Vimperské noviny
Vydává město Vimperk
2/2014 • Ročník XIX • Zdarma
65 let muzea ve Vimperku
Pr vní zmínka o muzeu
ve Vimperku je v letošním roce
stará přesně 100 let. Dne 20. července 1914 starosta města Dominik Igler vyzval všechny občany,
aby svými dary přispěli k jeho
zřízení. Tuto snahu brzy přerušil
začátek první světové války. Další
zpráva, ve které se jedná o získání
místností pro muzeum, pochází
z roku 1923, ale ani tehdy k jeho
založení nedošlo.
Novým podnětem v nové době
byl přípis pražského Národního
muzea z 24. července 1946, zda je
v městě muzeum či zda existuje
úmysl je vybudovat. Nato 3. října
1946 navštívili Vimperk pověřenci pro dozor nad muzei v pohraničí, kteří projednali možnost
a podmínky pro založení městské
muzejní instituce, ale následně
přišlo koncem října z Národního
muzea písemné vyjádření, na jehož základě bylo od zřízení muzea upuštěno.
V srpnu 1947 se usnesla rada
MNV ve Vimperku, že požádá
Místní osvětovou radu o ustavení muzeálního odboru, který by
řídil přípravné práce ke zřízení
muzea. Na schůzi 22. září 1947
byla Místní osvětovou radou
ve Vimperku zvolena muzejní
komise.
Správcem muzea a historicky
cenného městského archivu byl
zvolen František Kalma, který
byl zároveň archivářem a ještě
konal práce spojené s Cestovní
informační službou ve Vimperku. V srpnu 1949 byla Místním
národním výborem ve Vimperku
vydána výzva pro občany a instituce, aby svými dary přispěli
k založení muzea.
Po drobných úpravách sedmi
místností ve vile po odsunuté
rodině majitele skláren A. Kralika, zvané zámeček (Vimperk,
Adolfov čp. 1), byl získán vhodný
prostor pro muzeum. Zde byly
zároveň uloženy dokumenty
a vzácné listiny městského historického archivu. Základ muzejních sbírek tvořily částečně
konfiskáty po odsunutých německých obyvatelích Vimperka,
soukromá sbírka Kraliků, nejhodnotnějším darem pro muzeum byl soubor řezaného skla z let
1830–1850 od dr. Budínského
a vzácná inkunábule knihy tiskaře Jana Alacrawa z roku 1484
tištěné ve Vimperku. Rodiny
Frejků, Urbanů, Joachimsthalerů a Bergmanů věnovaly výrobky vimperských skláren, mnoho
dalších občanů věnovalo řadu
různých předmětů, ale v muzejní
evidenci nebyla bohužel uvedena
jejich jména.
Slavnostní otevření muzea se
konalo až 5. února 1950, pro veřejnost bylo otevřeno od května.
Sice existuje plán expozic, ale
žádný doklad o tom, jak muzeum
skutečně vypadalo. O jeho činnosti se také nedochovaly žádné
zprávy ani nebyla vytvořena evidence sbírkových předmětů, byly
vedeny jen seznamy s velice nedostatečnými popisy, ze kterých
není možno rekonstruovat vývoj
muzejních sbírek. Krátce po otevření muzea se již jednalo o jeho
přemístění, neboť byl zámeček
mezitím přidělen hudební škole
na učebny a byt jejího ředitele.
Ještě v roce 1950 převzal muzeum Okresní národní výbor
ve Vimperku (v letech 1949–1960
byl Vimperk okresním městem),
Pokračování na str. 3
Veřejná sbírka „Zvon pro Vimperk“
Město Vimperk oznamuje široké veřejnosti, že
celkem se vybralo 765 420,45 Kč.
Všem dárcům děkujeme.
Termín zastupitelstva:
3. 2. 2014 od 15.30 hod. v MěKS Vimperk.
Kdo zavítal v poslední době na Vodník, připadal si jako v opravdové zimě díky
silné vrstvě umělelého sněhu. fOTO j. VIENER
Městu Vimperk se v oblasti
životního prostředí daří
Rok 2013 je za námi a nastal
čas ohlédnout se za uplynulým
rokem a zároveň se zamyslet, co
nás čeká tento rok. Jak se tedy
městu Vimperk dařilo v roce
2013 v oblasti životního prostředí? Zhodnotit poměrně rozsáhlou činnost s nestejnými kritérii
je vždy velmi obtížné a často
neobjektivní. Velmi rozdílně
mohou tuto oblast hodnotit občané, jinak pracovníci Odboru
ŽP, jinak vedení města. Pokusím
se tedy nejdříve držet faktů.
V roce 2013 město Vimperk
získalo další ocenění za práci
v oblasti životního prostředí.
Na jaře to bylo ocenění za účast
v celostátním finále soutěže
„O křišťálovou popelnici“ a ocit-
lo se tak mezi 14 nejlepšími obcemi a městy z více jak 6 000
hodnocených obcí v rámci České
republiky. V soutěži se hodnotí
odpadové hospodářství města
jako celek, zejména míra aktivity, komplexnost hospodaření, dosažené výsledky v oblasti
nakládání s komunálním odpadem, informovanost obyvatel
atd.
V prosinci 2013 byly vyhodnoceny webové stránky o životním
prostředí ve Vimperku a okolí
na oficiální internetové prezentaci města mezi patnácti nejlepšími stránkami v rámci 269 měst
v České republice s více jak 5 000
obyvateli.
Pokračování na str. 4
Výsledek Tříkrálové sbírky 2014
Celkem 93 765 Kč, to je výsledek Tříkrálové sbírky 2014. Ani
jsme se nenadáli a už máme sečteno a podtrženo. V úterý v odpoledních hodinách jsme mohli
zaslat částku výtěžku, kterou
naši koledníci vykoledovali,
na účet Charity České republiky. Zároveň jsme mohli říci, že
i v letošním roce byli všichni dárci, kterým je pomáhat tak vlastní, štědří, a to často i přes ne-
příznivou ekonomickou situaci.
Našli se i tací, kteří nám darovali do kasičky celé dva tisíce
korun, ale nejen jim patří díky.
Upřímně děkujeme i těm, kteří
mnohdy sami nemají dostatek
peněz a vhodí částku ze svých
skromných úspor. Mnozí na nás
čekali a měli slzy v očích, když
jsme přišli, protože si mysleli, že
jejich dům nenavštívíme.
Pokračování na str. 2
Uzávěrka dalšího čísla bude 17. 2. 2014 v 15 hodin.
Vimperské noviny 2/2014
[email protected] 388 402 264
Zprávy z Rady
Rada města dne 30. 12. 2013
Změna způsobu vytápění budovy bývalé lesnické školy – odloženo
na jednání RM 13. 1. 2014,
• rozhodla zřídit časově omezené pracovní místo 0,3 pracovního
úvazku po dobu čtyř měsíců v termínu od 1. 1. 2014 do 30. 4. 2014
na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví,
• rozhodla zřídit dvě časově omezená pracovní místa asistentů prevence kriminality u Městské policie Vimperk na dobu určitou od 1. 1.
2014 do 31. 8. 2015,
• provádí změnu rozpočtu na rok 2013 dle předloženého návrhu:
změnu ve výdajích rozpočtu v částce 1 398 325 Kč (RO č. 74), zvýšení
objemu rozpočtu na částku 165 115 tis. Kč (RO č. 75 – č. 76),
• schvaluje zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, kterou pořídila hodnotící komise na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky
„Dodávka výpočetní techniky a IT služeb“ a rozhodla přidělit výše
uvedenou veřejnou zakázku uchazeči IT Profi, s. r. o., Hluboká nad
Vltavou,
• rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zakázka
na dodávky „Úpravy zahrad u MŠ Klostermannova 365, Vimperk v přírodním stylu pro environmentální výchovu – dodávka herních prvků“
mezi městem Vimperk a firmou Tomovy parky, s. r. o., Karlovice-Radvánovice, Turnov,
• schvaluje Městským lesům Vimperk, s. r. o., nákup velkoobjemového vozu,
• schvaluje dokument Zásady dotační politiky pro sport.
Rada města dne 13. 1. 2014
• rozhodla v souladu se smlouvou o dílo ze dne 26. 6. 2013, kterou
uzavřelo město Vimperk se společností VYSLYSTAV, s. r. o., Halže,
na veřejnou zakázku na stavební práce „Vimperk, ulice Hraničářská
– rekonstrukce místní komunikace“, uplatnit vůči zhotoviteli smluvní
pokutu za prodlení splnění termínu pro řádné dokončení díla a jeho
předání objednateli,
• na základě protokolu o posouzení kvalifikace, který pořídila hodnoticí komise na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
„Vimperk, ulice Mírová čp. 458 – výměna oken“, rozhodla vyloučit
uchazeče STAKOPLAST cz, spol. s r. o., Strakonice I, z účasti v zadávacím řízení,
• na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, kterou pořídila hodnoticí komise na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Vimperk, ulice Mírová čp. 458 – výměna oken“, rozhodla
přidělit výše uvedenou veřejnou zakázku uchazeči Morez stavební,
s. r. o., Plzeň-Škvrňany, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka
s nejnižší nabídkovou cenou,
• provádí zvýšení objemu rozpočtu na rok 2014 dle předloženého
návrhu na celkovou částku 181 914 tis. Kč (RO č. 1),
• rozhodla uzavřít smlouvu č. 26 o svozu a odstraňování komunálního odpadu mezi Městskými službami Vimperk, s. r. o., a podnikajícím subjektem městem Vimperk,
• rozhodla uzavřít smlouvu o darování dřevin k vlastnímu zpracování mezi Rostislavem Váchou, bytem Hrabice 10 Vimperk, a městem
Vimperk,
• souhlasí ve smyslu uzavřené dohody o realizaci a budoucím vypořádání investice „PRODLOUŽENÍ TEPLOVODU – ulice 1. máje,
Vimperk“ ze dne 21. 8. 2013 se změnou způsobu vytápění v objektu
čp. 313 v ulici Hřbitovní a čp. 194 v ulici 1. máje ve Vimperku (bývalá
lesnická škola) ve smyslu přechodu ze stávajícího plynového vytápění
na nový rozvod CZT s kombinací se stávající plynovou kotelnou,
• rozhodla uzavřít smlouvu o spolupráci s německým subjektem
Kultur:Land GmbH, o finanční úhradě za vytvoření programu festivalu
NaturVision 2014 ve Vimperku a poskytnutí 8 ks filmů dle předloženého návrhu,
• rozhodla uzavřít darovací smlouvu mezi městem Vimperk a REVITA group , s. r. o., Vimperk, na poskytnutí finanční částky pro zajištění výroby nového zvonu pro vimperskou zvonici,
• rozhodla uzavřít darovací smlouvu mezi městem Vimperk a rodinou Bednarčíkovou, K Rokli čp. 496 Vimperk, na poskytnutí finanční
částky pro zajištění výroby nového zvonu pro vimperskou zvonici,
• rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 18 000 Kč spor-
tovnímu klubu SNOWRIDERS Vimperk na úhradu nákladů spojených
s pořádáním závodů krajského přeboru v roce 2014,
• rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 15 000 Kč pro SKI
KLUB ŠUMAVA Vimperk na úhradu nákladů spojených s pořádáním
Mistrovství ČR staršího žactva v běhu na lyžích ve dnech 14. 2. 2014–
16. 2. 2014 na Zadově,
• rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 20 000 Kč pro
SKI KLUB ŠUMAVA Vimperk na úhradu nákladů spojených s pořádáním XXIX. Šumavského skimaratonu 2014, který se uskuteční
22. 2. 2014–23. 2. 2014 na Kvildě,
• rozhodla ukončit sbírku na pořízení nového zvonu ke dni 15. 1.
2014.
Rada města dne 20. 1. 2014
• bere na vědomí oficiální míru inflace za rok 2013 ve výši 1,4 %
a souhlasí s tím, aby ve smlouvách opatřených inflační doložkou byla
tato míra inflace uplatněna,
• souhlasí s podáním žádosti o pokácení dřevin rostoucích na pozemcích ve vlastnictví města Vimperk č. 1884/2, 1884/10 a 1883/1
v k. ú. Vimperk dle předloženého návrhu a pověřuje starostu města
jejím podpisem,
• schvaluje vnitřní směrnici č. 1/2014 „Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek“ s platností od 1. 2. 2014,
• stanovila částku pro hodinovou sazbu za opravu a údržbu veřejného osvětlení pro rok 2014 ve výši 169 Kč/hod.,
• rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve výši 1 750 Kč Domu
dětí a mládeže Prachatice, pracoviště Vimperk, na úhradu nákladů
spojených s pořádáním 1. ročníku turnaje ve florbalu dne 31. 1. 2014,
