Pro život kostelů Broumovska
Projekt na záchranu a obnovu broumovské skupiny kostelů
Aktuality projektu
srpen / září 2014
Omnium z.s.
www.omniumos.cz
Římskokatolická farnost
www.broumovfarnost.cz
Veřejná sbírka Omnium o.s.
Živá historie Broumovska
Osvědčení ze dne 1. srpna 2013
Veřejná sbírka ŘKF Broumov
Pro život kostelů Broumovska
Osvědčení ze dne 30. listopadu 2012
Bank. účet: 3255836399/0800
Bank. účet: 20036-1180703399/0800
1
Omnium z.s.
Kulturní krajina Broumovska a autentické památky v ní
Ročník 2014, číslo 5
Obsah
QUO VADIS, MONUMENTA?
2
Připravované aktivity
4
Stavební obnova
5
Křížky – Nadace OF
6
FR Litomyšl UPCE - Sondy
6
Letní školy 2014
7
(Ne)tušené souvislosti 2014
7
Sem. „Otisky kamenné historie“
8
Sem. „Proměny arch. venkova“
8
Připravované aktivity II.pol. 2014
9
Workshop ÚPP FA ČVUT
9
Česko-polská exkurze UDU AV
9
Výstava „Tempus Fugit“ B.Bystrica 11
Vernisáž Temp.Fugit DNM Praha 11
Konec výstavy NTM Praha
11
Sem. „Financování…“ Jihlava
11
Výzkumný projekt UDU AV
12
Připravované akce
13
Moderní technologie
13
Závěrem --- konference
Péče o kulturní dědictví v oblastech
bývalých Sudet
15
barokní fara v Šonově u Broumova
zapsaná ku lturní památka, na seznamu
nejohroženějších památek v České republice
z
2
Q UO V ADIS , M ONUMENTA ?
IROP / INVESTIČNÍ PRIORITA 6c prioritní osy 3
Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví
IROP - SPECIFICKÝ CÍL 3.1:
Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního dědictví
Popis typů a příkladů opatření
Revitalizace vybraných nemovitých národních kulturních památek a nemovitých kulturních památek
evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek (dále jen „Indikativní seznam
NKP“) nacházejících se v městských a vesnických památkově chráněných územích i mimo tato území.
Revitalizace a zatraktivnění parků a zahrad, jež jsou národními kulturními památkami a kulturními
památkami evidovanými v Indikativním seznamu národních kulturních památek.
Cílová hodnota roku 2023 dle aktuálního návrhu IROP – 53 revitalizovaných objektů
Cílová hodnota odpovídá záměru podpořit úzký výběr nejnavštěvovanějších památek a dobudovat
jejich infrastrukturu.
Podpora se soustředí na malý počet již intenzivně využívaných památek a bude sloužit spíš k ochraně
před negativními vlivy vysoké návštěvnosti
Aktuální informace z jednání o podobě IROP
3
Připravované aktivity do konce roku 2014*
28.11.2014
Seminář „Péče o archivní a knihovní fondy“
Ústav dějin umění AV ČR, Husova ul. 4, Praha 1
03.12.2014
Vernisáž výstavy Tempus Fugit, Slovenská katolická misie, Brusel
Slovenská katolická misie Brusel
O4.12.2014
Konference „Péče o kulturní dědictví v oblastech bývalých Sudet v ČR“
4.-6.12.2014, Broumov
04.12.2014
Vernisáž výstavy „Život kostelů Broumovska“
Slavnostní vernisáž výstavy z NTM v Praze,
17.00, Stará radnice, Broumov
10.12.2014
Seminář „Možnosti financování obnovy a uchování kulturního dědictví“
Seminář připraven ve spolupráci s Krajským úřadem Libereckého kraje
* nejde o kompletní výčet, více na www.omniumos.cz
4
Projekt Pro život kostelů Broumovska
Projekty stavební obnovy
Norské fondy
Projektová žádost projektu Pro život kostelů
Broumovska podaná v rámci tzv. „Norských fondů“
byla v říjnu 2014 postoupena do tzv. procesu verifikace
výsledků hodnocení na Ministerstvo financí ČR.
Práce na obnově krovu, výměně střešní krytiny a
obnově oken v kostele sv. Markéty v Šonově
ukončeny
Dva roky trvající obnova krovu, výměna střešní
krytiny, obnova oken a nový nátěr bání kostela sv.
Markéty byla v září 2014 zakončena. Krásný, volný
vnitřní prostor krovu, do dálky svítící nová střecha,
tichý prostor lodi, do které poprvé po desetiletích
nefouká stejně jako výhledy z oken, kde od II.sv.války
žádné okno nebylo, stály za tuto dvouletou práci.
Práce provedla firma Teslice CZ s.r.o. a jen díky ní se
řada věcí dotáhla do podoby, která může být vydávána
za vzorovou obnovu historického krovu.
Zahájeny práce na kompletní obnově podstřešní
římsy a římsy na věži kostela sv. Anny ve Vižňově
Zahájeny práce na obnově další části krovu a
střechy kostela sv. Barbory v Otovicích
Další letošní stavební akcí broumovské farnosti je
kompletní obnova podstřešní a věžní římsy na kostele
sv. Anny ve Vižňově. Práce mohou být realizovány díky
dotaci Ministerstva kultury ČR.
Díky dotaci z Programu záchrany architektonického
dědictví MK ČR pro rok 2014 pokračují práce na
záchraně historického krovu kostela sv. Barbory
v Otovicích, které byly zahájeny již v roce 2013.
Začátek prací spojený s rozebráním konstrukce báně
ukázal na ještě horší stav věže kostela, než ukazovaly
dosavadní průzkumné práce.
Letošní etapa zahrnuje kompletní výměnu krovu nad
vstupem do kostela a položení nové střešní krytiny.
Stav stávající konstrukce se po odkrytí ukazuje jako
naprosto dožilý.
Veřejná sbírka
Pro život kostelů Broumovska
Pro život kostelů Broumovska
Veřejná sbírka ŘKF Broumov
Osvědčení ze dne 30.11.2012
Oprávněná osoba:
ThLic. M. Lanži
Účet pro sbírku:
20036-1180703399/0800
Česká spořitelna
5
Broumovsko bylo mimořádně úspěšné
v programu Opomíjené památky Nadace
Občanského fóra
Nadace Občanského fóra zveřejnila výsledky
grantového programu Opomíjené památky
2015, který je určen na obnovu drobných
památek, které nemají šanci uspět ve velkých
dotačních programech zaměřených na obnovu
památkového fondu.
Omnium z.s. v tomto programu podala celkem
pět žádostí o dotaci na obnovu dvou křížků
v Heřmánkovicích, jednoho v Křinicích a Šonově
a zejména na obnovu tzv. Saxova kříže
v Broumově nedaleko hotelu Manor House.
Správní rada Nadace OF rozhodla o přijetí
všech pěti žádostí.
Projekty pro rok 2015 tak navážou mimo jiné na
realizované obnovy mj. mariánského sloupu ve
Velké Vsi, sochy sv. Floriána v Heřmánkovicích či
křížky v Rožmitále a zejména na projekt
restaurování kalvárie se sochou sv. Františka ve
Velké Vsi, který je dokončován ve spolupráci
s Fakultou restaurování Univerzity Pardubice
s využitím dotace Ministerstva kultury ČR.
Veřejná sbírka
pro drobné památky
Veřejná sbírka na obnovu drobných krajinných
památek Broumovska
Více na
www.omniumos.cz
Bankovní účet:
3255836399/0800
Drobným památkám
mohou pomoci i drobné dary
Průzkum povrchových úprav a omítek spodní části stěn
kostela Všech svatých v Heřmánkovicích - Fakulta
restaurování Litomyšl
Ve spolupráci s Ateliérem restaurování nástěnné malby a
sgrafita Fakulty restaurování UPCE pod vedením Mgr. Jana
Vojtěchovského proběhl průzkum vnitřních omítek kostela
Všech svatých v Heřmánkovicích.
Cílem průzkumu by mělo být definování rozsahu dochované
barokní výmalby do cca 2 m výšky od úrovně podlahy a míry
a typu zasolení v této úrovni.
Proveden byl nedestruktivní restaurátorský průzkum in situ
a sondážní průzkum, mapující stratigrafii vrstev i výskyt a
míru dochování vrstev starších. Laboratorní vyhodnocení
vzorků na stratigrafii barevných vrstev a míru zasolení
proběhne již na Fakultě restaurování.
Učená společnost ČR na prohlídce památek Broumovska v Broumově
V září 2014 navštívila Broumovsko zcela mimořádná návštěva a to Učená společnost ČR v čele s prof. Václavem
Pačesem, prof. Ivanem Hlaváčkem, RNDr. Jiřím Grygarem či prof. Helenou Illnerovou a dalšími významnými
představiteli české vědy.
Skupina navštívila klášter v Broumově, kostel sv. Václava či fresku Posledního soudu v Broumově, hřbitovní
kostelík P. Marie a následně i kostel Všech svatých v Heřmánkovicích. Celou skupinu provázel prof. Jan Royt.
6
Proběhla poslední letošní letní škola na Broumovsku
V prvním zářijovém týdnu skončila poslední letní škola v oblasti památkové
péče a technologie sdružení Omnium z cyklu Broumovsko 2014.
Letní školy byly spoluorganizovány společně s řadou partnerů, kteří byli
garantem odborné úrovně a kvality praktické části letních dílen.
Letní školy byly zaměřeny na dva obory, jednak na památkovou technologii
(LŠPT), jednak na stavebně historický průzkum (LD-SHP).
Hlavním organizátorem a partnerem u LŠPT byla Technologická
laboratoř NPÚ a Ústav památkové péče Fakulty architektury ČVUT s
Národním památkový ústav ÚOP v Josefově. Letní školy se setkaly s velkým
zájmem jak ze strany účastníků, tak i ze strany místních obyvatel. Řada
z nich využila možnost konzultace specifických problémů spojených např.
s obnovou broumovských statků.
„Podobné neformální setkání a konzultace jsou ideální pro pomoc
odborníků z památkové péče majitelům památek“ konstatovala Ing.
Dagmar Michoinová, vedoucí Technologické laboratoře Národního
památkového ústavu a hlavní organizátorka cyklu Letních škol památkové
technologie.
U LD-SHP bylo partnerem NPÚ ÚOP v Josefově, Sdružení pro stavebně
historický průzkum či centrum dokumentace a digitalizace kulturního
dědictví FF a FŽP UJEP v Ústí nad Labem.
Letní školy a památkové dílny proběhly na Broumovsku v květnu, červnu, červenci a září, vždy ve spojení
s některým z kostelů z Broumovské skupiny kostelů. Byly zde představeny možnosti kvalitní a citlivé péče o
památky, zároveň i prezentovány památky regionu Broumovska.
Letní školy a dílny budou pokračovat i v dalším roce, již nyní se připravuje program a termíny pro ročník 2015.
Letní školy Broumovsko 2014 byly součástí projektu MONUMENTA VIVA – univerzitní aktivity pro Broumovsko
a zejména pak cyklu Národního památkového ústavu – Letní školy památkové technologie.
(více na http://www.npu.cz/netusene-souvislosti)
Cyklus (Ne)tušené souvislosti NPÚ
pokračoval v kostele sv. Markéty v Šonově
Letošní úspěšný cyklus (Ne)tušené souvislosti NPÚ
byl v případě Broumovska zakončen 20. září 2014
komentovanými prohlídkami v kostele sv. Markéty
v Šonově.
Čas ani místo nebylo voleno náhodně, ale jako
symbolické završení obnovy krovu, střechy a oken
kostela sv. Markéty a jako odkaz na první zastávku
tohoto cyklu na Broumovsku v dubnu 2013.
Ohlasy účastníků byly velmi příznivé, proto
doufáme, že celý cyklus organizovaný týmem
Technologické laboratoře NPÚ GŘ v čele s dr.
Dagmar Michoinovou se na Broumovsko vrátí i
v roce 2015.
7
Cyklus Omnium 2014 / semináře, konference, workshopy, přednášky atd.
Cyklus OMNIUM 2014 se koná pod záštitou ČNK ICOMOS a s podporou Ministerstva kultury ČR
Seminář Otisky kamenné historie
Ve dnech 9.-10. října 2014 proběhl na Broumovsku
seminář „Otisky kamenné historie“ věnující se zejména
tématům spojení lidských osudů, pamětí jednotlivců a
kulturního dědictví. Velká část programu byla rovněž
věnována dokumentaci a obnově historických hřbitovů a
projektů obnovy drobných krajinných prvků.
Nad seminářem převzal záštitu vicepremiér vlády ČR
Pavel Bělobrádek a ministr kultury ČR Daniel Herman.
Semináře se vedle řady vzácných hostů z České republiky
a Německa účastnili i zástupci
organizace
Heimatpflegerin der Sudetendeutschen a Adalbert
Stiftung.
Na seminář „Otisky kamenné historie“ volně naváže konference „Péče o kulturní dědictví v oblastech
bývalých Sudet“ ve dnech 4.-6.12.2014 v Broumově
Seminář
Proměny historické architektury venkova
V polovině října proběhl na Broumovsku seminář
„Proměny historické architektury venkova“ jako
součást určitého širšího cyklu aktivit s cílem
podpořit, hledat a prezentovat odborné i široké
veřejnosti cesty pro architektonicky kvalitní
proměny, konverze historických hospodářských
objektů a konverze historických obytných objektů
v objekty odpovídající potřebám a požadavkům
21. století při jednoznačném zohlednění funkční
smysluplnosti a ekonomické udržitelnosti.
Projekt chce zároveň přispět k diskuzi a hledání
provázaného řešení obnovy historického objektu
a nalezení dlouhodobého naplnění jeho
funkčnosti.
Program přednášek v netradičním konferenčním
sále Jízdárny Hejtmánkovice 16. října 2014 byl
doplněn exkurzemi druhý den po objektech na
Broumovsku v různých stádiích obnovy a hledání
nového využití.
Stylové cestování historickým autobusem obstarala
společnost P-Transport z Broumova, pro účastníky
z celé České republiky se jednalo o opravdu výlet do
minulosti.
Na cyklus seminářů o proměnách historické architektury venkova naváže v červnu 2015 2. ročník
konference Lidová architektura – Broumovsko 2015.
8
Workshop studentů Ústavu památkové péče Fakulty architektury ČVUT
Workshop navázal na aktivity v předchozím semestru, zejména pak na praktickou, studentskou část
konference Lidová architektura – Broumovsko 2014 v červnu 2014. Studenti se tentokrát v rámci
dokumentace cenných prvků a zaměření statku broumovského typu soustředili na statek v centru obce
Křinice, který se dochoval v téměř nedotčené podobě.
Konference In Arce Grafenortum
Pałac w Gorzanowie – historia, kultura, rewitalizace
Na konci září se zástupci Omnium účastnili konference
pořádané organizací Fundację Pałac Gorzanów v polském
Gorzanówě s prezentací projektu Pro život kostelů Broumovska.
Mezi zástupci Omnium a Fundację došlo zároveň i k dohodě o
hledání možností spolupráce při obnově broumovské skupiny
kostelů a paláce v Gorzanowě a zároveň i v oblasti společných
kroků při revitalizaci obou souborů památek.
Česko-polská studentská exkurze po památkách Broumovska a Dolního Slezska
Ústav dějin umění AV ČR, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego a sdružení Omnium ve
spolupráci s Římskokatolickou farností v Broumově uspořádaly ve dnech 19. – 24. října 2014 česko-polskou
studentskou exkurzi po památkách Broumovska, Dolního Slezska a Kladska s cílem poznání duchovních,
kulturních a uměleckých center těchto regionů.
