Vimperské noviny
Vydává město Vimperk
9/2013 • Ročník XVIII • Zdarma
Slavnosti potěšily
Vše vypuklo již odpoledne,
když si 23. srpna mažoretky Prémium za doprovodu Dechového
orchestru ZUŠ Vimperk připomněly 5. výročí svého vzniku.
Tradiční vystoupení na malém
náměstí U Jelena a poté na zámeckých arkádách potěšilo
všechny návštěvníky. Večerní
koncert skupiny BAGS a TOTÁLNÍ NASAZENÍ předcházelo
již druhému ohňovému průvodu
městem. Po desáté hodině večerní se přes třicet osob v dobových
kostýmech s pochodněmi za doprovodu bubnů vydalo od zámeckých arkád na pochod městem.
Za doprovodu více než stovky
diváků od zámku až po desítky
vytrvalých jedinců prošel průvod
Podzámčím, Pivovarskou ulicí až
k Cihleně. Bubnování a oznamování zámeckých městských slavností přilákalo na ulici další diváky ať již z řad návštěvníků restaurací či náhodné kolemjdoucí. Ti,
kteří nemohli na ulici, alespoň
otevřeli okna svých příbytků
a pozorně a se zájmem sledovali
noční průvod, jehož atmosféra
má své kouzlo a nasvícení uliček
a Černé brány pod zámkem loučí vytvořilo mimořádnou a jedinečnou náladu.
Svatý Petr městu přál snad
i na přímluvu Purkarta z Winterbergu a sluníčko doprovázelo
i další den oslav 750. výročí první písemné zmínky o Vimperku. Dopolední průvod městem
za účasti 140 účinkujících osob
v dobových kostýmech, což je
mimo jiné rekord, se vydal po desáté hodině za doprovodu bubnů
i dobové hudby na pochod městem. Jeho předvojem byli jezdci
na koních a zbrojnoš v čele průvodu s městskou vlajkou. Prošel
hlavní ulicí města a pro potěchu
obyvatel náměstí namířil své
kroky i sem. Návštěvníci tvořící
doprovod ho mohli s potěšením
obdivovat u dolní kašny náměstí
v celé jeho kráse.
Poté zamířil na vimperský
zámek, kde již zruční řemeslníci
od kamene, dřeva, vlny a příze,
hlíny, kůže i kovu předváděli své
dovednosti a prodejci s voňavými
bramborovými plackami či masem, sladkým trdelníkem a chutnými zákusky dráždili chuťové
pohárky všech, kteří na zámek
přišli. Pivní mok vařený v Šumavském pivovaru ve Vimperku zaháněl nejen žízeň, ale pro
některé návštěvníky byl jedním
z důvodů, proč na zámeckou
slavnost přišli. I dobrá voda pro
občerstvení a uhašení žízně nalévaná návštěvníkům zdarma
s přídavkem úsměvu a dobré
hudby potěšila.
Slavnostní zahájení na druhém nádvoří bylo po úderu jedenácté hodiny dopolední, kdy
sám Jáchym z Hradce všechny
pozdravil a poté věrný kouzelník
Pet udělil slovo nejvýše postavenému správci města, starostovi
Bohumilu Petráškovi. I zahranič
Pokračování na str. 3
Veřejná sbírka „Zvon pro Vimperk“
V úterý 20. srpna byly opět otevřeny kasičky určené na veřejnou sbírku „Zvon pro Vimperk“. V období
od 22. 5. 2013 do 20. 8. 2013 přispěli lidé do pokladniček částkou 6 487 Kč. K 20. 8. 2013 je celkový stav sbírky „ZVON“
368 966 Kč. Všem dárcům děkujeme.
Více informací na www.vimperk.cz
Termín zastupitelstva:
16. 9. 2013 od 15.30 hod. v MěKS Vimperk.
Letošního kostýmového průvodu u příležitosti vyvrcholení oslav se letos zúčastnilo více než 140 účastníků. Více v článku Oslavy potěšily.
Vzácné tisky ve Vimperku
Pouze jeden jediný den budete mít příležitost prohlédnout si
vzácné tisky úplně zblízka, včetně možnosti dotknout se knih
a opatrně jimi listovat.
Městská knihovna ve spolupráci s Jihočeskou vědeckou knihovnou pro vás připravila ojedinělou akci k 750. výročí první
písemné zmínky o Vimperku.
V pondělí 30. září od 10.00
do 17.00 hodin v čítárně Měst-
ské knihovny budou vystaveny:
• 3 tituly knih, které se tiskly
ve Vimperku v roce 1484,
• 2 knihy ze Steinbrenerovy tiskárny z poč. 20. stol.,
• barokní atlas z pol. 18. stol.,
• herbář z roku 1809.
Datum 30. září si proto pečlivě poznamenejte do kalendáře,
ať tuto unikátní výstavu nezmeškáte!
M. Šmídová
Jakou kulturu ve Vimperku postrádáte?
I přes skutečně pestrou nabídku kulturních, sportovních
a společenských akcí se neustále
potýkáme s názory, že se ve Vimperku nic neděje.
Vyzýváme proto všechny, kterým není kultura lhostejná, aby
přispěli svou trochou do mlýna
a poskytli nám své nápady a náměty na možné zlepšení nebo
oživení kulturní nabídky.
Své připomínky, nápady a náměty můžete vhodit do boxu
v Turistickém informačním středisku, zaslat na email zdenek.
[email protected] nebo
přijít osobně na Odbor školství,
kultury a cestovního ruchu, a to
do 30. 9. 2013.
Ke svým připomínkám, nápadům a námětům připojte také
způsob, jakým byste si přáli být
o akcích informováni (např. informační maily, SMS zprávy,
atd.).
Odbor ŠK a CR a TIS
Uzávěrka dalšího čísla bude 23. 9. 2013 v 15 hodin.
[email protected] 388 402 264
Zprávy ze Zastupitelstva
Zastupitelstvo dne 24. 6. 2013
• rozhodlo vyhovět žádosti Oblastní charity Vimperk a poskytnout
na dofinancování projektů Oblastní charity Vimperk Služba pro rodiny
s dětmi a Šance v roce 2013 finanční příspěvek z rozpočtu Odboru
sociálních věcí a zdravotnictví ve výši 100 000 Kč na provozní náklady
včetně osobních nákladů,
• bere na vědomí sdělení společnosti BONVER WIN, a. s., Ostrava,
ze dne 3. 6. 2013, a dále ze dne 10. 6. 2013, týkající se odvodu za provozování sázkových zařízení na území města Vimperk v roce 2013
a informace o zahájeném správním řízení vedeného Ministerstvem
financí ČR,
• jako věcně příslušný správní orgán podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), rozhodlo pořídit změnu č.
2 Územního plánu Vimperk (dále jen „změna č. 2“) s tím, že žádosti
fyzických a právnických osob na zařazení jejich pozemků do zastavitelných ploch či na změnu způsobu využití stávajících ploch do řešení
změny č. 2 budou posuzovány pouze za předpokladu uhrazení nákladů
na zpracování změny č. 2 na základě výpočtu dle jednotlivých výměr
pozemků žadatelů a poměrných nákladů na vyhotovení územního
plánu zahrnujícího právní stav po vydání změny č. 2 dle § 55 odst. 5
stavebního zákona; do řešení změny č. 2 budou přijímány pouze požadavky na zařazení pozemků do zastavitelných ploch či na změnu způsobu využití podané v zákonné lhůtě, kdy může každý ke zveřejněnému
návrhu zadání změny č. 2 uplatnit připomínky,
• bere na vědomí upozornění pořizovatele (Odbor výstavby a územního plánování MěÚ Vimperk), že na základě předložených argumentů
nelze prokázat nemožnost využít již vymezené zastavitelné plochy dle
§ 55 odst. 4 stavebního zákona a na případná rizika pořizování s tím
spojená,
• ukládá Radě města a Odboru výstavby a územního plánování zajistit řádný průběh veřejné zakázky pro výběr projektanta změny č. 2,
• bere na vědomí předložené změny rozpočtu roku 2013 provedené
radou města za období od 13. 5. 2013 do 12. 6. 2013,
• schvaluje změnu rozpočtu na rok 2013 dle předloženého návrhu:
změna ve výdajích rozpočtu v částce 6 610 000 Kč (RO č. 30), zvýšením
objemu rozpočtu na částku 158 098 tis. Kč (RO č. 31),
• souhlasí a schvaluje realizaci projektu „Vimperk, ulice Pod Homolkou – rekonstrukce místní komunikace, I. a II. etapa“. V případě
poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad schvaluje zajištění finančních prostředků v rámci rozpočtu města na stoprocentní předfinancování projektu ve výši 7 500 000 Kč včetně DPH
• rozhodlo poskytnout finanční dar ve výši 25 000 Kč obci Putim
na likvidaci povodňových škod po povodni v roce 2013 a pověřuje
starostu města podpisem darovací smlouvy dle předloženého návrhu;
finanční prostředky budou uvolněny z rezervy rozpočtu města na rok
2013,
• bere na vědomí návrh dohody o závazných pravidlech provozování
heren ve městě předložený komisí jmenovanou usnesením ZM č. 475
ze dne 4. 3. 2013.
Zprávy z Rady
Rada města dne 24. 6. 2013
• rozhodla uzavřít dle předloženého návrhu s Honebním společenstvem Skalice Bohumilice dohodu o přičlenění honebních pozemků
města Vimperk do honebního společenstva,
• rozhodla uzavřít dle předloženého návrhu se státním podnikem Vojenské lesy a statky, se sídlem Pod Juliskou 5, Praha 6 dohodu
o přičlenění honebních pozemků města Vimperk do vlastní honitby
VLS, s. p.,
• rozhodla v souladu s ustanovením čl. VI. odst. 6. písm. a) vnitřní
směrnice č. 1/2012, Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek
(dále jen „vnitřní směrnice“), že město Vimperk nebude postupovat při
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v rámci projektu „Areál
vodních sportů Vimperk“ podle vnitřní směrnice, ale v souladu s čl.
VI. odst. 2. Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního
Vimperské noviny 9/2013
operačního programu NUTS II Jihozápad to je s podmínkami stanovenými zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů a s pokyny pro zadávání veřejných zakázek, které
jsou obsaženy v Příručce pro příjemce ROP NUTS II Jihozápad (dále
jen „pokyny“); pokyny nahrazují vnitřní směrnici,
• rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zakázka
na stavební práce „Vimperk – rekonstrukce víceúčelového hřiště ZŠ
Smetanova“ mezi městem Vimperk a firmou PSK-ASM, s. r. o., Zlín,
• rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zakázka
na stavební práce „Vimperk, ul. Hraničářská – rekonstrukce místní komunikace“ mezi městem Vimperk, a firmou VYSLYSTAV, s. r. o., Halže,
• rozhodla uzavřít smlouvu o dodávce vody pro urnový háj s ČEVAK, a. s., České Budějovice,
• provádí změnu rozpočtu na rok 2013 dle předloženého návrhu:
změny ve výdajích rozpočtu v částce 225 570 Kč (RO č. 32), změny
objemu rozpočtu na částku 158 949 tis. Kč (RO č. 33–38).
Rada města dne 1. 7. 2013
• provádí změnu rozpočtu na rok 2013 ve výdajích dle předloženého
návrhu: změna ve výdajích rozpočtu v částce 165 453 Kč (RO č. 39);
zvýšení objemu rozpočtu na částku 159 014 tis. Kč (RO č. 40),
• rozhodla zadat v souladu s usnesením RM Vimperk č. 695
ze dne 24. 6. 2013 zakázku „Areál vodních sportů Vimperk
CZ.1.14/3.1.00/23.02694 – výkon technického dozoru“ a jmenuje komisi ve složení, členové: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Michal Janče, Josef
Mistr, Marcela Kobrová, Ing. Jana Králová, náhradníci: Ing. Jaroslava
Martanová, Ing. Václav Kokštein, Petr Květoň, Alena Szabová, Jiřina
Vondrášková,
• uděluje výjimku z Pravidel pro poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu města Vimperk, Oblastní charitě Vimperk při poskytnutí příspěvku na dofinancování projektů Oblastní charity Vimperk,
jejichž cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi – projekt Služba pro rodiny s dětmi a projekt Šance; výjimka spočívá v možnosti použití poukázaného příspěvku na úhradu osobních nákladů – mezd na přímou
práci terénních sociálních pracovnic,
• schvaluje změnu základní ceny skládkovného za směsný komunální odpad dle předloženého návrhu Městských služeb Vimperk,
s. r. o., s platností od 1. 7. 2013 (700 Kč, jedná se o případ, kdy je přivezen
odpad na skládku).
Rada města dne 15. 7. 2013
• rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je podlimitní veřejná zakázka na služby „DPP pro město Vimperk a území ORP
Vimperk – část 2: Dodávka varovného monitorovacího systému před
povodněmi města Vimperk a instalace hladinoměrů a srážkoměrů“
mezi městem Vimperk a společností SOVT-RADIO, s. r. o., Vodňany,
• rozhodla požádat podle § 30 zákona o myslivosti č. 449/2001 Sb.,
v platném znění, orgán státní správy myslivosti, aby určil výši náhrady za přičlenění honebních pozemků města Vimperk do vlastních
režijních honiteb státního podniku Lesy České republiky, tj. honitby
Bázum, Včelná a Šerava, z důvodu, že nedošlo k dohodě obou zúčastněných osob na výši této náhrady,
• rozhodla neposkytnout finanční příspěvek oddílu SKI KLUB ŠUMAVA na úhradu nákladů spojených s přípravou závodnice Kateřiny
Mondlové na Mistroství Evropy v silniční cyklistice, které se uskuteční
ve dnech 18. 7. 2013–21. 7. 2013 na Moravě,
• rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 15 000 Kč Senior
klubu Vimperk, na úhradu nákladů spojených s pořádáním zájezdu pro
seniory a oslavou Dne seniorů,
• rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 1 000 Kč Josefu
Jirouškovi, nám. Přátelství 654 Prachatice, na úhradu nákladů spojených s pořádáním přeshraniční akce, chůze na chůdách z hraničního
přechodu Strážný do Freyungu v rámci oslav desetiletého partnerství
mezi Vimperkem a Freyungem,
• rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 6 000 Kč oddílu
SKI KLUB ŠUMAVA na úhradu nákladů spojených s pořádáním XVI.
Šumavského MTB maratonu dne 3. 8. 2013.
Rada města dne 29. 7. 2013
• provádí změnu rozpočtu na rok 2013 dle předloženého návrhu:
změna ve výdajích rozpočtu v částce 332 870 Kč (RO č. 41); zvýšení
objemu rozpočtu na částku 159 444 tis. Kč (RO č. 42–č. 51),
• rozhodla, že nejvhodnější nabídku na veřejnou zakázku „Rekon-
Vimperské noviny 9/2013 tel. 388 402 [email protected]
strukce vnitřní elektroinstalace městské zvonice ve Vimperku – projektové práce“ předložil uchazeč Miroslav Peleška Vimperk a pověřuje
Odbor investic a údržby, aby s tímto uchazečem uzavřel objednávku
na předmět díla,
• rozhodla zadat zpracování projektové dokumentace pro stavební
povolení řešící přístavbu objektu hasičské zbrojnice ve Výškovicích
a pověřuje Odbor investic a údržby a odbor finanční přípravou příslušného rozpočtového opatření,
• rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na provedení nové vodovodní
přípojky pro urnový háj s Městskými službami Vimperk, s. r. o.,
• rozhodla na základě protokolu ze zasedání komise pro otevírání
obálek s nabídkami a pro posouzení a hodnocení nabídek, který pořídila hodnotící komise na veřejnou zakázku „Areál vodních sportů
Vimperk reg. číslo projektu CZ.1.14/3.1.00/23.02694 – výkon TDI“,
přidělit výše uvedenou veřejnou zakázku uchazeči ŠUMAVAPLAN,
spol. s. r. o., PRAHA 1, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější, a uzavřít s ním smlouvu o dílo,
• rozhodla v souladu s vnitřní směrnicí č.1/2012 zadat zakázku
„Vimperk ulice Pasovská – Zlatý most – posílení konstrukce“ a dále
jmenuje komisi ve složení, členové: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Michal Janče, Josef Mistr, Petr Květoň, Mgr. Pavel Dvořák, náhradníci:
Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Václav Kokštein, Alena Szabová, Marcela Kobrová, Ing. Jaroslav Zámečník,
• schvaluje zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, kterou pořídila hodnotící komise na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby
„Vimperk – ošetření dřevin – naléhavost 1/2013“ a rozhodla přidělit
výše uvedenou veřejnou zakázku uchazeči Jiří Včelák Prachatice, jehož
nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou,
• rozhodla uzavřít darovací smlouvu s Jihočeským krajem na zajištění akce Festival NaturVision 2013 dle předloženého návrhu,
• rozhodla v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách zadat zakázku „Cyklotrasa Volyňka CZ.1.14/3.1.00/23.02613
– dodávka mobiliáře pro doprovodnou infrastrukturu cyklotrasy“
a dále jmenuje komisi ve složení, členové: Ing. Jaroslava Martanová,
Lenka Švecová, Bc. Milan Rataj, Ing. Jitka Pelešková, Mgr. Helena Kosová; náhradníci: Ing. Bohumil Petrášek; Ing. Michal Janče, Ing. Václav
Valhoda, PhDr. Ivana Říhova, Ing. Vladimír Drye,
• rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 2 500 Kč TJ Šumavan Vimperk oddílu stolního tenisu na částečnou úhradu nákladů
spojených s pořádáním turnaje „O zlatou vánočku“, který se uskuteční
14. 12. 2013,
• rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 4 000 Kč romskému občanskému sdružení Romano Jiloro na úhradu nákladů za věcné
ceny pro účinkující na Romském dnu ve Vimperku (27. 7. 2013),
• schvaluje podání žádosti o neinvestiční dotaci na program „Podpora terénní práce – romský terénní pracovník ve Vimperku“ na rok
2013 do dotačního řízení Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny.
Rada města dne 12. 8. 2013
• rozhodla uzavřít dle předloženého návrhu s Honebním společenstvem Šumavské Hoštice, Buk, Žárovná Dohodu o přičlenění honebních pozemků města Vimperk do honebního společenstva,
• rozhodla uzavřít darovací smlouvu mezi městem Vimperk a Městskými lesy Vimperk, s. r. o,. na poskytnutí finanční částky pro zajištění
výroby nového zvonu pro vimperskou zvonici,
• města schvaluje pořízení tří pistolí ČZ 75B ráže 9 mm a jedné pistole ČZ 85 ráže 9 mm, formou bezplatného převodu k datu do 30. 9.
2013 z důvodu dozbrojení MěP Vimperk a pověřuje vrchního strážníka
MěP Vimperk k jejich převzetí,
• rozhodla požádat ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD (ČTÚ)
v rámci projektu „Zpracování digitálního povodňového plánu pro
město Vimperk a území ORP Vimperk a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město Vimperk“
o přidělení kmitočtu pro základní odbavovací pracoviště MěÚ jakož
i převaděč z kmitočtového přídělu č. VO–R/2/01.2010 – 1 v rámci „Individuálního oprávnění“ a pověřuje pracovníka pověřeného krizovým
řízením a plánováním podáním žádosti,
• provádí změnu rozpočtu na rok 2013 dle předloženého návrhu:
změna ve výdajích rozpočtu v částce 83 000 Kč (RO č. 52); zvýšení
objemu rozpočtu na částku 159 682 tis. Kč (RO č. 53),
• souhlasí s umístěním znaku města na panelu partnerů výstavy
„Místa utrpení smrti hrdinství“.
Rada města dne 19. 8. 2013
• rozhodla svolat na středu 21. 8. 2013 jednání se zástupci společnosti VYSLYSTAV, s. r. o., Halže (zakázka na stavební práce „Vimperk,
ul. Hraničářská – rekonstrukce místní komunikace“ – návrh odstoupení od smlouvy od právního zástupce města).
Kompletní zápis z Rady a Zastupitelstva města naleznete
na webových stránkách města www.vimperk.cz.
Slavnosti potěšily
Dokončení ze str. 1.
ní hosté z našeho partnerského
města Freyung v čele s panem
starostou přítomné návštěvníky
pozdravili. Slavnostní zahájení
doprovodily salvy německých
střelců a našich mušketýrů. Poté
autor knihy „Vimperk v zrcadle
času“ Roman Hajník společně
s představiteli města a majitelem
Šumavského pivovaru představili
a pokřtili tuto knihu, která byla
celý den ke koupi i s autorovým
věnováním.
Program na arkádách, kde
probíhaly hry pro děti, vystupovali alchymista Gorvin a šermíři spolku Artego a Markýz,
byl bohatý a odpolední pohádky
Pepíkův sen a O Budulínkovi přilákaly více jak 600 dětí. Pro dospělejší návštěvníky na druhém
nádvoří vystoupili hudebníci Dei
Gratia, kteří všechny zúčastněné
přenesli do dob dávno minulých
a tanečnice Aiwa Tribe předvedly dokonalé ovládání svých těl.
Lazebnice divadelního spolku
Boučkovci vykoupaly nejen Petra Voka, ale i reportéra Českého
rozhlasu České Budějovice, který odtud vysílal od třetí do páté
hodiny odpolední živé vstupy,
v nichž vedl rozhovory se všemi,
kteří se podíleli na slavnostech
města v průběhu celého roku.
Salvy z děl i pušek, hudba, tanec,
kouzla i žonglérství se na podiu
střídaly ke spokojenosti všech,
kteří na slavnosti zavítali.
Na závěr slavností pro poba-
vení návštěvníků, kteří vydrželi
nebo přišli na večerní program,
vyprávěl Sindibád se svou společností a osobou Karla z řad
návštěvníků příběh o své cestě po moři a šťastném konci,
na němž potkal dceru sultána,
jejíž ruku získal za jabloneckou
bižutérii, a s níž poté odletěl
na létajícím koberci na společnou
cestu životem.
Nezapomenutelnou tečkou
za slavností byla ohňová show
v podání SHŠ Berit a ohňostroj,
který by jistě pro každého mimořádným zážitkem.
Byl to radostný a vydařený den,
který zúčastněným přinesl mnoho krásných a nezapomenutelných zážitků. Přes 1 500 návštěvníků sobotní slavnosti svědčí
o zájmu a jejich spokojenosti. Závěr slavností byl skutečným vyvrcholením oslav ve Vimperku,
města, které má nejen bohatou
historii, ale věřme i budoucnost.
Velké poděkování náleží všem,
kteří oslavy v průběhu roku připravovali či se jich aktivně zúčastnili. Co nejvíce těší, že jsou to
lidé z našeho města, naši sousedé.
Na závěr poděkování jmenovité
našim vimperským spolkům Berit, Boučkovci a Artego, za které
si vše na starost vzal SHŠ Berit
pod vedením Jana Švehly.
Jsme na Vás všechny opravdu
pyšní!
Ing. Jaroslav Martanová,
místostarostka
Vimperské noviny 9/2013
[email protected] 388 402 264
Vimperk
za vrcholné
renesance
Areál zdraví
Vážení spoluobčané, milí Vimperáci, jak jste jistě zaznamenali,
Občanské sdružení Stanislavy
Chumanové slavnostně předalo
17. července občanům Vimperku
„Areál zdraví“ ve Sklářské ulici
u domu čp. 399. Touto cestou
bychom chtěli ještě jednou poděkovat všem, kteří se na realizaci
podíleli.
Prostředky na výstavbu Areálu
a jeho vybavení jsme získali od firem z Vimperka a okolí. Zásluhou jejich pochopení a laskavosti
se nám podařilo získat všechny
prostředky potřebné k realizaci
celého projektu.
Jsme skutečně vděční za podporu společností OV Média,
s. r. o., Vimperk, SAK spol., s r. o.,
a Agromont Vimperk spol., s r. o.
Výrazně nám pomáhají také občané Vimperka a okolí. Jsou to
Věra Vávrová, Ing. Petr David,
Ing. Jiří Cais, Ing. Miroslav Černý, Ing. Jaroslava Martanová a Jiří
Slavík, Pavel Hanko, Ing. Bohumil Petrášek, Martina Malíková,
Jiří Founě, Valtr Spiegel, Ing. Jan
Bauer, Václav Bohuslav, Václav
Vokatý, MUDr. Jan Bočan, Jakub
Horák, Rainer Schröder, Marta
Soukupová, Vladimír Vácha.
