Databáze Firebird
Zálohování, obnovení
Roman Fic
1/29/14
Databáze
DATABÁZE FIREBIRD
Obsah
Firebird - Zálohování pomocí GBAK......................................................................................................... 2
Syntaxe ................................................................................................................................................ 2
Záloha .................................................................................................................................................. 2
Příklad .............................................................................................................................................. 2
Obnova ................................................................................................................................................ 2
Příklad .............................................................................................................................................. 2
Možné parametry/přepínače utility GBAK .......................................................................................... 3
1|STRANA
DATABÁZE FIREBIRD
Firebird - Zálohování pomocí GBAK
K provádění záloh a obnov na databázi Firebird je k dispozici utilita GBAK. Najdete ji v adresáři bin
vaší instalace (např. "c:Program FilesFirebirdFirebird_2_0bingbak.exe"). Jedná se command line
utilitu, takže je k dispozici pouze příkazový řádek. Při provádění zálohy není potřeba databázový
server vypínat. Utilita je schopná provést zálohu i za běhu databáze. Zálohována jsou data, která jsou
v databázi ve chvíli spuštění GBAKu.
Syntaxe
gbak <options> -user <username> -password <password> <source> <destination>
Záloha
V případě vytváření zálohy je <source> název databáze (tedy cesta a název .fdb souboru), kterou
chcete zálohovat a <destination> je cesta a název souboru, kam se záloha provede. Koncovka
souboru zálohy bývá zpravidla .fbk pro Firebird a .fdb pro InterBase. Pouze uživatel SYSDBA a vlastník
databáze mohou provést zálohu.
Příklad
gbak -user SYSDBA -password masterkey dbserver:c:\db\db_file.fdb c:\backup\db_file_backup.fbk
Obnova
V případě obnovy je <source> cesta a název .fbk souboru se zálohou a <destination> je název
databáze, do které se obnova provede. V případě, že se má databáze vytvořit, je nutné použít
přepínač -C, v případě přepisu existující databáze se použije -
Příklad
gbak -c -user SYSDBA -password masterkey c:\backup\db_file_backup.fbk
dbserver:c:\db\db_file_restored.fdb
2|STRANA
DATABÁZE FIREBIRD
Možné parametry/přepínače utility GBAK
NOD[BTRIGGERS]

Potlačí spouštění databázových triggerů (triggery se nebudou provádět).
PAS[SWORD] <password>

Nastavení hesla do databáze.
RO[LE] <role>

Připojení do databáze pod určitou rolí.
SE[RVICE] <hostname>:service_mgr

V případě provádění zálohy je záloha na databázovém serveru vytvářena s vyžitím příslušné
služby (Service Manager). V případě obnovy je obnova prováděna na databázovém serveru s
využitím příslušné služby (Service Manager). Veškerá umístění souborů je nutno uvádět z
pohledu serveru.
U[SER]

Nastavení jména uživatele pro připojení k databázi.
V[ERIFY]

Někdy také -V[ERBOSE] provádí výpis veškerých prováděných operací.
Y <path>

Přesměruje výstup veškerých zpráv do souboru. Tento soubor nesmí před spuštěním GBAKu
existovat. Lze použít k potlačení zpráv (viz -Y suppress).
Y suppress

Potlačí výstup veškerých zpráv (tichý režim).

Vypíše číslo verze GBAKu a verzi databázového serveru.
Z
B[ACKUP_DATABASE]

Zálohuje databázi do souboru.
BU[FFERS]

Použitelné pouze při obnově databáze. Slouží pro nastavení velikosti (v počtu stránek
databáze) cache obnovované databáze. Při přepisování existující databáze bude toto
nastavení v původní databázi přepsáno
C[REATE_DATABASE]

Obnoví databází ze souboru. Databáze nesmí existovat. Pokud existuje je nutné použít rep[lace_database] nebo -r[ecreate_database].
3|STRANA
DATABÁZE FIREBIRD
CO[NVERT]

Použitelné pouze při vytváření zálohy. Převede externí tabulky na interní tabulky.
E[XPAND]

Použitelné pouze při vytváření zálohy. Obvykle jsou zálohovaná data zkomprivána. Tímto lze
nastvit, aby ke kompresi nedocházelo.
FA[CTOR]

Určuje blokovací faktor při provádění záloh na páskové uložné zařízení.
G[ARBAGE_COLLECT]

Obvykle se při vytváření zálohy ignorují odpadová (garbage) data. Přítomost tohoto
přepínače značí, že se při zálohování ignorují odpadová data a záloha proběhne rychleji.
I[NACTIVE]

Během obnovy ze zálohy deaktivuje indexy.
IG[NORE]

Během zálohování jsou ignorovány checksum errory.
M[ETADATA]

Při obnově je obnovena pouze struktura databáze. Nedojde k obnově samotných dat. Při
zálohování, je provedena pouze záloha struktury databáze, nejsou zálohována samotná data.
MO[DE] <access>

Mód přístupu, možné hodnoty jsou: "read_only" nebo "read_write"
N[O_VALIDITY]

Při obnově nejsou obnoveny validační omezení (contraints). Vhodné v případě, kdy nemohou
být vložena data, protože nesplňují omezení.

Záloha bude provedene v nepřenositelném formátu. Používejte pouze v případě, kdy víte, že
databázi budete obnovovat na stejné platformě a stejné verzi databázového serveru.
NT
O[NE_AT_A_TIME]

Obvykle je databáze obnovena v jedné velké transakci. Tento přepínač zajistí, že se bude
provádět commit po každé tabulce. Vhodné pro obnovu poškozené databáze, kde jsou jen
částečné informace.
P[AGE_SIZE]

Přenastaví defaultní hodnotu stránkování (page size)
4|STRANA
DATABÁZE FIREBIRD
R[ECREATE_DATABASE] [O[VERWRITE]]

Obnoví databázi ze zálohy. Je-li přítemoen i o[verwrite], je původní databáze přepsána
(pozor, původní databáze se nesmí používat). Takovou akci může provést pouze vlastník
původní databáze nebo privilegovaný uživatel SYSDBA.
REP[LACE_DATABASE]

Obnoví databázi ze zálohy. Podobné jako -C jen dojde k přepsání původní databáze. Tuto akci
může provést pouze vlastník původní databáze nebo privilegovaný uživatel SYSDBA.
T[RANSPORTABLE]

Záloha bude provedena v přenositelném formátu (data budou v XDR formátu)
5|STRANA
Download

Zálohování a obnovení databáze Firebird