Omnium o.s., Broumov
ve spolupráci s
Pro život kostelů Broumovska
Projekt na záchranu broumovské skupiny kostelů
Římskokatolická farnost
Děkanství Broumov
Kostelní nám. 224
550 01 Broumov
Leden 2013
Aktuality projektu za leden 2013
Kontakt: Ing. Jakub Děd, Omnium o.s.,
tel.: 739 385 928, e-mail: [email protected]
Veřejná sbírka farnosti / Osvědčení ze dne 30.11.2012 / Oprávněná osoba: ThLic. M. Lanži
Účet pro sbírku: 20036-1180703399/0800, Česká spořitelna, pob. Broumov
Omnium o.s., Broumov
ve spolupráci s
Pro život kostelů Broumovska
Projekt na záchranu broumovské skupiny kostelů
Římskokatolická farnost
Děkanství Broumov
Kostelní nám. 224
550 01 Broumov
Aktuality projektu
Kostel sv. Markéty v Šonově
Na základě podepsané smlouvy o poskytnutí dotace z programu SZIF – Program rozvoje venkova na obnovu kostela sv. Markéty v Šonově bylo
ke konci ledna 2013 vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavebních prací. K 31. lednu 2013 proběhla prohlídka kostela za poměrně
značného zájmu potenciálních dodavatelů. Výběr by měl být ukončen 13. února 2013 rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky.
Freska Posledního soudu
V úzké spolupráci s Mgr. Pavlem Machem z Národního památkového ústavu v Josefově pokračují přípravné práce na restaurování fresky
Posledního soudu v podzemních prostorách fary v Broumově. Freska Posledního soudu je dle posudku prof. Royta z Ústavu pro dějiny umění
FF UK v Praze datována do let 1320-1330 a svým významem dalece přesahuje hranice regionu Broumovska i Královéhradeckého kraje. Patří k
tomu nejhodnotnějšímu, co bylo v Čechách v první polovině 14. století vytvořeno.
Vzhledem k finanční náročnosti restaurování byly osloveny i nadace zabývající se záchranou výtvarných děl mimořádného historického
významu. Po dokončení restaurování bude freska vhodným způsobem trvale zpřístupněna obyvatelům i návštěvníkům Broumovska.
Aktuální stav fresky bude možné poprvé shlédnout během letošní Noci kostelů v pátek 24. května 2013.
Leden 2013
Otevření kostelů během letní turistické sezóny 2013
V současné době připravujeme koncept úplného otevření vybraných kostelů během letní turistické sezóny ve vybraných dnech (minimálně o
víkendech a svátcích) s cílem jejich zpřístupnění pro obyvatele a návštěvníky regionu. Za účelem větší propagace jsou připravovány i turistické
prospekty k jednotlivým kostelům.
Kontakt: Ing. Jakub Děd, Omnium o.s.,
tel.: 739 385 928, e-mail: [email protected]
Veřejná sbírka farnosti / Osvědčení ze dne 30.11.2012 / Oprávněná osoba: ThLic. M. Lanži
Účet pro sbírku: 20036-1180703399/0800, Česká spořitelna, pob. Broumov
Omnium o.s., Broumov
ve spolupráci s
Pro život kostelů Broumovska
Projekt na záchranu broumovské skupiny kostelů
Římskokatolická farnost
Děkanství Broumov
Kostelní nám. 224
550 01 Broumov
Aktuality projektu
Zápis skupiny broumovských kostelů jako celku na seznam Národních kulturních památek
V rámci projektu se začalo intenzivně debatovat i o možnosti zapsat skupinu broumovských kostelů jako celek na seznam Národních
kulturních památek. Za tímto účelem se začínají připravovat nutné podklady, možnost byla i prodiskutována v rámci jednání na NPÚ i MK ČR.
Aktuálně je nejbližší reálná možnost zápisu v roce 2014.
