné hodnoty.
autor Danuše Kolářová
N
ásledující článek by vám chtěl přiblížit trojici synů HG-218 Weinolda,
která pochází právě z těchto vynikajících
rodin. Weinold byl v ČR využit nejen do
připařovacích plánů, ale také na produkci plemenných býků. Na svých dcerách
potvrdil velmi dobrou mléčnou užitkovost (PH +479 kg M, +0,21 % T, +0,13 %
B) i zevnějšek (113-90-112-110). V kontrole dědičnosti (KD) má známé plemenné hodnoty (PH) u 21 synů s průměrem
+386 kg mléka, +0,14 % tuku, +0,08 %
bílkovin a zevnějškem 111-92-108-107.
Epigraf HG-259
Má v původu nejlepší rodinu krav ze ZD
Krásná Hora. Jeho bábou je 000108171,
která byla matkou HG-141. Matka
027538171 byla využívána jako dárkyně
embryí, takže do chovu dala 13 jalovic
a z dvaceti narozených býčků i 8 býků do
inseminace. Většina z nich potvrdila výborný genetický základ i v kontrole
dědičnosti a šest z nich je používáno
i v opakovaném nasazení se SIC nad 115,
čtyři synové (mezi nimi i Epigraf) mají
Falkland
24
SIC vyšší než 120! Také dcery potvrzují
vynikající mléčnou užitkovost a vysoké
plemenné hodnoty rodiny a stále narůstá počet těch, které byly vybrány jako
matky býků – viz tab. 1. Epigraf patří
mezi býky, jejichž PH kg mléka se pohybuje kolem +1 000 kg při velice stabilních hodnotách. Část jeho dcer se otelila
podruhé, přičemž užitkovost prvotelek
se blíží 6 600 kg mléka. Dcery mají velice
dobrou dojitelnost s optimálním minutovým výdojkem a nízký obsah somatických buněk. U tohoto býka je zajímavá
i výborná jatečná výtěžnost synů, velmi
dobré suché končetiny s pevnou spěnkou a výrazný závěsný vaz vemen dcer
s požadovaným postavením a rozmístěním struků. Epigraf má bezproblémové
porody, takže ho lze využít na jalovice.
Epigraf je schváleným otcem býků
a v našem programu počítáme s jeho využitím na produkci plemenných býků.
Fantom HG-279
Fantom je dalším synem Weinolda, kterého máme v nabídce. Jeho matka je po
švýcarském býku Pickel, který je nejen
v ČR znám svým výborným potomstvem.
Byl využíván i jako OB a jeho synové přinesli do populace po svém otci větší tělesný rámec, vynikající končetiny a hlavně bezchybná vemena (průměr synů
109-77-113-131). Rodina, ze které Fantom pochází, se vyznačuje skutečně špičkovou mléčnou užitkovostí i zevnějškem, takže není divu, že je v ní
15 vybraných matek býků. Zakladatelkou rodiny je 040117 131 narozená
v roce 1979 po ARK-060, která ukončila
8 laktací a na maximální 7. laktaci nadojila 8 488 kg mléka. Vynikající členkou
rodiny je i bába Fantoma MB 020028 171
po Horweinovi, která nadojila za 7 laktací v průmĕru 9 635 kg mléka a dlouhovĕká
byla i matka Fantoma, která ukončila
7 laktací s průmĕrem 9 976 kg mléka.
Maximální užitkovosti matky, báby a polosester Fantoma a průměr MB z rodiny
jsou uvedeny v tabulce 2.
Fantom je komplexním býkem s vysokým SIC. Uniformní, velice kvalitní zevnějšek potvrdily dcery předvedené při
přehlídce potomstva. Byly většího tělesného rámce, konstitučně pevné s průměrným osvalením a dobře utvářenými
záděmi. Končetiny jsou suché, normálně
zaúhlené s pevnou spěnkou. Velkou
předností je utváření vemen, která jsou
pravidelná, dobře upnutá s velmi dobrým postavením a rozmístěním struků.
Také Fantom je schválen pro produkci
plemenných býků.
Falkland HG-297
Falkland je nejmladším z trojlístku synů
Weinolda v Krásné Hoře. V jeho rodokmenu najdeme čtyři generace matek
býků s vynikajícím zevnějškem a výbornou mléčnou užitkovostí a celou řadu
dalších vynikajících krav (viz tab. 3).
Falklandovy dcery vykazují vyrovnanou
mléčnou produkci z hlediska množství
mléka a obsahu tuku a bílkovin, která se
projevuje i ve vysokých PH mléčné užit-
Fantom
C HCOHVOS VK SOKTOUT U
P Rú
ŘoínSj o
iE nn
R E C 2 0 20 09 1 1
CS06-CRV-sire report 24
06-12-2011 11:06:07
kovosti. Falkland převyšuje o 255 kg
mléka PH svého otce a kombinace
s MKM-221 v jeho původu jenom podpořila velmi dobré utváření končetin a vemen. Dcery jsou velmi dobrého, mírně
nadprůměrného rámce v kombinovaném užitkovém typu. Zádě mají mírný
sklon (5,8 b), končetiny jsou bez vad
s dobrým zaúhlením, suchým hleznem
a pevnou spěnkou (pouze 1 ks hodnocen 3, ostatní 5–8). Vemena mají výborné délky a přední upnutí, hloubka je
pouze průměrná (5,5 b 4–7), ale závěsný
vaz je výrazný a postavení a rozmístění
struků velmi dobré.
Další velkou předností Falklanda i jeho
potomstva je velice dobrá plodnost.
V testaci dosáhl Falkland RPH vlastní
plodnosti 121 s březostí po 1. inseminaci
krav 52,4 %. Býci vykazují výborné parametry ve výkrmu, hlavně ve výtěžnosti
a zatřídění (výsledky z DEU). Navazují
tak na vynikající výsledky svého otce na
OPB Osík, kde dosáhl přírůstku v testu
1 635 g/den (265).
