Vimperské noviny
Vydává město Vimperk
9/2014 • Ročník XIX • Zdarma
Městská doprava se již rozjíždí
Autobusová doprava po Vimperku byla dlouhodobě požadována především ze strany obyvatel sídliště nejen z řad seniorů.
Od 1. září jsme zároveň se spuštěním nového jízdního řádu zavedli
první autobusy jezdící mezi autobusovým nádražím, sídlištěm
Míru, nemocnicí a největší místní firmou Rohde & Schwarz.
Vytvořeny byly dvě nové zastávky: „Nad školou“ a „Nad
Pekárnou“. Pokud se autobusová doprava osvědčí, je vybráno
místo ještě pro jednu autobusovou zastávku u odbočky do ulice
K Rokli. Tato zastávka si však
vyžaduje větší stavební úpravy
a další investiční náklady, proto jsme její realizaci odložili
na dobu po vyhodnocení autobusového provozu.
Autobusy mají v současné
době dvě trasy: Časně ráno jede
spoj ke společnosti Rohde & Schwarz a následně přes autobusové
nádraží k nemocnici. Poslední
„noční“ spoj jede opět od Rohde
& Schwarz na sídliště. Autobusy
budou zastavovat i na stávajících
zastávkách „Sídliště“ v Sušické
ulici u podchodu a „ČSAD“ v ulici Špidrova.
Autobusová doprava bude
do konce letošního roku vedena jako součást linky č. 370170
Vimperk, nemocnice – Vimperk,
autobusové nádraží – Bořanovice – Čkyně – Budilov. Pro lepší
přehled uvádíme jízdní řád té
části linky, které se týká doprava ve Vimperku. Spoj odjíždějící
v 9:29 od nemocnice přes autobusové nádraží pokračuje bez
přesedání na sídliště a vytváří
smyčku: autobusové nádraží –
sídliště Míru – autobusové nádraží – nemocnice – autobusové
nádraží – sídliště Míru – autobusové nádraží.
V tomto zkušebním provozu
bude autobusová doprava fungovat do prosince letošního roku
a bude dotována krajem. Dále by
měla být s ohledem na svůj charakter provozována jako městská
hromadná doprava, jejíž případnou ztrátu bude hradit město.
Podle odborného odhadu provozovatele by předpokládaná ztráta
mohla činit cca 250 tis. Kč za rok.
Záleží na tom, jak budou jednotlivé spoje využívány. O provozování městské dopravy budou rozhodovat zastupitelé na jednání 8.
září. Věřím, že bude tento návrh
schválen jako krok, který ocení
lidé při každodenním pohybu
po našem městě.
Ing. Bohumil Petrášek,
starosta
Zámecká slavnost uzavřela
kulturní léto v našem městě
Psal se rok 1484 a ve Vimperku
se objevil tiskař Johann Alacraw,
který přišel z bavorského Pasova, v době neutěšených poměrů
způsobených ohněm a střelbou
v tomto městě. Přišel do Čech,
usadil se ve Vimperku a se svolením hradního pána Petra Kaplíře
ze Sulevic počal zde provozovat
svoji živnost. A tak se Vimperk
stal po Plzni druhým českým
městem, kde se již v 15. století
tiskly knihy. Již v roce svého příchodu do Vimperku vytiskl knihu od Alberta Magna Summa
de eucharistia, počal tisknout
i druhou knihu Soliloguia a první
český kalendář, který je nazýván
minucí. Proto jsme si také připomněli v letošním roce po 530
letech toto významné výročí
v rámci kulturního léta v našem
městě.
Vimperská zámecká slavnost byla slavnostně zahájena
již v pátek v nočních hodinách,
kdy městem prošel průvod osob
v dobových kostýmech za svitu
pochodní v hojném doprovodu
Pokračování na str. 35
Farmářské trhy ve Vimperku
V roce 2012 rozhodlo město
zorganizovat první farmářské
trhy ve Vimperku. Místo pro
jejich uspořádání bylo zvoleno
na zámku, v objektu Českého
svazu chovatelů. Důvodem volby
tohoto místa bylo zázemí, které
skýtal objekt (možnost napojení
na elektřinu, tekoucí voda, WC,
krytý prostor pro stánkaře) a příjemné prostředí kolem. Po zkušenostech a připomínkách ně-
Termín zastupitelstva:
8. 9. 2014 od 15.30 hod. v MěKS Vimperk.
kterých návštěvníků bylo v roce
2013 rozhodnuto přesunout trhy
do Rožmberské ulice. Město si
od této změny slibovalo větší zájem ze strany trhovců i občanů
Vimperka a okolí. K určitému navýšení počtu trhovců a také návštěvníků došlo, k čemuž zajisté
pomohla také hudba, která trhy
zpestřila od srpnového termínu
loňského roku.
Pokračování na str. 8
Uzávěrka dalšího čísla bude 22. 9. 2014 v 15 hodin.
Příspěvky neotištěné ve VN najdete na www.vimperk.cz.
[email protected] 388 402 264
Vimperské noviny 9/2014
Šumavský MTB maraton ČS
opět projel Vimperkem
V sobotu 2. srpna mohli nejen
obyvatelé našeho města, ale
i jeho návštěvníci vidět přes pět
set závodníků, kteří na horských
kolech projížděli od Klášterce
po Zlaté stezce historickou částí
města přes náměstí na první zámecké nádvoří a odtud do sportovního areálu Vodník. Šumavský MTB maraton se letos jel
již po sedmnácté a byl desátým
závodem seriálu závodů na horských kolech – Kolo pro život.
Velké cyklistické klání mělo své
zázemí na Zadově a dva dny se
zde závodilo jako o život. Sobotní program zahájily děti,
bylo jich více jak tři sta, které se
projely po části maratonské trati
v cílovém prostoru a tak si užily
opravdovou soutěžní atmosféru
za fandění přítomných návštěvníků a povzbuzujících rodičů.
Start hlavního závodu na 54 km
pak byl půl hodinu před polednem pod Kobylou a od samého
začátku závodníci jeli s maximálním nasazením sil. Výborná
atmosféra závodů, velice dobré
zázemí na zadovském stadionu
a zejména výborné organizační
zajištění celého závodu, kterého
se účastnilo ve všech kategorií kolem čtrnácti set závodníků, bylo
zárukou velice vydařeného závodu. Celou akci uspořádal Fischer
Ski klub Šumava Vimperk, který
odvedl vysoce profesionální práci. V odpoledních hodinách, kdy
se vyhlašovali vítězové všech
kategorií jednotlivých závodů,
panovala na Zadově příjemná atmosféra vyzařující nejen z tváří
účastníků závodu, ale i jeho organizátorů. I samotní závodníci,
kteří stanuli na stupních vítězů,
si celý závod velmi pochvalovali.
Svědomitá příprava, organizace
celého sportovního klání a profesionálně odvedená práce přinesly své ovoce v podobě úspěšného
průběhu závodů, což byla odměna všem, kteří věnovali svůj volný
čas a práci pro zabezpečení soutěží po celé trati, jejich přípravě
i následnému úklidu. Celkem se
na organizaci a zabezpečení závodu podílelo více jak 100 členů
a příznivců Ski klubu. Je obdivuhodné, jak tento klub, kde pravidelně po celý rok sportuje přes
sto dětí, je schopen uspořádat
závody na profesionální úrovni
a tak si i přivydělat něco na svoji
činnost pro sportující děti. Snad
je jen škoda, že mnozí v našem
městě ani nezaznamenali, že
závod městem projíždí a kdo ho
organizuje. Myslím, že pokud
bychom při příštích závodech
přišli fandit závodníkům kolem
trati v našem městě, bylo by to
povzbuzením nejen pro ně, ale
i pro organizátory celé akce.
Velké poděkování za skvělou
organizaci závodů náleží všem
členům Ski klubu nejen za tyto
závody, ale za celá dlouhá léta
práce, obětavost a ochotu při
práci s mládeží. Výborné výsledky jejich práce jsou každoročně
vidět. Vždyť v žactvu i dorostu
patří mezi nejlepší v republice
a skvěle tak reprezentují naše
město nejen na poli organizačním, ale i sportovním. Děkujeme
a jsme na Vás pyšní.
Ing. Jaroslava Martanová,
místostarostka
Ve čtvrtek 28. 8. proběhlo Předání PARKU NAD PEKÁRNOU Občanským sdružením Stanislavy Chumanové veřejnosti. Více informací najdete na http://
www.obcanskesdruzenischumanove.estranky.cz/fotoalbum/tiskova-zprava-park-nad-pekarnou/tiskova-zprava-web-a-vn.-.html. Hana Šimková
VIMPERK 2014
Vimperské noviny 9/2014 tel. 388 402 [email protected]
Po 22 letech se mění ředitelka
Výběr asistentů
prevence kriminality je uzavřen
Ve dnech 21–22. srpna se konalo v Pardubicích dvoudenní
školení a výběr asistentů prevence kriminality v rámci projektu
Ministerstva vnitra APK II hrazeného ze 100 % z evropských
peněz. Z Vimperku se školení zúčastnili čtyři uchazeči, kteří vzešli z výběrového řízení v lednu tohoto roku, a to Karel Ferenc, Jan
Bílý, Bohuslav Laci a Karel Bledý.
Školení bylo pro zájemce z více
měst najednou: z Pardubic, Vysokého Mýta, Jaroměře a Vimperku. Uchazeči byli proškoleni ze
zvládání krizových situací a konfliktů, věnovali se komunikačním schopnostem, preventivní
činnosti a bezpečnosti ve městě.
V průběhu druhého dne školení
měli možnost shlédnout praktické příklady a možnosti řešení
různých situací. V odpolední části následoval závěrečný test, který byl vyhodnocen, a na základě
výsledků mohlo dojít k samotnému výběru asistentů prevence
kriminality. Za účasti zkušeného
lektora a mentora byli vybíráni
asistenti podle jejich nejlepších
kvalit a zkušeností. Pro naše město byli vybráni pan Karel Ferenc
a pan Jan Bílý. Celý projekt bude
financován od září 2014 do konce
října 2015 z dotací Evropské unie
a koordinován Ministerstvem
vnitra České republiky.
Peter Macorlík,
vrchní strážník MěP
Přestaňte kouřit, pojďte topit!
Nebaví Vás pořád běhat přikládat do kotle? Vadí Vám, že
obtěžujete kouřem ze svého kotle sousedy? Dosluhuje Váš starý
kotel? Chcete se chovat ekologicky? Je spousta důvodů, proč si
přečíst následující program podpory města Vimperk „Nová zelená úsporám pro obyvatele města
Vimperk“ a nejpozději do 30. září
2014 podat žádost o příspěvek.
Podrobnosti najdete na internetových stránkách města Vimperk:
http://www.vimperk.cz/2381/cz
nebo Vám informace poskytneme na tel. čísle: Ing. Josef Kotál
606 907 553, 388 402 250 nebo
Eva Mikulová 388 402 254.
Eva Mikulová, Odbor ŽP
Po 22 letech končí ve funkci
ředitelky Mateřské školy v Klostermannově ulici paní Ludmila
Pešková. Odchodem do důchodu
tak završuje svou více než 40letou pedagogickou dráhu.
Do své první mateřinky nastoupila hned po maturitě v roce
1973. Po 10 letech se stává učitelkou ve „vimperské Klostermannce“, kde je poté od roku 1992 ředitelkou.
Jako první na okrese se rozhodla vstoupit s mateřskou školou v roce 1998 do právní subjektivity. Vzorně pečovala jak
o „své“ budovy a zahrady, tak
i o zaměstnance a společně vytvářeli příjemné a radostné prostředí dětem.
Vedení města spolu s radními
se s odcházející ředitelkou rozloučilo na zasedání Rady koncem
července.
„Paní ředitelko, svou mnohaletou úspěšnou pedagogickou
i ředitelkou prací jste se významně zapsala do mateřského školství ve Vimperku. Upřímně Vám
za Vaši práci děkujeme a přejeme
do dalších let pevné zdraví a životní elán“.
Na základě vyhlášeného konkurzu jmenovala Rada města
Vimperku novou ředitelkou mateřské školy paní Zdeňku Gálovou, která se ujala funkce 1. srpna
2014.
OŠKaCR

Jízdní řád pro dopravu ve Vimperku
Autobusové nádraží
5:10
6:35
9:10
9:37
14:40
16:35
22:45
Sušická
5:12
6:40
9:12
9:40
14:42
16:37
22:40
Nad školou
5:14
6:42
9:12
9:42
14:44
16:39
22:38
Nad pekárnou
5:18
6:46
9:18
9:45
14:46
16:41
22:36
Sušická
5:19
6:48
9:20
9:48
14:49
16:43
22:34
Autobusové nádraží
5:21
6:50
9:25
9:50
14:50
16:45
22:32
ČSAD
5:22
22:31
Špidrova
5:25
22:30
Autobusové nádraží
5:30
6:50
9:25
14:30
Park Anna
5:31
6:51
9:26
14:31
Ekonomická škola
5:32
6:52
9:27
14:32
Nemocnice
5:35
6:54
9:29
14:34
Ekonomická škola
5:37
6:56
9:31
14:36
Park Anna
5:37
6:57
9:32
14:38
Autobusové nádraží
5:40
6:58
9:35
14:40
Vimperské noviny 9/2014
[email protected] 388 402 264
Podzimní volby 2014
Volby do zastupitelstev obcí
a volby do Senátu Parlamentu ČR
se konají v pátek 10. října 2014
od 14.00 do 22.00 a v sobotu
11. října 2014 od 8.00 do 14.00
hodin. V případě, že se uskuteční druhé kolo voleb do Senátu
Parlamentu ČR, budou probíhat volby v pátek 17. října 2014
od 14.00 do 22.00 a v sobotu
18. října 2014 od 8.00 do 14.00
hodin.
Nejpozději 3 dny před volbami,
tj. 7. října 2014, obdrží každý volič
hlasovací lístek do své domovní
schránky. Spolu s nimi bude voličům doručen též informační
leták, který bude obsahovat informace potřebné pro realizaci
volebního práva. V případě, že
dojde k poškození nebo ztrátě
hlasovacího lístku, může volič
ve volební místnosti požádat
okrskovou volební komisi o nové
hlasovací lístky. Hlasovací lístky
pro druhé kolo voleb do Senátu
Parlamentu ČR již nebudou voliči
dodány předem, ale volič je obdrží přímo ve volební místnosti
ve dnech voleb.
Ve dnech voleb bude zajištěna
stálá služba na Městském úřadu
ve Vimperku, Steinbrenerova 6,
Odboru vnitřních věcí, pro vydání občanského průkazu v případě, že volič bude mít doklad
neplatný a není držitelem platného cestovního dokladu. Tento
občanský průkaz má omezenou
platnost jednoho měsíce od jeho
vydání.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb
okrskovou volební komisi o to,
aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu stálého volebního
okrsku, pro který byla okrsková
volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební
komise vyšle k voliči 2 své členy
s přenosnou volební schránkou,
úřední obálkou a hlasovacím
lístkem. Požadavek o hlasování
mimo volební místnost je možné
nahlásit Ing. Veronice Čermákové, tel.: 388402215 – Městský
úřad Vimperk.
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV
OBCÍ 2014
Právo volit v dané obci má
každý občan České republiky,
který alespoň druhý den voleb
dosáhl věku nejméně 18 let a je
v této obci přihlášen k trvalému
pobytu.
Voličem je také státní občan
jiného státu, který v den voleb do-
sáhl věku nejméně 18 let, je v den
voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu a jemuž právo volit
přiznává mezinárodní úmluva,
kterou je Česká republika vázána
a která byla vyhlášena ve Sbírce
mezinárodních smluv. V současné době je takovou mezinárodní
smlouvou Smlouva o přistoupení
České republiky k Evropské unii.
Občané členských států Evropské
unie, kteří splňují podmínky pro
přiznání volebního práva, mají
právo, pokud požádali o zápis
do dodatku stálého seznamu voličů, hlasovat ve volbách do zastupitelstev obcí.
Každý volič je povinen po příchodu do volební místnosti prokázat okrskové volební komisi
svoji totožnost a státní občanství
České republiky platným občanským průkazem nebo platným
cestovním pasem ČR. Cizinec
po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební
komisi státní občanství státu,
jehož občané jsou oprávněni
volit na území České republiky
průkazem o povolení k pobytu.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České
republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou
oprávněni volit na území České
republiky, nebude mu hlasování
umožněno.
Přímo ve volební místnosti obdrží volič od okrskové volební komise úřední obálku šedé barvy,
případně i nový hlasovací lístek.
Poté vstoupí volič do prostoru
určeného k úpravě hlasovacích
lístků. Pokud se volič neodebere
do prostoru určeného k úpravě
hlasovacích lístků, nebude mu
hlasování umožněno.
V prostoru určeném pro
úpravu hlasovacích lístků může
volič hlasovací lístek upravit
jedním z níže uvedených způsobů:
Označit křížkem ve čtverečku
v záhlaví sloupce před názvem
volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas
kandidátům této volební strany
v pořadí dle hlasovacího lístku
v počtu, kolik činí počet členů
zastupitelstva obce, který má
být v obci volen. Pokud by byla
označena tímto způsobem více
než jedna volební strana, byl by
takový hlas voliče neplatný.
Označit v rámečcích před
jmény kandidátů křížkem toho
kandidáta, pro kterého volič
hlasuje, a to z kterékoli volební
strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva
obce má být zvoleno. Počet členů zastupitelstva, který má být
v obci zvolen, je uveden v záhlaví hlasovacího lístku. Pokud by
bylo označeno tímto způsobem
více kandidátů, než je stanovený
počet, byl by takový hlas voliče
neplatný.
Kromě výše uvedených dvou
způsobů lze provést volbu i jejich
kombinací. Lze označit křížkem
jednu volební stranu a dále jednotlivé kandidáty jiných volebních stran, a to tak, že v rámečku
před jménem kandidáta označí
volič křížkem další kandidáty,
pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích,
ve kterých jsou uvedeny ostatní
volební strany. V tomto případě
je dán hlas jednotlivě označeným
kandidátům a z označené volební strany je dán hlas podle pořadí
na hlasovacím lístku pouze tolika
kandidátům, kolik zbývá do celkového počtu volených členů zastupitelstva obce. Pokud by byla
tímto způsobem označena více
než jedna volební strana nebo
součet individuálně označených
kandidátů by byl větší, než je stanovený celkový počet volených
zastupitelů, byl by takový hlas
neplatný. Pro ilustraci je níže
uveden příklad.
Celkem má být voleno 17 členů
zastupitelstva obce. Volič označí
volební stranu se 17 kandidáty
a dále označí samostatně 7 kandidátů z dalších volebních stran.
Tato situace znamená, že volič
dal hlasy 7 kandidátům, které
označil samostatně a dále prvním 10 kandidátům z označené
volební strany.
Po úpravě vloží volič hlasovací lístek do úřední obálky šedé
barvy.
Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu,
ani žádného kandidáta, hlasovací lístek nevloží do úřední obálky, vloží ho do úřední obálky
žluté barvy (do úřední obálky
žluté barvy se vkládá hlasovací
lístek pro volby do Senátu), hlasovací lístek přetrhne nebo vloží
do úřední obálky několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva, je jeho hlas neplatný.
Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků
hlasuje volič tak, že úřední obálku vloží před okrskovou volební
komisí do volební schránky.
Každý volič hlasuje osobně,
zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou
vadu, anebo nemůže číst nebo
psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv
však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho
upravit a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku
vložit do volební schránky.
Hlasovat na voličský průkaz
ve volbách do zastupitelstev
obcí není přípustné. To znamená, že voliči, kteří v době konání
voleb do zastupitelstev obcí se
například léčí v nemocnici nebo
jsou dlouhodobě umístěni v sanatoriu či obdobném zařízení
v územním obvod obce, do jehož
zastupitelstva jsou oprávněni
hlasovat, ale nemají trvalý pobyt
ve volebním okrsku, v němž se
tato nemocnice, sanatorium či
obdobné zařízení nachází, nemohou v tomto případě volit.
VOLBY DO SENÁTU
PARLAMENTU ČR 2014
Právo volit do Senátu Parlamentu ČR má státní občan České republiky, který alespoň druhý
den voleb dosáhl věku nejméně
18 let a nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva.
Ve druhém kole voleb do Senátu
Parlamentu ČR může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola voleb dosáhl
věku nejméně 18 let.
Každý volič je povinen po příchodu do volební místnosti prokázat okrskové volební komisi
svoji totožnost a státní občanství
České republiky platným občanským průkazem nebo platným
cestovním, diplomatickým nebo
služebním pasem ČR, anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li
volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Přímo ve volební místnosti obdrží volič od okrskové volební komise úřední obálku žluté barvy,
případně i nové hlasovací lístky.
Poté vstoupí volič do prostoru
určeného k úpravě hlasovacích
lístků. Pokud se volič neodebere
do prostoru určeného k úpravě
hlasovacích lístků, nebude mu
hlasování umožněno.
V prostoru určeném k úpravě hlasovacích lístků vloží volič
do úřední obálky jeden hlasovací lístek. Tento hlasovací lístek se
nijak neupravuje.
Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném
tiskopise, které jsou přetržené
a které nejsou vloženy do úřední
obálky. Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv
na jeho platnost, jsou-li z něj patrné potřebné údaje. Volby do Senátu se konají společně s volbami
do zastupitelstev obcí; úřední
obálka pro volby do Senátu je ba-
Vimperské noviny 9/2014 tel. 388 402 [email protected]
revně odlišena od úřední obálky
pro volby do zastupitelstev obcí,
tzn., hlasovací lístek pro volby
do Senátu musí být odevzdán
v úřední obálce žluté barvy, určené pro volby do Senátu, jinak je
neplatný. Hlas voliče je neplatný,
je-li v úřední obálce vloženo několik hlasovacích lístků.
Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku
hlasuje volič tak, že úřední obálku vloží před okrskovou volební
komisí do volební schránky.
Každý volič hlasuje osobně,
zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou
vadu, anebo nemůže číst nebo
psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv
však člen okrskové volební komise a hlasovací lístek za něho
upravit a vložit do úřední obálky,
popřípadě i úřední obálku vložit
do volební schránky.
Ve volbách do Senátu Parlamentu ČR bude možno volit
na voličský průkaz. Voličský
průkaz opravňuje voliče ve dnech
voleb do Senátu Parlamentu ČR
k hlasování ve volebním okrsku
spadajícím do volebního obvodu,
kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič
přihlášen k trvalému pobytu,
popřípadě v jakémkoliv volebním
okrsku, spadajícím do volebního
obvodu, kde jsou vyhlášeny volby, jde-li o voliče, který nebydlí
na území ČR.
Další informace ohledně voličských průkazů najdete na stránkách města Vimperk – www.
vimperk.cz („informace pro občany“) – http://www.vimperk.cz/
files/6595-volicsky-prukaz.pdf.
Volit na základě vydaného voličského průkazu můžete v obcích volebního obvodu č. 12 –
Strakonice. Přehled jednotlivých
obcí spadajících do tohoto volebního obvodu najdete na stránkách města Vimperk – www.
vimperk.cz („informace pro občany“) – http://www.vimperk.cz/
files/6707-prehled-senatnich-volebnich-obvodu-c-12-a-15.pdf.
S případnými dotazy se můžete
obracet osobně nebo telefonicky
na Městský úřad Vimperk, Odbor
vnitřních věcí, na Ing. Veroniku
Čermákovou, tel.: 388402215,
724176544 nebo na p. Miroslava
Váchu, tel.: 388402224.
