Sociální zabezpečení migrujících osob
Obsah prezentace
1.EURES – služba Úřadu práce
2.Volný pohyb pracovních sil
3.Nařízení o koordinaci soc. zab. EU
4. Kompetence států
5.Podpora v nezaměstnanosti
6.Formuláře
7.Rodinné dávky státní sociální podpory
EURES
EUROPEAN
EUROPEAN EMPLOYMENT SERVICES
Evropské
Evropské služ
služby zamě
zaměstnanosti
vznik 1993, iniciátor a koordinátor – Evropská komise
Od r. 2004 je EURES v ČR součástí veřejných služeb zaměstnanosti
– Úřadu práce ČR (GŘ, MPSV)
Poslání sítě EURES: Usnadnit volný pohyb pracovních sil mezi
evropskými zeměmi.
EURES je informační a poradenská síť spolupráce mezi službami
zaměstnanosti členských států EU (27 zemí), EHP (27 zemí EU +
Norsko, Island a Lichtenštejnsko) a Švýcarska.
V ČR působí na krajských pobočkách ÚP 15 EURES poradců, v celé
síti EURES přes 850. Seznam všech EP: http://ec.europa.eu/eures
Vnitřní trh EU
4 základní svobody:
Volný pohyb zboží
Volný pohyb kapitálu
Volný pohyb služeb
Volný pohyb osob
Volný pohyb pracovních sil
Česká republika má otevřený trh práce pro:
- pro všechny pracovníky z 31 zemí EU/EHP a
Švýcarska a jejich rodinné příslušníky
- občany z „třetích zemí:
- s trvalým pobytem v ČR
- s dlouhodobým pobytem za účelem sloučení rodiny
- studenty českých SŠ a VŠ a absolventy těchto škol
- azylanty, existují i další výjimky..
- bez nutnosti pracovního povolení (info. karta)
Čeští občané mohou pracovat ve všech státech
EU/EHP a Švýcarsku bez pracovního povolení.
Registrační postupy pro jednotlivé státy na portále
EURES www.eures.cz
Od 1.5.2011 není potřeba pracovní povolení do
Německa, Rakouska a Švýcarska
Nařízení o koordinaci soc. zařízení
•
•
•
•
•
•
Uznávání kvalifikací
Právo na pobyt
Evropské občanství
Víza
Volný pohyb pracovníků
Od 1. května 2010 platí aktualizovaná nařízení koordinace sociálního
zabezpečení Nařízení č. 883/2004 a 987/2009 – aplikace pouze mezi
státy EU
• Ve vztahu k Norsku, Islandu, Lichtenštejnsku, Švýcarsku se
ustanovení nových Nařízení nepoužijí - nadále se postupuje podle
Nařízení 1408/71 a 574/72
• http://www.mpsv.cz/cs/532
Kompetentní stát, pojmy
• stát posledního zaměstnání /SVČ
• stát bydliště - prokazování vazby na stát bydliště – dotazník bydliště občané ČR, kteří naposledy pracovali v zemi EU/EHP,Š.
Bydliště - podle čl. 1 písm. j) nařízení 883/2004 se rozumí
obvyklé bydliště osoby, nemusí se shodovat s trvalým
pobytem.
• Přeshraniční pracovník
• Příhraniční pracovník – pendler – osoba, která se alespoň jednou
týdně vracela během svého posledního zaměstnání/SVČ do státu
bydliště, tzn. bydlí v jednom státě, pracuje ve státě druhém.
ČR kompetentní k rozhodování o nároku na DvN
– posouzení zachování bydliště – vazby k ČR – Dotazník bydliště, čl. 11
Nař. 987/09 - prvky pro určení bydliště
– nezaměstnaná osoba (ČR, EU…), která naposledy vykonávala
výdělečnou pojištěnou činnost v ČR
– nezaměstnaná osoba, která si během poslední výděl. činnosti v jiném
členském státě zachovala bydliště v ČR (tzv. přeshraniční pracovníci)
– pendleři mohou žádat o DvN pouze ve státě bydliště
– nezaměstnaná osoba má bydliště v ČR ke dni podání žádosti o PvN,
nutná osobní registrace na ÚP
Nárok na PvN v ČR
• Základní informace pro české občany, práva a povinnosti:
http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/pravpov_uch
• Nutná osobní evidence + prokázání bydliště
• Evidence na ÚP jako uchazeč o zaměstnání s nárokem na PvN
- občan ČR, který pracoval v ČR nebo v jiném členském státě, zachoval si
vazby k ČR a doloží dobu pojištění alespoň 12 měsíců za poslední 2 roky.
- občané EU/EHP a Š. pokud je ČR státem posledního pojištění
- doby ze zahraničí se sčítají
• Délka podpůrčí doby poskytování PvN:
5 měsíců (do 50 let věku), 8 měsíců (50-55), 11 měsíců (nad 55 let)
• Výše PvN:
65 % z průměrného čistého výdělku z posledního zaměstnání nebo
vyměřovacího základu u OSVČ první 2 měsíce, 50 % další 2 měsíce,
45 % po zbytek doby ( max. výše činí 13 528 Kč / měsíc)
Formuláře
Strukturované elektronické dokumenty SEDy zjednodušují a zefektivňují
výměnu informací mezi institucemi. Během přechodného období od 1. května
2010 do 1. května 2014 bude možné používat dokumenty SED v tištěné podobě.