Partneři projektu / p. prof. Václav Girsa, FA ČVUT Praha
V rámci diskuze o možnosti spolupráce a partnerství v projektu Pro život kostelů Broumovska navštívil Broumovsko v lednu pan prof. Václav
Girsa, ředitel Ústavu památkové péče Fakulty architektury ČVUT v Praze společně s Ing. Dagmar Michoinovou z NPÚ v Praze a Mgr. Buroněm
z NPÚ v Josefově. Při mimořádně přátelském jednání se všechny zúčastněné strany shodly, že barokní řešení krajiny i památky Broumovska si
zaslouží velkou pozornost i odpovídající prezentaci. Díky přístupu pana profesora bylo dohodnuto, že ve výhledu měsíce února dojde
k dalšímu jednání, kde by se začali upřesňovat jednotlivé možnosti společných aktivit z dlouhodobější perspektivy, ať již jde o odborné
semináře na Broumovsku, studentské práce či rozvinutí myšlenky vzdělávacích aktivit na Broumovsku.
Nově se rýsuje i možnost spolupráce s Fakultou restaurování Univerzity Pardubice v Litomyšli, či s Fakultou architektury VUT v Brně.
Leden 2013
SummerJob 2013
Římskokatolická farnost Broumov je partnerem projektu studentské aktivity SummerJob 2013, tzn. dobrovolnické brigády. Více než stovka
mladých lidí z celé České republiky nabídne na začátku prázdnin svůj čas a síly. Akce SummerJob vznikla z pravidelných brigád mladých z Hnutí
Fokolare. Během této dobrovolnické brigády mladí lidé nejen nezištně pomáhají, ale na každý den připravují i večerní kulturně-sportovní
program, který je přístupný veřejnosti. Brigáda SummerJob je otevřená pro mladé lidi od 18 let.
Kontakt: Ing. Jakub Děd, Omnium o.s.,
tel.: 739 385 928, e-mail: [email protected]
Veřejná sbírka farnosti / Osvědčení ze dne 30.11.2012 / Oprávněná osoba: ThLic. M. Lanži
Účet pro sbírku: 20036-1180703399/0800, Česká spořitelna, pob. Broumov
Omnium o.s., Broumov
ve spolupráci s
Pro život kostelů Broumovska
Projekt na záchranu broumovské skupiny kostelů
Římskokatolická farnost
Děkanství Broumov
Kostelní nám. 224
550 01 Broumov
Aktuality projektu
NPÚ Josefov
V lednu 2013 proběhlo jednání s Ing. Balským, ředitelem NPÚ v Josefově. Projektu vyjádřil svou podporu, zároveň byla dohodnuta určitá
možnost intenzivnější spolupráce s NPÚ. První možností je společná realizace komentovaných prohlídek kostelů již v roce 2013, dále pak
pomoc NPÚ při aktualizaci stavebně historických průzkumů kostelů a při shromáždění podkladů pro lepší prezentaci kostelů.
CHKO Broumovsko
Pro potřeby procesu ohlášení stavebních a udržovacích prací došlo v lednu 2013 i k v počátku komplikovanému jednání na CHKO Broumovsko,
kdy bylo nutné najít vůbec způsob řešení obnovy kostelů z pohledu velmi rozdílného postoje všech účastníků (farnost, památková péče,
CHKO). Dohodnuté řešení snad přinese pro kostely jen to dobré. Nicméně jako plus uvedených jednání pro projekt byla nastíněna možnost
spolupráce do budoucna.
Stav krovu Otovice a Ruprechtice / Tesařík krovový
V průběhu listopadu 2012 až ledna 2013 jsme mohli využít laskavé nabídky Mgr. Tomáše Moravce k posouzení stavu krovů v kostele sv.
Barbory v Otovicích a sv. Jakuba Většího v Ruprechticích z hlediska výskytu škůdců, zejména pak tesaříka krovového.