Ing. Veronika Čermáková,
vedoucí Odboru vnitřních věcí
Takový byl 14. ročník
setkání dřevosochařů
Dny evropského dědictví 2014
Pravidelně každý
rok v měsíci září se
v rámci European
Heritage Days (EHD)
otevírají nejširší veřejnosti brány
nejzajímavějších památek, budov,
objektů a prostor, včetně těch,
které jsou jinak zčásti nebo zcela
nepřístupné.
V letošním roce se také
ve Vimperku se ve dnech 13.–14.
září v době od 9.00 do 12.00
a od 13.00 do 16.00 hodin otevřou dveře některých památek.
Jedná se hlavně o městskou zvonici na náměstí Svobody, kde
je od prosince loňského roku
k vidění nový zvon Inocenc, instalovaný u příležitosti 750 let
od první písemné zmínky o Vimperku. Navštívit lze i minimuzeum Zlaté stezky, které se nachází
v gotickém sklepení původního
měšťanského domu. Bude otevřen také kostel svatého Bartoloměje a kaple Čtrnácti svatých
pomocníků v prostoru starého
hřbitova a Černá brána v Podzámčí. Zveme vás také do areálu
vimperského zámku a do muzea,
kde budou ve dnech konání EHD
rozšířeny prohlídkové trasy. Přístupný bude rovněž farní kostel
Navštívení Panny Marie na ná-
městí Svobody, přičemž návštěvu je nutno přizpůsobit době
konání mší eventuelně svateb.
Již tradičně budou návštěvníky
památek provádět žáci místního Gymnázia a Střední odborné
školy ekonomické.
Součástí EHD bude výstava
historické hasičské techniky,
kterou pořádá Sbor dobrovolných hasičů Vimperk. Výstava se
uskuteční ve staré požární zbrojnici v Kaplířově ulici v sobotu
13. září od 9 00 do 13 00 hodin
s výkladem o historii dobrovolných hasičů ve Vimperku.
Srdečně všechny zveme.
MěÚ Vimperk, Odbor ŠK CR,
památková péče
Od pondělí 7. 7. 2014 do pátku 11. 7. 2014 vítali návštěvníky
v městském parku ve Vimperku
dřevosochaři Radek, Tomáš, Milan a Václav. Mistři řezbářského
řemesla letos vytvářeli svá díla
na téma příroda a zvířata. Tuto
akci pořádalo město Vimperk
ve spolupráci s Městskými lesy
Vimperk.
Změna místa, kterou jsme
se pro letošek rozhodli udělat,
se ukázala jako krok správným
směrem, což se projevilo i na návštěvnosti celé akce.
Všechny sochy, které byly letos
vytvořeny, budou do městského
parku po nezbytném ošetření
vráceny. Nezbývá než věřit, že
neskončí v rukách vandalů a návštěvníci se z nich budou moci
mnoho let těšit.
Děkuji všem, kteří se na realizaci celé akce podíleli.
Mgr. Zdeněk Kuncl,
OŠKaCR
Vimperská akademie seniorů vstupuje
do svého 6. ročníku
V září
2014 zahajuje město
Vimperk již
šestý ročník
vzdělávacího cyklu pro seniory s názvem
Vimperská akademie seniorů.
Zápis do tohoto ročníku se
bude konat dne 18. září 2014
od 10.00 do 11.00 hod. v předsálí
Městského kulturního střediska.
Zájemci, kterým nebude tento
termín vyhovovat, se mohou při-
hlásit u koordinátorů Akademie
osobně či po telefonu do 26. září
2014. Po tomto datu již nebudou
přijímáni další studenti.
Veškeré informace k Akademii
naleznete na:
www.vimperk.cz/akademie,
u koordinátorů akademie:
tel.: 388 402 261, 388 402 264,
na emailech:
[email protected]
cz, [email protected]
[email protected] 388 402 264
Zprávy z Rady
Rada města dne 23. 6. 2014
• rozhodla uzavřít smlouvu s Jihočeským krajem o poskytnutí grantu na realizaci projektu „Rekonstrukce autobusové zastávky Vimperk,
sídliště“,
• schvaluje zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, kterou pořídila hodnoticí komise na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce „Vimperk, ulice Pivovarská – kanalizace u GaSOŠE Vimperk“
a rozhodla přidělit výše uvedenou veřejnou zakázku uchazeči DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, s. r. o., Chýnov,
• posoudila nabídky uchazečů na akci „Oprava silničních obrubníků podél ROHDE & SCHWARZ – Vimperk” a rozhodla přidělit výše
uvedenou veřejnou zakázku uchazeči Reno Šumava, a. s., Vlachovo
Březí,
• rozhodla zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Vimperk, ulice K Rokli č. p. 494–496 – výměna oken“,
• rozhodla zadat provedení přezkoumání hospodaření města Vimperk za rok 2014 auditorovi,
• provádí změnu rozpočtu na rok 2014 dle předloženého návrhu:
změny ve výdajích rozpočtu v celkové částce 238 681 Kč (RO č. 20),
zvýšení objemu rozpočtu na částku 222 568 tis. Kč (RO č. 21),
• rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 5 000 Kč skupině mažoretek při ZŠ TGM na úhradu nákladů na dopravu spojenou
s účastí na Podhostýnském poháru v Bystřici pod Hostýnem,
• poskytnout finanční příspěvek ve výši 2 000 Kč Základní škole
Smetanova na úhradu nákladů spojených s účastí žáků a pedagogického doprovodu na krajském finále sportovní soutěže McDonalďs CUP
v Písku,
• odvolává na základě zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, jako jediný společník společnosti Městské lesy
Vimperk, s. r. o., dozorčí radu této společnosti k 30. 6. 2014,
• odvolává na základě zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, jako jediný společník společnosti Městské služby
Vimperk, s. r. o dozorčí radu této společnosti k 30. 6. 2014,
Vimperské noviny 9/2014
• volí jako jediný společník společnosti Městské služby Vimperk,
s. r. o., s platností od 1. 7. 2014 dozorčí radu společnosti ve složení:
Luboš Drenčeni, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Martin Paštika,
• odvolává jako jediný společník společnosti Městská správa domů,
s. r. o. dozorčí radu této společnosti k 30. 6. 2014,
• volí s platností od 1. 7. 2014 dozorčí radu společnosti ve složení:
Ing, Petr Bednarčík, Ing. Jiří Cais, Martina Malíková.
Rada města dne 30. 6. 2014
• provádí změnu rozpočtu na rok 2014 dle předloženého návrhu:
změny ve výdajích rozpočtu v celkové částce 90 000 Kč (RO č. 22),
zvýšení objemu rozpočtu na částku 224 415 tis. Kč (RO č. 23),
• schvaluje zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, kterou pořídila hodnotící komise na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce Vimperk – oprava komunikací a chodníků a rozhodla přidělit
výše uvedenou veřejnou zakázku uchazeči Silnice Klatovy, a. s.,
• rozhodla uzavřít smlouvu o spolupráci při realizaci opatření
v rámci programu Nová zelená úsporám mezi městem Vimperk a Věrou Harvalíkovou, Pravětín 3 Vimperk,
• rozhodla postoupit Zastupitelstvu města vyjádření Biskupství
Českobudějovického doručeného dne 24. 6. 2014 ohledně navržené
směny pozemků mezi městem Vimperk a Římskokatolickou farností
Vimperk (směna pozemku KN č. 1915/3 za části pozemků ve vlastnictví města KN č. 1911/1 nebo KN č. 1911/2 v k. ú. Vimperk) pro budoucí využití zooparku Rokle s tím, že nedoporučuje takto navrženou
směnu realizovat z důvodu, že kupní cena pozemku Římskokatolické
farností Vimperk předložená Biskupstvím neodpovídá ceně v místě
a čase obvyklé, což je v rozporu s § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení),
• rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 25 000 Kč z prostředků města Vimperk na částečnou úhradu nákladů archeologického průzkumu prováděného v rámci obnovy historických přízemních
místností v domě čp. 61 v Pivovarské ulici ve Vimperku,
• odvolává k 1. 7. 2014 z funkce managera prevence kriminality
města Milana Koberu, současně ho odvolává z členství v komisi prevence; jmenuje od 1. 7. 2014 do funkce managera prevence kriminality
Vimperské noviny 9/2014 tel. 388 402 [email protected]
města Daniela Ziembu a současně ho jmenuje členem komise prevence,
• rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 5 000 Kč skupině
historického šermu Artego na úhradu nákladů spojených s organizací
a technickým zajištěním akce „Bitva na Winterbergu“ dne 2. 8. 2014,
• rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 6 000 Kč Ski klubu
Šumava na úhradu nákladů spojených s pořádáním XVII. Šumavského
MTB maratonu 2014,
• rozhodla neposkytnout finanční příspěvek občanskému sdružení
SAK Lenora na úhradu nákladů spojených s pořádáním Mistrovství
České republiky v silniční cyklistice SAC v Šumavských Hošticích,
• rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 15 000 Kč Stifterovu pošumavskému železničnímu spolku Vimperk na úhradu nákladů
za dopravu a provozování speciálního Silvestrovského vlaku z Vimperka na Kubovu Huť.
Rada města dne 14. 7. 2014
• rozhodla přidělit veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce „Přístavba hasičské zbrojnice ve Výškovicích“ uchazeči GSI INVEST, s. r. o., Praha 10,
• se seznámila s prováděnými nepovolenými terénními úpravami
na pozemku města Vimperk KN č. 1542 v k. ú. Vimperk a rozhodla
po stavebníkovi požadovat okamžité zastavení jeho činnosti, vyklizení
tohoto pozemku a jeho uvedení do původního stavu; pověřuje Odbor
hospodářský a bytový MěÚ Vimperk, aby uplatnil výše uvedené námitky v rámci probíhajícího správního řízení o odstranění těchto terénních úprav; dále požaduje úhradu bezdůvodného obohacení ve výši
obvyklého nájemného za bezesmluvní užívání části tohoto pozemku
ve výši 2 Kč/m2/rok,
• bere na vědomí zápis ze zasedání kulturní komise ze dne 9. 7.
2014 a rozhodla poskytnout finanční příspěvek z rozpočtu města takto:
• SHŠ Berit, o. s., ve výši 15 000 Kč, na částečnou úhradu nákladů
souvisejících s opravou a výrobou rekvizit stanů, kostýmů, obnova her
pro děti,
• jmenovat do funkce ředitelky MŠ Vimperk, Klostermannova 365
s účinností od 1. 8. 2014 na období 6 let Zdeňku Gálovou,
• rozhodla udělit plnou moc Aleně Chomátové, inženýrská činnost
ve výstavbě, k tomu, aby jednala jménem města Vimperk ve věcech
týkajících se inženýrské činnosti pro stavbu „Plynofikace náměstí Svobody Vimperk“.
Rada města dne 25. 8. 2014
• provádí změnu rozpočtu na rok 2014 dle předloženého návrhu: změny ve výdajích rozpočtu v celkové částce 93 090 Kč (RO č. 28),
zvýšení objemu rozpočtu na částku 228 234 tis. Kč (RO č. 29),
• bere na vědomí žádost o opravu komunikace v ulici Nad Stadionem; rekonstrukce bude realizována po zařazení akce do rozpočtu
města,
• souhlasí s navrženým řešením okružní křižovatky silnice II/145
v ul. 1. máje ve Vimperku – Fišerka dle předložené situace stavby D.2.2,
• rozhodla v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2014 zadat zakázku
„Prodloužení STL plynovodu náměstí Svobody Vimperk“ a dále jmenuje komisi ve složení, členové: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Michal
Janče, Josef Mistr, Alena Szabová, Bc. Daniel Kaifer,
• bere na vědomí stížnost nájemníků bytového domu čp. 431 v ulici
Mírová ve Vimperku na nájemkyni a konstatuje, že k uvedené stížnosti bude přihlédnuto při rozhodování o prodloužení jejího nájemního
vztahu k bytu,
• schvaluje doložku osvědčující souhlas zřizovatele s tím, aby Základní škola T. G. Masaryka uzavřela smlouvu o partnerství projektu
„Vzájemným učením – cool pedagog 21. století“ s Univerzitou Hradec,
• schvaluje doložku osvědčující souhlas zřizovatele s tím, aby Základní škola Smetanova uzavřela smlouvu o partnerství projektu „Podnikáme – pomáháme, aneb základy podnikání se sociálním aspektem“
se společností Centrum dohody, s. r. o., Praha 1,
• města rozhodla neposkytnout finanční příspěvek občanskému
sdružení Bodlina Vimperk z důvodu jeho podpory formou výpůjčky
předmětných prostor,
• na základě uzavřené Smlouvy o vzájemné spolupráci a Smlouvy
o partnerství a vzájemné spolupráci při realizaci projektu „Systémová
podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“ se Svazem měst a obcí ČR
a občanským sdružením CHANCE IN NATURE – LOCAL ACTION
GROUP navyšuje na dobu určitou od 1. 9. 2014 do 30. 6. 2015 počet za-
městnanců Městského úřadu Vimperk o 0,3 zaměstnance; zaměstnanec bude zařazen do struktury Městského úřadu Vimperk do Odboru
podpory rozvoje meziobecní spolupráce (OPRMS); jedná se konkrétní
pracovní pozici odborníka na vybranou samosprávnou oblast (tematického experta) v oblasti cestovního ruchu; plat zaměstnance bude v plné
výši hrazen Svazem měst a obcí ČR, ostatní náklady budou hrazeny
občanským sdružením CHANCE IN NATURE – LOCAL ACTION
GROUP.
Kompletní zápis z Rady a Zastupitelstva města naleznete
na webových stránkách města www.vimperk.cz.
Filmový festival NaturVision
je za dveřmi
Od 23. do 26. září 2014 se
ve vimperském Městském kulturním středisku uskuteční, pod
záštitou hejtmana Jihočeského
kraje Mgr. Jiřího Zimoly, již 13.
ročník filmového festivalu o zvířatech a přírodě NaturVision.
Jedná se o významnou vzdělávací, kulturní a společenskou
akci, kterou pořádá město Vimperk ve spolupráci se společností Kultur:Land GmbH, Neuschönau.
Během čtyřdenní filmové přehlídky budou mít návštěvníci
možnost shlédnout celkem 11
filmů z celosvětové produkce.
Dopolední filmové bloky jsou,
tak jako každý rok, určeny pro
žáky a studenty nejen Vimperska,
ale celého regionu. Součástí vstupenky, kterou žáci a studenti obdrží, bude jedna volná vstupenka,
kterou mohou využít na jakýkoliv odpolední promítací blok.
Pomyslnou tečkou za festivalem bude závěrečný Galave-
čer, který se uskuteční v pátek
26. září 2014 v Městském kulturním středisku. Během večera proběhne několik rozhovorů
s významnými hosty, budou
oceněni vítězové dětské výtvarné
soutěže a na závěr bude promítnut jeden z filmů. Celým večerem
provede Roman Anděl.
Veškeré informace k festivalu
naleznete na webových stránkách města.
Děkujeme všem partnerům
a sponzorům, kteří se na realizaci festivalu podílejí, a srdečně
zveme všechny milovníky přírody na tento jedinečný festival!
Lenka Švecová,
MěÚ Vimperk
Výročí 20. let od založení
Městských lesů
Srdečně Vás zveme na oslavu 20. výročí založení Městských lesů Vimperk, s. r. o.,
která se uskuteční v areálu
Vodník ve Vimperku v sobotu dne 13. září od 10 hodin.
Úvod obstará vimperská dechovka ZUŠ, návštěvníky
přivítají představitelé města
Vimperk a Městských lesů.
Celým dnem vás provedou
Filip Sajler a Ondřej Slanina
aneb Kluci vaří ve Vimperku,
takže se můžete těšit v průběhu dne na perfektní kuchařské
ukázky. Možná přijde i kouzelník, přiletí sokolníci a uvidíte profesionální dřevorubce
v akci při ukázkách moderního dřevorubeckého sportu.
Ve čtyři hodiny odpoledne
vystoupí populární skupina
Parkán, po ní uvidíte večerní dřevorubecké vystoupení,
ohňovou show a v osm hodin
večer nabitý program ukončí
ohňostroj.
Po celý den budete moci
shlédnout v akci moderní
lesní techniku, pro děti bude
nachystán dětský koutek plný
her a soutěží, nabídneme
i drsné hry pro dospělé, lanovku či ukázku sběru semen
z korun lesních dřevin. Na závěr snad jen že hladem a žízní
rozhodně trpět nebudete.
Stanislav Hlava,
jednatel Městských lesů
Vimperské noviny 9/2014
[email protected] 388 402 264
Farmářské trhy ve Vimperku
srovnávat s trhy v Chlumanech,
tady zase nic není, oni to neumí
zorganizovat, to zase zaměstnanci města zaspali atd.“
Od trhovců slyším: „Neměli
jsme tržbu, ve Vimperku chodí
málo lidí atd.“
To, že k nám trhovci nechtějí
jezdit, je přeci vizitka nás občanů
Vimperka, nás návštěvníků těchto akcí a našich peněz, které jsme
ochotni utratit.
Chci věřit tomu, že farmářské
trhy ve Vimperku nezaniknou.
K tomu, aby se tato akce zlepšovala, může přispět každý, třeba
tím, že nám dá tip na nové trhovce a také aktivní účastí co největšího počtu návštěvníků.
Mgr. Zdeněk Kuncl,
Odbor školství, kultury
a cestovního ruchu
MěÚ Vimperk
Komunitní plánování sociálních služeb
Dokončení ze str. 1
Začátkem roku 2014, tedy
s dostatečným předstihem, se
po několika schůzkách rozhodlo o konání třetího ročníku farmářských trhů. Termíny byly
naplánovány tak, aby co nejméně kolidovaly s jinými akcemi
v blízkém okolí. Nechtěli jsme
nic zanedbat a podcenit, proto
se rozeběhl kolotoč shánění kontaktů na zajímavé, nové trhovce
a také obvolávání osvědčených
trhovců z předešlých let, aby si
zarezervovali již známé termíny
„našich“ trhů. K získání nových
kontaktů jsem prosil veřejnost
prostřednictvím webových stránek města a také facebookového
profilu. Nikdo se neozval. Kontaktoval jsem také organizátory
trhů v Prachaticích. Osobně jsem
byl na trzích v Chlumanech, kde
jsem se snažil propagovat město
Vimperk a „nalákat“ nové trhovce na naši akci.
V srpnu bylo nutno farmářský
trh zrušit, protože se mi po oslovení více jak čtyř desítek trhovců
dostalo různých odpovědí a účast
přislíbilo pouze 5 statečných.
Po této události a po reakcích,
které slýchávám v průběhu roku
a také reakcích, které následovaly
po zrušení srpnových trhů, jsem
se rozhodl napsat několik řádek
k objasnění celé situace.
K tomu, aby se mohly uspořádat farmářské trhy, musí být
vytvořen tržní řád, který schválí
Rada města a umístěn musí být
při každém trhů na viditelném
místě včetně „Desatera státní veterinární správy“. Tržní řád jsem
zaslal Krajské hygienické stanici,
územní pracoviště Prachatice,
kde jsem v častém kontaktu s pověřeným zaměstnancem, který
také naše trhy v roce 2013 dvakrát navštívil a v letošním roce
zatím jednou. Vždy vše proběhlo
bez problémů a nebyly shledány
nedostatky.
Dalším krokem bylo vyřízení veškerých administrativních
úkonů ohledně uzavírky daného
místa (Rada města, PČR Prachatice, Odbor dopravy MěÚ Vimperk, MěP Vimperk) a doručení
dopisů, ve kterých jsem informoval občany ulic Rožmberská
a Steinbrenerova o příslušné
uzavírce.
K tomu, aby mohla na trzích
znít hudba, bylo nezbytné vyrozumět OSU (Ochranný svaz
autorský) a INTERGRAM (Nezávislá společnost výkonných
umělců a výrobců zvukových
a zvukově obrazových záznamů,
z. s.) o hudební produkci a smlouvy mezi městem a příslušnými
společnostmi schválit Radou
města.
Grafik na základě požadavku města vytvořil nové logo
Vimperských farmářských trhů
a také celkovou grafiku plakátu.
Vytištěné plakáty byly na všech
plakátovacích plochách ve městě
a pro větší propagaci trhů byly
termíny jejich konání uveřejněny
na webu města, facebooku města,
v Prachatickém deníku, Českém
rozhlasu, portálech prachatickonews.cz, vimperk. eu, atd. Ve větším rozsahu jsme trhy inzerovali
v MF Dnes a v časopise KAM
po Česku.
Každý měsíc, týden před samotným trhem, obvolávám více
jak 40 trhovců. Vyvěšuji bannery
po městě, pravidelně dávám informace do Vimperských novin.
Pro zdárný průběh organizace
a technického zabezpečení jsem
v den konání trhu od 6.00 hod.
ráno na místě v Rožmberské ulici,
kde přijímám jednotlivé trhovce,
umisťuju je na vybrané místo, řeším připojení k elektrické
energii, dělám fotodokumentaci
a píší článek na facebook a web
města. Výsledek však již více není
ze strany pořadatelů ovlivnitelný,
protože záleží na trhovcích, zda
se dostaví. Před konáním trhů
svoji účast telefonicky přislíbí,
ale v sobotu ráno se již někteří
z nich nedostaví.
Závěrem si dovolím poznámku k větám typu: „To se nedá
na území obce s rozšířenou působností Vimperk
na období 2015–2018
Dne 31. 12. 2014 končí Komunitní plán sociálních služeb
na území obce s rozšířenou působností Vimperk na období
2011–2014. Nastává tedy čas pomalu se pustit do dalšího procesu
komunitního plánování.
Komunitní plánování vychází
ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Podle § 94 obce
zajišťují potřeby poskytování
sociálních služeb na svém území, zajišťují dostupnost informací o možnostech a způsobech
poskytování sociálních služeb
na svém území a spolupracují
s dalšími obcemi, kraji a s poskytovateli sociálních služeb při
zprostředkování pomoci osobám, popřípadě zprostředkování
kontaktu mezi poskytovatelem
a osobou.
Posláním komunitního plánování je především zajišťování dostupnosti sociálních služeb pro
jejich stávající i potencionální
uživatele. Výsledkem komunitního plánování je systém sociálních služeb na místní úrovni,
který odpovídá místním potřebám, reaguje na lokální specifika
a zajišťuje, že finanční prostředky na služby vynakládané jsou
efektivně využívány. Komunitní
plán je vytvářen ve spolupráci
zadavatelů (obec) s uživateli (ti,
kteří sociální služby využívají)
a poskytovateli sociálních služeb
(jednotlivé organizace, které sociální služby poskytují). Do tvorby se však může zapojit i každý
ze široké veřejnosti, komu je téma
sociálních služeb blízké. Komunitní plán je jedním z předpokladů při rozhodování o přidělování
dotací na sociální služby.
Dne 20. 3. 2014 se sešli členové řídící skupiny komunitního plánování. Na jednání
bylo dohodnuto, že je i nadále
vhodné na Vimpersku komunitně plánovat, proces bude
podobný, jako v předcházejícím
období. Členové řídící skupiny
se dohodli na základní osnově
KP a odsouhlasili tzv. Základní
listinu komunitního plánování
sociálních služeb na území obce
s rozšířenou působností Vimperk na období 2015–2018, kde
je obsažen základní rámec, jak
bude komunitní plánování probíhat, kdo ho zajistí, jaký bude
časový harmonogram, jak bude
proces komunitního plánování financován atd. Tuto Listinu
pak na svém červnovém jednání
schválilo Zastupitelstvo města
Vimperk. Tímto tedy započalo
od 1. 7. 2014 komunitní plánování
na Vimpersku. Celý proces bude
ukončen 30. 6. 2015 a výstupem
bude Komunitní plán sociálních
služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk na období 2015–2018 a dále i aktuální
Katalog poskytovatelů sociálních
služeb na území ORP Vimperk.
