Vimperské noviny
Vydává město Vimperk
9/2012 • Ročník XVII • Zdarma • Příloha
Odpadkovým Košem to Nekončí
Aneb
Představení Systému Nakládání s Odpady
ve Vimperku
KDE: nábřeží Volyňky
KDY: 22. září 2012 (sobota)
od 10 do 18 hodin
P O
D RO TO
RU G Č
HÉ RA TE
ST M !
RA NA
N
Ě
(Kompostárna Vimperk, Sběrný dvůr Vimperk, Skládka odpadů Pravětín)
v případě nepříznivého počasí pod estakádou (pod mostem, naproti
prodejně SPAR Pahorecký)
Vimperské noviny
Vydává město Vimperk
9/2012 • Ročník XVII • Zdarma
Nový zvon pro Vimperk
Vážení spoluobčané, v příštím
roce oslaví naše město 750 let
od první písemné zmínky o jeho
existenci a na toto významné
výročí připravujeme řadu akcí.
Jednou z nejvýznamnějších bude
instalace nového zvonu na městskou zvonici.
V minulosti zvony vždy oznamovaly důležité události a díky
svému poslání a životnosti jsou
i významným poselstvím pro
příští generace. Na zvonici máme
jeden z nejstarších zvonů v Čechách z r. 1419, který však lze
rozeznít jen lidskou silou. Nový
zvon by měl mít elektrický pohon. Zastupitelé rozhodli vypsat
na jeho pořízení veřejnou sbírku,
zvon by měl včetně instalace stát
cca 500 tis Kč. Každý dárce, který
daruje více než 50 Kč, bude v případě svého zájmu uveden na pamětní desce ve zvonici. Je to příležitost pro Vimperáky, ať již žijí
kdekoliv, ukázat vztah ke svému
městu. Vždyť i po první světové
válce dokázali naši předci v daleko horších ekonomických podmínkách na zvonici zavěsit nové
zvony z vlastních prostředků.
Jsem přesvědčen, že se potřebnou
částku podaří vybrat tak, aby se
při vimperských slavnostech
v dalším roce už nad návštěvníky
nesly tóny nového zvonu.
Ing. Bohumil Petrášek,
starosta
Drobné příspěvky je možné vhodit do pokladniček umístěných
v turistickém informačním středisku, ve farním kostele nebo
v kanceláři MěKS. Větší obnos peněz je možné složit v turistickém informačním středisku, v MěKS nebo zaslat na účet:
107-2907470237/0100.
Volby do zastupitelstev krajů 2012
Volby do zastupitelstev krajů se budou konat ve dnech 12.
a 13. října 2012. V pátek 12. října
2012 se bude hlasovat od 14,00 do
22,00 hodin a v sobotu 13. října
2012 se bude hlasovat od 8,00 do
14,00 hodin.
Voličem pro volby do zastupitelstev krajů je státní občan
České republiky, který alespoň
v druhý den voleb dosáhl věku
nejméně 18 let a je přihlášen
k trvalému pobytu v obci, která
náleží do územního obvodu kraje a nevznikla u něj překážka ve
výkonu volebního práva.
Každý volič je povinen po příchodu do volební místnosti prokázat okrskové volební komisi
svoji totožnost a státní občanství
České republiky platným občanským průkazem nebo platným
cestovním pasem ČR. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní
občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno.
Ve dnech voleb bude zajištěna
stálá služba na Městském úřadu
ve Vimperku, Steinbrenerova 6,
Odboru vnitřních věcí, pro vydání občanského průkazu v případě,
Pokračování na str. 7.
Termín zastupitelstva:
17. 9. 2012 od 15.30 hod. v MěKS Vimperk.
Poslední srpnpový víkend patřil ve Vimperku historii. Více v článku na str. 8.
Upozornění Odboru sociálních věcí
a zdravotnictví
V rámci zpracování monitorovací zprávy Komunitního plánu
sociálních služeb na území obce
s rozšířenou působností Vimperk
na období 2011–2014 probíhá
zjišťování zájmu ohledně potřeby služby osobní asistence a dále
ohledně potřebnosti denního
stacionáře pro osoby se zdravot-
ním postižením. V případě zájmu o tyto služby kontaktujte do
30. 9. 2012 Odbor sociálních věcí
a zdravotnictví.
Mgr. Jana Korbelová,
vedoucí Odboru,
Václava Říhová,
zástupkyně vedoucí
Kominíci
Seznam kominíků, kteří jsou držiteli živnostenského oprávnění
v oboru kominictví a jsou z okolí města Vimperk je k dispozici na
oficiálních stránkách města http://www.vimperk.cz/files/3493-povinne-prohlidky-kominu.pdf nebo v listinné podobě v Turistickém
informačním středisku ve Vimperku, tel.: 388 402 230.
Redakce VN
Uzávěrka dalšího čísla bude 17. 9. 2012 v 15.00 hodin.
[email protected] 388 402 264
Zprávy ze Zastupitelstva
Zastupitelstvo dne 25. 6.
• bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne 14. 5. 2012 a bere na
vědomí činnost Rady města v období od 14. 5. 2012 do 18. 6. 2012,
• rozhodlo přijmout změnu „Pravidel upravující otázky související
s nájmem bytů a zajišťování bytových náhrad v domech ve vlastnictví
města Vimperk“, rozhodlo, že nové znění „Pravidel“ bude uplatněno
i při posuzování žádostí, které byly evidovány v době před přijetím
tohoto usnesení,
• bere na vědomí předložené změny rozpočtu na rok 2012 provedené
Radou města za období od 1. 5. 2012 do 11. 6. 2012,
• projednalo celoroční hospodaření a závěrečný účet města Vimperk
za rok 2011 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2011 a schvaluje je bez výhrad,
• schvaluje výstavbu areálu vodních sportů po etapách s tím, že
1. etapou je výstavba venkovního koupaliště a další etapy budou naplňovat původní projektovou dokumentaci krytého plaveckého bazénu,
• rozhodlo zadat projektovou dokumentaci na akci „Vimperk, areál
bývalých kasáren v ulici Špidrova – komunikace“,
• rozhodlo zadat projektovou dokumentaci na akci „Vimperk, areál
bývalých kasáren v ulici Špidrova – demolice objektu na pozemku parc.
č. 1225/34 v k. ú. Vimperk a parkoviště“.
• rozhodlo zadat projektovou dokumentaci na akci „Projekt regenerace panelového sídliště“,
• rozhodlo zadat projektovou dokumentaci na akci „Stavební úpravy
přechodů v ulici Mírová“,
• rozhodlo zadat projektovou dokumentaci na akci „Vstup do areálu
bývalé strojovny – úprava objektu prodejny nábytku Jednoty“,
• rozhodlo zadat projektovou dokumentaci na akci „Změna účelu
užívání – rozšíření využití ZS“,
• rozhodlo zadat projektovou dokumentaci na akci „Zázemí ZS –
šatny, sociální zařízení“,
• rozhodlo zadat projektovou dokumentaci na akci „Vimperk, komunikace pro pěší z ulice 1. máje do parku“,
• rozhodlo zadat projektovou dokumentaci na akci Vimperk, ulici
Pivovarská – komunikace od pivovaru k nemocnici,
• rozhodlo zadat projektovou dokumentaci na akci „Vimperk – areál
Vodník – studie nového využití“,
• rozhodlo zadat projektovou dokumentaci na akci „Rozšíření chodníku v ulici 1. máje“,
• rozhodlo zadat projektovou dokumentaci na akci „Autobusová
zastávka „Bohumilice“,
• rozhodlo zadat projektovou dokumentaci na akci „Sportovní areál
Vimperk – splašková kanalizace“,
• rozhodlo zadat projektovou dokumentaci na akci „Vimperk, oprava
zatrubněného potoka“,
• rozhodlo zadat projektovou dokumentaci na akci „Vimperk, areál
bývalé ISŠL – starý internát – studie nového využití“,
• rozhodlo zadat projektovou dokumentaci na akci „Vimperk – pěší
turistické stezky“,
• schvaluje změnu rozpočtu na rok 2012 dle předloženého návrhu:
změnu ve výdajích rozpočtu v částce 1 338 499 Kč (RO č. 18), navýšení objemu rozpočtu na celkovou částku 159 213 tis. Kč (RO č. 19)
• jako věcně příslušný správní orgán podle § 6 odst. 5 písm. b) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), schvaluje zadání Změny
č. 1 Územního plánu Vimperk. ZM současně ukládá Radě města a Odboru výstavby a územního plánování připravit a realizovat Smlouvy
o finančním příspěvku na zpracování návrhu Změny č. 1 Územního
plánu Vimperk se žadateli o zařazení pozemků či o změnu jejich funkčního využití,
• ukládá starostovi města předložit na zářijové zasedání Zastupitelstva města návrh smlouvy pro provozování areálu Vodník příspěvkovou organizací STARZ,
• bere na vědomí zprávu finančního výboru o kontrole hospodaření
Sportovního, tělovýchovného a rekreačního zařízení Vimperk za období 2009–2011; dále ZM pověřuje RM přijetím opatření k odstranění
zjištěných nedostatků,
• bere na vědomí zápisy o provedených kontrolních zjištěních kontrolního výboru na akce „Obnova vodovodního řadu a kanalizačního
sběrače ulice Svornosti po povodni 2009 – dodatečné stavební práce“,
Vimperské noviny 9/2012
„Vimperk, Vodník – kanalizace“, „Vimperk, Brantlův Dvůr – prodloužení vodovodu a kanalizace“ a doporučuje RM zabývat se uvedenými
závěry KV,
• souhlasí s vyhlášením veřejné sbírky na pořízení nového zvonu
do městské zvonice,
• rozhodlo pro rok 2012 poskytnout finanční prostředky na činnost sportovních klubů a oddílů dle předloženého návrhu sportovní
komise takto: Bike klub Vimperk 54 000 Kč, TJ Šumavan – gymnastika
16 000 Kč, TJ Šumavan – kopaná 124 000 Kč, TJ Šumavan – volejbal
8 000 Kč, HC Vimperk 204 000 Kč, ŠSK při OA a G 5 000 Kč, SKI klub
Šumava 108 000 Kč, Snowriders Vimperk 54 000 Kč, Hasiči Výškovice
8 000 Kč, TJ Šumavan – stolní tenis 8 000 Kč, Český rybářský svaz
11 000 Kč.
Rada dne 25. 6. 2012
• pověřuje Odbor investic a údržby přípravou akce „Zřízení vnitroareálové přípojky NN pro kostel Nejsvětějšího srdce Páně na hřbitově“,
• rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 841/UA/019/12
ze dne 15. 5. 2012, jejímž předmětem je veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce „Vimperk – oprava komunikací“ mezi městem
Vimperk a společností STRABAG a. s.,
• rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku,
jejímž předmětem je poskytnutí příspěvku na realizaci investice „ZTV
Brantlova ul. – Vimperk, I. etapa“ dle předloženého návrhu,
• provádí změnu rozpočtu na rok 2012 dle předloženého návrhu:
změnu ve výdajích rozpočtu v částce 62 970 Kč (RO č. 20), navýšení
objemu rozpočtu na celkovou částku 161 112 tis. Kč (RO č. 21 – 28),
• souhlasí s uzavřením darovací smlouvy mezi městem Vimperk
se sídlem Steinbrenerova 6, 385 01 Vimperk a společností EKO-KOM
a. s. se sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, IČO: 25134701
zastoupenou Ing. Zbyňkem Kozlem – předsedou představenstva a generálním ředitelem a Mgr. Hanou Zmítkovou – místopředsedkyní
představenstva,
• bere na vědomí zápis sportovní komise konané dne 20. 6. 2012
a doporučuje ZM schválit na svém zasedání rozdělení příspěvků města
klubům a oddílům na zajištění sportovní činnosti mládeže do 15 let
dle předloženého návrhu.
Rada města dne 2. 7. 2015
• bere na vědomí přehled pohledávek BH-Nemocnice Vimperk, a. s.
Pivovarská 158, Vimperk a pověřuje místostarostku Ing. Jaroslavu
Martanovou jednáním v této věci,
• rozhodla uzavřít darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru
na úhradu výdajů spojených s pořádáním letního tábora pro děti s patologickými jevy v období 12. 8. 2012–19. 8. 2012 s Občanským sdružením Stanislavy Chumanové, o. s.,
• rozhodla, že prodejní cena jednoho kusu kalendáře „Vimperk objektivem minulosti 2013“ bude činit 90 Kč,
• rozhodla poskytnout finanční příspěvek Sboru dobrovolných hasičů Výškovice ve výši 3 000 Kč na úhradu nákladů spojených s pořádáním soutěže hasičských družstev “O pohár starosty města“,
• rozhodla poskytnout finanční příspěvek Sboru dobrovolných hasičů Výškovice ve výši 2 000 Kč na úhradu nákladů spojených s pořádáním soutěže hasičských družstev „Veterán pohár“,
• schvaluje dodatek č. 2 k rámcové smlouvě o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Vodafone OneNet
č. 003718 včetně dílčích smluv (hlasový tarif, telefonní přístroje a příslušenství – pronájem, Internet 13384 kbit/s, Internet 2048 kbit/s) mezi
společností Vodafone Czech Republic a. s. a městem Vimperk,
Rada dne 16. 7. 2012
• provádí změnu rozpočtu na rok 2012 dle předloženého návrhu:
změnu ve výdajích rozpočtu v částce 131.675 Kč (RO č. 29), navýšení objemu rozpočtu na celkovou částku 161.330 tis. Kč (RO č. 30 – č. 38),
• na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, kterou pořídila hodnotící komise na veřejnou zakázku dle vnitřní směrnice města
Vimperk 1/2011 na stavební práce „Vimperk, ulice Zlatá Stezka – Šumavěnka, oprava komunikace“, rozhodla přidělit výše uvedenou veřejnou zakázku uchazeči Josef Jůn – Dřevotrans, Drahonice 46, 389 01
Vodňany, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou,
• rozhodla uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku,
Vimperské noviny 9/2012 tel. 388 402 [email protected]
jejímž předmětem je poskytnutí příspěvku na realizaci investice „ZTV
Brantlova ul. – Vimperk, I. etapa“ dle předloženého návrhu,
• na základě uzavřených nájemních smluv rozhodla v souladu
s vnitřní směrnicí č. 1/2011 „Zásady a postupy zadávání veřejných
zakázek“ zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
„ZTV Brantlova ul. – Vimperk, I. etapa – komunikace“ přímým zadáním uchazeči Zdeněk Vyskočil, Svatá Máří 48, 385 01 Vimperk,
• rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě mandátní ze dne 5. 3.
2010, jejímž předmětem je příprava projektové žádosti a řízení projektu „Výstavba víceúčelového hřiště ve městě Vimperk“ mezi městem
Vimperk a společností GARANTA CZ a. s.,
• rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě mandátní ze dne 5. 3.
2010, jejímž předmětem je příprava projektové žádosti a řízení projektu „Modernizace Základní školy Vimperk za účelem zvýšení kvality
a efektivity vzdělávání“ mezi městem Vimperk a společností GARANTA CZ a.s.,
• rozhodla o zapůjčení techniky pro festival NaturVision 2012, který se bude konat od 18. 9. 2012 do 21. 9. 2012 v Městském kulturním
středisku Vimperk,
• souhlasí s přijetím sponzorského finančního příspěvku pro Základní školu T. G. Masaryka, 1. máje 268, Vimperk, od firmy VAVI ve
výši 3 000 Kč na nákup učebních pomůcek pro žáky,
• souhlasí s přijetím sponzorského finančního příspěvku pro Základní školu T. G. Masaryka, 1. máje 268, Vimperk, od firmy Městské
služby Vimperk, s.r.o. ve výši 8 000 Kč na vybavení pomůckami žáků
1. ročníku základní školy,
• jmenuje komisi pro posouzení výběru veřejné zakázky „Dodávka
systému policových regálů pro Městskou knihovnu Vimperk“ ve složení: Ing. Jaroslava Martanová, Milada Šmídová, Eva Buryanová, Bc.
Daniel Kaifer, Mgr. Dagmar Rűckerová,
• schvaluje vnitřní směrnici č. 1/2012 „Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek“ s platností od 17. 7. 2012 a pověřuje starostu
města a místostarostku města jejím podpisem,
• rozhodla uzavřít smlouvu o reklamní spolupráci se společností
E.ON Česká republika, s. r. o., jejímž předmětem je zajištění reklamy
a propagace společnosti E.ON na 11. ročníku mezinárodního filmového
festivalu o zvířatech a přírodě NaturVision,
• ukládá Odboru kontrolnímu provést kontrolu účetních dokladů a výdeje stravenek za období 2009–2011 v příspěvkové organizaci
STARZ Vimperk a požaduje předložit zprávu do 30. 7. 2012,
• ukládá Odboru hospodářskému a bytovému ve spolupráci s Odborem investic a údržby prověřit podmínky pronájmu kiosku na zimním
stadionu a možnost podružného měření energií v tomto kiosku,
• ukládá sportovní komisi zpracovat návrh dotační politiky ze strany
města pro všechny druhy sportovní činnosti ve městě s rozdělením pro
děti do 15 let a pro dospělé,
• rozhodla v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2011 „Zásady a postupy
zadávání veřejných zakázek“ zadat veřejnou zakázku malého rozsahu
na dodávku „Vimperk, sportovní areál – oplocení fotbalového hřiště“
přímým zadáním uchazeči GSI INVEST s. r. o., Praha-Strašnice.
Rada dne 13. 8. 2012
• provádí změnu rozpočtu na rok 2012 dle předloženého návrhu:
změnu ve výdajích rozpočtu v částce 87 530 Kč (RO č. 44), navýšení
objemu rozpočtu na celkovou částku 162 758 tis. Kč (RO č. 45–č. 50),
• rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 5 000 Kč Farní
charitě Prachatice na provoz terénního programu Most naděje,
• souhlasí s podpisem dohody o finanční podpoře regionálního rozvoje pro O. S. „CHANCE IN NATURE – LOCAL ACTION GROUP“,
Archiváře Teplého 102, 387 6 Malenice, ve výši 26 730 Kč,
• na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, kterou pořídila hodnotící komise na veřejnou zakázku malého rozsahu na ošetření
dřevin ve městě Vimperk nazvanou „Vimperk – ošetření dřevin – naléhavost 1/2012“ (dále jen „zakázka), rozhodla přidělit výše uvedenou
zakázku uchazeči Green project, s. r. o., jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější,
• souhlasí s podáním žádosti o pokácení dřevin rostoucích na pozemku ve vlastnictví města Vimperk č. 774/4, k. ú. Vimperk dle předloženého návrhu,
• rozhodla v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2012 „Zásady a postupy
zadávání veřejných zakázek“ zadat zakázku na stavební práce „Vimperk,
ulice K. Weise – oprava chodníku před č.p. 390–392“ a dále jmenuje
hodnotící komisi ve složení: členové komise: Ing. Bohumil Petrášek,
Ing. Michal Janče, Josef Mistr, Petr Květoň, Ing. Petr Bednarčík, náhradníci: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Václav Kokštein, Alena Szabová, Marcela Kobrová, Ing. Jaroslav Zámečník,
• s okamžitou platností, ruší usnesení RM č. 1158 ze dne 29. 10.
2007, ve kterém stanovila paušální poplatek za vícenáklady při uzavření
manželství mimo úředně stanovenou místnost,
• rozhodla uzavřít smlouvu o poskytování reklamní činnosti s firmou R & K PRODEJ KOBERCŮ A BYTOVÝCH DOPLŇKŮ ROD ZDENĚK, 384 01 Čkyně 175, a poskytovatelem městem Vimperk,
• rozhodla uzavřít smlouvu o poskytování reklamní činnosti s firmou AUTO ŠEVČÍK cz., spol. s. r. o., Vinařického 961, 389 01 Vodňany,
a poskytovatelem městem Vimperk,
• rozhodla uzavřít smlouvu o poskytování reklamní činnosti s firmou Městské lesy Vimperk s. r. o., Podzámčí 612, 385 01 Vimperk
a poskytovatelem městem Vimperk,
• bere na vědomí výsledky kontrolní činnosti provedené Českou
školní inspekcí na Základní škole TGM Vimperk ve dnech 14.–17. 5.
2012,
• bere na vědomí výsledek kontroly provedené u příspěvkové organizace STARZ,
• ukládá vedoucímu KO zpracovat závazné pokyny pro vedení účetních dokladů pro všechny příspěvkové organizace města,
• schvaluje postup Městských služeb s. r. o. Vimperk na zpracování
projektu v rámci OP LZZ „Sociální ekonomika“.
Dny otevřených dveří památek
Dny evropského dědictví
(European Heritage Days, dále
EHD) každoročně v měsíci září
otevírají nejširší veřejnosti brány
nejzajímavějších památek, budov,
objektů a prostor, včetně těch,
které jsou jinak zčásti nebo zcela
nepřístupné.
Také ve Vimperku se ve dnech
15.–16. září, od 9,00 do 11,30
a od 12,30 do 16,00 hodin, otevřou dveře některých památek
včetně těch, které jsou během
roku nepřístupné. Jedná se tradičně o městskou zvonici, Minimuzeum Zlaté stezky, vimperský
zámek a muzeum, kostel sv. Bartoloměje, kapli 14. svatých pomocníků a Černou bránu. Farní
kostel Navštívení Panny Marie
bude vzhledem ke mši svaté otevřen v neděli od 10,00 hodin.