Falklanda můžeme doporučit i na jalovice, 83 % prvotelek se otelilo bez problémů, otec Falklanda se také na jalovice
používal (77 % snadných porodů, 1,8 %
M HG-259
průměr krav
průměr MB
O/krav
IS
RA
OS
KO
VE
PH M Ml kgM
%T
%B
LC-278
33
20
159
122
124
84
83
83
81
79
81
83
81
81
83
83
83
1 274
867
966
13 146
9 350
9 704
3,67
3,89
3,93
3,26
3,38
3,49
Tab. 1: Rodina MB 00108 171
M HG-279
MM HG-279
p.sestra
p.sestra
p.sestra
p.sestra
prům. MB
otec
IS
RA
OS
KO
VE
Ø/ml
kgM
%T
%B
REZ-327
HG-047
BJR-228
BJR-228
MOR-059
RAD-099
15 krav
131
143
114
114
132
132
124
86
82
82
83
82
85
84
80
77
68
77
75
84
79
85
88
79
85
77
76
81
89
90
83
83
86
81
84
7/4
7/5
6/4
5/3
4/3
3/1
3,7
11 294
10 579
9 948
9 967
11 236
10 036
9 556
4,12
4,16
3,84
4,00
3,95
3,78
4,01
3,25
3,27
3,31
3,22
3,36
3,31
3,40
Tab. 2: Rodina MB 020028 171
M HG-297
MM HG-297
MMM
MMMM
otec
Phm
RA
OS
KO
VE
Ø/ml
kgM
%T
%B
MKM-221
ZEL-080
HG-047
EB-331
744
543
968
662
84
80
85
82
81
84
80
80
81
77
85
80
87
80
82
82
4/2
3/2
4/2
6/3
9 789
8 845
8 960
7 708
4,05
4,12
3,58
4,75
3,3
3,46
3,34
3,43
Tab. 3: Rodina MB 088149 151
těžkých) a otec matky MKM-221 byl na
jalovice velmi oblíbeným býkem (82 %
snadných porodů). RPH vlastních po-
rodů Falklanda je 106, takže všechny
dostupné informace ho na jalovice
předurčují. l
RPH
-pld
c
RPH
-SB
RPH
-ram
123
122
127
32
23
16
131
123
117
99
121
110
100
106
93
108
89
95
86
97
126
RPH
-osv
RPH
-kon
RPH
-vem
RPH
-vlp
l
86 –0,23
86 0,01
89 0,46
RPH
-Bkg
110 1079
105 683
121 270
PH-k
gB
92
114
96
RPH
-Tkg
DSIdlh
76
83
78
PH-%
T
DSIrep
103
105
94
R
R
124
118
114
PH-M
kg
IMU
-FW
HG-259 EPIGRAF ET 124,0
HG-297 FALKLAND 119,9
HG-279 FANTOM
118,0
DSImlk
SIC
jmén
o
regi
str
Tab. 4: Plemenné hodnoty býků
86
96
78
112
107
119
114
112
132
Epigraf
C HCOHVOS VK SOKTOUT U
p rú
řoínsj o
ie nn
r e c 2 0 20 09 1 1
CS06-CRV-sire report 25
25
06-12-2011 14:57:22
Z D R A V Í
Správné ustájení je velmi důležité pro zdraví nohou
a chodidel
Paznehty a ustájení
Ustájení je jedním ze základních faktorů ovlivňujících zdraví
Zdravotní stav paznehtů
Problémy s paznehty patří k hlavním zdravotním
problémům v chovech dojnic. Je mnoho faktorů, které
ovlivňují zdravotní stav končetin. V následující sérii
článků se zaměříme na tři hlavní faktory ovlivňující
zdravotní stav paznehtů.
Téma 1: Paznehty a výživa (červenec 2011)
Téma 2: Paznehty a šlechtění (září 2011)
Téma 3: Paznehty a ustájení (prosinec 2011)
L
aminitidy stejně jako mastitidy patří
mezi tzv. multifaktoriální onemocnění zahrnující řadu infekčních a neinfekčních faktorů a jsou v pořadí druhou
až třetí nejčastější příčinou vyřazení dojnic z chovu. Jedním z hlavních faktorů
pro jejich vznik je velmi častá nepřítomnost rovnováhy mezi „tlakem“ dojnice
na jednotlivé paznehty (zatížení vlivem
stání, chůze, zatáčení) a jejich pevností
(včetně dalších anatomických vlastností). Aktuální kvalifikovaný alarmující odhad uvádí, že v průměru méně než 25 %
ze všech chovaných krav má perfektně
zdravé obě zadní nohy, v nejlepších chovech je těchto dojnic pouze kolem 50 %
(Jan Hulsen, 2011). Každý chov má tedy
v tomto směru co zlepšovat. V článku
jsou proto stručně uvedeny hlediska welfare a faktorů ustájení, jejichž zvládnutí
patří mezi čtyři základní faktory úspěchu pro excelentní zdraví paznehtů.
Neškodlivý vliv prostředí
Důležitým faktorem je suché a čisté (hygienické) stájové prostředí nejen pro dojnice, ale i ostatní kategorie (tranzitní, vysokobřezí jalovice atd.), speciálně s ohledem na přítomnost substancí, které ovlivňují rohovinu paznehtu (např. voda, amoniak a sirovodík). Prostředí svým charakterem a vlastnostmi musí minimalizovat jednak tlak infekcí na paznehty
a také omezit možnost přenosu infekcí
prostřednictvím neodklizených výkalů.
