VZOROVÉ OTÁZKY
Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která:
a) uvádí přípravky na trh
b) používá přípravky v rámci svých profesních činností jak v oblasti zemědělství, tak v jiných
odvětvích
c) používá přípravky v rámci svých profesních činností jen v oblasti zemědělství a lesnictví
Otázka 2: Odbornou způsobilost pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin upravují tyto
právní předpisy:
a)
Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů,
v platném znění a Vyhláška č. 32/2012 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu
rostlin
b) Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů,
v platném znění a Vyhláška č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky
c)
Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů,
v platném znění a Vyhláška č. 207/2012 Sb., o profesionálních zařízeních pro aplikaci
přípravků a o změně některých souvisejících předpisů
Otázka 3: Přípravek na ochranu rostlin s výjimkou souběžných obchodů pro vlastní potřebu,
na jehož obalu nejsou údaje v českém jazyce:
a) nelze používat, protože se nejedná o povolený přípravek v ČR
b) lze používat, pokud uživatel je schopen si údaje na obalu přeložit do češtiny
c) nelze používat, pokud se na základě analýzy odpovídajícího vzorku neprokáže, že jeho
chemické a fyzikální vlastnosti se shodují s vlastnostmi obdobného přípravku povoleného
v ČR
Otázka 4: Souběžný přípravek na ochranu rostlin je:
a) přípravek dodaný z jiné země EU na základě povolení rostlinolékařské správy
b) přípravek dodaný z jiné země EU na základě zonální registrace
c) přípravek, který je uváděn na trh v jednom balení spolu s jiným přípravkem za finančně
zvýhodněných podmínek
Otázka 5: Pomocné prostředky na ochranu rostlin (např. adjuvanty, aditiva, lepové pasti, ap.)
lze používat:
a) pouze pokud jsou povoleny na základě rozhodnutí rostlinolékařské správy o zápisu dalšího
prostředku do úředního registru
b) pouze společně s jiným přípravkem pokud je jejich použití uvedeno na etiketě tohoto
přípravku
c) pouze pokud byl vydán souhlas rostlinolékařské správy k použití na základě žádosti uživatele
podané na místně příslušném pracovišti SRS
Otázka 6: Jaká je základní povinnost fyzické a právnické osoby, která pěstuje, vyrábí,
zpracovává anebo uvádí na trh rostliny, rostlinné produkty při použití přípravků na
ochranu rostlin?
a) Uplatnit zásady správné praxe v ochraně rostlin.
b) Používat k ošetřování rostlin, rostlinných produktů proti škodlivým organismům pouze
přípravky a další prostředky povolené podle zákona o rostlinolékařské péči, a to způsobem,
který nepoškozuje okolní porost, zdraví lidí nebo zvířat, nebo životní prostředí.
c) Používat k ošetřování rostlin, rostlinných produktů proti škodlivým organismům pouze
přípravky a další prostředky povolené Ministerstvem zemědělství.
Otázka 7: Fyzická nebo právnická osoba, která při podnikání používá přípravky na ochranu
rostlin ve venkovním prostředí, je povinna si opatřit před aplikací přípravků
nebezpečných nebo zvláště nebezpečných pro včely informace o:
a) umístění stanovišť včelstev v dosahu alespoň 5 km od hranice ošetřovaného pozemku
b) umístění stanovišť včelstev v dosahu alespoň 2 km od hranice ošetřovaného pozemku
c) umístění stanovišť včelstev v dosahu alespoň 3 km od hranice ošetřovaného pozemku
Otázka 8: Jestliže chovatel včel zjistí, že došlo k úhynu včel v důsledku použití přípravku na
ochranu rostlin, oznámí to neprodleně:
a) Státní rostlinolékařské správě
b) České inspekci životního prostředí
c) příslušnému orgánu Státní veterinární správy
Otázka 9: Vysvětlete pojem ochranná lhůta ve vztahu k použití přípravků na ochranu rostlin.
a) Je to doba mezi ošetřením porostu a prodejem komodity.
b) Je to doba mezi ošetřením porostu a konzumací produktů.
c) Je to doba mezi ošetřením porostů a sklizní komodity.
Otázka 10: Integrovaná produkce je:
a) ekonomická produkce, která zajišťuje nejvyšší zisk.
b) ekonomická produkce vysoké kvality, která dává přednost ekologicky přijatelným metodám a
minimalizuje nežádoucí vedlejší účinky agrochemikálií při jejich používání. Klade důraz na
zvýšení ochrany životního prostředí a lidského zdraví.
c) ekonomická produkce vysoké kvality získaná v rámci ekologického zemědělství.