Exkurze se zúčastnili studenti z Vratislavské univerzity, Univerzity Karlovy, Univerzity Palackého v Olomouci,
Masarykovy univerzity v Brně, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Univerzity Pardubice a další
vysokých škol.
Studenti navštívili kostely z broumovské skupiny kostelů, poutní kostel P. Marie Pomocné a poustevnu Ivanitů
v Teplicích, benediktinský klášter v Broumově, slezské cisterciácké opatství v Křešově a řadu dalších
významných památek v Kladsku, včetně zámků Gorzanów (Schloss Grafenort a Sarny (Schloss Scharfeneck).
Během exkurze měli studenti příležitost věnovat se výzkumu a
dokumentaci památek, setkat se s pracovníky památkové péče a
restaurátory a především mezi sebou diskutovat o možnostech
výzkumu barokních sakrálních staveb a jejich revitalizace.
Obohacením programu byly přednášky PhDr. Martina
Mádla z UDU AV ČR a prof. Andrzeje Koziela z Instytut
Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego.
Exkurze byla připravena v rámci cyklu MONUMENTA VIVA univerzitní aktivity pro Broumovsko.
Nad tímto cyklem vzhledem k přesahům mezi Broumovskem a
Dolním Slezskem převzala záštitu velvyslankyně Polské
republiky v ČR paní Grażyna Bernatowicz. A poděkování patří
rovněž Polskému institutu v Praze.
Exkurze byla zároveň i koordinačním přípravným setkáním pro
řadu společných česko-polských aktivit v roce 2015.
9
10
Výstava TEMPUS FUGIT ve Středoslovenském muzeu v Banské Bystrici
V srdci partnerského kraje Královéhradeckého kraje na Slovensku – Středoslovenském kraji v Banské Bystrici
se ve čtvrtek 11. září 20144 konala další vernisáž výstavy TEMPUS FUGIT. Zahájení výstavy v Středoslovenském
muzeu se účastnili mj. zástupce Kanceláře prezidenta Slovenské republiky, vedoucí odboru kultury Krajského
úřadu v Banské Bystrici, viceprimátorka Města Banská Bystrica a několik desítek dalších hostí.
.
Vernisáž výstavy TEMPUS FUGIT
v Domě národnostních menšin v Praze
Výstava připravená ve spolupráci Kulturního sdružení
občanů německé národnosti v ČR (Kulturverband), ŘKF
v Broumově a Omnium z.s. byla zahájena slavnostní
vernisáží v Domě národnostních menšin v Praze v
podvečer 27. října 2014 za účasti mimo dalších vzácných
hostů i pana kardinála Dominiky Duky.
Hlavním mottem výstavy dle slov Daniela Mellera
z Kulturverband jsou otisky lidských osudů v památkách
Broumovska, které tak dnes pomáhají soužití obou
národů, českého i německého.
Úvahu o postavení památek v dnešním světě a
mimořádné důležitosti jejich podpory ze strany státu
pronesl kardinál Duka. Jak uvedl „současné složité
postavení památek a jejich opomíjení může do budoucna
výrazně zlepšit snad jen široká podpora občanů a
organizací a jejich tlak na přehodnocení výše a způsobu
podpory ze strany státu“.
Konec výstavy „Život kostelů Broumovska“ v NTM Praha
Koncem října skončila v Muzeu architektury v Národním technickém muzeu výstava Život kostelů Broumovska,
připravená ve spolupráci NTM, Omnium z.s. a ŘKF v Broumově. Výstava fotografií Jana Záliše a Martina Mádla
společně s autentickými historickými artefakty z kostelů na Broumovsku však úplně nekončí. Po dohodě s NTM
bude výstava zapůjčena i do dalších míst. Symbolicky první zastávkou bude výstavní síň Stará radnice
v Broumově, kde bude výstava zahájena vernisáží 4. prosince 2014 jako součást programu konference „Péče o
kulturní dědictví v oblastech bývalých Sudet“.
Seminář Možnosti financování obnovy a uchování kulturního
dědictví v Jihlavě
Na konci října 2014 proběhl v opravené budově Kina Dukla v Jihlavě seminář
o aktuálních možnostech financování obnovy a uchování kulturního dědictví
v ČR. Seminář byl připraven společně s Krajským úřadem Kraje Vysočina pod
záštitou RNDr. Marie Kružíkové, radní pro oblast kultury, památkové péče a
cestovního ruchu.
Velký díky patří Oddělení památkové péče KrÚ, Mgr. J. Zadražilové, J.
Panáčkové a Ing. Arch. O. Čermákové
11
Broumovsko cílem pilotního výzkumného a vzdělávacího projektu Ústavů dějin umění pěti
zemí Střední Evropy
Omnium z.s. se stalo partnerem připravovaného mezinárodního výzkumného a vzdělávacího projektu pěti
institucí věnujících se dějinám umění se zaměřením na barokní umění ve Střední Evropě.
Projekt nazvaný „Barokní farní kostely: Kulturní mediátoři“ je připravován Ústavem dějin umění Akademie věd
České republiky, v. v. i. ve spolupráci s Ústavem dějin umění a muzikologie Akademie věd Rakouska, France Stele
Institut dějin umění ze Slovinska, Institutem dějin umění z Chorvatska a Ústavem dějin umění Slovenské
Akademie věd.
Aktivity projektu budou soustředěny na
poznání, dokumentaci a popsání role farních
kostelů ve vybraných regionech České
republiky, Rakouska, Chorvatska, Slovenska
a Slovinska a dalších oblastí Střední Evropy.
Zvláštní pozornost bude soustředěna na
vztah místních památek a kulturních a
náboženských center období baroka.
V rámci projektu bude připravena řada
seminářů a workshopů, kterých se účastní
jak odborníci, tak i vysokoškolští studenti
oborů jako je historie umění, architektura,
dějin křesťanství apod. Studenti jsou ostatně
hlavní cílovou skupinou projektu.
Vrcholem aktivit v roce 2015 bude dvoutýdenní Letní škola barokní architektury a umění
v červenci 2015 na Broumovsku.
Letní škola bude určena pro studenty celé Střední Evropy, všech oborů. Pro studenty bude připraven bohatý
přednáškový program a zároveň i program praktických dokumentačních aktivit v reáliích památek na
Broumovsku.
12
Připravované akce do konce roku 2014
Seminář UDU AV ČR, VŠCHT a FR UPCE – „Péče o knihovní a archivní fondy“
Termín 28. listopadu 2014, UDU AV, Husova ul., Praha
Ve spolupráci s doc. Michalem Ďurovičem z Ústavu chemické technologie restaurování památek VŠCHT a
PhDr. Martinem Mádlem z Ústavu dějin umění AV ČR byl připraven odborný seminář věnující se problematice
péče o archivní knižní fondy a péči o historické fotografie.
Na tento seminář by měl navázat workshop připravovaný ve spolupráci s NPÚ ÚOP v Josefově s představením
praktické podoby péče o historické knižní fondy a historické knihovny.
Výstava TEMPUS FUGIT v Bruselu
Vernisáž 3. prosince 2014, Brusel
Další zastávkou výstavy TEMPUS FUGIT bude v prosinci 2014 výstava v Bruselu při Slovenské katolické misii
jako součást doprovodného programu pro zástupce českých a slovenských samospráv, kteří se budou účastnit
zasedání Výboru Regionů EU v Bruselu v prosinci 2014.
Konference „Péče o kulturní dědictví v oblasti bývalých Sudet v České republice“
Termín 4.-6. prosince 2014, Broumov
Konference „Péče o kulturní dědictví v oblasti bývalých Sudet v ČR“ bude navazovat na seminář „Otisky
kamenné historie“ z října 2014 a je součástí většího cyklu společných aktivit česko-německé spolupráce
připravovaných s organizací Heimatpflegerin der Sudetendeutschen.