Podlahy
Kvalita podlah z hlediska profilu, tvaru,
tvrdosti, tření a hygieny má velkou důležitost pro zdraví nohou a chodidel. Příliš
velké skupiny, častější dojení spojené
26
paznehtů. Nevyhovující stájové prostředí zvyšuje riziko vzniku
laminitid, naopak kvalitní ustájení a precizní management zdraví
nohou a paznehtů prospívá. Promyšlená denní rutina a periody
klidu jsou povinným pozitivním příslušenstvím prostředí stáje.
autor Vlastimil Havlík
s přesuny skupin na delší vzdálenosti po
betonových podlahách jsou jen dva příklady pro možné příčiny nadměrného
opotřebování a přetížení paznehtů. Vždy
škodlivé jsou tedy povrchy příliš obrušující chodidlo paznehtu. V našich chovech
dojnic jsou většinou uplatněny celobetonové podlahy, sporadicky betonové roštové. Z aktuálního výzkumu v Evropě je
známo, že každé dojnici na každé betonové podlaze dříve či později onemocní
pazneht(y), protože jeho anatomii beton
se svými vlastnostmi dlouhodobě škodí
a je považován za povrch s nejvyšším rizikem. Přetěžování a nadměrné opotřebení paznehtů signifikantně zvyšují riziko onemocnění bílé čáry a poranění
chodidla. Zvýšené riziko se také vyskytuje i při přesunech zvířat, pokud jsou dojnice lidmi donuceny spěchat, dále při
vzájemných hierarchických konfliktech,
při projevu říje, přesunech dojnic mezi
skupinami, ale i při zařazování dojnic po
otelení apod. Osvědčeným omezením
těchto rizik je vždy umožnit dojnicím
klidnou chůzi bez popohánění, investičně náročnější je instalace pryžových
podlah do nejrizikovějších částí chodeb.
Ideálním řešením je hygienický rovný
povrch podlahy s dostatečnou přilnavostí a oporou pro paznehty tak, aby nemohlo dojít k uklouznutí a zároveň nedocházelo k nadměrnému opotřebení
chodidla. Přilnavost jako vlastnost povrchu podlahy je tvořena jeho mírnou drsností a pružností, obojí společně umožňuje stálou a bezpečnou oporu pro
jednotlivou nohu a celkově pro přirozený pohyb a další aktivity dojnic. Pokud
dojnice mohou střídat pohyb po betonu
s pohybem po pryžovém povrchu, umož-
níme jim regenerovat pazneht a zamezit
vzniku laminitid. Dobrým doplňkovým
opatřením je pobyt tranzitních dojnic na
nebetonovém povrchu umožňující regeneraci paznehtu před další laktací.
Z hlediska šířkových rozměrů chodeb
a pasáží je nejdůležitější vytvořit dojnicím místo koridorů „nižší třídy“ „dálnice“. Dojnicemi přehuštěný prostor
s omezením přirozeného pohybu je
rovněž rizikovým faktorem pro vznik
laminitid.
Dostatečné čištění
Výkaly dojnic jsou nežádoucí substancí
pro jejich paznehty, protože macerují digitální pokožku a rohovinu a představují
živné médium pro spektrum patogenů.
Proto je velmi důležitá stálá údržba čistoty a suchosti povrchu všech podlah
(včetně roštových) prostřednictvím automatických technologií shrnování a čištění. Prakticky pro každou situaci existuje
odpovídající technologické řešení v podobě různých systémů provozně spolehlivých a energeticky úsporných shrnovacích lopat (např. LJM), nebo samojízdných
čističů roštových podlah (např. Lely Discovery). Důležitá je dostatečná četnost
čištění s krátkým intervalem neumožňující vznik velké vrstvy výkalů. Nevhodná konstrukce shrnovačů a další vlivy
mohou vést v letních měsících k tvorbě
klouzavého povrchu podlahy. Naopak
v zimě je nutné technicky i provozně zajistit nezamrznutelnost odklizových mechanismů. Pokud se ve stáji vyskytují
pro tyto automatické technologie nedostupná místa (např. příčné pasáže apod.),
je potřeba tyto pravidelně a dostatečně
často manuálně čistit. Jednoznačným
C HC O
HV
O SVKS OK TOUT UP RÚ
ŘOÍNJSO
EI N
R E C2 020091 1
CS06-series hoofcare 3x 26
05-12-2011 14:05:34
požadavkem dojnic je vždy čistá a suchá
podlaha všude tam, kam se dostanou.
Lehací boxy
Je velmi snadné vizuálně rozpoznat, zda
mají krávy dostatek místa pro vstávání
nebo zalehávání v lehacích boxech.
Aktuálně doporučovaný rozměr je box
s délkou 2,50 m a šířkou 1,25 m. Do boxů
je dnes možné instalovat meziboxové zábrany, které jsou rozměrově variabilní
a snadno lze postupně měnit i jejich šířku dle aktuální velikosti dojnic. Při monitoringu pohodlnosti boxu je třeba především pozorovat chování největších
krav, ale i celého stáda. Stojí-li dojnice
zadníma nohama mimo prostor lehacího boxu, nebo leží-li mimo něj, je toto
považováno za signál nevhodného rozměru, povrchu nebo hygieny lehacího
boxu. Pokud méně než 10 % dojnic stojí
zadníma nohama mimo lehací box
a 85 % jich leží pohodlně v boxech, lze
odvodit, že rozměry boxů i jejich povrch
dojnicím vyhovuje. Právě povrch boxu –
matrace, je druhý nejdůležitější parametr pro hodnocení vhodnosti vysokého
lehacího boxu s matrací. Povrch matrace
musí být jemný a suchý a zajišťovat spolehlivou, neklouzavou styčnou plochu
a oporu pro paznehty při vstávání nebo
zalehávání. Každý chovatel si může otestovat kvalitu povrchu boxu sám. Když
hřbetem své v pěst sevřené ruky lehce
tře o povrch matrace v boxu, nemělo by
při tom dojít k oděrkám na pokožce.
Měkkost matrace lze testovat tak, že
chovatel sevře mezi koleny nejlépe plastový kbelík (simulující vemeno) a poté
pětkrát po sobě dopadne koleny na povrch boxu. Pokud tuto akci ve zdraví přežije, bude měkkost boxu vyhovovat
i jeho dojnicím, pokud jej tento test bolí,
bude „bolet“ i jeho dojnice a škodit jim.
Je-li povrch boxu příliš hrubý, drsný
a tvrdý, dochází k častému poškození
hlezna a kolena. Optickým signálem nevyhovujících podmínek v boxu jsou čet-
né otoky, oděrky a pokožka bez srsti na
nohou dojnic. Kanadští vědci z Britské
Kolumbie (Vancouver) a Guelphu zjistili,
že dojnice s vyšším stupněm laminitidy
leží denně déle o přibližně 1,5 hodiny
oproti ostatním. Dalším jejich poznatkem bylo, že ve stájích s hlubokými boxy
byl o 5 % nižší výskyt těžkých laminitid
oproti stájím s vysokými boxy.