Na realizaci parku by nám
však finanční prostředky nestačily. Celý areál bychom vůbec
nemohli vybudovat bez nezastupitelné pomoci společností
Lesostavby Třeboň, s. r. o., a Lesostavby Třeboň, s. r. o., – provozovna Vimperk, které provedly
veškeré práce zdarma.
Velké díky patří i společnostem Městské služby města Vimperk, Městským lesům Vimperk,
Městskému kulturnímu středisku, pracovníkům Městského úřadu a dalším.
Veškeré dodavatelské firmy,
které se podílely na realizaci parku, nám poskytly slevy a pracovaly s minimálním ziskem. Jedná
se o ColMex, s. r. o., dodavatele
cvičebních a rehabilitačních prvků v Areálu, Plotové centrum,
spol. s.r.o., Husinec a Zahradnictví David Ryšánek Prachatice.
Vlastní činností, charitativními diskotékami a bazary, jsme
získali 73 162 Kč. I v těchto případech bychom se neobešli bez
pomoci našich spoluobčanů,
kteří navštěvují námi pořádané akce. Díky patří i manželům
Jolaně a Zdeňkovi Kutilovým,
kteří Sdružení zdarma poskytují
prostory v hotelu Zlatá hvězda.
Na diskotékách zdarma hrají pan
Ivan Müller a Radek Chalupský.
Paní Marcela Budínská nám
také bezplatně poskytla prostory
na charitativní bazar.
Naše poděkování si zaslouží
také všechna média, která naše
akce propagují a informují o nich
veřejnost. Jejich pomoc je pro nás
naprosto nezbytná.
Nakonec bychom chtěli poděkovat také obyvatelkám domu
č. 399 paní Ondráškové a dalším,
které pomáhají s provozováním
Areálu.
Doufáme, že hřiště bude stále
využíváno, že se zde budou starší
občané scházet a všem společně
přispěje ke zdraví a spokojenosti.
V co nejkratší době Vás budeme informovat, jak a kam zaměříme naši pomoc nyní.
Za každou Vaši pomoc a podporu velice děkujeme. Číslo
účtu, na který můžete zasílat
své příspěvky je:
27-7823390427/0100.
Za Občanské sdružení
Stanislavy Chumanové
Věra Vávrová
Jáchym z Hradce, s nímž
do Vimperka roku 1553 přišel
i erb pětilisté růže, i když v jeho
případě ještě žluté na modrém
poli, stihl ještě 26. října téhož
roku vimperským měšťanům
potvrdit starší městská privilegia a v téže listině daroval městu
les Vodník za zámkem a potok
od Křesánovského rybníka až
k městu, který byl tehdy plný
pstruhů.
O rok později se Vimperk stává součástí rozsáhlého dominia
pánů erbu červené růže na stříbrném poli, který právě Vilém
z Rožmberka (1535–1592) rozšířil o stříbrné a červené pruhy
se zlatým břevnem jako symbol
údajného spříznění s italským
rodem Orsini (a od této doby se
na českokrumlovském zámku
chovají medvědi na důkaz urozenosti rodu („orsa“ znamená
v italštině „medvědice“).
V roce 1565 Vilém z Rožmberka, stejně jako jeho předchůdce,
potvrdil vimperským měšťanům
starší privilegia. Na základě dohody ze 14. září 1565 mezi ním
a jeho mladším bratrem Petrem
Vokem Vilém Petrovi postoupil hrad Choustník s panstvím
a městem Soběslav, tvrz Želeč
(u Plané nad Lužnicí) a panství
Vimperk. Přál si, aby se jeho bratr takto osamostatnil. Tak se také
stalo. Vimperk se stal v letech
1565–1569 sídlem posledního
Rožmberka, Petra Voka z Rožmberka (1539–1611), protože hrady nebo tvrze na jemu svěřených
panstvích byly poněkud ponurými gotickými pevnostmi, které
nevyhovovaly tehdy aktuálnímu
způsobu života renesančního
šlechtice. Výhodou Vimperka,
alespoň na několik let, se stala
přestavba hradu na zámek, jež
proběhla v letech 1530–1560.
I když Rožmberkové rádi využívali vimperský zámek pro pořádání honů (Vilém z Rožmberka
nechal v roce 1559 založit oboru v samém sousedství zámku)
a uchylovali se sem na zdravé
povětří v případě nebezpečných
epidemií, které vypukly v Českém Krumlově, nedá se hovořit
o tom, že by Vimperk byl pouhým kratochvilným sídlem, kam
vrchnost zajížděla jen občas.
V srpnu 1565 přijel „pohlédnout
na své hospodářství“ přímo Vilém z Rožmberka, v roce 1581
navštívil Vimperk i rožmberský
lékař Jan Mattioli, který při té
příležitosti vystoupal na Boubín
a zanechal nám o tom zápis.
Během své téměř pětiměsíční
kavalírské cesty (1562–1563) navštívil na pozvání prince Viléma
I. Oranžského (1533–1584) Nizozemí a s jeho doporučením pak
i Anglii, kde byl dokonce přijat
i anglickou královnou Alžbětou I. (1533–1603). Během této
cesty poznal blíže renesanční životní styl, a protože se stal jeho
vyznavačem a nehodlal být dále
omezován svým starším bratrem,
vyhlédl si v roce 1569 bechyňské
panství, které od Kryštofa II. ze
Švamberka za 23 750 kop českých
grošů koupil. I když se do Bechyně ihned přestěhoval, panství
splatil až v roce 1677. Vimperský
zámek ponechal svým správcům,
z nichž nejznámější byl Jan Černý z Vinoře. V presbytáři kostela
sv. Bartoloměje se dochoval česky
psaný epitaf jeho manželky Agáty Černé z Vinoře z roku 1562.
Od roku 1582 se již nemohl
obrátit na svého bratra, jak to
učinil několikrát předtím, aby
mu pomohl splácet dluhy, protože vstoupil do Jednoty bratrské. Tím působil Vilémovi, jenž
jako umírněný katolík stál v čele
zemské vlády v Čechách, kde
byla tehdy Jednota bratrská zakázána, nemalé problémy. V roce
1592 Vilém z Rožmberka zemřel
a zadlužené panství musel Petr
Vok zachraňovat již jen rozprodáváním jeho částí. V roce 1601
došlo i na panství vimperské, které za 20 000 kop grošů českých
koupil Volf Novohradský z Kolovrat a na Lnářích (* před 1550–
† 18. 1. 1609), tehdy dvorský,
později nejvyšší sudí Království
českého, přítel a příbuzný Petra
Voka z Rožmberka.
Petr Vok
A tak se na počátku 17. století
opět změnila vimperská vrchnost…
Roman Hajník
Vimperské noviny 9/2013 tel. 388 402 [email protected]
Dny Evropského dědictví 2013
Projekt Cyklotrasa Volyňka startuje
Název projektu: Cyklotrasa
Volyňka.
Realizátor projektu: Město
Vimperk.
Partneři projektu: Město
Strakonice, město Volyně.
Město Vimperk dlouhodobě
pracuje na rozvoji cestovního
ruchu v regionu vytvářením příznivých podmínek pro cykloturistiku.
Spolu s městy Strakonice Volyně byl již od roku 2009 připravován projektový záměr „Cyklotrasa Volyňka“.
V uplynulém roce byla příprava dokončena a projekt předložen
v rámci 23. kola výzvy Regionálního operačního program NUTS
II Jihozápad, Prioritní osa: 3,
Rozvoj cestovního ruchu, Oblast
podpory: 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu. Projektová žádost byla úspěšná a projekt
s celkovými výdaji 2 100 000 Kč
získal dotaci 1 785 000 Kč.
Území, kterým má cyklotrasa
vést, přitahuje především svou
přírodní krásou a kulturním
dědictvím, v neposlední řadě
pak také nenáročným profilem
budoucí cyklotrasy, což je dáno
trasováním co nejblíže vodnímu
toku řeky Volyňky. Toto řešení
je současně šetrné k životnímu
prostředí a podporuje zdravý životní styl.
Hlavním strategickým cílem
projektu je liniové proznačení
42 km CYKLOTRASY VOLYŇKA a vybudování základní doprovodné infrastruktury.
Tím bude dosaženo smysluplného propojení nejfrekventovanějších jihočeských cyklotras
Vltavské a Otavské, což přivede
cykloturisty také do dalších částí
Jižních Čech na Vimpersku, Volyňsku a Strakonicku, nabízejících atraktivní přírodu i mnohé
služby pro návštěvníky. Tyto
lokality jsou dnes cykloturisty
zbytečně opomíjeny.
Cyklotrasa Volyňka propojí
v délce 42 kilometrů stávající
cyklotrasu Vltavskou s cyklotrasou Otavskou.
Na jihu (prameny Volyňky)
navržená cyklotrasa navazuje
na cyklotrasu č. 1053, vedoucí
od pramenů Vltavy.
Na severu (ústí řeky Volyňky do řeky Otavy) se napojuje
na cyklotrasu Otavská ve Strakonicích.
Realizace projektu byla zahájena letos v květnu a dle časového
harmonogramu má být dokončena v říjnu 2013. Ukončení celého
projektu je plánováno na listopad
tohoto roku.
Město Vimperk,
Odbor ŠKaCR DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2013
Již jsme si
Vimperského zámku a do muzea,
zvykli, že se
kde probíhají pravidelné prohlídž d okaždoročně
ročně
kové okruhy
od 10.00
do 17.00
Již jsme si zvykli, žek ase
v měsíci
září
v rámci Euro
v měsíci září
hodin. Farní kostel Navštívení
Days (EHD) otevírají v nejširší
veřejnosti
brány
nejzajímavějších
p
rámci EuroPanny Marie
na náměstí
Svobopean
Heritage
dy
bude
vzhledem
ke mši
svaté
objektů a prostor,
včetně těch, které
jsou jinak zčásti nebo zcela ne
Days (EHD) otevírají nejširší
otevřen v neděli od 10.00 hodin.
Také ve Vimperku
se ve
dnech 14.–15.
záříbudou
v době
od 9.00 do 11
veřejnosti brány
nejzajímavějJiž tradičně
návštěvníky
památek provádět žáci vimperších památek, budov, objektů
do 16.00 hodin
otevřou dveře některých
památek včetně těch, kt
a prostor, včetně těch, které jsou
ského gymnázia. Za jejich profejinak zčásti nebo
zcela nepřístupsionální
přístup a vstřícnost
jim na nám
roku nepřístupné.
Jedná
se tradičně
o Městskou
zvonici
i vedení jejich školy patří velké
né.
Minimuzeum
stezky,
kterépoděkování.
se nachází v gotickém sklep
TakéZlaté
ve Vimperku
se ve dnech
bude svatého
výstava
14.–15.domu.
září v době
od 9.00
měšťanského
Bude
otevřenSoučástí
také EHD
kostel
Bartol
historické hasičské techniky,
do 11.30 a od 12.30 do 16.00
Čtrnácti svatých
prostoru
hřbitova a
pořádá starého
Sbor dobrovolhodin otevřoupomocníků
dveře některých v kterou
památek
včetně
těch,
které
jsou
ných
hasičů
Vimperk.
Výstava
v Podzámčí. Zveme vás také do areálu Vimperskéhosezámku a
během roku nepřístupné. Jedná
uskuteční ve staré požární zbrojprobíhají pravidelné
prohlídkové
od 10.00
do 17.00 hod
se tradičně o Městskou
zvonici okruhy
nici v Kaplířově
ulici v sobotu
na náměstí
Svobody
a Minimu14. září
od 9.00
do 13.00
hodin.
Navštívenízeum
Panny
Marie na náměstí
Svobody bude vzhledem
Od 13.00 hodin bude následovat
Zlaté stezky, které se naotevřen v neděli
od 10.00
procházka po starém městě s výchází v gotickém
sklepeníhodin.
původního měšťanského domu. Bude
o historii dobrovolných
Již tradičně
budou návštěvníkykladem
památek
provádět studenti
otevřen také kostel svatého Barhasičů ve Vimperku o jejich práci
Již
jsme jejich
si zvykli,
že se
každoročněsvatých
v měsíci září v při
rámci
European Heritage
požárech
a povodních,
kteréjim i vede
a kaple
Čtrnácti
gymnázia.toloměje
Za
profesionální
přístup
a
vstřícnost
Days (EHD) otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov,
v minulosti
město postihly.
pomocníků
prostoru
starého
objektů a prostor, v včetně
těch, které jsou
jinak zčásti nebo
zcela nepřístupné.
patří velkéhřbitova
poděkování.
Také
ve Vimperku
se ve dnech
14.–15.
v době od 9.00 do 11.30 a od Srdečně
12.30
všechny zve
a Černá
brána
v září
Poddo 16.00 hodin otevřou dveře některých památek včetně těch, které jsou během
a CR,
zámčí.
ZvemeJedná
vássetaké
do areálu
roku nepřístupné.
tradičně
o Městskou zvonici Odbor
na náměstíŠK
Svobody
a MěU Vimperk.
Minimuzeum Zlaté stezky, které se nachází v gotickém sklepení původního
měšťanského domu. Bude otevřen také kostel svatého Bartoloměje a kaple
Čtrnácti svatých pomocníků v prostoru starého hřbitova a Černá brána
v Podzámčí. Zveme vás také do areálu Vimperského zámku a do muzea, kde
probíhají pravidelné prohlídkové okruhy od 10.00 do 17.00 hodin. Farní kostel
Navštívení Panny Marie na náměstí Svobody bude vzhledem ke mši svaté
otevřen v neděli od 10.00 hodin.
Již tradičně budou návštěvníky památek provádět studenti vimperského
Vimperské noviny 9/2013
[email protected] 388 402 264
Filmový festival NaturVision
je za dveřmi
Od 17. do 20. září 2013 se
ve vimperském Městském kulturním středisku uskuteční, pod
záštitou hejtmana Jihočeského
kraje Mgr. Jiřího Zimoly a členky
Rady Jihočeského kraje Ing. Hany
Rodinové, Ph.D., již 12. ročník
filmového festivalu o zvířatech
a přírodě NaturVision. Jedná se
o významnou vzdělávací, kulturní a společenskou akci, kterou
pořádá město Vimperk ve spolupráci se společností Kultur:Land
GmbH, Neuschönau.
Během čtyřdenní filmové přehlídky budou mít návštěvníci
možnost shlédnout celkem 13
filmů z celosvětové produkce.
Dopolední filmové bloky jsou
jako každý rok určeny pro žáky
a studenty nejen Vimperska, ale
celého regionu. Součástí vstupenky, kterou žáci a studenti obdrží, bude jedna volná vstupenka,
kterou mohou využít na jakýkoliv odpolední promítací blok.
Pomyslnou tečkou za festivalem bude závěrečný galavečer, který se uskuteční v pátek
20. září 2013 v Městském kulturním středisku. Během večera proběhne několik rozhovorů
s významnými hosty, budou
oceněni vítězové dětské výtvarné soutěže a na závěr bude promítnut jeden z oceněných filmů
německé části festivalu. Celým
večerem provede Roman Anděl.
Veškeré informace k festivalu
naleznete na webových stránkách města.
Děkujeme všem partnerům
a sponzorům, kteří se na realizaci festivalu podílejí, a srdečně
zveme všechny milovníky přírody na tento jedinečný festival!
Lenka Švecová,
MěÚ Vimperk
Studentský fotografický workshop
NaturVision 2013
Nabídka studia pro seniory
Vedení města Vimperk oslovila paní ředitelka Městské knihovny Prachatice Mgr. Hana Mrázová s nabídkou studovat Univerzitu 3. věku přímo v Prachaticích.
Městská knihovna Prachatice
ve spolupráci s městem Prachatice a Jihočeskou univerzitou,
zastoupená proděkankou zdravotně sociální fakulty docentkou
PhDr. Janou Šemberovou, nabízí
studium seniorům z Prachaticka.
Téma Univerzity 3. věku nadregionálního charakteru ZLATÁ
STEZKA má vazbu i na naše
město. V průběhu 6 semestrů
budou odborní lektoři přednášet
následující:
• Obecný historický přehled
v době Zlaté stezky.
• Výzkum na Zlaté stezce.
• Obchod a hospodářství
na Zlaté stezce.
• Život na Zlaté stezce.
• Rožmberkové a Zlatá stezka.
• Tradice a současnost na Zlaté stezce.
Garanty jednotliv ých témat jsou univerzitní historici
a také místní odborníci jako
PhDr. Kubů z Muzea v Prachaticích, z Vimperku Mgr. Roman
Hajník. Součástí výuky, která by
měla začít po slavnostní imatrikulaci v aule Jihočeské univerzity od října 2013, budou i exkurze
do českých muzeí a hradů, ale
i do historických objektů v Bavorsku. Výuka bude probíhat
v Městské knihovně Prachatice
podle domluvy 1 x za týden nebo
za čtrnáct dnů. Studijní materiály bude zajišťovat Městská
knihovna Prachatice.
Pro zájemce to znamená:
• Mít zájem o studium v prvním nabízeném programu: HISTORIE s modulem: Zlatá stezka.
• Být důchodového věku nebo
osobou se zdravotním postižením.
• Mít ukončené středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání
(jiná forma studia, individuálně
bude posouzeno).
• Po rozhodnutí vyplnit závaznou přihlášku.
• Délka studia 6 semestrů
(3 roky).
• Za semestr zaplatí 400 Kč
zápisného.
• Místo konání klubovna
v Městské knihovně v Prachaticích, Husova ulice (dle počtu
zájemců i jinde).
• Vyučuje se zážitkovou pedagogikou (tzn. nejen poslouchat,
ale i studovat, zapojovat se, pátrat, číst) – očekává se aktivní přístup, diskuze, seminární práce.
• Semináře povedou zkušení
odborníci na danou tematiku.
• Nekonají se zkoušky, ale
„rozpravy“.
Přihlášky si mohou zájemci
vyzvednout na Městském úřadu
Vimperk, Odboru školství, kultury a cestovního ruchu u Lenky
Švecové. Termín odevzdání přihlášky je do 10. září 2013 tamtéž.
Zájemci o studium si mohou přihlášku rovněž stáhnout na webových stránkách našeho města
www.vimperk.cz.
Ing. Jaroslava Martanová,
místostarostka
Vimperská akademie seniorů
vstupuje do svého 5. ročníku
Ve dnech 26.–28. července
2013 se na Kvildě uskutečnil
další ročník Studentského fotografického workshopu, který je
každoročně doprovodnou akcí
filmového festivalu NaturVision.
Původně plánovaný červnový
termín musel být kvůli povodním přesunut až na červenec.
Role lektora se ujal již osvědčený fotograf, režisér a absolvent
FAMU Jan Svatoš.
Workshopu se zúčastnilo celkem 11 studentů, kteří si své fotografické umění mohli vyzkoušet
a vypilovat při focení na Knížecích Pláních nebo vrchu Tetřev.
Veliké poděkování patří všem,
kteří se na realizaci workshopu
podíleli, především pak Správě
Národního parku a chráněné
krajinné oblasti Šumava za poskytnutí bezplatného ubytování
a dopravy.
Všem fotografům přeji „dobré
světlo“ a na příštím workshopu
nashledanou!
Lenka Švecová,
MěÚ Vimperk
V září 2013 zahajuje město
Vimperk již pátý ročník vzdělávacího cyklu pro seniory
s názvem Vimperská akademie seniorů.
Zápisy do tohoto ročníku se budou konat ve dnech
5. a 12. září 2013 od 10.00
do 11.00 hod. v předsálí
Městského kulturního střediska.
Zájemci, kterým nebude
vyhovovat žádný z uvedených termínů, se mohou přihlásit u koordinátorů akademie osobně či po telefonu do
27. září 2013. Po tomto datu
již nebudou přijímáni další
studenti. Do akademie budou
přednostně přijímáni občané
Vimperka a přilehlých osad.
Veškeré informace k akademii naleznete na:
www.vimperk.cz/akademie
či u koordinátorů akademie:
tel.: 388 402 261, 388 402 264
nebo na emailech: [email protected],
[email protected]
Odbor ŠK a CR
Vimperské noviny 9/2013 tel. 388 402 [email protected]
Činnost našich asistentů
Od května letošního roku jsou
zaměstnanci Městské policie
Vimperk dva asistenti prevence
kriminality. Jejich místa jsme
mohli zřídit na základě úspěchu
v dotačním řízení Ministerstva
vnitra v programu prevence kriminality. Cesta od prvotních informací o tomto projektu, které
jsme získali na Krajském úřadu
Jihočeského kraje v prosinci
2012, do doby podání žádosti
nebyla jednoduchá. Prvopočáteční rozpaky a vstup do zcela
neznámého projektu napomohly
vyřešit zkušenosti ze Sokolova,
kde tento projekt běží druhým
rokem. Vedoucí Městské policie
Sokolov a jejich tři asistenti přijeli
v únoru do našeho města a sdělili
všem, kteří přišli na toto setkání,
své zkušenosti a poznatky, ať již
se to týkalo veřejnosti nebo samotných uchazečů o tuto práci.
Z výběrového řízení byli vybráni
tři zájemci, kteří prošli dvoudenním školením s psychologem
a poté dva z nich Jan Bílý a Karel Ferenc byli přijati. Úspěšnost
projektu byla a je podmíněna
dobrým vedením obou asistentů. Pro tuto pozici byl vybrán pan
Bohuslav Rubeš, jeden z nejdéle
sloužících strážníků ve městě.
Asistenti slouží ranní nebo
odpolední směny, podle potřeby a ročního období. V měsíci
květnu a červnu převažovaly
ranní služby, v ranních hodinách
sloužili u přechodů ke školám
a po skončení vyučování zejména v oblasti parku a dětských
hřišť. V průběhu tří měsíců jejich pracovního poměru i nyní se
zaměřují na porušování vyhlášky o veřejném pořádku, zejména
popíjení alkoholu na zakázaných
místech v blízkosti supermarketů, žebrání, volné pobíhání psů,
čistotu veřejného prostranství –
úklid odpadků. Při své práci dohlíží na městský majetek a jeho
případné poškození nahlašují
příslušným odborům. Pravidelně
kontrolují dětská hřiště, sběrné
suroviny a herny. Po svém nástupu do zaměstnání se uskutečnily
společné schůzky na Obvodním
oddělení Policie ČR a kontaktním pracovišti Úřadu práce zde
ve Vimperku. V současné době
jsou asistenti nápomocni jak Policii ČR, tak i úřadu práce při šetřeních v terénu, doprovodu osob
na služebnu či Odbor sociálních
věcí a zdravotnictví a jejich činnost a spolupráce je velmi dobře
hodnocena jak ze strany Obvodního oddělení Policie ČR, tak ze
strany Úřadu práce.
Již při nástupu do služby se
podařilo asistentům zadržet
do příjezdu hlídky městských
strážníků zloděje utíkajícího
z Penny. Na základě oznámení
o pohřešované osobě z našeho
města byli nápomocni při jejím
dohledání, rovněž tak zjistili
pachatele krádeže dražšího mobilního telefonu a zajistili jeho
vrácení majiteli. Pochvalný dopis od majitele telefonu potěšil
asistenty i nás. Při své obchůzce
v oblasti polikliniky byli upozorněni na ležícího člověka na trávníku. Zavolali záchrannou službu
a doběhli pro lékaře, který poskytl první pomoc, a vyčkali do doby
příjezdu záchranné služby.
Za své si vzali i dohled nad
objektem ve Výškovicích 17. Pravidelné časté kontroly objektu
a komunikace se zdejšími nájemníky napomáhá vylepšit prostředí v okolí domu i uvnitř. Nápad
vybudování malého pískoviště pod domem omezilo pohyb
malých dětí na silnici, vyklizení
domu od nashromážděného odpadu, který si provedli nájemníci
sami a rovněž si ho také zaplatí,
napomáhá zlepšení prostředí
v domě a výchově nájemníků.
Společně s Městskou policií prověřují nahlášené krádeže a dohledávají odcizené věci.
Ve většině případů jsou úspěšní.
Rovněž dohledali psa, který pokousal člověka, a zajistili jeho
doprovod s majitelem do veterinární ordinace. Městské policii
i Městskému úřadu jsou nápomocni při zjišťování a ověřování
informací v romské komunitě,
zejména pak v řešení konfliktů.
Společně s Městskou policií pomáhají při zajištění bezpečnosti
u akcí pořádaných městem či
městskými organizacemi a i díky
práci asistentů byl bezproblémový průběh romského dne na arkádách.