• jmenuje komisi pro výběr asistentů prevence kriminality při Městské policii Vimperk ve složení: Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Radek
Jiránek, Bc. Jan Kurz, Milan Kobera, Bohuslav Rubeš, Bc. Lenka Tomanová, Mgr. Jitka Bednarčíková. Náhradníci členů výběrové komise jsou:
Ing. Bohumil Petrášek, Bc. Václav Narovec, Peter Macorlík, Mgr. Jana
Korbelová, Jitka Veverková.
Kompletní zápis z Rady a Zastupitelstva města naleznete
na webových stránkách města www.vimperk.cz.
Výsledek Tříkrálové sbírky 2014
Dokončení ze str. 1
Díky samozřejmě také patří
obětavým koledníkům, hlavně
těm, kteří nám pomáhají pravidelně. Každý rok si pro dobro
věci dokáží odepřít něco ze svého volného času a obchází domy
s Tříkrálovou koledou.
Vykoledovaná částka putuje
dále do Charity České republiky,
kde se přerozděluje i na humanitární účely v jiných částech světa.
Abychom mohli zvyšovat kvalitu našeho zařízení, prostředky,
které se vybraly, budou použity
na zakoupení terapeutických pomůcek pro klienty Domova klidného stáří Pravětín.
Ještě jednou všem z celého srdce upřímně děkujeme a těšíme se
opět na vás při příští Tříkrálové
sbírce.
Tímto zároveň prosíme nové
zájemce, kteří by měli chuť nám
pomoci příští rok, aby nás kontaktovali na tel. 733 220 649.
Alena Škopková, DiS.,
Jana Brabcová,
koordinátorky TS 2014
Vimperské noviny 2/2014 tel. 388 402 [email protected]
65 let muzea ve Vimperku Čtvrtá přednáška 5. ročníku
Dokončení ze str. 1
sbírkové předměty byly uloženy
v bednách a umístěny v nevyhovujících prostorách na náměstí
v ulici pod městským úřadem
čp. 3 a 4.
Občané města byli s umístěním muzea, na které byli právem
hrdi, velmi nespokojeni a žádali
pro ně vhodnější prostory. Rada
města proto rozhodla přestěhovat muzeum na zámek, kde bylo
v květnu 1962 opět zpřístupněno
veřejnosti.
V roce 1992 prodalo město
Vimperk zámek Ministerstvu
životního prostředí pro sídlo
nově vzniklé Správy Národního
parku a CHKO Šumava. Ke dni
30. dubna 1993 bylo převedeno
Městské muzeum ve Vimperku
na nového zřizovatele – Správu
NP a CHKO Šumava, jeho nový
název je Muzeum při Správě NP
a CHKO Šumava.
Muzeum se ve své sbírkotvorné činnosti zaměřuje na tři základní okruhy:
• muzejní dokumentaci krajiny, kterou tvoří příroda a lidská
činnost, tedy na přírodopisné
exponáty a etnografii a stará šumavská řemesla,
• dějiny sklářské v ýroby
na Šumavě,
• dějiny knihtisku a knižní
kultury.
Muzeum je členem Asociace
muzeí a galerií České republiky
a jeho sbírky jsou zapsány v Centrální evidenci sbírek Ministerstva kultury.
PhDr. Ladislav Čepička,
vedoucí muzea při správě NP
a CHKO Šumava
VAS – zvonařství
Ve čtvrtek 16. ledna 2014 proběhla čtvrtá přednáška 5. ročníku Vimperské akademie seniorů
a tématu „Historie zvonařství
a tóny zvonů“ se ujal odborník
na slovo vzatý pan Petr Rudolf
Manoušek, výrobce zvonů a zároveň soudní znalec v oboru
zvonařství a kampanologie. Studenti VAS shlédli během přednášky dva krátké filmy – první
film byl natočen již před 25 lety
a dokumentoval zrození dvou
zvonů na Slovensko od samého
počátku výroby přes jejich vysvěcení a umístění do zvonice.
Druhý film pak dokumentoval
umění zvonařství pana Manouška včetně vytvoření nádherné
„Koncertní zvonohry“. Součástí
druhého filmu byla i kratičká
reportáž z restaurování prvního vimperského zvonu Maria
Hilf v roce 2010. Povídání pana
Manouška bylo velice zajímavé
a poutavé a není se tedy čemu
divit, že z plánované hodinové
přednášky se stala přednáška
dvouhodinová.
Příští přednáška pro přihlášené do VAS se uskuteční ve čtvrtek 20. února 2014. Tentokrát
nás seznámí pracovník Správy
NP a CHKO Šumava pan Miroslav Böhm s historií a vývojem
ochrany přírody v ČR.
E. Hervertová
Foto: Mgr. Z. Kuncl
Tradicím se nevyhnete,
obzvlášť o Vánocích
Pracovníci společnosti ČEVAK ve Vimperku by vám však
rychle odpověděli, že některých
se dobrovolně a rádi vzdají.
Ptáte se proč? Už několik let
po sobě zažívají v předvánočním
čase „velkou trojku“, tedy po sobě
tři jdoucí poruchy. Ani poslední
Vánoce nebyly výjimkou. Už 23.
prosince praskl vodovodní řad
v Nerudově ulici a o pár hodin
později, tedy na Štědrý den dopoledne, pak v Čelakovského
ulici. Do třetice pak odpoledne
velkou trojku završila porucha
v Klostermannově ulici. Opravy
poruch zaberou nějaký čas. Místo se musí přesně lokalizovat,
vytyčit ostatní sítě, vykopat místo poruchy, vyměnit porušenou
část, natlakovat znovu vodovod-
ní potrubí…, zkrátka je za tím
spousta práce. To všechno se dělo
na Štědrý den, kdy v rodinách
vrcholí sváteční přípravy, lidé
na poslední chvíli uklízí, pečou,
vaří a hlavně myjí nádobí. „I proto se dodatečně všem odběratelům omlouváme, ale snažili jsme
se, aby odstávka dodávek pitné
vody byla co nejkratší,“ řekl vedoucí provozního střediska Vimperk Vladimír Myslík.
Odstávky trvaly zhruba dvě
hodiny a na místo se na Štědrý
den za montéry vypravil i starosta Vimperku Bohumil Petrášek.
„Doufejme, že jsme si podobné
události vybrali na dlouhou dobu
dopředu,“ dodal.
Vladimír Myslík,
ČEVAK
Můj názor na městskou policii
J
e Městská policie Vimperk tak neschopná nebo se mi to jen zdá?
Již několik roků sleduji Městskou policii, jaký má benevolentní až
laxní přístup k majitelům motorových vozidel, kteří opakovaně stávají
na parkovacích místech vyhrazených pro invalidy, i když nemají oprávnění tato místa obsazovat. Porušují pravidla o silničním provozu. Ví
Městská policie, že toto majitele vozidel porušují anebo ani strážnici
neznají dopravní předpisy? Parkoviště na Luční před výměníkem tepla
je toho důkazem. O ulici níže stává na místě pro invalidy dokonce
vozidlo taxislužby. Tito řidiči dobře vědí, že strážníci Městské policie
se nebudou zdržovat ve večerních hodinách těmito problémy, a proto
toho soustavně využívají. Je otázkou času, kdy dojde k výměně názorů
s těmi majiteli vozidel, kteří mají invalidní průkaz, a tato stání jsou
vyhrazena pouze pro ně.
Karel Opatrný
Možná
N
a letošní rok jsou v našem městě v plánu dvě veliké stavební akce.
Konečně započnou práce na bývalém koupališti. Lze tedy předpokládat, že už je vybrána firma – spolehlivá, dochvilná a solidní. Za ušetřené peníze z doby, kdy se neprovozoval areál letního koupaliště, bylo
opraveno hřiště u druhé ZŠ. Bude zajímavé sledovat, jak zde naši mladí spoluobčané sportují v hojném počtu. Je samozřejmě dobré, když
se takto využijí ušetřené prostředky. Bude to ale ještě asi chtít vždy
na některé odpoledne vypnout internetovou síť a tím děti odpoutat
od novodobé metly informační komunikace.
Druhá chystaná akce je oprava úpravny pitné vody v Brlohu. Platí
zde totéž jako u bývalého koupaliště? Vše domluveno, připraveno, zajištěno? Obyvatelé Hraničářské ulice ví své o opravě nebo rekonstrukci.
Spíše by pro tuto ulici měl být zaveden nový místopisný název: Zakletá.
Plány jsou jistě hezké, člověk si řekne, konečně se tu něco děje. Přesto
se jako malý červík vkrádá do našich myslí jedno pochybovačné slovo:
možná.
Máme hledět s optimismem do budoucnosti, jak nás masírují různí
ekonomové a prognostici. Ale to slůvko „možná“ zůstává viset ve vzduchu jako smogová vlna.
Karel Beránek
Vimperské noviny 2/2014
[email protected] 388 402 264
Městu Vimperk se v oblasti
životního prostředí daří
Dokončení ze str. 1
Závěrem roku 2013 město
Vimperk převzalo ocenění za 2. místo v celokrajské soutěži
obcí a měst Jihočeského kraje
v soutěži „Jihočeši třídí odpady
2013“ v kategorii měst s více než
7 000 obyvateli v rámci celého
Jihočeského kraje. V této soutěži
je hodnoceno množství vytříděných kilogramů plastů, skla, nápojových kartonů a papíru v přepočtu na obyvatele. Vimperk sice
nezopakoval svá vítězství z let
2009, 2011 a 2012, ale přesto
i letošní druhé místo je výrazným
úspěchem a potvrzením toho, že
Vimperáci patří v třídění odpadů
dlouhodobě k nejlepším.
Velmi potěšilo i vítězství
v soutěži o nejlépe třídící obec
s rozšířenou působností (ORP)
v rámci všech kategorií. Mezi
17 obcemi Jihočeského kraje
ORP Vimperk získala 1. místo.
Toto umístění je výsledkem třídění nejen občanů Vimperka, ale
všech obyvatel žijících na území ORP. V této souvislosti byl
nejkrásnější pohled na výsledkovou listinu obcí do 500 obyvatel, kde mezi 370 obcemi Jihočeského kraje získala Kvilda
1. místo, Nové Hutě 2. místo, Borová Lada 3. místo a Kubova Huť
4. místo.
Tolik tedy „medaile“, ale pro
obyvatele Vimperka jsou podstatnější další věci. Dovolím si
konstatovat, že se podařila rekonstrukce arboreta a „letňáku“
a Vimperáci tak získali další
místo pro procházky a odpočinek. Odpadové hospodářství
města se daří udržet na vysoké
úrovni nejenom provozně (právě
teď o Vánocích jsem vzpomínal
na hromady odpadů na sídlišti
před 10 lety), ale je stabilizované i ekonomicky. Díky této skutečnosti jsme opět pro rok 2014
nemuseli zvyšovat cenu za likvidaci odpadů. Úspěšně pokračuje
projekt se společností Eko-kom,
a. s., a díky tomuto projektu
máme třídění opravdu zadarmo.
Na nově vybudované dotřiďovací lince společnosti Jihosepar
nás potěšila vysoká návštěvnost
„Odpadových dnů“, kde se Vimperáci seznámili s dalším zpracováním vytříděného odpadu.
Třetím rokem pokračoval projekt
vysazování stromů žáky základních škol v tzv. aleji absolventů
a u Volyňky pod Lidlem opravdu
již nová alej vzniká. Úspěšně jsme
zprovoznili facebookové stránky
o záchytných kotcích pro psy.
Díky tomuto novému médiu se
doba zdržení nalezených, opuštěných a zatoulaných psů velmi
podstatně zkrátila.
Všechny tyto příjemné výsledky jsou především zásluhou
a oceněním Vás, občanů města
Vimperk (můžeme dát stovky
kontejnerů na třídění, ale třídit
musí ten občan, můžeme vymyslet alej absolventů, ale školáci musí přijít sázet…) a tak mi
dovolte poděkovat Vám všem,
kteří svým vzorným přístupem
k životnímu prostředí Vimperku
pomáháte.
Není ale vše tak ideální, jak by
se po přečtení předešlých řádků
mohlo zdát. Neustále se setkáváme s neúctou k práci druhých
a s vandalismem (poškozené
odpadkové koše, zlomené nově
vysazené stromy, nepořádek).
Každý odhozený papír musí někdo uklidit, každý zničený koš
musíme my všichni zaplatit.
Neustále musíme při jakékoliv
realizaci na veřejném prostoru
zvažovat, zda to někdo nezničí
nebo rovnou neukradne. Právě
v této oblasti má Vimperk značné rezervy. Všímejme si prosím
víc svého okolí a těch, kteří ničí
práci druhých.
A co nás čeká v roce 2014?
Věřím, že navážeme na předešlé
roky a Vimperáci opět budou patřit k nejlepším v třídění odpadů,
nejenom do aleje absolventů přibudou nové stromy, pozveme Vás
opět na „Odpadové dny“, snad
i ten poplatek za odpady udržíme
ve stejné výši. Věřím, že i pracovníci Městských služeb udrží svůj
vysoký standart a opět vzorně
budou odklízet náš nepořádek
a starat se o naše město a my si
toho možná ani nevšimneme,
protože vyvezenou popelnici,
posečený trávník a uklizený sníh
považujeme bohužel mnohdy