Leden 2013
Dle závěrů průzkumu je stav krovu v Otovicích v havarijní situaci, vyžadující okamžité řešení díky výskytu larev tesaříka krovového. Výhled na
v podstatě neřešitelný stav je cca 2-5 let. Stav v Ruprechticích je mírně lepší, nicméně i zde jsou krovy intenzivně napadeny.
Řešením snad bude Program záchrany architektonického dědictví MK ČR, kde byla podána příslušná žádost o dotaci na řešení havarijní situace
krovu v Otovicích.
Kontakt: Ing. Jakub Děd, Omnium o.s.,
tel.: 739 385 928, e-mail: [email protected]
Veřejná sbírka farnosti / Osvědčení ze dne 30.11.2012 / Oprávněná osoba: ThLic. M. Lanži
Účet pro sbírku: 20036-1180703399/0800, Česká spořitelna, pob. Broumov
Omnium o.s., Broumov
ve spolupráci s
Pro život kostelů Broumovska
Projekt na záchranu broumovské skupiny kostelů
Římskokatolická farnost
Děkanství Broumov
Kostelní nám. 224
550 01 Broumov
Aktuality projektu
3D modely kostelů
Z důvodu komplexního zdokumentování současného stavu kostelů připravujeme projekt vytvoření 3D modelů s dostatečně detailní mírou
rozlišení. Modely by měly sloužit jak pro odbornou veřejnost (památková péče), tak i s určitou mírou zjednodušení i pro laickou veřejnost a
turisty.
Virtuální prohlídky kostelů
Na jarní měsíce připravujeme webový projekt panoramatického pohledu na Broumovsko s možností detailního náhledu, tj. úplné virtuální
prohlídky exteriérů a interiérů památek vč. kostelů.
Výstavy
V současné době jsou připravovány výstavy k problematice stavu kostelů. V Broumově by se měla realizovat výstava „MIZEJÍCÍ
BROUMOVSKO“ velkoformátových fotografií broumovského fotografa Jana Záliše.
Na Slovensku je připravována výstava „TEMPUS FUGIT“ slovenského fotografa Dana Veselského s přislíbenou podporou primátora města
Trenčín za účelem podpory ozřejmění odkazu benediktinů v Čechách i na Slovensku.
Leden 2013
V rovině úvah a hledání vhodných prostor je prozatím koncept putování výstav.
Literatura
Jsme rádi, že částečně můžeme i napomoci realizaci záměru broumovského fotografa Jana Záliše, který pro letošní rok připravuje vydání knihy
s názvem „Krajina architektury & architektura krajiny“ představující umělecké fotografie Broumovska vč. broumovských kostelů.
Kontakt: Ing. Jakub Děd, Omnium o.s.,
tel.: 739 385 928, e-mail: [email protected]
Veřejná sbírka farnosti / Osvědčení ze dne 30.11.2012 / Oprávněná osoba: ThLic. M. Lanži
Účet pro sbírku: 20036-1180703399/0800, Česká spořitelna, pob. Broumov
Omnium o.s., Broumov
ve spolupráci s
Pro život kostelů Broumovska
Projekt na záchranu broumovské skupiny kostelů
Římskokatolická farnost
Děkanství Broumov
Kostelní nám. 224
550 01 Broumov
Aktuality projektu
Festival moderního umění „Několik událostí pro broumovské kostely“
Se sochařkou Veronikou Resslovou je připravován koncept festivalu moderního umění jako festivalu současného vizuálního, zvukového umění
a hudby vytvořeného přímo pro broumovskou barokní krajinu a kostely Broumovska. V současné době hledáme možnosti finančního zajištění.
Jako součást festivalu se koncipuje myšlenka workshopu studentů FAVU v Brně v letošním roce na Broumovsku.
Fotografie / J. Záliš
Vzhledem k nutnosti prezentace kostelů jsme velmi rádi, že se podařilo domluvit s J. Zálišem, fotografem z Broumova možnost využití jeho
fondu fotografií k prezentacím, článkům atd. Děkujeme a rádi využíváme.