Přestávají se používat tištěné verze elektronických formulářů E-formulářů. V
některých případech však budou informace žadateli poskytnuty v podobě
přenosného dokumentu PD.
PD se dávají přímo UoZ, SEDy slouží pouze institucím!
Od 1. 5. 2014 – pouze elektronická komunikace mezi kompetentními
institucemi pomocí SEDů.
Formuláře řady:
U – Un-employment = nezaměstnanost
F – Family benefits = rodinné dávky
P – Pension =důchody
S – Sickness = nemoci
DA – Disease, Accident = pracovní úrazy a nemoci z povolání
A – příslušné právní předpisy…
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=cs&catId=868
Doby pojištění ze zahraničí
• Pokud se nezaměstnaný občan ČR, který naposledy pracoval v jiném
čl. státě registruje na ÚP v ČR a žádá o PvN, doloží doby zaměstnání
ze zahraničí, ÚP zažádá u zahraniční instituce o formulář:
PDU1/E301/SED002+U004 – doby, které se zohlední pro přiznání
dávek v nezaměstnanosti
• ÚP žádá kompetentní instituci v zahraničí. Vystavení trvá až několik
měsíců (VB, Španělsko, Itálie, Řecko…), urgence přes GŘ po 3 měs.
• U1/E301 slouží pouze pro účely ÚP a výpočet PvN, neslouží pro
doložení ZP.
• Pro neevidovaného uchazeče ÚP dokumenty nežádá.
• Překryv evidence a dob pojištění je možný
• Klient si může zažádat sám. Žádosti pro klienty o U1/E301 a postup je
na portále EURES: http://portal.mpsv.cz/eures/e301
Potvrzení dob pojištění z ČR
Žádost o vystavení U1 na ÚP předkládá:
•žadatel sám (osobně, písemně, fax, email) – potvrzeno na
přenositelném dokumentu PD U1
•kompetentní instituce – potvrzeno na SEDu/ PD U1
na kontaktní pracoviště ÚP ČR (referát Trhu práce) dle sídla
posledního zaměstnavatele/ bydliště OSVČ či styčné místo.
Během přechodného období je každá instituce povinna
přijmout relevantní informace na jakémkoli dokumentu
vydaném jinou institucí, i kdyby byly tyto informace
podávány v zastaralém formátu.
Potvrzování dob pojištění z ČR
• Doby pojištění – OSSZ/ PSSZ
• Výdělek dle potvrzení od zaměstnavatele potvrdí ÚP. U OSVČ
OSSZ. Pokud poslední výdělečná činnost není dobou pojištění (např.
RD), je nutné potvrdit i předchozí výdělek z pojištěné činnosti.
• Peněžitá pomoc v mateřství - doba pojištění, potvrdí OSSZ/ PSSZ
- v PD U1 bod 2.1.1, v SEDu U002 bod 4
• Rodičovský příspěvek - náhradní doba zaměstnání, potvrdí KoP na
základě rodného listu dítěte a čestného prohlášení, v PD U1 bod
2.1.4, v SEDu U002 bod 13
• Náhradní doby zaměstnání v souladu s § 41/3 ZoZ– KoP
Doby pojištění získané ve třetích zemích
• pro účely rozhodování o PvN jsou uznávány pouze v případě zemí,
se kterými ČR uzavřela bilaterální smlouvu, která zahrnuje oblast
dávek v nezaměstnanosti, tj.: Ukrajina, Chorvatsko, Srbsko,
Černá Hora, Republika Makedonie, Turecko
• Od 1. ledna 2011 bezesmluvní vztah s Kosovem
• Seznam bilaterálních smluv o sociálním zabezpečení viz
http://www.mpsv.cz/cs/1275
Transfery dávek
čl. 64 Nař. 883/04 Lze transferovat pouze PvN, ne evidenci!