za samozřejmost.
Chtěli bychom se v roce 2014
trochu zaměřit na čistotu ovzduší ve městě a možná i těm, kteří
nám tady nejvíc čoudí z komínů
nabídnout pomocnou ruku. Budeme se muset zabývat i nadále
odpady, protože se velmi vážně
připravuje legislativní změna,
která zakáže klasické skládkování, a my bychom si za 10 let
kladli nerudovskou otázku „Kam
s ním?“.
Na závěr Vám přeji hodně
zdraví a úspěšný rok 2014.
Ing. Josef Kotál,
Odbor ŽP
Jakou žárovku?
Nahrazení klasických wolframových žárovek
„úsporkami“ ušetří domácnostem ročně
až 4 000 korun
Již 65 % českých domácností
svítí alespoň jedním úsporným
zdrojem světla a další stále přibývají. Vyplývá to z průzkumu
poradenské společnosti eSvětlo.
cz. Úsporné osvětlení domácnostem ušetří až 4 000 korun ročně.
Vysoká energetická náročnost wolframových žárovek byla
hlavním důvodem ukončení jejich výroby. Z průzkumu portálu
eSvětlo.cz vyplývá, že tuzemská
domácnost potřebuje na svícení
v průměru 18 žárovek. V případě kompletní výměny klasických energeticky náročných
zdrojů světla (wolframové či halogenové zdroje) za kompaktní
lineární zářivky či LED světelné zdroje může úspora domácnosti dosáhnout až 4 000 korun
za jediný rok.
Úsporné zářivky do koše
nepatří!
S rapidním růstem počtu
„úsporek“ roste také potřeba
jejich recyklace v okamžiku,
kdy doslouží. Zatímco vysloužilé wolframové žárovky lze bez
obav vyhodit do koše, ty úsporné
je třeba odevzdat k ekologické
recyklaci. Kvůli toxické rtuti,
kterou v malém množství světelné zdroje obsahují, se s nimi musí
zacházet jako s nebezpečným
odpadem Dalším důvodem pro
recyklaci vysloužilých zářivek
je možnost opětovného využití
surovin, které úsporky obsahují.
Rtuti v zářivce se není třeba
bát, zátěž pro životní prostředí
představuje jen při neodborné
likvidaci a ve vysoké koncentraci. Rtuť se v úsporných zářivkách vyskytuje ve velmi malém
množství (cca 2–5 mg), například v klasickém teploměru je
rtuti 500krát více.
Při náhodném rozbití zářivky
je třeba místnost vyvětrat, střepy zamést a odvézt do sběrného
dvora či předat firmě zabývající
se likvidací odpadu.
O zpětný odběr a následnou
recyklaci se stará nezisková společnost EKOLAMP, která zajišťuje tuto službu občanům i firmám
zdarma.
Úsporky patří na místo
zpětného odběru:
nyní jich je téměř 4 000.
V Česku lze vyřazené úsporné
zdroje vrátit v kterémkoli obchodě s elektronikou, ve sběrných
dvorech obcí či do malých sběrných nádob, které se nacházejí
v obchodních centrech, úřadech
nebo v řadě firem.
Počet sběrných míst stále roste, nyní je jich přibližně 4 000
a další stále přibývají. Společnost EKOLAMP již rozmístila
více než 1 500 malých sběrných
nádob. Kde se nachází nejbližší
sběrné místo, lze zjistit přes internet na www.ekolamp.cz.
EKOLAMP, s. r. o.
Srovnání spotřeby jednotlivých zdrojů světla (zdroj eSvětlo.cz)
Klasická
žárovka
Halogenová
žárovka
Kompaktní
úsporná
žárovka
LED
žárovka
Spotřeba
60 W
52 W
12 W
9W
Životnost
1 rok
2 roky
12 let
25 let
Cena za potřebné
množství světelných
zdrojů za 25 let
250 Kč
600 Kč
270 Kč
500 Kč
Náklady na elektřinu
za 25 let*
6 810 Kč
5 902 Kč
1 643 Kč
1 232 Kč
Celkové náklady
za 25 let
7 060 Kč
6 502 Kč
1 813 Kč
1 521 Kč
Vimperské noviny 2/2014 tel. 388 402 [email protected]
OS Stanislavy Chumanové
Vážení a milí spoluobčané,
přestože rok 2013 je již minulostí, chtěli bychom Vás seznámit
s tím, na co a kam jsme během
tohoto roku investovali finanční
prostředky. Zde je tedy základní
přehled našich výdajů s komentáři.
• Příspěvek na letní tábor dětí
s patologickými jevy: 2 000 Kč.
• Vodnická brusle – zakoupení medailí: 2 340 Kč.
• Pořízení ceny na Natur Vision za nejlepší dětskou kresbu:
1 500 Kč.
• Příspěvek na světlo nad operační stůl na chirurgickou ambulanci v Nemocnici Vimperk:
19 334 Kč.
• Zakoupení speciální sedačky
pro Aničku, která se nemůže samostatně pohybovat: 50 000 Kč.
• Příspěvek na hypoalergenní
oblečení pro občanku Vimperka:
2 000 Kč.
Největší naší investicí v celkové částce 246 994 Kč byla realizace
parku pro seniory a naše občany
„Areál zdraví“ ve Sklářské ulici.
Tento projekt by se nám nepodařilo vybudovat bez pomoci společnosti Lesostavby Třeboň, středisko Vimperk, která realizovala
zdarma veškeré potřebné práce
a instalaci venkovních fitness
prvků a oplocení objektu. Spolupráce se společností Lesostavby Třeboň si velice vážíme, jsou
našimi dlouholetými partnery,
stejně jako vimperská společnost
OV Media, která darovala celou
částku potřebnou na nákup sedačky pro Aničku.
Velice děkujeme všem vimperským firmám a občanům, kteří
nám na naši činnost přispěli –
zejména Lesostavby Třeboň, OV
Media Vimperk, SAK Vimperk,
Crystalaktiv Bohemia Vimperk,
Agromont Vimperk, Vávrová
Věra, Petr David, Jaroslava Martanová a Jiří Slavík, Václav Bohuslav, Malíková Martina, Jan
Bauer, Jiří Founě s rodinou, Jan
Bočan, Pavel Schröder, Štěpán
Smutný, Jarmila Schröderová
a Václav Vokatý.
Celkově jsme od dárců obdrželi 230 122 Kč a vlastní činností –
pořádáním charitativních diskoték a dobročinných bazarů jsme
získali dalších 41 550 Kč.
Veškerou naši činnost bychom
nemohli realizovat bez pomoci
a podpory občanů, firem, podnikatelů a majitelů objektů, kteří
nám je zdarma zapůjčují a podporují naše akce. Zde patří dík
manželům Marouskovým – restaurace AMA, kteří nám zdarma připravili výborný raut při
otevření „Areálu zdraví“. Manželům Kutilovým jsme vděčni za bezplatné půjčování sálu
pro naše charitativní diskotéky,
DJs Ivanovi Müllerovi a Radku
Chalupskému za to, že hráli bez
nároku na odměnu. Prostory
nám také poskytla Střední škola Vimperk na Vánoční bazar,
při kterém zajistila občerstvení
paní Laďka Martanová. Naše
poděkování patří také Městským službám Vimperk, Městským lesům, jejich pracovníkům
a pracovníkům Městského úřadu, všichni se vždy významnou
měrou a velmi flexibilně podílejí
na projektech sdružení. Neobešli
bychom se ani bez pomoci médií
a informační serverů, v nichž se
naše akce propagují. Zde je tedy
nutné zmínit servery vimperk.
eu, prachatickonews., vimperk.
cz, Český rozhlas, Českou poštu a firmu S-tisk, která pomáhá
s tiskem plakátů a další. Nechtěli
bychom s poděkováním zapomenout ani na místní podnikatele, kteří nám dávají darem věci
do tombol a na vánoční bazar.
Velký dík patří také občanům
Vimperka, kteří nás podporují
a našich akcí se zúčastňují. Nemůžeme všechny jmenovat, a tak
prostě děkujeme všem, kteří nás
podporují a fandí nám.
Pro rok 2014 připravujeme
následující již tradiční akce a samozřejmě i něco nového. Čeká
nás realizace nového parku, který jsme prozatím pojmenovali
„Park nad Pekárnou“. V této
chvíli je na místě staré zanedbané hřiště a sídliště, ve kterém
bydlí mnoho mladých rodin,
postrádá příjemný prostor, kde
by si mohly děti hrát a rodiče odpočinout. Upravíme tedy
tento prostor do podoby parku
a současně předěláme i jeho bezprostřední okolí. Chtěli bychom
Vás vyzvat, abyste s námi přišli
o podobě budoucího parku debatovat. Setkání s obyvateli sídliště
se bude u této příležitosti konat
5. 2. 2014 v 15.30 přímo na místě hřiště. Těšíme se na Vaše podněty, zároveň Vám představíme
své plány a vizi, co s tím místem
budeme dělat.
Dne 29. 3. 2014 Vás zveme
na koncert Vimperské dechovky
s překvapením, který proběhne
v sálu Cihelna.
V dubnu, konkrétně 25. 4.
2014, pořádáme tradiční discoples jako pokaždé v hotelu Zlatá
hvězda.
Před Vánocemi proběhne Vánoční charitativní bazar, datum
jeho konání upřesníme v průběhu roku.
O jednotlivých akcích a vyna-
ložených finančních prostředcích
Vás budeme průběžně informovat.
Bez Vaší podpory bychom nemohli naše projekty vůbec uskutečnit, a tak doufáme ve Vaši
finanční i materiální pomoc,
společně tak přispějeme dobré
věci, uděláme radost našim spoluobčanům a také sami sobě.
Příspěvky můžete zasílat
na účet: 27-7823390427/0100.
Za OS Stanislavy Chumanové
Věra Vávrová
Park nad pekárnou
Dovolujeme si Vás pozvat k veřejné debatě o způsobu využití
prostoru hřiště Mírová 453 (nad pekárnou) a jeho okolí.
Setkání se koná dne 5. 2. 2014 v 15.30 hod.
přímo na místě.
Těšíme se na setkání s Vámi.
Občanské sdružení Stanislavy Chumanové,
město Vimperk, Odbor ŽP
Boubín zdolán na chůdách
Dne 31. 12. 2013 v půl desáté
dopoledne vyrazilo z Kubovy
Huti trio chůdařů na Boubín
(1 362 m). V půl dvanácté na jeho
vrcholu stanuli chůdaři Petr a Pavel Jirkovský, Josef Fitti Jiroušek
(ten na chůdách již podruhé )
a dále doprovod – šerpové Štefan
Zeleňák, Míra Hryzbyl a František Franta. Výstup byl velmi náročný, přes některé zmrzlé úseky
jsme chůdy přenášeli, přesto došlo i k pádům a drobným zraněním. Fitti šel navíc na chůdách
i část sestupu.
Chůdyklub Vimperk (Fitti)
Co o pivu možná nevíte
Co je chmel a jaké užití má
v pivovarnictví?
Chmel (chmel otáčivý – Humulus lupulus) je dvouděložná
dvoudomá vytrvalá bylina z řádu
růžotvarých, čeledi konopovitých s pravotočivou liánou. Pro
pivovarské účely se využívá kvůli žlázkám lupulinu, které v sobě
obsahují pivovarsky cenné látky,
pouze samičích rostlin. Samčí
rostliny se ve volné přírodě ze
zákona ničí, protože oplodněné
hlávky mají sníženou pivovarskou hodnotu. Chmel dodává
pivu především hořkost, ale též
vůni, a má vliv i na řadu dalších
vlastností.
Odrůdy chmelů používaných
v pivovarnictví se řadí do pěti
skupin:
• jemně aromatické (v ČR Žatecký poloraný červeňák – tradiční jemný aromatický chmel
zaručující vynikající chuť a vůni
připravených piv),
• aromatické (v ČR Sládek),
• jemně hořké (v ČR Premiant),
• hořké,
• vysokoobsažné.
Hlavními oblastmi pěstování
chmele kromě České republiky
jsou Německo, USA, Čína, Polsko, Velká Británie, Rusko, Ukrajina, Kanada a Austrálie.
V České republice se chmel
pěstuje ve třech oblastech: v Poohří (Žatecko), v Polabí (Úštěcko)
a na Hané (Tršicko).
Šumavský pivovar Vimperk
používá chmel odrůdy Žatecký poloraný červeňák z žatecké
chmelové oblasti, do některých
druhů piv doplňkově i odrůdu
Premiant a Harmonie.
Ing. Oldřich Koza,
vrchní sládek Šumavského
pivovaru Vimperk
Vimperské noviny 2/2014
[email protected] 388 402 264
Překvapivý večer
Kdo promeškal prosincovou pohádku O dvanácti měsíčkách má další možnost
ve středu 26. 2. 2014 od 18.00 hod. v MěKS ve Vimperku.
Nepatřím k obdivovatelům
muzikálu ani operet. Proto jsem
v úterý 10. prosince přistupoval
k programu pod značkou ZUŠ
trochu nedůvěřivě. Ovšem byla
to ode mne velká nezdvořilost.
Představení totiž dokázalo přesvědčit, že když se dělá cokoliv
s láskou, nemůže být výsledek jiný
než vynikající. Pohádka O dvou
tovaryších byla zahrána s velkou
snahou a nasazením. Po zásluze
byla odměněna potleskem od naprosto zaplněného sálu místního
kina. Pak ale přišla na řadu adaptace pohádky O dvanácti měsíčkách ve formě malého muzikálu.
Co ale předvedli mladí muzikanti
a zpěváci bylo něco úchvatného,
naprosto profesionálně zvládnuto. Jednalo se o premiéru poprvé
ve Vimperku uvedenou. Kdo měl
možnost vidět toto nastudování,
bude se mnou souhlasit: fantastické! Dlouho trvající aplaus
vestoje byl jen malým vyjádřením, jak krásný večer nám ZUŠ
připravila. Pro všechny, kteří
nemohli sledovat tento pěvecký
koncert, mám dobrou zprávu:
V únoru bude opět v kině ještě
jedno představení pro veřejnost.
Bohužel poslední.
Děkuji všem, kdo se podíleli
na přípravě tohoto úterního večera: orchestru, zpěvákům, dirigentovi, prostě všem.
Karel Beránek
39. ples vimperských zahrádkářů
A je to zase tady. Uplynul rok
a výbor základní organizace
Českého zahrádkářského svazu ve Vimperku si Vás dovoluje
pozvat na tradiční, v roce 2014
v pořadí již 39. ples vimperských
zahrádkářů, který se uskuteční
v sobotu dne 29. března 2014,
a jak jinak než v sále hotelu Zlatá hvězda. Stejně jako všechny
v posledních letech bude opět
nekuřácký. Sál bude otevřen
od 19.00 hodin, předtančení
mezi 19.30 a 20.00, oficiální zahájení ve 20.00 hodin a potom
už se budeme jenom bavit spolu s hudební skupinou Pohoda.
Těšit se mohou dámy na kytičku
při přivítání, stejně jako pánové
na hezkou pozornost a všichni
na malé občerstvení. Slosování vstupenek proběhne v době
od 23.30.
Vstupenky v ceně 220 Kč je
nutno předběžně rezervovat
u členů výboru základní organizace a zakoupit ve dnech
24. 2. 2014 od 16.00 do 18.00 hod.
a dne 3. 3. 2014 v době od 17.00
do 18.00 hod. v restauraci Stadion (Hamajda). Těšíme se na Vaši
návštěvu a věříme, že stejně jako
v předchozích letech se budete
dobře bavit.
Za výbor ZO ČZS Vimperk
Dr. Vojtěch Vlček – předseda
Očima Jaroslava Pomezného
• Šumavští lyžaři-běžci opět
patří k nejlepším v ČR. Potvrdili
to Andrea Klementová, Luděk
Šeller oba Ski klub Šumava Vimperk a Jacob Kordač Sokol Stachy,
kteří se v náročné konkurenci nominačních závodů v Horních Mísečkách a Novém Městě n. Moravě probojovali do české juniorské
reprezentace, která se ve dnech
29. 1–3. 2. 2014 v italském Val
di Fiemme zúčastní Mistrovství světa juniorů v lyžařských
běžeckých disciplínách. Trojice
„Šumaváků“ bude bojovat o světové medaile 29. 1. ve sprintu,
31. 1. ve skiatlonu, 2. 2. v klasice
s intervalovými starty a účinkování zakončí 3. 2. štafetovými
závody. Přejme našim lyžařům
dobrý start, ať se ve světové konkurenci neztratí a svoji náročnou
přípravu zhodnotí medailovým
ziskem.
• Vyvrcholením akce „Zvon
pro Vimperk“, která probíhala
po celý rok 2013, bylo 16. ledna
setkání se zbraslavským Mistrem zvonařským Ing. Petrem
Rudolfem Manouškem. První se
uskutečnilo dopoledne v rámci
přednášky Vimperské akademie,
druhé, nejprve v městské zvonici přímo u zvonů Inocenc, jehož
je tvůrcem, a Maria Hilf z roku
1419, renovovaného Manouškovou firmou v roce 2009. Pokračováním bylo velice zajímavé
vyprávění, doplněné videoprojekcí, které se konalo v zasedací
místnosti staré radnice. Mistr
zvonařský seznámil přítomné
s historií výroby zvonů, která je
stará více než tisíc let a do dnešní
doby se nijak nezměnila.
• Zvony se zhotovují stře-
dověkou technologií a moderní
pomůcky se používají jenom minimálně. Každý zvon je unikátem
a dokazuje tvůrčí schopnosti zvonařského mistra. Proto vše být
musí přesně naplánováno, správně vypočítáno a načasováno, aby
odlití a zrození nového zvonu
proběhlo úspěšně, aby ohlašoval veřejnosti radostné i smutné
chvíle a události. Zajímavé byly
také informace o vzniku zvonařské firmy Manoušek v roce
1900, její činnosti do roku 1948,
potom od roku 1967, kdy znovu
úspěšně pokračovala ve Zbraslavi u Prahy, až do léta 2002. Tehdy
zasáhla povodeň, která dosahovala, až pětimetrové výšky vody
a zničila zvonařovu slévárnu.
Díky nevšední solidaritě, především holandských zvonařů,
se podařilo obnovit, takřka ztracenou firmu. Od této doby jsou
zvony vyráběné firmou Manoušek, mezi kterými je i vimperský
Inocenc, odlévány v holandském
Astenu, neboť výroba ve Zbraslavi je v nedohlednu.
• Je téměř zázrak potkat
se u nás v dnešní době s člověkem, který přes všechny peripetie, rány osudu, nástrahy byrokracie a jiné těžkosti svoji profesi
a řemeslo nadevše miluje a je mu
plně oddán. Přitom neztrácí naději a optimismu, je plně rozhodnut svůj boj „s větrnými mlýny“
nevzdat a věří ve své vítězství. Takovým člověkem Mistr zvonařský Ing. Petr Rudolf Manoušek
je. Držme palce, ať světově uznávaná zvonařská firma Manoušek
se značkou květiny a klíče zvítězí
a nadále propaguje české řemeslo
a lidský um.
Výroční členská schůze
zahrádkářů
Výbor ZO ČZS ve Vimperku
oznamuje všem svým členům,
že výroční (volební) členská
schůze základní organizace se
uskuteční dne 18. února 2014
od 16.30 hodin v salonku restaurace Stadion (Hamajda)
ve Vimperku. Schůze vyhodnotí
činnost výboru a základní organizace za minulé volební období,
zvolí orgány organizace na další
pětileté období, na schůzi bude
provedena kontrola členských
průkazů, prodávány členské
známky a vydány Rukověti zahrádkáře a kalendáře pro rok
2014. Pro všechny účastníky je
připraveno občerstvení. Vzhledem k charakteru VČS je účast
všech členů organizace nutná.
Za výbor ZO ČZS ve Vimperku
Dr. Vojtěch Vlček – předseda
Neotištěné příspěvky ve VN najdete na www.vimperk.cz
Vimperské noviny 2/2014 tel. 388 402 [email protected]
Knihovna
Pijeme, pijeme, pijeme… čaj!
Společenské hry pro děti
v knihovně
Dětské oddělení vimperské
knihovny by chtělo rozšířit nabídku o možnost dětí hrát si
v prostorách knihovny společenské hry. Proto bych ráda oslovila
občany města, jestli by nám nedarovali některou ze svých již
nepotřebných společenských her
pro děti (mimo soubor klasických
her).
Také hledáme sponzory, kteří
by pro knihovnu zakoupili a darovali nám novou vědomostní,
abstraktní, či logickou hru (např.
Tučňáci na ledu, Piráti, Safari
atp. z distribuce Mindok nebo
hry Scrabble, Ubongo, Hexeto,
Aktivity, Blokus, Qwirkle, atd.
(Tyto hry si knihovna ze svého
rozpočtu nemůže dovolit koupit,
ale víme, že by děti o ně u nás
měly zájem.)
Hra by měla splňovat tyto požadavky:
• být pro děti (od 6–15 let, tj.
junior),
• být pro 1–4 hráče,
• neměla by trvat déle než 60
minut,
• měla by mít srozumitelná,
jednodušší pravidla,
• měla by se vejít na stůl, neměla by být prostorově náročná.
Pokud by se našel dárce či
sponzor her, prosím kontaktujte knihovnici dětského oddělení
(Evu Buryánovou) na telefonu
380 070 060. Před koupí jakékoliv
hry se informujte, zda nám ji již
někdo nedaroval. Všem případným dárcům děkujeme, že dali
dětem možnost volby.
BESEDY V KNIHOVNÉ
K návštěvě knihovny zveme
jednotlivé třídy MŠ a ZŠ.
Záleží na vás, na kterou besedu
a na kdy se u nás nahlásíte. Dětské oddělení je pro vás k dispozici
od 8 do 11.30 hodin, tj. v době,
kdy je oddělení pro děti uzavřeno
veřejnosti.
Nabízíme tyto možnosti: 1. Klasická výuka knihovnického minima spojená s prohlídkou knihovny.
2. Literární besedy k výročím
daného roku (konkrétní autor,
dílo, žánr).
3. Besedy s programem podle
individuálního přání vyučujícího.
4. Možnost uspořádat hodinu
kteréhokoliv předmětu v prostorách knihovny s využitím našeho
knižního fondu.
Více na www.knihovnavimperk.estranky.cz v části BESEDY.
Statistika nuda je…
A co nám říká statistika minulého roku? Do dětského oddělení se přihlásilo o 120 nových
dětských čtenářů více než v roce
2012. Děti si vypůjčily za rok 2013
celkem 11 726 knih a knihovnu
během roku navštívilo na 5 000
dětí. Největší procento čte-
nářů je ze ZŠ T. G. Masaryka
(35 %), ze ZŠ Smetanova (20 %)
a z Gymnázia (12 %). A která
věková kategorie dětí čte nejvíce?
Jsou to dvanáctiletí (16,20 %),
jedenáctiletí (11,74 %) a třináctiletí (10,33 %). Více čtou dívky
(65,73 %).
E. Buryánová
Dark Tea II
Jak správně připravit dobrý čaj mohli návštěvníci degustace čajů ve Vimperské
knihovně.
Pravděpodobně první druhy
čajů podobné dnes známým puerům vznikly díky dlouhé dopravě čaje do vzdálených míst spotřeby – do Tibetu a Mongolska.
Čerstvé zelené čaje, napěchované
do žoků, bambusových košů či lisované do různých tvarů a zašité
do zvířecích kůží, putovaly z jižní Číny na hřbetech koní několik
měsíců po stezkách dlouhých až
6 000 kilometrů. Karavany procházely různými klimatickými
podmínkami, čaje opakovaně
vlhly, mokly, schnuly, mrzly a zapařovaly se. Probíhala několikaměsíční razantní fermentace, jež
původní produkty zcela změnila
a odběratel kupoval velmi uzrálý (a svým způsobem úplně jiný)
čaj, než se kterým se karavany
vydávaly na cestu. Odběratelé si na tyto chuťově specifické
produkty zvykli a vyžadovali je
i po modernizaci dopravy, kdy
čaje – díky rychlé silniční a letecké přepravě – neměly čas a podmínky se proměnit.
Přelomový milník novodobé historie výroby puerů sahá
do osmdesátých let minulého
století. Tehdy došlo k vynalezení
nových technologických postupů
fermentace čaje a jejich využití
k masové produkci puerů tmavých typů. Zhruba tedy od roku
1976 můžeme hovořit o puerech
světlých (vyrobených tradičně –
napařením a lisováním zeleného
čaje) a puerech tmavých (vyrobených z předem připravené, fermentované suroviny). Pro světlé
puery, kontinuálně produkované
mnoho stovek let, se vžily názvy:
zelený (sheng), raw (nezralý), syrový (uncooked) a nevařený. Pro
tmavé puery, moderně lisované
z čajových lístků prošlých oxidací a fermentací, se používají
označení: černý (shu), ripe (zralý),
dozrálý, uleželý (cooked) a vařený. Je tedy nasnadě odhalit podvodníka, jenž vám bude nabízet
tmavý puer z roku 1970, kdy se
tento typ ještě nevyráběl, a buď se
vám snaží prodat padělek (bude-li cena přijatelná či nízká), nebo
vás jinak oklamat. Puer z roku
1970 musí být dozajista světlý
a je po těch letech natolik dobrý,
zralý a nedostupný, že se s ním
jen tak nepotkáte. A navíc, takto
uleželý čaj se bude svými projevy,
tj. vzhledem, vůní a tmavým nálevem, již blížit tmavým puerům,
ponese označení „archivní“, bude
považován za exkluzivní zboží,
bude velmi drahý a k jeho poznání je potřeba mít řadu praktických „puerových“ zkušeností.
Zkuste se tedy v puerech trochu
vzdělat, vrhnout se na jejich pití.
Je nejvyšší čas. „Blížící“ se konec
zimy k tomu přímo vybízí.
S čaji „Dark tea“ jsme seznamovali na degustaci v lednu,
volné pokračování je chystáno
na duben 2014. Opět se sejdeme
v Městské knihovně a tmavé čaje
doplníme pitím prvních čajů jarních.
Richard Simet
a Ing. Zdeněk Nepustil
Vimperské noviny 2/2014
[email protected] 388 402 264
Poetické setkání ve Vimperku
Tradiční předsilvestrovský taneční
večer v hotelu Zlatá hvězda
Jiří Jindra a Eliška Vrňatová při vyhlašování vítězů.
Vimperská taneční škola Fíla
27. prosince 2013 připravila již
3. ročník předsilvestrovského
tanečního večera spojeného
s taneční soutěží jihočeského
regionu. Tentokrát jsme do soutěže přizvali i páry Příbramska.
Tradičně držené datum vyšlo
na pátek, proto se sál hotelu zaplnil, byť účastníků z Vimperku