Spolupráce
Počátkem roku 2013 se podařilo dohodnout určitou formu obchodní spolupráce o.s. Omnium, ze které je veškerý finanční výtěžek určen pro
financování projektu Pro život kostelů Broumovska. Jedním z těchto partnerů je Včelí farma v Rokytníku, kde role Omnium o.s. spočívá
v prodeji produktů v Praze. Dalším partnerem je penzion Malý dům v Ruprechticích, kde byly dohodnuty podmínky prohlídek kostelů během
celého roku.
Leden 2013
Poutní trasy
U hlavní poutní trasy stále čekáme na pokrok jednání polské strany. U trasy tzv. „kostelní“, která by měla spojit kostely po starých, původních
cestách, se připravuje označení spolu s přípravou turisticko-poutních podkladů.
Tisk
Tiskové zprávy o projektu byly V lednu 2013 publikovány v Náchodském deníku, měsíčníku IKD a serveru ProPamátky.
Kontakt: Ing. Jakub Děd, Omnium o.s.,
tel.: 739 385 928, e-mail: [email protected]
Veřejná sbírka farnosti / Osvědčení ze dne 30.11.2012 / Oprávněná osoba: ThLic. M. Lanži
Účet pro sbírku: 20036-1180703399/0800, Česká spořitelna, pob. Broumov
Omnium o.s., Broumov
ve spolupráci s
Pro život kostelů Broumovska
Projekt na záchranu broumovské skupiny kostelů
Římskokatolická farnost
Děkanství Broumov
Kostelní nám. 224
550 01 Broumov
Vzhledem k náročnosti celého projektu „Pro život kostelů Broumovska“ vítáme každé vyjádření podpory či nabídku pomoci.
K dnešnímu dni obnovu broumovských kostelů vyjádřil/a
Kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský, metropolita a primas český
Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký
P. Prokop Siostrzonek O.S.B., převor Benediktinského arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze Břevnově
Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje
Ing. Josef Novák, předseda představenstva VEBA, textilní závody a.s.; Bc. Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje;
Prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, Ústav dějin umění Akademie věd České republiky; PhDr. Martin Mádl, Ph.D., Ústav dějin
umění Akademie věd České republiky; Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, PhD., Ústav pro dějiny umění FFUK v Praze Prof. Ing. Pavel
Kuklík, Stavební fakulta ČVUT; Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ústav památkové péče Fakulty architektury ČVUT;
Ing. Dagmar Michoinová NPÚ GŘ; JUDr. Martin Zídek, Památková inspekce Ministerstva kultury ČR; Ing. Arch. Miloš Solař,
Leden 2013
NPÚ GŘ; Ing. Jiří Balský, NPÚ Josefov, Mgr. Pavel Mach, NPÚ Josefov, Mgr. Miloš Buroň, NPÚ Josefov
Jan Školník, MBA, Hobra Školník s.r.o., Ing. Jiří Kozák, CEDIMA Meziměstí s.r.o., Petr Šulc, INS Náchod s.r.o., Vladimír
Grusman, starosta Šonov, Mgr. Ludmila Jansová, starostka Heřmánkovice, Mgr. Eva Mücková, starostka Meziměstí, Ing.
Tomáš Havrlant, starosta Vernéřovice, Ing. Libor Prouza, LOYD Group s.r.o.; Přemysl Sochor, Benediktinské opatství sv.
Václava v Broumově; Mgr. Jana Solemová s rodinou, Norsko, Jan Kriso, Lukáš Hron, Martin Bláha
Kontakt: Ing. Jakub Děd, Omnium o.s.,
tel.: 739 385 928, e-mail: [email protected]
Veřejná sbírka farnosti / Osvědčení ze dne 30.11.2012 / Oprávněná osoba: ThLic. M. Lanži
Účet pro sbírku: 20036-1180703399/0800, Česká spořitelna, pob. Broumov
Upřímně děkujeme.
Download

Aktuality projektu za leden 2013