Památkami budou jako každoročně provádět studenti vimperského gymnázia. Za jejich
profesionalitu a vstřícnost jim
i vedení jejich školy patří velké
poděkování.
Srdečně zveme.
Odbor ŠK, MěÚ Vimperk
Vimperské noviny 9/2012
[email protected] 388 402 264
Léto Městské policie
Pro většinu lidí znamená léto
čas prázdnin a dovolených, pro
strážníky je tomu vždy právě naopak. V letních měsících registruje
Městská policie Vimperk zvýšený
nárůst počtu oznámení a aktivit
samostatně vyhledaných strážníky i operátory městského kamerového dohlížecího systému.
Letošní prázdniny v tomto také
nebyly výjimkou, spíše naopak.
Díky rozvíjející se součinnosti
spolupráce mezi strážníky a operátory MKDS a většího zapojení občanů města zaznamenala
Městská policie Vimperk výrazný nárůst aktivit souvisejících se
zabezpečením veřejného pořádku
v našem městě.
Nejvíce práce měli strážníci
Městské policie jako tradičně
s nestandardním chováním skupin obyvatelstva, které jsou dnes
označovány za nepřizpůsobivé,
a to zejména v období „fasování“
různých sociálních dávek, kdy
jsou v jejich obležení non-stop
bary a herny v nejbližším okolí.
Jedná se zejména o ulice Kaplířova a Pasovská, kde také obdržela
Městská policie Vimperk nejvíce oznámení na různé závadové
chování těchto skupin. Tyto ulice
společně s několika dalšími místy, kde se nejčastěji vyskytují výše
zmiňované skupiny osob, patří
pro Městskou policii k místům
s nejvyšší prioritou, což znamená,
že strážníci společně s operátory
MKDS těmto místům věnují tu
nejvyšší pozornost. Bohužel, počet strážníků ani rozpočet Městské policie nedovoluje zejména
v létě nasadit najednou více než
jednu dvoučlennou hlídku na celé
území prostoru odpovědnosti
Městské policie Vimperk zahrnující zhruba oblast od Dřevostroje
Čkyně až po osadu Arnoštka a do
šířky od prostoru nádrže Kramata až po odbočku na Trhonín
(Chválovna), a to samozřejmě
včetně všech osad, které se na
tomto území nacházejí. V praxi
to znamená, že pokud například
zavolá obyvatel Pravětína, že zde
na místě pobíhá pes bez známého majitele, tak strážníci nasedají
do služebního vozidla, na místě
kontaktují oznamovatele a psa
odchytí. Poté je pes převezen do
městských kotců ve Vimperku,
kde je umístěn a musí mu být
zajištěna náležitá péče. K tomu
musí být samozřejmě zpracována příslušná dokumentace, kterou zpracovává hlídka strážníků,
která tento zákrok provedla. To
celé ve finále znamená, že jediná
hlídka strážníků, která se v tu
dobu v katastru města nachází,
věnuje zhruba jednu nebo jednu
a půl hodiny k zajištění takového
případu a zákonitě tedy nemůže
být na místě jiném. Jen tak pro zajímavost, jeden srpnový den byly
takové případy najednou hned
tři. Městská policie samozřejmě
neřeší pouze zatoulaná zvířata,
ale spousty dalších důležitých
úkolů k zabezpečení bezpečnosti v katastru města Vimperk. Od
jara vedou strážníci městské policie úmorný „boj“ se zloději barevných kovů, železa atp. a díky
spolupráci strážníků, operátorů
MKDS, příslušníků Policie ČR
a občanů města se daří mnohé
z těchto pachatelů zajistit a předat k dalšímu řešení. Četnost
těchto krádeží narůstá úměrně
s vážností ekonomické situace,
a proto vás prosíme o další spolupráci při oznamování této nelegální činnosti.
Samostatnou kapitolou je například odvoz opilců do zařízení v Českých Budějovicích, kde
máme těchto případů letos oproti
minulému roku o 300 % více. To
vše má za následek, že jsou dny,
kdy se přes řešení oznámení občanů hlídka městské policie ke
své prvoplánové práci ani nedostane. Řešením by bylo navýšení
počtu strážníků, což je ovšem nákladná záležitost, kterou mohou
řešit pouze zastupitelé našeho
města, a přesahuje rámec tohoto
článku.
Poslední dobou se nám ve městě množí případy, kdy řidiči na
sídlišti Míru a parkující u supermarketů nerespektují dopravní
označení, které vymezuje stání
pro invalidy. Zejména na sídlišti
to vede k nepříjemným situacím
a ztrpčování života lidem, kteří už
mají i bez toho život těžký dost.
Takové případy pak jsou a budou
řešeny strážníky Městské policie
Vimperk s maximálně možnou
razancí. Dalším případem je parkování vozidel u kontejnerů na
odpad tak, že se pracovníci provádějící svoz odpadu nemohou
přes tato vozidla ke kontejnerům
vůbec dostat a čekání na odstranění těchto vozidel jim značně
komplikuje práci.
V srpnu se díky spolupráci
Úřadu práce Vimperk a Městské
policie Vimperk podařilo spustit
program Veřejné služby, který má
sloužit pro zvýšení bezpečnosti
všech občanů města Vimperk.
První pracovnice byla například
nasazena k dohledu na známé
hřiště na sídlišti Míru a k obchůzkové činnosti v prostoru ce-
lého sídliště. Pokud se vše podaří,
budou od září pracovníci Veřejné
služby města Vimperk pod vedením Městské policie nasazováni
k zajišťování bezpečnosti na přechodech u základních škol v době
před zahájením a po skončení
vyučování tak, aby zajistili bezpečnost pro děti. Tito pracovníci
budou označeni zelenou reflexní
vestou s nápisem Veřejná služba
města Vimperk. V další fázi počítáme s nasazením těchto pracovníků v místech, která zatím
nejsou pod dohledem MKDS
a kde registrujeme větší počet
oznámení. To vše by mělo pomoci ještě více zefektivnit práci
Městské policie a pomoci zvýšit
pocit bezpečí v ulicích města. Rád
konstatuji, že tato služba je zcela
zdarma a dobrovolná, čímž bych
rád také poděkoval všem, kdo se
do této činnosti zapojili a v budoucnu zapojí.
Na závěr bych rád jménem
všech strážníků Městské policie
Vimperk poděkoval občanům
města za spolupráci při oznamování všech druhů přestupkového či jiného jednání a školákům
popřál úspěšný začátek nového
školního roku.
Za kolektiv strážníků
Městské policie
Daniel Ziemba
Filmový festival NaturVision se blíží
Od 18. do 21. září 2012 se ve
Vimperku uskuteční, pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje
Mgr. Jiřího Zimoly, již 11. ročník
filmového festivalu o zvířatech
a přírodě NaturVision. Jedná se
o významnou vzdělávací, kulturní a společenskou akci, kterou
pořádá město Vimperk ve spolupráci se společností Kultur:Land
GmbH, Neuschönau.
Během čtyřdenní filmové přehlídky budou mít návštěvníci
možnost shlédnout celkem devět
filmů z celosvětové produkce.
Dopolední filmové bloky jsou,
tak jako každý rok, určeny pro
žáky a studenty nejen Vimperska,
ale celého regionu. Součástí vstupenky, kterou žáci a studenti obdrží, bude jedna volná vstupenka,
kterou mohou využít na jakékoliv
odpolední promítání.
S festivalem je rovněž spojeno i několik doprovodných akcí.
První byl studentský fotografický
workshop, který proběhl v květnu
v Borových Ladách. Lektorem byl
již osvědčený fotograf Jan Svatoš
a hlavním tématem workshopu
bylo „Jak zkrotit přírodní živly
pomocí fotoaparátu“.
Další doprovodnou akcí je
fotografická výstava „Fascinace
přírodou“. Jedná se o výstavu
fotografií, které byly vybrány odbornou porotou ve fotosoutěži,
vyhlášené německým partnerem festivalu. Tuto výstavu máte
možnost navštívit až do 21. září
v Městském kulturním středisku
Vimperku.
Pomyslnou tečkou za festivalem bude závěrečný Galavečer, který se uskuteční 21. září
v Městském kulturním středisku.
Během večera proběhne několik
rozhovorů s významnými hosty,
budou ohodnoceni vítězové dětské výtvarné soutěže a na závěr
bude promítnut jeden z oceněných filmů německé části festivalu. Celým večerem provede
Roman Anděl.
Veškeré informace k festivalu
naleznete na webových stránkách
města.
Děkujeme všem partnerům
a sponzorům, kteří se na realizaci festivalu podílejí a srdečně zveme všechny milovníky přírody na
tento jedinečný festival!
Lenka Švecová,
MěÚ Vimperk
Vernisáž výstavy Naturvision v MěKS ve Vimperku.
Vimperské noviny 9/2012 tel. 388 402 [email protected]
Volby do zastupitelstev krajů 2012
Dokončení ze str. 3
že volič bude mít doklad neplatný a není držitelem platného cestovního dokladu. Tento občanský
průkaz má omezenou platnost
jednoho měsíce od jeho vydání.
Nejpozději 3 dny před volbami,
tj. 9. října 2012, obdrží každý volič
hlasovací lístky do své domovní
schránky. Spolu s nimi budou
voličům doručeny informační
letáky, které budou obsahovat
informace potřebné pro realizaci volebního práva. V případě,
že dojde k poškození nebo ztrátě
hlasovacích lístků, může volič ve
volební místnosti požádat okrskovou volební komisi o nové hlasovací lístky.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb
do zastupitelstev krajů okrskovou
volební komisi o to, aby mohl
hlasovat mimo volební místnost,
a to pouze v územním obvodu
volebního okrsku, pro který byla
okrsková volební komise zřízena.
V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své
členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Požadavek o hlasování
mimo volební místnost je možné
nahlásit Ing. Veronice Čermákové, tel. 388 402 215.
Voličský průkaz
Volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož
stálém seznamu je zapsán, může
požádat Městský úřad Vimperk
o vydání voličského průkazu.
Voličský průkaz opravňuje
k zápisu do výpisu ze stálého
seznamu ve dnech voleb ve volebním okrsku spadajícím do
územního obvodu kraje, kde
jsou volby vyhlášeny a v jehož
územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.
Žádost o vydání voličského
průkazu musí být vždy písemná
a volič o jeho vydání může žádat
ode dne vyhlášení voleb:
Žádost podaná poštou musí
být doručena nejpozději 5. října
2012 a takovéto podání musí být
opatřeno ověřeným podpisem voliče. Správní poplatek za ověření
podpisu se neplatí.
Žádost podaná v elektronické
podobě (e-mailem) musí být doručena nejpozději 5. října 2012
a musí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem
voliče. To samé platí pro žádost
zaslanou prostřednictvím datové
schránky.
Pokud volič žádá osobně, není
třeba, aby podpis na písemné žádosti byl úředně ověřen, neboť
pracovník úřadu ověří totožnost
z občanského průkazu nebo
cestovního pasu. Osobní žádost musí být podána nejpozději
10. října 2012 do 16,00 hodin.
Voličské průkazy se předávají
osobně voliči nebo osobě, která se
prokáže plnou mocí s ověřeným
podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo
se voliči zašle na adresu uvedenou
v žádosti.
Žádost mohou žadatelé za-
sílat na adresu: Městský úřad
Vimperk, Odbor vnitřních věcí,
Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk nebo žádat osobně na Odboru vnitřních věcí, II. patro
u Ing. Veroniky Čermákové, tel.:
388 402 215 (vzor žádosti najdete v adresáři „Volby“ na stránkách
města www.vimperk.cz).
S případnými dotazy se můžete
obracet osobně nebo telefonicky
na Městský úřad Vimperk, Odbor
vnitřních věcí, na Ing. Veroniku
Čermákovou, tel.: 388 402 215,
724 176 544 nebo na p. Miroslava
Váchu, tel.: 388 402 224.
Ing. Veronika Čermáková,
vedoucí Odboru vnitřních věcí
Pojďte s námi
První poprázdninový sobotní výlet Spolku na ochranu šumavské přírody povede 15. září ze Zátoně (nádraží) přes Kubrna
a vrchol Bobíku do Volar. Po trase cca 12 km dlouhé doprovodí
účastníky Dušan Žampach. Odjezd účastníků vlakem z Vimperka
v 8,14, předpokládaný příjezd vlakem do Vimperka v 15.43. Účast
veřejnosti je možná na vlastní náklady a nebezpečí.
Dušan Žampach
předseda spolku
Mezinárodní filmový festival
o zvířatech a přírodě
Vimperk 18. – 21. 9. 2012
Festival se koná pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly
Podrobné informace naleznete na
www.vimperk.cz
Foto: Jan Svatoš
11. ročník festivalu pořádá Město Vimperk
ve spolupráci se společností Kultur:Land GmbH
[email protected] 388 402 264
Vimperské měšťanské trhy
oslava 700 let vimperské větve Zlaté stezky
V páteční večer po setmění se
městem vypravil průvod měšťanů,
který byl doprovázen velkým počtem diváků. V čele průvodu šli
bubeníci, oznamující konání měšťanských trhů na vimperském zámku, kdy brány zámku se otevřou již
v ranních hodinách pro domácí
a přespolní. Za svitu pochodní došel celý průvod na náměstí, kde
urozené mladé dámy zatančily za
doprovodu bubnů a poté udatní rytíři a šermíři se utkali ve velkém
souboji.
Sobotní ráno přijeli do města
přespolní i cizinci z Bavor, aby
společně s místními prošli městem
a dorazili na trhy na zámeckém nádvoří. 99 krásně ustrojených žen
a mužů za doprovodu bubnů, hudebníků a soumarů dorazilo na nádvoří zámku hodinu před polednem a po uvítání starostou města
a předání soli od poutníků započal
bohatý program. Bylo také oznámeno, že již od tohoto dne je možné přispět na nový vimperský zvon,
který bude zavěšen ve zvonici na
náměstí tak, aby i takovéto události
oznamoval do širokého okolí. Bavorští střelci na počest zahájení
trhů vystřelili několik mohutných
salv a poté už děti, rodiče, zkrátka
každý, kdo přišel na zámek, se
mohl dobře bavit a dobře pomět.
Dobré jídlo, dobré pivo i sladkosti
byly k mání až do pozdních nočních hodin. Ukázka výroby šindele, zpracování kůže a tkaní na stavu
soudě podle zájmu je vždy vítaným
připomenutím dovednosti našich
předků. Krásné perníčky zdobené
textem na přání byly vítaným dárkem svým bližním, kteří nemohli
navštívit vimperský zámek.
Na druhém nádvoří kejklíři Pet
a Jakub provázeli návštěvníky celý
den až do pozdních nočních hodin
bohatým programem. Sličné lazebnice poskytly služby mnoha místním měšťanům, koupaly i léčily.
O jejich umění se ví i za hranicemi
země, neboť Franc dvakrát se nechal koupat a dle slov svých se těšil nejen na lazebnu, ale i dobré
jídlo a pivo. Návštěvník trhů mohl
vidět, jak se vařilo pivo ve středověku. Sličné tanečnice předvedly
své umění, kdy v rytmu hudby dokonale ovládaly svá těla a jejich
dovednost všichni obdivovali.
I malé návštěvnice zkoušely tančit
pod pódiem a svým vystoupením
si rovněž získaly srdce diváků. Pro
nejmenší byla k vidění Pohádka
o princi Jiříkovi. Slavná bitva o dobývání hradu Hus, kde sídlil lapka,
jenž okrádal poutníky, byla
k zhlédnutí na arkádách a večer
čtyři hodiny před půlnocí bylo
spravedlnosti učiněno zadost a lapka byl popraven. Na závěr večera
pro největší vytrvalce, kteří překonali i nepřízeň počasí, vystoupila
hudební skupina RIVERSIDE
PROJECT z Katovic a poté SHŠ
Berit předvedla ohňovou show.
Nádherný, nezapomenutelný zážitek. Jen ohňostroj pro náhlou indispozici osoby, která měla vše ve
své režii, nemohli diváci vidět. A co říci závěrem? Letošní
oslavy 700 let vimperské větve
Zlaté stezky byly v hlavní režii
SHŠ Berit za velkého přispění DS
Bouček a SHŠ Artego. Za celou
organizaci víkendových slavností
s bohatým a krásným programem
náleží velké poděkování a obdiv
hlavním pořadatelům, kteří dokázali společně s Městským kulturním střediskem zapojit i jiné zájmové skupiny. A soudě podle návštěvníků na zámku po celý den, to
byla akce zdařilá a úspěšná. Moc
mě těší, že máme ve městě spolky,
které ve svém volném čase a jako
amatéři, jsou schopni připravit
nádhernou oslavu. Ještě jednou
velké díky!
Jaroslava Martanová,
místostarostka města
Vimperské noviny 9/2012
Vimperské noviny 9/2012 tel. 388 402 [email protected]
Po tři sta letech se ve Vimperku znovu
vyrábí český křišťál
Více než 150 unikátních skleněných skvostů je k vidění na
výstavě Šumavské poklady – sklo
ze soukromých sbírek na zámku
ve Vimperku. Ve stálé expozici
vimperského zámku se brzy objeví číše z českého křišťálu, který v 17. století poprvé vyrobil na
Helmbašské sklárně u Vimperka
slavný skelmistr Michael Müller.
Psal se rok 1683 a jeden ze šesti
vimperských skelmistrů Michael
Müller otevřel nejzajímavější kapitolu v dějinách českého
sklářství – poprvé vyrobil český
křišťál. České křišťálové sklo zdobené rytinou a brusem pak záhy
dobylo světové trhy a vládlo jim
po celé 18. století. Tajemství výroby křišťálu se časem prozradilo,
jeho výroba přestala být lukrativní a nakonec ve Vimperku definitivně zanikla.
Na tento příběhem navazuje
jeden současný, ale neméně zajímavý. Vimperský sklář Jiří Kozel
oživil tuto dávno zapomenutou
tradici výroby českého křišťálu
a vyrobil z něj repliku barokních pohárů zdobených nitkami ze zlatého rubínu a rytinou.
Tím složil poctu svým dávným
předchůdcům z konce 17. století.
Zvládl barokní výrobní techniky
a pod jeho rukama teď vznikají
poháry stejně tak jako před třemi sty lety.
„Trvalo mi hodně týdnů, přijít
na ten správný postup výroby, na
to jak tehdejší skláři pracovali,
a snažil jsem se k němu přiblížit,“
říká současný vimperský skelmistr Kozel. Číši z českého křišťálu
věnoval Správě Národního parku
a chráněné krajinné oblasti Šumava.
Číše bude brzy vystavena ve
vimperském zámku, kde je teď
k vidění unikátní výstava Šumavské poklady – sklo ze soukromých
sbírek.
„Při nejbližší možné příležitosti ji umístíme do naší stálé expozice,“ uvedla Milena Smolová,
vedoucí Muzea Vimperk, které
sídlí na zámku.
Čiré sklo zdobené rytinou, červené nitky v nožce, ne větší než
20 cm. „Význam výroby českého
křišťálu pro dějiny českého sklářství je nesmírný a jejich vznik je
úzce svázán právě s Vimperskem,
kam se po více než třech stech
letech znovu vrátily,“ uvádí Josef Štemberk, vedoucí oddělení
marketingu Správy NP a CHKO
Šumava.
Výstava skla, která na vimperském zámku potrvá až do 31. října
je v mnoha ohledech výjimečná.
„Dalo by se říct, že se zaměřuje
na šumavské sklářství, tak trochu
jiným pohledem,“ popisuje Jitka
Lněničková, kurátorka výstavy
a naše uznávaná historička skla.
„Jedná se o naprosto unikátní
soubor šumavského skla, jehož
jednotlivé části se po výstavě vrátí
do soukromých sbírek a už je asi
nikdo nikdy neuvidí pohromadě,
protože někteří majitelé již nikdy
nemusí souhlasit s jejich vystavením,“ doplňuje Jitka Lněničková.
Ta využila svých po léta budovaných kontaktů s jednotlivými
sběrateli a podařilo se jí je přesvědčit, aby své skvosty na výstavu zapůjčili. „Většina ale řekla,
že je to pouze pro tento případ.
V ostatních případech nechtějí podstupovat riziko, které je
s každou výstavou vždy spojené,“
popisuje.
Nikdo z 12 soukromých vlastníků nechce vyzradit své inkognito. Jedná se ale o majitele z Čech,
Rakouska a Německa a leckdy
jsou to i potomci šumavských
sklářů.
Mezi více než 150 exponáty
je celá řada unikátů – například
skla z vrstveného zlatého rubínu
zdobená bohatým brusem, která
byla vyrobena kolem roku 1835
u Johanna Meyra v Adolfově ve
Vimperka nebo v Lenoře.
Je zde i medaile z průmyslové
výstavy ve Vídni, kterou v roce
1835 obdržel tento sklářský továrník z rukou rakouského císaře. Velmi něžný je soubor šumavských flakónů ve stylu druhého
rokoka. Nejen milovníky likérů
a vína okouzlí soubory elegantního vimperského nápojového skla.
Zaujme i šumavské sklo v agresivních barevných kontrastech
z první čtvrtiny 20. století.