nebylo mnoho. Ti, kteří si přišli
užít večera plného tance, byli většinou z regionů působnosti naší
taneční školy v jižních Čechách.
Samotný večer začínal nástupem finálových párů – absolventů kurzů měst, kde naše škola
kurzy pořádá. Do večerního finále se v odpolední soutěži protančily páry z Českých Budějovic,
Volyně, Prachatic, Vimperka, ale
také až z Rožmitálu pod Třemšínem. Právě pár z Rožmitálu
p. Třemšínem Jiří Jindra a Eliška
Vrňatová celou soutěž vyhrál.
Navštěvovali kurz vedený Jiřím
Dohnalem z Příbrami, kterého
považuji za obrovskou osobnost
s mimořádnými zkušenostmi.
Proto dostal pozvání do poroty a pro páry pozvání k účasti
v soutěži. Při rozhovoru prozradil, že na Příbramsku vyučuje
již 45 roků a ve svých 72 letech
je plný elánu. Vimperskou školu
v porotě zastupovala paní Hanka
Hadová, která v naší škole absolvovala svůj taneční kurz, později
jako členka klubu absolvovala
řadu soutěží a za 25 roků získávala zkušenosti jako asistentka
v kurzech a trenérka v tanečním
klubu. Třetím porotcem byl pan
Jiří Hájek ze Sušice, který řadu let
vede taneční kurzy na Klatovsku
a klub v Sušici.
Po finále a vyhodnocení soutěže pokračoval společenský večer
nejrůznějšími formami tanců
standardních, latinskoamerických, dobových a tanců k pobavení prokládaných tanečními
ukázkami mistrů ČR v kategorii
hobby dance, které naše škola vychovala, párem Marek a Daniela
Gajanovi z Českých Budějovic.
Věřím, že za rok bude účast
ještě hojnější a společenský večer
plný zábavy a tance využijí také
domácí z Vimperska.
Jan Fíla
Jubilejní 10. setkání poetů
a veršotepců s názvem „Houština slov“ se v sobotu 18. ledna
uskutečnilo v MěKS ve Vimperku. Jejímu duchovnímu otci
a organizátorovi Romanu Darmo-šlapu Szpukovi, který celý večer uváděl, se na tyto „kulatiny“
podařilo přizvat výkvět básníků
nejen z Vimperka, ale i širokého
šumavského okolí a z Prahy. Četní návštěvníci si tak mohli hned
zkraje vyslechnout „pocitové“
verše ostříleného poetického
barda Ferry Klišíka a poté i Petra Magdon Šuláka a hned na to
kameníka Richarda Vondráška,
který zasedl do úžasného křesla
pro hosta, aby přečetl své básně
v pravidelném rytmu. Dekadentní poezii na setkání představil
Jaroslav Štol – jeho syrové básně
byly skvěle i hořko-vtipně vypointované a sklidily velký potlesk. Až démonologickou notou
znechuceného současníka v působivém přednesu dekadenty reprezentoval známý to „gellnerovec“ Pája Reichart Reichy. Se svou
troškou do poetického mlýna
jsem si dovolil přispět i já – Pražák Vltavou křtěný, co na Šumavě nechal kus svého srdce. Zahrál
a zazpíval jsem několik svých pís-
niček a coby zástupce romantiků
přečetl i svou milostnou poezii.
V tomto duchu se nesly i verše
„romantičky“ Jaroslavy Veselé
a písňové texty Laca Čepce, alias Ladislava Čepičky, vedoucího
zámeckého muzea při Národním
parku Šumava. Laco dal i dramaticky ztvárněnou častušku a spolu s Poštomilem Wimberským
jako jediní vnesli do sobotního
večera prózu. „Pošťákova“ dobře
zpracovaná historka ze života
i závěrečné haiku sklidily velký
potlesk. Nemohlo být lepšího
završení večera než chytré básně
ve volném verši, které ve své „desetiminutovce“ spatra přednesla
Jana Filothea. Soustředěný poslech publika toho byl důkazem.
Jak je vidět, večer hýřil nejen
žánry, ale i styly přednesu a různorodostí poetickou. Bez nadsázky je možné konstatovat, že se
mimořádně vydařil. Díky za to
Romanovi i řediteli MěKS Jaroslavu Pulkrábkovi.
A teď už jen musíme věřit, že
se Darmo-šlapovi napřesrok podaří načnout i další desítku. Takže na jedenácté Houštině slov
na shledanou, přátelé!
Mike PERRY
Foto: Ludmila Klhůfková
Vimperské noviny 2/2014 tel. 388 402 [email protected]
Z Národního parku Šumava
• V přezimovací obůrce Beranky u Srní tráví zimu přibližně
150 kusů jelenovité zvěře, mezi
nimi i Král lesa – jelen s nejsilnějším parožím, tedy nejbohatší
korunou na západní straně Šumavy. Loni měl Král na paroží 22
výsad, byl tedy dvaadvacaterák.
Normálně jeleni dostávají tradiční mrkev a řepu. O Vánocích
šumavští lesníci jelenům přilepšili jablíčky a mačkaným ovsem.
Stejně tak si o Vánocích pochutnala i zvířata ve Stanici pro handicapovaná zvířata v Klášterci
u Vimperka. Rys David dostal
srnčí maso a sovy, které tu tráví zimu, než budou na jaře znovu vypuštěny v sovích voliérách
v Borových Ladách, zase kuřecí
maso.
• Správa Národního parku
Šumava vyhodnotila projekt telemetrie jelenovité zvěře na území Národního parku Šumava.
Rozsáhlý a mnohaletý projekt,
který trval od roku 2005 do roku
2011, se zabýval studiem pohybu,
aktivit a chování jelenovitých žijících na území Národního parku
Šumava. Autor výzkumu Pavel
Šustr shrnul výsledky do zajímavé publikace s názvem Jelenovití
na Šumavě. Z ní se např. dozvíme,
že jeleni na české straně Šumavy
chodí přesně do míst, kde dříve
stály dráty, které byly před státní
hranicí. Stejně je to s německými.
V praxi to znamená, že němečtí
jeleni chodí na pastvu do našeho
vnitrozemí, ti čeští do Německa
ale nikdy nepřejdou. Protože dráty označující naši státní hranici
byly daleko před ní.
• V Borových Ladách v rybí
líhni Národního parku Šumava skončil v první dekádě ledna
letošní výtěr mníka jednovousého. Do šumavských řek se během roku dostane další generace
naší jediné treskovité ryby, které
v šumavských řekách žije několik
tisícovek. Rybí líheň v Borových
Ladách je jednou z mála líhní
v Čechách, která se odchovem tohoto ohroženého druhu zabývá.
Na území Národního parku
Šumava jsou čtyři rybářské revíry – Řasnice, Teplá a Studená Vltava a Křemelná, což představuje
Interiér líhně v Borových Ladách. zhruba 35 kilometrů řek, v nichž
se dá lovit. Podle zarybňovacího
plánu, který stanovilo Ministerstvo životního prostředí ČR,
musí správci parku do těchto řek
vypouštět pstruha potočního,
lipana podhorního, mníka jednovousého a střevli potoční, což
jsou ryby, které do šumavských
řek patří, a je třeba najít dřívější rovnovážný stav, který člověk
narušil v minulých letech.
V řekách na území Národního
parku Šumava má lov ryb zvláštní pravidla. Rybáři tu chytají metodou „chyť a pusť“ a na háčky
bez protihrotu. Rybáři si mohou
odnést pouze ryby, které do vod
na území parku nepatří, třeba
pstruh duhový nebo dravé ryby,
jako je štika, bolen nebo okoun.
Pstruhy i lipany musí rybáři vrátit zpět do řeky.
• Nově zrekonstruovaná hospůdka v hájovně na Březníku byla
Foto: J. Kadoch
již dva týdny před Vánoci otevřená pro lyžaře. Zájem byl zejména
mezi svátky velký i toho důvodu,
že trať z Modravy na Březník
byla téměř jako jediná na Šumavě sjízdná. Restaurace zároveň
slouží jako expozice inspirovaná
nejvýznamnějšími osobnostmi
kulturního života klostermannovské doby z české i německé
strany Šumavy.
• Kůrovcová kalamita na Šumavě je u konce. Na základě
rozhodnutí vedení Správy NP
a CHKO Šumava nebudou šumavští lesníci příští rok používat
v lesích Národního parku biocidy
– chemické přípravky likvidující
kůrovce. Stane se tak po více než
deseti letech jejich soustavného
používání.
Mgr. Pavel Pechoušek,
tiskový mluvčí Správy NPŠ
a CHKO Šumava
Vimperské noviny 2/2014
[email protected] 388 402 264
Z Gymnázia
a Střední odborné školy ekonomické Vimperk
Chcete studovat v naší
škole?
Nabízíme žákům ZŠ, kteří mají zájem o studium oboru
gymnázium (čtyřleté i osmileté),
pomoc v přípravě na povinné
přijímací zkoušky (testy SCIO)
z českého jazyka a matematiky
v termínech 27. 2. 2014 a 27. 3.
2014 od 14.45 hodin v prostorách naší školy. Zájemci o tuto
přípravu se mohou hlásit u výchovného poradce v základní
škole nebo přímo u nás ve škole,
popřípadě prostřednictvím e-mailu na adrese [email protected]
cz. Termín odevzdání přihlášky
ke studiu je do 15. března 2014.
Podrobná kritéria budou zveřejněna do konce ledna na internetových stránkách školy (www.
oag.cz).
Vzhledem k rozhodnutí Rady
Jihočeského kraje o utlumení
oboru Obchodní akademie od
1. 9. 2014, především z důvodu nízkého zájmu absolventů
základních škol o tento obor
v předcházejících letech, nebude škola uchazečům o studium
nadále nabízet obor studia obchodní akademie s tím, že stávající ročníky dokončí studium
v naší škole.
Mgr. Jan Heřta, ředitel školy
Naše studenty v soutěži
„Navrhni projekt“
v republikovém kole
nikdo neporazil!
Dne 13. prosince 2013 jsme se
zúčastnili semifinálového kola
soutěže „Navrhni projekt“, jejímž cílem bylo vypracovat projekt, který by pomohl našemu
okolí a zároveň by jej bylo možné
financovat z evropských dotací.
Záměrem naší práce bylo vytvořit mobilní aplikaci, která by
usnadnila návštěvníkům NP Šumava jejich pobyt a zároveň by je
informovala o nejaktuálnějším
dění zde, na Šumavě. Do semifinálového kola úseku Jihozápad
jsme postoupili společně s dalšími 3 týmy. Před odbornou komisí,
skládající se z vedení ROP Jihozápad a zástupců Ministerstva pro
místní rozvoj, jsme náš projekt
prezentovali. Nutno dodat, že
vlastní soutěži předcházel výběr
ze všech poslaných prací z tohoto regionu. Z 12 zaslaných prací
byly vybrány čtyři, z toho jedna
na tzv. „Divokou kartu“. Každá
prezentace se skládala ze DVOUčástí: představení projektu a následného kola otázek kladených
porotou. Po prezentaci všech čtyř
projektů následovala dlouhá porada, na jejímž konci proběhlo
vyhlášení. Porota ohodnotila náš
projekt jako vítězný! A tak jsme
se domů vydali společně s první
cenou – s tablety.
Finále soutěže se konalo
v Praze, v budově Ministerstva
pro místní rozvoj. Do Prahy
byly společně s námi pozvány
další vítězné týmy z celé republiky, které zde prezentovaly velice kvalitní a zajímavé projekty.
Za zmínku stojí určitě projekt
nazvaný „EMISE“, který informuje obyvatele Opavska o stavu
ovzduší. Náš projekt jsme zde
prezentovali opět před odbornou porotou, skládající se nyní
ze zaměstnanců ministerstva.
Následovalo kolo otázek a poté
tisková konference 1. náměstka
MMR pana Brauna, který vyhlásil výsledky. Opět jsme vyhráli!
Porota ocenila propracovanost
našeho projektu a vizualizaci,
kterou měla k dispozici na našich nových tabletech. Z Prahy
jsme si jako hlavní cenu odvezli
nejnovější ultrabooky značky
Lenovo, které nám budou dobře
sloužit k dalšímu studiu. Co říci
na závěr? Jsme velice rádi, že jsme
vytvořili projekt, který se snaží
pomoci našemu šumavskému
regionu, a zároveň jsme rádi, že
jsme se této soutěže zúčastnili,
neboť ceny jsou úžasné. Soutěžit
se vyplácí!
Nikola Frühaufová
a Dominik Předota, 7. G
Co jsme věděli
o energetice?
Získávání energie z neobnovitelných zdrojů je dnes velmi frekventované téma. Zejména mladí
lidé by se o získávání energie měli
zajímat, neboť zásoby neobnovitelných zdrojů energie nejsou
bezedné. Přestože k jejich vyčer-
pání dojde zřejmě až za několik
set let, je potřebné znát o tomto
odvětví i něco více než jen to, co
se dozvídáme z médií, neboť zde