Dle předpokládaného časového harmonogramu zpracování
KPSS budou v období listopadu
2014 až května 2015 probíhat
schůzky jednotlivých pracovních skupin. Z tohoto důvodu
tedy vyzýváme každého z široké veřejnosti, kdo má zájem se
podílet na procesu komunitního plánování sociálních služeb na Vimpersku a účastnit se
jednání v pracovních skupinách
Senioři a zdravotně postižení,
Osoby v krizi, Rodina a volný
čas a Národností a etnické menšiny, nechť se přihlásí u vedoucí
Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Vimperk Mgr. Jany Korbelové (tel.
388 459 029). Každý podnět, připomínka či nápad budou vítány.
U vedoucí OSVZ je pak rovněž
možno získat podrobnější informace o celém procesu komunitního plánování.
Mgr. Jana Korbelová,
vedoucí OSVZ
Vimperské noviny 9/2014 tel. 388 402 [email protected]
Bouráme kvalitu, stavíme kvantitu
Vimperský brak
rý na nás následně působí. Komunální volby do zastupitelstva jsou za dveřmi a já doufám,
že nové vedení našeho města se
bude více zajímat o tuto stránku
věci.
Student Fakulty architektury
Bc. Karel Harazim ml.
Věřím v budoucnost Vimperka
Brakový prostor je celkovým
úhrnem všeho, čeho jsme až
doposud dosáhli. Postavili jsme
toho víc než všechny předchozí
generace dohromady, ale jaksi nevážíme na stejné váze. My
po sobě nezanecháváme pyramidy. V souladu s novým evangeliem ošklivosti je na počátku 21.
století už rozestavěno víc brakových prostorů, než kolik nám jich
zbylo z 20. století. Vynález moderní architektury pro 20. století
byl chybou, architektura ve 20.
století zmizela…
(Úryvek z knihy Architektura
v informačním věku – Brakový
prostor.)
Tak vidí současný stav architektury nizozemský architekt
a profesor působící na Harvardově univerzitě Rem Koolhaas,
který se stal letošním kurátorem
Bienále architektury v Benátkách
s tématem Absorbing modernity
1914–2014. Ústředním tématem
je právě aspekt modernizace
a jeho propisování se do novodobé zástavby. Celá výstava pak
nese název Fundamentals of architecture. Můžeme na ní vidět
jednotlivé elementy architektury,
jako okno, střechu, balkon, zeď
a jejich etapy vývoje od počátku
po současnost. Délka této architektonické záležitosti celosvětového měřítka trvá do 23. 11. 2014.
Tímto vřele doporučuji těm, kteří chtějí strávit pár dnů v úzkých
uličkách Benátek s nespočtem
kanálů, mostů, vůní espressa,
mořského vánku a chtěli by si
rozšířit obzory na poli architektury.
Benátky jsou ostře vyhledávanou destinací turisty a tomu odpovídá i hlavní pěší magistrála
přeplněná lidmi směřující k sakrální stavbě, bazilice sv. Marka
a Dóžecímu paláci na náměstí sv.
Marka. Pokud se ovšem vydáte
na periferii od této tepny města,
založené na dubových pilotách,
ocitnete se v tichých uličkách
a náměstíčkách s hrajícími si dětmi a vegetujícími důchodci. Příčinou sepsání tohoto článku byl
právě prostor, ve kterém jsem se
pohyboval a prostor, do kterého
jsem se opět vrátil.
A tak mě tak napadá, jak by
asi vypadala expozice s tématem
Absorbing modernity 1914–2014
Vimperka? Město disponuje gotickými základy, místní lidovou
architekturou, svou dominantou
vimperským zámkem, centrálním náměstím, ale také novodobějšími přírůstky staveb sorely,
podnikatelského baroka či nešvarem současnosti katalogovým
domem. Město nefunguje tak,
jak by mělo, městotvorné prvky
chybí, veřejný prostor pokulhává
a já se ptám, čím je to způsobeno a jak dále směřovat k cíli
„Za krásnějším Vimperkem“?
Postupuje se zde heslem „Co
je nové, to je dobré“. Lidem chybí jistý přesah v možnostech
stavění, rekonstruování. Drží se
modelu zaizolovat a nabarvit dle
předlohy souseda. Při zhlédnutí
něčeho, na místní poměry netradičního ač na poměry světové
standardního, argumentují slovy, kolik by to asi stálo. Přitom
mnohdy by stačilo vložit do stavebního záměru jistou dávku
invence a namísto obalení zdí
sádrokartonem, obnažit staré
omítky až na kost samotné stavby a nechat tak vyznít samotný
materiál s povrchovou úpravou
režného zdiva a ovápnění. Nepřidávat nové vrstvy, ale naopak nechat ty původní krásné
hrázděné domy. Zamýšlet se nad
mobiliářem, kterým je osazován
veřejný prostor. Zkrátka dávat
architektuře prostor v našich životech, jelikož domy jsou kulisy
našeho života.
Ovšem k realizaci oživení
a dobrého fungování města je
zapotřebí koordinátor, regulátor a oponent, který by řídil celý
proces péče o veřejný prostor
a stavby. Který by nerozhodoval
pouze o ceně odpadkového koše,
ale také debatoval o tom, jak ten
koš bude vypadat a jak se bude
chovat v prostoru svého okolí.
Poněvadž detaily tvoří celek, kte-
Žijeme v době spasitelů snažících se nás ochránit před korupčníky, kmotry a dalšími podvodníky všeho druhu. S tím asi
nic nenaděláme. Ne že by nebylo
občas co „vymetat“ a postihovat,
ale všeho by mělo být s mírou.
Nejrůznější spiklenecké teorie
zůstávají pouhými teoriemi, dokud se jasně a přesvědčivě neprokáže hmatatelnými důkazy
opak... Vimperk nepotřebuje tyto
negativní kampaně a „příběhy“ –
naše město potřebuje nápady,
zkušené, schopné, pracovité lidi.
Vimperk stále nevyužil svůj
potenciál. Nevyužil svoji geografickou polohu, kdy je umístěn na hlavní dopravní cestě
mezi Prahou – Strakonicemi
– Passau a současně v blízkosti
horských středisek na Šumavě. Nevyužil ani svůj historický
potenciál, který by mohl nabídnout návštěvníkům města – zámek, historii tiskáren, šumavské
sklářství, historii Zlaté stezky.
Nevyužil podnikatelský potenciál v cestovních ruchu. Kupní síla
obyvatel ve měste a s tím spojená infrastruktura služeb je stále
horší a horší. Fyzickým projevem
stávajícího stavu jsou uzavřené
prodejny ve Vimperku a prázdné
ulice bez turistů. Nemyslím si, že
se všechno ve městě dělá špatně.
Myslím si ovšem, že se neudělaly
důležité věci pro rozvoj Vimperka a nyní už často komentujeme
a kritizujeme důsledky tohoto
stavu.
Jsem stále přesvědčen, že Vimperk má budoucnost a je možno
z našeho města udělat prosperující turistické centrum na Šumavě,
kde se bude dobře žít mistním lidem, bude zde dostatečná nabídka na pracovním trhu, a kde bude
kupní síla, která zase přinese nabídku lepší infrastruktury služeb, protože se prostě místním
podnikatelům vyplatí zde zase
„něco dělat“. Je ovšem potřeba se
skutečně soustředit na priority
a věci, o kterých zde hovoříme již
dlouhé roky, prostě udělat.
Nemá smysl se teď v detailu
rozepisovat o dlouhodobě nedořešených bodech jako je dopravní
situace ve městé (parkování, kruhové křižovatky), finální řesení
nového pečovatelského domu,
občanská vybavenost na sídlišti, stabilizace školství ve městě.
´Toto vše musí dělat radnice
v každém městě a je jen otazkou,
zda to dělá správně.. Pokud ovšem chceme změnit život a prostředí ve Vimperku a využit potenciál našeho města, tak vidím
následující priority:
• Podpora opravy a využití
zámku – zde může město Vimperk částečné pomoci při obnově,
modernizaci. Určitě by mělo být
aktivní při rozhodovaní o využití
prostor zámku a maximálně využít těchto prostor pro prezentaci
historie města.
• Krytý plavecký bazén – investice podporující turistický
ruch. Je zde nutno revidovat stávající záměr a vyhlásit otevřenou
architektonickou soutěz k finální
podobě bazénu.
• Zlepšení spolupráce města
Vimperk s podnikateli – poskytnutí informací a bezplatná
podpora při zpracování žádostí
o EU dotac , pravidelné setkávání s podnikateli a jejich aktivní
zapojení do rozvojových plánů
Vimperka.
Nemusíme dělat mnoho změn,
mnoho studií a plánů. Stačí se
důsledně soustředit na výše priority a naše město začne fungovat.
Každý z lidí ve Vimperku to hned
pocítí i na své peněžence (bude
zde dost práce a nebude nutno jezdit za prací mimo město)
a na tom, že najednou zde bude
větší výběr služeb a zboží. Postačuje se soustředit na výše uvedené priority a zrealizovat je. Jen je
potřeba to udělat rychle a pokud
možno správně, bez chyb.
Jak jsem už psal, nevěřím, že
rozvoji města pomůže populistická kritika týkající se nepodložené korupce na radnici, kritika
Městského střediska nebo kritika chování tzv. nepřizpůsobivých občanů ve Vimperku, což je
mimochodem již důsledek stavu
v našem městě vyplývající z toho,
že hodně nemovitostí i v centru
Vimperka není využito. Všichni,
kteří takto kritizují, nemají evidentně žádné konstruktivní nápady a často ani schopnost reálně něco změnit k lepšímu. Jediná
jejich motivace je změna, která
povede k tomu, že oni si sednou
na radnici. Bohužel toto jsme už
zažili před 12 lety a nevím, zda
to byla změna ku prospěchu Vimperka.
Ing. Martin Paštika
Vimperské noviny 9/2014
[email protected] 388 402 264
Osobnosti pivovarnictví ve Vimperku
Očima Jaroslava Pomezného
Thomas Unterholzer a Michal Žďárský
• Zpestřením letního podvečera pro vimperské seniory a tělesně postižené byl 16. července
od 18 hodin na místním fotbalovém hřišti tradiční táborák
spojený s opékáním vuřtů. Sedmdesátka účastníků se výborně bavila za zvuků jihočeských
a šumavských lidovek, v podání
harmonikáře Jana Gajera, který
tak vytvořil správnou letní pohodu a náladu.
• Churáňovský lyžařský areál v průběhu prázdnin dvakrát
ovládli bikeři. Poprvé to byl šestý závod „Šumavského poháru“,
který se jel i jako Místrovství jižních Čech v MTB pro rok 2014.
Na start závodu se postavilo 210
závodníků všech věkových kategorií z ČR a Německa, pro které
připravili pořadatelé z vimperského Bike klubu zajímavé, ale
technicky náročné tratě v délce
1–3 km s prudkými sjezdy a táhlým stoupáním. S nástrahami
blátivé trati se v kategorii muži
Elite nejlépe vyrovnal Filip Eberl,
v ženách zvítězila německá závodnice Julia Klos. Velmi dobře si
vedli také cyklisté z vimperského
týmu České spořitelny Specialized Junior MTB. Ovládli kategorii staršího žactva, když zvítězil
Samuel Jirouš, před Jaroslavem
Vondráčkem a Oskarem Markem. Mezi dívkami si vítězství
vybojovala Tereza Sásková. V kadetech slavil vítězství Jaromír
Skála. V juniorech a kadetkách
brali stříbro Jakub Kadlec a Tereza Řezníková. Šumavské klání
bikerů bylo generálkou na finálový závod Českého poháru MTB,
který se jede na churáňovských
tratích 13. září.
• Po druhé se stal Zadov
„Mekkou“ cyklistů 2.–3. srpna,
kdy se zde odehrál bikový víkend
na Šumavě. V sobotu 2. 8. se konal 17. ročník Šumavského maratonu horských kol, seriálu „Kolo
pro život České spořitelny“. Pěkné letní počasí přilákalo na start
1 300 závodníků z ČR a Německa, pro které připravili pořadatelé z vimperského Ski klubu
Šumava náročné tratě v délce 54,
29 a 12 km, vedoucí po loukách
a lesními úseky, navíc ztížené
blátivým terénem, který je potrápil hlavně mezi Přilbou, Novými
Hutěmi a v okolí Kramat. V absolutním pořadí na trati 54 km si
nejlépe vedl Matouš Ulman, který zvítězil před vimperským odchovancem Martinem Stoškem.
V ženách slavila úspěch Anna
Šmídová, v juniorkách se na nejdelší trati dařilo Andree Klementové ze Ski klubu, která obsadila
V seriálu osobností pivovarnictví ve Vimperku Vás postupně seznámíme s některými
sládky a vedoucími pracovníky
bývalých vimperských pivovarů
– zámeckého, v poslední epoše
Schwarzenberského, i Měšťanského. O těchto pivovarech jsme
psali ve Vimperských novinách
v ročníku 2012/2013.
Zdrojem bude především Encyklopedie Pivovarů Čech, Moravy a Slezska, II. díl Jižní Čechy,
kde autor Pavel Jákl soustředil
i o pivovarnictví ve Vimperku těžko docenitelné množství
podrobných údajů a informací.
První doloženou osobností je
ze 70. let 19. století sládek Měš-
ťanského pivovaru Thomas Unterholzer. Ten ale krátce působil
(zdá se, že souběžně) i v pivovaru
Schwarzenberském, což je dosti
zvláštní. Byla to doba velkého
rozvoje města včetně pivovarnictví. Měšťanský pivovar byl
za jeho působení významně rozšířen, vařil už v 34hektolitrových
várkách a v roce 1873 uvařil např.
4 900 hl piva! Jeho následníkem
byl sládek Michal Žďárský.
Za něho, při razantním nástupu
a rozvoji Schwarzenberského pivovaru, Měšťanský pivovar přešlapoval na místě, stagnoval.
Ing. Ivan Hojdar,
Šumavský pivovar Vimperk
Výhodná nahrávka
K
dysi, asi před půl rokem, jsem napsal malý článek o potřebě nové
rehabilitační vany do naší nemocnice ve Vimperku. Čtenáře možná zaujal, ale žádný sponzor se bohužel neozval. Firemní politika
jde zřejmě jiným směrem než nechat své zaměstnance rehabilitovat
ve špičkovém zařízení. Nacházíme se těsně před komunálními a senátními volbami. Pravděpodobně ještě nenapadlo kandidující subjekty ani
aspiranty na místo v Senátu, jak by mohli pomoci. Jaká se jim naskytla
výhodná „nahrávka“. Část peněz, které budou vyhozené za barevné plakáty a velké poutače u silnic, mohou poslat na účet nemocnice. Alespoň
by ukázali, že to s námi, voliči, myslí doopravdy poctivě.
Zajímavé je, že když churaví čtyřnohý přítel člověka, udělá se sbírka na nákladnou a mnohdy zbytečnou léčbu a do několika dnů jsou
potřebné prostředky na kontě. Je opravdu zdraví zvířete přednější
než lidské? Bohužel to skoro vypadá, že ne. Už to tak prostě chodí, že
na opravdu potřebné věci se jen velmi těžko shánějí finance.
Podivný svět. Zvíře cennější než člověk.
Karel Beránek
Dlouho odkládaná rekonstrukce Hraničářské ulice se blíží ke svému závěru.
první příčku. I tentokráte bodovali závodníci ze Ski klubu Šumava a České spořitelny Specialized
MTB Junior team. Kadet Jaromír
Skála ovládl trasu 29 km a zvítězil před Vladislavem Doležalem.
Tomáš Kalivoda byl čtvrtý a Samuel Jirouš desátý. Na stejné trati
se dařilo Tereze Řezníkové, která
skončila druhá, Tereza Sásková třetí. Natálie Grabmüllerová
ve své kategorii slavila vítězství.
Pestrý byl i doprovodný program,
bohatá tombola, prezentace
partnerů seriálu, dětský koutek,
prodej nutričních a sportovních
doplňků. Bikový víkend pokračoval v neděli 3. 8. závodem seriálu ENDURO Race Zadov 2014.
Na start divácky zajímavého závodu s pěti rychlostními zkouškami na 25 km a řadou přírodních i umělých překážek v zadovském lyžařském areálu postavilo
132 závodníků z ČR, Slovenska,
Rakouska a Německa. Průběh
závodu poznamenaly rozmary
šumavského počasí. Dopolední
slunečné se v poledne změnilo
na více jak půl hodiny trvající
průtrž mračen doprovázenou
silným krupobitím (velikost krup
2 cm). Z těchto důvodů musela
být také upravena trasa závodu. Závodníci dojížděli do cíle
obaleni bahnem, ale s úsměvem
na tváři. Na blátivé a kluzké trati
zvítězil Přemek Tejchman, před
Jiřím Fikezjem a Onndřejem Zeleným. V ženách si pro vítězství
dojela Andrea Drengubáková,
druhá skončila Ivana Pechoutová a třetí německá závodnice
Bettina Lysko. Šumavský maraton MTB i nedělní ENDURO
bodovaly, jak u závodníků, tak
diváků a byly dobrou propagací Vimperka a Šumavy. Za to si
pořadatelé ze Ski klubu Šumava
spolu s týmem pomocníků zaslouží velký dík.
Jaroslav Pomezný
Vimperské noviny 9/2014 tel. 388 402 [email protected]
Kynologické závody
Dne 17. 5. 2014 pořádala základní kynologická organizace
ve Vimperku závody dle kynologické jednoty Brno. Zúčastnilo
se 13 závodníků v kategorii ZOP
a 4 závodníci v kategorii ZPU-1.
Po prezentaci závodníků jsme
odjeli na nedaleké louky na první
část závodu – stopování. V mokré trávě se nechtělo nikomu šlapat a už vůbec ne psům zalehávat
nalezené předměty. Po stopách
následovala soutěž v poslušnosti.
Jediný povolený deštník na cvičišti měl rozhodčí, ostatní těch
„pár“ kapek museli vydržet. Asi
nejhorším cvikem bylo odložení
psa, kdy pes musí cca 5–10 minut
ležet na místě, a to se jim na mokré trávě v dešti vůbec nechtělo.
Nakonec to všichni zvládli a byli
se svými výsledky spokojeni. Celý
den bylo k dispozici v klubovně
klubu teplé občerstvení. I když
byl celý den deštivý, nikoho neodradil a všichni (psi i psovodi)
vydrželi bojovat až do konce.
Rozhodčí zhodnotil akci jako
velice zdařilou a všem doporučil
složit si i zkoušku.
Netrvalo dlouho a z nápadu se
stala skutečnost a sešli jsme se
s rozhodčím panem Uriánkem
ve Vimperku znovu, tentokráte
na zkouškách. Po oboustranné
dohodě byl vybrán termín neděle
15. 6. 2014.
U prezentace v 8 h ráno se sešlo 13 účastníků, 12 se přihlásilo
do kategorie ZOP a jeden do kategorie ZPU-1.
Stopování (provádí se jen v kategorii ZPU-1) probíhalo hned
na louce za cvičištěm. Jedinému
pejskovi se moc nechtělo ukázat
ostatním své stopařské umění,
ale nakonec úkol splnil a pokračoval dále.
Poté všichni po jednotlivcích
ukázali, jak jsou obratní a schopní v poslušnosti. Okolo poledne
byla přestávka na občerstvení
a poté následovaly skupinové
cviky, kdy cvičí psi poslušnost
v 5členné skupině. Následovaly
speciální cviky. Zde se musí nechat psi např. přenést cizí osobou,
projít a sednout na nepříjemném
materiálu (lino, chvojí, NOP folie,
dřevotříska).
Všichni zúčastnění zkoušku
zvládli na výbornou nebo velmi
dobře, takže ji mají zapsanou
ve svých výkonnostních knížkách jako splněnou. Počasí vyšlo,
občerstvení byla hojnost, rozhodčí byl s organizací spokojen, takže
mohu hodnotit nedělní odpoledne na cvičáku po všech stránkách
jako velice užitečné.
Na závěr zveme všechny příznivce psích sportů k účasti nebo
jen k fandění na závod Vimperský pohár, který bude pro změnu probíhat ve třech kategoriích
NZŘ. Závod proběhne 20. 9. 2014
na cvičišti kynologického klubu
Vimperk, občerstvení i počasí je
zajištěno.
Těšíme se.
Michal Šmíd, DiS.,
předseda ZKO Vimperk
Pojďte s námi
Protože se květnová sobotní vycházka Spolku na ochranu šumavské přírody pro nepřízeň počasí neuskutečnila,
překládá se její program –
Naučná stezka Švandy dudáka ve Strakonicích – na sobotu 20. září. Účastníci půjdou
pod vedením paní Boženy
Poliakové po trase dlouhé
cca 11 km. Účast veřejnosti
je možná na vlastní náklady
a nebezpečí. Odjezd autobusem z Vimperka do Strakonic
je v 8.15, předpokládaný příjezd zpět v 13.35.
Dušan Žampach,
předseda spolku
Prázdninové muškaření
Je tady konec velkých prázdnin
a na poli závodního muškaření
se za prázdninové měsíce udály
všechny vrcholy našeho nádherného sportu.
První vrchol bylo mistrovství světa, které jsme pořádali
na domácí půdě v prvním červnovém týdnu a prakticky se celé
odehrálo v okolí Vyššího Brodu
a Rožmberka. Nejdůležitější pro
veřejnost bylo naprosté přerybnění všech zájmových revírů,
a to i tréninkových. Proto si zde
dovolím připomenout, že český
tým zvítězil (po třetí za sebou)
a v jednotlivcích se mistrem světa stal český reprezentant Luboš
Roza. Na mistrovství světa zanechali svoji stopu i naši junioři,
kteří zde byli v roli prochytávačů na neobsazených sektorech.
Kdyby se jejich výsledky počítaly aspoň do jednotlivců, tak by
se náš junior Vojta Vondruška
umístil kolem šedesátého místa
ze sto třiceti závodníků. To jsem
považoval za ohromný příslib
do nadcházejícího mistrovství
světa juniorů, kterého se měl zúčastnit.
Ještě před mistrovstvím světa
juniorů jsme první červencový
týden zvládli letní rybářský tábor v Nové Peci. Obsáhlý článek
o jeho průběhu si čtenář může
přečíst na www.rk-vimperk.blog.
cz nebo na www.muskarskezavody.cz
Než jsme se stačili pořádně
probrat ze všech zážitků z tábora,
už na dveře klepalo mistrovství
světa juniorů. Které hostilo Polsko v oblasti Nowy Sacz. Chytalo
se na řekách Černý a Bílý Dunajec, Dunajec a Bialka. Z důvodu
špatného počasí byly všechny
řeky na povodňových stavech,
a tak se z příjemného chytání
stala otrocká práce. Jen pro názornost uvedu, že na velkém Dunajci je optimální průtok do 40
m/s a na mistrovství teklo 130
m/s. Pro nás bylo nejdůležitější,
zda bude náš vimperský závodník Vojta Vondruška chytat
nebo ho reprezentační trenér
pasuje do role náhradníka z obav,
že nemá tu správnou výkonnost.
Bohužel se to na začátku stalo
a první dvě kola Vojta „seděl“,
což mě hodně mrzelo. Naštěstí
se něco v průběhu šampionátu
událo a Vojta byl z náhradníka
vynesen do základní sestavy, kde
se odměnil sektorovými umístěními 1, 2 a 6. Naprostá fantazie!