„Dětem se asi bude líbit nejvíc
oranžový skleněný slon,“ uvádí
Milena Smolová, vedoucí Muzea
Vimperk, které sídlí na zámku.
Zajímavý je také asi 35 centimetrů vysoký skleněný křišťálový domácí křížek, který pochází
z jedné rodiny na Vimpersku – při
úmrtí členů této rodiny stál vždy
u rakve. „Takhle to dělali celá pokolení, než je získal jeden ze sběratelů. Z křížku je cítit opravdu
zvláštní energie i postavení, které
v této rodině měl,“ uvádí Milena
Smolová.
Na výstavě jsou k vidění skleněné předměty, z nichž většina
má pro majitele výraznou osobní
hodnotu. V některých jsou uchovávány příběhy starých šumav-
ských rodin – ať již sklářských,
nebo těch, které s výrobou skla
nikdy neměly nic společného.
„K vidění je i část pozůstalosti Hynka Fügnera. Což byl na
počátku 20. století vimperský
místostarosta, velký vlastenec
a vůdce české komunity ve Vimperku, který si nechal vyrábět
sklo s vlastním monogramem,“
popisuje Milena Smolová.
Tuto unikátní výstavu pořádá Správa NP a CHKO Šumava,
která je správcem celého vimperského zámku, kde jsou v nabídce
jak prohlídkové okruhy zámkem,
tak návštěva muzea s řadou expozic i dočasných výstav. Výstavu Šumavské poklady – Sklo
ze soukromých sbírek podpořil
grant Jihočeského kraje. K výstavě na zámku vydala Správa NP
a CHKO Šumava poutavý informační leták – v češtině, v němčině i angličtině. Stručně pojednává
o výstavě a historii vimperského
sklářství.
To, že se takto zajímavá výstava koná právě ve Vimperku, není
náhoda. Nejde jen o český křišťál.
Sklářská tradice na Vimpersku
sahá před rok 1359 a Vimpersko
bylo i později významným centrem
šumavského sklářství. V 16. století zde pracovalo najednou až šest
skláren, což byla v tehdejších Čechách asi nejhustší koncentrace.
Jiří Kozel ve své sklárně. Zdejší sklárny produkovaly především páteříky, což jsou skleněné korálky, ze kterých se vyráběly
růžence. Z nařízení nového majitele panství Viléma z Rožmberka
museli skláři kolem poloviny 16.
století přejít na výrobu okenních
koleček a dutého skla. Později zde
žil a pracoval Michael Müller
a v 19. století proslulo Vimpersko
díky sklárnám firmy Meyr, které
tehdy vyráběly vynikající křišťálové i barevné a bohatě dekorované
sklo. Firma Meyr vyvážela sklo
do celého světa a získala mnoho
ocenění na nejrůznějších výstavách. Díky všem těmto sklářům
bylo Vimpersko po staletí jednou
z nejvýznamnějších sklářských
oblastí v českých zemích.
Pavel Pechoušek
Foto Š. Rozenkranz
Vimperské noviny 9/2012
[email protected] 388 402 264
Máme „Křišťálovou popelnici“
za nejlepší odpadové hospodářství.
A jak dál?
Na slavnostním večeru v Hradci Králové byly v rámci konference „Odpady a obce“ oznámeny
výsledky celostátní soutěže obcí
„O křišťálovou popelnici“ za rok
2011. Ceny předali zástupci autorizované společnosti EKO-KOM,
která je vyhlašovatelem soutěže.
Absolutním vítězem celostátní
soutěže se stalo město Vimperk,
jehož zástupci získali putovní
Křišťálovou popelnici a spolu s ní
šek na 150 tisíc korun.
V soutěži se hodnotí odpadové
hospodářství města jako celek, zejména míra aktivity, komplexnost
hospodaření, dosažené výsledky
v oblasti nakládání s komunálním odpadem, informovanost
obyvatel atd. Do soutěže jsou automaticky zahrnuty všechny obce
využívající systém EKO-KOM.
Těchto obcí je v současné době
zapojeno téměř 6 000.
Výsledek je velmi významným
ohodnocením aktivity občanů
města při třídění odpadů a zároveň se stal oceněním pro práci pracovníků Odboru životního
prostředí města Vimperk a Městských služeb s. r. o.
Místostarostka Vimperka Jaroslava Martanová nám řekla:
„První místo je výsledkem dobré
práce občanů města. Zároveň
je to závazek do letošního roku
2012“. Vedoucí Odboru životního
prostředí Josef Kotál ji doplňuje: „Ocenění si velmi vážím, neboť nám potvrzuje, že odpadové
hospodářství našeho města je na
vysoké úrovni a jdeme správným
směrem. Zároveň bych chtěl z tohoto místa poděkovat občanům
Vimperka za aktivní přístup ke
třídění odpadů a svým kolegům
na Odboru životního prostředí
za dlouholetou a někdy obtížnou
práci na tomto úseku. Poděkování patří i pracovníkům Městských
služeb (i jejich předchůdcům –
Technické služby – Radim Kučera), kteří pro nás všechny zajišťují
tuto velmi důležitou službu“.
Tak tolik oficiální část. Pro mě
jako vedoucího Odboru, který má
na starosti odpadové hospodářství, je toto hodnocení významné
i osobně, neboť jsem přesvědčen
o tom, že každý člověk, který dělá
svou práci, je velmi rád, pokud je
oceněna (nemyslím finančně), ať
už si to chce přiznat nebo ne. Stejně tak věřím tomu, že toto ocenění přineslo radost i „Vimperákům“, vždyť je to i výsledek jejich
práce a přístupu. Každý, kdo ve
Vimperku žije, si jistě rád přečte,
že jeho město je v něčem nejlepší, vždyť špatných zpráv jsou plné
noviny i televize. Mnozí z vás si
řekne „dobrý, ale co dál, co nám
to přinese?“
To, že jsme vyhráli jednu soutěž (i když důležitou) neznamená, že máme hotovo. Máme připravený dobrý základ – šikovné
občany, funkční Městské služby,
skládku, kompostárnu, sběrný
dvůr, připravuje se dotřiďovací
linka, umíme docela třídit. Čím
tedy začneme?
Dne 22. září představíme odpadové hospodářství města všem
jeho občanům – pozveme vás do
kompostárny, do sběrného dvora,
na skládku, ukážeme vám svozovou a další techniku, budeme si
s vámi o odpadech povídat, děti
i dospělí si zasoutěží, dostanete
drobné dárky jako poděkování
za vaši aktivitu a přidáme i něco
„na zub“ (nesnědené zbytky samozřejmě vytřídíme a zpracujeme v kompostárně) a něco k pití
(myslím, že v tomto případě zbytky nebudou).
Připravujeme pro občany svoz
bioodpadu prostřednictvím speciálních nádob na bioodpad (viz.
článek: „Pojďme třídit bioodpad“
ve Vimperských novinách číslo
7–8/2012) a tento svoz nebude
zvlášť zpoplatněn. Po zkušenostech z ostatních měst bude velmi
důležité důsledné třídění bioodpadů, aby tato služba fungovala
a špatně vytříděné bioodpady nemusely skončit na skládce. Zájemci o třídění bioodpadu „u domu“
se mohou již nyní přihlásit o nádobu (speciální popelnice o objemu 240 l ) u Ing. Hejlkové na tel.
602 527 070.
V rámci získaného grantu již
nyní pracujeme na letáku, který
bude mířit do každé domácnosti
a poskytne občanům informace,
jak s kterým odpadem nakládat,
kam ho předat.
V médiích jste možná zachytili zprávu, že bude možné navýšit
poplatek za odpad až na 1 000 Kč
na osobu (dnes je ze zákona možné max. 500 Kč). Naše dosavadní
kalkulace nám ukazují, že odpadové hospodářství města je ekonomicky soběstačné a náklady
na odpady jsou pokryty z příjmů
ze současného poplatku (492 Kč)
a z příjmů za tříděný odpad. Tím,
že město na odpadové hospodářství nedoplácí (některá města
mají např. poplatek 500 Kč, ale
skutečné náklady jsou 800 Kč/
osobu a města tento rozdíl hradí
z jiných zdrojů) není předpoklad,
že město Vimperk bude poplatek
zvyšovat.
Tak to je to, co my můžeme
udělat pro vás, ale jak již to v životě bývá, to hlavní je především
na nás všech – na občanech Vimperka. Tak jako vítězství v soutěži o „Křišťálovou popelnici“ je
především vítězstvím obyvatel
Vimperka, tak i ta hlavní práce
je na nás obyvatelích. Čím více
a lépe budeme třídit, tím méně
zaplatíme (při současném cenovém vývoji přesněji řečeno: nebudeme snad platit víc), čím větší
bude pořádek u popelnic, tím
méně budou muset Městské služby uklízet a město bude čistější.
Prostě platí osvědčené – pořád je
co zlepšovat.
Ing. Josef Kotál,
vedoucí Odboru ŽP
Třídíme odpad – 8. díl – Recyklace skla
Vážení čtenáři, v tomto díle
seriálu o třídění a recyklaci odpadů se zaměříme na tradiční
komoditu – sklo. Základním materiálem pro opakovanou výrobu
skla je upravený skleněný střep.
Ten se získává jednak z tříděného
sběru a jednak přímo od výrobců
nápojů, kteří vyřazují staré lahve
nebo se zbavují lahví rozbitých při
plnění nebo přepravě. Recyklace
skla je velmi náročná na kvalitu střepu, jeho úprava je vysoce
technicky a ekonomicky náročná, a proto je třeba dodržovat
některá základní pravidla již při
samotném třídění. Zjednodušeně
lze říci, že do kontejnerů na sklo
patří pouze sklenice od potravin,
lahve od nápojů a okenní tabulové sklo. V případě, kdy je vaše
obec vybavena kontejnery na bílé
i barevné sklo, je nezbytné dodržovat třídění podle barev. Pozor,
tabulové sklo je chemicky srovnatelné s barevným sklem, a proto
patří do kontejnerů na barevné
sklo. Úpravou vytříděného skla
se proto u nás zabývají jen dvě
společnosti. Svozové firmy sklo
z kontejnerů odvezou nejdříve do
meziskladů, odkud po naplnění
kapacity sklo putuje k dotřídění na specializované linky. Tam
se nejprve na dopravníku zbaví
velkých mechanických nečistot,
ručně se vybírají velké kusy keramiky, porcelánu nebo nevhodného skla. Proto je potřeba sklo
příliš nerozbíjet, aby bylo možné nečistoty snadno odlišovat.
Následně se sklo nadrtí na malé
kousky, které se pomocí různých
vibračních sít dále čistí a třídí
podle velikosti.
Ve sklárnách se přimíchává
výsledný skleněný střep do sklářského kmene. Při výrobě skla se
dá použít až 65 % střepu. Sklovina
se při teplotách přes 1500 °C taví
a odlévá do forem, a vznikají tak
nové výrobky. Recyklace skla je
tak dokonalá, že nepoznáte, jestli
vaše lahev od piva nebyla dříve
třeba lahví od kečupu nebo skleněným popelníkem. Navíc je téměř do nekonečna opakovatelná
a díky ní se uspoří až 90 % energie
a původních přírodních surovin.
Nezapomeňte, třídění odpadů dává starým věcem nový
život.
Marie Hejlková,
Odbor ŽP
Pozvánka na přednášku
Bezpečnost pro seniory
Dne 26. 9. 2012 se opět koná od 10,00 hod v Městském kulturním středisku Vimperk přednáška Bezpečnost pro seniory.
Senioři budou seznámeni s nebezpečím, které jim hrozí v domácím prostředí při kontaktování cizí osobou za účelem nabídky
výhodné koupě zboží, výhodné smlouvy, předání daru či výhry
atd.
Přednáška se uskuteční v rámci projektu Prevence kriminality
a pořádá ji město Vimperk ve spolupráci s Policií ČR, Oblastní
charitou Vimperk a Městkou policií Vimperk.
Pozvánka
1. setkání pracovníků bývalého Dřevopodniku Vimperk a jeho pobočných provozoven: Čkyně, Vacov, Podedvory, Zdíkovec, Stachy, se
koná v pátek 14. září 2012 od 18 hodin v sále hotelu Zlatá hvězda ve
Vimperku. Setkání zpříjemní muzika Bédy Šísla. Srdečně vás všechny
zveme! Případné informace podá pí Hrdličková 721 534 276.
Vimperské noviny 9/2012 tel. 388 402 [email protected]
Pijeme, pijeme, pijeme… čaj!
ČAJE ČERNÉ OVONĚNÉ
Barvy nálevů černých čajů
(od oranžových přes červené,
hnědé až po velmi tmavé) jsou
důsledkem úplné oxidace čajových lístků. Ty jsou – na rozdíl
od zelených a polozelených čajů
– drženy několik hodin ve vlhku
a teplu, aby enzymy uvolněné
z buněk způsobily oxidaci v listu
přítomných polyfenolů vzdušným kyslíkem. Oxidace je čistě
biochemickou reakcí bez účasti
bakterií. Jde o podobný proces
jako je hnědnutí rozříznutého jablka nebo rukou při loupání vlašských ořechů. Oxidace čajových
lístků (dříve označovaná jako
„fermentace“) patří mezi klíčové
momenty při vzniku mnohých
čajů. Dává jim aroma a barvu.
V Číně se černé čaje ortodoxně
označují jako „červené“ (Hong
Cha) a s označením „Black Tea“
se lze setkat až v novější (do angličtiny překládané) literatuře.
Podobně jako zelených čajů je
i černých čajů obrovské druhové
množství. Vyrábí se téměř v každé čínské provincii a produkuje
se i v mnoha zemích mimo Čínu.
Setkáme se s nimi například v Indii, v několika afrických zemích,
v Turecku, v Thajsku, na Srí Lance, ve Vietnam či v Gruzii. Pravděpodobně nejznámějším čínským „černým“ čajem je čaj Earl
Grey Tea, jenž se proslavil velmi
silnou citrusovou vůní díky ovonění bergamotovou silicí. Poprvé se s ním Evropané seznámili
počátkem 19. století, tedy velmi
dlouho po prvních dovozech zelených a černých čínských čajů.
Traduje se, že označení čaje Earl
Grey má původ ve jméně hraběte
E. C. Greye II., jenž čaj a recepturu na jeho výrobu obdržel při své
cestě po Číně roku 1830. V té době
byl čaj v Evropě znám přes 220 let
a v Anglii se běžně prodával a pil.
Hrabě se seznámil s ovoněným
čajem čínské provenience cca šest
let před tím, než byl uskutečněn
první import čaje do Anglie z indického Ásámu. Dnes je anglický
Earl Grey Tea vyváženou směsí
čajů pocházejících z Indie, Cejlonu (Srí Lanky) a případně Afriky.
Jelikož je tento čaj vhodný pro
posílení, k práci, k pití odpoledne i ráno, je na místě zmínit jeho
doporučenou přípravu. Jak tedy
připravit dobrý „anglický“ čaj?
Klasický předpis praví, že první
(tzv. oživující) čaj je vhodné pít již
v posteli a další čaje pak během
dne. Ráno se zdá být kritickým
okamžikem. Pokud nemáte, kdo
by vám čaj do postele servíroval,
postupujte následovně:
1) vyberte si originální čaj
anglické provenience (například
TWININGS EARL GREY),
2) vložte čaj do vyhřáté konvičky v množství 1 čajovou lžičku na
šálek + 1 navíc „na konvici“,
3) čaj zalijte právě vroucí vodou a louhujete 2 až 4 minuty,
4) do čaje nalitého v šálku velmi pomalu přilijte čerstvou smetanu a dostatečně oslaďte cukrem
(přípustný je i postup obrácený),
5) čajem zapíjejte vydatnou
snídani. Pro úplnost lze dodat,
že kromě teplé formy je černý čaj
Earl Grey vhodný i k vychlazení,
hodí se jako součást různých koktejlů a je výborný jako osvěžující
pití s ledem.
Richard Simet
a Ing. Zdeněk Nepustil
Běh pro Paraple
Vážení přátelé, rádi bychom
vás a vaše děti jménem Sdružení
Stanislavy Chumanové pozvali na charitativní akci v areálu
Vodník.
Naše sdružení je spoluorganizátorem „Běhu pro Paraple“, kte-
rý se bude konat v sobotu 15. září
2012 od 14 hodin.
Tím, že „Běh pro Paraple“ přijdete podpořit, pomůžete zdravotně handicapovaným občanům
k lepší možnosti vracet se do normálního života. Pro rodiny je na
Vodníku kromě běhů připraveno
i zábavné odpoledne.
Startovné je pro dospělého
150 Kč (domů si odnese na památku tričko), pro děti je to pouze 40 Kč (odnesou si na památku
placku s logem akce).
Těšíme se na shledanou na
Vodníku!
V. Vávrová
Vimperská akademie seniorů
vstupuje do svého 4. ročníku
V září 2012 zahajuje město Vimperk již čtvrtý ročník
vzdělávacího cyklu pro seniory
s názvem Vimperská akademie
seniorů. Tematicky se zaměříme
opět na regionální historii, místopis či turistiku. Zcela jistě nebude chybět Akademie na kolech
a pokusíme se připravit i nějaká
překvapení.
Zápis do celého ročníku se
bude konat ve dnech 6. a 13.
září od 10,00 do 11,00 v předsálí Městského kulturního střediska.
Zájemci, kterým nebude vyhovovat žádný z termínů zápisu,
mají možnost se přihlásit u koor-
dinátorek akademie osobně či po
telefonu do 27. září 2012. Po tomto datu již další studenti nebudou
z kapacitních důvodů přijímáni.
Do akademie budou přijímáni
přednostně občané Vimperka
a přilehlých osad, ostatní případy budou řešeny individuálně do
naplnění kapacity.
Veškeré informace, včetně
programu, termínů a případných
změn, je možno nalézt na www.
vimperk.cz/akademie či u koordinátorek akademie na tel.:
388 402 261, 388 402 264
Renata Lešková, Eva Hervertová,
Odbor školství, kultury a CR,
MěÚ Vimperk
Vimperští senioři
Ve čtvrtek a v pátek ve dnech 13. a 14. září 2012 pořádáme očekávaný 2denní zájezd do rakouských Alp s Jaroslavem Frajkorem. Všichni
účastníci jsou seznámeni s programem a podmínkami zájezdu.
Upozornění: Složení požadované částky je pro každého závazné.
I v případě neúčasti ze závažných důvodů si každý za sebe zajistí náhradu!
Oslava DNE SENIORÚ se koná ve čtvrtek 4. října 2012 od 14,00 hodin v sále MěKS. Nejdříve vystoupí děti z MŠ 1. máje, zástupci města.
V družné zábavě pak setrváme až do 19 hodin. Nebude chybět malé
občerstvení, hudba a volný parket. Zveme seniory našeho města i přilehlých osad. Výbor SENIOR KLUBU
Vimperské noviny 9/2012
[email protected] 388 402 264
Tak nevím
K
oncem dubna jsem upozornil dopisem pana Kotála, vedoucího Odboru životního prostředí, že Volyňku pod mostkem u městského
parku nevhodně zdobí velká pneumatika, další menší pak jsou pod
jezem. Po nulové reakci jsem totéž zopakoval v noticce v květnovém
vydání Vimperských novin.
Uplynuly tři měsíce a za tu dobu došlo k tomu, že (k datu uzávěrky
zářijového čísla Vimperských novin 20. 8.) velká pneumatika s čnějící
tyčí se pouze přestěhovala ke kraji toku, v jezu je navíc utopený kočárek.
Tak nevím. Jde o jakési zatraktivnění této naší sympatické městské
říčky nebo o mávnutí rukou nad touto zdánlivou lapálií?
Velmi nehezky působí prostor pod zídkou u Penny směrem k Pravětínskému potoku. Je to vlastně takové smetiště a skutečnost nedůstojná
pro Penny i město. Pravda, občas se trochu uklidí dva až tři metry zkraje
u schodů, ale dalších dvacet až třicet metrů jako by neexistovalo.
Asi deset dnů na začátku srpna tak deset metrů dole nad můstkem
přes Volyňku ležela hned u chodníku velká kartonová krabice s nápisem „Staropramen“. Uklízí se tento pruh nahoru k mostu snad každých
čtrnáct dnů?
Je zřejmé, že maminky některé z nás (i ty už dospělé) ve vztahu
k pořádku zřejmě špatně vychovávaly, jinak by si dotyční takto nepočínali. Využívá ale na druhé straně Městský úřad dostatečně své
právo požadovat od dlouhodobě nezaměstnaných výkon tzv. obecně
prospěšných prací? Pokud by tomu tak bylo, neležel by nikde – řečeno
s nadsázkou – nikde ani papírek.