Při chůzi pohoda a svĕtlo
Rychlost chůze člověka je 6 km/h a krávy
4 km/h, obsluha stáje se tedy i rychlostí
své chůze musí přizpůsobit dojnici. Při
doprovázení je třeba se vyvarovat prudkého otáčení zvyšujícího zatížení postranních částí paznehtů a současně i rizika
jejich poranění. Krávy kráčejí a přesunují se ve skupině dle vytvořené hierarchie,
jejich popoháněním se ničeho nedosáhne, pouze znervózňuje poslední zvířata.
Pro bezpečný pohyb je důležité i správné
rozptýlení denního světla i nočního
osvětlení bez tmavých – šerých míst. l
Bezpečný pohyb po čisté
a měkké podlaze
C HC O
HV
O SVKS OK TOUT UP RÚ
ŘOÍNJSO
EI N
R E C2 020091 1
CS06-series hoofcare 3x 27
27
05-12-2011 14:06:18
Feed Additives
Dobré vyhlídky
Profylaxe ketózy díky bachorově stabilnímu L-karnitinu.
Vyvážený a účinně fungující energetický metabolismus je základem pro vysokou
užitkovost a dobrý zdravotní stav dojnic. L-karnitin zde hraje klíčovou roli.
Carnipass je zdrojem bachorově stabilního L-karnitinu. Podávání Carnipassu vyrovnává značné ztráty karnitinu během laktace a zabraňuje vzniku kritických
metabolických stavů. Prevention first.
Lohmann Animal Health GmbH & Co. KG
Heinz-Lohmann-Straße 4
27472 Cuxhaven, Germany
MVDr. Libor Kacbunda
Tel: 00420 603 233 355
[email protected]
28
C HOV SKOTU
CS06_p28.indd 28
PR O SI NEC
2011
06-12-2011 13:05:00
info crV czech rePublic
Setkání evropských
veterinářů v Praze
Společnost CRV zorganizovala setkání
evropských veterinářů a dalších odborníků, kteří se zabývají umělou inseminací skotu a prasat, s názvem EU
AI Vets Meeting 2011. Tato setkání
mají svou tradici a letošní ročník byl
již 23. v řadě. Konference se konala ve
dnech 19. až 21. října v TOP Hotelu
Praha a celkem se zúčastnilo přes
100 delegátů z 20 zemí Evropy.
Hlavní den konference zahájil krátkým proslovem Ing. L. Martinec, generální ředitel společnosti CRV Czech
Republic, spol. s r.o. Poté následovaly
přednášky Ing. J. Záhorky z Agrární
nu týkající se úspěšnosti zabřeznutí plemenic. Po každé přednášce následovala
diskuze, kde se střetávaly názory odborníků z celé Evropy.
Přednáškový den byl zakončen slavnostní
večeří u Strahovského kláštera na Pražském hradě, kde si zahraniční hosté měli
možnost k dobrému jídlu poslechnout
i českou muziku.
Závěrem lze říci, že se tato akce setkala
s úspěchem a napomohla k navázání další spolupráce mezi evropskými odborníky
na umělou inseminaci hospodářských
zvířat, a tím také k řešení problémů, které mají jistě ve většině případů společné.
komory ČR a MVDr. J. Bažanta ze Státní
veterinární správy ČR, kteří zahraniční
posluchače obeznámili se zemědělskou
a veterinární situací v České republice.
V dopoledním programu ještě vystoupil
Dr. E. Feddersen z Německého holštýnského svazu se svou přednáškou o činnosti sdružení EuroGenomics a genomické
selekci.
Při odpoledních přednáškách se účastníci
zamĕřili buď na skot, nebo na prasata
a prezentovali výsledky posledních výzkumů z oblasti výroby, barvení a uchovávání mraženého spermatu. Mezi další
témata patřily výsledky z pokusů z teré-
Genomika pro český strakatý skot
Výzkum a věda posouvají naše možnosti stále dál a dál. Nejinak je
tomu i ve šlechtění skotu. Holštýnská populace využívá znalosti molekulární genetiky již několik let,
podobně je tomu i u plemene montbéliarde. Od letošního srpna jsou
k dispozici i genomické plemenné
hodnoty fleckvieh býků z Německa
a Rakouska.
První montbéliarde býky s plemennými hodnotami (PH) odhadnutými
s využitím genomiky mohli naši chovatelé využít již v roce 2010. Spolehlivost PH těchto býků kopíruje údaje
z holštýnské populace a pohybuje se
v závislosti na jednotlivých znacích
od 60 do 70 %. Podobné výsledky jsou
publikovány i u býků fleckvieh. Od
srpna 2011 jsou k dispozici genomicky optimalizované PH býků starších
(s PH s klasickou testací) a genomické PH mladých býků, kteří na výsledky svých dcer ještě čekají. První tři
z těchto mladých býků jsme zařadili
i do naší nabídky.
GS Rave RAD-418
Rave je synem v ČR dobře známého
býka Rau RAD-276, který zde byl využit také jako otec býků. Rau má známé výsledky již na svých dcerách
v ČR a potvrzuje výborný genetický
základ nejen v mléčné užitkovosti
(PH +604 kg mléka), ale i v zevnějšku
dcer (RPH 121-106-109-114). Rave je
v současné době jeho nejlépe hodnoceným synem. Otcem matky je Herich
HG-246, který byl v ČR využíván velice
málo, takže spolehlivost jeho PH v ČR je
velmi nízká.
Illuminati RAD-424
Otcem tohoto býka je Ilion RAD-265, který také potvrdil velmi dobré PH na svých
dcerách v ČR. Ve výpočtu PH zde má již
přes 300 dcer s velmi dobrým obsahem
mléčných složek (+0,18 % T a +0,03 % B),
opět při velice kvalitním hodnocení zevnějšku (RPH 128-110-105-109). Určitě
pozitivní pro naše chovatele bude i kombinace v původu, neboť otcem matky je
v ČR velice dobře zapsaný býk Romel
BCH-070.