Velmi výrazně pomohl českému
týmu k zisku bronzových medailí
na tomto velice těžkém mistrovství světa. Jsem velice pyšný, kam
se za ty roky dopracoval a že si tu
medaili z mistrovství světa nakonec přivezl, byť je to na závěr jeho
juniorské kariéry. Není jen špičkovým závodníkem, ale skvělým
člověkem a toho si cením ze všeho nejvíc. Díky Vojto!!!
Ještě ani nestačila opadnout
euforie z MS juniorů a senioři se chystali na své vystoupení
ve Švédsku na mistrovství Evropy. To bylo opravdu infarktové,
protože v předposledním kole
naše družstvo vypadlo z medailových pozic a v posledním
kole kluci zabrali tak, že se stali
mistry Evropy a v jednotlivcích
jsme brali zlato a bronz. Velmi
gratulujeme k tomuto výkonu.
Jednou z perliček je, že letos byli
v týmu pro Evropu hned tři reprezentanti z jihočeského kraje,
pokud vás zajímá kteří, dozvíte
se vše na muškařských závodech
(odkaz viz výše).
Přestože jsou vrcholy našeho
sportu za námi, jsou tady podzimní části I a II. ligy, krajské
divize a pohárové republikové
závody, takže se s námi na stránkách vimperských novin ještě
setkáte. Dětem přeji klidný vstup
do nového školního roku.
Stanislav Bláha
Vimperské noviny 9/2014
[email protected] 388 402 264
Z Národního parku Šumava
• Správa Národního parku
Šumava na začátku měsíce srpna zveřejnila audit hospodaření
minulého vedení. Z něj vyšlo najevo, že bez vážnějších problémů
byl prováděn prodej dřeva. Také
inventura majetku proběhla bez
závažnějších pochybení. Naopak, jako problémové se ukázaly
projekty, které měly především
zlepšit public relations Správy
NP a CHKO Šumava.
Jedním z nejdiskutovanějších
se stal projekt návratu chladnokrevníků na Šumavu. Stál
skoro 4,5 milionu korun. Výnos
z projektu po necelém roce jeho
působení byl 52 000 Kč. Zvýšení
výnosů se nepředpokládá a roční náklady jsou přitom zhruba
2 miliony korun. Také turisticky dobře hodnocené fotopointy nejsou projektem bez chyby,
a to nejen kvůli vysoké finanční
náročnosti, ale také tím, že ani
jeden fotopoint nebyl postaven
podle pravidel stavebního zákona. Realizováno bylo 10 fotopointů a celková výše nákladů
na jejich stavbu je 1 160 000 Kč.
U každého přitom došlo k porušení pravidel stavebního zákona a zákona o ochraně přírody.
Navíc tři fotopointy ani nestojí
na pozemku Správy, ale jiných
vlastníků, jejichž souhlasy nejsou
k dispozici. Problémů bylo v rámci auditu zjištěno více a všechny
intenzivně řešíme.
• Dřevěné povalkové chodníky jsou jednou z nejdůležitějších
součástí turistické infrastruktury na území Národního parku
a Chráněné krajinné oblasti Šumava. Na celé Šumavě leží přes
tři kilometry povalkových chodníků, které se musejí pravidelně
opravovat nebo vyměňovat. Nově
se na nich objevují také bezpečnostní lišty, které ocení vozíčká-
ři a turisté, které na výlet vyrazí
s dětskými kočárky. Letos Správa
opravila bezmála půl kilometru
povalků nově z modřínových
prken a kulatin, které by měly
vydržet o několik let déle.
* Ekologické centrum – stanice pro handicapovaná zvířata
v Klášterci vypustila do volné
přírody během dvou let už čtyřicet vyléčených zvířat. Tím jubilejním se stala mladá poštolka
obecná, kterou před necelým
měsícem našli městští strážníci
na zemi pod věží kostela ve Vimperku, když vypadla z hnízda.
„Mládě bylo hodně potlučené,
ale neutrpělo žádné vážné zranění. Štěstí bylo, že poštolku
našli strážníci, kteří neváhali
a dovezli ji k nám do stanice. Pak
stačil necelý měsíc, aby se dala
do pořádku a my ji mohli pustit
na svobodu,“ říká vedoucí Stanice pro handicapovaná zvířata
v Klášterci Petr Juha.
• Unikátní fotografický úlovek se podařil Zuzaně Maškové
ze Správy NP Šumava v úterý 19.
srpna okolo desáté hodiny dopoledne v lokalitě pod Černým jezerem, v lese, který je volně přístupný veřejnosti. Potkala se s již
odrostlejším kotětem rysa ostrovida, který se usadil ve větvích
stromu kousek od ní. Takto zblízka potkat mládě rysa ostrovida je
opravdu unikátní zážitek. Podle
našeho odborníka Luďka Bufky
jde pravděpodobně o jedináčka,
který je dobře živený a jelikož asi
ještě nemá zkušenosti s lidmi a je
to pořád hravé kotě, nemělo zábrany. Ve větvích, zhruba 7 metrů nad zemí, odpočívalo déle než
dvě hodiny. Třeba se vám takový
zážitek poštěstí také.
Jan Dvořák,
tiskový mluvčí NP Šumava
Na mezinárodním táboře přeshraničních národních parků poznávali účastníci
krásy Saského Švýcarska.
Léto se SEV Vimperk
Prázdninový odpočinek dětí
využívá vimperské Středisko
environmentální výchovy (SEV)
Správy NP a CHKO Šumava
k přípravě výukových programů
a zázemí učebny na nový školní
rok, ale aktivní práce s dětmi,
která je celoročně hlavní náplní
SEV, běží i o prázdninách, neboť
se každé léto koná tábor přírodovědného kroužku Sedmikvítek a také mezinárodní tábor
přeshraničních národních parků.
Kroužkový tábor se tradičně
pořádal v červenci v SEV Stožec, kde na děti tentokrát čekala
pomyslná čarodějná škola plná
kouzel a překvapení v podobě
výprav do přírody, tvořivých
aktivit a různých her. Během tábora stihli Sedmikvítci navštívit
skanzen v bavorském Finsterau,
vyfouknout si skleněnou kouli
ve sklárně v Mauthu, zúčastnit
se turnaje ve střelbě lukem i pozorovat východ slunce ze Stožecké skály. Při pěších výletech
se táborníci vydali na Soumarské rašeliniště přes malebnou
vesnici Dobrá či odhalovali pobytové znaky zvěře a poznávali
rostliny na tzv. „Jelení stezce“.
Při tvoření si každý vyzkoušel
práci s keramikou, vymaloval si
plátěnou tašku a vyrobil pokladničku na čarodějnické odměny.
Děti z kroužku se neučí přírodu
jen poznávat, ale také ji dovedou
chránit. V rámci tábora tak jedno dopoledne strávily v lukách,
kde vytrhávaly invazivní rostlinu lupinu, aby zabránily jejímu
rozmnožování a aby neztrácely
prostor k růstu původní šumavské rostliny. Vydařený stožecký
týden završil činnost Sedmikvítku ve školním roce 2013/2014.
V srpnu Šumaváci vyrazili
na Mezinárodní tábor šesti přeshraničních národních parků
do NP Saské Švýcarsko (D). Akce
každoročně probíhá v jednom
ze zúčastněných NP: České Švýcarsko, Saské Švýcarsko, Podyjí,
Thayatal, Bavorský les a Šumava.
Letošního tábora se za náš NP
Šumava zúčastnilo sedm studentů vimperského gymnázia. Cílem
akce je poznat krajinu, faunu
a flóru i historii a tradice daného
chráněného území a zároveň zrealizovat přeshraniční setkání dětí
a mládeže. Na táboře tak účastníci využili příležitosti putovat
za výjimečností pískovcových
skal a smíšených lesů Saského
Švýcarska, stopovat zvěř, zdolat
s horolezeckým vybavením jeden
z přístupných vrcholů, ale také
v rámci poznání regionu navštívit
město Drážďany. Program mimo
jiné zpestřovala tvorba komiksu,
při níž účastníci ve smíšených
dvojjazyčných skupinách vytvářeli pomocí výtvarných technik
a fotografie příběhy související
s táborem. Týden v Sasku uplynul jako voda a nezbývá nic než
vstřebávat krásné zážitky a těšit
se na příští ročník mezinárodního tábora, který bude tentokrát
pořádat Správa NP a CHKO Šumava.
Než však zase přijde léto, musíme zdárně zvládnout nový školní rok, pro který nabízejí školám
Střediska environmentální výchovy Správy NP a CHKO Šumava širokou škálu výukových
programů, jako vždy obohacenou o několik novinek. V říjnu
začnou pravidelné schůzky
dětí z přírodovědného kroužku
Sedmikvítek, v němž rádi přivítáme nové členy. Pokud jste tedy
žáky 1. až 5. tříd a 6. až 9. tříd ZŠ
i odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a rádi poznáváte
a chráníte přírodu a máte o kroužek zájem, najdete nás na Správě
NP a CHKO Šumava ve Vimperku. Potřebné informace rádi
sdělíme!
Za SEV Vimperk
Stanislav Čtvrtník
Vimperské noviny 9/2014 tel. 388 402 [email protected]
Reakce Jiřího Mánka
na tiskovou konferenci konanou na Správě NP
a CHKO Šumava ve Vimperku 4. 8. 2014
V pondělí 4. srpna 2014 uspořádala Správa NP a CHKO Šumava tiskovou konferenci, která
měla prezentovat výsledky auditu za dobu, kdy jsem organizaci
vedl. Považuji za nutné některé
věci okomentovat.
V tiskové zprávě Správy NP
a CHKO Šumava se objevily tyto
informace:
Údajně byly zbytečně a neúčelně vynaložené prostředky ve výši
11 milionů korun.
Každá koruna, kterou považuje dnešní vedení za plýtvání,
zůstala sloužit v regionu místním lidem a návštěvníkům. Je
možné, že se někomu více líbí
sníst si buřta na pařezu a odskočit si za strom, ale podle mých
zkušeností ze světových národních parků i z průzkumu názoru veřejnosti na Šumavě vím, že
drtivá většina lidí si raději než
na buřta na pařezu dá teplou polévku a pivo v restauraci a dojde
si na slušnou toaletu. Považovat
opravu hájenky na Březníku
za plýtvání je nesmysl, ale hlavně subjektivní pohled. To úplně
odhlížím od faktu, že na opravu Březnické hájenky poskytlo
z větší části peníze Ministerstvo
životního prostředí.
Na tiskové konferenci bylo
prezentováno, že některé naše
projekty nemají ekonomickou
návratnost. Ale to je přeci standardní! Národní park Šumava je
tu pro lidi. Stejně tak budujeme
informační střediska za desítky,
ba stovky milionů a tyto peníze
se nikdy nevrátí. To by se musely
za vstup vybírat tisícové částky. A co mosty a cyklostezky,
do kterých Správa NP a CHKO
Šumava investuje desítky milionů korun? Začnou pracovníci
Správy šumavského parku nově
vybírat mýtné, aby se prostředky
vrátily? A co postavené hájenky
a služební byty? Kdy se vrátí tyto
desetimilionové investice? Zvedne Správa NP a CHKO Šumava
nájemníkům nájemné na desítky
tisíc měsíčně? Není to celé nesmysl?
Pokud se hovoří o hospodaření, je třeba se podívat na klíčové
ukazatele, jimiž je hospodářský výsledek a stav prostředků
na účtech:
Hospodářský výsledek organizace, než jsem se stal ředitelem:
-35 milionů Kč.
Hospodářský výsledek organizace, když jsem ji předával: cca
+40 milionů Kč.
Stav účtu Správy NP a CHKO
Šumava, při mém nástupu
do funkce: 11 milionů Kč, tj. jeden měsíční plat zaměstnanců.
Stav účtu Správy NP a CHKO
Šumava při mém odchodu
z funkce: 180 milionů Kč.
Nejdůležitějšími složkami rozpočtu Správy NP a CHKO Šumava jsou: Příspěvek na činnost od
Ministerstva životního prostředíČR, peníze utržené za prodej
dřeva, mzdové prostředky.
Příspěvek od státu na činnost Správy se ve srovnání s lety
2008–2009 (210–220 milionů Kč
ročně) snížil ani ne na polovinu.
Dřevo se v období, kdy jsem byl
ve funkci, prodávalo za nejvyšší
cenu v celé historii Správy NP
a CHKO Šumava.
Na mzdách šetřila organizace ročně během mého vedení
v porovnání s lety bezprostředně
předcházejícími 11 milionů, a dokonce 20 miliónů, pokud bychom
se vrátili k letům 2008–2010.
Závěrem konstatuji, že za svou
prací si pevně stojím. Místo toho,
abychom za mého vedení NP Šumava seděli se založenýma rukama, tvrdě jsme pracovali. Heslo
„Kdo nic nedělá, nic nezkazí“,
není pro mě. Vše, co jsme dělali,
bylo v souladu se zřizovací listinou NP Šumava a bylo ku prospěchu návštěvníků Šumavy, jako je
to standardní všude na světě.
Jestli se nyní budou vkládat prostředky více do vědeckých studií
než do návštěvnické infrastruktury, je v pořádku, to je také
v souladu se zřizovací listinou. Je
to jen a pouze rozhodnutí vedení
Národního parku a Ministerstva
životního prostředí. Pro někoho
může být studie za několik miliónů korun, která bude posuzovat,
kam lidé smí a kam nesmí chodit,
ze které nakonec vyplyne, že lidé
nesmějí vkročit do 25–30 % území Národního parku Šumava,
stejně tak neúčelné a plýtvání
s finančními prostředky, jako pro
jiného třeba práce s chladnokrevnými koňmi pro veřejnost. To je
čistě subjektivní hledisko a podle
mého názoru to rozhodně není
důvod pro konání tiskových konferencí. Leda že by za uspořádáním tiskové konference byl jiný
důvod. To však bychom se dostali
k politice nebo k morálce, ale to
do příspěvku v této předvolební
době nepatří.
Mgr. Jiří Mánek,
bývalý ředitel SNP
a CHKO Šumava
Skalní zával na Sudslavickém okruhu
bude konečně odstraněn
V červnu loňského roku došlo
po delším deštivém období na naučné stezce Sudslavický okruh
k sesuvu skalního výchozu, který zároveň zablokoval turistický chodník. Z bezpečnostních
důvodů byla celá stezka uzavřena, protože zával nešel nikterak
obejít a hrozilo nebezpečí úrazu
turistů jednak při překonávání
závalu, tak i při dalším pádu volné zeminy a kamení.
Odbor životního prostředí
MěÚ Vimperk nechal následně vypracovat projektovou do-
kumentaci řešící sanaci svahu
a na jejím základě začalo shánění
prostředků na realizaci.
Finance se podařilo sehnat
až nyní, takže po vyřízení všech
formalit proběhne sanace letos
v září. Poté bude stezka opět plně
průchozí. Prostředky na odstranění závalu poskytly společnost
NET4GAS, generální partner
ČSOP a město Vimperk.
Ing. Jakub Hromas, DiS.,
předseda ZO ČSOP Šumava
www.csopsumava.cz
DENDROLOGICKÁ
VYCHÁZKA
do arboreta ve Vimperku
Kdy: 14. září 2014 (neděle) od 14.00 hodin.
Kde: arboretum ve Vimperku (sraz u vchodu ze
Zámecké aleje).
Akci pořádá ZO ČSOP Šumava. Více informací na
www.csopsumava.cz, [email protected] nebo na
tel. č. 777 812 835.
Akce se koná za finanční podpory Jihočeského kraje a sítě Krasec.
Vysílání
s romskými dětmi
Dne 25. 6. se znovu ozvalo
svým stále četnějším posluchačům ve Vimperku a okolí již
velmi dobře známé internetové
rádio „Freecoolin“ (www.abradio.cz/160webradio-epigon nebo
w w w.stredni-skola.eu-Multimédia-Web) vysílající každou
poslední středu v měsíci, příště
24. září, vždy od 14.15 hodin.
Tentokrát jsme měli ve studiu
sl. Andreu Kavanovou, romskou
terénní pracovnici, soc. pracovnici oblastní Charity Vimperk.
Přišla se třemi romskými dětmi
Pepou a René Giňovými a Maruškou Völgyiovou, žáky naší ZŠ
praktické. Děti si v bezprostředním improvizovaném vysílání
zahrály na flétny, zazpívaly a vyzkoušely si, jaké je to být moderátorem i hostem při interview.
Také náš nejaktivnější žák Milan Sojka si spolu se svým třídním učitelem zahrál na kytaru
a zazpíval. Vysílání se opravdu
povedlo, bylo živé, pestré i zajímavé, hlavně pro romské děti to
byl skutečný zážitek.
24. 9. v 14.15 opět na shledanou, tentokrát s paní zástupkyní ZŠ TGM paní Mgr. Danou
Toušlovou. Těšíme se na slyšenou po prázdninách.
Návštěva z partnerské
školy
V týdnu od 9. do 13. 6. navštívil naši školu zástupce ředitele
z naší partnerské školy v Bambergu pan Christian Käser. Cílem jeho týdenní návštěvy bylo
seznámit se se všemi pracovišti
školy ve Vimperku i v Prachaticích v rámci přípravy našeho
společného projektu. V příštích
letech očekáváme příjezd asi deseti učitelů z Bamberga, kteří při
svých stážích v naší škole vždy
v trvání jednoho týdne obohatí
naši výuku a přispějí ke sblížení
našich dvou partnerských zemí.
Pan Christian byl s návštěvou velmi spokojen, příjemně ho
překvapily všechny změny (již
dlouho u nás nebyl), velké rekonstrukce, modernizace a celková
úroveň školy. Zvláště ho nadchlo
naše TV studio „Epigon“ a jeho
nejmodernější vybavení. „S takovou úrovní musí být váš maturitní obor ME pro místní chlapce
velice atraktivní,“ zněla jeho pochvalná slova. I při mnoha neformálních setkáních jsme vždy
nacházeli společnou řeč a těšíme
se, že i my po podání naší žádosti
o obdobnou mobilitu přijedeme
do Bambergu.
Pivovarské muzeum
Ve čtvrtek 26. 6. se vydalo
dvanáct našich žáků do Plzně
na prohlídku Pivovarského muzea. Výlet je rozhodně nezklamal.
Dozvěděli se, že již v roce 1295
král Václav II. udělil 260 plzeňským měšťanským domům právo várečné. Kvalita však upadala,
a tak v roce 1838 bylo před radnicí vylito 36 sudů špatného piva.
Plzeňské pivo zachránil bavorský
sládek Josef Groll a první várka
nám dobře známého Prazdroje
se uvařila v roce 1842. Žáci viděli i mnoho zajímavých exponátů.
Obohaceni o nové zážitky zamířili opět k domovu.
Školní výlet do Volar
Dne 24. 6. jsme podnikli školní
výlet do Volar. Cesta nám příjemně ubíhala, ani jsme se nenadáli
a už jsme měli za sebou Soumarský most. Přivítaly nás malebné
Volary se svými „alpskými domky“. Naše skupinka devíti žáků
a čtyř učitelů se poté vydala
k židovskému hřbitovu. Zde nalezlo 96 polských židovských žen,
obětí pochodu smrti z koncentračního tábora v Ravensbrücku,
své poslední odpočinutí.
Přenesli jsme se i do dávné
keltské minulosti, když jsme
se zastavili u slunečních hodin
na kraji Volar vytvořených z keltských posvátných kamenů – menhirů. 4–6 0 00 let staré kameny
vydávají svědectví o kulturní éře
eneolitu (době měděné).
Pestrý a dobrodružný výlet
jsme zakončili společným během
na 500 m k železniční stanici Volary.
Tečka
za školním
rokem
ra od 8.00 hod.
27. červen – pro někoho den
e ve třídě s interaktivní
jako
každý jiný, ale pro nás, ktevideo ukázek se
záznamem
ách a v Rio de Janeiru.
karnevalové veselí.
fotoaparátem. Pedagogové
ří chodíme do školy, byl zcela
výjimečný. Právě na 27. červen
letos připadl poslední den školního roku. Většina dětí se na něj
těšila už od září a najednou byl
ola
Vimperské noviny 9/2014
[email protected] 388 402 264
Jaromír Starý
tady. Ve škole jsme se sešli jako
obvykle a společně nasávali slavnostní atmosféru tohoto nevšedního dne. Dnes je tedy poslední
den školního roku a všichni žáci
si domů odnesou vysvědčení.
V jejich očích se zračí zvídavost:
„Jakých výsledků jsme letos dosáhli?“ Paní učitelky rozdávají
vysvědčení. Někteří žáci si jej berou s úsměvem, jiní zachmuřeně
hledí na horší známky na svém
vysvědčení a slibují, že se v příštím roce polepší. A než se děti
rozběhnou radostně domů, kde je
čeká osm týdnů krásného nicnedělání, jsou poučeny o správném
a bezpečném chování během
prázdnin.
Této slavnostní chvíli byl pří-
tomen také pan ředitel Ing. Lubomír Pichler, který našim žákům popřál příjemné prožití
prázdnin. Pan Ing. Pichler se stal
naším ředitelem 1. 1. 2014, kdy
došlo ke sloučení Základní školy
praktické a Střední školy Nerudova. Protože došlo ke sloučení
škol odlišného stupně vzdělávání uprostřed školního roku, bylo
toto období náročné jak pro pana
ředitele, tak i ostatní pedagogické pracovníky. Důležité však bylo
pokračovat v práci v plném nasazení, aby tuto zásadní změnu
nepocítili naši žáci. A že jsme to
vše zvládli s grácií, o tom svědčil
úsměv na tvářích nás všech právě
poslední školní den.
Helena Švehlová
Na zámeckých arkádách
se konal první příměstský tábor
Letos se poprvé uskutečnil
příměstský tábor v prostorách
zámecký arkád. SHŠ Berit, který
jej celý pořádal, připravil dětem
pestrý program. I přes nepřízeň
počasí si děti užily spoustu zábavy.
Tábora na téma ,,Život na zámku a v podzámčí“ se zúčastnilo 20
dětí od Čkyně, přes Vimperk až
po Sušici. Účastníci ve věku 6–12
let si tak mohli vyzkoušet některé
rukodělné práce jako např. kování v zámecké kovárně či výrobu
keramiky. A nejen to!
Pro děti byla mj. připravena řada her, zpívání, soutěžení,
a také klasická ,,šipkovaná“, resp.
cesta plná úkolů vedoucí od zámku přes hřbitov až do MěKS, kde
celý tábor strávil z důvodu nepřízně počasí jednu noc. Závěr
patřil šermířům, kteří se utkali
v soubojích s nejrůznějšími zbraněmi.
Již nyní se na vás SHŠ Berit těší
i v příštím roce, kdy se ze zámeckých arkád dostanete až na Divoký západ a prožijete příměstský
tábor plný kovbojů, indiánů, zábavy a her. Ještě jednou děkujeme všem, kteří nám s táborem
pomohli.
Veronika Sladovníková
Vimperské noviny 9/2014 tel. 388 402 [email protected]
Knihovna
LITERÁRNÍ ČTVRTKY
PRO DĚTI
Dnes, v době kdy dětskému
světu kralují počítače, internet
a televize, bychom měli začít
pracovat na záchraně lidského
prvku, kterým je vzájemná komunikace.
V rámci celostátního projektu
„Celé Česko čte dětem“ pro vás
knihovna, milé děti, připravila
Literární čtvrtky, ve kterých si
budeme od 13 do 14 hodin povídat o knížkách, jejich autorech
a hlavně si budeme číst.
Začínáme 4. 9. četbou z knihy
Ivony Březinové – Lentilka pro
dědu Edu (vhodné pro děti od 6
let), 11. 9. kniha Ivony Březinové
– Začarovaná třída (od 7 let), 18.