Alois Uhlíř
Stalo se
L
avičky rozmístěné v našem městě mají sloužit k odpočinku pro pocestné nebo unavené občany. Poskytují možnost rozjímání, pozorování ruchu na silnici nebo skotačících dětí v parku. Jenže jsou i lavičky, hlavně u nádraží, které poskytují nocleh pro bezdomovce unavené
z krabicového vína zakoupeného v blízkých marketech…
Příběh, který mi vyprávěla má dobrá známá, se skutečně stal a v zádech z něho mrazí. Začátkem července udělala svůj pravidelný týdenní
nákup a obtěžkána taškami šla k svému domovu na Homolce. Na výše
zmíněné lavičce pod vlakovým nádražím se rozvaloval mladík a zajisté
neměl nic na práci. Moje známá míjela lavičku a myšlenkami byla už
doma. Mladík vyskočil jako vystřelený prakem a přistoupil k paní. Podíval se na ni a pronesl zlým hlasem – cituji přesně: „Tak, bábo, polož
tašky na zem a koukej zmizet.“
Jenže mládeneček narazil. Paní se na něj taktéž nehezky podívala
a okamžitě reagovala: „Já ty tašky položím a dám tě z každý strany po
hubě, až se převalíš přes to zábradlí do potoka!“
Mladý poberta překvapen nečekanou reakcí statečné ženy se v okamžiku vytratil jako mlha. Paní došla domů, uklidila nákup, a protože
ze svého bydliště dobře vidí na onu lavičku, podívala se z okna. Uviděla onoho nevychovance, jak s partou pěti mládenců po ní pátrá mezi
oběma markety, jestli tam není. Možná se jí chtěli omluvit, ale nevsadil
bych si na to.
Co mou známou opravdu mrzí, je to, že v tu chvíli nebylo ani vidu
ani slechu po Městské policii.
Tahle lavička vůbec poskytuje povyražení pro bezprizorní mládež,
která zde vesele hlučí, hlavně večer, a její hluk dost obtěžuje některé
obyvatele Homolky.
Příběh, který jsem popsal, se stal za bílého dne kolem půl dvanácté.
Neměl jsem nikdy s Městskou policií problém, ale myslím si, že v tom
to případě byla zanedbána tolik opěvovaná prevence.
Karel Beránek
Doprovodný program v rámci Dnů světového dědictví
Výstava historické hasičské techniky v Kaplířově ulici bude otevřena zdarma v sobotu 15. 9. od 9,00 do 13,00 hod. a od 13,00 hod. bude
procházka po starém Vimperku s výkladem o historii dobrovolných
hasičů ve Vimperku, požárech a povodních ve městě v minulosti
(sraz ve 13 hodin na výstavě).
Ing. Jaroslav Hais
České menšinové hnutí ve Vimperku
Pro paměť občanů i národa
Motto: Všechny naše kroky
musí vésti láska k národu a jeho
štěstí.
Josef Kajetán Tyl
V roce 1968 po okupaci naší republiky vojsky Varšavské smlouvy se v úzkém kruhu kantorském
hovořilo o potřebě vzpomenout
60. výročí otevření České menšinové školy ve Vimperku. Důvody
byly dva. Připomenout občanům
Vimperka, že i tu žili lidé, kteří ušlechtilé myšlence národní
jednoty zasvětili nejlepší léta
svého života a vzbudit v lidech
pocit vzájemné jednoty a hrdosti
v souvislosti s okupací a projevit
tak protest proti ní.
Pět měsíců po 21. srpnu 1968,
dne 24. února 1969, se uskutečnila v hotelu Zlatá hvězda první
schůzka výboru pro konání oslav
60. výročí vzniku české menšinové školy ve Vimperku. Předsedou
byl zvolen Josef Černoch, ředitel
tehdejší II. ZDŠ. Členy výboru
byli Josef Mašek, okresní školní
inspektor, Jindřich Řeřábek, učitel
II. ZDŠ, Vilém Tláskal, zástupce
ředitele II. ZDŠ, Ladislav Bělohubý, učitel II. ZDŠ, Josef Hodouš,
učitel I. ZDŠ, PharmMgr. František Fanta, lékárník, Jindřich Hájek, předseda MěNV, Stanislava
Nedvědová, předsedkyně kulturní komise MěNV, Zdeněk Fíla,
předseda školské komise MěNV,
Josef Solar, ředitel městského
muzea, František Kadoch, státní zaměstnanec, Jan Žák, účetní
závodu Šumavan, Vladimír Viener, zaměstnanec tiskáren Stráž,
Jaroslav Krejza, vedoucí závodu
Šumavan, Jaroslav Kadlec, technik Komunálních služeb.
Před výborem ležela spousta
práce. Nejvíc jí bylo na předsedovi. Bylo třeba zajistit finanční
prostředky, stylizovat výzvu do
všech novin v republice, vydat
propagační brožuru o menšinovém hnutí, obstarat velké plakáty
s informacemi o programu oslav,
zabezpečit pozvánky atd. V pozadí však byli připraveni lidé, kteří
měli za úkol snažení výboru co
nejvíc narušovat, mařit.
Moc ale tehdy ještě nebyla
plně v rukách normalizátorů,
jak o tom svědčí příběh pamětní
desky, kterou můžeme vidět na
budově bývalé české menšinové
školy. Ke zhotovení bez nároku
na jakoukoliv finanční odměnu
se uvolili Josef Černoch a Josef
Hodouš, oba výtvarníci. Plaketa
měla být z bronzu, a tak se objížděly všechny vimperské závody,
aby se potřebné množství kovu
sehnalo. Zásluhou pochopení
všech podniků se získalo mnohem víc než potřebné množství.
Oba výtvarníci pracovali na textu, rámovaném dekorací z lipových květů, nejprve jeho modelací
do hlíny. Poté byla odlita forma
do alabastrové sádry. Po dohodě
s panem Geierem, zaměstnancem
Šichtovny, byla uzavřena smlouva
o pracovní činnosti na odlití desky do bronzu za cenu 2 000 Kč. To
se stalo 28. července 1969. Práce
byla provedena a výtvarníkům
bylo sděleno, že deska musí být
cizelována, aby byla dokonalá.
Týden před vlastními oslavami přijel p. Hodouš ze Šichtovny
zdrcen. Na pokyn předsedy výboru se jel podívat, jak probíhají
cizelérské práce. Zjistil, že deska
je znehodnocena, v podstatě zničena. Pak se do podniku vypravili
oba výtvarníci společně. Shledali,
že deska byla vložena do horizontální hoblovací frézy. Při projetí
strojem byly vyvýšené dekorační
listy zničeny. To se stalo týden
před oslavami! Práce desítek hodin byla zničena, k odpovědnosti
nebyl brán nikdo. Pan Gaier, který zakázku na odlití desky přijímal a obdržel za to smluvenou
částku, neměl jediného slova na
omluvu a o osudy plakety se již
nestaral.
Jedinou nadějí na zhotovení
plakety se stal kamenosochař ze
Zálezel p. František Chromý. Jeho
postoj kontrastoval s postojem
p. Gaiera. Pan Chromý byl vlastenec. Během dvou dní byla deska
vypracována v leštěném kameni
a předána předsedovi výboru. Za
svou práci si pan Chromý nevzal
ani korunu odměny. V některých
životních situacích se prostě
projevují lidské postoje a charaktery.
Dva dny před oslavami byla
deska na bývalou menšinovou
školu osazena.
Josef Černoch
učitel a ředitel školy v. v.,
bývalý občan Vimperka
Vimperské noviny 9/2012 tel. 388 402 [email protected]
Vimperské Středisko environmentální
výchovy Správy NP a CHKO Šumava
o prázdninách a v novém školním roce
Během letních prázdnin, kdy
školáci užívají zaslouženého odpočinku, výukové programy pro
školy vimperského Střediska environmentální výchovy Správy
NP a CHKO Šumava neběží, ale
to neznamená, že by pracovníci SEV zaháleli. Kromě příprav
na nový školní rok a vydávání
didaktických materiálů pořádá
SEV Vimperk každým rokem pro
děti z přírodovědného kroužku
Sedmikvítek Správy NP a CHKO
Šumava letní tábor. Vhodným
a tradičním zázemím je pro něj
Stožec, kde se letošní ročník konal v týdnu od 15. do 22. července. Cílem tábora bylo tentokrát
poznání zajímavých míst nejen
v NP Šumava. Proto táborníci
podnikli množství dobrodružných výprav, kdy se podívali např.
na Medvědí stezku, na Třístoličník, do zvířecích výběhů u Neuschönau v NP Bavorský les a navštívili také nový areál lesních
her ve Stožci. Nechyběly ani pohybové hry a tvoření s oblíbenou
hmotou fimo či zdobení triček
vlastnoručním potiskem.
Dalším letním podnikem
s tradicí je mezinádní tábor
přeshraničních národních parků, pořádaný každý rok v jiném
chráněném území. Letos připadla úloha hlavního organizátora na
NP Bavorský les, jenž pro tábor
nabídl velice atraktivní místo –
Wildniscamp am Falkenstein
(v překladu „kemp v divočině
pod horou Falkenstein“). Specia-
litou Wildniscampu je ubytování v tematických chatkách, které
svojí konstrukcí představují různá přírodní prostředí, jako např.
louku, strom, vodu apod. Od
1. do 11. srpna se tak v Bavorském
lese setkali účastníci z národních
parků České a Saské Švýcarsko,
Podyjí, Bavorský les a Šumava.
Za NP Šumava vyrazila na tábor
desetičlenná skupina, jejíž větší
část tvořily studentky vimperského gymnázia. Programem tábora
nebyly jen zábavné seznamovací
hry a kreativní prezentace chráněných území, z nichž účastníce
na tábor přijely, ale také výpravy
za poznáním přírody NP Bavorský les, tvořivé činnosti a tematické workshopy s přírodní tematikou, jako např. fotografování,
bylinky, hudba a hudební nástroje z přírodnin či dřevosochařství,
nebo dokonce stavba skleníku
pro kuchyni ve Wildniscampu.
Každý účastník si vybral z nabídky uvedených témat workshopů
to, co je mu blízké a čemu se pak
za odborné pomoci lektorů mohl
několik dnů věnovat. Při slavnostním zakončení tábora pak všichni
představili svá díla ostatním.
Pro nový školní rok připravila
střediska EV Správy NP a CHKO
Šumava opět aktualizovanou
nabídku výukových programů
pro školní kolektivy, rozšířenou
mimo jiné o nové výukové programy, například na téma ryby či
bobr evropský.
Po prázdninách rovněž ve Vim-
Malý kvíz SEV Vimperk
nejen pro děti:
1) V kterém zábavném
areálu v NP a CHKO
Šumava provází návštěvníky puštík?
a) V zážitkové stezce při IS
Kašperské Hory,
b) v areálu lesních her ve
Stožci,
c) v IS Svinná Lada.
2) Jak se nazývá největší
kočkovitá šelma žijící
v ČR, se kterou se můžeme setkat na Šumavě?
a) Kočka divoká,
b) vlk obecný,
c) rys ostrovid.
3) Jak se nazývá největší ledovcové jezero ČR, které
najdeme na Šumavě?
a) Lipno,
b) Prášilské jezero,
c) Černé jezero.
S odpověďmi se dostavte
osobně do SEV Vimperk (přízemí Správy NP a CHKO Šumava Vimperk, ul. 1. máje) do
1. 10. 2012, kde za bezchybné
odpovědi obdržíte malou odměnu ve formě omalovánek.
Odměny nezasíláme poštou,
ale předáváme osobně.
perku pokračuje přírodovědný
kroužek Sedmikvítek Správy NP
a CHKO Šumava, který letos rozšiřujeme o skupinu starších žáků.
To znamená, že jej nově mohou
kromě dětí 1. až 4. třídy ZŠ navštěvovat i děti 5. až 9. třídy ZŠ
a odpovídajících tříd víceletých
gymnázií.
Na podzim proběhne i řada
programů pro veřejnost, na které vás chceme, vážení čtenáři,
srdečně pozvat. Na září a říjen
plánujeme například tvořivé dílny s ovčí vlnou a podzimními
přírodninami, terénní výpravu
za šumavskou vodou, výlet do
Národního zemědělského muzea
Ohrada u Hluboké nad Vltavou
a cestopisnou besedu z cyklu
Příroda očima fotografů. Více
informací o těchto akcích se
dozvíte z brožury Programy pro
veřejnost, vydávané Správou NP
a CHKO Šumava, z našich internetových stránek či z plakátů
a pozvánek vydávaných před jednotlivými akcemi.
Za SEV Vimperk
Stanislav Čtvrtník
Letní tábor pro děti ohrožené sociálně
patologickými jevy 2012
Ve dnech 12. 8. – 19. 8. 2012 se
uskutečnil v Nové Peci již sedmý
ročník tábora pro děti s patologickými jevy. Letos se tábora zúčastnilo 24 dětí.
Účastníci letního tábora byli
vybíráni ve spolupráci se školskými zařízeními, pedagogicko
psychologickou poradnou a Odborem sociálních věcí MěÚ ve
Vimperku.
Cílem letního tábora, který
byl pořádán a finančně podpořen
městem Vimperk, byla nabídka
řešení nedostatečné volnočasové
náplně pro rizikové skupiny dětí
a mládeže a náprava některých
jejich škodlivých návyků. Program tábora byl proto zaměřen
na praktický nácvik řešení krizových situací, využití volného
času propojením sportu, zábavy
a vzdělání. Kromě obvyklých
táborových her, sportovních klání a pěších výletů byly součástí tábora besedy s praktickými
ukázkami práce Horské služby.
Za dětmi přijeli i hasiči z Volar,
kteří si pro ně připravili besedu
a soutěže z oblasti požární ochrany. Dále pak si pro účastníky letního tábora připravil odpolední
program Odbor školství, kultury a CR MěÚ Vimperk. Vlastní
program tábora byl sestaven tak,
aby se dokázal svými aktivitami
dotknout co nejširšího spektra
dětských zájmů a problémů.
Počasí letošnímu letnímu táboru přálo a umožnilo naplnit plánovaný program se vším všudy.
Bylo zřejmé, že se zúčastněným
dětem týdenní pobyt na břehu Lipenského jezera velmi líbil a odjížděly domů s novými zážitky.
Snad proto většina dětí projevila
upřímný zájem zúčastnit se obdobné akce i v příštím roce.
Pořadatelé tábora věří, že děti
veškerá pozitiva, která jim tábor
nabídl, využijí ve svém běžném
životě a pomohou jim najít vždycky tu správnou cestu.
Město Vimperk chce zároveň
touto cestou upřímně poděkovat
sponzorům, kteří podpořili konání letního tábora pro děti ohrožené sociálně patologickými jevy
formou finančních i materiálních
darů. Jedná se o firmy a sdružení
i fyzické osoby.
Marcela Kobrová,
Odbor investic a údržby
Vimperské noviny 9/2012
[email protected] 388 402 264
Očima Jaroslava Pomezného
• Skončil čas prázdnin, čas
dovolených. Život se opět vrací
do všedních dnů. Nezaškodí však
malé ohlédnutí za „rozmarným
létem“ v našem městě. Událo se
toho v průběhu dvou letních měsíců hodně. Jen namátkou. Senioři spolu s tělesně postiženými
se výborně bavili při tradičním
táboráku spojeném s opékáním
vuřtů, který se uskutečnil 12. 7.
na fotbalovém hřišti. Dobrou
náladu a letní pohodu pomohlo
naladit jihočeskými a šumavskými lidovkami duo harmonikářů
Vojtěch Kohout a Jan Geier. Ani
vrtkavé počasí a občasný déšť nevadil šedesátce účastníků. Velice
pěkný byl i srpnový výlet seniorů
na nedávno otevřenou naučnou
stezku Soumarské rašeliniště.
Stezka dlouhá 1 520 metrů dokumentuje historii i současnost
této šumavské lokality, kde se do
roku 2000 průmyslově těžila rašelina. Vidět město a své domovy
z ptačí perspektivy mohli občané
15. 7., kdy fa Heliczech pořádala
na Vodníku v odpoledních hodinách vyhlídkové lety vrtulníkem.
Setkání s historií, vůní benzinu
a nablýskanými „staříky“ přinesla
návštěva 180 auto-moto veteránů,
kteří v rámci spanilé jízdy Pošumavím a Šumavou při 5. setkání
historických vozidel ve Volyni zavítali také do Vimperka. Na hřišti
u ZŠ TGM se bylo na co dívat, co
potěšilo a pohladilo nejednu duši
automobilového fanouška. První
vlaštovkou k 750. výročí první
písemné zmínky o městě, které
si připomeneme v příštím roce,
je kalendář na rok 2013 vydaný radnicí, který byl v červenci
slavnostně pokřtěn a představen
veřejnosti. Nástěnný kalendář
složeny ze 36 starých pohlednic
a jedné fotografie na titulním listě představuje život a rozvoj města, jak ho zaznamenali vimperští
fotografové let minulých. Zdařilý
kalendář, který je vhodným dárkem, lze již nyní zakoupit v TIS
na náměstí Svobody. Zpestřením
léta bylo v sobotu 4. 8. exhibiční
utkání Šumavanu s hvězdným
výběrem osobností české kopané, týmu FC Kozlovna Ládi Vízka.
Klání předcházela autogramiáda
fotbalových legend a přátelské
zápasy mladších a starších přípravek a mužstva mladších žáků
Šumavanu. Příznivci fotbalu tak
měli možnost vidět osobnosti
zvučných jmen přímo v akci a odnést si i nějaký autogram. Není
ale třeba zoufat nad minulostí
letošního léta,vždyť i měsíce září
a říjen,když se vyvedou, nastolí
„šumavské babí léto“ a možná
přinesou i další úrodu hub.
• Samé dobré zprávy přicházely v průběhu letních měsíců
z tábora bikerů vimperského
Gymnázia České spořitelny Specialized MTB týmu. Začalo to
14. 7. ve Vyšovatce u Buku, kde
se konal 5. závod Jihočesko-bavorského poháru horských kol.
Junioři zde ovládli svoji kategorii. Zvítězil Martin Stošek, druhý
skončil Jan Vastl, třetí Filip Kubín a čtvrtý Jakub Johánek. Také
oddílová kolegyně Markéta Drahovzalová v juniorkách zvítězila.
Ve vítězném tažení pokračovali
junioři i na MČR horských kol
v Peci pod Sněžkou, odkud na
Šumavu putovaly dva mistrovské
tituly a pět medailí. První titul
získal Filip Kubín v závodě štafet v týmu Merida, druhý skončil
Luděk Šeller. Zlato a titul juniorského mistra ČR vybojoval Jan
Vastl, třetí skončil Martin Stošek,
pátý Jakub Johánek, sedmý Luděk
Šeller a osmý Filip Kubín. Medailovou sbírku doplnila bronzem
Markéta Drahovzalová. Junioři
bodovali také v 15. ročníku Šumavského maratonu horských
kol na Zadově. Na trati 61 km
obsadil Lukáš Pomezný ve své
kategorii třetí místo. Cílevědomá
práce trenérského dua Vojtěch
Huřík, Jiří Lutovský tak přináší
své ovoce.
• V sobotu 28. 7. se na Zadově
konal 15. ročník Šumavského maratonu horských kol seriálu České
spořitelny „Kolo pro život“. Krásné letní počasí přilákalo na start
téměř dvanáct stovek bikerů z ČR
i zahraničí. Nejprve na lyžařských
tratích churáňovského areálu
závodily dětské kategorie. Poté
v pravé poledne startovala trasa
61 km, která zavedla závodníky
i do Vimperka a na Vodník. Již
samotný start a následné stoupání, téměř šesti stovek cyklistů na
Churáňov byl pro diváky pěknou
podívanou. Ve 13 hodin na stadionu byl start tras 31 a 15 km. Průběh maratonu příznivě ovlivnilo
pěkné počasí a dobře upravené
tratě, což si účastníci pochvalovali. Na „šedesátce“ zvítězil v kategorii muži Elite Pavel Boudný
z České spořitelny Specialized
MTB tým, v ženách Anna Krejčová Ghost MojeKolo. „Příští rok
určitě opět přijedeme, bylo to
perfektní, děkujeme,“ tak zněla
slova chvály většiny účastníků.
A za to si Ski klub Šumava spolu
s organizačním týmem a týmem
pořadatelů na čele s Martinou
Mondlovou zaslouží poděková-
ní a velkou jedničku. Ani nyní
„skiklubáci“ neodpočívají. Již
v září pořádají 4. ročník oblíbené
„Stožecké brusle“, závodů na inline bruslích. Pro závodníky jsou
připraveny tratě vedoucí po uzavřené cyklostezce z Nové Pece do
Stožce. Zúčastnit se mohou také
závodníci na kolečkových lyžích
s holemi. Pro děti jsou připraveny
ve Stožci závody koloběžek a další aktivity.
Jaroslav Pomezný,
Vimperk
Děti reprezentují Vimperk
V posledních letech se děti
vimperských škol několikrát
úspěšně zapojily do výtvarných
soutěží vyhlášených ústředím
Českého zahrádkářského svazu. Připomenu, že v ročníku
2009/2010 se kolektiv osmi až
čtrnáctiletých dětí základní školy speciální umístil na 8. místě
v kategorii „polytechnická práce
Z“ a v ročníku 2010/2011 se děti
téže školy opět vzorně prezentovaly, když se na druhém místě
v kategorii „polytechnická práce
D“ umístil Tomáš Čureja a na
sedmém místě v kategorii „kresba + malba D“ Petr Šťastný.
Na podzim roku 2011 vyhlásil
ČZS další již 19. ročník výtvarné soutěže pro děti, tentokrát na
téma „Ovoce na naší zahrádce“.
Děti měly vytvořit kresbu, výkres
nebo polytechnickou práci, která by demonstrovala jejich vztah
k zahrádce.
Opět jsme se obrátili na všechny školy na území Vimperku
a požádali je o zaslání soutěžních
polytechnických prací či kreseb.
A děti opět nezklamaly.