Vlado RAD-423
Vlado je synem Vansteina RAD-214, který je aktuálně nejlépe hodnoceným německým býkem v SIC. Výsledky má v ČR
na více než 1 000 dcerách a velice dobře
navázal na domácí populaci krav. Také
v našem programu máme již celou řadu
Vansteinových dcer vybranou pro produkci plemenných býků (PH viz TOP
SIC). Velmi dobrý zevnějšek dcer jistě
podpoří i otec matky BA-097 Dionis (RPH
121-113-104-109).
nahoře: GS Rave RAD-418
uprostřed: Illuminati RAD-424
dole: Vlado RAD-423
CH OVS K OT U
CS06-CRV company news 29
P r o Sine c
2 0 1 1
29
05-12-2011 12:57:55
JAK SE TO DĚLÁ?
Jeden pár bot za méně než 90 sekund
Boty a zase jen boty
Bekina, továrna nacházející se v belgickém městě Kluisbergen, je nejznámějším výrobcem holínek.
Ty jsou vyráběny z polyuretanu, materiálu známého nejen svou trvanlivostí, ale také svými
izolačními vlastnostmi. Každý rok se v továrně Bekina vyrobí kolem 450 000 párů bot, které jsou
používány zejména lidmi pracujícími v zemědělství a potravinářském průmyslu.
autor Annelies Debergh foto Harrie van Leeuwen
1
2
30
3
c
V
co
eHew
ot V
m
e SeaK
LntoatJgU
Aenm
pureAO
nrtSi i Sn
1 EE/ p2
cT 2
E2 m
00 01B91E r
CS06_making boots 30
4
20 0 9
06-12-2011 13:14:13
1
V továrně Bekina jsou čtyři odlišné výrobní
linky. Za jeden cyklus může být vyrobeno 6 párů
bot odlišných velikostí či vzorů a za 24 hodin
může být vyrobeno až 3 000 párů bot.
2
Na formě je velmi tenká vrstva silikonu
zabraňující tomu, aby se bota během výrobního
procesu k formě přilepila. Následně obsluha
přidá obrubu boty. V závislosti na tom, jaká
hladina „bezpečnosti“ boty je požadována, je
přidána ocelová špička a typ podrážky.
Malý kolotoč s ponožkami, ocelovými špičkami
a podrážkami se otáčí současně s výrobní linkou,
takže obsluha má vždy po ruce ty správné
komponenty pro jednotlivé páry bot.
3
Forma se uzavře a vysokou rychlostí promíchá
polyuretan při teplotě 50 °C. Při míchání
vznikají malé bublinky a tato fáze „pěny“ trvá
přibližně 20 sekund.
4
Během míchání je do polyuretanu přidávána
barva dle finálního požadavku. K dispozici je
5 standardních barev pro podrážku a 6 pro
zbývající část boty. Dle požadavku zákazníka je
zde možná kombinace barev podrážky a zbytku
boty.
5
Po třech minutách na výrobní lince je forma
postříkána ve druhé „stříkací jednotce“.
Podrážka získá lepší přilnavost, vyšší hustotu
a velmi často odlišnou barvu od zbytku boty.
Když je pěna kompletně nastříkána, bota je
sundána z formy.
6
Z celé boty je odstraněn přebytečný materiál.
Boty jsou potom umístěny na pohyblivý věšák,
roztříděny podle vzoru a velikosti a polyuretan
dostává dostatečný čas pro správnou reakci.
7
Boty „odpočívají“ na pohyblivém věšáku 24
hodin, jsou roztříděny podle velikosti a vzoru.
Bekina vyrábí pět vzorů (modelů) pro volný čas,
zemědělství, průmysl a extrémní chlad.
Většina modelů je vyráběna ve velikostech
35 až 49. Po 24 hodinách je z bot odstraněn
další přebytečný materiál.
8
5
6
7
8
Poté, co jsou boty zkontrolovány z hlediska
kvality a případných výrobních vad, jsou na
označovacím stroji vyznačeny jméno výrobce
a pečeť kvality, která zaručuje spokojenost.
Každý pár bot je vybaven kvalitní vnitřní vložkou
a visačkou.
Nakonec jsou boty v páru zabaleny a označeny.
c o w m acnHaog Ve SmKeon tt U s pe r
po
t es m
i nb ee cr 22 00 10 19
CS06_making boots 31
31
06-12-2011 13:14:29
T E S TA C E
P L E M E N E
Č E S K É
S T R A K A T É
Poslední testanti roku 2011 a lednová testace 2012
CZ ČESTR
V listopadu a prosinci zahajujeme testování posledních pěti býků,
kteří uzavírají testovací skupinu 011 v našem programu. Zhodnocení této skupiny si můžete přečíst v následujícím článku.
autor Danuše Kolářová
Š
lechtitelský program CZ ČESTR je výsledkem spolupráce tří
plemenářských společností a dokladem dlouholeté spolupráce CRV
Czech Republic spol. s r.o. (a jejich
předchůdců), Jihočeského chovatele a.s. a Reprogenu a.s.
Matky býků testace 2011
Letos jsme zahájili testování kontrolou dědičnosti u 42 býků plemene české strakaté. Z tohoto počtu je
28 v majetku CRV, 8 býků vlastní
JČCH a 6 býků zakoupil na OPB
Osík Reprogen. Všichni býci pocházejí z českých chovů a o kvalitě matek býků svědčí i jejich užitkovost
a plemenné hodnoty. Na maximálních laktacích dosáhly v průměru
10 073 kg mléka při 3,52 % bílkovin. Plemenné hodnoty (PH) mléka
dosáhly +997 kg a bílkovin +34 kg,
čímž byly o 177 kg mléka a 7 kg bílkovin překročeny PH matek býků
testovaných v roce 2010. Při kvalitní základně téměř 700 potenciálních matek býků z 53 předních
chovů v celé ČR je skutečně z čeho vybírat! K tradičním chovům
s dlouholetou tradicí a prověřenými rodinami matek býků přibývají
i noví chovatelé, kteří dokázali výrazně zlepšit kvalitu svého stáda.