9. kniha Petry Braunové – Kuba
nechce spát (od 6 let), 25. 9. kniha
Daniely Krolupperové – Zmizelá škola (od 7 let), 20. 10. kniha
Daniely Krolupperové – Draka je
lepší pozdravit (od 5 let).
A proč začínáme těmito autorkami? S jednou z nich se totiž
budete moci setkat osobně při její
podzimní návštěvě naší vimperské knihovny.
Více informací o Literárních
čtvrtcích naleznete v knihovně,
na www stránkách nebo facebooku naší knihovny.
Akce věnovaná podpoře
dětského čtenářství
Již jednou oslovila naše
knihovna školy, školky a jiné kolektivy, aby věnovaly 10 minut
čtení jednoho textu v jeden den
a ve stejnou hodinu. Díky tomu
se četlo ve 41 institucích pro
4 889 posluchačů po celém prachatickém okrese (ve Vimperku
pro 1 043). Za zápis do Knihy
rekordů obdržela naše knihovna
od pořádající Agentury Dobrý
den Pelhřimov certifikát o vy-
tvoření českého rekordu „ Nejvíce
čtoucích a poslouchajících lidí“.
Pojďme se letos pokusit o překonání tohoto rekordu!
Číst začneme 24. 9. 2014 v 8
hodin 10 minut text spisovatele Hynka Klimka a ilustrátorky
Zdeňky Študlarové „O víle Majolence a profesorovi z Prachatic“.
Text a pravidla akce vám dodá
včas naše knihovna. Akce může
proběhnout jen s Vaší pomocí
a za tu Vám předem děkujeme.
KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ?
Milí čtenáři, v dětském oddělení jsou vám k dispozici stolní
hry. Jen ke hraní v knihovně,
domů je zatím nepůjčujeme.
Přijďte si zahrát Člověče, nezlob se, Postav si svou ZOO, Scrabble, karetní hry – Znáš motýly,
ptáky, rostliny, stromy?, pexe-
sa, kvarteta a řadu dalších her.
Hrát si můžete jen za podmínky, že nebudete rušit ostatní
čtenáře.
Knihovna stále ještě pro své
dětské čtenáře od vás přijímá už
nepotřebné hry nebo Vámi zakoupené nové hry. Děkujeme!
Literárně – výtvarná
soutěž pro děti
Městská knihovna ve Vimperku vyhlašuje u příležitosti Týdne knihoven (6.–10. 10.) literárně – výtvarnou soutěž na téma
„Šumavský kalendář tak, jak ho
vidím já“.
Soutěžit budeme v těchto kategoriích:
1. kat. žáci I.–II. tříd (tato kategorie může kalendář jen malovat).
2. kat. žáci III.–IV. tříd.
3. kat. žáci V.–VI. tříd a Gymnázia.
4. kat. žáci VII – IX. tříd
a Gymnázia.
5. kat. žáci ZŠ praktické
ve Vimperku (žáci můžou jen
malovat).
Tvořte svůj kalendář
Milé děti, je to už 530 let, kdy
byl ve Vimperku vytištěn první
český kalendář. Zasloužil se o něj
pasovský tiskař Johann Alacraw,
který se zde usadil a založil si
tiskařskou živnost a tím i tradici
vydávání kalendářů.
O mnoho let později v roce
1875 v této tradici pokračoval
knihtiskař Johan Steinbrener.
Kalendář se stal ve své době oblíbenou četbou mnoha Šumaváků.
Od jeho znovuvzkříšení v roce
1991 je vydáván dodnes.
Pokud nevíte, jak Šumavský
kalendář vypadá, není nic jednoduššího než se na něj zajít podívat
do knihovny.
V Šumavském kalendáři můžete nalézt řadu informací o Šumavě, uveřejněné pověsti vás
zanesou do dob dávno minulých
a z povídek se dozvíte, jak žili naši
předkové. A to by ani nebyl ka-
lendář, aby nám neřekl, kdo a kdy
má svátek a jaké bude počasí.
A jaký je váš soutěžní úkol?
Zapojte fantazii a vytvořte svůj
Šumavský kalendář. Kalendář by
měl mít obálku a listy (maximálně 4 o velikosti A4).
Co by měl kalendář obsahovat?
Zahrajte si na redaktory a ilustrátory a pište povídky, básničky, kreslete, lepte obrázky,
fotografie, koláže, zpovídejte pa-
mětníky, třeba prarodiče, předpovídejte počasí, atd.
Své práce opatřete na zadní
straně obálky jménem, školou
a třídou.
Práce doručte do dětského oddělení do 30. září.
Výherce odměníme v pátek
10. října ve 13 hodin v prostorách
dětského oddělení při slavnostním zakončení Týdne knihoven.
E. Buryánová
Kalendář Vimperk
2015
V Turistickém informačním
středisku Vimperk můžete již
nyní zakoupit nový nástěnný
kalendář Vimperk 2015, který
je v pořadí třetím kalendářem, tvořeným historickými
fotografiemi a pohlednicemi.
Kromě Turistického informačního střediska je kalendář
k dostání i v některých papírnictvích a knihkupectvích ve
Vimperku.
Odbor ŠKaCR
Vimperské noviny 9/2014
[email protected] 388 402 264
Prázdniny v lese
Letní prázdniny každoročně
přichystají pro rodiče nesnadný
úkol: Jak dětem zajistit celodenní péči, když sami musejí chodit
do práce. I letos jsme pro děti
připravili celodenní programy
plné zajímavých a mnohdy až nevšedních zážitků. Společně jsme
si užili rozmary počasí od tropických veder až po srpnových 7 °C
po ránu, jasnou oblohu i dunivé
bouřky provázené krupobitím.
Naštěstí nesněžilo. Někdy se
stalo, že ani taška s vlastním
náhradním oblečením nestačila
a došlo na půjčování oblečení
mezi sebou. Každý den jsme pečlivě studovali předpověď počasí,
protože bezpečnost dětí je pro
nás vždy prioritou.
Od začátku července měly děti
možnost tvořit si program samy.
Společně si ráno vysoutěžily
s ptákem Bambulákem šumavousův tolárek, který sloužil jako
platidlo. Každý pátek odpoledne
se konal jarmark, na kterém svoje
tolárky mohly proměnit za různé
drobnosti. Dopolední program
v lese se odehrával na známých
místech, kde děti započaly nějaké veledílo a pokračovaly v jeho
stavbě, zútulňování, později
i přestavbě. Podíváte-li se kamkoliv do lesa v okolí Šumavouse,
stojí zde přístřešky, bunkry nebo
zákopy, vše poctivě vystavěné
vlastními silami. Pracovali jsme
s lopatkami, pilkami, sekyrkou,
kladívky i hřebíky, lany i provázky. Novou posilou našeho týmu
se stal raft, který jednou týdně
brázdil klidnou hladinu na Kramatech. Všichni vodáci byli vyzbrojeni vestami, menší děti vždy
v doprovodu dospělého, starší
děti si mohly vyzkoušet pádlovat
samy v raftu, který byl přivázaný
na lano.
Pokud nám počasí přálo, svačili jsme i obědvali venku. Svačiny
si děti připravovaly samy a možná o to víc i chutnaly. Někteří se
přiznali, že si sami rohlík ještě
nemazali. Jedna nová zkušenost
k dobru, nemyslíte? Odpočinkový čas jsme si zpestřili tvořením,
modelováním, různými hrami
a zpíváním s kytarou.
Díky nadúrodě hub, malin
a borůvek se snad žádný den neobešel bez těchto lesních pokladů. Vášnivě jsme sbírali nejprve
do košíčků, a v srpnu dokonce
i do krabic. To aby maminky
věděly, že jsme na ně celý den
mysleli.
V nadcházejícím školním roce
2014–2015 nabízíme řadu pravidelných aktivit. Mezi ně patří už
tradičně lesní mateřská školka
Šumavousek. Scházet se budeme každé pondělí od 15. 9. 2014
do 29. 6. 2015 do 8.00 do 16.00
hod. Více informací naleznete
na webových stránkách www.
sumavous.cz.
Pro nejmenší děti (zhruba
do 4 let) v doprovodu rodiče se
bude jednou týdně ve středu konat lesní miniškolička od 9.00
do 11.30 hod. Děti se zdokonalí
v pohybu po lese, v překonávání
různých přírodních nástrah a naučí se pracovat s nářadím. Více
informací na www.sumavous.
cz a www.bodlina.cz. Začínáme
ve středu 10. 9. 2014.
Za celý tým Šumavouse bych
chtěla poděkovat všem dětem,
které s námi prožily Prázdniny v lese, za inspirativní, veselé
a příjemně strávené dny. Věřím,
že se s vámi uvidíme i během
nadcházejících podzimních,
zimních a jarních prázdnin při
pravidelných programech.
Mgr. Lenka
Randáková Frühaufová
Letní tábor pro děti
ohrožené sociálně patologickými jevy 2014
Ve dnech 10. 08.–17. 8. 2014 se
uskutečnil v Nové Peci již devátý
ročník tábora pro děti. Letos se
tábora zúčastnilo 23 dětí.
Účastníci letního tábora byli
vybíráni ve spolupráci se školskými zařízeními, pedagogicko psychologickou poradnou
a Odborem sociálních věcí MěÚ
ve Vimperku.
Cílem letního tábora, který
byl pořádán a finančně podpořen
městem Vimperk, byla nabídka
řešení nedostatečné volnočasové
náplně pro rizikové skupiny dětí
a mládeže a náprava některých
jejich škodlivých návyků. Program tábora byl proto zaměřen
na využití volného času propojením sportu, zábavy a vzdělání.
Kromě obvyklých táborových
her, sportovních klání a pěších
výletů byly součástí tábora besedy s praktickými ukázkami práce Horské služby a Policie ČR.
Za dětmi přijeli i hasiči z Volar,
kteří si pro ně připravili besedu
a soutěže z oblasti požární ochrany. Dále pak si pro účastníky letního tábora připravil odpolední
program Odbor školství, kultury
a CR MěÚ Vimperk. Vlastní program tábora byl sestaven tak, aby
se svými aktivitami dotkl co nejširšího spektra dětských zájmů
a problémů.
Počasí letošnímu letnímu táboru přálo a umožnilo naplnit
plánovaný program se vším všudy. Bylo zřejmé, že se zúčastněným dětem týdenní pobyt na břehu Lipenského jezera velmi líbil
a odjížděly domů s novými zážitky. Snad proto většina dětí projevila upřímný zájem zúčastnit
se obdobné akce i v příštím roce.
Pořadatele tábora věří, že děti
veškerá pozitiva, která jim nabídl, využijí ve svém běžném životě
a pomohou jim najít vždycky tu
správnou cestu.
Město Vimperk chce touto cestou upřímně poděkovat
sponzorům, kteří konání letního
tábora pro děti ohrožené sociálně patologickými jevy podpořili
formou finančních i materiálních
darů.
Poděkováni patří zejména firmě ALDAST, spol. s r. o., Sdružení Stanislavy Chumanové a dále
pak firmě Dřevotvar – řemesla
a stavby, s. r. o., ČSOB, a. s., KB,
a. s. a E-on ČR, s. r. o.
Marcela Kobrová,
Odbor investic a údržby
Vimperské noviny 9/2014 tel. 388 402 [email protected]
Program
Mezinárodní filmový festival
o zvířatech a přírodě
Vimperk 23. – 26. září 2014
Den
Čas promítání
Program
Úterý 23. září 2014
08:15 – 09:30 (71 min)
dopoledne:
09:45 – 11:15 (88 min)
11:30 – 13:00 (88 min)
17:00 – 18:20 (79 min)
odpoledne:
19:00 – 20:40 (96 min)
Paula a divocí medvědi (71 min) – cena dětského publika NaturVision Filmtage Bayerischer Wald
Gepardi – elegantní africké šelmy (44 min)
Expedice Středozemní moře – Poslední svého druhu (44 min)
Velký Kavkaz – Ruská střecha světa (44 min) – lmová cena „Wildlife“ NaturVision, 2. cena za lmovou hudbu
Expedice Středozemní moře – „Pendleři“ (44 min)
Paula a divoká zvířata – Přítulní velbloudi (25 min)
Návrat do divočiny – Noví obyvatelé německých lesů (10 min)
Koloběh života – Ovocný sad (44 min) – nejlepší kamera
Tajemná zahrada – Probuzení jara (44 min) – bavorská lmová cena
Divoká Francie – Široké pobřeží, drsný kraj (52 min)
Středa 24. září 2014
08:30 – 09:25 (51 min)
dopoledne:
09:45 – 11:15 (88 min)
11:30 – 13:00 (88 min)
17:00 – 18:40 (96 min)
odpoledne:
19:00 – 20:55 (115 min)
Newton – ochránce nosorožců (26 min) – nejlepší lm pro dě�
Paula a divoká zvířata – Přítulní velbloudi (25 min)
Expedice Středozemní moře – „Pendleři“ (44 min)
Gepardi – elegantní africké šelmy (44 min)
Koloběh života – Ovocný sad (44 min) – nejlepší kamera
Expedice Středozemní moře – Poslední svého druhu (44 min)
Gepardi – elegantní africké šelmy (44 min)
Divoká Francie – Široké pobřeží, drsný kraj (52 min)
Paula a divocí medvědi (71 min) – cena dětského publika NaturVision Filmtage Bayerischer Wald
Velký Kavkaz – Ruská střecha světa (44 min) – lmová cena „Wildlife“ NaturVision, 2. cena za lmovou hudbu
Čtvrtek 25. září 2014
08:15 – 09:20 (61 min)
dopoledne:
09:30 – 11:00 (88 min)
11:15 – 12:45 (88 min)
17:00 – 18:20 (80 min)
odpoledne:
19:00 – 20:30 (88 min)
Paula a divoká zvířata – Přítulní velbloudi (25 min)
Návrat do divočiny – Noví obyvatelé německých lesů (10 min)
Newton – ochránce nosorožců (26 min) – nejlepší lm pro dě�
Velký Kavkaz – Ruská střecha světa (44 min) – lmová cena „Wildlife“ NaturVision, 2. cena za lmovou hudbu
Koloběh života – Ovocný sad (44 min) – nejlepší kamera
Gepardi – elegantní africké šelmy (44 min)
Expedice Středozemní moře – Poslední svého druhu (44 min)
Newton – ochránce nosorožců (26 min) – nejlepší lm pro dě�
Návrat do divočiny – Noví obyvatelé německých lesů (10 min)
Tajemná zahrada – Probuzení jara (44 min) – bavorská lmová cena
Gepardi – elegantní africké šelmy (44 min)
Expedice Středozemní moře – „Pendleři“ (44 min)
Pátek 26. září 2014
08:10 – 09:20 (69 min)
dopoledne:
09:30 – 11:00 (88 min)
11:30 – 13:00 (88 min)
Paula a divoká zvířata – Přítulní velbloudi (25 min)
Gepardi – elegantní africké šelmy (44 min)
Expedice Středozemní moře – „Pendleři“ (44 min)
Tajemná zahrada – Probuzení jara (44 min) – bavorská lmová cena
Koloběh života – Ovocný sad (44 min) – nejlepší kamera
Velký Kavkaz – Ruská střecha světa (44 min) – lmová cena „Wildlife“ NaturVision, 2. cena za lmovou hudbu
Vstupné na jeden programový lmový blok: 30 Kč.
Předprodej a prodej vstupenek v MěKS Vimperk.
Dopolední představení určena pro školy! Změna programu vyhrazena!
Rezervace dopoledních školních představení od 1. 9. 2014 výhradně na MěÚ Vimperk - Lenka Švecová, tel.: 388 402 263,
602 236 484, [email protected]
Realizováno s nanční účas� Jihočeského kraje
Vimperské noviny 9/2014
[email protected] 388 402 264
Pozvánka na 13. ročník fes�valu NaturVision ve Vimperku
Město Vimperk zve malé i velké milovníky lmů na to nejlepší ze současné mezinárodní produkce lmových dokumentů o zvířatech a přírodě.
Velký Kavkaz – Ruská střecha světa
Režie: Henry Mix, Německo 2014, 44 min – lmová cena
„Wildlife“ NaturVision, 2. cena za lmovou hudbu
Svět kavkazských hor tvoří magickou hranici mezi Evropou a Asií.
Zahrnuje poslední kavkazské zubry, kozorožce, strmé svahy a extrémní změny počasí. V bezprostřední blízkos� Soči vznikl působivý
dokumentární lm s epickými a leteckými záběry, ze kterých se tají
dech. Zachycují nejen divoký svět hornatého kraje, ale i dosud nezlmované chování ohrožených druhů zvířat.
Tajemná zahrada – Probuzení jara
Režie: Jan Ha�, Německo 2014, 44 min – bavorská lmová cena
Zahradu si odjakživa spojujeme s představou ráje. Pánem v ní není
jen příroda, ale i člověk. Vytváříme pro sebe vlastní světy plné nejrůznějších okouzlujících tvarů, barev a vůní. Ráj před domovními
dveřmi ale obývají i mnohé rostliny a zvířata, o kterých toho víme
opravdu jen málo – a o kterých někdy raději ani nic vědět nechceme.
Expedice Středozemní moře – „Pendleři“
Gepardi – elegantní africké šelmy
Režie: Angela Graas-Castor, Florian Guthknecht,
Německo 2013, 44 min
Gepardi v podobě, jak jsme je ještě neměli možnost vidět. Film sleduje mladou samici, která poprvé porodila mláďata, a její snahu
vychovat pokud možno co nejvíce svých potomků do dospělos�.
Ukazuje, jaké triky musí gepardice použít, aby v každodenním boji
o přeži� umožnila svým potomkům přestát první, nebezpečné
týdny života. Záběry časosběrnou kamerou přibližují jinak ob�žně
pozorovatelné detaily strategie lovu této nejrychlejší suchozemské
šelmy.
Expedice začíná u Gibraltarské úžiny a zavádí nás až do Maroka.
Jedinečné podmořské záběry ukazují, jak del�ni společně loví makrely. A na gibraltarských skalách žijí jediné evropské opice. Přišly
sem snad právě z Maroka?
Režie: Reinhard Radke, Německo 2013, 44 min
Expedice Středozemní moře
– Poslední svého druhu
Režie: Florian Guthknecht, Německo 2013, 44 min
Jedním z nejrozmanitějších biotopů na Zemi je Středozemní moře.
Mnozí si myslí, že ho dobře znají, přitom je ale plné tajemství,
na něž ale současná masová turis�ka nebere ohled. Mořské želvy
připlouvají naklást vejce již odpradávna na řecký ostrov Zakynthos
a nemají to na písečných plážích vůbec jednoduché. U ostrovů Sporady se expedici také podaří natočit záběry nejvzácnějšího savce
Středozemního moře – tuleně středomořského.
Newton – ochránce nosorožců
Režie: Frank Feustle, Německo 2014, 26 min – nejlepší lm pro dě�
Čtrnác�letý Newton žije ve zvířecí rezervaci Ol Pejeta v centrální
Keni, kterou obývá více než 100 nosorožců širokohubých a dvourohých. Stará se především o mláďata nosorožce dvourohého pojmenovaná Hope, Nicky a No Name, jejichž matky zabili pytláci. Péče
o zachráněná mláďata a starost o ohrožené nosorožce v rezervaci
jsou každodenní náplní Newtonova života.
Paula a divocí medvědi
Režie: Mira Kla�, Marcella Müller, Ben Walter, Německo
2013, 71 min – cena dětského publika NaturVision Filmtage
Bayerischer Wald
Václav Chaloupek je v České republice známým fotografem a lmařem, který pracuje se zvířaty a žije s nimi na Šumavě. Když mu jeho
přítel lesník přivede do domu dvě osiřelá medvíďata Lilly a Bena,
je okamžitě jasné, že se jich Vašek ujme – za podpory reportérky
Pauly. Film dokumentuje postupnou proměnu medvědů hnědých
z bezbranných mláďat až po drzé šedesá�kilogramové medvědí
teenagery.
Paula a divoká zvířata – Přítulní velbloudi
Režie: Angelika Sigl, Německo 2013, 25 min
Paula vstupuje do tajemného světa keňského kočovného kmene
Samburů. Pozná přitom užitková a zároveň tažná zvířata tohoto
kmene – velbloudy – a chce se o nich dozvědět ještě více. 45 stupňů ve dne a nula v noci? Žádný problém! Vypít vanu se 150 litry
vody za několik minut? Hračka! A když jeden z velbloudů ještě krkne Paule přímo do obličeje, je o legraci postaráno.
Návrat do divočiny – Noví obyvatelé německých
lesů (10 min)
Režie: Stefan Brand, Německo 2013, 10 min
Z dokumentární série „Devět a půl minuty“: více než 250 let pla�l bizon, největší a nejtěžší suchozemský savec, v Německu za vyhynulého. Nedávno se ale do pohoří Rothaargebirge vrá�lo malé
stádo těchto pozoruhodných zvířat. Do volné přírody se podařilo
umís�t několik exemplářů žijících původně v zaje�. Johannes pátrá společně se strážcem Jochenem Bornem po jejich stopách, aby
o těchto zvířatech zjis�l ještě více informací.
Divoká Francie – Široké pobřeží, drsný kraj
Režie: Fréderic Fougea, Jacques Malaterre, Rakousko 2014, 52 min
Francie, rozlohou největší země západní Evropy, nabízí podmanivé
přírodní krajiny a fascinující rozmanitost fauny a óry. Tvůrci dokumentu se zaměřili na nenarušené přírodní oblas� u břehů francouzských řek a na mořském pobřeží – prezentují nám napínavé
záběry, neobyčejné příběhy a úchvatné detailní i panorama�cké
snímky.
Koloběh života – Ovocný sad
Režie: Klaus Scheurich, Německo 2014, 44 min – nejlepší kamera
Život v ovocném sadu je jako pohyb na kolotoči, který se otáčí
ve čtyřech ročních obdobích. Každý tu bojuje sám za sebe, o svou
existenci, ať už jde o lovce nebo kořist, rostliny nebo stromy. Sad
demonstruje souhru jednotlivých druhů pozoruhodným způsobem, protože i člověk tu má své místo, zasahuje do děje, tvoří jeho
prostředí a má zásadní podíl na rozmanitos� života právě tady.