Tentokrát to byla „žákyně“
mateřské školy 1. máje 180 Ellen
Polívková, která se v kategorii
„kresba a malba A“ umístila mezi
dětmi do šesti let na krásném
4. místě. Ceny zaslané ústředím
ČZS i drobnosti od základní organizace předala reprezentantce
školy a Vimperku ještě před skončením školního roku zástupkyně
výboru ZO ČZS paní J. Střelečková.
Máme opravdovou radost
z práce dětí, které se umístily,
a dovolujeme si touto cestou
poděkovat i všem ostatním soutěžícím ze škol v naší působnosti
a jejich vedoucím za snahu a příkladnou reprezentaci škol i města.
Budeme se těšit, že tento článek
nezůstane poslední pochvalou
činnosti dětí našeho regionu.
Za výbor základní organizace
ČZS ve Vimperku
Dr. Vojtěch Vlček – předseda
Prázdniny našich čtenářů
Lucie Matheislová u moře
Zde a na následující straně jsou otištěny nejzajímavější fotografie, které
zaslali čtenáři VN do prázdninové soutěže. Pro autory otištěných fotografií jsou připraveny drobné ceny, které si můžete vyzvednout u pí Leškové
na Odboru školství na radnici.
Vimperské noviny 9/2012 tel. 388 402 [email protected]
Letošní léto jsme s rodinou zahájily procházkou po Areálu lesních her ve Stožci.
Kluci naslouchají zvukům lesa. Věra Fendrichová s rodinou.
Markétka Hadravová a v pozadí ledovec Dachstein
Jana Beránková ml.
Ideální léto – žádné velké cestování. I na chalupě může být prima.
Malý brigádník na chalupě v Křišťanovicích.
Zdeněk Blažek
Vimperské noviny 9/2012
[email protected] 388 402 264
Bavíme se a pomáháme
Oblastní charita Vimperk pořádala dne 30. června 2012 benefiční akci na podporu Domu
klidného stáří Pravětín nazvanou Bavíme se a pomáháme, zaštítěnou radní Jihočeského kraje
RNDr. Janou Krejsovou a starostou města Vimperk Ing. Bohumilem Petráškem.
Od 14,00 hod. byl připraven bohatý program pro rodiny s dětmi:
přichystali jsme ukázku sanitního
vozu, policejního vozu, hasičské
techniky, skákací hrad, soutěže,
malování na obličej, výtvarné
dílničky, ukázku historického
šermu apod. Ač se počasí vydařilo až přespříliš, teploměr vyšplhal
nad 30 stupňů, odpoledne se neslo v duchu pohody, radosti a legrace. Od 16,00 hod. se pak konal
koncert rockové hudby. Bez nároku na honorář nám zahrály dvě
kapely, MEGABIT z Vimperka
a ESTUARY HIGH TIDE z Českých Budějovic. Na své si tak přišli příznivci rockové hudby z řad
mládeže i dospělých.
Program byl doplněn soutěží
o ceny, návštěvníci mohli podpořit domov pro seniory v Pravětíně
také zakoupením upomínkových
keramických předmětů vyrobených přímo v domově, kde máme
keramickou pec.
Výtěžek akce činil 9 646 Kč.
Velkým překvapením bylo to, kolik lidí bylo ochotno pomoci při
zajištění akce. Zdarma vystoupili
šermíři, muzikanti, majitel hotelu
Zlatá Hvězda nám zdarma poskytl celý areál hotelu, bez nároku
na odměnu nám pomohlo mnoho dobrovolníků při zajišťování
jednotlivých programů během
celého odpoledne.
Cenami do soutěže přispělo
mnoho sponzorů. Za to jim patří
všem velký, velký dík. Ukázali tak
svá dobrá srdce. Čas strávený přípravami, starosti, které akci předcházely, nebyly nic proti zjištění,
že i v dnešní době se najde parta
lidí, kteří svůj čas věnují tomu,
aby udělali něco pro druhé.
V neposlední řadě děkujeme
všem, kteří se přišli pobavit a přispěli tím na dobrou věc.
Jana Brabcová,
Alena Škopková, DiS.,
pracovnice Oblastní charity
Vimperk
Dětský den
dálky, stříkání ze džberovky na
plastové lahve a kreslení.
Dětský den se jako vloni vydařil, k čemuž přispělo i příjemné
počasí. Konal se v náhradním
termínu. V původně naplánovaném termínu na začátku června
bylo před akcí deštivé a chladné
počasí, a tak organizátor akci
zrušil s tím, že se bude konat
v jiný den.
V podvečer 22. června 2012
se konal na Vodníku DĚTSKÝ
POHÁDKOVÝ DEN, který zorganizovalo město Vimperk. Na
přípravě programu se také spolupodílel Sbor dobrovolných hasičů
Vimperk a další organizace.
Po roce zde hasiči opět připravili pro děti několik stanovišť
s hasičskou tematikou. Nejvíc
se děti opět zajímaly o stříkání
z proudnice a z děla Tatry do
Ing. Jaroslav Hais
SDH Vimperk
Návštěva přátel
ve Waldkirchenu
Na závěr školního roku vyjelo
34 pedagogických pracovníků
z Nerudovky navštívit partnerskou školu ve Waldkirchenu.
Proč? Dvacáté výročí vzájemné
spolupráce našich škol je jistě
dobrým důvodem k oslavě. Po
lednovém sloučení vimperské
školy s netolickou se naše řady
rozrostly a někteří z nás viděli
Waldkirchen poprvé.
Po příjezdu nás přivítal zástupce ředitele Staatlicheres Beruflicheres Schulzentrums Waldkirchen pan StD Moser, který měl
připravenou zajímavou prezentaci o systému školství v Německu
a o naší partnerské škole. Násle-
Exkurze do školy
v Regenu
V pondělí 25. června se vydalo
šest studentů oboru mechanik
elektronik spolu se mnou, svým
třídním učitelem a učitelem němčiny v jedné osobě, na naši první
návštěvu Střední školy a učiliště
v Regenu. První zážitek jsme měli
hned za hranicemi, kdy nás kontrolovala německá policie, naštěstí vše dopadlo dobře.
Astrid Birchingerová, jejíž zásluhou se exkurze uskutečnila,
nás srdečně uvítala, následovalo
příjemné pohoštění a prohlídka
školy. Po úvodní prezentaci týkající se systému školství u našich
sousedů a školy v Regenu samotné jsme si prohlédli pracoviště
obrábění kovů, tesařů, autoopravářů. Závidět můžeme celkovou
dovala prohlídka celého areálu.
Měli jsme možnost vidět jednotlivá pracoviště žáků a obdivovat
i nejmodernější techniku, např.
CNC přístroj k naprogramování
obrábění dřeva. Dílna autoelektrikářů díky sponzorským darům
od prodejců BMW a AUDI vzbudila velký zájem především mezi
učiteli odborného výcviku.
Co nemohlo chybět po prohlídce dílen? Oběd s typickým
německým jídlem – hovězím
masem, červeným zelím a „Klossem“. Posilněna dobrým obědem
vyjela naše skupina nad Waldkirchen podívat se na stavbu „orlího hnízda“, kterou před pěti lety
společně vybudovali žáci obou
škol.
Poděkovali jsme přátelům
za krásnou exkurzi a pozvali je
k nám do Vimperka. Těšíme se
na další setkání.
Jaromír Starý
špičkovou úroveň vybavení (např.
CNC zařízení nebo poslední
modely aut). Exkurze byla velmi
zajímavá, naši průvodci byli odborníci, nadšenci pro svůj obor.
Hlavně jsme ocenili, že veškerá
činnost učňů a studentů (většinou v projektech) měla svůj jasný cíl a konkrétní využití v úzké
spolupráci s firmami nebo byla
zakázkami firem a organizací
(např. přístřešky a altány tesařů). Nic nebylo samoúčelné a jen
teoretické, ale vše mělo podobu
konkrétních finálních výrobků
(např. reklamní stojánky z kovu
na kancelářské potřeby v podobě
lodí, aut, letadel).
Exkurze byla velmi úspěšná
a inspirující. Na další spolupráci
se školou v Regenu se těšíme.
Jaromír Starý
Vimperské noviny 9/2012 tel. 388 402 [email protected]
Nabídka kroužků DDM Vimperk
Organizační informace
Zájmová činnost začíná 1. října 2012 a končí 1. června 2013
Přihlášky neposílejte e–mailem ani poštou. Je nutno předat je osobně při zápisu do zájmových kroužků. Zápis do zájmových kroužků
se koná v měsíci září vždy od 9,00 do 11,00 a od 13,00 do 16,00
hodin v prostorách DDM Vimperk, Smetanova 405, (pondělí–
čtvrtek), nebo v pátek po telefonické domluvě. Činnost kroužků
bude zahájena v pondělí 1. října 2012 dle rozvrhu. V nabídce je
uveden den a čas schůzek. Kroužky se otevřou v závislosti na počtu
zájemců, kteří odevzdají přihlášku.
Uvedená výše zápisného u jednotlivých kroužků se týká celého
školního roku 2012/2013. Každý zájemce zaplatí úhradu v kanceláři DDM do 30. 10. 2012 (pondělí–čtvrtek od 13,00 do 17,00
hodin). Lze platit i převodem s určeným VS, který vám bude
sdělen v kanceláři DDM.
Bližší informace a přihlášku do kroužku můžete získat přímo
v DDM Vimperk, nebo na www.ddm–prachatice.cz
Adresa: Dům dětí a mládeže, Smetanova 405, 385 01 Vimperk
Telefon, fax: 388 411164, 776325146.
E-mail: [email protected]
Aktivity pro nejmenší
BABY klub
Hry, cvičení a tvoření, pro maminky s dětmi.
1–5 let, vedoucí Mgr. Kateřina
Šatnerová,
v DDM, čtvrtek 9,30–11,00,
700 Kč, 1. schůzka 4. 10.
Kamarád
Budete si hrát, kreslit, číst a vyrábět různé dárečky, popovídáte si
u šálku čaje, poslechnete si cd.
Vedoucí, Štěpánka Havrdová,
v DDM .
1. schůzka v pondělí 1. 10.,
v14,30, kde bude upřesněn den
a čas schůzek, 550 Kč.
Taneční kroužky
Tancem k dětské radosti –
NOVINKA!
Taneční prvky pro nejmenší
– koordinace pohybu v souladu s hudbou, estetické cítění,
r y tmičnost, synchronizace
a prostorová orientace. Nácvik pohybové a taneční choreografie.
Od 5 let, vedoucí, Jana Kalinová,
tělocvična ZŠ Smetanova 405.
Pátek 13,00–14,30, 700 Kč,
1. schůzka 5. 10.
Folklorní kroužek
Náplní kroužku jsou základní
lidové tance a zpěv. Cílem je
připomenutí lidových tradic,
zvyků a řemesel.
Děti z kroužku budou účinkovat během roku na různých akcích v našem městě a v okolních
obcích.
6–18 let, vedoucí, Libuše Netáhlová, v DDM.
Keramika III. – pro začátečníky zdravé i handicapované děti
Modelování a práce s hlínou,
dekorace pomocí glazur a engob.
9–15 let, vedoucí, Štěpánka Havrdová, v DDM.
Čtvrtek 15,00–16,30, 900 Kč,
1. schůzka 4. 10.
Divadélko
Kratší literární útvary formou
hry – nácvik pohádky.
7–11 let, vedoucí, Libuše Netáhlová, v DDM.
Úterý 15,30–17,30, 600 Kč,
1. schůzka 2. 10.
Čtvrtek 17,00–18,00, 700 Kč,
1. schůzka 4. 10.
Dramatický kroužek –
Tornádo
Práce s textem, vlastní tvorba,
pohádky, hry.
11–16 let, vedoucí, Libuše Netáhlová, v DDM.
Úterý 17,30–20,00, 650 Kč,
1. schůzka 2. 10.
Estetické
Rukodělné kroužky
Výtvarný kroužek
Kresba, malba, grafické techniky.
Založen na tvořivosti dětí, využívá různé výtvarné techniky a materiály, je vhodný pro
všechny věkové kategorie.
8–14 let, vedoucí, Alena Kofroňová, v DDM.
Středa, 14,00–16,00, 850 Kč,
1. schůzka 3. 10.
Tvořivé čarování –
NOVINKA
Práce s korálky, výroba šperků
a oděvních doplňků z různých
materiálů.
8–18 let, vedoucí, Libuše Pfeiferová, v DDM.
Pondělí 14,30–16,00, 800 Kč,
1. schůzka 1. 10.
Výtvarný s keramikou
Malování na sklo, malba, grafika, kašírovaný papír, modelování.
7–15 let, vedoucí, Jitka Martanová, v DDM
Úterý 13,00–14,30, 900 Kč,
úterý, 14,30–16,00, 900 Kč,
1. schůzka 2. 10.
Keramika I.
Modelování a práce s hlínou,
začátečníci.
5–8 let, vedoucí, Jitka Martanová, v DDM.
Středa 13,00–14,00, 700 Kč,
1. schůzka 3. 10.
Keramika II. – pokročilí
Modelování a práce s hlínou,
modelování podle vlastních
návrhů, což zahrnuje užitkové
a ozdobné předměty – reliéfy,
plastiky, nádobky aj. dekorace
pomocí glazur, engob, barvítek,
točení na hrnčířském kruhu.
10–18 let, vedoucí, Jitka Martanová, v DDM.
Středa 14,15–16,30, 900 Kč,
1. schůzka 3. 10.
Dovedné ruce
Tvorba dárků, šperků, dekorací.
6–15 let, vedoucí, Eva Kubišová,
v DDM.
Pondělí 14,30–16,30, 800 Kč,
1. schůzka 1. 10.
Středa 14,30–16,30, 800Kč,
1. schůzka 3. 10.
Hudební kroužky
Zdravé pískání
Pískání pro radost a zdraví,
správné dýchání – pro děti
alergické.
5–11 let, vedoucí, Eva Kubišová,
v DDM.
Pondělí 13,00–14,00, 550 Kč,
1. schůzka 1. 10.
Kytara
Kroužek je zaměřen především
na zvládnutí doprovodu písní
pomocí akordových kytarových
značek.
8–15 let, vedoucí, Libuše Netáhlová, Stanislav Potůček,
v DDM.
Čtvrtek 15,30–17,00, 600 Kč,
1. schůzka 4. 10.
Zpěv s Libou – NOVINKA!
Sólový a vícehlasý zpěv.
7–15 let, vedoucí, Libuše Netáhlová, v DDM.
Čtvrtek 18,00–19,00, 550 Kč,
1. schůzka 4. 10.
Přírodovědné
Rybářský kroužek
Poznávání ryb a jiných živočichů v českých tocích a stojatých
vodách, jehož cílem je příprava
na získání rybářského lístku.
Děti se naučí základní techniky
rybaření.
7–15 let, vedoucí, Milan Sojka,
v DDM.
1. schůzka ve čtvrtek 4. 10.
v 16,00, kde bude den a čas
schůzek upřesněn, 550 Kč.
Technika
Radiotechnický kroužek
Vhodný pro děti od 10 let. Seznámení se základy radiotechniky.
Je zaměřen na elektroniku
a stavbu jednoduchých elektronických zařízení, měřicích
a zkoušecích přístrojů. Zájemci
zde získají znalosti, které mohou být prospěšné pro učební
obor, následné studium nebo
zájmovou činnost.
Vedoucí Daniel Tomášek.
1. schůzka ve středu 3. 10.
v 14,30, v DDM, kde bude
den a čas schůzek upřesněn,
550 Kč.
Ostatní
Hry pro zábavu
a poučení
Deskové a společenské hry, při
kterých se rozvíjí paměť, tvořivost, trpělivost, soutěživost
a logické myšlení (Scrabble,
Blokus…). Virtuální hry, hlavolamy.
6–14 let, vedoucí Jaroslav Koubek, v DDM.
Středa, 13–14,30 nebo 14,30–
16,00, 550 Kč, 1. schůzka 3. 10.
Kroužek vaření
Pro děti, které rády pomáhají
v kuchyni a chtějí se zdokonalit
v přípravě pokrmů a základech
stolování.
6–15 let, vedoucí, Ladislav Novotný, Michal Šimek, (profesionální kuchaři), v DDM.
Pondělí 15,00–17,00, 900 Kč,
1. schůzka 1. 10.
Vimperské noviny 9/2012
[email protected] 388 402 264
Jazykové kroužky
Hrátky s angličtinou
Výuka hravou formou, seznámení s jazykem pomocí her,
písní a říkadel, důraz kladen na
mluvený projev.
Pro školáky, kteří potřebují
školní učivo nejen pochopit, ale
i procvičit.
7–9 let, vedoucí, Mgr. Jana Doležalová, v DDM.
1. schůzka v pondělí 1. 10.
v14,30.
Den a čas pravidelných schůzek, bude upřesněn podle zájmu, 600 Kč.
Hrátky s němčinou
Žáci 3., 4., 5., 6. tříd, pokud chcete poznat jazyk našich sousedů,
přijďte mezi nás. Budeme si hrát,
malovat, zpívat, povídat, vařit –
vše v němčině.
Naučíte se mluvit v základních
denních situacích (v obchodě,
u doktora…).
Podle zájmu se utvoří počet skupin.
9–12 let, vedoucí, Mgr. Edita
Wölflová, v DDM.
1. schůzka bude v pondělí 1. 10.
v14,30.
Den a čas pravidelných schůzek bude upřesněn podle zájmu
– 600 Kč.
Sportovní kroužky
Florbal I. – začátečníci
Náplň, technika florbalu, zlepšení fyzické kondice, hra, strečink,
účast na přátelských turnajích.
Hraje se plastovou hokejkou
a lehkým dírkovaným míčkem.
7–9 let, vedoucí, Mgr. Jan Líkař,
tělocvična ZŠ Smetanova 405.
Pondělí 14,00–15,00, 700 Kč,
1. schůzka 1. 10.
Florbal II. – pokročilí
10–15 let, vedoucí, Mgr. Jan Líkař, tělocvična ZŠ Smetanova
405.
Středa 14,00–15,00, 700 Kč,
1. schůzka 3. 10.
Basketbal
Pro všechny kluky i holky od 7
let, přijďte si zahrát, zatrénovat,
ale i utkat se v zápase s kamarády.
Osvojení základních pravidel hry, driblování, nahrávky
na koš. Pokračování loňského
kroužku, ale i pro nováčky.
Vedoucí Mgr. Jan Heřta, Jan
Hodina, tělocvična ZŠ Smetanova 405.
1. schůzka v úterý 2. 10., v 15,00
(na bude upřesněn čas pravidelných schůzek, 800 Kč).
Aerobik
Oblíbené cvičení na hudbu,
nauka základních i složitějších
aerobních kroků, nácvik jednoduchých sestav.
Vhodné pro holky i kluky, 6–12
let, vedoucí, Eva Kubišová, tělocvična ZŠ Smetanova 405.
Úterý 14,30–15,30, 700 Kč,
1. schůzka 2. 10.
Taneční aerobik NOVINKA
Děti se budou učit různým tanečkům a dalším hudebně pohybovým aktivitám a jednoduchým
tanečním sestavám se základními prvky hip hopu, orientálního, irského, latinskoamerického
i country tance, 6–15 let (1.–9.
třída).
Vedoucí, Petra Hovorková – lektorka z Fit Studia Atlantic, www.
studioatlantic.cz
1. schůzka v úterý 2. 10. v 15,00,
tělocvična ZŠ Smetanova 405
(na ní bude upřesněn čas pravidelných schůzek a rozdělení do
skupin, 700Kč).
Míčové hry I.
Základy míčových a pohybových her, kroužek je určen menším dětem.
6–10 let, vedoucí, Eva Kubišová,
tělocvična ZŠ Smetanova 405.
Čtvrtek 14,00–15,00, 600 Kč,
1. schůzka 4. 10.
Míčové hry II.
Základy nejrozšířenějších sportovních her.
10–15 let, vedoucí, Eva Kubišová, tělocvična ZŠ Smetanova
405.
Čtvrtek 15,00–16,00, 600 Kč,
1. schůzka 4. 10.
Stolní tenis
Tréninková výuka, spolupráce
s oddílem ST, využití robopongu.
8–16 let, vedoucí, Jiří Slavík, Jiří
Hyka, tělocvična ZŠ Smetanova
405.
Pondělí 17,00–18,30, 700 Kč,
1. schůzka 1. 10.
Šachy
Výuka šachu, soutěže, turnaje.
5–18 let, vedoucí, Miroslav Hůlovec, v DDM.
Pondělí 16,00–18,00, 600 Kč,
1. schůzka 1. 10.
Sportovní gymnastika I.
Sportovní gymnastika je vhodnou formou všestranného pohybu, který napomáhá správnému
držení těla, je vhodná pro chlapce i děvčata, je to cvičení nenáročné na výbavu, postačí cvičky
a gymnastický dres nebo kraťasy
a tričko.
Trénink 1x týdně, 900 Kč, trénink 2x týdně, 1 100 Kč.
6–14 let, vedoucí, Marie Kotlíková, Helena Roblová, tělocvična ZŠ Smetanova 405.
Středa, čtvrtek 16,30–18,30, 1.
schůzka 3. 10.
Sportovní gymnastika II.
Trénink 1x týdně, 900 Kč,trénink 2x týdně, 1 100 Kč.
6–14 let, vedoucí, Hana Grabmüllerová, Pavla Uhříčková, tělocvična ZŠ Smetanova 405.