Bezprostředně poté, kdy získali informaci o novém využití
hotelu Vltava ve čtvrtek v podvečer, informovali v pátek dopoledne vedení města o daném
problému. V tomto případě budeme zejména využívat našich
asistentů na monitorování celé
situace včetně dohlížení na pořádek v okolí objektu hotelu.
Zkušenosti z tohoto projektu
a informace o jejich práci zde
čerpala Městská policie České
Budějovice po nepokojích, které
byly na sídlišti Máj.
Díky působení asistentů
v romské komunitě ve městě velkou měrou poklesla trestná čin-
Dne 27. 8. proběhl na podporu romské kultury Romský den. nost této skupiny obyvatel a celkově se uklidnila situace ve městě
a městském parku. Rovněž jejich
zásluhou je i pořádek okolo míst
pro sezení a návštěvníci parku se
cítí bezpečněji.
Svou prací přispěli i k řešení
problému s chováním bezdomovců u supermarketů a přes
Foto: J. Pulkrábek
prázdniny s mládeží u polikliniky v ulici Nad stadionem.
Naším přáním je, aby dobré
zkušenosti i práce asistentů dále
pokračovala a přispívala k bezpečnosti ve městě.
Ing. Jaroslava Martanová,
místostarostka
Elektronická aukce
pro občany Vimperka
Firma eCENTRE nabízí občanům možnost snížit náklady domácností na elektrickou
energii a zemní plyn formou
elektronických aukcí.
V minulém vydání Vimperských novin jste byli informováni o možnosti uspořit pomocí
elektronické aukce. Pro občany,
zájemce o využití této možnosti úspor, se bude konat informativní setkání 4. 9. od 18.00
v MěKS Vimperk. Jste srdečně
zváni, neboť čím více občanů
se do aukce zapojí, tím větší je
šance na úsporu.
Výsledky e aukce z 31. 7.
2013 : podařilo se sdružit 4 888
domácností v celkovém objemu
poptávky 172 065 milionů Kč.
Dosažená úspora 52,5 milionů,
tj, 30,54 %.
Jak a kdy se do aukce zapojit?
Pro zapojení do aukce je třeba,
aby občané podepsali smlouvu
s pořadatelskou firmou eCENTRE. Tato smlouva je bezúplatná,
ale definuje práva a povinnosti
obou stran. Kromě toho občan
předá pouze kopii smlouvy se
stávajícím dodavatelem elektřiny,
ovšem včetně všech případných
dodatků. Dále pak kopii ročního
vyúčtování energií. Nic víc není
třeba.
Ve Vimperku bude probíhat
sběr dat v kanceláři Centrum
Finančních Služeb – 1. máje
3 (nad květinářstvím Anička)
ve dnech: Pondělí 9. 9. 9–12,
13–17.
Středa 11. 9.: 9–12, 13–17.
Pátek 13. 9.: 9–12.
Pondělí 16. 9.:9–12, 13–17.
V případě jakýchkoli dotazů se
můžete obracet na obchodního
manažera eCENTRE.
Kontakt: Jitka Ernestová,
tel: 606 507 735,
[email protected]
Odprodej nepotřebného majetku
Městské knihovny Vimperk
Město Vimperk nabízí za levné ceny odprodej nepotřebného
použitého majetku v dobrém
stavu bývalé Městské knihovny
Vimperk. Seznam majetku společně s příslušnou fotografií je
v příloze nebo je jej možno prohlédnout na našich webových
stránkách www.vimperk.cz.
Zájemci o koupi mohou
kontaktovat Ing. Oliwu (tel.
388 402 218, e-mail [email protected]), u něhož
si též mohou domluvit i případnou prohlídku majetku. Odvoz
odkoupeného majetku si zajistí
kupující na vlastní náklady.
Předpokládaný prodej pro
zájemce bude organizován do
30. 9. 2013.
Zdeněk Ženíšek,
tajemník MěÚ Vimperk
Vimperské noviny 9/2013
[email protected] 388 402 264
Noční koncert pro otužilé
P
oslední červnový pátek se konal, jak je již tradicí, noční koncert dechového orchestru ZUŠ Vimperk. Přes jistou nepřízeň počasí, zima
jako v březnu, byla poměrně hojná účast diváků. Nikdo z přítomných
nemohl tušit, že tento červnový pátek je poslední studený na dlouhou
dobu. Dechovka dokázala ale všechny rozehřát svými dobře zahranými skladbami. Vystoupení mažoretek Premium a Klapeto byla rovněž
pěkným zpestřením programu. Zvláště krásná děvčata ze skupiny Klapeto dokázala, že svůj název zvolila správně. Oku lahodící pohyby daly
mnohým z nás zapomenout na všudypřítomnou zimu. Vyvrcholením
celého programu bylo vystoupení skupiny Berit a její ohnivá kreace
za perfektního hudebního doprovodu dechovky. Za počasí dechovka
nemohla, ale dokázala připravit hezký večer.
Karel Beránek
Nauč se jezdit, debile!
T
ak mi nedávno mile poradil řidič osobního auta, který vyjížděl
od autobusového nádraží a bez skrupulí se protlačil přede mě
na hlavní silnici, po níž jsem jel na kole. Nu, zastavil jsem. Povedlo se.
Vzpomněl jsem s nostalgií na pár stovek kilometrů naježděných
v červenci po Německu, Rakousku a Švýcarsku opečováván tamními
řidiči, pro něž je cyklista slabší partner, který mnohdy dostává i nezaslouženou přednost. Až to bylo nebezpečné, protože člověk si tak zvykl
na velkorysost a porozumění, že mnohdy i zapomněl, že přece jen je
třeba předpisy dodržovat.
Ano, měl pravdu Pan Řidič, který mi nedal přednost. Měl jsem si
uvědomit, že jsem zase doma, kde platí, že osobní auto je větší než
velociped, a proto má přednost. Jiří Horák
Nehezká ozdoba
M
ezi silničním nadjezdem u Pahoreckého a benzínovou pumpou
i za ní se táhne široký a dlouhý násep, podivný už od samého
jara. Místo svěží zeleně ho od loňska pokrýval našedlý příkrov, který
postupně nabýval po určité době žlutavou barvu. Je pro to jednoduché vysvětlení. Zatím se to všude zelenalo po třech sečích, tady se jen
úspěšně vytahovala do výše hustá metlice.
Časem přece jen došlo k určité změně. Pátého srpna se po svahu
začala pohybovat samojezdící sekačka. Neodvedla však v této polehlé
trávě dobrou práci. Je to těžký terén a napravit stav, v jakém se násep
ocitl, lze jen ruční motorovou kosou. Navíc uplynulo 14 dnů a slámově
žlutá tráva se zde v době uzávěrky Vimperských novin 19. 8. stále povaluje. Přitom kompostárna jistě uvítá každou trochu materiálu.
Člověk si klade otázku, kdo je ten hříšník, který nám připravuje tak
nežádoucí pastvu pro oči. Teoreticky přicházejí v úvahu tři subjekty:
město Vimperk, Stavba a údržba silnic a benzínová pumpa Robin Oil.
Ačkoliv pohledově patří do teritoria města, pravděpodobně nebude ono tím vlastníkem. O rozsáhlé plochy zeleně se totiž stará velmi
dobře, seká se až pětkrát do roka. Nemělo by mu však být na druhé
straně lhostejné, že tento vzhled dělá Vimperku dost špatnou reklamu.
Nestačí také jedno povrchní posečení ročně, mělo by se sekat aspoň
dvakrát a kvalitně.
Uhlíř Alois
Poznámka redaktora: Možná by nebylo od věci zjistit, proč se ve zmiňované lokalitě trávě nedaří. JH)
Řidiče jedoucí ulicí 1. máje čekají v současné době dopravní omezení.
Jméno pro nový zvon
Hlas nového
zvonu by se měl
nad Vimperkem
rozeznít již za tři
měsíce. V sobotu před první
nedělí adventní. Prostřednictvím
ankety již má své jméno podle patrona města Vimperka sv. Innocence. Kdo byl tento světec?
Odpověď na tuto otázku najdeme v Římě na sklonku třetího století za časů za vlády císaře
Diokleciána. Stejně jako řada
jeho předchůdců také on zuřivě
pronásledoval vyznavače křesťanství. Podle legendy pocházel
svatý Innocenc z řeckých Athén.
Jako voják přišel do Říma, kde se
setkal s novým duchovním prostředím křesťanství a stal se jeho
stoupencem. Jako tolik jeho souvěrců byl však zajat a odsouzen
k smrti. Nemilosrdný rozsudek
zněl – upálení na hranici. Podle
křesťanské legendy se však plameny hranice vyhnuly tělu odsouzeného. Druhým způsobem
popravy bylo utopení v moři.
Vlny však vždy Innocencovo tělo
vynesly zpět na břeh. Teprve třetí poprava skutečně ukončila jeho
život – byl oběšen. Tak se stalo
dne 19. dubna roku 303. Křesťané pak jeho tělo pochovali v římských katakombách – Coemetriu
svatého Vavřince, kde nalezli své
posmrtné útočiště nejen římští
mučedníci, ale také umučení
křesťané z jiných končin tehdejšího světa.
Jak se však tělesné ostatky
světce dostaly až do Vimperka?
Zásluhu na této historické události má pražský měšťan a vimperský rodák Jan Squor. Obrátil se
na pražské biskupství s prosbou
o přenesení ostatků světcových
z Říma do vimperského kostela.
Pražská arcibiskupská konzistoř
poté převzala tento úkol na sebe.
Byla vyhotovena latinsky psaná
autentica, listina ověřující pravost ostatků světce. Jejím autorem byl mnich Nicolaus Angelus
Maria Landini Florencie, člen
řádu eremitů svatého Augustina.
V listině se uvádí přesný popis
uložení mučedníkova těla a nechybí ani připojená pečeť, potvrzující jeho pravost. Autentica
byla sepsána v Římě dne 7. června
roku 1764. Na zadní straně listiny je ustanovení svátku svatého
Innocence na 19. dubna na den
výročí jeho smrti. Světcovo tělo
bylo nejprve umístěno v Praze
v klášteře svaté Anežky a roku
1768 převzato dvaadvaceti měšťany města Vimperka. Následně
byly ostatky slavnostně převezeny a uloženy do skleněného sarkofágu v boční lodi, kde je můžeme spatřit dodnes.
Podle časopisu Jan Prachatický
zpracoval Jaroslav Pulkrábek.
Vyšla kniha Paměť Čkyňska
Nová kniha Paměť Čkyňska
s podtitulem „Krajem pod Šumavou v dobách dvou totalitních
režimů, 1938–1968“ od autora
Petra Martana vydala Komunita
pro duchovní rozvoj, o. p. s.
Knížka je historickou studií
na 128 stranách. Napsaná je zejména na základě dokumentů
uložených ve státních archivech.
Je nemalým příspěvkem k historii nejen Čkyňska, ale i města
Vimperk, který byl dříve okresním městem. Publikace má za cíl
pravdivě a úplně zaznamenat
novodobé dějiny našeho kraje,
neboť cenzura dřívější moci dovolovala psát pravdu jen do určité
míry.
Proto vychází kniha s důrazem
na příběhy lidí trpících v období
nacismu a komunismu. Přináší
jejich jména a tragické příběhy
a prosí, aby nezůstaly v zapomnění. Jsou zde uvedeni občané, kteří
odporovali tehdejší moci a stali
se politickými vězni a hrdiny III.
odboje, a prožili nepředstavitelné utrpení. Kniha má být gestem
soucitu a uznáním, které těmto
spoluobčanům dlužíme. Úvod
knihy napsali Naděžda Kavalírová, předsedkyně Konfederace politických vězňů ČR, a František
Šedivý, přední český spisovatel
vězeňské literatury.
Do Čkyňska patří i Výškovice a Sudslavice, které náleží
k městu Vimperk. Autor vyzývá
občany bývalého MNV Výškovice a dnešní městské zastupitele
k veřejné diskusi o vzniku pamětní desky na domě Sudslavice
čp. 5, kde žil Jan Sova, který byl
účastníkem protikomunistického odboje a po propuštění z dlouholetého vězení nelidsky vyhnán
z rodného domu.
Kniha je distribuována jako
neprodejná a je určena vážným
zájemcům ze Čkyňska, ale i školám a institucím v okolí.
Petr Martan
Vimperské noviny 9/2013 tel. 388 402 [email protected]
Očima Jaroslava Pomezného
• Zpestřením letních dnů
pro vimperské seniory a tělesně
postižené byl podvečerní táborák, který se konal 18. července
na fotbalovém hřišti. Správnou
letní náladu, atmosféru a pohodu
vytvořil harmonikář Jan Gajer,
a tak se osmdesátka přítomných
výborně bavila za zvuků jihočeských a šumavských lidovek až
do večerních hodin.
• V době, kdy většina z nás již
žila dovolenými či prázdninami
a balila kufry, sportovci vimperského Gymnázia měřili své síly
na evropských kolbištích. Například biker Jan Vastl, Česká spořitelna Specialized Junior Team, si
výborně vedl v závodě světového
poháru horských kol, který se jel
v italském Val di Sole. V konkurenci devadesátky startujících juniorů na technicky náročné dvacetikilometrové trati a za úmorného vedra vybojoval třetí místo.
V dobrých výkonech pokračoval
Jan Vastl i na ME ve švýcarském
Bernu, kde byl členem české reprezentační štafety v závodě
na 4 x 2600 metrů, která získala
bronz. V jednotlivcích skončil
osmý. Lyžaři, běžci ze Ski klubu
Šumava, se na závěr soustředění
na Lipně zúčastnili v rakouském
Utendorfu nedaleko Kaprunu
extrémního horského triatlonu
Alipin Top RACE 2013, který
se skládal z 600 metrů plavání
ve vysokohorském jezeře, 19 km
jízdy na kole v horském terénu
a 5 500 metrů běhu do vrchu.
Zvláště náročný byl běh, když
druhou polovinu trati absolvovali běžci v 30cm vrstvě sněhu.
Vimperští junioři v konkurenci
42 startujících štafet z Německa, Rakouska a ČR nezklamali
a ve složení Natalie Grabmülerová (plavání), Martin Hojdekr(/
jízda na kole) a Lukáš Pomezný
(běh) zvítězili. Celkově skočili
na šestém místě. Další štafety Ski
klubu obsadily osmnáctou a devatenáctou příčku. Alpský běh
do vrchu byl dobrou přípravou
pro Lukáše Pomezného, který se
s českou reprezentací zúčastnil
12. ME v bězích do vrchu, které
se konalo v bulharském vysokohorském středisku Borovec.
V závodě jednotlivců na trati
dlouhé 8 800 metrů vedoucí náročným, převážně kamenitým terénem s převýšením 1 027 metrů,
v němž startovalo 41 juniorů z 18
evropských zemí, obsadil Lukáš
pěkné 10 místo. Kolegové z družstva Michal Pinkas a Tomáš Lichý byli třináctý, resp. jedenadvacátý. V soutěži družstev skončili
čeští junioři na pátém místě.
• V sobotu 3. srpna se na Zadově konal XVI. ročník šumavského
maratonu horských kol, seriálu
České spořitelny „Kolo pro život“.
Ani horké letní počasí s teplotou
přesahující na Churáňově „třicítku“ neodradilo 950 cyklistů, kteří
absolvovali náročné, ale krásné
tratě vedoucí vimperskou částí
Šumavy. Nejprve na lyžařských
tratích churáňovského areálu
závodily dětské kategorie. Po té
v 11.30 hodin startovala z parkoviště areálu Kobyla „šedesátka“.
539 cyklistů, absolvovalo v úvodu náročné dvoukilometrové
stoupání na stadion a po té trasu
rozpálenou šumavskou přírodou. Peleton také zavítal na vimperský zámek, kde se v rámci
„Bitvy na Winterbergu“ setkal
s historií a pokračoval dále přes
Vodník do šumavských hvozdů.
Ve 12.30 hodin následoval v areálu start tras 15 a 31 km. S nástrahami trati a úmorným vedrem
se v hlavním závodě na 61 km
nejlépe vyrovnal a zvítězil Matouš Ulman Česká spořitelna
Specialized MTB před Janem
Škarnitzlem a Janem Hruškou.
V ženách si palmu vítězství odnesla Jitka Škarnitzlová GIANT
CYCLING POINT, druhá skončila Zuzana Neckářová a třetí
Lenka Cibulková. Výborně si
vedl Martin Stošek z vimperského týmu České spořitelny Junior MTB, který skončil na pátém
místě, Josef Kamler z téhož týmu
byl 19. Šumavské klání cyklistů
pokračovalo na Zadově nedělním ENDURO RACE Zadov se
čtyřmi rychlostními zkouškami.
Na start závodu se postavilo 102
cyklistů. Na technicky náročné
trati, vytýčené Jiřím Lutovským
z Bike klubu a navíc poznamenané nočním deštěm, se dařilo Jiřímu Fikejzovi Befisport-AGang,
který zvítězil před Tomášem Kutinou a Přemkem Tejchmanem.
V kategorii žen zvítězila opět Jitka Škarnitzlová před Katarinou
Tóthovou a Andreou Drengubákovou. I tentokráte byli úspěšní
také domácí bikeři z týmu České
spořitelny, kteří se mezi endurovými specialisty rozhodně
neztratili. Pavel Kuzma skončil
dvanáctý, Martin Stošek čtrnáctý. Příjemně překvapil jeden
z nejmladších ve startovním poli
Ondřej Lutovský, který obsadil
29. místo. I přes úmorné vedro,
zvláště v sobotu, vládla po oba
dny na Zadově skvělá nálada
a pohodová letní atmosféra, kterou ocenili cyklisté i přítomní
diváci slovy, „Příští rok určitě
přijedeme, bylo to perfektní,
moc děkujeme!“ K tomu není co
dodat. Pořadatelé z vimperského Ski klubu Šumava si zaslouží
poděkování a velkou jedničku
za reprezentaci města Vimperk
a Šumavy.
• Parta nadšenců pod vedením Jana Panoše a Viléma Peřky
se rozhodla oprášit vzpomínky
na vimperský závod JITONA
a uspořádat setkání bývalých
pracovníků. Uskuteční se v sobotu 14. září 2013 v sále hotelu Zlatá
hvězda ve Vimperku od 17 hodin.
Připraven je zajímavý program,
ve kterém promítne Mgr. Roman
Hajník snímky o historii závodu.
Nebudou chybět ani doposud
nezveřejněné snímky, které Roman Hajník objevil při přípravě
své druhé knihy o historii města Vimperk. Pro zájemce bude
na setkání k dispozici jeho nedávno vydaná kniha „Vimperk v zr-
cadle času“ i s podpisem autora.
Pořadatelé srdečně zvou všechny
„Jitoňáky“, nejenom z vimperského závodu, na příjemné posezení,
vzpomínání a popovídání, které
zpestří hudební skupina Vladimíra Pilného.
• V sobotu 14. září 2013 pořádá Senior klub Vimperk autobusový zájezd na trase Pasov-Svatá
Voda-Ortenburg. Cílem výletu
jsou pamětihodnosti staré části
Pasova a návštěva malého parku
se zvířaty v nedalekém Ortenburgu. Cena zájezdu je 400 Kč
(v ceně je oběd a vstupy). Podmínkou účasti je uzavření cestovního pojištění, které si zajistí
každý sám! Částku 400 Kč nutno
uhradit do 5. září 2013 (možno pí
R. Matouškové, M. Pomezné.
p. K. Krejčího a p. J. Machovce).
Odjezd v sobotu 14. září 2103
v 7.00 hodin z autobusového nádraží ve Vimperku.
Jaroslav Pomezný
Letošní Kašpárek - divadelní představení na zámeckých arkádách přilákalo
každou neděli velký počet malých návštěvníků. Součástí vstupenky byl i kopeček zmrzliny v Cukrárně pod zámkem. Foto: J. Pulkrábek
Vimperské noviny 9/2013
[email protected] 388 402 264
Co o pivu možná nevíte
Pijeme, pijeme, pijeme… čaj!
Položili jsme majiteli ŠP Vimperk Ing. Ivanu Hojdarovi a vrchnímu
sládkovi ŠP Ing. Oldřichu Kozovi deset otázek na téma pivo. V tomto
a dalších devíti číslech VN seznámíme čtenáře s odpověďmi.
Poznejte trochu vietnamské čaje a kávu!
Ve kterých kategoriích se při
degustačních soutěžích obvykle posuzují piva z českých minipivovarů?
Piva českého typu či podobná
spodně kvašená piva se posuzují
v kategoriích: světlá výčepní (10°),
světlý ležák (11°–12°), světlý speciál (13°–15°), polotmavý ležák
(11°–12°), polotmavý speciál
(13°–15°), tmavý ležák (11°–12°),
tmavý speciál (13°–15°) a speciální piva silná (16° a více).
Pozn.: Stupňovitost vyjadřuje
hmotnostní procenta extraktu
mladiny před zakvašením.
Piva dalších typů se pak posuzují v kategoriích: pšeničné pivo,
svrchně kvašená piva anglosaského typu (např. různé typy ale),
piva stout.
Šumavský pivovar Vimperk
se soutěží pravidelně zúčastňuje
a dosáhl již řadu předních ocenění.
Ing. Oldřich Koza,
vrchní sládek Šumavského
pivovaru Vimperk
Pozvánka na bezplatnou exkurzi „Konkrétní příklady úspor energie
a nízkoenergetického stavění.“
Poradenské středisko Energy
Centre České Budějovice pořádá
dne 20. září 2013 v rámci projektu EU „Energie-Obce-Gem“ bezplatnou jednodenní exkurzi
do Horního Rakouska s tématem
nízkoenergetické stavění, ekologické vytápění domů a obnovitel-
né zdroje. Můžete při ní poznat,
jak a jaké domy se v sousedním
Rakousku staví a jak se v nich
bydlí. Tlumočení zajištěno.
Bližší informace a přihlášku
naleznete na www.eccb.cz nebo
Vám ji na vyžádání zašle občanské sdružení poštou.
Zveme vás
Na skok
do Vietnamu
za přírodou, čajem, kávou a lidmi
Tak se jmenuje vyprávění o Vietnamu,
proložené promítáním fotografií
a degustací vietnamských čajů a kávy,
na které vás zveme do čítárny
Městské knihovny
ve středu 25. září v 16.30 hodin.
Na setkání s vámi se těší
p. Ing. Zdeněk Nepustil,
p. Richard Simet
a pracovnice knihovny.
Vietnam patří mezi významné producenty čaje, kávy, oříšků
kešu a rýže. V kávě dokonce patří hned za Brazílii, v produkci
rýže za Thajsko a pěstováním
čaje „šlape na paty“ takovým
čajovým velmocem jako je Indie, Čína či Srí Lanka (Cejlon).
S vietnamským čajem se potkáme především v čajových směsích
– blendech, zejména německých,
ve kterých končí většina černého
vietnamského čaje. Na českém
trhu se s vietnamskými čaji setkáváme již více jak dvacet let (již
za totality byl v rámci spolupráce
RVHP se třetími zeměmi „socialistického bloku“ vietnamský
čaj do Čech dovážen). Dnes lze
vietnamský čaj koupit u asijských
prodejců potravin, běžně jej okusit v českých čajovnách (mnohdy
s vágním označením „vietnamský čaj“) a máme-li štěstí, narazíme i na čerstvé čajové lístky, jež
jsem občas někdo doveze s vietnamskými potravinami.
Pití čaje ve Vietnamu má, podobně jako v Číně, velmi silnou
tradici, společenskou i všední rovinu. Čaj se pije kdykoliv a snad
i kdekoliv (podobně jako ledová
káva). Navštívíte-li restauraci,
manufakturu nebo rychlé občerstvení právě rozložené na ulici,
hned vám přistrčí čaj rovnou pod
nos. Při přátelské návštěvě či obchodních jednáních je čaj nejen
pohostinným gestem a vyjádřením úcty, ale i nutnou součástí
právě probíhající chvíle. Údajně
by se žádné důležité záležitosti
neměly projednávat bez předchozího sdílení šálku čaje. Čaj se
obětuje předkům a kupuje jako
dárek. Čaj je nezbytnou součástí svatebního obřadu, hostiny
a svátků. Je to k nevíře, ale čaj
se dokonce mnohdy pije i tehdy,
když se pije pivo!
Názory, že čaj byl ve Vietnamu pěstován dříve, než doputoval do Číny, jsou postaveny
na existenci velmi starých divoce
rostoucích keřích (spíš stromů)
majících obvod kmene kolem tří
metrů a 18 m výšku. Pití čaje, povýšené na umění, bylo provozováno během vlády dynastie Nguyen v císařském hlavním městě
Hue. Používal se menší čajový
stolek přistavený ke zdi a přístupný tedy pouze ze tří stran. Čajové nádobí se volilo podle počasí
a roční doby. Oblíbeny byly šálky
se zakulaceným dnem, jež se při
servírování kolébaly a symbolizovaly tak údajně nezlomnou
vůli národa přežít v dobách slávy i úpadku. I přes starobylost
vietnamské čajové kultury a tisíciletého čínského vlivu nemá
Vietnam formální čajový obřad,
který známe z Číny či Japonska.
Voda se většinou vaří v plechových konvích (nejvíce na plynu)
a „skladuje“ v termosce. Vietnam trpí velkým nedostatkem
elektrické energie, přesto jsou
hojně používány speciální „rychlovarky“ vypadající spíš jako
velké termosky, které dokáží
vodu rychle ohřát a udržovat neustále horkou, připravenou k zalití čaje.
Tradiční příprava čaje je velmi
jednoduchá, stačí k ní jedna konev na ohřátí vody, druhá na přípravu čaje a šálky na pití různých
velikostí. Každodennímu životu
a starostem je nejbližší pití čaje
z šálku čajového servisu či skleničky, použití hliníkové konvice
nebo zcela obyčejné porcelánové
konvičky. Pro cizince je značným
překvapením, že si musí sklínku
či šálek (před vlastním pitím) nejprve opláchnout (tj. podle svého
uvážení méně či více dobře umýt)
přímo servírovaným čajem.
Vietnamci pijí především
čaje čerstvé, čisté zelené. Oblíbeny jsou zelené čaje ovoněné
jasmínem a vůní posvátných
lotosových květů. Zejména lotosové čaje jsou známy jedinečnou
výrobou, kdy se čaj (přes noc)
aromatizuje vkládáním do lotosových květů a připravuje z vody
pocházející ze sběru ranní rosy
z listů lotosu. Oolongy nejsou
příliš frekventované a čaje černé
se nepijí. Přesněji řečeno – Vietnamci černým čajem doslova pohrdají! Výjimku tvoří čaj balený
do smáčecích nálevových sáčků
a žlutých krabic značky Lipton.
Ačkoliv je uvnitř černý čaj vietnamský, je jeho konzumace považována (zřejmě díky světoznámé
čajové značce) za vytříbenost
vkusu a znak zámožnosti.
Máte-li zájem ochutnat čerstvé vietnamské čaje a kávu, neváhejte zavítat na pořad o Vietnamu. Bude se konat ve středu
25. září od 16.30 hodin v Městské knihovně Vimperk. Čeká
vás nejen poutavé vyprávění
o Vietnamu, ale i spousta zajímavých chuťových zážitků
a přehršel aktuálních fotografií
pořízených v srpnu a září 2013.
Richard Simet
a Ing. Zdeněk Nepustil
Vimperské noviny 9/2013 tel. 388 402 [email protected]
Parní stříkačka na nádraží
Dětský den
Dne 22. června letošního roku
se v odpoledních hodinách konal
Dětský pohádkový den v areálu
na Vodníku, který pořádalo město Vimperk a Dům dětí Vimperk.
I letos Sbor dobrovolných hasičů
V sobotu 13. července 2013
se ve Vimperku konala oslava
120 let místní dráhy Strakonice–Vimperk, kterou pořádal
Stifterův pošumavský železniční
spolek a České dráhy, a. s. Této
akce se též zúčastnili vimperští
dobrovolní hasiči, kteří na nádraží vystavili historickou a současnou hasičskou techniku. Zájem
návštěvníků byl po celý den ze-
Vimperk pro děti připravil několik stanovišť. Zájem dětí byl
zejména o stříkání ze tří typů
proudnic a dále tradičně o omalovánky s hasičskou tematikou
a házení kroužků na Soptíka.
Za SDH Vimperk
Jan Novotný
jména o parní stříkačku. Pro děti
byly dále připraveny omalovánky
s hasičskou tematikou.
Parní stříkačku z hasičské
zbrojnice na nádraží a zpět přepravil na podvalníku pan Martin Sova – Pneuservis, kterému
za tuto pomoc hasiči děkují.
Ing. Jaroslav Hais,
SDH Vimperk
Poslední letošní autobus pro dárce
krve vyjíždí 5. listopadu
Oslava 50. výročí založení mysliveckého
spolku v Šumavských Hošticích
Letos je tomu již 50 let, kdy
se myslivci ze Šumavských Hoštic a okolních vesnic domluvili
na vytvoření vlastního mysliveckého sdružení. Vášeň pro myslivost se dědí z generace na generaci a díky ní Myslivecké sdružení
Šumavské Hoštice (dále jen MS)
s malými změnami funguje až
do současnosti. MS tvoří jak původní zakladatelé, tak jejich potomci i prapotomci, ale také noví
nadšenci pro myslivost. Proto
jsme se rozhodli uspořádat oslavu k výročí založení MS, na kterou Vás srdečně zveme.
Oslavy se budou konat 7. 9.
2013 od 13.00 v Kulturním domě
Šumavské Hoštice, kdy proběhne
slavností zahájení s prezentací
historie sdružení a myslivosti
na Šumavě. Šumavští myslivci
si na tento výjimečný den pro
Vás připravili bohatý kulturní
program, ze kterého si určitě
vybere myslivecká i nemyslivecká veřejnost. K tanci a poslechu
budou hrát kapely Přímý přenos
a Doubravanka. Dále uvidíte vystoupení mysliveckých trubačů
v podobě mysliveckého honu,
pasování na myslivce a další zajímavá vystoupení. Také pro děti
bude zajištěn bohatý doprovodný
program (jízda na čtyřkolkách,
střelba ze vzduchovek, nafukovací skákací hrad, poznávací hry
o přírodě).
Vstupné na akci je dobrovolné
a občerstvení je zajištěno zdarma
v podobě grilování zvěřiny pro
návštěvníky.
Těšíme se na Vás 7. 9. 2013
v Kulturním domě v Šumavských
Hošticích.
Ing. Roman Půbal
Oblastní spolek Českého červeného kříže Prachatice za podpory Jihočeského kraje zajišťuje
ve spolupráci s Transfuzním
oddělením Nemocnice ČB,
a. s., svozové autobusy zdarma
pro bezpříspěvkové dárce krve
z Vimperska. Poslední svozový
autobus v letošním roce vyjíždí
5. 11. v 6.30 od pomníku padlých
ve Čkyni, v 6.45 z autobusového
nádraží ve Vimperku (u Penny
marketu). Je také možné domluvit si zastávku po cestě, zastavujeme např. u Budilova. Stačí jen
zavolat nebo včas napsat e-mail.
Jak se můžete stát dárci krve? Jste-li starší 18 let
a vážíte více než 50 kg, stačí vzít
si občanský průkaz, přijet naším
svozovým autobusem na Transfuzní oddělení Nemocnice ČB
a zde podstoupit lékařské vyšetření. Na místě Vám je také možné potvrdit počet odběrů nebo
omluvenku pro zaměstnavatele,
případně vydat potvrzení pro
příslušné zdaňovací období.
Vícenásobní dárci krve, kteří do 31. 10. dosáhli 20, 40
a 80 odběrů, budou v průběhu listopadu oceněni plaketou
prof. MUDr. Jana Janského.
Všichni dostanou písemnou pozvánku, pokud by se však cestou
k Vám někde zatoulala, prosím, kontaktujte nás e-mailem
na [email protected],
telefonicky na 724 367 840 nebo
osobně každou středu od 8.00
do 16.00 na adrese Nemocniční
204, Prachatice (budova polikliniky).
Zuzana Pelikánová
Vimperské noviny 9/2013
[email protected] 388 402 264
Vír čardášových sukní
Občas se mi ve vzpomínkách
vybaví obrázek z dětství: Stěhovací auto veze na otevřené korbě
starý otlučený nábytek a na něm
sedí Romové a zpívají. Stěhování
jako důvod k pocestné radosti,
tohle zná málokdo z příslušníků
bílé většiny. A tak když jsem viděl
plakát na Romský den, neváhal
jsem a šel jsem se ho zúčastnit.
Už proto, že té pravé radosti nám
ubývá a každý její zdroj bychom si
měli chránit jako studánku.
V tanci soutěžily čtyři soubory. Mezi jejich členy byli dospělí, ale i mladé dívky a hoši.
Spolu s nimi poskakovali i kluci
a dívenky předškolního věku.
S jakým potěšením jsem se díval
na ty malinké krasavice, jak se
umí točit a napodobují své velké
kamarádky. Postupně se představily soubory Romano jirolo
a Čhave devlestar z Vimperka,
Rom star z Volar a Amare terne
Čhave z Větřní. Jejich umění sledovala čtyřčlenná porota. Tančil
se čardáš na reprodukovanou
hudbu. Je to živelný tanec, při
němž ženské sukně zvané cocha připomínají barevný rudý či
modrý vír. I malé holčičky měly
šátky ozdobené lesklými penízky
(khosmo či kendovo). Některým
krášlil černé vlasy rudý květ luludi či se jim na uších blýskaly
velké visací náušnice čeňa. Kluci se pyšnili vestami a klobouky
(kalapa, staďi). Divil jsem se, jak
jim drží na hlavách přes všechny divoké výskoky. To už jsem
dávno seděl na trávě s cikáňaty.
V jedné chvíli vybíhá tanečnice
mezi nás a já se v mžiku ocitám
pod divoce rotující sukní. Posléze
zjišťuju, že jsem ztratil klíče. Moderátor zrovna vyvolává, že se nějaký svazek našel, cinká jimi, tak
pospíchám k pódiu. I to se stává,
jakož i fakt, že došlo pivo. Možná
organizátoři nepočítali s takovou
účastí.
Soutěž vyhráli Vimperáci. Jedna z tanečnic Čhave Devlestar
běží, aby objala druhou, a přitom
povalí další. Ale vítězství není to
nejdůležitější, jak říká vedoucí vítězného souboru. Podstatnější je
soudržnost, držet pospolu. Pak
se ke slovu dostali další účinkující. Zpívaly sbory a představily se i menší taneční soubory.
Ukázalo se, že současní Romové
přijali za svou i elektronickou
hudbu. A tak jsme mohli vidět
prvky jump style, shuffle a také
dubstep dance. Jeden z účastníků předvedl i několik artistických
triků včetně salt. Právě prolínání
prvků čardáše s moderními tanci
je pro současné Romy charakteristické. Trochu mi však chyběla
živá hudba. Ta reprodukovaná
je technicky dokonalejší, jenže
připomínala spíš remastering
romských skladeb. A to je škoda.
Živé muzicírování odhalí vnitřní
oheň, i když intonace není dokonalá a nějaký nástroj se upískne.
Zatím se nad arkádami nakupily
mraky. Lokální bouře zchladila
sluncem rozpálené publikum.
Někteří chvátali schovat se pod
arkády, jiní obklopili pódium,
další zůstali sedět a vychutnávali
chladivé kapky. Když déšť ustal,
rozehrály se dvě romské kapely
z Českých Budějovic, Hangár
Gipsy a Kladivo. V některých
fázích se rytmus zrychlil až
k tempu balkánského skladatele
Gorana Bregoviće. Rozhýbali se
první spontánní tanečníci. Škoda, že jich nebylo více. Pak bych
se možná osmělil a vrhnul bych
se mezi ně.
Měl jsem pocit, jako bych byl
pozván na velikou svatbu. Ocitl
jsem se uprostřed jediné rodiny.
Nikdo se nadmíru neopil, nikdo
neprovokoval. Bylo hlučno, ale
nikoliv zákeřně a agresivně. Panovala tam pohoda. Když kapelu zradilo ozvučení a tři čtvrtě
hodiny se nehrálo, nikdo se nerozčiloval. Naopak, našly se skupinky, které si začaly prozpěvovat
podle svého. Hemžení tolika dětí
mě naplňovalo radostí. Byl na tu
drobotinu veselý pohled, který
až vháněl slzy do očí. Vzpomněl
jsem si na jeden autentický záběr z Varšavského ghetta. Někdo natočil malého židovského
chlapce. Je oblečen jen v hadrech, na nožkách má místo bot
nějaký fáč, ale tancuje. Netuší,
že jej čeká smrt. Usmívá se pro
ty, kdo ho pozorují. Tančí jim pro
radost v těch hrozných podmínkách, které musejí snášet. Jak se
jeho tanec podobal tanci malých
romských dívek a chlapců. A jak
se osud Židů za 2. světové války
podobal osudu Romů. Nenávist
dřímá v myslích lidí jak semínko
výbušné květiny. Když vzejde –
a stačí tak málo – ovládne mysl
davu a lavina další genocidy smete celou jednu neopakovatelnou
kulturu jako vlna tsunami.
Uznávám, že romská kultura
je jiná, než většinová. Vyznává jiné hodnoty a nalézá jinou
cestu ke štěstí. Dělá nám potíže pochopit ji. Pohoršuje nás. Je
ale důležité naučit se spolu žít.
„Dal jsem jim najevo, že je mám
rád,“ řekl mi Láďa Marek, který
s Rómy pracoval denně několik
let na melioracích. „Ale i tak to
trvalo dlouho, než se otevřeli.
Byli mezi nimi tvrďáci. Kolikrát
to šlo na nože. Ale dalo se s nimi
vyjít.“ Láďa má své zkušenosti
z doby totality. A já třeba tuto:
Chodívám občas s nejmenším
synem na hřiště u Volyňky. Romští kluci tam hrají streetball. Tak
jsem si zahrál s nimi. Najednou
jako bych omládl o čtyřicet let.
Okolo jdoucí lidé nás pozorovali
s otazníky v očích, jiní se raději
dívali do země. Dědek se zbláznil,
mysleli si. Dokonce jsem zaslechl,
že dělám ostudu své rodině. Ale
já mohl díky těm klukům prožívat cosi ze svého dětství. Ano,
takhle jsme si hrávali i my. Nevysedávali jsme u počítačů, nezírali do displejů mobilů. Dováděli
jsme venku, jak jen dlouho to šlo.
Dospělí nás napomínali, žalovali
na nás našim rodičům, ale byli
jsme přes lecjaké boule a rvačky
šťastní.
Přemýšlím nad původem rostoucí nesnášenlivosti. Myslím,
že pramení ve frustraci v době
krize. Lidé hledají viníky. Musí-li
ustoupit ze svých životních standardů, pátrají, kdo za to může.
Ti nahoře jsou nedostupní. Mají
své miliony v bankách, hlídají je
ochranky, policisté, vojáci. Právníci je vysekají ze všech lumpáren. A tak si dav najde jiné oběti.
Žijí přece mezi námi ti, na které
si každý troufne. Pro někoho to
může být jeho rodina. V zaměstnání se cítí nedoceněný, okrádaný a tak se napije a zmlátí vlastní
ženu. Pro jiného se stane hromosvodem podřízený v práci. Doma
nesmí ani ceknout, a tak se vyřádí na kolegovi, který se nedovede
bránit. Pro další to jsou ti, kteří se
vymykají jejich představě o slušném životě. Patří mezi ně přírodní lidé žijící v maringotkách,
bezdomovci na nádražích nebo
právě Rómové. Žijí ze dne na den,
někteří od dávky k dávce. A on,
příslušník většiny, pracuje v potu
tváře. Má svůj účet, své důchodové připojištění a svoji střechu nad
hlavou. A hned jako by tím získal
právo soudit druhé. Myslí si, že
práce je nejvyšší hodnotou, která
ospravedlňuje jeho bytí.
Co zbývá dodat? Na akci přišlo okolo 370 lidí. Bílých se objevilo minimum. Ale díky za ně.
Mohli prožít bohaté odpoledne.
Kolik barev šatů, tolik ohňů, ko-
lik ohňů, tolik vášně doléhající
k nám zpoza obzorů dávných
tradic. Člověk jen může litovat,
že se za nimi nemůže vypravit
do minulosti. Poznal jsem komunitu lidí, kteří přes „italské“
výměny názorů drží pohromadě
a vytvářejí pro svoji komunitu
zázemí. Ano, mnozí kouří jak
fabriky, a všem není zdaleka osmnáct, možná ani ne patnáct. Ale
dokážou zpívat i tančit bez ohledu na věk. Nehledí na zviditelnění se. Tancují pro radost svou
i pro radost druhých jako ten
malý židovský chlapec v ghettu.
Po akci vše uklidili. Vlastně už
během koncertu sbíraly romské
děti prázdné láhve a odpadky.
A jak mi sdělil pan Pulkrábek,
za možnost uspořádat tuto akci
poděkovali, což u jiných vystupujících není zdaleka pravidlem.
Kdo by se dnes ve všeobecné honbě za ziskem zdržoval nějakou
vděčností?
Rád bych vám řekl, Romové:
„Hajte si svoji kulturu. Pečujte
o svůj jazyk, který je darem z nebes. Agresivní angličtina hrozí
vymýtit i jazyky, jimiž mluví početnější národy, imunní není ani
čeština. Vždyť „ko pes ladžal vaš
peskeri čhib, ladžal pes the vaš
peskeri daj.“ (Kdo se stydí za svůj
jazyk, stydí se i za svou matku.).
Nenapodobujte většinu, nenechte se strhnout jejím neustálým
dobyvačným a elektronickým
šílenstvím. Není o co stát. Komunisté vám zakázali kočovat,
kapitalisté vám nabízejí mrtvé
květy své touhy po virtuálním
přepychu a všeobecné zajištěnosti. Předloží vám jed v podobě
heren a drog a pak se ošklíbají.
Působí na vás jak „ohnivá voda“
na Indiány. Nenechte se svázat
konzumem. Kouzlo života spočívá v plném prožívání krásy.
Volná obloha a radost z přítomné chvíle přináší více naplnění,
než vlastnictví všech těch cetek,
které nabízí náš trh a za které člověk zaplatí ztrátou svobody. Máte
okouzlující dívky, máte i úžasné
děti a kde jsou děti, je i budoucnost. A za nic skutečně svého
se nestyďte, ani za černé vlasy,
ani za svoji řeč. Hrajte, tančete,
zpívejte, tvořte. To bude nejlepší
odpověď vypitým hospodským
štamgastům, kteří tak rádi nadávají na černé.
Roman Szpuk
Čtvrtek 19. 9. 2013, 18.00 hodin., kaple zámek.
Roman Szpuk
CHRAPLAVÉ CHORÁLY
Křest nové knihy Romana Szpuka
obsahující lyricko-meteorologické črty, nejčastěji ze Šumavy.
Vimperské noviny 9/2013 tel. 388 402 [email protected]
Z Národního parku Šumava
• Aktuálně se staví další část
šumavské cyklistické magistrály
Skelná-Vysoké lávky, byly opraveny dvě cesty na Borovoladecku, dalších 15 bude následovat
hned po ukončení hlavní sezony. Připravují se další 2 vyhlídková místa – na Plešném jezeře
a v Českých Žlebech. Letos bude
stát i rozhledna na Chlumu s výhledem na neopakovatelná rašeliniště Mrtvého luhu. Kompletně
budou obměněny přístřešky pro
turisty po celé Šumavě. Po prázdninách započne rekonstrukce
hájenky na Březníku, dokončený
bude projekt malých parkovacích
ploch v jižní části Šumavy.
• Letos se dřevo z Národního
parku Šumava prodává o 400 korun dráž než v roce 2010 a téměř
o 200 korun dráž než v roce 2012.
Za stejné množství prodaného
dřeva v prvním pololetí letošního roku utržila Správa parku o 18
milionu korun více, než před třemi lety. Díky tomu lze opravovat
léta neudržované ubytovny a lépe
investovat do údržby majetku
SNPŠ.
• Správa parku cítí zodpovědnost za osud bývalých rot vojenské pohraniční stráže. Po desetiletí její vedení přešlapovalo
nad tím, co s rotou uprostřed
Kvildy. Letos v létě se podařilo
jizvu na tváři Národního parku
Šumava konečně zlikvidovat.
Vedle toho se Správa parku také
rozhodla převzít objekt bývalé
vojenské roty v Borových Ladách
a usiluje o získání objektů bývalé
vojenské roty ve Stožci, Prášilech,
Debrníku.
• Dosavadní výsledky archeologického výzkumu, zaměřeného hlavně na osídlení lovecko-sběračské, v lokalitě Javoří Pila
u Modravy, Roklanský potok
a Křemelná dokázaly zásad-
ní a v tomto oboru převratné
zjištění – archeologové objevili
nejvýše položené pravěké sídliště na našem území. Celkem
bylo identifikováno pět lokalit
se štípanou industrií, které jsou
předběžně datovány do období
mezolitu, jedna lokalita pochází z doby laténské. „Tyto nálezy
jsou cenné především proto, že se
jedná o nejvýše položené mezolitické osídlení v Čechách, a také
proto, že významně doplňují
naše znalosti jak o osídlení Šumavy v pravěku, tak i horských
oblastí obecně,“ uvedla Katarína Čuláková z Archeologického
ústavu AV ČR, která je vedoucí
výzkumu.
• Turisty, kteří tráví dovolenou na území Národního parku
Šumava, hlídají společné cyklistické hlídky Policie ČR a Informační a strážní služby Správy
Národního parku a Chráněné
krajinné oblasti Šumava. Turisty
přímo v terénu informují o všem
potřebném, dohlíží na dodržování pravidel ochrany přírody.
V případě potřeby zachraňují
životy.
• Třicet dětí ve věku od pěti
do třinácti let z Křešic u Litoměřic, které v červnu spláchly ničivé povodně, strávilo ve Středisku ekologické výchovy ve Stožci
týden plný her, soutěží a výletů
po Šumavě na pozvání Správy NP
a CHKO Šumava. Věnovali se jim
zkušení vyučující Správy parku.
„Děti jsme vzali na celodenní
i kratší výlety. Připravili jsme pro
ně různé soutěže, hry moderní
i staročeské. Svou fantazii mohly rozvíjet v tvořivých dílnách.
Navíc měly možnost podívat se
i na zdejší jarmark,“ uvedla Petra
Kolafová, pracovnice Střediska.
Mgr. Pavel Pechoušek,
tiskový mluvčí SNPŠ
Kroužek Sedmikvítek
na táboře ve Stožci
i v Podyjí
Pravidelní čtenáři našich příspěvků již dobře znají vimperský
přírodovědný kroužek Sedmikvítek Správy NP a CHKO Šumava,
o jehož akcích často informujeme.
Zatímco během školního roku se
schází Sedmikvítek jedenkrát
týdně, v létě někteří členové
kroužku zažili tábor ve Stožci,
který pro ně pořádalo Středisko
environmentální výchovy (SEV)
Vimperk v ubytovně SEV Stožec. Odtud se táborníci vydávali
na výlety na Třístoličník, Plechý
a k Plešnému jezeru i k ledovcovým jezerům na západní straně
Šumavy – k Černému a Čertovu
a také k slavnému šumavskému
vodopádu Bílá strž. Zajímavá byla
beseda se stožeckým řezbářem
p. Poláčkem, jenž vyřezal dětem
sovičky jako odměnu na konec
tábora. Své dovednosti si malí
Sedmikvítci vyzkoušeli při řadě
táborov ých tvořiv ých dílen
a hlavně při sestavování ptačích
budek, které pro ně připravil ornitolog Aleš Vondrka. Vyrobené
budky pak Aleš za doprovodu
dětí zavěsil na několik míst v okolí Stožce, ale pár budek zbylo pro
podzimní umístění do přírody
v okolí Vimperku.
Na začátku srpna se někteří členové Sedmikvítku vydali
mimo domácí půdu Šumavy, aby
se zúčastnili mezinárodního tábora přeshraničních národních
parků. Tento tábor je dlouholetou tradicí a pořádá ho vždy jedna ze správ národních parků ležících při státní hranici s Německem, ČR a Rakouskem. Po loňské
akci v Bavorském lese se nyní stal
hostitelem NP Podyjí, kam za domácími kromě Šumaváků přijely
děti z Českého Švýcarska, Saského Švýcarska a z Bavorského lesa.
Jednalo se o putovní tábor zaměřený na poznání přírody podyjského parku, ale výprava krátce
navštívila i sousední chráněné
území – NP Thayatal. Do náplně
tábora patřily exkurze s odborníky ze Správy NP Podyjí, vodácký
den, výlet parníkem po Vranovské přehradě či netopýří noc.
K prolomení jazykové bariéry se konaly malé kurzy češtiny
a němčiny i spousta seznamovacích her. Zážitkem pro děti byla
též možnost nocovat pod širým
nebem. Kdo měl v předposlední
den tábora zájem, mohl si přivstat a vydat se přivítat východ
slunce na Havranické vřesoviště.
Zde čekala na ranní ptáčata snídaně v trávě. Před koncem tábora zúročili všichni své poznatky
na vědomostní stezce, která
prověřila i orientační schopnosti závodníků. Týden podyjského
putování završilo slavnostní vyhlášení výsledků ze stezky.
Sedmikvítek ve školním
roce 2013/2014
S novým školním rokem přijdou opět týdenní schůzky Sedmikvítku v SEV Vimperk. Začínáme 3. října a čeká nás spousta
zajímavých her a činností souvisejících s poznáváním šumavské přírody, do které se budeme
průběžně vypravovat. Schůzky
se budou konat vždy ve čtvrtek
v budově Správy NP a CHKO Šumava. Náš přírodovědný kroužek
je určen pro děti od druhých tříd.
Více informací naleznete
na internetových stránkách NP
a CHKO Šumava www.npsumava.cz v části environmentální
vzdělávání.
Stanislav Čtvrtník
Nové didaktické
materiály
Kalendář „Světem šumavské
přírody“
Na 26 stranách kalendáře můžete obdivovat překrásné ilustrace od Pavla Procházky, které vás
zavedou do světa šumavských
savců, ptáků, obojživelníků ale
také luk či lesů. Součástí každého měsíce jsou hrací kartičky,
pomocí nichž se hravou formou
naučíte zajímavosti nejen ze šumavské přírody. Nejedná se o kalendář stanovený pouze pro jeden
rok. Kalendárium je určeno především pro Vaše poznámky: Co
jste pozorovali či zaznamenali
v přírodě. Můžete si např. zapsat
přílet tažných ptáků, první rozkvetlé květiny atd. Součástí tohoto materiálu je seznam ptáků
a jiných živočichů či rostlin, které
můžete pozorovat v jednotlivých
měsících. Zároveň zde najdete
lidové pranostiky.
Kromě kalendáře se můžete
těšit z překrásných pohlednic,
které jsou součástí tohoto materiálu, jenž vznikl díky projektu
Státního fondu životního prostředí „Zefektivnění a zkvalitně-
ní environmentálního vzdělávání
v NP a CHKO Šumava“.
Určovací klíče Šumava a Bavorský les
Do letošní letní sezóny připravila střediska environmentální
výchovy nové určovací klíče,
které vás poutavou formou seznámí s 92 místy z NP a CHKO
Šumava a s 92 místy regionu NP
Bavorského lesa. Určovací klíče
vám budou dobrým průvodcem
při toulkách šumavskou krajinou.
Tyto materiály vznikly díky projektu Evropské Unie z prostředků Evropského fondu pro regionu
rozvoj „Investice do Vaší budoucnosti“.
Pexeso
Další novinkou je pexeso „Fauna“, které obsahuje jedinečné fotografie šumavských živočichů.
Všechny představené materiály je možné zakoupit v budově Správy NP a CHKO Šumava
a v informačních střediscích
Správy NP a CHKO Šumava.
Mgr. Martina Kučerová,
metodička středisek EV
Vimperské noviny 9/2013
[email protected] 388 402 264
Z Gymnázia
a Střední odborné školy ekonomické Vimperk
Nový školní rok
v Gymnáziu a SOŠe
Neúprosně se blížící konec
prázdnin navrátí žáky zpět
do školních lavic. Po vstupu do areálu si jistě všimnou
mnoha stavebních úprav, které
jim zpříjemní pobyt ve škole.
Ale nejdůležitější pro nás všechny je samotný proces vzdělávání.
Chci ubezpečit současné žáky
i budoucí zájemce o studium, že
budu prosazovat, aby výuka byla
kvalitní, efektivní, zajímavější
a přitažlivější. Chceme navázat
na tradici, kdy naši školu opouštěli budoucí vynikající vědci,
lékaři, právníci, ekonomové či
sportovci. S některými z nich
se budou žáci moci setkat v připravovaných besedách. Budeme
pokračovat ve spolupráci s NP
Šumava, Rohde & Schwarz, Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, partnerským
Gymnáziem ve Waldkirchenu
a dalšími organizacemi ve Vimperku a okolí.
Na druhé straně od žáků budeme požadovat aktivní přístup
ke studiu a svědomitou přípravu.
Zkrátka, aby se dobře připravili k maturitní zkoušce a mohli
úspěšně pokračovat ve studiu
na vysokých školách podobně
jako absolventi gymnázia uplynulého školního roku. Všichni,
kteří se hlásili na vysokou školu,
byli v přijímacím řízení úspěšní
a v mnoha případech se jednalo
o velmi prestižní obory. Samozřejmě budeme podporovat žáky
v účasti ve vědomostních, sportovních i uměleckých soutěžích
a dalších projektech rozvíjejících
jejich znalosti a schopnosti.
Zájemci o studium kteréhokoli
oboru v naší škole i jejich rodiče
se mohou podrobně seznámit
s průběhem vzdělávání na dni
otevřených dveří (termín bude
včas zveřejněn).
Jan Heřta,
ředitel G a SOŠe Vimperk
Obchodní akademie
připravuje žáky pro
praxi i pro další studium
V Gymnáziu a Střední odborné škole ekonomické, Vimperk,
Pivovarská 69, se snažíme náplní výuky, zejména odborných
předmětů, ale i dalšími činnostmi, připravovat žáky tak, aby se
úspěšně uplatnili na trhu práce
ve svém oboru, případně aby pokračovali v dalším studiu na vysokých školách nebo na vyšších
odborných školách. V naší škole vyučujeme řadu odborných
předmětů, které toto podporují:
účetnictví, kde žáci účtují v programu „Pohoda“, ekonomika,
kde se věnujeme podrobně učivu
v rámci podnikové ekonomiky
(zakládání podniků, jednotlivé
činnosti podniků, marketingu,
managementu, makroekonomii,
bankovním službám, finanční gramotnosti atd.), písemná
a elektronická komunikace, kde
se žáci naučí perfektně ovládat
počítačovou klávesnici a všechny typy písemností vypracovávané v souladu s platnou ČSN, se
kterými se v praxi mohou setkat
fiktivní firma, kde žáci uvádějí
své získané teoretické znalosti
do praxe, vykonávají konkrétní funkce – např. ředitel firmy,
vedoucí jednotlivých oddělení,
jako je zásobování, prodej, účetnictví, sekretariát a personální
oddělení – a obchodují s ostat-
ními fiktivními firmami v rámci
ČR, od třetího ročníku si vybírají studium předmětu obchodní
a hotelové služby (aktuální problematika obchodu a hotelnictví v České republice) – v rámci
tohoto předmětu jsme se letos
zapojili do celostátní soutěže
o nejabsurdnější reklamu a náš
příspěvek byl vybrán mezi tři nejlepší. Jako odměnu jsme obdrželi
roční bezplatné časopisu dTest –
nebo služby cestovního ruchu
(veškeré pojmosloví z oblasti
cestovního ruchu, praktické průvodcovské činnosti, komplexní
příprava zájezdu aj.), v rámci tohoto předmětu spolupracujeme
se Správou NP a CHKO Šumava ve Vimperku, se kterou jsme
v uplynulém školním roce uspořádali řadu praktických setkání,
např. turistickou akci včetně
průvodcovských služeb na Boubín; informační technologie,
kde žáci získávají nadstandardní aktuální informace z oblasti
práce s PC, obchodní němčina
a angličtina, kde žáci vytvářejí
písemnosti v příslušném jazyce,
což je užitečné pro práci v zahraničních firmách.
Máme dlouholeté zkušenosti,
že jsou naši absolventi na trhu
práce žádaní. Přesto chceme již
od příštího školního roku ještě více posílit spojení teorie
s praxí a budeme intenzivněji
spolupracovat s různými podni-
ky a účetními firmami – v rámci
odborných praxí, zvání zkušených odborníků přímo do vyučování, zpracování konkrétních
úkolů z praxe apod.
Pro žáky obchodní akademie
je velice přínosné, že je tento obor
spojen v rámci jedné školy s gymnáziem, protože řada akcí školních i mimoškolních je organizována společně pro oba obory.
Jedná se např. o akce sportovní
(kurzy lyžařské, sportovně turistické, plavání, sportovní dny,
Zátopkovy štafety aj.), kulturní akce (návštěvy divadelních
představení, možnosti se zapojit
do školního divadelního kroužku
Spirálka a do pěveckého sboru
Canto, práce na školním časopisu
GOOL, výstavy výtvarných prací našich žáků aj.), humanitární
aktivity (adopce na dálku indické dívky, pomoc při celostátně
organizovaných sbírkách, vlastní
sbírky, které reagují na aktuální
události atd.).
Žákům se nadstandardně věnujeme po celou dobu studia
i v oblasti výchovné a preventivní. Mezi naše priority patří
zdravý životní styl našich svě-
řenců. Snažíme se na ně působit
tak, abychom co nejvíce minimalizovali vlivy různých rizikových faktorů, které v dnešní době
na děti a mládež působí. Pořádáme řadu akcí – např. adaptační
pobyty pro žáky prvních ročníků, besedy s odborníky, reagující
na aktuální problematiku, vedeme spoustu rozhovorů se žáky,
kteří potřebují pomoci se svým
problémem, ať výchovným, výukovým nebo osobním. Jsme si
vědomi, že se v současné době
na trhu práce preferují kromě
odborných znalostí i tzv. měkké
dovednosti (např. slušné a příjemné vystupování, dodržování
zásad společenské etikety, osobnostní kvality, loajalita k firmě,
ochota pomáhat druhým), proto
tyto důležité aspekty máme zakomponovány v různých vyučovacích předmětech a snažíme se
žákům základní projevy slušnosti
vštěpovat nejen při výuce, ale celým svým přístupem a jednáním.
Ing. Dana Frnochová,
učitelka odborných předmětů,
školní metodička prevence,
výchovná poradkyně pro
obchodní akademii
Více informací ze života školy najdete na www.oag.cz
Dřevo, kámen, voda
Ve středu 26. 6. vyjel autobus se 17 žáky 2. a 3. ročníku,
aby v rámci projektu naší školy
„Dřevo,kámen,voda“ navštívili
muzeum skla ve Frauenau.
Hned za hranicemi nás zastavila německá policie a po běžné
kontrole nás pustila dál. Nově
obnovené moderní a velkory-
se koncipované muzeum nás
opravdu nadchlo nejen bohatostí
sbírek, pestrostí sklářských děl
z celého světa, ale i vtipem některých skleněných skulptur- např.
skleněný strom před muzeem,
skleněné hlavy, skleněný člun
u rybníčku apod.
Exkurze se opravdu vydařila
a je to myslím i dobrý tip pro
každého na letní výlet (80 km
od Vimperka).
Jaromír Starý
Veselé domky
V úterý 25. 6. přijel do Vimperka vítěz „1. ročníku mezinárodní
soutěže družstev ve stavebním
modelářství“ – děti z MŠ z Freyungu spolu se svou partnerskou
MŠ z Bohumilic, aby si prohlédly
výstavu svých výtvorů nazvanou
„Veselé domky“ ve Vlčkově věži
Vimperského zámku.
I když tento den pršelo a byla
zima, dětem to očividně vůbec
nevadilo (viz fotografie na www.
prachatickonews.cz). Prohlédly si
i muzeum, vesele skotačily po celém zámku. Těšíme se, že opět
přijedou i na 2. ročník soutěže,
který se bude konat na podzim
na SŠ v Nerudově ulici v rámci
Dne řemesel.
Literární soutěž
Žák 1. ročníku oboru mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov
Martin Eckert se zúčastnil lite-
rární části doprovodné soutěže
vyhlášené k 750. výročí Vimperka a umístil se na 3. místě. Téma
bylo „Vimperk – město, kde žiji.“
Martin Eckert
Jaromír Starý
Vimperské noviny 9/2013 tel. 388 402 [email protected]
ZŠ TGM informuje
Prázdniny
v ZŠ TGM Vimperk
V obou budovách školy probíhaly v prázdninových měsících
některé opravy a rekonstrukce.
Ve škole v parku pokračovala
výměna oken, tentokrát v přízemí, kde jsou umístěna oddělení školní družiny a jeden byt.
Vzhledem k tomu, že budova
je kulturní památkou, podléhá
výroba a osazení oken se všemi
původními prvky kontrole úředníků státní památkové péče.
V hlavní budově školy v ulici
1. máje byly částečně vyměněny
okapy a s tím i související nutné
opravy střechy. Na budově byla
také provedena rekonstrukce
hromosvodu tak, aby vyhověla bezpečnostním požadavkům
revizního technika, ale zároveň
aby byla připravena další opatření pro případnou rekonstrukci
střechy z hlediska napojení svodů
hromosvodu.
Další opravy byly provedeny
uvnitř budovy školy. V učebně
fyziky byla vyměněna podlaha
a obložení, byly provedeny potřebné elektrikářské a instalatérské práce, učebna s přilehlým
prostorem je vymalována, dřevěné a kovové prvky jsou opatřeny
novým nátěrem. Do příchodu
žáků bude učebna vybavena novým nábytkem. Tato část školy
již dlouhou dobu „volala“ po rekonstrukci, a tak věřím, že žáky
i učitele potěší.
Další velkou změnou pro žáky,
zaměstnance o rodiče a návštěvníky školy představuje výměna
vchodových dveří z prostoru
školního hřiště. Nové hliníkové
dveře budou opatřeny elektronickým zámkem, zaměstnanci
školy se dovnitř dostanou prostřednictvím elektronické karty,
ostatním bude otevřeno po zazvonění. Zvonky jsou v budově
rozvedeny na devět míst, kromě
kanceláří též do školní jídelny,
ke školnici, údržbáři a školní
psycholožce. V době vydávání
obědů cizím strávníkům budou
vchodové dveře otevřeny. K tomuto opatření jsme přistoupili
z důvodu zajištění větší bezpečnosti žáků školy.
Další rekonstrukce proběhne v prostoru tělocvičny, která
je plně využívána školní výukou, sportovními třídami, partnerskými sportovními oddíly,
zájmovou činností mládeže
i dospělých. Proto bylo nutno
zbrousit podlahy, nově je natřít
a nalajnovat. Opravu si vyžádala
i tartanová dráha v prostoru školního hřiště.
Prázdniny proběhly v naší škole v pracovním duchu. Věřím, že
veškeré opravy jsou ku prospěchu
nás všech, především žáků.
Mgr. Dagmar Rückerová,
Nový školní rok v ZUŠ
Tak jako v jiných školách, začíná 2. 9. školní rok i v ZUŠ Vimperk. Zájem o výuku v naší škole
byl letos při zápisu tak veliký,
že jsme nebyli schopni přijmout
všechny uchazeče. Největší zájem byl jako každoročně o hudební obor, letos nejvíce o klavír.
Těší mě, že největší počet nových
žáků tvoří ti nejmenší ve věku
pěti a šesti let. Poprvé v historii
otevíráme tři ročníky hudební
přípravky. Stálému zájmu se těší
i všechny nehudební obory, které
máme. Od září také po několikaleté odmlce navštěvují 2 žáci hru
na violoncello.
V tanečním oboru dochází k výměně na pozici učitelky,
když Pavlínu Svobodovu, která
nastoupila na mateřskou dovolenou, nahradila Viera Bagáčová,
členka baletního souboru Jiho-
českého divadla. Věřím, že budou
všichni žáci i rodiče spokojeni.
Letní prázdniny jsou pro školy časem, kdy je potřeba udělat
některá vylepšení či školní prostory renovovat. Ačkoliv jsme
v Nerudově ulici krátce, rozhodli
jsme se, že vylepšíme zvukovou
izolaci mezi některými třídami.
Všechny židle v obou našich
sálech byly opatřeny novým čalouněním. Výrazně jsme také
rozšířili hudební inventář o nové
nástroje, konkrétně saxofony.
Mnoho školních nástrojů prošlo
kompletní generální opravou.
Mladí výtvarníci mají připraven
a doplněn materiál potřebný pro
svou výuku. Žáci, kteří navštěvují
naši pobočku ve Čkyni, se dočkali interaktivní tabule při výuce
hudební nauky.
Bc. Pavel Vališ,
ředitel ZUŠ Vimperk
Mezinárodní úspěch
vimperského orchestru
Dne 26. 7. 2013 se Dechový
orchestr ZUŠ Vimperk zúčastnil Mezinárodního hudebního
festivalu mládeže v Praze. Tuto
soutěžní přehlídku pořádala
Česko-čínská kulturní společnost se sídlem v Praze. Vimperský orchestr změřil síly s osmi
orchestry z Číny, dvěma z České
republiky a s jedním z Polska
a Slovenska. Porota byla složená
z odborníků na dechovou hudbu,
z nichž dva byli z Číny, dva z ČR
a jeden z Polska. Rozhodovalo
se podle mezinárodního bodování CISM, tzn., že orchestry
byly hodnoceny body, na jejichž
základě jim bylo přiděleno zlaté,
stříbrné a bronzové pásmo nebo
čestné uznání.
Do Prahy se z Vimperka vydalo reprezentovat více než 60
mladých muzikantů a vedli si
více než dobře. Jejich výkon porota ohodnotila nejvyšším počtem
bodů ze všech zúčastněných orchestrů. Po právu si tak vimperští
hudebníci odvezli z divadla Hybernia, kde se soutěž konala, zlaté
pásmo. Vážím si toho, že všichni
členové orchestru v čele s dirigentem Petrem Staňkem věnovali přípravě na soutěž i několik
prázdninových dnů. Myslím si,
že poctivá příprava se skutečně
vyplatila a stálo to za to!
Bc. Pavel Vališ,
ředitel ZUŠ Vimperk
Uprostřed prázdnin proběhla na zámku tradiční Bitva na Winterbergu za účasti
velkého počtu skupin historického šermu. Foto: J. Pulkrábek
Vimperské noviny 9/2013
[email protected] 388 402 264
Šumavousovy prázdniny v lese
DDM Vimperk
Jeden den na letním
táboře v Nové Peci
Celotáborová hra přenesla děti
do manéže cirkusu, v žádném
správném cirkuse nesmí chybět
akrobatické dovednosti a tak
heslem dne bylo: Tak ukažte, co
kdo umí…
Celé dopoledne děti zkoušely
chůzi po laně, žonglovat, točit
obruče a roztáčet talíře, triky
s diaboly a bojovaly s udržením
rovnováhy na pedálu.
„Vše ze začátku vypadalo jednoduše, ale když jsme věci vyzkoušeli, nebylo to nic lehkého,“
takto okomentoval činnosti František M., účastník tábora.
Mezi táborové borce patřil Jan
Kožený, který jako jeden z mála
dokázal s roztočeným žonglovacím talířem na tyči přeskakovat
různé překážky. Na laně se nikdo
nevyrovnal Marušce Kukačkové.
Její roznožku publikum ocenilo
velkým potleskem.
Odpoledne za dětmi na tábor
dorazila vimperská skupina historického šermu Berit.
Skákání v pytlích, házení sekyrami na terč, bojování s pytli plnými peří na kládě, slalom
na dřevěných lyžích pro dva a závěrečné přetahování vyplnily téměř celé odpoledne.
Děti také vyzvaly členy skupiny Berit k poměření šikovnosti
v aktivitách, kterým se dopoledne učily.
„Na to, že všechny aktivity dělaly poprvé, se dětem docela vedlo. Co by asi nezvládl ani jeden
táborník, bylo večerní vystoupení šermířské skupiny. Dozvěděli
jsme se plno zajímavých věcí,
například, že se halapartna používala spíš na boj s jezdectvem
nebo že tesák byl prodloužený
nůž podobný meči. Nejlepší z celého dne ale přišlo na konec. Byla
ohňová show a ta ohromila úplně všechny, viděli jsme kousky,
které jen tak nikde neuvidíte,“
řekl za všechny táborníky František M.
Jitka Martanová,
hlavní vedoucí letního tábora
Dne 13. července 2013 přijela na oslavu 120 let železniční trati Strakonice–
Vimperk historická parní lokomotiva.
Dětské centrum Šumavous pro
letošní letní prázdniny připravilo
pro Vaše děti „Prázdniny v lese“.
Hlavní myšlenkou celého projektu bylo zajistit dětem celodenní
zajímavý program, který je obohatí o zážitky v kolektivu dětí, najdou si nové kamarády, vyřádí se
na vzduchu, naučí se pohybovat
v lese i pár dalších nových věcí.
Úžasné bylo pozorovat rozdíly
v chování dětí, když přišly poprvé, podruhé, potřetí. Jejich
schopnosti a dovednosti se s každou další návštěvou více rozvíjely,
poznávaly místa, po kterých se
běžně pohybovaly, co a kde vybudovaly, co zajímavého viděly.
Během prázdnin nás navštívilo přes 90 dětí ve věku od dvou
do jedenácti let. Některé (ty
mladší) přišly v doprovodu rodičů, kteří byli lopatkami, pilkami,
brouky a žížalami unešení stejně
jako ony. Věříme, že spolu zažili
spoustu dobrodružství. Starší
děti zase odmítaly ve čtyři jít
domů!
Program jste mohli sledovat
na facebookovém profilu Šumavouse. Každý den jsme se věnovali
jinému tématu (i když jsme po apelech rodičů některá pro úspěch
u dětí opakovali – vodníky, piráty
a indiány). Společně jsme si hráli,
tvořili z různých materiálů, lezli
po lanových překážkách (některé
z nich děti pomáhat stavět), vařili
na kotlíku, rozdělávali oheň, ošetřovali odřeninky, vyřezávali lodičky a společně překonávali malé
nejistoty a strachy. Děti měly možnost se aktivně podílet na tvoření
denního programu – a to je i nás
moc bavilo. Shrnutí každého dne
včetně fotek máte možnost shlédnout na facebooku.
4. září v 7.30 hod. (a dále každou středu) zahajujeme druhý
rok provozu Lesní mateřské školy
Šumavousek. Těšíme se na tváře
z loňského roku a rádi uvítáme
nové kamarády. Nabízíme celodenní pobyt dětí v přírodě, doplněk k tradiční MŠ, vzdělávání
dětí zážitkovou formou. Vhodné
pro děti od 3 do 6 let. Můžete
svoje dítě doprovázet, být celý
den s ním a poznat ho i v trochu
netradičním prostředí.
Nově otevíráme od 10. září
Lesní miniškoličku. Každé úterý
od 8.30 do 11.30 hod budeme trávit dopoledne v přírodě i s mnohem mladšími dětmi ve věku od
1 roku do 3–4 let v doprovodu
rodiče. Na děti čeká práce s přírodními materiály, práce s nářadím, hledání lesních živočichů
a možnost rozvíjet svoje smyslové
vnímání v přirozeném prostředí.
Po pozitivních ohlasech
a dotazech rodičů „jak to bude
po prázdninách“ Vám přinášíme
další pokračování našich programů. Soboty, státní svátky a školní
prázdniny budeme věnovat opět
Vašim dětem. Sledujte webové stránky nebo facebook, kde
se dozvíte, co a kdy se bude dít.
Rádi bychom se i nadále věnovali
zpříjemnění volného času dětí
na Šumavě.
Na závěr bych osobně chtěla
poděkovat všem dětem, které
trávili prázdniny u Šumavouse,
za krásné chvíle. Poznala jsem
spoustu nových kamarádů a,
rodiče, věřte, máte být na koho
hrdí!
Za kolektiv
Dětského centra Šumavous
Mgr. Lenka Randáková,
Frühaufová
Vimperské noviny 9/2013 tel. 388 402 [email protected]
Soutěž o nejhezčí básničku
Městská knihovna vyhlašuje
u příležitosti celostátního Týdne
knihoven (30. 9–4. 10.) a v rámci
oslav 750. výročí od první písemné zmínky o Vimperku soutěž
o nejhezčí básničku „Vimperk –
město jedna báseň“.
Milé děti, vezměte papír, tužku a napište básničku o městě
Vimperku. Pod ni nám můžete
namalovat i obrázek. Pokud vás
nic nenapadne, namalujte obrázek na motivy básničky A. Heyduka.
Nad luhy a keřů hlavy
úsměv padl zelenavý,
nade skrání lip se tísní
drobné zvuky ptačích písní.
A já do té ptačí říše
stoupám, hlavu výš a výše,
přes koberec luk a polí
z Boubína zřím do údolí.
Soutěž je určená pro děti do 15
let a soutěžit budeme v těchto kategoriích: I. kat. – žáci 1.–2. tříd
všech typů škol, II. kat. – žáci 3.–
4. tříd, III. kat. – žáci 5.–6. tříd,
IV. kat. – žáci 7.–9. tříd, V. kat.
– žáci ZŠ praktické Vimperk, VI.
kat. – žáci 3.–4. tříd, VII. kat. –
žáci 5.–6. tříd, VIII. kat. – žáci
7.–9. tříd, IX. kat. – žáci ZŠ praktické Vimperk.
Básničky s malůvkami podepište, opatřete třídou a školou
a do 25. září nám je odevzdejte
do dětského oddělení.
Nejzajímavější básníky a malíře odměníme v Týdnu knihoven
v pátek 4. října od 13 hodin.
E. Buryánová
Na slovíčko se speciálním pedagogem
Děti a škola
Září – zahájení školního roku.
Pro mnohé prvňáčky to jsou
chvíle očekávání z neznámého,
pro školáky „mazáky“ nic nového. Spíše se těší na přátelství, kamarády než na obvyklé nabývání
vědomostí a zkušeností.
S příchodem zahájení školního
roku nastává změna denního režimu. Největší změnu zaznamenají rodiče u prvňáčků. Chvíle
hraní budou postupně přecházet
v plnění povinností. Mnohdy
se proto budou rodiče setkávat
i s nevolí ze strany potomka, který se nerad podřizuje nechtěnému. Hlavně v čase, kdy ho něco
vyrušuje od činnosti, kterou je
zaujat. V současné době v aktivitách dětí převládají převážně hry
na počítači nebo televize. Dá se
tomu předejít, pokud hned po zahájení školního roku a ustálení
počátečního chaosu nastaví rodiče spolu s dítětem pravidla denního režimu po příchodu ze školy.
Vždy by tam měly být zahrnuty
všechny povinnosti a činnosti,
nejen školní – např. odpočinek,
školní povinnosti, domácí povinnosti, zájmové činnosti (pořadí se
sestaví podle potřeby, školní povinnosti by ovšem neměly zaujímat poslední místo).
U starších dětí se pomoc
skládá převážně z organizace
volnočasových aktivit a hlavně
v kontrole, zda potomek školní
povinnosti plní.
Zkušenosti ukazují, že u malých školáčků většinou problém
s organizací dne nebývá, ale
u starších žáků se dohled podceňuje. Pak školní povinnosti přecházejí pouze v nahodilou práci
než v systematickou přípravu
na školní vyučování.
Co do dětí vložíme, se nám
jednou vrátí. „Buď budeme sklízet ovoce, nebo bouři.“
Mgr. I. Kačerová,
speciální pedagog
Chůdyklub Vimperk
pořádá dne 29. 9. v rámci letošních oslav 10leté spolupráce
mezi městy Vimperk a Freyung (popřípadě i 22. 9.) od
7 hodin z hraničního přechodu
Strážný–Philipsreut pochod
na chůdách do Freyungu. Jde
i o vzpomínku na Stanislavu
Chumanovou a bývalého starostu Freyungu Petera Kaspe-
ra, kteří tradici začali. Pochod
je věnován též zesnulému
předsedovi CHKV Janu „Henovi“ Vaňkovi.
Akci podporuje město Vimperk.
V případě nepříznivého počasí se pochod nekoná.
Josef Fiti Jiroušek, CHKV
Kurzy sebeobrany
pro dospělé a seniory
Se začátkem školního roku se
rozbíhá i řada kroužků. Město
Vimperk dostalo již před prázdninami od Karate klubu Tsunami Prachatice zajímavou nabídku. Klub vede v našem městě
kroužek mladých zájemců o karate.
Předseda klubu pan David
Havlík nabídl rozšíření aktivit
ve Vimperku o možnost kurzu
sebeobrany i pro skupiny dospělých a seniorů. Nebude se jednat
pouze o fyzický způsob obrany před napadením, ale hlavně
o způsob chování pro psychologické odrazení potencionálního
útočníka. Nejedná se jen o obranu v případě nebezpečí fyzického
napadení, ale i o obranu před ob-
těžováním např. nabízením zboží
nebo služeb.
Trenéři mají bohaté zkušenosti v této oblasti.
Kurz by probíhal jednou týdně
po dobu cca dvou měsíců.
Předpokládaný harmonogram:
Říjen–listopad: dospělí do 55
let.
Prosinec–leden:senioři přes
55 let.
Díky vstřícnosti klubu bude
kurz bezplatný.
Přihlásit se je možno u vedoucího pana Davida Havlíka:
Tel. 604 937 050,
mail: [email protected]
David Havlík
Ing. Bohumil Petrášek
Nikam nechoďte.
Občanské vzdělávání přijde za vámi!
Svět se dynamicky vyvíjí
a technický pokrok pronikl
i do oblasti vzdělávání. Aktuálním trendem je úspora času
stráveného cestováním a dostupnost vzdělávání v místě
a čase, které Vám vyhovují.
Za kurzy tak již nemusíte cestovat. Můžete si je spustit na internetu, kdekoli a kdykoli.
Již delší dobu se na poli vzdělávání objevuje tzv. e-learning
a můžeme říct, že si tam vydobyl
své pevné místo. E-learning si
můžeme představit jako předem
připravené vzdělávací materiály
v elektronické podobě, které si
účastník prochází formou samostudia. Materiály mívají nejčastěji formu prezentace s multimediálními či interaktivními prvky
(těmi mohou být např. různá
videa, zvukové soubory, testy či
úkoly). Kurz si můžete spustit
v jakoukoli denní dobu a kdekoli,
ať už jste právě doma, v práci či
na dovolené. Výuku můžete také
přerušit a neomezeně se k ní vracet.
Novější formou vzdělávání
přes internet jsou pak online kurzy, někdy nazývané také webináře. Jedná se o výuku v reálném
čase s živým lektorem. Účastník
se přihlásí v předem určený čas
na svém počítači do virtuální třídy, kde má možnost vidět i slyšet
lektora, sledovat jeho prezentaci
či zapojovat se do diskusí s ostatními účastníky. Tato forma výuky si tedy zachovává výhodu
interaktivity, komunikace s lektorem a účastníky, přitom ale
kurz můžete sledovat z jakéhokoli počítače s internetem. Lektor
tedy „přijde se svým školením až
za vámi“.
Obě výše zmíněné metody
využívá také projekt zaměřený
na občanské vzdělávání, který
s ústředním mottem „Nebuď
ovčan! Občanskou gramotností
proti ovčanství“ přináší návod,
jak se účinně zapojit do občanského života. Projekt se zaměřuje
na pět témat: Aktivní občanství
a participace občanů na veřejném dění, odpovědný přístup
k životnímu prostředí, odpovědný přístup k financím, multikulturalizmus a prevence extremismu a Dobrovolnictví.
Všechny kurzy jsou realizovány zdarma a srozumitelnou formou s důrazem na praktické pojetí a využití. Pokud si tedy chcete vyzkoušet zdarma moderní
výukové metody v praxi a přiučit
se občanským dovednostem, navštivte projektové stránky www.
nebudovcan.cz, kde najdete termíny i detailní informace.
Jana Kamínková
Celý název projektu: „Podpora,
stimulace a propagace dalšího
vzdělávání jednotlivců v oblasti
odborných a obecných kompetencí“, reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0206.
Projekt je financovaný Evropskou
unií a státním rozpočtem České
republiky.
Vimperské noviny 9/2013
[email protected] 388 402 264
Pozvánka na kynologický závod
Kynologický klub Vimperk zve
všechny příznivce psích závodů
na oficiální závod ve zdatnostech
psů (stopování, poslušnost, obrana). Závod se bude konat v neděli
15. 9. 2013 od 8.30 hodin na kynologickém cvičišti ve Vimperku.
Závod proběhne ve třech katego-
dá se ze 6 lekcí. Počet účastníků
je omezen na max. 10 psů.
Podrobnější informace a přihlášky získáte na adrese:
[email protected]
com nebo tel. 702 007 562.
Michal Šmíd, DiS,
ZKO Vimperk
Pojďte s námi
První poprázdninový sobotní výlet Spolku na ochranu šumavské přírody povede 21. září
z Vimperka od Ekonomické školy
přes Brantlův dvůr, kolem vojenské vodárny a přes Klášterec zpět
do Vimperka k hotelu Terasa.
Po trase cca 10 km dlouhé do-
Vzdělávací kurz
„Základní kurz pro denní
matky/otce“
Chcete se zdokonalit v péči
o své děti? Nebo teprve plánujete děti mít? Pracovali byste rádi
s malou skupinkou dětí? Právě
pro vás je určen tento vzdělávací
kurz v celkovém rozsahu 36 hodin, který se bude konat v našem
Rodinném a mateřském centru
Bodlina v průběhu října 2013.
Dozvíte se více o dětských potřebách a jejich uspokojování,
o psycho-motorickém a osobnostně-sociálním vývoji dítěte
ve věku 1–7 let, o výchovných
stylech a jejich silných i slabých
stránkách, získáte zásobník her
a zajímavých aktivit pro děti
a mnohé další.
Vzdělávací kurz je zdarma, veškeré náklady na lektory
a studijní materiály jsou hrazeny z projektu „Rozvoj místního
partnerství a trhu práce“ realizovaného občanským sdružením
Rozkvět zahrady jižních Čech –
místní akční skupina. Přihlášku
a více informací najdete na našich webových stránkách www.
bodlina.cz nebo přímo v Mateřském a rodinném centru Bodlina.
Mgr. Lenka Kohoutová
Přednáška o resuscitaci
Večerní čas dne 27. 6. 2013 byl
v Rodinném a mateřském centru Bodlina vyplněn přednáškou
o vážném tématu – „Resuscitace nejen u dětí“. Naléhavost
znalostí týkajících se záchrany
života nejen našich nejmenších
samozřejmě vážná věc je, což
ale neznamená, že i povídání
o základních postupech a náležitostech při resuscitaci musí být
za každou cenu strohé a nezáživné. Pan Miroslav Cinádr, člen
Zdravotnické záchranné služby
Jihočeského kraje a záchranář
Horské služby, který přednášku
vedl, pojal celý večer formou známého „škola hrou“, kdy jednotlivé odborné skutečnosti nejprve
vysvětlil a poté také, což všichni
zúčastnění velice kladně ocenili,
demonstroval na figuríně používané pro výcvik a školení nových
zdravotníků. Mezi další přinesené praktické pomůcky lze uvést
ambuvak s resuscitační maskou
(slouží k suplování dechové činnosti při zástavě dechové činnosti organismu) nebo přenosný
defibrilátor (na základě analýzy
srdečního rytmu dává zachránci
zvukové povely a umožňuje tak
rychlou a efektivní pomoc při
zástavě srdce). Výklad a praktické ukázky byly doplněny rovněž
rozmanitými zážitky z praxe,
které byly potvrzením, že práce
záchranářů je náročná fyzicky
i psychicky a že si tito lidé zaslouží velký dík nás všech. Na samém
konci si každý z účastníků ve dvojici mohl na figuríně vyzkoušet
nepřímou masáž srdce a umělé
dýchání z úst do úst. Vzhledem
k maximální spokojenosti všech
s uplynulým večerem je více než
pravděpodobné, že podobná setkání na různá témata týkající se
zdraví a bezprostřední záchrany
života na sebe nedají dlouho čekat. Ze strany pana Cinádra byla
do budoucna přislíbena účast,
takže nic nebrání tomu potkat se
znovu, oživit své znalosti a načerpat nové, neboť nikdo neví,
kdy je využije v praxi a zachrání
tak to nejdražší, co máme…
Ing. Martin Vladyka
riích a prověří všechny zdatnosti
a dovednosti psa. Občerstvení
i posezení na cvičišti zajištěno.
Závod posuzuje rozhodčí
Ing. Lea Šveráková.
Všichni jste srdečně zváni.
Michal Šmíd, DiS,
ZKO Vimperk
Pozvánka na kurzy ovladatelnosti psa
Kynologický klub Vimperk
pořádá kurz základní ovladatelnosti psa.
Kurz je vhodný pro štěňata
od 6 měsíců věku a všechny začátečníky. Probíhat bude vždy
každou neděli od 9 do 10 hodin
na kynologickém cvičišti ve Vimperku od neděle 22. 9. 2013. Sklá-
Mateřské a rodinné centru Bodlina
provodí účastníky paní Jitka Štefflová. Účast veřejnosti je možná
na vlastní náklady a nebezpečí.
Sraz účastníků je v 9.30 hodin,
předpokládaný příchod do Vimperka kolem třinácté hodiny.
Dušan Žampach,
předseda spolku
V sobotu 24. 8. na zámku pokřtil Roma Hajník svou již druhou knihu Vimperk
v zrcadle času.
Slavnostní otevření
Naše prostory jsou již plně
vybavené, dokonce jsou i zahřáté přítomností dětiček, které si zde nejen hrají, ale i cvičí,
učí se anglicky, zpívají a tvoří. Nadešel čas naše Rodinné
a mateřské centrum Bodlina
slavnostně otevřít. Srdečně vás
všechny zveme v pondělí 9. 9.
2013 v 16.00 hodin do našich
prostor v Hřbitovní ul. č. 194.
Přijďte se k nám podívat, poveselit se a připít na zdar chodu
naší „Bodlinky“!
Tým Bodlina, o. s., Vimperk
Vimperské noviny 9/2013 tel. 388 402 [email protected]
Oblastní charita Vimperk
Září – činnosti pro rodiny s dětmi
Adresa: Krátká 125 (1. patro), 385 01 Vimperk,
kontakt: 739 739 886, e-mail: centrum@ fch-vimperk.cz.
Služba pro rodiny s dětmi:
Služby poskytujeme ambulantně ve všedních dnech
od 7.30 hod.–9.00 hod. a od 12.00 hod.–16.00 hod.
nebo přímo u Vás doma (dle vzájemné dohody).
Pomáháme rodinám s dětmi
ve Vimperku a okolí:
• pomáháme rodičům při výchově dětí,
• pomáháme s předškolní
a školní přípravou,
• nabízíme doprovod dětí
do školy, k lékaři,
• nabízíme podporu osob při
jednání na úřadech, ve školách,
• nabízíme pomoc v jakékoliv
obtížné situaci rodiny,
• pomáháme rodinám při zadlužení,
• pomáháme rodinám ohroženým sociálním vyloučením,
• poskytujeme potravinovou
pomoc rodinám v hmotné nouzi,
• nabízíme krizovou intervenci – jedná se o formu pomoci,
která je určená osobám v nepříznivé krizové situaci, při které
poradíme a pomůžeme,
• nabízíme sociální terapii
– cílem je dosahovat žádoucích
změn v chování člověka i v jeho
sociálním okolí.
• Internetové poradenství
na e-mailové adrese:
[email protected]
V minulém vydání Vimperských novin jsme Vás informovali o dluhové problematice.
Konkrétně co byste měli vědět,
než si půjdete půjčit. V dnešním
čísle se budeme zabývat navazujícím tématem:
niku nebo dovolenou…). Důležité je také hlídat si splátkový
kalendář, nejjistější je mít trvalý
příkaz v bance a dávat si pozor,
zda máme dostatečné finance
na účtu. Vždy si hlídejte termíny
splátek, pokud svůj dluh splácíte
složenkou. Nikdy nevyhazujte
účty nebo potvrzení o splátkách
ani jiné doklady týkající se plateb.
Když zjistíte, že začínáte mít
problémy hradit splátky, zamyslete se nad hospodařením, tzn.
snižte na minimum nepotřebné
výdaje (poplatky za telefon, TV,
internet a jiné). Pokud se stane,
že nemáte peníze na splátky, vždy
komunikujte s věřitelem, a to buď
písemně, nebo osobně, telefonická komunikace je nevhodná,
protože ji nemáte jak doložit.
Nikdy si neberte další půjčku,
abyste zaplatili půjčku, kterou
již máte. Tímto byste se dostali
do dluhové pasti. Od svých dluhů
neutíkejte a včas je řešte, protože
jinak Vám budou dluhy narůstat.
Domluvte se na nižších splátkách
(sjednání nového splátkového kalendáře). Věřitelé jsou přístupní
dohodám.
Pokud potřebujete poradit, obraťte se na nás.
Dluhová problematika –
co byste měli vědět, když
už dlužíte
Tím, že jste si vzali půjčku,
máte závazek a stali jste se dlužníkem. Dlužník je osoba, která
na základě smlouvy přijala peněžní prostředky a je vázána
povinností závazek plnit. Věřitel
je osoba, která poskytla své peněžní prostředky druhé smluvní
straně a která má právo na plnění
určitého dluhu. Půjčkou se rozumí všechny případy, kdy jedna
strana smluvního vztahu (věřitel) půjčí na dobu určitou druhé smluvní straně (dlužníkovi)
určitou peněžní částku. Půjčené
peníze přecházejí z vlastnictví
věřitele do vlastnictví dlužníka
s tím, že po uplynutí dohodnuté
doby je dlužník povinen peněžitou částku vrátit.
Pokud jste si již půjčku vzali,
neuvažujte o žádné jiné půjčce
(jako je např. půjčka od nebankovních společností, leasing
na auto, využití kreditní karty,
splátkový prodej – na elektro-
Všechny naše služby jsou
poskytované bezplatně – anonymně – diskrétně.
Služby jsou financované z dotace Ministerstva práce a sociálních věcí, Rady vlády ČR, z příspěvku města Vimperk a grantu
Jihočeského kraje.
Dále bychom Vám chtěli připomenout probíhající projekt
s názvem: Šance.
Naše organizace se snaží poskytovat komplexní služby rodinám s dětmi, a proto jsme pro
Vás připravili projekt s názvem
Šance. Cílem tohoto projektu je
zvýšit rodičovské kompetence.
Tohoto cíle se budeme snažit
dosáhnout pomocí rozmanitých
aktivit, kterých se budou rodiče
aktivně účastňovat, tzn. budeme
s rodiči pracovat formou tréninkových aktivit či diskusních
skupin.
Budeme realizovat přednášky
na tato témata:
Lektor: Mgr. Kačerová Irena.
• Ontogenetický vývoj dítěte
a jeho příprava na vstup do základní školy.
• Vývoj řeči a prevence poruch učení.
• Efektivní výchova dítěte,
využívání odměn a trestů ve výchově.
• Domácí příprava s dítětem,
které má problém ve výuce.
Lektor: Bc. Romana Trojanská.
• Opoziční vzdor, porucha attachmentu.
• Šikana, kyberšikana.
• Prevence krizových situací
se zaměřením na děti a dospívající.
• Komunikace s dětmi.
• Dluhová problematika, dluhové pasti.
Lektor: Andrea Kavanová, DiS.
• Drogová závislost a rodina.
• Poruchy příjmu potravy
(anorexie, bulimie).
S. Novotná, DiS.,
A. Kavanová, DiS.,
soc. pracovnice OCH Vimperk
Kriminalitu zastavit nedokáží,
pomáhat jejím obětem však umí
už 22 let.
Oběti několik desítek případů té nejzávažnější kriminality
již letos nalezly pomoc v Bílém
kruhu bezpečí, konkrétně v poradně v Českých Budějovicích.
Trauma, mnohdy na celý život, si
nesou nejenom oběti a pozůstalí, ale i jejich příbuzní. Od ledna
tohoto roku je všem lidem traumatizovaným trestným činem
k dispozici bezplatně pomoc
případového manažera Bílého
kruhu bezpečí. Ten je připraven
obětem poskytnout okamžitou
pomoc v náročné životní situaci.
Jedná se především o zvládnutí
různorodých aktuálních potřeb,
poskytnutí právních informací
a psychologické podpory. Případně umí zprostředkovat terapeutický programu, který poskytne
Bílý kruh zdarma zvlášť zranitelným obětem v rozsahu deseti
sezení.
I v období letních prázdnin
byla tato služba dostupná bez
omezení.
V tomto roce případová manažerka Bílého kruhu bezpečí
nejčastěji pomáhala obětem loupežných přepadení, znásilnění,
sexuálního zneužívání, domácího násilí, stalkingu a v několika
případech také pomáhala obětem pokusu vraždy a pozůstalým
po obětech.
Potřebujete-li v Jihočeském
kraji pomoc, stačí v pracovní
dny zavolat na číslo 734 479 644.
Poradna sídlí na adrese Riegrova 51 v Českých Budějovicích.
K dispozici je 24 hodin denně,
7 dní v týdnu. Telefonickou krizovou pomoc Bílého kruhu bezpečí získáte na telefonním čísle
257 317 110.
Bc. Lenka Suková,
případová manažerka BKB,
[email protected]
AKCE MO STP VIMPERK
září–prosinec 2013
• 5. 9. 2013 – plavba lodí
po INNU ze Schardingu. Návštěva chrámu Maria Hilfe v Pasově.
Odjezd aut. nádraží 6.30 h.
• Hydroterapie Waldkirchen
– 5. 10., 2. 11., 7. 12. 2013 odjezd
aut. nádraží v 8 h.
• Maďarsko – lázně Bükfürdő
od 17. 11. do 21. 11. 2013. Odjezd
7. h. z aut. nádraží.
• Prosinec – divadelní představení ve spolupráci s MěÚ
Vimperk. Datum bude u přesněno ve vývěsní skříňce u knihovny.
Dále chci upozornit naše členy
na možnost objednat se na pedikúru u pí Důrové na telefonním
čísle 388 415 421 v termínech
27. 9., 25. 10., 22. 11., 20. 12. 2013
(průkaz s sebou). Cena pedikúry
bude 150 Kč.
Za výbor MOSTP
V. Zwettlerová
Vimperské noviny 9/2013
[email protected] 388 402 264
Kulturní přehled
MěKS Vimperk
Čtvrtek 5. 9. 2013, 10.00 hodin.
AKADEMIE SENIORŮ
Zápis do 5. ročníku seniorského vzdělávání.
Sobota 7. 9. 2013, 19.00 hodin.
ŠUMAVSKÝ KORBEL
Tradiční setkání harmonikářů v netradičním čase.
Vstupné dobrovolné.
Středa 11. 9. 2013, 20.00 hodin.
LUCIE RÉDLOVÁ
Kytarový recitál české zpěvačky a písničkářky.
Vstupné dobrovolné.
Vimperk
Čtvrtek 12. 9. 2013, 10.00 hodin.
AKADEMIE SENIORŮ
Zápis do 5. ročníku seniorského vzdělávání.
Čtvrtek 12. 9. 2013, 19.00 hodin.
DIVADELNÍ SPOLEK PIKI VOLYNĚ:
PODZIM ŽIVOTA JE KRÁSNÝ
Humornou inscenaci o tom, kterak se žije v domově důchodců.
Divadelní představení, vstupné 60 Kč.
Pondělí 16. 9. 2013, 15.30 hodin.
ZASTUPITELSTVO MĚSTA VIMPERKA
Úterý 17. 9. 2013 – pátek 20. 9. 2013
NATURVISION
Dvanáctý ročník čtyřdenního filmového festivalu o zvířatech
a přírodě. Česko-německý projekt s velkým kulturním, vzdělávacím
a společenským významem. Součástí festivalu je mezinárodní
fotosoutěž, filmová soutěž, výstavy, dětská výtvarná soutěž
a studentský fotografický workshop.
Čtvrtek 19. 9. 2013, 18.00 hodin, kaple zámek.
ROMAN SZPUK: CHRAPLAVÉ CHORÁLY
Křest nové knihy Romana Szpuka obsahující lyrickometeorologické črty, nejčastěji ze Šumavy.
Vimperské noviny 9/2013 tel. 388 402 [email protected]
Pondělí 23. 9. 2013, 17.00 hodin.
MNICHOV 1938
Poradce ministra obrany PhDr. Eduard Stehlík o událostech, které
změnily svět.
Přednáška, beseda, vstupné dobrovolné.
Pondělí 24. 9. 2013, 13.00 hodin.
TÝDEN CHARITY
Konzultační seminář a zahájení výstavy připravené na základě
společného projektu Jihočeského kraje a Diecézní charity České
Budějovice. Prezentační výstava bude veřejně přístupná od 24.
do 30. září 2013 v přísálí MěKS.
Středa 25. 9. 2013, 19.00 hodin.
VIMPERK V ZRCADLE ČASU
Další z dílů toulek starým Vimperkem. Možnost koupě
a autogramiáda nové knihy Romana Hajníka Vimperk v zrcadle
času.
kino Šumava Vimperk
Úterý 3. 9. 2013, 20.00 hodin.
VŠICHNI DOBŘÍ RODÁCI – FK, P-100
Drama / komedie, Československo, 1968, 115 min.
Režie: Vojtěch Jasný.
Scénář: Vojtěch Jasný.
Kamera: Jaroslav Kučera.
Hudba: Svatopluk Havelka, Jan Seidel.
Hrají: Radoslav Brzobohatý, Věra Galatíková, Vlastimil
Brodský, Eva Blažková, Waldemar Matuška, Marie
Málková, Vladimír Menšík a další. Téměř už legendární film režiséra Vojtěcha Jasného začíná v jedné
malebné moravské vesnici v květnu 1945. Lidé tady prožívají
nejkrásnější dny svého života, večer se všichni scházejí v hospodě
U vola při vínku a muzice, kde hlavní prim vede bezstarostný piják
Zášínek. Přichází však únor 1948.
Neděle 15. 9. 2013, 17.00 hodin.
SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ 2
Animovaný / dobrodružný, Belgie, 2012, 93 min.
Režie: Ben Stassen.
Hrají: Isabelle Fuhrman, Melanie Griffith, Billy Unger.
Sammy a Ray, dva nerozluční želví přátelé, si užívají života
u korálového útesu. Jednoho dne je však uloví pytlácká loď a oni se
ocitnou v zajetí ohromného akvária v Dubai. Želvy se ovšem jen
tak nevzdávají a za pomoci svých mláďátek Rickyho a Elly jsou
rozhodnuti dokázat nemožné a dostat se zpět na svobodu
Středa 25. 9. 2013, 20.00 hodin.
HAŠIŠBÁBA
TANEČNÍ
Pátek 27. 9. 2013, 19.00 hodin – taneční škola Tomáše Gaudníka,
taneční pro mládež.
Neděle 29. 9. 2013, 18.00 hodin – taneční pro dospělé.
AKCE SPOLKŮ A ORGANIZACÍ
Úterý 3. září 2013.
Komedie / drama / krimi, Francie, 2012, 87 min.
Režie: Jérôme Enrico.
Scénář: Jérôme Enrico.
Hrají: Bernadette Lafont, Carmen Maura.
Paulette je zapšklá stará babka žijící sama v paneláku
na předměstí Paříže. Důchod má malý, exekuce jí zabavila skoro
všechen nábytek, odstřihli jí telefon a ona neví, jak dál. Jednoho
večera se stane náhodným svědkem pochybného obchodu. Vidí
v tom znamení osudu a rozhodne se, že začne prodávat hašiš.
A proč by ne? Paulette byla kdysi cukrářkou. Její smysl pro obchod
i kuchařský talent jsou pro ni dostatečnými trumfy, aby našla
originální řešení k provozování svého nového „povolání“. Přesto ale
není jednoduché stát se ze dne na den dealerem!
ZLATÁ HVĚZDA
FILMOVÁ PROJEKCE PRO ŠKOLY – G a SOŠ, Vimperk
Edith Piaf. Tristan a Isolda Neděle 8. 9. 2013, 14.00 hodin.
MEMORIÁL JAROSLAV KOUBKA – BALUA
Celtovaná. Zcela netradiční sportovní disciplína pro malé i velké,
při které jde především o dobrou zábavu. Navíc je spojená
s opékáním špekáčků. Pořádá Junák.
Sobota 21. 9. 2013, 7.00 hodin.
POCHOD NA CHŮDÁCH
Chůdyklub Vimperk vyráží po Zlaté stezce od hraničního přechodu
ve Strážném do Freyungu. A jak jinak než na chůdách. V případě
nepřízně počasí se akce ruší.
Sobota 21. 9. 2013, 19.00 hodin.
BOLO Christ
Rock punk rap worship.
Křesťanská kapela z Tachova. Sobota 14. 9. 2013, 17.00 hodin.
SETKÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ JITONY
Během akce proběhne promítání snímků z Jitony a z historie
Vimperka, o hudbu se postará Vladimír Pilný.
Pátek 27. 9. 2013, 20.00 hodin.
TLUSTÁ BERTA, JAKSI TAKSI
Vstupné: předprodej 150 Kč, na místě 180 Kč.
Vimperské noviny 9/2013
[email protected] 388 402 264
Program
Mezinárodní filmový festival
o zvířatech a přírodě
Vimperk 17. – 20. září 2013
Den
Čas promítání
Program
Úterý 17. září 2013
08:15 – 09:15 (57 min)
dopoledne:
09:30 – 11:00 (86 min)
11:15 – 12:55 (97 min)
17:00 – 18:35 (95 min)
odpoledne:
19:00 – 20:40 (96 min)
Malá pampeliška: Keks počítá sedm teček (8 min)
Hassani a jeho žraloci obrovš� (25 min) – Cena NaturVision – lmy pro d��
Pampeliška: Krtek – neviditelný podnájemník (24 min) – nominace na Cenu NaturVision – lmy pro d��
Můj přítel Tamtam (17 min)
Divoké Německo – Lužice (44 min) – 2. Velká lmová cena NaturVision
Checker Can – Opice (25 min)
Bionika 2 – Nejlepší nápady přírody – Extrémy (53 min)
O snění, tulení i mazlení – Surikaty (44 min)
Můj přítel Tamtam (17 min)
Bionika 2 – Nejlepší nápady přírody – Extrémy (53 min)
Checker Can – Opice (25 min)
Kulturní krajiny Evropy – Jižní Tyrolsko (52 min)
O snění, tulení i mazlení – Surikaty (44 min)
Středa 18. září 2013
08:30 – 09:20 (50 min)
dopoledne:
09:30 – 11:10 (97 min)
11:30 – 13:05 (95 min)
17:00 – 18:45 (103 min)
odpoledne:
19:00 – 21:05 (122 min)
Malá pampeliška: Keks a skokan (8 min)
Můj přítel Tamtam (17 min)
Checker Can – Opice (25 min)
Bionika 2 – Nejlepší nápady přírody – Extrémy (53 min)
O snění, tulení i mazlení – Surikaty (44 min)
Divoké Německo – Lužice (44 min) – 2. Velká lmová cena NaturVision
Cesty zebřích stád (51 min) – Nejlepší kamera
Kulturní krajiny Evropy – Jižní Tyrolsko (52 min)
Cesty zebřích stád (51 min) – Nejlepší kamera
Gepardí slzy (29 min)
Zelený zázrak – les (93 min) – nominace na Velkou lmovou cenu NaturVision
Čtvrtek 19. září 2013
08:15 – 09:15 (57 min)
dopoledne:
09:30 – 11:05 (93 min)
11:15 – 12:55 (97 min)
17:00 – 18:35 (93 min)
odpoledne:
19:00 – 20:40 (97 min)
Malá pampeliška: Keks počítá sedm teček (8 min)
Checker Can – Opice (25 min)
Pampeliška: Krtek – neviditelný podnájemník (24 min) – nominace na Cenu NaturVision – lmy pro d��
Můj přítel Tamtam (17 min)
Hassani a jeho žraloci obrovš� (25 min) – Cena NaturVision – lmy pro d��
Cesty zebřích stád (51 min) – Nejlepší kamera
Bionika 2 – Nejlepší nápady přírody – Extrémy (53 min)
O snění, tulení i mazlení – Surikaty (44 min)
Hassani a jeho žraloci obrovš� (25 min) – Cena NaturVision – lmy pro d��
Pampeliška: Krtek – neviditelný podnájemník (24 min) – nominace na Cenu NaturVision – lmy pro d��
Divoké Německo – Lužice (44 min) – 2. Velká lmová cena NaturVision
Bionika 2 – Nejlepší nápady přírody – Extrémy (53 min)
O snění, tulení i mazlení – Surikaty (44 min)
Pátek 20. září 2013
08:10 – 09:20 (66 min)
dopoledne:
09:30 – 11:10 (97 min)
11:30 – 13:05 (95 min)
Pampeliška: Krtek – neviditelný podnájemník (24 min) – nominace na Cenu NaturVision – lmy pro d��
Můj přítel Tamtam (17 min)
Checker Can – Opice (25 min)
Bionika 2 – Nejlepší nápady přírody – Extrémy (53 min)
O snění, tulení i mazlení – Surikaty (44 min)
Divoké Německo – Lužice (44 min) – 2. Velká lmová cena NaturVision
Cesty zebřích stád (51 min) – Nejlepší kamera
Vstupné na jeden programový lmový blok: 30 Kč.
Předprodej a prodej vstupenek v MěKS Vimperk.
Dopolední představení určena pro školy! Změna programu vyhrazena!
Rezervace dopoledních školních představení od 2. 9. 2013 výhradně na MěÚ Vimperk - Lenka Švecová, tel.: 388 402 263,
602 236 484, [email protected]
Realizováno s nanční účas� Jihočeského kraje
Vimperské noviny 9/2013 tel. 388 402 [email protected]
Pozvánka na 12. ročník fes�valu NaturVision ve Vimperku
Město Vimperk zve malé i velké milovníky lmů na to nejlepší ze současné mezinárodní produkce lmových dokumentů o zvířatech a přírodě.
Bionika 2 – Nejlepší nápady přírody – Extrémy
(Bionik 2: Die besten Ideen der Natur – Extreme)
Režie: John Capener, Rakousko 2012, 53 min
Aby se zvířata mohla vypořádat i s extrémními životními podmínkami, potřebují k tomu co nejlepší, nejodolnější a nejranovanější
výbavu. Během tří a půl miliardy let musela evoluce stále přicházet
s novými, stále chytřejšími prvky a recepturami. Při bližším pozorování zjišťujeme, že příroda mnoho našich složitých technických
problémů už vyřešila. Musíme se jen dobře dívat.
Checker Can – Opice
(Checker Can: Der Affen-Check)
Režie: Irina Kosean, Německo 2012, 25 min
Na světě žije okolo 350 druhů opic. S některými se Checker Can přímo setká, například se severoafrickými makaky magoty, kteří našli
svůj nový domov v oboře Affenberg v Salem u Bodamského jezera,
nebo se šimpanzi v Serenge�-Parku v Hodenhagenu. Can přitom
hledá odpovědi na důležité otázky: Kdo se může stát vůdcem tlupy? Proč si opice vzájemně probírají srst? Mohou se opice smát?
Zelený zázrak – les
(Das grüne Wunder – Unser Wald)
Režie: Jan Ha�, Německo 2012, 93 min – nominace na Velkou lmovou cenu NaturVision
Film Jana Ha�a, který byl speciálně natočen pro promítání na velkých plátnech, nás svými elegickými záběry provází nejkrásnějším
a nejrozmanitějším domácím životním prostředím – lesem. In�mní
pozorování života známých druhů střídají příběhy obyvatel lesa,
které téměř nikdo nezná. V závěru prolíná jednotlivými záběry lesa
také nová, radikální myšlenka moderního způsobu ochrany přírody.
Gepardí slzy (Die Tränen des Geparden)
Režie: Angela Graas, Německo 2012, 29 min
Podle staré pohádky obyvatel namibijské buše se u geparda kdysi
objevily stopy slz v srs� na obličeji, když bylo jedné gepardici ukradeno mládě. Také gepardí bratři Tearmark a Ayla ztra�li svou matku
a byli vychováni v areálu Naankuse Wildlife Sanctuary. Nyní jsou
už čtyři roky staří a mají být vypuštěni do volné přírody na okraji
pouště Namib.
Hassani a jeho žraloci obrovš�
(Hassani und seine Walhaie)
Režie: Frank Feustle, Německo 2013, 25 min – Cena NaturVision – lmy pro dě�
Hassani žije na Mai, malém tropickém ostrově u pobřeží východní Afriky. Každou volnou minutu tráví na moři u svých nejoblíbenějších zvířat – žraloků obrovských. Dokonce se zapojil i do služeb
výzkumu: jednou ročně počítá a fotografuje tyto velmi ohrožené
mořské velikány.
Kulturní krajiny Evropy – Jižní Tyrolsko
(Kulturlandscha�en Europas – Süd�rol)
Pampeliška: Krtek – neviditelný podnájemník
(Löwenzahn: Maulwurf – Der unsichtbare Untermieter)
Režie: Herwig Fischer, Německo 2012, 24 min – nominace
na Cenu NaturVision – lmy pro dě�
Fritz a jeho pes Keks právě poznali svého nového podnájemníka
– krtka. Fana�k Heinz Kluthe, který touží po zavedení dokonalého
pořádku, chce ale vyhnat všechny škůdce, především pak krtky. Fritz mu samozřejmě nechce pomáhat a popudí si pro� sobě všechny sousedy. Musí tedy najít opravdu dobré argumenty pro to, aby
mohl spolu se svým malým podnájemníkem zůstat v Elchwinkelu.
Malá pampeliška: Keks a skokan
(Löwenzähnchen: Keks und der Tümpelspringer)
Režie: Manuela Stacke, Německo 2012, 8 min
Copak to kváká v rákosí? Pes Keks se opět vydává na dobrodružství. Zvědavý čtyřnožec vypátrá svým citlivým nosem žabáka Ferdinanda, mistra skoku a mnohonásobného ta�nka! Ten se Keksovi
pochlubí se svými potomky, kteří ale jako žáby vůbec nevypadají...
Malá pampeliška: Keks počítá sedm teček
(Löwenzähnchen: Keks zählt sieben Punkte)
Režie: Manuela Stacke, Německo 2012, 8 min
Bernský salašnický pes Keks uslyší ve své zahradě bzučení. Odkud
pochází a kdo se za ním skrývá? Není vůbec jednoduché vypátrat
neposedné slunéčko sedmitečné. Mezi listy a větvemi objeví Keks
svou novou kamarádku. Má černé tečky a nádherná červená křídla.
Jestlipak by tečky slušely i Keksovi?
Můj přítel Tamtam (Mein Freund Tamtam)
Režie: A�la Dávid Molnár, Maďarsko 2012, 17 min
Už jen 50 nosorožců sumaterských žije v džungli na Borneu. Tamtam je jedním z nich. Palmové plantáže neumožňují, aby se nosorožci mohli setkat a pářit. Malá zvědavá moucha se s Tamtamem
seznámí a představí malým divákům práci Leibnizova ins�tutu pro
výzkum zvířat žijících v zoologických zahradách i ve volné přírodě,
který se snaží zachránit tyto nosorožce.
Cesty zebřích stád (Der Streifzug der Zebras)
Režie: Adrian Bailey, Robyn Keene-Young, kamera: Adrian
Bailey, Rakousko 2013, 51 min – Nejlepší kamera
Když se nad pouš� Kalahari objeví bouřkové mraky, které oznamují
začátek období dešťů, hrabe už 20 000 zeber nervózně svými kopyty. První kapky sotva stačí dopadnout na vyprahlou poušť a už začíná jeden z největších tahů zvířat v jižní Africe. Film dokumentuje
putování zeber od řeky Bote� k travnatým savanám na okraji solných pánví Makgadikgadi, kde se od nepamě� rodí jejich hříbata.
O snění, tulení i mazlení – Surikaty
(Vom Kuscheln, Träumen und Schmusen – Erdmännchen)
Režie: Chris�an Herrmann, Německo 2012, 44 min
Z nory postupně vylézají surikaty, stavějí se na zadní nohy a mžourají do slunečních paprsků. Co se ale děje, když opět zmizí ve své
noře? Jak surikaty spí? Mazlí se také? Jak chrání své území? Společně s výzkumníky curyšské univerzity hledal odpovědi na tyto otázky
i tým Bavorské televize.
Režie: Susann Reichenbach, Německo 2012, 52 min
Divoké Německo – Lužice
(Wildes Deutschland – Die Lausitz)
Rozkvetlé horské pastviny, nekonečné ovocné plantáže, roman�cké vesničky – tak známe jižní Tyrolsko. Ale zemědělství je tady pro
člověka stálou výzvou, převážnou většinu regionu to�ž tvoří vysoké kamenné hory. Film představuje obyvatele, kteří se tu zabydleli,
jako například rodinu horského sedláka v národním parku S�lfser
Joch, horolezce Reinholda Messnera na jeho samozásobitelském
statku nebo pěs�tele jahod v údolí Martelltal.
Daleko na východě Německa leží Lužice. V „zemi �síce rybníků“
žijí zvířata jako vydra nebo bukač velký, v lužních lesech dokonce
vychovávají své mladé potomky i losi. Jen o několik kilometrů dál
za sebou dlouholetá těžba hnědého uhlí zanechala navršené haldy
hlušiny a vodní nádrže. Příroda se sem ale vrací – bývalými vojenskými cvičiš� dnes procházejí vlčí smečky a jeleni evropš�.
Režie: Henry M. Mix, Německo 2013, 44 min – 2. Velká lmová cena NaturVision
Vimperské noviny 9/2013
[email protected] 388 402 264
Nabídka kroužků DDM Vimperk
Zájmová činnost začíná 30. září 2013 a končí 1. června 2014. Přihlášky neposílejte emailem ani poštou. Je nutno předat je osobně při
zápisu do zájmových kroužků. Zápis do zájmových kroužků se koná
v měsíci září (říjnu) vždy od 9.00 do 11.00 a od 13.00 do 16.00 hodin
v prostorách DDM Vimperk, Smetanova 405, (úterý–čtvrtek), nebo
jiný den po telefonické domluvě. Činnost kroužků bude zahájena
v pondělí 30. září 2013, dle rozvrhu. V nabídce je uveden den a čas
schůzek. Kroužky se otevřou v závislosti na počtu zájemců, kteří
odevzdají přihlášku. Uvedená výše zápisného u jednotlivých kroužků
se týká celého školního roku 2013/2014. Každý zájemce zaplatí
úhradu v kanceláři DDM do 30. 10. 2013 (pondělí–čtvrtek od 13.00
do 17.00 hodin). Lze platit i převodem s určeným VS, který vám bude
sdělen v kanceláři DDM. Bližší informace a přihlášku do kroužku
můžete získat přímo v DDM, Vimperk nebo na internetové adrese
www.ddmprachatice.cz. Adresa: Dům dětí a mládeže, Smetanova
405, 385 01 Vimperk. Telefon, fax. 388 411 164, 776 325 146,
605 370 746; [email protected]
Aktivity pro nejmenší
Kamarád
Hry, četba, cvičení a tvoření, pro
maminky s dětmi,
vedoucí Štěpánka Havrdová,
v DDM, čtvrtek 9.30–11.00,
700 Kč, 1. schůzka 3. 10.
Přírodovědné
Rybářský kroužek
Poznávání ryb a jiných živočichů v českých tocích a stojatých
vodách, jehož cílem je příprava
na získání rybářského lístku.
Děti se naučí základní techniky
rybaření,
7–17 let, vedoucí Milan Sojka,
v DDM,
čtvrtek 16.00–18.00, 500 Kč,
1. schůzka 3. 10.
Taneční kroužky
DANCING QUEEN N OV I N K A
Taneční prvky koordinace pohybu v souladu s hudbou, estetické
cítění, rytmičnost, synchronizace a prostorová orientace.
7–15 let, vedoucí Jana Kalinová,
tělocvična ZŠ Smetanova 405,
pátek 13.00–14.30, 700 Kč,
1. schůzka 4. 10.
Estetické
Výtvarný kroužek
Kresba, malba, grafické techniky.
Založen na tvořivosti dětí,
využívá různé nové výtvarné
techniky a materiály, individuální přístup, příprava na talentové
zkoušky pro výtvarné obory.
6–15 let, vedoucí Alena Kofroňová, v DDM,
středa (nebo čtvrtek) 15.00–
16.30, 800 Kč, 1. schůzka 2. 10.
Výtvarný s keramikou
Malování na sklo, malba, grafika, mozaiky, modelování,
7–15 let, vedoucí Jitka Martanová, v DDM,
úterý 13.00–14.30, 900 Kč,
1. schůzka 1. 10.
Keramika I.
Modelování a práce s hlínou,
začátečníci,
5–8 let, vedoucí Jitka Martanová, v DDM,
středa 13.00–14.00, 700 Kč,
1. schůzka 2. 10.
Keramika II. – pokročilí
Modelování a práce s hlínou,
modelování podle vlastních
návrhů, což zahrnuje užitkové
a ozdobné předměty – reliéfy,
plastiky, nádobky aj. dekorace
pomocí glazur, engob, barvítek,
8–18 let, vedoucí Jitka Martanová, v DDM,
úterý 14.30–16.00, 900 Kč,
1. schůzka 1. 10.
Keramika III. – pokročilí
Modelování a práce s hlínou,
modelování podle vlastních
návrhů, což zahrnuje užitkové
a ozdobné předměty – reliéfy,
plastiky, nádobky aj. dekorace
pomocí glazur, engob, barvítek,
točení na hrnčířském kruhu,
odlévání do forem,
8–18 let, vedoucí Jitka Martanová, v DDM,
středa 14.15–16.30, 900 Kč,
1. schůzka 2. 10.
Keramika IV. – pro zdravé
i handicapované děti
Modelování a práce s hlínou,
modelování podle vlastních
návrhů, dekorace pomocí glazur
a engob,
9–16 let, vedoucí Štěpánka
Havrdová, v DDM,
čtvrtek 15.00–16.30, 900 Kč,
1. schůzka 3. 10.
Rukodělné kroužky
Ostatní
Tvořivé čarování
Práce s korálky, s textilem, výroba šperků a oděvních doplňků
z různých materiálů,
8–18 let, vedoucí Štěpánka
Havrdová, v DDM,
pondělí 14.30–16.00, 800 Kč,
1. schůzka 30. 9.
Kroužek vaření –
začátečníci
Pro děti, které rády pomáhají
v kuchyni a chtějí se zdokonalit
v přípravě pokrmů a základech
stolování.
6–15 let, vedoucí Michal Šimek,
(profesionální kuchař), v DDM,
pondělí15.00–17.00, 750 Kč.
Kroužek bude 2 x za měsíc,
1. schůzka 30. 9.
Dovedné ruce
Tvorba dárků, šperků, dekorací,
6–15 let, vedoucí Eva Kubišová,
v DDM,
pondělí, 14.30–16.30, 800 Kč,
1. schůzka 30. 9.,
středa 14.30–16.30, 800 Kč,
1. schůzka 2. 10.
Hudební kroužky
Zdravé pískání
Pískání pro radost a zdraví,
správné dýchání – pro děti
alergické,
5–11 let, vedoucí Eva Kubišová,
v DDM,
pondělí 13.00–14.00, 500 Kč,
1. schůzka 30. 9.
Kytara
Kroužek je zaměřen především
na zvládnutí doprovodu písní
pomocí akordových kytarových
značek,
8–15 let, vedoucí Libuše Netáhlová, v DDM,
pátek 15.00–16.00, 550 Kč,
1. schůzka 4. 10.
Zpěv s Libou
Sólový a vícehlasý zpěv,
7–15 let, vedoucí Libuše Netáhlová, v DDM,
pátek 16.00–17.30, 550 Kč,
1. schůzka 4. 10.
Technika
Radiotechnický kroužek
Činnost kroužku bude materiálně podporována Střední školou
Vimperk a firmou ROHDE
SCHWARZ Vimperk.
Vhodný pro děti od 10 let.
Seznámení se základy radiotechniky.
Je zaměřen na elektroniku
a stavbu jednoduchých elektronických zařízení, měřicích
a zkoušecích přístrojů. Zájemci
zde získají znalosti, které mohou
být prospěšné pro učební obor,
následné studium nebo zájmovou činnost.
Vedoucí Daniel Tomášek.
1. schůzka bude ve středu 2. 10.
ve 14.30 v DDM, kde bude den
a čas schůzek upřesněn, 550 Kč.
Kroužek vaření –
pokročilí N OV I N K A
Pro děti, které už umí trochu
vařit a chtějí se dále zdokonalovat v přípravě pokrmů a základech stolování.
6–15 let, vedoucí Radoslav
Spurný, (profesionální kuchař),
v DDM, pondělí15.00–17.30,
850 Kč.
Kroužek bude 2 x za měsíc
1. schůzka 30. 9.