Vimperské noviny 9/2014 tel. 388 402 [email protected]
Strakonice
Nové
Štěkeň Kestřany Kestřany
Putim
Lhota
Hajská Přeborovice
uKestřan
•Radošovice
PředníZborovice
•StrunkovicenadVolyňkou
Němětice
Volyně
Nišovice
Malenice
Čkyně
•Hradčany
Bošice
Smrčná
•Bořanovice
•Boubská
Vimperk
•Klášterec
•Lipka
Kubova Huť
4. – 5. 10. 2014
Akce se koná za každého počasí
Dvoudenní putování podél řeky Volyňky a Otavy
1. DEN: Otevření Cyklotrasy Volyňka
Bezplatná doprava autobusem a vlakem
• 4.10.2014zČeskýchBudějovic(nakládání7:15h,odjezd8:00h),
příjezdKubovuHuťv9:30h(ČSADJIHOTRANSČB)
• 4.10.2014zTábora(nakládání6:45h,odjezd7:30h),příjezdna
KubovuHuťv9:30h(AutobusovádopravaZemanMalšice)
• 4.10.2014zPísku(nakládání7:15h.,odjezd8:00h.),příjezdna
KubovuHuťv9:30h(ČSADAUTOBUSYČeskéBudějovice)
• 4.10.zeStrakonic7:09h(ČD)příjezdnaKubovaHuťv8:38h
• registrace:ČDnádražíKubovaHuťod09:00h,start10:00h
• možnostdoregistracenatrase:Vimperkinfocentrum
11:00–12:00h,Volyněinfocentrum12:00–16:00h
• cíl:Strakonickýhrad,III.hradnínádvoří
–od16:00hodpoledníkulturníprogramavečerníposezení
vsále„UKata“
2. DEN: Podél Otavy do Písku
• 5.10.2014zPískuodZemskéhohřebčince(nakládání16:30h,
odjezdcca17:00h)
• start:Strakonickýhrad,II.hradnínádvoří,11:00h
• možnostdoregistrace:vmístěstartuod10:00h
• cíl:AreálCykloŠvec,UHřebčince2509,Písek
–slosováníúčastníkův15:30h–POZORcenuobdržípouze
přítomníúčastníci
– doStrakonicpříjezdcca17:00h,doVimperkapříjezdcca
17:30h(ČSADAUTOBUSYČeskéBudějovice)
–doČeskýchBudějovicpříjezdcca18:00h(ČSADJIHOTRANSČB)
–doTáborapříjezdcca18.00h(AutobusovádopravaZemanMalšice)
Kontakty
Hlavnícena:horské kolo GALAXY
• MIC Strakonice
tel.:383700700,e-mail:[email protected]
www.strakonice.eu
–kulturníprogramaobčerstvení
–od13:30cyklistickýzávoddětíamládežeGALAXY
CYKLOŠVECJFAUTOCENTRUMECOMODULA–sledujte
zvláštníplakáty
• TIS Vimperk
tel.:388402230,e-mail:[email protected]
www.vimperk.cz
Zajímavosti na trase
• IC Písek
tel.:387999999,e-mail:[email protected]
www.pisek.eu
PramenVolyňky,MinimuzemZlatéstezkyaMěstskázvonice
veVimperku,židovskásynagogaveČkyni,Městskémuzeum
veVolyni,MuzeumstředníhoPootavíStrakonice,středověké
tvrzeKestřany,ŽižkovamohylauSudoměře,Kamennýmost
v Písku,Zemskýhřebčinec.
• MIC Volyně
tel.:380123525,e-mail:[email protected]
www.volyne.eu
Rezervace bezplatné dopravy a ubytování
• Nadace Jihočeské cyklostezky
e-mail:[email protected]
www.jihoceske-cyklostezky.cz
• rezervacenanížeuvedenýchkontaktechdo1.10.2014
• noclehvinternátuVOŠ,SPŠaSOŠřemeselaslužeb,Strakonice,
tel.:383316146
mediálnípartneři:
Kubova Huť
Vimperk
Volyně
Strakonice
Písek
Písek
[email protected] 388 402 264
Vimperské noviny 9/2014
Vimperské noviny 9/2014 tel. 388 402 [email protected]
O naději v hospici
Vážení čtenáři, loni jsem Vám
v tomto čase psal o tom, komu
a jak prachatický hospic slouží, kolika vašim spoluobčanům
již mohl pomoci. Hospic začíná
tam, kde vítězná medicína končí, neboť vyčerpala veškeré cesty
vedoucí k vyléčení a člověka jeho
onemocnění ohrožuje na životě.
Slouží zejména onkologicky nemocným v závěrečných fázích
života. Každému je v hospici garantováno, že nebude trpět nesnesitelnou bolestí, v posledních
chvílích nezůstane osamocen
a za každých okolností zůstane
zachována jeho lidská důstojnost.
Tyto sliby jsme mohli naplňovat
i desítkám vašich vimperských
sousedů, které jsme doprovázeli
na věčnost.
O tom, co hospic je, má snad
již většina společnosti alespoň
povšechnou představu. Znalejší
vědí, že se jedná o zdravotnické
zařízení, které pečuje o terminálně nemocné. O ty, jimž svíčka
života dohořívá a u kterých byly
vyčerpány všechny možnosti
vedoucí k vyléčení. Zpravidla se
jedná o onkologicky nemocné,
průměrná doba pobytu se pohybuje okolo 30 dní. Ti ještě hloubavější vědí, že hospic se u pacienta soustředí nejen na zaléčení
bolesti tělesné, ale nedílně též
i duševní, sociální a duchovní.
Ovšem málokdo již ví, že hospic je zařízením, které se věnuje
také péči o pacientovy blízké. Jak
v období pobytu v hospici, tak
i po úmrtí, tj. ve fázi truchlení.
Jednou z aktivit, jimž se v péči
o pozůstalé věnujeme, jsou tzv.
Vzpomínková setkání. Přibližně
s čtvrtročním odstupem zveme
blízké těch, kterým jsme směli
sloužit a doprovodit je na Věčnost. Každé setkání sestává ze
dvou částí. První je bohoslužba,
při které jsou mj. čtena jména našich zemřelých pacientů
a přímluva za ně. Bývá jich nemálo – ročně dochováme přes
dvě stovky těžce nevyléčitelně
nemocných. Při třech setkáních
za rok to znamená vždy asi sedmdesátku jmen.
Všechna jsou zapsána v Knize
živých, trvale uložené na viditelném místě v hospicové kapli sv.
Jana Pavla II. Je to velká kniha,
která má pro každý den v roce
jednu svou, daným datem nadepsanou, stránku. V ní jsou
zapsáni ti, kteří v ten den odešli
na Druhý břeh v různých po sobě
jdoucích letech. Kniha je trvalou
připomínkou těch, kteří se u nás
léčili. Většině lékaři utišili bolesti
těla, mnohým ustaly bolesti duše,
došli smíření v rodině, se sebou
samými, s Bohem. I proto je možná o tyto akce zájem a příbuzní
přijíždějí i z větších vzdáleností,
z celého kraje. Paradoxně někdy
nejvíce pro ty, kteří nejsou věřícími a kteří zvolili nešťastnou
formu pohřbu – rozptylovou
loučku. Nemají hrob, ke kterému
se mohou navracet, vzpomínat
u něj a vést potomky. A tak se
stává, že na Knihu živých, na příslušnou stránku, se jezdí podívat
a zavzpomínat příbuzní i mnoho
let po úmrtí milovaného blízkého. Kniha se tak stala pevným
bodem jejich životů a připomínkou rodinných pout.
Po bohoslužbě pozveme všechny účastníky na občerstvení a děkujeme jim za důvěru, ve které
nám svěřili své nejbližší. Věříme,
že u většiny z nich jsme naplnili
ideál hospicové péče – aby člověk
odcházel z tohoto světa bez bolesti, usmířen a s vděčností za život, který mu byl dán.
Pozůstalí a zaměstnanci hospice se setkávají nad kávou a zákuskem, vzpomínají na to dobré, co
mohli prožít. Nebývají to setkání
v slzách, smutku či depresi. Snad
proto, že odchod z tohoto světa
byl hezčí a bezbolestnější, než se
ti, kteří hospic zvolili, zpočátku
obávali. Jsou to spíše setkání pokorného a děkovného ohlédnutí,
vřelé pospolitosti. Setkání povzbudivá k tomu propustit blízkého, nalézt odvahu, nestalo-li se
tak již, říci mu v duchu pět nejdůležitějších vět v životě: Děkuji Ti!
Odpusť mi! Odpouštím Ti! Mám
Tě rád! Můžeš jít!
Znějí-li uvedené řádky málo
reálně, snad je doplní slova pozůstalých po našich pacientech.
„…děkuji velmi za Vaše vlídná
slova, za Vaši péči, lásku a starostlivost o ni. Za to, že jste jí byli
oporou a pomocí v jejím těžkém
období. Děkuji za Vaše nesmírné
pochopení, porozumění, za Vaše
úsměvy a vlídná slova, pohlazení. Děkuji za to, že jsme ji mohli
kdykoliv navštěvovat a být s ní.“
(Z dopisu vnučky pacientky.)
„…Jsme všichni šťastní, že tatínek mohl poslední dny trávit právě u Vás. Je též velmi důležité, že
umožníte blízkým trávit poslední
dny s nemocným. Myslíme si, že
nic lepšího jsme my a především
vy udělat pro něho nemohli…“
(Z dopisu dcery pacienta.)
„…Několikrát jsem maminku
navštívil a byl jsem velmi příjemně překvapen péčí a pozorností,
kterou je u Vás zahrnuta. Dojala
mne všudypřítomná laskavost
a něha. Důstojný přístup Vašich
zaměstnanců, ale i dobrovolníků
k lidem v nejkřehčí chvíli jejich
života, plný projevů úcty a lásky,
je zcela nevídaný. Netušil jsem,
po zkušenosti s LDN či internou
okresní nemocnice, že takový
zázrak může u nás existovat.“
(Z dopisu syna pacientky.)
Ne vždy je naše práce snadná.
Ale, navzdory ekonomickým potížím a nevstřícnosti škarohlídů,
má smysl. Protože každý člověk
se snaží dělat v životě, co umí,
aby si zachoval lidskou důstojnost. Při umírání je někdy třeba,
aby však jeho důstojnost hájil
někdo jiný. Navíc, snažíme-li se
zlepšovat péči o křehké a slabé,
zvyšujeme i svoji vlastní naději
na to, že jednou z tohoto světa
nebudeme odcházet v osamění
a trápení. Více informací naleznete na www.hospicpt.cz.
PhDr. Robert Huneš,
ředitel Hospice
sv. Jana N. Neumanna, o. p. s.
Když není lhostejný život souseda
Začátkem srpna v podvečerních hodinách při cestě domů
jsem byla přivolána paní Janoudovou a paní Machovou, které
seděly na lavičce před pečovatelským domem v ulici Svornosti,
a sdělily mně, že již druhý den
neviděly svého souseda, neozýval se, když na něj zvonily, a proto
mají strach o jeho zdraví i život.
Jejich soused je člověk, který každý den byl alespoň před domem
na lavičce nebo byl viděn v okně.
Sama jsem byla přítomna, kdy
tohoto muže odvážela zdravotní
ambulance do nemocnice z důvodů zdravotních komplikací a bylo
nezbytné zavolat hasiče a Policii
ČR za účelem násilného otevření
dveří. Z možné obavy opakování
náhlé nevolnosti u tohoto pána,
jsem přivolala strážníky městské policie a pracovníka Městské správy domů. Po hlasitém
klepání na vchodové dveře bytu
se ozýval tichý hlas. Pak již události nabraly rychlý spád a bylo
okamžitě přistoupeno k opětovnému násilnému otevření dveří.
Nájemník bytu ležel na posteli,
ale nebyl schopen vstát bez cizí
pomoci. Dobrou zprávou bylo,
že reagoval a byl při smyslech.
Strážníci městské policie zavolali
záchranou lékařskou službu, která po základním ošetření odvezla
pacienta do nemocnice. O jeho
zdravotním stavu byl vyrozuměn
nejbližší příbuzný.
Díky všímavosti sousedek paní
Janoudové a paní Machové byl
zachráněn lidský život. Je dobrou
zprávou, že jsou mezi námi lidé,
kterým není lhostejný život
ostatních, a všimnou si, že někoho neviděli delší dobu. Za tento čin náleží velké poděkování
oběma občankám našeho města
paní Janoudové z ulice Svornosti
a paní Machové z domu s pečovatelkou službou, neboť svojí všímavostí zachránily lidský život.
Ing. Jaroslava Martanová,
místostarostka
Vimperské noviny 9/2014
[email protected] 388 402 264
Romský taneční soubor
reprezentoval Vimperk
Vimperský romský taneční
soubor Čhave Devlastar se 30. 5.
2014 zúčastnil 16. ročníku světového romského festivalu Khamoro v Praze. V rámci tohoto
festivalu se soubor představil
na defilé, jehož začátek se konal
na Václavském náměstí a končil na Staroměstském náměstí.
Společně s vimperským tanečním souborem se zde představily
vybrané romské taneční soubory
a kapely z celé České republiky. Následně se taneční soubor
odebral na Khamoro – Dětský
den. Zde byl připraven bohatý
program. Děti se zde mohly zúčastnit různých soutěží. Součástí
programu bylo také vystoupení
romské skupiny UGC, z čehož
byly nadšené zejména dívky, které tuto skupinu obdivují. V rámci
této akce vimperský soubor také
představil své taneční vystoupení
a sklidil veliký úspěch.
Dne 15. června 2014 se vimperský taneční soubor Čhave
Devlestar spolu s volarským
souborem Roma Star zúčastnil
v Praze na Žofíně zajímavého
festivalu nazvaného Poupění
– Strýt*tyjátr. Jednalo se o 5.
ročník festivalu dětských diva-
delních a tanečních souborů,
mladých hudebních orchestrů,
kapel a uměleckých vystoupení.
Patronkou festivalu byla herečka Eva Holubová, se kterou měli
členové obou souborů možnost si
popovídat či se s ní vyfotografovat. Každý ze souborů vystoupil
s 30minutovým představením
a od diváků se dočkal nadšeného
potlesku. Průběžně s festivalem
probíhaly výtvarné dílny, kreslení, malování, dětské hry a soutěže.
Takováto veřejná vystoupení
jsou pro romský soubor velikou
odměnou. Děti při těchto vystoupeních zažívají pocit úspěchu, uznání a pocit přijetí publikem, které je odmění potleskem.
Soubory se podílejí na udržování romských tradic, romského
folkloru, který většina lidí, někdy
i samotní Romové, již neznají.
Obě akce se konaly díky finančním prostředkům na cestovné,
které poskytly paní Věra Vávrová (firma VAVI), MUDr. Šárka Janásková, Oblastní charita
Vimperk a město Volary.
Andrea Kavanová, DiS.,
sociální pracovnice OCH
Vimperk
Blahopřejeme
Občané Vimperska, kteří oslavili svá životní jubilea
v červenci a srpnu:
Emilie Prošková,
František Fiala,
Marie Čejková,
Anna Brathová,
Alois Dolejš,
Marie Škopková,
Václav Daňha,
Ján Kapák,
Vlasta Bostlová,
Edita Bostlová,
Marie Wawrů,
Zdeněk Škopek,
Julie Pekárková,
Božena Kubíčková,
Anna Stará,
Božena Zábranská,
Marie Čechová,
Jan Pokorný,
Ludmila Staňková,
Marie Krůčková,
Milada Maštalířová,
Věra Hajtingrová,
Jaroslava Márová,
Věra Marešová,
Věra Liehnová,
Hildegarda Pankratzová,
Jan Matějka,
Ludmila Bubalová,
Zdeňka Bendová,
Marie Lukešová,
Václav Mondl,
Marie Roblová,
Marie Součková.
Akce
MO STP VIMPERK
Dne 18. 7. se konal zájezd
na Křemžšký veletrh, spojený
s návštěvou ZOO v Hluboké nad
Vltavou. Tento zájezd byl plně
obsazen a všem se moc líbil i proto, že nám přálo počasí.
Dne 12. 8. se naši členové
zúčastnili divadelního představení Kráska a zvíře v Týně nad
Vltavou. Také nám přálo počasí
a nepršelo.
Dne 19. 8. jsme pořádali turnaj
Tří měst v bowlingu, kterého se
zúčastnila družstva z Vimperka,
Prachatic a Volar. 1. místo Volary, 2. místo Vimperk a 3. místo
Prachatice.
Do konce tohoto roku se
uskuteční:
Hydroterapie Waldkirchen:
30. 8., 20. 9., 18. 10., 8. 11., 6. 12.
Dostupná Šumava: 8. 10.
Chorvatsko Vodice: 5. 9.–14. 9.
Maďarsko lázně Bükfürdo:
23. 11.–27. 11.
Za výbor V. Zwettlerová
Poděkování
Velmi děkujeme všem zaměstnancům Domu klidného
stáří v Pravětíně, kteří se již
několik let svědomitě starají
o naši maminku, paní Janu
Vítovcovou, jen díky jejich
maximální systematické péči
je její zdravotní stav stabilizovaný. Celé zařízení poskytuje
opravdu důstojnou náhradu
lidem, kteří již nemohou žít
doma. Laskavý přístup, srdečná domácí atmosféra, úcta
a snaha jak zpříjemnit a obohatit život seniorů je v tomto
zařízení samozřejmostí.
Moc si této práce vážíme.
Rodina Vítovcova
Město Vimperk přeje touto cestou oslavencům hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti do dalších let.
Helena Váchová, matrikářka
Vimperské noviny 9/2014 tel. 388 402 [email protected]
Kulturní přehled
MěKS Vimperk
Neděle 7. 9. 2014, 15.00 hodin
ŠUMAVSKÝ KORBEL
Tradiční setkání harmonikářů z blízka i daleka.
Vstupné dobrovolné.
Pondělí 8. 9. 2014, 15.30 hodin
ZASTUPITELSTVO MĚSTA VIMPERKA
Poslední zasedání v tomto volebním období.
Úterý 9. 9. 2014, 18.00 hodin
BENEFIČNÍ BĚH
Výtěžek bude věnován na projekt NEXUS pro osoby v ohrožení
zdraví nebo života.
Startovné 50 a 30 Kč.
Středa 10. 9. 2014, 19.00 hodin
CESTOPIS: ČÍNA
Východní část Číny v projekci Pavla Šimečka.
Velkoplošná projekce, vstupné dobrovolné.
Vimperk
kino Šumava Vimperk
Úterý 2. 9. 2014, 20.00 hodin
MUŽ, KTERÝ SE SMĚJE
Drama, Francie, 2012, 95 min.
Režie: Jean-Pierre Améris.
Předloha: Victor Hugo (kniha).
Hrají: Gérard Depardieu,
Emmanuelle Seigner, Marc-André
Grondin, Jiří Maria Sieber a další.
Variace na stejnojmenný román
Victora Huga, v jedné z hlavních
rolí s Gérardem Depardieu, vznikla částečně i v české
koprodukci v Barrandovských ateliérech.
úterý 9. 9. 2014, 20.00 hodin
KLUB POSLEDNÍ NADĚJE
Drama / Životopisný / Historický,
USA, 2013, 117 min.
Režie: Jean-Marc Vallée
Hrají: Matthew McConaughey,
Jared Leto, Jennifer Garner, Steve
Zahn a další.
Elektrikář a příležitostný jezdec rodea Ron Woodroof se od
lékařů dozvídá, že má AIDS a že mu nezbývá více než 30 dnů
života.
Úterý 16. 9. 2014, 20.00 hodin
CIZÍ OBĚD
Sobota 13. 9. 2014, 15.00 hodin, Vodník.
20 LET MĚSTSKÝCH LESŮ
Kuchařský tandem Kluci v akci, skupina Parkán, dřevorubecké
soutěže, kouzelník a mnoho dalšího.
Vstup zdarma.
Čtvrtek 18. 9. 2014, 10.00 hodin
AKADEMIE SENIORŮ
Zápis do 6. ročníku seniorského vzdělávání.
Úterý 23. – pátek 26. 9. 2014
NATURVISION
13. ročník filmového festivalu o zvířatech a přírodě.
Sobota 27. září 2014, 19.00 hodin, zámecká kaple.
SVATOVÁCLAVSKÝ KONCERT
Vystoupí smyčcové Pellant trio.
Vstupné dobrovolné.
Sobota 27. září 2014, 19.00 hodin
TANEČNÍ KURZY PRO MLÁDEŽ
Úvodní lekce tanečních kurzů Taneční školy Tomáše Gaudníka.
Neděle 28. září 2014, 18.00 hodin
TANČÍRNA PRO DOSPĚLÉ
Taneční škola Tomáše Gaudníka.
Drama / Romantický / Komedie,
Indie / Francie / Německo / USA,
2013, 104 min. Režie: Ritesh Batra.
Hrají: Irrfan Khan, Nimrat Kaur,
Nawazuddin Siddiqui.
Už 120 let posílají ženy v Bombaji
svým manželům do práce obědy v kastrůlkách prostřednictvím
pozoruhodné sítě poslíčků. Vědci z Harvardovy univerzity tento
dokonalý doručovací systém analyzovali a dospěli k závěru, že
na špatnou adresu doputuje jen jeden z milionu obědů.
Úterý 30. 9. 2014, 20.00 hodin
STOLETÝ STAŘÍK, KTERÝ VYLEZL Z OKNA A ZMIZEL
Dobrodružný / Komedie / Drama, Švédsko, 2013, 114 min.
Režie: Felix Herngren
Hrají: Robert Gustafsson, David Wiberg, Mia Skäringer, Alan
Ford, David Shackleton, Miglen Mirtchev
Filmové zpracování jedné z neúspěšnějších knih poslední doby.
Vimperské noviny 9/2014
[email protected] 388 402 264
Nabídka kroužků DDM Vimperk
Organizační informace
Zájmová činnost začíná 29. září 2014 a končí 1. června 2015. Přihlášky neposílejte e-mailem ani poštou. Je nutno předat je osobně při
zápisu do zájmových kroužků. Zápis do zájmových kroužků se koná
v měsíci září vždy od 9.00 do 11.00 a od 13.00 do 16.00 hodin v prostorách DDM Vimperk, Smetanova 405, (úterý–čtvrtek), nebo jiný
den po telefonické domluvě. Činnost kroužků bude zahájena v pondělí 29. září 2014, dle rozvrhu. V nabídce je uveden den a čas schůzek.
Kroužky se otevřou v závislosti na počtu zájemců, kteří odevzdají přihlášku. Uvedená výše zápisného u jednotlivých kroužků se týká celého
školního roku 2014–2015. Každý zájemce zaplatí úhradu v kanceláři
DDM do 30. 10. 2014 (pondělí–čtvrtek od 13.00 do 17.00 hodin).
Lze platit i převodem s určeným VS, který vám bude sdělen v kanceláři DDM. Bližší informace a přihlášku do kroužku můžete získat
přímo v DDM Vimperk nebo na www.ddm–prachatice.cz.
Dům dětí a mládeže, Smetanova 405, 385 01 Vimperk,
telefon, fax. 388 411 164, 776 325 146, 605 370 746,
[email protected]
Aktivity pro nejmenší
Kamarád
Hry, četba, cvičení a tvoření,
pro maminky s dětmi, vedoucí
Štěpánka Havrdová, v DDM, úterý 9.30–11.00, 700 Kč, 1. schůzka
30. 9.
Přírodovědné
Rybářský kroužek
Poznávání ryb a jiných živočichů v českých tocích a stojatých
vodách, jehož cílem je příprava
na získání rybářského lístku. Děti
se naučí základní techniky rybaření. 7–17 let, vedoucí Milan Sojka, v DDM, čtvrtek 16.00–18.00,
500 Kč, 1. schůzka 2. 10.
Taneční kroužky
Dětské tance – NOVINKA
Jednoduché i složité taneční
sestavy se základními prvky hip
hopu, orientálního, irského, latinskoamerického i country tance. Na konci pololetí akce pro děti
(discoples, disko) – v ceně úplaty
za kroužek. Možnost zúčastnit
se různých vystoupení, amatérských tanečních soutěží.
5–8 let, vedoucí Petra Hovorková, taneční sál ve FITNES
CENTRU „MOVE TO LIVE“–
Vimperk: pondělí 15.00– 16.00,
2 000 Kč (lektorka–www.fitnessvimperk.cz),
9–11 let, vedoucí Petra Hovorková, taneční sál ve FITNES
CENTRU „MOVE TO LIVE“–
Vimperk, pondělí 16.00– 17.00,
2 000 Kč (lektorka–www.fitnessvimperk.cz),
12–15 let, vedoucí Michaela
Sochová, taneční sál ve FITNES
CENTRU „MOVE TO LIVE“ –
Vimperk, pondělí 17.00– 18.00,
2 000 Kč (lektorka–www.fitnessvimperk.cz).
1. schůzka pro všechny přihlášené bude upřesněna (bližší
informace v DDM).