Úterý, pátek 16,30–18,30,1.
schůzka 2. 10.
Sportovní všestrannost
– cyklistika
Trénink 2x týdně.
8–15 let, vedoucí, Mgr. Vojtěch
Huřík, Jan Jedlička, tělocvična
Gymnázia Mírová 540.
Pondělí, středa 16,30–18,00,
1 100 Kč, 1. schůzka 1. 10.
Hokej
6–16 let, tréninky dle rozpisu
na zimním stadionu.
Připravujeme
• Den otevřených dveří v DDM
20. září 2012,
• divadelní představení Noc na
Karlštejně 14. září 2012 – od
19,00 hod. v MěKS Vimperk,
• nové výukové programy pro
ZŠ (celoročně),
• Drakiádu (říjen 2012) a Den
dětí v areálu Vodník (červen
2013),
• závody ve sportovní gymnastice,
• Memoriál J. Landové (závod
ve sport. gymnastice),
• bazar sportovních potřeb
(listopad 2012),
• vánoční trhy v hotelu Anna
1. prosince 2012,
• velikonoční trhy v hotelu
Anna březen 2013,
• karneval na ledě (únor 2013),
• turnaj ve vybíjené O velikonočního beránka,
• přehlídku činnosti (květen
2013),
• III. ročník Vimperské divadelní sešlosti (červen 2013),
• tematické výstavy v galerii
DDM (celoročně),
• akce a tábory v období prázdnin.
Aktivity pro dospělé
Kurz keramiky
Samostatná tvorba,
pondělí, 17,00–20,00, v DDM,
od října 2012,
200 Kč za lekci trvající 3 hodiny.
Kurz keramiky –
pokročilí
Lektor kurzu, Jitka Martanová,
středa,17,00–20,00, v DDM, od
října 2012,
200 Kč za lekci trvající 3 hodiny.
Kurz keramiky –
začátečníci
Lektor kurzu, Alena Kofroňová,
čtvrtek, 17,00–20,00, v DDM,
od října 2012,
200 Kč za lekci trvající 3 hodiny.
Připravujeme tvořivé kurzy
Kurzy budou určeny veřejnosti (děti i dospělí).
Termíny, cena a téma kurzů
budou vždy včas zveřejněny.
Dům dětí a mládeže rozšiřuje
služby pro veřejnost o logopedickou praxi PhDr. Jany Tláskalové, klinické logopedky.
Jedná se o vyšetření a následné
ošetření řečových, sluchových
i hlasových vad.
Tato služba je bezplatná, je
hrazena za zdravotního pojištění klienta. Logopedická praxe
bude probíhat v DDM, Smetanova 405, Vimperk, v učebně
č. 9.
Logopedickou pomoc mohou
využít nejen děti, ale i dospělí.
Na logopedii je nutno se předem objednat na telefonním
čísle, 723 442 744. Čas logopedického cvičení bude individuálně domluven.
Na každou návštěvu vezměte
s sebou průkaz vaší příslušné
ZP, notýsek a přezutí (i pro doprovod).
Bližší informace získáte v přímo v DDM Vimperk.
Pracovníci DDM Prachatice
Bc. Jiří Machart – ředitel
pracoviště Vimperk
Jitka Martanová – vedoucí
pracoviště Vimperk
Eva Kubišová –
pedagog volného času
Vimperské noviny 9/2012 tel. 388 402 [email protected]
Knihovna
Už jsem čtenář
Slavnostní vyhodnocení projektu „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“ proběhlo 22.
června v Domě dětí a mládeže.
ve Vimperku. Zúčastnili se ho
prvňáčci čtyř tříd vimperských
škol, kteří za své snažení při besedách v knihovně, obdrželi knížku „Školníci“. Pro tuto příležitost
ji napsal Miloš Kratochvíl, jeden
z našich nejlepších autorů dětské
literatury, a ilustrovala ho Renáta Fučíková. Vydalo ji nakladatelství Triton pouze pro prvňáčky
a nelze ji v běžné knihkupecké
síti minimálně tři roky koupit.
Projekt na podporu čtenářské
gramotnosti sponzorovalo toto
nakladatelství spolu se Svazem
knihovníků a informačních pracovníků ČR. K slavnostnímu dopoledni přispěla i místostarostka Vimperka
Jaroslava Martanová, která dětem přečetla úryvek z knížky,
a pěvecký kroužek DDM s interpretací národních písní.
Tímto malým knihovnickým
setkáním jsme také chtěly pozvat
děti k nám do knihovny. Vždyť
jak řekl Karel Havlíček Borovský:
„Knihovna je škola pro mládež
i pro dospělé, škola všestranná,
v níž vyučuje mnoho moudrých
učitelů“ a my dodáváme, že škola, do které se nemusí, ale mělo
by se...
E.Buryánová,
dět.odd. MěK
Týden knihoven (1.–5. 10.)
V pondělí 1. 10. proběhne
v Městské knihovně ve Vimperku
burza vyřazených a darovaných
knih. Akce je určena dospělým
čtenářům.
Knížky je možno si vybrat
v době pondělních otevíracích
hodin knihovny, tj. od 10 do 11.30
a od 12,30 do 18 hodin.
Dopolední hodiny Týdne
knihoven budou patřit předškolákům MŠ. Děti budou hrát a soutěžit o krále Pexesa.
Na čtvrtek 4. 10. je pro děti
připraven již tradiční „bleší trh“,
při kterém děti dětem nabízejí
své výrobky, hračky, knížky, atd.
(samozřejmě s písemným svole-
ním svých rodičů). Tak neváhejte
a přijďte mezi nás.
„Blešák“ se koná od 13 do 17
hodin na parkovišti před knihovnou.
V pátek 5. 10. od 13 hodin
proběhne v dětském oddělení
slavnostní vyhodnocení literárně-výtvarné soutěže „Malujeme
vimperské domy“.
Na Týden knihoven udělilo
dětské oddělení svým čtenářům
– zapomnětlivcům – AMNESTII
POPLATKŮ – tj. dětem, které
dluží knihovně jakoukoliv pokutu za upomínání, bude tento
poplatek odpuštěn.
SOUTĚŽ PRO DĚTI
Městská knihovna ve Vimperku vyhlašuje u příležitosti
TÝDNE KNIHOVEN (1.–5. 10.)
literárně-výtvarnou soutěž Malujeme vimperské domy‚
Soutěžit se bude v těchto kategoriích:
žáci I.–II. tříd,
žáci III.–IV. tříd,
žáci V.–VI. tříd,
žáci VII.–IX. tříd,
žáci ZŠ praktické ve Vimperku.
Milé děti, vaším úkolem je tentokrát namalovat některý z vimperských domů a krátce popsat,
proč jste si tento dům vybraly.
Napište, co se vám na něm líbí,
jestli byste v něm chtěly žít a proč,
jestli se k domu váže nějaká pověst
a jaká, jestli v něm žila nějaká
známá osobnost a která... Zkrátka, čím vás tento dům zaujal.
Zapojte svou fantazii, poptejte se
rodičů i učitelů nebo zavítejte do
knihovny, kde zjistíte řadu informací o vimperských domech.
Malujte na papír velikosti A4.
Své práce opatřete jménem,
školou a třídou.
Práce nám doručte do knihovny do 26. září.
Výherce odměníme v pátek
5. října ve 13 hod. v prostorách
dětského oddělení při slavnostním zakončení TÝDNE KNIHOVEN.
Těšíme se na vaše krásné
domy, které vystavíte v prostorách knihovny.
Knihovnice
Hlavní cena z Mezinárodního festivalu umění
mládeže pro Vimperk
V pátek 27. 7. 2012 se uskutečnil v Písku Mezinárodní festival
umění mládeže. Festival pořádala Česko-čínská kulturní společnost. Z Číny přijelo celkem 400
muzikantů ze dvou měst – Peking
a Shenzen. Celkem se jednalo o 6
velkých dechových orchestrů ze
středních a základních škol obou
měst. Českou republiku zastupoval smyčcový orchestr Rondo
ZUŠ Písek, Dudácká muzika ZUŠ
Strakonice, dechový orchestr Junior z Prahy a Dechový orchestr
ZUŠ Vimperk. Všechny orchestry předvedly dvacetiminutový
program před odbornou porotou,
které předsedal Mgr. Václav Hlaváček, prezident Sdružení dechových orchestrů ČR.
Vimperský dechový orchestr
se na soutěž připravoval pouze
během jedné zkoušky týden před
soutěží a tak dirigent odjížděl do
Písku s rozpaky. Aby toho nebylo
málo, zapomněli organizátoři poslat do Vimperka autobus, a tak
se čekání ve škole o hodinu a půl
protáhlo. Pořadatelé pak museli
vimperské zařadit až na konec
programu. Nicméně alespoň
si mohli mladí hudebníci poslechnout konkurenci, se kterou
se ještě nikdy nesetkali. Nutno
podotknout, že všechny čínské
orchestry byly na velmi vysoké
úrovni nejen předvedenou hrou,
ale celkovým dojmem, způsobem
vystupování atd. Bylo úžasné sledovat jejich nástrojové obsazení,
o kterém se nám vůbec nezdá.
Pravda, těžko porovnávat Peking
s Vimperkem…
Při vyhlášení výsledků si každý
zúčastněný orchestr odnesl ocenění. Vimperský ho získal za nejlepší zvukový efekt. Na závěr pak
byly uděleny pouze 2 hlavní ceny
nejlepším zúčastněným. Byl to
úžasný pocit, když jako jednoho
ze dvou nejlepších vyhlásil člen
poroty Dechový orchestr ZUŠ
Vimperk!!! Druhou hlavní cenu
si odvezl do daleké Číny symfonický dechový orchestr ze střední
školy, který hrál opravdu skvěle.
Všichni členové orchestru podali dobré výkony a v tomto srovnávání malého evropského a gigantického asijského národa výborně reprezentovali nejen školu,
město, ale i naši republiku.
Bc. Pavel Vališ,
ředitel ZUŠ Vimperk
Knihovnice
Žáci Vimperské taneční školy Fíla
opět slaví úspěchy
Sourozenci Marek a Daniela
Gajanovi z Č. Budějovic již řadu
let na tanečních soutěžích reprezentují naši taneční školu a po
prvních úspěšných letech od roku
2009, kdy poprvé získali titul mistr ČR v kategorii mládeže, pokračují ve vynikajících výkonech. Po
úspěších v Praze a Kutné Hoře,
které jsem zmínil v minulém čísle, si v sobotu 2. června v Chrudimi vytančili 1. místo a v neděli
3. června v Novém Boru získali
stříbrný pohár ve standardních
tancích.
Jan Fíla,
lektor školy
a jednatel společnosti
Vimperské noviny 9/2012
[email protected] 388 402 264
ZŠ TGM informuje
Rekonstrukce zdravotní
instalace
V prázdninových měsících
proběhla v budově Základní
školy T. G. Masaryka Vimperk,
Pražská 167 rekonstrukce zdravotní instalace. Toto zařízení už
nějakou dobu volalo po opravě,
a tak je potěšující, že z rozpočtu
města byly na tento rok uvolněny finanční prostředky na projekt
i samotnou realizaci.
Celá přestavba zdravotní instalace představovala vybourání
stávajícího sociálního zařízení,
výměnu vedení vody a odpadů
ve zdech a rekonstrukci elektroinstalace. Prostor byl opatřen novými obklady dlažbou
a zařizovacími předměty. Nově
a v souladu s hygienickými normami bylo vybudováno i zázemí
pro správní zaměstnance školy.
V rekonstruovaných prostorách
Tanec u moře
Vimperská taneční škola Fíla
opět završila taneční sezonu na
jihu Chorvatska. Již tradičně pro
své absolventy tanečních kurzů naše škola připravila týdenní
taneční soustředění v jednom
z hotelů na břehu Makarské riviéry. Tanečního soustředění se obvykle zúčastňují účastníci kurzů
pro dospělé. Nejinak tomu bylo
i tuto sezonu. Rozvrh připravujeme tak, abychom měli dost času
na opakování všeho, co se v dané
sezoně účastníci kurzu naučili. Program tanců v nádherném
prostředí o několik zajímavých
prvků obohatíme. Výuka a opakování probíhá v proskleném
sále s výhledem na moře v dopoledních hodinách tak, aby účast-
byla také vyměněna okna podle
požadavků vyplývajících ze skutečnosti, že školní budova je kulturní památkou.
Rekonstrukce budovy probíhala za dozoru pracovníku Odboru
investic a údržby MěÚ Vimperk.
Dagmar Rückerová,
ředitelka ZŠ TGM Vimperk
Děti a škola
Září – zahájení školního roku.
Pro mnohé prvňáčky to jsou
chvíle očekávání z neznámého,
pro školáky „mazáky“ nic nového. Spíše se těší na přátelství, kamarády než na obvyklé nabývání
vědomostí a zkušeností.
S příchodem zahájení školního
roku nastává změna denního režimu. Největší změnu zaznamenají rodiče u prvňáčků. Chvíle
hraní budou postupně přecházet
v plnění povinností. Mnohdy
se proto budou rodiče setkávat
i s nevolí ze strany potomka, který se nerad podřizuje nechtěnému. Hlavně v čase, kdy ho něco
vyrušuje od činnosti, kterou je
zaujat. V současné době v akti-
vitách dětí převládají převážně
hry na počítači nebo televize. Dá
se tomu předejít, pokud hned po
zahájení školního roku a ustálení počátečního chaosu, nastaví
rodiče spolu s dítětem pravidla
denního režimu po příchodu ze
školy. Vždy by tam měly být zahrnuty všechny povinnosti, nejen
školní – např. odpočinek, školní
povinnosti, domácí povinnosti,
zájmové činnosti (pořadí se sestaví podle potřeby).
U starších dětí se pomoc skládá
převážně z organizace volnočasových aktivit a hlavně v kontrole,
zda potomek školní povinnosti
plní.
Zkušenosti ukazují, že u malých školáčků většinou problém
s organizací dne nebývá, ale
u starších žáků se dohled podceňuje. Pak práce pro školu přechází pouze v nahodilou práci
než v systematickou přípravu na
školní vyučování.
To, co do dětí vložíme, se nám
jednou vrátí. „Buď budeme sklízet ovoce, nebo bouři.“
Mgr. Irena Kačerová
Celorepublikové testování SCIO – IT dovedností
v ZŠ Vimperk, Smetanova
V závěru školního roku
2011/2012 se žáci 5. třídy naší
školy ve Smetanově ulici zúčastnili testování v rámci SCIO testů,
které ověřovaly znalosti v oblasti
IT. Celý projekt se jmenoval Gepard a byly do něj většinou zapojeny školy, které se zabývají ve
větší míře výukou IT.
Naši páťáci se ve velké konkurenci opravdu neztratili a obsadili
se svými znalostmi a dovednost-
mi velmi pěkné 7. místo v rámci
celé České republiky. Potvrdili
tím správnost rozhodnutí školy
zaměřit výukové programy právě
na IT.
Z grafu výsledků společnosti
SCIO je patrné, že průměr třídy
v IT dovednostech je na úrovni
uživatele, ale našli se ve třídě tři
žáci, kteří dosáhli na hodnocení
INFOprofík, což je ve věku dětí
pátých tříd opravdu pozoruhodné.
Mgr. Vladan Pokorný,
vyučující INF
Více informací o škole na www.zsvimperk.cz.
níci měli dost času užít také pláží
a aby si alespoň jednou za týden
mohli naplánovat výlet k některé
z mnoha nádherných památek
nebo pozoruhodností překrásné
přírody. Tuto sezonu byli účastníci natolik zapáleni, že v den
výletu probíhala výuka večer, aby
o nic nepřišli.
Předpokládám, že letošní tanec u moře byl víc než úspěšný,
protože ještě před odjezdem jsme
naplánovali opakování tanečních
variací v září, a dokonce načasování tance u moře v příští sezoně
o týden dřív.
Jan Fíla,
lektor školy
a jednatel společnosti
Dvaadvacet vimperských skautek má za sebou táboření v srdci šumavské přírody, jen pár kroků od hranic Národního parku. Přestože jde o tábor výhradně
dívčí, od chlapeckého byste ho jen stěží poznali a mladé slečny si hravě poradí
jak se sekerou a pilou, tak i s dalšími zálesáckými dovednostmi. A tak trochu
kuriozně jedinný chlap v táboře se stará o vaření.
Vimperské noviny 9/2012 tel. 388 402 [email protected]
Vzpomínka
Blahopřejeme
Občané Vimperska, kteří oslavili svá životní jubilea v červenci:
V letošním roce dne 16. 9. vzpomínáme nedožitých 62. narozenin paní Jarmily Landové.
Dne 17. 9. uplyne pět let od náhlého odchodu bývalé starostky
paní Stanislavy Chumanové.
Pořád nám moc chybíte!
Házenkářky
Vimperk byl jejím domovem
Z Prahy vedla cesta paní Vlasty
Sarauerové na Šumavu, kde prožila celý svůj život. V našem městě
hned na několika místech působila jako prodavačka a od roku 1969
se stala naší sousedkou a také důvěrnicí v panelákovém domě číslo
390 K. Weisse.
V minulosti byla pravidelnou
účastí hokejových utkání a její
velkou láskou byly květiny, což
bylo v okolí jejího bydliště velmi
patrné. Starala se o čistotu a pořádek. Říkali jsme ji Krteček. Láska
k přírodě a lidem ji provázela až
do jejího předčasného odchodu
dne 1. září 2011.
S láskou vzpomínáme na paní
Vlastu a želíme, že nás opustila.
Byla nám příkladem v úsilí o společné soužití v družstevním panelovém domě i v úsilí o krásné okolí
svého bydliště. Jen těžko je možné
jít v jejích šlépějích. V živé paměti
ji mají i obyvatelé ul. 1. máje Eva
a Rostislav Kopencovi.
Prosrová Anna
Chrstošová Anna
Doulová Anna
Wawrů František
Herynková Marie
Křížová Božena
Prošková Emilie
Beneš Vladislav
Czerwenka Karel
Medek Jan
Antalová Marie
Hefner Josef
Vávrová Stanislava
Občané Vimperska, kteří oslavili svá životní jubilea v srpnu:
Květoň Jaroslav
Brožek Antonín
Mifka Stanislav
Civániová Věra
Bartůšková Františka
Půbal Miroslav
Pešková Anna
Rubášová Vlasta
Šebek Josef
Altmann Josef
Sigmundová Hedvika
Žižková Eva
Krátká Růžena
Kotlík Josef
Pěsta František
Preněk Václav
Za obyvatele domu K. Weisse
390 vzpomínají spolu se sousedy
Kurt a Jana Heiderovi
Město Vimperk přeje touto cestou oslavencům hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti do dalších let.
Ing. Veronika Čermáková, matrikářka
Poděkování
Letošního kostýmovaného průvodu u příležitosti Měšťanských trhů se dle
informací Romana Hajníka zúčastnil rekordní počet účastníků – 99 osob a
jeden pes.
Někdy nám osud zasadí takovou ránu, kterou nečekáme.
Naši rodinu postihla v neděli 1. července největší tragédie,
která člověka může potkat. Na věčný spánek nám odešel náš
milovaný syn, bratr a vnuk Miroslav Hubáček, se kterým jsme
měli poslední rozloučení v sobotu 7. července v urnovém háji ve
Vimperku.
Vzhledem k tomu, že pro nás bylo těžké přijímat osobní kondolence, nemohli jsme poděkovat všem zúčastněným. Proto bychom
tak s úctou chtěli učinit tímto způsobem.
S hlubokým zármutkem děkujeme za Vaši účast při posledním
rozloučení.
Rodina Hubáčkova z Pravětína.
Vimperské noviny 9/2012
[email protected] 388 402 264
Kulturní přehled
MěKS Vimperk
Čtvrtek 6. 9 2012, 10.00–11.00 hodin.
ZÁPIS DO IV. ROČNÍKU AKADEMIE SENIORŮ
Úterý 11.9 2012, 17.30 hodin – park u Volyňky,
středa 12. 9 2012, 17.30 hodin – park u Volyňky.
STŘEDOVĚKÉ RYTÍŘSKÉ DIVADLO –
TRAKEN NA KONÍCH
Vimperk
Pondělí 17. 9. 2012, 15.00 hodin.
ZASTUPITELSTVO MĚSTA VIMPERKA
Úterý 18. 9.–pátek 21. 9. 2012.
NATURVISION
Jedenáctý ročník čtyřdenního filmového festivalu o zvířatech
a přírodě. Česko-německý projekt s velkým kulturním, vzdělávacím
a společenským významem. Součástí festivalu je výstava fotografií
z mezinárodní fotografické soutěže „Fascinace přírodou“, výstava
vítězných dětských prací „Máme rádi zvířata“ a závěrečný
galavečer.
V rytířském turnaji budou diváci sledovat napínavá klání
urozených rytířů, souboje muže proti muži, dřevcové souboje,
jezdeckou dovednost, spoustu kaskadérských kousků a další
nezvyklou podívanou. Celé představení je pojmuto jako souboj
dobra se zlem, kde dobro zastupuje chrabrý princ a zlo dva zlotřilí
bratranci. Rytíř Dejmor, který podepsal vlastní krví smlouvu
s ďáblem, a jeho přitroublý bratranec Žumbera z Podmok, který
holduje hazardu, pití a konkubínám. Ozdobou divadla jsou pak
dva ušlechtilí fríští hřebci, kteří mají původ v holandském
královském hřebčíně.