(Nás těší, že mnohdy i za našeho
přispění.) Nejpočetnější zastoupení
mezi testovanými býky má ZD
Krásná Hora (10 býků) a ZAS Koloveč (7 býků), po dvou býcích přispěli z Březnice, Řepníků, Nové VsiVísky, Zdislavic, Nekoře, Olešnice
a pan Drhovský. Po jednom býkovi
přispělo dalších 11 chovů ze západních, středních i východních Čech
a Moravy. Do budoucna se budeme
snažit více podpořit embryotransfer, abychom měli více býků z těch
nejkvalitnějších dárkyň.
32
C HOV SKOTU
CS06-testbulls fleckvieh 32
PR O SI NEC
Otcové býků 2011
Otce býků vybíráme prakticky dva
roky před tím, než jsou synové nasazováni do testu. Ve šlechtění je to
poměrně dlouhá doba, za kterou
může dojít ke změnám PH, systému jejich výpočtu a dalším vlivům,
které mohou ovlivnit úspěšnost
programu. Náš program má nespornou výhodu ve svém širokém
záběru a ve velkém rozsahu v domácí populaci. Otce býků vybíráme
nejen z domácí produkce, ale také z francouzských montbéliarde
a německo-rakouských fleckvieh
býků. U těchto zahraničních býků
je situace o to složitější, že musíme
odhadnout, jak naváží na naši populaci krav a zda potvrdí své parametry ze země původu. Rok 2011
byl z tohoto pohledu zatím úspěšný. Nejpočetněji zastoupeným otcem je UF-094 Bonsai (8 synů), který i po započtení prvních dcer
z opakovaného nasazení drží vynikající PH (SIC 126,2) a 15. místo
v TOP SIC. Také Imposium RAD-277
(7 synů) potvrzuje své hodnoty
z DEU, a i když zatím nemá dostatečný počet hodnocených dcer
v zevnějšku, jeho PH naznačují SIC
na úrovni 125. Vysokou mléčnou
užitkovost +1 024 kg M na dcerách
z opakovaného nasazení potvrzuje
i HEL-043 Alon (3 synové) a své PH
a SIC 135 drží i RAD-146 Alibaba
(3 synové). Tři syny do testace jsme
zařadili po UF-137 Skippy, tento
montbéliarde býk má zatím v ČR
pouze 2 hodnocené dcery (data
2011/09). Dva syny jsme letos testovali po býcích BCH-090 Rurex,
MOR-163 Manitoba, RAD-214 Vanstein (v programu celkem 14 synů)
a MOR-119 Burak (v programu celkem 6 synů). Po jednom býku je
testováno dalších 11 otců. l
2011
05-12-2011 13:34:29
CZ ČESTR plemenní býci nasazení do testace od listopadu 2011
narozen:
chovatel:
majitel:
hodnocení:
HEL-086 JAZZ
CZ 000670588032
19.5.2010 plem.: CI100
Zem. a.s. Koloveč
CRV
82 83 81 83 82 82,1 G+
O: ALON HEL-043
KDM: +928 PHkgM -0,05 PH%T +36 PHkgT -0,07 PH%B +28 PHkgB SIC 117
OM: NENNI JB NIC-010
M: 153.996.932
MM: 93.818.341
ML: 3
10686
3,2
341
3,5 378
10685
3,3
ML: 5
ø: 3
9207
3,5
319
3,5 325
9208
3,4
ø: 6
PH:
1267
-0,26
39 -0,09
38
narozen:
chovatel:
majitel:
hodnocení:
HG-332 JOYSTICK
CZ 000653672021
4
4
-0,17
513
455
41
3,6
3,6
0,01
455
411
41
OM:
MM:
ML:
ø:
CZ 000642763021
M: 18.926.921
ML: 3
10882
ø: 5
9645
PH:
945
3,6
4
-0,08
391
388
38
3,5
3,6
-0,03
382
343
31
OM:
MM:
ML:
ø:
CZ 000670546032
3,8
3,7
-0,16
416
360
37
3,5
3,5
0,02
381
335
38
OM:
MM:
ML:
ø:
CZ 000642647021
4,3
4,4
0,12
402
383
40
4,1
4
0,12
376
344
31
OM:
MM:
ML:
ø:
CZ 000563323062
4,2
4,2
0,04
304
287
47
3,8
3,8
0,11
273
261
40
OM:
MM:
ML:
ø:
CZ 000620550053
M: 173.404.953
ML: 2
8065
ø: 2
7629
PH:
681
4
4,3
0,15
326
327
41
3,7
3,7
0,15
302
282
32
OM:
MM:
ML:
ø:
CZ 000571510062
3,9
4
0,04
380
367
59
3,8
3,8
0,06
366
343
47
OM:
MM:
ML:
ø:
3,3
3,3
336
333
př. v testu: 1479 g
odchylka: 98
výška v kříži: 135 cm
385
334
3,7
3,6
344
294
př. v testu: 1631 g
odchylka: 238
výška v kříži: 137 cm
298
281
3,6
3,6
315
281
př. v testu: 1762 g
odchylka: 369
výška v kříži: 130 cm
SIC 130
397
329
4,1
3,9
2.4.2010 plem.: C88R
VSP Group, a.s. Olešnice
CRV
84 85 86 85 84 84,7 G+
O: BONSAI UF-094
KDM: +772 PHkgM +0,11 PH%T +40 PHkgT +0,07 PH%B +30 PHkgB
M: 126.339.962
ML: 2
9623
ø: 3
9065
PH:
1240
345
362
SIC 136
WATERBERG HG-212
125.450.511
1
9071
4,4
1
8355
3,9
narozen:
chovatel:
majitel:
hodnocení:
UF-172 JEMA
př. v testu: 1504 g
odchylka: 111
výška v kříži: 136 cm
16.5.2010 plem.: C100
Klas Nekoř, a.s.