bývají i seriozní informace všelijak překrucovány.
Na žáky gymnázií je zaměřen
projekt skupiny ČEZ o Jaderné elektrárně Temelín – Co víš
o energetice? Cílem soutěže je
vzbudit v žácích zájem o jadernou energii, energetiku, obnovitelné a neobnovitelné zdroje
energie, životní prostředí a jadernou fyziku. Soutěž probíhá
atraktivním způsobem a žáci
musí prokázat fyzickou zdatnost, znalosti z oblasti energetiky a psychickou odolnost.
Soutěžní tým tvoří vždy dvojice
dívka a chlapec, přičemž chlapec
předvede svou fyzickou zdatnost
při jízdě na rotopedu (ukázka
z mnoha způsobů výroby elektřiny), na dívky je kladen psychický nápor v době, kdy je potřeba
maximální soustředěnost, a oba
společně musí prokázat své znalosti v testu. Za vimperské gymnázium se soutěže konané 18. 12.
2013 zúčastnili žáci 7. G – Barbora Pešlová a Dominik Předota.
Do Temelína jsme nejeli s velkými ambicemi, hlavním cílem
bylo dozvědět se nové informace. Dominik jel na rotopedu vel-
mi dobře, po této disciplíně jsme
byli třetí. Následoval test, který
jsme úspěšně zvládli na 100 %.
Další částí soutěže byla orientace
v plánku elektrárny s veškerými
součástkami a určení vybrané
z nich. Tady to bylo pro nás bez
úspěchu. V poslední disciplíně jsem soutěžila já. Nenechala
jsem se vyvést z míry a zvítězila.
V celkovém součtu nás výsledek
příjemně překvapil, neboť jsme
v konkurenci 14 gymnázií vyhráli. Odměnou nám byl reklamní
předmět a šek na 30 000 Kč pro
třídu. Proběhlo nezbytné fotografování vítězů a rozhovor pro
přítomná média.
Pro všechny zúčastněné byla
ještě připravena prohlídka celé
elektrárny a pohled do simulátoru řídícího centra. Nepochybně
jsme si prohloubili své znalosti
v tomto oboru. Kdo ví, třeba to
některé z nás motivovalo ke studiu jaderné fyziky.
Barbora Pešlová, 7. G
Techmánia
V pátek 13. 12. se uskutečnila exkurze žáků třídy EZPOZS
1 do nově otevřeného 3D planetária, prvního v ČR, v objektu Techmánie Science Center v Plzni. Kromě dvou filmů
o vesmíru prošli studenti také
expozici Vesmír tvořenou 27
originálními interaktivními exponáty, které vysvětlují vztahy
mezi vesmírnými tělesy a fyzikálními zákony. Mohli si pohrát
s vodíkovou raketou, robotickou
rukou, vyzkoušet si gyroskop
simulující pocity astronauta při
startu rakety a US skafandr.
Akce se konala v rámci Projektu rozvoje technického vzdělávání v Jihočeském kraji. Exkurze byla velkým obohacením
školní výuky, kde se v předmětu
fyzika právě zabýváme kosmickými jevy. Chlapci si poslední
den teoretické výuky opravdu
užili, zvláště si vyhráli v různých
technických interaktivních činnostech. Návštěva Techmánie se
velmi hodila do předvánočního
týdne.
Jaromír Starý
Vimperské noviny 2/2014 tel. 388 402 [email protected]
ZŠ TGM informuje
Škola nanečisto
Na čtvrtek 16. 1. 2014 připravili vyučující 1. stupně ZŠ TGM
Vimperk pro všechny předškoláky z Vimperka v rámci projektu
ŠKOLA NANEČISTO přípravu
Pětiboj všestrannosti
Dne 17. prosince 2013 se v českých Budějovicích konal Jihočeský pětiboj všestrannosti družstev
i jednotlivců, kterého se zúčastnilo 26 škol z celých jižních Čech.
Naši školu reprezentovali –
Adéla Vienerová, Eliška Pospíšilová, Sára Štěchová, Adéla Nováková, Matěj Havlíček, Ondřej
Červený, Ondřej Jošt a Petr Had.
Soutěžilo se ve skoku přes švihadlo – počítal se počet přeskoků
na zápis do školy. Vyzkoušet si,
jaké to u zápisu bude, přišlo 52
dětí z mateřských škol. Při práci
je pozorně sledovaly nejen paní
učitelky ze školek, ale i rodiče.
Mgr. A. Rückerová
za dvě minuty. Dalšími disciplínami byly sedy-lehy, driblink
mezi metami vzdálenými deset
metrů od sebe, trojskok a hod
medicinbalem.
Ve velké konkurenci žáci naší
školy obsadili krásné 8. místo.
Nejúspěšnější byl Matěj Havlíček, který v soutěži jednotlivců
obsadil 3. místo.
Gratulujeme a těšíme se
na další ročník.
Mgr. Jana Hudečková
Čtvrtý ročník taneční soutěže 7. tříd proběhl 18. 12. 2013. Na fotografii můžete
vidět nejlépe umístěné žáky: 1. místo – Alice Grulichová a Vojtěch Burian,
2. místo – Sára Štěchová a Matěj Vachuta, 3. místo – Anna Chodorová a Ondřej Pavlík.
Vánoční představení
„Vánoční posezení“, tak zněl
název představení žáků ze ZŠ
ve Smetanově ulici. V téměř
devadesátiminutovém představení se postupně předvedli žáci
od prvních do devátých tříd. Ti
nejmenší většinou zpívali nebo
recitovali a v českém i v anglickém jazyce. Vyšší ročníky se
snažily zaujmout plný sál také
svými hereckými a pohybovými
schopnostmi. Sportovní tanec
v podání nejmenších pod vedením děvčat z devátého ročníku
Dominiky Košnařové a Kristýny
Vondráškové nebo country tanec
v podání dětí ze šestých tříd se
opravdu líbily. Lucie Matheislová, žákyně osmého ročníku, sklidila zasloužené ovace za svůj scé-
nický tanec, který byl na vysoké
úrovni. V závěru dostali prostor
ti nejstarší a svou vtipnou úpravou klasické pohádky „O dvanácti ajtíkách“ chtěli přítomné
přinutit přemýšlet o nástrahách
dnešní přetechnizované doby pro
dorůstající mládež.
Při závěrečné prezentaci podpořené živou hudbou se pak rozloučili se svým účinkováním při
podobných akcích školy a se slzami dojetí v očích svých rodičů
i vlastních opustili jeviště. Celé
představení velmi dobře moderovali žáci deváté třídy Dominika
Košnařová a Vladimír Petr.
Vedení ZŠ Vimperk, Smetanova, děkuje všem vystupujícím
dětem za jejich nemalé úsilí při
nacvičování tohoto vystoupení,
stejně tak i všem pedagogům,
kteří se dětem věnovali a při přípravě je vedli. Děkujeme.
Za ZŠ Vimperk, Smetanova
Mgr. Zdeněk Říha
Záznam představení naleznete
na http://www.zsvimperk.cz/
v sekci „Videa“.
Sportovní den
ve školní družině
Ve čtvrtek 16. ledna 2014 se
ve školní družině konal oblíbený sportovní den. Pro děti byl
připraven nový kolektivní sport
kin-ball. Jde o míčový sport a hra
je zaměřena především na spolupráci celého týmu. Hlavním aktérem hry je míč o průměru 122 cm.
Obrovský míč děti okouzlil svou
velikostí a lehkostí. Před zahájením hry si děti vyzkoušely
ve svých týmech přihrávání, přenášení a chytání míče. Po krátké
ukázce a vysvětlení základních
pravidel následovala hra kin-ball.
Děti si užily odpoledne plné smíchu, zábavy a především pohybu.
Hru doporučujeme všem, co nechtějí lenošit u počítače.
Hana Veselá
KRAJSKÁ KOLA VE FLORBALU
Ve čtvrtek 16. 1. 2014 se tým
naší školy zúčastnil krajského
kola turnaje starších žáků ve florbalu v Sezimově Ústí. Po velmi
vyrovnaných zápasech jsme
skončili na celkovém 7. místě.
Tým tvořili: M. Kovář, L. Rod,
V. Petr, Š. Hrdlička, T. Kouba,
D. Herc, D. Kadlec, D. Smolík
a P. Voldřich.
O den později se ve Strakonicích konalo krajské kolo florbalového turnaje mladších žáků.
V konkurenci nejlepších týmů
jihočeské oblasti se neztratili ani
žáci naší školy, kteří vybojovali
celkové 5. místo. O tento úspěch
se zasloužili: M. Jaroš, O. Gabauer, P. Kopolovič, M. Mucha,
J. Formánek, T. Koloušek,
Z. Mauric, J. Mistr a J. Narovec.
Oba týmy předvedly velmi
dobré výkony, slušné chování
na hřišti i mimo ně. Hráčům
obou týmů děkuji a přeji hodě
úspěchů v dalších sportovních
soutěžích.
Mgr. Jan Líkař
Více informací o škole na www.zsvimperk.cz.
Vimperské noviny 2/2014
[email protected] 388 402 264
Oblastní charita Vimperk
Služba pro rodiny s dětmi
Adresa: Krátká 125 (1. patro), 385 01 Vimperk,
Vimperská charita
pomáhá i obětem
domácího násilí
Domácím násilím je obecně
rozuměno chování, které u jednoho z partnerů způsobuje strach
z druhého. Většinu obětí domácího násilí tvoří ženy, přičemž
pachateli jsou obvykle jejich současní i bývalý partneři. Dochází
ale i k násilí na dětech, starých
osobách, násilí žen proti mužům
či k násilí v homosexuálních
vztazích.
Domácí násilí se objevuje mezi
lidmi všech úrovní sociálního
postavení nezávisle na vzdělání,
ekonomické situaci, rase či příslušnosti k etnickým skupinám.
Domácí násilí je vždy trestným
činem. Nikdo nemá právo druhého ponižovat, omezovat jej či
používat vůči němu hrubou sílu.
Domácí násilí se vyznačuje
tím, že partner druhého ponižuje, nadává mu, vyhrožuje mu,
zastrašuje ho, brání mu v kontaktu s rodinou a přáteli, nedává
mu dostatek financí, fyzicky ho
napadá nebo ho nutí k pohlavnímu styku. Pachatel domácího
násilí má „dvojí tvář“. Násilně se
chová často pouze doma, vůči
svému okolí se může jevit zcela
jinak. Násilí často začíná velmi
nenápadně, takže si jeho prvních
příznaků oběť často ani nevšimne. Pokud se ovšem domácí násilí hned v počátcích nezastaví,
opakuje se a nabývá na intenzitě.
Oběť domácího násilí se často
není schopna vůbec bránit. Její
situaci komplikuje blízký vztah
k pachateli, ale i pocit bezmocnosti a bezradnosti.
Policii ČR – 158, případně linku
112. Před příjezdem policie neodklízejte případné stopy po násilí. S policií se snažte mluvit
bez přítomnosti partnera. Pokud
jste byl/a napaden/a, navštivte
odborného lékaře a nechte si vypracovat odbornou zprávu. Je-li
to možné, zdokumentujte si svá
zranění (je důležité, aby na záznamu byl zjevný datum pořízení). Pokud nebyl násilný partner
zajištěn policií, je z bezpečnostního hlediska lepší odejít do specializovaného centra či azylu pro
oběti domácího násilí, případně
k rodině či známým.
Jak se zachovat v případě
bezprostředního útoku
V případě napadení zavolejte
Simona Novotná DiS,
Andrea Kavanová DiS, Bc. Romana Trojanská,
Občané Vimperska, kteří oslavili svá životní jubilea
v lednu:
Ludmila Seidlová,
Václav Lindauer,
Josef Bárta,
Jan Jiřička,
Zdeňka Jonášová,
Jana Riedlová,
Mathilda Sovová,
Elisabeta Horelicová,
Josef Chvál,
Vlastimil Pták,
František Probst,
Karla Žáková,
Emilie Hadravová,
Karel Stolz,
Karla Váchová,
Lubomír Dokulil,
Zdeňka Kopfová,
Jarmila Hérová.
V případě dlouhodobého
násilí
Nikdy se nestyďte za svou situaci a vyhledejte odbornou pomoc. Zavolejte naši službu (tel.
viz níže) nebo Vám poradíme
jiné specializované centrum či
azylové zařízení. Pokuste se najít
někoho, kdo vám může poradit.
Neomlouvejte násilí a neobviňujte se z něj. Zavolejte někomu,
komu věříte (přítelkyni, rodině…). Vysvětlete dětem, co se
děje, aby to chápaly, vyvarujte se
však pomlouvání jejich otce/matky. První krok je těžký, pokud ale
nic neuděláte, násilí samo nepřestane – ani přes sliby násilníka.
Na případný útěk buďte
připraven/a, promyslete si dopředu bezpečnostní plán, abyste
neohrozil/a sebe ani své děti.
V případě, že jste se stal/a obětí
domácího násilí, neváhejte se obrátit na naši službu.
Tel. 739 739 886.
Poděkování
Děkuji velice MUDr. Beranovi, primářce MUDr. Bezděkové, zdravotním sestrám a sanitářům i ostatním zaměstnancům Nemocnice Vimperk, a. s.,
za vzorné léčení a ošetřování
mého manžela Josefa Valty
v jeho těžké nemoci a úplné
nemohoucnosti. Za projev
opravdové lidskosti a pomoci
Blahopřejeme
v utrpení posledních dnů jeho
života.
Vellice děkuji též starostovi
ing. B. Petráškovi a místostarostce ing. J. Martanové i radním za to, že pro Vimperáky