Vstupné: děti 100 Kč (do tří let zdarma), dospělí 200 Kč. Pořádá
Traken.
Čtvrtek 20. 9. 2012, 20.00 hodin, hotel Zlatá hvězda.
DAN BÁRTA & ROBERT BALZAR TRIO
Jeden z našich nejtalentovanějších a nejvšestrannějších zpěváků,
držitel mnoha ocenění včetně několikanásobného ocenění akademie
populární hudby „Anděl“. Respektován jak odbornou kritikou, tak
širokou veřejností. V roce 2000 založil sólový projekt
Illustratosphere, jehož součástí je trio Roberta Balzara. Repertoár
se skládá z vlastních skladeb a jazzových standardů.
Koncert, vstupné 300 Kč, předprodej (MěKS a recepce hotelu Zlatá
hvězda) 250 Kč.
Čtvrtek 13. 9 2012, 10.00–11.00 hodin.
ZÁPIS DO IV. ROČNÍKU AKADEMIE SENIORŮ
Pátek 14. 9. 2012, 19.00 hodin.
NOC NA KARLŠTĚJNĚ
Legendární
muzikál
v podání
dramatického
kroužku
vimperského
Domu dětí
a mládeže
Tornádo.
Vstupné
dobrovolné.
Vimperské noviny 9/2012 tel. 388 402 [email protected]
Středa 26. 9 2012, 10.00 hodin.
BEZPEČNOST PRO SENIORY
Přednáška. Pořádá město Vimperk ve spolupráci s Policií ČR,
Odborem sociálních věcí a zdravotníctví a Oblastní
charitouVimperk.
Čtvrtek 27. 9 2012, 19.00 hodin.
TANEČNÍ KURZY
Taneční škola Gaudník.
Čtvrtek 27. 9 2012, 16.30 hodin.
TANEČNÍ KURZY PRO DOSPĚLÉ
Taneční škola Gaudník.
kino Šumava Vimperk
Vstupné 70 Kč, držitelé průkazů Filmového klubu na klubová
představení 40 Kč.
Úterý 4. 9. 2012, 20.00 hodin
MÁME PAPEŽE! – FK
http://www.csfd.cz/film/279007-mame-papeze/
Drama, Itálie / Francie, 2011, 104 min., formát 35 mm.
Režie: Nanni Moretti.
Hrají: Michel Piccoli, Nanni Moretti, Margherita Buy, Jerzy Stuhr,
Renato Scarpa, Teco Celio.
Z balkónu baziliky svatého Petra zazní slavnostní: Habemus
papam! Co vše ale muselo předcházet volbě nové hlavy katolické
církve, koho kardinálové zvolili po smrti papeže za svého dalšího
zástupce, který se z nejasných důvodů odmítá ujmout nové funkce,
proto je do Vatikánu povolán psychiatr, o tom všem inteligentní
a humornou formou vypráví film Máme papeže! v režii předního
italského herce, režiséra a producenta Nanni Morettiho, jenž se zde
také spolupodílel na scénáři.
Helenin bývalý manžel, úspěšný spisovatel Karel se sice konečně
odstěhoval ze společné domácnosti, může žít naplno svůj život
svůdníka, ale začíná zjišťovat, že mu cosi chybí. Na Františkovu
exmanželku Bohunu, energickou dámu, zvyklou vše řídit, pak
situace dopadá ještě tíživěji. Oba hledají cesty, jak Františka
a Helenu znovu získat pro sebe. František s Helenou zvolí z nastalé
situace jediné rozumné východisko – rozhodnou se být chvíli sami
a daleko, a tak vyrážejí na romantickou exotickou dovolenou do
Maroka. Ale i zde je dostihnou nejen potíže, ale i jejich bývalí
partneři, kteří ve Františkových a Heleniných cestovních lapáliích,
k nimž patří ztracená zavazadla, ukradené doklady a řada dalších
problémů, vidí příležitost, jak se vrátit do jejich života. Pro náš pár
teprve teď nastává opravdová zkouška jejich vztahu.
Dva roky po diváckém hitu Líbáš jako Bůh přichází autorka
a režisérka Marie Poledňáková s volným pokračováním úspěšné
komedie. Příběh filmu začíná ve chvíli, kdy staré manželské svazky
jsou definitivní minulostí a Helena s Františkem se pokoušejí začít
nový, společný život. Ovšem, jak už to tak bývá, pouto s bývalým
životem nelze zpřetrhat jen tak jednoduše. Stále je to vaše rodina,
vaše okolí a vaši bývalí partneři do společného života nutně stále
patří.
Úterý 11. 9. 2012, 20.00 hodin
NEVĚSTINEC – FK
http://www.csfd.cz/film/288338-nevestinec/
Drama / Psychologický, Francie, 2010, 122 min, formát 35 mm.
Režie: Bertrand Bonello.
Hrají: Adele Haenel, Jasmine Trinca, Hafsia Herzi, Noémie
Lvovsky, Céline Sallette.
Přelom devatenáctého a dvacátého století – období velkých
sociálních změn – postihl také proslulé pařížské nevěstince.
Uzavřenému světu, v němž se na jedné straně nabízela krása
a potěšení ale i ponížení a bolest, hrozil zákaz. Francouzský režisér
Bertrand Bonello vyšel v příběhu o „vzpomínkách z nevěstince“ ze
současné sociologické studie o pařížských „domech lásky“ na
přelomu století. Filmový obraz prostitutek a jejich zákazníků zbavil
lechtivého a povrchního pozlátka, který nahradil o poznání
živočišnější atmosférou. Do popředí se dostávají autentické osudy
dívek, jejich rivalita i přátelství, ale i dobové volání po obratu
k rádoby humánnější společnosti.
Středa 12. 9. 2012, 20.00 hodin
VRTĚTI ŽENOU
Středa 5. 9. 2012, 20.00 hodin
LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
http://www.csfd.cz/film/296347-libas-jako-dabel/
Komedie, Česko, 2012, 113 min, formát 35 mm.
Režie: Marie Poledňáková.
Hudba: Petr Malásek.
Hrají: Kamila Magálová, Oldřich Kaiser, Jiří Bartoška, Eva
Holubová, Roman Vojtek, Martha Issová,Milan Šteindler, Jiří
Langmajer, Petr Nárožný, Tereza Kostková, Nela Boudová, Zora
Ulla Keslerová, Sandra Pogodová, Jakub Grafnetr, Ivana Uhlířová,
Jakub Kohák, Michaela Flenerová, Filip Antonio.
http://www.csfd.cz/film/282939-vrteti-zenou/
Romantický / Komedie / Historický.
Velká Británie / Francie / Německo / Lucembursko, 2011, 100 min,
formát DVD.
Režie: Tanya Wexler.
Hrají: Maggie Gyllenhaal, Hugh Dancy, Rupert Everett, Felicity
Jones, Jonathan Pryce, Tobias Menzies, Gemma Jones, Anna
Chancellor, Jules Werner, Sheridan Smith, Leila Anaïs
Schaus,Ashley Jensen
Příběh mladého lékaře Mortimera Granvilleho (Hugh Dancy) se
odehrává ve viktoriánské Anglii. Pokrokovému Mortimerovi vadí,
že většina nemocnic ignoruje nejnovější lékařské teorie a výzkumy
a nadále léčí pacienty pomocí pijavic a pouštěním žilou. Když ho
vyhodí z posledního místa, skončí jako zaměstnanec dr. Roberta
Vimperské noviny 9/2012
[email protected] 388 402 264
Dalrympleyho (Jonathan Pryce), který se specializuje na léčbu žen
trpících „hysterií“. Doktor Dalrympley spolu se svým nejlepším
přítelem (Rupert Everett) jsou k novým metodám léčení naopak
velmi otevření a každý experiment a novinku vítají s nadšením.
Společně sestrojí důmyslný nástroj (vibrátor), který ženám
podivuhodně rychle a efektivně umožňuje dosáhnout vytoužené
úlevy a klidu... Zakrátko se zpráva o jejich zázračném přístroji
roznese a čekárna jejich ordinace je stále plná „hysterických“ žen,
které chtějí pomoc. Jediná žena, která v převratný vynález nemá
důvěru je svobodomyslná a feministicky založená Charlotta
(Maggie Gyllenhall), dcera lékaře Dalrympleyho. A právě do ní se
Mortimer beznadějně zamiluje…
Úterý 25. 9. 2012, 20.00 hodin
POLSKÝ FILM – FK
http://www.csfd.cz/film/288137-polski-film/
Komedie, Česko / Polsko, 2012, 113 min, formát 35 mm.
Režie: Marek Najbrt.
Hrají: Jan Budař, Tomáš Matonoha, Josef Polášek, Pavel Liška,
Marek Daniel, Jana Plodková,Lucie Benešová, Katarzyna
Zawadzka, Krzysztof Czeczot, Marcin Kobierski, Kristýna BokováLišková, John Malkovich.
Čtveřice populárních herců – Tomáš Matonoha, Pavel Liška, Josef
Polášek a Marek Daniel – se rozhodla natočit své vzpomínky na
bezstarostná léta studií na brněnské JAMU. Dnes už legendární
kabaret Komediograf, který s úspěchem hrají hlavní protagonisté
téměř dvacet let, vznikal právě v uvolněné atmosféře první poloviny
devadesátých let minulého století, kdy „komunismus zkrachoval
a kapitalismus ještě nezačal a kdy jsme všichni měli dobrou
náladu.“ Originální humor ústředí čtveřice umocňuje osobitý
nadhled Jana Budaře, který v téže době studoval na JAMU
o několik ročníků níž.
Čtvrtek 6. 9. 2012, 19.00 hodin
Vladimíra Fridrichová-Kunešová:
Šumava a literatura
Spisovatelé Šumavy a Šumava v literatuře.
Čtvrtek13. 9. 2012, 19.00 hodin
Josef Pecka: Šumava kamenná
Drobné kamenné památky Šumavy a Pošumaví.
Středa 26. 9. 2012, 19.00 hodin
Jaroslav Pulkrábek: Život na staré Šumavě
Exkurze do života obyvatel Šumavy 19. a první poloviny 20. století
prostřednictvím starých fotografií.
Sobota 22. 9. 2012, 20.00 hodin
MOTO MECHECHÉ + kapely
Akce pro milovníky motorek.
SEV Vimperk
20. 9. 2012, 15.30 hodin, SEV Vimperk
Tvoříme z vlny (tvořivá dílna)
22. 9. 2012, 10.00 hodin, SEV Vimperk
Podzimní tvoření
(tvořivá dílna s podzimními přírodninami)
Na akce je nutné telefonicky se objednat na tel.: 388 450 210,
731 530 276.
Šumavous
9. 9. 2012, 14.00 hodin
Šumavous (areál bývalých kasáren U Sloupů)
Medohrátky
Divadelní spolek Rendlík Zdíkovec, Pohádkové divadlo tety Terezy,
hry s včelí tématikou, tvořivé dílničky, plyšákové Loto.
Středa 26. 9. 2012, 20.00 hodin
EXTÁZE
http://www.csfd.cz/film/303647-extaze/
Drama / Romantický / Komedie, Kanada, 2011, 99 min, formát
DVD.
Režie: Rob Heydon.
Hrají: Adam Sinclair, Kristin Kreuk, Billy Boyd, Carlo Rota,
Natalie Brown, Stephen McHattie, Dean McDermott, Colin
Mochrie.
Film byl natočen podle kontroverzní knihy Irvina Welshe Extáze:
Tři povídky o chemické lásce. Čeká Vás zamotaný příběh, který se
zabývá euforickými stavy i ničivými pády chemické lásky. Lloyd žije
na vrcholu světa – krásné dívky, skvělé hudební kluby a nekonečné
zásoby drog lásky. Právě drogy lásky dodává místnímu drogovému
bossovi Solovi. Jednoho dne se však Lloyd setká s Heather a je nucen
položit si otázku, zda je jeho láska k ní skutečná, nebo zda prožívá
jen další z opojných drogových stavů. Jeho svět se pomalu začíná
hroutit a čerstvě zamilovaný hrdina si uvědomí, že už nechce dál
pokračovat v sebezničujícím způsobu života. V cestě za
osvobozením mu stojí „jen“ poslední kšeft pro Sola…
Vodník
sobota 1. 9. 2012, 21.30 hodin - Výletní restaurace Vodník
VŠICHNI DOBŘÍ RODÁCI
Téměř už legendární film režiséra Vojtěcha Jasného začíná v jedné
malebné
moravské
vesnici v
květnu 1945.
Lidé tady
prožívají
nejkrásnější
dny svého
života.
Přichází však
únor 1948.
Vesnice se
rozděluje na
dva
nesmiřitelné
tábory.
Vimperské noviny 9/2012 tel. 388 402 [email protected]
i
Turistické
INFORMAČNÍ
STŘEDISKo
vimperk
Nám. Svobody 42
385 01 Vimperk
Letní sezona do 16. 9.
Po–čt 8.00–17.00 hod.
pá 8.00–15.00 hod.
so 9.00–11.30 hod., 12.00–15.00 hod.
ne 9.00–11.30 hod.,
12.00–14.00 hod.
Mimosezona od 17. 9.
Po–pá 9.00–11.30 hod.,
12.30–16.00 hod.
Služby:
• prodej map, pohlednic, brožur,
suvenýrů,
• internet pro veřejnost – v provozní době TIS,
• kopírování, scannování, kroužková vazba, laminování,
• informace o historických a kulturních památkách Vimperska
a Šumavy,
• informace o přírodních a technických památkách Vimperska
a Šumavy,
• kontakty na ubytování a stravování,
• zajišťování provozu Minimuzea Zlaté stezky a Městské
zvonice – otvírací doba v provozní době TIS; po dohodě
s referentkou TIS,
• infobox,
• dětský koutek (bez hlídací
služby),
• neprodejní výstava broušeného a pískovaného skla,
• Vimperský kalendář na rok
2013 právě v prodeji!
Kontakt:
tel.: 388 402 230,
fax: 388 414 822,
[email protected],
www.info.vimperk.cz.
Služby
ve Vimperku
Městská knihovna
Nádražní 274, tel.: 388 411 457
Výpůjční doba pro dospělé:
Po, čt 10.00 – 11.30 hod.
12.30 – 18.00 hod.
St 12.30 – 16.00 hod.
Výpůjční doba pro děti:
Po, st 12.30 – 16.00 hod.
Út
12.30 – 17.00 hod.
Internet: ve výpůjčních hodinách pro dospělé.
Muzeum Vimperk
Otevřeno denně kromě pondělí
od 9.00 do 16.00 hodin.
Poslední prohlídka
v 15.30 hodin.
Stálé expozice:
příroda, knihtisk, sklářství a historie.
Výstavy:
Vimperk – historické fotografie,
Šumavské poklady – sklo ze soukromých sbírek,
700 let Zlaté stezky.
Telefon 388 411 506.
Zámek Vimperk
Otevřeno denně kromě pondělí
od 10.00 do 16.00 hodin.
Prohlídky s průvodcem začínají
každou celou hodinu ve výše uvedeném čase. Poslední prohlídka je
hodinu před závěrečným časem.
Bohoslužby
Kostel Navštívení Panny Marie:
Út – 18.00 hod., Pá – 18.00 hod.,
So – 18.00 hod. – tichá adorace,
Ne – 8.30 hod.
Bohoslužby
Evangelická církev metodistická,
Misijní stanice Vimperk
Každá neděle, kromě 1. neděle
v měsíci, hotel Anna, 10.00 hod.
Veselým gymnastickým vícebojem zakončil na konci minulého školního roku
gymnastický kroužek DDM sezonu a nyní se již gymnastky a gymnasté těší na
nový školní rok, a na opětovné zahájení činnosti svého kroužku.
Sportovní kroužek Skiraple
Milí rodiče, máte doma dítě,
které rádo běhá venku, hraje hry
s kamarády, jezdí na kole, na kolečkových bruslích, prostě sportuje. Nebo naopak se Vám zdá, že
téměř nesportuje a vy byste rádi,
aby se naučilo něco nového? Třeba jezdit na inline bruslích, na
kole a na lyžích? Tak neváhejte
a přijďte mezi nás!
Skiraple je všestranný sportovní kroužek, který je určen pro
všechny děti od 6 do 11 let včetně dětí, které v letošním školním
roce (září 2012 – červen 2013)
dosáhnou 6 let. Cílem kroužku je především celostní rozvoj
dítěte, rozvoj jeho fyzické zdatnosti, jeho pohybových schopností a dovedností, ale i rozvoj
sportovních návyků a zdravého
životního stylu .
A na co se Vaše děti mohou těšit? Na bezva partu nových kama-
rádů!!!! V podzimním, jarním období se budou děti – „skiraplata“ společně s trenérkami věnovat
pohybovým hrám, atletice, gymnastice, sportovním hrám, základům jízdy na kole, inline bruslení
v tělocvičně a na hřišti ZŠ TGM
ve Vimperku a v zimě základům
lyžování ve Sportovním areálu
Vodník. V zimě budou děti vybaveny běžkami a holemi, které
dětem zapůjčí Ski klub Šumava.
První trénink, setkání nově
příchozích „skiraplat“, proběhne
v úterý 11. září 2012 od 16 hod
v tělocvičně ZŠ TGM, 1. máje 268, Vimperk (horní budova školy).
Těšíme se na Vás! V případě
zájmu nás kontaktujte na mailu
[email protected] Bližší
info na www.skisumava.cz.
Za Skiraple a Ski klub Šumava
Mgr. Mondlová Martina.
Sběrný dvůr
Sklářská ulice, tel.: 388 402 252
Pondělí: 8.00–12.00 hod.
14.00–18.00 hod.
Úterý: 14.00–18.00 hod.
Středa: 8.00–12.00 hod.
14.00–18.00 hod.
Čtvrtek: zavřeno
Pátek: 14.00–18.00 hod.
Sobota: 8.00–12.00 hod.
Psí útulek ve Vimperku
Tel.: 388 402 229,
e-mail: [email protected]
vimperk.cz.
Farmářský trh 15. 9.
8.00 – 12.00, zámek
Stožecká brusle 2. 9.
Závod na kolečkových bruslích pro celou rodinu
www.inline.skisumava.cz
Vimperské noviny 9/2012
[email protected] 388 402 264
Oslovte nové zákazníky prostřednictvím
reklamy ve Vimperských novinách
Vimperské noviny se distribuují do všech vimperských domácností v nákladu 3300 výtisků a jsou volně přístupné návštěvníkům
města na Městském úřadě ve Vimperku a Turistickém informačním
středisku.
Pro Vaši informaci uvádíme přehled možných reklamních formátů k objednání.
Formát
Částka s 20% DPH
A (182 x 254 mm – na výšku)
3 356 Kč
B (182 x 125 mm – na šířku)
1 651 Kč
C (89 x 125 mm – na výšku)
970 Kč
D (89 x 60 mm – na šířku)
466 Kč
E (42 x 60 mm – na výšku)
220 Kč
Řádková inzerce (3 řádky strojopisu)
29 Kč
Inzeráty jsou zveřejňovány na základě objednávky, kterou je možné si vyzvednout na Odboru školství, kultury a cestovního ruchu
MěÚ Vimperk v budově staré radnice, Náměstí Svobody 8, 1. patro,
popř. je možné si formulář stáhnout na webových stránkách města
www.vimperk.cz, odkaz „formuláře – Odbor školství, kultury a cestovního ruchu – objednávka placené inzerce“.
Požadovaná částka za inzerci musí být uhrazena buď v hotovosti
u pí Leškové, a to do data uzávěrky na následující měsíc, popř. na
fakturu, která bude vystavena na základě objednávky a musí být
uhrazena nejpozději do dvou dnů po uzávěrce Vimperských novin
na následující měsíc.
Renata Lešková – Odbor ŠK, MěÚ Vimperk
Řádková inzerce
Peníze ihned!!! Nabídněte staré
věci k prodeji: nábytek do roku
1900, obrazy našich i cizích autorů, mince, bankovky, šperky,
knihy, sochy, hodiny, hodinky,
sklenice, šavle, uniformy, knihy,
pohledy, myslivecké, vojenské,
hasičské předměty, hudební nástroje, staré hračky, auto, moto
a jiné. Vykoupíme i celou pozůstalost a celé sbírky. Tel: 721 707 587,
[email protected]
Sháníme ke koupi starou chalupu
na Šumavě, v Pošumaví, neudržo-
vanou nebo ve špatném stavu, do
300 tis., vhodnou k rekonstrukci.
Tel. 606 572 188.
FITNESS JÓGA S PETROU
Přijďte se protáhnout, posílit problémové partie, odstranit svalové dysbalance a zrelaxovat.
KDE: Stachy, tělocvična ZŠ, Vimperk, tělocvična 1. ZŠ v parku.
KDY: Stachy pondělí od 19.00 hod., Vimperk čtvrtek od 19.00 hod.
Info FCB: Fitness jóga Petra Hříbalová, dotazy na [email protected], tel. 605 780 729
Těším se na vás
Podle nařízení vlády č. 91/2010 o požární bezpečnosti,
musí mít každý majitel domu provedenu 1 x ročně kontrolu komínu a kouřovodu!
KOMINICTVÍ STRYK
-
čištění komínů a kouřovodů
kontroly spalinových cest
revize spalinových cest
vložkování komínů
frézování komínů
prohlídky komínovou kamerou
sanace spalinových cest
poradenství při stavbě a rekonstrukci
Tel. 736 523 723
Koupíme skromný rodinný
domek nebo chalupu do 400
tis., vhodnou k opravě, tel.:
607 837 208.
Nový Dvůr 31, Zdíkov
Zedník s rodinou hledá ke koupi
starou chaloupku nebo chatu do
200 tisíc, dlouhodobě neobývaná
nebo zchátralý stav nevadí, tel.
721 375 326.
Řádková inzerce
Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává
slepičky snáškových plemen Lohman hnědý, Tetra
hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý,
modrý a bílý. Slepičky pouze z našeho odchovu!!
Stáří slepiček 14–17 týdnů,cena 159–170 Kč/ks
Prodeje se uskuteční: ve středu 26. září 2012
Vimperk-u autobus. nádraží – v 15.20 hod.
Případné bližší informace – tel : 728 605 840
728 165 166, 415 740 719
PRODEJ ZELÍ
Zelí hlávkové – 5 Kč/kg • Krouhanka – 9 Kč/kg
Cibule na uskladnění – 7 Kč/kg/baleno po 5 kg/10 kg/ 25 kg
Kysané zelí – 16 Kč/kg
Brambory na uskladnění – 5 Kč/kg/baleno po 25 kg
Prodej autobusové nádraží 28. 9. 2012 v 10:00 hodin
Objednávky paní Roučová, tel.: 607 923 103, 388 426 082 – večer
Vimperské noviny 9/2012 tel. 388 402 [email protected]
ČSAD JIHOTRANS a.s.
Divize Vimperk
Pneuservis a autoservis osobních vozidel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
výměny olejů a filtrů – používáme oleje CASTROL –
bezkonkurenčně nízké ceny
kontroly a výměny brzdových částí
výměny částí řízení
výměny skel
diagnostika vozidel – zjištění a odstranění závad
příprava vozidel na STK
provedení STK
montáž tažných zařízení
prodej autodoplňků a výbavy vozidel
Prodej , montáž a opravy
všech druhů pneumatik.
Barum, Continental, Michelin, Semperit atd.
Servis nákladních vozidel a ostaní techniky
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
opravy motoru
seřizování vstřiků a vstřikovacích čerpadel
výměny olejů a filtrů – oleje CASTROL
mazání podvozků vozidel
opravy převodového a hnacího ústrojí
kontroly a výměny brzdových částí
výměny částí řízení
opravy návěsů
lepení plachty
svářečské práce
svařování plastů
Ostatní činnosti
Prodej motorové nafty: Po – Pá 6,00 – 18,00 –
platba hotově
NONSTOP – tankovací karty Jihotrans –
fakturace 2x měsíčně
tel : 602 463 580 – p. Suková
•
•
•
•
•
parkování vozidel – odstavné parkoviště LKW
prodej propan-butanu v láhvích
pronájem nebytových prostor v administrativní budově
mytí vozidel
prodej náhradních dílů
Kontaktní osoby : Švec František
Aleš Jiří
ředitel divize
technik divize
tel: 602 317 879 e-mail: [email protected]
tel: 602 140 333 e-mail: [email protected]
S námi jste na dobré cestě….
www.jihotrans.cz
Vimperské noviny 9/2012
[email protected] 388 402 264
ČESKÉ BUDĚJOVICE
N E J Š I R Š Í V Ý B Ě R ZA N E J L E P Š Í C E N Y !
1. Vjet dovnitř
2. Naložit
3. Odjet
1. Vjet dovnitř
Vjedete dovnitř se svým osobním automobilem včetně
přívěsného vozíku nebo malou dodávkou
do zastřešené haly.
2. Naložit
Nakupujete přímo do vozu. S výběrem a nakládáním
– také pomocí vysokozdvižného vozíku vám rádi pomůžeme.
Odpadá tím vícenásobná manipulace.
3. Odjet
U výjezdu namarkuje pokladní nákup přímo
z vašeho automobilu a vy můžete pohodlně odjet.
Fasádní polystyren
EXTRAPOR 70 F Fasádní
Zateplení šikmé
střechy Domo
50 x 1000 x 500 mm, 5 m2 nebo
100 x 1000 x 500 mm, 2,5 m2
balení v rozměrech 80 x 1200 x 9000 mm
až 200 x 1200 x 3500 mm, vhodné pro
jakékoli tepelné, zvukové, nezatížené
izolace, hD ≤ 0,039 Wm-1K-1
Speciálně jen pro vás
CEMENT
ZDARMA
!
v
ks od
39,
50
0
m od
2
SSOUČINITEL TEPELNÉ
VODIVOSTI
0,032 Wm-1K-1
V
O
Přesné tvárnice
a příčkovky
Značkové
vé ssuché
uch
uc
hé m
maltové směsi
balení 25 kg, v sortimentu: betonový potěr,
zdící malta, univerzální omítka a zdící malta,
jednovrstvá omítka, jádrová omítka, vápenný
štuk, samonivelačný potěr, zdící malta
na pórobeton
hladké, š 500 nebo 625 mm,
v 250 mm, tl. 50 – 365 mm
od
20,-
53,300
PŘI ODBĚRU CELÉ
PALETY 1 BALENÍ
ZDÍCÍ MALTY
ZDARMA !
od
50,-
České Budějovice,
ce České Vrb
Vrbné 2380, směr Plzeň (u Globusu) • tel.: 389 504 711-2 • Po – Pá 700 – 2100, So – Ne 800 – 2100
Tato nabídka platí do vyprodání zásob, nejdéle však do 30. 9. 2012 (včetně). Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny. • www.bauhaus.cz
Vimperk 182x254 BW.indd 1
S TÍMTO KUPONÉM PŘI
NÁKUPU NAD 400,- Kč
V DRIVE-IN ARENA
(platnost kupónu do 30. 9. 2012 včetně;
1 pytel/ 1 kupón/ 1 osoba/ 1 den)
13.08.12 0:08
Vimperské noviny 9/2012 tel. 388 402 [email protected]
[email protected] 388 402 264
Vimperské noviny 9/2012
VÝLETNÍ
RESTAURACE
VODNÍK
Opravdu trochu
jiná restaurace ...
POLEDNÍ
MENU
Nový koncept jídel a výjimeèné prostøedí...
Dobrý dùvod navštívit Výletní restauraci Vodník...
K Vodníku 614
385 01 Vimperk
tel.: +420 602 499 122
www.restaurace-vodnik.cz
Vimperské noviny 9/2012 tel. 388 402 [email protected]
WWW.ITPROFI.CZ
OTEVÍRÁME!
U příležitosti otevření nové prodejny
v Pivovarské ulici 111 (naproti Pizzerii Marco)
Vás zveme na:
ZÁBAVNÝ DEN S FORMULÍ
pro děti i dospělé
Přijďte si zazávodit o XBOX 360
na naše autotrenažery
Ve čtvrtek 13.9. 2012 od 15:00 hod.
před Pizzerií Marco.
IT profi s.r.o.
Pivovarská 111, Vimperk
více na: WWW.ITPROFI.CZ
PROGRAM
22. 9. 2012 MOTO MECHECHÉ + kapely
20. 10. 2012 ROCKPÁRTY 6 /Vypsaná Fixa, First Class Ticket, Civilní obrana/
3. 11. 2012 TŘI SESTRY
1. 12. 2012 ROCKPÁRTY SPECIÁL /UDG, Nebe, Stay Subway/
8. 12. 2012 DOKOLA BEZ KOLA
15. 12. 2012 VÁNOČNÍ ZÁBAVA /Marcela Holanová, Pohoda/
31. 12. 2012 SILVESTR VE ZLATÉ HVĚZDĚ
snídaně, ranní káva a čaj…
otevřeno denně od 9.00 h.
polévka + hlavní jídlo + nápoj
polední menu jen za 75 Kč!
výběr ze 4–5 jídel od pondělí do pátku
Hotel Zlatá hvězda, 1. máje 103, Vimperk | telefon: 388 313 400, 602 323 297 | [email protected]
www.hotelzlatahvezda.cz
dobře vyladěno! dobře vyladěno! dobře vyladěno! dobře vyladěno! dobře vyladěno! dobře vyladěno! dobře vyladěno! dobře vyladěno! dobře vyladěno!
Vimperské noviny 9/2012
tel. 388 402 264 [email protected]
25
[email protected] 388 402 264
Vimperské
noviny 7–8/2011
M I N I P I V O VA R S R E S TA U R A C Í
Otevřeno st-so 11-23, ne 11-16
N O
V
P
U
POLEDNÍ MENU
S VIMPERSKÝM PIVEM
V I M
V A Ř
E
E
E R K
světlý a polotmavý ležák, tmavý speciál,
ibiškový ležák
Prohlídky pivovaru
www.sumavskypivovar.cz
+420 388 310 511, [email protected]
Steinbrenerova 48/1, Vimperk
VIMPERSKY LEŽAK 89-125 13.4.12.indd 1
31.7.2012 21:27:43
NEJLEVNĚJŠÍ POVINNÉ RUČENÍ
Vybereme9pro
nabídku
nejnižší
cenu
6 % Vás
Ř I Dnejlepší
IČŮ s N
Á M I U Šzae T
ŘÍ
Roční pojistné v Kč
od 1052* Kč
932* Kč
3
3
3
3
3
od 1149*
1294* Kč
Kč
1540* Kč
od 1708*
Kč
od 1898*
1605* Kč
od
Kč
od 2168*
1905* Kč
Kč
* maximální*bonus
bonus, výkon
motoru,
věk řidiče,
50%,
věk pojistníka
*bonus 50%, věk
pojistníka,
stáří obec
vozu
bydliště malá
až
65%
s
l
e
v
V
a
í
en
č
ru
u
ém
n
n
vi
o
p
k
ppřř
ii pp
řřee
kkuu ttoohh ddlloo
ppóó oottoo žžee
nníí
nnuu
Obsah
Kancelář ve Vimperku
Nad Stadionem 199
(kanc.
015, přízemí
(1.
patroč. budova
TKB) – budova TKB)
Jaroslava
tel.: 723 62 101
Ing.
Josef Řehořová
Pubal tel: 604
361 4195
Ing. Josef
Pubal tel.:
Pavlína
Náhlíková
tel:604 361 195
776 306 960
Dá
re
k
Osobní automobily
Vimperské noviny 9/2012 tel. 388 402 [email protected]
více na www.kia.cz
���� ����� ������ ���� ������� ���� ��� ��� ���� ��� ��� ���
[email protected] 388 402 264
Vimperské noviny 9/2012
V současné době nabízíme : ¾ Prodej interiérových a vchodových dveří (včetně montáže) ¾ Prodej plovoucích a dřevěných podlah (včetně montáže) ¾ Prodej kování pro interiérové a vchodové dveře (včetně montáže) ¾ Prodej výrobků firmy „Den Braven“ Připravujeme : ¾ Prodej výrobků firmy LIMES (skleníky, pařeniště, zastřešení teras) ¾ Prodej a servis zahradní techniky zn. Na 200 m2 můžete vidět vystavené vzorky nabízeného sortimentu. Na prodávaný sortiment nabízíme zpracování bezplatné nezávazné cenové nabídky!!! Kde nás najdete ??? Špidrova 103 – pod čerpací stanicí „EMITANK“ OTEVÍRACÍ
DOBA
Pondělí
Zavřeno
Úterý
8.30 – 12.00
13.00 – 18.00
Středa
8.30 – 12.00
13.00 – 16.00
Čtvrtek
8.30 – 12.00
13.00 – 16.00
Pátek
8.30 – 12.00
13.00 – 15.00
Sobota
9.00 – 12.00
Neděle
Zavřeno
Dále je možné si na tel. 603 448018 sjednat individuální termín prohlídky vzorkovny Vimperské noviny 9/2012 tel. 388 402 [email protected]
Optik Spiegel, s. r. o.
Pivovarská 78
385 01 Vimperk
NAŠE RODINNÁ FIRMA NABÍZÍ STOVKÁM VĚRNÝCH ZÁKAZNÍKŮ
SLUŽBY V OBORU OČNÍ OPTIKA JIŽ OD ROKU 1991.
JSME SPECIALISTÉ NA PROGRESIVNÍ BRÝLOVÉ ČOČKY VARILUX.
PORADENSTVÍ A SERVIS
Naši zkušení odborníci Vám rádi pomohou
s výběrem obruby podtrhující Vaši osobnost
a životní styl. Vzhledem k tomu, že se stále jedná
o korekční zrakovou pomůcku, poradíme Vám též
s výběrem optimálních dioptrických čoček (skel).
VISIOFFICE
Díky novému multifunkčnímu měřícímu přístroji
VISSIOFFICE Vám můžeme nabídnout:
- profesionální centraci všech typů
progresivních čoček
- vyměření nejnovější generace plně
individualizovaných progresivních čoček
VARILUX IPSEO
- nezanedbatelnou pomoc při výběru
brýlových obrub – umožní natočit krátké
videosekvence nebo pořídit reálné
fotografie, které si můžete poté prohlédnout
na obrazovce
CHRAŇTE
SVŮJ ZRAK
PŘED ŠKODLIVÝM
UV ZÁŘENÍM
KAŽDÝ DEN
NAVŠTIVTE NÁS A SPOLEČNĚ
NALEZNEME TY NEJVHODNĚJŠÍ BRÝLE
PODLE VAŠICH POTŘEB!
Nabízíme Vám nové brýlové čočky společnosti
Essilor Crizal UV, které Vám zajistí špičkovou
ochranu zraku před UV zářením a dokonale jasné
vidění, a to i na čirých brýlových čočkách.
Díky novému indexu nazývanému E-SPF (sluneční
ochranný faktor pro oči) si nyní můžete být jisti,
že brýlové čočky Essilor poskytují tu nejlepší
UV ochranu pro Vás i Vaši rodinu.
sk
ej
te
Ci vstu
ne p
Pl
St en
at
ar ky
no
st
ZD d
do
AR o m
:3
0.
M ul
11
A. tik
.2
01
in
2
a
NAŠE NABÍDKA:
OBDRŽÍTE NA ZÁKLADĚ ÚSTŘIŽKU JAKO DÁREK VSTUPENKU
DO MULTIKINA CINESTAR ZDARMA.
Zí
AKCEZAKOUPENÍM PÁRU BRÝLOVÝCH ČOČEK CRIZAL UV SPOLEČNOSTI ESSILOR
[email protected] 388 402 264
Vimperské noviny 9/2012
V současné době obsazujeme tuto pracovní pozici:
Produktový inženýr
Náplň práce:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Analýza požadavků na funkci měřicího zařízení a návrhy možností realizace zařízení.
Řízení činností při projektování funkčních celků a designu nových a inovovaných měřicích
přístrojů a zařízení.
Řízení a kontrola činností pracovních týmů projekce a vývoje měřicích zařízení.
Stanovení a řízení aspektů (technických, časových, environmentálních a ekonomických) projektu.
Studium odborné literatury vztahující se k úkolu projekce nového měřicího přístroje.
Řízení a kontrola vedení dokumentace k projektu a vyvíjeným produktům.
Celkové vyhodnocení výsledků, fází, postupů a metod projekce a vývoje.
Poskytování a prezentace průběžných informací o stavu řešení úkolu.
Stanovení postupů pro testování funkčních vzorků, prototypů a finálních měřicích přístrojů a
zařízení.
Transfery výroby a péče o stávající produkty
Požadujeme:
•
•
•
•
•
Ukončené vysokoškolské vzdělání elektrotechnického směru- slaboproud
Dobrá znalost NJ (popř. AJ) - komunikace s kolegy z mateřské společnosti v DE
Uživatelská znalost práce na PC
Dobré organizační a komunikační schopnosti, prezentační dovednosti
Řidičský průkaz sk.B (služební cesty do zahraničí)
Nabízíme:
•
•
•
•
•
•
•
•
Zaškolení u sesterských společností v Německu
Perspektivní a zajímavou práci u silné zahraniční společnosti
Příležitost k dalšímu osobnímu a profesnímu růstu
Nadprůměrné finanční ohodnocení
5dnů dovolené navíc
Příspěvky na dopravu, stravné, penzijní připojištění
Zaměstnanecké benefity
Prémiový systém dle dosažení cílů a další
Zaujal Vás tento inzerát? Zašlete Váš životopis na následující adresu, nebo nás kontaktujte na:
Rohde & Schwarz závod Vimperk, s.r.o., Špidrova 49, Vimperk, 385 01
[email protected], tel: 388 452 313
Vimperské noviny vydává město Vim­perk • Měsíčník • Redakční rada: J. Kunc – šéfredaktor, K. Beránek, J. Horák, R. Lešková, A. Rückerová, J. Viener • Redakce si vyhrazuje
právo krácení a neuveřejnění příspěvků z důvodu naplnění kapacity • Tiskne S-TISK Vim­perk, s. r. o. Inzerce a příspěvky: Město Vimperk, Odbor kultury a cestovního
ruchu, náměstí Svobody 8, 385 17 Vim­perk, pí Lešková • Předem ne­v y­žá­da­né pří­spěv­k y se ne­vra­ce­jí • Za pů­vod­nost a ob­sa­ho­vou správ­nost ručí autor • ZDARMA • Vyšlo
ve Vimperku dne 31. 8. 2012 • Reg. číslo: MK ČR E 12491.
Vimperk - vítìz soutìže “O køišťálovou popElnici 2011” o nejlepší odpadové hospodáøství v ÈR
Kompostárna
Sběrný dvůr
Skládka
$$$
$$$
Vimperk - vítìz soutìže “O køišťálovou popElnici 2011” o nejlepší odpadové hospodáøství v ÈR
Vimperk - vítìz soutìže “O køišťálovou popElnici 2011” o nejlepší
odpadové hospodáøství v ÈR Vimperk - vítìz soutìže “O køišťálovou
popElnici 2011” o nejlepší odpadové hospodáøství v ÈR Vimperk - vítìz
soutìže “O køišťálovou popElnici
2011”
o nejlepší odpadové
hospodáøství v ÈR Vimperk - vítìz soutìže “O køišťálovou popElnici
2011” o nejlepší odpadové hospodáøství v ÈR Vimperk - vítìz soutìže “O
køišťálovou popElnici 2011” o nejlepší odpadové hospodáøství v ÈR
Vimperk - vítìz soutìže “O køišťálovou popElnici 2011” o nejlepší
odpadové hospodáøství v ÈR Vimperk - vítìz soutìže “O køišťálovou
popElnici 2011” o nejlepší odpadové hospodáøství v ÈR Vimperk - vítìz
soutìže “O køišťálovou popElnici
2011”
o nejlepší odpadové
hospodáøství v ÈR Vimperk - vítìz soutìže “O køišťálovou popElnici
2011” o nejlepší odpadové hospodáøství v ÈR Vimperk - vítìz soutìže “O
køišťálovou popElnici 2011” o nejlepší odpadové hospodáøství v ÈR
Vimperk - vítìz soutìže “O køišťálovou popElnici 2011” o nejlepší
odpadové hospodáøství v ÈR Vimperk - vítìz soutìže “O køišťálovou
popElnici 2011” o nejlepší odpadové hospodáøství v ÈR Vimperk - vítìz
soutìže “O køišťálovou popElnici
2011”
o nejlepší odpadové
hospodáøství v ÈR Vimperk - vítìz soutìže “O køišťálovou popElnici
2011” o nejlepší odpadové hospodáøství v ÈR Vimperk - vítìz soutìže “O
køišťálovou popElnici 2011” o nejlepší odpadové hospodáøství v ÈR
Vimperk - vítìz soutìže “O køišťálovou popElnici 2011” o nejlepší
odpadové hospodáøství v ÈR Vimperk - vítìz soutìže “O køišťálovou
popElnici 2011” o nejlepší odpadové hospodáøství v ÈR Vimperk - vítìz
soutìže “O køišťálovou popElnici
2011”
o nejlepší odpadové
hospodáøství v ÈR Vimperk - vítìz soutìže “O køišťálovou popElnici
2011” o nejlepší odpadové hospodáøství v ÈR Vimperk - vítìz soutìže “O
køišťálovou popElnici 2011” o nejlepší odpadové hospodáøství v ÈR
Vimperk - vítìz soutìže “O køišťálovou popElnici 2011” o nejlepší
odpadové hospodáøství v ÈR Vimperk - vítìz soutìže “O køišťálovou
popElnici 2011” o nejlepší odpadové hospodáøství v ÈR Vimperk - vítìz
soutìže “O køišťálovou popElnici
2011”
o nejlepší odpadové
hospodáøství v ÈR Vimperk - vítìz soutìže “O køišťálovou popElnici
2011” o nejlepší odpadové hospodáøství v ÈR Vimperk - vítìz soutìže “O
køišťálovou popElnici 2011” o nejlepší odpadové hospodáøství v ÈR
Vimperk - vítìz soutìže “O køišťálovou popElnici 2011” o nejlepší
odpadové hospodáøství v ÈR Vimperk - vítìz soutìže “O køišťálovou
popElnici 2011” o nejlepší odpadové hospodáøství v ÈR Vimperk vítìz soutìže “O køišťálovou popElnici 2011” o nejlepší odpadové
Download

Vimperské noviny