Country tance – NOVINKA
Vedouc. Mařík Zbyněk – člen
a lektor taneční skupiny Osm
a půl opice Strakonice, www.
osmapulopice.cz). Určeno pro
tanečně a sportovně nadané děti
a všem, které mají rády tanec.
Vystoupení na kulturních akcích.
Od 8 let a starší (dospělí), podle
zájmu budou vytvořeny taneční
skupiny. 1. schůzka 2. 10. čtvrtek
16.00 hodin, v DDM – čas pravidelných schůzek bude upřesněn,
cena 1 000 Kč za školní rok.
ESTETICKÉ
Výtvarný kroužek
s keramikou
Děti si osvojí základní techniky práce s barvou a hmotou.
Kresba, malba, prostorová tvorba
a experimentování s výtvarnými
technikami. Založen na tvořivosti dětí. 6–15 let, vedoucí Jitka Martanová, v DDM, úterý,
13.00–14.30, 900 Kč, 1. schůzka
30. 9.
Keramika I. – pokročilí
Modelování a práce s hlínou,
dekorace pomocí glazur, engob,
barvítek. 7–15 let, vedoucí Jitka
Martanová, v DDM, úterý 14.30–
16.00, 900 Kč, 1. schůzka 30. 9.
Keramika – začátečníci
Modelování a práce s hlínou,
začátečníci. 5–8 let, vedoucí Jitka Martanová, v DDM, středa
13.00–14.00, 700 Kč, 1. schůzka
1. 10.
Keramika II.– pokročilí
Modelování a práce s hlínou,
modelování podle vlastních
návrhů, což zahrnuje užitkové
a ozdobné předměty – reliéfy,
plastiky, nádobky aj. dekorace
pomocí glazur, engob, barvítek,
točení na hrnčířském kruhu, odlévání do forem. 8–18 let, vedoucí
Jitka Martanová, v DDM, středa
14.30–16.15, 900 Kč, 1. schůzka
1. 10.
Keramika III. – pro zdravé
i handicapované děti
Modelování a práce s hlínou,
modelování podle vlastních návrhů, dekorace pomocí glazur
a engob. 9–16 let, vedoucí Štěpánka Havrdová, v DDM, čtvrtek
15.00–16.30, 900 Kč, 1. schůzka
2. 10.
Keramický kurz pro
studenty – NOVINKA
Modelování a práce s hlínou,
modelování podle vlastních
návrhů, což zahrnuje užitkové
a ozdobné předměty – reliéfy,
plastiky, nádobky aj. dekorace
pomocí glazur, engob, barvítek,
točení na hrnčířském kruhu, odlévání do forem (omezený počet
účastníků), vedoucí Jitka Martanová, v DDM, 1. schůzka v pátek
10. 10., ve 14.00 hodin, kde bude
upřesněn čas schůzek, (10 lekcí –
1 000 Kč.
Klub seniorů – aktivně
i v důchodu – NOVINKA
Modelování a práce s hlínou
a jiné rukodělné činnosti, besedy,
cvičení, vedoucí Jitka Martanová,
v DDM (omezený počet účastníků), úterý, 9.30–11.00, 10 lekcí –
800 Kč, 1. schůzka 7. 10.
Výtvarná dílna pro
dospělé – kurz – NOVINKA
Textilní techniky, dekorace,
šperky, práce s pedigem a další tvořivá činnost, lektor Jitka
Martanová, Libuše Pfeiferová
(omezený počet účastníků), středa, 18.00–19.30, v DDM, 10 lekcí
1 000 Kč. 1. schůzka 14. 10.
Rukodělné kroužky
Tvořivé čarování
Práce s korálky – tvoření šperků a ozdob z různých bižuterních
technik, oděvní doplňky z různých materiálů. 8–18 let, vedoucí Štěpánka Havrdová, v DDM,
pondělí,14.30–16.00, 800 Kč, 1.
schůzka 29. 9.
Dovedné ruce I.
Tvorba dárků a dekorací k výzdobě interiéru, výroba šperků
a oděvních doplňků z různých
materiálů. Od 6 let, vedoucí Eva
Kubišová, v DDM, středa, 13.00–
14.00, pro mladší děti, 700 Kč, 1.
schůzka 1. 10.
Dovedné ruce II.
Děti se seznámí s tradičními i netradičními výtvarnými
technikami, s různými materiály
a jejich uplatněním v současné
módě, výzdobě interiéru a výro-
bě dárečků k různým příležitostem. Připraveno je. pletení předmětů z pedigu, textilní techniky
– předměty do bytu a zdobení
oděvů, šperky z fima, korálků,
drátků, zdobení skla a porcelánu, šití na šicím stroji. 9–15 let,
vedoucí Eva Kubišová, v DDM,
středa, 14.00–15.30, pro starší
děti, 800 Kč, 1. schůzka 1. 10.
Hudební kroužky
Zdravé pískání
Pískání pro radost a zdraví, správné dýchání – pro děti
alergické. 5–11 let, vedoucí
Eva Kubišová, v DDM, pondělí,13.00–14.00, 500 Kč, 1. schůzka 29. 9.
Kytara
Kroužek je zaměřen především
na zvládnutí doprovodu písní
pomocí akordových kytarových
značek. 8–15 let, vedoucí Libuše
Netáhlová, v DDM, středa nebo
čtvrtek, 16.00–17.30, 550 Kč,
1. schůzka 2. 10. (bude upřesněn
termín).
Technika
Radiotechnický kroužek
Činnost kroužku bude materiálně podporována Střední školou
Vimperk a firmou ROHDE SCHWARZ Vimperk. Seznámení se
základy radiotechniky.
Je zaměřen na elektroniku
a stavbu jednoduchých elektronických zařízení, měřících
a zkoušecích přístrojů. Zájemci
zde získají znalosti, které mohou
být prospěšné pro učební obor,
následné studium nebo zájmovou činnost. Od 10 let, vedoucí
Daniel Tomášek, Václav Vácha,
pondělí, 14.30, 700 Kč, 1. schůzka
6. 10., v DDM.
Konstruktéři– NOVINKA
Kroužek pro stavitele a malé
konstruktéry funkčních hraček z české klasiky – stavebnice
merkur – montáže s opravdovými šrouby a kovovými prvky. Děti
budou stavět od jednoduchých
konstrukcí po složitější. Rozvoj
zručnosti a vztahu k technice
a technickým oborům. Od 7 let,
vedoucí Eva Kubišová, v DDM,
úterý, 14.00– 15.30, 500 Kč,
1. schůzka 30. 9.
Ostatní
Kroužek vaření
Pro děti, které rády pomáhají a chtějí se dále zdokonalovat
v přípravě pokrmů a základech
stolování. Od 7 let, vedoucí Radoslav Spurný (profesionální
kuchař), v DDM, pondělí 15.00–
17.30, 900 Kč, kroužek bude 2 x
za měsíc.
Vimperské noviny 9/2014 tel. 388 402 [email protected]
Pralinky – NOVINKA
Pro děti, které rády pomáhají
v kuchyni při pečení. Budete se
učit péci muffiny, perníčky, zhotovíte marcipán a výrobky z něj,
naučíte se dělat zmrzlinu, domácí
čokoládu, upečete si a nazdobíte
dort. Od 8 let, vedoucí Romana Vintrová, v DDM, čtvrtek,
od 13.00 nebo od 15.00, 1 000 Kč,
1. schůzka 2. 10.
Divadélko
Náplň: Od základních divadelních dovedností přes hlasovou
průpravu, pohybovou průpravu,
práci s rytmem, textem, k tvorbě
divadelního představení – nácvik
pohádky, vystoupení na kulturních akcích. Vedoucí Libuše Netáhlová, v DDM.
6–10 let, úterý 15.30–16.30,
550 Kč, 1. schůzka 1. 10.,
10–15 let, úterý 16.30–18.00,
600 Kč, 1. schůzka 1. 10.,
12–18 let úterý 18.00– 20.00,
650 Kč, 1. schůzka 1. 10.
Loutkové divadlo
Kašpárek
Děti se budou učit vnímat
loutku jako postavu a oživit ji.
Cílem je pomoci dětem zbavit se
trémy, vést je k tvořivosti, představivosti a rozvíjet u nich komunikativní dovednosti. Společně
připraví vystoupení . 8–15 let,
vedoucí Eva Kubišová, v DDM,
pondělí 14.00–15.30, 500 Kč,
1. schůzka 29. 9.
Jazykové kroužky
Angličtina pro pokročilé
– NOVINKA
Příprava dětí na cambrige
zkoušky – 1. úroveň. Vedoucí
Mgr. Jana Doležalová, v DDM,
1. schůzka v pondělí 6. 10.
ve 14.00, bližší informace na
1. schůzce. Omezený počet účastníků, výběr účastníků, 600 Kč
Hrátky s angličtinou
Výuka hravou formou, seznámení s jazykem pomocí her,
písní a říkadel, důraz kladen
na mluvený projev. Pro školáky,
kteří potřebují školní učivo nejen
pochopit, ale i procvičit. 7–12
let, vedoucí Veronika Mrázová,
v DDM. 1. schůzka bude v pondělí 29. 9. ve 14.30, den a čas schůzek bude upřesněn podle zájmu
dětí, 600 Kč.
Hrátky s němčinou
Pokud chcete poznat jazyk
našich sousedů, přijďte mezi nás.
Budeme si hrát, malovat, zpívat,
povídat, vařit – vše v němčině.
Naučíte se mluvit v základních
denních situacích (v obchodě,
u doktora…). Podle zájmu se
utvoří počet skupin. 9–12 let,
vedoucí Mgr. Edita Wölflová,
v DDM. 1. schůzka bude v úterý
30. 9. ve 14.30, den a čas schůzek
bude upřesněn podle zájmu dětí,
600 Kč.
Sportovní kroužky
Geocaching, lovci
pokladů – NOVINKA
Geocaaching je dobrodružství, hra pro všechny, hra spojující prostřednictvím internetu tisíce lidí po celém světě.
Účastníci hry hledají podle GPS
systémů skrýše, odměna za nalezení se většinou ukrývá uvnitř
plastikového kontejneru. Určeno
pro děti, které rády luští, hledají
skryté poklady. Čekají je víkendové výpravy za keškami. Od
8 let, vedoucí Mgr. Kateřina Šartnerová, v DDM, čtvrtek (nebo
o víkendech), v 16.00 hodin,
1. schůzka 2. 10., 600 Kč.
Kroužek sportovního
lezení – NOVINKA
Seznámení se s jedním z odvětví horolezectví, se sportovním lezením. Základní technika
a první krůčky na lezecké stěně.
Trénink obratnosti, rozvoj síly,
děti budou mít možnost zkušenosti z kroužku vyzkoušet případně i v přírodě na skalách nebo
možnost návštěvy lezeckého centra v Písku. Pro chlapce i děvčata
od 7 let, vedoucí Miroslav Kadlec.
Pondělí, v 16.30– 18.00, 1 300 Kč.
1. schůzka v pondělí 29. 9. v tělocvičně Gymnázia Vimperk – Mírová 540.
Klub stolního tenisu–
NOVINKA
Tréninková výuka, spolupráce s oddílem ST, využití robopongu. 8–16 let, vedoucí Jitka
Martanová, Jiří Hyka, Jiří Slavík.
1. schůzka v pondělí 6. 10.,
v DDM v 16.00 hodin, tréninková výuka 1 x za měsíc – 2 hodiny,
(vše bude upřesněno na 1. schůzce) Cena 550 Kč.
Florbal I. – začátečníci
Náplň: Technika f lorbalu,
zlepšení fyzické kondice, hra,
strečink, účast na přátelských
turnajích. 7–9 let, vedoucí
Mgr. Jan Líkař, tělocvična ZŠ
Smetanova 405, pondělí, 14.00–
15.00, 700 Kč, 1. schůzka 29. 9.
Florbal II. – pokročilí
10–15 let, vedoucí Mgr. Jan
Líkař, tělocvična ZŠ Smetanova
405, středa, 14.00–15.00, 700 Kč,
1. schůzka 1. 10.
Basketbal
Pro všechny kluky i holky od 7
let. Přijďte si zahrát, zatrénovat,
ale i utkat se v zápase s kamarády. Pokračování loňského kroužku, ale i pro nováčky. Vedoucí
Mgr. Jan Heřta, Martin Kubiš,
tělocvična ZŠ Smetanova 405.
1. schůzka v úterý 30. 9. v 16.00,
(na schůzce bude upřesněn čas
pravidelných schůzek), 800 Kč.
Hejbej se…
Základy míčových a jiných
pohybových her, vyzkoušíte si
manipulaci s míčem či jiným náčiním, budeme se učit spolupráci
ve hře – zásady fair play. Kroužek
je určen všem, kteří rádi sportují. Pro zpestření budou zařazeny moderní sportovní aktivity
(frisbie, kroket, házecí kroužky–
ringo...). Vedoucí Eva Kubišová,
tělocvična ZŠ Smetanova 405,
čtvrtek 14.00–15.00, 600 Kč,
1. schůzka 2. 10.
Šachy
„Šachy jsou duševní sport, který rozvíjí tvůrčí myšlení, paměť,
fantazii, přesnost, vůli. Šachy jsou
pro každého tím, co v nich hledá.
Pro jednoho jsou pouhou zábavou, pro druhého společenskou
záležitostí, pro třetího sportem,
čtvrtý je chápe jako umění, jiný
jim věnuje celý život“ (Michail
Tal, šachový mistr světa). 5–18
let, vedoucí Miroslav Hůlovec,
v DDM, pondělí, 16.00–18.00,
500 Kč, 1. schůzka 29. 9.
Sportovní gymnastika I.
Sportovní gymnastika je
vhodnou formou všestranného
pohybu, který napomáhá správnému držení těla, je vhodná pro
chlapce i děvčata, je to cvičení
nenáročné na výbavu, postačí
cvičky a gymnastický dres nebo
kraťasy a tričko. Trénink 1 x
týdně, 900 Kč, trénink 2 x týdně
1 100 Kč. 6–14 let, vedoucí Marie Kotlíková, Helena Roblová,
tělocvična ZŠ Smetanova 405,
středa, čtvrtek 16.30–18.30,
1. schůzka 1. 10.
Sportovní gymnastika II.
Trénink 1 x týdně, 900 Kč, trénink 2x týdně, 1 100 Kč. 6–14 let,
vedoucí Hana Košnarová, Pavla
Uhříčková, tělocvična ZŠ Smetanova 405, úterý, pátek 16.30–
18.30, 1. schůzka 30. 9.
Sportovní všestrannost
– cyklistika
Kromě cyklistiky si budete
moci vyzkoušet i další sporty
jako lyžování, bruslení a lední
hokej, základy skalního lezení
a sportovní gymnastiky a mnohé
další. Trénink 2 x týdně. 8–15 let,
vedoucí Mgr. Ondřej Šavrňák,
Jan Jedlička, v pondělí – tělocvična ZŠ Smetanova, ve středu
– tělocvična Gymnázia Mírová
540, pondělí, středa 16.30–18.00,
1 200 Kč, 1. schůzka 29. 9.
Připravujeme
Dny otevřených dveří v DDM,
divadelní představení, nové výukové programy pro ZŠ (celoročně), Drakiádu, závody ve sportovní gymnastice, bazar sportovních
potřeb (listopad 2014), vánoční
a velikonoční trhy v MěKS Vimperk, karneval na ledě, turnaj
ve vybíjené O velikonočního beránka, Den dětí a přehlídku dětských divadelních souborů, akce
a tábory v období prázdnin.
Tvořivé kurzy pro
dospělé
Řemeslné kurzy:
Adventní vazba – listopad
2014, vánoční dílna – prosinec
2014, šperkařská dílna – únor
2015, velikonoční dílna – březen
2015, pletení z pedigu – duben
2015.
Kurzy keramiky (leden–duben)– lektoři. Jitka Martanová,
Alena Kofroňová.
Kurz kresby a malby (leden–
květen)– lektor. Mgr. Jitka Přibylová.
Termíny a ceny kurzů budou
včas zveřejněny (Vimperské noviny, www.ddm–prachatice.cz).
Dům dětí a mládeže rozšiřuje služby pro veřejnost o logopedickou praxi PhDr. Jany
Tláskalové, klinické logopedky.
Jedná se o vyšetření a následné
ošetření řečových, sluchových
i hlasových vad.
Tato služba je bezplatná, je
hrazena za zdravotního pojištění klienta. Logopedická praxe bude probíhat v DDM, Smetanova 405, Vimperk, v učebně
č. 9.
Logopedickou pomoc mohou
využít nejen děti, ale i dospělí.
Na logopedii je nutno se předem objednat na telefonním
čísle. 723 442 744. Čas logopedického cvičení bude individuálně domluven.
Na každou návštěvu vezměte s sebou průkaz vaší příslušné
ZP, notýsek a přezutí (i pro doprovod). Bližší informace získáte
v přímo v DDM Vimperk.
Bc. Jiří Machart, ředitel
Pracoviště Vimperk:
Jitka Martanová,
vedoucí pracoviště,
Eva Kubišová,
pedagog volného času
Vimperské noviny 9/2014
[email protected] 388 402 264
i
Turistické
INFORMAČNÍ
STŘEDISKo
vimperk
Nám. Svobody 42
385 01 Vimperk
Otevírací doba:
Letní sezona – do14. 9. 2014
Po– čt: 8.00 – 17.00,
pá 8.00 – 15.00,
so 9.00 – 12.00,
12.30 – 15.00,
ne 9.00 – 12.00,
12.30 – 14.00.
od 15. 9. 2014
Po–pá:
9.00–11.30,
12.30–16.00.
Služby:
• prodej map, pohlednic, brožur,
suvenýrů,
• internet pro veřejnost – v provozní době TIS,
• kopírování, skenování, kroužková vazba, laminování,
• informace o historických
a kulturních památkách Vimperska a Šumavy,
• informace o přírodních a technických památkách Vimperska
a Šumavy,
• kontakty na ubytování a stravování,
• zajišťování provozu Minimuzea Zlaté stezky – otevírací
doba v provozní době TIS,
• Městská zvonice (z bezpečnostních důvodů uzavřena).
• VIMPERSKÝ KALENDÁŘ
2015 V PRODEJI.
Kontakt:
tel.: 388 402 230,
fax: 388 414 822,
[email protected],
www.info.vimperk.cz.
Služby
ve Vimperku
Městská knihovna
1. máje 194,
tel.: 388 411 457; 380 070 060.
Výpůjční doba pro dospělé:
Po, čt 10.00 – 11.30 hod.,
12.30 – 18.00 hod.
St 12.30 – 16.00 hod.
Výpůjční doba pro děti:
Po, st 12.30 – 16.00 hod.
Út
12.30 – 17.00 hod.
Tenisové mistrovství Vimperska 2014
V sobotu 21. 6. 2014 uspořádal
tenisový klub Šumavan Vimperk
1. tenisové mistrovství Vimperska ve dvouhře mužů. Turnaje se
zúčastnilo 14 hráčů z Vimperka
a okolí, kteří se za pěkného slunečného počasí utkali ve vyřa-
zovacích utkáních. Celkovým
vítězem a tenisovým mistrem
Vimperska pro rok 2014 se stal
domácí Michal Škopík, který
turnajem prošel suverénně bez
ztráty setu.
Miroslav Holub
Muzeum Vimperk
Úterý až neděle, od 9.00 do 16.00
hodin, poslední prohlídka v 15.00
hodin.V pondělí zavřeno.
Stálé expozice muzea: sklářství,
knihtisk, příroda.
Výstavy: Jaroslav Šafr – Sochy.
Výtvarná skupina Brány–obrazy,
sochy a grafiky předních českých
výtvarníků.
Zámek Vimperk
Úterý až neděle od 10.00 do 16.00
hodin, poslední prohlídka v 15.00
hodin. V pondělí zavřeno.
Bohoslužby
Kostel Navštívení Panny Marie:
Út–18.00 hod., fara,
st–18.00 hod., fara – tichá
adorace,
pá–18.00 hod., kostel,
ne–8.30 hod., kostel.
Bohoslužby
Evangelická církev metodistická,
misijní sbor Vimperk:
Každá neděle, kromě 1. neděle
v měsíci, budova Městské knihovny (bývalá „Lesnická škola“) 2. patro, 10.00 hod.
Sběrný dvůr
Sklářská ulice, tel.: 388 402 252.
Pondělí: 8.00–12.00 hod.,
14.00–18.00 hod.
Úterý: 14.00–18.00 hod.
Středa: 8.00–12.00 hod.,
14.00–18.00 hod.
Čtvrtek:Zavřeno.
Pátek: 14.00–18.00 hod.
Sobota: 8.00–12.00 hod.
Psí útulek ve Vimperku
Tel.. 388 402 229, e-mail: marie.
[email protected]
Barevné fotografie
Vážení čtenáři, od tohoto čísla budou ve VN vycházet čtyři barevné
strany, přičemž poslední dvě strany budou věnovány životu ve městě.
Budeme rádi, zašlete-li nám i své fotografie ve formátu JPG nebo TIFF
v rozlišení 300 DPI (cca 1100x800) s popiskem a jménem autora na
adresu: [email protected]
Redakce VN
Články zveřejněné pouze na webu VN:
Reakce na reakci – Ing. Mgr. Alois Dolejš
Lyžaři ze Ski klubu závodili v Krušlově
Sportovci z vimperského Ski
klubu Šumava se na konci srpna
zúčastnili prvního ročníku závodu na kolečkových lyžích mezi
Krušlovem a Vacovicemi na Strakonicku.
Do Krušlova přijela prakticky celá česká lyžařská elita již
od kategorie staršího žactva, přes
dorost, juniory až po dospělé.
A vimperští reprezentanti dosáhli v závodech skvělých úspěchů.
Závody ve svých věkových kategoriích vyhrál Ondřej Mánek,
Barbora Havlíčková a Andrea
Klementová. Na stupních vítězů
se umístil i Josef Tischler, Jakub
Švejda, Adéla Nováková, Jiří Mánek, Martin Hojdekr a Natálie
Grabmüllerová. Závody organizoval čkyňský sportovní oddíl
Outdoor Kids a účastnil se jich
i Martin Jakš, olympijský medai-
lista a mistr světa do 23 let. Ceny
předávala Blanka Milfaitová,
královna světové marmelády.
„Jako SKI Klub jsme v tento
termínu chtěli organizovat závod
na kolečkových lyžích mezi Horní
Vltavicí a Kvildou, ale z řady důvodů jsme to odložili. Proto jsme
rádi, že čkyňský oddíl připravil
tuto alternativu. Trať i závodní
zázemí bylo výborně připravené,
přijela silná konkurence a navíc
bylo ideální počasí. Pro tuto část
roku, jsou pro naše závodníky
kolečkové lyže ideální příprava,“
uvedl Zbyněk Pavlásek, trenér
Ski klubu Šumava, který celý závod v Krušlově moderoval.
Informace o závodě, jeho výsledcích včetně fotogalerie naleznete na webu www.cz-outdoorkids.eu.
Pavel Pechoušek
Vimperské noviny 9/2014 tel. 388 402 [email protected]
Pojďte si zaběhat
Benefiční běh městem Vimperk 2014
Oblastní charita Vimperk pořádá ve spolupráci s Gymnáziem
a Střední ekonomickou školou
Vimperk a Ski klubem Šumava
dne 9. 9. 2014 Benefiční běh městem Vimperk 2014. Start účastníků proběhne v 18.00 hodin
na dopravním hřišti u základní
školy TGM v parku, Pražská 167
ve Vimperku. Před samotným
startem od 17.00 hodin proběhne
prezence závodníků. Na ty, kteří
se vydají na start, čekají následující tratě (každý si bude moci
vybrat podle svých sil a možností): 2,5 km, 5 km, děti do pěti let
100 m (jedno kolo v parku), maminky s kočárky 200 m, vozíčkáři
(dvě kola v parku).