Cílem projektu je iniciovat vzájemné kontakty českých a německých odborníků a organizací v oblasti
památkové péče do nových společenství, iniciovat výměnu zkušeností a informací o možnostech akvizic
finančních prostředků i způsobů řešení.
Rádi bychom na pozadí historie Broumovska jako regionu bývalých Sudet přispěli k tomu, aby se společné
německo-české porozumění mohlo prohlubovat i na základě společné péče o památky. A především, aby
mladší generace odborníků památkové péče na obou stranách hranic mohla spolupracovat v rámci společných
projektů obnovy památek a posílila se tak orientace vzájemných vztahů směrem do budoucnosti.
Seminář „Možnosti financování obnovy a uchování kulturního dědictví“ - Liberec
Termín: 10. prosince 2014, od 8.30
Připraveno ve spolupráci s KÚ Libereckého kraje, místo konání Krajská vědecká knihovna v Liberci
A se začátkem roku 2015 …
Seminář
„Využití moderních technologií v památkové péči“
Termín: 15. ledna 2015, Fakulta architektury ČVUT, Praha
projekty / fotogrammetrické metody / digitalizace a
dokumentace archeologických vykopávek / drobných
předmětů / staveb /
Seminář připravovaný ve spolupráci s Ústavem památkové péče
Fakulty architektury ČVUT a Centrem dokumentace a digitalizace
kulturního dědictví ÚJEP
Kapacita semináře je omezena, je možné se
registrovat již nyní na:
[email protected]
13
.
Kontakt
Ing. Jakub Děd
Omnium z.s.
Tel.. +420 739 385 928
E-mail: [email protected]
Veřejná sbírka
Veřejná sbírka Omnium z.s.
Účet pro sbírku:
3255836399/0800
Česká spořitelna a.s.
I drobné dary
mohou pomoci
složitým projektům
obnovy památek
14
Pozvánka
Mezinárodní konference
PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ
V OBLASTECH BÝVALÝCH SUDET
4. – 6. prosince 2014, Broumov, vstup volný
pod záštitou místopředsedy vlády ČR Pavla Bělobrádka a
ministra kultury ČR Daniela Hermana
Program konference a doprovodného programu*
4. prosince 2014
Konferenční sál IC Broumov, Mírové nám. 105, Broumov
08.30-16.30
Přednáškový blok I.
17.00
Vernisáž výstavy „Život kostelů Broumovska“
Stará radnice, Mírové nám. 56, Broumov
5. prosince 2014
08.30-17.00
Sál Kreslírna, Klášter Broumov, Klášterní 1, Broumov
Přednáškový blok II.
Panelová diskuze - Možnosti financování obnovy kulturního dědictví
v České republice a ve Spolkové republice Německo
6. prosince 2014
Exkurze po památkách Broumovska
Česká sekce – výběr z prezentací
Projekty Nadačního fondu Historický Cheb / Obnovy krajiny ve Výškovicích u Chodové Plané /
Záchrana a obnova drobné architektury v krajině s finanční podporou Ústeckého kraje / Obnova
Schwarzenberského plavebního kanálu v NP Šumava / Obnova Hoslovického mlýna na
Strakonicku / Možnosti a projekty Oblastního muzea v Chomutově / Záchrana Beuronské kaple
Gymnázia v Teplicích / Projekty obnovy historických hřbitovů na území Ústeckého kraje /
Broumovská skupina kostelů / Stromy jako doprovod sakrálních staveb - CHKO Broumovsko /
Podstávkové domy na Šluknovsku / Historický hřbitov v Železné rudě / Památky Jablonecka
Německá sekce – výběr z prezentací
Nechme kameny promluvit - obnovy hřbitova, kaple a křížů, Polom na Odersku / Restaurování
secesních fasád domu v Jablonci / Stopy židovské kultury v česko-bavorském pohraničí / Po
stopách kulturní identity – setkáni, dialog a oživení architektury – zámek v Kuněticích”
Polská sekce – výběr z prezentací
Virtuální muzeum barokních fresek – Dolní Slezsko / Obnova paláce Gorzanow
15
Download

Pro život kostelů Broumovska