CRV
88 89 86 80 84 86,2 VG
O: VANSTEIN RAD-214
KDM: +784 PHkgM +0,03 PH%T +36 PHkgT +0,04 PH%B +29 PHkgB
338
306
SIC
WEINOLD HG-218
105.473.601
2
8749
3,4
7
7911
3,6
narozen:
chovatel:
majitel:
hodnocení:
RAD-411 JASPER
3,4
3,5
8.4.2010 plem.: C86R
VSP Group, a.s. Olešnice
CRV
91 89 89 86 88 89,1 VG
O: ALIBABA RAD-146
KDM: +1061 PHkgM -0,18 PH%T +34 PHkgT +0,09 PH%B +41 PHkgB
M: 136.519.962
ML: 2
7155
ø: 2
6871
PH:
980
410
370
SIC 136
REDEZ 376 REZ-376
118.833.921
3
9425
4,1
3
8099
4,1
narozen:
chovatel:
majitel:
hodnocení:
RAD-410 JIDAS
255
231
př. v testu: 1372 g
odchylka: -21
výška v kříži: 132 cm
1.2.2010 plem.: C100
ZD Krásná Hora nad Vltavou, a.s.
CRV
84 83 83 67 84 81,9 G+
O: IMPOSIUM RAD-277
KDM: +674 PHkgM +0,44 PH%T +59 PHkgT +0,16 PH%B +34 PHkgB
M: 181.743.921
ML: 2
9278
ø: 2
8634
PH:
703
4,1
4,2
HONIG 141 HG-141
101.946.301
1
10057
3,4
2
10037
3,6
narozen:
chovatel:
majitel:
hodnocení:
RAD-406 JUBILANT
3,5
3,5
13.4.2010 plem.: C100
Zem. a.s. Koloveč
CRV
85 92 84 83 86 86,2 VG
O: VALFIN JB NIC-015
KDM: +637 PHkgM +0,14 PH%T +36 PHkgT +0,10 PH%B +27 PHkgB
M: 29.793.932
ML: 3
10851
ø: 4
9652
PH:
1053
319
297
SIC
025 SAL-025
119.527.111
2
9887
2
8771
narozen:
chovatel:
majitel:
hodnocení:
NIC-027 JOCKEY
př. v testu: 1504 g
odchylka: 111
výška v kříži: 132 cm
12.5.2010 plem.: C88R
ZD Krásná Hora nad Vltavou, a.s.
CRV
84 83 84 81 80 82,7 G+
O: HADES HG-315
KDM: +517 PHkgM +0,12 PH%T +29 PHkgT -0,01 PH%B +17 PHkgB
354
301
SIC 120
RADI 071 RAD-071
125.068.101
1
7357
4,3
3
6563
4,5
narozen:
chovatel:
majitel:
hodnocení:
HG-333 JEREMY
3,3
3,3
24.4.2010 plem.: C100
V.O.D. Zdislavice
CRV
88 87 85 83 81 85,3 VG
O: CESNA HG-215
KDM: +631 PHkgM +0,15 PH%T +37 PHkgT +0,06 PH%B +25 PHkgB
M: 153.697.921
ML: 2
12813
ø: 3
11476
PH:
1156
356
317
př. v testu: 1483 g
odchylka: 90
výška v kříži: 136 cm
376
327
př. v testu: 1416 g
odchylka: 23
výška v kříži: 132 cm
SIC 128
BROK 849 BO-849
107.895.601
1
7089
4,1
4
5958
4,4
291
260
3,6
3,6
255
215
CH OVS K OT U
CS06-testbulls fleckvieh 33
P R O S INE C
2 0 1 1
33
05-12-2011 13:34:41
K O NTAKTY
C H O VA T E L S K É V Ý S TA V Y A A K C E
2012
25. února – 4. března
7. března
10.–11. března
24.– 25. března
31. března – 4. dubna
29.–30. června
SIA, Paříž, Francie
Agro Nord Show, Aars, Dánsko
Dairy Grandprix Austria, Wieselburg, Rakousko
National Swiss Show, Bull, Švýcarsko
TechAgro, Brno, Česká republika
NRM, Zwolle, Nizozemsko
Dech zimního rána
Foto: Harrie van Leeuwen
Časopis Chov skotu je vydáván šestkrát ročně
společností CRV Publishing.
Redakce:
CRV Czech Republic, spol. s r. o.
Vídeňská 340, 252 42 Vestec
Tel.: +420 244 912 201
Fax: +420 244 102 530,
e-mail: [email protected]
V PŘÍŠTÍM ČÍSLE NAJDETE
P l e m e n o lim o u sin e, kr m en í a zd r aví
Vydavatel: Rochus Kingmans
Šéfredaktor: Jaap van der Knaap
e-mail: [email protected]
Redakce:
Ing. Simona Burešová, Ph. D.
e-mail: [email protected]
Únor (11. února) – Navštívili jsme známou farmu, na které již dvacet let pracují s plemenem
limousine. Reportáž z této farmy najdete v prvním čísle Chovu skotu v roce 2012. Přečtete si
další článek v sérii Moje práce a já a ve sloupku Z veterinární praxe se zaměříme na krmení
a zdraví.
Inzerce:
Tiskárna Didot spol. s r. o., Hana Kovářová
Tel.: +420 543 215 538 / +420 602 738 832
Fax: +420 541 159 159
e-mail: [email protected]
Grafické zpracování:
Veeteelt, P.O. Box 454, 6800 Arnhem,
the Netherlands
tel.: +31 26 38 98 821
fax: +31 26 38 98 839
e-mail: [email protected]
Tisk:
Metoda spol. s r. o., Hluboká 14, 639 00 Brno
tel./fax: +420 543 214 485
e-mail: [email protected]
Chov skotu je zdarma doručován zákazníkům
společnosti CRV Czech Republic, spol. s r. o.
a partnerských organizací Jihočeský chovatel, a.s.,
Reprogen, a.s., De Heus a.s., Agro-partner s.r.o.
prostřednictvím pracovníků plemenářských středisek
společnosti CRV Czech Republic nebo pracovníků
partnerských organizací. Ostatní zájemci jej mohou
získat zdarma na výstavách nebo prezentacích
společnosti CRV Czech Republic.
Fotografie:
Z archivu Veeteelt, CRV Czech Republic, spol. s r. o.
a partnerských organizací.
Prohlášení:
Vydavatel neodpovídá za názory vyjádřené autory
jednotlivých příspěvků ani nemusí zcela sdílet názory
těchto autorů. Snahou vydavatele je poskytovat
prostřednictvím Chovu skotu pravdivé a přesné
informace. Přesto nemůže být vůči společnosti
uplatňována žádná odpovědnost za chyby v obsahu
jednotlivých příspěvků. Všechna práva jsou vyhrazena.