Trasu může symbolicky projít
i ten, kdo běhat nemůže, ale chce
benefiční akci podpořit.
Každý, kdo proběhne cílem,
dostane pamětní list s výsledným časem a jménem, aby si mohl
připomenout, že 9. 9. 2014 svými
silami pomohl realizovat dobrou
věc.
Každý závodník přispívá svým
startovným (dospělí 50 Kč, děti
a dorost 30 Kč).
Výtěžek akce bude věnován
na realizaci projektu NEXUS
ve Vimperku. Cílem tohoto projektu je poskytování okamžité
krizové pomoci osobám, které
jsou ohrožené na životě či zdraví.
Tuto pomoc poskytuje Oblastní
charita Vimperk od začátku roku
2014, využívají ji osoby, které
prožívají těžký traumatický zážitek (smrt blízkého člověka, vlastní závažné onemocnění, ztráta
rodiče, partnera, rozpad rodinných vztahů, šikana ve škole,
šikana v zaměstnání, trauma ze
zneužívání, týrání, napadení, domácího násilí, vážný úraz, ztráta
zaměstnání, dluhová past, těžké
deprese, sebevražedné úmysly,
sebepoškozování apod.).
Krizová intervence nabízí tyto
formy pomoci: poradenství, terapie zaměřená na řešení, rodinná
terapie, individuální terapie,
partnerská terapie, facilitace,
v případě potřeby asistované
kontakty rodiče s dítětem a asistované předávání dítěte rodiči.
Telefon: 739 739 886.
Prosíme všechny příznivce
sportu i dobré nálady, přijďte
podpořit dobrou věc.
Jana Brabcová,
pracovnice PR
Oblastní charity Vimperk
Program zimního stadionu
Veřejné bruslení
13. 9. sobota 14.00–15.30
14. 9. neděle 14.00–15.30
Lední hokej
14. 9. neděle 17.00
20. 9. sobota 10.15
20. 9. sobota 12.30
20. 9. sobota 15.15
21. 9. neděle 17.00
27. 9. sobota 9.00
27. 9. sobota 17.00
28. 9. neděle 11.00
Škola bruslení
3. 9. středa
7. 9. neděle
10. 9. středa
14. 9. neděle
16.00
12.30
16.00
12.30
21. 9. neděle 14.00–15.30
27. 9. sobota 15.00–16.30
28. 9. neděle 14.00–15.30
HC Vimperk – Písek
muži, příprava
HC Vimperk – Hluboká
MŽ
HC Vimperk – Strakonice
dorost
HC Vimperk – Klatovy
junioři
HC Vimperk – Strakonice muži, mistrovský
HC Vimperk – Český Krumlov
MŽ + SŽ
HC Vimperk – Strakonice
junioři
HC Vimperk – Rokycany
dorost
17. 9.
21. 9.
24. 9.
27. 9.
středa
neděle
středa
sobota
16.00
12.30
16.00
13.30
Podzimní seriál závodů
Termíny konání závo dů sriálu:
Úterý 16. 9. 2014 –TAM –SEM 1. – Vimperk, Sportovní areál
Vodník – Kros
Neděle 21. 9. 2014 – BĚH DO VRCHU VODNÍK (2. závod seriálu)
– Vimperk, Sportovní areál Vodník
Úterý 23. 9. 2014 – TAM–SEM 3. – Vimperk, Sportovní areál
Vodník – Opakované výběhy
Úterý 7. 10. 2014 – TAM–SEM 4. – Sportovní areál Vodník –
in-line brusle, kolečkové lyže
Neděle 12. 10. 2014 – LYŽAŘSÝ KROS (5. a finálový závod seriálu) – Vimperk, Hajná Hora – Kros
DDM VIMPERK a VÝLETNÍ RESTAURACE VODNÍK
DRAKIÁDA
5. ŘÍJNA
OD 14.00 HODIN
AREÁL VODNÍK
14 hod. REGISTRACE
SOUTĚŽ V LÉTÁNÍ
TVOŘIVÁ DÍLNA PRO DĚTI I RODIČE
Na všechny děti čekají diplomy a pro vítěze pěkné věcné ceny.
ZAJIŠTĚN TÁBORÁK, OPÉKÁNÍ BUŘTŮ.
V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNĚ POČASÍ
SE AKCE RUŠÍ.
Mažoretky Klapeto, seniorky, získaly 30. srpna na MS v Praze 4. místo za show
s názvem Malá mořská víla.
[email protected] 388 402 264
Řádková inzerce
• Peníze ihned! Koupíme starý nábytek, obrazy, sklo, bankovky, mince, knihy, sochy, hodiny,
hodinky, šavle, uniformy, knihy,
pohledy, myslivecké, vojenské,
hasičské předměty, staré hračky a jiné. Nabídněte jednotlivě,
sbírky nebo pozůstalosti. Tel:
722 777 672.
• Prodám byt 2+kk, DV, balkon, nová plast. okna a dveře zateplený, nízkonákladový,
parkování, 420 tis, volný. Tel.
724 340 449.
Rychlé, komplexní a levné
řešení- zámečnické, zednické, bourací, ruční výkopové,
údržbářské, úklidové, topenářské, instalatérské práce,
kácení stromů, hydraulické
štípání dřeva, čištění koberců mokrou cestou, doprava
materiálu vlast. vlekem. Hodinový manžel, přijedu kamkoliv ihned z Horní Vltavice –
3 Kč/km. 1. započ. hod. –
190 Kč, další 170 Kč – vč.
DPH. Tel. 775 645 581.
• Pronajmu byt 4+kk (115 m2)
v bytovém domě po celkové rekonstrukci, plynové vytápění,
plovoucí podlahy, velká terasa,
masážní sprch. kout, nová kuchyňská linka a sporák, poblíž
centra Vimperka. Nájemné 7 500
Kč/měsíc. Tel. 603 869 503.
Řádková inzerce
Uzávěrka dalšího čísla
22. 9. 2014 v 15 hodin.
PRODEJ
KROUHANÉHO
ZELÍ A HLÁVEK
Karel Pavelka, Hajská 24
368 01 Strakonice
Mobil: 604 361 964
www.zelihajska.cz
Začátek prodeje 15. září
Vimperské noviny 9/2014
ČSAD Jihotrans a. s.,
divize Vimperk
Špidrova 80, 385 01 Vimperk
nabízí ve svém areálu
•pronájem kanceláří 9–13 m2
•pronájem odstavné plochy,
parkování nákladních vozidel
•prodej motorové nafty
•objekt střežen PS Patrol
kontakt: 602 317 879 p. Švec
PRODEJ ZELÍ
Zelí hlávkové • Zelí krouhanka
Cibule na uskladnění - baleno po 5/10/25 kg
Kysané zelí • Brambory • Česnek
Aktuální ceny na www.farmaumiklasu.cz
budou známi v půlce září.
Prodej autobusové nádraží Vimperk –
11. 10. 2014 v 10:00 hodin
Objednávky p. Roučová,
tel.: 607 923 103, 388 426 082 – večer
Vimperské noviny 9/2014 tel. 388 402 [email protected]
„Ve Zdíkově
pracuji jako
Hledáte zaměstnání? Jste osoba se zdravotním
postižením?
dělnice, starám se zde o zeleň,
MESADA, občanské sdružení realizuje od 15. 4. 2013 do 14. 4. 2015
projekt s názvem „Podporované zaměstnávání – metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením III.“, registrační číslo:
CZ.1.04/3.3.05/96.00141. Oblastí realizace je Písecko, Vimpersko a Jindřichohradecko.
Projekt je určen pro osoby se zdravotním postižením a cílem je posílit
jejich pracovní začlenění. Po celou dobu je účastníkům projektu poskytováno intenzivní poradenství a podpora při vyhledávání, získávání
a udržení zaměstnání. Účastníci pravidelně dochází na individuální
konzultace a skupinové aktivity, jako jsou například job kluby, v rámci
kterých si účastníci procvičí získané znalosti a dovednosti.
MESADA, občanské sdružení spolupracuje také se zaměstnavateli působícími na Vimpersku, Jindřichohradecku a Písecku. Motivací pro zaměstnavatele je mimo jiné získání až sto procent finančních prostředků
na pokrytí mzdových nákladů pro osoby se zdravotním postižením,
a to na dobu šesti měsíců.
Příklad dobré praxe: Paní Eva se na naši organizaci obrátila s žádostí
o pomoc nalézt vhodné zaměstnání s ohledem na její zdravotní omezení. Za podpory pracovního konzultanta se jí podařilo v rámci projektu
nalézt zaměstnání v místě bydliště, u obce Zdíkov. Paní Eva je zde zaměstnána na pozici uklízeče veřejných prostranství. Toto zaměstnání
hodnotí kladně:
„Ve Zdíkově pracuji jako dělnice, starám se zde o zeleň, pomáhám v lese
sázet stromky, uklízím odpadky pohozené na místních komunikacích
apod. Práce se mi líbí a baví mě. Pracuji na čerstvém vzduchu a pracovní tempo si také mohu určovat sama, dle svých možností. To oceňuji ze
všeho nejvíce.“
pomáhám v lese sázet stromky,
uklízím odpadky pohozené na
místních komunikacích apod.
Práce se mi líbí a baví mě.
Pracuji na čerstvém vzduchu a
pracovní tempo si také mohu
určovat sama, dle svých
možností. To oceňuji ze všeho
nejvíce.“
Do projektu mohou vstupovat další zájemci!
Více informací získáte na www.mesada.eu nebo na adresách organizace:
• 1. máje 74, 385 01 Vimperk, tel: 388 411 718,
• Velké náměstí 119/13, 397 01 Písek, tel: 382 222 246,
• Růžová 30/II, 377 01 Jindřichův Hradec, tel: 384 321 513.
Projekt je realizován za podpory Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 3.3 Integrace sociálně vyloučených skupin
na trh práce.
Výprodej
plochy
prodejny
z důvodu
rušení
prodejny!
014
2
.
9
.
5
1
d
o
Sleva 50% na kuchyňské linky
+ spotřebiče – možno přiobjednání
skříněk k původním sestavám !
Výprodej ostatního nábytku –
stoly, konferenční stolky,
jednotlivé kuchyňské skříňky.
Kuchyňské studio MAGMAT s. r. o.
Otevírací doba: Po - Pa: 9.00-12.00, 13.00-17.00
Náměstí Svobody 16, 385 01 Vimperk • Tel. 388 412 754, 605 270 591
„Ve Zdíko
dělnice, sta
pomáhám v
uklízím odp
místních k
Práce se m
Pracuji na
pracovní te
určovat s
možností. T
nejvíce.“
Vimperské noviny 9/2014
[email protected] 388 402 264
Zveme vás do nově otevřeného obchodu S P O R T
práce v NĚMECKU
oblast Passau
ŘIDIČ C+E, KLEMPÍŘ,
FRÉZAŘ, DĚLNÍK
Požadavky:
komunikativní NJ, praxe
v oboru
27.000Kč
Kč -- 45.000
45.000 Kč
27.000
Kč
ČISTÉHO, ubytování
ubytování
ČISTÉHO,
+420 608 094 555
[email protected]
www.jobleader.cz
Najdete nás (bývalý Proles) Nádražní 236, Vimperk
Najdete nás u autobusového nádraží
Pro sportovní či volnočasové aktivity nabízíme široký sortiment pro dospělé i děti
technické funkční oblečení Craft, Helly Hansen, Progress, Kalaš, Kama, RVC, Didriksons1913,
Lasting, Loap, Reima, Vimperk
Nordblanc, Swix, Odlo, Schoffel, Axon…
Obuv sportovní i volnočasovou Helly Hansen, Loap, Reima, Nordblanc, VJ obuv…
Dále u nás je možné zakoupit mnoho dalších sportovních doplňků k zimním i letním aktivitám
Pro sportovní či volnočasové aktivity
DÁRKOVÉ POUKAZY
pro dospělé i děti
funkční oblečení Craft, Helly Hansen,
Progress, Kalaš, Kama, RVC, Didriksons1913,
Lasting, Loap, Reima, Nordblanc, Swix, Odlo,
Schoffel, Axon…
Obuv sportovní i volnočasovou Helly Hansen,
Loap, Reima, Nordblanc, VJ obuv…
Poskytneme rady, jaké oblečení či obuv potřebujete, aby jste se cítili v pohodě
Nevíte si rady s výběrem pro vaše blízké? Připravili jsme pro vás
a obdarovaný si vybere podle svého zájmu a vkusu
TĚŠÍME SE NA VAŠÍ NÁVŠTĚVU, 603 583 606, 777 066 539
Dále u nás je možné zakoupit mnoho dalších
sportovních doplňků k zimním i letním aktivitám
Poskytneme rady, jaké oblečení či obuv potřebujete,
aby jste se cítili v pohodě
Nevíte si rady s výběrem pro vaše blízké?
Připravili jsme pro vás
DÁRKOVÉ POUKAZY
a obdarovaný si vybere podle svého zájmu a vkusu
TĚŠÍME SE NA VAŠÍ NÁVŠTĚVU, 603 583 606, 777 066 539
Vimperské noviny 9/2014 tel. 388 402 [email protected]
ČESKÉ BUDĚJOVICE
CENOVĚ VÝHODNÉ
MNOŽSTEVNÍ ODBĚRY
V případě větších odběrů – např. po paletách – nabízíme
cenově výhodnější nabídku. Ptejte se našich poradců prodeje.
NEJŠIRŠÍ VÝBĚR STAVEBNIN
ZA NEJLEPŠÍ CENY!
Zahradní obrubník
šedý, 100 x 20 x 5 cm,
systém pero-drážka
31,- !
2,70 !
ks
od
Okrasné tvárnice
v nabídce celkem 6 typů v 11 barevných
provedeních, šedá barva skladem
39,--
Zámková dlažba Parketa
20 x 10 x 6 cm, šedá, vibrolisovaná, vysoká
pevnost a otěruvzdornost, odolná proti rozmrazovacím látkám, dobrý protiskluz, 50 ks/ m2
135,-/ m2
Izolace šikmých střech Domo
Fasádní pěnový polystyren EPS F
vhodné pro jakékoliv tepelné, zvukové, nezatížené izolace,
λD ≤ 0,039 Wm-1K-1, šíře role 120 cm, tl. 8 – 20 cm, d 900 – 350 cm
formát: 1000 x 500 mm, v tloušťkách od 10 do 140 mm
50,50 !
8,- !
KE KAŽDÉMU BALENÍ
PIVO ZDRAMA
SOUČINITEL TEPELNÉ
VODIVOSTI 0,039 Wm-1K-1
m2 od
ks od
České Budějovice, České Vrbné 2380, směr Plzeň • Po – Pá 700 – 2100, So – Ne 800 – 2100 • www.bauhaus.cz
Tato nabídka platí do 30. 9. 2014. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.
14-04 Vimperk 182x254 BW.indd 1
14.08.14 21:35
Vimperské noviny 9/2014
[email protected] 388 402 264
LIMAG s.r.o.
Jazykové centrum
Školní rok 2014/ 2015 (15. 9. 2014 – 30. 1. 2015)
www.limag.cz
angličtina, němčina
• FIREMNÍ KURZY
• KURZY PRO VEŘEJNOST (max. 5 studentů ve skupině)
• KURZY PRO SENIORY
• TESTOVÁNÍ JAZYKOVÝCH ÚROVNÍ (Evropský referenční rámec)
• PŘEKLADY, TLUMOČENÍ
Kdo si chce užívat
CESTOVÁNÍ,
PŘÁTEL
a SVOBODY,
tomu pomůžeme
být NEZÁVISLÝM.
Kurzy pro veřejnost:
Anglický jazyk:
Německý jazyk:
úterý
14:30 - 16:00
začátečníci
úterý
16:00 - 17:30
mírně pokročilí
úterý
16:00 - 17:30
mírně pokročilí
úterý
17:30 - 19:00
středně pokročilí
středa
15:30 - 17:00
začátečníci
čtvrtek
14:30 - 16:00
středně pokročilí
středa
17:00 - 18:30
středně pokročilí
čtvrtek
14:30 - 16:00
středně pokročilí
čtvrtek
16,00 – 17,30
pokročilí
Adresa: Budova ČSAD Jihotrans, 80/8, 385 01 Vimperk,
tel.: 725 713 798, e-mail: [email protected]
Dle zájmu možnost zaměření na obchodní aj
Budeme se těšit na setkání s Vámi.
nabízíme komplexní léčebnou a preventivní péči
využíváme moderní diagnostické metody
s dohledem na návaznou péči
„ jednoduchá registrace bez nutnosti návštěvy
předešlého praktického lékaře
„ ordinační hodiny ve vybraných dnech od 8:00,
nebo do 18:00
„
„
PŘIJ
ÍMÁ
NO ME
PAC VÉ
IENT
Y
„
nabízíme zvýhodněné ceny očkování
v objektu budovy najdete také lékárnu
„
realizujeme pracovně-lékařské služby
„
možnost telefonické konzultace se sestrou
i mimo ordinační hodiny
„
MUDr. ZUZANA APPELTOVÁ
PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DOSPĚLÉ
SESTRA: VERONIKA RATAJOVÁ
PASOVSKÁ 175/5, VIMPERK
Ordinační hodiny
a provozní doba:
Po
8:00 – 13:00
Út
8:00 – 13:00
St 13:00 – 18:00
Čt
8:00 – 14:00
Pá
8:00 – 12:00
NAŠÍM KRÉDEM
JE VSTŘÍCNÝ
PŘÍSTUP
K PACIENTOVI.
PŘIJĎTE A VYUŽÍVEJTE NAŠE SLUŽBY!
KUPON
Pro informace či objednání volejte na tel.: 388 411 290
nebo 734 433 125, případně využijte naší emailovou adresu:
[email protected]
Více informací naleznete na www.mediclinic.cz
PŘI PŘEDLOŽENÍ TOHOTO KUPÓNU OD NÁS DOSTANETE JAKO DÁREK PREVENTIVNÍ BALÍČEK.*
*Preventivní balíček je vydáván v počtu 1 ks/osoba za dobu konání akce. Konec platnosti kupónu je 31. 10. 2014, nebo do vyčerpání zásob.
ásob.
Kupón platí pouze v ordinaci paní doktorky Zuzany Appeltové.
K
DÁRE VU!
TĚ
Š
V
Á
ZAN
O
P
Ú
S
Č
P
Vimperské noviny 9/2014 tel. 388 402 [email protected]
[email protected] 388 402 264
Vimperské noviny 9/2014
Budoucnost je u nás.
Přidejte se!
Koncern Rohde & Schwarz patří ke světové špičce v oblastech bezdrátové komunikace a měřicí a vysílací
techniky. Málokdo ví, že na našich přístrojích byl testován nebo vyvíjen každý druhý mobilní telefon na
světě, nebo že našimi komunikačními přístroji je vybavena většina velkých evropských letišť. Německá
rodinná firma má sídlo v Mnichově a je zastoupena ve více jak 70 zemích po celém světě. V jihočeském
Vimperku působí firma Rohde & Schwarz od roku 2001 a patří k nejdůležitějším a největším zaměstnavatelům regionu.
Koho hledáme?

Produktový inženýr

Zkušební technik

Montážní technik

Obsluha CNC

Asistent kvality

Inženýr kvality
Více informací a online žádosti naleznete na našich nových
kariérních stránkách
www.career.rohde-schwarz.cz
Vimperské noviny 9/2014 tel. 388 402 [email protected]
Zámecká slavnost uzavřela
kulturní léto v našem městě
Dokončení ze str. 1
diváků až před zámek, kde byl
zakončen malou ohňovou show.
Sobotní dopoledne, které nejprve zkropil vydatný déšť, pak už
patřilo slavnostnímu průvodu
městem, v jehož čele jeli na koni
Johann Alacraw doprovázený
družinou svých nejbližších a za
ním se ubíral průvod měšťanů,
rytířů, řemeslníků, fechtýřů,
cizinců, tanečnic i hudebníků,
kteří se svými bubny a píšťalami
doprovodili všechny účastníky
na zámek. Na zámeckých nádvořích již při příchodu průvodu
probíhal ruch na tržišti obchodníků a řemeslníků. Za víření
bubnů byla zahájena Vimperská
zámecká slavnost, kdy hned úvodem přednesl Johann Alacraw
poníženou žádost o provozování
svého řemesla v našem městě. Po
zdravici starosty města a zástupce města Freyung byl pokřtěn
nový film Vimperské zvony, který
mapuje jejich historii včetně zrodu nového zvonu Inocenc. Pak už
zámecká nádvoří a arkády patřily
účinkujícím a divákům, kteří volně přecházeli z jednoho programu na druhý. Děti bavilo nejen
divadlo s pohádkami O kůzlátkách a Perníkové chaloupce, ale i
alchymista Gorvin, kouzelník Pet
a spoustu her. Dospělí návštěvníci si mohli poslechnout dobovou
hudbu Dei Gratia a zhlédnout
vystoupení krásných tanečnic
Aiwa Tribe, divadelního souboru
Bouček Lazebna u Petra Voka, ale
dát si i zde pustit žilou, navštívit
mučírnu a vidět krásné dravce
s ukázkou jejich dovedností. Po
celý den mohli návštěvníci projít prostory zámeckého muzea a
v kapli naslouchat tónům harfy.
Krásná výstava o historii knihtis-
ku v našem městě stojí rozhodně
za zhlédnutí, a kdo tak neučinil
v sobotu, má možnost do konce
sezony ji ještě navštívit. Večer
pak vyvrcholil pohádkou divadla
Studna Princ Jaromil za úspěšného vystoupení vybraných malých
i velkých diváků, kteří se právem
na závěr také klaněli. Na úplný
závěr, kdy se již celé město ponořilo do tmy, skupina historického
šermu Berit za doprovodu hudby
předvedla velice krásnou ohňovou show a ohňostroj ukončil
celý slavnostní den.
Poděkování náleží všem, kteří
se podíleli na organizaci, přípravě a průběhu celé slavnosti. Velké poděkování také náleží Správě
NP a CHKO Šumava společně
s muzeem za zámecké prostory a
celé jeho zázemí, jmenovitě pak
SHŠ Berit, DS Bouček společně
se skupinou historického šermu
Artego a všem dobrovolníkům,
kteří se starali o návštěvníky.
Vimperská zámecká slavnost
2014 je minulostí a za rok opět
na viděnou.
Ing. Jaroslava Martanová,
místostrarostka
Foto J. Viener
[email protected] 388 402 264
Vimperské noviny 9/2014
Vimperské noviny vydává město Vim­perk • Měsíčník • Redakční rada: J. Kunc – šéfredaktor, K. Beránek, J. Horák, J. Kadoch, Z. Kuncl, A. Rückerová, J. Viener • Redakce
si vyhrazuje právo krácení a neuveřejnění příspěvků z důvodu naplnění kapacity • Tiskne S-TISK Vim­perk, s. r. o. • Inzerce a příspěvky: Město Vimperk, Odbor kultury
a cestovního ruchu, náměstí Svobody 8, 385 17 Vim­perk, p. Kuncl • [email protected] • Předem ne­v y­žá­da­né pří­spěv­k y se ne­v ra­ce­jí • Za pů­vod­nost
a ob­sa­ho­vou správ­nost ručí autor • ZDARMA • Vyšlo ve Vimperku dne 5. 9. 2014 • Reg. číslo: MK ČR E 12491.
Download

Městská doprava se již rozjíždí Zámecká slavnost