Divadélko
Náplň: od základních divadelních dovedností, přes hlasovou
průpravu, pohybovou průpravu,
práci s rytmem, textem, k tvorbě divadelního představení
nácvik pohádky.
Vedoucí Libuše Netáhlová,
v DDM,
6–10 let, úterý 15.30–16.30,
550 Kč, 1. schůzka 1. 10.,
10–15 let, úterý 16.30–18.00,
600 Kč, 1. schůzka 1. 10.
Dramatický kroužek
Tornádo
Vedle učení se textu se děti učí
také vyjadřovat své myšlenkové
pochody a emoce, rozvíjet řeč
a slovní zásobu, komunikovat
a spolupracovat s ostatními,
pohybovat se na jevišti. Velmi
důležitou složkou dramatické výchovy je pocit zdravého
sebevědomí a celkový rozvoj
osobnosti.
Vlastní tvorba – pohádky, hry…
Od 15 let a výše, vedoucí Libuše
Netáhlová, v DDM,
úterý 18.00–20.00, 650 Kč,
1. schůzka 1. 10.
Kašpárek N OV I N K A
Děti se budou učit vnímat
loutku jako postavu a oživit ji.
Cílem je pomoci dětem zbavit
se trémy, vést je k tvořivosti,
představivosti a rozvíjet u nich
komunikativní dovednosti. Společně připraví vystoupení pro
děti z mateřských škol, pro své
spolužáky ze ZŠ a rodiče.
8–15 let, vedoucí Eva Kubišová,
v DDM,
úterý 14.00–15.30, 600 Kč,
1. schůzka 1. 10.
Vimperské noviny 9/2013 tel. 388 402 [email protected]
Jazykové kroužky
Hrátky s angličtinou
Výuka hravou formou, seznámení s jazykem pomocí her,
písní a říkadel, důraz kladen
na mluvený projev.
Pro školáky, kteří potřebují
školní učivo nejen pochopit, ale
i procvičit.
7–12 let, vedoucí Mgr. Jana
Doležalová, v DDM,
1. schůzka bude v pondělí
30. 9. v 14.30, den a čas schůzek
bude upřesněn podle zájmu dětí,
600 Kč.
Hrátky s němčinou
Žáci 3., 4., 5., 6. tříd, pokud
chcete poznat jazyk našich sousedů, přijďte mezi nás. Budeme
si hrát, malovat, zpívat, povídat,
vařit – vše v němčině.
Naučíte se mluvit v základních
denních situacích (v obchodě,
u doktora…).
Podle zájmu se utvoří počet
skupin.
9–12 let, vedoucí Mgr. Edita
Wölflová, v DDM,
1. schůzka bude v úterý 1. 10.
ve 14.30, den a čas pravidelných
schůzek bude upřesněn podle
zájmu, 600 Kč.
Sportovní kroužky
Florbal I. – začátečníci
Náplň: technika florbalu, zlepšení fyzické kondice, hra, strečink,
účast na přátelských turnajích.
Hraje se plastovou hokejkou
a lehkým dírkovaným míčkem.
7–9 let, vedoucí Mgr. Jan Líkař,
tělocvična ZŠ Smetanova 405,
pondělí 14.00–15.00, 700 Kč,
1. schůzka 30.9.
Florbal II. – pokročilí
10–15 let, vedoucí Mgr. Jan
Líkař, tělocvična ZŠ Smetanova
405,
středa 14.00–15.00 (nebo
14.30–15.30), 700 Kč, 1. schůzka
2. 10.
Basketbal
Pro všechny kluky i holky od
7 let, přijďte si zahrát, zatrénovat, ale i utkat se v zápase
s kamarády.
Osvojení základních pravidel hry, driblování, nahrávky
na koš.
Pokračování loňského kroužku,
ale i pro nováčky.
Vedoucí Mgr. Jan Heřta, tělocvična ZŠ Smetanova 405,
1. schůzka v úterý 1. 10. v 15.00
(na schůzce bude upřesněn čas
pravidelných schůzek 800 Kč.
Hejbej se… N OV I N K A
Základy míčových a jiných
pohybových her, vyzkoušíte si manipulaci s míčem či
jiným náčiním, budeme se učit
spolupráci ve hře zásady fair
play. Kroužek je určen všem,
kteří rádi sportují. Pro zpestření
budou zařazeny moderní sportovní aktivity ( frisbie, kroket,
házecí kroužky ringo).
Vedoucí Eva Kubišová, tělocvična ZŠ Smetanova 405,
čtvrtek 14.00–15.00, 600 Kč,
1. schůzka 3. 10.
Stolní tenis
Tréninková výuka, spolupráce
s oddílem ST, využití robopongu.
8–16 let, vedoucí Jiří Slavík, Jiří
Hyka,
tělocvična ZŠ Smetanova 405,
pondělí 17.00–18.30, 700 Kč,
1. schůzka 30. 9.
Šachy
„Šachy jsou duševní sport, který
rozvíjí tvůrčí myšlení, paměť,
fantazii, přesnost, vůli. Šachy
jsou pro každého tím, co v nich
hledá. Pro jednoho jsou pouhou
zábavou, pro druhého společenskou záležitostí, pro třetího
sportem, čtvrtý je chápe jako
umění, jiný jim věnuje celý život.
Jejich myšlenkové bohatství je
nevyčerpatelné a neustále se
v nich objevují nové možnosti.“
Michail Tal, šachový publicista
a bývalý mistr světa.
Výuka šachu, soutěže, turnaje
5–18 let, vedoucí Miroslav
Hůlovec, v DDM,
pondělí 16,00–18,00 Kč, 550 Kč,
1. schůzka 30. 9.
Sportovní gymnastika I.
Sportovní gymnastika je
vhodnou formou všestranného
pohybu, který napomáhá správnému držení těla, je vhodná pro
chlapce i děvčata, je to cvičení
nenáročné na výbavu, postačí
cvičky a gymnastický dres nebo
kraťasy a tričko.
Trénink 1 x týdně, 900 Kč, trénink 2 x týdně1 100 Kč.
6–14 let, vedoucí Marie Kotlíková, Helena Roblová,
tělocvična ZŠ Smetanova 405,
středa, čtvrtek 16.30–18.30,
1. schůzka 2. 10.
Sportovní gymnastika II.
Trénink 1 x týdně, 900 Kč, trénink 2 x týdně1 100 Kč.
6–14 let, vedoucí Hana Košnarová, Pavla Uhříčková,
tělocvična ZŠ Smetanova 405,
úterý, pátek 16.30–18.30,
1. schůzka 1. 10.
Sportovní všestrannost
– cyklistika
Trénink 2 x týdně,
8–15 let, vedoucí Mgr. Vojtěch
Huřík, Jan Jedlička,
tělocvična Gymnázia Mírová 540,
pondělí, středa 16.30–18.00,
1 100 Kč, 1. schůzka 30. 9.
Hokej
6–16 let, tréninky dle rozpisu
na zimním stadionu.
Aktivity pro dospělé
Kurz keramiky
Samostatná tvorba.
Pondělí 17.00–20.00, v DDM,
od října 2013.
200 Kč za lekci trvající 3 hodiny.
Kurz keramiky
Lektorka kurzu Jitka Martanová,
středa 17.00–20.00, v DDM,
od října 2013,
200 Kč za lekci trvající 3 hodiny.
Kurz keramiky
Lektorka kurzu. Alena Kofroňová,
čtvrtek 17.00–20.00, v DDM,
od října 2013,
200 Kč za lekci trvající 3 hodiny.
Připravujeme
• DNY otevřených dveří DDM,
• divadelní představení,
• nové výukové programy pro
ZŠ (celoročně),
• Drakiádu (6. října 2013) a Den
dětí v areálu Vodník (červen
2014),
• závody ve sportovní gymnastice,
• Memoriál J. Landové (závod
ve sport. gymnastice),
• bazar sportovních potřeb
(listopad 2013),
– vánoční a velikonoční trhy
v hotelu Anna (prosinec
2013, duben 2014),
• karneval na ledě (únor 2014),
• turnaj ve vybíjené O velikonočního beránka (duben 2014),
• přehlídku činnosti (květen
2014),
• IV. ročník Vimperské divadelní sešlosti (červen 2014),
• tematické výstavy v galerii
DDM (celoročně),
• akce a tábory v období prázdnin.
Tvořivé kurzy
Kurzy budou určeny veřejnosti
(děti i dospělí).
Termíny, cena a téma kurzů
budou vždy včas zveřejněny.
Vimperské noviny, www.ddmprachatice.cz.
Logopedie
Dům dětí a mládeže rozšiřuje
služby pro veřejnost o logopedickou praxi PhDr. Jany
Tláskalové, klinické logopedky.
Jedná se o vyšetření a následné
ošetření řečových, sluchových
i hlasových vad.
Tato služba je bezplatná, je hrazena za zdravotního pojištění
klienta. Logopedická praxe bude
probíhat v DDM, Smetanova
405, Vimperk, v učebně č. 9.
Logopedickou pomoc mohou
využít nejen děti, ale i dospělí.
Na logopedii je nutno se předem
objednat na telefonním čísle
723 442 744. Čas logopedického cvičení bude individuálně
domluven. Na každou návštěvu
vezměte s sebou průkaz vaší
příslušné ZP, notýsek a přezutí
(i pro doprovod). Bližší informace získáte v přímo v DDM,
Vimperk.
Baví vás cyklistika a horská kola? Chcete se zlepšit v technice jízdy nebo
si vyzkoušet atmosféru závodů? Kromě cyklistiky si vyzkoušíte i další sporty
jako lyžování, bruslení, základy skalního lezení a další - to vám nabízí kroužek
Sportovní všestrannost – cyklistika.
Vimperské noviny 9/2013
[email protected] 388 402 264
Blahopřejeme
Občané Vimperska, kteří oslavili svá životní jubilea
v měsíci červenci a srpnu:
Emilie Prošková,
Ludmila Kolmanová,
Marie Hrzigová,
Anna Pešlová,
Růžena Jáchymová,
Marie Turková,
Vlasta Bostlová,
Jan Hryzbil,
Karel Randák,
Jiřina Ondřichová,
Anna Bostlová,
Marie Kotlíková,
Vratislav Brzák,
Alena Šimková,
Marie Herynková,
Marta Kolářová,
Jaroslava Babková,
Ivan Žlábek,
Božena Křížová,
Ladislav Tumpach,
Marie Hadravová,
Karel Reichart,
Helena Jirásková,
Marie Jirkalová,
Marie Málková,
Helena Mašková,
Ludvík Mráz,
Marie Krejsová,
Marie Alešová,
Ludmila Zelenková,
Marie Chválová,
Vlasta Šrámková,
Ivanka Bečvářová,
Růžena Matoušková,
Milan Hrdinka
Růžena Strnadová,
Emilie Nárovcová.
Šumavous
zve všechny děti a rodiče
SOBOTNÍ ODPOLEDNE PLNÉ HER
Město Vimperk přeje touto cestou oslavencům hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti do dalších let.
Helena Váchová, matrikářka
v sobotu 14. září od 14.00
Divadélko Máma a Táta
Loutkové divadlo Bezinka
vyprávění o strašidlech známým autorem
knížek pro děti p. Klimkem
hry s včelí tematikou
tvořivé dílničky
Změna programu vyhrazena.
Pořadatel: dětské centrum Šumavous, U Sloupů 11 (areál bývalých kasáren),
Vimperk. Parkování v areálu. Občerstvení zajištěno.
Poděkování Domovu klidného stáří v Pravětíně
Moje babička paní Věra Hlinková prožila poslední rok svého
života u Vás v domově v Pravětíně. Chci Vám, resp. celému
kolektivu Domova klidného stáří v Pravětíně, moc poděkovat
za péči a starostlivost, kterou jste
babičce věnovali. Vaše zařízení
je skvělé, všichni se o babičku
výborně starali. Patří Vám za to
velké díky. Babičce to ulehčilo
a zpříjemnilo poslední měsíce
života.
Díky!
Mgr. Václav Hraba,
akademický malíř a grafik
Vimperské noviny 9/2013 tel. 388 402 [email protected]
i
Turistické
INFORMAČNÍ
STŘEDISKo
vimperk
Nám. Svobody 42
385 01 Vimperk
Otevírací doba do 15. 9.:
Po–čt
8.00–17.00 hod.,
pá 8.00–15.00 hod.,
so 9.00–12.00 hod.,
12.30–15.00 hod.,
ne 9.00–12.00 hod.,
12.30–14.00 hod.,
Otevírací doba od 16. 9.:
Po–pá 9.00–11.30 hod.,
12.30–14.00 hod.,
Služby:
• prodej map, pohlednic, brožur,
suvenýrů,
• internet pro veřejnost – v provozní době TIS,
• kopí rová n í, sca n nová n í,
kroužková vazba, laminování,
• informace o historických
a kulturních památkách Vimperska a Šumavy,
• informace o přírodních a technických památkách Vimperska
a Šumavy,
• kontakty na ubytování a stravování,
• zajišťování provozu Minimuzea Zlaté stezky – otevírací
doba v provozní době TIS;
po dohodě s referentkou TIS,
• Městská zvonice je z bezpečnostních důvodů uzavřena,
• infobox.
Kontakt:
Tel.: 388 402 230,
fax: 388 414 822,
[email protected],
www.info.vimperk.cz.
Služby
ve Vimperku
Městská knihovna
1. máje 194,
tel.: 388 411 457; 380 070 060.
Výpůjční doba pro dospělé:
Po, čt 10.00 – 11.30 hod.,
12.30 – 18.00 hod.
St 12.30 – 16.00 hod.
Výpůjční doba pro děti:
Po, st 12.30 – 16.00 hod.
Út
12.30 – 17.00 hod.
Muzeum Vimperk
Od 1. 9. do 31. 10. – Otevřeno
denně kromě pondělí od 9.00
do 16.00 hodin.
Stálé expozice muzea: sklářství,
knihtisk, příroda.
Výstavy: Vimperk 1263–2013.
Šumavské lokálky. Veselé domky – Vlčkova věž. Vstupné: Děti
a důchodci 10 Kč. Dospělí 20 Kč.
Zámek Vimperk
1. 9. do 30. 9. – Otevřeno denně
kromě pondělí od 10.00 do 16.00
hodin. Prohlídky s průvodcem
začínají každou celou hodinu
ve výše uvedeném čase. Poslední
prohlídka je hodinu před závěrečným časem.
Bohoslužby
Kostel Navštívení Panny Marie:
Út – 18.00 hod., pá – 18.00 hod.,
so – 18.00 hod. – tichá adorace,
ne – 8.30 hod.
Bohoslužby
Evangelická církev metodistická,
misijní stanice Vimperk. Každou
neděli, kromě první neděle v měsíci, hotel Anna, 10.00 hod.
Sběrný dvůr
Sklářská ulice, tel.: 388 402 252
Pondělí: 8.00–12.00 hod.,
14.00–18.00 hod.
Úterý: 14.00–18.00 hod.
Středa: 8.00–12.00 hod.,
14.00–18.00 hod.
Čtvrtek:Zavřeno.
Pátek: 14.00–18.00 hod.
Sobota: 8.00–12.00 hod.
Psí útulek ve Vimperku
Tel.. 388 402 229,
e-mail: [email protected]
vimperk.cz.
Tradiční nohejbalový turnaj
ve Vimperku
Vážení sportovní přátelé, sešel
se rok s rokem a je tu opět tradiční letní nohejbalový turnaj
pořádaný štamgasty z pivnice
Autoškola.
Letní klání probíhalo v sobotu 17. srpna 2013 na vimperském
sídlišti a to konkrétně na sportovním hřišti v Mírové ulici. Mistrovský turnaj odstartoval úderem desáté hodiny pod bedlivým
dozorem zkušeného rozhodčího
pana Jiřího Pfeffera. Zahájil ho
hlavní pořadatel Michal Uličný,
který zajistil nejen pěkné poháry,
ale i krásné počasí. Na účasti se
podílelo celkem 8 týmů.
Letos poprvé každý zúčastněný hráč obdržel bez ohledu na umístění pohár. Ovšem
za první tři místa náležel pohár
větší a prestižnější. Značnou
motivaci zajistil samozřejmě
také i majitel pivnice Autoškola
Dušan Fiala, který pro každého
hráče uvařil katův šleh podávaný
po skončení sportovního odpoledne.
Řádková inzerce
Sháníme ke koupi starou chalupu na Šumavě, v Pošumaví,
neudržovanou nebo ve špatném
stavu, do 300 tis., vhodnou k rekonstrukci. Tel. 606 572 188.
Hledáme ke koupi skromný
rodinný domek nebo chalupu
do 400 tis., WC, koupelna a zahrada výhodou, tel.: 607 837 208.
Koupíme různé staré věci.
Drobnosti i hodnotné starožitnosti, pozůstalosti nebo sbírky.
Slavnostní vyhlášení celé události proběhlo již ve zmiňované
pivnici a konečné pořadí dopadlo
tedy následovně. Na pomyslné
bedně nakonec třetí místo vybojovala dvojice Aleš Šindler ml.
– Petr Křešnička. Po napínavém
finálovém duelu skončila na druhém místě dvojice Aleš Hříbal –
Vladimír Pešl. Své prvenství si
po zimním nohejbalovém turnaji
zpět vybojovala dvojice Stanislav
Kantor – Václav Levanský.
Celé letní nohejbalové utkání
proběhlo v přátelském duchu.
Všichni účastníci si toto klání
užili. Při semifinálovém utkání si Aleš Hříbal natrhl lýtkový
sval, přesto zápas hrdinně dohrál a vyhrál. Tímto počinem si
vybojoval konečné druhé místo.
Tudíž finalové utkání, na které
jsme se všichni těšili, se již neodehrálo, jelikož zmiňovaný odjel
na ošetření. Sportu zdar a nohejbalu zvlášť!
Jitka Řezanková
Nabídněte – platba okamžitě. Tel:
722 777 672.
Hledáme paní (slečnu) na hlídání naší pětileté dcerky ve Vimperku. Chodím na směny, tak se
jedná o hlídání v brzkých ranních
hodinách a o odvedení do mateřské školky 40 až 60 Kč/hod., dohodou. Mateřská školka 5. min. chůze. Ráno odvoz z bydliště k nám
domů. Od září dlouhodobě.
Prosím zájemci SMS nebo volat
na uvedené tel. číslo: 773 991 981.
Jen zodpovědní a seriozní zájemci
pouze z Vimperka. Spěchá!!!
Nevíte jak dál? Stojíte před
důležitým rozhodnutím? Máte
otázky s kterými si nevíte rady?
Ráda Vám pomohu při řešení
Vašich osobních problému. Věštění,
magie svíček, bylinky, prodej
rituálních předmětů....
Kateřina Bechyňová
Rožmberská 4 385 01 Vimperk
(přízemí u Lotte)
Tel.:722 929 938
[email protected]
wwww.hexemandra.cz
[email protected] 388 402 264
Vimperské noviny 9/2013
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
ROHDE & SCHWARZ závod Vimperk, s. r. o.
vyhlašuje výběrové řízení
na
dodavatele úklidových služeb pro výrobní,
kancelářské a ostatní plochy.
Přihlášky do výběrového řízení lze poslat do
15.09. 2013 e-mailem na adresu:
[email protected] nebo
telefonicky: 388 452 442
Podmínky a bližší informace o výběrovém řízení budou zaslány všem
zájemcům do 30.09.2013.
Vimperské noviny 9/2013 tel. 388 402 [email protected]
KOUPELNY OBSELKA
PASOVSKÁ 243
VIMPERK
VELKÝ VÝPRODEJ
PASOVSKÁ 243 VIMPERK
SLEVY AŽ 90%
VELKÝ
OBKLADY, DLAŽBY,VÝPRODEJ
VANY, BATERIE, NÁBYTEK,
Vimperské noviny 9/2013
[email protected] 388 402 264
KOUPELNY OBSELKA
DVEŘE,SPRCHOVÉ KOUTY
SLEVY AŽ 90%
ZA AKČNÍ
CENY NÁBYTEK,
OBKLADY, DLAŽBY,
VANY, BATERIE,
KDE? Skladové prostory
Koupelny Obselka
- areál Sloup Vimperk
DVEŘE,SPRCHOVÉ
KOUTY
KDY? Od 11. - 27. září 2013
AKČNÍ
Po - Pa 10.00 - 12.00ZA
13.00
- 17.00 CENY
SoSkladové
9.00 - 11.00
KDE?
prostory Koupelny Obselka - areál Sloup Vimperk
KDY? Od 11. - 27. září 2013
Po - Pa 10.00 - 12.00 13.00 - 17.00
So 9.00 - 11.00
www.koupelny-obselka.cz
Tel. 388413838
602468396
www.koupelny-obselka.cz
Tel. 388413838
602468396
Vimperské noviny 9/2013 tel. 388 402 [email protected]
Honební společenstvo Skláře nabízí vimperským
myslivcům, kteří nemohou provozovat myslivost
ve vlastní, pronajaté nebo režijní honitbě
N O
V
V A Ř
U
možnost poplatkového odstřelu
černé zvěře.
Další informace
na tel. číslech
P
E R K
ROZŠÍŘENÍ PIVOVARU, SUDOVÉ PIVO 20/30/50 lt
V I M
VIMPERSKÉ PŠENIČNÉ 12° OD 15. 6. 2013
E
E
MINIPIVOVAR S RESTAURACÍ
S L E VA 1 0 % A D Á R K OV Ý P O U K A Z 10 0 ,- K č
Z A K A Ž DÝ C H 2 0 l t P I VA
PŘIJĎTE OCHUTNAT NAŠI KUCHYNI
www.sumavskypivovar.cz
+420 388 310 511, [email protected]
Steinbrenerova 48/1, Vimperk
PRODEJ ZELÍ
VARENO VELIKONOCE 2013 a - cerny inzerat a bila 4.5. 2013 tisk .indd 1
Zelí hlávkové – 5 Kč/kg • Krouhanka – 10,50 Kč/kg
Cibule na uskladnění – baleno po 5 kg/10 kg/ 25 kg
Kysané zelí – 16 Kč/kg
Prodej autobusové nádraží 5. 10. 2013 v 10:00 hodin
Objednávky paní Roučová,
tel.: 607 923 103, 388 426 082 – večer
Rychlé, komplexní a levné
řešení – zámečnické, zednické, bourací, ruční výkopové,
údržbářské, úklidové, topenářské, instalatérské práce,
kácení stromů, hydraulické
štípání dřeva, čištění koberců
mokrou cestou, doprava materiálu vlast. vlekem. Hodinový
manžel, přijedu kamkoliv ihned
z Horní Vltavice – 3 Kč/Km.
1. započ. hod. – 190Kč, další
170Kč – vč. DPH.
Tel. 775 645 581
4.5.2013 12:49:49
Výuka Angličtiny
Vimperk – kurzy pro začátečníky, mírně pokročilé i pokročilé. Možnost individuální výuky. Zkušená lektorka – státní
zkouška z Aj, 2 roky v USA.
Kurzy pobíhají i v: Borových
Ladech, Prachaticích, Volarech. Cena na pololetí: 5 lidí
v kurzu – 1500 Kč.
Tel: 739 626 187,
[email protected],
www.anglictina-sumava.eu
Vimperské noviny 9/2013
[email protected] 388 402 264
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
14. 9. 2013
OD 10 HODIN
Prohlídka vimperského závodu R&S s průvodcem


Ukázky nejmodernější vysílací a měřicí techniky

Doprovodný program pro děti

Občerstvení
Přijďte se podívat na výrobu přístrojů, které testují každý druhý mobilní
telefon na světě!
Vimperské noviny vydává město Vim­perk • Měsíčník • Redakční rada: J. Kunc – šéfredaktor, K. Beránek, J. Horák, Z. Kuncl, A. Rückerová, J. Viener • Redakce si vyhrazuje
právo krácení a neuveřejnění příspěvků z důvodu naplnění kapacity • Tiskne S-TISK Vim­perk, s. r. o. Inzerce a příspěvky: Město Vimperk, Odbor kultury a cestovního
ruchu, náměstí Svobody 8, 385 17 Vim­perk, p. Kuncl • Předem ne­v y­žá­da­né pří­spěv­k y se ne­vra­ce­jí • Za pů­vod­nost a ob­sa­ho­vou správ­nost ručí autor • ZDARMA • Vyšlo
ve Vimperku dne 30. 8. 2013 • Reg. číslo: MK ČR E 12491.
Download

Slavnosti potěšily