•po 28 dnech evidence (u výjimek možnost dříve – např. sloučení
rodiny)
•Vystaví se PD U2, nebo E303 (do zemí EHP, Š.), transfer možný na
3 měsíce (výjimečně lze prodloužit až na 6)
•do 7 dnů nutná evidence na ÚP v zahraničí, resp. v ČR (na formuláři
uveden datum)
•okolnosti ovlivňující nárok na dávky oznámí UoZ zahraniční instituci i
KoP
•při řádném ukončení nároku na dávku se asistující instituci v
zahraničí neposílá žádné oznámení, pokud skončí dříve, zaslat U014
Transfery u „třetizemců“ s nárokem na PvN
Občané třetích zemí s TP v ČR (ne rodinní příslušníci):
•s přiznanou PvN může být v souladu s Nař. 883/2004 povolen transfer
•Legalizace pobytu v jiném čl. státu EU však transfer neřeší, uchazeč si
musí zjistit podmínky legálního pobytu ve státě, do kterého odchází
•Pobytové otázky řeší MV (OAMP), info lze získat i na příslušných
ambasádách
Rodinní příslušníci:
•Upraveno směrnicí 2004/38/ES o právu občanů Unie a jejich rodinných
příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území čl. států (čl. 5 a
čl. 23)
•Transfer lze povolit, neřeší ale legalizaci pobytu
Bývalí zaměstnanci EU, námořníci
• Národní experti: spadají pod národní legislativu
• Smluvní zaměstnanci: možnost výběru, pod které právní předpisy
budou spadat, typicky smlouvy na dobu určitou
• Úředníci (officials): sociální nároky se řídí tzv. Staff regulations,
jmenováni na dobu neurčitou
• Nař. Komise (ES) 780/2009; Staff Regulations No. 31(EEC)
• Sociální zabezpečení těchto zaměstnanců se neřídí Nař. 883/04 a
987/09!!
• Postup institucí EU, vnitrostátních orgánů i samotných uchazečů je
podrobně popsán v Pokynech - Pokyny i formulář jsou přílohou
Nař. 780/09
• Námořníci - stát pojištění - pod kterou vlajkou pluje loď
Rodinné dávky SSP
• Nařízení 495/2011
Zajišťuje přístup k sociálním výhodám
Tento předpis nezkoumá, zda je dávka vyplácena v jiném členském
státě EU.
Věcný rozsah: Příspěvek na bydlení, Porodné, Jednorázové
pěstounské dávky
Osoby podléhají právním předpisům jen 1 členského státu
Migrující osoba musí být v okruhu společně posuzovaných osob
Za rodinné příslušníky jsou dle tohoto nařízení považováni: manžel,
manželka, registrovaný partner, nezaopatřené děti a předci v přímé
linii. Druh, družka nejsou dle nař. 492/2011 rodinnými příslušníky.
Rodinné dávky SSP
• Nařízení 1408/71
Vztahuje se na občany Norska, Lichtenštejnska, Islandu, Švýcarska
kteří žijí nebo pracují na území ČR a občany ČR, kteří žijí nebo
pracují v některé z těchto zemí a jejich rodinné příbuzné a pozůstalé.
Věcný rozsah: Přídavek na dítě, Rodičovský příspěvek, Pohřebné,
Opakované pěstounské dávky
kompetentní pro výplatu rodinných dávek mohou být 2 státy
Za rodinné příslušníky jsou dle tohoto nařízení považováni: manžel,
manželka, registrovaný partner, druh, družka, nezaopatřené děti a
předci v přímé linii.
Rodinné dávky SSP
•
Nařízení 883/04
Vztahuje se na občany členského státu EU, osoby bez státní
příslušnosti nebo uprchlíky, pokud bydlí v některém členském státě
EU, občany třetí země, občany Alžírska, Maroka a Tuniska.
Věcný rozsah: Přídavek na dítě, Rodičovský příspěvek, Pohřebné,
Opakované pěstounské dávky
kompetentní pro výplatu rodinných dávek mohou být 2 státy
Novinkou tohoto nařízení oproti předchozímu 1408/71 je varianta
„bydliště“. Pokud na území ČR mají „bydliště“ občané jiného čl.
státu, kteří nemají příjmy z výdělečné činnosti a ani důchod, mohou
z titulu „bydliště“ pobírat na území ČR rodinné dávky.
Rodinné dávky SSP
Existuje-li více států, které rodině mají poskytovat rodinné dávky dle
nař. 1408/71 a 883/2004, použijeme pravidla přednosti pro
určování kompetentnosti států:
1. Zaměstnání (zaměstnanci, OSVČ a nezaměstnaní evidovaní na
ÚP s PvN nebo podporou při rekvalifikaci)
2. Důchody
3. Bydliště
•Každé nařízení kryje jinou skupinu osob, z jiných států
492/11 zaměstnaní, OSVČ, nezaměstnaní a rod. příslušníci
žijí na území našeho státu
1408/71 zaměstnaní, OSVČ, důchodci, nezaměstnaní, rod. přísl.
883/04 občané EU, bez státní příslušnosti nebo uprchlíci, ze 3. zemí,
„občané Maroka, Tuniska, Alžírska“, rodinní příslušníci
Zdroje informací o dávkách v EU
MISSOC – srovnávací databáze dávkových systémů
http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/missoc_en.htm
Koordinace sociálních ochranných systémů
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=858&langId=cs
EUROPA – Portál Evropské unie
http://europa.eu/index_cs.htm
Formuláře pro výměnu informací:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=cs&catId=868
Kontakty
Ing. Kateřina Křikavová, EURES poradce pro Královéhradecký kraj
Úřad práce ČR Krajská pobočka v HK, kancelář A417
Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové
email: [email protected], tel.: 950 116 320
Evelína Borovcová, metodik SSP
Úřad práce ČR Krajská pobočka v HK, kancelář A115
Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové
email: Evelina [email protected], tel.: 950 116 500
Download

ZDE - Euroskop.cz