udrželi dlouhá léta v provozu
LDN nemocnici ve Vimperku.
S přátelským pozdravem
Marie Valtová, manželka.
Město Vimperk přeje touto cestou oslavencům hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti do dalších let.
Helena Váchová, matrikářka
Akce
MO STP VIMPERK
Chceme upozornit naše členy ještě na týdenní rekondiční
pobyt v lázních Bechyně, hotel
OLGA, plná penze. V ceně je zahrnuto 8 procedur. Termín 5. 5. –
11. 5. 2014. Cena 4 270 Kč. Doprava vlastní.
Pedikúra v r. 2014 v 1. pololetí
v termínech – 30. 1., 27. 2., 27. 3.,
24. 4., 22. 5., 19. 6.
Objednat se můžete telefonem
na č. 388 415 421.
Členskou průkazku s sebou.
Členská schůze se bude konat
25. 2. 2014 od 13.30 h. v MěKS.
Vpředsálí se budou vybírat
členské příspěvky od 12.45 h.
Občerstvení zajištěno.
Za výbor MO STP Vimperk
V. Zwettlerová
Vimperské noviny 2/2014 tel. 388 402 [email protected]
Kulturní přehled
MěKS Vimperk
Vimperk
kino Šumava Vimperk
Pondělí 3. 2. 2014, 15.30 hod.
Úterý 11. 2. 2014, 19.00 hod.
ZASTUPITELSTVO MĚSTA VIMPERKA
PUNKOVÝ SYNDROM – FK
Úterý 4. 2. 2014, 18.00 hod.
DOMINIKA LUKÁČOVÁ: FOTOGRAFIE
Vernisáž výstavy.
Čtvrtek 6. 2. 2014, 18.00 hod.
JOSEF PECKA: ŠUMAVSKÉ SKLÁŘSTVÍ I. –
SKLÁRNY STŘEDNÍ ŠUMAVY
Přednáška, vstupné dobrovolné.
Čtvrtek 20. 2. 2014, 10.00 hod.
AKADEMIE SENIORŮ:
HISTORIE A VÝVOJ OCHRANY PŘÍRODY V ČR
Přednášející p. Miroslav Böhm ze Správy NP a CHKO Šumava.
Přednáška pro přihlášené seniory do 5. ročníku VAS.
Sobota 22. 2. 2014, 20.00 hod. – hotel Zlatá hvězda.
PLES MĚSTA VIMPERKA
Hraje skupina Dynamic z Dobříše, moderuje Tomáš Gaudník.
Barmanské show (cocktail zdarma), taneční vystoupení, půlnoční
kolo štěstí, bohatý raut.
Vstupné 290 Kč, předprodej v MěKS Vimperk.
Středa 26. 2. 2014, 18.00 hod.
JAK INDIÁN PÍPSIL SPAL A SPAL AŽ SE Z TOHO…
Divadelní vystoupení DS Damián (žáků literárně – dramatického
oboru ZUŠ) pod vedením Mgr. Dany Kubíčkové.
O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH
Derniéra operky Z. Svěráka aj. Uhlíře v podání žáků, učitelů
a přátel ZUŠ Vimperk, za doprovodu pěveckého sboru pod
vedením Kateřiny Falcníkové a orchestru pod vedením Pavla
Vališe, v instrumentaci Petry Vališové.
Festival Jeden svět.
Dokumentární / hudební, Finsko / Norsko / Švédsko, 2012, 85 min.
Režie: Jukka Kärkkäinen, Jani-Petteri Passi.
Přemýšleli jste někdy, o čem by byly texty punkových písní, kdyby
členy kapely byli lidé s mentálním hendikepem? Punkový syndrom
je odpovědí!
Úterý 18. 2. 2014,
19.00 hod.
POSLEDNÍ
VRCHOL – FK
Dokumentární,
Španělsko, 2010,
82 min.
Režie: Juan
Manuel Cotelo.
Hrají: Pablo Domínguez.
Pablo Domínguez Prieto – španělský kněz překypující radostí
s velkou zálibou v horolezectví – věděl, že zemře mladý a přál si,
aby to bylo v horách. Odevzdal svůj život Bohu a Bůh přijal jeho
nabídku. Ve 42 letech umírá při sestupu z hory Moncayo.
Úterý 25. 2. 2014, 19.00 hod.
PUŠKY, PUKY, PIVO A PSI – FK
Dokumentární / komedie / sportovní, Česko, 2013, 77 min.
Režie: Jan Novák, Adam Novák, scénář: Jan Novák,
kamera: Adam Novák.
Hrají: Gustav Bubník, Dominik Hašek.
Unikátní svědectví o armádním hokeji v letech 1948 až 1989 plné
nečekaných objevů.
Čtvrtek 27. 2. 2014, 18.00 hod.
PhDr. EDUARD STEHLÍK: 15. BŘEZEN 1939
Známý český vojenský historik, autor řady publikací nás provede
okupací zbytku Československa a vznikem protektorátu Čechy
a Morava.
Přednáška, vstupné dobrovolné.
sobota 15. 2. 2014
DELUSION, DEN ZA DNEM, BETTER WAY, ZPUTNIK
Pátek 28. 2. 2014,
19.00 hod.
EVA HOLUBOVÁ
& BOHUMIL KLEPL:
HVĚZDY JAK JE
NEZNÁTE
Známé tváře trochu
jinak.
Vstupné 250 Kč.
neděle 9., 23. 2. 2014
TANEČNÍ
Pokračovací lekce pro mládež, 16.00 hod.
neděle 9., 23. 2. 2014 18.00 Tančírna pro dospělé. 18.00 hod.
17. 2. 17.00 hod., koncertní sál
Třídní koncert – housle – Hedvika Vavříková
18. 2. 16.30 hod., orchestrální sál
Třídní koncert – trubka, zobcová flétna –
Martin Vališ
19. 2. 16.30 hod., orchestrální sál
Třídní koncert – zobcová flétna, žestě,
el. klávesy – Jan Hrdlička, Karel Škvrna
25. 2. 17.00 hod., koncertní sál
Třídní koncert – zpěv – Kateřina Falcníková
Vimperské noviny 2/2014
[email protected] 388 402 264
i
Turistické
INFORMAČNÍ
STŘEDISKo
vimperk
Nám. Svobody 42
385 01 Vimperk
Otevírací doba :
Po–pá 9.00–11.30 hod.,
12.30–16.00 hod.,
Služby:
• prodej map, pohlednic, brožur,
suvenýrů,
• internet pro veřejnost – v provozní době TIS,
• kopírování, skenování, kroužková vazba, laminování,
• informace o historických
a kulturních památkách Vimperska a Šumavy,
• informace o přírodních a technických památkách Vimperska
a Šumavy,
• kontakty na ubytování a stravování,
• zajišťování provozu Minimuzea Zlaté stezky – otevírací
doba v provozní době TIS
po dohodě s referentkou TIS,
• Městská zvonice (z bezpečnostních důvodů uzavřena).
Kontakt:
Tel.: 388 402 230,
fax: 388 414 822,
[email protected],
www.info.vimperk.cz.
Služby
ve Vimperku
Městská knihovna
1. máje 194,
tel.: 388 411 457; 380 070 060.
Výpůjční doba pro dospělé:
Po, čt 10.00 – 11.30 hod.,
12.30 – 18.00 hod.
St 12.30 – 16.00 hod.
Výpůjční doba pro děti:
Po, st 12.30 – 16.00 hod.
Út
12.30 – 17.00 hod.
Bohoslužby
Kostel Navštívení Panny Marie:
Út – 18.00 hod., pá – 18.00 hod.,
so – 18.00 hod. – tichá adorace,
ne – 8.30 hod.
Bohoslužby
Evangelická církev metodistická,
misijní stanice Vimperk. Každou
neděli, kromě první neděle v měsíci, hotel Anna, 10.00 hod.
Sběrný dvůr
Sklářská ulice, tel.: 388 402 252
Pondělí: 8.00–12.00 hod.,
14.00–18.00 hod.
Úterý: 14.00–18.00 hod.
Středa: 8.00–12.00 hod.,
14.00–18.00 hod.
Čtvrtek:Zavřeno.
Pátek: 14.00–18.00 hod.
Sobota: 8.00–12.00 hod.
Psí útulek ve Vimperku
Tel.. 388 402 229, e-mail: marie.
[email protected]
Z Vimperka až do italského Val di Fiemme na MS Juniorů v běžeckém lyžování
se probojovala Andrea Klementová. Spolu s ní budou reprezentovat ČR ještě
další žáci vimperského gymnázia J. Kordač a L. Šeller.
Program zimního stadionu
Veřejné bruslení 2. 2. neděle od 14.00 do 15.30
4. 2. úterý od 14.00 do 15.30
5. 2. středa od 14.00 do 15.30
6. 2. čtvrtek od 14.00 do 15.30
7. 2. pátek od 14.00 do 15.30
8. 2. sobota od 14.00 do 15.30
16. 2. neděle od 14.00 do 15.30
22. 2. sobota od 14.00 do 15.30
Metaná
1. 2. sobota 11.00
Lední hokej
1. 2. sobota 9.00 HC Vimperk – Český Krumlov
4. třída
2. 2. neděle 17.00 HC Vimperk – Hluboká
muži 6. 2. čtvrtek 16.30 HC Vimperk – Písek
6. třída
8. 2. sobota 9.00 HC Vimperk – Hluboká
dorost
8. 2. sobota 11.00 HC Vimperk – Český Krumlov
junioři
9. 2. neděle 11.30 HC Vimperk – Jindřichův Hradec6. + 8. třída
9. 2. neděle 17.00 HC Vimperk – play off
muži
15. 2. sobota 9.00 HC Vimperk – České Budějovice 6. + 8. třída
22. 2. sobota 9.00 HC Vimperk – Strakonice
dorost
22. 2. sobota 11.00 HC Vimperk - Jindřichův Hradec
junioři
23. 2. neděle 9.15 HC Vimperk - Rokycany
5. třída
23. 2. neděle 11.30 HC Vimperk - Zbraslav
6. + 8. třída
Další zápasy mužů v play off, pokud budou úspěšní se mohou hrát v termínech 12. 2., 14. 2., 16. 2., 19. 2., 23. 2., 28. 2. a 2. 3.
Škola bruslení
2. 2. neděle 12.15
5. 2. středa 16.00
7. 2. pátek 9.00
12. 2. středa 16.00
Řádková inzerce
• Koupíme různé staré věci.
Drobnosti i hodnotné starožitnosti, pozůstalosti nebo sbírky.
Nabídněte – platba okamžitě.
Tel: 722 777 672.
• Prodám pohledávku za Miroslavem Brožem, místo pobytu
Vimperk/Bohumilice. Pohledávka je exekučně uznána, ve výši
přesahující 300 tis Kč. Vhodné
k použití k úhradě odvedené prá-
16. 2. neděle 12.15
19. 2. středa 16.00
23. 2. neděle 15.45 (v případě
výpadku mužů)
26. 2. středa 16.00
ce panu Brožovi formou zápočtu
pohledávky. Zajímavá cena. Kontakt: 602 429 603.
• Vyměním byt 2+0 v Borovanech u Č. Budějovic za stejný
ve Vimperku. Informace na telefonu 774 440 338.
• Bazar Lachovi – Nově
otevřeno – Vimperk – Spodní
kasárna, ulice Špidrova 97. Tel.
606 427 618, 728 762 435.
• Prodám zděnou garáž
ve Vimperku. El. proud zaveden
220 V. Tel. 733 728 728.
Rychlé, komplexní a levné
řešení- zámečnické, zednické, bourací, ruční výkopové,
údržbářské, úklidové, topenářské, instalatérské práce,
kácení stromů, hydraulické
štípání dřeva, čištění koberců mokrou cestou, doprava
materiálu vlast. vlekem. Hodinový manžel, přijedu kamkoliv ihned z Horní Vltavice –
3Kč/Km.Prvnízapočatá hod.–
190 Kč, další 170 Kč – včetně
DPH. Tel. 775 645 581
Vimperské noviny 2/2014 tel. 388 402 [email protected]
Ý
K
S
V
Š U M A
N
O
T
A
R
A
SKIM R A T I V Y
E
K O O P
4
1
0
2
a
r
o
22.-23. ún lda CZE
Kvi
lování hopouhého pád sklouzst
o
d
e
át
m
le
Také
Raději se skvě
lemi ve stopě? prostředí Šumavy !
něte v pestrém
u závodu
ádhernou tras ava přes
n
si
te
ej
tn
u
h
m
Vyc
dního parku Šu
na území Náro Kvildu, Prameny Vltavy
Zhůří, Horskou přejezdem Černé hory !
a s jedinečným
rásnějšího
atmosféru nejk
Zažijte skvělou v ČR !
lyžařského laufu
rychle
ením, klasicky,
Závoďte brusl
i na pohodu !
azlit absolutně
Nechte se rozm ím pro závodníky
m
nejlepším záze ou pro život !
p
o
St
ým
n
tě
zajiš
a
h informací n
Více aktuálníc
ton.cz
www.skimara
skejtový závo
d
ěh
b
í
ř
p
ý
v
o
d
en
k
í
v
ý
n
j
e
č
y
Neob
y
dětské závod
klasické závo
dy
[email protected] 388 402 264
Vimperské noviny 2/2014
Vimperské noviny 2/2014 tel. 388 402 [email protected]
Zveme vás do nově otevřeného obchodu S P O R T
Najdete nás (bývalý Proles) Nádražní 236, Vimperk
Najdete nás u autobusového nádraží
Vimperk
Pro sportovní či volnočasové aktivity nabízíme široký sortiment pro dospělé i děti
technické funkční oblečení Craft, Helly Hansen, Progress, Kalaš, Kama, RVC, Didriksons1913,
Lasting, Loap, Reima, Nordblanc, Swix, Odlo, Schoffel, Axon…
Obuv sportovní i volnočasovou Helly Hansen, Loap, Reima, Nordblanc, VJ obuv…
Dále u nás je možné zakoupit mnoho dalších sportovních doplňků k zimním i letním aktivitám
Pro sportovní či volnočasové aktivity
DÁRKOVÉ POUKAZY
pro dospělé i děti
funkční oblečení Craft, Helly Hansen,
Progress, Kalaš, Kama, RVC, Didriksons1913,
Lasting, Loap, Reima, Nordblanc, Swix, Odlo,
Schoffel, Axon…
Obuv sportovní i volnočasovou Helly Hansen,
Loap, Reima, Nordblanc, VJ obuv…
Poskytneme rady, jaké oblečení či obuv potřebujete, aby jste se cítili v pohodě
Nevíte si rady s výběrem pro vaše blízké? Připravili jsme pro vás
a obdarovaný si vybere podle svého zájmu a vkusu
TĚŠÍME SE NA VAŠÍ NÁVŠTĚVU, 603 583 606, 777 066 539
Dále u nás je možné zakoupit mnoho dalších
sportovních doplňků k zimním i letním aktivitám
Poskytneme rady, jaké oblečení či obuv potřebujete,
aby jste se cítili v pohodě
Nevíte si rady s výběrem pro vaše blízké?
Připravili jsme pro vás
DÁRKOVÉ POUKAZY
a obdarovaný si vybere podle svého zájmu a vkusu
TĚŠÍME SE NA VAŠÍ NÁVŠTĚVU, 603 583 606, 777 066 539
Vimperské noviny 2/2014
[email protected] 388 402 264
Nabídka pracovní pozice
ZKUŠEBNÍ TECHNIK
Co požadujeme?
Co nabízíme?
?