Otázka 11: Pod pojmem bioagens rozumíme:
a) biopreparát
b) přípravek na ochranu rostlin bez obsahu chemických složek
c) prostředek na ochranu rostlin obsahující makroorganismy povahy živých parazitů, parazitoidů
nebo predátorů mimo obratlovce, ve formě výrobku poskytovaného uživateli k použití proti
škodlivým organismům na rostlinách nebo rostlinných produktech
Otázka 12: Jaký vliv může mít použití směsi přípravků (tank -mix), která není jako kombinace
uvedena přímo v návodu na použití?
a) Zvýšení fytotoxicity a škodlivosti pro necílové organismy.
b) Snížení fytotoxicity.
c) Poškození postřikovače.
Otázka 13: V oblastech využívaných širokou veřejností, tzn. např. ve veřejných parcích nebo
zahradách, veřejných prostranstvích uvnitř obcí a na sportovištích:
a) je ošetřovatel porostu povinen upřednostnit přípravky představující nízké riziko
b) nesmí být použity žádné přípravky na ochranu rostlin
c) mohou být použity přípravky na ochranu rostlin pouze v případě souhlasu vydaného místně
příslušným pracovištěm SRS, a to na základě podání žádosti nejpozději 3 pracovní dny před
aplikací
Otázka 14: Hlavní faktory nejvíce ovlivňující riziko úletu v době aplikace přípravku jsou:
a) stabilita, vlhkost a teplota vzduchu
b) rychlost a směr větru a velikost postřikových kapének
c) fyzikální vlastnosti postřikové kapaliny
Otázka 15: Optimální rychlost větru při aplikaci přípravků profesionálním zařízením pro
aplikaci přípravků bez protiúletových komponentů je do:
a) 5 km/h
b) 3 m/s
c) 5 m/s
Otázka 16: V rámci podnikání lze při aplikaci přípravků na ochranu rostlin použít zařízení pro
aplikaci přípravků, které je:
a) v předepsaném intervalu kontrolováno schválenou provozovnou kontrolního testování
b) pravidelně čištěno a udržováno jeho provozovatelem
c) uvedeno v registru zařízení pro aplikaci přípravků
Otázka 17: Použití přípravků pro hubení hlodavců (rodenticidy) na pozemku, který je součástí
honitby, je ošetřovatel porostu povinen oznámit oprávněnému uživateli honitby a
Státní rostlinolékařské správě:
a) nejpozději 3 dny před zahájením aplikace přípravku
b) nejpozději 5 dní před zahájením aplikace přípravku
c) nejpozději 4 dny po provedené aplikaci přípravku
Otázka 18: V ochranném pásmu I. stupně vodního zdroje určeného pro zásobování pitnou
vodou se zakazuje:
a) používání, skladování a jakákoliv jiná manipulace se všemi přípravky
b) používání přípravků označených standardními větami pro specifickou rizikovost R 50, R 51,
R 52 a R 53
c) skladování a vnitropodniková přeprava přípravků
Otázka 19: Medovice je:
a) sladká tekutina vylučovaná některými rostlinami v době před květem
b) sladká tekutina vylučovaná některými rostlinami v době zrání plodů nebo semen
c) sladká tekutina, kterou vylučují na povrchu rostliny některé druhy hmyzu a cizopasných hub
Otázka 20: Bezpečnostní list je:
a) samostatný dokument obsahující podrobné informace o vlastnostech a bezpečném zacházení
s přípravkem
b) obalová etiketa přípravku
c) příbalový leták přípravku
Otázka 21: Perzistence je schopnost chemického přípravku:
a) rychle se rozkládat na jednoduché chemické látky, které nejsou nebezpečné životnímu
prostředí
b) rychle se vstřebávat do pletiva ošetřených rostlin
c) dlouhou dobu přetrvávat v původní aktivní formě až do vlastního rozpadu
Otázka 22: Jaký stupeň osvědčení odborné způsobilosti musí mít osoba, která v rámci svých
profesních činností distribuuje přípravky pro profesionální použití?
a) I. stupeň
b) II. stupeň
c) III. stupeň
Otázka 23: Povinnost vedení záznamů o používání přípravků na ochranu rostlin se nevztahuje
na:
a) použití regulátorů růstu
b) použití osiva namořeného přípravkem na ochranu rostlin jiným subjektem
c) použití přípravků pro hubení hlodavců (rodenticidů)
Otázka 24: Kde naleznete závazné informace o SPe větách vztahujících se k ochraně vodních
organismů?
a) Na obalové etiketě přípravku.
b) V propagačních materiálech k přípravku.
c) Není povinnost zjišťovat a dodržovat SPe věty vztahující se k ochraně vodních organismů.
Otázka 25: Letecká aplikace přípravků na ochranu rostlin:
a) je povolena pouze v době, kdy včely nelétají
b) je zakázána, není-li povolena rostlinolékařskou správou podle § 52 zákona č. 326/2004 Sb., o
rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
c) je přípustná pouze je-li zabezpečeno, že touto aplikací nebudou zasažena stanoviště včelstev,
dráhy hromadného letu včel a kvetoucí porosty, stromy a keře navštěvované včelami
Download

VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků