1 / 2013
Z P R AV O D A J V Ý C H O D O Č E S K Ý C H F I L M A Ř Ů
Olga Špátová, autorka dokumentárního snímku Největší přání
obsah
2484 - 2543 = 1/2013 strana 1 - 60
3
4
5
6
7
8
9
11
15
16
18
ÚVODEM
Král je mrtev, ať žije král! - M. Lajdar
UNICA
Informace o zasedání výboru UNICA v prosinci 2012
v Luxemburgu, z dopisu prezidenta č. 3/12
75. kongres UNICA 2013 - Fieberbrunn
Kde se letošní UNICA koná?
Informace o regionu - Pillerseetall
Program UNICA 2013,
Seznam zemí, které přihlásily národní kolekci
20
21
22
23
25
26
28
SOUTĚŽE / bude…
Zlaté slunce - Zemská kola, celostátní kolo - Ústí n/O.,
Český videosalon - Krajská postupová kola,
Musaion film, 55. Rychnovská osmička,
Filmový festival Dobromysl
„Sousedé - jak to vypadá u hranic“,
Filmový festival Mladá tvorba, Týká se to taky tebe,
Mezinárodní festival outdoorových filmů
bylo…
O Střekovské kameře - A. Krejčová
Mladá kamera Uničov - J. Králík
Střípky z Mladé kamery
Mít křídla - M. Šnajdar
PAF Tachov 2013
Dvojitá porce filmového klání s Jedničkou - I. Hanušová
POD HLAVIČKOU VčVSAFV
Zápis ze zasedání rady z 29. 1. 2013 - O. Krejcar
20. Valná hromada VčVSAFV
Zpráva o činnosti za rok 2012
Plán činnosti na rok 2013
Usnesení 20. Valné hromady
Odpoledne s Olgou Špátovou
Zápis ze zasedání rady z 16. 4. 2013 - O. Krejcar
Krajská soutěž amatérských filmů - propozice
Vydává:
Středisko amatérské kultury
IMPULS Hradec Králové ve spolupráci s Východočeským volným
sdružením pro amatérský film
a video, za finanční podpory MK ČR
a Státního fondu kultury ČR
jaro
30
31
33
Krajské soutěže 2013
KS Tachov - S. Polauf
KS Svitavy - A. Macek
KS Praha - M. Kučera
34
36
37
39
40
NAPSALI NÁM...
Jak se promítá v digitálním (multi)kině - P. Lášek
Zážitky pomocného režiséra - Z. Krejčí
Dobromysl příběhy obyčejného štěstí - O. Tamáš
Svět je krásný, Do pohádky - O. Tamáš
Letošní „Krupská pečeť“ - Z. Krejčí
Studium audiovizuální tvorby v Opavě - M. Hrubantová
42 TECHNICKÉ OKÉNKO
NAB 2013, Las Vegas, USA - postřehy, novinky - J. Myslík
45 Co je to Stock Tunes
46 OSOBNOSTI REGIONU Adolf Macek - J. Otrubová
48
50
VZDĚLÁVÁNÍ Co je to vlastně ta dramaturgie?
XV. - Slova, slova, slova - R. Adler
Škola audiovizuální tvorby - 11. běh
Zapomenutý film - Z. Macháč
54
55
56
57
58
59
INFORMACE Z IMPULSU
Představujeme novou ředitelku...
Z Impulsu - nový Donašeč... a skripta o dramaturgii
Informace o grantech MK na rok 2013
Česko-německá konference - umělecké vzdělávání
Týden uměleckého vzdělávání
NPS - příprava studentské filmové soutěže
Tečka na závěr...
Kultura je veřejný zájem... - M. Drtina
Transformace občanských sdružení
Redakce:
IMPULS
Pospíšilova 365/9
500 03 Hradec Králové
e-mail: [email protected]
495 545 434
Grafická úprava: Mario Alfieri
Neprošlo jazykovou úpravou!
Neprodejné
Náklad: 250 ks
Vyšlo: květen 2013
Tisk: Alkapress Hradec Králové
Registrováno: MK ČR E 21252
Fotografie poskytli:
Robert Janda, Ondřej Krejcar,
Petr Lášek, Adolf Macek, Jiří Myslík,
Jarmila Otrubová, Oldřich Tamáš,
webové stránky: Unica, Filmdat,
mpuls HK
Děkujeme
Texty posílejte ve formátu word a fotografie samostatně v příloze.
Textové příspěvky zaslané ve formátu „jpg“
nelze použít pro zpracování ve zpravodaji!
ÚVODEM
Milan Lajdar,
Král je mrtev. Ať žije král!
N
Když pak zalovíte v hrabáku ještě hlouběji,
ikdy nebyla kinematografie tak dostupná nejširším vrstvám zájemců, jako objevíte skvělé návody, jak se točí film. Právě
je tomu nyní. Často stojím v obcho- jsem si vyhrabal DVD s filmem King Kong od
dech nad košem plným výprodejo- Petera Jacksona za 49,- Kč. Možná mi dáte za
vých DVD a žasnu, co všechno je pravdu, že nic moc. Jenže současně jsem objetam možné najít téměř za babku. V hrabácích, vil za stejnou cenu i dvoudiskové DVD s názvem
jak to nazývá můj kamarád, svobodně hrabe- King Kong – Deník režiséra, který je ještě mnote, přebíráte a občas na vás kromě nesčetných hem zajímavější než samotný film. Obsahuje totiž
hororů a detektivek a romancí a braku všeho přes tři a půl hodiny filmových záběrů za zákulisí
druhu vykoukne perla. A to vše v cenové rela- natáčení. Od prvního záběru až po poslední filci od 19,- do 49,- Kč včetně přidaných bonusů, movou klapku s napětím sledujete, jak vlastně
dvoudiskových edic apod. Má vůbec smysl něco film vznikal, jaké překážky a protivenství musel
štáb překonat, jak se co dělalo apod. Například
dalšího točit?
Páskové kazety (Mini DV i VHS) jsou mrtvé. poprvé jsem viděl funkci „pozorovatelky“. To je
A to už ani nezmiňuji 8mm film. DVD pomalu žena s mobilem a s dalekohledem, která byla ve
o svoji kulatou třpytivou existenci přicháze- spojení s místním letištěm a sledovala, kdy se
jí. Téměř vše se přesunulo na Internet. I když v na obloze objeví nějaké letadlo, aby dala povel
povětšinou nelegálně. Přesto stačí jedna mini- k přerušení natáčení.
Proto celkem nadšeně doporučuji: nebojte
aturní „fleška“ a můžete si stáhnout cokoliv. Pak
ji stačí zasunout přes USB konektor do nověj- se „hrabáků“, občas v nich najdete i skutečné
ší televize a máte kino doma a zcela zdarma. perly. Jo, a mimochodem, nepřestávejte natáPárkrát jsem se v poslední době chystal na čet. Všechno už tady sice v nějaké podobě bylo.
nějaké dílo do kina, ale pak jsem si ho raději Jenže vlastní film z hrabáku jen tak nevydolujete,
stáhl a podíval se doma. Obvykle jsem zjistil, že i kdybyste se ponořili mezi DVD až po pás. Konjsem o nic zásadního nepřišel. Celovečerní filmy kurence je velká, diváci ubývají, jen tak něčím
se záhy po světových premiérách (často i před je už neohromíme. Jenže také platí: aspoň si to
nimi) stěhují na Internet, kde si je můžete tro- zkusit. Takže hrabu i točím, i když konzumace
chu partyzánsky stáhnout v obdivuhodné kvalitě hotových filmů je mnohem pohodlnější (i levnějvčetně českých titulků od různých nadšených ší) než soukromá amatérská videotvorba. Jenže
překladatelů. A filmaři a producenti zas potáh- jak by nám pak mohla porota na soutěžích „umývat hlavu“, když bychom nic nepředvedli. A já se
nou žebrotou…
Nevím, zda to je dobře, nebo špatně. Pro fil- těším, že letos opět něco báječného, duchaplmové nadšence určitě dobře! Pouze pár neko- ného, zajímavého a netradičního předvedeme!
nečných snílků si film přehraje doma a pak jde I když mám dojem, že stále víc musíme počítat
na tuhle podívanou ještě jednou do kina. Mně s tím, že se na své filmy budeme dívat pouze my
se to stalo například u muzikálu Bídníci a u nově sami. Ale co na tom?
remasterovaného westernu V pravé poledne.
Něco zkrátka patří na plátno, aby zážitek byl
Milan Lajdar
stoprocentní.
3
UNICA
UNICA 2012
Informace o zasedání výboru UNICA v prosinci
2012 v Luxemburgu, z dopisu prezidenta č. 3/12
Současný prezident organizace amatérských filmařů Georges Fondeur odeslal dopis
určený všem filmovým svazům sdruženým
v UNICA. V něm nejprve poděkoval filmařům
v čele s Vladimírem Illevem za uspořádání UNICA 2012 v Bulharsku ve městě Ruse. Konání
soutěže hodnotí pozitivně, kromě drobných
problémů způsobených nedostatkem techniky
pro tlumočení se vše zdařilo. K dobré pohodě
přispělo nádherné počasí i doplňkové programy, kdy účastníci navštívili mnoho pamětihodností, které město nabízelo, vydařily se i úvodní a závěrečný banket. Soutěž díky kolekcím
většiny zemí měla velmi dobrou úroveň. Nikdo
nepředpokládal, že se celkovým vítězem stane kolekce snímků z Chorvatska, které získalo dvě zlaté medaile a také cenu za nejlepší
národní program. Rovněž vyzdvihl práci poroty,
která pracovala perfektně, a k jejímu rozhodování nebyly od účastníků žádné připomínky.
Za jediný skutečný problém považuje prezident absenci programu pro mládež UNICA Jeunese, která se v Luxembourgu v roce 2011
konala pod názvem „Mládež v akci“. Považuje
to za promarněnou šanci a současně doporučuje, aby práce s mládeží na UNICA byla
zakotvena do podmínek pro další organizátory,
protože součinnost s mladými je důležitá pro
další existenci a vývoj festivalu UNICA.
Generální shromáždění (zástupci členských
států UNICA) potvrdilo na další tříleté funkční
období stávající členy výboru. Novým členem
výboru místo odstupujícího Jana Bacy byl zvolen Art Havanessian z Arménie. Janu Bacovi
(Španělsko) bylo uděleno čestné členství za
čtyřicetiletou práci ve výboru UNICA.
Nově zvolený „staronový“ výbor se sešel na
podzimním zasedání koncem října v Heerlenu
v Holandsku. Jedním z nejdůležitějších úkolů,
mimo řešení administrativy výboru, bylo stanovení projekční doby soutěže UNICA na další období. Na základě návrhů jednání UNICA
4
v Luxebourgu a v Ruse bylo stanoveno, že od
roku 2013 budou mít na UNICA členské státy
stejný projekční čas pro představení národní
kolekce, a to 60 minut. Výjimkou pro letošní
rok je pouze 65 minut pro Holandsko, Belgii
a Argentinu, jimž byl tento delší čas odsouhlasen podle předchozích pravidel již pro soutěž
v Ruse. To znamená, že nadále se nebudou přidělovat časové bonusy zemím, které získají na
soutěži UNICA medailové ocenění. Toto ustanovení je platné a bude se sledovat, zda bude
vyhovovat nebo zda budou potřeba nějaké
další úpravy. Pokud taková situace nenastane,
bude tato projekční doba platit i pro soutěže
UNICA v dalších letech.
Dalším významným rozhodnutím vzešlým
z jednání výboru UNICA bylo rozšíření kategorie školních filmů pro filmaře do 30 let,
kteří již stojí na hranici profesionální kariéry a
pracují pro studio nebo produkční či vysílací společnost. Jsou to nezávislí tvůrci, kteří
hledají pro svoje krátkometrážní filmy uplatnění. Samozřejmě jejich účast je podmíněna členstvím v některém z filmových klubů
v dané zemi nebo národní organizaci. Společně s filmy studentů filmových škol budou
soutěžit v samostatné kategorii a nebudou
tak přímo konkurovat snímkům neprofesionálních autorů. Tento návrh byl odsouhlasen
velkou většinou přítomných členů generálního shromáždění. Cílem bude nabídnout další možnost mezinárodní prezentace mladým
tvůrcům, kteří se snaží prosadit svou tvorbu
u odborné veřejnosti. Festival by tak mohl získat další rozměr a nové filmy zvýšit zájem mezi
neprofesionálními tvůrci a vytvořit tak aktuální
obraz současné filmové platformy.
Dalšími body jednání bylo:
• zviditelnění soutěže UNICA a neprofesionálního filmového hnutí. Výbor doporučil zaměřit se
na získání nových členů v Asii a Americe, na roz-
šiřování informovanosti o organizaci UNICA vůči
veřejnosti i soukromým subjektům a cílenější
prezentace v mediích v jednotlivých zemích.
Další návrh k jednání měl nový člen výboru
Art Havanessian, který doporučuje kompletní
restruktualizaci festivalu UNICA. Všechny návrhy budou projednány na zasedání výboru UNICA v dubnu 2013 v Bratislavě.
• zpráva archiváře o archivaci snímků soutěžících na UNICA a projednání návrhů, jak se bude
postupovat v dalších letech. Členové výboru se
rozhodli nadále využít k archivaci profesionály
a vybrali firmu Association Lichtbild se sídlem ve
švýcarském Bernu. Jednáním s firmou byl pověřen Rolf Leuenberger. Firma bude na základě
smlouvy zajišťovat nadále archivaci filmů UNICA. Z těchto důvodů už nebyla ve výboru obsazena funkce archiváře, kterou dosud vykonával
Hans Schober.
(red)
UNICA 2013
Kongres UNICA 2013 - Fieberbrunn
Mnozí filmaři, pravidelní účastníci soutěže
UNICA, se již těšili znovu na výlet do Asie, do
Jižní Koreje do města Incheon s 2,7 miliony
obyvatel. Někteří naopak zvažovali, že letos
se mezinárodní soutěže nezúčastní pro velkou dálku i poměrně vysoké náklady spojené
s cestou do tak vzdálené země. Nakonec je
vše jinak.
V minulém čísle zpravodaje Donašeč dobrých filmových zpráv jsme zveřejnili informaci Svazu korejských filmových amatérů, kteří oznamovali „filmařskému světu“, že se jim
v letošním roce nepodaří soutěž UNICA uspořádat. Tato zpráva ale přišla i s informací prezidenta výboru UNICA pana Georga Fondeura, že se již jedná o náhradním pořadateli ve
střední Evropě s tím, že během několika týdnů
sdělí, kde se UNICA bude konat, a požádal
všechny členské státy o trpělivost. Byli jsme
velmi zvědaví, jak se tato situace vyvine.
Zprávu o tom, že se UNICA v Jižní Koreji
nebude konat, jsme dostali do redakce od Ivo
Daška 28. února 2013 po půlnoci, přečetli jsme
si ji v pátek ráno 1. března 2013 a napjatě
očekávali další vývoj. Kdo měl možnost před
dvaceti lety sledovat „kolotoč“ kolem příprav
při organizaci UNICA 1994 v Hradci Králové,
mohl v této chvíli docela oprávněně podlehnout
malomyslnosti. Ale neuplynul ani týden a na
webu Filmdatu se 6. března 2013 objevila zpráva, že 75. UNICA se bude konat v Rakousku.
Vzhledem k tomu, že se již 19. února uskutečnilo setkání výboru UNICA ve Filmklubu ve Fieberbrunu, je zřejmé, že se informace o změně pořadatele v letošním roce již očekávala a výbor
nic neponechal náhodě. A tak se ve dnech
23. - 30. srpna 2013 setká ve společenském
sále ve Fieberbrunu na 75. UNICA na 300
filmařů ze 32 států, kteří představí nejnovější
filmovou tvorbu nezávislých filmařů z různých
koutů světa.
Místem konání mezinárodního filmového
festivalu UNICA 2013 je sál kulturního domu
ve Fieberbrunnu s vhodnou vnitřní infrastrukturou a technickým zázemím. Předností je také
to, že v jeho blízkosti jsou všechny hotely, kde
budou účastníci ubytováni. Sál o ploše přibližně 260m² s jevištěm 80m² má kapacitu cca 300
míst a je vybaven nejmodernější audio a video
5
UNICA
Začátek UNICA 2013 - setkání v FILMKLUBu Fieberbrunn 19. 2. 2013
technikou včetně HD projektoru a 6 metrů širokého promítacího plátna. V sále bude probíhat
i jednání kongresu, zahajovací banket a závěrečný ceremoniál.
Pořadatelé mají také v plánu umístění stanu
pro projekci přímo v centru na náměstí, kam
by se přenášela projekce ze sálu pro zájemce
o filmy z řad turistů a místních obyvatel, kteří
nebudou přímými účastníky kongresu UNICA,
ale mají v místě a okolí svůj vlastní program.
Přejeme všem účastníkům skvělé zážitky na
UNICA 2013.
Chtěli bychom poděkovat výboru UNICA
a zvláště jejímu prezidentovi panu Georgesovi
Fondeurovi za důvěru a souhlas s tím, že se
vše bude odehrávat v naší vesnici a v našem
klubu. Uděláme všechno, co je v našich silách,
pro to, aby se festival stal nezapomenutelným
pro všechny jeho účastníky. Každý návštěvník by se měl u nás cítit jako
doma a vychutnat si ty zvláštní filmové dny – to
je naším prvotním cílem a těšíme se také na to,
že budeme hostit festival a přivítáme tak u nás
širokou rodinu přátel UNICA.
Za organizační výbor:
Wolfgang Schwaiger,
Filmový klub Ffieberbrun
P.S.
Musíme za filmaře v České republice poblahopřát výboru UNICA v čele s jeho prezidentem k „akceschopnosti“, místnímu Filmklubu
ve Fieberbrunu popřát pevné nervy a hodně
6
schopných a ochotných spolupracovníků při
zajištění této mezinárodní akce. Dokázat za
necelého půl roku tuto organizačně náročnou
soutěž připravit, sehnat na ni peníze, složit
slavnostní fanfáru, zajistit ubytování, připravit
všechny propagační materiály, zaangažovat do
akce místní restaurace, hotely a další zařízení... prostě, smekáme klobouk....
(pořadatelé UNICA 1994 v Hradci Králové)
KDE SE LETOŠNÍ UNICA KONÁ?
Účastníky UNICA 2013 přivítá malé městečko Fieberbrunn v Tyrolích v Rakousku. Žije
zde trvale 4 500 obyvatel. Pořadatelé se trochu
obávají, že by letošní místo konání 75letého
dlouhého putování soutěže UNICA mohlo být
trochu zklamáním. Malý filmový klub ve FieberMěstečko Fieberbrunn a jeho okolí
ských kolech a pěšími turisty.
Další informace je možné najít na webových
stránkách informačního turistického střediska
www.pillerseetal.at, kde je také možné zarezervovat si ubytování a kongresovou kartu.
Festival se bude konat ve společenské hale
v městečku. Poblíž jsou restaurace, které
nabídnou „Unica-Menüs“, v blízkém okolí jsou
pak hotely, v nichž budou účastníci ubytováni.
brunnu si na sebe vzal závazek sestavit během
několika zbývajících měsíců takový program,
aby odpovídal významu tohoto důležitého výročí organizace UNICA. Pochopitelně všechno to
bude skromnější, důvěrnější, a proto také trochu jiné, nežli jsou stálí účastníci zvyklí.
Fieberbrunn leží v údolí Pillersee v turistické oblasti v Kitzbühelských Alpách. Jen hodinu cesty autem jsou pak velmi známá města
Innsbruck a Salzburg a město sportu Kitzbühel
je vzdáleno asi 30 minut jízdy. Fieberbrunn má
dobrou pověst jako místo zimních sportů, v létě
se hory naplní výletníky a turisty, jezdci na hor-
PillerseeTal
- informace o regionu
Pillersee Tal je horské údolí nacházející se na
severovýchodě Tyrolska. Hraničí se spolkovými
zeměmi Salcbursko a Bavorsko. V této oblasti
se spojilo pět obcí Fieberbrunn, Hochfilzen, St.
Jakob in Haus, St. Ulrich am Pillersee a Waidring
v jednu rekreační v okolí Pillersee. Podle turistického průvodce je tato oblast ideální pro dovolenou. Městečko Fieberbrunn, kde se letos UNICA
koná, se nachází v nadmořské výšce 790 m
nad mořem, žije zde 4 200 obyvatel a k dispozici
je 3 800 lůžek pro hosty. V blízkém okolí jsou
3 jezera, 3 lanové dráhy, které jsou v provozu
i v létě, je tu více než 400 km turistických stezek se všemi úrovněmi obtížnosti, je možné si
najmout průvodce pro horské a tematické výlety
i pro horolezecké výstupy.
Turistům jsou k dispozici 2 kryté bazény,
2 venkovní bazény, několik saun, wellness
zóna, jízdárna, mnoho cyklistických tras pro
horská kola, tenisové kurty a 8 golfových hřišť
v okolí do 25 km. A to vše můžete také objet a
prohlédnout si při vyjížďce kočárem taženým
koňmi.
Kontakt:
TOURIST OFFICE Fieberbrunn
Dorfplatz 1
6391 Fieberbrunn
telefon 43. (0) 5354.56304
fax 43. (0) 5.354,56304-60
[email protected]
www.pillerseetal.at
7
UNICA
75. WORLD FESTIVAL
OF NON-PROFESSIONAL
FILM
UNICA 2013
FIEBERBRUNN - TYROL
AUSTRIA
PROGRAM
24. srpna 2013 - sobota
12.00 - Turistické centrum
otevření kongresové kanceláře UNICA
prezence účastníků,
vydávání kongresových karet
18.00 zahájení 75. ročníku Unica
19.30 společenské setkání účastníků, banket
25. srpna 2013 - neděle
Národní filmové programy – soutěžní projekce
09.00 Rakousko, Tunisko, Velká Británie
12.30 veřejné jednání poroty
14.00 Andora, Lichtensteinsko, Lucembursko
17.30 veřejné jednání poroty
19.30 Rumunsko, Švédsko, Gruzie
22.30 veřejné jednání poroty
26. srpna 2013 - pondělí
09.00 Belgie, Česká republika, Bulharsko
12.30 veřejné jednání poroty
14.00 Německo, Makedonie, Španělsko
17.30 veřejné jednání poroty
19.30 Ukrajina, Holandsko, Itálie
22.30 veřejné jednání poroty
27. srpna 2013 - úterý
09.00 celodenní výlet
28. srpna 2013 - středa
09.00 Jižní Korea, Argentina, Arménie
12.30 veřejné jednání poroty
13.00 setkání uskupení Přátelé Unica
15.00 Maďarsko, Francie
17.30 veřejné jednání poroty
19.30 Polsko, Slovinsko, Estonsko
22.30 veřejné jednání poroty
29. srpna 2013 - čtvrtek
09.00 Uzbekistan, Slovensko, Rusko
12.30 veřejné jednání poroty
15,00 půldenní výlet
30. srpna 2013 - pátek
09.00 Finsko, Švýcarsko, Chorvatsko
12,30 veřejné jednání poroty
14,30 generální kongres UNICA 2013,
jednání zástupců členských zemí
19,30 pozvánka na UNICA 2014
na Slovensku
20,00 Světová soutěž – MINUTAFILM
31. srpna 2013 - sobota
09.00 veřejná diskuze s porotou,
ocenění filmů
a národních filmových kolekcí
18.00 předání zástavy UNICA zástupcům
pořadatelů ze Slovenska
20.00 závěrečný banket účastníků
Unica 2013
Seznam zemí, které do letošní soutěže UNICA 2013 přihlásily národní kolekci:
01
02
03
04
05
06
07
08
8
Andora
Argentina
Arménie
Belgie
Bulharsko
Česká republika
Estonsko
Finsko
09
10
11
12
13
14
15
16
Francie
Gruzie
Holandsko
Chorvatsko
Itálie
Jižní Korea
Lichtensteinsko
Lucembursko
17
18
19
20
21
22
23
24
Maďarsko
Makedonie
Německo
Polsko
Rakousko
Rumunsko
Rusko
Slovensko
25
26
27
28
29
30
31
32
Slovinsko
Španělsko
Švédsko
Švýcarsko
Tunisko
Ukrajina
Uzbekistán
Velká Británie
POD HLAVIČKOU
Ondřej Krejcar, předseda VčVSAFV
Zápis ZE ZASEDÁNÍ rady
Východočeského volného sdružení pro amatérský film a video
dne 29. ledna 2013, které se konalo ve výukovém sále
Střediska amatérské kultury Impuls v Hradci Králové
Přítomni: J. Otrubová, O. Krejcar, R. Hochman,
J. Schejbal, S. Verner, R. Brun
Hosté: J. Šlaisová, J. Vačlena
Program jednání:
1. KSAF 2013 - termín, propozice
2. Valná hromada 2013 - termín, místo,
doplňkový program, host
3. Administrativní záležitosti
- změna názvu sdružení,
příprava voleb - kandidátka, plán činnosti
2013, výše příspěvku na rok 2014
4. Závěrečná zpráva o hospodaření
a stav členů k 31. 12. 2012
5. Informace o podaných grantech na rok 2013
6. Informace o Cinema Open 2012
a příprava festivalu 2013
7. Donašeč - hodnocení, příspěvky do
č. 1/2013 + další výhled vydávání zpravodaje
8. Různé - informace z terénu, filmové projekce,
festivaly, vzdělávání
Před zahájením jednání Rady VčVSAFV představil předseda sdružení novou ředitelku Střediska amatérské kultury Impuls Hradec Králové
paní Bc. Jaroslavu Vydarenou, která nastoupila
do funkce k 1.1.2013.
K programu jednání:
k bodu 1/ KSAF 2013 - termín, propozice
Potvrzeno konání soutěže v termínu 11. - 12.
5. 2013 v Country Clubu Lucie na Novém
Hradci Králové, je to poslední možný termín
stanovený propozicemi celostátní soutěže
Český videosalon. Ubytování pro účastníky je
zajištěno v ubytovně Městských lesů. Ondra
Krejcar upozornil, že pro letošní krajské kolo
je v technických podmínkách akceptováno
nové médium Blu-ray, naopak pro soutěž nejsou povoleny počítačové formáty. Propozice
jsou připraveny a budou rozeslány autorům
na začátku února, zveřejněny budou i na
webu Impulsu a Filmdatu, včetně přihlášky
a průvodního listu.
k bodu 2/
Valná hromada 2013 - termín, místo,
doplňkový program, host
V letošním roce oslaví sdružení 20 let od
založení. Tato „historická událost“ bude připomenuta na valné hromadě. Valná hromada
se bude konat v Hradci Králové. Návrh místa
konání - CC Lucie, RC Café, Impuls, Muzeum východních Čech. Ondřej Krejcar prověří
možnosti, vhodné podmínky a volný termín,
nutné přihlédnout i k časovým možnostem
zvaného hosta pro doplňkový program.
V návrhu jsou: Olga Špátová, H. Třeštíková, S. Lichtag, O Sommerová, T. Magnusek.
Doplňkový program – seminář pro filmaře
s projekcí v rámci spolupráce zajistí a bude
hradit středisko Impuls. K výroční sdružení
budou zhotoveny upomínkové hrnečky
s logem sdružení a letopočtem 1993 - 2013
a tužky s potiskem.
k bodu 3/
Administrativní záležitosti - změna názvu
sdružení, příprava
• Program valné hromady je trvale daný, letos
je valná hromada volební, nutné projednat
a připravit návrhy na nové složení rady a
kandidátku, připravit hodnocení roku 2012,
plán na rok 2013 a výroční zprávu o hospodaření. Na členství v radě VčVSAFV v dalším
volebním období rezignovali Jarmila Otrubová
9
POD HLAVIČKOU
a Jaromír Schejbal, jako hlavní důvod uvedli
dlouholeté působení v radě a přenechání pravomoci řízení sdružení mladším členům.
• Změna názvu sdružení - vyplývá z novely
občanského zákoníku, která ruší podstatnou
část dosud platného zákona 83/1990 Sb.,
o sdružování občanů. Do 31. 12. 2015 musíme zaregistrovat nový název, který nesmí
obsahovat slovo „sdružení“. Ke změně názvu
byla vyhlášena anketa, zopakujeme ji znovu
v dalším čísle zpravodaje, je stále zveřejněna
na webu. Sešlo se zatím několik tipů na nový
název, věříme, že se ještě připojí další filmaři se svými návrhy. Doporučujeme, aby nový
název byl z praktických důvodů krátký, stručný, výstižný. K němu bude zpracováno nové
logo.
k bodu 4/
Závěrečná zpráva o hospodaření
a stav členů k 31. 12. 2012
Ing. Verner informoval o stavu poklady, stavu
finančních prostředků na běžném účtu a počtu
zaplacených příspěvků za rok 2012. Ing. Verner zpracuje závěrečnou zprávu o hospodaření předloží valné hromadě ke schválení.
k bodu 5/
Informace o podaných grantech na rok 2013
VčVSAFV podává samostatně žádost o granty pro zajištění KSAF 2013, o finanční příspěvek jsme požádali MK - září 2012, Magistrát
města Hradec Králové - říjen 2012, Královéhradecký kraj - leden 2013, žádost o souhlas
s vypsáním Ceny hejtmana KHK a její dotování byde odeslána z Impulsu v nejbližších
dnech. V souvislosti se změnami podmínek
pro vyúčtování grantů od roku 2010 žádá na
další akce pořádané ve spolupráci středisko
Impuls. Jedná se o granty na odbornou metodickou činnost a festival Cinema Open 2013.
k bodu 6/
Informace o Cinema Open 2012
a příprava festivalu 2013
Informační schůzka s panem Petrem Vítkem,
novým ředitelem bývalého artkina Centrál,
nyní s názvem BIO Centrál Hradec Králové se
uskutečnila 15. 1. 2013. Poskytli jsme informace o koncepci a průběhu tří ročníků festivalu,
10
z nichž dva se konaly v kině Centrál a poslední pro zastavení provozu kina pro nevyjasněné majetkové záležitosti v Muzeu VČ. Nové
vedení má o spolupořádání festivalu zájem,
rádi by se podíleli na jeho nové koncepci. Pro
další schůzku připraví vedení kina svoji představu o koncepci festivalu a navrhne termín,
kdy by se festival mohl uskutečnit. Termín další schůzky bude domluven cca do 2 měsíců.
k bodu 7/
Donašeč - hodnocení, příspěvky do č. 1/2013
a další výhled
Zpravodaj si zachovává standardní úroveň,
obsah je závislý na množství a kvalitě příspěvků, v roce 2012 vyšla 4 čísla, z toho číslo
2 jako programový zpravodaj krajské soutěže.
Součástí posledního čísla 4/2012 je souhrnné
vydání materiálů o dramaturgii ve formě jednoduchých skript, jednotlivé kapitoly byly otiskovány na pokračování od roku 2008 v jednotlivých číslech filmového zpravodaje. Tento
materiál pro filmaře bude sloužit jako metodická podpora při vzdělávání v oboru. Do rubriky „osobnosti Vč. regionu“ připravuje Jarmila
Otrubová další medailonky - Jaromír Schejbal,
manželé Otrubovi a další dle dohody. V roce
2013 bude časopis vycházet ve stejném počtu
čísel a stejném rozsahu jako dosud.
k bodu 8/
Různé
Jarmila Šlaisová informovala, že pro další
období, počínaje rokem 2014, se bude zvažovat, zda budou oborové časopisy dál vycházet v nezměněné formě nebo zda místo nich
vznikne nově zpravodaj Impulsu, který bude
přinášet souhrnné informace o uspořádaných
akcích ve všech oborech. Oborové časopisy
pro divadlo, fotografii a film od změny příjemce grantů v roce 2010 vydává Středisko amatérské kultury Impuls. Variantou je vydávání
časopisů jen v elektronické podobě, což je
v současnosti souběžná varianta. Důvodem
tohoto zvažování je finanční nákladnost. Zapsal Ondřej Krejcar
20. VALNÁ HROMADA VčVSAFV
23. března 2013
MUZEUM VÝCHODNÍCH ČECH HRADEC KRÁLOVÉ
kavárna a projekční sál
Jubilejní 20. valná hromada se konala v sobotu
23. března 2013 v sále Muzea východních Čech
v Hradci Králové. Valné hromady se zúčastnila
asi polovina aktivních členů, kteří zaplnili prostor kavárny, která je součástí projekčního sálu.
Valnou hromadu zahájil a řídil místopředseda
VčVSAFV ing. Martin Škrobák. Program valné
hromady je vždy daný a tak si valná hromada
zvolila nové členy rady v tomto složení: Tereza
Brázdová, Richard Brun, Radek Hochman, Ondřej
Krejcar, Martin Škrobák a Stanislav Verner. Dále
si vyslechli zprávu o činnosti sdružení za uplynulý rok přednesenou paní Jarmilou Otrubovou,
výhled aktivit na rok 2013 zpracovaných v plánu
činnosti, se kterými je seznámila Tereza Brázdová, zprávu hospodáře ing. Stanislava Vernera
o stavu pokladny a účtu sdružení, které je stále vedeno přehledně a průkazně, jak vyplynulo
z vyjádření ing. Jana Vačleny, předsedy revizní
komise. Všichni přítomní členové sdružení i hosté obdrželi pamětní hrnečky s logem a letopoč-
Bývalá i nová ředitelka střediska Impuls
Mgr. Jarmila Šlaisová a Bc. Jaroslava Vydarená
20. valná hromada v kavárně Muzea východních Čech
v Hradci Králové
tem dvacetiletého výročí existence VčVSAFV
(1993-2013) a tužky s potiskem. Pro zpříjemnění
odpoledního setkání získali účastníci také voucher na „jubilejní filmovou kávu“. Valné hromady
se zúčastnily bývalá i nová ředitelka střediska
Impuls Mgr. Jarmila Šlaisová a Bc. Jaroslava
Vydarená.
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA
O ČINNOSTI ZA ROK 2012
Letošní valná hromada je v pořadí dvacátá
a připomínáme si tak 20 let od založení Východočeského volného sdružení pro amatérský film
a video (VčVSAFV). U jeho zrodu byli v roce
1993 ing. František Jireš, dr. Zdeněk Petrovický
a ing. Martin Škrobák, kteří spolu s dalšími členy
věnovali v průběhu let mnoho času pro zajištění
činnosti sdružení i jeho administrativě.
Jsme rádi, že mezi novými členy sdružení
i mezi členy Rady jsou i mladí filmaři, i když ne
zatím v takovém počtu, jak bychom si přáli.
11
POD HLAVIČKOU
Vzhledem k letošnímu výročí se v úvodu zprávy stručně ohlédneme za minulými dvaceti roky.
Na úvod můžeme konstatovat, že sdružení si
pro svoji činnost nestanovilo žádné nesplnitelné
cíle. Jeho posláním, jak je uvedeno ve stanovách, je stmelovat filmové autory, kteří se k nám
do sdružení hlásí z východních Čech, ale i ty
odjinud, kteří se k nám do sdružení hlásí a podporovat jejich činnost, pořádat pro ně krajskou
postupovou soutěž, vzdělávat je v oboru, propagovat jejich tvorbu na veřejnosti pořádáním filmových večerů nebo prezentací na festivalech
a dalších celostátních filmových akcích, kterých
za celé období nebylo málo.
Jen pro připomenutí - amatérské filmy autorů
našeho regionu se promítaly několikrát při Letní
filmové škole v Uherském Hradišti, na Filmovém
festivalu v Písku, na divadelní přehlídce Lojzíkův
Machov.
To nejlepší z filmové tvorby východočeských
autorů jsme představili studentům na FAMU,
v Hradci Králové jsme pořádali filmové večery,
několikrát v kině Centrál a pravidelně po řadu
let v Divadle Jesličky. Několik projekcí jsme připravili pro studenty středních škol. V posledních
...v hledišti
letech se naše snímky promítají na festivalu
Musaionfilm v Uherském Brodě.
Filmovou tvorbu jsme pravidelně prezentovali i na soutěži Polanická 8, která se však už
nekoná. Pro nedostatek peněz a nezájem města
se její poslední ročník uskutečnil v roce 2010.
O roku 2012 se tak kolekce oceněných polských
filmů neobjevuje ani na Rychnovské osmičce.
Rádi také připomínáme světový festival UNICA
v roce 1994 a celostátní soutěž v roce 1998, které
se za našeho přispění konaly v Hradci Králové.
Odpolední projekce filmů Olgy Špátové
12
Aktivity východočeského sdružení jsou propojeny s činností Střediska amatérské kultury
Impuls Hradec Králové, vzájemně si po celou
dobu vypomáháme při zajištění financí na jednotlivé akce a současně spolupracujeme na jejich
organizačním zajištění. Spolupráce je realizována na základě uzavřené písemné smlouvy.
V oblasti vzdělávání se sdružení podílelo na
řadě vzdělávacích akcí pro mládež i dospělé.
Dodnes mnozí vzpomínají na Mikulášské filmové víkendy, které se v devadesátých letech pořádaly v Deštném v Orlických horách.
Mezi lektory byla řada osobností profesionálního filmu – například Josef Feiraisel, první
porevoluční ředitel ČT, hudební skladatel Jiří
Václav, režiséři Rudolf Adler, Bohdan Sláma,
Miloslav Kučera, Roman Vávra. Miroslav Janek,
Vít Janeček, Drahomíra Vihanová nebo kameramani Petr Prima, Diviš Marek a řada dalších.
Pro mladé autory jsme nabízeli každoročně
jeden až dva filmové workshopy, mnozí z těch,
kteří se jich účastnili se dostali ke studiu na filmových školách a někteří se k nám vracejí jako
lektoři nebo porotci. Po více než dvě desetiletí je
pro autory otevřeno konzultační středisko odborná pomoc při realizaci jejich filmů. Po celé období byla k dispozici filmová školička, kde se mladí
autoři seznamovali se základy filmového řemesla. Musíme bohužel konstatovat, že poslední dva
roky je o ni menší zájem.
Každoročně naše sdružení spolupořádá krajskou soutěž amatérských filmů, na kterou získává finanční podporu z grantů.
Za podstatné pro poskytování informací
v oboru považujeme vydávání zpravodaje
Donašeč dobrých filmových zpráv, který je po
celou dobu pojítkem mezi autory a příznivci
amatérského filmu.
Přináší v něm informace o akcích a událostech, které se konají v našem regionu, zprávy
o důležitých soutěžích a akcích na území celé
České republiky, aby tyto specifické informace
z oblasti filmu zůstaly pro historii zachovány a
dostávaly se dále k co největšímu počtu filmařů.
A nyní ještě krátce k hodnocení činnosti
VčVSAFV v roce 2012. Jak jsme uvedli, všechny
podrobné informace jsou najdete v jednotlivých
číslech filmového zpravodaje Donašeč....
Jiří Kratochvíl a Zdeněk Zdeněk
Mezi valnými hromadami řídí činnost Rada
VčVSAFV. Rada připravila a uspořádala 19. valnou hromadu. Konala se v sobotu 17. března
2012 v nových prostorách střediska Impuls a na
ni navazoval doprovodný program, projekce filmů Jiřího Středy a beseda s autorem.
V roce 2012 se členové sešli na jednání ještě 19. června 2012. Zápis o projednávaných
bodech také najdete ve filmovém zpravodaji.
Finanční prostředky na činnost získáváme
z členských příspěvků, dobrovolných příspěvků
a ze získaných grantů.
Na KSAF v roce 2012 to byly příspěvky od
Ministerstva kultury, města Hradec Králové a
Královéhradeckého kraje ve výši celkem 65 000,Kč. Hejtman Královéhradeckého kraje věnoval
do soutěže věcnou cenu ve výši 15 000,- Kč pro
autora nejlepšího snímku. Vlastním vkladem ve
výši cca 12 000,- dotovalo sdružení finanční ceny
a poštovné za nevyzvednuté finanční ceny pro
autory oceněných filmů. Zbylé náklady uhradilo
středisko Impuls jako spolupořadatel soutěže.
KRAJSKÁ SOUTĚŽ AMATÉRSKÝCH FILMŮ s postupem na Český videosalon se uskutečnila
tradičně v Country clubu Lucie v Hradci Králové
ve dnech 12. - 13. května 2012.
Promítalo se 64 snímků od 53 autorů ve všech
šesti žánrových kategoriích, účastnili se autoři
Královéhradeckého kraje, členové VčVSAFV,
studenti škol i několik dalších zájemců z jiných
regionů.
13
POD HLAVIČKOU
Účastníci odpolední projekce
Stanislav Verner a Zdeněk Sršeň
Průměrný věk autorů byl necelých 25 let
a podle sledovaných údajů za posledních pět let
krajská soutěž „omládla o deset roků“. K tomuto
poměrně nízkému věkovému průměru přispěla
opět velká účast mladých autorů. Počtem filmů
i autorů byla nejvíce obsazenou soutěží z osmi
krajských postupových kol.
V celostátní soutěži Český videosalon reprezentovalo Královéhradecký kraj 16 snímků z celkového počtu 53 filmů. Porota zde udělila 32
ocenění a z nich 12 bylo určeno pro autory, kteří
postoupili z krajského kola v Hradci Králové.
Film Jízda králů autora Miroslava Trudiče
z Náchoda byl zařazen do reprezentační kolekce pro „mistrovství světa“ amatérských filmařů
UNICA 2012 v Bulharsku.
Další akcí, na které se sdružení podílelo byl
3. ročník festivalu Cinema Open. Konal se ve
dnech 16. - 17. listopadu 1012 v Muzeu východních Čech jako nesoutěžní přehlídka nekomerční filmové tvorby a vhledem ke 100. výročí ote-
14
vření této budovy byl do projekce zařazen i blok
vlastně už „historických“ filmů z počátku devadesátých let. Konala se i projekce pro školy, rodiče s dětmi a také filmová dílna pro veřejnost.
Festivalu a doprovodných akcí se zúčastnilo cca
200 diváků.
V oblasti vzdělávání se sdružení podílelo na
zajištění filmových workshopů pro mládež a to
v červu a říjnu, (konaly se v nových prostorách
v Impulsu v Hradci Králové) a dále workshopů
pro studenty gymnázia v Moravské Třebové a
studenty gymnázia J.K.Tyla v Hradci Králové.
V listopadu se konal animační workshop pro
účastníky festivalu Cinema Open. Celoročně
bylo pro filmaře otevřeno konzultační středisko,
které bylo hojně využíváno hlavně před krajskou soutěží.
ZPRACOVÁNÍ ARCHIVU FILMŮ
Poděkování patří Ondřeji Krejcarovi za zpracování jmenného seznamu DVD s filmy, které
máme ze soutěží, festivalů nebo přímo od autorů. Jsou k dispozici a můžete je využít pokud
by někdo z vás měl zájem půjčit si kolekci pro
projekci v místě bydliště nebo pro školy.
V roce 2012 se uskutečnila spolupráce
s firmou Popron Music, která vydává dárkové knížky „Retro“. V nich zachycuje dobové
událostí ze 70. a 80. let minulého století. Součástí knížky jsou i DVD s ukázkami, jak se
žilo v daném období. Ondřej Krejcar zajistil
přepis několika filmů z období 80. let z dílny
východočeských filmařů, které byly po dohodě s autory v těchto materiálech využity.
WEBOVÉ STRÁNKY
Aktuální informace poskytuje VčVSAFV na
webových stránkách, které sdílí společně se
střediskem Impuls v rámci úsporných opatření.
NABÍDKA ODBORNÉ LITERATURY
K dispozici je filmová učebnice ABCD… pro
všechny – FILM A VIDEO a nově také skripta CO JE TO TA DRAMATURGIE. Poštou je
dostali členové sdružení, kteří uhradili na rok
2012 členský příspěvek.
Závěrečná zpráva o činnosti VčVSAFV v roce 2012 byla schválena valnou hromadou dne
26. března 2013.
PLÁN ČINNOSTI VčVSAFV
NA ROK 2013
• Uspořádat 20. Valnou hromadu VčVSAFV
• Uspořádat zasedání rady pro film - Rady
VčVSAFV • Krajská soutěž amatérských filmů
• Junior - filmový klub „filmová školička“
- základy filmování pro mládež
• Semináře pro pedagogy ZŠ, SŠ, ZUŠ
a studenty pedagogických fakult
v rámci projektu „audiovizuální výchova“
- celoroční nabídka podle požadavků škol
• Filmové projekce pro žáky a studenty
hradeckých škol dle jejich požadavků
(navázat spolupráci s BioCentrál )
• Filmové večery - představení nejlepších
snímků veřejnosti - jednat o možnosti využítí
prostoru v Rock Café, zvážit možnost
využití Divadla Jesličky a studia A
v Adalbertinu • Podílet se na vzdělávání pro mladé autory
• Spolupráce na festivalu CINEMA OPEN • Podíl na zajištění obsahu oborového
zpravodaje Donašeč dobrých filmových
zpráv
• Žádosti o finanční grant na KSAF - MK,
MMHK, KHK dle termínů grantových řízení
• Zprostředkovat aktuální informace o činnosti
UNICA ve filmovém zpravodaji
• Průběžně aktualizovat stránky VčVSAFV
na webu Impulsu • Aktualizovat kontakty na členy VčVSAFV
a jeho příznivců • Na základě konkrétních požadavků
spolupracovat s pořadateli při organizaci
filmových soutěží a dalších akcí na území
východních Čech
• Zpracování návrhů a jmenování čestných
členů sdružení
• Připravit po KSAF návrh snímků vhodných
pro zařazení do kolekce pro UNICA 2013
• Plán činnosti VčVSAFV budeme realizovat
na základě uzavřené dohody
ve spolupráci se Střediskem amatérské
kultury Impuls Hradec Králové včetně
podílu na finančním zajištění KSAF 2013
a dle termínu konání jednotlivých akcí,
požadavků škol a pořadatelů soutěží.
Plán činnosti vychází ze stanov VčVSAFV,
článek 1 - poslání a cíle. Plán byl schválen na
20. valné hromadě 23. března 2013.
usnesení
Návrhová komise ve složení: Václav Šimek,
Rudolf Zábraha a Oldřich Buchtele vyslechla
všechny přednesené zprávy a příspěvky a předkládá Valné hromadě tento návrh usnesení:
1) Valná hromada bere na vědomí:
a. zprávu o činnosti sdružení v roce 2012
(J. Otrubová )
b. zprávu o hospodaření (S. Verner)
c. zprávu revizní komise (J. Vačlena)
2) Valná hromada schvaluje:
a. zprávu revizní komise a uděluje
hospodáři absolutorium za rok 2012
b. návrh plánu činnosti sdružení na rok 2013
(T. Brázdová))
c. zachování výše členského příspěvku
na rok 2014 ve výši 200 Kč
3) Valná hromada ukládá
Radě sdružení:
a. provést výměnu členských průkazek
s jednoroční platností
termín: květen 2013
b. zvolit si z nově zvolených členů
funkcionáře Rady (předseda,
místopředseda, jednatel, pokladník)
termín: duben 2013
c. sledovat dění v amatérském filmu
a informovat o něm členskou základnu
termín: průběžně
d. uplatňovat návrh institutu
„Čestného členství“ pro členy starší 80 let
termín: průběžně
e. projednat s organizátory formu spolupráce
na letošní soutěži „Bzuk film“ v Dlouhé Vsi
u Rychnova nad Kněžnou (10. ročník)
termín: průběžně po celý rok 2013
zapsal: V. Šimek, v.r.
V Hradci Králové dne 23. března 2013
15
POD HLAVIČKOU
ODPOLEDNE
S OLGOU ŠPÁTOVOU
Pro všechny zúčastněné i další zájemce z řad
filmařů i veřejnosti byl ve spolupráci se střediskem
Impuls Hradec Králové po „schůzovní“ části valné
hromady připraven odpolední doplňkový program.
Letos padla volba na kameramanku, režisérku Olgu Špátovou, která se právě před deseti
lety účastnila krajské soutěže amatérských filmů
v Hradci Králové, kde v kategorii hraných snímků získala 1. místo, stejně úspěšná byla se svým
deseti minutovým snímkem SAMA i na celostátní
soutěži Český videosalon a následně za něj získala
zlatou medaili na Unica 2003 ve Varšavě v Polsku.
Můžeme tedy prohlásit, že úspěšná filmová
dráha Olgy Špátové byla nastartována právě mezi
filmaři v Hradci Králové.
Po „předfilmu“ SAMA následovala projekce
filmu NEJVĚTŠÍ PŘÁNÍ. Jedná se o celovečerní
dokumentární film, který měl premiéru na konci
roku 2012, který je o hodnotách a snech mladých
lidí v porovnání se dvěma předchozími generacemi zachycenými ve filmech Jana Špáty Největší
přání (1964) a Největší přání 2 z roku 1989.
Hrdinové filmu Největší přání ve filmu Olgy Špátové jsou po čtyřiceti letech komunismu první dospělou
generací, která se utvářela ve svobodné společnosti.
Odpovědi na otázku „Jaké je tvoje největší přání?“
natáčela autorka ve věznicích, na demonstracích, ve
městě i na venkově mezi různými vrstvami obyvatel. Ve filmu se naskytla jedinečná možnost porovnat
hodnoty autorčiných vrstevníků se dvěma předchozími generacemi i s použitím archivních záběrů z let
1964 a 1989 z filmů svého otce Jana Špáty.
Olga Špátová a Martin Škrobák
při zahájení odpolední projekce
16
Zápis ZE ZASEDÁNÍ rady
Východočeského volného sdružení
pro amatérský film a video
dne 16. dubna 2013,
které se konalo ve Středisku amatérské
kultury Impuls v Hradci Králové
Přítomni: O. Krejcar, S. Verner, R. Brun,
M. Škrobák, T. Brázdová
Omluveni: R. Hochman
Hosté: J. Šlaisová, Impuls
Program jednání:
1. Závěry z valné hromady 2013
2. Volby do výboru sdružení, členové revizní
komise
3. KSAF 2013
4. Donašeč – hodnocení, příspěvky
5. Různé - informace z terénu, filmové
projekce, festivaly, vzdělávání, spolupráce
První jednání Rady v novém složení zahájil
a řídil Ondřej Krejcar, předseda VčVSAFV.
ad 1)
Závěry z valné hromady 2013
VH se konala 23. března 2013 v přednáškovém sále Muzea Východních Čech a sdružení
si na ni připomnělo 20 let od svého vzniku.
K tomuto výročí byly zhotoveny upomínkové
hrnečky s logem sdružení a tužky s potiskem.
VH odsouhlasila všechny přednesené zprávy
a usnesení.
S velkým zájmem se setkal odpolední program pro veřejnost s hostem Olgou Špátovou a jejími filmy Sama a Největší přání.
Projekce a následné besedy se zúčastnilo
cca 80 diváků. Problematické bylo technické zabezpečení ze strany Muzea – ne zcela
vhodný projektor a nedokonalé zatemnění
částečně degradovaly projekci prvního snímku. Vzhledem k tomu, že muzeum má zájem
na podobných akcích spolupracovat, pokusí
se pracovníci muzea o změnu stavu.
Zpráva o průběhu VH včetně usnesení je
uvedena v samostatném článku zpravodaje
Donašeč.
ad 2) Volby do Rady sdružení a revizní komise
Pro nastávající volební období Rada zeštíhlí
- několik dlouholetých členů Rady se rozhodlo ukončit své působení v tomto orgánu. Dále
O. Krejcar přebírá po J. Šlaisové funkci lektora pro obor film v Impulsu, proto předem ohlásil rezignaci na funkci předsedy sdružení. Po
kratší diskuzi byla jednomyslně zvolena nová
Rada sdružení v tomto složení:
Předseda - Martin Škrobák
Místopředseda - Ondřej Krejcar
Jednatel - Richard Brun
Pokladník - Stanislav Verner
Personální obsazení je podobné, nebude
tedy nutné měnit podpisové vzory v bance.
V této souvislosti též úvahy o možnosti úspor
na poplatcích při změně banky. Dále byla
ustanovena Revizní komise v tomto složení:
Předseda - Radek Hochman
Člen - Tereza Brázdová
ad 3)
Krajské kolo soutěže Český videosalón 2013
Informace o přípravách KSAF přednesla J. Šlaisová z Impulsu. Termín konání 11. - 12. 5. 2013
v Country Clubu Lucie na Novém Hradci Králové. Prozatím přihlášeno 25 snímků. Diskutován
byl záměr přihlásit do soutěže absolventské filmy Školy AVT. Členové Rady to vnímají jako
krok ke zkvalitnění a zpestření soutěže.
ad 4)
Zpravodaj Donašeč
V přípravě je první číslo 2013, druhé vyjde
tradičně jako program Krajské soutěže. Ondra Krejcar informoval o úvaze nového vedení
Impulsu sloučit samostatné časopisy jednotlivých oborů vzhledem k rostoucím nákladům
do jednoho barevného informačního zpravodaje. Variantou je zachování zpravodajů pouze v elektronické podobě.
ad 5) Různé
Hlavním a bouřlivým bodem byla diskuze nad
současným stavem sdružení a rostoucí pasivitou řadových členů. Činnost sdružení v té
podobě, jak byla nastavena při jeho založení
před dvaceti lety, se již zřejmě přežila. Úkolem nové Rady bude hledat nová východiska,
poslání a formy práce. Orientace na mladší
autory pomocí moderních médií (Facebook).
Otázkou je i forma další spolupráce s Impulsem. Nové vedení údajně hodlá prosazovat
spíše orientaci na výrazně aktivní a talentované jednotlivce. Proti tomu sdružení se vždy
snažilo hájit zájmy všech svých členů. Po 20
letech existence jsme zavedenou a čitelnou
organizací s hmatatelnými výsledky práce.
Debata na toto téma by měla pokračovat
i nadále napříč celým sdružením. R. Brun
zmínil i možnost změny statutu na obecně
prospěšnou společnost.
Zápis: O. Krejcar a M. Škrobák
Na valné hromadě nás zastihla smutné zpráva...
v neděli 10. března 2013
zemřel pan JAROSLAV CITA,
čestný člen VčVSAFV
Ačkoli autodidakt, byl vynikající a všestranný umělec. Autor kreslených vtipů,
spisovatel, výtvarník, ilustrátor, filmař a kouzelník. Byl autorem námětu, scénáře, výtvarníkem a animátorem nejdelšího československého večerníčku. Stál
u zrodu soutěže Vysokovský kohout, byl autorem řady animovaných filmů,
které se promítaly na mnoha soutěžích. Připravil a realizoval výtvarné návrhy
pro UNICA 1994 v Hradci Králové.
Veškerá slova jsou zbytečná, snad jen tolik: Velmi si vážím toho, že mi se svou
nesmírnou laskavostí věnoval několik hodin svého vyprávění o sobě a svých
obrázcích. Byl to krásný zážitek. Děkuji... děkuji i za čtenáře Donašeče.
Jarmila Otrubová
17
POD HLAVIČKOU
I. POSLÁNÍ SOUTĚŽE
Představit novou amatérskou filmovou tvorbu a zapojit do soutěže mladé autory regionu. V odborné diskuzi posoudit úroveň soutěžních snímků přihlášených do
krajského kola, ocenit nejlepší snímky a vybrat kolekci
k postupu do předvýběru celostátního kola. Otevřením
soutěžních projekcí i seminářů veřejnosti prezentovat
úroveň a výsledky oboru v Královéhradeckém kraji.
KRAJSKÁ SOUTĚŽ
AMATÉRSKÝCH FILMŮ
KRAJ
K R Á L O V ÉH R AD E C K Ý
P R O P O Z I C E
HRADEC KRÁLOVÉ
COUNTRY KLUB LUCIE
11. - 12. května 2013
SOUTĚŽ SE KONÁ POD ZÁŠTITOU
RADY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
Pořádají:
Východočeské volné sdružení
pro amatérský film a video
a
Středisko amatérské kultury
IMPULS Hradec Králové
*
Finanční podpora:
Královéhradecký kraj
Ministerstvo kultury
Město Hradec Králové
Hradec Králové
18
II. ÚČAST V SOUTĚŽI
Soutěž je dvoukolová - krajská kola a celostátní kolo.
Přihlásit snímek přímo do celostátního kola není možné,
s výjimkou „minutafilmu“. Do soutěže se může přihlásit
občan České republiky a cizinec žijící na území České
republiky za těchto podmínek:
a) se snímkem nesoutěžil v minulých ročnících celostátního ani krajského kola
b) přihlásí všechny soutěžní snímky do jednoho
krajského kola
c) řádně vyplní průvodní list ke všem soutěžním
snímkům
d) soutěžní snímek není primárně určen ke komerčním účelům, neuvádí ho profesionální firma a nejedná se o snímek vysokých filmových škol
e) snímek neporušuje zákony ČR
f) autor souhlasí s pořízením kopie jeho snímku
pro archiv NIPOS - ARTAMA
g) autor zašle předběžnou přihlášku a odevzdá
snímek a Průvodní list v termínech stanove- ných pro krajskou soutěž
h) z krajských soutěží můžou postoupit
do celostátní soutěže autoři starší 15let.
III. SOUTĚŽNÍ KATEGORIE:
D - dokumentární snímky R - reportážní a publicistické snímky
H - hrané snímky
A - animované snímky
E - experimentální snímky K - videoklipy
Doporučená délka snímků je do 20 minut. Výjimky pro
účast v krajském kole může stanovit jeho pořadatel.
V odůvodněných případech (mimořádný tvůrčí počin,
apod.) může porota doporučit do předvýběru i snímky
nad tento limit. Pořadatelé si vyhrazují právo z časových důvodů nezařadit do soutěže snímky přesahující
výrazně doporučenou délku.
IV. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
Ubytování a stravování, ekonomické zajištění. Ubytování pro autory a seminaristy je zajištěno v ubytovacím zařízení Městských lesů na Novém Hradci Králové
v ceně cca 230,- Kč a stravování v CC Lucie. Pokud
se podaří zajistit dotaci z grantů na pokrytí nákladů
v dostatečné výši, budou mít účastníci soutěže i semina-
risté ubytování zdarma a jeden autor každého snímku přijatého do soutěže bude mít hrazeno cestovné.
Pokud nebude dostatek financí, soutěžící se zúčastní na vlastní náklady. Informace bude zveřejněna na
webových stránkách a také v pozvánkách, které všem
přihlášeným zašleme. V sobotu i neděli bude v rámci
úspory času pro účastníky připraven společný oběd.
Hodnocení soutěžních snímků: soutěžní kolekci
bude hodnotit odborná porota, jmenovaná pořadateli
krajského kola.
Ceny: pořadatelé na základě návrhu odborné poroty
udělí následující ceny: 1., 2. a 3. cena v každé kategorii. Při velkém množství kvalitních snímků můžou být
některé ceny zdvojeny a pořadatelé si vyhrazují právo
při malém počtu snímků v kategorii některou cenu neudělit. Čestná uznání za dílčí složky filmu. K cenám
budou náležet diplomy. Každý autor obdrží účastnický list. Dále budou uděleny zvláštní ceny vypsané
pořadateli – Cena hejtmana Královéhradeckého kraje,
Cena SONY Elvia PRO, Cena Petra Primy za kameru
dotovaná střediskem Impuls a Cena diváka dotovaná
VčVSAFV. Postup do celostátní soutěže: z krajského
kola postupují do předvýběru CSNF snímky oceněné
na 1. - 3. místě v jednotlivých kategoriích a porotou
doporučené snímky oceněné čestným uznáním.
V. TECHNICKÉ PODMÍNKY
Zásady pro technické vybavení Do soutěže se přijímají filmy na nosičích Mini-DV, DVD
video a Blu-ray disc video. Záznam musí být nahrán
v normě PAL. Každý film bude nahrán na začátku
samostatného nosiče. Na nosiči nesmí být žádný další
záznam než soutěžní film.
Pro Mini-DV platí:
před vlastním filmem musí být alespoň 30 vteřin černé (bez jakýchkoliv dalších obrazových a zvukových
údajů). Po skončení filmu musí být alespoň 10 vteřin
černé. Záznam musí být nahrán rychlostí SP. Kazety
musí být přetočeny na začátek a zajištěny proti smazání. Za nezajištěnou kazetu nenesou pořadatelé odpovědnost.
Pro DVD a Blu-ray platí: před filmem a po jeho skončení musí být 5 vteřin černé (bez jakýchkoliv dalších
obrazových a zvukových údajů). Na disku nebude žádné grafické úvodní menu s výjimkou tabulkového menu
ze stolních rekordérů. Na disku nebudou žádné bonusové materiály.
Na obalu nosiče musí být údaje:
a) kompletní název filmu
b) jméno a adresa autora vč. PSČ
c) délka filmu v minutách i vteřinách (délka od začátku do konce zvukového či obrazového záznamu)
d) časová délka zaváděcí černé minimálně 5 vteřin
(od úplného začátku nosiče do prvního AV záznamu)
e) formát obrazu: 4:3, 16:9, 4:3 LB
Na samotném nosiči musí být uvedeny údaje:
1) název filmu
2) jméno autora
3) délka snímku
Soutěžní snímky zaslané do krajského kola, i když
nepostoupí do celostátního finále, budou autorům
vráceny pouze na vyžádání. Ostatní snímky zůstávají v archivu střediska Impuls. Výměny nosičů mezi
krajským kolem a celostátním finále jeho pořadatelé
nepovolují. Filmy, které nebudou splňovat technické
zásady budou z celostátní soutěže vyřazeny, a to i
v případě, že pořadatel krajského kola zajistil jejich
projekci.
VI. KALENDÁŘ SOUTĚŽE:
1) vyhlášení krajského kola březen 2013
do 30. 4. 2013
2) předběžné přihlášky filmů
3) předání snímků a PL
do 6. 5. 2013
4) termín konání soutěže 11. - 12. 5. 2013
5) vrácení vyžádaných snímků
do 30. 5. 2013
Informace a kontakty:
Středisko amatérské kultury IMPULS
Pospíšilova 365/9
500 03 Hradec Králové
www.impulshk.cz
Členský poplatek 200,- Kč
můžete uhradit složenkou nebo převodním příkazem.
Číslo účtu VčVSAFV
182 908 940 / 0300 ČSOB Hradec Králové
PO ZAPLACENÍ ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU VE VÝŠI 200,- Kč OBDRŽÍ ČLENOVÉ VČVSAFV
PRŮKAZ PLATNÝ PRO ROK 2013.
19
SOUTĚŽE / bude...
ZEMSKÁ KOLA
ZLATÉ SLUNCE * Dvůr Králové n/Labem * 22. – 23. března 2013
ZLATÉ SLUNCE * Blansko * 25. – 26. dubna 2013
CELOSTÁTNÍ KOLO
ZLATÉ SLUNCE * Ústí nad Orlicí * 13. – 15. června 2013
Krajská postupová kola celostátní
soutěže Český videosalon 2013
PLZEŇSKÝ A KARLOVARSKÝ KRAJ * Tachov * 6. dubna 2013
ZLÍNSKÝ A JIHOMORAVSKÝ KRAJ * Kroměříž * 12. - 13. dubna 2013
PARDUBICKÝ KRAJ * Svitavy * 20. dubna 2013
OLOMOUCKÝ A MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ * Mohelnice * 1. května 2013
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA * Praha * 27. dubna 2013
STŘEDOČESKÝ, JIHOČESKÝ KRAJ A KRAJ VYSOČINA
Zruč nad Sázavou * 26.–27. dubna 2013
ÚSTECKÝ A LIBERECKÝ KRAJ * Ústí nad Labem * 4. května 2013
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ * Hradec Králové * 11.–12. května 2013
ČESKÝ VIDEOSALON * 14. – 15. června 2013 * Malá scéna
Ústí nad Orlicí
MUSAION FILM * 16. ROČNÍK PŘEHLÍDKY MUZEJNÍCH FILMŮ
5. – 7. ČERVNA 2013 * UHERSKÝ BROD
55. RYCHNOVSKÁ OSMIČKA *
Soutěž neprofesionálních filmů
s mezinárodní účastí * 13. – 15. září 2013 * Rychnov nad Kněžnou
Pelclovo divadlo * Uzávěrka - 29. srpna 2013
FILMOVÝ FESTIVAL DOBROMYSL *
Příběhy obyčejného štěstí 2013
4. - 5. 10. 2013 * Dvůr Králové nad Labem * Hankův dům a kino Svět
Druhý ročník a také tentokrát chce ocenit filmy nabité pozitivní energií bez rozdílu žánru, napříč
amatérským a profesionálním světem. Soutěžní snímky je možné registrovat do konce prázdnin na
webových stránkách www.dobromysl.net. Podmínkou registrace je pozitivní příběh a to ať v kategorii reklama, dokument, nebo hraný, či animovaný film. Novinkou festivalu je otevření fotografické
kategorie na téma příběh obyčejného štěstí v jediném záběru.Oproti loňsku organizátoři rozdělili
všechny kategorie, krom fotografické, na dvě části a to hranicí osmnácti let. Festival se snaží být
multikulturním nejen rodinným setkáním, které stejně jako loni zpestří muzikanti, divadelníci, řemeslníci, ale i filmový odborníci od nás i ze zahraničí. V rámci programu uvidí diváci i letos Ozvěny filmového festivalu Mental Power Prag Film Festival, nebo nejlepší filmy loňského ročníku a samozřejmě
i letošní přihlášená díla, která se probojují do finále.
20
„Sousedé - jak to vypadá u hranic“
Žít, přátelit se, milovat, pracovat?
česko – polská soutěž amatérských filmů
Propozice:
1. Soutěž a přehlídka
Filmová přehlídka se uskuteční ve Wałbrzychu
dne 23. 8. 2013, zahájení ve 21.30 hod. Před
přehlídkou se uskuteční prezentace vybraných
českých filmů během Letního plenérního kina.
2. Pořadatel a partner
Wałbrzyski Ośrodek Kultury, Andersa 185
Wałbrzyc, Polsko
(dále pořadatel) a Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s.r.o.
Adalbertinum, Čsa 300/22,
Hradec Králové, Česká republika
(dále partner).
3. Podmínky účasti
Soutěže se mohou filmoví amatéři od 16 let.
Délka snímku do 15 minut. Každý autor může
přihlásit jeden film.Uzávěrka příjmu filmů je 2.
8. 2013. Filmy zaslané po tomto datu nebudou
zařazeny do soutěže.
4. Technické informace
Film musí být nahrán na DVD video nebo CD
v jednom z následujících formátů: Divx, Xvid,
VCD, MPG, WMV. Všechny filmy zaslané do
soutěže zůstanou v archívu pořadatele a
budou zpřístupněny i partnerovi.
Film včetně vyplněná přihlášky zašlete nebo
doručte osobně na adresu:
Wałbrzyski Ośrodek Kultury
ul. Broniewskiego 65a
58-309 Wałbrzych, Polsko
s označením:
Sousedé - jak to vypadá u hranic?
Pořadatel umožňuje přihlášení do soutěže
přes internet – filmový materiál je nutné uložit
na libovolném serveru, který umožní pořadateli
jeho stažení a zaslat informaci na emailovou
adresu: [email protected]
spolu s vyplněnou přihláškou včetně odkazu
ke stažení filmu.
5. Autorská práva
Autor filmu prohlašuje, že má vypořádána
autorská práva k filmu i použité hudbě. Veškerou odpovědnost za nedodržení autorského
zákona přejímá má na sebe a osvobozuje z
právní odpovědnosti pořadatele přehlídky.
Autor souhlasí s promítáním svého filmu
během prohlídky v Wałbrzychu a Hradci Králové a při dalších prezentacích na youtube.
Autor souhlasí s využitím částí nebo celého
svého díla v televizních programech věnovaných přehlídce.
Autor prohlašuje, že nepožaduje odměnu
za promítání svého filmu během přehlídky
ve Wałbrzychu a Hradci Králové, včetně
dalších prezentací a na youtube.
6. Hodnocení filmů
Zaslané filmy vyhodnotí porota, kterou jmenuje
pořadatel a partner přehlídky. Členy hodnotící
komise budou: producenti filmů, novináři.
7. Ceny pro oceněné filmy:
• hlavní cena 1000 PLN,
• věcné ceny (DVD, tablet, mp4).
Další ceny mohou udělit instituce spojené s
kulturou, další osoby i veřejnost. Rozhodnutí
komise o udělení cen autorům účastnícím se
filmové soutěže je konečné a není možné se
proti němu odvolat.
Věcné ceny, které nebudou převzaty během
vyhlášení výsledků, je nutné převzít nejpozději
do 30. 9. 2013
v sídle pořadatele. Po
tomto termínu zůstanou ceny k dispozici pořadatele.
Na přehlídku, která se uskuteční 23. 8. 2013
v městském amfiteátru STYK ve Wałbrzychu, bude zajištěna zdarma doprava autobusem z Hradce Králové (doprava tam
zpět).
Čeští autoři budou moci získat dodatečné
informace na:
www.adalbertinum.cz
www.impulshk.cz
Případné změny budou předem oznámeny
všem přihlášeným účastníkům.
Malý filmový festival mladá tvorba * 17. - 19. 10. 2013
v rámci 54. ročníku B16 * Malý filmový festival mladé tvorby se bude konat v rámci B16 ve
SVČ LABYRINT, Švermova 19, Brno – Bohunice.
Program: 17. - 18. října 2013 - filmový workshop * 19. října 2013 - 8. ročník soutěže krátkých hraných filmů. Kategorie: - děti a mládež do 16 ti let; - mládež do 20 ti let; - dospělí s dětmi (určeno
například pro vedoucích filmových kroužků a učitele ZUŠ). Uzávěrka: 6. září 2013
a filmy přihlášené do soutěže projdou předvýběrovou projekcí.
Autoři přijatých snímků a účastníci filmového workshopu budou mít hrazené ubytování.
TÝKÁ SE TO TAKÉ TEBE * XXXVIII. ročník *Pozor – změna termínu !!!!
uskuteční se již 4. - 9. června 2013 * Klub kultury Uherské Hradiště * info na www.tsttt.cz
MEZINÁRODNÍ FESTIVAL OUTDOOROVÝCH FILMŮ * 11. ročník
Veškeré informace o přihlášení filmů včetně podmínek: http://www.mfof.cz/prihlasit-film.htm
uzávěrka 14. června 2013
21
SOUTĚŽE / bylo...
Prvním festivalem, který otevírá
každoročně filmovou sezonu je bezpochyby Střekovská kamera. Paní Mgr. Alena
Krejčová, která je její pravidelnou účastnicí
nám poskytla rozhovor s jejím dlouholetým
organizátorem Petrem Špásem.....
O Střekovské kameře
Bývá na SK i zahraniční účast?
Ano. Celé desítky let se zúčastňují filmaři z Berlína, ke kterým se později přidali i další němečtí
autoři. V posledních letech soutěž také obesílají
slovenští autoři.
Jaké je věkové složení autorů
Většinou je to starší generace, ale každým rokem
se objevují nové mladé tváře.
Má veřejnost v Ústí nad Labem zájem navštvit Střekovskou kameru?
Ano má. A je to jedna z věcí, které nás pořadatele na kameře těší. Obzvlášť úspěšný byl právě
poslední ročník, kdy nejen v sobotu ale i v pátek
bylo v sále téměř plno.
Mgr. Petr Špás je dlouholetým pracovníkem
v oblasti kultury v Ústí nad Labem. Absolvoval
filmovou školu, obor dramaturgie. V současné
době, kromě jiných svých povinností, se věnuje přípravě Střekovské kamery. Proto jsem ho
požádala o zodpovězení několika otázek.
Budou se v Ústí na Střekovské kameře také
nědky promítat filmy ve formátu HD?
Je to jen otázka projekční techniky. Filmové
kamery již v HD točí a tak pokud získáme HD
projekční techniku….
Jak dlouho organizuješ Střekovsku kameru?
V roce 1979 jsem nastoupil do okresního kulturního střediska. Dostal jsem také na starost
amatérské filmaře,. Tím jsem se dostal k organizování Střekovské kamery. V roce 1991 jsem
odešel na jiné pracoviště. Když se blížil 30.
ročník, oslovili mě filmaři, zda by Kameru mohli
uspořádat u mě v kulturním domě Corso. Tam
jsme ji pořádali až do roku 2006. Když jsem
přešel zpět do Národního domu, Kamera „šla“
se mnou. A dělám ji doposud.
Zkus si vzpomenout na nějaké filmy, které tě
v posledních letech zaujaly?
Byla by jich celá řada. Osobně mám rád filmy
Bohumila Kheila pro jejich humor a osobitý rukopis. Obdivuji animované filmy Jaroslava Nykla.
Z minulých let to byly skvělé humorné filmy Ivo
Renotiéra, Například „Poslední krmeni“ nebo
„Defekt“. Ten dokonce vyhrál soutěž UNICA.
V době asi před třiceti lety mě zcela odboural
film Jiřího Matějky Jak ušetřit energii. Divák viděl
jen prázdné plátno a komentář mu hezky vysvětlil, kolik elektriky se ušetří, když projekční žárovka není zapnutá .
Proč se jmenuje Střekovská
U zrodu soutěže jsem nebyl, to je otázka pro
zakladatele Ivo Rentiéra. Asi to bylo proto, že
hrad Střekov je pěkným symbolem města, známým v celé republice a hezky se vyjímá v logu
soutěže .
Střekovská kamera je vůči autorům filmů
dost štědrá. Kdo ji sponzoruje.
Soutěž je hrazená hlavně z veřejných prostředků. Velkou částkou přispívá Ústecký kraj a město
Ústí n. L. V posledních letech máme také štědrého sponzora v jednom z filmařů.
22
Co bys chtěl zlepšit na průběhu Střekovské
kamery a co bys jí přál do budoucna?
Na to, co zlepšit bych se měl asi ptát účastníků.
Právě mě nic nenapadá. Snad jen osobně, aby
kolem soutěže nebyla tak obrovská administrativa.
Blíží se můj odchod do důchodu a tak Kameře
přeji, aby se jí za pár let chopil nějaký šikovný
nástupce a pokračoval, dokud o ni bude zájem.
Mgr.Alena Krejčová
• do konečného výběru se ryze amatérský film
nedostal (to je docela možné),
•
ze strany amatérů se stal festival nezajímavý
(nevěřím),
• došlo k nešťastné kolizi termínů (možná).
Mladá kamera UNIČOV
Už ani nevím, pokolikáté jsem byl na tomto
malém, ale velmi milém festivalu a navíc jsem
ani nedoufal, že mi to letos opět vyjde. Ale ….
porotce David Ondříček se nakonec omluvil a já
byl opět nominován do poroty a mohl do Uničova znovu zavítat. Tentokrát do kina, které bylo
teprve nedávno zdigitalizované a navíc krásně
opravené. Pravdou ale je, že jsem se vypravoval s menšími obavami, protože současná doba
překotné digitalizace a všeobecného televizního
běsnění moc festivalům nepřeje a diváků ochotných jet světa kraj za filmem valem ubývá.
Mé obavy se opět rozplynuly a pobyt v Uničově byl pro mne velmi příjemný a užitečný. Opět
mne překvapila příjemná a přirozená organizace, milé přijetí a setkání s pořadateli i účastníky,
a co nejvíc, i úroveň programu. Rychle zapomínám na dílčí nedostatky, které ale ke každému
„živoucímu“ festivalu patří - občasné selhání
super předigitalizované techniky, logické časové
posuny programových bloků, popůlnoční rautové setkání hostů, mírná nervozita v porotě…
Ale vrátím se raději k tomu nejdůležitějšímu
- tedy k programu a aktivní účasti tvůrců v tradičním odpoledním rozborovém semináři, který
z mého pohledu patří k naprostému domácímu
festivalovému uniku.
V každém případě by si měl tento festival
uchovat svoji strategii – tedy přirozeně spojovat
všechnu amatérskou tvorbu mladých tvůrců a
nevykopávat umělý příkop mezi studenty a ryzími amatéry.
Nebudu komentovat a představovat postupně
vítězné filmy festivalu, v zásadě jsem sice souhlasil s většinou ocenění, ale přesto se objevilo
několik filmů, které byly porotou přijaty výrazně
rozporuplně. Dokonce se i objevil snímek, který osobně považuji za nejlepší český film roku porota jej velmi rychle k mému překvapení a bez
diskuze odmítla… nakonec dostal alespoň čestné uznání. Film se jmenuje MARINKA a vznikl
na UTB Zlín (režie Lukáš Koláček). Obsahoval
mnoho režisérských i technických chyb (porotu
„rozzuřily“ špatné postsynchrony – já si jich ani
nevšiml), ale jeho obrovskou předností a důvodem mého až nekritického obdivu byly skvělé
herecké výkony. Po celkem i dlouhé době se
v českém filmu objevil naprosto civilní, uvěřitelný a fascinující herecký projev – a to u obou
hlavních představitelů. Navíc v předloze (K. H.
Mácha), která by jiné přirozeně vedla k topornosti a neuvěřitelnosti. Projev, kdy každou vteřinu si
nejenom užíváte přirozenosti herců, ale současně dychtivě očekáváte pokračování. Snad jen
Porota MK a účastníci rozborového semináře
PROGRAM
Je nejdůležitější z celého festivalu a i letošní
výběr potvrdil vysokou úroveň současné „mladé“ tvorby. Je ale otázkou, do jaké míry je tento
obraz zkreslený či neúplný, protože se mi zdálo, že festival letos nabízel převážně tvorbu studentskou - „čistá“ amatérská soutěž byla v drtivé
menšině. To je ale otázka pro pořadatele, zda
23
SOUTĚŽE / bylo...
nepodařená scéna poslední a finální ubírá na
kráse a dokonalosti, ale zbytek nadchne. Ihned
po zhlédnutí jsem – jako porotce – uvažoval spíš
o velké inspiraci pro všechny ostatní amatérské
filmaře a mnohdy i amatérské herce (omlouvám
se, ale oba dva představitele jsem považoval za
ryzí amatéry), jak docílit na malém prostoru a
s omezenými prostředky maximálně intenzivního pocitu (v současné době to skvěle předvádí
rumunské filmy) . Až teprve později jsem zjistil, že
zase tak velcí amatéři to nebyli – Marinku skvěle
zahrála Sarah Havačová (absolventka JAMU již
i s profesionální zkušeností) a pak Matouš Ruml
(Hynek), který již absolvoval konzervatoř a má
za sebou i kousek profi dráhy. Navíc jsem druhý
den zjistil, že získal aktuálně i Thálii !!! Oba dva
potvrdili, že jsou a budou velké talenty a naděje
pro český filmový (i divadelní) svět a pokud je
nezkazí okolí, můžeme se dočkat velkého a příjemného překvapení. O to víc kontrastuje rychlé
a z mého pohledu poněkud zbrklé rozhodnutí
většiny poroty, pro kterou byl film nezajímavý
a nehodný vyššího ocenění. Snad mi budoucnost dá za pravdu.
Na závěr se zmíním a upozorním na další
pozoruhodná díla, která jen potvrzují vysokou úroveň špiček soutěže - pochopitelně ostatní filmy
byly v mnoha případech nehodné k zařazení do
této soutěže a napovídají leccos o celkově klesající průměrné úrovni studentské tvorby - o amatérské nemluvím, ta tak reprezentativně a dobře
zastoupena nebyla. Z animovaných filmů, kterých
letos bylo překvapivě velmi málo, zaujal film (a
jeho grafické zpracování) Evy Gargašové DRUHÝ ŽIVOT a potvrdil velmi dobrou práci QQ studia Ostrava. Velkým příslibem bude i další tvorba
Anny Jesenské (SVĚT JINÝMA OČIMA, TEČE
VODA, TEČE...), který absolutně převyšoval především po stránce obsahové i technické (dokonce
hrozilo, že všechny hlavní ceny převezme jen tato
režisérka). Opět je to jen potvrzení, že má význam
zakládat i další filmově zaměřené školy - v tomto
případě školu MICHAEL v Praze, která oba dva
filmy vyprodukovala a „deklasovala“ všechny
ty etablované filmové školy v Praze a Písku. A
posledním krutým zjištěním postupné degradace
věhlasných filmových škol je tvorba Jana HALUZY
(KSICHTBOOK, DOBYTÍ VRABČÍHO HNÍZDA) opět super amatéra a ne studenta filmové školy,
který prokázal neuvěřitelný posun ze skvělého
24
...odpovídá Jiří Králík
technického zpracování ke správnému sebeironickému pohledu na žánr, který určitě miluje
(DOBYTÍ) a takřka filozofický a velmi dobře zpracovaný přepis divadelního představení (KSICHTBOOK). V závěrečné diskuzi a panelu jen potvrdil
svoje naprosto suverénní postavení mezi amatérskými tvůrci a odklon od prvoplánových akčních
filmů k hlubším tématům může výrazně posunout
nejenom film amatérský, ale i profesionální. Délka
jeho filmů je ohromující a blíží se k délce klasického profesionálního celovečerního filmu. Opět
věřím a tipuji, že tento tvůrce za určitých okolností
může být další nadějí pro skomírající a nezajímavý český film. Takže zase tak málo toho v Uničově
nebylo a těším se na další ročník.
Jiří Králík
P.S.
...“doslov autora...“ ...Marinka opravdu nevznikla
pod záštitou žádné filmové školy. Na UTB Zlín
se pouze dělal zvuk plus finální mix zvuku a na
Univerzitě Palackého Olomouc jsme film kompletně díky pomoci pana Martina Müllera, který
nás nechal zdarma na Univerzitě stříhat a po
první verzi nehotového filmu(kdy byly ještě před
námi dva natáčecí turnusy) mi výrazně poradil
v práci s herci. Dalo by se v článku tedy prosím
uvést, že Marinka je tedy nezávislý film Lukáše
Koláčka a jeho přátel?
STŘÍPKY Z MLADÉ KAMERY
Na otázku moderátora, který natáčel rozhovory s porotci pro „filmové střípky z MK“
Co byste řekli autorům....? odpovídali porotci letošní soutěže Mladá kamera v Uničově
2013
Martin Čihák / V minulosti se soutěže
účastnil také jako autor, v porotě MK je již
poněkolikáté, naposledy vloni.
„ ...já bych byl rád, kdyby upřednostňovali autorskou tvorbu před děláním „výrobků“, jak nám tu
mnoho, zejména školních filmů ukázalo, protože
to je cesta do pekel...“
F. A. Brabec / Na letošní soutěži MK byl
v porotě úplně poprvé, na dotaz moderátora
jak se zde cítí, odpovídá:
„...jsem úplně nadšen, mě se líbí úplně všechno,
i ty nejmenší filmy, i ty nejdelší filmy, úžasní diváci, úžasná porota, jsou to lidi, které jsem nikdy
neviděl a teď se asi spřátelíme a pojedeme spolu
třeba na nějaký výlet a budeme spolu, doufám,
nějak komunikovat, protože to jsou milí, přátelští
lidé... já to říkám před tím, než vyhlásíme vítěze,
protože tam se možná pohádáme... potom se
možná znepřátelíme...“
Je něco, co byste vy jako režisér, kameraman, scénárista... poradil mladým tvůrcům,
kteří stojí za kamerou třeba úplně poprvé?:
„...určitě ...je bohužel takový nešvar, který mě
...rozhovor s F. A. Brabcem
tady znervózňuje už druhý den, že všichni si
myslí, že když se kamera drží v ruce, že to je
správné uchopení pro kameru... přátelé, zapomeňte na ruční snímání, vezměte si stativy,
záběry zakomponujte, zklidněte se, zklidněte
se... mladí a neklidní amatéři ...a to oko už je
potom chudák, tam se to pořád mele, pořád se
to třese, já už jsem z toho byl úplně
nervózní...“
„...bohužel ta úžasná škola FAMU Praha to předvádí ještě v té horší míře, ne jen že se to všechno chvěje, ještě to musí zrnit a všechno blikat
a být neostrý, aby byli umělecký...
prosím vás, nebuďte tak umělecký, buďte normální a nádhernými kompozicemi, čistými záběry nám říkejte to, co máte ve své hlavě...“
Simona Oktábcová / Na MK byla
v porotě i vloni. Na dotaz moderátora jak vidí
kvalitu filmů v porovnáním s loňskou soutěží odpověděla, že před posledním blokem
filmů se ke kvalitě zatím nebude vyjadřovat. „...ale co mě první napadlo už po dnu a půl projekcí, a že jsem docela překvapená a musím říct,
že ne moc pozitivně těmi tématy filmů, já si myslím, že nemusí být za každou cenu sranda, ale
zpracovávaná témata jsou opravdu hodně těžká,
depresivní a mě to navádí k myšlence proč se
autoři tímto směrem ubírají, proč v takové míře a
proč v takovém množství, proč tak těžká témata...“
Pavel Ries / Začínal na MK před řadou let
jako soutěžící, jako amatér, na otázku, jak se
změnil amatérský film od té doby odpověděl:
„...pokud bych měl hodnotit, tak především médium je jiné, je to magnet, videozáznam, to je
zásadní změna, co se týče tvorby, tam ji příliš
nevnímám, to bych řekl, že je to stejný, tady
vidím pořád zapálení tvůrců, kteří chtějí něco
říct a chtějí se nějak vyjádřit, otázkou je, jakým
způsobem se vyjádří a jak se jim to daří, ale je
to tam cítit, že to chtějí dělat a že je to nesmírně
baví...“
Převzato z www.filmdat.cz,
Střípky z mladé kamery 2013,
ze záznamu rozhovorů s porotci
25
SOUTĚŽE / bylo...
Díky laskavé a bohaté podpoře sponzorů bylo
možné všechny umístěné snímky bohatě odměnit. A protože obec Dolní Dobrouč opět nezištně
zapůjčila veškeré prostory kina, proběhl i výroční
ročník festivalu v krásném a důstojném prostředí.
Za SPV Marek Šnajdar
MÍT KŘÍDLA
Dne 23. února 2013 oslavil festival filmů s leteckou tematikou „Mít křídla“ malé výročí – konal
se v sále dobroučského kina již popáté. Počasí
venku se sice snažilo vydatnou sněhovou nadílkou znepříjemnit divákům cestu, přesto na akci
dorazilo mnoho místních i přespolních a možná
i díky upoutávce na vlnách Českého rozhlasu se
sál velmi slušně návštěvníky zaplnil. Někteří přišli již na úvodní část – besedu o závodu Dolomitenman, kterou provázel pravidelný účastník festivalu a významná osoba českého paraglidingu
Jan Škrabálek. Většina ( pravděpodobně zdržena zachumelenou silnicí) dorazila na 15. hodinu,
kdy začala samotná filmová produkce znělkou
festivalu. V rámci něj bylo promítnuto celkem
devět snímků, které z filmů došlých z celé české
republiky vybrali zástupci pořádajícího Spolku
přátel vzduchoplavby - sami nadšení filmaři Jaroslav Šilar a Radek Strasmeier. Filmy hodnotila porota tradičně v čele s Janem Škrabálkem,
jejím členem byl mimo jiné i senátor ing. Šilar,
který nad festivalem převzal záštitu, scénáristka Bc. Tereza Adámková, šéfredaktor časopisu
Pilot Vojtěch Šaman a také vítěz předchozích
čtyř ročníků Martin Marek. Takto složená porota
má výhodu, že posoudí soutěžní snímky nejen
z hlediska principů a pravidel zhotovení filmu,
ale i technické náročnosti leteckých záběrů.
Na základě jejich rozhodnutí se vítězným
snímkem stal „Život paragána“ od pana Vrátila z Ústí nad Orlicí, tentýž snímek získal na
základě hlasování hlediště i Cenu diváka. Druhou příčku obsadil film z dílny Miroslava Orose
90 dní ve vzduchu, který pojednával o rekordním paramotorovém výkonu autora. Třetí místo
získal snímek „Flying is fun… whatever you fly“
od rogalisty Zbyňka Černíka. Z jeho filmu čišela
radost z létání, ať s dálkově řízeným modelem,
nebo s rogalem na Rané.
26
PAF TACHOV 2013
Mezinárodní festival
potápěčských filmů,
fotografií a dětské
výtvarné tvorby
Ve dnech 22. a 23. března 2013 se v Tachově konal mezinárodní potápěčský festival filmu,
fotografie a dětské výtvarné tvorby PAF Tachov
2013. Letošní ročník byl jubilejní, v pořadí 35.
Své práce do něj zaslalo takřka sto autorů z patnácti zemí světa.
V kategorii film soutěžilo celkem 30 snímků
(16 amatérských, 14 profesionálních) v celkové
délce 540 minut. Mezi českými autory nechyběl
Miloš Smola, Vlastimil Urban (třetí místo v kategorii profesionální film) a Hugo Habrman (první
místo v kategorii profesionální film). Film Hugo
Porota výtvarné soutěže
Habrmana „Kouzlo rybníka Farář“ obdržel cenu
Svazu potapěčů České republiky za divácky nejúspěšnější český film. Slovenský autor P. Král se
svým filmem „Ľadová sonáta zvítězil“ v kategorii
amatérský film.
Projekce soutěžních filmů začala už v pátek
večer a probíhala i po celou sobotu. Odborné
porotě předsedal známý filmař Steve Lichtag.
„Filmy si o konečné umístění řekly v podstatě
samy,“ zhodnotil Steve Lichtag.
Mezi fotografy byla konkurence větší, na
konečném rozdělení cen se ale i tady porota
v čele s Richardem Jaroňkem shodla téměř jednoznačně. „Kvalita snímků ale v každém případě
rok od roku stoupá,“ shrnul Jaroněk.
V kategorii foto bylo soutěžních prací celkem
391, v kategorii autorské portfolio pak dalších
196.
Soutěž dětské výtvarné tvorby letos zahrnovala víc než tři stovky rozmanitých prací. Část
z nich byla k vidění i přímo v průběhu festivalu
stejně jako vybrané soutěžní fotografie. Festival nabízel i bohatý doprovodný program. Malí
návštěvníci se mohli zapojit do výtvarné soutěže „Namaluj svoji fotografii“, pro ty větší bylo
připraveno hned sedm zajímavých přednášek a
výstav historie potápěčských automatik, která,
zároveň s autorskou výstavou fotografa Ivana
Vychodila, bude k vidění v tachovském muzeu
až do 23. dubna. Festivalové dění pak vyvrcholilo v sobotu večer potápěčským plesem, jehož
Vyhlášení výsledků PAF Tachov
součástí bylo vyhodnocení a předání hlavních
festivalových cen v kategorii film a video. Grand
prix PAF Tachov 2013 v kategorii film získal už
potřetí v řadě německý autor Florian Guthknecht
se snímkem „Sawfish - Neptuns forgotten children“. Cena Top Photographer patří Davidu Salvatorimu z Itálie. Cenu Top Photos získala Beata
Niedbalska z Belgie.
Na již skončený festival bude v následujícím
období navazovat ještě několik výstav soutěžních prací. Konat se budou v Novém Městě nad
Metují, Neratovicích a také v Centru Bavaria
Bohemia v německém Schönsee. PAF Tachov
2014 se uskuteční ve dnech 28. a 29. března
2014.
www.paftachov.cz
ABCD… pro všechny
FILM A VIDEO
Skripta jsou určena pro všechny zájemce o získání informací
o základech filmové řeči, o jejím formování a možnosti jejího užití.
Neměla by chybět v knihovničce žádného filmaře. Pokud máte
o skripta zájem, kontaktuje nás na adrese:
[email protected]
a můžete je získat za pouhých 100,- Kč. + 20,- Kč poštovné.
27
SOUTĚŽE / bylo...
Dvojitá porce
filmového klání
s Jedničkou
Měsíc březen se ve Dvoře Králové nad
Labem také letos nesl v duchu filmového klání. Uskutečnil se další ročník Celostátní soutěže amatérských filmařů Juniorfilm – Memoriál
Jiřího Beneše a letos opět ve stejném termínu
také školní kolo soutěže ZLATÉ SLUNCE KRÁLOVÉDVORSKÉ. Již jen málokdo se podivoval
nad tímto neobvyklým spojením, protože loňský
„pilotní“ rok ukázal, že propojení nového se starším může přinést mnoho dobrého. Právě Juniorfilm má totiž svou dlouholetou tradici a mnozí se
obávali, že mu Zlaté slunce ubere na jedinečnosti. Nestalo se, ba naopak. Zlaté slunce přispělo
Juniorfilmu novými soutěžícími a ten na oplátku
poskytl možnost prezentace filmů kolektivům,
které se Zlatého slunce účastnit nemohou. A jak
to tedy celé bylo?
22. – 23. března 2013 se v kině Svět sešla
spousta lidí. Filmové klání začalo páteční dopolední projekcí soutěžních i nesoutěžních snímků
ZLATÉHO SLUNCE KRÁLOVÉDVORSKÉHO.
Promítací sál zaplnily děti z královédvorských
mateřských a základních škol, aby nejprve
zhlédly nesoutěžní projekci. Pásmo slovenských
filmů dětských autorů nám s laskavým svolením
zapůjčila ZUŠ L. Rajtnera z Bratislavy. Slovenští
malí filmaři tak měli možnost prezentovat svou
práci v soutěži, které se nemohou zúčastnit.
Pedagogickému vedení, paní Zuzaně Homolové, patří veliký dík za spolupráci. Další nadšení
a obrovský aplaus vzápětí sklidily animované
pohádky výtvarníka Jaroslava Nykla. Děti v sále
naprosto uchválili nezbední broučci, neohrožené
včelky i lupič, který měl políčeno na nedobytný
trezor. Panu Nyklovi tak patří veliké poděkování, DVD s jeho pohádkami by si všichni nejraději
odnesli s sebou a všichni se moc těší na jeho
plánovanou knihu.
28
Poté již přišly na řadu snímky soutěžní. V sále
zasedla odborná porota a i když jeden z porotců svou účast na poslední chvíli musel odříci,
o vítězích rozhodovala spravedlivě, s rozvahou
a v přátelské atmosféře. Do mladší kategorie
bylo přihlášeno 7 snímků, ve starší pak o vítězství bojovalo 12 filmů. Celkem bylo oceněno 13
filmů, z toho 12 s doporučením k postupu do
celostátního kola, ve které všem autorům držíme pěsti.
Po obědě a krátké přestávce se již začali
sjíždět další autoři, jejich doprovod, porota nebo
třeba vedoucí workshopu. Scházet se začala
také veřejnost. Někoho přilákalo jméno Tomáše
Magnuska – patrona Juniorfilmu, někoho pouhá
zvědavost a někteří z diváků již patří ke skalním
fanouškům. Ani tentokrát se porota nesešla kompletní a bohužel také jeden z vedoucích workshopů svou účast odřekl, ale i tak se Memoriál Jiřího
Beneše opravdu vydařil. Páteční projekci tvořilo
30 filmů, v sobotu pak bylo k vidění 18 snímků
a projekční bloky dohromady čítaly bezmála
5 hodin. Velmi nás potěšila vyšší osobní účast
soutěžících, z nichž někteří se zúčastnili také
dopolední soutěže Zlaté slunce a ve Dvoře Králové nad Labem strávili dva, věříme že příjemné,
dny. Letošní Juniorfilm přinesl také jednu novinku nebo lépe řečeno „návrat“ k tomu, co kdysi
soutěž „pomohlo nastartovat“. Řeč je o kategorii dospělých autorů, která byla dlouho nedílnou
součástí filmového klání. Aby však alespoň do
určité míry „ladila“ se zaměřením soutěže na
mladou tvorbu, dostala vždy „mladé téma“, např.
... v hledišti
Karolína Ulrichová z Brna
získala ocenění za snímek Šicí stroj
O dětech a zvířátkách nebo S dětmi, o dětech
a pro děti. Její opětovné zařazení bychom tak
mohli nazvat „návratem ke kořenům“. Toto označení nikterak nepřehání, vždyť mezi dospělými
autory, kteří pomáhali radou, zkušeností i osobní
účastí, byl i Jiří Beneš, který stál u zrodu soutěže
a jehož jméno nyní Juniorfilm nese.
Výsledkovou listinu a mnoho dalších důležitých
informací najdete na www.ddmdvurkralove.cz
nebo na portálu www.filmdat.cz. Tímto bychom
velmi chtěli poděkovat panu Jaroslavu Šikovi,
správci nadnárodního registru neprofesionálního filmu FILMDAT, za spolupráci a pomoc, bez
které by se Juniorfilm obešel jen velmi těžko a
velké poděkování patří také panu Válkovi, kteří
zpracovával veškerý materiál pro soutěž ZLATÉ
SLUNCE KRÁLOVÉDVORSKÉ. Díky dále patří všem zaměstnancům a dobrovolníkům DDM
Jednička, paní Zuzaně Čermákové a pracovníkům Hankova domu i kina Svět. Dále děkujeme
všem odborným i dětským porotcům, moderátorce Zuzaně Vondrové, vedoucím workshopů
a dalším. Za převzetí záštity nad soutěží, podporu i hezké ceny děkujeme Městu Dvůr Králové
nad Labem, zejména pak paní starostce, Mgr.
Editě Vaňkové. V neposlední řadě patří naše
poděkování Ministerstvu kultury ČR a Královéhradeckému kraji, za jejichž finanční podpory
byly obě letošní filmové soutěže realizovány.
Národnímu informačnímu a poradenskému středisku pro kulturu, amatérské umění a dětské
estetické aktivity Nipos Artama děkujeme za
cenné rady, spolupráci a pomoc při organizaci.
Věcnými cenami soutěž podpořila královéhradecký obchod Real Time.
Se soutěžícími, diváky porotci, filmaři a dalšími příznivci amatérské filmu se za rok v březnu
těšíme opět na viděnou. Mgr. Iveta Hanušová,
ředitelka DDM Jednička
Putovní cena Za nejhumornější snímek soutěže
... o přestávce
29
SOUTĚŽE / bylo...
Krajské
soutěže
2013
Pro letošní jubilejní 60. ročník celostátní soutěže amatérských filmů Český
videosalon je vyhlášeno osm postupových kol. Do předvýběru celostátního
kola z nich postoupí oceněné snímky na 1. – 3. místě v jednotlivých kategoriích a snímky oceněné čestným uznáním a doporučené porotou. V předvýběru se tak sejdou snímky, ze kterých předvýběrová porota, která je současně
i porotou celostátního kola, vybere kolekci těch nejlepších snímků. Předvýběr
probíhá tak, že jednotliví členové poroty obdrží ihned po každém krajském
kole přepis postupujících snímků, každý z porotců si je v průběhu dubna a
května individuálně doma promítne, každý snímek oboduje stupnicí 1 – 10
bodů. Po posledním krajském kole se všichni členové poroty sejdou na společné schůzce na ARTAMA, sečtou přidělené body od jednotlivých hodnotitelů a z těchto součtů stanoví pořadí pro zařazení do celostátní soutěžní kolekce.
Počet filmů, které je možné do soutěže zařadit je však závislý nejen na kvalitě
filmů a jejich bodovém ohodnocení, ale i na celkovém počtu minut vymezených v programu celostátní soutěže v Ústí nad Orlicí pro soutěžní projekci.
Většina krajských soutěží se pořádá pro autory dvou krajů a to v Tachově,
Kroměříži, Mohelnici a Ústí nad Labem, soutěž ve Zruči nad Sázavou organizují postupové kolo pro autory ze tří krajů, ve Svitavách, Praze a Hradci
Králové soutěží filmaři jen z jednoho kraje. Přinášíme informace o průběhu
několika dubnových kol, které nám jejich pořadatelé poslali.
krajská soutěž
tachov
Filmaři v Tachově
V sobotu 6. dubna se v kině Mže v Tachově
sešli filmaři Plzeňského a Karlovarského kraje
na krajském kole 12. ročníku soutěžní přehlídky
neprofesionální filmové tvorby ČESKÝ VIDEOSALON. Dvacítka nejnovějších filmových děl
z dílny těch, kdož se filmování věnují ze záliby a
ve volném čase, nepřinesla ani mimořádné dílo
ani žádné překvapení či nový filmařský objev.
Kladem je to, že stále zůstávají aktivní někteří
tvůrci, jejichž snažení pomáhá nacházet pozoru-
30
hodnosti v okolí jejich bydliště a mapují tak regionální zvláštnosti či pozoruhodnosti a uchovávají je pro budoucí generace. K nim patří tachovský
František Soukup, který každoročně natočí několik svěžích děl. Letos se zaměřil na Zlatou stezku, po níž ve středověku putovali kupci z Bavor
až do Prahy a jejíž pozůstatky lze v terénu kolem
Tachova nalézt. Už názvy jeho filmů říkají mnohé
– BÝVALA TO HLAVNÍ CESTA, ŠPACÍR PO ZLATÉ CESTĚ. K nim Soukup přidal ještě reportáž
o závodě „netradičních plavidel“ a pozoruhodný
dokument o záchraně kulturní památky BOHUSLAVSKÝ SVATÝ JIŘÍ (3. cena). Záchranou a
rekonstrukcí památek se zabýval i Jan Prášek
ze Studánky ve filmu KŘÍŽ A PIETA JOHANA
GEORGA BÖHMA. Přední cenu v dokumentech udělila porota v čele s režisérkou Simonou
Oktábcovou snímku Antonína Hříbala z Chodové Plané KRAJINKA V ZIMNÍM HÁVU. Ceny za
reportáž si odvezl Slavomír Kozák z Dlouhého
Újezdu za pohled na lukostřelecké klání ve filmu
MEMORIÁL MICHALA a Jan Novák z Domažlic
za pohled na skupinku nadšenců žijících netradičním způsobem BÍLÍ INDIÁNI.
Oceněny byly i dva videoklipy VOLUMENNARCIS Václava Barona z Horažďovic a STARÝ DOBRÝ ČASY Jiřího Kotase z Plzně. Škoda,
že v kdysi slavné filmařské líhni Plzni jako by
v posledních létech filmaři vymizeli a že kromě
dvou nezvládnutých snímků se autoři nevěnují
žánru hraného filmu. Také je škoda, že již pár
let Karlovarský kraj zastupuje pouze jeden autor.
Určitě by se jich zde našlo více.
Oceněné snímky postupují do předvýběru
celostátní soutěže ČESKÝ VIDEOSALON.
Stanislav Polauf
Vyjádření poroty:
Porota ve složení: Simona Oktábcová – předsedkyně, Jan Loučím a Stanislav Polauf (členové) zhlédla 20 snímků od 9 autorů (2 hrané,
10 dokumentů, 5 reportáží, 3 videoklipy). Do
předvýběru celostátní soutěže Český videosalon
postupují filmy na 1. – 3. místě.
Úroveň soutěže nepřekročila průměr. Kladem je
zaměření řady autorů na regionální zajímavosti
a pamětihodnosti. Chybí (jako už v posledních
letech častěji) autoři z krajského města a porota by uvítala větší počet hraných filmů, případně
pokusy o animaci.
Zapsala: Alena Mautnerová
krajská soutěž
svitavy
Tak zase byla krajská
soutěž amatérských filmů
Je sobota 20. dubna 2013 a skalní amatérští filmaři se scházejí v kině ve Svitavách, aby
zhlédli nejen svá díla, ale hlavně díla svých kolegů vytvořená během minulého roku. My dříve
narození již prostředí krajských soutěží známe,
Porota: Marián Polák, Linda Vorlíčková a Petr Horák
a tak jsme se se známými s radostí vítali, vlastně
jsme na soutěž přicházeli jako do britského klubu lordů, do kterého nemá přístup veřejnost. Na
rozdíl od Britů je to škoda. Náš klub amatérských
filmů by právě veřejnost přivítal. A nejen je, ale
i nějaké mladé autory. Sice se zúčastnili prostřednictvím zaslaných filmů, bohužel se nedostavili. Jejich škoda, nemají tak přehled o tom,
co se natáčí mezi mladými, ale ani mezi zkušenými amatéry. A když se veřejnost nedostavila,
pokusím se odvážným čtenářům přiblížit několik
filmů. Nejdříve filmy dokumentární. V mé paměti
uvízly dva.
První cenu získal film Josefa Hradeckého
„Zdeněk Kolářský, akademický sochař a medailér“. Film pojednávající o profesní dráze akademika, především o jeho medailérské činnosti. A tak se dovíme, že je nejen autorem velké
řady medailí, ale i našich některých drobných
mincí starších i novějších. A nejenom mince
a medaile vytvářel pan Kolářský, ale i plastiky.
Ta poslední, jejíž výrobu představil tento film,
byla vytvořena pro stadion v Lanškrouně, který
byl oficiálně pojmenován jako Stadion Romana
Šebrleho, známého sportovního desetibojaře.
Také se dovíme, že deska na stadion byla odlita
z pryskyřice, protože bronzová, jak bývalo dříve zvykem, by dnes na stadionu nevydržela ani
týden. Příběh akademického sochaře je vyprávěn dobře a přehledně. Jenom zhruba třikrát
jsem měl dojem, že najednou čas začal plynout
pomalu. Určité zkrácení některých sekvencí by
filmu prospělo. Další film, který získal třetí cenu,
byl film Karla Kubišty „Malováno na skle“ o paní,
31
SOUTĚŽE / bylo...
Josef Hradecký přebírá cenu za film
2. Sopotnická traktoriáda
která se naučila malovat barevné obrázky na
sklo. Nevím už, jestli to byla její maminka nebo
babička, kdo jí předal základy této technologie,
zajímavě však vypráví, jak tuto technologii ještě
vylepšila. Její lidový styl je zajímavý a tak lidský,
že interiér jejího bytu je hřejivý a veselý. Film je
dobrý, ale přeci jenom má nějaké chyby. V podstatě platí to samé, co o filmu pana Hradeckého.
Také jsem zaznamenal zpomalování času, tedy
dlouhé záběry nebo se opakující záběry. Navíc
problém byl se zvukem. Scénu, v níž si paní píská k malování, bych vypustil, protože fouká do
mikrofonu a nezní to dobře.
Další filmy jsou reportáže. První cenu získala
Tereza Hronová za film „Udržitelnou energií ke
zdraví a lepší obživě“. Nevím, z které části Afriky
Oldřich Buchtele u klavíru
film byl, na to jsem už zapomněl, ale zajímavé
bylo, že tam využívají ve velkém výrobu bioplynu
v malých bioplynových stanicích, které se tam
staví také s pomocí České republiky. Divák se
tak dovídá, že zemědělec si postaví malou bioplynovou stanici, kterou zásobuje svoji živočišnou výrobou, a se získaným plynem vaří, peče a
svítí a se získaným odpadem hnojí svá políčka.
Dobré a všestranné využití materiálu. To přispívá i ke zlepšení životního prostředí na africkém
venkově.
Ještě jedna reportáž mne zaujala.
Je to „2. Sopotnická traktoriáda“ Josefa Hradeckého. Minulý rok jsme viděli 1. traktoriádu,
kde autora na některé chyby upozornila porota
soutěže. Letošní traktoriáda byla lepší. Minulý
rok nás zaujaly kuriozity domácích výrobců traktůrků. Letos nás zaujala vlastní soutěž a hlavně
jízda „tvrdým“ terénem s jednotlivými disciplínami. Chyběli nám tak jenom diváci. Bylo málo
záběrů na diváky a jejich reakce na situace na
trati, kterých tentokrát bylo dost. Až na ty diváky
kameraman odvedl dobrou práci.
Kategorii „videoklipů“ ovládl suverénně Karel
Kubišta z České Třebové. První cenu získal klip
„Zlatokop“, který Karel Kubišta natočil s hudební
skupinou „Medvědi“. Zde si skupina zahrála na
„zlatokopy“ a neskrývala, že se jedná o recesi.
Ve spojení s písničkou to byla dobrá volba.
Hraný film byl jediný, a tak na něj nemohla
zbýt jiná cena než první. Zvlášť když si příběh vzal na mušku hloupost a nepoctivé jednání. Byl to film s názvem „Stopařka“ Jaroslava
Šilara z Lanšperka. Stopařka si stopne řidiče a
je natolik přítulná, že skončí v motelu. Nakonec
stopařka „svého“ řidiče okrade. Jak jinak může
takový příběh dopadnout! A to je jediný problém.
Příběh je až příliš průhledný. Jako varování je
však dobře natočen a cenu si zaslouží.
Projekce skončila a porota se šla domluvit,
komu jakou cenu udělí. Přítomní účastníci si šli
prohlédnout místní muzeum, a že bylo co prohlížet! Vřele doporučuji jeho návštěvu.
Krajská soutěž ve Svitavách skončila a klub
„lordů“, filmových amatérů, se rozešel a s napětím bude sledovat, jaké filmy se dostanou do
projekce na celostání soutěži amatérských filmů
„Český videosalon 2013“, který se koná 14. a 15.
června 2013 v Ústí nad Orlicí na Malé scéně.
32
Zde bude mít možnost každý návštěvník zhlédnout nejlepší amatérské filmy roku 2012 a začátku roku 2013. Stačí sledovat plakáty nebo web:
www.filmdat.cz.
Na závěr: Vážení lordi, za rok na shledanou!
Adolf Macek
krajská soutěž
praha
Zapomenutá soutěž
Pražské soutěže jsem se naposledy zúčastnil v roce 2010. Tehdy jsem o ní referoval pod
lehce provokativním titulem „Jako by se Českého videosalonu dotkla jakási předzvěst smrti?“, který byl parafrází titulu jednoho ze soutěžních snímků. Letos se v názvech filmů dvakrát
vyskytlo slovo „zapomenutý“, využil jsem je tedy
k charakteristice letošní akce.
Soutěž se uskutečnila tradičně v pražském
komorním klubu MAT. Napsat, že účast autorů a
přátel amatérského filmu byla minimální, je velkou nadsázkou. Kromě tří členů poroty (Radek
Štipl, Martin Štoll, Miloslav Kučera) a organizátorů (Petr Lášek, Pavel Vrbata) se při předávání
cen v sálku „tísnilo“ jen asi sedm či osm dalších
osob. Pokud by to takto šlo dál, je už možná zcela zbytečně pořádat pražské postupové kolo jako
veřejnou přehlídku. Asi by to šlo vyřídit hlasováním po internetu či pouhou schůzkou poroty.
Na přehlídce bylo uvedeno celkem 19 filmů.
Porota s nimi velkou práci neměla. Žádná tlačenice o ceny se letos nekonala. V každé kategorii
aspirovaly na ocenění jeden až dva filmy, takže
porota nakonec ani všechny ceny v kategoriích
neudělila.
Do kategorie experimentů byly zařazeny dva
tituly, oba velmi dobré. Jak film Světovar (Vojtěch Žák, Vojtěch Rada), tak „Santa…?“ (Igor
Goryunov) jsou opravdu experimentální. To znamená, že se jejich obsah nedá stručně popsat.
Oba filmy se s největší pravděpodobností dostanou do celostátní soutěže, takže je budou moci
posoudit i další diváci. Žádná animovaní dílka se
letos soutěže nezúčastnila.
Hraným filmům kraloval Vojín Arahos 4: Rande s osudem (Martin Doležal). Je to svým způsobem hraný velkofilm. Vystupují zde početné
oddíly vojáků, přes krajinnou scenérii přelétávají
letecké formace, pohybuje se vojenská technika.
Tím, že se film pokouší popsat enormní zátěž
na psychiku vojáka, se tak trochu podobá Tobruku Václava Marhoula. Docela zajímavý byl také
snímek Ta naše povaha česká (David Březina),
který je jakousi dokumentární mystifikací a parodií na známý publicistický pořad České televize.
Reportérka zpovídá dva profesionální zabijáky,
kteří užívají obvyklých klišé osob vypovídajících
v dokumentárních pořadech. Tento docela vtipný absurdní přístup autor pokazil tím, že ke konci použil skutečnou dokumentární anketu a do
závěrečných titulků nastříhal nepodařené klapky
hereckých akcí, což je manýra, kterou užívají
i profesionální televize, ale rozhodně to není příklad k následování.
V reportážích zabodovalo Palermo (Jaroslav
Kolčava), klasický turistický snímek z dovolené
na Sicílii. Autor se však s limity danými cestovním itinerářem vyrovnal se ctí a zdařile šlape na
paty pořadům typu Cestománie.
V dokumentech zvítězil fejeton Paříž jedním
slovem (Jan Šmíd). Jaký název, takový obsah.
Film stojí právě jen na té jedné anketní otázce:
Jaká je Paříž jedním slovem? To by určitě mohlo
být poměrně banální, ale film je střižen s lehkostí a espritem doslova francouzským. K poctivému typu hudebního historického dokumentu
patří Zapomenutá vánoční mše (Václav Fořt).
Autoři v něm objevují osobnost zapomenutého
barokního skladatele Josefa Schreiera. Porota
ocenila zvláště náročnost natáčení koncertního
provedení mše v chrámovém prostoru.
Co říci závěrem? Pražská soutěž se mi jeví
jako akce v řízeném pomalém zániku. Většina
zde prezentovaných filmů pochází z dílny členů jednoho (byť slavného) klubu ČKK. I když
v Praze působí řada jedinců i nezávislých skupin snažících se na různé úrovni o videotvorbu,
pražské soutěže se nezúčastňují. Obávám se, že
se tento jev dá vztáhnout na celý Český videosalon, který už dnes ve svém celku asi neplní onu
roli reprezentativní přehlídky toho nejlepšího, co
u nás v oblasti neprofesionálního filmu vzniká.
Miloslav Kučera
33
NAPSALI NÁM...
JAK SE PROMÍTÁ
V DIGITÁLNÍM
(MULTI)KINĚ
Většina z vás, kteří chodíte do
kina, jistě zaslechla pojem „digitální kino“. A autoři soutěžních
snímků, kteří měli to štěstí, že se
nějaká soutěž konala v takovémto digitálním kině, se možná na
vlastní oči přesvědčili, co to vlastně znamená. A pokud jim místní
promítači umožnili vstup do promítací kabiny, tak viděli, jak taková nová digitální technika vypadá
a jak funguje. Těm, kteří neměli
ještě to štěstí poznat digitální projekci, nabízíme krátkou exkurzi do
jednoho multikina. I přes nedávnou digitalizaci se zde stále ještě
dají odpromítat i klasické filmy. To
se hodí v případě, pokud se koná
mezinárodní soutěž (profesionálních) filmů, kde se promítá nejen
z digitálního nosiče, ale i z 35mm
pásů anebo dokonce i z televizních digitálních kazet (foto 19).
Možná bychom ale měli začít
nejdříve tím, že krátce zmíníme
právě promítání z 35mm filmového pásu. Filmový titul na pětatřicítce se vyrobil pro kina v pár
foto č. 19
34
desítkách kopií, aby v momentě
premiéry byl k dispozici ve všech
multikinech v republice, kde se
zpravidla premiéry uskutečnily.
Po několika týdnech se pak titul
dostal i do ostatních jednosálových kin. Průměrný film se zpravidla vešel na šest 20minutových
kotoučů. Ty se posílaly mezi kiny
ve dvou někdy i třech krabicích,
do kterých se vešly vždy tři kotouče. Jedna krabice vážila zhruba
15 kg. V jednosálových kinech se
filmové kotouče promítaly střídavě na dvou promítacích strojích a
při správné projekci divák v sále
nepostřehl, že se vyměnily promítačky. V multikině, kde je na jeden
kinosál osazena jen jedna promítačka, se film nejdříve musel
z jednotlivých kotoučů předem
slepit do jednoho obrovského
kotouče na tzv. platter, samozřejmě po odstřižení zaváděcích a
koncových pásů jednotlivých dílů.
Z platteru se film odvíjel pomocí
kladek do promítacího stroje (foto
04) a po jeho projetí se zase navíjel zpět. A protože se
film odvíjí od středu do
kraje (foto 02), pro příští
projekci se nepřemotává a opět se odmotává
od středu (foto 01). Příprava a opětovné balení
filmu do krabice trvá přibližně dvě hodiny, což
je poněkud nevýhoda
oproti kinosálu vybavenému dvěma promítačkami. Zde se totiž může
foto č. 4
filmová kopie promítat prakticky
ihned, co se doručí do kabiny.
V multikině je ovšem projekce
zautomatizovaná, takže jeden
promítač může obsloužit všechny kinosály. Přesněji, film založí
a v daný moment pustí. Průběh a
zakončení představení vč. rozsvícení se děje automaticky.
V dnešní době, kdy se 35mm
filmy již prakticky přestaly vyrábět
a distribuovat, se filmové tituly
posílají kinům jako digitální data
na běžném přenosném harddisku. Kinozařízení má prakticky dvě
části, pokud nepočítáme zvukový
řetězec: server, kde jsou uloženy
filmy, a výkonný videoprojektor
(foto 07). Film se překopíruje přes
běžný USB konektor do kinoserveru. Má velikost ve stovkách
GB, je ve formátu JPEG 2000
v rozlišení 2K, tj. 2048 x 1080
pxl (formát 1:1.89 nebo-li 16:9)
foto č. 2
foto č. 1
nebo 2048 x 856 (širokoúhlý formát 1:2.39). Některá kina jsou
však osazena promítacími stroji
4 K, což umožňuje projekci filmů
s dvojnásobným počtem bodů,
tedy 4096 x 2160. Menu projektoru umožňuje nastavit a přepínat
všechny možné obrazové formáty
tak, aby na plátně byl vždy obraz
po celé jeho ploše (foto 20). Většina kin umožňuje projekci filmů
ve 3D, což není technologicky pro
foto č. 7
digitální projektor žádný problém,
je to pouze otázka dokoupení dalšího hardwaru – a samozřejmě
brýlí pro diváky.
Film se do kinoserveru natahuje v reálném čase, tedy 2 hodiny, ale nezávisle na tom se
může promítat jiný film. Filmy se
ale posílají kinům několik týdnů
před projekcí. Nedílnou součástí filmu je však tzv. klíč, což je
malý počítačový program, který
kina dostávají e-mailem, a teprve pomocí tohoto klíče se může
film ze serveru pustit. Je v něm
totiž obsaženo číslo kina, přesněji kinoserveru, hrací termín a
kopie filmu. A pokud nějaká hodnota nesouhlasí, film se jednoduše nespustí. Kina si film mohou
samozřejmě zachovat v paměti
pro pozdější projekci, ale musí
foto č. 20
si zažádat od distributora o nový
klíč. Zkopírování filmu do domácího počítače je sice technologicky
možné, ale zcela zbytečné, film si
doma nepustíte. Můžete si ovšem
doma pustit pár videí ve 4 K, dají
se najít na youtube (4k video).
Spuštění filmu již není žádný
problém. Na obrazovce se vybere z paměti film, zařadí se spolu
s reklamami, trailery a případnými
znělkami do playlistu, naprogramují se případné obrazové a zvukové změny při přechodu z ukázek na hlavní film (foto 21) a pak
už stačí ve správný čas zmáčk-
foto č. 21
foto č. 6
nout PLAY a filmové představení
se rozjede (foto 06). Budoucnost
je taková, že v plně digitalizovaném multikině bude takové zařízení pro více sálů obsluhovat
jeden člověk.
Dle webu digitalnikino.cz bylo
v březnu 2013 z celkového počtu
400 kin zdigitalizováno 167 jednosálových kin a všech 27 multikin.
Nezdigitalizovaná kina mají před
sebou tři volby: zakoupit digitální
technologii (např. kino Uničov,
Tanvald, Dvůr Králové apod.),
pořídit si levnější variantu E-cinema (což je možnost promítat HD
projektorem BR-disky nebo DVD
uvolněné pro veřejnou projekci)
nebo kino zavřít (např. Rychnov
nad Kněžnou).
Text a foto: Petr Lášek
Zdroje:
http://www.digitalnikino.cz
http://cs.wikipedia.org/wiki/Filmový_pás (ano,
adresa i s diakritikou)
http://filmaniak.wz.cz
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_cinematography
35
NAPSALI NÁM...
Zážitky
pomocného
režiséra
V minulém roce jsem napsal
několik dojmů z natáčení dnes
už známého filmu Alena Krejčové 300 stran života a smrti, který
vznikal v italských Dolomitech.
Ještě dnes si filmaři při setkání
připomínají drsný výstup mé ženy
na vrcholky hor a podobně tomu
může být i po přečtení tohoto příspěvku.
Vše začalo podobně jako
před rokem. Má žena za mnou
přišla s nápadem natočit reportáž z folklorní slavnosti na Slovácku, a nejlépe prý u našich
přátel v Boršicích u Buchlovic. Od
té chvíle jsem opět jako pomocný režisér začal s nutnou přípravou (bližší informace o slavnosti,
historie hodů, kontakty apod.) a
Alenka ještě připomněla, že pro
dobrou reportáž musím sehnat
ještě třetího kameramana. I to
se povedlo a my v podzimním
čase odjeli za stanoveným cílem.
Po cestě jsme dostávali od naší
režisérky různé informace a pokyny, takže nám cesta docela
rychle uběhla. Přátelé nás srdečně přivítali pohárkem slivovice a
dobrým obědem a já se těšil, že
si po cestě odpočinu. Mýlil jsem
se. Alenka se rozhodla, že potřebuje natočit několik celkových
záběrů na městečko a že nejlepší
by byly ze střechy domu našich
přátel. Upozornili jsme ji nato, že
na střechu se lze dostat pouze po
požárním žebříku kolmo zabudovaném na vnější straně domu.
Očekávali jsme, že od svého
36
záměru upustí. Nestalo se tak a
bylo na ni vidět, že je rozhodnuta
svůj záměr provést. Nezbylo mi,
než vzít kameru a stativ a lézt po
kovových příčkách za svou ženou
na plochou střechu. Ta už na mě
čekala, oči jí zářily a s nadšením
začala filmovat Boršice. Zvládla
i cestu zpět, ale to jí nestačilo,
museli jsme ještě odjet na blízký
kopec pro natočení záběrů ještě
z druhé strany.
Neměl jsem to lehké ani další den. Po návštěvě stavení, kde
děvčata připravovala na slavnost
květinové zdobení - tzv. práv, došlo
i k pozvání do sklípku. Vínečko
bylo dobré a já musel dopíjet i za
svou ženu, která potřebovala být
stále v kondici, a na mně prý tolik
nezáleží. Dnes přiznávám, že mi
to zase moc nevadilo.
Po přípravách se sobota stala
nejdůležitějším dnem pro konání
CÍSAŘSKÝCH HODŮ S PRÁVEM,
jež zde mají dlouhou tradici, a to
už z doby panování císaře Josefa II. Krojovaný průvod zaplnil
náměstí a za doprovodu dechové hudby Boršičanky se vydal
k domkům pro zástupce chasy,
kterou představovali dva chlapci a
dvě děvčata. Průvod pochodoval
městečkem a k našemu údivu šla
v jeho čele Alenka a ne jako ostatní. Pro dokonalé záběry využívala chůzi pozadu a já jen čekal, jak
dlouho takovýto způsob pochodu vydrží. Vydržela a část jejího
pochodu zachytil a zpracoval do
tzv.minuta filmu náš třetí kamera-
man Eda Pech. K tomu chci jen
dodat, že jsem slyšel muzikanty
povídat o tom, že se s podobným
kameramanem ještě nesetkali. To
musela přijet na Slovácko Alenka,
která ještě stíhala s kamerou jít
do dřepu, kleku a lehu i průběžně udílet pokyny, kde máme stát,
abychom se nebáli jít s kamerou
na co nejbližší vzdálenost apod.
Což o to, Moravanky jsou pěkné,
jen více odvahy nám chybělo.
Alenka neztrácela iniciativu.
Odpoledne se konala v místním
kostele bohoslužba a po předem
daném souhlasu jsme její průběh
mohli filmovat. Naše režisérka
nás poslala na jednotlivá místa,
já byl na kůru u varhan, kolega
před lavicemi a Alenka si vybírala
místa dle svého uvážení. Kostel
byl zcela zaplněn, cimbálovka se
i zde představila svými krásnými písničkami a v závěru došlo
k přijímání božího těla. A co vidím,
má žena stojí vedle důstojného
pána, který i jí nabízí hostii. Stmívá se a přecházíme na taneční
zábavu. Zde už nás každý zná,
my od Alenky dostáváme volno
a můžeme si vychutnat závěr
nádherné atmosféry celé folklorní
slavnosti. Film s názvem Císařské
hody s právem byl zdárně dokončen a už má za sebou i úspěšnou
premiéru na Střekovské kameře,
kde získal první cenu.
Mgr. Zdeněk Krejčí,
Ústí nad Labem
DOBROMYSL
PŘÍBĚHY OBYČEJNÉHO
ŠTĚSTÍ 2012
Oldřich Tamáš
Ohlédnutí za prvním
ročníkem
Festivalové dění otevřela
vzpomínka na prezidenta Václava Havla, který by se v první
den této nové akce dožil 76 let.
Což byl také důvod, proč jsme
za datum festivalu zvolili právě
toto datum. Mezi hosty tak nechyběl spisovatel a novinář Daniel
Kaiser, autor knihy Disident. Ten
svou přednáškou Václava Havla
přiblížil z pohledu člověka, který s
ním prožil mnoho času, ale přesto nebyl vázán přátelstvím, ale
ani nezatížen nenávistí k tomuto
velkému muži našich a světových
dějin.
Další přednáškou bylo poutavé povídání diplomované spe-
cialistky na etiku Marty Kanno.
O odlehčení a dobrou náladu se
postarala zpěvem sestra naší
nejslavnější miss a jediné miss
World naší země Livie Kuchařová. Skvělé vystoupení bubeníků
ze Speciální školy Svítání v Pardubicích pak uvedlo slavnostní
zahájení i gala večer.
V kinosálech Kina Svět a Hankova domu ve Dvoře Králové
nad Labem se na festivalovém
programu vystřídalo od 5. - 6.
10. 2012 několik stovek lidí, kteří
viděli to nejlepší z mezinárodního
festivalu Mental Power Prag Film
Festival. Snímky zanechaly v hlavách návštěvníků hluboké pocity,
se kterými se později svěřili organizátorům. A věřte, že podobné
okno do reality jen stěží otevře
Produkční festivalu Martina Kejklíčková, ředitel festivalu Oldřich Tamáš
a technický manager festivalu Zdeněk Hefka
Členka poroty Elzbieta Kutela
něco jiného než právě tatoprojekce. Kdo ji nezažil, nikdy nemůže
posoudit její sílu.
Dalšími partnerskými ozvěnami byly ozvěny z polského Festivalu Trailerů, který přivezl unikátní sbírku historických snímků této
kategorie. Ta si u našich severních
sousedů vyžádala několikadenní
přehlídku promítající nonstop.
Reprezentativní díla z posledních dvou let tvorby představila
v několika hodinovém programu
Fakulta mediální komunikace
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
Filmy přijeli osobně uvést pedagogové v čele se šéfem katedry MgA. Liborem Nemeškalem.
Přítomen byl mistr zvuku MgA.
Pavel Stanislav Hruda a režisér a
scénárista BcA. Martin Marek.
V soutěžní sekci diváci hodnotili 34 snímků z České republiky
a Polska, z nichž vybrali film na
Cenu diváka. Jeden z bodujících
37
NAPSALI NÁM...
diváků si pak za to po losování,
které proběhlo v rámci gala večera, odnesl částku 20.000,-Kč.
V ulicích a v předsálí se
v průběhu obou dnů hrálo divadlo
a své umění představili pouliční
hudebníci a divadelníci od nás
i z Polska. Vidět jsme tak mohli Rakvičkárnu divadla Základní umělecké školy F. A. Šporka
Jaroměř a divadelní profesorku,
herečku a ředitelku Teatru Sztuk
Ewelinu Ciszewsku. Mezi hudebníky, kteří si pak zahráli i na pódiu
pří závěrečném gala večeru byl
písničkář David Alfik Dewetter,
rocker a písničkář Jirka Hurych,
extravagantní potulný písničkář
a akordeonista Vítek Skřítek Eliáš, ale také moderátor a kytarista Míra Michálek se zpěvačkou
Zuzkou Klainovou, nebo Slávek
Eskamotér Hamaďák.
Jako nejlepší snímek ohodnotila mezinárodní porota, v níž byli
duchovní, odborníci na etiku, herci a filmoví odborníci, dokument
Cesta domů režisérky Terezy
Štěpánkové, která s tímto filmem
získala také kontrakt za 50.000,Kč na natočení propagačního
snímku pro Město Čelákovice, a
to za vítězství v kategorii Doku-
Marta Kanno předává cenu Tereze Štěpánkové
za nejlepší dokument Cesta Domů
ment. Cenu diváků suverénně
získal, hudební klip skupiny Buty
Není práce. Nejlepším filmem
festivalu v kategorii Film je Voňavá pochoutka. Jeho autorům je
odměnou kontrakt v hodnotě
100.000,- Kč na natočení snímku pro vylosovanou neziskovou
organizaci - Nadační fond „Přes
Kaluže“. 30.000,- Kč. za vítězství v kategorii reklama obdržela
autorka snímku Malá víla. Kategorii Propagační snímek měst a
obcí vyhrál film Stvoření Ostravy.
V kategorii animovaný film od
tvůrců do 15 let
Člen poroty MgA. Bc. Libor Nemeška,
FMK - UTB Zlín,
si odnesli cenu
předává cenu Veronice Mikalové za snímek Malá víla 10.000,-Kč, tvůrci
snímku Letní noc.
Kategorie Příroda
s cenou od Zoo
Dvůr Králové a.s.,
kterou je víkendový pobyt pro dva
v Hotelu Safari,
získal dokument
Súdán.
Tříhodinový
gala večer, který
postupně předsta-
38
vil v ukázkách nominace i vítězné
snímky protkal zpěv zmíněných
pouličních písničkářů, doplnilo
divadlo Teatru Sztuk, zahalila
kouzla Pavla Dolejšky a okořenil
dech beroucí akrobatický rock ‚n‘
roll medailistů z pražského klubu Rokenrol klub Alfa zakončil
jej koncert kapely Docuku. Mezi
nezmíněnými hosty festivalu byl
například ředitel Divadla loutek
a herců ve Walbrzychu Zbigniew
Prażmowski, nebo kameraman,
režisér, vedoucí scény, tvůrce
audiovizuálních projektů do divadelních a operních představení a
v neposlední řadě nezávislý umělec Robert Baliński prezident Festiwalu Zwiastunów Filmowych.
Festival Dobromysl příběhy
obyčejného štěstí vstoupí do svého druhého ročníku znovu první
říjnový víkend letošního roku.
Zahájení registrací nových soutěžních snímků bude oznámeno
na webových stránkách www.
dobromysl.net. Na těchto stránkách se v brzké době objeví také
fotografie, grafika ze závěrečného ceremoniálu a videomateriál
pro vaše využití.
Svět
je krásný
DO
POHÁDKY
Oldřich Tamáš
Projekt Svět je krásný byl
prvním filmovým počinem Oldřicha Tamáše, který sestavil
koncept zaměřený na terapii
směřovanou na lidi s mentálním handicapem. Ti tak získali
zážitkovou aktivitu, ale zároveň
vzniklo dílo, které nenásilnou
formou popisuje jejich specifický, ale velmi otevřený svět. Na
režijní post si vybral talentovanou mladou režisérku Terezu
Bílovou - Štěpánkovou, která
svým citlivým přístupem vyladila emoční nuance. Vzniklo
tak dílo, které se setkává se
zájmem napříč věkovými kategoriemi dětí, mládeže, dospělých i seniorů. Na scénáři spolupracoval především zkušený
scénárista Jan Bártek spolu s
Oldřichem Tamášem a Terezou
Bílovou - Štěpánkovou. Snímek
Svět je krásný získal na festivalu Mental Power Prag Film Festival 2012 čtyři nominace. A to v
kategorii nejlepší scénář, cena
poroty, mluvené slovo a nejlepší film. Svět je krásný byl nakonec na gala večeru 2. 6. 2012
vyhlášen jako nejlepší film v
kategorii mluvené slovo a získal
Cenu poroty. Právě tuto cenu
komentoval předávající a zároveň předseda poroty pan Michal
Horáček jako cenu, které si na
tomto ročníku nejvíc váží.
Pro letošní ročník zmíněného festivalu štáb Oldřicha
Tamáše natáčel další soutěžní film. Tentokrát bylo hlavním
cílem vytvořit zábavu a prázdninovou činnost a teprve potom
filmové dílo, takže vše se stalo
opravdu hrou. Znovu se filmovalo na Ostravsku se stejným
kolektivem klientů sociálně
terapeutických dílen. Tentokrát
jsem se ovšem rozhodl pro to,
zapojit do projektu co největší
množství klientů v rovnocenné
roli. To byl zprvu téměř nepřekonatelný problém pro osvědčeného scénáristu Jana Bártka,
který se však nakonec s úkolem
popasoval brilantně. nejlepším
modelem pro zážitek všech
klientů se mi jevilo pohádkové téma, které nás zavedlo na
natáčení také na zámek v Hradci nad Moravicí. Což byla přidaná hodnota, protože všichni
si užili několika romantických
nocí v pohádkovém prostředí,
ale zároveň zažívali skutečné
natáčení s celou jeho náročností a syrovostí. Režie jsem se
tentokrát ujal sám a na pomoc
si vzal mladého studenta režie
Jaroslava Zderadičku a zkušeného kameramana Martina
Dosoudila o zvukový záznam se
staral Martin Bek a o technické
záležitosti Vojtěch Zámečník.
Neplánovaně se stal součástí projektu také herec a zpěvák Jiří Macháček, který se na
poslední chvíli ujal role vypravěče. Film bude mít premiéru na
filmovém festivalu MPPFF 2013
první červnový víkend v Praze
na Václavském náměstí.
více info www.svetjekrasny.cz
39
NAPSALI NÁM...
LETOŠNÍ
„KRUPSKÁ PEČEŤ“
Po obnovení filmové soutěže v Krupce u Teplic, na které
měl zcela určitě největší zásluhu
vedoucí kina a nadšený propagátor kulturního života ve městě pan
Jiří Hainzl, se tato stala zajímavou pro většinu filmových autorů
i pro veřejnost. Soutěžní propozice odpovídaly krajským soutěžím
včetně soutěže národní a samotná soutěž se vždy uskutečnila v
termínu, kdy se žádná jiná soutěž
nekonala. A tak mohli do Krupky
přijet ti nejlepší amatérští filmaři a
prožít zde hezké a zajímavé dny
včetně slavnostního zakončení
s předáním cen. Škoda, že právě
letošní 10. ročník nedodržel pravidla z minulých ročníků. Filmová
přehlídka v Krupce se koná ve stejném termínu (tj. 14. 6. - 15. 6.) jako
vrcholná soutěž národní. A tak filmoví autoři budou zcela určitě na
filmové přehlídce v Ústí nad Orlicí.
To je jedna připomínka. Tou další
je pak skutečnost, že změněné
propozice, které časově omezily stopáž filmů, byly zveřejněny
až v dubnu. V té době je již většina filmů dokončena z důvodů
odevzdání filmů na krajské soutěže a není již možné v krátkém
časovém termínu stopáž změnit,
či natočit film nový. Pokud chtěl
pořadatel změnu provést, pak
měl propozice zpracovat a zveřejnit dříve.
Škoda, že 10. ročník, který
ponese oprávněně název Filmový festival Jiřího Hainzla, je
poznamenán tím, že se organizátor lépe nezorientoval v soutěžích
neprofesionálního filmu v České
republice.
Mgr. Zdeněk Krejčí
STUDIUM
AUDOVIZUÁLNÍ TVORBY
V OPAVĚ
Ve středisku Impuls Hradec
Králové jsme připravili nespočetnou řadu workshopů také
pro mladé, začínající filmaře ,
většinou studenty středních škol.
Těžko by se dalo spočítat, kolik
jich našimi workshopy prošlo,
ale nebylo jich málo, přijížděli z
celé České republiky. Někteří se
zúčastnili jen jednou, řada
z nich se vracela několik let
po sobě. Lektoři, kteří se mladým
věnovali se jim snažili ozřejmit
teoretické i praktické základy
40
filmového řemesla a vštípit jim
potřebná pravidla. Mnozí se
účastnili workshopů jen ze zvědavosti, jiní zůstali
a s jejich filmy se dodnes setkáváme na soutěžích. Mnozí také
brali účast na workshopu jako
přípravu ke studiu na vysoké
škole se zaměřením na film.
Jednou
z účastnic posledních workshopů
byla i Magda Hrubantová, která
se rozhodla pro studium filmu na
Slezské univerzitě v Opavě.
Workshop 2012
Magdalena Hrubantová
a Pavel Marek / workshop 2010
V červnu minulého roku jsem
si podala přihlášku na obor audiovizuální tvorba na Slezskou univerzitu v Opavě. Jako studentka
gymnázia, která měla smůlu
v prvních kolech přijímacího řízení na školy s jiným zaměřením,
jsem k tomu byla pobídnuta svou
třídní učitelkou s tím, že je škoda
to nezkusit. Moc se mi nechtělo,
i jenom představa studia v místě
vzdáleném přes tři sta kilometrů
od domova, východních Čech,
byla pro mě strašidelná. Navíc
jsem ani neměla moc vyžadované vlastní tvorby – materiálu,
který bych mohla předem poslat.
V srpnu jsem se jela zúčastnit přijímacího řízení. První kolo bylo
ústní a tázána jsem byla na své
dílo, co mě přimělo k tomu, abych
udělala zrovna to, co jsem poslala. Důležitý byl také vlastní názor
na současné dění v médiích, na
filmy a knihy. A samozřejmě - proč
jsem si vybrala právě tento obor
a školu. S dalšími šťastlivci jsem
se překvapivě dostala i do druhého kola. To bylo písemné a kromě nějakých základních znalostí
o známých českých filmech byl
vyžadován hlavně vlastní názor a
schopnost jakéhosi
tvůrčího
myšlení. V praxi
bylo třeba napsat
úvahu či recenzi na film, který
nám byl puštěn,
a také jsme měli
vymyslet jednoduché schéma
televizního diskuzního pořadu
na dané téma
pouze v základních bodech. Po této části jsem
si byla ještě méně jistá nějakým
dobrým výsledkem a domů jsem
odjížděla s pocitem, že o českých
filmech nevím nic, natož to, kdo
je režíroval, že nejsem schopná napsat úvahu, když jsem si
nevzpomněla na všechny základní atributy tohoto literárního žánru,
které nás učili na střední škole, a
že diskuzní pořady jsem vždy sledovala jenom nezaujatě a nikdy
jsem nad jejich stavbou a přípravou nepřemýšlela, a tak jsem
ze sebe určitě nemohla vyplodit
něco, co by stálo vůbec za čtení někomu dalšímu, natož ještě
vzdělanému. Přesto to vyšlo a
dozvěděla jsem se, že mě přijali.
(Když napíšu, že jsem ve druhém
kole přijímacího řízení v obou
kolech skončila jako první z osmi
lidí, tak to zmiňuji pouze proto,
aby další potencionální studenti
neměli strach a přihlásili se, i když
mají pocit, že nic nevědí. Nemám
potřebu se nikde chlubit.)
V září jsem tedy absolvovala
zápis, kde nás pořádně vystrašili. Později jsme si i řekli, že nám
opravdu všem bylo jasné, že
nemáme šanci ukončit ani první
semestr, natož tady zvládnout tři
roky. Na konci devátého měsíce
jsme se v počtu patnácti sešli na
prvních hodinách našeho oboru.
A začátek akademického roku
byl oproti všem řečem překvapivě klidný. Bylo a je potřeba
se pochopitelně účastnit hodin
a dělat úkoly, které ovšem nejsou nijak těžké, akorát je potřeba zapojit vlastní mozek a tvůrčí
fantazii. Absolvovali jsme i seznamovací víkend, kde jsme se skamarádili i se třeťáky. Všechny tři
ročníky studuje dohromady maximálně 45 lidí a to je velmi přijatelné množství, oproti jiným oborům
dokonce luxusní J.
První semestr byl, stejně
jako celý první ročník, zaměřený
hlavně na češtinu a teorii, která
je nezbytně nutná pro následnou praxi a uplatnění v širokém
audiovizuálním prostředí. A to
znamená v žurnalistice, v médiích (snad ve všech a na všech
pozicích) a ve filmové tvorbě. To
rozpětí je opravdu tak široké, že
si ani nejsem jistá, zda jsem na
nic nezapomnělaJ. Další ročníky jsou už „zajímavější“. Dělá se
hodně praktických a užitečných
(!) projektů, například výukové
cykly pro základní a střední školy (více a vlastně všechny informace na stránkách oboru: www.
audiovizualni-tvorba.cz). Je zde
dán také velký prostor vlastní
umělecké činnosti, poskytnuto je
i technické zázemí. Pořádají se
filmové festivaly.
Předměty vyučují lidé, kteří
zároveň pracují v profesionální
sféře. Do budoucnosti je navíc
připravená spolupráce na mnoha
a mnoha zajímavých projektech.
A dobré výhledy má vlastně i celý
obor nejen proto, že je v České
republice v podstatě jedinečný a
uplatnění je opravdu široké, ale
i proto, že byla nedávno schválená akreditace k magisterskému
studiu.
Magdalena Hrubantová
41
TECHNICKÉ OKÉNKO
NAB 2013
Las Vegas, USA
P o s t ř e h y, n o v i n k y
Heslo letošního ročníku, konaného ve dnech 6. - 11. 4. 2013,
„METAMORPHOSIS – The Chanching Face of Media & Entertainment“ vyjadřuje současné směřování techniky a technologií, volně
řečeno šíření a uplatnění audiovizuální tvorby všemi distribučními
cestami od kina, televize až po
distribuci pro tablety a mobilní telefony.
Obsah byl, je a vždy bude
základem audiovizuální tvorby.
Mění se však nástroje a technologie tvorby a distribuce. Smutné
konstatování, že film jako médium
42
definitivně skončil, vyvažuje jednoznačné zvýšení kvality digitálního obrazu v rozlišení 4K. Výstava
ukázala, že právě obraz v tomto
rozlišení je hlavní prioritou všech
profesionálních technologií včetně
televizní tvorby, postprodukce a
distribuce – Ultra HDTV v rozlišení
3840 × 2160 pixelů (8,3 megapixelů).
Další skutečností, která se na
NAB 2013 ukázala, je výrazný
odklon od 3D kinematografie (stereografie). Téměř nikdo z vystavujících nepředváděl nic z této
oblasti.
Digitální kino v rozlišení 4K
a Ultra HDTV představovaly u
většiny společností hlavní trend
v nabízeném portfoliu výrobků. Ve
zprávě nelze postihnout všechny
novinky, alespoň několik příkladů:
společnost Sony předváděla kromě starší kamery CineAlta F65
dvě nové kamery – F5 CineAlta
4K a F55 CineAlta.
Sony dále představila novou
generaci Ultra HD OLED monitorů s úhlopříčkou 30“ a 56“. Intel
oznámil příští řadiče Thunderbolt
pod kódovým označením Falcon
Ridge, který umožňuje propust-
NAB 2013
nost dat v obou směrech 20 Gbps.
Výroba by měla začít na konci
roku 2013.
Společnost RED se představila
na poměrně velké ploše se svým
portfoliem výrobků v oblasti snímací i předváděcí techniky. REDRAY
PLAYER je plug-and-play přehrávač schopný předvádět obraz 4K.
REDRAY nabízí možnost přehrávat 4K soubory, stejně jako soubory HDTV upscalované na Ultra
High-Definition rozlišení.
Předvedena byla i nová verze
HW akcelerátoru RED ROCKET
X, umožňující transkódování a
přehrávání souborů R3D v reálném čase.
Zajímavostí bylo předvádění
montáže kamer RED v dílně, která
byla součástí stánku.
Velký zájem vzbudily kamery
společnosti Blackmagic Design
se senzorem 4K (efektivní rozlišení 3840x2160 pixelů) s velikostí
obrazu Super 35. Kamera je osazena centrální závěrkou a SSD
záznamem ve vizuálně bezeztrátovém kodeku CinemaDNG RAW
nebo Apple ProRes 422 (HQ).
Blackmagic Design představil
i další články produkčního řetězce
pro Ultra HD 4K, jejichž konektivita je založena na nově vyvinutém
standardu 6G-SDI.
Pro zpracování Ultra HD 4K
signálů při vícekamerovém natáčení je určena obrazová režie
ATEM Production Studio 4K. Tuto
režijní jednotku je možné ovládat
buď softwarově (PC, Mac) anebo
pomocí ovládacích panelů ATEM.
Umožňuje připojit až 8 kamer
pomocí 6G-SDI a HDMI 4K vstupů a poskytuje výstupy PGM (3x),
AUX a Multiview (2x). Zpracovaný
Ultra HD 4K signál lze zaznamenat pomocí inovovaného SSD
rekordéru HyperDeck Studio Pro,
který je vybaven 6G-SDI vstupy a
Stánek společnosti RED
Montáž kamer RED
výstupy. Pro Ultra HD je navržen
i nově představený modul pro
monitorování zvukových signálů.
V oblasti malých kamer bylo
možné vidět i další zajímavé exponáty. Blackmagic Design Pocket
Cinema Camera má velikost kompaktního fotoaparátu a využívá
snímací čip s rozlišením full HD a
s rozměry obrazu Super 16 mm.
Kamera je kompatibilní s objektivy standardu MFT a s pomocí
43
TECHNICKÉ OKÉNKO
Kamera Blackmagic Design 4K
Panasonic představil prototyp malé kamery 4K – Varicam
D4K 3560
44
adaptérů umožňuje použití filmových objektivů pro Super 16 mm.
Obraz zaznamenává na karty
SDXC/SD v kodeku CinemaDNG/
ProRes(HQ).
Společnost Grass Valley představila novou koncepci obrazové
režie. Ovládací pult má pouze
softwarově definovatelná tlačítka,
která jsou doplněna dotykovým
displejem. Uživatel si tak může
pult nakonfigurovat přesně podle
svých potřeb. Kromě přepínání
obrazových signálů umožňuje
systém Director i práci s grafikou
a klipy.
V projekční technice se objevil
na stánku společnosti Christie D4K
2560 s projekční frekvencí 60 obr./
s a světelným tokem 25.000 lm,
vyšším světelným tokem 35.000
lm disponuje typ D4K 3560.
Nepřehlédnutelným trendem
je v současné době natáčení AV
projektů pomocí fotoaparátů. Tomu
se přizpůsobila řada společností a
nabízí velké množství příslušenství od rigů, přes hledáčky, „cine“
objektivy až po externí záznamy.
Dalším segmentem, o který
jsme se zajímali je digitalizace filmů a archivace AV dat. Na stánku
ARRI byla k vidění „mokrá okenička“ a bezzubý transportní mechanismus pro skenování archivních
filmů.
Společnost SONY prezentovala nové optické médium se systémovým řešením pro dlouhodobou
archivaci digitálních dat. Garantuje
životnost 50 let.
V historii audiovizuálních
technologií vystupují dvě kategorie vynálezů: jepice a trvalky.
Uhodnout budoucnost není snadné a řada vynálezů se objevuje
opakovaně v podobných variantách. Hlavním arbitrem zůstává
uživatelská obec a opakovaně se
neujímají systémy, které konzu-
NAB 2013
menta obtěžují. Kvadrofonní zvuk
na doma zašel na úbytě, protože
potřebuje významné přizpůsobení
poslechového prostoru a optimálně funguje pro jednoho posluchače. Patrně podobný osud mají ve
hvězdách napsány brýlové systé-
my 3D obrazu. Zvyšování rozlišení je jiná káva, ať už se jmenuje 4K
nebo UHD. Obraz konvertovaný
pro distribuci do nižšího rozlišení má lepší vlastnosti než obraz
vytvářený rovnou v distribučním
rozlišení, nehledě na bohatou šká-
lu možných transformací formátu.
Věštba tedy zní: 4K už s námi
zůstane.
prof. Mgr. Jiří Myslík
MgA. Vladimír Cabalka
Ing. Vít Petrášek
V Praze dne 17.4. 2013
CO JE TO
STOCK TUNES ? nahrávce, kterou potřebuji složit.
Vloží zadání, rozpočet a buďto si
vyberou konkrétního autora nebo
poptávku zadají ve stylu „veřejné
soutěže“, kde budou moci autoři o danou poptávku „soutěžit“.
Poptávající pak vybere autora té
nahrávky, která se mu bude nejvíce líbit. Tuto exkluzivní službu,
bychom chtěli nabídnout především schopným autorům, kteří
umí odvést kvalitní práci. Aby
i poptávající měli záruku kvality a
profesionální služby. Jak to portfolia, které u nás máte nahrané.
To znamená, že pokud vás tato
služba zajímá, nahrajte k nám co
nejdříve do nabídky své kvalitní
nahrávky. Jakmile u nás budete
mít kvalitní různorodé portfolio,
rádi vás do individuální sekce
zařadíme.
Tento nově zakládaný český server otevírá prostor jednak
pro autory hudby – skladatele a
interprety, ale zároveň i možnost
získat vhodný hudební doprovod
pro filmové pořady s tím, že při
jeho zakoupení budou současně
zakoupena i licenční právo na
jeho použití a odpadne nutnost
toto řešit přes organizaci OSA
nebo Amagram, které vyžadují
další poplatky za použitou autorskou hudbu. Vazbu na tyto instituce si zajišťuje server sám. Autor
hudby má tak možnost prostřednictvím webového serveru získat
až 90% z ceny svého hudebního
příspěvku a autor filmu, který bude
mít o příspěvek zájem, uhradí přijatelnou částku za jeho zakoupení
s jistotou 100% autorské ochrany
při jeho použití ve svém snímku.
Bližší a komplexní informace
o této nové a potřebné službě,
která vytváří předpoklady být
užitečná oběma stranám – tvůrcům autorské hudby i filmovým
autorům, kteří ji používají, naleznete na webu www.stock-tunes.
com. Co si přát na konec? Aby
to opravdu fungovalo a nebyly
kolem toho zase nějaké zmatky.
Nový server pro autory hudby a také příležitost i pro autoryamatéry hledající vhodný hudební doprovod ke svým filmům.
Kdo by nechtěl skládat hudbu šitou na míru pro individuální
zakázky? Asi většina autorů. Rádi
bychom všem schopným a šikovným autorům umožnili získat
individuální zakázky. A zároveň
bychom rádi poptávajícím umožnili zadat poptávku po nějaké
konkrétní nahrávce, třeba do
reklamy na mobilního operátora.
Proto v současnosti připravujeme
zcela speciální sekci na Stock
Tunes, kde by se vybraní schopní
autoři mohli prezentovat, nabízet
své služby a získat individuální
zakázky od poptávajících (což si
řekněme na rovinu, není dnes nic
jednoduchého. Většina zakázek
je přes známosti...). V této nové
sekci budou i sami poptávající
moci vložit poptávku po nějaké
Převzato z www.seznam.cz
333 tipů a triků pro digitální video
Milan Lajdar
Kamera již dávno není drahý kus elektroniky, který by si mohli pořídit jen ti
majetnější. Natáčet video dnes zvládne skoro každý mobil, záleží tedy jen na
vás, jak se k této kreativní tvorbě postavíte. Dobrým pomocníkem vám bude
sbírka tipů a triků, které jsou určeny nejen začátečníkům, ale i pokročilí a
profesionálové v ní najdou hodnotné rady, jak vytvořit skvělé klipy, reportáže
nebo filmy.
45
OSOBNOSTI REGIONU
Adolf
Macek
POHÁDKA O ZÁMKU
Pana Adolfa Macka zná
pozorný čtenář Donašeče převážně jako autora
odborných článků, zabývajících se nejrůznějšími
technickými problémy při
zpracování filmů, videozáznamů, zvuku atd.,
prostě tím vším, čím se
autor prodírá ke zdárnému dokončení svého díla.
Mne ale víc než technika
zajímá obsah, nápad,
myšlenka, sdělení, prostě
to, co dělá film filmem.
Takže – onehdy při jedné
z filmařských akcí – jsme
spolu poseděli u jednoho
stolu a aby řeč nestála,
pozvali jsme ji mezi sebe.
A tak vzniklo tohle
povídání.
46
Pane Macku, pamatuji si téměř
přesně obrázek zchátralého zámečku, do kterého se
nastěhovala rodina odvážlivců
se záměrem zámeček opravit.
Následovalo obdivuhodné
množství práce, obětavosti,
nadšení, úspěchů ale i trampot a zklamání... Nebudeme
pátrat ani tak po výsledku
toho činění, ale připadá mi,
že to trochu vyjadřuje i váš
vztah k filmování, také rád
hledáte možnosti, usilujete
o správnou věc, objevujete
cestu ke zlepšení, prostě sdělnost filmu využijete ke sdělení
myšlenky. Ale netuším, kde
hledat počátek vašeho
filmování?
„ Bylo mi asi patnáct let, ano, po
osmé třídě jsme si s bratrem na
brigádách vydělali asi 600 korun
a řekli jsme si, že si za to pořídíme filmovou kameru, netušíce,
že nám to asi nebude stačit. Náš
otec ale s tím nápadem souhlasil a na kameru nám přidal.
První naše pokusy dopadly bledě. Špatně nastavená expozice
kamery, všechno černé. Opravili
jsme a hned jsme byli spokojenější, výsledek se dostavil. Kamera
neměla dobrý objektiv, obraz byl
rozostřený, následovala reklamace, objektiv nám pak dopřál
obraz ostrý, ale naše klukovská
nezkušenost zase zapracovala
s expozicí a tak jsme se pomalu prokousávali těmito potížemi
k prvním filmkům.
První naše filmové pokusy se
pochopitelně točily kolem naší
rodiny, bratr zkoušel i hrané filmy.
Poslal jsem je později za ním do
Kanady, předpokládám, že už asi
neexistují.“
Takže další vaše pohledy na
svět hledáčkem kamery, to už
byla vaše vlastní cesta...?
„Dali jsme se se známými dohromady a točili jsme také hrané
„legrácky“. Přitom jsem působil
v divadelním spolku jako ochotník, ale jak už to bývá, nastaly
Adolf Macek
problémy se zřizovatelem a naše
divadlo skončilo. Najednou jsem
měl hodně volného času.Vzpomněl jsem si na kameru a aby to
mělo nějaký smysl, založil jsem
v České Skalici filmový kroužek.
Zkusili jsme točit dokumenty ze
svého prostředí. Abych nějak
pomohl začínajícím zájemcům,
uspořádal jsem jednoduchý
kurs pro filmaře.První účastnící byli tři, dva zůstali filmu věrni
dodnes. Upravili jsme tenkrát volnou sklepní místnost na filmové
studio. Situace se opakovala. Po
čase -po revoluci v 89. roce nám
naše studio zrušili. Přešli jsme jinam, například do školy, ale ani
tam jsme nemohli déle setrvat.
Hledal jsem potom natočený filmový materiál i v místním archivu nebo v muzeu, ale nenašel
jsem nic. Všechno tak zůstalo jen
v našich vzpomínkách.“
No, dovolím si odporovat,
všechno nezůstalo jen ve
vzpomínkách, vždyť si lehce
vybavíme několik vašich filmů,
prezentovaných na soutěžích!
Mne zaujal jeden zámek...
„To se stalo při jedné pracovní
cestě, jeli jsme s kolegyní kolem
objektu, na který mne upozornila.
Prý zámek, ve skutečnosti to byla
ruina. Před ním stál zprovozněný
německý transportér. Na dotaz,
zda jeho řidič nezná majitele toho
zchátralého objektu odpovídá
- Ano znám, to jsem já. Umožnil nám objekt si prohlédnout, a
to co jsem viděl, zvlášť v kapli,
rozhodlo. Příští rok po přípravě
bodového scénáře, jsem začal
natáčet.“
Vidíte, někdy zapůsobí
shoda náhod, poznáte zajímavého člověka a námět filmu
je tady.
„Vyprávěl mi ten člověk, že objekt
koupil od předchozího majitele
se záměrem zámeček opravit.
Začal, ale první firma, kterou
si najal, „prošustrovala“ už na
začátku prací velké peníze, takže
mu nezbylo než vzít do vlastních
rukou patřičné nářadí, přesvědčit
rodinu, otevřít rodinnou kasičku a
dát se do díla.Prošel jsem ještě
několik podobně zruinovaných
objektů, ale v tomhle zapomenutém Úsobí se podařilo téměř
nemožné, jako v pohádkách.
Tady ale nepomohla kouzla, jen
nezměrná obětavost a práce,
pomoc obce a sousedů. Zámeček žije, v zámecké zahradě si
hrají děti z mateřské školky, co
chcete víc.“
Chtěla bych víc, například
vědět víc o rodině, jaké to je,
žít na zámku...
„Mám stejný záměr, dotočit současný stav.“
Jsou ještě jiná témata,
která vás zajímají?
„Jak jinak? Samozřejmě že jsou,
vím například o jednom uměleckém kováři, ten by mne též mohl
zajímat. Teď jsem si ale po mnoha letech vybudoval malou firmičku s počítačovou technikou, přivydělává mi něco málo k penzi.
Věnuji se tedy technice.“
O vašem filmování a technice
jsme už pohovořili, zůstává
třetí otázka, vaše publikační
činnost?
„Výsledky mého bádání občas
uveřejňuji v Donašeči a některých
filmových časopisech. Krom toho
jsem vydal brožurku Komunismus bude i bez komunistů, a to
ne proto, že bych toužil po návratu starých časů, starých pořádků,
ale proto, že nesouhlasím s tím,
co se v současnosti v této zemi
děje.“
V té chvíli naše „spolustolovnice“ řeč pomalu odchází k jinému stolu a já s přáním
všeho dobrého děkuji panu
Adolfu Mackovi za zajímavé
povídání.
Jarmila Otrubová
47
VZDĚLÁVÁNÍ
CO JE TO VLASTNĚ
TA DRAMATURGIE?
XV.
Slova, slova, slova
Tak začíná meditace prince Hamleta nad
jalovostí, vyprázdněností a mnohomluvností některých textů a promluv. Diváci mnohých filmů a televizních pořadů, ty amatérské
v to počítaje, o tom ví své. Práce se slovem
a mluveným textem obecně je od chvíle, kdy
se k pohyblivým obrázkům připojil zvuk, problém navýsost dramaturgický.
Připomeňme si stručně, s jakými formami
práce se slovem a textem se můžeme při vzniku
filmu setkat, a alespoň několik nejdůležitějších
zásad, jimiž je dobré se řídit, aby naše snahy
v tomto ohledu nevyšly naprázdno, ale přispěly
naopak k atraktivitě a poutavosti výsledku.
K oněm základním formám patří především
komentář, ale také verbální reflexe postavy
vystupující ve filmu, a to vyslovovaná přímo
v obrazovém kontaktu nebo pod jiným obrazovým materiálem, a samozřejmě dialog.
Zásadní kvalitou funkčního komentáře
je věcnost a úspornost textu. Jinak řečeno,
komentář má být smysluplně užit pouze v těch
případech a na těch místech, kdy přinese divákům relevantní informace takového druhu, jež
není možno vyjádřit obrazem. Komentář nesmí obraz a jeho vnímání rušit. Naopak největším prohřeškem je zmíněná mnohomluvnost.
Dále většinou nefunkční snaha stylizovat text
48
ve snaze podpořit vizuální atmosféru obrazového konceptu (například poetickou, dramatickou, nostalgickou) a zejména deskrtiptivita,
tedy popisnost. Situace, kdy komentář přímo
„hustí“ do diváka informace, jež může snadno
identifikovat z obrazu sám. Časté jsou i případy, kdy se stylizace komentáře a jím navozená
atmosféra nebo „nálada“ zcela míjí s charakterem obrazu. Například když rádoby poetický
komentář doprovází ledabyle komponované,
popisné záběry. Ve výsledku je pak důležitá
především proporčnost rozložení komentářových vstupů na ploše celého filmu. Pakliže
komentář zní takřka nepřerušovaně, není divák
schopen soustředěného sledování takto zprostředkovaných informací. Po delší době dochází prostě k otupení pozornosti. Souvisí to s fyziologií a psychologií našeho vnímání. Vizuální
informace zpracováváme snadněji a také rychleji než verbální. Působí-li obě informační linie
současně, pak je tu několik možností. Buďto
se soustředíme po určité době pouze na obraz
a komentář vytěsníme, nebo naopak věnujeme potřebnou a o dosti větší energii dešifrování textu a přestaneme pozorně vnímat obraz
a jeho skladebné souvislosti. Obojí je špatně. Proto jen trochu poučený a citlivý režisér
dbá na to, aby diváka komentářem nepřesytil,
a rozkládá ho na ploše filmu v přerušovaných
blocích, mezi nimiž pracuje ve zvukové stopě
s jinými prvky, například reálným hlukem nebo
hudbou, aby si divák mohl odpočinout tím, že
se jeho pozornost soustředí, byť jen na krátkou
chvíli, jiným směrem.
Důležitý je také styl komentáře a jeho gramatická a jazyková čistota. V odůvodněných
případech je jistě možno v průběhu styl měnit.
Například citujeme-li z nějakého historického
dokumentu, majícího vztah k právě zobrazovaným vizuálním informacím. Jsou samozřejmě i efektivní řešení, kdy je naopak v zájmu
námětu a tématu možno efektivně užít hovorovou formu jazyka, a dokonce i slang nebo
argot. Podstatné však je zachovat jednotu stylu
a syntaxe komentáře. Časté a neodůvodněné
změny stylu mohou diváka rušit nebo dokonce
dezorientovat.
S nástupem zvuku se film v mnohém kvalitativně proměnil. Z plátna promluvily nejen postavy fabulovaných, tedy hraných filmů, ale také
lidé z filmových dokumentů. Počáteční komplikovanou a hlavně těžkou a nemobilní techniku,
umožňující kontaktní příjem zvuku, bylo možno
instalovat pouze v dobře odhlučněných ateliérech, což přes jisté komplikace vyhovovalo
při natáčení hraného filmu, ale neumožňovalo
přijímat podobným způsobem zvuk v reálných
prostředích. Tuto nevýhodu obrátili zejména
dokumentaristé ve svůj prospěch a vytěžili z ní
důležitou kompoziční, dramaturgickou kvalitu,
která se stala dodnes hojně užívaným výrazovým prostředkem celé kinematografie. Lidský
hlas sice nebylo možno v exteriérech a reálech přijmout v kontaktu a kvalitně, ale bylo ho
možno zaznamenat nezávisle na obrazu a také
s ním svobodně kompozičně zacházet.
Já na tebe ping, ty na mě pong. Oba na
sebe ping-pong. Tak začíná vtipná dadaistická básnička E. F. Buriana. Je to mimochodem
i velice výstižná definice dialogu. Napsat dobrý
dialog je veliké umění. Pro literární text, scénu i film. Ve všech případech má svá specifika
a v profesi se tomu věnují často specialisté.
V každém případě je dobré uvědomit si
alespoň základní požadavky, jež mohou vést
k vytvoření funkčního dialogu. Spolu s jednáním
postav může být dialog významným nositelem
a hybatelem děje vzhledem k informacím, jež
divákům poskytuje. Především je ovšem odrazem vnitřního ustrojení postav, jejich psychologie a reakce v konkrétní situaci. Dialog postavu
charakterizuje a zařazuje ji typologicky. Definu-
je ji historicky, etnicky a sociálně. Ukotvuje její
příslušnost k profesi i prostředí tím, jak užívá
jazyka hovorového, spisovného, nářečí, slangu
nebo argotu.
Opět je důležité, aby dialog postav udržel
jednotný styl a neměnil se bezdůvodně v průběhu děje. Výjimky potvrzující pravidlo přesvědčují právě o důvodech, kdy je to nejen
možné, ale i účinné. Z květinářky Lízy vyjadřující se pouličním londýnským slangem udělá
profesor Higgins ve Shawově známé hře Pygmalion dámu právě tím, že ji postupně naučí
mluvit spisovně. (Známe i vynikající muzikál
Hello Dolly vytvořený podle této hry.)
V naprosté většině případů však filmový dialog vychází z různých podob a úrovní hovorového jazyka. Přílišné lpění na spisovnosti dialogu ho zatěžuje a postavy zbavuje autenticity
a věrohodnosti. O takovém dialogu se říká, že
„šustí papírem“. Jsou ovšem případy, zejména
pokud jde o adaptace literárních děl, kdy zachování charakteru dialogu předlohy a osobitosti
jejího autora naopak významně přispěje k specifické atmosféře a poetice konkrétního filmu.
V české kinematografii máme v tomto směru
vynikající příklad ve filmu Jiřího Menzela Rozmarné léto, v němž režisér zachoval původní
dialog literární předlohy Vladislava Vančury.
Dle požadavků děje, žánru, typu a charakteru postav i jejich psychologické výbavy a právě
probíhající situace může mít dialog nekonečnou řadu podob. Odborníci však často varují
před zbytečnou mnohomluvností dialogu a jeho
popisností. Mistr moderního literárního dialogu
Ernest Hemingway varoval před nadužíváním
adjektiv v dialogu. Diváci si nepřejí ani z úst
postav slyšet informace již známé nebo takové, které mohou sami zjistit z obrazu.
Často je také důležitější to, co postava neříká nebo zamlčuje, než to, co právě říká. Je to
známý způsob, jak vytvářet a posilovat napětí
V každém případě ovšem dialog nemá být
pouhou kopií reality, ale její stylizovanou transformací podporující autorův záměr. V literatuře,
stejně tak jako na jevišti a ve filmu, to není jen
prostředek dorozumívání, ale také hra s city
a vášněmi.
Rudolf Adler 49
VZDĚLÁVÁNÍ
... již v roce 1993 jsme zahájili výuku
v prvním běhu odborného kurzu audiovize,
který je „v terénu“ známý pod názvem
ŠKOLA AUDIOVIZUÁLNÍ TVORBY.
Na začátku roku 2012 jsme projekcí absolventských filmů uzavřeli 10. běh a předpokládali
jsme, že byl poslední. Ale začali se ozývat
další zájemci a tak se v prosinci 2012
sešli na přijímacích pohovorech.
Do 11. běhu jsme přijali 11 posluchačů,
které vám představujeme....
Radek Hochman / Hradec Králové
Vystudoval jsem Fakultu informatiky a managementu - obor informační
management na Univerzitě Hradec Králové. V rámci studia na UHK jsem
absolvoval tři semestry předmětu zaměřeného na tvorbu videoprogramů,
kde jsem poprvé získal základní informace o filmové řeči, které jsem zúročil
v diplomové práci zaměřené na distanční kurz pro zpracování digitálního
videa. Po ukončení studia jsem nastoupil do Fakultní nemocnice v Hradci
Králové na pozici datového analytika, kde pracuji dodnes.
Filmu a videu se však věnuji nadále, externě spolupracuji se Střediskem
amatérské kultury Impuls při realizaci festivalu CinemaOpen, krajské soutěže amatérských filmů či
při běhu filmového kurzu „JUNIOR – klub filmové tvorby“. Dosud jsem měl možnost se podílet na
několika projektech, ve kterých jsem se věnoval zejména počítačové animaci, ať už šlo o rekonstrukci událostí v dokumentárních filmech, nebo o prezentační šoty například pro kino Centrál. Do
školy AVT jsem se přihlásil za účelem prohloubení znalostí v oblasti audiovizuální tvorby, získání
odborných znalostí a dovedností, které provází tvorbu audiovizuálního díla od prvotního námětu až
k finálnímu masteringu, a posunutí se dále směrem k možnému budoucímu profesnímu využití.
Robert Janda / Tachov
Absolvent SPŠ elektrotechnické v Plzni, ve volném čase potápěč, vodák,
spolupořadatel mezinárodního festivalu potápěčské fotografie, filmu a dětské výtvarné tvorby PAF Tachov.
Do školy AVT jsem se přihlásil proto, že se věnuji natáčení dokumentů o vodním a podvodním světě, který mne fascinuje, ale mé filmy byly dosud určené
jen určitému okruhu diváků. Chtěl bych umět filmy natáčet tak, abych je mohl
promítnout širší veřejnosti. Dalším „ impulsem“, který mne vedl k tomu, abych se do školy přihlásil, byl festival PAF Tachov, kde dokumenty promítáme
široké veřejnosti, setkáváme se s autory a diskutujeme o promítnutých dílech. Myslím, že škola AVT
mne naučí hlavním principům práce s přípravou filmu, s kamerou, světlem, zvukem, střihem....
50
Radim Janík / Šestajovice
Absolvoval jsem SPŠ sdělovací techniky v Praze, v Panské ul. Pracuji jako
střihač ve zpravodajské televizi. Má práce je i mým velkým koníčkem. Ve
svém volném čase natáčím různá videa jak soukromá, tak i menší zakázky
pro klienty. Protože většinou nejsou prostředky k najmutí profi kameramana,
režiséra, dramaturga, zvukaře, musím tyto funkce zastat sám a to je kámen
úrazu. Každá profese má ve filmu své místo. A žádnou profesi nejde obejít
nebo nějak ošidit. Na výsledném díle je to vždy znát.
Proto jsem dlouho vymýšlel, jak se v oboru zdokonalit, aniž bych přestal
chodit do zaměstnání. Poradil mi můj kamarád Marek Zábranský, který tuto školu absolvoval. Získal
zde cenné zkušenosti, díky kterým je dnes žádaným a dobrým kameramanem. S ohledem na mé
pracovní vytížení mi vyhovuje, že výuka je jen jednou v měsíci o víkendu. Dobu mezi výukou mám
na zpracování domácích zadání.Můžu si vše časově naplánovat, jak potřebuji, což je velká výhoda.
Každou přednášku“ hltám“ a snažím se co nejvíce pochytit. Výuku vedou profesoři z pražské FAMU,
pánové Adler a Myslík.
Je dobré, že škola AVT obsahuje průřez všemi filmovými obory. Každý si může najít to své a využít
to i při nasměrování k dalšímu studiu. Věřím, že se mi podaří školu AVT zdárně absolvovat a že se
mi otevře prostor k profesionální kariéře.
Jindra Knopová / Praha
Proč já a proč škola AVT? Já, protože jsem prošla přijímačkami. A hradecká škola
AVT proto, že i při vyučovací frekvenci jednoho víkendu za měsíc mi bylo řečeno,
že je fakt dobrá. A zatím musím říct, že můj zdroj asi nelhal.
Už od základní školy mě bavilo malování a vytváření výtvarných kompozic plácáním barev jedné přes druhou, takže jsem nakonec vystudovala gymnázium se
zaměřením na dějiny umění. Pak mě začala bavit fotografie. V té době by mě ani
ve snu nenapadlo, že přičichnu i k filmařině. Osud tomu ale chtěl a dnes se motám
kolem výroby videopořadů takřka denně. A co očekávám po skončení studia na
této škole? No přece, že budu u nás ve studiu ta nejchytřejší!
Pavel Mědílek / Červený Kostelec
Pracuji v Městském kulturním středisku v Červeném Kostelci jako
vedoucí kina Luník, současně vykonávám i profesi správce sítě,
technika, promítače, kameramana. Pořizuji záznamy z našich akcí
a následně je prezentuji v kině před filmy jako krátký film. Od června
2012 vypomáhám jako kameraman ve společnosti Televize JS Úpice.
Během letních měsíců provozuji letní kino Rozkoš Česká Skalice.
Do školy AVT jsem se přihlásil, abych zdokonalil práci s kamerou.
51
VZDĚLÁVÁNÍ
Jiří Preclík / Ústí nad Labem
Pracuji v Muzeu města Ústí nad Labem jako fotograf a kurátor sbírky fotografií a filmů. Volný čas věnuji focení a také sbírám historické československé
fotoaparáty. Do kurzu školy AVT jsem se přihlásil, protože mi ho doporučil kolega, který ho před lety absolvoval. Od kurzu očekávám prohloubení
a zdokonalení znalostí v oboru filmové tvorby, které plánuji využít profesně
i ve volném čase.
Tereza Románková / Zlín
Pracuji v reklamní agentuře, ve které jsme začali provozovat videoportál,
tedy točit, stříhat, ozvučovat apod. A protože jsem o této problematice mnoho nevěděla, rozhodla jsem se, že se přihlásím do školy a získám potřebné
informace. Doufám, že na konci kurzu se budu na svá videa s láskou dívat.
Romi Straková / Praha
Studuji poslední semestr magisterského studia na FAMO v Písku obor management audiovizuální tvorby – produkce a zároveň jsem absolventkou Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze. Spolupracuji s Českou televizí jako
kameramanka dokumentárních filmů. Do školy AVT v Hradci Králové jsem se
přihlásila proto, že se chci věnovat i do budoucna natáčení dokumentárních
filmů a hlavně proto, že kurzy vedou dva přední pedagogové z FAMU zaměření na dokumentární film a kameru.
Marie Římovská / Uherský Brod
Vystudovala jsem obor učitelství výtvarné výchovy na Ostravské univerzitě,
kde jsem se věnovala především malbě a grafice. Ve volném čase jsem
v rámci dvoučlenného týmu Matap.cz natáčela dokumentární videa.
Po absolvování vysoké školy jsem nastoupila do Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě jako muzejní pedagog, ale kromě této činnosti
jsem se začala stále více věnovat natáčení a střihu videí. Nejraději natáčím
dokumenty o událostech a lidech, kteří mají co říct, a kde kamera slouží jen
jako tichý pozorovatel plynoucího světa.
52
Walter Schorge / Praha
Audiovize je pro mě mocný nástroj ke konzervaci informací a znalostí a pro
jejich další šíření. Vystudoval jsem andragogiku, od roku 2007 se věnuji také
problematice managementu znalostí. Jsem zaměstnán v Národním technickém muzeu v Praze, kde se pracovně zaměřuji na informatiku, audiovizuální
dokumentaci a multimédia. Od 90. let jsem se v muzejním videstudiu podílel na výrobě řady reportáží a dokumentů. A Škola AVT v Impulsu? Prvních
několik měsíců mě přesvědčilo, že mnohé ještě neumím a tohle je skvělá
možnost, jak se to naučit ...
Josef Veselý / Hoštka
Ze zdravotních důvodů jsem musel opustit svoje původní zaměstnání a jsem
v současnosti v invalidním důchodu. Zhruba před třemi lety jsem se dostal
do České televize, kde jsem poznal Marka Zábranského. Začal jsem s nimi
občas jezdit na natáčení pořadů TEP24 a TURBULENCE. Nedávno jsme
začali natáčet dokument o jeptiškách, film pro festival, jehož se účastním
jako technik a zvukař. A když jsem našel školu, kde učí naši profesionálové,
profesoři pan Adler a pan Myslík, tak jsem si nemohl tuto příležitost nechat
ujít.Co očekávám? Že ze mne snad také bude dobrý kameraman jako je
Marek Zábranský. Že zde poznám základy filmového řemesla, které se budu
snažit naučit.
...zapomenutý film...
...na jaře loňského roku jsme vám představili
absolventy 10. běhu Školy AVT a jejich snímky,
přidáváme ještě jeden „zapomenutý“
absolventský film, o kterém nám jeho
autor poskytl pár řádků...
Jak se točila „KAVÁRNA“.
Videosnímek připravovaný zatím
pod pracovním názvem „KAVÁRNA“,
dokumentuje více než dvouleté úsilí amatérského divadelního souboru
Post Scriptum o nastudování stejnojmenné, autorské hry Oty Kovaříka, jednoho ze
tří zakládajících členů souboru a dosavadního
ředitele divadla Post Scriptum. V projektu jsou
zařazeny ukázky z archivního materiálu, více
než 30letého působení souboru Post Scriptum a několik „historických“ fotografií z původního, skautského divadla „BlaF1“.
Kromě trojice „Otců zakladatelů“
(O. Kovařík, L. Pivoňka, J. Řičař)
se krátce představí i některé výrazné osobnosti divadelního souboru
(J. Veselá, H. Zajícová, F. Kasík), ve
svém profesním prostředí. Ve filmu
je i zmínka o „spolupracující“ hudební skupině „Old Fellows“, založené,
podobně jako divadelní soubor BlaF,
ve skautském oddílu v Praze 10,
ve Strašnicích, konkurenční družinou „Bobrů“,
spolupráce i rivalita přetrvaly do současnosti.
Zdeněk Macháč, Praha
53
INFORMACE Z IMPULSU...
Představujeme Vám
novou ředitelku
Impulsu
tvorba, to jsou oblasti, ve kterých chce být prospěšná. Iniciovala natočení propagačního filmu
o činnosti Impulsu, který by měl širší veřejnosti
tuto kulturní instituci více přiblížit.
A co nového Impuls v blízké době chystá?
Chce využít vlastní prostory k výstavní činnosti
a prezentaci umělecké tvorby. V letošním roce
organizuje Dny otevřených ateliérů, kdy budou
veřejnosti dne 22. června volně přístupné ateliéry
a dílny výtvarných umělců a řemeslníků v celém
Královéhradeckém a také sousedním Pardubickém kraji. Na svých webových stránkách plánuje
zveřejnit databázi amatérských umělců, souborů
a těles v našem kraji.
- red-
***
Z IMPULSU...
Má povedené slovenské jméno - Jaroslava
Vydarená a narodila se v prosinci 1963 v severních
Čechách. Od svých 8 měsíců však žije v Hradci
Králové a toto město jí velmi přirostlo k srdci. Od
svých 23 let pracuje v kultuře. Začínala v Okresním kulturním středisku v Hradci Králové, kde
spoluvytvářela výchovně vzdělávací pořady pro
středoškolskou a učňovskou mládež. Následující
léta se věnovala podobné činnosti v Klubu mladých na Slezském Předměstí, kde připravovala
program pro děti a mládež. Několik let strávila
i v galerii umění, nahlédla do výtvarného světa
a poznala mnoho zajímavých lidí. Od počátku
nového tisíciletí pracovala v oddělení programu
v Hradecké kulturní a vzdělávací společnosti
a dodnes ráda vzpomíná na zdejší kolektiv i pana
ředitele. Její poslední působiště bylo v oddělení
kultury a památkové péče v krajském úřadu, kde
její hlavní náplní bylo řízení příspěvkových organizací a podpora kulturních aktivit. Při zaměstnání vystudovala obor jazyková a literární kultura na Univerzitě v Hradci Králové. Svět kultury,
její krásy i úskalí zná tedy z několika různých
úhlů pohledu. Do výběrového řízení na ředitelku
Impulsu se přihlásila, protože se chtěla z úřadu
navrátit zpět do kultury ke kreativní práci. Podpora uměleckých aktivit, vzdělávání a amatérská
54
...a zase další rok... na začátku každého probíhají v Impulsu „zaběhnuté rituály“... pokud se
tak dá nazvat sepisování hodnotících zpráv, tedy
naše „zpověď a zúčtování“ co se v minulém roce
podařilo na výbornou, co méně a co třeba vůbec
a čemu je třeba se v dalším roce víc věnovat.
A samozřejmě doladit všechny plánované akce
včetně jejich finančního zajištění na rok letošní...
Samozřejmě nejdůležitější činností na začátku roku je sepisování žádostí o granty.
Příspěvek zřizovatele zdaleka nepokrývá celkové náklady na režii a činnost střediska Impuls.
Jedná se o uspořádání 13 postupových soutěží
přehlídek, řady fotografických výstav, seminářů a
dalších vzdělávacích akcí v oblasti divadla, fotografie, filmu a také několika rukodělných kurzů.
Věřím, že i v letošním roce budeme se sháněním
peněz úspěšní, i když optimismu pomalu ubývá
a finanční zdroje se tenčí. I odbor regionální a
národnostní kultury Ministerstva kultury mohl z
přidělených peněz podpořit ve všech oborech
hlavně postupová kola přehlídek a dále jen
několik zavedených stěžejních akcí. Podpořené
projekty pro amatérský film na rok 2013 najdete
v tabulce, ve které se sloupec podpořených aktivit rok od roku viditelně snižuje.
PŘEHLED PŘIDĚLENÝCH DOTACÍ MK V ROCE 2013
PRO OBOR AMATÉRSKÝ FILM
***
Radost jsme měli z Donašeče dobrých filmových zpráv 4/2012, protože se v něm sešla
hojnost textů o soutěžích, přehlídkách a řadě
dalších akcí a hlavně od mnoha i nových přispěvatelů, kterým děkujeme, protože jenom
tak je možné sestavit číslo, které bude zajímavé. Podařilo se nám současně připravit do tisku
„kapitoly o dramaturgii“, které vycházely od roku
2008 na pokračování v jednotlivých číslech filmového zpravodaje. Poděkování patří prof. Rudolfu
Adlerovi, který materiály pro souhrnné vydání
upravil, a tak jsou pro filmaře k dispozici texty
zpracované do jednoduchých skript a vydané
pod názvem Co je to ta dramaturgie? Věříme, že
tento metodický materiál poslouží autorům jako
návod při přípravě scénářů dalších filmů.
***
V prostorách Impulsu se na začátku roku také
dvakrát sešla k jednání Rada VčVSAFV, v lednu
její členové připravovali program valné hromady
a v dubnu si nový výbor rozhodl o obsazení funkcí na další dvouleté volební období. Staronovým
předsedou se stal ing. Martin Škrobák – gratulujeme - a věříme, že bude pokračovat dobrá spolupráce i v dalším volebním období.
***
V únoru jsme do Impulsu dostali pozvání
z NIPOS a Goethe institutu na konferenci změřenou na téma Impulzy pro umělecké vzdělávání v České republice a Německu. Zúčastnily se
bývalá a současná ředitelka střediska Impuls.
Cílem konference bylo vytvořit příležitost pro
vzájemnou informaci, výměnu názorů a navázání kontaktů mezi aktéry umělecké sféry z České
republiky a Německa. Konference se uskutečnila 27. února 2013 v prostorách Goethe institutu
a účastníky v zaplněném sále přivítal ředitel této
instituce.
V dopoledním programu jsme vyslechli několik referátů o činnosti v obou zemích zaměřené
především na podporu vzdělávání v uměleckých
oborech. V odpoledních hodinách se uskutečnilo
55
INFORMACE Z IMPULSU...
jednání v několika sekcích k problematice uměleckého vzdělávání v oblasti dramatické, taneční
a pohybové výchovy a sekci formálního vzdělávání. Několik postřehů z konference zaznamenal Michal Drtina z Artama Praha a můžete si
je přečíst také v této rubrice v článku „Kultura je
veřejný zájem a ten je třeba zorganizovat“ (viz
str.
***
Na česko-německé konferenci Impulzy pro umělecké vzdělávání v České republice a v Německu
se povedlo navázat na společenský dialog o funkci
a prospěšnosti neprofesionálních aktivit a o jejich
nezastupitelnosti mezi odbornou i širší veřejností. V návaznosti na tuto konferenci NIPOS vyhlásil „Týden uměleckého vzdělávání a amatérské
tvorby“ ve dnech 17. – 26. 5. 2013, při kterém
se má poukázat na jeho význam pro vyspělou
společnost a zároveň představit šíři aktivit, jejich
přítomnost v mnoha obcích a městech České
republiky i na výsledky uměleckého školství.
Jedná se o první celostátní kampaň uměleckého
vzdělávání a amatérské tvorby, do které se Česká republika zapojila realizací pilotního projektu
„Týdne....“, a řadí se tak do společnosti mnoha
kulturně vyspělých zemí na celém světě. Jejím
cílem je naplnit česká města uměleckými aktivitami.
Impuls se k projektu přihlásil několika svými
tradičními aktivitami, jež náleží do oblasti uměleckého vzdělávání, a v tomto týdnu uspořádá:
víkendový kurz fotografování velkoformátovými
kamerami, kurz paličkované krajky, víkendový seminář pro posluchače Školy audiovizuální
tvorby a divadelní dílnu s názvem Divadlo na
papíře.
***
Ve spolupráci s VčVSAFV jsme se na začátku roku věnovali přípravě letošního krajského
postupového kola soutěže amatérských filmů
(KSAF). Uskuteční se tradičně v Hradci Králové v Country clubu Lucie 11. – 12. května 2013,
v posledním možném termínu stanoveném propozicemi celostátní soutěže Český videosalon.
56
Soutěž jsme naplánovali i letos dvoudenní, nejprve jsme měli obavy, že bude filmů tak sotva na
jeden den. V březnu bylo přihlášek ještě málo,
ale ke konci dubna nás zaplavilo velké množství
filmů, které autoři do soutěže přihlásili většinou
v posledním možném termínu před uzávěrkou.
***
Na základě dohody s organizátory Náchodské prima sezony jsme se ujali přípravy a organizace již 6. ročníku studentské filmové soutěže. Na společné schůzce v září minulého roku
jsme se dohodli, že se filmová přehlídka uskuteční 2.5.2013 a přesune se z kina Vesmír do
objektu nově zrekonstruované ZUŠ v Náchodě,
která poskytne pro soutěž i doprovodný program lepší podmínky, a společně jsme stanovili,
v jakém rozsahu by měl být letošní ročník připraven. Mimo vlastní soutěžní projekce se plánoval i workshop, který by navázal na konec soutěže a pokračoval by celé páteční dopoledne ve
výtvarném atelieru a počítačové učebně školy. V
rámci vymezeného časového prostoru by lektoři
účastníky seznámili se základními pravidly filmového řemesla.
Letošním ředitelem NPS byl po panu Romanu Touškovi jmenován ředitel nový, a to Jindřich
Nový. Vyhlášení soutěže, příjem přihlášek a filmů
zajistí pořadatelé v Náchodě při stanovení stejných podmínek v propozicích, jako byly v minulém roce. V Impulsu si po uzávěrce převezmeme
došlé filmy a zajistíme vše potřebné pro soutěž,
to znamená technickou kontrolu došlých snímků,
výběr soutěžní kolekce, vyhodnocení a návrhy
na ocenění a následně celou organizaci vlastní filmové soutěže v Náchodě včetně projekce.
Vzhledem k tomu, že se letos scházely přihlášky
velmi pomalu, oslovili jsme v době uzávěrky nakonec sami školy i autory, o kterých jsme věděli, že
mají natočené filmy, aby soutěžní projekce byla
pestrá a představila filmy studentů z různých
koutů České republiky. Do soutěže bylo v závěru přihlášeno na 50 filmů z 10 středních škol,
2 základních uměleckých škol, 2 základních škol
a několika různých sdružení a skupin, kde se
mládeži a filmu věnují.
***
...tečka na závěr...
Úroveň filmů, které se každoročně objevují
v „amatérských“ soutěžích i v produkci profesionální, je velmi rozdílná. Na soutěžích amatérských, dnes častěji nazývaných „neprofesionální“ ( že by to předznamenávalo jejich kvalitu!?!),
se stále častěji a ve větším počtu objevují hrané
snímky.
Znáte to sami. U některých trochu poposedáváme na židli a ač film má jen pár minut, zdá se
nám k nepřečkání. Naopak jiné filmy, třeba i přesahující doporučený limit dvaceti minut, zhlédneme v naprosté pohodě a pozornosti a ještě
dlouho si scény z filmu uchováváme v paměti.
To byla řeč o filmech amatérských.
Podobné rozporuplné zážitky často zažijeme i u českých hraných filmů profesionálních.
Občas se objeví film, který s radostí zhlédnete do posledního titulku, u některých, a je jich
bohužel daleko víc, po chvilce začínáte poposedávat a těšíte se, až projekce skončí a pokud
jste slušně vychovaní, neutečete po dalších pár
minutách na dvě deci.... V čem jsou některé tyto
filmy profesionální, lze jen těžko říct. Někdy snad
jen proto, že za ně byly vyplaceny vysoké honoráře... jejich kvalita je taková, že se mezi nimi
lehce ztratí i filmy z produkce různých volných
uskupení typu „magnusfilm“, kterým dopřávají
prostor i některé celoplošné televizní stanice...
O kvalitě českých filmů se vedou diskuze
při nejrůznějších příležitostech a v nejrůznějších médiích... v Lidových novinách, které
vyšly již v sobotu 5. ledna 2013, nás v rubrice
Poslední slovo zaujala část textu Josefa Klímy nazvaná Divný pocit.
...Už několik let jsem členem České filmové akademie, která rozhoduje o udělování Českých
lvů. Snažím se brát tu čest odpovědně a vidět
co nejvíc českých filmů, které za uplynulý rok
vznikly. Dík tomu, že producenti pochopili, jak
málo máme času chodit do kina, je mohu sledovat i doma z DVD, která nám akademikům
zasílají. Loni se filmů urodilo požehnaně: devětadvacet. Celé svátky jsem si tudíž dával „zlaté rány“ domácího promítání, abych je všechny
stihl. Ještě nejsem u konce – ostatně uzávěrka
hlasování je 11. ledna, nicméně už teď jsem hluboce rozčarován. Tak špatnou filmovou úrodu
jsem ještě neposuzoval. Půlka filmů trpí zásadními scénáristickými vadami (nelogičnost jednání postav, neujasněnost tématu, nedohranost
motivů) a druhá zoufalou nudou. Sledovat po sté
příběh ničím nezajímavé dívky, kterou krize přivede k prostituci, filozofující tlachání doprovázené rádobysymbolickými dokumentárními záběry
či naivní film o zlém starostovi, který je pro děti
moc dospělý a pro dospělé moc dětský – to si
člověk mnohokrát vzpomene na Miloše Formana
a na jeho geniálně jednoduché shrnutí, jaký má
být film: Aby to byla pravda - a navíc zábavná.
A taky si vzpomene na diváky. Se soucitem...
57
INFORMACE Z IMPULSU...
***
Kultura
je veřejný zájem
a ten je třeba
zorganizovat
(volně zpracované postřehy a náměty z konference
k uměleckému vzdělávání v Goethe institutu 27. 2. 2013)
Motto:
„Civilizovaná společnost potřebuje kulturu
a umění stejně jako vědu, jako zdroj vědění
a kreativity.“
(A. Klamer)
„Nesnažte se prosazovat individuální zájmy,
neveďte mezi sebou spory, nepřesvědčujte přesvědčené. Snažte se spojit, vytvořit zastřešující
organizaci a společnými silami tlačte na politickou
garnituru, aby vytvořila potřebné struktury, které
zajistí kultuře, umění a uměleckému vzdělávání ekonomickou stabilitu ze státních zdrojů. Po
zkušenostech, kterými jsme si v Německu prošli, není možné takovou stabilitu ze soukromých
zdrojů zajistit. A v neposlední řadě se naučte kulturu prezentovat jako ekonomický prostor.“
Zhruba takové poselství nám předal prezident
německé Rady pro kulturu a předseda Institutu
pro vzdělávání a kulturu Max Fusch na konferenci Impulzy pro umělecké vzdělávání, která se
uskutečnila 27. února 2013 v Praze.
Když si s odstupem několika dní sumarizuji jednotlivé příspěvky českých a německých
diskutérů, uvědomuji si, jak velké jsou rozdíly
v obou zemích v pohledu na kulturu.
Konferencí, která byla určena pro zájemce
ze vzdělávacího sektoru z oblasti umění a kultury veřejnoprávních, soukromých a nevládních
institucí z České republiky i z Německa, se jako
červená nit proplétalo téma řevnivosti. Téma
soupeření mezi jednotlivými lidmi ve společnosti
a především mezi jednotlivými skupinami působícími v oblasti kultury.Tedy mezi divadelníky,
tanečníky, hudebníky, fotografy a filmaři, mezi
profesionály a amatéry, mezi pedagogy a žáky...
Řevnivosti, která vzniká nejenom z nedostatku
financí, ale především z nedostatku komunika-
58
ce, z nedostatku tolerance a nadhledu.
V diskusních příspěvcích i v odpoledních diskusních skupinách bylo velice znatelné, jak se
naše české uvažování tříští na prezentaci jednotlivostí a nemá potřebu fúze, tedy slučování,
splynutí do jednoho celku. Jak se v Česku prezentují unikátní a silné umělecké komunity, které
se však neumí spojit a vytvářet společenský tlak,
což vede k jejich snadnému rozdělení a postavení se proti sobě.
Když se dva hádají, třetí se směje.Tím třetím bývají většinou politici na radnicích, krajích
nebo ministerstvu, což nám ostatně dokázalo
v poslední době Ministerstvo kultury, které teprve pod tlakem dokázalo ve svém rozpočtu najít
sto milionů korun na podporu živého umění. A to
je po proklamacích, že peníze nejsou, v jiném
slova smyslu také umění. Jenom mi na jazyku
zůstává otázka, kam by tyto náhle nalezené
peníze šly v případě, že by se nikdo neozval?
Uvedený způsob přeskupování finančních
zdrojů na Ministerstvu kultury je přesnou ukázkou toho, co v Německu dělat nemusí. Pro nás
z toho plyne poučení, že bychom při vytváření
tlaku měli jít dál. Nenechávat konání na jednotlivých iniciativách,v tomto případě na iniciativě
Zachraňte kulturu 2013, ale spojit své síly ve
všech úrovních – v obcích i regionech, mezi profesionály i amatéry a napříč všemi uměleckými
obory. Vytvořit silného partnera, který bude neustále hájit naše společné zájmy.
Jak na konferenci řekl Max Fusch: „Politická
garnitura podporuje to, co je ve veřejném zájmu.
Proto musíte všichni společně jasně prezentovat, že kultura veřejný zájem je. Ale nezapomínejte, že řevnivost mezi těmi „dole“ a těmi
„nahoře“ není možná. Je třeba vytvářet tlak těch
„zezdola“a získat podporu těch „nahoře“. To se
samo nestane. Veřejný zájem musíte zorganizovat. Udělejte to.“
Michal Drtina
***
Transformace
a změna názvu
a občanských sdružení
Jak jsme vás informovali v Donašeči dobrých filmových zpráv číslo 1/2012, zrušuje nový
občanský zákoník (č. 89/2012 Sb.) s účinností
od 1. 1. 2014 i zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů.
Nová úprava spolků (nynějších občanských
sdružení), bude nově zahrnuta do občanského
zákoníku jako úprava obecně aplikovatelná na
veškeré právnické osoby typu korporace, a to
všude tam, kde speciální zákony o jejich právních formách nestanoví specifickou úpravu.
Nový občanský zákoník tedy zavádí nový pojem
spolek......
Tato informace rozpoutala velkou bouři mezi
členy spolků a občanských sdružení... podle
diskuze zveřejněné na webu ARTAMA Praha se
schyluje k tomu, že občanská sdružení přestanou ve stávající právní formě ode dne účinnosti
nového občanského zákoníku existovat. Pokud
sdružení poskytuje služby jenom svým členům,
pak se z takového občanského sdružení od
1.1.2014 stane spolek, a bude nutné dát si do
souladu s novou právní úpravou název a stanovy, a to nejpozději do 1. 1. 2016. Podle nového
občanského zákoníku nesmí nadále mít žádné občanské sdružení ve svém názvu slovo
„sdružení“.
Jestli občanské sdružení poskytuje služby
veřejnosti, tj. i vně členské základny, spolkem být
nemůže. Může se stát buď ústavem nebo sociálním družstvem. V obou těchto případech však
musí nejdřív změnit svou právní formu na o.p.s.
(obecně prospěšnou společnost) a po 1. 1. 2014
se z té o.p.s. transformuje na ústav nebo sociální družstvo - podle druhu své činnosti. Soci-
ální družstva budou vyvíjet obecně prospěšné
činnosti za účelem pracovní a sociální integrace
znevýhodněných osob do společnosti zejména
v oblasti vytváření pracovních příležitostí, sociálních služeb a zdravotní péče, vzdělávání, bydlení a trvale udržitelného rozvoje.
Pokud neposkytujete služby znevýhodněným
skupinám, pak budete patřit mezi ta občanská
sdružení poskytující služby i nečlenům, která se
transformují na ústavy.
To bude asi většina stávajících občanských
sdružení. To, že jste sdružením dobrovolníků, nemá na zánik právní formy občanského
sdružení vliv.
...naštěstí vše ještě není rozhodnuto definitivně, jak je u nás zvykem, protože: Komentář
k novému občanskému zákoníku, který by rozebíral právě otázku spolků, nadací, ústavů, o.p.s.
atp., ještě není k dispozici a též se ještě čeká na
zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva
(tzv. zákon zákonů). Byl projednáván na březnové schůzi parlamentu, vládou schválen koncem
února. Bez tohoto zákona se od 1. 1. 2014 neobejdeme. Otázku úpravy právní formy spolků
v novém občanském zákoníku vysvětluje JUDr.
Deverová.
Vše má být nakonec upraveno tak, aby valná
většina stávajících občanských sdružení mohla
zůstat ve formě spolků.
Zejména v oblasti kultury by měly jasně převažovat spolky. Tedy většinou by neměla být nutná transformace na obecně prospěšnou společnost (o.p.s.) či ústav.
Takže ještě všichni vyčkejme.
-red(Zpracováno na základě informací z webu Artama Praha – diskuze o transformaci občanských
sdružení.)
Chcete převést své staré filmy
nebo pásky na DVD nebo digitalizovat
do počítače a již nemáte k dispozici
zařízení pro jejich přehrávání?
Obraťte se na nás.
Přepisy filmů provádíme od roku 1991 a za tu dobu jsme převedli
velké množství starých filmů na VHS i do DVD, poslední dobou
i do počítačových souborů AVI,MPG nebo MOV.
Přepisujeme všechny filmové formáty i domácí videokazety:
Filmy 8mm i se zvukovou stopou
S8mm i se zvukovou stopou, rychlosti 18 i 24-25 obr./sec
16 mm i s optickou stopou rychlosti 16 a 24 – 25 obr./sec.
Zajistíme i přepis 16mm dvoupásu i pracovní přepis 35mm (pouze stereozvuk)
Pro členy VčVSAFV sleva na přepisy 10% při objednání zakázky.
Kontakt, ceník a objednávky:
FILM-VIDEO.CZ
Petr Lášek, Praha
tel.: 721 421 700
Sběrné místo v Hradci Králové a ve většině krajských měst v ČR
a v Bratislavě.
Download

zde