Žádná část této publikace nesmí být použita jakýmkoliv způsobem bez předchozího písemného souhlasu
vydavatele.
MK ČR E 15326
ISSN 1801-5409
34
C H OV SKOTU
CS06-Agenda-next issue 34
PR O SI NEC
2011
06-12-2011 11:09:07
CKÝ SYSTÉM DOJENÍ LELY ASTRONAUT A4
mační systém umožňuje precizní
anagement
ení je k dispozici 13 indikátorů
zdraví
SNIŽUJTE
SVOJE NÁKLADY A
ující včasné odhalení problému
AUTOMATIZUJTE
S NÁMI VÁŠ CHOV DOJNIC
k vemenu šetrné
čtvrťové dojení
ejnižšími provozními náklady na trhu
stop a on-lineAUTOMATICKÝ
monitoring kvalitySYSTÉM
mléka DOJENÍ
• unikátní informační systém umožňuje precizní
individuální management každé dojnice
buňkami
• po každém dojení je k dispozici 13 indikátorů zdraví
LELY
ASTRONAUT
A4
u tuku, bílkovin a kaseinu v každém nádoji
dojnice umožňující včasné odhalení problému
•
zcela přirozené k vemenu šetrné čtvrťové dojení
utomaticky vyhodnocuje ekonomičnost
• technologie s nejnižšími provozními náklady na trhu
a u každé dojnice
• jedinečný non-stop a on-line monitoring kvality mléka
a počtu somatických buněk
d o stádu a detailní přehled o každé dojnici
• indikace obsahu tuku, bílkovin a laktózy v každém nádoji
manažerskou výhodou
• DLM modul automaticky vyhodnocuje ekonomičnost
produkce mléka u každé dojnice
• celkový přehled o stádu a detailní přehled o každé dojnici
je konkurenční manažerskou výhodou
CKÝ PŘIHRNOVAČ KRMIV LELY JUNO
AUTOMATICKÝ
PŘIHRNOVAČ KRMIV
objemných krmiv
a produkci mléka
LELY
JUNO
bachoru a zlepšuje
zdraví
dojnic
ího času, PHM
a strojů
• zvyšuje
příjem objemných krmiv a produkci mléka
lekci krmiv • stabilizuje pH bachoru a zlepšuje zdraví dojnic
• úspora pracovního času, PHM a strojů
klid a ticho ve• silně
stáji
snižuje selekci krmiv
•
zajišťuje
větší klidprovoz
a ticho ve stáji
talace a spolehlivý
levný
• jednoduchá instalace a spolehlivý levný provoz
welfare zajišťuje
velmi
návratnost
investice
• celkově
lepšírychlou
welfare zajišťuje
velmi rychlou
návratnost
investice
AUTOMATICKÝ
KARTÁČ
CKÝ ROTAČNÍ
KARTÁČ ROTAČNÍ
LELY LUNA
ální komfort LELY
pro krávyLUNA
upině, stádě dojnic
• zajišťuje optimální komfort pro krávy
• větší
klid ve skupině, stádě dojnic
ení po každém
použití
• mění směr otáčení po každém použití
ější a lesklejší• zajišťuje
kůži zdravější a lesklejší kůži
dnou údržbu • nevyžaduje žádnou údržbu
AUTOMATICKÝ KRMNÝ BOX
CKÝ KRMNÝ
BOX
LELY COSMIX
P
LELY
COSMIX
P
hranná branka eliminuje konkurenční chování
ochranná branka eliminuje konkurenční chování
u a poranění •• integrovaná
prevence stresu a poranění
• zefektivňuje
krmení, opuštění
zamezuje vynucené
rmení, zamezuje
vynucené
boxuopuštění boxu
• velmi exaktní dávkování koncentrátu
dávkování koncentrátu
• umožňuje zkrmování až čtyř druhů koncentrátů a minerálií
krmení dojnic a a
VBminerálií
jalovic v období před otelením
mování až čtyř• vhodný
druhůi pro
koncentrátů
rmení dojnic a VB jalovic v období před otelením
Poptávejte u nás i další technologie pro automatizaci chovu dojnic a odchovu telat.
Chlazení mléka -větrání - osvětlení - shrnovací lopaty - jímky - čerpadla - míchadla - napájení telat - další technologie
Agro-partner s.r.o
Vlastimil Havlík [email protected]
nás i další technologie pro automatizaci
chovu dojnic
i odchovu
telat.
Květnová 506/2
Josef Prokeš
[email protected]
CZ 34561 Soběslav
lení - shrnovací lopaty - jímky - čerpadla - míchadla - napájení telat
s.r.o
/2
602 413 891
602 411 619
Budoucnost chovu dojnic je v automatizaci. Zlepšuje welfare. Snižuje náklady.
Vlastimil Havlík
Josef Prokeš
agropartners.indd 2
[email protected]
[email protected]
602 413 891
602 411 619
15-07-2011 11:30:13
CRV Plus
Využijte výhod
bonusového
programu
CRV Plus!
Vyberte si z aktuální nabídky, která byla vytvořena ve spolupráci
se společností Alltech. Od listopadu do února příštího roku mohou
chovatelé, kteří splní podmínky pro čerpání bonusu vybírat z níže
uvedených produktů:
IMMUNATE:
ELEVATE
• Udržuje zdravý imunitní systém
• Bojuje proti infekcím
• Zlepšuje životaschopnost telete
• Zajišťuje správnou funkci bachoru pro maximální využití živin z krmné dávky
• Udržuje dobrý zdravotní stav mléčné žlázy a paznehtů
• Zvyšuje status stopových prvků v organizmu
Nabídka CRV Plus: 4 x 25kg = 1Kč
Nabídka CRV Plus: 4 x 25kg = 1Kč
Úplné znění pravidel programu získáte u konzulentů CRV nebo na webových stránkách společnosti www.crvcz.cz
Žádosti o bonus zasílejte na adresu: [email protected]
Download

Klimatické podmínky mají velký vliv na kvalitu siláží Britský