SOU / SŠ elektro

Uživatelská znalost práce na PC

Základní znalost NJ nebo AJ

Iniciativa a schopnost komunikace,
samostatnost, flexibilita

Ochota pracovat ve dvousměnném provozu
Více informací na:
+420 388 452 313
www.vimperk.rohde-schwarz.com
[email protected]

Zázemí silného zahraničního
koncernu

Kariérní růst

Zajímavé finanční ohodnocení

Jazykové kurzy

5 dnů dovolené navíc

Příspěvek 55% na cenu oběda

Hradíme dopravné do zaměstnání

Příspěvek na důchodové připojištění

Firemní oblečení

Sportovní oddíly

A mnoho dalšího...
PŘIDEJTE SE K NÁM!
Vimperské noviny vydává město Vim­perk • Měsíčník • Redakční rada: J. Kunc – šéfredaktor, K. Beránek, J. Horák, J. Kadoch, Z. Kuncl, A. Rückerová, J. Viener • Redakce
si vyhrazuje právo krácení a neuveřejnění příspěvků z důvodu naplnění kapacity • Tiskne S-TISK Vim­perk, s. r. o. • Inzerce a příspěvky: Město Vimperk, Odbor kultury
a cestovního ruchu, náměstí Svobody 8, 385 17 Vim­perk, p. Kuncl • [email protected] • Předem ne­v y­žá­da­né pří­spěv­k y se ne­v ra­ce­jí • Za pů­vod­nost
a ob­sa­ho­vou správ­nost ručí autor • ZDARMA • Vyšlo ve Vimperku dne 31. 1. 2014 • Reg. číslo: MK ČR E 12491.
Download

65 let muzea ve Vimperku